ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ นามสกุล เกิด พ.ศ. สังกัดองค์กร ตำบล อำเภอ สังกัดวัด ตำบล อำเภอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนนทบุรี (ธ)
ส่งสอบ ๕๖ คน ขาดสอบ ๓ คน คงสอบ ๕๓ คน สอบได้ ๔๘ คน สอบตก ๕ คน
นบ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กชาย ชินดนัย อ้นสืบสาย 3 2544 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กชาย ปัญญาวุฒิ แก้วอ่ำ 11 2544 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง จุฑามาส มัลลิกมาลย์ 1 2544 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กชาย ณัฐิวุฒิ ประพฤติดี 2 2544 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กหญิง ชาลิสา รองทอง 2 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง จินดารัตน์ สิทธิพล 8 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กชาย หัสชัย ศรีทับทิม 6 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กชาย ธนภัท ธนาดุลเปรมเดช 2 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กหญิง นิรมล วิพจน์ 9 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กหญิง น้ำทิพย์ หนูเรียงสาย 8 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กหญิง บุษกร ศริคร้าม 3 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กหญิง ณิชนันท์ ยังทอง 9 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สันติราษฎร์ 4 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กชาย กิตติกร ทองโพธิ์ศรี 8 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง สุรัสวดี เย็นบำรุง 8 2544 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กชาย สิทธิโชค นรจีน 3 2543 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กชาย มนตรี ดีเดิน 10 2543 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย อภิรักษ์ สืบสาย 6 2543 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง รังสิมา พุฒิแก้ว 2 2543 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กหญิง ปิยพร ม่วงลี 3 2543 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กหญิง ธันยพร อู่อ้น 9 2543 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กชาย สรณ์สิริ แพ่งสภา 2 2543 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง จิดาภา เย็นลับ 2 2543 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง อรณี เสมบำรุง 7 2543 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กหญิง มัทนา ขื่นขัน 4 2543 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กหญิง อภิญญา สาคร 4 2543 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง วริษฐา ช้างจันทร์ 5 2543 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง รัตนาวลี บุญชู 11 2542 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง รัฎเกล้า บุญมี 6 2542 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง ชลธิชา โมรานิล 5 2542 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ดำแพร 5 2542 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง สิริยากร ชีพอยู่ยืน 1 2542 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว จิราวรรณ ลมบัวแก้ว 11 2541 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว ดลนภา สรงจินดา 3 2541 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว พรรณิภา ศรีคร้าม 6 2541 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กชาย ธนายุทธ แสนอ่อน 3 2542 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว ศิรินทิพย์ จันทร์เจ็ก 7 2541 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว ปิยวรรณ สิทธิคำ 5 2541 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว วันเพ็ญ ดิ่งรัมย์ 11 2540 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว สิริวิมล ชัยชนะ 4 2540 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว กาญจนา เกษแก้ว 4 2540 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว วิจิตรา มณีอบ 2 2540 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นาย ธนโชติ สิทธิวงศ์ 7 2539 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว พาฝัน ผ่อนสุข 8 2539 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นาย ธีรพัฒน์ จันทร์บุญ 8 2541 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว คันธรส ลิขิตสิทธิอนันต์ 1 2541 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นาย ปรีชา สถิตชัย 12 2540 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นบ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง ชลดา เลี่ยมอยู่ 5 2542 โรงเรียนราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย ราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดปทุมธานี (ธ)
ส่งสอบ ๑๖๔ คน ขาดสอบ ๔๖ คน คงสอบ ๑๑๘ คน สอบได้ ๖๑ คน สอบตก ๕๗ คน
ปท ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย สถาพร สุขศาสตร์ 10 2504 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี วัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี
ปท ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง น้ำฝน โทนหงสา 8 2543 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง ปิ่นมณี ศรีธะโร 1 2542 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กหญิง ศิริพร วิเศษชุมพล 2 2543 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กหญิง อังคณา ไตรังคะ 3 2542 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว ศศิวิมล ศิริบุญ 11 2541 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว สุธิดา กลัดนิล 11 2541 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว วาสนา เผือกนอก 10 2541 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว จิราพร พาสุข 3 2541 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย คมสัน ปฐมวิชัยวัฒน์ 9 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว กัญญามล งามดี 3 2541 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว ศลิษา ศิริพันธ์ 9 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว สุปรินญา คุ่ยจาด 2 2541 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว แววพลอย สอนโยหา 9 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว อาภัสรา พนมรัตน์ 2 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว ฑารฎา โกมารภัจกุล 4 2541 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว สุวรรณี ผลมะม่วง 6 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว อาทิตยา สรรศรี 4 2541 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นาย มังกร มุขศรี 5 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาย ปรัชชา เปรมประเสริฐ 12 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว ณัฐศจี ธีระกุลรัตน์ 1 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว วรารัตน์ พันธ์พรม 5 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว กัลยากร ผลสว่าง 2 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว กาญจนาภรณ์ ภาคสุโพธิ์ 12 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นางสาว นัชกาญจน์ หนองคาย 7 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว อภิชญา สุดแน่น 12 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว อรนิษา มีเมล์ 5 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นาย สมชาย ทาสุง 7 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นาย พิพัฒน์ เครือโชติ 4 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นาย ฉัตรมงคล เกษมสถาพร 9 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นาย ปฐวี อ้อหิรัญ 6 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว นภาวรรณ บุญช่วย 4 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว บุญผกา แซ่เส่ง 5 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว ศศินา สุขแสนสุข 11 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว ยุพารัตน์ ไทยผดุง 2 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว จุฑามาศ สีดาวงษ์ 2 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นาย สมพงษ์ วงษ์วารี 9 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว ภิญญดา วรรณวิจิตร 9 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว มาราชา ไชยามาตย์ 3 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว ชลธิชา พึ่งมี 6 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว อรอุมา เสิงขุนทด 7 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว กานต์ธิดา บุญทอง 5 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว กมลชนก ขันไชย 5 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว พรพนัส พลเสนา 1 2540 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นาย รัตติกร ถิ่นพายัพย์ 1 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว กนกวรรณ คำอาจ 6 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว กินรี ป้องคำสิงห์ 8 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว วรรณิภา ผลทิพย์ 8 2538 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว อารยา นามทอง 5 2539 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก จันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว ชฎาภา สอนง่าย 2 2523 เรือนจำจังหวัดปทุมธานี บางกระบือ สามโคก โบสถ์ บางกระบือ สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นาย สุรสิทธิ์ วันยะ 6 2523 เรือนจำจังหวัดปทุมธานี บางกระบือ สามโคก โบสถ์ บางกระบือ สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นาย บุญเลิศ ศรีสวัสดิ์ 2 2515 เรือนจำจังหวัดปทุมธานี บางกระบือ สามโคก โบสถ์ บางกระบือ สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นาง ไพผกา ผิวดำ 3 2512 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก ท้ายเกาะใหญ่ ท้ายเกาะ สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สาระยิ่ง 2 2544 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก ท้ายเกาะใหญ่ ท้ายเกาะ สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว สกุลรัตน์ เชื้อหนองปรง 10 2541 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก ท้ายเกาะใหญ่ ท้ายเกาะ สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๕๖ เด็กหญิง ชลิตา บุญเสนอ 2 2542 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก ท้ายเกาะใหญ่ ท้ายเกาะ สามโคก
ปท ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว สุกัญญา ณ ลำปาง 9 2514 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว สุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
ปท ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว สุพิมพ์ จีนเพ็ชร์ 5 2517 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว สุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
ปท ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นาง สุวรรณี ปัญญาเสน 1 2525 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว สุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
ปท ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กหญิง ฑิฆัมพร อินทรีย์ 10 2544 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว สุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
ปท ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นาย ชาญณรงค์ ยุ่นสมาน 2 2504 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว เนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดอ่างทอง (ธ)
ส่งสอบ ๒๐๑ คน ขาดสอบ ๔๖ คน คงสอบ ๑๕๕ คน สอบได้ ๑ คน สอบตก ๑๕๔ คน
อท ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว วันศิริ สมบุญ 3 2529 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" อ่างแก้ว โพธิ์ทอง ศีลขันธาราม อ่างแก้ว โพธิ์ทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
ส่งสอบ ๑๒๓๔ คน ขาดสอบ ๓๒๐ คน คงสอบ ๙๑๔ คน สอบได้ ๔๙๔ คน สอบตก ๔๒๐ คน
อย ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย ติณณภพ ส่วยกิติ 5 2541 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กชาย ธนฤกถ์ บัวศรี 10 2543 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว อริษา เอี่ยมวิจารณ์ 6 2541 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กหญิง วลัยลักษณ์ เรืองฉิม 5 2542 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กหญิง นลณี เขียวพระอินทร์ 10 2543 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง แพรวไพลิน สมดัง 4 2542 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กหญิง ฉัตรธิดา คงรื่นเริง 6 2542 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กหญิง ณัฐณิชา เตียนสิงห์ 3 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กหญิง อภิรนันท์ รักวารินทร์ 3 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กชาย อาทิจจ์ สิงห์โตทอง 3 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กหญิง นุสรินทร์ ชมนิล 4 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กหญิง ภัสฐิตา ป่าพฤกษา 4 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กหญิง กัญญารัตน์ ปิ่นรัตน์ 5 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กชาย ปุณยวีร์ ขาวบริสุทธิ์ 5 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง ปาณิสรา ฮวดบำรุง 5 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กชาย ศราวุธ ดวงสุวรรณ์ 5 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กชาย อธิวัฒน์ พัชรเดชนิธิพงษ์ 5 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย ศุภกานต์ ชุ่มช่วย 6 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง สิริยากร บุตรบุญตรอม 6 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กชาย สุทธิราช มีเมธี 6 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กชาย กิตติธร เตชะนนท์ 8 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กหญิง ปรารถนา เจือจาน 8 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง วรัญญา ไพรสรรค์ 8 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง ฑิตยา ประสงค์เงิน 11 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กชาย มนัสวี นางาม 12 2543 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กชาย ทินกร ภาคสระศรี 2 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กชาย ณัฐวัตร สุขสุด 3 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง เก็จมณี เกตุแก้ว 3 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กชาย นรินทร์ พิณเสนาะ 3 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ม่วงทอง 3 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง กมลวรรณ ฉัตรแสงโชติไกร 5 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง มุทิตา จันเหลือง 5 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๓๓ เด็กชาย ศุภมงคล ทองงอก 5 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๓๔ เด็กหญิง สุกัญญา เอี่ยมสุรา 5 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กหญิง สุภัค ชูเชิด 5 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กหญิง อภิสรา นอบน้อม 5 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง อรนุช วัฒนาพรณ์ 5 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กหญิง ณัฐจิราพร ตรีกลิ่น 7 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง ชิดชนก เฮงไปล่ 8 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กชาย วัฒนชัย กองแก้ว 8 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง รศสุคนธ์ สีละ 11 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง วันทนีย์ เพชรเชิงเขา 11 2544 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นาง มณฑาทิพย์ มณีอินทร์ 4 2497 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นาง พวงทิพย์ แตงพันธ์ 6 2497 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นาง ปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์ 4 2500 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นาย สมคิด ทองมั่น 5 2503 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นาง สุรีพร วิทยาวราพงศ์ 4 2505 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว วรเนตร พิชิตเกริกพล 6 2507 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นาง เรณู ขวัญแก้ว 3 2511 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว ปุญญาภา ขันธสุคนธ์ 5 2523 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว ณัฐกานต์ ผาสุขศาสตร์ 1 2538 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว พิมนภา ศรีหามล 7 2538 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว อรรรีย์ ศิรธารา 10 2538 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว กมลรัตน์ ศรพรหม 11 2538 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว ศิริยาภรณ์ ไวยไมตรี 11 2538 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว โยษิตา ไวยดารา 12 2538 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว สโรชา เส้นขาว 12 2538 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว กรณัฎฐ์ ภาคเมธี 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว กุลรัตน์ รอดทอง 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว จิรวดี ขันธประโยชน์ 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว จิราภรณ์ ทรงโฉม 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว เจนจิรา อุ่นรอด 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นางสาว ชญานี อินเจริญ 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว ธิติยา นิลปัทมอมร 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว ธนวรรณ สิทธิศุข 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นางสาว ปฐมาวดี พิมาลัย 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว ปิยมาภรณ์ กระแสสัตย์ 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นางสาว พิมพ์ชนก มานะจรรยาพงศ์ 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว วรรณพร สุขทวี 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว วริษฐา มีเพ็ชร์ดี 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นางสาว สุชาดา แสนเจริญ 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นางสาว สุชานาฎ เรียงเสนาะ 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว อัญชลิกา พักสถาน 1 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว พุธิตา พยัคฆวงษ์ 2 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว สุนิษา วิบูลย์ชาติ 2 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว อมลวรรณ มีสัตย์ 2 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว กชพรรณ ลิ้มเกียรติสถาพร 3 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว เกณิกา วัฒกโสภณ 3 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว เจนจิรา ทรงทอง 3 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว ธีราภรณ์ พกาวัน 3 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว พรธวัล พวงทอง 3 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นางสาว ศรัณยภัทร ณรงค์ชัย 3 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว อมลวรรณ มีสง่า 3 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว กชกร ยาประยงค์ 4 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว จีรนุช ไพรสันต์ 4 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว ฐานิดา อะนันรัมย์ 5 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นางสาว วันวิสา จตุพิทยคันธา 5 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นางสาว สาธินี ธนาวุธิไกร 5 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว อัสมาอ์ ฆ้องวงศ์ 5 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว กนกพร ลาภบรรเทิง 6 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นางสาว จิดาภา จาดทองคำ 6 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว เจนจิรา ศรีคงคา 6 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว นัทธมน ชอบทางศิลป์ 6 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว ปนัสยา พรรณรัตน์ 6 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว คันธรส จังชัยศิริวัฒนา 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว จินตปาตี หอมเกตุ 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว ชนิกรณ์ กลิ่นสารี 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว ณัฐนรี ปีตานนท์ชัย 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว ดวงพร ประไพพงษ์ 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว ธนพร ธาระวัย 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว ปนัดดา พรมหอม 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว ปัทมาพร อรรถานิธี 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว ภควรรณ กำเหนิดพรหม 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว วรรณวิภา ขวัญอ่อน 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นางสาว สวรส กรรณเกตุ 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว สุประภัทสร พรมวัง 7 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นางสาว กุลสตรี นามสามล 8 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว นราพร รัตนพันธ์ 8 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นางสาว ระพีพรรณ ต้นตะภา 8 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว ศิริวรรณ ใหญ่เอี่ยม 8 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว ศลิษา สงบวาจา 8 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นางสาว จารุวรรณ ส่งศิลปวัฒน์ 9 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นางสาว ณัฐสุดา พูนพ่วง 9 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นางสาว ธนวรรณ ธารีศรี 9 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นางสาว ธันยชนก สุขสมบุญ 9 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นางสาว ผกามาศ ผาสุข 9 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นางสาว สุนทรี ภาคาทิน 9 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นางสาว สุนิสา ไวยทิพย์ 9 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นางสาว อิชยาย์ ฟักแฟง 9 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๒๐ นางสาว อมิตา เมฆประพันธ์ 9 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว เบญจมาพร หงษ์ทรง 10 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นางสาว ปิยามล ปั้นช้าง 10 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นางสาว พลอย วณิชย์วรนันต์ 10 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว มินตรา เฉลิมมุข 10 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นางสาว วริศรา เรือนทอง 10 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นางสาว สุธาสินี บัวเพ็ง 10 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว อรจิรา ตรีสาร 10 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว ฐิตาภา รุ่งเรืองกุลพงศ์ 11 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นางสาว นุชนาฏ สุขรัตนี 11 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นางสาว พัชนีย์ ดำเนินงาม 11 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นางสาว รุจิกร คำอินทร์ 11 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นางสาว วงศ์สิรี สุภสุข 11 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นางสาว สุทธิดา นาคนุช 11 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นางสาว สโรชา ด้วงศรี 11 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นางสาว กรรวี ศรีธารีฤทธิ์ 12 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นางสาว กานต์ธิดา วรวิเศษ 12 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นางสาว ฐาปนี แจ้งมี 12 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๓๘ นางสาว ศิวพร ดีชิต 12 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นางสาว สุธิดา ฤทธิสาร 12 2539 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นางสาว จิราพร เพ็ชรสังวาลย์ 1 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นางสาว เปรมกมล ฉุนตู 1 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นางสาว สุชนนิกา สายัณห์ 1 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๔๓ นางสาว กมลวรรณ สายสุวรรณ 2 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๔๔ นางสาว จันทรัช ทิพรังศรี 3 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๔๕ นางสาว ณัฐสุดา ดีเจริญ 3 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๔๖ นางสาว มนทิราลัย วงษ์มณฑา 3 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๔๗ นางสาว ณัฐสุดา เมฆพันธ์ 4 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๔๘ นางสาว มัณฑนา บุญราศรี 4 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๔๙ นางสาว อาทิตยา ปลีกล่ำ 4 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๕๐ นางสาว จิรภิญญา สีพาฤทธิ์ 5 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๕๑ นางสาว ปิยะนุช พลีนุช 5 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๕๒ นางสาว เปรมปรียา ธิราถ้อย 5 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๕๓ นางสาว รวีโรจน์ คงสุวรรณ 5 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๕๔ นางสาว วนันญา เชื้อโตหลวง 5 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๕๕ นางสาว แสงดาว จำปางาม 5 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๕๖ นางสาว กรชนก กระจ่างเย่า 6 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๕๗ นางสาว ฐิติมา ชโลธร 6 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๕๘ นางสาว ลักษิกา ถ้ำหิน 6 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๕๙ นางสาว วัชราภรณ์ โลกเลื่อง 6 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๖๐ นางสาว วรัญญา บุญเสน 6 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๖๑ นางสาว สุทธิดา พงษ์เสริม 6 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๖๒ นางสาว อภิญญา เนื่องขจร 6 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๖๓ นางสาว ชฎาบุศย์ พัฒนศิริ 7 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๖๔ นางสาว ณัฐชา พรมทัต 7 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๖๕ นางสาว บุณยนุช สุนทรพฤกษ์ 7 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๖๖ นางสาว วิไลลักษณ์ ลอยหา 7 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๖๗ นางสาว สุธาสินี อนุกูลกิจ 7 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๖๘ นางสาว กฤตยานี ใจเพ็ชร 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๖๙ นางสาว จินต์จุฑา ตันติวัฒน์ 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๗๐ นางสาว จันทร์เพ็ญ บรรยงศิริกุล 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๗๑ นางสาว ชนันดา ยมนา 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๗๒ นางสาว ปัณฑ์ชนิต รัศมีจันทร์ 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๗๓ นางสาว ภัทราภรณ์ มีกุศล 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๗๔ นางสาว ลลิตา โกนสำโรง 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๗๕ นางสาว วัลลภา รัตนชาติชน 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๗๖ นางสาว สิริวรรณ พุ่มกฐิน 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๗๗ นางสาว สุวิมล รื่นภาค 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๗๘ นางสาว อัจจิมา ศรียาภัย 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๗๙ นางสาว อริสรา พงษ์สิตานนท์ 8 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๘๐ นางสาว กิติยา พงษ์วิเชียร 9 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๘๑ นางสาว ขษมา สุริยนต์ 9 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๘๒ นางสาว จินตนา สุภัคชนะกุล 9 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๘๓ นางสาว จิราพร หลาวเพ็ชร 9 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๘๔ นางสาว ฉวีวรรณ จำนงค์ฤทธิ์ 9 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๘๕ นางสาว ชนกชนม์ ขันธวณี 9 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๘๖ นางสาว ชลดา พันธ์พยัคฆ์ 9 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๘๗ นางสาว ธชมน ชมสกุล 9 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๘๘ นางสาว บุญสิตา อุบลรัศมี 9 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๘๙ นางสาว มณฑวรรณ จันทร์ประเสริฐ 9 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๙๐ นางสาว กวิสรา ไทรเมือง 10 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๙๑ นางสาว ชนกนารถ อนันตชาติ 10 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๙๒ นางสาว ธัญญารัตน์ อ่องพิทักษ์ 10 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๙๓ นางสาว นัฐนิกา แจ่มคง 10 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๙๔ นางสาว นิรชา เสือทับ 10 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๙๕ นางสาว ปิยธิดา เตชะอมรกุล 10 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๙๖ นางสาว ปิยรัฐ จำแถว 10 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๙๗ นางสาว ปาริชาติ อภิเลปน์ 10 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๙๘ นางสาว สุทธิดา จริตซื่อ 10 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๑๙๙ นางสาว สุทาทิพย์ ถนอมวงษ์ 10 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๐๐ นางสาว จิราภา ทรงโฉม 11 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๐๑ นางสาว ฐิติพร กันยะ 11 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๐๒ นางสาว ฐิติยา แสงทอง 11 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๐๓ นางสาว ณัฐภรณ์ วินัยกิจ 11 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๐๔ นางสาว พงศ์ภรณ์ จุลลำเจียก 11 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๐๕ นางสาว รวิพร นากอร่าม 11 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๐๖ นางสาว ศรัณย่า มาศสถิตย์ 11 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๐๗ นางสาว เกวลิน ไชยจันทร์ 12 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๐๘ นางสาว จริยา สรานันท์ 12 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๐๙ นางสาว ชัญญานุช เฉลิมยุทธ 12 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๑๐ นางสาว ธนัชญา การภพ 12 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๑๑ นางสาว พัชราภา นาไชย 12 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๑๒ นางสาว วิมลสิริ บุญถนอม 12 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๑๓ นางสาว วิภาวี พรหมวิจิตร 12 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๑๔ นางสาว อัยนา มณีโชติ 12 2540 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๑๕ นางสาว กุลนาถ ภัทรพรศักดิ์ 1 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๑๖ นางสาว เกวรินทร์ เพียรแก้ว 1 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๑๗ นางสาว ณัฐริกา นาคประสูตร 1 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๑๘ นางสาว ดวงกมล จันทรวิรุช 1 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๑๙ นางสาว ธิดารัตน์ ขวัญชื้น 1 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๒๐ นางสาว ปิ่นประภา รัมมะภาพ 1 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๒๑ นางสาว วชราพร เชี่ยววานิช 1 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๒๒ นางสาว ศรารัตน์ ศรีประสาร 1 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๒๓ นางสาว สิรินดา จันทราภิรมย์ 1 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๒๔ นางสาว สิรภัทร อติโรจนสกุล 1 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๒๕ นางสาว กัญญาภัค นภัทรระวี 2 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๒๖ นางสาว ใจใส เอี่ยมแก้ว 2 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๒๗ นางสาว ชญานุตม์ ถารีพันธ์ 2 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๒๘ นางสาว ธัญญพรรษ ศุภกรรม 2 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๒๙ นางสาว อติญา ปัญญาวัฒนานุกูล 2 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๓๐ นางสาว อมรรัตน์ เพ็งหมื่น 2 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๓๑ นางสาว จุฑามาศ รุจิธรรม 3 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๓๒ นางสาว นัชชา จำแนกมิตร 3 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๓๓ นางสาว นิธินารถ อารีย์ 3 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๓๔ นางสาว พัชรกุล แพสมหวัง 3 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๓๕ นางสาว ภัทรวรรณ ไทยประยูร 3 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๓๖ นางสาว รินรดา ลดโต 3 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๓๗ นางสาว สุตานันท์ เกลี้ยงพิบูลย์ 3 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๓๘ นางสาว เขมิกา งามชื่น 4 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๓๙ นางสาว จิรนันท์ ปัญญาแฝง 4 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๔๐ นางสาว ชุติมณฑน์ กำกับกิจ 4 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๔๑ นางสาว ณัฐภรณ์ วงศ์สุขชัยกิจ 4 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๔๒ นางสาว ธัญชนก สินธุ์ประเสริฐ 4 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๔๓ นางสาว นิสา จาดเรียบร้อย 4 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๔๔ นางสาว ปิยชาติ ธรรมรจน์ 4 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๔๕ นางสาว ปรายฟ้า ดำรงสุกิจ 4 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๔๖ นางสาว ลักษิกา กันต์นิกุล 4 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๔๗ นางสาว ศศิพิมพ์ มีลักษณะ 4 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๔๘ นางสาว กัญชพร โชติมณี 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๔๙ นางสาว กัญญารัตน์ เปลี่ยนวงค์ 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๕๐ นางสาว จิดาภา ชูพงษ์ 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๕๑ นางสาว จารุวรรณ รัมมะภาพ 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๕๒ นางสาว นัทธมน การประเสริฐ 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๕๓ นางสาว ฟ้าอรุณ สุธิพิงค์ 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๕๔ นางสาว ภาวิณี ทองมี 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๕๕ นางสาว วรรณภา ปั้นเงิน 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๕๖ นางสาว สิรินรัตน์ ไกรสมภาค 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๕๗ นางสาว สโรชา ทองคำสุก 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๕๘ นางสาว สุวัจนา รัตนเสนา 5 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๕๙ นางสาว กัลยารัตน์ ฉิมเพ็ชร 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๖๐ นางสาว ณัฐฐา การประเสริฐ 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๖๑ นางสาว ณัฐริกา กุลเทพบัณฑิตย์ 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๖๒ นางสาว ณัฐศิมา ศรีเจริญ 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๖๓ นางสาว ทิพย์อาภา อรรคพันธุ์ 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๖๔ นางสาว ธัญชนก อินทร์รักษา 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๖๕ นางสาว ธนัชชา เกลี้ยงสอาด 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๖๖ นางสาว ธนพร ผดุงนึก 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๖๗ นางสาว สิรินยา เข็มเพชร 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๖๘ นางสาว อมรรัตน์ ดีชิต 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๖๙ นางสาว อาทิตยา ไกรสกุลศักดิ์ 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๗๐ นางสาว อารียา คงชาตรี 6 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๗๑ นางสาว กุลิสรา ดีนิคม 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๗๒ นางสาว กอปรแก้ว มิ่งสอน 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๗๓ นางสาว ชณนาถ ตรีมงคล 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๗๔ นางสาว ชุติภา โตวิศิษฐ์ชัย 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๗๕ นางสาว ชนากานต์ ละออเอี่ยม 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๗๖ นางสาว ชนานัติ ทองศรี 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๗๗ นางสาว ชื่นนภา หลักแก้ว 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๗๘ นางสาว เชษฐ์สุดา ขวัญยืน 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๗๙ นางสาว ณิชกานต์ สุนทรนันท์ 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๘๐ นางสาว ณัฐวรรณ แจ่มเกตุ 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๘๑ นางสาว นภัสสร ตั้งรักษา 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๘๒ นางสาว ปรีญานิตย์ ออกแมน 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๘๓ นางสาว เพลงพิณ แสงเพชร 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๘๔ นางสาว วรางคณา หิรัญโรจน์ 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๘๕ นางสาว ศุภรดา มงคลเกิด 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๘๖ นางสาว สุธาทิพย์ จังชัยศิริวัฒนา 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๘๗ นางสาว อทิตยา ไทรสังขเฉลากุล 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๘๘ นางสาว เอเซีย มีภาษณี 7 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๘๙ นางสาว กุลวรินทร์ ทรัพย์สุริต 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๙๐ นางสาว เกวลิน มณีฉาย 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๙๑ นางสาว ขวัญชนก จำรูญหิน 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๙๒ นางสาว จิระนันท์ ก่ำภัคสร 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๙๓ นางสาว ชนากานต์ มีเงิน 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๙๔ นางสาว ณัฐมน ภาคเจริญ 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๙๕ นางสาว นันท์ญาดา ขันทอง 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๙๖ นางสาว เบญญาภา ตั้งแต่ง 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๙๗ นางสาว ปรินทร สารีภาค 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๙๘ นางสาว มันตรินี ประสพสม 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๒๙๙ นางสาว มนท์ธภัส จุติสุขสันติ์ 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๐๐ นางสาว สิริมาพร วรวัฒน์วิชัย 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๐๑ นางสาว สิริวรรณ ใจปทุม 8 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๐๒ นางสาว กัญญาณัฐ ขันธพร 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๐๓ นางสาว กัญญาพร ตั้งอารมย์ 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๐๔ นางสาว กัลยารัตน์ แก้วละออ 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๐๕ นางสาว กานต์ทิตา ชูใจ 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๐๖ นางสาว ชุติกาญจน์ มกรนันทน์ 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๐๗ นางสาว ญาตาวี ถาวรชาติ 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๐๘ นางสาว ณัฐรินันท์ ใจพราหมณ์ 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๐๙ นางสาว ธนิดา ธวัชอุดมธาดา 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๑๐ นางสาว ธนาภรณ์ แก้วพิลา 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๑๑ นางสาว เบญจรัตน์ นุมาศ 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๑๒ นางสาว พิมพ์ปภัสสร์ ศิริวรธรรม 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๑๓ นางสาว ระวีวัลย์ ไวยโชติ 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๑๔ นางสาว วาสนา ใหม่อ่อง 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๑๕ นางสาว สมัญญา ฆ้องทอง 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๑๖ นางสาว สุรัตนา สุขสุโฉม 9 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๑๗ นางสาว เกจิตา ศรีธวัช ณ อยุธยา 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๑๘ นางสาว กรณัฏฐ์ ปิ่นแก้ว 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๑๙ นางสาว จันทรพร ใจสุข 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๒๐ นางสาว ชลินันทร์ ใจปลื้ม 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๒๑ นางสาว ญารินดา กลิ่นศรีสุข 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๒๒ นางสาว ธนัญญา ประสานทอง 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๒๓ นางสาว นันท์ญาภัส ขันทอง 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๒๔ นางสาว พจนาถ สุวรรณวิชณีย์ 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๒๕ นางสาว ภัทรวดี สงวนชม 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๒๖ นางสาว วีรฎา กิจโสภา 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๒๗ นางสาว วศินา หิรัญแย้ม 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๒๘ นางสาว ศิวาภรณ์ ปลัดจ่า 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๒๙ นางสาว ศศิฉาย ใจเบิกบาน 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๓๐ นางสาว อรัชพร แย้มสรวล 10 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๓๑ นางสาว ณัฏฐณิชา กาบบัว 11 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๓๒ นางสาว ทิพย์เกษร ขาวสอาด 11 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๓๓ นางสาว ปรัชนียาภรณ์ ทองมนต์ 11 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๓๔ นางสาว ปรมาภรณ์ คชสุวรรณ์ 11 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๓๕ นางสาว ประภาพรรณ สุขสาลี 11 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๓๖ นางสาว ศุภรา ปริญานุภาพ 11 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๓๗ นางสาว สุนิชยา หรัดดี 11 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๓๘ นางสาว จินดารัตน์ นรสิงห์ 12 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๓๙ นางสาว ชลลดา เย็นทรวง 12 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๔๐ นางสาว ฐิตินันท์ สุเมธาธิกุล 12 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๔๑ นางสาว ธิดารัตน์ อำพันฉาย 12 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๔๒ นางสาว นฤมล ศรีมาวงศ์ 12 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๔๓ นางสาว วีร์สุดา มีสง่า 12 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๔๔ นางสาว ศุทธาพัชร์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ 12 2541 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๔๕ เด็กหญิง รินทร์ลภัส กุลจิราภัทร์ฐากูร 2 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๔๖ เด็กหญิง อทิตยา เนื้อเกลี้ยง 2 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๔๗ เด็กหญิง ปวันรัตน์ ผาสุขรูป 3 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๔๘ เด็กหญิง อรวรรณ นัยสิทธิ์ 3 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๔๙ เด็กหญิง ฟ้าใส สบาย 5 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๕๐ เด็กหญิง ณัฐณิชา หนูเอียด 6 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๕๑ เด็กหญิง มัลลิกา บ่อแก้ว 6 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๕๒ เด็กหญิง จิรัชญา แก้วกล่ำ 7 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๕๓ เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ไพบูลย์ 7 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๕๔ เด็กหญิง ณัฏฐา นาวายนต์ 8 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๕๕ เด็กหญิง ศศิธร รัตนชาติชน 8 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๕๖ เด็กหญิง ณิชารัตน์ แก้วมาลา 9 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๕๗ เด็กหญิง ภัทรวดี วงค์เสือ 9 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๕๘ เด็กหญิง อิงกมล สุทธลักษณ์ 9 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๕๙ เด็กหญิง นันทภรณ์ ประณีตรัมย์ 10 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๖๐ เด็กหญิง พนิตพิชา สุภาพคำ 12 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๖๑ เด็กหญิง พรศิริ ภาคจักษุ 12 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๖๒ เด็กหญิง วิสสุตา สิริเถลิงเกียรติ 12 2542 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๖๓ เด็กหญิง ณัฐณิชา ไชยศิริ 1 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๖๔ เด็กหญิง เนตรชนก บรรพโต 1 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๖๕ เด็กหญิง แพรวา ประดับมุข 1 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๖๖ เด็กหญิง อนัญญา กลิ่นหอม 1 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๖๗ เด็กหญิง มธุรดา กลิ่นเจริญ 3 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๖๘ เด็กหญิง ภัทรกันย์ ดวงประสาท 3 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๖๙ เด็กหญิง จิรณัฏฐา ภาคนาม 5 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๗๐ เด็กหญิง สุภัสสรา พุฒซ้อน 5 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๗๑ เด็กหญิง จรัญญา รื่นเริง 6 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๗๒ เด็กหญิง นวัตมน สมบัติเจริญ 6 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๗๓ เด็กหญิง สายธาร เจียวหลี 6 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๗๔ เด็กหญิง กมลวรรณ ศิริล้วน 8 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๗๕ เด็กหญิง ณฐวรรณ ธารีสิทธิ์ 8 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๗๖ เด็กหญิง มาริษา วรรณธะนัง 8 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๗๗ เด็กหญิง วชิรญาณ์ ขันธบุตร 8 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๗๘ เด็กหญิง สุภัทชา เฉลยรัตน์ 8 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๗๙ เด็กหญิง หนึ่งธิดา วิหกรัตน์ 8 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๘๐ เด็กหญิง กชพรรณ ธรรมมาสถิตย์กุล 9 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๘๑ เด็กหญิง วรรษมล จิตจันทร์ 9 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๘๒ เด็กหญิง ชลธิชา ศรีคงคา 10 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๘๓ เด็กหญิง ปวีณ์ญา พุ่มวันเพ็ญ 10 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๘๔ เด็กหญิง พัชรินทร์ คงสมใจ 10 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๘๕ เด็กหญิง มลฤดี เจตนี 10 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๘๖ เด็กหญิง วิจิตรา ขันธบรรพ 10 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๘๗ เด็กหญิง กุลธิดา ทับอุ่นญาติ 11 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๘๘ เด็กหญิง นพสรณ์ จั่นพลอย 11 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๘๙ เด็กหญิง ภารวี ผดุงญาติ 11 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๙๐ เด็กหญิง กัญญาภัทร ฉ่ำเย็น 12 2543 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
อย ๖๖๕๖/๐๓๙๑ นางสาว กรรณิการ์ แย้มสวัสดิ์ 3 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๓๙๒ เด็กหญิง กัลยกร เนียมสอน 12 2543 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๓๙๓ นางสาว จิตรวดี เทียนทอง 2 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๓๙๔ นางสาว ชญาณุตม์ เชิมชัยภูมิ 12 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๓๙๕ เด็กหญิง ชนัญยา กระแสสืบ 5 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๓๙๖ เด็กหญิง ชลิตา ไวยภาคี 3 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๓๙๗ นางสาว ฐิติยา สียา 11 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๓๙๘ เด็กหญิง ณัฐกานต์ บุญรัตน์ 2 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๓๙๙ เด็กหญิง ทิพวรรณา ราชตาชู 10 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๐๐ นางสาว ธนัญญา เข้มสีขำ 10 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๐๑ เด็กหญิง ธัญจิรา จันทร์เพ็ง 2 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๐๒ นางสาว ธิญาภรณ์ พรรณภักดิ์ 12 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๐๓ นางสาว ธิติญาพร ยมดิษฐ์ 2 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๐๔ เด็กหญิง นันทกานต์ เมฆจันทร์ 8 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๐๕ นางสาว นิลาวัลย์ พงษ์สุข 10 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๐๖ นาย ภูบดินทร์ นรดี 9 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๐๗ เด็กหญิง มณฑิรา แช่มโสภา 2 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๐๘ นางสาว มาริสา ศรีสวัสดิ์ 8 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๐๙ นางสาว รัตนาพร อาลัยดี 10 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๑๐ เด็กหญิง รัตนาภรณ์ พันธ์สำโรง 1 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๑๑ เด็กหญิง วราพร ชาวกล้า 4 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๑๒ นางสาว วราลี กุรีดี 3 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๑๓ นางสาว วิภาพร ภาคไพรี 11 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๑๔ นาย ศักดิ์ชัย คชบาง 6 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๑๕ นาย สถาพร เย็นอุทก 9 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๑๖ นางสาว สุขฤทัย ไพรบุญสุข 7 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๑๗ เด็กหญิง สุชานันท์ เขียวเข้ม 5 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๑๘ เด็กหญิง สุทธิดา บัวขาว 1 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๑๙ เด็กหญิง สุทธิดา สุขทรัพย์ศรี 7 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๒๐ เด็กหญิง สุทิศา คงเพ็ชร 3 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๒๑ เด็กชาย สุภชาติ ไวยทิพย์ 4 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๒๒ นางสาว สุภิศา ทองเนื้อแปด 11 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๒๓ นางสาว โสภิตา พงษ์สังข์ 7 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๒๔ เด็กหญิง อมรรัตน์ สมภาค 6 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๒๕ เด็กหญิง อลิษา โตไพบูลย์ 2 2542 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๒๖ นาย ออดิด คะทอง 7 2541 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๒๗ เด็กชาย กมล ศรีจำปา 3 2542 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๒๘ นางสาว กรชนก ราชวงศ์ 1 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๒๙ นางสาว กุสุมา นิลกล่ำ 4 2539 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๓๐ นางสาว แคทลียา กาวัน 11 2539 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๓๑ นางสาว จิราพร เดชดี 6 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๓๒ นางสาว จิราพัชร กมลวิสุทธิเลิศ 6 2539 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๓๓ นางสาว ชลาลัย มั่งน้อย 9 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๓๔ นางสาว ณัฐริกา มุ่งเจริญ 12 2540 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๓๕ นาย ธนกรณ์ แสนสุข 12 2540 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๓๖ นาย ปภพ เพาะกิ่ง 3 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๓๗ นางสาว ปัทมา ชาวนา 2 2539 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๓๘ นาย พงษ์ศักดิ์ คล้ายรามัญ 9 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๓๙ นางสาว เฟื่องฟ้า พันธุ์งาม 4 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๔๐ นางสาว มณฑา อินสุข 8 2538 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๔๑ นาย ยุวเทพ อินทร์ทอง 3 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๔๒ นางสาว วนิดา แก้วมณี 10 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๔๓ นางสาว วราพร สุขศิลป์ 1 2539 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๔๔ นางสาว วราภรณ์ ยอดดำเนิน 12 2539 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๔๕ นางสาว วันนิษา ชูสกุล 1 2539 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๔๖ นางสาว วาสนา อุ่นทรัพย์ 4 2539 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๔๗ นางสาว ศิริวรรณ ตามทอง 8 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๔๘ นางสาว สุภาพรรณ ธรีรักษา 10 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๔๙ นางสาว สุวิมล บุบผาพฤกษ์ 3 2539 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๕๐ นางสาว แสงดาว พุกสวัสดิ์ 5 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๕๑ นาย อนุชา ศรีมอญ 10 2539 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๕๒ นางสาว อาทิตยา จิตรีไทย 10 2541 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๕๓ นาย อุเท ทับเส็ง 9 2540 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน นิเวศธรรมประวัติ บ้านเลน บางปะอิน
อย ๖๖๕๖/๐๔๕๔ นาย จักรรินทร์ วงค์สงฆ์ 3 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๕๕ นาย ณัฐวัฒน์ ผิวเหลือง 5 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๕๖ นาย เกศินี เปลี่ยนราศรี 6 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๕๗ นาย ชนินทร์ สุขสุพืช 6 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๕๘ นาย ธนาชัย วงศ์สงฆ์ 6 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๕๙ นาย ภานุมาศ เขียนประดิษฐ์ 6 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๖๐ นาย อภิสิทธิ์ เกิดชาญ 6 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๖๑ นาย อภิสิทธิ์ สุพานิช 7 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๖๒ นาย ไกรศร เนื่องละออ 10 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๖๓ นาย ณัฐนันท์ เหลาสุนา 10 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๖๔ นาย สุภาพร ผ่องใส 10 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๖๕ นาย นิพนธ์ มีสมชัย 12 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๖๖ นางสาว รุ้งทอง วงศ์จันทร์ 2 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๖๗ นางสาว ภัคจิรา เนื่องเสวก 5 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๖๘ นางสาว ดวงใจ จิตรหาร 6 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๖๙ นางสาว วราภรณ์ ไกรวงษ์ 6 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๗๐ นางสาว กมลรัตน์ มณฑานอก 7 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๗๑ นางสาว นันธิกานต์ เนื่องนาคา 7 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๗๒ นางสาว กานต์มณี ร้อยกำแพง 8 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๗๓ นางสาว กัลยรัตน์ สินทรัพย์ 9 2541 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๗๔ เด็กหญิง ชลธิชา จันทร 2 2542 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๗๕ เด็กหญิง รัชนี ศรีทอง 10 2543 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง ราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
อย ๖๖๕๖/๐๔๗๖ นาย สุชาติ อ่อนสร้อย 12 2501 วัดชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๗๗ นาง อรวรรณ สุ่มนุช 10 2513 วัดชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๗๘ นาง วิไลวรรณ ศรีคำมูล 4 2514 วัดชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๗๙ นาง สยุมพร ชีพไธสง 8 2518 วัดชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๘๐ นาย กฤตสุชิน พลเสน 2 2522 วัดชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๘๑ นาย สราวุธ จบแฝง 1 2529 วัดชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๘๒ นาย สาธิต แสงศรีบุญเรือง 11 2538 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๘๓ นาย เศรษฐพงษ์ เลบ้านแท่น 12 2538 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๘๔ นาย นพพร แซ่แต้ 8 2539 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๘๕ นางสาว มนัส เพ็ชรบังเกิด 4 2539 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๘๖ นางสาว สุวนันท์ แซ่ตัน 9 2539 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๘๗ นางสาว ปรารถนา นิ่มนวล 1 2540 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๘๘ นางสาว โศจิรัตน์ ส้มยิ้ม 2 2540 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๘๙ นางสาว สนธยา วรโยธา 9 2540 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๙๐ นางสาว สะกีหน๊ะ มณีรัตน์ 10 2540 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๙๑ นางสาว วรารักษ์ ประพฤติดี 4 2541 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๙๒ นางสาว ปาริษา อ่ำอุ่น 5 2541 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๙๓ เด็กหญิง ณัฐณิชา กุลบุดดี 12 2542 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย
อย ๖๖๕๖/๐๔๙๔ เด็กหญิง นริสา บุญสุด 3 2543 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สนับทึบ วังน้อย ชูจิตธรรมาราม สนับทึบ วังน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดลพบุรี (ธ)
ส่งสอบ ๕๗ คน ขาดสอบ ๕ คน คงสอบ ๕๒ คน สอบได้ ๗ คน สอบตก ๔๕ คน
ลบ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว ดารารัตน์ จุ้ยบุญแจ่ม 6 2541 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต บางขันหมาก เมืองลพบุรี โพธิ์ระหัต บางขันหมาก เมืองลพบุรี
ลบ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง พรไพลิน ศิริพรม 7 2542 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี สามัคคีพัฒนาราม โคกตูม เมืองลพบุรี
ลบ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง ภัคจิรา สาสะเดาะห์ 12 2542 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี สามัคคีพัฒนาราม โคกตูม เมืองลพบุรี
ลบ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว ประภาพรรณ สัมฤทธิ์ผ่อง 6 2540 โรงเรียนบ้านชีวิทยา บางขาม บ้านหมี่ วาสนวราราม บางขาม บ้านหมี่
ลบ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาย สมาพล อยู่หลง 11 2539 โรงเรียนบ้านชีวิทยา บางขาม บ้านหมี่ วาสนวราราม บางขาม บ้านหมี่
ลบ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง ขนิษฐา พัฒนเจริญ 12 2542 โรงเรียนบ้านชีวิทยา บางขาม บ้านหมี่ วาสนวราราม บางขาม บ้านหมี่
ลบ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กหญิง นริสรา หนักแน่น 2 2543 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองผักแว่น ท่าหลวง หนองประดู่ หนองผักแว่น ท่าหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยนาท (ธ)
ส่งสอบ ๑๗๘ คน ขาดสอบ ๑๑ คน คงสอบ ๑๖๗ คน สอบได้ ๑๓๑ คน สอบตก ๓๖ คน
ชน ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย กษิดิ์เดช แซ่ย่าง 1 2540 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว กันยา แซ่เล่า 9 2538 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง กิ่งทอง กิ่งเพชรเสรีชน 7 2543 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว จันทร์จิรา เล่าลือธรรม 4 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว จิรวัฒน์ คลองแก้ว 5 2517 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง เจรจา เจริญศิรินุกุล 8 2543 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นาย ชาญชัย สุดใจ 1 2502 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว ณัฎฐธิดา ทองโฉม 12 2538 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กชาย ทักษ์ดนัย บุญทอง 2 2542 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย ไทย ย่างสกุลดี 7 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาย นพเก้า กุลาวงษ์ 11 2538 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว นภา แซ่ว้าน 7 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว นภิสรา สุวรรณโณ 5 2538 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว นวลจันทร์ กวินวานิช 12 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาย นิรันดร เรือนสวัสดิ์ 3 2531 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กหญิง นุช แซ่ม้า 10 2543 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว ประเทือง ชื่นเมือง 7 2516 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว ฝนทิพย์ สว่างพันธุ์ 8 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นาย พงษ์ศักดิ์ แสนย่าง 9 2540 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กหญิง พรลภัส ปราบทอง 5 2542 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว พันธรัตน์ สุขแสน 3 2540 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว พิกุล พรจรัสศรี 11 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง เฟิร์น หงส์ศรีเมือง 2 2542 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว มณีรัตน์ ขำอิง 7 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาย มนตรี ทรงสกุลแก้ว 6 2540 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว มะลิวัลย์ สืบศักดิ์วงศ์ 3 2539 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว รัธยา อินทร์เม่น 12 2539 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว ลัดดาวัลย์ แซ่ท้าว 7 2538 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นาย วงศ์ แซ่เล่า 2 2540 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง วรัญญา แซ่ลี 10 2542 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว วาสนา แซ่เฮ่อ 1 2538 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว วาสนา ทรงพิสิษฐโภคิน 12 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว วิรดา แซ่มัว 1 2540 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว วิรดา ถนอมวงศ์ศรี 12 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว วิสสุตา กลั่นแตง 11 2538 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นาย วีรภัทร ทรงสวัสดิ์วงศ์ 2 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นาย วีรภัทร ราโช 3 2531 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กหญิง วีรียา ทรงพิสิษฐโภคิน 11 2543 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นาย สิทธิชัย แซ่มัว 1 2539 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว สุทัตตา จงเจริญ 9 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว สุนชฎาพร วงศ์ลา 7 2540 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว สุนทรี แดงพันธ์ 9 2540 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว สุภาภรณ์ ศึกษาชาติ 9 2538 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว เสาวนีย์ จันทร์สุข 4 2541 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว อัมพร จงเจริญ 1 2540 โรงเรียนราชประนุเคราะห์๔๖ ธรรมามูล เมืองชัยนาท สร้อยสังข์สถิตย์ ธรรมามูล เมืองชัยนาท
ชน ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง กรรณิการ์ น้อยสุทธิ 12 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง กัลธิตา เอี่ยมเที้ยม 4 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง กัลย์สุดา ศรีวังยาง 10 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กชาย กิตติภณ บางบุญฤทธิ์ 10 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กชาย เกริกเกียรติ อินทร์เสนา 1 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กหญิง เขมมิกา อ่วมฉิม 10 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กชาย คมสัน ช่ออ่อน 8 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กหญิง จุฑามาศ ดวงแก้ว 1 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กชาย ฉลองชัย จันทร์ศรี 1 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๕๕ เด็กหญิง ชลธิชา ศรีศักดิ์ 4 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๕๖ เด็กหญิง ชวิศา มุกสิพันธ์ 4 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นาย ชัยฤทธิ์ ปิ่นทอง 2 2525 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๕๘ เด็กชาย ชัยวัฒน์ มีเจริญ 2 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๕๙ เด็กหญิง ณัตินี อ่อนศรี 3 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กชาย ทัศไกร สุ่มมาตร์ 8 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว ทิพวรรณ จันทร์ร่ม 1 2527 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กชาย ธนวัฒน์ นาทิพย์ 7 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กชาย ธนัญทรณ์ ภูมิชูชิต 11 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๖๔ เด็กชาย ธรรณกรณ์ เที่ยงไธสง 12 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๖๕ เด็กหญิง ธัญกร เดชสร 2 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กหญิง ธัญชนก พรหมทา 10 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ทองยา 1 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กชาย ธีระพงศ์ สุรินทร์ 12 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กหญิง นพรัตน์ อินทร์น้อย 11 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๗๐ ร้อยตำรวจตรี บุญลือ นิธิชัยชัชวาล 12 2501 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นางสาว เบญจภา นราทิพยปทุม 12 2522 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กหญิง ปัทมวรรณ สิงห์เปีย 3 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กหญิง พนิตอนงค์ ทินวงษ์ 5 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กชาย พรชัย พรมพักตร์ 7 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๗๕ เด็กหญิง พัฒนี หารสุนทร 6 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๗๖ เด็กชาย พีรพัฒน์ คนดี 6 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๗๗ เด็กชาย ภัคพล ทรัพย์เจ้าพระยา 9 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๗๘ เด็กหญิง ภัททิยา สำอางค์กูล 2 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๗๙ เด็กหญิง ภัสสร กุนพันธ์ 6 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๘๐ เด็กหญิง ภาวิตา เมฆพัฒน์ 5 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๘๑ เด็กชาย ภูมิทัต ศรีรัตน์ 5 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๘๒ เด็กหญิง เมธาพร วงษ์บ้านใหม่ 3 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๘๓ เด็กชาย รัชพล หยัดเรียน 5 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๘๔ เด็กหญิง รุจิวรรณ มีโชติ 11 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๘๕ เด็กหญิง วรัญญา ทองยา 7 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๘๖ เด็กชาย วรินทร เจริญพร 11 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๘๗ เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไม้หนองบัว 9 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๘๘ เด็กหญิง ศกุณตรา ศรีสุข 4 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๘๙ เด็กหญิง ศิริพร เครื่องเนียม 12 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๙๐ เด็กหญิง สวรินทร์ เนียมจันทร์ 11 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๙๑ เด็กหญิง สุธารัตน์ ล่มลำดวน 6 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๙๒ เด็กชาย อนุพันธ์ แก้วสุวรรณ์ 12 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๙๓ เด็กชาย อนุรุต ษมาวิมล 4 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๙๔ เด็กหญิง อภิชญา ศรีไพศาล 9 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๙๕ เด็กหญิง อมิตตา คงบัว 7 2544 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๙๖ เด็กหญิง อรพรรณ ทับทอง 5 2545 โรงเรียนถาวรวิทยา วัดสิงห์ วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๙๗ เด็กหญิง นันทนา โห้วงษ์ 7 2545 โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์ ดอนตูมกมลาวาส หนองบัว วัดสิงห์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๙๘ เด็กหญิง ขวัญจิรา คำนับภา 9 2544 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๐๙๙ เด็กชาย จตุพร เพ็ชร์แพ 5 2544 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๐๐ เด็กหญิง รัตติกานต์ จันทร์น้อย 6 2544 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๐๑ เด็กชาย ศุภชัย รอดฤทธิ์ 5 2544 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๐๒ เด็กหญิง สโรชา เมืองข้องน้อย 9 2544 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๐๓ เด็กชาย อภิวัฒน์ ยังขาว 12 2544 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๐๔ เด็กหญิง อรทัย เรือนเพ็ชร์ 12 2544 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๐๕ เด็กหญิง วิวรรธณี อ่อนจันทร์ 1 2545 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร หางน้ำสาคร มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๐๖ เด็กหญิง วีราวรรณ น้ำคำ 2 2545 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร หางน้ำสาคร มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๐๗ เด็กหญิง หงษ์ แสงสุทธิ 7 2544 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร หางน้ำสาคร มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๐๘ เด็กหญิง กนกวรรณ มีเย็น 7 2544 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ คุ้งสำเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๐๙ เด็กหญิง กัญญารัตน์ แป้นขาว 2 2544 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ คุ้งสำเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๑๐ เด็กหญิง ศรีรัสดา ม่วงเรือง 10 2544 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ คุ้งสำเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๑๑ เด็กหญิง สุกัญญา ใจสงค์ 2 2544 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ คุ้งสำเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๑๒ เด็กหญิง สุธาศินี ทองคำ 6 2545 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ไร่พัฒนา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๑๓ เด็กชาย ริคาโด ขำเล็ก 3 2545 โรงเรียนวัดคลองกลาง วัดโคก มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๑๔ เด็กหญิง วรรณวิษา วงพิทักษ์ 7 2544 โรงเรียนวัดพิกุลงาม คุ้งสำเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๑๕ เด็กชาย วีรกรณ์ ต้นอินทร์ 6 2544 โรงเรียนวัดพิกุลงาม คุ้งสำเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๑๖ เด็กชาย อัครชัย วัดเขียว 6 2544 โรงเรียนวัดพิกุลงาม คุ้งสำเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๑๗ เด็กชาย มนัญชัย ปาเวียง 9 2544 โรงเรียนวัดหนองตาตน อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๑๘ เด็กหญิง รุ่งไพลิน แบ่งสันเที๊ยะ 5 2545 โรงเรียนวัดหนองตาตน อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๑๙ เด็กชาย วิชากร เกยพยา 3 2544 โรงเรียนวัดหนองตาตน อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๒๐ เด็กชาย ศุภกรณ์ สุวรรณสนธิ์ 11 2544 โรงเรียนวัดหนองตาตน อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๒๑ เด็กหญิง สิทฐ์หทัย ทับฤทธิ์ 8 2544 โรงเรียนวัดหนองตาตน อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๒๒ เด็กชาย อดิเทพ แจ้งมณี 8 2544 โรงเรียนวัดหนองตาตน อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๒๓ เด็กหญิง กฤติยากรณ์ กันเม่น 6 2544 โรงเรียนวัดหัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๒๔ เด็กหญิง ฟาริดา ปั้นนาค 6 2544 โรงเรียนวัดหัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๒๕ เด็กหญิง วชิราภรณ์ พันธ์วิราภัทรกุล 7 2545 โรงเรียนวัดหัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๒๖ เด็กชาย วรรณรัตน์ จูพุก 3 2545 โรงเรียนวัดหัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๒๗ เด็กหญิง สุพพัตรา ปาจิตต์ 8 2545 โรงเรียนวัดหัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๒๘ เด็กหญิง สุพัตรา อินสารแสง 2 2545 โรงเรียนวัดหัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๒๙ เด็กหญิง อัชญาภรณ์ เส็งสุข 1 2544 โรงเรียนวัดหัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๓๐ เด็กชาย อดิศร สุขแสง 8 2545 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์
ชน ๖๖๕๖/๐๑๓๑ เด็กชาย โอวาส แสงรักษ์ 10 2543 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา อู่ตะเภา มโนรมย์ ป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุทัยธานี (ธ)
ส่งสอบ ๒๐๐ คน ขาดสอบ ๖๔ คน คงสอบ ๑๓๖ คน สอบได้ ๒๔ คน สอบตก ๑๑๒ คน
อน ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว กชกร เพ็ชรนิล 6 2541 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กชาย กฤตนัย กันยา 4 2543 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง กาญจนา เอี่ยมมา 12 2543 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว กิ่งแก้ว สมจิตร 4 2541 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว ขวัญยืน ตามพหัสดิ์ 3 2540 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว ขวัญเรือน เสวกวรรณ์ 2 2525 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กหญิง จุรารัตน์ รุททองจันทร์ 5 2542 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว ชัยรัตน์ เกิดสุข 5 2540 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว ณัฎฐา คำชาย 4 2541 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย ธาดา เกษพิจิตร์ 1 2541 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กชาย ปรมินทร์ สงวนพงษ์ 1 2543 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว พรวิไล เกษคำ 8 2539 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว พุธิตา ภูมิคอนสาร 7 2539 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว มิรันตี มีอยู่ 2 2540 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว วรรณภา มณีกัญย์ 7 2539 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาย ศรีไทย บูโกก 6 2539 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กชาย สุทธิพงศ์ ซาเสน 8 2543 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว สุนิสา นาคพันธ์ 10 2539 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว โสภิดา ปานสิงห์ 9 2541 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาย อภิวัฒน์ วันทา 12 2540 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว อัสราภรณ์ สิงห์เถื่อน 5 2539 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว อินธุอร เกิดสุวรรณ์ 6 2539 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว อิศราพร คำภูมี 12 2540 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก
อน ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กชาย เอกพล แกว่นเขตวิทย์ 11 2542 โรงเรียนลานสักวิทยา ป่าอ้อ ลานสัก เขาฆ้องชัย ป่าอ้อ ลานสัก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธ)
ส่งสอบ ๖๘ คน ขาดสอบ ๒๖ คน คงสอบ ๔๒ คน สอบได้ ๓๐ คน สอบตก ๑๒ คน
สห ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง ดาราวีร์ เรขะวัฒนะ 11 2543 โรงเรียนอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว อรภิมล ต่ายขาว 7 2541 โรงเรียนอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว เมลิณี ลำดวน 5 2541 โรงเรียนอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว สินัตตา คันธอุลิศ 8 2538 โรงเรียนอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว สรินยา การมานะ 4 2539 โรงเรียนอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาย สุธีร์ เครือวรรณ์ 5 2529 โรงเรียนอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นาย ศริสมาศ สอนดา 12 2541 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาย พีรวัฒน์ ประถมใหญ่ 2 2541 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นาย สมคเน เอี่ยมพ่วง 3 2541 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย สุรวุฒิ พันธุ์เกตุ 11 2541 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กหญิง เกษศรินทร์ หมีทอง 5 2542 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กหญิง จันทร์จิรา สอนดา 4 2542 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาย มานิตย์ วาบสูงเนิน 1 2541 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กหญิง สุรัตดา จันเสน 3 2543 โรงเรียนวัดกลาง ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง นุชรี แสนอุ 12 2542 โรงเรียนวัดกลาง ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กหญิง รุ่งรัตน์ จันเสน 10 2542 โรงเรียนวัดกลาง ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว เบญจมาศ มีสวย 10 2541 โรงเรียนวัดกลาง ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กหญิง ภคินี สีหาราช 3 2543 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล งิ้วราย อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง วรรญา บุญครอบ 4 2543 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล งิ้วราย อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กหญิง อโนมา บังวัด 6 2543 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล งิ้วราย อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กชาย กิตติธัช ศรีษะสุวรรณ 1 2542 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ โพธิ์ชัย อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว จรรยารัตน์ มาแสง 2 2539 โรงเรียนทองเอนวิทยา ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาย พิพรรธ ปานดำ 5 2539 โรงเรียนทองเอนวิทยา ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว สุนิภา เทพดุสิต 9 2541 โรงเรียนทองเอนวิทยา ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กหญิง ปิยาภรณ์ สุระขันธ์ 9 2543 โรงเรียนทองเอนวิทยา ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กหญิง ธนพร สนิท 5 2542 โรงเรียนทองเอนวิทยา ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กชาย นลธวัช ทรัพย์กระจ่าง 8 2542 โรงเรียนทองเอนวิทยา ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว กาญจนา ป้อมสะอาด 12 2539 โรงเรียนทองเอนวิทยา ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง จันทร์สุทธิตา บุญไทย 2 2544 โรงเรียนทองเอนวิทยา ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี
สห ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง ปิยะดา คล้ายสุบรรณ 11 2543 โรงเรียนทองเอนวิทยา ทองเอน อินทร์บุรี กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดปราจีนบุรี (ธ)
ส่งสอบ ๒๗ คน ขาดสอบ ๕ คน คงสอบ ๒๒ คน สอบได้ ๘ คน สอบตก ๑๔ คน
ปจ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง วรรณพร สีจันทร์ 7 2543 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม บ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม
ปจ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง เกศรินทร์ แสงมงคล 9 2543 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม บ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม
ปจ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ อุบาสิกา สิริกันยา เหล็กเพชร 5 2520 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม บ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม
ปจ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กชาย โชควดี เสมาทอง 1 2543 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม บ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม
ปจ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กหญิง เบญวรรณ ขุนเณร 3 2542 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม บ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม
ปจ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง วริศรา เปรมวินัย 3 2543 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม บ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม
ปจ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กชาย ณัฐพล ขันโท 5 2542 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม บ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม
ปจ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กชาย ปัจพล ค้ำคูณ 11 2542 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม บ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)
ส่งสอบ ๗๒ คน ขาดสอบ ๑๗ คน คงสอบ ๕๕ คน สอบได้ ๓๔ คน สอบตก ๒๑ คน
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง ชนัญธิดา คงคาเขต 3 2543 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย กฤษฎา ม่วงไทย 9 2541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย โฆษิต แก่นทองแดง 10 2541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กชาย จตุพร ทองอินทร์ 1 2542 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาย ชัชวาล ปิ่นเจริญ 9 2541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาย ณัฐวัตร์ พิมลศรี 12 2541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กชาย ทนงศักดิ์ ทองพูล 5 2542 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาย ธนายุทธ เวชสถล 10 2541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กชาย พงษ์พัฒน์ รักติกุล 1 2542 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กชาย สุเทพ อู่ศิริ 6 2542 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาย อนาวิน เจนนิรมาน 6 2541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กชาย อุเทน สุขเสมอ 3 2542 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กหญิง ชลธิชา มัจฉิมวงษ์ 5 2542 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว พรนภา บำเพ็ญพินิจ 8 2541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ เรียงเศษ 4 2542 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาย ชัยชนะ งามบุญปลูก 8 2540 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นาย วุฒิชัย ขำปู่ 6 2541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นาย ศักดิ์ดินา ช่อสูงเนิน 11 2541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว นลนีย์ ใจสว่าง 8 2540 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว วาสนา ปลื้มใจ 9 2541 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาย จีรวัฒน์ ดารารัตนกุล 5 2540 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นาย สงกรานต์ เตือนสติ 4 2540 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว จิราภรณ์ อยู่ยืน 1 2540 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว พรหมพร พรมตะโก 6 2539 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นางสาว มณีสุวรรณ ปิ่นเจริญ 5 2540 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว สายรุ้ง ลอยรัตน์ 12 2539 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว สิริพร มาเจริญ 8 2539 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว ศิราภรณ์ บาลสันเทียะ 7 2539 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว ปาริชาต คงวิญญา 2 2540 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นาย พรพจน์ ลาภทับทิมทอง 9 2539 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว กมลทิพย์ โมริน 6 2539 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพา บางปะกง พิมพาวาสใต้ พิมพา บางปะกง
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว ณัฐกุล บรรเทิงใจ 10 2539 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพา บางปะกง พิมพาวาสใต้ พิมพา บางปะกง
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว สุวนันท์ นกครุฑ 2 2540 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพา บางปะกง พิมพาวาสใต้ พิมพา บางปะกง
ฉช ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว สุขศรี ช่วยณรงค์ 6 2505 วัดป่าบุญคุ้มเกล้า หัวสำโรง แปลงยาว ป่าบุญคุ้มเกล้า หัวสำโรง แปลงยาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครนายก (ธ)
ส่งสอบ ๑๒๘ คน ขาดสอบ ๔๐ คน คงสอบ ๘๘ คน สอบได้ ๗๐ คน สอบตก ๑๘ คน
นย ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย เฉลิมศักดิ์ ศรีอ่อน 2 2541 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย อนันต์ ทุมไชย 3 2541 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กชาย ครรชิต นามนาง 10 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กชาย จิรายุส แป้สูงเนิน 2 2543 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กชาย โชคชัย ปานเที่ยง 2 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กชาย ณัฐพงศ์ อินทร์ผิว 10 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กชาย ธีรวัฒน์ ชมภูนุช 3 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กชาย ภานุวัฒน์ สมนึก 5 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กชาย ยุทธภูมิ บุญเรือง 1 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กชาย วิโรจน์ เอี่ยมอยู่แท้ 3 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กชาย สุธาเทพ วานิคม 12 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กชาย อนุสรณ์ ก้านพลู 8 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กชาย อานุภาพ พิมพ์จุฬา 2 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กหญิง กรรณิกา ใครอินทร์ 12 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง กรรณิการ์ มาหา 10 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กหญิง กรองแก้ว เทียนทองดี 5 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กหญิง จิฬาภรณ์ ภูมิแดง 6 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กหญิง ชลธิชา โคตรมูล 12 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง บุศย์น้ำเพ็ชร แสวงนิล 12 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กหญิง ปวีณ์นุช เพ็ชระ 1 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กหญิง พิมพ์ลภัส บุญวรรณ์ 1 2543 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว มลฤดี ไฝเขียว 10 2541 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง มินตรา สีที 3 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง วรัญญา ปาจันทร์ 4 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กหญิง ศุภวิมล มีประจักษ์ 11 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กหญิง อรนิชา สร้อยสุวรรณ์ 3 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง ออย คำประเสริฐ 1 2542 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง กนกพรรณ สีประสงค์ 11 2543 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง นิภาดา ปลดห่วง 10 2543 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง สายฝน โสลา 6 2543 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กชาย ตระการณ์ ขาเคน 4 2544 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง พิมพ์ชนก พรหมสนธิ 3 2544 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก สันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นาย พีระพล เอี่ยมละออ 8 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว น้ำทิพย์ สวัสดิภาพ 8 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว จรวยพร เทียมเงิน 5 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นาย เดโช สุขเมือง 8 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว สศิมา เอี่ยมละออ 9 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว ปวีณา นาคทองคำ 5 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทรา 3 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว กุลธิดา ผันนะรา 5 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว พรนิภา พิมพิสาร 11 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง สุพรรณี เสมี 10 2544 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว พัสตราภรณ์ กุลพัฒน์ 8 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นาย ดรุณี เชิดฉาย 6 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว นริศรา ฮุยเป้า 10 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว ขนิษฐา ศรีโภคิโยปกรณ์ 7 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว ชิดหทัย เฉยเจริญ 9 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว อจิรวดี โกเฮง 9 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว ธรรมรัตน์ ท้วมลี้ 7 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นาย คมกริช สมบูรณ์ดี 11 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว สุดารัตน์ คำโสภา 1 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว ธัญชนก จันทรมณี 6 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว สุจินดา จันทร์เหลือง 12 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว ศรสวรรค์ เลาคา 9 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว วาสิฐี รังใส 7 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว สกุลรัตน์ เที่ยงตรง 12 2541 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๕๗ เด็กหญิง ชนัญญา ตุมไทย 5 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๕๘ เด็กหญิง วณิชยา คลองบ่อ 3 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๕๙ เด็กชาย โชติบวร เอมสาร 1 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กหญิง ประพัตร พินิจผล 7 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๖๑ เด็กหญิง นิรัชภรณ์ พุ่มพิจิตร์ 5 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กหญิง ทักษิณา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กหญิง ศรัญญา พ่วงขำ 5 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๖๔ เด็กชาย ทินกร ล้ำละออ 4 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๖๕ เด็กชาย จักรชัย บุญโชติ 1 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กชาย กัมปนาท วงชะศรี 1 2542 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กหญิง ญาณิศา ทองแท้ 7 2544 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กหญิง บุญศิริ ทัพพวัตร์ 6 2544 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กชาย ปิยราช มูลสะท้าน 11 2544 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก วังกระโจม ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นาง สุลิษา บุญธนประทีป 9 2509 วัดป่าศรีถาวรนิมิต หนองแสง ปากพลี ป่าศรีถาวรนิมิต หนองแสง ปากพลี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
ส่งสอบ ๖๑ คน ขาดสอบ ๒๕ คน คงสอบ ๓๖ คน สอบได้ ๒๓ คน สอบตก ๑๓ คน
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง กฤษฎาพร แป้นเดช 2 2542 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" บางทราย เมืองชลบุรี เขาบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย คงกฤษ ยั่งยืน 12 2541 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" บางทราย เมืองชลบุรี เขาบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว จามรี เข็มแจ่ม 12 2540 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" บางทราย เมืองชลบุรี เขาบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว ชื่นสุมน หลวงคลัง 9 2540 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" บางทราย เมืองชลบุรี เขาบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว ประภัสสร จันทร์อ่อน 11 2540 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" บางทราย เมืองชลบุรี เขาบางทราย บางทราย เมืองชลบุรี
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาย ฉัตรบดี แสงดี 11 2538 โรงเรียนอุทกวิทยาคม วัดโบสถ์ พนัสนิคม อุทกเขปสีมาราม วัดโบสถ์ พนัสนิคม
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว เพ็ญผกา โกเลียง 9 2540 โรงเรียนอุทกวิทยาคม วัดโบสถ์ พนัสนิคม อุทกเขปสีมาราม วัดโบสถ์ พนัสนิคม
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาย ภานุมาส ใจงาม 3 2539 โรงเรียนอุทกวิทยาคม วัดโบสถ์ พนัสนิคม อุทกเขปสีมาราม วัดโบสถ์ พนัสนิคม
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว สิตาพร ชาทอน 10 2541 โรงเรียนอุทกวิทยาคม วัดโบสถ์ พนัสนิคม อุทกเขปสีมาราม วัดโบสถ์ พนัสนิคม
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กหญิง สุกานดา วิญญาณ 4 2542 โรงเรียนอุทกวิทยาคม วัดโบสถ์ พนัสนิคม อุทกเขปสีมาราม วัดโบสถ์ พนัสนิคม
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว อิงอร ทองแดง 4 2539 โรงเรียนอุทกวิทยาคม วัดโบสถ์ พนัสนิคม อุทกเขปสีมาราม วัดโบสถ์ พนัสนิคม
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย ชุมพล ชื่นจิตร์ 6 2507 มมร.วัดศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว บรรณพร ศรีพนม 11 2535 มมร.วัดศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นาย พจนาท ยงเจริญชัยสิทธิ์ 3 2502 มมร.วัดศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาย ภาสิต บุตรเถื่อน 1 2519 มมร.วัดศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว วิมล น้อยบัวงาม 7 2510 มมร.วัดศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นาย วีรศักดิ์ อ่อนปาน 12 2520 มมร.วัดศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นาย สิทธิชัย ว่องสวัสดิ์ 3 2496 มมร.วัดศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง ณัฐมล น้อยใจดี 4 2542 โรงเรียน ทบม.บ้านศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาย ดนุสรณ์ โลหะปิยะพรรณ 9 2541 โรงเรียน ทบม.บ้านศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กชาย ทรงกฤษฎิ์ มะปะเข 3 2542 โรงเรียน ทบม.บ้านศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว สุหทัย โปนานนท์ 8 2541 โรงเรียน ทบม.บ้านศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา
ชบ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว อารยา ศรีวรรณา 9 2541 โรงเรียน ทบม.บ้านศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา

สำนักเรียน คณะจังหวัดระยอง (ธ)
ส่งสอบ ๑๑๒ คน ขาดสอบ ๑๓ คน คงสอบ ๙๙ คน สอบได้ ๕๖ คน สอบตก ๔๓ คน
รย ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว เอ็นดู มั่งคั่ง 7 2504 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ปากน้ำ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว ศศิวิมล เที่ยงสงค์ 4 2523 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ปากน้ำ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง ชนกานต์ แก้วมณี 9 2544 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ปากน้ำ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กชาย อติวิชญ์ โสภณ 2 2545 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ปากน้ำ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กหญิง กฤตติยา วงศ์แก้ว 5 2544 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ปากน้ำ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง กันยารัตน์ ชิณศรี 10 2545 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ปากน้ำ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กหญิง พนิดา เรืองผดุง 2 2545 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ปากน้ำ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กหญิง พีรยา จิตรกลาง 1 2545 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ปากน้ำ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กหญิง สิริทร กล้าหาญ 1 2545 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ปากน้ำ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาง ธิดารัตน์ พูลเชื้อ 2 2503 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ท่าประดู่ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาง พรเพ็ญ เหลืองอ่อน 7 2505 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ท่าประดู่ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาง นฤมล วิเชียรรัตน์ 4 2506 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ท่าประดู่ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว พรวิสาข์ สังข์สุวรรณ 5 2510 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ท่าประดู่ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว สมพิศ ชื่นชิด 9 2519 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ท่าประดู่ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กชาย นัทชา แสงสุขา 6 2544 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ท่าประดู่ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กหญิง เจนจิรา สงค์คำ 7 2544 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ท่าประดู่ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กหญิง นันทวิกา กลางมณี 4 2545 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ท่าประดู่ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นาง รัชนีกร ชุ่มนาเสียว 4 2521 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ เมืองระยอง ตรีรัตนาราม ท่าประดู่ เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นาย กิตติพันธุ์ กล่ำเทพ 2 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาย จิรพัทธ์ คุ้มเถื่อน 12 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาย จุติพงษ์ นัทธีประทุม 9 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นาย สมพล ภูแช่มโชติ 3 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาย สหัสพนธ์ ฉัตรทอง 4 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นาย สุรเสกข์ คณะสิทธิ์ 4 2537 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาย สุรศักดิ์ ปานาลาด 12 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นาย อรรถทวี ศรีสุข 3 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นาย เอกราช เมนัช 8 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว กชภรณ์ สว่างสุข 7 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว กนกพร ดวุธ 6 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว กนกวรรณ เภตรา 7 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว กมลวรรณ พราหมณ์ลอย 10 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว กฤติยาภรณ์ จวบอรุณ 2 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว การะเกตุ ฉากกลาง 12 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว กุมรีรัตน์ โคตรชมภู 4 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว จริยา ล้นล้ำ 5 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว จันจิรา บัวทอง 7 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว ตรีรัก ศรีสุข 7 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว นิภาพร ทองนาม 11 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว นุสบา เวชบรรพต 4 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว บุษนภา เทียนเงิน 8 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว แพรวพรรณ ละม่อม 9 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว ภัคกัญญา พูลทวี 11 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว ภัทรภร ญาติสังกัด 8 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว มินตรา ศรีทอง 8 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว สหฤทัย ตะริวงค์ 12 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว สิพิมพ์ธิดา ปาตันจรัญบวร 11 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว สิริญาภรณ์ สีไชยมูล 2 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว สิริรัตน์ แซ่ลิ้ม 3 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว สุกฤตา ทูลเทพ 2 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว สุภาวกุล บุญประเสริฐ 9 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว สุมลฑา บุญมา 5 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว อมรรัตน์ พุ่มพวง 5 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว อัจจิมา อิ่มทรัพย์ 3 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว อันดามัน ขจรเวคิน 3 2539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว อาริยาภรณ์ พวงมัตชิมา 11 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง
รย ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว อารียา น้ำนวล 10 2538 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง โสภณวนาราม มาบตาพุด เมืองระยอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)
ส่งสอบ ๖๖๔ คน ขาดสอบ ๑๑๘ คน คงสอบ ๕๔๖ คน สอบได้ ๒๖๘ คน สอบตก ๒๗๘ คน
จบ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง สิริลักษณ์ สมัครพันธ์ 12 2542 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี วันจันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง กรอุมา เปรมจิตชื่น 8 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง กัลยรัตน์ สุขเกษม 6 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว กิตติ์ธัญญา สวาสดิ์พล 6 2540 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาย จักรพงษ์ กล่อมพลอย 9 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว จันทร์จิรา อุดมผล 9 2540 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว จิตสุภา นักเสียง 9 2540 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว จิรัชยา พิริ 8 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กหญิง จิราพร บุตรจันทร์ 4 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กหญิง ฉัตรอัมพร แซ่จู 4 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กหญิง ชรริน เนรัญชร 10 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กชาย ชินทัช พวงแก้ว 8 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กหญิง ฏิมากานต์ ศิริบุญยประสิทธิ์ 7 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กหญิง ฐิตินันท์ ติดตาสี 12 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง ณัชชา ภิบาลพักตร์นิธี 5 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พานทอง 7 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กหญิง ณัฐชา มณีฉาย 11 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว ณัฐณีย์ ศรีคงรักษ์ 1 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นาย ณัฐพล รัตน์มโนสกุล 2 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาย ณัฐวุฒิ สินอนันต์เลิศ 11 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว ดวงแก้ว ปั้นรื่น 12 2538 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กหญิง ดวงตะวัน พิทักษ์โกศล 8 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว ดวงนภา สมวัง 10 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง ทิพวัลย์ กิจสกุณี 3 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กชาย ธงชัย วังศิริไพศาล 6 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว ธนภร กระพลอย 9 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว ธนาพร แสงทอง 6 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง ธมลวรรณ จันทเลิศ 5 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กชาย ธัชธรรม สิทธิบุศย์ 3 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว ธันยพร เกษราธิกุล 11 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กชาย ธีรวุฒิ โอฬา 4 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง นทีกานต์ จารย์ปัญญา 7 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว นภัสพร โกฏิปภา 12 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ เด็กหญิง นัฐชา โทแสง 4 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กหญิง นันท์นภัส ปัทมโรจน์ 2 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กหญิง นันทิยา หอมประเสริฐ 2 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง นิชานันท์ ประสงค์ทรัพย์ 2 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กหญิง นิลยา สมนาม 4 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง นุสบา จำปาทิพย์ 3 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว บุณยวีร์ ศรีตระกูลชัย 11 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง บุษราคัม จันทโชติ 10 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง เบญจรัตน์ ค้าผล 12 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว ปภาวรินท์ ครุฆนิตย์ 9 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง ปานรพี ดาวงษ์ 2 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว ปาริสรา ถำวาปี 6 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว ปิยนุช สอนสวัสดิ์ 4 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง ปิยะพัฒน์ สอิ้ง 11 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง ปุณยาพร ล้วนดี 3 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กหญิง พรธิรา ธนะมูล 5 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กหญิง พรนัชชา ชูรอด 6 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว พรนิภา รุ่งไธสง 11 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กหญิง พลอยไพลิน บารมีสิบทัศน์ 2 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กชาย พัทธพล พลมหาลาภ 10 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว พิมพ์พิมล สรศักดิ์ 6 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว พีรดา จันทร์กลาง 12 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ เด็กชาย ภวัต เตชะสมสุขดี 6 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ เด็กหญิง ภัททิยา เกียรติมุกดา 9 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ เด็กหญิง ภัทรกานต์ ปานแก้ว 1 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว ภาวิณี พิชิ 8 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นาย มนกรพชร์ พันธศรีนิธิศ 8 2540 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ เด็กหญิง รมิดา อัญเศรณี 9 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กหญิง รวิสรา ร่มเย็น 7 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กหญิง รัตนพร จันทกิจ 9 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว ลภัสรดา คนที 11 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว วรัญญา จำนงค์สุทธิ์ 6 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นางสาว วรรัตน์ เนรัญชร 3 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นาย วรวิทย์ ขีดกิ่ง 8 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กชาย วรุตม์ สอนวินิจฉัย 2 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กหญิง ศรัณย์พร เกตุหิรัญ 2 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ เด็กหญิง ศศิชา บุรพกรณ์ 8 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ เด็กหญิง ศศิประภา สมพงษ์ 6 2543 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นางสาว ศิริรัตน์ จันทะพจน์ 11 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กหญิง โศภชา แก้วเสถียร 3 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กหญิง สติมา กุลสุจริตทรัพย์ 4 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ เด็กชาย สัณวัช ใจงาม 9 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว สิริจันทร์ สกุลผล 4 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ เด็กหญิง สุทธิดา พจน์ทวีเกียรติ 8 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว สุนิสา สิงห์บุบผา 5 2538 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว หทัยชนก เวชกาญจนา 4 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๘๐ เด็กหญิง หนึ่งนุช เหรียญทอง 12 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว อัจฉราภรณ์ บุญเพ็ง 4 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๘๒ เด็กหญิง อารยา พุกสีดา 1 2542 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว อินทุอร จำเรือง 7 2541 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว ไอรินทร์ ธนะวัฒน์ชานนท์ 5 2539 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทนิมิต เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๘๕ แม่ชี ไข่มุก วรรณการ 5 2492 วัดป่าคอลงกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๘๖ แม่ชี พุทธรักษา วิริยะอำพล 4 2499 วัดป่าคอลงกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๘๗ แม่ชี อำนวย สงพรมทิพย์ 1 2496 วัดป่าคอลงกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นาง พุทธวรรณ รจนากูล 11 2509 วัดป่าคอลงกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นาง เรณู เงาศรี 7 2521 วัดป่าคอลงกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว จรัสศรี สะอิ้ง 6 2517 วัดป่าคอลงกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นางสาว ศิมลา พิมล 2 2522 วัดป่าคอลงกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว ทิพย์อาภา พันธ์ผาจิตต์ 5 2541 พุทธสมาคม วัดใหม่ เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว บุญฑริกา โหนทองหลาง 5 2541 พุทธสมาคม วัดใหม่ เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว รุจิรา แก้วไตรรัตน์ 1 2541 พุทธสมาคม วัดใหม่ เมืองจันทบุรี ป่าคลองกุ้ง ตลาด เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๙๕ เด็กหญิง จันทิมา ศรีอักษร 10 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๙๖ เด็กหญิง ชนม์กานต์ นันทวิสิทธิ์ 1 2545 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๙๗ เด็กหญิง ชยาภรณ์ กรดแก้ว 10 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๙๘ เด็กหญิง ชลิดา กองเขียว 7 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๐๙๙ เด็กชาย ชวรัชต์ เจิมสุวรรณ 1 2545 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๐๐ เด็กหญิง ฐิดาพร ทองสุขุม 6 2545 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๐๑ เด็กชาย ธนาวุฒิ ทองใบ 2 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๐๒ เด็กชาย นันทรัฐ เรืองรัตน์ 12 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๐๓ เด็กหญิง ประภาสิริ สิทธิมาลัยรัตน์ 8 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๐๔ เด็กหญิง ปุณณดา แก้วดี 2 2545 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๐๕ เด็กหญิง เปรมรัศมี ไหล่วิจิตร 10 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๐๖ เด็กหญิง พิมพ์กนก อนันตกฤษณ์ 10 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๐๗ เด็กหญิง เพทายฟ้า คงคารัตน์ 3 2545 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๐๘ เด็กชาย ศาศวัต แสนพวง 3 2545 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๐๙ เด็กหญิง สหัสยา คอนหน่าย 11 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๑๐ เด็กชาย สิทธิฤทธิ์ ลิ้มรวยทรัพย์ 4 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๑๑ เด็กหญิง สิริวิมล บุญกล่ำ 10 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๑๒ เด็กหญิง สุธิตา โซ่เงิน 7 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๑๓ เด็กหญิง สุพิชญา จอมพุดซา 6 2544 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๑๔ เด็กหญิง กชกร ตั้งมั่น 3 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นางสาว กนกวรรณ เชิดชูภาคย์วณิชย์ 8 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นางสาว กนิษฐา จอมมณี 9 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นางสาว กนิษฐา ศิริไสยาสน์ 12 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๑๘ เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญมี 11 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นางสาว กันต์กนิษฐ์ ชะอุ่มผา 6 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๒๐ เด็กหญิง กันติยา เชิงไว 6 2544 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว กัลยกร เกตุมาโร 5 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นางสาว กาญจนา ธรรมวัตร 4 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นางสาว กิตติญา บุญอิ่ม 6 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว กุลธิดา ผลพฤกษา 11 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นางสาว แก้วนภา ชินวงศ์ 3 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นางสาว จารุวรรณ สุมาร 10 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว จารุวรรณ คำสัตย์ 1 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว จิณณ์ธิกา ตรัสสรณวาทิน 4 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๒๙ เด็กหญิง จิตรารัตน์ ฟักสกุล 5 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๓๐ เด็กหญิง จินตวรรณ ใจกล้า 6 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นางสาว จิรภิญญา คงสวน 8 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นางสาว จิระประภา มณีวรรณ์ 10 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๓๓ เด็กหญิง จิรัชญา จันทสิทธิ์ 7 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นาย จิรัฐติกาล ปี่ทอง 1 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นางสาว จิรานันท์ ทองมาก 11 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นางสาว จิรานุช ศรีปัตเนตร 8 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นางสาว จิราพร อาชีพโกศลกุล 8 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๓๘ นางสาว จิราพร ศรีสุวรรณวิเชียร 7 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๓๙ เด็กหญิง จิราภรณ์ โพธิหัง 8 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นางสาว จีรดา ชมภูรัตน์ 5 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๔๑ เด็กหญิง จุฑามาศ ตุพิลา 11 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นางสาว ฉัตรชนก ชัยวงศ์ 4 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๔๓ นางสาว ฉันทนัธธ์ ทรัพย์สำเริง 12 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๔๔ นางสาว ชญาณี สันติสูงเนิน 1 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๔๕ เด็กหญิง ชนิกานต์ บุบผามะตะนัง 3 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๔๖ นางสาว ชนิสรา ถึงคุณ 10 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๔๗ เด็กหญิง ชมนภัส ค้าผล 11 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๔๘ นางสาว ชมภูนุท เกิดผล 10 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๔๙ เด็กหญิง ชุตินันท์ บำเพ็ญผล 12 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๕๐ นางสาว ชุติมา เสาวพันธ์ 10 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๕๑ นางสาว ชุติมาภรณ์ วงศ์ภักดี 2 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๕๒ เด็กหญิง ฑิฆัมพร โสมล 9 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๕๓ นางสาว ณัชชา ชำนาญชล 3 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๕๔ เด็กหญิง ณัฏฐนิช นามนัย 10 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๕๕ นางสาว ณัฐกานต์ ประสงค์ดี 7 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๕๖ นางสาว ณัฐนันท์ วิจิตรรัตน์ 10 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๕๗ นางสาว ณัฐพร ทองบุญนะ 6 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๕๘ นาย ณัฐภัทร ชำนาญไถ 1 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๕๙ นางสาว ณัฐวดี นิยมวงษ์ 6 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๖๐ นางสาว ณิชกานต์ นิติวรรณอมร 4 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๖๑ นางสาว ดลยา รัตนกุล 3 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๖๒ เด็กหญิง ดวงพร เหมวิบูลย์ 6 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๖๓ นาย ทวีเกียรติ์ โภคาเจริญ 5 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๖๔ นางสาว ทิพย์ตะวัน สารทรัพย์ 7 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๖๕ นางสาว ทิพย์ธัญญา ติยะวนิช 4 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๖๖ นางสาว ทิพย์สุดา จันทเจริญ 5 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๖๗ นางสาว ธนวรรณ จิตตรีพล 11 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๖๘ นางสาว ธนาภรณ์ สัสสินทร 2 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๖๙ นางสาว ธมลวรรณ ชูเวช 8 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๗๐ นางสาว ธมลวรรณ เขตต์สาคร 11 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๗๑ นางสาว ธรรมวดี สุทธิธนกูล 9 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๗๒ นางสาว ธัญญธร เนินไชย 8 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๗๓ นางสาว ธัญยพร โพธิ์พรม 10 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๗๔ นางสาว ธีร์จุฑา จันดาคูณ 9 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๗๕ นางสาว นภัสสร อินทร์สืบ 11 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๗๖ นาย นราธิป บุตรวาปี 4 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๗๗ นางสาว นรินทร แก้วบัวไข 10 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๗๘ นาย นฤพนธ์ บุตรอินทร์ 10 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๗๙ นางสาว นฤมล พานิชการ 7 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๘๐ นางสาว นิศาชล คูหาศักดิ์ 6 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๘๑ นางสาว บัณฑิตา สังข์สุวรรณ 1 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๘๒ นางสาว บุญทอง ชาญ 12 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๘๓ นางสาว บุญธิดา พาพันธ์ 12 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๘๔ เด็กหญิง บุญสิตา บุญใบ 11 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๘๕ เด็กหญิง บุณยวีร์ สันตะพันธ์ 8 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๘๖ นางสาว ปณิศรา ขณะรัตน์ 11 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๘๗ เด็กหญิง ปพิชญา ตลับทอง 3 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๘๘ นางสาว ปภานันท์ สะอาด 12 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๘๙ เด็กหญิง ปภาวี พิริยะกิตติการ 7 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๙๐ นางสาว ประภัสสร ถนอมวัฒน์ 9 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๙๑ นางสาว ประภาลักษณ์ วศินสรรพ์ 9 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๙๒ นางสาว ปรารถนา เฮี้ยวสำราญ 6 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๙๓ นางสาว ปริยาภรณ์ ศรประทุม 9 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๙๔ นางสาว ปรีดารัตน์ คำผัด 1 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๙๕ นางสาว ปรียาภรณ์ กุลมุล 8 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๙๖ เด็กหญิง ปวีณ์นุช มุกดาสนิท 3 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๙๗ นางสาว ปาณิศา เจริญสายชล 9 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๙๘ นางสาว ปิ่น ปิ่นแก้ว 4 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๑๙๙ นางสาว ปิยณัฐ ไชยผล 8 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๐๐ เด็กหญิง ปุณิกา จันทสุทธิกุล 3 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๐๑ นางสาว พรทิพา นนธิบุตร 10 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๐๒ นางสาว พลอยกนก วิสุทธิแพทย์ 7 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๐๓ เด็กหญิง พัชรธิดา ศรีสง่า 5 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๐๔ นางสาว พัสวี จารุศิริวัฒนา 11 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๐๕ นางสาว พิชญานิน ศิริสรรพ 4 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๐๖ นางสาว พิชญารัตน์ สุวจสุวรรณ 9 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๐๗ เด็กหญิง พิชารัตน์ นาคเจริญ 8 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๐๘ นางสาว พิมใจ ชำนิไกร 9 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๐๙ นางสาว พิมพ์ชนก แถวอุทุม 9 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๑๐ นางสาว พิราวรรณ โชตินิคม 7 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๑๑ นางสาว พิลัมภา ตองอ่อน 10 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๑๒ นางสาว ภักดิณี รสชื่น 11 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๑๓ เด็กหญิง ภัทรภร จันเทพ 11 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๑๔ นางสาว ภัทรียา จำปาแดง 12 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๑๕ นางสาว ภาวิณี มูลลีปุ้ม 12 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๑๖ นางสาว ภาวิดา ขุนอินทร์ 12 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๑๗ นางสาว ภิรมย์ขวัญ เสมาเงิน 12 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๑๘ นาย ภูริทัต สายชลทรัพย์ 12 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๑๙ นางสาว ภูษณิศา หอมเจริญ 4 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๒๐ นางสาว มนัสนันท์ ศริลักษณ์ 6 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๒๑ เด็กหญิง มยุรี กุศลจิตต์ 7 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๒๒ นางสาว มัสมล สัจจา 12 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๒๓ นาย มาตุภูมิ หัตถกี 10 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๒๔ นางสาว มาลิณี อยู่เกษม 7 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๒๕ นางสาว มินท์มันตา โพธิ์ทอง 3 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๒๖ นางสาว รมย์ธีรา สิตาธรรม 3 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๒๗ นางสาว รสริน วิทยาการ 5 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๒๘ นางสาว วนิดา แซ่จู 11 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๒๙ นางสาว วรรณพรรธน์ บัวสุวรรณ 10 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๓๐ เด็กหญิง วรรณวิสา มาลี 5 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๓๑ นางสาว วรรณิศา ปานศรี 10 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๓๒ นางสาว วันดี รู้สรรพกิจ 1 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๓๓ นางสาว วิภาดา ลุยตัน 4 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๓๔ นางสาว วิภาวดี โภโค 5 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๓๕ นางสาว วิภาวี ธรรมวิริยะ 5 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๓๖ นางสาว ศิรประภา สินธุรัตน์ 9 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๓๗ นางสาว ศิริมา กิตติเวช 8 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๓๘ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ศิริโสภณ 12 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๓๙ นางสาว ศิริลักษณ์ แจ่มจำรัส 2 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๔๐ เด็กหญิง ศุภรดา กิจเพียร 10 2543 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๔๑ นางสาว ศุภลักษณ์ ประดิษฐ์จุสิน 5 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๔๒ เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ศิริมงคล 11 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๔๓ นางสาว ศุภิสรา ชูเชิด 2 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๔๔ เด็กหญิง สกุลกาญจน์ คณารมย์ 1 2544 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๔๕ นางสาว สมฤดี เวชสรรเสริญ 1 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๔๖ นางสาว สริดา ดาวังปา 11 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๔๗ นางสาว สลิล โกศลพิเนต 11 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๔๘ นางสาว สวรส ศรีวิมล 1 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๔๙ นางสาว สาวิตรี ดวงจิตต์เจริญ 2 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๕๐ นางสาว สิรินรัตน์ นาสวน 6 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๕๑ นางสาว สิริรัตน์ วรรณชูชิด 1 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๕๒ นางสาว สุกัญญา สิงหาเทพ 9 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๕๓ นางสาว สุชีวา ลี้ศิริวัฒนกุล 7 2541 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๕๔ เด็กหญิง สุณิสา บัวบาน 1 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๕๕ นางสาว สุดารัตน์ อินทโชติ 1 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๕๖ นางสาว สุธาสินี จินดา 7 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๕๗ นางสาว สุธิดา สุภผล 9 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๕๘ นางสาว สุพิชญา ศรีอาจ 11 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๕๙ นางสาว สุภรา ลี้ศิริวัฒนกุล 6 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๖๐ นางสาว สุภาวดี วิลิต 3 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๖๑ เด็กหญิง สุวรรณษา จันทร์เพ็ญ 7 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๖๒ เด็กหญิง หทัยรัตน์ เนินโพธิ์ 3 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๖๓ เด็กหญิง อภิญญา ยอดยิ่งยง 2 2544 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๖๔ นางสาว อรพรรณ มานะสิริ 1 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๖๕ เด็กหญิง อริศรา รัตนาตะ 2 2542 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๖๖ นางสาว อังคณา เสริมสุข 12 2539 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๖๗ นางสาว อัญมณี แพทย์กิจ 8 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี
จบ ๖๖๕๖/๐๒๖๘ นางสาว อารียา คำสัตย์ 10 2540 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทนาราม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดตราด (ธ)
ส่งสอบ ๓ คน ขาดสอบ ๐ คน คงสอบ ๓ คน สอบได้ ๒ คน สอบตก ๑ คน
ตร ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง จิรนันท์ นุชเกษม 12 2544 โรงเรียนบ้านไม้รูด ไม้รูด คลองใหญ่ วิสิทธิการาม ไม้รูด คลองใหญ่
ตร ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง สุธาสินี เครือพิเศษ 6 2543 โรงเรียนบ้านไม้รูด ไม้รูด คลองใหญ่ วิสิทธิการาม ไม้รูด คลองใหญ่

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง