ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๘ (ธรรมยุต)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ นามสกุล เกิด พ.ศ. สังกัดองค์กร ตำบล อำเภอ สังกัดวัด ตำบล อำเภอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
ส่งสอบ ๗๓๗ คน ขาดสอบ ๑๘๕ คน คงสอบ ๕๕๒ คน สอบได้ ๓๙๓ คน สอบตก ๑๕๙ คน
อด ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว กรวิกา วงศ์สีหา 3 2541 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว กัลยา ศรีสุวรรณ 9 2541 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย จักรี แสงใส 4 2540 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว จุฑาภรณ์ คำแท่ง 6 2541 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กหญิง ชนากานต์ สมนามี 4 2542 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว ปาริชาติ สาระรัตน์ 1 2540 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว เพียรอนงค์ ไชยเคน 9 2541 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว รุ่งนภา คตภูธร 3 2541 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว ศศิพร ภิทอง 1 2541 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว สุนิตา นาบูด 8 2541 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว สุภาพร นามอาษา 8 2538 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว หฤทัย วันชูชัย 3 2538 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว อมรวรรณ มหาเสนา 12 2541 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นาย กิตติพันธ์ เคนถาวร 1 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว เกษริน สมบุตร 1 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กชาย จักรกฤษณ์ ทัพวัฒน์ 2 2542 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว จันทิมา หลักหนองบุ 11 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว จุฑาทิพย์ พรมบุตร 4 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว จุฑามาศ อินทร์พามา 10 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว จุฑารัตน์ ทองหล่อ 3 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว จุฑารัตน์ ศิลารินทร์ 4 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กหญิง ชมพูนุช ศรีงาม 1 2542 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว ชรินรัตน์ อินทรกง 10 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นาย ชลธาร พากุล 2 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาย ณัฐพล ขันสีนวน 2 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว ดรุณี อุ่นแสง 3 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว ดารณี หลักหนองบุ 6 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว ดาวลัดดา พากุล 7 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว ทิพย์อักษร บุโฮม 4 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว ธนัญญา สมบัติหา 10 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กชาย ธิติชัย ปังคะบุตร 6 2542 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว นภัสสร แพงหอม 11 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว นฤมล สีหานาม 10 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว น้ำฝน ลือคำภา 8 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นาย นิกร ภักดีสุจริต 11 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กชาย นิวัฒน์ มุกดาม่วง 6 2542 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว เบญจมาศ บรรพศร 4 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นาย ปกรณ์ บ่อคำเกิด 11 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นาย ประพันธ์ โพธิจันทร์ 4 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว พลอยไพลิน อินจงล้าน 5 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นาย พัทยา นวลจันทร์ 1 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว พิมพ์ชนก อ่อนบุญ 7 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นาย พีระพล ศรีวิเศษ 11 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว มินตรา เมรุ 9 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นาย ยุทธนา เมสุ 6 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว รัชฎาภรณ์ อ่อนบุญ 9 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นาย วรวิทย์ ผาจวง 11 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว วัชราภรณ์ ไชยศรี 7 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว วันวิสา ชุมพล 5 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว วัลลภา ทองหล่อ 10 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กชาย วิชิตชัย หลุ่มไส 4 2542 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นาย วีระศักดิ์ ไวจำปา 1 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว ศรัญญา ขมิ้นเขียว 8 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นาย ศิริชัย ใจกระสันต์ 4 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว ศิรินภา แก้วคำ 4 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว ศิวพร กันหาทอง 3 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว สลักจิตร ศรีทองอ่อน 5 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นาย สันติ พันธ์หลง 11 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นาย สิทธิชัย เชื้อศรีนนตรี 11 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว สิริรัตน์ เชื้อสีนนตรี 9 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว สุกัญญา บุตรมาร 8 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นาย สุขสันต์ นึกชอบ 4 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นาย สุชาติ ผิวนวล 11 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว สุภาณี ตาเต่า 9 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นาย สุริยา อินทร์กง 10 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นาย เสกสรรค์ แก้วมหาวงศ์ 1 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว หนึ่งฤทัย อุตคะวาปี 6 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กชาย อนุศักดิ์ แก้ววิเศษ 2 2542 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว อภิรดี สุวรรณแสง 1 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นาย อภิวัฒน์ ครองยุทธ 7 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นางสาว อรพรรณ กำจัดภัย 9 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กหญิง อารียา กาหลง 10 2542 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นาย อิทธิพล เพชรทอง 9 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นาย เอกรัตน์ ศิริแสง 9 2541 โรงเรียนสามพร้าววิทยา สามพร้าว เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นาง อนงค์ จันทร์คลัง 11 2500 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นาง นวลใย สุกัลป์ 10 2507 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๗๗ เด็กหญิง กชกร ภูคำกอง 1 2542 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว กมลรัตน์ ไชยมาตย์ 10 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว กมลวรรณ งามดี 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นาย กรินทร์ สีมา 12 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว กัญญาภัค ประชานันท์ 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นาย กันตินันท์ ศรศรี 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว กัลยา สุนารัตน์ 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว กาญจนา มูลกาย 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว กาญจนา อินสอาด 5 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว กาญจนาพร ลานเกื้อ 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นาย การัณญภาส เถาวัลย์ราช 4 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นาย กิตติคุณ สีจันสา 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นาย กิตติพงษ์ ทีบัว 7 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว กิตติพร ชาญนรา 3 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นาย กิตติภณ จันทะคาม 8 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นาย กิตติภพ กันหาสิน 4 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว กิตติยา เกษต้น 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว กิตติยา ชื่นชม 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นาย กิตติศักดิ์ ขบวนแก้ว 1 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นาย กีรติ ศรีภา 6 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว เกษแก้ว บุญสุภา 5 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว ขจีวรรณ ศรีรักษา 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว ขนิษฐา ดวงประภา 5 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว ขนิษฐา ท้าวนิล 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว คัชรินทร์ เผือกมา 6 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นาย จักรกฤษ ชุมแวงวาปี 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นาย จัตุพล ศรีอุดม 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว จันจิรา จิระโชติ 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นางสาว จารุวรรณ สันโดด 1 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว จิดาภา จันทร์ทำมา 5 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นางสาว จิรนันท์ แก้วกัญญา 1 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นาย จิรวัฒน์ ตะนัยศรี 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นาย จิรวัฒน์ โลกายุทธ์ 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว จุติวรรณ จาติเกตุ 6 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นาย เจตพล พหล 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นางสาว เจนจิรา คณาจันทร์ 4 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นางสาว เจนจิรา ตะรุวัน 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นางสาว เจนจิรา ปัญหาผล 6 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นาย เจษฎาวุฒิ งาประดิษฐ์ 8 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นางสาว ฉัตรกมล สายสมบัติ 8 2541 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นาย ฉัตรชัย ทิวาวรวงศ์ 12 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นางสาว ชญานันท์ แก้วลา 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นางสาว ชฎาพร อินทรสงเคราะห์ 5 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๒๐ นางสาว ชนม์นิภา ชัยก้ง 3 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว ชนัญญา ผาริโน 1 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นางสาว ชนิกานต์ แซ่โค้ว 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นาย ชรินธร อ่อนคำ 8 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นาย ชัยฤทธิ์ มหาเสนา 4 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นาย ชิษณุพงศ์ บุญไทย 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นางสาว โชติกา ชัยก้ง 3 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว ณภัทรฉาย สาโท 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว ณภัสสร ภูมิประเสริฐ 8 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นาย ณรงค์กร หีบแก้ว 3 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นางสาว ณหฤทัย แก้วบุญ 2 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นาย ณัชพล เมธเมาลี 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นาย ณัชพล สุภาชาติ 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นางสาว ณัฐกานต์ ศิริมาลา 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นางสาว ณัฐการณ์ จินาวรณ์ 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๓๕ เด็กหญิง ณัฐติกา สุแพง 8 2542 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นางสาว ณัฐธกมล โต๊ะขวัญแก้ว 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นาย ณัฐพงศ์ นามะโส 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๓๘ นาย ณัฐพล ลีทหาร 2 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นาย ณัฐวุฒิ เป็นมงคล 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นางสาว ณีรานุช ภูวะสี 1 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นาย เตชิต สิทธิเชียงพิณ 6 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นาย ทินกร คาดบัว 3 2541 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๔๓ นางสาว ทิพย์วิลัย ยาเขียว 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๔๔ นาย เทพารักษ์ โรจน์สง่า 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๔๕ นาย ธนกฤต เทียบชิง 4 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๔๖ นางสาว ธนพร บุญรักษา 10 2541 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๔๗ นางสาว ธนวรรณ บุญประสิทธิ์ 5 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๔๘ นาย ธนวัฒน์ เข็มกลัด 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๔๙ นางสาว ธนาภรณ์ สุขสงวน 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๕๐ นาย ธาราดล ใจศิริ 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๕๑ นาย นครินทร์ ผาจันดา 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๕๒ นาย นพนันท์ นุ่นนาแซง 2 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๕๓ นาย นพรัตน์ มอโท 7 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๕๔ นางสาว นภกานต์ กันเจ็ด 8 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๕๕ นาย นภพล แกล้วกล้า 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๕๖ นางสาว นภัสสร หล้าหิบ 1 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๕๗ นางสาว นภาพร สิงห์แม้ง 10 2541 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๕๘ นาย นฤพนธ์ วงค์กวานกรม 1 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๕๙ นางสาว นฤมล เหมะธุลิน 4 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๖๐ นางสาว นวพร ชามาดร 10 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๖๑ นางสาว นันทกาญจน์ บุตรธนู 5 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๖๒ นางสาว นันทินี เป็งมา 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๖๓ นางสาว นัยน์ปพร วงคำจันทร์ 1 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๖๔ นางสาว นิตยา ฝาฤาคำ 3 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๖๕ นางสาว นุชนาฎ ชัยจันทา 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๖๖ นาย บัญชา สาทนอก 8 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๖๗ นาย บุญญากร ศรีมันตะ 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๖๘ นางสาว บุษกรณ์ ฤทธิ์เอี่ยม 4 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๖๙ นาย ปฏิพัฒน์ จุระ 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๗๐ นาย ปฏิภาณ อักขระปรีชา 1 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๗๑ นางสาว ปณิตา หาญธงชัย 9 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๗๒ นาย ปณิธาน ทิพย์สนเท่ห์ 3 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๗๓ นางสาว ปติมา สุทธิศักด์ 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๗๔ นางสาว ปนัดดา พระชัย 10 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๗๕ นางสาว ปนัดดา นิ่มภักดี 8 2541 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๗๖ นางสาว ประกายแก้ว เสือพาดกลอน 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๗๗ นางสาว ประภัสสร ศรเสนา 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๗๘ นางสาว ปริชญา โคตรบรรเทาว์ 2 2541 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๗๙ นางสาว ปัฐมาวดี คล่องแคล้ว 10 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๘๐ นางสาว ปิยะนุช พิมสาลี 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๘๑ นางสาว ปิยะพร อัญชุลี 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๘๒ นางสาว ปิยะวรรณ วงศ์กันยา 5 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๘๓ นางสาว พรพรรณ บุญประเสริฐ 1 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๘๔ นางสาว พรศิริ พรมศรีจันทร์ 5 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๘๕ นางสาว พรสุดา นาบำรุง 8 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๘๖ นางสาว พรสุดา บุญประดับ 7 2541 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๘๗ นางสาว พัชราภรณ์ ลาวงษ์ 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๘๘ นางสาว พิชญา สายบัวกฎ 2 2541 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๘๙ นาย พิสิษฐ์ ศรีหลิ่ง 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๙๐ นาย พีรดนย์ วิภูษิตสมบูรณ์ 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๙๑ นางสาว ภัสรา คูหานา 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๙๒ นาย ภาณุวัฒน์ นาสพัส 2 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๙๓ นาย ภาณุวัฒน์ ใจธรรม 5 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๙๔ นางสาว ภาวินันท์ คำกันหา 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๙๕ นางสาว ภิริยา แก้วอินทร์ 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๙๖ นางสาว เมฆฉาย แผลงฤทธิ์ 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๙๗ นาย ยุทธพิชัย ศรีนังคะมาลี 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๙๘ นาย รัชต์สกุล โป่งมะณีย์ 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๑๙๙ นางสาว รัชนีกร สุดาเดช 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๐๐ นาย รัฐพล พรมมาโอน 8 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๐๑ นาย เลิศชาย พวงพี 2 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๐๒ นาย วงศกร บุตรแสนลี 4 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๐๓ นางสาว วจีพร ศรีโยธา 3 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๐๔ นาย วชิระ สุนทรวงษ์ 5 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๐๕ นาย วชิระพล สกุลเกษมถาวร 3 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๐๖ นาย วรเดช ปินะสา 3 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๐๗ นางสาว วรรณา นนทะราช 6 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๐๘ นางสาว วรรณิษา เต็งตังลำ 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๐๙ นางสาว วริศรา มยุฤทธิ์ 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๑๐ นางสาว วาทินี คานอ่อน 6 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๑๑ นางสาว วิลาวรรณ สุขสวาท 1 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๑๒ นาย วีระวัฒน์ นะบำรุง 6 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๑๓ นางสาว ศิรภัสสร แก่นสิงห์ 4 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๑๔ นางสาว ศิรินยา กลางแม 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๑๕ นางสาว ศิริประภา ถนอมสงัด 8 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๑๖ นางสาว ศิริลักษณ์ กุลนะลา 5 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๑๗ นางสาว ศิริวรรณ รักษาสิทธิ์ 6 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๑๘ นางสาว ศิริวรรณ สุริสาร 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๑๙ นาย ศีลวัต นุ่มถือสัตย์ 1 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๒๐ นาย ศุภกิจ วงคำจันทร์ 4 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๒๑ นาย ศุภชัย แก้ววิเชียร 5 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๒๒ นาย ศุภฤกษ์ กงเกษ 6 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๒๓ นาย ศุภวิชญ์ พิมพ์ศรี 2 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๒๔ นางสาว ศุภาลักษ์ ชัยกาศ 3 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๒๕ นาย สกรานต์ อาษานาม 10 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๒๖ นาย สราวุธ ถาวรวรรณ์ 4 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๒๗ นาย สันติภาพ สุขสบาย 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๒๘ นาย สิทธิชัย โพตะพัน 8 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๒๙ นางสาว สิริวรรณ นาสมวาท 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๓๐ นางสาว สุขใจ ไชยบุดดา 6 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๓๑ นางสาว สุจิตรา เศรษฐากา 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๓๒ นางสาว สุดารัตน์ จันทะเทพ 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๓๓ นางสาว สุทธิดา ภาระบาล 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๓๔ นางสาว สุธาวัลย์ ทิทึกทักษ์ 2 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๓๕ นางสาว สุนิดา เมืองศรี 12 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๓๖ นางสาว สุนิตรา วาฤทธิ์ 11 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๓๗ นางสาว สุนิตา หาชัย 1 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๓๘ นางสาว สุนิสา จันทร์ท่าฬ่อ 4 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๓๙ นาย สุพร ตลิ่งไธสงค์ 12 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๔๐ นางสาว สุพรรษา เครือสุคนธ์ 8 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๔๑ นางสาว สุพาพร นะวะสิมมา 6 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๔๒ นาย สุรเชษฐ์ แก้วมุกข์ 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๔๓ นางสาว เสาวนีย์ สุวรรณศรี 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๔๔ นางสาว หทัยกาญจน์ กาญจนแก้ว 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๔๕ นาย อธิปดี วีระชาติ 11 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๔๖ นางสาว อนงค์ เทพนวน 9 2541 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๔๗ นาย อนุพงศ์ แสนโบราณ 2 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๔๘ นาย อนุรักษ์ อุตรักษ์ 7 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๔๙ นาย อภิสิทธิ์ ยิ้มละมัย 7 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๕๐ นาย อภิสิทธิ์ ลาบคำนูน 8 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๕๑ นางสาว อรจิรา ยิ่งยอด 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๕๒ นางสาว อรปรียา กันยาทอง 4 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๕๓ นางสาว อรปรียา คำภา 8 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๕๔ นางสาว อรวรรณ กระบือคูณ 8 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๕๕ นางสาว อรวรรณ ชัยมณี 9 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๕๖ นางสาว อรอนงค์ ทวีจันทร์ 2 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๕๗ นางสาว อริสา ไชยรักษ์ 9 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๕๘ นางสาว อรุณรัตน์ มืดสม 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๕๙ นางสาว อาริยา พิมพา 3 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๖๐ นางสาว อารีรัตน์ ยอดคีรี 2 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๖๑ นางสาว อารียา นามอาษา 10 2541 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๖๒ นางสาว อุไรลักษณ์ อัมวงษา 12 2540 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๖๓ นางสาว เอื้องฟ้า ตันสมรส 5 2539 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๖๔ นาย จรัสธชัย เสิกภูเขียว 5 2507 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๖๕ นางสาว อมรรัตน์ แสนโยธะกะ 8 2529 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี โพธิสมภรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อด ๖๖๕๖/๐๒๖๖ นางสาว กานต์ดา สาริบูรณ์ 4 2539 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ ขันธเสมาราม หนองบัวบาน หนองวัวซอ
อด ๖๖๕๖/๐๒๖๗ นางสาว จารุวรรณ ภูทองเงิน 7 2539 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ ขันธเสมาราม หนองบัวบาน หนองวัวซอ
อด ๖๖๕๖/๐๒๖๘ นางสาว ปิยวรรณ สัญญโภชน์ 8 2539 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ ขันธเสมาราม หนองบัวบาน หนองวัวซอ
อด ๖๖๕๖/๐๒๖๙ นางสาว มณีรัตน์ พินิจการ 11 2538 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ ขันธเสมาราม หนองบัวบาน หนองวัวซอ
อด ๖๖๕๖/๐๒๗๐ นางสาว ยุภาภรณ์ สารักษ์ 10 2538 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ ขันธเสมาราม หนองบัวบาน หนองวัวซอ
อด ๖๖๕๖/๐๒๗๑ นาย เริงศักดิ์ นกอักษร 8 2538 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ ขันธเสมาราม หนองบัวบาน หนองวัวซอ
อด ๖๖๕๖/๐๒๗๒ นางสาว วรัญญา ดีวงค์ 5 2538 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ ขันธเสมาราม หนองบัวบาน หนองวัวซอ
อด ๖๖๕๖/๐๒๗๓ นางสาว สลิลทิพย์ เจริญไชย 6 2539 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ ขันธเสมาราม หนองบัวบาน หนองวัวซอ
อด ๖๖๕๖/๐๒๗๔ นาง สมภรณ์ อันทะชัย 10 2517 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น น้ำพ่น หนองวัวซอ ขันธเสมาราม หนองบัวบาน หนองวัวซอ
อด ๖๖๕๖/๐๒๗๕ นางสาว จีราพร จริงระ 5 2541 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๗๖ นาย นันทศักดิ์ อินทะวิเศษ 6 2540 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๗๗ เด็กชาย ประกฤษ จิตตะภาค 1 2543 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๗๘ นาง ปราณี ศรีรักษา 10 2519 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๗๙ นาง ปราณี เหมือนสีเลา 3 2521 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๘๐ นางสาว ปิยดา อาสาชนา 4 2538 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๘๑ นางสาว พรทิพย์ อุ้ยปะโค 4 2541 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๘๒ เด็กชาย ยอดธง ศรีเพชร 1 2543 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๘๓ นางสาว วนิดา ศรีหานาม 4 2541 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๘๔ นางสาว วรรณา อรชุน 3 2539 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๘๕ นาง สายพิณ สุขสบาย 12 2503 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๘๖ นางสาว สุดารัตน์ แกนยางหวาย 7 2541 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๘๗ นาย อมรศักดิ์ แก้วโท 11 2540 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ พันดอน กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๘๘ นางสาว อมรรัตน์ สอนสุด 11 2541 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ท่าลี่ กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๘๙ เด็กหญิง เกษศราภรณ์ สุวรรณทา 3 2544 โรงเรียนกุมภวาปี กุมภวาปี กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๙๐ เด็กชาย วงศธร วงศ์เสนา 2 2548 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ ท่าลี่ กุมภวาปี มหาธาตุเจดีย์ กุมภวาปี กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๙๑ นางสาว จารุวรรณ์ เอกบัว 11 2541 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ แชแล กุมภวาปี ป่ายางหล่อ แชแล กุมภวาปี
อด ๖๖๕๖/๐๒๙๒ นางสาว กุลณัฐ พละกุล 2 2541 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๒๙๓ เด็กชาย นภดล พลโยธา 9 2542 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๒๙๔ เด็กหญิง นริศรา คลังตุ้ย 5 2543 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๒๙๕ เด็กชาย นัฐพงษ์ หีบแก้ว 3 2542 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๒๙๖ นางสาว เบญจมาศ บรรเทิงใจ 8 2541 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๒๙๗ นางสาว ประภาภรณ์ พละกุล 6 2541 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๒๙๘ นางสาว พิยดา จันทรเสนา 7 2541 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๒๙๙ นางสาว วรรณิภา ขันทแพทย์ 1 2541 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๓๐๐ เด็กชาย วิฑูรย์ นามณีชม 2 2542 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๓๐๑ เด็กหญิง ศุภกร สีเหลือง 9 2542 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๓๐๒ นาย สหรัฐ แสนหาญ 3 2541 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๓๐๓ เด็กชาย สัมฤทธิ์ จันทรเสนา 6 2542 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๓๐๔ เด็กหญิง สายฝน นามณีชม 7 2543 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๓๐๕ เด็กหญิง สุพัฒตรา บุญชู 7 2543 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๓๐๖ นางสาว สุวรรณี พละกุล 12 2541 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๓๐๗ นางสาว อาวัชนันท์ จันทรเสนา 8 2541 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม ป่าอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม
อด ๖๖๕๖/๐๓๐๘ เด็กหญิง ณัฐกมล ดวงดุ 10 2542 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ศรีสุทโธ บ้านดุง ป่าหนองหิน ศรีสุทโธ บ้านดุง
อด ๖๖๕๖/๐๓๐๙ เด็กหญิง พิศมัย นวะพิศ 1 2543 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ศรีสุทโธ บ้านดุง ป่าหนองหิน ศรีสุทโธ บ้านดุง
อด ๖๖๕๖/๐๓๑๐ นางสาว สุกานดา พลทราย 4 2541 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง วังทอง บ้านดุง เหล่าหลวง วังทอง บ้านดุง
อด ๖๖๕๖/๐๓๑๑ นางสาว สุนิทรา พรมเวินโขง 3 2541 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง วังทอง บ้านดุง เหล่าหลวง วังทอง บ้านดุง
อด ๖๖๕๖/๐๓๑๒ เด็กชาย ธีรภัทร์ ฐานะ 6 2544 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ปะโค กุดจับ พุทธนิมิต เมืองเพีย กุดจับ
อด ๖๖๕๖/๐๓๑๓ เด็กหญิง เบญจพร พิมพันธ์ 1 2543 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ปะโค กุดจับ พุทธนิมิต เมืองเพีย กุดจับ
อด ๖๖๕๖/๐๓๑๔ เด็กหญิง ปนัดดา ด้วงโคตะ 10 2544 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ปะโค กุดจับ พุทธนิมิต เมืองเพีย กุดจับ
อด ๖๖๕๖/๐๓๑๕ เด็กหญิง ศิรันญา พิมพันธ์ 2 2543 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ปะโค กุดจับ พุทธนิมิต เมืองเพีย กุดจับ
อด ๖๖๕๖/๐๓๑๖ เด็กชาย ต้นกล้า ราษฎร์กลาง 4 2544 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ พุทธนิมิต เมืองเพีย กุดจับ
อด ๖๖๕๖/๐๓๑๗ เด็กหญิง เพ็ญนภา เพ็ญภักดิ์ 8 2544 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ พุทธนิมิต เมืองเพีย กุดจับ
อด ๖๖๕๖/๐๓๑๘ เด็กชาย สิปปกร หงษ์ทอง 5 2544 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ พุทธนิมิต เมืองเพีย กุดจับ
อด ๖๖๕๖/๐๓๑๙ เด็กชาย ศุภกิตติ์ เสมามิ่ง 11 2544 โรงเรียนบ้านโคกน้อย จำปี ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๒๐ เด็กชาย กษิดิศ วงค์ดี 11 2544 โรงเรียนบ้านโคกน้อย จำปี ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๒๑ เด็กชาย จิรพัฒน์ ต้นกันยา 3 2544 โรงเรียนบ้านโคกน้อย จำปี ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๒๒ เด็กชาย ณัฐพงศ์ ลาดรองชัย 12 2544 โรงเรียนบ้านโคกน้อย จำปี ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๒๓ เด็กหญิง กมลวรรณ ทองคำ 8 2544 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๒๔ เด็กชาย จักรกฤษณ์ สารสินธ์ 10 2544 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๒๕ เด็กชาย จิรพล สารสินธ์ 4 2545 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๒๖ เด็กหญิง ชุติมน ขันทจร 2 2545 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๒๗ เด็กชาย ธีรภัทร พลตื้อ 6 2544 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๒๘ เด็กชาย ปวริศว์ ศรีหนองแวง 7 2545 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๒๙ เด็กชาย พงศกร โสภิณ 4 2545 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๓๐ เด็กหญิง พัชรีพร สารสิน 12 2544 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๓๑ เด็กหญิง ฟ้าใส รัตนแสง 3 2545 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๓๒ เด็กหญิง วาสนา หินะสุทธิ์ 4 2545 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๓๓ เด็กชาย สถาพร เทียมทะนงค์ 5 2545 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง นายูง ศรีธาตุ ป่าโพนพระเจ้า นายูง ศรีธาตุ
อด ๖๖๕๖/๐๓๓๔ เด็กหญิง กมลรัตน์ วงษ์คำ 4 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๓๕ เด็กหญิง กุลธิดา บุตตะคาม 4 2543 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๓๖ นางสาว จัทร์วลัย โคตพัฒ 7 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๓๗ นางสาว จันทมณี โคตพัฒ 8 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๓๘ เด็กชาย เฉลิมเกียรติ คงกะพัน 12 2543 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๓๙ นางสาว ชนิกา คำแก้ว 12 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๔๐ นางสาว ชนิกา ทองอุดร 11 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๔๑ นางสาว ชลธิชา คันธี 1 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๔๒ นางสาว ณัฐกา พิลาแสง 1 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๔๓ เด็กชาย ณัฐกิจ เครือแก้ว 6 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๔๔ เด็กหญิง ณิชา พันธ์กนก 1 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๔๕ นางสาว ทิพวรรณ จันจีน 8 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๔๖ เด็กชาย ธนพล คำไสย 8 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๔๗ นางสาว ธัญจิรา คำหล้า 4 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๔๘ นางสาว ธัญชนก จันทะวงษ์ 5 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๔๙ นางสาว นภาพร จำปาทอง 12 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๕๐ นาย นราวิชญ์ อิ่นอ้อย 12 2539 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๕๑ นางสาว นันทนา พลตะกัม 10 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๕๒ นาย บรรพต มุงคุณโคตร 9 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๕๓ เด็กหญิง เบญจมินทร์ ประกอบวงษ์ 10 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๕๔ นาย ปฏิภาณ วิชัย 11 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๕๕ นางสาว ปัทมา ศรีสุวรรณ 10 2540 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๕๖ นางสาว ปิยดา จำปาแสง 8 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๕๗ นาย พัฒนศักดิ์ ทองแสง 7 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๕๘ เด็กชาย ภานุวัฒน์ ธิราช 5 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๕๙ นางสาว ภาวิลัย คันธี 2 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๖๐ นางสาว มุธิตา บึงไสย์ 10 2540 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๖๑ นางสาว ยุภาพร เคนคำ 7 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๖๒ นางสาว รจนา มงคลสวัสดิ์ 7 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๖๓ นาย วชิระ ทองเลิศ 4 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๖๔ เด็กหญิง วรฤทัย สีหาบุตร 5 2543 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๖๕ นาย วัทธิกร ชาวดร 11 2540 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๖๖ เด็กหญิง ศศิธร กลุ้มศิลป์ 1 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๖๗ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มหาพรหม 4 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๖๘ นางสาว ศุภนิดา บุญแก้ว 9 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๖๙ เด็กหญิง สาวิตรี ไชยสีโห 7 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๗๐ เด็กชาย สิทธิศักดิ์ อวนอ่อน 12 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๗๑ นางสาว สินีนาฎ พรชัย 9 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๗๒ นางสาว สิริมา ใจหาญ 10 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๗๓ นางสาว สุดารัตน์ น้อยมณี 2 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๗๔ นางสาว สุดารัตน์ สีหา 1 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๗๕ นางสาว สุนิสา รัตนตรัยศรี 4 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๗๖ นางสาว สุพัตรา สารจันทร์ 5 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๗๗ นางสาว สุวนันท์ เสียงสนั่น 7 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๗๘ นางสาว เสาวลักษณ์ แสนสุภา 6 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๗๙ นางสาว หทัยรัตน์ พรหมชาติ 8 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๘๐ เด็กชาย อธิปไตย อรัญปักษ์ 10 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๘๑ นางสาว อนุสรา วันทอง 10 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๘๒ นางสาว อภัสรา หมายชัย 11 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๘๓ นางสาว อมรรัตน์ บัวบน 9 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๘๔ นางสาว อมินตรา เทศชัยภูมิ 8 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๘๕ นางสาว อรญา โทมถา 12 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๘๖ นางสาว อรทัย คำพิฑูรย์ 8 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๘๗ นางสาว อรวี คำภา 4 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๘๘ นางสาว อรวี บงแก้ว 2 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๘๙ เด็กหญิง อารดา แก้วกล่ำประเสริฐ 7 2543 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๙๐ นางสาว อารียา บุญหลาย 10 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๙๑ นางสาว เอื้องไพร ธะราวุฒิ 4 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๙๒ นางสาว ณัฏชีราพร ปิ่นทอง 4 2541 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ
อด ๖๖๕๖/๐๓๙๓ เด็กหญิง บงกชกันย์ แกมรัมย์ 3 2542 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ บ้านผือ บ้านผือ อรัญญิกาวาส บ้านผือ บ้านผือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดเลย (ธ)
ส่งสอบ ๑๐๓ คน ขาดสอบ ๓๕ คน คงสอบ ๖๘ คน สอบได้ ๖๑ คน สอบตก ๗ คน
ลย ๖๖๕๖/๐๐๐๑ พันจ่าเอก เกียรติภูมิ จันพรมมี 8 2521 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๐๒ ดาบตำรวจ อำรุง นนที 11 2513 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว สุพรรณี บุญหนัก 3 2524 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๐๔ สิบตรี จักรพล จังอินทร์ 12 2529 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาง อัญชลี พรมมาปี 7 2525 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว ยุภาพร ทะโพนชัย 1 2530 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว สกาวเดือน ปู่มูล 5 2531 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว สาวิตรี บูรพารัตน์ 3 2528 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นาย ณรงค์ศักดิ์ โกศรีวงค์ 6 2519 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย รชานนท์ เวศมะโน 10 2531 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาย ฤทธิชัย บุตรโยจันโท 2 2522 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย ลักษณ์ สุริยวรรณ 7 2509 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาย วีราพัชว์ มาสาลีทวีโชติ 5 2524 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นาย สุเทพ พูนศรีวิวัฒน์ 1 2516 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาย สุวิทย์ ศรีบุรินทร์ 8 2515 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว โสภาวรรณ์ ราชพรหมมินทร์ 9 2533 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว พัชรินทร์ สุพรมอินทร์ 1 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นาย อิทธิพล ถิตย์รัศมี 8 2527 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นาง ศศิกร ศรีพรมมา 4 2525 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง กุดป่อง เมืองเลย ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว อุษณีย์ ศรีแสงรัตน์ 1 2541 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว ชาลินี คำแสน 11 2541 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นาย นัฐพงษ์ พุทธา 1 2541 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาย ณัฐวุธ ประจำเมือง 6 2541 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว สโรชา รักษาสุข 8 2540 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นางสาว ณัฐรุจา แซ่ฟุ้ง 11 2540 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว ณัชฌาริกา ศรีเปีย 5 2540 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นาย กิตตินันท์ ยุระเทศ 7 2539 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นาย ฉัตรชัย นิยมวัน 12 2538 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว นารี เพ็งธรรม 12 2538 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว สุพัตรา บุญภา 5 2541 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ เชียงคาน เชียงคาน ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว สุพรรษา ปาระมี 9 2538 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นาย ประสิทธิ์ ซิวสารี 5 2539 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นาย พุธทรง ศรีบุรินทร์ 1 2539 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว วิภาภรณ์ คำยอด 4 2540 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว วิภาวี คามะดา 11 2540 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นาย ชนะศักดิ์ คงคุ้ม 11 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว พุทธารัตน์ ศรีภูมิพรม 7 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว แพรวไหม ศรีบุรินทร์ 6 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว ภาวณี บุตตะทา 7 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว ภาวิณี ศรีชมพู 9 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว ยลดา ศรีแก้ว 7 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว รัชติกา ช่างเรือง 10 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว รุ้งนภา ศรีบุรินทร์ 4 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว ลัดดาวัลย์ ผาทองที 6 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว วนิดา คำเวียง 1 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว วรนัฐดา คำมานิตย์ 1 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว วรรณพร ใจเพียร 6 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว วริยา บุญหนุน 1 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว วิฐิดา หมอแพทย์ 2 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว วิรชา มาระเทศ 5 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว ศรัญญา ศรีภูมิพรม 11 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว ศรินญา ปัสสาวัฒนะ 10 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว ศศิธร คำบุญเกิด 2 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว ศศินา สารไธสง 1 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว สมฤทัย สอนแสง 4 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว สร้อยสุดา สีเกาะ 12 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว สายธาร มะดาศรี 1 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว สาวิตรี อุทธบูรณ์ 8 2541 โรงเรียนภูหลวงวิทยา ภูหอ ภูหลวง ศรีสุทธาวาส กุดป่อง เมืองเลย
ลย ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว นฤมล บุญปัน 2 2526 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ หนองหิน หนองหิน ขามชุม หนองหิน หนองหิน
ลย ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นาย อภิชัย ผองแก้ว 10 2521 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ หนองหิน หนองหิน ขามชุม หนองหิน หนองหิน
ลย ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นาง วาสนา ปาปะโป 1 2526 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ หนองหิน หนองหิน ขามชุม หนองหิน หนองหิน

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองคาย (ธ)
ส่งสอบ ๘ คน ขาดสอบ ๐ คน คงสอบ ๘ คน สอบได้ ๖ คน สอบตก ๒ คน
นค ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาง ไพจิต อันภักดี 5 2498 โรงเรียนบ้านหนองผือ โคกคอน ท่าบ่อ บ้านหนองผือ โคกคอน ท่าบ่อ
นค ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย ประมวล อันภักดี 8 2500 โรงเรียนบ้านหนองผือ โคกคอน ท่าบ่อ บ้านหนองผือ โคกคอน ท่าบ่อ
นค ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว วันดี นาทา 4 2541 โรงเรียนสังคมวิทยา แก้งไก่ สังคม ป่านาขาม แก้งไก่ สังคม
นค ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว รุ่งนภา กวดนอก 9 2540 โรงเรียนสังคมวิทยา แก้งไก่ สังคม ป่านาขาม แก้งไก่ สังคม
นค ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว ทิพธัญญา หมื่นอภัย 4 2540 โรงเรียนสังคมวิทยา แก้งไก่ สังคม ป่านาขาม แก้งไก่ สังคม
นค ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว สุภาพร วรรณิวาส 4 2540 โรงเรียนสังคมวิทยา แก้งไก่ สังคม ป่านาขาม แก้งไก่ สังคม

สำนักเรียน คณะจังหวัดสกลนคร (ธ)
ส่งสอบ ๑๑๘๑ คน ขาดสอบ ๒๘๒ คน คงสอบ ๘๙๙ คน สอบได้ ๕๙๘ คน สอบตก ๓๐๑ คน
สน ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย สุชาติ กันติศาฤทธิ 1 2491 วัดป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร ป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
สน ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย อภิวัตร กูบกระโทก 10 2536 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร ป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
สน ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว จิราพร วงค์ไชยสิทธิ์ 9 2536 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร ป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
สน ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นาย ทวีชัย ประศรี 1 2534 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร ป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
สน ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว สิริกร มาตราช 4 2509 โรงเรยนนาอ้อยคำสะอาด ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร ป่าสุทธาวาส ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร
สน ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาง ประกายดาว คำปากกา 11 2518 วัดท่าวารีวนาราม บ้านต้าย สว่างแดนดิน ท่าวารีวนาราม บ้านต้าย สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นาง เดือนเพ็ญ ทองเมือง 8 2531 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน หนองหลวง สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว พิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว 12 2517 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว จิราวรรณ สุระดะนัย 8 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว ปภาวดี อรุณโณ 7 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว ปรัชญาภรณ์ ธนะสีลังกูร 5 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว เมลิสสา เย็นรัตน์ 11 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว ลัดดาวัลย์ คำคูณคำ 3 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว วนิดา ดลดิลก 7 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว วรรณวลี ขุมเงิน 1 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว วารุณี ศรีสมจักร์ 8 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว วิภา แม้นศรี 8 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว สุพัตรา โสภาพ 8 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว วนิดา ชาวนาวา 1 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว อาฐิติยา พรมเคนสา 1 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาย ชานนท์ ไชยแสง 8 2540 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นาย ธนพงษ์ ชินมา 4 2539 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาย ปริญวรรษ ดาศรี 4 2540 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว บุษยมาศ ทะดาดิษฐ์ 12 2540 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นางสาว วริศรา กุลศรี 6 2540 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว วิภาดา แก้วมุงคุณ 6 2539 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว ศศิธร วงษ์สา 3 2539 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว ศิลาวรรณ การุณ 10 2539 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว สุจิรา ดอกรัง 6 2538 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว สุดารัตน์ สมบัติดี 8 2538 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว หัตญา อำภัยศรี 7 2540 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว เหมือนฝัน มิกราช 9 2539 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว อภิญญา งอยผาลา 4 2539 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว ณัฏฐิกานต์ จันทร์ทอง 10 2541 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กชาย ปฐม อาจหาญ 5 2542 โรงเรียนสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน ป่าชุมชัยพัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นาย อภิสิทธิ์ โคตรปัญญา 9 2541 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นาย ธนากร ศรีลาลักษณ์ 7 2541 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กชาย ปัฐวีกรณ์ เหมะธุลิน 3 2542 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นาย ณัฐพงศ์ ปัญญาพวน 4 2541 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว ชลธิชา สุขไสยาสน์ 10 2541 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว นัฐริดา แสนภักดี 10 2541 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว ภัชราพร สุริยะจันทร์ 6 2541 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว อรอุมา กาญจนะกันโห 2 2541 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง ชนิดา สารทอง 9 2542 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง รจิตา ประเสริฐกุล 8 2542 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง รสริน ไชยดา 8 2542 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง อรนาฎ พิมเสน 11 2542 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง อารียา ชัยสิทธิ์ 7 2542 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กชาย ธีรพันธ์ พรหมสวัสดิ์ 1 2543 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กหญิง เจนจิรา ธุรารัตน์ 2 2543 โรงเรียนบ้านตาลโกน ตาลโกน สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กหญิง จุฑามาศ วิชัยแสง 12 2542 โรงเรียนแวงพิทยาคม แวง สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กหญิง เบญจวรรณ คำขาด 4 2543 โรงเรียนแวงพิทยาคม แวง สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กชาย ธนทรัพย์ อ้วนเลิง 2 2543 โรงเรียนแวงพิทยาคม แวง สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กหญิง กฤษติกานต์ อินอ่อน 9 2543 โรงเรียนแวงพิทยาคม แวง สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๕๕ เด็กหญิง สิริธิดา เกตุไพบูรณ์ 8 2543 โรงเรียนแวงพิทยาคม แวง สว่างแดนดิน คามวาสี ตาลโกน สว่างแดนดิน
สน ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นาย สราวุธ จันทร์โคตรแก้ว 2 2538 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นาย วิเชียร อุปทันสี 1 2538 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นาย ดนัย พรหมสุขันธ์ 9 2538 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นาย เกริกพล รังสี 9 2538 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นาย วิทวัช นาประทุม 6 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นาย กฤษฎา ชุมปัญญา 10 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นาย ธีรศักดิ์ เพิ่มอาราม 2 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นาย อนุชา คำภู 8 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นาย ณัฐพล สุทธิธรรม 5 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นาย ธัชชัย แสงลี 1 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นาย อักษรศิลป์ หันจางสิทธิ์ 11 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นาย เกษม เกษมสุข 9 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นาย ธนากรณ์ กติการ 12 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นาย ธงไชย โอเราะหมัด 8 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นาย ณัฐพล มะลิวงษ์ 5 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นาย วสันต์ สุขสร้อย 10 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นางสาว กมลธิดา มาตราช 5 2538 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว แสนสุดา แสงชาติ 10 2538 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว ไข่มุก จันโคตรแก้ว 6 2538 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว กาญจนา แก่นจันทร์ 4 2538 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว ศรีกัลยา มะโนวัน 9 2538 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว อรทัย พันธุคำ 12 2538 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว ขนิษฐา จอมประมาณ 2 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว นรากร แสงชาติ 11 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว ชรุตา จันสีโคตร์ 10 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว เมธินี แสนภักดี 8 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นางสาว อภิญญา ตามประสี 9 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว อุมาวดี ชาสอน 12 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว นิสาชล จันทร์โคตรแก้ว 3 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว สุนิสา จันทะโพธิ์ 4 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว สุนิสา ภูเทียมลม 12 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นางสาว พิมพ์ผกา บุญสร้าง 7 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นางสาว นิรชา ดอกเป็ง 8 2539 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว อรุณพร สอนคำหาร 5 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว ศิริลักษณ์ เกษร 9 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นางสาว จิรานันท์ พรหมโสภา 3 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว นวนันท์ บุญเลี้ยง 12 2540 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว จุฑามาศ แสงชาติ 1 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว สุวรรณรัตน์ ภักดีรักษ์ 4 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว กุลณัดฐ์ จับตั้ง สังหาคม 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว เกศแก้ว รังสี 1 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว ขนิษฐา สาระบัน 2 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว ธิติมา ปีพูน 1 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว ดาราพร หนูจันทร์อ่อน 10 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว ทิพากร จำปาชอน 12 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว ธิดาพร สุจริต 4 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว นันธิญา กรุณานำ 2 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว นิภาสิริ กรุณานำ 11 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว ประวีณา ภูพาดแสง 1 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นางสาว ภมรรัตน์ มุงอุทุม 1 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว รัญญา นามแสง 9 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นางสาว รัตนาภรณ์ พรรณมาตย์ 12 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว วรดา หาโส 9 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นางสาว ศศิพร อินทร์ชนะบาล 6 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว สิริยากร อักษรดี 8 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว สุภาพร ปัญแสน 8 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นางสาว ขวัญใจ โสภางาม 4 2541 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๑๓ เด็กหญิง สุภาภรณ์ กำพระบาง 5 2542 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ส่องดาว ส่องดาว โชติการาม ปทุมวาปี ส่องดาว
สน ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นาย บุญญฤทธิ์ พิลาวงษ์ 9 2539 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นาย จิรพงศ์ สมทอง 9 2540 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นาย ทัศนัย ปากดีสี 11 2540 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นาย อาทิตย์ อุไรรัมย์ 7 2540 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นาย ธนากร ปือทอง 10 2541 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นาย วงศกร กะนะหาวงค์ 6 2541 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๒๐ เด็กชาย อดุลชัย ยุบลชัย 9 2542 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว กาญจนา แสงฤทธิ์ 7 2539 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นางสาว จิราวรรณ ปัญญาสิทธิ์ 7 2539 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นางสาว ธัญรดา สมสร้อย 3 2540 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว แพรพรรณ ไวแสง 1 2540 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นางสาว อาทิตยา เกลี้ยงกลิ่น 4 2540 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นางสาว อินทุอร ปากดีสี 7 2540 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว อรณัฐ เกลี้ยงกลิ่น 6 2540 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว จิราพร วงษาหาราช 6 2541 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นางสาว จุฑาทิพย์ เกษรราช 4 2541 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นางสาว ธิดาทิพย์ แสนชาติ 1 2541 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นางสาว นิตยา สุขหุ้ม 8 2541 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นางสาว นฤมล นินศรี 4 2541 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นางสาว ปัทมา ธนโสม 4 2541 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นางสาว รัชนีกร อินธิจักร 7 2541 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นางสาว สิริญาพร ชมชื่น 10 2541 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๓๖ เด็กหญิง กาญจนา เทพสุรินทร์ 4 2542 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๓๗ เด็กหญิง มัสติกา ใจรัตน์ 6 2542 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๓๘ เด็กหญิง สุพรรณี อุปพงษ์ 2 2542 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๓๙ เด็กหญิง กชกร บัวล้ำล้ำ 9 2543 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๔๐ เด็กหญิง กุสุมา สุระขันธ์ 4 2543 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๔๑ เด็กหญิง นันทนา อินธิจักษ์ 7 2543 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๔๒ เด็กหญิง ประภัสรา โพนพันธ์ 7 2543 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๔๓ เด็กหญิง ปิยนุช อุส่าห์ 1 2543 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๔๔ เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ทองเหลือง 8 2543 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์" เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๔๕ เด็กหญิง กัญยานี เสนาะเสียง 8 2544 โรงเรียนบ้านหนองน้อย ทุ่งแก เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๔๖ เด็กหญิง ชนิกานต์ ทองลอง 6 2544 โรงเรียนบ้านหนองน้อย ทุ่งแก เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๔๗ เด็กหญิง อรพิน ทุนแท่ง 2 2544 โรงเรียนบ้านหนองน้อย ทุ่งแก เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๔๘ เด็กชาย วัชรพล ดาบน้อยอุ่น 1 2544 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ โนนแสนคำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๔๙ เด็กชาย ศักดา อินธิกูด 4 2544 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ โนนแสนคำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๕๐ เด็กหญิง ประภาพร คำแพงไพร 1 2544 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ศิริพันธวงศ์ บ้านเหล่า เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๕๑ เด็กหญิง ยุพารัตน์ อินธิมาศ 6 2544 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ศิริพันธวงศ์ บ้านเหล่า เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๕๒ เด็กหญิง ศิริกัลยา ร่มกลาง 9 2544 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ศิริพันธวงศ์ บ้านเหล่า เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๕๓ เด็กหญิง ปานตะวัน ช่วยสุริยา 7 2544 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ศิริพันธวงศ์ บ้านเหล่า เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๕๔ นาย จีระวัฒน์ สินอ้วน 4 2541 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๕๕ เด็กชาย ธวัฒชัย โสดา 4 2542 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๕๖ เด็กชาย ศักดิ์ชัย แซโค้ว 11 2542 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๕๗ เด็กชาย เอกชัย แสงจำปี 3 2542 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๕๘ เด็กชาย นพนัย จันทะฝ่าย 10 2543 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๕๙ เด็กชาย สุทธาวาส ศรีภูมี 6 2543 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๖๐ เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ทองบ่อ 2 2545 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๖๑ นางสาว ขนิษฐา ศิริทะราช 4 2541 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๖๒ นางสาว นัชสุดา สาอุดร 2 2541 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๖๓ นางสาว น้ำทิพย์ อารีฟอง 8 2541 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๖๔ นางสาว รัตพร แสนมี 8 2541 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๖๕ นางสาว วรัญญา มาตย์นอก 1 2541 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๖๖ นางสาว อิงลดา นนทะคุณ 2 2541 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๖๗ เด็กหญิง จันทร์ธิดา ชมภูเขา 6 2542 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๖๘ เด็กหญิง นันทภรณ์ แสงหา 8 2542 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๖๙ เด็กหญิง วรัญญา องอาจ 10 2543 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าคำเจริญ หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๗๐ นางสาว พัชรี วรรณพราม 6 2541 โรงเรียนบ้านดงบาก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าบ้านทุ่ง หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๗๑ นางสาว อาธิติยา พูลสาริกิจ 9 2541 โรงเรียนบ้านดงบาก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ป่าบ้านทุ่ง หนองแปน เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๗๒ เด็กหญิง มณธิรา นันตีภา 2 2544 โรงเรียนบ้านคำเม็ก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ศิริพันธวงศ์ บ้านเหล่า เจริญศิลป์
สน ๖๖๕๖/๐๑๗๓ นาย เทวมิตร มาตราช 11 2502 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๗๔ นาย พัฒนา กลยนี 9 2503 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๗๕ เด็กชาย กิติศักดิ์ เกษงาม 12 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๗๖ เด็กชาย ธงชัย นันตะสุข 10 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๗๗ เด็กชาย ฟิสิกส์ เจริญชัย 3 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๗๘ เด็กชาย ภานุพงศ์ อุปครราช 8 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๗๙ เด็กชาย ภูริณัฐ สุราษฎร์ 2 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๘๐ เด็กชาย ภูรินทร์ แก้วดี 5 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๘๑ เด็กชาย ยุทธพล กลยนี 5 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๘๒ เด็กชาย วัชรพล ชำนาญฤทธิ์ 2 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๘๓ เด็กชาย วัฒนา คำทะเนตร 5 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๘๔ เด็กชาย อภิวัฒน์ นาคบุตร 8 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๘๕ นาง กนกภรณ์ เทพวงศ์ษา 7 2514 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๘๖ นาง จุฬารัตน์ คนเพียร 1 2519 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๘๗ นาง บุญชู มาตราช 1 2503 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๘๘ นาง พันศักดิ์ ก้อนตาล 8 2504 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๘๙ เด็กหญิง ขวัญฤทัย ฝาเงิน 11 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๙๐ เด็กหญิง จันทร์ทิมา ทุมรี 7 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๙๑ เด็กหญิง จิรนันท์ กันทะไชย 7 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๙๒ เด็กหญิง ชลธิชา อันสุข 9 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๙๓ เด็กหญิง ชลินดา แสนปัดสี 5 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๙๔ เด็กหญิง ฐิตาภา กลยนี 8 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๙๕ เด็กหญิง ทัศนีย์ ศรีผุย 12 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๙๖ เด็กหญิง ธิติมา เสตสิงห์ 5 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๙๗ เด็กหญิง นัฐราภรณ์ ไชยชมภู 11 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๙๘ เด็กหญิง นัฐวิกา อินทะเกษ 6 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๑๙๙ เด็กหญิง ปิยดา สอนสมนึก 2 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๐๐ เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ไชยนุ 5 2545 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๐๑ เด็กหญิง ภัทรศยา ทิพวงศ์ษา 7 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๐๒ เด็กหญิง วนิดา ไชยตะมาตย์ 8 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๐๓ เด็กหญิง วริศรา ร่มพุทธศาสนา 3 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๐๔ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ไชยบัตร 8 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๐๕ เด็กหญิง ศิริวรรณ ไชยบัตร 8 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๐๖ เด็กหญิง ศิริอาภา บุญทรง 9 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๐๗ เด็กหญิง สุภาภรณ์ มะหุวัน 6 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๐๘ เด็กหญิง อัยรีณ เสนาคำ 7 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๐๙ เด็กหญิง อารียา ไชยหาเทพ 4 2544 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี พอกน้อย พรรณานิคม บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๑๐ นางสาว แทมมารีน เบียนชัย 8 2540 โรงเรียนเมธาศึกษา พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๑๑ เด็กหญิง กชกร ทวีพงศ์ศักดิ์ 1 2545 โรงเรียนเมธาศึกษา พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๑๒ เด็กหญิง ผกามาศ นามมุงคุณ 3 2544 โรงเรียนเมธาศึกษา พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๑๓ เด็กหญิง พิยดา แคนดอง 2 2545 โรงเรียนเมธาศึกษา พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๑๔ เด็กหญิง วนัสนันท์ เรืองสวัสดิ์ 8 2544 โรงเรียนเมธาศึกษา พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๑๕ เด็กหญิง วิภาวดี โพนลำดาบ 6 2544 โรงเรียนเมธาศึกษา พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๑๖ เด็กหญิง อาทิตยา เกื้อทาน 4 2545 โรงเรียนเมธาศึกษา พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๑๗ นางสาว รุ่งนภา ธิศรี 8 2518 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮี พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๑๘ นางสาว อรพรรณ บุญศรี 8 2531 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ บะฮี พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๑๙ นาย เจริญพร กางทอง 1 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๒๐ นาย บัณฑิต กุลโต 7 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๒๑ นางสาว ชลธิชา วะชุม 10 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๒๒ นางสาว ดารุณี สะวิลัย 5 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๒๓ นางสาว ทิคัมภรณ์ สุวรรโณ 7 2539 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๒๔ นางสาว นภาริน มาตราช 9 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๒๕ นางสาว ปนัดดา พรหมส่วน 12 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๒๖ นางสาว พัชรินทร์ คำควร 10 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๒๗ นางสาว มินตรา จันฤาไชย 9 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๒๘ นางสาว สุตรีรัตน์ ชื่นอารมณ์ 10 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๒๙ นางสาว หทัยวรรณ ศรอินทร์ 9 2539 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๓๐ นางสาว อาทิตยา ผิวขาว 5 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๓๑ นางสาว อารียา สัพโส 5 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๓๒ นางสาว ไอรดา ก้อนแพง 10 2541 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๓๓ เด็กหญิง ปพัชญา แสนเศษ 4 2542 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๓๔ เด็กหญิง ศราวดี แก้วก่า 3 2542 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๓๕ เด็กหญิง สายสวรรค์ สุวรรณรงค์ 2 2542 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พรรณา พรรณานิคม ศิริดำรงวนาราม บะฮี พรรณานิคม
สน ๖๖๕๖/๐๒๓๖ นาย ศุภชัย สายเย็น 2 2506 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๓๗ นาย ชวลิต ยิ่งยง 6 2517 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๓๘ นาย สมชาย สีลาดอิน 12 2525 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๓๙ นาย กัณวัฒน์ ราช้อน 7 2526 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๔๐ นาย สุภาคม เหล่าจูม 7 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๔๑ นาย อนุชน ไชเชียงพิณ 5 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๔๒ นาย จักรพงษ์ เทพกัน 2 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๔๓ นาย ยุทธนา จันทา 4 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๔๔ นาย เกษสวรรค์ ใหมโบราณ 5 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๔๕ นาย ณชานนท์ หนองโสดา 1 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๔๖ นาย ฐานิชกร บุตรละคร 8 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๔๗ นาย ปฏิภาณ อินทรสิทธิ์ 9 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๔๘ นาย ปริญญา คำสีดา 9 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๔๙ นาย เอกชัย สอนเคน 5 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๕๐ นาย ธนพนธ์ กองวงศ์ 8 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๕๑ นาย โชคทวี ปัญเศษ 11 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๕๒ นาย พงษ์ศักดิ์ เทพคำดี 11 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๕๓ นาย วุฒิชัย โคตะบิน 10 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๕๔ นาย สุวิทย์ อันลูกเท้า 1 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๕๕ นาย นิติกร ใจคง 7 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๕๖ นาย ชยานันท์ วารีย์ 10 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๕๗ นาย สิริมงคล เสนาโนฤทธิ์ 6 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๕๘ นาย ชนาภัทร ชนะบุญ 8 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๕๙ นาย ธีรัช ทิพม่อม 10 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๖๐ นาย วัชรินทร์ เนตรกันหา 2 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๖๑ นาย ศาสตรา แสนนาม 6 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๖๒ นาย ศุภชัย โคตะบิน 11 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๖๓ นาย อิศรา อำทะวงศ์ 2 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๖๔ นาย ธีระวัฒน์ เนินปัญญา 7 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๖๕ นาย จตุรภพ ดีมั่น 6 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๖๖ นาย ณัฐวุฒิ พระหันธงชัย 9 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๖๗ นาย ธนกฤต ธีมะศิลป์ 6 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๖๘ นาย มาโนช แง่พรหม 5 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๖๙ นาย ทัตพงษ์ พงษ์บรรณิสสร 7 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๗๐ นาย ธนรัชต์ ทึนหาญ 3 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๗๑ นาย ธันวา เสือคำจันทร์ 12 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๗๒ นาย ธิระวัฒน์ ปูธิรัตน์ 11 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๗๓ นาย นักปราชญ์ ภูเงิน 7 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๗๔ นาย นิคม อุระพรม 7 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๗๕ นาย นิติพน โสมโยธี 5 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๗๖ นาย นิรุต ควรคำ 1 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๗๗ นาย ปรีดา ศรีชมภู 4 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๗๘ นาย วรรณกร ภูยืด 4 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๗๙ นาย วรรณกร ศรีทน 5 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๘๐ นาย วัชรพล ฤทธิวงศ์ 2 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๘๑ นาย ศิลปะ อาจหาญ 1 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๘๒ นาย สมพร ประทุม 3 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๘๓ นาย สุขสวัสดิ์ เหลือผล 2 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๘๔ นาย อนันต์ ภูสดแสง 5 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๘๕ นาย อาทิพย์ ทองสีเหลือง 1 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๘๖ นาย อัธพันธ์ บุตรละคร 2 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๘๗ นาย เทิดทูน บุตรละคร 4 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๘๘ นาย ณรัน ถาบุตร 11 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๘๙ เด็กหญิง สุภัทรา หมื่นพรมไพร 7 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๙๐ เด็กหญิง สโรชา ดวงดี 8 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๙๑ เด็กหญิง ชญานิศ หัตถกอง 5 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๙๒ เด็กหญิง ทิพยสุดา พลหาญดี 7 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๙๓ เด็กหญิง พิมพ์สุภา อนัคมนตรี 11 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๙๔ เด็กหญิง พิมลรัตน์ ใสแสง 10 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๙๕ เด็กหญิง ณัฐชยา ขุนไม้งาม 7 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๙๖ เด็กหญิง ณัฐนิชา ขุนไม้งาม 7 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๙๗ เด็กหญิง ธฤษวรรณ ธีมะศิลป์ 2 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๙๘ เด็กหญิง สุธันยา วิเจดีย์ 8 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๒๙๙ เด็กหญิง พัชราภา สิงห์ทุ่ม 12 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๐๐ เด็กหญิง ประภาพร ขุนศักทอง 12 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๐๑ เด็กหญิง นารีรัตน์ ทับทิมหิน 11 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๐๒ เด็กหญิง อนุสรา จันทะสุทธิ์ 5 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๐๓ เด็กหญิง วิจิตรา แย้มยวน 2 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๐๔ เด็กหญิง อารีรัตน์ สงศรีโรจน์ 2 2543 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๐๕ เด็กหญิง อภิชญา โชยโคตร 1 2543 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๐๖ เด็กหญิง ศศิธารี ปรึกษาดี 2 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๐๗ เด็กหญิง อรุโณทัย ศรีปากดี 1 2543 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๐๘ เด็กหญิง จิราภา ธรรมสะอาด 5 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๐๙ นางสาว หฤทัย สิมมะลา 8 2521 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๑๐ นางสาว สมจิตร จันทาสี 9 2520 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๑๑ นางสาว ศุพิชชา บุตรละคร 8 2521 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๑๒ นางสาว จุฬาลักษณ์ เมืองมุงคุณ 3 2522 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๑๓ นางสาว นิตยา สอนนุชาติ 4 2530 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๑๔ นางสาว กาญจนา การุณ 5 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๑๕ นางสาว แพงนภา วรินทรา 2 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๑๖ นางสาว วราภรณ์ พาพุทธา 5 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๑๗ นางสาว วันนา ศิริบุญ 4 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๑๘ นางสาว สุภาดา ภูมิลา 7 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๑๙ นางสาว สุภาวดี คำพร 1 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๒๐ นางสาว หฤทัย ใครอุบล 4 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๒๑ นางสาว อนัญญา จันทะภา 5 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๒๒ นางสาว สิริขวัญ อุ่นวิเศษ 11 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๒๓ นางสาว วนิษา คำผุย 7 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๒๔ นางสาว แสงระวี จันทะลุน 3 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๒๕ นางสาว ศิริพร ประทุม 1 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๒๖ นางสาว ศิริรัตน์ ช่วยจันทร์ดี 5 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๒๗ นางสาว ณัฐมล หมู่พราหมณ์ 10 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๒๘ นางสาว ธีร์สุดา พิมสันต์ 11 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๒๙ นางสาว นาฎลดา ทุมโยมา 2 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๓๐ นางสาว นุชรารัตน์ ศีลทาน 10 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๓๑ นางสาว เสาวลักษณ์ เขียวแก่ 11 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๓๒ นางสาว สุพิตา บำรุงนางาม 7 2538 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๓๓ นางสาว พูนศรี สุวรรณสอน 5 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๓๔ นางสาว สุกานดา จำปาเหลือง 7 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๓๕ นางสาว มณิสรา ซองชะยา 7 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๓๖ นางสาว ปวีณา พรหมหมอก 5 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๓๗ นางสาว วณิชชา ชรินทร์ 1 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๓๘ นางสาว สุวิมล ลีรักษ์ 2 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๓๙ นางสาว อินทิรา ก่อขันธ์ 4 2539 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๔๐ นางสาว ณิรัชชา พละศักดิ์ 4 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๔๑ นางสาว กันยารัตน์ ภูมะแสง 8 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๔๒ นางสาว ชนัญชิดา บุตรละคร 8 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๔๓ นางสาว ประทุมวดี สารีแหล่ 6 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๔๔ นางสาว วรัญญา โพธิ์ปัดชา 7 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๔๕ นางสาว ศศิวิมล มิตรแสง 10 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๔๖ นางสาว กนกวรรณ คำผุย 4 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๔๗ นางสาว สุภาฤดี ไชยมาตร 8 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๔๘ นางสาว อรญา ด้วงคำภา 7 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๔๙ นางสาว สุกัญญา ชาสอน 1 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๕๐ นางสาว ภารตี จูมพลษา 8 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๕๑ นางสาว วรางคณางค์ วงค์สา 12 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๕๒ นางสาว สุชาดา ศัตราวุธ 4 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๕๓ นางสาว สุดารัตน์ กิ้วราชแยง 8 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๕๔ นางสาว จามจุรีย์ คำแสนราช 5 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๕๕ นางสาว ชลลัดดา โคตรสำนวน 7 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๕๖ นางสาว ระพีพรรณ แดงนา 10 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๕๗ นางสาว พลอยไพรินทร์ ยืนสุข 8 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๕๘ นางสาว ศรุตา นามเสาร์ 8 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๕๙ นางสาว สิริยากร ชัยตอกเกี้ย 12 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๖๐ นางสาว สุธาสีนี สามะ 6 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๖๑ นางสาว ณัฐสุดา โวชัย 1 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๖๒ นางสาว ขวัญธิดา นวลลม 5 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๖๓ นางสาว จุฑามาศ จันยุ 10 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๖๔ นางสาว ชไมพร เลพล 1 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๖๕ นางสาว ดลนภา กองลุน 12 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๖๖ นางสาว นิภาพร เชียงล้ำ 11 2540 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๖๗ นางสาว วิภารัตน์ บรรณจโรจน์ 9 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๖๘ นางสาว ณัฐชยาภรณ์ รอดไสว 7 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๖๙ นางสาว กำไลทิพย์ ศรีประทุมวงศ์ 5 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๗๐ นางสาว ธัญญรัตน์ ณ ตะวัน 12 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๗๑ นางสาว กัญญารัตน์ วิเศษสี 4 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๗๒ เด็กหญิง กัลยา ทามณี 4 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๗๓ นางสาว กานดา อาบผักแว่น 12 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๗๔ นางสาว จริยา เหง้าโอสา 3 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๗๕ นางสาว จิราวรรณ พิมบุญ 3 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๗๖ นางสาว เจนจิรา ดลศรี 3 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๗๗ นางสาว ชนัฐฐา คำมี 9 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๗๘ นางสาว ชมพูนุช คำเคน 8 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๗๙ นางสาว ชุณัฐฎา พิมพ์ชัยศรี 12 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๘๐ นางสาว ชุติพร ไชแพทย์จันทร์ 5 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๘๑ นางสาว ณัฎฐ์นรินทร์ ค้อมคิรินทร์ 7 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๘๒ นางสาว น้ำฝน ศุรระวัฒน์ 3 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๘๓ นางสาว นุชจรี รอดภัย 7 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๘๔ นางสาว ปิ่นชนก นาเวียง 9 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๘๕ เด็กหญิง พรณภา ภาอาษา 2 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๘๖ นางสาว พลอยใจ รัษาภักดี 9 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๘๗ นางสาว เพ็ญนภา บินไธสง 9 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๘๘ นางสาว ฟ้าภิรณ หลักคำ 10 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๘๙ นางสาว รุจิรา ต่อซอน 8 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๙๐ นางสาว นลิตา ครองบุญ 8 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๙๑ เด็กหญิง ลลิตา ชมพูยันต์ 1 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๙๒ นางสาว วรกานต์ จำปาเหลือง 9 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๙๓ นางสาว วิจิตรา หาพันธ์ 8 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๙๔ นางสาว วิชชุดา เฮียงราช 9 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๙๕ นางสาว วิภาวดี สุพะกะ 8 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๙๖ นางสาว วิลาวรรณ บุตรละคร 1 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๙๗ นางสาว ศิริลักษณ์ อุปชัย 9 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๙๘ นางสาว สายรุ่ง นามวงษ์ศา 7 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๓๙๙ นางสาว สุจรรญา กนกหงษา 9 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๐๐ นางสาว สุธานนท์ รัฐไสย 11 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๐๑ นางสาว สุธิดา คำผุย 4 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๐๒ นางสาว สุวีรยา โสรสา 4 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๐๓ นางสาว เสาวนีย์ ต้นกันยา 3 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๐๔ นางสาว อมรรัตน์ พฤฒิสาร 3 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๐๕ นางสาว อรญา วงษา 4 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๐๖ นางสาว อัญชิษา วรรณทอง 12 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๐๗ นางสาว ณัฎฐริณี สามะ 3 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๐๘ เด็กหญิง เดือนเพ็ญ คนเพียร 1 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๐๙ เด็กหญิง ปิยาพร แสงหาญ 1 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๑๐ นางสาว ศศิธร ธรรมคันที 7 2541 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๑๑ เด็กหญิง ศิรินธร แสนเสน 4 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๑๒ เด็กหญิง วรรณธิดา สร้างคำ 2 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๑๓ เด็กหญิง ดวงธิดา ศรีพันลม 5 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๑๔ เด็กหญิง เมวดี สร้อยจิต 5 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๑๕ เด็กหญิง สโรชา พิมพา 9 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๑๖ เด็กหญิง พิมพ์ชนก นามนนท์ 3 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๑๗ เด็กหญิง ทิวาพร พลศาลา 8 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๑๘ เด็กหญิง ศรีสุดา ฮ่มป่า 5 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๑๙ เด็กหญิง ลดาวัลย์ สุวรรณไตร 8 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๒๐ เด็กหญิง กานต์ชนิต ชินแข 7 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๒๑ เด็กหญิง ฐิติยา บุดดีวงศ์ 10 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๒๒ เด็กหญิง เพ็ญศิริ สุวรรณไตร 6 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๒๓ เด็กหญิง กชพรรณ ศรีคำบ่อ 5 2542 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง กุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
สน ๖๖๕๖/๐๔๒๔ นาย ศุภชัย วิลามาตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๒๕ นาย พลวิทย์ ใยแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๒๖ นาย ชิดพงษ์ สุริวรรณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๒๗ นาย ธนากร แจ้งไชยศรี 8 2539 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๒๘ นาย สุรวุฒิ ป้องดู่ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๒๙ นาย อภินันท์ การิก 2 2539 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๓๐ นางสาว อารียา พลสุวรรณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๓๑ เด็กหญิง ปิยะกร วงศ์วันดี 9 2543 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๓๒ นางสาว รัตนาภรณ์ ลุนลา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๓๓ นางสาว สิราวรรณ ยิ้มแย้ม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๓๔ นางสาว วิลัยพร ชายกวด โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๓๕ เด็กหญิง นิรมล ใครบุตร 10 2542 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๓๖ นางสาว หทัยรัตน์ แพงศรีทา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๓๗ นางสาว ศุภรัตน์ บุญชาญ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๓๘ นางสาว ผกามาศ ชมราศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๓๙ นางสาว ศศิกาญจน์ พลดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๔๐ นางสาว จิราวรรณ ใครบุตร 7 2540 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๔๑ นางสาว รัติญากร เดชขันธ์ 11 2538 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๔๒ นางสาว กุลนัท ชมราศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๔๓ นางสาว กรรณิการ์ งันปัญญา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๔๔ นางสาว ทิพย์สุดา บินศรี 6 2541 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๔๕ นางสาว ชนนิกานต์ วงศ์วันดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๔๖ นางสาว สุพรรษา ตรีสูนย์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๔๗ นางสาว สิริยากร เถื่อนแก้ว 8 2540 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๔๘ นางสาว แพรพรรณ ห้วยไชย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๔๙ นางสาว ปรียานุช พัดเปี้ยมา 1 2539 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๕๐ นางสาว มุกดา นามเสาร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๕๑ นางสาว ปิยากมล ตงธิ 7 2538 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๕๒ นางสาว วรวี มังโรคา 3 2538 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๕๓ นางสาว มินตร เฟื่องไทย 7 2538 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๕๔ เด็กหญิง อารยา เฟื่องไทย 10 2543 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๕๕ เด็กหญิง มันชุดา สติยศ 3 2544 โรงเรียนบ้านอากาศ อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๕๖ เด็กหญิง พิชญาภา อุดมมา 8 2544 โรงเรียนบ้านอากาศ อากาศ อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๕๗ เด็กหญิง ประภัทษร ผายสียวน 6 2542 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน โพนแพง อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๕๘ เด็กชาย คณินณัฐธ์ ฟองอ่อน 7 2544 โรงเรียนบ้านคึม โพนแพง อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๕๙ เด็กชาย ดุสิต จันทะวงค์ 4 2544 โรงเรียนบ้านคึม โพนแพง อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๖๐ เด็กหญิง ณฐกานต์ ดอกตาลยงค์ 9 2544 โรงเรียนบ้านคึม โพนแพง อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๖๑ เด็กหญิง ณภาพร ไชยวุฒิ 9 2544 โรงเรียนบ้านคึม โพนแพง อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๖๒ เด็กหญิง สุภัทรตรา ผาอินทร์ 6 2544 โรงเรียนบ้านคึม โพนแพง อากาศอำนวย อุดมรัตนาราม อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๖๓ เด็กชาย ธีรภัทร ชาเหลา 8 2543 โรงเรียนบ้านวาน้อย วาใหญ่ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๖๔ เด็กชาย ธีระพงษ์ ชัยขุนพล 7 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๖๕ เด็กชาย โชคชัย ตะวันแสง 7 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๖๖ เด็กชาย กรประเสริฐ มูลพิลึก 2 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๖๗ เด็กหญิง อารียา วังใจ 3 2543 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๖๘ เด็กหญิง อุไรพร ไชยวัง 6 2543 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๖๙ เด็กหญิง กุลรัตน์ ศรีนานวล 3 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๗๐ เด็กหญิง ชลธิชา ไชยวัง 6 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๗๑ เด็กหญิง ชนันญา พรมหาคำ 1 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๗๒ เด็กหญิง ชไมพร จวงจันทร์ 6 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๗๓ เด็กหญิง จุฑามาศ พรมลี 1 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๗๔ เด็กหญิง สิริธร ไชยวัง 6 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๗๕ เด็กหญิง ชไมพร สุทธิจักร 4 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๗๖ เด็กหญิง เบญจมาศ จามน้อยพรหม 3 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๗๗ เด็กหญิง สุภาพร จุงอินทะ 11 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๗๘ เด็กหญิง จินดารัตน์ งิ้วไชยราช 6 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๗๙ เด็กหญิง อภิรักษ์ จำรักษา 12 2544 โรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๘๐ เด็กชาย สิทธิโชค อุตรหงษ์ 12 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๘๑ เด็กชาย พีรพล บุญชาญ 3 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๘๒ เด็กชาย ดุสิต ช่วยรักษา 5 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๘๓ เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญชาญ 3 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๘๔ เด็กชาย ธีระวุฒิ บุตรสุวรรณ์ 7 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๘๕ เด็กชาย ทวีวัฒน์ ผ่องใสศรี 1 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๘๖ เด็กหญิง ธารทิพย์ บุตรสุวรรณ์ 3 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๘๗ เด็กหญิง กัญญาภัค อุ่นแก้ว 12 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๘๘ เด็กหญิง ศศิชา ศรีสมัย 7 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๘๙ เด็กหญิง สุทธิดา จันสุนี 8 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๙๐ เด็กหญิง อรฤดี บุญชาญ 2 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๙๑ เด็กหญิง ภัทรสุดา บัวชุม 8 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๙๒ เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ บุญชาญ 12 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๙๓ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บุญชาญ 4 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๙๔ เด็กหญิง กาญจนา กุลภา 12 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๙๕ เด็กหญิง สุนารักษ์ ลาดลคร 7 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๙๖ เด็กหญิง เพ็ญจันทร์ วันเพ็ชร 5 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๙๗ เด็กหญิง งามพฤกษา แก้วฝ่าย 5 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๙๘ เด็กหญิง ชลลดา เข็มอุทา 12 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๔๙๙ เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญชาญ 12 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๕๐๐ เด็กหญิง จิราพร ทองเดช 1 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๕๐๑ เด็กหญิง วนิดา วังวิสัย 4 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๕๐๒ เด็กหญิง สิทธิดา บุญชาญ 5 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๕๐๓ เด็กหญิง ประภัสสร ศรีสมัย 6 2543 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๕๐๔ เด็กหญิง กัญณภัทร คิดโสดา 4 2544 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๕๐๕ เด็กหญิง อารียา แจนคำอินทร์ 2 2544 โรงเรียนบ้านนายอ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๕๐๖ เด็กหญิง อนุชรา วังใจ 2 2544 โรงเรียนบ้านนายอ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๕๐๗ เด็กหญิง ปิยะฉัตร เจินยุหะ 3 2544 โรงเรียนบ้านนายอ อากาศ อากาศอำนวย ป่านายอ อากาศ อากาศอำนวย
สน ๖๖๕๖/๐๕๐๘ นาย ประเสริฐ สิงห์คำ 12 2502 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๐๙ นาย พงษ์พิทักษ์ หัสดร 1 2541 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๑๐ นาย ศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์ทอง 9 2541 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๑๑ นางสาว นัฐสุดา กาญบุตร 3 2541 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๑๒ นาง พรณรง เผ่าผม 7 2501 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๑๓ นางสาว วิไลลักษณ์ กาญบุตร 6 2541 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๑๔ นางสาว สุธิดา สามา 10 2541 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๑๕ นางสาว สุนิตา โพสาราช 6 2541 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ ม่วงไข่ พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๑๖ นาย พรชัย ยุวบุตร 11 2538 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๑๗ เด็กชาย กมล อ่อนสุระทุม 1 2542 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๑๘ นาย จักรกฤษณ์ บุญทา 10 2540 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๑๙ นาย ดนุภพ คำปิตะ 8 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๒๐ นาย ทินกร สาริวงษา 5 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๒๑ นาย สุรศักดิ์ มาตะราช 10 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๒๒ นางสาว พรรณาราย กะพุทธา 5 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๒๓ นางสาว ศิริลักษณ์ ยะพลหา 7 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๒๔ นางสาว สุวนันท์ ศรีสร้อย 5 2540 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๒๕ นางสาว ดวงกมล สุดาชม 3 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๒๖ นางสาว ธัญสุดา กระพุทธา 6 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๒๗ นางสาว นันทิยา นันตาเขียน 6 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๒๘ นางสาว พัชรินทร์ ไชยรา 9 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๒๙ นางสาว รุ่งตะวัน ฝ่ายซ้ายคราม 7 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๓๐ นางสาว วรานุช มาตะรักษ์ 12 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๓๑ นางสาว วิภารัตน์ พรมกสิกร 3 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๓๒ นางสาว เสาวลักษณ์ ยนต์คำแสน 11 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๓๓ นางสาว แสนแก้ว ลาญาติ 10 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๓๔ นางสาว อัจฉรา ศรีสร้อย 8 2541 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ต้นผึ้ง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๓๕ นาย ทรงพล ไพศาลธรรม 3 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๓๖ นาย พิทยา ศรีสร้อย 2 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๓๗ นาย พูลศักดิ์ แก้วตา 3 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๓๘ นาย วุฒิชัย ลีทอง 12 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๓๙ นางสาว กมลวรรณ ขีดเข็ม 11 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๔๐ นางสาว กุหลาบ แก้วชัยยา 11 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๔๑ นางสาว ขวัญวิภา หากงสี 1 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๔๒ นางสาว จิตติมา สิงนิสัย 4 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๔๓ นางสาว จุฑารัตน์ ทาปลัด 11 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๔๔ เด็กหญิง ณัฐพร ศรีสร้อย 2 2542 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๔๕ นางสาว นัตติยา ไพศาลธรรม 8 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๔๖ นางสาว นิตยา จันกุ 10 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๔๗ นางสาว นีระนุช ศรีสร้อย 11 2541 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๔๘ นางสาว ปวีณา สุจริต 9 2540 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๔๙ นางสาว ปาริชาติ ปัจจัยโค 9 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๕๐ นางสาว พรพิมล บุญอุ้ม 11 2540 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๕๑ นางสาว พรวิภา ฉ่ำมา 5 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๕๒ นางสาว ภัทศิริ นนทะชัย 9 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๕๓ นางสาว ยุภาวดี แจนคำอินทร์ 2 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๕๔ นางสาว รัชนีกร บุญสมบัติ 8 2540 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๕๕ นางสาว รุ่งทิพย์ บัวชาญ 1 2540 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๕๖ นางสาว วิชุดา บุตรเพ็ง 12 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๕๗ นางสาว ศิระดา ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์ 5 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๕๘ นางสาว ศิริขวัญ ศรีสร้อย 1 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๕๙ นางสาว ศิรินาถ ศรียะอาจ 3 2541 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๖๐ นางสาว ศิรินารถ สว่างสุข 7 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๖๑ นางสาว ศิริวรรณ โมระดา 8 2540 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๖๒ นางสาว สรัญญา ลีทอง 9 2539 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๖๓ นางสาว สิรินยา ศรีสุพรรณ์ 6 2540 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๖๔ นางสาว สุกัลญา แก้วก่า 10 2540 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๖๕ นางสาว สุดาลักษณ์ ศรีสร้อย 1 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๖๖ นางสาว สุทธิดา ตาดี 8 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๖๗ นางสาว สุปราณี ดวงปากดี 11 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๖๘ นางสาว สุภาวรรณ บุญเรือง 6 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๖๙ นางสาว สุภาวินี มณีนพ 4 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๗๐ นางสาว สุรีรัตย์ นาคอินทร์ 11 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๗๑ นางสาว อุลัยพร ตีตรา 3 2538 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไฮหย่อง พังโคน หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๗๒ นาย กรีติ พงศ์ศรี 7 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๗๓ นาย ไกรษร อินทร์ตา 1 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๗๔ นาย เจนวิทย์ อันไกรษร 2 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๗๕ นาย เจษฎา แก้วประเสริฐ 7 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๗๖ นาย ณัฐวัฒน์ สุขสำฤทธิ์ 11 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๗๗ นาย ธีระวัฒน์ ไชยบุตร 6 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๗๘ นาย พงษ์ธวัช ยะโส 1 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๗๙ นาย พิทยา ยงพรม 4 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๘๐ นาย ไพรวัลย์ ศรีทองชัย 4 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๘๑ นาย ศตวรรษ ลาวะสุทธิ์ 4 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๘๒ นาย ศิริภพ โคกสีนอก 11 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๘๓ นาย สหรัฐ อรัญนพ 12 2540 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๘๔ นาย อดิศักดิ์ จาดฮามรส 2 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๘๕ นาย อนาวิน ศิหิรัญ 7 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๘๖ นาย อรรถพล แสงมืด 12 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๘๗ นาย อัสดา ศรีสถาน 10 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๘๘ นาง เพ็ญประภา นารินรักษ์ 8 2514 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๘๙ นางสาว ชัญญากานต์ อภิวัชรกุล 1 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๙๐ นางสาว เบญญา สัพโส 9 2520 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๙๑ นางสาว ปนัดดา แก่นท้าว 9 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๙๒ นางสาว ปิยฉัตร ครองยุติ 10 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๙๓ นางสาว ปิยะธิดา สิงห์ไชย 5 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๙๔ นางสาว ไปรญา กลิ่นสีสุข 12 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๙๕ นางสาว พิยดา ผาดี 1 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๙๖ นางสาว มะลิวรรณ บุญจู 6 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๙๗ นางสาว ศิริพร โคตรคำ 8 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน
สน ๖๖๕๖/๐๕๙๘ นางสาว สร้อยสิรินทร์ เกตุแก้ว 4 2541 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน

สำนักเรียน คณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ)
ส่งสอบ ๑๑๗ คน ขาดสอบ ๑๘ คน คงสอบ ๙๙ คน สอบได้ ๗๙ คน สอบตก ๒๐ คน
นภ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย ธีระพงษ์ จันพรมมี 2 2524 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย ปิติณัฐ ฉิมนิล 12 2529 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย พิเชษฐ์ มงคลเคหา 1 2518 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นาย มลเทียร คุณาพันธ์ 5 2503 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาย ละออง แก้วหลอดหล้า 1 2518 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว วรรณิศา ฉิมนิล 11 2531 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว ศิริกาญจน์ ไชยกว้าง 3 2532 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาย สมชาย เหล่าสมบัติ 1 2502 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นาย สุริยันต์ ตีเมืองซ้าย 2 2521 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว อุบลรัตน์ ไชยบุรมย์ 8 2511 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว อรอินทรา ถาวะโร 4 2526 มมร.อส.ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว กิติยา คงสีดา 4 2541 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาย กิตติศักดิ์ ศรีอุทธา 7 2541 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นาง เจียรนัย ลือคำหาญ 8 2499 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาง จิตรลดา ปานะถึก 2 2516 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาง ชรินรัตน์ กองทา 10 2519 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กชาย ชาญชล ชนะบูรณ์ 10 2543 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย นพรัตน์ ปิดสายสังข์ 4 2543 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นาง บุญถม ระหา 2 2501 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว เพชรมณีรัตน์ นามบุตร 11 2525 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาง ไพลิน ลิชผล 2 2503 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ภูมิชัย 1 2543 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง สุกัลยา ไพเลียง 7 2542 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง ณัฏฐธิดา แสงจันทร์ 9 2544 โรงเรียนกุดหานสามัคคี หนองแก ศรีบุญเรือง ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กหญิง ปิ่นทิรา อุตรส 1 2545 โรงเรียนกุดหานสามัคคี หนองแก ศรีบุญเรือง ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กหญิง พิมพรพรรณ จันทะโพ 6 2546 โรงเรียนกุดหานสามัคคี หนองแก ศรีบุญเรือง ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง วราวรรณ์ อรัญศรี 1 2545 โรงเรียนกุดหานสามัคคี หนองแก ศรีบุญเรือง ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง วิไลวรรณ แสงจันทร์ 5 2544 โรงเรียนกุดหานสามัคคี หนองแก ศรีบุญเรือง ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง ศศิกานต์ เงินคำ 4 2545 โรงเรียนกุดหานสามัคคี หนองแก ศรีบุญเรือง ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง อรจิรา โตมาชา 1 2545 โรงเรียนกุดหานสามัคคี หนองแก ศรีบุญเรือง ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง ดาราพร ฮาดวิเศษ 5 2542 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว วิสุดา โภคาเพ็ชร 6 2541 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ เด็กชาย ศรพิชัย ป้องเคน 8 2542 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว สุปราณี ดอนมุงคุณ 5 2541 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว อรสา เครือแก้ว 12 2541 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กหญิง ปนัดดา บุญประสพ 1 2544 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง เจนจิรา ชาปู่ 2 2544 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม หัวนา เมืองหนองบัวลำภู ป่าศิลาวาส หัวนา เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นาง สมลักษณ์ ประชามาตย์ 10 2508 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นาย ปฏิภาณ พันธ์โฮม 12 2541 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว วิภาพร ภูมิพนา 7 2540 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว กัลยา นรินทร์พันธ์ 5 2539 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว กัลยาณี ทรงจอหอ 8 2540 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กหญิง กุลณัฐ นามฤทธิ์ 5 2542 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง ณัฐธิดา มาบุดดา 5 2542 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว ธารารัตน์ ก้านสี 8 2540 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง นิตยา สุดคำ 3 2542 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว นุชนาฏ พรหมหาร 12 2541 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง บุสบา เขียนจูม 5 2542 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว พรรณิภา ดาดวง 3 2541 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว พัชรา โชตะวัน 6 2541 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว เยาวเรศ สนิทนิตย์ 12 2541 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว รสสุคนธ์ บุญบุตร 1 2541 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว รัชนีกร ช่างทองคำ 11 2541 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว ศิริพร พิลึกเรือง 3 2541 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว สร้อยมาลัย ถิ่นสำโรง 8 2541 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ เด็กหญิง สุชาดา ประชามาตย์ 10 2542 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ เด็กหญิง สุพรรษา บุญธานี 4 2542 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว สุภาวดี จันทร์เพ็ง 1 2541 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว แสงระวี พหลทัพ 12 2540 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กหญิง รวิสรา หวันลา 12 2543 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ เด็กหญิง อภิญญารัตน์ บุตรดี 4 2544 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กหญิง อารยา สุดไชโย 12 2543 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู พิศาลรัญญาวาส หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู
นภ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นาง ดริญญา ชัยปัญญา 6 2519 โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง โสภณาวัน บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ เด็กชาย นพดล นันตระกูล 4 2542 โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง โสภณาวัน บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว บัว แสงเกษ 5 2541 โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง โสภณาวัน บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นาย ภูวนาถ พันทัง 10 2541 โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง โสภณาวัน บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว วชิราภรณ์ พรหมกรุง 4 2530 โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง โสภณาวัน บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นาย วีระศักดิ เมฆวัน 9 2541 โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง โสภณาวัน บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว วิภาวี พิมพา 9 2541 โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง โสภณาวัน บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว สรินยา สังหมื่นเหม้า 7 2504 โรงเรียนบ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง โสภณาวัน บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ อนุศรี 8 2544 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง ปางกู่ โนนสัง หนองสวรรค์ บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กหญิง นิตยา สีดาน้อย 9 2544 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง ปางกู่ โนนสัง หนองสวรรค์ บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กชาย คีต ใจธรรม 3 2545 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว บ้านถิ่น โนนสัง หนองสวรรค์ บ้านถิ่น โนนสัง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กชาย ธนวัฒน์ กรมทำมา 9 2544 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ดงสวรรค์ นากลาง ดงสวรรค์ นากลาง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว เจนจิรา พันรักษ์ 4 2541 โรงเรียนหนองกุงแก้ววิทยาคาร หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ เด็กหญิง สุภาภรณ์ อาทร 6 2542 โรงเรียนหนองกุงแก้ววิทยาคาร หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ เด็กชาย สุขสันต์ อะโน 6 2542 โรงเรียนหนองกุงแก้ววิทยาคาร หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ เด็กหญิง อุลัยวัลย์ สุริโยชัย 8 2542 โรงเรียนหนองกุงแก้ววิทยาคาร หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง
นภ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ เด็กหญิง อัจฉรา โสภาผล 10 2542 โรงเรียนหนองกุงแก้ววิทยาคาร หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดบึงกาฬ (ธ)
ส่งสอบ ๓ คน ขาดสอบ ๐ คน คงสอบ ๓ คน สอบได้ ๓ คน สอบตก ๐ คน
บก ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาง อำนวย โทอิ้ง 5 2502 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา ท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา
บก ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กชาย เกรียงไกร แหวนแก้ว 5 2544 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา ท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา
บก ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง นิลระณี ดิง 6 2545 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา ท่าสะอาด ท่าสะอาด เซกา

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง