ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธรรมยุต)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ นามสกุล เกิด พ.ศ. สังกัดองค์กร ตำบล อำเภอ สังกัดวัด ตำบล อำเภอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
ส่งสอบ ๒๔๘ คน ขาดสอบ ๘๖ คน คงสอบ ๑๖๒ คน สอบได้ ๑๑๗ คน สอบตก ๔๕ คน
นว ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง อมรรัตน์ เย็นจุระ 12 2543 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ขุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กชาย วิทยา เนียมศิริ 5 2543 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ขุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง สายฝน ยอดสนิท 8 2544 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ขุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กชาย เจษฎาพร สอนสุด 5 2545 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ขุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาย วิสุทธิ์ โพธิ์ศรี 10 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาง มนฤดี สุวรรณรังษี 6 2505 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว มาลัย ประโยชน์ยิ่ง 9 2509 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาย รณชัย ทองเที่ยง 4 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว กำไร ฉิมพาลี 12 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว คณิตษาดา ร่วมรักษ์ 8 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว จารุวรรณ ยั่งยืน 9 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว ณิชกานต์ เมฆี 10 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว พรประภา ปันบุญมี 4 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว พิชญ์สินี กองนึก 8 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว เพ็ญนภา แหยมพลับ 12 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว รุจิดา ลพประเสริฐ 12 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว วรรณภา รักศรี 8 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว สุทธิพร สอนแก้ว 8 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว อนุศรา แก้วนาวี 9 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว อภิชญา กลั่นกลิ่น 2 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาย อนุพงศ์ พรมจันทร์ 8 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว กรรณิการ์ เชาวนปรีชา 3 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว จิตตรามาศ กลิ่นกระจาย 10 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว สตรีรัตน์ คล้ายพุ่ม 10 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาย ธีรศักดิ์ วงษ์นุช 4 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว สุภาภรณ์ ผลแสน 11 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว กชกร คุ้มแก้ว 1 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง ธนภัทร ทองคำพูล 2 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว กนกพรรณ สร้อยฟ้า 12 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว กุลสินี เพ็ชรเสมียน 7 2538 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว จรัมพร พรมพิทักษ์ 6 2523 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว จุฑาพร สมบุญจิตร 1 2539 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นาย ชญานนท์ โพธาราม 2 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว ชนิยา พัดแหวว 11 2538 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว นุชนาถ ไพรศรี 2 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว ปราณี บัวทิม 8 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว ปานทิพย์ พุทธิตระกูล 10 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว รภีร์พรรณ ศรีชมภู 9 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว รังสิมา ทัพมาก 6 2539 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว วราภรณ์ คงหอม 2 2508 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว วริศรา ทัพจันทร์ 4 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว วาสนา บูชาบุญ 12 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว วิไลพร สีดา 11 2538 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว ศดานันท์ พึ่งจิตร์ 11 2538 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นาง ศรีเรือน ทรัพย์ประเสริฐ 6 2512 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว ศิริลักษณ์ สุขแก่น 5 2532 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว สราวลี อนันตภูมิ 2 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว สลิสา พิญเพียร 1 2539 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว สายรุ้ง สุขสอาด 4 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว สุขนิสา พูลกลิ่น 3 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว สุณิศา จูอาภรณ์ 10 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นาง สุภาวดี เกตุสาคร 11 2517 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว สุวนันท์ เชี่ยวชาญ 9 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นาย แสนทวี เจริญดี 9 2538 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว อทิตยา ทาษี 3 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นาย อรรถพล เชื้ออภัย 9 2526 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว อรุณรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ 6 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว สุกัญญา โสภา 7 2539 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว สาวินี เสิงกลาง 1 2539 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว กมลทิพย์ สกุลรัตน์ 2 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นาย ทินกร วงค์การ 9 2540 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว วรรณเพ็ญ อินนา 8 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กหญิง บุษยา สายตา 1 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๖๔ เด็กหญิง นัฐพร โพธิบาย 8 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๖๕ เด็กหญิง ธมลวรรณ สุขมาก 7 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กหญิง ชลลดา เสียรขุนทด 2 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กหญิง ธณัชชา หลั่งแล่ 2 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กหญิง อินทิรา อุนาคำ 2 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว ศิริลักษณ์ สอนเย็น 10 2541 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๗๐ เด็กหญิง ฐิสณา สิงห์ลอ 1 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๗๑ เด็กหญิง ทิพย์สุดา พานรอง 4 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กหญิง ชุติมา ใหมแจ่ม 10 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กหญิง วนิดา ดาวปลื้ม 12 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กชาย ณฐกร สกุลรัตน์ 7 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๗๕ เด็กชาย นารา รัตนพงศ์ผาสุข 4 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๗๖ เด็กหญิง ชนกาญจน์ นาคปนคำ 4 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๗๗ เด็กหญิง จิราวรรณ มั่นมาตร 6 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๗๘ เด็กหญิง วรภรณ์ สิงห์เรือง 1 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๗๙ เด็กหญิง พิชชากรณ์ ทองศรี 10 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๘๐ เด็กหญิง สรัลยา ทองสว่าง 10 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๘๑ เด็กหญิง ฟ้าใหม่ ชอบสว่าง 4 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๘๒ เด็กหญิง จิราวรรณ พ่วงอินทร์ 6 2542 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๘๓ เด็กหญิง ประภัทรสร โพธิ์ตุ่น 3 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๘๔ เด็กชาย อานันต์ ภัทรบรรพต 1 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๘๕ เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ตุ้มขาว 12 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๘๖ เด็กหญิง ณิชารีย์ เสือดารา 11 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๘๗ เด็กหญิง สิริกาญจน์ ยาคล้าย 6 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๘๘ เด็กชาย ชินกรชัย จันทร์แจ้ง 7 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๘๙ เด็กหญิง ศศิธร ใจเดช 2 2544 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๙๐ เด็กหญิง อรอุมา บุญศรี 1 2544 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๙๑ เด็กหญิง รักษิณา ปัญจะมงคล 5 2544 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๙๒ เด็กชาย ภัทรดนย์ แพรบุตร 12 2543 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ พิกุล ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง ชุมแสง
นว ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว กัญญาลักษณ์ สินมะระ 9 2541 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๐๙๔ เด็กหญิง กานต์รวี อินทโฉม 7 2543 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว จิราวรรณ ไกรสรเสนา 3 2541 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว ชนาพร แตงร่ม 7 2541 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว ธัญญา สิทธิ 9 2541 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๐๙๘ เด็กหญิง นันทิกา ศรีหงษ์ 3 2542 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว นิรมล จำปี 8 2541 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๐๐ เด็กหญิง ปวีณา จับเทียน 2 2542 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๐๑ เด็กหญิง ภัทราวดี แก้วนางดี 5 2542 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๐๒ เด็กหญิง เมธาวี บัวกลิ่น 1 2542 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๐๓ เด็กหญิง ลัดดา อบอุ่น 7 2543 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๐๔ เด็กหญิง วรรณลักษณ์ สินมาก 1 2542 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๐๕ เด็กหญิง วราภรณ์ วิโรจน์ 5 2542 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว วาสนา ทาสี 11 2541 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นาย สุทัศน์ ผ่องผึ้ง 6 2541 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๐๘ เด็กหญิง อนิตษา พุ่มภักดี 1 2542 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๐๙ เด็กหญิง อมรรัตน์ บุญก้อน 2 2542 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี ตาคลี
นว ๖๖๕๖/๐๑๑๐ เด็กชาย ปราโมทย์ เดาะขุนทด 4 2543 โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรตพิสัย เทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย
นว ๖๖๕๖/๐๑๑๑ เด็กหญิง สหัสวรรษ จันทร์ชื่น 1 2543 โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรตพิสัย เทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย
นว ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นางสาว จินดารัตน์ ตรีโชติ 9 2541 โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรตพิสัย เทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย
นว ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นางสาว ธารทิพย์ สุจิตรา 8 2541 โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรตพิสัย เทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย
นว ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นางสาว ผาณิต ฤทธิ์โพธิ์ 8 2541 โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรตพิสัย เทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย
นว ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นางสาว สายสมร เขตรคง 11 2541 โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรตพิสัย เทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย
นว ๖๖๕๖/๐๑๑๖ เด็กหญิง แอน แตงร่ม 1 2542 โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรตพิสัย เทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย
นว ๖๖๕๖/๐๑๑๗ เด็กหญิง สิริวิมล นกน้อย 2 2542 โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรตพิสัย เทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)
ส่งสอบ ๑๒๗๕ คน ขาดสอบ ๒๘๘ คน คงสอบ ๙๘๗ คน สอบได้ ๕๓๗ คน สอบตก ๔๕๐ คน
พช ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง ณัฐกฤตา สุทธิ 10 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง ทยากร คุ่ยต่วน 11 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กชาย ธนัยพร บุญมา 6 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กชาย นราธิป ธัญญะอุดม 10 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กหญิง วิมลสิริ วิรุฬหสกุล 6 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง ศิรดา คงน้อย 9 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กหญิง ณวภรณ์ พินิจเมือง 1 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กหญิง นนทภรณ์ พุ่มฟัก 11 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กหญิง นิศารัตน์ บุษราคัม 2 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กชาย ปราบดา บุญปาน 6 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ฉัตรวัฒนาสกุล 4 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กชาย นรากร บุตรวงศ์ 4 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กหญิง ปิยธิดา จันคะณา 1 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กชาย กิตติพงศ์ ศิริปัญญา 11 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง จิดาภา เกตุหาร 7 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กหญิง ณัฐธกร พรหมบุญ 6 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กชาย พีรติ ว่องไว 11 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย เมธิชัย ทองเปลว 9 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง กมลพรรณ นันตา 1 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กหญิง อภัสรา ทองนาค 9 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กหญิง อริสรา สมสุข 7 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กหญิง ชิษณุชา บุญละ 4 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง มรรษกร เมืองนาค 2 2545 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง วรรณิภา ตันติบูล 7 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กหญิง อรธิชา เสนนะ 11 2544 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรวราราม ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กหญิง อรทัย แก่นทอง 1 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง กฤตินี จับเทียน 4 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง กาญจนา จำปาทอง 6 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง เกวรินทร์ ปิ่นเมฆ 9 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง เกวลี กำมะนี 5 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง จิราพร ด้วงมาก 8 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กชาย จีรศักดิ์ สุกแก้ว 10 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๓๓ เด็กชาย เจษฎา จูทิม 5 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๓๔ เด็กหญิง ฐิติพร มณีรัตน์ 1 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กหญิง ณัฐฐิรัตน์ ขาวพุ่ม 8 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กหญิง ณัฐนิชา จันทร์แสง 10 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง ดวงสุรีย์ มณีรัตน์ 8 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กชาย ทศพร พูดคล่อง 2 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ สุขเกษม 7 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง ธัญลักษณ์ แก้วลุง 11 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง ธิติยา พรมทอง 9 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง ธิมา อิ่มกุล 2 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กชาย ธีรภัทร์ บุญเกตุ 1 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง นิภาวรรณ แก้ววงษ์ 2 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง ปทิตา ปราบปราม 7 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง ประภัสสร ชนะแก้ว 6 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กชาย พงษ์ฐกร ดวงธนู 4 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง ไพลิน นวนแก้ว 6 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กหญิง ภัทรภรณ์ แก้วโสม 6 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กหญิง มนัสวาท บัวมี 4 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กหญิง มัณฑนา มาอินทร์ 11 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กหญิง ยศวดี ศุภสาร 10 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กหญิง รดารัตน์ อิทธิยา 1 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กหญิง รัตน์นรินทร์ อินผล 1 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๕๕ เด็กหญิง วันดี เพ็งเรือง 2 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๕๖ เด็กชาย ศุภกร วาที 11 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๕๗ เด็กหญิง สร้อยสุวรรณ ตั้งสำราญจิต 8 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๕๘ เด็กหญิง สาวิตรี จันทร์คิด 3 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๕๙ เด็กหญิง สิริมา คงเมือง 10 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กหญิง สุจิตรา สุนน้ำเที่ยง 11 2543 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๖๑ เด็กหญิง สุธาทิพย์ อยู่ดี 4 2545 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กชาย สุธินนท์ รู้รอบดี 6 2543 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กหญิง สุภาสินี บุญทองแพง 9 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๖๔ เด็กหญิง สุรัญชลี แผงดี 6 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๖๕ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ บุญกาวิน 5 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กชาย อชิตพล พึ่งสุข 6 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กชาย อนุรักษ์ มูลจันทร์ 8 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กหญิง อริชญา โสพันพิมพ์ 9 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กหญิง อินทิรา นพสุวรรณ 11 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๗๐ เด็กหญิง อิสริยา อิ่มทอง 9 2544 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นางสาว ฐิติยา จงทัน 9 2541 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นางสาว พิมพ์เพ็ญ พันไพรศาล 10 2541 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กหญิง รัตติกาล จันทร์เลื่อน 5 2542 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว ปภานิจ ม่วงอ่ำ 11 2540 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว สุภาพร คำมา 7 2540 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว ชลธิชา เกษไกรษร 9 2539 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว ยุพากรณ์ คลองโปร่ง 2 2539 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว บงกช อรุณอุ่นเกตุ 4 2539 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว ธันย์ชนก หุมนา 2 2539 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว ศรัญญา แผ่นทอง 2 2538 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว รุ้งตะวัน พานำมา 9 2540 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นางสาว เพ็ญศิริ คงอุดมธนกร 1 2538 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว ชนิสรา มั่นทอง 11 2537 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว กนกพร พลงาม 3 2538 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว กมลรัตน์ รุณเกษม 7 2538 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว สุธัญญา อินไข 9 2536 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นางสาว สายสมร บุญเปลี่ยน 4 2536 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นางสาว ธนวรรณ เจนจบ 10 2537 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว รัชฎาพร คลองงาม 4 2538 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว อรอนงค์ ทองเงิน 2 2536 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นางสาว ชุติกาญจน์ โสมนัสพงศ์ 9 2538 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว จีราวรรณ จันทร์นุช 9 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว ณัฐวรรณ ผลจันทร์ 8 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว สุทธิดา เกือกแก้ว 2 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว เกวลิน แก้วใหญ่ 6 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว จุฑามาศ ศรีน่วม 12 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว ปราวีณา กันยา 8 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นาย จิรศักดิ์ อินทำมา 3 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นาย สุทธิพงษ์ ต๊ะประจำ 8 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นาย นาวิน น้อยอาจ 5 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว สุภานันท์ มาเสม 5 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว กนกวรรณ บัวไพรินทร์ 12 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว รัชนีพร แก้วเอี่ยม 7 2538 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นาย อัมรินทร์ เปี้ยทา 6 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นางสาว ทัศนาพร เบ้าชารี 1 2540 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว ณัฐณิชา ฤาชา 2 2540 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นางสาว ศรัณย์พร วรรณเอก 12 2540 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว อารียา กงอุ่นใจ 3 2540 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นางสาว ดวงหทัย แก้วมงคล 2 2540 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว ธัญญารัตน์ โยธาธรรม 12 2539 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว มาริษา สีมุเทศ 5 2540 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นางสาว สุพรรณี รอดนาค 2 2540 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นาย ตันติกร ยี่ภู่ศรี 8 2541 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นางสาว โสริยา เตาวาน 8 2541 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นางสาว ณัฐชา โสภาเถร 9 2540 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นางสาว สายฝน คำขาว 8 2541 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นางสาว สินีนุช จันทร์สอน 10 2540 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นางสาว วัชรากรณ์ ช่างหล่อ 1 2541 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นางสาว ญาณีกร ธีรจินดาสกุล 9 2540 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๒๐ เด็กหญิง จารุวรรณ ซาปา 3 2542 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว นันทัชพร ทองยอด 6 2541 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๒๒ เด็กหญิง ฐิตาภา พิมทอง 10 2542 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๒๓ เด็กหญิง นิรชา สีพัด 2 2543 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นาง รจนา พรมนนท์ 9 2511 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นาย สิงหา นุ่มมาก 8 2538 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นาย เสกสรร ยศจำรัส 1 2539 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นาย จักรพันธุ์ รอดไพร 3 2539 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว ประนัฐดา หรั่งนางรอง 8 2539 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นางสาว ธัญญลักษณ์ อุดอ้าย 5 2539 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นางสาว จรีนาถ กุลสง 9 2540 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นางสาว ณัฐธิดา แก้วเสน 9 2540 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นางสาว อมมรรัตน์ ดีแจ่ม 4 2540 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นางสาว นิศา ป้อมกล่ำ 11 2539 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นางสาว วาวพลอย ป้อมกล่ำ 8 2540 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นางสาว ดวงฤทัย รอดเงิน 3 2540 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นางสาว มณีรัตน์ ฤทธิ์เม้า 4 2540 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นางสาว เจนจิรา สุขนันทา 5 2540 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๓๘ นางสาว จันทร์วิภา แสงสว่าง 9 2539 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นางสาว ศศิธร อินทรชิต 8 2540 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นางสาว ชมภู่ เฉวียงวงศ์ 6 2541 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นางสาว เสาวนีย์ สวนนฤทธิ์ 8 2541 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๔๒ เด็กหญิง ประภัสรา เจนไพร 10 2542 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๔๓ เด็กหญิง ณัฑิพร สมบัติศรี 8 2542 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๔๔ เด็กหญิง สุรางคนา บุญเพียร 8 2542 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๔๕ นาง เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพันธ์ 2 2523 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๔๖ นางสาว นุชรัตน์ กองมูล 2 2523 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๔๗ นางสาว บังอร พูนเกิด 12 2520 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๔๘ นางสาว บัว มีชัย 10 2526 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๔๙ นางสาว ประไพรัช เพ็งหา 12 2502 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๕๐ นาง พยุง ใหม่สุวรรณ์ 4 2500 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๕๑ นาย พิพัฒน์พงศ์ เง่าสารี 10 2534 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๕๒ นาง วิไลวัลย์ จำปานวน 6 2509 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๕๓ นาง สุรัตน์ ขาวพล 10 2506 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๕๔ นางสาว อารีรัตน์ ทองแกมนาก 1 2527 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๕๕ เด็กหญิง กนกวรรณ ลือหาญ 6 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๕๖ เด็กหญิง กนิษฐา ญาณปัญญา 11 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๕๗ เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ สินธาร์ 9 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๕๘ เด็กหญิง กัญญารัตน์ โฉมอุปฮาด 1 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๕๙ เด็กหญิง กัลยารัตน์ อนุไพรวัน 6 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๖๐ เด็กหญิง กิตติคุณ ศรีสวรรค์ 11 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๖๑ เด็กชาย จักรกฤต เลือดทหาร 2 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๖๒ เด็กหญิง จิดาภา ขาวดา 1 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๖๓ เด็กหญิง เจนนิเฟอร์ อาเกท์ 5 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๖๔ เด็กหญิง ชลิษา ศักดิ์สม 6 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๖๕ เด็กหญิง ชุติมา ใบทอง 8 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๖๖ เด็กหญิง ณภัทร โท้ทอง 8 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๖๗ เด็กชาย ทัตพงศ์ บุญรอดช่วย 10 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๖๘ เด็กหญิง ธัญชนก เมืองมาลย์ 4 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๖๙ เด็กหญิง ธีรดา ผิวทอง 10 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๗๐ เด็กชาย ธีระศักดิ์ พวงแก้ว 5 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๗๑ เด็กหญิง นทธมน โฉมอุปฮาด 5 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๗๒ เด็กหญิง ประกายดาว คุ้มเปรม 4 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๗๓ เด็กชาย พลณัฐ กันตุ่ม 9 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๗๔ เด็กหญิง พัชลัดดา วรรณบุตร 12 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๗๕ เด็กชาย ภาศุวัฒน์ วันจะนะ 11 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๗๖ เด็กหญิง วริศรา จันทร์ญาโณทัย 8 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๗๗ เด็กชาย วัฒนา สร้อยคำ 9 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๗๘ เด็กชาย วีรภัทร ชมโฉม 9 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๗๙ เด็กชาย วีระพงษ์ อินทรสุข 9 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๘๐ เด็กหญิง ศรัญญา ดวงอุปะ 12 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๘๑ เด็กชาย ศุภโชค เกษวิริยะการ 3 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๘๒ เด็กหญิง สุพรรษา ม่านตา 10 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๘๓ เด็กหญิง สุภาวดี บุญนะ 9 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๘๔ เด็กหญิง อภิรติ ศุภสาร 1 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๘๕ เด็กหญิง อรวี ปราณี 10 2544 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๘๖ เด็กหญิง อลิสลา นกเต้า 7 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๘๗ เด็กหญิง อุมารินทร์ ศรียศ 4 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๘๘ เด็กชาย อนุชา กัญญาประสิทธิ์ 1 2545 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๘๙ นางสาว อัญชรี เขียววันดี 9 2541 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๙๐ นาย ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์แดง 3 2541 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๙๑ นางสาว แก้วกาญจน์ ธรรมโชติ 10 2541 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๙๒ เด็กหญิง อรัญญา นามศิริ 2 2545 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๙๓ นางสาว ปภัสรา สีลิ 7 2539 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๙๔ นาย อภิสิทธิ์ ราศรีชัย 8 2538 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๙๕ นางสาว มณฑิตา แก้วกิจการ 11 2540 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๙๖ นางสาว สุภาพร มั่นคงดียิ่ง 8 2540 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๙๗ นางสาว ปนัดดา สีลาอ่อน 11 2540 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๙๘ นางสาว เพชรรัตน์ดา ต่อชีวี 2 2540 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๑๙๙ นางสาว มัณฑิตา จันทรศรีวงษ์ 5 2540 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๐๐ นางสาว ดุษณีย์ พูนศรี 11 2540 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๐๑ นาย อนุชิต ชาติพรต 5 2540 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๐๒ นางสาว กนกวรรณ กุหลาบแสง 7 2541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๐๓ นางสาว เกวลิน แก้วกองทรัพย์ 6 2541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๐๔ นางสาว จุฑารัตน์ พรมคำ 11 2541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๐๕ นางสาว ภัทราพร เชื้อไพบูรณ์ 3 2541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๐๖ นางสาว วรรณสุดา บุญประเสริฐ 4 2541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๐๗ นางสาว อารยา ท้าวเงิน 6 2541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๐๘ นางสาว มาริสา สิงห์วงษ์ 2 2541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๐๙ นางสาว ณัฐริกา หมื่นกล้า 10 2541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๑๐ นางสาว จันทิมา คำดี 7 2540 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๑๑ นางสาว พิมพ์ชนก สำราญพันธ์ 10 2540 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๑๒ นางสาว กาญจนา นาขัน 2 2541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๑๓ นางสาว กันยารัตน์ กันทอง 9 2541 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๑๔ เด็กหญิง โสภิตา สิงห์ใย 6 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๑๕ เด็กชาย วรายุทธ์ สุทธิพงษ์ 1 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๑๖ เด็กหญิง นวินดา ฉางทรัพย์ 6 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๑๗ เด็กหญิง เบญจมาศ อุดมเพ็ญ 2 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๑๘ เด็กหญิง จิรพรรณ พลอยคำ 6 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๑๙ เด็กหญิง ธีรัตม์ มะยอง 6 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๒๐ เด็กหญิง วิรากานต์ มูลศรี 4 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๒๑ เด็กหญิง ศศินา วงษ์สง่า 10 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๒๒ เด็กหญิง ศิริวรรณ แจ้งแสงทอง 8 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๒๓ เด็กหญิง นิรชา เอกสะพัง 10 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๒๔ เด็กหญิง สุพรรณี แดงแก้ว 7 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๒๕ เด็กหญิง สรารัตน์ ธนาพงษ์นิวัฒน์ 1 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๒๖ เด็กหญิง รักษ์ชนก ทิพย์จักร 6 2542 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๒๗ เด็กชาย วชิรศักดิ์ ดีศิริ 12 2543 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๒๘ เด็กชาย วุฒิชัย เรืองเพชร 9 2544 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๒๙ เด็กหญิง สายไหม อินทรสุข 9 2544 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๓๐ เด็กชาย นคร บุตรอยู่ดี 3 2543 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๓๑ เด็กหญิง ศุภิสรา แสงซื่อ 10 2543 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๓๒ เด็กหญิง อรวรรณ ปราณี 11 2543 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ วังชมพู วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๓๓ นาย ภานุพงษ์ วงษ์แหวน 7 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๓๔ นาย อาทิตย์ ท่าสออน 4 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๓๕ นางสาว น้ำฝน โตลิด 8 2538 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๓๖ นางสาว จันทิรา ไชยป้อง 1 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๓๗ นางสาว น้ำฝน คานทอง 7 2538 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๓๘ นางสาว พัชราภรณ์ โฉมจีบ 12 2538 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๓๙ นางสาว ศิริลักษณ์ สิงหา 5 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๔๐ นางสาว สุวรา ตั้งแต่ง 5 2537 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๔๑ นางสาว ณัฐกานต์ นาคสุข 6 2538 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๔๒ นางสาว ธิดารัตน์ เรืองฤทธิ์ 4 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๔๓ นางสาว น้ำทิพย์ สุขหา 5 2538 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๔๔ นางสาว กรวรรณ ศรีสังข์ 5 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๔๕ นางสาว วราภรณ์ กันทา 7 2538 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๔๖ นางสาว กาญจนา ผลาผล 4 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๔๗ นางสาว อังคณา ทองโกมุท 2 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๔๘ นางสาว ศิริกร ทะนุ 1 2540 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๔๙ นางสาว นฤมล กรมสกุณี 8 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๕๐ นางสาว สุธาทิพย์ เหมือนเนียม 5 2540 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๕๑ นางสาว ณัฐณิชา สุพรรณกุล 5 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๕๒ นางสาว ทิพย์อักษร มีสี 10 2540 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๕๓ นาย จิรวัฒน์ มั่งมี 2 2540 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๕๔ นางสาว ชลิตา น่วมพรม 10 2540 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๕๕ นางสาว ปุยฝ้าย ศรีจันทร์ผ่อง 8 2540 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๕๖ นางสาว พัดชา เณรเถา 2 2541 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๕๗ นางสาว ณัฐริกา บุญมา 10 2541 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๕๘ นางสาว ฐิติยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 1 2541 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๕๙ นางสาว สหทัย ปิ่นสมบูรณ์ 3 2541 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๖๐ นางสาว กนกวรรณ ดาบาง 6 2541 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๖๑ นาย นัทฐพล เสือทิม 7 2541 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๖๒ นางสาว ปรารถนา หลิ่มเทศ 3 2541 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๖๓ นางสาว กชกร คำเอี่ยม 10 2539 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๖๔ นางสาว นิตติยา สุดยอด 11 2541 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๖๕ เด็กหญิง ปิยนุช ศรีวังโป่ง 3 2542 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๖๖ เด็กหญิง ไพลิน พุกนิ่ม 7 2542 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๖๗ เด็กหญิง ภัทร์สุดา บุญมาชารี 3 2542 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๖๘ เด็กหญิง ศิริพร เมฆอ้อย 1 2542 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๖๙ นางสาว ศุภรดา ชานนอก 9 2541 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๗๐ เด็กหญิง นิ่มอนงค์ วงแก้ว 10 2542 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๗๑ เด็กหญิง พิมพ์ใจ อินงาม 5 2542 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๗๒ เด็กหญิง สุพัตรา สุภาพเพชร 9 2542 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๗๓ นาย วีระพล จันทร์เตื่อย 3 2539 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๗๔ นางสาว ดวงหทัย อินภูวา 9 2539 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๗๕ นาย นัทธพงศ์ จำรัสวงษ์ 11 2539 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๗๖ นาย เกรียงไกร พิมสาร 11 2538 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๗๗ นางสาว อรวิภา เหล็กลา 10 2539 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๗๘ นางสาว สุนิษา สุขมา 3 2539 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๗๙ นางสาว ปภัสสรณ์ เรืองคำ 4 2539 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๘๐ นางสาว น้ำฝน ดงวังปลา 5 2539 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๘๑ นางสาว พัชราภรณ์ พาทา 8 2538 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๘๒ นางสาว ดารุณี ศรีแสน 1 2539 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๘๓ นางสาว วาสนา พานาค 9 2539 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๘๔ นางสาว รัตติยากร จันหีบ 10 2539 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๘๕ นางสาว อนงค์นุช จันสา 7 2540 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๘๖ นาย ธีรวัต สารีน้อย 1 2540 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๘๗ นาย ปรเมศ โคตรชมภู 9 2540 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๘๘ นางสาว วราภรณ์ ทองคำ 4 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๘๙ นางสาว พลอยทอง เหล็กเพชร 4 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๙๐ นางสาว พุดซ้อน พันธุ์จันทร์ 3 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๙๑ นางสาว อมิตตา ขวัญเวียน 11 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๙๒ นางสาว น้ำทิพย์ ฉับจันทึก 10 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๙๓ นางสาว วริษา ผามะนาว 5 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๙๔ นางสาว อรยา จันทร์ทอง 3 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๙๕ นางสาว โสรยา วงศ์แก้ว 4 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๙๖ นางสาว ผกาวรรณ ขวัญยืน 9 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๙๗ นางสาว นุชจรี มีไทย 11 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๙๘ นางสาว ศิรินทิพย์ ยะกับ 9 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๒๙๙ นางสาว นันธิกา พุ่มฟัก 5 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๐๐ นางสาว เพชรลดา เจริญสุข 10 2540 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๐๑ นางสาว วรรณภา เรืองนา 12 2541 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๐๒ เด็กหญิง ดวงหทัย สุดทะหลวง 1 2542 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๐๓ เด็กหญิง ปรียานุช ท้าวน้อย 1 2542 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๐๔ เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ มะโนสา 3 2542 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๐๕ เด็กหญิง ปนัดดา พิมพา 7 2542 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๐๖ เด็กหญิง สายธาร ผ่องแผ้ว 1 2542 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๐๗ เด็กหญิง กัลยา สามี 6 2543 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๐๘ เด็กหญิง ธิดาทิพย์ จันทร์พิมพ์ 11 2542 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๐๙ เด็กหญิง น้ำฝน มีสวัสดิ์ 7 2542 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ช้างตะลูด หล่มสัก สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๑๐ นาย ชัยมงคล กันยาวดี 5 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๑๑ นาย ธวัชชัย ยงดี 9 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๑๒ นาย กิตติพศ นิธิวุฒิ 7 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๑๓ เด็กหญิง จันทิรา ป้องตัน 1 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๑๔ เด็กหญิง ชนากานต์ สระประการ 4 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๑๕ เด็กหญิง ฐิติมา ต่อวิญญาณ์ 5 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๑๖ เด็กหญิง ทานตะวัน สุทธิประภา 1 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๑๗ เด็กชาย เทียนชัย มาโยม 3 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๑๘ เด็กชาย ธนโชค โยธา 2 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๑๙ เด็กชาย ธัชพล ชาญนอก 2 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๒๐ นางสาว พัฒนาพร ชื่นบุญ 9 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๒๑ เด็กหญิง พันธิภา เจนจบ 6 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๒๒ นางสาว มณีฉาย สนองญาติ 12 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๒๓ เด็กหญิง เยาวพร ศรีสวรรค์ 1 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๒๔ นาย วรวิทย์ ภูตาโก 5 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๒๕ นาย วศิน ทรัพย์ประโคน 8 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๒๖ เด็กชาย วัฒนา นามวงศ์ 1 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๒๗ เด็กหญิง ศยามล จั่นเพชร 6 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๒๘ นางสาว ศิริเนตร นามมา 8 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๒๙ เด็กหญิง สาริณี เค้ามูล 2 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๓๐ เด็กหญิง สาวิตรี บินทะ 4 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๓๑ นางสาว สุทธิดา สุดหอม 12 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๓๒ เด็กชาย สุริยา พัดเย็น 7 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๓๓ นาย อดิศร คำพาแก้ว 7 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๓๔ เด็กชาย อานนท์ ยอดพรหม 3 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๓๕ เด็กชาย ปฏิพันธ์ มีชัย 12 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๓๖ เด็กชาย สมเกียรติ ติดโนน 12 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๓๗ นางสาว รุ่งนภา แหลมแก้ว 12 2541 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๓๘ เด็กชาย จีรวัฒน์ สุนลี 3 2543 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๓๙ เด็กหญิง จุฑามาศ คำมี 4 2543 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๔๐ เด็กชาย ชนะศักดิ์ แสวงทรัพย์ 10 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๔๑ เด็กชาย ตรีวิทย์ โสภา 9 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๔๒ เด็กชาย ธนาธิวัตถ์ ลาดเลา 5 2543 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๔๓ เด็กหญิง นิตยา คำมี 8 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๔๔ เด็กชาย ประทีป ฉุนเฉียว 11 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๔๕ เด็กหญิง ปริชาติ เอื้อไธสง 2 2543 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๔๖ เด็กหญิง ปัตตานี อินจันทร์ 8 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๔๗ เด็กชาย ปิยณัฐ มาทันใจ 3 2543 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๔๘ เด็กชาย พันธ์ศักดิ์ สระสม 10 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๔๙ เด็กหญิง มีนา เวียงคำ 3 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๕๐ เด็กหญิง เมธาวี ทุ่งไธสงค์ 3 2543 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๕๑ เด็กหญิง เมธิกา มูลหล้า 5 2543 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๕๒ เด็กหญิง รัตติกาล มาวงษ์ 9 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๕๓ เด็กหญิง รุจรวี ทุ่งไธสงค์ 7 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๕๔ เด็กหญิง ลินดา กันยาประสิทธิ์ 2 2543 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๕๕ เด็กชาย วีรยุทธ คำอ้อ 5 2543 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๕๖ เด็กชาย สมาน เพชรเกิด 10 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๕๗ เด็กชาย สิทธิพร นาคเกตุ 11 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๕๘ เด็กหญิง สุภาพร จันทร์คำวงษ์ 11 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๕๙ เด็กหญิง โสมสุดา กำรังยงค์ 10 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๖๐ เด็กชาย อภิชาติ ดีจะเสน 12 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๖๑ เด็กชาย อามรินทร์ ผุยยะมา 10 2542 โรงเรียนบ้านบ่อไทย บ่อไทย หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๖๒ นางสาว อมรรัตน์ กองสู 8 2529 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๖๓ นาย จักรกฤษ ยาวะระ 12 2531 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๖๔ นางสาว มลฤดี ดอนวงศ์ 6 2538 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๖๕ นาย วีระยุทต์ แสนศรี 5 2538 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๖๖ นาย กังวาล บุญเต็ม 6 2538 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๖๗ นาย จิรายุ ธูปหอม 6 2538 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๖๘ นางสาว มาริสา นามวงศ์ 5 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๖๙ นาย เอกชัย หัสครบุรี 6 2539 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๗๐ นาย จีราวัฒน์ ชาอินทร์ 11 2539 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๗๑ นางสาว ดวงรัตน์ จันทมินทร์ 1 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๗๒ นางสาว มัลลิกา ฝ่าชัยภูมิ 2 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๗๓ นางสาว วิภาวี กองมนต์ 1 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๗๔ นาย สนธยา เพ็งสมบูรณ์ 4 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๗๕ นางสาว สายพิณ พรมต้อ 5 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๗๖ นางสาว สุนิสา สุคงเจริญ 9 2539 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๗๗ นาย อนุชา ปีคุณ 8 2539 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๗๘ นาย เกียรติศักดิ์ บุตรพรม 10 2539 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๗๙ นาย จิรายุส ทองมาก 2 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๘๐ นาย วิทวัส วันดา 12 2539 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๘๑ นาย เฉลิมชัย โพธิสา 4 2539 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๘๒ นางสาว จิตติมา ชาลี 1 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๘๓ นางสาว เนตรนภา บริพันธ์ 10 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๘๔ นางสาว ปาริฉัตร ศิริสม 5 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๘๕ นาย พัชรพงศ์ ใจงาม 2 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๘๖ นาย วิฑูรย์ ณ ราชา 11 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๘๗ นาย วิศวกร เกษามูล 4 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๘๘ นางสาว ศิริลักษณ์ เสนานุช 12 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๘๙ นาย อนุชา สายทอง 2 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๙๐ นางสาว อารียา แสวงลาภ 6 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๙๑ นางสาว อินทิรา รอดเงิน 11 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๙๒ นาย อานนท์ พรมผาย 10 2540 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๙๓ นาย กฤษฎา มูลสาน 3 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๙๔ นาย จตุภูมิ พรหมรักษา 6 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๙๕ เด็กหญิง จุฑามาศ โสประดิษฐ์ 4 2542 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๙๖ นาย ชัยวัฒน์ นวลจีน 6 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๙๗ นาย ไชยยา โสประดิษฐ์ 9 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๙๘ นาย ณรงค์ฤทธิ์ บริพันธ์ 4 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๓๙๙ นาย ทศพร โทนทอง 3 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๐๐ นาย ธนบดี สารีกุล 6 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๐๑ นาย ธนิสร หมื่นพรมมา 8 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๐๒ นาย ธรรมรงศักดิ์ สายทอง 2 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๐๓ นาย ธราดล ขอมทอง 9 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๐๔ เด็กชาย ปธานิน หาหาญ 4 2542 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๐๕ นาย ประพล อินปา 10 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๐๖ นาย มานพ แสนพรมมี 10 2541 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ท่าด้วง หนองไผ่ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๐๗ นาย ถนัด เชยกิจ 6 2510 โรงเรียนบ้านพญาวัง พญาวัง บังสามพัน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๐๘ นาง เพ็ญศรี ประจันตะเสน 9 2517 โรงเรียนบ้านพญาวัง พญาวัง บังสามพัน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๐๙ นาย วิฑูรย์ พลแสน 7 2522 โรงเรียนบ้านพญาวัง พญาวัง บังสามพัน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๑๐ นางสาว กุลณญาฎา หมีทอง 6 2525 โรงเรียนบ้านพญาวัง พญาวัง บังสามพัน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๑๑ นางสาว จีรนันท์ นงภา 7 2530 โรงเรียนบ้านพญาวัง พญาวัง บังสามพัน สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๑๒ นางสาว กนกวรรณ อมรศักดิ์ชมพู 5 2538 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๑๓ นาย ธีรภัทร์ สารบุญ 6 2538 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๑๔ นางสาว วนารี แสงเรือง 8 2540 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๑๕ นางสาว ศรัญญา ทองเพียร 7 2540 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๑๖ นาย วุฒิชัย มารมย์ 2 2540 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๑๗ นางสาว เย็นฤดี บุญพิมพ์ 11 2541 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๑๘ นางสาว วิภาวดี โพธิ์ทอง 5 2541 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๑๙ เด็กหญิง หัทยา บุญนุ่ม 10 2543 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๒๐ เด็กหญิง ปรยา นามตะ 6 2543 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๒๑ เด็กหญิง พรรณทิพย์ รุ่งเผ่าพันธุ์ 8 2542 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๒๒ เด็กหญิง วรกมล ทองเพียร 11 2542 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๒๓ เด็กหญิง ศุภรัตน์ คมขำหนัก 10 2542 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ พุขาม วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๒๔ นางสาว จันทร์ฉาย ชาติเผือก 9 2541 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๒๕ นางสาว จุฑามาศ กรดสูงเนิน 4 2541 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๒๖ เด็กหญิง วิราวรรณ ไชยรบ 4 2542 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๒๗ เด็กหญิง สุธาสินี คำสา 10 2543 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๒๘ เด็กหญิง รัตนภรณ์ อามาตย์มนตรี 1 2544 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา ท่าโรง วิเชียรบุรี สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๒๙ นางสาว ชนินาถ แสงสิน 6 2541 โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา สระกรวด ศรีเทพ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๓๐ นางสาว ภัททิยา มูลตรีบุตร 2 2541 โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา สระกรวด ศรีเทพ สนธิกรประชาราม สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์
พช ๖๖๕๖/๐๔๓๑ นาย นพวิชญ์ มูลวงศ์ 2 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๓๒ นางสาว เจตปรียา บุญเสริม 9 2539 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๓๓ นางสาว ปวีณา แสนฝา 7 2539 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๓๔ นางสาว สุภาพร กองเขียน 7 2539 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๓๕ นางสาว ศิริลักษณ์ มาลาศรี 2 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๓๖ นางสาว ธนัญญา นวลจอน 7 2539 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๓๗ นางสาว สไบทิพย์ บัววิชัย 10 2539 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๓๘ นางสาว น้ำอ้อย เรืองมี 10 2539 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๓๙ นางสาว อรอุมา แก้วดู 11 2539 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๔๐ นางสาว จุฬาลักษณ์ อุทัยแสน 4 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๔๑ นางสาว เจนจิรา พรมแสง 3 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๔๒ นางสาว สุธิตา ทองย้อม 9 2539 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๔๓ นางสาว ปรางทิพย์ เหล่าสุวรรณ 6 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๔๔ นางสาว ศศิวิมล สิงห์บุญ 3 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๔๕ นางสาว อัจฉรา พรหมผาบ 6 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๔๖ นางสาว จิตรลดา ยังคัง 12 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๔๗ นางสาว อัญชลี อินปัญญา 2 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๔๘ นาย ธีรภัทร สายบุญเชย 1 2539 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๔๙ นาย กิตติภพ แก้วดอก 12 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๕๐ นางสาว ธนัณชญา ภักดีสาร 7 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๕๑ นางสาว ชัญญานุช จันทร์เขียน 5 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๕๒ นาย ธรรมนูญ บุศย์น้ำเพชร 1 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๕๓ นาย อัครพงษ์ วันยศ 1 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๕๔ นาย องค์การ ศรีคำภา 6 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๕๕ นาย สิทธิพงษ์ เป่อยพลอย 2 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๕๖ นาย สุรชัย คำศรี 2 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๕๗ นาย ปัฐพี กมลเสถียร 2 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๕๘ นางสาว นิธิพร คำตัน 9 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๕๙ นางสาว พุทธิดา บัวอินทร์ 8 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๖๐ นาย สุรวิทย์ ศรีสว่าง 5 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๖๑ นาย วีระยุทธ์ กันยาประสิทธิ์ 6 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๖๒ นางสาว อัญธิกา จันทร์เมฆ 8 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๖๓ เด็กหญิง เกวลิน ทองมา 3 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๖๔ นางสาว กรชวัล ขำเกื้อ 12 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๖๕ นางสาว เชิญขวัญ ตรีกลึง 11 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๖๖ นางสาว สาธิตา อินทร์บัวทอง 11 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๖๗ นางสาว กชกร กันหาเรียง 12 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๖๘ นาย พัฒนสิทธิ์ บัวติ๊บ 7 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๖๙ นาย พีรยุทธ วรรณูปถัมภ์ 12 2540 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๗๐ เด็กชาย พีรวัฒน์ ทุมมา 3 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๗๑ นาย ชลธี พลแก้ว 5 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๗๒ นางสาว พิชญ์สินี เสมอ 10 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๗๓ นางสาว วิชุดารัตน์ ก้านบัวแย่ง 10 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๗๔ นางสาว กรรณิกา สิงแก้ว 7 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๗๕ นางสาว พัชรินทร์ กุนกิ่ง 12 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๗๖ เด็กหญิง ณัฐมล ม่วงเหมือน 3 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๗๗ นางสาว อาภาพร กันยัง 1 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๗๘ นาย พงศกร ไสยะกิจ 6 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๗๙ นางสาว ดรุณี กันล้อม 10 2541 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๘๐ เด็กชาย สิรภพ บุญคง 7 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๘๑ เด็กหญิง จิตรานุช บุญทศ 8 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๘๒ เด็กหญิง จีรนันท์ คำอ่าง 3 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๘๓ เด็กหญิง ฉัตรมณี คำเลิศ 5 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๘๔ เด็กหญิง ปฏิมา กมลเสถียร 8 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๘๕ เด็กหญิง ภูริดี หมื่นแก้ว 5 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๘๖ เด็กหญิง วัลลภา ทาสุวรรณ 6 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๘๗ เด็กหญิง ณัฐชา เกินดี 11 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๘๘ เด็กหญิง ดุจสิตา บุญมาคำ 6 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๘๙ เด็กหญิง จิรประภา ทองปิก 11 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๙๐ เด็กหญิง วรนาถ จันทร์หีบ 3 2542 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๙๑ เด็กชาย ชินภัทร รายะรุจิ 3 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๙๒ เด็กชาย พงศกร ถิ่นนาราม 2 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๙๓ เด็กชาย พงศ์พิงค์ พจี 2 2544 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๙๔ เด็กชาย ณัฐนันท์ ธนวัฒนากูล 6 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๙๕ เด็กชาย ธีร์ธวัช วันชื่น 12 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๙๖ เด็กหญิง กนกวรรณ ช้างอินทร์ 8 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๙๗ เด็กหญิง จิตประภัสสร กองเตย 7 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๙๘ เด็กหญิง ยลดา สายบุญยง 12 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๔๙๙ เด็กหญิง รัตชฎาพร เมืองพรม 1 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๕๐๐ เด็กหญิง สุฑามาศ ทองหล่อ 5 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๕๐๑ เด็กชาย ภัทรพล กางพรม 9 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๕๐๒ เด็กหญิง พัณณิตา รอดวงษ์ 5 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๕๐๓ เด็กหญิง พิชชาอร กุลวงษ์ 3 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๕๐๔ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กันทุ 6 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๕๐๕ เด็กหญิง ณิชกานต์ ทองถ่วง 5 2543 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม หล่มเก่า หล่มเก่า ป่าห้วยชัน สักหลง หล่มสัก
พช ๖๖๕๖/๐๕๐๖ นางสาว ปัญญาภรณ์ สีดี 12 2523 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๐๗ นาย เรวัฒ ยิ้มน้อย 11 2523 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๐๘ นาย อิทธิพล เปลี่ยนทอง 11 2522 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๐๙ นาย ณัฐวุฒิ พลกลาง 3 2538 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๑๐ นางสาว ทิวาพร เสงี่ยม 4 2538 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๑๑ นาย นันทวัฒน์ พุทธศรี 4 2538 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๑๒ นาย พลัง ขามโคกกรวด 6 2538 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๑๓ นางสาว สุกฤตา บุกสันเทียะ 2 2539 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๑๔ นาย กรวี อินทร์ช่วย 7 2539 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๑๕ นาย เจนณรงค์ สายหลอด 2 2539 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๑๖ นางสาว เพ็ญจันทร์ ดาวเรือง 2 2539 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๑๗ นางสาว สาลินี ดีสอาด 2 2539 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๑๘ นาย กมล สนุ่นดี 5 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๑๙ เด็กชาย กฤษฎา คงขาว 4 2542 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๒๐ นางสาว กัลยา ทองนาค 6 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๒๑ นางสาว จันทกานต์ อินบุญเชิด 2 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๒๒ นางสาว จันทพร แสนสุด 9 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๒๓ เด็กชาย จิตรภาณุ ศรีไพร 5 2542 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๒๔ เด็กหญิง ชนิตา ด้นกันเดช 9 2542 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๒๕ นางสาว ฐิติมา สิงชัย 9 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๒๖ นาย เด่นพงศ์ อ่อนน้อมดี 7 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๒๗ นางสาว ธิดารัตน์ มารักษา 3 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๒๘ นาย ธีรวัฒน์ เหล็กดี 7 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๒๙ นางสาว บุญญาดา จิระสวัสดิ์วงษ์ 9 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๓๐ นางสาว พรธีรา เปสันเทียะ 6 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๓๑ เด็กชาย พีรพล พุทธศรี 8 2542 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๓๒ นาย ภานุพงศ์ สนุ่นดี 6 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๓๓ นางสาว สิรีธร เสียงดี 5 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๓๔ นางสาว สุนันทา แข็งขัน 8 2540 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๓๕ นาย สุรารักษ์ สงรังษี 10 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๓๖ นาย อชิตพล แสงเงิน 1 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ
พช ๖๖๕๖/๐๕๓๗ นาย เอกรัตน์ คล้ายใจตรง 7 2541 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม นาสนุ่น ศรีเทพ ป่าสระแก้ว นาสนุ่น ศรีเทพ

สำนักเรียน คณะจังหวัดกำแพงเพชร (ธ)
ส่งสอบ ๓๗๙ คน ขาดสอบ ๑๖๑ คน คงสอบ ๒๑๘ คน สอบได้ ๑๔๒ คน สอบตก ๗๖ คน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง จันธิมา เกตุมิ 5 2543 กำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร นาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
กพ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กชาย ชวน เรื่อศรีจันทร์ 5 2542 กำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร นาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
กพ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พรมมาก 8 2542 กำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร นาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
กพ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กหญิง เนตรนภา แก้วกระจาย 1 2543 กำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร นาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
กพ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กชาย พงษ์เกียรติ์ นาคสังข์ 6 2542 กำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร นาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
กพ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง พัทธ์ธีรา พุ่มพวง 9 2542 กำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร นาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
กพ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กหญิง พิมพ์ชญา ศิริพิทยพงษ์ 2 2543 กำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร นาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
กพ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กหญิง อธิษฐาน ขอนทอง 9 2542 กำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร นาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
กพ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กหญิง อรณิชา ลมไธสง 11 2542 กำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร นาควัชรโสภณ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
กพ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กหญิง กมลวรรณ โชติกชาติธรรม 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กหญิง กัญญ์สุดา จันทร์ต๊ะฟู 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กหญิง กัญญารัตน์ จันทร์ฝอย 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กหญิง กันยกรณ์ อินทร์คำ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กชาย กิตติพงษ์ นาอุดม 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ นิ่มพร้อม 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กหญิง เกตน์นิกา ด้วงรักษา 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กหญิง จริญญา เดชยศ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กหญิง จันทภา เปียปิยะ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง จันทรา ศรีภุมมา 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กหญิง จิณณพัต สิทธิจู 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กหญิง จิตรลดา คำอิ่น 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กหญิง จิราพัชร พรมจีน 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง จิราภรณ์ เม้ามงคล 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง จุฑามาศ สุทธิพรม 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กชาย ชยานุพนธ์ สุวรรณนิช 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กชาย ชัยวัฒน์ ทองนันไชย 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง โชติกา อ่อนสุวรรณ์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง ซาโอริ วาตานูกิ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง ณัฐพร กิ่งโพธิ์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กชาย ณัฐพล แสงสว่าง 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง ณัฐมนต์ พะโยม 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง ณัฐริกา เจริญพุทธ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ เด็กชาย ณัฐวุฒิ กาไสย 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ เด็กหญิง ทัศนีย์ เจริญศักดิ์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กชาย ธนกรณ์ สุขเจริญ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กชาย ธนากร กุสุมาลย์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง ธนารักษ์ จันทร์จอม 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กหญิง ธัญลินี มโนมัยนุกุล 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นาย ธีรภัทร์ วังคีรี 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง นภาพร ใจนันต๊ะ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง นฤมล นวนทัต 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง นัทธมน ด้วงรักษา 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กหญิง นากิษะ วันคำ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง นิภาดา อู่ไทย 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง นุชนากร ศรีโสภา 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง ประนอม อุ่นมูล 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กชาย ประสิทธิ์ ต๊ะวัน 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กชาย ปรีชา แซ่กือ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กหญิง ปานตะวัน อาบสุวรรณ์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กหญิง พนิดา ศาสะนะ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กหญิง พรประภา สุทธิประภา 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กหญิง พรรษมน บุญจันทร์ศรี 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กหญิง พัชรินทร์ ดีอ่อน 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กหญิง พิชยาพร หัฐบูรณ์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ เด็กหญิง เพชราพร ติ๊บทะลา 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ เด็กหญิง ภคพร โสดา 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ เด็กหญิง ภาวรินทร์ คำสุข 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ เด็กชาย ภูวไนย บูรณะกิติ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ เด็กหญิง มาย ไชยสาร 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว มาเรีย อรุณบรรพต 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ เด็กหญิง มินทรา นาน้อง 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กหญิง มิลดา รักสาวน้อย 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กหญิง รจนา สิงห์ดา 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว รดามณี ศรีจันทร์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ เด็กหญิง รัชฎา ทองอยู่ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กหญิง วชิรภรณ์ จันทร์อินทร์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กหญิง วรมน เปี้ยสร้อย 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กหญิง วโรศิณี มากดี 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กชาย วิเชียร บุญยง 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ เด็กหญิง วิไลวรรณ คงเลิศ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ เด็กหญิง ศศิธร พิลึก 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กหญิง ศิจิตตรา ญาติสมบูรณ์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กหญิง สุกัญญา คำค้อม 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กหญิง สุกัญญา ทองสุข 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ เด็กหญิง สุกัญญา สิงห์สร้อย 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ เด็กหญิง สุชาดา จำปาทอง 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ เด็กหญิง สุดารัตน์ โตประพันธ์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ เด็กหญิง สุทธินันท์ ลออวรากุล 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ เด็กหญิง สุพรรณี รักอยู่ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๘๐ เด็กหญิง สุพัตรา ศรียางนอก 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๘๑ เด็กหญิง สุพัตรา อินทรเกษม 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๘๒ เด็กหญิง สุภาพร เฮงเกิด 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๘๓ เด็กชาย เสฎฐวุฒิ จันเกิด 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๘๔ เด็กหญิง หยกฟ้า ทัพวงษ์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๘๕ เด็กหญิง อนัทชา ทองสิทธิ์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๘๖ เด็กหญิง อภิรัตน์ วงษ์จันทร์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๘๗ เด็กหญิง อมรรัตน์ คงนอก 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๘๘ เด็กหญิง อริสรา พรหมประพันธ์ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๘๙ เด็กหญิง อรุณรัตน์ จิตชัยเจริญกุล 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๙๐ เด็กหญิง อาทิตยา จันทร์ลือ 1 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๙๑ เด็กหญิง สุชาวดี สิริเหล่าตระกูล 1 2542 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๙๒ เด็กหญิง สุพรรณภัทร เครือเป็ง 1 2542 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๙๓ เด็กหญิง อรสา ยอดปัญญา 1 2542 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๙๔ เด็กชาย จักรีวัฒน์ เย็นตั้ง 1 2542 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๙๕ เด็กหญิง ทักษพร กาบขุนทด 1 2542 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๙๖ เด็กหญิง สุภัทรา นาคโสมะกุล 1 2542 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว บุษบา แก้วกันทา คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว นิชชาภัสสช์ แสนธิ คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว ฉวีวรรณ ทองบุญตา คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว อัจฉรา บุญกลิ่น คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว พรชนิตว์ ปรางค์ศรีทอง คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว เกตุกนก ศรีสุกใส 1 2540 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว สุชนาถ มโนมัย 1 2540 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว วรัญญา พูลพวง 1 2540 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นาย ณภัทร ทองเพิ่ม 1 2538 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นาย ศิวกร แสงแก้ว 1 2538 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นางสาว อภิญญา แซ่เลี้ยว 1 2538 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว วรรณิศา ตาแก้ว 1 2538 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นาย โชคชัย ขันทวงค์ 1 2539 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว นันธริตา ศรีทอง 1 2539 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว รุ้งทราย พุ่มไสว 1 2539 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นางสาว วันวิศา กาเรียน 1 2539 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นางสาว สุธาสินี เปียกสันเทียะ 1 2539 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นางสาว สุนิสา ใจทอง 1 2539 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นางสาว สุภาพร จักรเขื่อน 1 2539 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๑๖ เด็กหญิง พรรณิภา มาเมืองก 5 2543 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๑๗ เด็กหญิง เปรมกมล อ่อนสาคร 1 2544 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นางสาว รวิวรรณ เตจ๊ะวงค์ 6 2540 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นางสาว เรณู หูติ๊บ 12 2538 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๒๐ นางสาว ธันวรรณ รณหงษา 6 2540 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว สิริพร อนุยูร 6 2540 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นางสาว ศิราณี ตุ่นมะโรง 3 2538 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นางสาว ลดาวัลย์ บุตรโท 4 2538 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว กรรณิการ์ เงินเจริญ 5 2538 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นางสาว ศิรดา วงค์โต๊ะ 5 2538 คลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๒๖ เด็กหญิง นัฐมล ม่วงทอง โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว ปิยะวรรณ รุ่งรัตน์ โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๒๘ เด็กชาย วัชรพงษ์ เคนจันทึก โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นางสาว วัชราภรณ์ โคกแก้ว โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๓๐ เด็กหญิง ศิริพร รอดเจริญ โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๓๑ เด็กหญิง ศิริวรรณ รอดเจริญ โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๓๒ เด็กชาย สมชาย เทียนงาม โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๓๓ เด็กหญิง สายธาร มณีอินทร์ โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นางสาว สายฝน กลิ่นจันทร โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๓๕ เด็กหญิง อรเนตร ไชยหัส โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๓๖ เด็กหญิง อุทุมพร กลางหล้า โรงเรียนสักงามวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๓๗ เด็กชาย วสุธา เรืองสมบัติ 2 2543 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๓๘ เด็กหญิง เต็มดวง คนโทพรมราช 3 2542 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๓๙ เด็กหญิง จริยา รอดไพสง 9 2542 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๔๐ เด็กหญิง ศิริพร ยอดดำเนิน 6 2542 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา สักงาม คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นางสาว กวินตรา นิลสนธิ โรงเรียนคลองลานวิทยา คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน
กพ ๖๖๕๖/๐๑๔๒ เด็กหญิง เรือนแก้ว แซ่เผือก 1 2542 ศพอวัดไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน ไพรสณฑ์รัตนาราม คลองน้ำไหล คลองลาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดพิษณุโลก (ธ)
ส่งสอบ ๗๑ คน ขาดสอบ ๘ คน คงสอบ ๖๓ คน สอบได้ ๔๗ คน สอบตก ๑๖ คน
พล ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย ชินกร จันทะกาว 7 2540 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย ภูมินทร์ ขวัญเย็น 6 2540 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย วัฒนา คำทุม 12 2539 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นาย สิทธิพล พิมพาเรือ 12 2539 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว วิภาพร มาวัน 9 2540 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว กัณฐิกา แสงจันทร์ 11 2540 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว ธมลวรรณ จันทร์ฟอง 1 2540 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว ดาวดึงส์ แฃ่สง 7 2540 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว นิศามณี จันทะคุณ 10 2539 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว หนึ่งฤทัย พลชัยยา 10 2538 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว พิชญา จันทะคุณ 6 2539 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว วราภรณ์ ศรีวิเศษ 7 2539 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว ศิทราวรรณ จันทะคุณ 11 2539 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว วิภา วิทยลาภา 8 2538 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว กันธิชา แฃ่สง 2 2538 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว ดวงแก้ว แฃ่ฃ่ง 7 2539 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว จินตนา โพตะกาว 10 2539 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย ประพัฒน์ ถิรกมลพันธ์ 3 2543 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง ณัฐสุดา ปิงตา 11 2543 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กหญิง นิราภร จันทะคุณ 6 2543 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กหญิง ปริญญาพร พรมดี 10 2543 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กหญิง รษา พลชัยยา 11 2543 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง วรินทร อินแป้น 10 2543 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง สุพรรณษา ด้วงสงกา 10 2543 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาย ทีปกร จันทะกาว 6 2541 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว ขนิษฐา บุญสะอาด 7 2541 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว ชนาพร เมืองมูล 8 2541 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว ลจิรภาส์ ชานุวัฒน์ 10 2541 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง พนัชกร บุญสะอาด 8 2542 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว วรนิษฐา ลาสม 11 2541 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง วิภาดา วงษ์เมือง 1 2542 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง ชลลดา สีหะวงษ์ 5 2542 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว สวนีย์ ทองอินทร์ 5 2541 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว นภัทรภร เย็นขัน 9 2528 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ เจดีย์ยอดทอง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
พล ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดำดี 4 2543 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กหญิง เกศทิพย์ ทวีวัฒน์ 8 2543 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง จันทร์จิรา อุ่นแก้ว 6 2543 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กหญิง ดวงกมล ปั้นทอง 4 2543 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง พรหมพร โพธิ์ทอง 5 2543 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง รสสุคนธ์ โฆสิตทัต 12 2543 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง สโรชา บุตรา 5 2544 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง อาทิตย์ติญา พรศิริ 12 2542 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว ชลธิชา เกษมสุข 12 2541 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว เดือนเพ็ญ ทีแปลง 12 2541 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง สิรินันท์ พงษ์พัฒน์ 11 2542 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว ศศิวิมล ฉิมช้าง 8 2541 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง
พล ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง นิตยา โพธิ์เงิน 7 2542 โรงเรียนรัฐราษฤร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม ป่าศรีถาวร หนองพระ วังทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)
ส่งสอบ ๑๘๔ คน ขาดสอบ ๓๓ คน คงสอบ ๑๕๑ คน สอบได้ ๕๑ คน สอบตก ๑๐๐ คน
อต ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย กิตติภูมิ คตด้วง 12 2540 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง นันทภัค ด้วงโต้ด 9 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย ฐิติวัฒน์ อุดเลิศ 6 2541 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นาย พงษ์สุรัตน์ ต๊ะกาบโพธิ์ 12 2541 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาย ธนบดี อินตา 9 2541 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาย วริทธิ์ พินิจรัตนอนันต์ 9 2541 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นาย สมบูรณ์ รัตนอาจ 10 2541 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาย ภควัตร ตรังรัตนจิต 10 2541 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กชาย ธีรภัทร อ่องจรูญ 11 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กชาย กิตติภพ ยาวิละ 4 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กชาย อภิชาติ เชื้อชาติ 8 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กชาย นัทธพงศ์ โกศลดิลกกุล 4 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กชาย ธานินทร์ เชื้ออินทร์ 3 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กชาย ธีร์ พรพานิช 8 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง บัญฑิตา พุ่มด้วง 10 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กชาย สหพล แจงกลาง 7 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กชาย วรพจน์ สินพิพัฒนฤดี 4 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย ปราณศิรัช กามะ 9 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กชาย ฉัตรชัย แสนศรี 8 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กชาย อภิสิทธ์ สังข์มูล 10 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กหญิง พุทธิดา ตั้งสกุล 9 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กหญิง ดวงกมล เลี้ยงเชื้อ 4 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กชาย ธนวัฒน์ ชูประเสริฐสุข 2 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กชาย วิกรานต์ เกตุภูเขียว 2 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กชาย รณวัฒน์ แสงพานิชย์ 1 2542 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กชาย สถาปนา มีจันทร์ 3 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง ชนัฐฐา ม่วงมา 4 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กชาย สัมฤทธิ์ เทบบ้านโร่ 3 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กชาย วิศรุต เรือนคำ 9 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สุขใจ 5 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กชาย เมธาสิทธิ์ แจงกลาง 2 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง สริตา เขียนวงษ์ 12 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๓๓ เด็กหญิง กัญติมา สอนแวว 3 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๓๔ เด็กชาย รัฐวุฒิ ประสานศรี 4 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กชาย ภูธเนศ ปราพรม 2 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กชาย รชต สายเปลี่ยน 4 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กชาย พัฒธนันท์ ดวงแก้ว 3 2543 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองพิษณุโลก พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว มินตรา น้อยเตปิน 9 2541 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ทุ่งยั้ง ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง สุนันทา สุขแคล้ว 4 2543 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ทุ่งยั้ง ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง รัตน์ติกานต์ พลอยศรี 5 2543 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ทุ่งยั้ง ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง ชาลิสา ทองมีศรี 1 2544 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ทุ่งยั้ง ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กชาย อานนท์ จินดาวงศ์ 7 2542 โรงเรียนบ้านขุนฝาง ทุ่งยั้ง ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กหญิง อรวรรณ บริวงศ์ 9 2542 โรงเรียนบ้านขุนฝาง ทุ่งยั้ง ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นาย สัณห์พิชญ์ เฟื่องมณี 10 2541 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อาม ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กชาย วรายุทธ ก้อนเครือ 12 2542 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อาม ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง เมธาวลัย เรือนคำ 6 2542 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อาม ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กชาย จักรกฤษณ์ ถิ่นบาง 10 2542 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อาม ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กชาย ปัญญา มิ่งเมือง 8 2543 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อาม ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กหญิง อิศริยา รอดมั่น 2 2543 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อาม ลับแล พระแท่นศิลาอาสน์ ทุ่งยั้ง ลับแล
อต ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว นพรัตน์ พั่วเหล็ก 2 2539 โรงเรียนดาราพิทยาคม บ้านดารา พิชัย บึงสัมพันธ์ บ้านหม้อ พิชัย
อต ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว ศิริลักษณ์ หาญชนะ 5 2540 โรงเรียนดาราพิทยาคม บ้านดารา พิชัย บึงสัมพันธ์ บ้านหม้อ พิชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา (ธ)
ส่งสอบ ๒๓ คน ขาดสอบ ๐ คน คงสอบ ๒๓ คน สอบได้ ๒๐ คน สอบตก ๓ คน
พย ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง ณัฐณิชา ชาวแพะ 9 2542 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง พิมพ์ไพริน คำคง 11 2542 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย อเนก ชื่นบุญธรรม 11 2541 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นาง นงลักษณ์ วงศ์ไชย 10 2518 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาง กรวิกา กาติ๊บ 1 2511 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาย สมจิตร ศรีจันทร์ 3 2515 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นาย สัญญา โยธาวุธ 3 2517 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาง เดือนนภา ณ ลำปาง 11 2510 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว แสงเดือน จันธิมา 6 2526 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย บุญส่ง กาติ๊บ 9 2510 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาง พัชรินทร์ แสงศรีจันทร์ 4 2505 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย อุทัยภัทร ปัญจะจอม 3 2541 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว กัลยรัตน์ กาติ๊บ 3 2541 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว วราภรณ์ คำคง 2 2541 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว ศุการณ์ดา ภู่ทองหล่อ 12 2541 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาย ทินกร นามราช 4 2541 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นาย วายุ วงศ์แก้ว 7 2541 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว สิริรัตน์ สิทธิยศ 2 2541 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว สุวิญญา ใจแก้ว 9 2541 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ
พย ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว ขนิษฐา ริญญา 2 2541 โรงเรียนบ้านผาลาด น้ำแวน เชียงคำ ถ้ำบุญนาค น้ำแวน เชียงคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดลำปาง (ธ)
ส่งสอบ ๑๘๙ คน ขาดสอบ ๑๒๒ คน คงสอบ ๖๗ คน สอบได้ ๑๓ คน สอบตก ๕๔ คน
ลป ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว ธันยพร แก้วสุติน 12 2539 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว ปิยพรรณ จันทร์ศรีเมือง 11 2538 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว วิลาวัณย์ วงค์นันตา 4 2539 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว ภิชากร เครือฟอง 2 2538 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว นันธิชา คำพิธรรม 1 2539 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว อารีย์ยา ปันทะโชติ 10 2538 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว นภาพร มะโนปิน 8 2538 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว สุธีมนต์ บัวระวงค์ 2 2539 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว อุษา ศรียอด 10 2538 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว เกวลี เอิกเกริก 8 2538 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว เขตสิริ คำขอด 1 2539 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว ชนานันท์ จันทร์เทวี 1 2540 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา
ลป ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว วรัญญา ไทยเดิม 8 2539 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สวนดอก เมืองลำปาง ชัยมงคลธรรมวราราม ไหล่หิน เกาะคา

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงราย (ธ)
ส่งสอบ ๑๓ คน ขาดสอบ ๔ คน คงสอบ ๙ คน สอบได้ ๙ คน สอบตก ๐ คน
ชร ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กชาย จิณณวัตร ประยงค์ 2 2541 โรงเรียนบ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย ป่าหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย
ชร ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กชาย ธนวัฒน์ บุตรพึ่ง 2 2543 โรงเรียนบ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย ป่าหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย
ชร ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กชาย ธนะพงศ์ คำยอด 2 2542 โรงเรียนบ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย ป่าหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย
ชร ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กชาย วันชนะ วันทยา 9 2541 โรงเรียนบ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย ป่าหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย
ชร ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาย เอกราช คันธภิรมย์ 1 2542 โรงเรียนบ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย ป่าหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย
ชร ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาย มงคล คำจันทร์ 5 2535 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ท่าสาย เมืองเชียงราย ป่าหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย
ชร ๖๖๕๖/๐๐๐๗ แม่ชี นิสาธร ขันมั่น วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า หลวงราษฎร์เจริญธรรม แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
ชร ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาง กาญจนา พร้อมบริสุทธิ์ วัดหลวงราษฎร์เจริญธรรม แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า หลวงราษฎร์เจริญธรรม แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
ชร ๖๖๕๖/๐๐๐๙ แม่ชี สุภาสิณี ชัยวงศ์ 10 2512 วัดเทิงเสาหิน เวียง เทิง เทิงเสาหิน เวียง เทิง

สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่ (ธ)
ส่งสอบ ๒๓๔ คน ขาดสอบ ๕๖ คน คงสอบ ๑๗๘ คน สอบได้ ๗๐ คน สอบตก ๑๐๘ คน
ชม ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาง นิจชิตา เวียงมูล 1 2507 วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว พิกุลทอง หอมนวล 6 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว สุลาวัณย์ เย็นไธสง 3 2536 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว สิริพร คำมา 9 2532 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาย กิตติ เตอะเลอะ 4 2537 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาย อภิชาต ค้ำจุนวนาลัย 6 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว วิไล สามัคคีดำรง 10 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว ปานิตา ชัชวาลวงศา 8 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว ลดาวัลย์ วนาสินคฤหาสน์ 5 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว สุนิสา ถาวรทรัพย์สุข 4 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว ภรณ์ทิพย์ คำปัน 5 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว ธนิภรณ์ ธวัชฤกษ์ 8 2536 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว พุดตาล ศรีพรจำรัสชัย 12 2533 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว สุกัญญา บุญปั๋น 7 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาย ณัฐธนพล พลอยแดง 6 2516 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาย สุวิชา ริยะนา 7 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว นุชารินทร์ สาทะกลาง 10 2537 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว แสงดาว กานนภูม 3 2536 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง ดวงแก้ว จันต๊ะ 1 2544 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กหญิง น้ำฝน ยุงระแหง 1 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กหญิง ลักษิกา อรุณศรี 2 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กหญิง อารยา น้อยสงวน 12 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง จิรวรรณ ต๊ะกัน 3 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงษาฝั้น 8 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กหญิง อุษณีย์ ลินเงิน 1 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กหญิง ชลธิชา ใจสุวรรณ์ 9 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง สิริตา จอมเตปิน 5 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กชาย มณเฑียร สิทธิกูล 7 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง ฉายศุณี มณีวรรณ 12 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง พัชราภรณ์ จันบุญเป็ง 12 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง อรุโณทัย กิติปัญญา 8 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง พัทธ์ธีราพร อิวาง 5 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๓๓ เด็กหญิง สริตา ชุมภูศรี 8 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๓๔ เด็กชาย นรพนธ์ ปันสุวรรณ 1 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สิทธิกูล 7 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กหญิง วิลาสินี แปงบุญเลิศ 5 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง ทิชากาญจน์ แขกเมือง 10 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ ปู่ทึก 6 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง สุนันทา บุญคุ้ม 3 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง พิมพ์มาดา แก้วใจ 10 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง ลลิตา ใจนวล 3 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง วรพิชชา เจริญวัย 10 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กหญิง พิชญา พานมูล 6 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง สุพิชญา ไชยศรี 11 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง กัญญารัตน์ ปัญญามูล 3 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว กัลยาณีย์ ดอกจันทร์ 8 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว สุดารัตน์ ตาจินะ 4 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กชาย สิทธิกร ดวงติ๊บ 1 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นาย ธนกร นันตา 12 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นาย ชัยชวิน ทนันไชย 11 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย 4 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว ศิริลักษณ์ ปัญญาใจ๋ 6 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว ณัฐลิกา วังอิ่นคำ 8 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กหญิง วิลาวรรณ ปัญญา 12 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว ณัฐณิชา เกิดสมจิตต์ 7 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว เกศณี ใจเมืองยอง 11 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว ปิยะพร เมืองมูล 10 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว กาญจนา อานันทนะ 7 2541 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว เตือนจิต วงค์ปัญญา 1 2540 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กหญิง กมลวรรณ ชัยปัญญา 4 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว วันวิสา ปัญญามอย 6 2539 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กหญิง ฉันท์ชนก ทิสอน 4 2543 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กหญิง จีรประภา จองแดง 3 2544 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๖๔ เด็กชาย ฐิติพงศ์ ขันทะมา 4 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๖๕ เด็กหญิง ภัทรพร แพรวคำ 12 2542 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ยุหว่า สันป่าตอง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นาย ปัญญา พิมสาร 9 2541 โรงเรียน.วัดมะกับตองหลวง ทุ่งปี๊ แม่วาง เจดีย์หลวง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
ชม ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นาย ชาญ วงศ์ศาลา 8 2496 วัดโสภณาราม ดอนแก้ว แม่ริม ป่าดาราภิรมย์ ริมใต้ แม่ริม
ชม ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นางสาว ธิดา ปู่ทอง 7 2539 สถาบันพัฒนาเยาวสตรี แม่สา แม่ริม ป่าดาราภิรมย์ ริมใต้ แม่ริม
ชม ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว จินตรา ว่างจิตเจริญ 10 2538 สถาบันพัฒนาเยาวสตรี แม่สา แม่ริม ป่าดาราภิรมย์ ริมใต้ แม่ริม
ชม ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว สมิตา ตะถาขัด 7 2538 สถาบันพัฒนาเยาวสตรี แม่สา แม่ริม ป่าดาราภิรมย์ ริมใต้ แม่ริม

สำนักเรียน คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ธ)
ส่งสอบ ๑๓ คน ขาดสอบ ๐ คน คงสอบ ๑๓ คน สอบได้ ๑๐ คน สอบตก ๓ คน
มส ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย สุเทพ โชติเกษตรกุล 9 2536 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย
มส ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย เรืองฤทธิ์ มีมาตรฐาน 10 2537 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย
มส ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว จันทร์แรม กมลโชติกุล 12 2539 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย
มส ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นาย รังสิกร กนกกันทราศัย 9 2540 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย
มส ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กชาย ญาณทัศน์ ศรีเมตตาธรรม 5 2542 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย
มส ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง ปรีชญา บงกชลาวัณย์ 1 2543 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย
มส ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กหญิง พัชรา ผ่องอำไพศักดิ์ 10 2543 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย
มส ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กหญิง นภัสสร ศรีพัฒนาพรรักษ์ 5 2544 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย
มส ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กชาย มนวิสิฐ สิริรัตนมณี 1 2544 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย
มส ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กหญิง นิรารัตน์ สว่างธานี 10 2544 โรงเรียนบ้านแม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ปาง สันติคีรี แม่ลาน้อย

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง