ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
นักธรรมชั้นตรี

สำนักเรียนส่วนกลาง (มหานิกาย)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล เกิด พ.ศ. อุป. พ.ศ. สังกัดวัด แขวง เขต

สำนักเรียน วัดมหาธาตุ
ส่งสอบ ๒๖ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๒๖ รูป สอบได้ ๒๔ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๐๐๑ พระ ปฐมรัตน์ กิตฺติปาโล ดลลาภะ 12 2493 7 2555 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๐๒ พระ อมร ทีปธมฺโม จิรสินโภควินท์ 4 2494 7 2555 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๐๓ พระ เจริญ เขมจิตฺโต จตุรงค์ล้ำเลิศ 9 2518 7 2555 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๐๔ พระ ชวลิต ฉนฺทสีโล อดิสยเทพกุล 7 2523 11 2555 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๐๕ พระ คมกลัด โชติวโร สฤษฎีชัยกุล 7 2533 2 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๐๖ พระ ศุภสิน เปสโล วงษ์สามี 8 2532 5 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๐๗ พระ รพินทรนาท ญาณมงฺคโล เทมะธนานนท์ 12 2502 7 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๐๘ พระ กมล กมโล แซ่ตั้ง 6 2524 7 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๐๙ พระ อุกฤษฏ์ ปุญฺญลาโภ เหลืองพยุง 8 2527 7 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๑๐ พระ กวี เขมเปโม ย่ำสว่าง 10 2531 7 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๑๑ พระ ณัฐดนัย โชติญาโณ บัวหลวง 10 2531 7 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๑๒ พระ นิรุทธ์ กิตฺติคุโณ ธูปหอม 6 2532 7 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๑๓ พระ ภาณุวัฒน์ อคฺครโต พิมพาพิพัฒน์ 7 2532 7 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๑๔ พระ กฤษณะ ปญฺญาวชิโร เต็มเปี่ยม 7 2533 7 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๑๕ พระ ศิรากร ปญฺญาพโล กิจสุวรรณ 12 2534 7 2556 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๑๖ สามเณร ไตรรัตน์ แซ่ท้าว 9 2541 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๑๗ สามเณร ไชยา ปินตา 10 2541 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๑๘ สามเณร คณพศ ปาณะโตษะ 6 2542 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๑๙ สามเณร ณัฐศักดิ์ ทรัพย์ประดิษฐ์ 5 2543 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๒๐ สามเณร บริวัฒน์ ละพิบูลย์ 7 2543 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๒๑ สามเณร วิศิษฐ์ นามหมั่น 8 2543 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๒๒ สามเณร อาทิตย์ คงคา 9 2543 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๒๓ สามเณร ภัสกร วงศ์ไชย 12 2543 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๒๔ พระ กิจพล กิจฺจพโล ฐิติภากร 2524 อินทรวิหาร บางขุนพรหม พระนคร

สำนักเรียน วัดชนะสงคราม
ส่งสอบ ๑๓ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๑๑ รูป สอบได้ ๙ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๐๒๕ พระ ตามกานต์ เตชกนฺโต แก้วเฉลิมทอง 7 2523 7 2556 ชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๒๖ พระ สุจินต์ ปุญฺญพโล คำสงค์ 10 2528 7 2556 ชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๒๗ พระ สราวุธ ญาณาวุโธ จบแฝง 1 2529 7 2556 ชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๒๘ สามเณร ปัตทวี ปะกียา 4 2540 ชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๒๙ สามเณร อนันทวัฒน์ แก้วจินดา 5 2542 ชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๓๐ สามเณร ธนภัทร นิยม 6 2542 ชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๓๑ สามเณร คุณากร บ่อไทย 6 2543 ชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๓๒ สามเณร วีรวิทย์ ศิรอริยะวรกุล 10 2543 ชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๓๓ สามเณร สุบรรณ แก้วเชียงหวาง 11 2543 ชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร

สำนักเรียน วัดเทพธิดาราม
ส่งสอบ ๕ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๔ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๐๓๔ พระ กันตินันท์ ฐิตปุญฺโญ เดชาปุณญาภรณ์ 8 2531 5 2556 เทพธิดาราม สำราญราษฎร์ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๓๕ พระ ณรงค์ วรธมฺโม วิเศษวงษา 6 2527 7 2556 เทพธิดาราม สำราญราษฎร์ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๓๖ พระ วัชระ อภิชาโต สมชาติ 7 2534 7 2556 เทพธิดาราม สำราญราษฎร์ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๓๗ สามเณร ภูมินทร์ ชมกลิ่น 7 2541 ราชนัดดาราม บวรนิเวศ พระนคร

สำนักเรียน วัดราชบุรณะ
ส่งสอบ ๗ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๖ รูป สอบได้ ๖ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๐๓๘ พระ ประเสริฐ อินฺทฺริโย อินทราชัย 3 2502 6 2556 ราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๓๙ พระ ศมศิษฎ์ ถิรธมฺโม ปิยะภาณี 6 2505 7 2556 ราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๔๐ พระ ธนู อิทฺธิญาโณ ธรรมศิริ 12 2530 7 2556 ราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๔๑ พระ จักริน ญาณปาโล ภูฆัง 4 2534 7 2556 ราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๔๒ พระ เดชา โชติวณฺโณ อภิเวสสะ 11 2534 7 2556 ราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๔๓ สามเณร ณรงค์เดช ศรีวิเชียร 7 2541 ราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร

สำนักเรียน วัดมหรรณพาราม
ส่งสอบ ๓ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๓ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๐๔๔ พระ ปฏิวัติ ฐิตวฑฺฒโน อินหว่าง 10 2520 7 2556 มหรรณพาราม เสาชิงช้า พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๔๕ พระ ชนินทร์ อธิปญฺโญ มิตรศิริสวัสดิ์ 8 2531 7 2556 มหรรณพาราม เสาชิงช้า พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๔๖ พระ พิรพัชร์ มหาปุญฺโญ แย้มสอาด 12 2531 7 2556 มหรรณพาราม เสาชิงช้า พระนคร

สำนักเรียน วัดพระเชตุพน
ส่งสอบ ๑๖ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๑๔ รูป สอบได้ ๘ รูป สอบตก ๖ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๐๔๗ พระ ธีระ อภินนฺโท งามเพ็ง 6 2523 12 2555 พระเชตุพน พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๔๘ พระ วงศพัทธ์ ธีรวํโส ดอกไม้ 8 2527 4 2556 พระเชตุพน พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๔๙ พระ สุรเดช รวิวํโส จอนพรม 12 2535 4 2556 พระเชตุพน พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๕๐ พระ ณัทวิช ณฏฺฐสาโร สารสมัคร 9 2522 7 2556 พระเชตุพน พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๕๑ พระ ศุภโชค กิตฺติโสภโณ ชำนาญกิจ 4 2530 7 2556 พระเชตุพน พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๕๒ พระ เกรียงไกร ธมฺมธีโร ขันเพ็ชร์ 10 2533 7 2556 พระเชตุพน พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๕๓ สามเณร ศุภวิชญ์ สินเอี่ยม 6 2543 พระเชตุพน พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๕๔ สามเณร สุเทพ อ่อนทา 12 2543 พระเชตุพน พระบรมมหาราชวัง พระนคร

สำนักเรียน วัดสุทัศนเทพวราราม
ส่งสอบ ๑๐ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๐ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก ๓ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๐๕๕ พระ ธวัชชัย อิทฺธิชโย ศิริวรรณกิจ 1 2522 1 2556 สุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๕๖ พระ กำจร ฐิตวฑฺฒโน โกลาหะฬะ 12 2514 7 2556 สุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๕๗ พระ วรเวช สิทฺธิวโร ผกายทองสุก 5 2524 7 2556 สุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๕๘ พระ ณัฐวัฒน์ วิสุทฺธิวฑฺฒโน จงงามวิไล 10 2524 7 2556 สุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๕๙ พระ ธีรพงษ์ ปญฺญาวํโส เมฆชัยมล 2 2531 7 2556 สุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๖๐ พระ โชคมงคล เขมปญฺโญ มงคลวงษ์ 10 2531 7 2556 สุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๖๑ พระ ศุภวัฒน์ ธนปญฺโญ ปลื้มรุ่งโรจน์ 6 2533 7 2556 สุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร

สำนักเรียน วัดสามพระยา
ส่งสอบ ๑๒ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๑๐ รูป สอบได้ ๘ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๐๖๒ พระ ชัยพิพัฒน์ ชยวฑฺฒโน ศรีมณีชัย 10 2531 7 2556 สามพระยา วัดสามพระยา พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๖๓ สามเณร อนุรักษ์ ณทอน 5 2543 สามพระยา วัดสามพระยา พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๖๔ สามเณร อาทิตย์ พันธุ์แตง 3 2544 สามพระยา วัดสามพระยา พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๖๕ สามเณร ศุภนิมิตร เฉลิมล้น 12 2544 สามพระยา วัดสามพระยา พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๖๖ พระ ธีรานนท์ กนฺตสีโล วงษ์อตินิธิกุล 5 2487 6 2556 สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๖๗ พระ ภราดร ตนฺติปาโล นภาวรรณ 4 2519 12 2548 ปรินายก บ้านพานถม พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๖๘ พระ ธวัชชัย ฐิตกุสโล เอี่ยมสกุล 9 2501 7 2556 ปรินายก บ้านพานถม พระนคร
กท ๑๑๕๖/๐๐๖๙ สามเณร บุญสนอง วงศ์ดี 8 2539 ใหม่อมตรส บ้านพานถม พระนคร

สำนักเรียน วัดพระพิเรนทร์
ส่งสอบ ๑๒๐ รูป ขาดสอบ ๑๐ รูป คงสอบ ๑๑๐ รูป สอบได้ ๕๘ รูป สอบตก ๕๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๐๗๐ พระ ณฐรัฐ ปภสฺสโร พลเสน 7 2534 6 2556 พระพิเรนทร์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๗๑ สามเณร ณัชพล ขวัญเริงใจ 6 2543 พลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๗๒ พระ แดง ปญฺญาปทีโป มณีพราว 2 2521 5 2555 สิตาราม คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๗๓ สามเณร อังกูล กำแพงดี 3 2540 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๗๔ สามเณร ศรัณย์ อรรถวิเวก 4 2540 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๗๕ สามเณร เฉลิมทรัพย์ นีระโคตร 2 2541 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๗๖ สามเณร กันติลักษ์ สมใจ 3 2541 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๗๗ สามเณร ศุภทิน ทุนคำ 5 2541 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๗๘ สามเณร สมัชญ์ บุญเจริญ 11 2541 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๗๙ สามเณร ธีรพล วงษ์จู 1 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๘๐ สามเณร ธนากรณ์ ขะจรจิตร 3 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๘๑ สามเณร นัฐพงษ์ ปานา 3 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๘๒ สามเณร วันเฉลิม เรียนศักดิ์ 3 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๘๓ สามเณร พงษ์นรินทร์ พงษ์พิทักษ์ 4 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๘๔ สามเณร พิทยา คำสม 5 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๘๕ สามเณร เกษม ศรีเครือดง 6 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๘๖ สามเณร รักเกียรติ์ เศลารัตน์ 6 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๘๗ สามเณร ทศพร บูชา 7 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๘๘ สามเณร รังสิกันต์ ตันติตระการ 7 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๘๙ สามเณร ถิรวุฒิ เทพารักษ์ 8 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๙๐ สามเณร อิทธิศักดิ์ ธงเรืองศรี 9 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๙๑ สามเณร สิทธิกร วิชิตชาญ 10 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๙๒ สามเณร สุขสันต์ เยอเปิน 10 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๙๓ สามเณร สุรเชษฐ์ ดูลาสัตย์ 10 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๙๔ สามเณร ณัฐวัฒน์ เชอร์แลน 11 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๙๕ สามเณร ธนวัชร์ ศิริบุญคุณ 11 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๙๖ สามเณร ธีรภัทร ผูกพันธ์ 11 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๙๗ สามเณร ยืนยง ภักดี 11 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๙๘ สามเณร เกียรติศักดิ์ รัตนชัย 12 2542 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๐๙๙ สามเณร ธนกร จิรบูรณกิจ 1 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๐๐ สามเณร นันทะเดช อะยอน 2 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๐๑ สามเณร นิคม วงค์ชัย 2 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๐๒ สามเณร พะเนียด ยิ้มแย้ม 3 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๐๓ สามเณร ศัตราวุฒิ ริมพิสอน 4 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๐๔ สามเณร อาทิตย์ นาควงษ์ 4 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๐๕ สามเณร กิตติพงษ์ วงศ์ชัย 5 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๐๖ สามเณร ณัฐพงศ์ แซ่จาง 6 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๐๗ สามเณร พีระพงษ์ ทรงนวล 6 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๐๘ สามเณร ภูวนาท เด็ดขาด 6 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๐๙ สามเณร หัสวรรษ จักรเงิน 6 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๑๐ สามเณร จักรกฤษณ์ เลขยัน 7 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๑๑ สามเณร จิรายุ จังอินทร์ 7 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๑๒ สามเณร ชณัฐชา ฝาตะขบ 8 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๑๓ สามเณร ปิยะพล สุวรรณวัฒน์ 8 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๑๔ สามเณร กิจจา วงศ์เขียว 9 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๑๕ สามเณร เดชาธร สว่างเวช 10 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๑๖ สามเณร ธัญพล นาน้อย 11 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๑๗ สามเณร สรวิศ พิกุลทอง 11 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๑๘ สามเณร จิณณพัฒ ยารังษี 12 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๑๙ สามเณร ธธีร์ธร มีมาธุวพันธ์ 12 2543 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๒๐ สามเณร วรัญญู หางนาค 1 2544 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๒๑ สามเณร เจษฎา คำสุรินทร์ 3 2544 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๒๒ สามเณร นที บุญหยวก 3 2544 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๒๓ สามเณร เสฏฐวุฒิ จิ๋วน้อย 4 2544 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๒๔ สามเณร องค์อาจ ขุนศรี 5 2544 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๒๕ สามเณร กนิษฐ์ บุญญารัตน์กุล 7 2544 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๒๖ สามเณร ธนานนท์ ชินหนองแวง 11 2544 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๒๗ สามเณร ศุภกร จันทร์แก้ว 7 2541 กุศลสมาคร สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์

สำนักเรียน วัดสระเกศ
ส่งสอบ ๑๒ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๑๑ รูป สอบได้ ๘ รูป สอบตก ๓ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๑๒๘ พระ นันทวัฒน์ นนฺทวฑฺฒโน จอกทอง 11 2534 5 2556 สระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๒๙ พระ วสันต์ นนฺทธมฺโม ศรีวิริยานนท์ 10 2515 7 2556 สระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๓๐ พระ อิทธิวัตร อิทฺธิวฑฺฒโน เพ็ชรมีไชยกุล 7 2527 7 2556 สระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๓๑ พระ กนิษฐ์ สุธมฺโม สาลี 7 2529 7 2556 สระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๓๒ พระ อภิชา ธนธมฺโม พงษ์ธนโชติ 6 2531 7 2556 สระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๓๓ พระ ทชา วรธมฺโม ธนาพรวิศาล 10 2532 7 2556 สระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๓๔ พระ พงศ์สรณ์ นนฺทธมฺโม สมบัตินันท์ 11 2533 7 2556 สระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๑๕๖/๐๑๓๕ พระ พงศกร โรจนธมฺโม เรืองอุไร 2 2534 7 2556 สระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำนักเรียน วัดไตรมิตรวิทยาราม
ส่งสอบ ๓๐ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๓๐ รูป สอบได้ ๒๕ รูป สอบตก ๕ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๑๓๖ พระ อภิชาติ สุชาโต จันทร์ผาติ 10 2509 12 2553 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๓๗ พระ ชัยภัทร ชยภทฺโท อโนดาษ 6 2532 7 2556 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๓๘ พระ วีรภัทร วีรภทฺโท ศิวพรรัตน์ 4 2533 7 2556 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๓๙ สามเณร ยุทธพิชัย แก้วดก 11 2538 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๔๐ สามเณร ธีลธาดา แสงสุวรรณ์ 11 2540 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๔๑ สามเณร วิทวัส วังดอน 11 2540 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๔๒ สามเณร ชยากร อบกลิ่นจันทร์ 3 2541 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๔๓ สามเณร สุภนัย นิวัตร 1 2542 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๔๔ สามเณร ยุทธนา เหลาอาจ 7 2542 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๔๕ สามเณร มาย สีไสล 1 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๔๖ สามเณร เดชาธร รุ่งแจ้ง 2 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๔๗ สามเณร ภาคิน วรรณวงษ์ 2 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๔๘ สามเณร สุริยนต์ สิงห์คำ 2 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๔๙ สามเณร นนทวัฒน์ ทินาพิมพ์ 3 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๕๐ สามเณร ณัฐดนัย มะลิพวง 4 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๕๑ สามเณร กิตติพงศ์ วงศ์อนุ 5 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๕๒ สามเณร ชยพล บันนัน 6 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๕๓ สามเณร วีรภัทร โกจินอก 6 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๕๔ สามเณร พนมพร กล้าหาญ 7 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๕๕ สามเณร ศักดิ์สิทธิ์ แดงบุญเรือง 8 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๕๖ สามเณร ณัฐกร บุญมี 9 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๕๗ สามเณร วิศลย์ วิเชียร 9 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๕๘ สามเณร วีรพงษ์ สร้อยทอง 9 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๕๙ สามเณร จีรวัฒน์ กงเพชร 10 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๖๐ สามเณร ปริญญา ทะนามาตร 11 2543 ไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์

สำนักเรียน วัดจักรวรรดิราชาวาส
ส่งสอบ ๑๕ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๕ รูป สอบได้ ๑๕ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๑๖๑ สามเณร พีรพล บุญช่วย 7 2542 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๖๒ สามเณร เดชาพล สุทธิวงค์ 8 2542 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๖๓ สามเณร ภควัตร สีเป้ 8 2542 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๖๔ สามเณร อุทัย สีเงาะ 10 2542 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๖๕ สามเณร วาที พลขาล 4 2543 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๖๖ สามเณร วัธนชัย ทองนาค 5 2543 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๖๗ สามเณร ปรีระพัน อัคศววงค์พานิชย์ 7 2543 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๖๘ สามเณร ศิริ ผัดวิเศษ 9 2543 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๖๙ สามเณร อินทนนร์ ชาวเหนือ 9 2543 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๗๐ สามเณร ธีรเดช ศรีบุญเรือง 11 2543 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๗๑ สามเณร ภานุศักดิ์ เพ็งคำศรี 11 2543 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๗๒ สามเณร ชยฉัตร พลชา 12 2543 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๗๓ สามเณร สมาน ดวงคำ 2 2544 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๗๔ สามเณร ธนากร ชลไพร 6 2544 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๗๕ สามเณร กฤษฎา ไขศรีมน 7 2544 จักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์

สำนักเรียน วัดปทุมคงคา
ส่งสอบ ๒ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๑ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๑๗๖ พระ อเนก ขนฺติโก อ่วมอิ่ม 9 2532 7 2556 ปทุมคงคา สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์

สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุข
ส่งสอบ ๑๕ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๕ รูป สอบได้ ๑๔ รูป สอบตก ๑ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๑๗๗ พระ กฤษฏ์ กนฺตวีโร กฤตย์ชัย 12 2524 7 2556 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๗๘ สามเณร สายฟ้า พรมสูง 7 2539 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๗๙ สามเณร พร ระยับศรี 11 2539 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๘๐ สามเณร วรรณธรรมรัตน์ เนียมหอม 4 2540 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๘๑ สามเณร ชิษณุพงษ์ เพชรรักษ์ 3 2542 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๘๒ สามเณร เกียรติศักดิ์ แห้วเพ็ชร์ 4 2542 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๘๓ สามเณร วรยศ วิเศษวงษา 8 2542 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๘๔ สามเณร ชัยณรงค์ คำมั่น 1 2543 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๘๕ สามเณร นครินทร์ พันธ์ลา 1 2543 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๘๖ สามเณร สุริยา ทองวิลา 1 2543 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๘๗ สามเณร สิริกร ตั้งประคองกุล 3 2543 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๘๘ สามเณร รุ่งโรจน์ สลาพิมพ์ 6 2543 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๘๙ สามเณร นักรบ ชิยางคะบุตร 9 2543 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๙๐ สามเณร วีรศิลป์ ดวงเดือน 1 2544 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์

สำนักเรียน คณะเขตสัมพันธวงศ์
ส่งสอบ ๙ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๙ รูป สอบได้ ๙ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๑๙๑ สามเณร สุรศักดิ์ สิทธิยา 11 2541 ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๙๒ สามเณร เอกพร บุญก้อน 2 2543 ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๙๓ สามเณร นรากร มีแก้ว 7 2543 ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๙๔ สามเณร เอกรัตน์ เทพนาค 8 2543 ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๙๕ สามเณร พัฒทรพงศ์ พรมจรรย์ 10 2543 ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๙๖ สามเณร วรินธร เหมือนเทียน 10 2543 ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๙๗ สามเณร อาวุธ จันทร์ขำคำ 10 2543 ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๙๘ สามเณร พาวินันท์ เชื้อแก้ว 11 2543 ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๑๑๕๖/๐๑๙๙ สามเณร อทิพงษ์ ดวงแก้ว 12 2543 ชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์

สำนักเรียน วัดเบญจมบพิตร
ส่งสอบ ๑๐๘ รูป ขาดสอบ ๑๗ รูป คงสอบ ๙๑ รูป สอบได้ ๓๘ รูป สอบตก ๕๓ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๒๐๐ พระ ธีรพงศ์ ธีรวํโส วสันติวงศ์ 10 2531 6 2556 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๐๑ พระ นัฐภูมิ สกฺกวิทูโร ดิลกศักยวิทูร 11 2531 6 2556 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๐๒ พระ เกรียงไกร ชยสูโร จินชัยฌนา 3 2527 7 2556 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๐๓ พระ อิศรา อิสฺสโร มานะ 12 2530 7 2556 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๐๔ พระ รัชฏ มณินาโค นาคมณี 5 2531 7 2556 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๐๕ พระ ณัฐพล ณฏฺฐพโล เอกเลิศวรชัย 11 2532 7 2556 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๐๖ พระ ชิดพงศ์ ชิตวํโส ฟองศรี 7 2534 7 2556 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๐๗ สามเณร จาตุรนต์ หมื่นหาญ 2 2542 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๐๘ สามเณร สันติภาพ พิพิธทอง 3 2542 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๐๙ สามเณร อุดมศักดิ์ ลาวิชัย 8 2542 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๑๐ สามเณร สหรัฐ จูแวน 11 2542 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๑๑ สามเณร สติเทพ แสนใจนา 9 2543 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๑๒ สามเณร ฐาปนพงษ์ วิจิตขะจี 12 2543 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๑๓ สามเณร กษิดิ์เดช กัญจนะวโรดม 3 2542 เทวราชกุญชร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๑๔ พระ วันชัย กนฺตสาโร คำแพง 7 2532 7 2554 ประสาทบุญญาวาส ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๑๕ พระ ธงชัย ญาณธมฺโม สันติพันธ์ 9 2511 7 2556 ประสาทบุญญาวาส ดุสิต ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๑๖ พระ พิเชษฐ อภิชาโต เพิ่มศรี 1 2521 7 2556 น้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๑๗ พระ นพรัตร์ ปิยสีโล วงษ์ศรีเสวตร์ 11 2521 7 2556 น้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๑๘ พระ นิธิวิทย์ จิรวํโส กาญจนพิบูลย์ 4 2531 7 2556 น้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๑๙ สามเณร พิเชษฐ์ เติมงาม 11 2542 น้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๒๐ สามเณร เจษฎา โพธิ์มี 5 2543 น้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๒๑ สามเณร รติพงษ์ รอบโลก 7 2543 น้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๒๒ พระ เชาว์ลิต ชวนปญฺโญ เกตุแก้ว 5 2521 7 2555 อัมพวัน ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๒๓ พระ ทองสมุทร จารุธมฺโม วงศ์ไพบูลย์ 6 2533 6 2556 อัมพวัน ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๒๔ พระ ธนะรัตน์ หาสธมฺโม พุกย้อย 7 2535 7 2556 อัมพวัน ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๒๕ พระ ชาญวิช จารุวณฺโณ ชมพันธ์ 12 2531 7 2556 ใหม่ทองเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๒๖ สามเณร ณรงค์ศักดิ์ บัวงาม 2544 ใหม่ทองเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๒๗ พระ พิมพ์ประเสริฐ ปญฺญาธโร พิมสุข 12 2534 1 2554 ธรรมาภิรตาราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๒๘ พระ วรวัฒน์ สุจิตฺโต ชื่นใจแก่น 1 2532 5 2555 ธรรมาภิรตาราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๒๙ พระ สุพัฒน์กิจ พุทฺธสโร สังขทัต 8 2535 5 2555 ธรรมาภิรตาราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๓๐ พระ มงคล ฐานวโร เหมปาละ 1 2534 7 2555 ธรรมาภิรตาราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๓๑ พระ ไพฑูรย์ สิริจนฺโท รัตนาภา 1 2522 6 2548 ประชาระบือธรรม ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๓๒ พระ ณัฐกร กนฺตสีโล ภู่บุญเสริม 7 2494 12 2555 แก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๓๓ พระ ธนัท ชุตินฺธโร ศรีน้อยเมือง 2 2516 7 2556 แก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๓๔ พระ จักรพงศ์ จกฺกวํโส พงษ์ศิริ 10 2524 7 2556 แก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๓๕ พระ นิพนธ์ จนฺทปญฺโญ แสงโสม 8 2531 11 2555 สุคันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๓๖ พระ นาวิน ถิรจิตฺโต รอดศาสตรา 8 2534 5 2556 สุคันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต
กท ๑๑๕๖/๐๒๓๗ พระ วัชรพงษ์ ถาวโร ชมมณี 7 2531 7 2556 สุคันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต

สำนักเรียน วัดสร้อยทอง
ส่งสอบ ๘๒ รูป ขาดสอบ ๑๘ รูป คงสอบ ๖๔ รูป สอบได้ ๓๔ รูป สอบตก ๓๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๒๓๘ พระ กวัตทา จรณธมฺโม ถาจ 5 2535 6 2555 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๓๙ พระ ธนากร วิสุทฺธิจิตฺโต สืบสาย 4 2523 7 2556 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๔๐ พระ ศุภชัย ปญฺญาปโชโต อมรานุวัฒน์ 6 2528 7 2556 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๔๑ พระ จักรพันธ์ วรธมฺโม ประสพศรี 7 2534 7 2556 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๔๒ สามเณร ชัยวัฒน์ สีทาเชื้อ 6 2542 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๔๓ สามเณร อานุภาพ ทองทั่ว 6 2542 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๔๔ สามเณร รักชาติ เสาทอง 2 2543 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๔๕ สามเณร กันตินันท์ สมเย็น 5 2543 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๔๖ สามเณร สมรักษ์ จันดี 5 2543 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๔๗ สามเณร จัตตุพงษ์ แสนสะอาด 6 2543 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๔๘ สามเณร พฤธินันท์ เสนคราม 7 2543 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๔๙ สามเณร จิระวุฒิ ไตรประวัติ 11 2543 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๕๐ สามเณร นนท์ ใจดี 12 2543 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๕๑ สามเณร สุพล พิมพา 5 2544 สร้อยทอง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๕๒ พระ กิตตินันท์ อภินนฺโท จันทร์พิทักษ์ 5 2525 7 2553 บางโพโอมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๕๓ พระ ปรเมศร์ มหาปุญฺโญ งามวิลัย 2 2533 11 2555 บางโพโอมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๕๔ พระ สุรเชษฐ์ ปญฺญาธโร อภิชาติโยธิน 6 2525 4 2556 บางโพโอมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๕๕ พระ อำพรชัย ฐิตปุญฺโญ ดวงทอง 11 2502 6 2556 บางโพโอมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๕๖ พระ ฑิฆัมพร สุเมโธ ทองหยิบ 8 2532 6 2556 บางโพโอมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๕๗ พระ กฤษนันต์ ธนปญฺโญ สาตยวงค์ 11 2534 6 2556 บางโพโอมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๕๘ สามเณร เกรียงไกร ยอดดำเนิน 3 2540 บางโพโอมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๕๙ สามเณร ปัณณทัต บัวรินทร์ 3 2541 บางโพโอมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๖๐ พระ พีระเดช อภโย เถื่อนขุมทอง 6 2510 2 2556 ประดู่ธรรมาธิปัตย์ บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๖๑ พระ วิโรจน์ คุณวุฑฺโฒ ดาวเรือง 2 2522 2 2556 ประดู่ธรรมาธิปัตย์ บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๖๒ พระ สุวรรณ อธิวโร จันทะเบี้ยว 11 2526 7 2556 ประดู่ธรรมาธิปัตย์ บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๖๓ พระ วรินธร ปสาโท งามโสภา 8 2528 7 2556 ประดู่ธรรมาธิปัตย์ บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๖๔ พระ อาณัติ ปภสฺสโร สุกพลอย 9 2532 6 2556 เวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๖๕ พระ วุฒิพงษ์ จนฺโทภาโส หอมดาวเรือง 6 2533 7 2556 เวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๖๖ สามเณร ภาณุวัฒน์ โพธิ์รังศรี 6 2544 เวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๖๗ พระ วิกร ปวโร พนมศักดิ์ 12 2523 2 2556 เลียบราษฎร์บำรุง บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๖๘ พระ ปรีชา ปภาธโร แซ๋ตัง 2 2515 6 2556 ทองสุทธาราม บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๖๙ พระ นัฐพล เขมวํโส จั่นเปี่ยม 8 2522 6 2556 ทองสุทธาราม บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๗๐ พระ จักรพรรณ กิตฺติปญฺโญ ทวีสุข 11 2528 5 2555 ประชาศรัทธาธรรม บางซื่อ บางซื่อ
กท ๑๑๕๖/๐๒๗๑ พระ ชรินทร์ ธีรปญฺโญ ศรีแก้ว 12 2526 6 2556 ประชาศรัทธาธรรม บางซื่อ บางซื่อ

สำนักเรียน วัดพรหมวงศาราม
ส่งสอบ ๗๑ รูป ขาดสอบ ๗ รูป คงสอบ ๖๔ รูป สอบได้ ๒๘ รูป สอบตก ๓๖ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๒๗๒ พระ เกรียงไกร ปุณฺณโก สมประสงค์ 3 2532 7 2555 พรหมวงศาราม ดินแดง ดินแดง
กท ๑๑๕๖/๐๒๗๓ พระ เจม สิริภทฺโท จิน 9 2531 7 2556 พรหมวงศาราม ดินแดง ดินแดง
กท ๑๑๕๖/๐๒๗๔ พระ ตรีภพ นิปุโณ ศรีชุมพล 6 2533 7 2556 พรหมวงศาราม ดินแดง ดินแดง
กท ๑๑๕๖/๐๒๗๕ พระ กฤษฎา สุทฺธิมโน สมจิตร 11 2533 7 2556 พรหมวงศาราม ดินแดง ดินแดง
กท ๑๑๕๖/๐๒๗๖ สามเณร วิทวัส แสนนาม 5 2540 พรหมวงศาราม ดินแดง ดินแดง
กท ๑๑๕๖/๐๒๗๗ พระ เลิศเดช เตชปุญฺโญ เจริญสุข 11 2522 2 2555 กุนนทีรุทธาราม ดินแดง ดินแดง
กท ๑๑๕๖/๐๒๗๘ พระ วรวุฒิ อธิวโร ศรีวิลัย 10 2519 7 2556 กุนนทีรุทธาราม ดินแดง ดินแดง
กท ๑๑๕๖/๐๒๗๙ พระ ราเมศร์ โสภณสีโล ไวยสิทธิ์ 11 2528 7 2554 ดิสหงษาราม มักกะสัน ราชเทวี
กท ๑๑๕๖/๐๒๘๐ พระ สุทธิพันธ์ สีลเตโช เพ็ชรผุดผ่อง 6 2535 6 2556 ดิสหงษาราม มักกะสัน ราชเทวี
กท ๑๑๕๖/๐๒๘๑ พระ มนูญ ธนปาโล จันทร์ตรี 12 2531 7 2556 ดิสหงษาราม มักกะสัน ราชเทวี
กท ๑๑๕๖/๐๒๘๒ พระ สุภัค ธีรธมฺโม งามสอาด 7 2533 7 2556 ดิสหงษาราม มักกะสัน ราชเทวี
กท ๑๑๕๖/๐๒๘๓ พระ ณัฐพงศ์ ฐานจาโร รุ่งเรือง 3 2535 7 2556 ดิสหงษาราม มักกะสัน ราชเทวี
กท ๑๑๕๖/๐๒๘๔ พระ เฉลิมเกียรติ สิริสาโร ส้มสุ่ม 5 2529 7 2555 ทัศนารุณสุนทริการาม มักกะสัน ราชเทวี
กท ๑๑๕๖/๐๒๘๕ พระ เกียรติศักดิ์ ธนวฑฺฒโน ถนอมนวล 7 2526 7 2556 ทัศนารุณสุนทริการาม มักกะสัน ราชเทวี
กท ๑๑๕๖/๐๒๘๖ พระ เพ็ชร ปญฺญาวชิโร เทียมเพ็ชร 4 2535 7 2556 ทัศนารุณสุนทริการาม มักกะสัน ราชเทวี
กท ๑๑๕๖/๐๒๘๗ พระ สมานฉันท์ สุปภาโส บุญประยูรวงศ์ 5 2498 4 2556 อภัยทายาราม ทุ่งพญาไท ราชเทวี
กท ๑๑๕๖/๐๒๘๘ พระ เฉลิมศักดิ์ ทีฆายุโก วงศ์สุวรรณ 6 2532 3 2556 ไผ่ตัน สามเสนใน พญาไท
กท ๑๑๕๖/๐๒๘๙ พระ วานิชย์ ฉนฺทชาโต ศรีวนาพันธุ์ 5 2531 4 2556 ไผ่ตัน สามเสนใน พญาไท
กท ๑๑๕๖/๐๒๙๐ พระ ธีรเดช อิสฺสโร ภุมมาริน 2 2517 7 2556 ไผ่ตัน สามเสนใน พญาไท
กท ๑๑๕๖/๐๒๙๑ พระ ธีรโชติ ชาคโร ต่ายสกุล 6 2517 7 2556 ไผ่ตัน สามเสนใน พญาไท
กท ๑๑๕๖/๐๒๙๒ พระ แจ๊ค ถิรมโน วรรณศรี 8 2526 7 2556 ไผ่ตัน สามเสนใน พญาไท
กท ๑๑๕๖/๐๒๙๓ พระ ลิขิต เทวสโร สุภาผล 11 2531 7 2556 ไผ่ตัน สามเสนใน พญาไท
กท ๑๑๕๖/๐๒๙๔ พระ สุบิน นนฺทโก เจนสำโรง 9 2535 7 2556 ไผ่ตัน สามเสนใน พญาไท
กท ๑๑๕๖/๐๒๙๕ พระ อมรศักดิ์ ธนิสฺสโร กล้าเสมอ 5 2528 6 2552 อุทัยธาราม บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๑๑๕๖/๐๒๙๖ พระ สืบพงษ์ ปภสฺสโร ขำสุข 3 2530 6 2556 อุทัยธาราม บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๑๑๕๖/๐๒๙๗ พระ พรเทพ ฐิตธมฺโม ศรีกาญจน์ 4 2530 6 2556 อุทัยธาราม บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๑๑๕๖/๐๒๙๘ พระ ภาณุวัฒน์ ปภงฺกโร อารีวงค์ 8 2530 6 2556 อุทัยธาราม บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๑๑๕๖/๐๒๙๙ พระ ไพศาล ปญฺญาทีโป เกิดประดิษฐ์ 3 2536 7 2556 อุทัยธาราม บางกะปิ ห้วยขวาง

สำนักเรียน วัดมหาพฤฒาราม
ส่งสอบ ๑๔ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๔ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก ๗ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๓๐๐ พระ สราวุฒิ ปญฺญาวุฑฺโฒ สัตย์ซื่อ 11 2526 7 2556 มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
กท ๑๑๕๖/๐๓๐๑ สามเณร สราวุฒิ แก้วโภค 3 2541 มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
กท ๑๑๕๖/๐๓๐๒ พระ จักริน จกฺกวโร ภาสดา 10 2525 6 2554 แก้วแจ่มฟ้า มหาพฤฒาราม บางรัก
กท ๑๑๕๖/๐๓๐๓ พระ อาทิตย์พล อาทิจฺจพโล ติยะรัตน์ 11 2530 7 2556 แก้วแจ่มฟ้า มหาพฤฒาราม บางรัก
กท ๑๑๕๖/๐๓๐๔ สามเณร สุวัฒน์ นันท์ดี 4 2542 แก้วแจ่มฟ้า มหาพฤฒาราม บางรัก
กท ๑๑๕๖/๐๓๐๕ สามเณร ปองภพ พระเมืองแก้ว 5 2542 แก้วแจ่มฟ้า มหาพฤฒาราม บางรัก
กท ๑๑๕๖/๐๓๐๖ สามเณร อัครเดช พิมพ์จัตุรัส 3 2543 แก้วแจ่มฟ้า มหาพฤฒาราม บางรัก

สำนักเรียน วัดยานนาวา
ส่งสอบ ๑๓๙ รูป ขาดสอบ ๑๓ รูป คงสอบ ๑๒๖ รูป สอบได้ ๑๐๐ รูป สอบตก ๒๖ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๓๐๗ พระ วิชัย อธิวรญาโณ เอื้อสุชน 11 2516 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๐๘ พระ พลวัฒน์ วิสุทธิญาโณ เทพสันทัด 6 2518 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๐๙ พระ สมพงษ์ โชติญาโณ แช่เฮ้ง 9 2525 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๑๐ พระ พัฐพร ทีปญาโณ คล่องแคล่ว 11 2528 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๑๑ พระ รัฐวิชญ์ ภทฺรญาโณ คามนา 7 2529 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๑๒ พระ พุฒิพงศ์ ธิตญาโณ ศรีศุภวัฒนะ 9 2530 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๑๓ พระ ไพศาล อภิญาโณ เศรษฐีสถาวร 11 2531 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๑๔ พระ พรเทพ ธมฺมวโณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 12 2531 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๑๕ พระ ศุภษร สุเมธญาโณ กรีกูล 1 2534 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๑๖ พระ สุรศักดิ์ สุรญาโณ นวลทอง 5 2534 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๑๗ สามเณร อดิศักดิ์ วัฒนวาทิน 11 2538 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๑๘ สามเณร เสนาะ สีดาหัวดี 7 2540 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๑๙ สามเณร สันติ พึ่งอ่ำ 10 2540 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๒๐ สามเณร วีรภัทร ปุตามา 11 2540 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๒๑ สามเณร อมรพงษ์ เอี่ยมสอาด 2 2541 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๒๒ สามเณร วิวัฒน์ จันทิมา 4 2541 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๒๓ สามเณร จันทร์ถวุฒิ สุวรรณเจริญ 7 2541 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๒๔ สามเณร อมร ใจภักดี 12 2541 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๒๕ สามเณร ธวัชชัย จันทจิต 1 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๒๖ สามเณร อาทิตย์ ประดิษฐ์พงศ์ 1 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๒๗ สามเณร พิชะนะ สังวาลย์ปล้อง 2 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๒๘ สามเณร อภิเดช ภูมิศักดิ์ 2 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๒๙ สามเณร จักรกริช เนินปัญญา 8 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๓๐ สามเณร จิราวัฒน์ ยุบลไสย์ 9 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๓๑ สามเณร สุภชัย พรมลา 9 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๓๒ สามเณร วธรฐ ใหลบุตรดา 10 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๓๓ สามเณร ธีระวัชร อำพรัก 11 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๓๔ สามเณร อาชานนท์ โคกแปะ 11 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๓๕ สามเณร วรวุฒิ ชวดสลุง 12 2542 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๓๖ สามเณร ชลสิทธิ์ คุณแสน 2 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๓๗ สามเณร ธานินทร์ ขันชัย 2 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๓๘ สามเณร ธมกร มิ่งไพรเวช 4 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๓๙ สามเณร ชยพล พันคำภา 5 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๔๐ สามเณร นัฏฐพร สระแก้ว 5 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๔๑ สามเณร พีระพัฒน์ อนุเคราะห์ 6 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๔๒ สามเณร ณัฐพงศ์ เพ็ชรดี 7 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๔๓ สามเณร จิระพันธ์ อุ่นสำโรง 8 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๔๔ สามเณร คณะวัฒน์ เย็นชื่น 9 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๔๕ สามเณร ถนอมศักดิ์ บุตรพรม 9 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๔๖ สามเณร วสันต์ มาละมิ่ง 9 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๔๗ สามเณร สุรนนท์ กิติยวงษ์ 9 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๔๘ สามเณร สุรวุฒิ จันทร์เต็ม 9 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๔๙ สามเณร เกียรติพงษ์ นวลกลาง 10 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๕๐ สามเณร จักรินทร์ สำรวมจิต 10 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๕๑ สามเณร สุรชัย พุฒเสือ 11 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๕๒ สามเณร กายสิทธิ์ ไชยวัฒน์ 12 2543 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๕๓ สามเณร ภาณุวัฒน์ นิ่มนวล 1 2544 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๕๔ สามเณร ประกาศิต เจือจันทร์ 5 2544 ยานนาวา ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๕๕ พระ วีร์ ปญฺญาวีโร กุลเพชรเกษม 10 2528 6 2556 สุทธิวราราม ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๕๖ พระ วริทธิ์ ทนฺตจิตฺโต ฟักสุขจิตต์ 8 2530 6 2556 สุทธิวราราม ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๕๗ สามเณร กฤษณ บุญตันน้อย 7 2543 สุทธิวราราม ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๕๘ สามเณร วิทวัฒน์ ภูเยี่ยม 7 2543 สุทธิวราราม ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๕๙ สามเณร ศุภชาติ อุ่นเรือน 8 2543 สุทธิวราราม ยานนาวา สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๖๐ พระ เกียรติชัย สุทฺธิธมฺโม แซ่งุ่ย 8 2519 8 2556 บรมสถล ทุ่งวัดดอน สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๖๑ พระ สิริวัฒน์ รตนโชโต เฉยชอบ 8 2532 8 2556 บรมสถล ทุ่งวัดดอน สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๖๒ พระ โชคชัย อาทกิจฺโจ สุทธิ์สะอาด 6 2512 3 2551 ปรก ทุ่งวัดดอน สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๖๓ พระ วิทยา วรวํโส สุขสมบัติ 9 2526 7 2556 ปรก ทุ่งวัดดอน สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๖๔ พระ ไซบิ จนฺทวโร 1 2533 ปรก ทุ่งวัดดอน สาทร
กท ๑๑๕๖/๐๓๖๕ พระ วิชาญ วิจาโร มาลี 7 2533 7 2555 ดอกไม้ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๖๖ พระ สุชาติ สมฺปุณฺโณ นนดี 12 2535 6 2556 ดอกไม้ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๖๗ พระ อภินันท์ อภินนฺโท พันต่วน 7 2535 7 2556 ดอกไม้ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๖๘ พระ สุรศักดิ์ ฐิตธมฺโม ศิริรัตน์รุ่งเรือง 3 2492 1 2556 ปริวาศ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๖๙ พระ นำพล สุจิตฺโต ตันวิเชียร 12 2509 4 2556 ปริวาศ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๗๐ พระ ชาติชาย คุณธาโร กูลกิจพัฒนา 6 2519 7 2556 ปริวาศ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๗๑ พระ วิทยา สจฺจกโร ถาดทอง 11 2520 7 2556 ปริวาศ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๗๒ พระ อิทธิกร ปภสฺสโร เหล่าธนูชัย 7 2522 7 2556 ปริวาศ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๗๓ พระ ปิติพันธ์ อาทโร คำใหญ่ 3 2531 7 2556 ปริวาศ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๗๔ พระ วรพลัฏฐ์ ธมฺมธโร พุ่มสะอาด 5 2531 7 2556 ปริวาศ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๗๕ พระ หัถพล โกวิโท เตชะกิตติคุณ 2 2534 7 2556 ปริวาศ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๗๖ พระ อุทัย ฐานวโร พงษ์สุวรรณ 12 2534 7 2556 ปริวาศ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๗๗ พระ วีรวุฒิ ฐานิสฺสโร กล่อมลอย 12 2510 12 2556 ปริวาศ บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๗๘ พระ มะลิ อธโร บริบูรณ์ 1 2503 4 2553 ด่าน บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๗๙ พระ สุบิน กุสลจิตฺโต ภูผา 7 2513 1 2556 ด่าน บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๘๐ พระ ปัณณ์รัฐ ฐิตสีโล ลัทธพินันท์ 3 2497 7 2556 ด่าน บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๘๑ พระ กอง อกมฺมกาโร โอม 9 2539 1 2549 ทองบน บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๘๒ พระ สาวันต์ ฐิตคุโณ ม่อม 1 2530 3 2550 ทองบน บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๘๓ พระ สุวาต สีลสํวโร ชอน 4 2532 1 2554 ทองบน บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๘๔ พระ กิตติพงษ์ ภทฺทจาโร เพ็ชรน้อย 11 2513 6 2556 ทองบน บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๘๕ พระ ภูสิทธิ ฐิตาโภ พรเจริญ 8 2535 6 2556 ทองบน บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๘๖ สามเณร ณัชพล ปรีชาสนองกิจ 9 2537 ทองบน บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๘๗ สามเณร ศาสตรวิทย์ สมพริ้ง 8 2540 ทองบน บางโพงพาง ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๘๘ พระ ชินจิต สุขปาโล เลิศปิยะพรชัย 9 2502 7 2556 คลองภูมิ ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๘๙ พระ ประสิทธิ์ ภทฺทปญฺโญ งามศิริ 9 2509 7 2556 คลองภูมิ ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๙๐ พระ สาคร ผาสุโก รักน้ำเที่ยง 4 2514 7 2556 คลองภูมิ ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๙๑ พระ ชยพล อติพโล สุยะวงศ์ 8 2517 7 2556 คลองภูมิ ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๙๒ พระ น้อย ผาติสุโภ สมสวัสดิ์ 1 2522 7 2556 คลองภูมิ ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๙๓ พระ ชุมพล อภิพโล หอมหวล 4 2533 7 2556 คลองภูมิ ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๙๔ พระ ณัฐกวิน ฐานวโร เรืองสุขนิรันดร์ 10 2534 7 2556 คลองภูมิ ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๙๕ พระ พิเชษฐ์ วฑฺฒกิจฺโจ งามกนก 4 2535 7 2556 คลองภูมิ ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๙๖ พระ ฤทัย จกฺกธมฺโม อิสระ 10 2513 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๙๗ พระ ศักดิ์ณรงค์ จนฺโท สดใส 1 2523 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๙๘ พระ กฤษฎา อติธมฺโม โฆสกเสียงเด็ด 3 2529 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๓๙๙ พระ พิพัฒน์ ฐิติวโร จิติเจริญกุล 6 2530 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๔๐๐ พระ ธนวัฒน์ ปวฑฺฒโน รินทอง 11 2533 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๔๐๑ พระ สราวุฒิ สิริวณฺโณ เกิดแก้ว 1 2534 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๔๐๒ พระ สุทธิเกียรติ อมโล บัวใหญ่รักษา 10 2534 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๔๐๓ พระ เรวัฒน์ อินฺทาโก เกตุจุฬา 12 2534 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๔๐๔ พระ ประธาน จิรธมฺโม รัตนผริน 1 2535 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๔๐๕ พระ คุณากร เขมวโร สุขมณี 2 2535 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา
กท ๑๑๕๖/๐๔๐๖ พระ ฐิติกร ฐิติโก ก้านหยั่นทอง 4 2535 ช่องลม ช่องนนทรี ยานนาวา

สำนักเรียน วัดราชสิงขร
ส่งสอบ ๖๐ รูป ขาดสอบ ๘ รูป คงสอบ ๕๒ รูป สอบได้ ๔๖ รูป สอบตก ๖ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๔๐๗ พระสมุห์ วีระ ญาณวีโร แซ่ลี้ 9 2497 4 2553 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๐๘ พระ สมคิด มหาวีโร พานทอง 11 2509 7 2553 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๐๙ พระ สากล ถาวรธมฺโม หนูงาม 9 2520 7 2555 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๑๐ พระ กัณฑ์อเนก ปริชาโน ศดาเจียมมงคล 7 2511 7 2556 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๑๑ พระ ณัฐวุฒิ อคฺคจิตฺโต พงษ์แฉล้ม 3 2528 7 2556 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๑๒ พระ สิทธิชัย ธมฺมปาโล มั่งมี 11 2528 7 2556 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๑๓ สามเณร เบญจรงค์ กลิ่นนอก 9 2540 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๑๔ สามเณร ณัฐพงษ์ ไทยนาทม 12 2540 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๑๕ สามเณร ธรรมรัตน สะวามิ 7 2543 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๑๖ สามเณร อภิรักษ์ เสี่ยงบุญ 8 2543 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๑๗ สามเณร พิชัย หาศรีคำ 9 2543 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๑๘ สามเณร อนิรุษ เสียงกลาง 11 2543 ราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๑๙ พระ พรสวรรค์ จนฺทสาโร สังขสาย 5 2528 9 2555 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๒๐ พระ รุ่งโรจน์ ฐิตธมฺโม เปรมปราชญ์ 10 2533 6 2556 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๒๑ พระ สุรเดช ฐิตคุโณ ขจรมา 6 2535 6 2556 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๒๒ พระ อภิเดช ฐิตธมฺโม ขจรมา 6 2535 6 2556 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๒๓ พระ สมหวัง ปญฺญาวโร พรรณจนะภูมิ 8 2535 6 2556 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๒๔ พระ ชรินทร์ ปิยสีโล เผือกสีแก้ว 9 2532 7 2556 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๒๕ พระ สิทธิชล สุทฺธิมโน เฉยภิรมย์ 9 2533 7 2556 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๒๖ พระ รัตนชัย กิตฺติภทฺโท วัตปลั่ง 1 2536 7 2556 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๒๗ สามเณร อภิโชติ จันทร์ช้าง 8 2539 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๒๘ สามเณร ธราดล พุฒิวร 10 2543 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๒๙ สามเณร อภิสิทธิ์ คล่องอาสา 11 2543 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๓๐ สามเณร ยุทธพงษ์ ศรีวันคำ 3 2544 เรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๓๑ พระ วันศุกร์ สมจิตฺโต อมรวรชัย 2 2519 6 2548 ไทร บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๓๒ พระ จักรพงษ์ ธมฺมวโร นำวงศ์สวัสดิ์ 5 2526 2 2556 ไทร บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๓๓ พระ ยุทธพิชัย อาสโภ ซื่อสัตย์กุล 7 2535 2 2556 ไทร บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๓๔ พระ ชูชาติ ปภาโต วชิรสิทธิเดช 12 2526 6 2556 ไทร บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๓๕ พระ อัตรคุปต์ ฐานธมฺโม เหลาคำ 4 2515 7 2556 ไทร บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๓๖ พระ สุรชาติ ชาตวีโร โชคประสพรวย 2 2530 7 2556 ไทร บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๓๗ พระ เอกชัย วิสุทฺโธ แก้วเกิด 6 2532 7 2556 ไทร บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๓๘ พระ ธนชล ธมฺมธโร คันธจันทร์ 8 2535 12 2556 ไทร บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๓๙ พระ พีรพัฒน์ ฐิตธมฺโม แซ่เตีย 6 2531 3 2556 ไผ่เงินโชตนาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๔๐ พระ กิตติพงษ์ ปภสฺสโร สว่างอรุณ 4 2535 6 2556 ไผ่เงินโชตนาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๔๑ พระ สุรัตนชัย ธมฺมปาโล ฤทธิ์ดี 6 2499 7 2556 ไผ่เงินโชตนาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๔๒ พระ ศิริชัย ธีรปญฺโญ อุบลสิน 9 2501 7 2556 ไผ่เงินโชตนาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๔๓ สามเณร กฤษณ คำนึงกิจ 2 2540 ไผ่เงินโชตนาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๔๔ สามเณร บูรพา ศรีรักษา 1 2544 ไผ่เงินโชตนาราม บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๔๕ พระ สุรชาติ ขนฺติธโร สุกใส 11 2516 11 2553 จันทร์ใน บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๔๖ พระ อัศวิน ปสนฺโน พรมแดน 1 2525 3 2556 จันทร์ใน บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๔๗ พระ รพีพงศ์ นรินฺโท ตั้งใจสมสุข 4 2533 5 2556 จันทร์ใน บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๔๘ พระ ปวเรศ จิตฺตทนฺโต เทียนประเสริฐ 2 2501 6 2556 จันทร์ใน บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๔๙ พระ ณัฐวุฒิ โอภาโส อัมพวา 8 2533 7 2556 จันทร์ใน บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๕๐ พระ กฤษดา ปมุตฺโต มัณฑุกานนท์ 5 2536 7 2556 จันทร์ใน บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๕๑ พระ สยาม สุภทฺโท พูลมา 6 2536 7 2556 จันทร์ใน บางโคล่ บางคอแหลม
กท ๑๑๕๖/๐๔๕๒ พระ สิทธิชัย คุณงฺกโร อยู่ดี 10 2507 5 2556 จันทร์นอก บางคอแหลม บางคอแหลม

สำนักเรียน คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
ส่งสอบ ๕๑ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๕๐ รูป สอบได้ ๔๖ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๔๕๓ พระ ชาญณรงค์ ชยปาโล ใจธิ 11 2529 5 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๕๔ พระ พงษ์ศักดิ์ มหาสกฺโก ชลศรีศรัณย์ 3 2535 5 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๕๕ พระ อภิสิทธิ์ อภิสิทฺโธ ตาคำ 12 2535 5 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๕๖ พระ นทีธร ญาณธโร เผือกลาดพร้าว 1 2533 6 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๕๗ พระ ธเนศ จิรธมฺโม เฮงศิริรักษ์ 3 2533 6 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๕๘ พระ บุญเลิศ สุทฺธิปุญฺโญ สุวรรณฉิม 9 2520 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๕๙ พระ ศุภชาติ ภทฺทธมฺโม ธนาเจริญสกุล 8 2521 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๖๐ พระ ฉกาจ สิริธมฺโม ทาอินทะ 11 2526 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๖๑ พระ อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน เปลี่ยนสุวรรณ์ 9 2527 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๖๒ พระ ธงชัย ปรกฺกโม จันทร์รวม 10 2530 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๖๓ พระ ธรรมธัช ธมฺมธโช การเสถียร 12 2532 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๖๔ พระ เควิ้น คิสเฮนรี่ เทวธมฺโม สเวลบี้ 9 2533 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๖๕ พระ ณัฐวุติ ฐิตวีโร จันทร์รวม 11 2533 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๖๖ พระ อติเทพ ปวฑฺฒโน แซ่กัว 5 2534 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๖๗ พระ ณัฐพล เปมสีโล แซ่โง้ว 3 2535 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๖๘ พระ อภิชาติ อภิชาโต ตุ้มจ้อย 6 2536 7 2556 คลองเตยใน คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๖๙ พระ ศิวพันธุ์ ปญฺญาธโร ยวงประสิทธิ์ 8 2528 3 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๗๐ พระ ขจรศักดิ์ กิตฺติปาโล แซ่ลี้ 5 2531 4 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๗๑ พระ อภิวิชญ์ เปมสีโล สมนึก 12 2507 5 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๗๒ พระ ทวีชัย โกวิโท อ่อนละมัย 6 2534 5 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๗๓ พระ วรพจน์ คุณวโร ถึกสุวรรณ์ 7 2520 6 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๗๔ พระ สุเมต โกสโล พิกุลแก้ว 9 2527 6 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๗๕ พระ อภิวัชร์ มหานาโค ทับกุล 2 2528 6 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๗๖ พระ ชาติชาย ธมฺมจาโร โชคประสิทธิ์ผล 3 2519 7 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๗๗ พระ พงษ์พัฒน์ มหาปุญฺโญ อรัญรุด 9 2531 7 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๗๘ พระ อรรถพล มหาวีโร สุดอูด 8 2532 7 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๗๙ พระ บุญรุ่ง สุขวฑฺฒโก โพธิ์เจริญ 11 2534 7 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๘๐ พระ วรายุทธ เทวธมฺโม สุพรรณ 1 2535 7 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๘๑ พระ ขนานนท์ ถิรธมฺโม เพ็งทรัพย์ 4 2535 7 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๘๒ พระ อนุสรณ์ ปญฺญาวโร จรพันธ์ 9 2535 7 2556 คลองเตยนอก คลองเตย คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๘๓ พระ มารุต ฐิตสีโล พึ่งคง 5 2532 6 2556 ใต้ พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๘๔ พระ สรธร วรธโร ศรีโพนทอง 5 2533 6 2556 ใต้ พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๘๕ พระ รชตะ พลวุฑฺโฒ สัตยเทพ 10 2519 7 2556 ใต้ พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๘๖ พระ ธิพัฒน์ อธิวฑฺฒโน โพธิ์ศรี 10 2531 7 2556 ใต้ พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๘๗ พระ สุเมฆ สุมงฺคโล บุญกำเนิด 9 2533 7 2556 ใต้ พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๘๘ พระ อภิรักษ์ อภิรกฺโข รักวรนิจ 12 2535 7 2556 ใต้ พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๘๙ พระ สายทอง กตธมฺโม วงศ์วรรณ 5 2517 11 2555 สะพาน พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๙๐ พระ ชัชวาล กนฺตวณฺโณ จันดอน 10 2535 12 2555 สะพาน พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๙๑ พระ ลีนวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน เกิดดวง 11 2530 4 2556 สะพาน พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๙๒ พระ ไก่ เขมานนฺโท จิตรประเสริฐ 10 2514 6 2556 สะพาน พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๙๓ พระ สิวรัตน์ ถิรวิริโย นามนิล 10 2535 6 2556 สะพาน พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๙๔ พระ สกุลก้อง ปญฺญาปโชโต โรจนเกิด 1 2520 7 2556 สะพาน พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๙๕ พระ เทวินทร์ ฌาณโสภโณ พุ่มสงวน 8 2534 7 2556 สะพาน พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๙๖ พระ ทนงศักดิ์ ฐิตธมฺโม บุญอุดหนุน 9 2534 7 2556 สะพาน พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๙๗ สามเณร สิทธิกร วิสิฐเศรษฐ์ 8 2540 สะพาน พระโขนง คลองเตย
กท ๑๑๕๖/๐๔๙๘ สามเณร พิชิต ตันติศิริธนากร 3 2543 สะพาน พระโขนง คลองเตย

สำนักเรียน คณะเขตพระโขนง-บางนา
ส่งสอบ ๔๓ รูป ขาดสอบ ๕ รูป คงสอบ ๓๘ รูป สอบได้ ๓๑ รูป สอบตก ๗ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๔๙๙ พระ เมืองแสง จินฺตกวี - 4 2534 1 2551 บางนานอก บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๐๐ พระ สมชาติ สมโชติโก จันทร์เกตุทอง 6 2517 2 2556 บางนานอก บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๐๑ พระ จตุรงค์ ธมฺมสุนฺทโร เอี่ยมท้วม 2 2531 2 2556 บางนานอก บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๐๒ พระ ธีรนันท์ อภิญาโณ ผลประเสริฐ 3 2499 4 2556 บางนานอก บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๐๓ พระ พงศ์พนธ์ ฐิตวิริโย จริยดำรงสกุล 5 2516 7 2556 บางนานอก บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๐๔ พระ สารัช โสภณจิตฺโต วงศ์รุ้งแก้ว 5 2534 7 2556 บางนานอก บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๐๕ สามเณร ณัฐพล นนมนตรี 8 2540 บางนานอก บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๐๖ สามเณร สิรวิชญ์ พิมโยยาง 6 2541 บางนานอก บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๐๗ สามเณร กษิติ์เดช สมพงษ์ 8 2538 ศรีเอี่ยม บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๐๘ สามเณร วิษณุ สุทาลำ 2 2541 ศรีเอี่ยม บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๐๙ สามเณร กิตติพันธ์ ดาวเรือง 5 2541 ศรีเอี่ยม บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๑๐ สามเณร ภคิน ก้องสนั่น 2 2542 ศรีเอี่ยม บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๑๑ สามเณร สุริยา งามแสง 12 2542 ศรีเอี่ยม บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๑๒ สามเณร วัชรี เขาแก้ว 1 2543 ศรีเอี่ยม บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๑๓ สามเณร ชัยวัตน์ พัฒจันทร์ 6 2543 ศรีเอี่ยม บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๑๔ พระ ธนภาค ธนโชโต ผลธนโชติ 4 2525 2556 วชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๑๕ พระ พงศ์ธัช ธชวํโส อินทรสถิต์ 2 2528 2556 วชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๑๖ พระ อภิเดช รตนโชโต รัตนพิมพ์ภาภรณ์ 4 2531 2556 วชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๑๗ พระ กิตติคุณ กิตฺติคุโณ รุ่งทินพุทธิชัย 7 2532 2556 วชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๑๘ สามเณร ธีรชัย แสนหน่อ 6 2543 วชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๑๙ พระ เสนาะ กิตฺติธโร พิลัย 2 2531 2556 บุญรอดธรรมาราม บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๒๐ พระ สุธัชพงศ์ สิริมงฺคโล ลือชาติเมธิกุล 2 2534 2556 บุญรอดธรรมาราม บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๒๑ พระ สมเกียรติ สิริสาโร คำแท้ 8 2534 2556 บุญรอดธรรมาราม บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๒๒ พระ นฤนาท สนฺตจิตฺโต ชอโรจน์สกุล 12 2535 2556 บุญรอดธรรมาราม บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๒๓ สามเณร อัครเดช เจริญพัฒน์ 4 2542 บุญรอดธรรมาราม บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๒๔ พระ มานิต สจฺจธโร ลอง 4 2527 1 2548 ราษฎร์ศรัทธาธรรม บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๒๕ พระ วันทา โชติปาโล อุน 6 2535 9 2554 ราษฎร์ศรัทธาธรรม บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๒๖ พระ บุญเถือน อุตฺคมปญฺโญ ตำ 11 2532 12 2554 ราษฎร์ศรัทธาธรรม บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๒๗ พระ เมธี ฐิตเมโธ ขนขจี 11 2530 7 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๒๘ พระ อรรคพล อคฺคพโล แซ่ตั้ง 7 2535 7 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม บางจาก พระโขนง
กท ๑๑๕๖/๐๕๒๙ พระ แตน สิริปฑิตฺโต เดือม 7 2536 8 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม บางจาก พระโขนง

สำนักเรียน วัดบางนาใน
ส่งสอบ ๑๒ รูป ขาดสอบ ๓ รูป คงสอบ ๙ รูป สอบได้ ๕ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๕๓๐ พระ ปฏิพัทธ์ ปภสฺสโร คุ้มภัย 10 2535 4 2556 บางนาใน บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๓๑ พระ ณรงค์ รตนธมฺโม ทองทศ 12 2525 7 2556 บางนาใน บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๓๒ พระ ยุทธพงษ์ สุทฺธิจิตฺโต พูลวัฒน์ 5 2526 7 2556 บางนาใน บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๓๓ พระ สนพฤกษ์ จนฺทวณฺโณ หนูน้อย 8 2529 7 2556 บางนาใน บางนา บางนา
กท ๑๑๕๖/๐๕๓๔ พระ ถนันชัย ถิรปญฺโญ คหัฏฐา 6 2534 7 2556 บางนาใน บางนา บางนา

สำนักเรียน คณะเขตประเวศ
ส่งสอบ ๕๒ รูป ขาดสอบ ๔ รูป คงสอบ ๔๘ รูป สอบได้ ๔๖ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๕๓๕ พระ ณัฐวัฒน์ เขมิโย ขวัญข้าว 8 2532 4 2556 ลาดบัวขาว สะพานสุง สะพานสูง
กท ๑๑๕๖/๐๕๓๖ พระ สมเกียรติ โชติธมฺโม ศรีธนโชติ 3 2508 5 2556 ลาดบัวขาว สะพานสุง สะพานสูง
กท ๑๑๕๖/๐๕๓๗ พระ ณัฐพงษ์ นินฺนธมฺโม พลศรี 1 2536 5 2556 ลาดบัวขาว สะพานสุง สะพานสูง
กท ๑๑๕๖/๐๕๓๘ พระ อรรคพล กิตฺติปาโล กวักหิรัญ 11 2527 6 2556 ลาดบัวขาว สะพานสุง สะพานสูง
กท ๑๑๕๖/๐๕๓๙ พระ วันเฉลิม ถิรปญฺโญ บุญทวี 12 2535 6 2556 ลาดบัวขาว สะพานสุง สะพานสูง
กท ๑๑๕๖/๐๕๔๐ พระ นิตินัย ฐานวีโร เรือนกูล 3 2536 6 2556 ลาดบัวขาว สะพานสุง สะพานสูง
กท ๑๑๕๖/๐๕๔๑ พระ กำพล ฐิตสีโล นาคสุนทร 11 2528 7 2556 ลาดบัวขาว สะพานสุง สะพานสูง
กท ๑๑๕๖/๐๕๔๒ พระ อาทิตย์ อคฺคธมฺโม บุญช่วย 3 2529 7 2556 ลาดบัวขาว สะพานสุง สะพานสูง
กท ๑๑๕๖/๐๕๔๓ พระ อธิพงศ์ สุทฺธมโน สีไพรอ่อน 5 2535 7 2556 ลาดบัวขาว สะพานสุง สะพานสูง
กท ๑๑๕๖/๐๕๔๔ พระ นฤเบศ ญาณวีโร บุญช่วย 2 2536 7 2556 ลาดบัวขาว สะพานสุง สะพานสูง
กท ๑๑๕๖/๐๕๔๕ พระ ณัฐธีร์ กมฺมสุโภ ไชยโกมลโรจน์ 3 2534 11 2555 ทุ่งลานนา ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๔๖ พระ อินทนันท์ กิตฺติปาโล วรรณสุนทร 11 2521 1 2556 ทุ่งลานนา ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๔๗ พระ ปกรณ์ กิตฺติโก เปลี่ยนอารมณ์ 9 2526 5 2556 ทุ่งลานนา ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๔๘ พระ อัฐรา ธมฺมธโร เปรมานุพันธ์ 9 2532 6 2556 ทุ่งลานนา ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๔๙ พระ สัชฌการ ปสนฺนจิตฺโต เหลืองอ่อน 4 2534 6 2556 ทุ่งลานนา ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๕๐ พระ ณัฐกิจ ขนฺติธโร สิทธิกิจโยธิน 6 2536 7 2556 ทุ่งลานนา ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๕๑ พระ ไพศาล ธีรปญฺโญ ไพศาลศิลป์ชัย 11 2503 2 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๕๒ พระ ธนทัต คุณวีโร นรัฐกิจ 9 2522 2 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๕๓ พระ สิทธิเดช ถิรสทฺโธ อินทร์เอี่ยม 7 2534 2 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๕๔ พระ ศักรินทร์ ฉนฺทธมฺโม หงษ์เส็ง 1 2532 3 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๕๕ พระ ขวัญ ณฏฐิโก ฤกษ์ดี 8 2532 3 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๕๖ พระ เสน่ห์ สุจิตฺโต เงินฉาย 12 2497 4 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๕๗ พระ พระพรเทพ จิรสุโภ ติณะมาศ 11 2519 4 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๕๘ พระ อภิชาติ สุขิโต มหาทอง 4 2534 4 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๕๙ พระ ศตวรรษ กนฺตสีโล เมฆอร่าม 8 2533 5 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๖๐ พระ พลธนัตถ์ กิตฺติปญฺโญ เอื้อศรีสุข 10 2518 6 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๖๑ พระ อธิวัฒน์ สุจิณฺโณ เงินฉาย 9 2532 6 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๖๒ พระ ปฏิเวศน์ ฐิตสีโล แกล้วกล้า 8 2522 7 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๖๓ พระ ภาณุวัฒน์ ชินทตฺโต บัวนุช 11 2526 7 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๖๔ พระ อภินันท์ อภินนฺโท กันใจ 7 2529 7 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๖๕ พระ ณัฐวุฒิ ณฏฺฐิโก ทองพุก 3 2530 7 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๖๖ พระ กฤษฎา ฐิตคุโณ เศรษฐกุดั่น 7 2531 7 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๖๗ พระ ปิยะพงศ์ จนฺทาโภ หอมจันทร์ 9 2531 7 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๖๘ พระ สยาม มหาปุญฺโญ มากรี 2 2532 7 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๖๙ พระ ภัทร มหามงฺคโล พิพัฒน์ชัยสิทธิ์ 9 2533 7 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๗๐ พระ พิชัย วิสุทฺโท ลิ้มวัฒนะ 4 2534 9 2556 ทุ่งเศรษฐี ดอกไม้ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๗๑ พระ สมเกียรติ ปภากโร งามวงศ์เจริญ 5 2515 3 2556 ตะกล่ำ หนองบอน ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๗๒ พระ ธีร์ ถาวโร ขอบทอง 8 2531 6 2556 ตะกล่ำ หนองบอน ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๗๓ พระ วรวุฒิ ฐิตวํโส กันวันนะ 12 2529 7 2556 ตะกล่ำ หนองบอน ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๗๔ พระ ณัฐพล ธีรปฺญโญ ศรีบุศยดี 9 2533 7 2556 ตะกล่ำ หนองบอน ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๗๕ พระ ชาคริต ฉนฺทสาโร แสงสาคร 9 2534 9 2556 ตะกล่ำ หนองบอน ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๗๖ พระ สราวุธ ถาวโร แซ่เตียว 3 2536 4 2556 กระทุ่ม ประเวศ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๗๗ พระ ชลธี ธีรปญฺโญ สีแก้ว 3 2534 6 2556 กระทุ่ม ประเวศ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๗๘ พระ อาทิตย์ ธุวธมฺโม โยภาภักดี 2 2535 6 2556 กระทุ่ม ประเวศ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๗๙ พระ สุธีร์ เตชวณฺโณ สุขประเสริฐ 11 2528 7 2556 กระทุ่ม ประเวศ ประเวศ
กท ๑๑๕๖/๐๕๘๐ พระ นิรันดร์ โชติญาโณ ชมชื่น 9 2531 7 2556 กระทุ่ม ประเวศ ประเวศ

สำนักเรียน คณะเขตสวนหลวง
ส่งสอบ ๒๘ รูป ขาดสอบ ๓ รูป คงสอบ ๒๕ รูป สอบได้ ๒๕ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๕๘๑ พระ ไพรัช ปภากโร สุขทวีสถิตย์กุล 3 2500 4 2556 ยาง สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๘๒ พระ สิทธิชัย สิทฺธิชโย ดอกแย้ม 8 2527 4 2556 ยาง สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๘๓ พระ สราวุฒิ โชติธมฺโม ลียารักษ์ 12 2533 6 2556 ยาง สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๘๔ พระ นิพนธ์ ฐิตธมฺโม เปี่ยมอยู่สุข 5 2534 6 2556 ยาง สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๘๕ สามเณร ธีรุฒม์ บุญขัน 12 2543 ยาง สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๘๖ พระ เศกสรร ปวโร เพียรธรรม 6 2514 7 2556 ปากบ่อ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๘๗ พระ พรชัย วสุตฺตโม ประมวลสุข 9 2525 7 2556 ปากบ่อ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๘๘ พระ ธงชัย เตชวโร ขาวมลแดง 1 2531 7 2556 ปากบ่อ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๘๙ พระ ชัยวัฒน์ อุตฺตโม อยู่ดี 10 2533 7 2556 ปากบ่อ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๙๐ พระ ณัฐพงษ์ เขมจิตฺโต สุมนทา 2 2534 7 2556 ปากบ่อ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๙๑ พระ วิศวนน ฉนฺทโก บำรุงผล 7 2535 7 2556 ปากบ่อ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๙๒ สามเณร นาโอโตะ สุวรรณดี 6 2542 ปากบ่อ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๙๓ พระ ศิวกรณ์ โชติธมฺโม ขาวสอาด 11 2524 6 2556 มหาบุศย์ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๙๔ พระ เมธา ฐิตสทฺโท สาระพุทธิ 4 2536 6 2556 มหาบุศย์ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๙๕ พระ เมธี ฐิตวํโส สาระพุทธิ 4 2536 6 2556 มหาบุศย์ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๙๖ พระ ฑิติยะ ปิยสีโล เกียรติประชุม 11 2530 7 2556 มหาบุศย์ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๙๗ พระ สุชาติ สุชาโต ขุนปะโอ้ 2 2533 4 2555 บ้านทุ่ง สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๙๘ สามเณร กชพงษ์ นวลศรีทอง 7 2542 บ้านทุ่ง สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๕๙๙ สามเณร จันเตีย ตี 4 3538 บ้านทุ่ง สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๖๐๐ พระ ชัยรัตน์ อาภากโร โดรินทร์ 5 2518 6 2553 ทองใน สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๖๐๑ พระ กาญจนพัฒน์ สนฺตมโน บัวสอาด 4 2514 5 2556 ทองใน สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๖๐๒ พระ กฤษณะ อาภากโร พันธ์อยู่ 10 2521 5 2556 ทองใน สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๖๐๓ พระ พันธุ์ ถาวโร พ่วงจีน 2 2513 3 2556 ต้นไทรย์ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๖๐๔ พระ ธนาวุฒฑิโชติ วชิโร แสนน้อย 8 2524 7 2556 ต้นไทรย์ สวนหลวง สวนหลวง
กท ๑๑๕๖/๐๖๐๕ พระ มนตรี มุนิวํโส คิดงาม 8 2536 7 2556 ต้นไทรย์ สวนหลวง สวนหลวง

สำนักเรียน วัดเทพลีลา
ส่งสอบ ๙๘ รูป ขาดสอบ ๕ รูป คงสอบ ๙๓ รูป สอบได้ ๙๓ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๖๐๖ พระ ภูวนาจ กิตฺติภทฺโท หวานชิต 11 2534 3 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๐๗ พระ เกียงไกร กิตฺติธโร ลั่นขันธ์ 4 2534 4 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๐๘ พระ ฉัตรชัย จนฺทธมฺโม ทรัพย์วัด 5 2530 5 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๐๙ พระ นิพนธ์ นิสโภ จันทร์อ่อน 9 2531 5 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๑๐ พระ สมศักดิ์ คุณงฺกโร ภูแก้วเผือก 4 2535 5 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๑๑ พระ สมพร ธมฺมพโล มาลีลัย 11 2526 6 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๑๒ พระ ปิยะวัตร ปิยธมฺโม สุคติ 10 2529 6 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๑๓ พระ จักรพันธ์ สุเมโธ มั่งมี 12 2534 6 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๑๔ พระ วสันต์ วุฒิสาโร บุญเรือง 6 2536 6 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๑๕ พระ พัศพงศ์ อภิวํโส จาตุรนต์รัศมี 12 2524 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๑๖ พระ วุฒิพงษ์ วุฒิวํโส สังออน 7 2530 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๑๗ พระ กฤษฎา ฐิตธมฺโม สร้อยกุดเรือ 9 2530 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๑๘ พระ มาศพงษ์ ธมฺมสาโร โชคบุญภา 12 2531 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๑๙ พระ รังสิมันต์ ธมฺมธีโร ธรรมนิติโชค 1 2532 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๒๐ พระ คมสัน กิตฺติวณฺโณ ด้วงสุวรรณ 10 2533 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๒๑ พระ อนิวรรตน์ ธมฺมวุฑฺโฒ สนธิเณร 10 2533 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๒๒ พระ เอื้อการย์ ฐานธมฺโม ผลประเสริฐ 5 2534 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๒๓ พระ ธนกฤษ ภทฺทวโร ลิ่มตระกูล 6 2534 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๒๔ พระ วัชรพงษ์ กิตฺติคุโณ กิตติสรนนท์ 9 2534 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๒๕ พระ สิทธิโชค สิทฺธิธมฺโม เจริญสวัสดิ์ 5 2535 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๒๖ พระ ณัฐกานต์ สุทฺธิญาโณ สนธิเณร 8 2535 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๒๗ พระ พิเชฐ อาภากโร นวลศรี 9 2535 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๒๘ พระ บูรพา วํสธมฺโม ณ บางช้าง 7 2536 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๒๙ พระ นิรุต นิสโภ แก้วทอง 11 2536 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๓๐ พระ ภาณุพัฒน์ ฐานวโร ทับทอง 11 2536 7 2556 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๓๑ สามเณร เฉลิมชาติ สุวรรณศรี 8 2538 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๓๒ สามเณร พิสิษฐ์ ตาฟูย้อย 10 2540 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๓๓ สามเณร ชนะวัฒน์ ประสมหงษ์ 4 2542 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๓๔ สามเณร อภินันท์ ทิพย์เจริญ 5 2542 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๓๕ สามเณร ณรงค์ชัย บุตมะ 3 2543 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๓๖ สามเณร นิธิ บรรจง 4 2543 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๓๗ สามเณร นนทกานต์ ทองดีเจริญ 6 2543 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๓๘ สามเณร วิทยา สุนา 6 2543 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๓๙ สามเณร ณัฐพล กิจสูงเนิน 7 2543 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๔๐ สามเณร กฤษดา สลักทอง 10 2543 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๔๑ สามเณร ธนกฤต เจิมจัน 4 2544 เทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๔๒ พระ เฉลิมพล สุภทฺโท ละอองสำลี 8 2531 6 2556 พระไกรสีห์ หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๔๓ พระ ณัฐพล มหาปญฺโญ วงษ์นิล 9 2532 6 2556 พระไกรสีห์ หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๔๔ พระ ธีรพล ธีรภทฺโท แจ้งกระจ่าง 8 2533 6 2556 พระไกรสีห์ หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๔๕ พระ นาวิน ฐานวโร อ่วมจันทร์ 7 2534 6 2556 พระไกรสีห์ หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๔๖ พระ เอกพันธ์ อติเมโธ ชูแขก 9 2529 7 2556 พระไกรสีห์ หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๔๗ พระ ณัฐวุฒิ ฐิตเมโธ อริญญาพัชร์ 6 2533 7 2556 พระไกรสีห์ หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๔๘ พระ อนุชา ชาตเมโธ เกิดมี 8 2533 7 2556 พระไกรสีห์ หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๔๙ พระ จรัญ ถิรโสภโณ ตั้งวิริยพงศ์ 9 2533 7 2556 พระไกรสีห์ หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๕๐ พระ วรวุฒิ ชินวโร แป้นวิเศษ 3 2527 7 2556 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๕๑ พระ วรศักดิ์ ปญฺญาวโร ศรีเพ็ชร์ 10 2533 7 2556 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๕๒ สามเณร ศิริศักดิ์ ไชยขันธ์ 7 2538 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๕๓ สามเณร ยรรยง สุดตาชาติ 6 2540 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๕๔ สามเณร อรรถพล วังคะฮาด 11 2540 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๕๕ สามเณร จิรายุ พุทธังกุโร 5 2541 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๕๖ สามเณร สุภาพ ปุนนะมา 7 2541 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๕๗ สามเณร ปรมัตถ์ ใจศิริ 4 2542 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๕๘ สามเณร ณัฐดนัย สมุห์นวล 9 2542 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๕๙ สามเณร ธนพนธ์ เจดีย์ 9 2542 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๖๐ สามเณร คณาวุฒิ วิบูลอัฐ 10 2542 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๖๑ สามเณร ชุติพนธ์ แก้วศรี 10 2542 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๖๒ สามเณร มาโนช บุญตา 10 2542 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๖๓ สามเณร อนุพัฒน์ ธรรมโชติ 10 2542 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๖๔ สามเณร สุรสิทธิ์ ซิวมล 12 2542 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๖๕ สามเณร ไพศาล ลพเมือง 2 2543 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๖๖ สามเณร เฉลิมพล เกษมจิตร 4 2543 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๖๗ สามเณร คณิศร พ่วงแพ 5 2543 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๖๘ สามเณร ภคนันท์ รักสุริยา 7 2543 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๖๙ สามเณร กฤษฎา แสนมี 8 2543 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๗๐ สามเณร อนุศาสตร์ สงวนประชา 8 2543 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๗๑ สามเณร กิตติภณ ศรีบุญเรือง 9 2543 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๗๒ สามเณร ดนุพล ปัญญามัง 12 2543 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๗๓ สามเณร ประยุทธ์ แซ่ว้า 12 2543 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๗๔ สามเณร พลกร ปุนนะมา 1 2544 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๗๕ สามเณร วิษณุ จำปา 6 2544 ศรีบุญเรือง หัวหมาก บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๗๖ พระ ธนาวัฒน์ อภิปญฺโญ จันทราธนากุล 6 2530 5 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๗๗ พระ มิตร มหาปุญโญ เสือโรจน์ 7 2514 6 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๗๘ พระ ชิงชัย อติธฺมโม นามมนตรี 10 2520 6 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๗๙ พระ วรวิทย์ อติวีโร มนัสตรง 5 2530 6 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๘๐ พระ วีระพล ทีปโก จิตตรีสินธุ์ 7 2530 6 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๘๑ พระ ภีรสันต์ ฐิตปุญโญ คงศิลป์ 4 2533 6 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๘๒ พระ นฤนาท อรุโณ นาคปรากฏ 11 2533 6 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๘๓ พระ ไชยะเชฐ์ อริโย ยิ้มนิรัทร 8 2511 7 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๘๔ พระ สิวะทิพย์ วราสโย เปลี่ยนศรี 6 2522 7 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๘๕ พระ สุรชัย ฐิติโก จิตมุ่งมั่น 10 2524 7 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๘๖ พระ วสันต์ ปญฺญาธโร แซ่เบ๊ 6 2531 7 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๘๗ พระ วัลลภ ปนาโท นิลคร 7 2533 7 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๘๘ พระ อิทธิพงษ์ ถามวโร อิ่มใจ 10 2534 7 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๘๙ พระ บุญชีพ สุทฺธิโก เดชะดี 11 2534 7 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๙๐ พระ สงกรานต์ กิจฺจธโร พันคำ 4 2535 7 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๙๑ พระ จตุรงค์ ยติโก ชูชาญ 10 2535 7 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๙๒ พระ ธนโชติ อภินนฺโท สมสัตย์ 7 2536 7 2556 บึงทองหลาง คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๙๓ พระ เพชร ฐิตเมโธ เรือนคุ้ม 10 2532 12 2555 จันทวงศาราม คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๙๔ พระ สมพร อุชุจาโร ยอดเพชร 2 2528 3 2556 จันทวงศาราม คลองจั่น บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๙๕ พระ สุเมธ ชิตมาโร อนันตวิทยวงศ์ 7 2527 7 2546 สามัคคีธรรม วังทองหลาง บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๙๖ พระ ยงยุทธ อุปสโม เอี้ยงสูงเนิน 11 2533 3 2556 สามัคคีธรรม วังทองหลาง บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๙๗ พระ เสฎฐวุฒิ ฐานุตฺตโม คำเสือ 6 2534 7 2556 สามัคคีธรรม วังทองหลาง บางกะปิ
กท ๑๑๕๖/๐๖๙๘ พระ นพดล ฐิตธมฺโม เกตุสุริยวงศ์ 11 2535 7 2556 สามัคคีธรรม วังทองหลาง บางกะปิ

สำนักเรียน คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
ส่งสอบ ๑๓๙ รูป ขาดสอบ ๑๒ รูป คงสอบ ๑๒๗ รูป สอบได้ ๑๑๔ รูป สอบตก ๑๓ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๖๙๙ พระ ศุภกร ปญฺญาวชิโร โพธิ์แก้ว 1 2531 7 2556 คลองครุ คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๐๐ สามเณร จะอือแอ จะมู 1 2538 คลองครุ คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๐๑ สามเณร ทีประสาร อ้ายก้อน 8 2543 คลองครุ คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๐๒ พระ ธีรวัฒณ์ ฌานรโต กล้าหาญ 12 2530 7 2556 บุญศรีมุนีกรณ์ รามอินทรา คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๐๓ พระ ปรัชญ์ญาพล ธมฺมรโต ไวทยกุล 9 2532 7 2556 บุญศรีมุนีกรณ์ รามอินทรา คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๐๔ พระ ฐากูร เขมรโต ตะเภาพงธ์ 2 2535 7 2556 บุญศรีมุนีกรณ์ รามอินทรา คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๐๕ สามเณร วิชัย หลวงแสง 5 2538 บุญศรีมุนีกรณ์ รามอินทรา คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๐๖ สามเณร นฤเบศว์ แป๊ะเอี่ยม 1 2541 บุญศรีมุนีกรณ์ รามอินทรา คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๐๗ สามเณร ณัฐวุฒิ วงษา 10 2542 บุญศรีมุนีกรณ์ รามอินทรา คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๐๘ สามเณร วสันต์ ทีบำรุง 10 2542 บุญศรีมุนีกรณ์ รามอินทรา คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๐๙ สามเณร เกียรติประจักษ์ บุญเป็ง 10 2543 บุญศรีมุนีกรณ์ รามอินทรา คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๑๐ สามเณร สุรศักดิ์ ซาเกิม 10 2543 บุญศรีมุนีกรณ์ รามอินทรา คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๐๗๑๑ พระ ผลลี อภิญฺญาโต คีม 4 2537 7 2555 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๑๒ พระ อณุรักษ์ ภทฺทวโร วรรณะรังษี 12 2532 1 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๑๓ พระ อี๊ด กตธมฺโม ตันกระโทก 9 2526 2 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๑๔ พระ ณธกร ผุสิตธมฺโม จิระสุทธิภัทร 2 2534 2 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๑๕ พระ สุดใจ อุสโภ อิ่มโภคา 4 2500 4 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๑๖ พระ ไกรวิทย์ สุเมโธ ก้องสินธุ 5 2533 5 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๑๗ พระ อุดมศักดิ์ อติภทฺโท ว่าบ้านพลับ 8 2524 6 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๑๘ พระ อนุรุทธิ์ นนฺทสาโร ตลับนาค 5 2524 7 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๑๙ พระ มงคล มหามงฺคโล ถนอมสุข 7 2531 7 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๒๐ พระ ประเมศร์ กนฺตสีโล อ่อนส้มกิจ 1 2532 7 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๒๑ พระ ธวัฒชัย กิตฺติปาโล วิลาทอง 7 2532 7 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๒๒ พระ ณรรฐ์ธพงศ์ กตธมฺโม อจระสิงห์ 9 2534 7 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๒๓ พระ อัตพร ญาณสาโร รัศมี 7 2517 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๒๔ พระ กรพล ปญฺญาวุโธ ขำประดิษฐ์ 4 2522 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๒๕ พระ สุรพงษ์ ธมฺมธโร ขำศรีบุศ 11 2530 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๒๖ พระ ขวัญชัย ปริปุณฺโณ แสนสุธา 5 2532 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๒๗ พระ สิระ ปภากโร เชษฐดมเดชา 7 2532 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๒๘ พระ กิ่งศักดิ์ ฐานารโห ชัยปัญญา 10 2532 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๒๙ พระ นภรัฐ จิตฺตสํวโร วงษ์ชื่น 4 2533 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๓๐ พระ เฉลิมเกียรติ โชติปญฺโญ อยู่พ่วง 7 2533 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๓๑ พระ สหเทพ สีลเตโช เอี่ยมแฟง 12 2534 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๓๒ พระ ชวลิต ปูริตสีโล คล้ายสุบรรณ์ 4 2535 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๓๓ พระ จิตรกรณ์ ติสโล แต้ช้าง 8 2535 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๓๔ พระ กชพงศ์ สุขิโต จินโจ 7 2536 8 2556 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๓๕ สามเณร ธรวัฒน์ บุญเกิด 1 2543 นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๓๖ พระ ธานี ธมฺมาสโย จันพลงาม 11 2533 5 2556 บางเตย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๓๗ พระ อมรศักดิ์ สุเขสิโน เงินยวง 1 2520 6 2556 บางเตย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๓๘ พระ ไพบูลย์ ฐานจาโร สุดแดน 8 2521 7 2556 บางเตย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๓๙ พระ เชาวลิต อนาทาโน เจริญเมฆา 7 2535 7 2556 บางเตย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๔๐ พระ วิษณุ ทีปธมฺโม ศิลาโชติ 8 2535 7 2556 บางเตย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๔๑ พระ สมนึก ปภสฺสโร น้ำจันทร์ 2488 7 2552 พิชัย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๔๒ พระ สุขสันต์ ฐิตปญฺโญ ฟักสีเมือง 8 2535 5 2556 พิชัย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๔๓ พระ สวาสดิ์ ญาณิโก เท่าสิงห์ 1 2511 6 2556 พิชัย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๔๔ พระ รณภูมิ ธีรภทฺโท ทองติ่ง 5 2536 6 2556 พิชัย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๔๕ พระ วินัย ฐานวโร โยธายัสสะ 5 2517 7 2556 พิชัย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๔๖ พระ อธิพงษ์ อภิญาโณ ทวีกุล 4 2532 7 2556 พิชัย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๔๗ พระ อภิชาติ ยติกโร ฉัตรปวงคำ 4 2535 7 2556 พิชัย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๔๘ สามเณร พิทักษ์ ภูมิชนะกิจ 1 2538 พิชัย คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๔๙ พระ สมัย จตฺตมโล ทาดี 8 2510 4 2555 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๕๐ พระ สมภพ เขมจาโร ตรีเวชชรัตน์ 11 2511 12 2555 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๕๑ พระ วิทยา กิตฺติญาโณ สุพงษ์ 9 2526 2 2556 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๕๒ พระ วิรัตน์ อสชาโต รุ่มรวย 2 2514 4 2556 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๕๓ พระ พรชัย ปุญฺญธโร เยี่ยมสูงเนิน 5 2536 5 2556 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๕๔ พระ บัญญัติ นาถลาโภ วงษ์กล่ำ 11 2498 7 2556 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๕๕ พระ ภิญโญ ถาวโร สุ่มเงิน 5 2511 7 2556 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๕๖ พระ รุจิภาส ปิยธโร พัชรธนานพ 2 2520 7 2556 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๕๗ พระ กฤษดา ฐานุตฺตโม คงประทีป 7 2527 7 2556 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๕๘ พระ พงศกร กิตฺติปญฺโญ อ่อนปาน 8 2530 7 2556 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๕๙ พระ นนทพันธ์ หิริมโน เหมือนสร้อย 10 2530 7 2556 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๖๐ พระ ภูเบศ เหมวณฺโณ เอียดแก้ว 11 2532 7 2556 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๖๑ สามเณร อดิเทพ ยิ้มมา 9 2539 สุวรรณประสิทธิ๋ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กท ๑๑๕๖/๐๗๖๒ พระ มานะ อติพโล คำวงษ์ 7 2528 11 2555 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๖๓ พระ เอกพจน์ อภิปุญฺโญ ธีระรัตนนันท์ 8 2530 2 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๖๔ พระ ปิยภัทร โรจโน เอกภูมิ 6 2532 4 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๖๕ พระ จิตรภณ อินฺทโชโต อินทรย์วงศ์ 8 2535 5 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๖๖ พระ ดิเรก ธีรปญฺโญ วรรณชัย 5 2536 5 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๖๗ พระ ปริญญา ฐานุตฺตโม ชาติขยัน 1 2532 6 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๖๘ พระ ณัฐพล สีลธโร อนุสถิตย์ 6 2532 6 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๖๙ พระ ธงชัย พรหฺมโชโต สัญญะพันธุ์ 11 2535 6 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๗๐ พระ บุญเชิด โชติญาโณ เทียนสว่าง 1 2504 7 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๗๑ พระ เอกชัย อิทฺธิเตโช อิงคนินันท์ 11 2515 7 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๗๒ พระ ภัทรพล กุสลจิตฺโต เดชฉาย 3 2525 7 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๗๓ พระ จีระวิทย์ ธมฺมวโร เรือนแฝง 9 2528 7 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๗๔ พระ นรากร กลฺยาโณ ภักดี 4 2532 7 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๗๕ พระ วิชชา ถิรธมฺโม แย้งรุ่ง 4 2533 7 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๗๖ พระ ประวิทย์ โชติโก ปานคล้าย 1 2536 7 2556 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๗๗ สามเณร ธีรภัทร์ รัตนกูล 8 2542 ลาดปลาเค้า จรเข้บัว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๗๘ พระ สมศักด์ สุทฺธิโก สัญเดช 1 2509 2 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๗๙ พระ วันชนะ วชิรมโน หลำวรรณะ 10 2532 5 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๘๐ พระ นพดล นาถธมฺโม พุ่มอุไร 10 2534 5 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๘๑ พระ อนุสรณ์ อนุทโย วงษ์ขำ 2 2518 6 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๘๒ พระ สราวุฒิ สิริวณฺโณ สาพันธิ์ 5 2524 6 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๘๓ พระ ชวกร ชวโน กาญจนกันติการ 7 2528 6 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๘๔ พระ นรเสฏฐ์ นาถธมฺโม ศรีสวัสดิ์ 8 2531 6 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๘๕ พระ ศราวุธ ญาณวุฑฺโฒ ศรีสันฐาน 5 2527 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๘๖ พระ ศรายุทธ ฉนฺทธมฺโม แจ้งบำรุง 5 2528 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๘๗ พระ สมหมาย พลญาโณ ฑิตะปัญโญ 11 2529 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๘๘ พระ วัชรพล วชิรวํโส พลเกษตร 9 2530 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๘๙ พระ ใหม่ ฐิตาจาโร เพ็ญบุญ 12 2530 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๙๐ พระ เจษฎา ปริปุณฺโณ ทิมอิ่ม 7 2531 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๙๑ พระ กิตติชัย กิตฺติญาโณ อิ่มทรัพย์ 5 2532 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๙๒ พระ สหภาพ สุหชฺโช จั่นงิ้ว 3 2534 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๙๓ พระ พงษ์ศักดิ์ จิรตฺถิโก ถนอมพุดซา 5 2534 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๙๔ พระ บุญฤทธิ์ จารธมฺโม ช่างโต 3 2536 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๙๕ พระ สมชาย ขนฺติสาโร กิจสามารถ 7 2536 7 2556 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๙๖ สามเณร สาคร สอนบัวคำ 11 2537 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๙๗ สามเณร แสงชัย คุณประเสริฐ 4 2538 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๙๘ สามเณร นิคม ศรีสำทอง 8 2540 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๗๙๙ สามเณร สิทธิพงศ์ ดวงเด่นฉาย 6 2541 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๐๐ สามเณร รัชชานนท์ นิลพัตร 10 2541 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๐๑ สามเณร ภานุพันธ์ เฟื่องทรัพย์ 2 2542 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๐๒ สามเณร พีระพงษ์ ปุณสัณถาร 8 2542 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๐๓ สามเณร รุ่งโรจน์ ฉัตรัตติกรณ์ 12 2542 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๐๔ สามเณร ดาว สมหวัง 4 2544 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๐๕ สามเณร แสงเพชร สมหวัง 2 2545 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๐๖ สามเณร เพชรนรินทร์ ยืนยง 2 2546 ลาดพร้าว ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๐๗ พระ ดำรงศักดิ์ กตปญฺโญ เอี่ยมรอด 10 2522 12 2555 สาครสุ่นประชาสรรค์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๐๘ พระ โสรจ อคฺคธมฺโม แก้วเอียด 7 2530 12 2555 สาครสุ่นประชาสรรค์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๐๙ พระ ณัฐวุฒิ วิจิตฺโต เกิดพุ่ม 9 2534 3 2556 สาครสุ่นประชาสรรค์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๑๐ พระ วีรชัย อรุโณ ดีแท้ 6 2532 4 2556 สาครสุ่นประชาสรรค์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๑๑ พระ สุทธิพงษ์ กตปุญฺโญฺ อาณาเขต 6 2519 7 2556 สาครสุ่นประชาสรรค์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๑๕๖/๐๘๑๒ พระ ปริญญา ปริสุทฺโธ ฤกษ์งาม 7 2531 7 2556 สาครสุ่นประชาสรรค์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว

สำนักเรียน วัดเสมียนนารี
ส่งสอบ ๑๑ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๑ รูป สอบได้ ๑๑ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๘๑๓ พระ สาธิต สนฺตมโน โตมีบุญ 7 2523 6 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๑๔ พระ พนิต วุฑฺฒิสาโร ช่างทอง 3 2532 6 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๑๕ พระ นัท จิตฺตสํวโร กลีบศรี 2 2535 6 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๑๖ พระ ชุมพล อินฺทปญฺโญ อินทนิน 8 2523 7 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๑๗ พระ ภูมาณัฎฐ์ อติเมโธ เย็นสุขใจ 6 2525 7 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๑๘ พระ จตุพงษ์ จตุวํโส จุฑามาศ 11 2526 7 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๑๙ พระ ชัชชัย ชยธมฺโม เหลืองวิลัย 3 2530 7 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๒๐ พระ พงศกรณ์ วํสธมฺโม ม่วงกาศ 8 2530 7 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๒๑ พระ อนุพงศ์ อนุภทฺโท กุดเสนา 8 2531 7 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๒๒ พระ คงวัฒน์ คุณวฑฺฒโน พิศาภาค 2 2534 7 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๒๓ พระ ภานุเดช กิตฺติโสภโน บัวทอง 7 2535 7 2556 เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร

สำนักเรียน คณะเขตบางเขน-จตุจักร
ส่งสอบ ๔๕ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๔๕ รูป สอบได้ ๔๐ รูป สอบตก ๕ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๘๒๔ พระ องอาจ อตฺตสาโร กลิ่นรอด 2 2532 3 2556 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๒๕ พระ สุริยัน ปิยวณฺโณ แก้วชิงดวง 12 2535 5 2556 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๒๖ พระ ธนากร จิตฺตปญฺโญ ศรีทับทิม 2 2532 6 2556 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๒๗ พระ ดนุชภาคย์ สีลสํวโร นุตตโยธิน 7 2527 7 2556 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๒๘ พระ ยุทธนา อิสฺสรธมฺโม สุขโข 10 2528 7 2556 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๒๙ พระ ณัฐพงษ์ กุสลจิตฺโต ลั่นแผ้ว 5 2534 7 2556 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๓๐ พระ วราพงษ์ วรวฑฺฒโน อบเชย 12 2535 7 2556 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๓๑ พระ ชัยณรงค์ อธิปุญฺโญ กิจสอาด 2 2536 7 2556 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๓๒ พระ วิวัฒน์ วิสุทฺธสีโล สุดลอย 2 2536 7 2556 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๓๓ สามเณร ชาญชัย ช้างเยาว์ 9 2540 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๓๔ สามเณร วรเชษฐ์ พันทอง 9 2541 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๓๕ สามเณร อภิชาติ ภู่เมือง 4 2543 บางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๓๖ พระ ณัฐพัฒน์ ชาติธมฺโม เพ็งชาติ 9 2535 3 2555 ไตรรัตนาราม อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๓๗ พระ กฤษณะ ขนฺธภาโร ขันธวิสูตร 10 2481 6 2555 ไตรรัตนาราม อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๓๘ พระ พรพจน์ ฐิตวํโส พันธุ 3 2534 6 2555 ไตรรัตนาราม อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๓๙ พระ สมภาร วรญาโณ หลาบนอก 1 2509 7 2555 ไตรรัตนาราม อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๔๐ พระ สุรศักดิ์ อุปสโม พอกพูน 12 2520 7 2555 ไตรรัตนาราม อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๘๔๑ พระ บอย ธมฺมิโก ดัดแจ่ม 9 2527 6 2556 เทวสุนทร ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๔๒ พระ จักรกฤษณ์ สุชาโต มัณฑปาน 4 2535 6 2556 เทวสุนทร ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๔๓ พระ ขวัญชัย กนฺตธมฺโม ไพศาลศิลป์ 9 2519 7 2556 เทวสุนทร ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๔๔ พระ ปฐมพงษ์ คุณงฺกโร เจริญรัตน์ 2 2529 7 2556 เทวสุนทร ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๔๕ พระ วีรพล ปูริตสีโล จุลเจิม 9 2531 7 2556 เทวสุนทร ลาดยาว จตุจักร
กท ๑๑๕๖/๐๘๔๖ พระ วิวัฒน์ สิริธมฺโม วงษ์วานิช 1 2505 7 2556 อมราวราราม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๔๗ พระ ภานุวัฒน์ ขนฺติโก คะสะธรรม 6 2531 7 2556 อมราวราราม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๔๘ พระ นิค ฐิตสทฺโธ โกมารทัต 1 2532 2 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๔๙ พระ มานะ มานิโต ภู่แย้ม 5 2535 3 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๕๐ พระ กันตเมศฐ์ ติกฺขวิริโย เอี่ยมเหมือน 4 2517 4 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๕๑ พระ เอกราช ปโมทิโต ดอกไม้ทอง 4 2531 5 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๕๒ พระ มาวิน มหาวีโร อิ่มแก้ว 7 2533 5 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๕๓ พระ คุณานนท์ สมจิตฺโต รักพืช 3 2535 5 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๕๔ พระ อรรถพล อตฺถกาโม ยมนา 11 2531 6 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๕๕ พระ ธนกร ธมฺมกาโม ศรีแก้ว 8 2532 6 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๕๖ พระ ฐาปกรณ์ ฐานกโร บุญนา 4 2533 6 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๕๗ พระ สุรชัย สุวโจ ทับเสน 5 2518 7 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๕๘ พระ ปฐมชัย โชติโย บูภิชน 12 2520 7 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๕๙ พระ อั๋น อสุสโว จีรัชการ 10 2532 7 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๖๐ พระ กษิดิศ สาทโร ปานแดง 11 2532 7 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๖๑ พระ ธนพัฒน์ โชติโก วงษ์ฉิม 3 2534 7 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๖๒ พระ ณัฐพงษ์ ปสนฺโน จันทบุรม 12 2532 9 2556 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๘๖๓ สามเณร สรายุทธ แซ่อุ่น 3 2541 ราษฎร์นิยมธรรม คลองถนน สายไหม

สำนักเรียน คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
ส่งสอบ ๑๑๒ รูป ขาดสอบ ๓๓ รูป คงสอบ ๗๙ รูป สอบได้ ๖๘ รูป สอบตก ๑๑ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๘๖๔ พระ ขวัญชัย เขมจาโร วิจิตรสมพงษ์ 12 2524 7 2556 ดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๖๕ พระ รัฐพงษ์ ปสาทิโก คงเจริญ 1 2530 7 2556 ดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๖๖ พระ วรงกรณ์ วราสโภ อ่วมวนิช 6 2533 7 2556 ดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๖๗ พระ จตุพล อินฺทวณฺโณ วงษ์สุบรรณ์ 12 2533 7 2556 ดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๖๘ พระ ชัชวาล ชนาสโภ เว้บ้านแพ้ว 4 2534 7 2556 ดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๖๙ พระ สหชาติ สุชาโต ตะโกอยู่ 5 2534 7 2556 ดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๗๐ พระ ณรงค์ ภทฺทาจาโร ไตรโยธี 1 2536 7 2556 ดอนเมือง สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๗๑ พระ ปัญญาวุฒิ อภิวโร ชื่นจิตต์ 2 2535 2 2556 คลองบ้านใหม่ สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๗๒ พระ อนุชา สิริปญฺโญ จันทร์แทน 3 2531 7 2556 คลองบ้านใหม่ สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๗๓ พระ ประวิทย์ ปญฺญาธโร เหลาผา 2 2532 7 2556 คลองบ้านใหม่ สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๗๔ พระ พนธ์หฤษฎ์ กนฺตสีโล ยิ่งยืนยง 6 2534 7 2556 คลองบ้านใหม่ สีกัน ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๗๕ พระ ภานุพงษ์ ฐิตสทฺโธ ปัณฑรนนทกะ 7 2495 11 2555 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๗๖ พระ ชาลี อริญฺชโย ชินวงศ์ 12 2526 1 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๗๗ พระ เสนอ ทีฑายุโก บุญทวี 12 2518 3 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๗๘ พระ วสันต์ สจฺจวโร รัตนสาคร 6 2523 3 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๗๙ พระ กิตติเดช เตชธมฺโม พวงทอง 2 2531 3 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๘๐ พระ โสภณ โสภโณ บุญนุช 5 2500 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๘๑ พระ เชิดศักดิ์ โฆสธมิโม จงดี 12 2508 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๘๒ พระ ปรีชา ญาณสิริโก ตั้งสินทรัพย์ศิริ 3 2518 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๘๓ พระ ชัยนุวัฒน์ อนุตฺตโร ขจิตวิวัฒน์ 9 2518 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๘๔ พระ ธนกฤต สิริภทฺโท เขียนแก้ว 9 2520 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๘๕ พระ สมพงษ์ ปริปุณฺโณ บุญโพธิ์ 12 2520 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๘๖ พระ พรณรงค์ ฐิตสทฺโธ พวงเพชร 8 2522 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๘๗ พระ ชูชาติ เปมสีโล คำน้ำแดง 6 2524 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๘๘ พระ สุนันท์ ธมฺมสโร คำหล้าแก้ว 8 2528 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๘๙ พระ วัฒนพงษ์ ภทฺทโก ธรรมวงศ์ 10 2530 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๙๐ พระ เดชา รตนญาโณ พรสินไพสาน 1 2531 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๙๑ พระ ไกรวุฒิ ขนฺติวโร ชาวเหนือ 8 2531 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๙๒ พระ เกียรติศักดิ์ สนฺตจิตฺโต หนุนวงษ์ 10 2531 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๙๓ พระ ธนอนันต์ ญาณทีโป ชนะโรค 2 2532 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๙๔ พระ สาธิต ญาณสาโร ทองประเสริฐ 12 2532 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๙๕ พระ วิโรจน์ ขนฺติมโน ปานแดง 11 2533 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๙๖ พระ วัฒนา พลวฑฺฒโน เลิศล้ำ 3 2534 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๙๗ พระ วิกลม ชีวสุทฺโธ แซ่โคว้ 3 2534 7 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๙๘ พระ ณัฐพันธ์ ธมฺมสโร ฤทธิ์เมือง 7 2526 8 2556 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๘๙๙ สามเณร สรายุทธ์ ใจวงษา 6 2537 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๐๐ สามเณร ทรงกลด เย็นนิกร 8 2537 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๐๑ สามเณร สุรพัศ ยงยุทธ 7 2543 เวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๐๒ พระ บรรพต ปญฺญาพโล รัตนา 6 2530 6 2552 พรหมรังษี ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๐๓ พระ ชา ชาตวิโร อะสิพงค์ 12 2520 10 2552 พรหมรังษี ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๐๔ พระ ไพศาล ธมฺมิสฺสโล พึงแย้มกลิ่น 6 2515 7 2556 พรหมรังษี ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๐๕ พระ จักรพงษ์ ฐานวิโร ภิรมย์ 10 2534 7 2556 พรหมรังษี ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๐๖ สามเณร บุญศิริโชค ดีบ้านพร้าว 10 2539 พรหมรังษี ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๐๗ พระ วรพงศ์ วรวํโส พงศ์ชัยโชค 12 2494 7 2553 สายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๐๘ พระ นครินทร์ ตปสีโล ล้วนรอด 10 2527 7 2556 สายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๐๙ พระ วันเฉลิม ฐิตปุญโญ สุขกุล 12 2527 7 2556 สายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๑๐ พระ สถาพร จิตธมฺโม คมสารพางค์ 5 2529 7 2556 สายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๑๑ พระ พิสิฐพงศ์ ขนฺติธโร กลิ่นถือศิล 5 2532 7 2556 สายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๑๒ พระ กิตติกรณ์ กตธมฺโม ทะกาวิล 4 2534 7 2556 สายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๑๓ พระ อิสรานุวัฒน์ จนฺทสาโร น้อมรับพร 11 2535 7 2556 สายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๑๔ พระ จรรยณัฐ กนฺตวีโร คุณากร 11 2519 5 2556 เทพนิมิตต์ ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๑๕ พระ ธีระพงษ์ ธีรวํโส สิริกุลกิตติ 12 2535 6 2556 เทพนิมิตต์ ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๑๖ พระ วิวัฒน์ โชติบุญฺโญ แก้วคล้าย 10 2533 7 2556 เทพนิมิตต์ ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๑๗ พระ อัมรินทร์ จารุธมฺโม ลิมปมโนชญ์ 4 2532 11 2555 สีกัน(พุทธสยาม) ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๑๘ พระ สันติสุข อคฺคจิตฺโต ดีน้อย 10 2531 3 2556 สีกัน(พุทธสยาม) ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๑๙ พระ ธนวรรฒน์ อติเมโธ ประดับศรี 10 2529 7 2556 สีกัน(พุทธสยาม) ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๒๐ พระ ธีรวัฒน์ ทสฺสนีโย บุญอาจ 7 2534 7 2556 สีกัน(พุทธสยาม) ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๒๑ พระ พงศกร ขนฺติธโร กฤษดี 5 2536 7 2556 สีกัน(พุทธสยาม) ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๒๒ พระ สุรเดช ตปคุโณ สังข์นุช 3 2529 8 2556 สีกัน(พุทธสยาม) ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๑๕๖/๐๙๒๓ พระ เจษฎา สิริมงคฺโล ประพันธ์สันติ 12 2530 7 2553 หลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่
กท ๑๑๕๖/๐๙๒๔ พระ ชนพล ขนฺติพโล เดชปะระ 7 2517 1 2556 หลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่
กท ๑๑๕๖/๐๙๒๕ พระ มนตรี มุนิวํโส เกษลักษณ์ 11 2532 5 2556 หลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่
กท ๑๑๕๖/๐๙๒๖ พระ จักรพันธ์ คุณธาโร เกตุพิมพ์ 7 2535 6 2556 หลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่
กท ๑๑๕๖/๐๙๒๗ พระ พีท คนฺวํโส อุไรพงษ์ 9 2523 7 2556 หลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่
กท ๑๑๕๖/๐๙๒๘ พระ สุทรรศน์ ธีรํกุโร ศาลกลาง 12 2532 7 2556 หลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่
กท ๑๑๕๖/๐๙๒๙ พระ แทนทวิน อุตฺตมญาโณ ลี้กุล 5 2534 7 2556 หลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่
กท ๑๑๕๖/๐๙๓๐ พระ ปฏิญญา สิริธโร สมทรง 6 2535 7 2556 หลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่
กท ๑๑๕๖/๐๙๓๑ สามเณร ปรัชญา ปรีชาพงษ์ 3 2544 หลักสี่ ตลาดบางเขน หลักสี่

สำนักเรียน คณะเขตสายไหม
ส่งสอบ ๔๘ รูป ขาดสอบ ๔ รูป คงสอบ ๔๔ รูป สอบได้ ๔๔ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๙๓๒ พระ รังสิมันต์ โสภณสีโล ค่ายมั่น 10 2535 7 2556 โคกจ้าหล่า ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๓๓ พระ ทรงพล จารุธมฺโม เรืองอุดม 3 2534 5 2556 พรพระร่วงประสิทธิ์ ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๓๔ พระ ชลษพรรษ ชุติปญฺโญ คลังมณี 9 2513 7 2556 พรพระร่วงประสิทธิ์ ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๓๕ พระ สุรินทร์ ปสนฺโน ล้อมวงษ์ 6 2516 7 2556 พรพระร่วงประสิทธิ์ ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๓๖ พระ สุรินทร์ เตชวโร บุญมา 4 2530 7 2556 พรพระร่วงประสิทธิ์ ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๓๗ พระ ทินภัทร โชติปญฺโญ ม่วงศรี 7 2530 7 2556 พรพระร่วงประสิทธิ์ ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๓๘ พระ ปริญญา วรญาโณ เนียมปาน 5 2535 7 2556 พรพระร่วงประสิทธิ์ ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๓๙ พระ ณฐพล ขนฺติพโล นาสวน 6 2535 4 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๔๐ พระ ถวิล ถาวโร มานะจักร์ 8 2517 5 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๔๑ พระ ภมร ยสินฺธโร ชูเชิด 10 2532 5 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๔๒ พระ วัชรพงษ์ โสภณจิตฺโต ทองเอี่ยม 10 2532 6 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๔๓ พระ นพปฎล หิตจิตฺโต ประกานนท์ 5 2534 6 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๔๔ พระ ปราโมทย์ ปโมทิโต อังอำนวยโชค 7 2534 6 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๔๕ พระ สุวัฒน์ สุจิณฺโณ แก้วสุวรรณ์ 8 2534 6 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๔๖ พระ รุ่งโรจน์ ชุตินฺธโร คำบันเทิง 3 2522 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๔๗ พระ จักรพันธ์ ธมฺมธโร ศรีเจริญ 1 2524 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๔๘ พระ สุชาติ จิตฺตทนฺโต เดียดขุนทด 12 2524 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๔๙ พระ สุธรรม สุธมฺโม เพชรน้อย 6 2531 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๕๐ พระ นันทวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ ตรีเนตร 7 2531 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๕๑ พระ ธนนันท์ วุฑฺฒญาโณ คานนิม 12 2532 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๕๒ พระ วิริยะ มหาคุโณ ปานโชติ 5 2533 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๕๓ พระ นนทชัย อภินนฺโท ประทีปช่วง 1 2534 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๕๔ พระ สุขสงกรานต์ พุทฺธญาโณ เมฆแสน 4 2534 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๕๕ พระ ฐาปนิก สนฺตมโน พันธ์แจ่ม 11 2534 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๕๖ พระ โดนัส ปญฺญาวุฑฺโฒ รักสมจิตร 2 2535 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๕๗ พระ ประเสริฐ อติภทฺโท ปอสูงเนิน 4 2535 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๕๘ พระ จิรทีป จิรวฑฺฒโณ ภูหมั่นคิด 8 2535 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๕๙ พระ สุชาติ สุชาโต ขวัญสุวรรณ์ 2 2536 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๖๐ พระ สหภาพ เขมวีโร สังข์เสวก 7 2536 7 2556 อยู่ดีบำรุงธรรม ออเงิน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๖๑ พระ อรรถพงษ์ อตฺถกาโล เสือโต 9 2533 5 2556 เจริญธรรมาราม สายไหม สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๖๒ พระ ศุภนัฐ สุภโร วงษ์พิมเสน 6 2536 6 2556 เจริญธรรมาราม สายไหม สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๖๓ พระ อมรเทพ อมรธมฺโม วงษ์ด้วง 1 2511 7 2556 เจริญธรรมาราม สายไหม สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๖๔ พระ ทนง วราสโภ เกิดแก่น 8 2531 7 2556 เจริญธรรมาราม สายไหม สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๖๕ พระ พงศกร กิตฺติธมฺโม สุรดิษธนากร 12 2535 7 2556 เจริญธรรมาราม สายไหม สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๖๖ สามเณร ชนกันต์ กัณฑ์จู 3 2542 เจริญธรรมาราม สายไหม สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๖๗ พระ อัจฉริยะ สุชาโต วิศิษฏ์จิตรกร 9 2520 7 2556 หนองใหญ่ สายไหม สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๖๘ พระ เฉลิมศักดิ์ ถาวโร นิยมสวัสดิ์ 8 2528 7 2556 หนองใหญ่ สายไหม สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๖๙ พระ ภาวิน วรสทฺโธ สุวรรณโชติ 2 2533 5 2556 เกาะสุวรรณาราม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๗๐ พระ หนึ่ง ถิรสทฺโธ ฉิมพลี 3 2528 7 2556 เกาะสุวรรณาราม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๗๑ พระ พงษ์พัฒน์ สนฺติกโร ท้วมบริบูรณ์ 1 2532 7 2556 เกาะสุวรรณาราม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๗๒ พระ ชยกร ชยากโร โพธิ์สุข 10 2535 7 2556 เกาะสุวรรณาราม คลองถนน สายไหม
กท ๑๑๕๖/๐๙๗๓ พระ ปราโมทย์ วชิรปิโย แก้ววันดี 1 2511 7 2556 ศิริพงษ์ธรรมนิมิต ท่าแร้ง บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๙๗๔ พระ สาธิต ญาณทีโป กิตตินิยม 4 2523 7 2556 ศิริพงษ์ธรรมนิมิต ท่าแร้ง บางเขน
กท ๑๑๕๖/๐๙๗๕ พระ ถิรวัธน์ กิตฺติญาโณ ศิริทัศนกุล 2 2526 7 2556 ศิริพงษ์ธรรมนิมิต ท่าแร้ง บางเขน

สำนักเรียน คณะเขตมีนบุรี
ส่งสอบ ๖๗ รูป ขาดสอบ ๓ รูป คงสอบ ๖๔ รูป สอบได้ ๖๒ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๐๙๗๖ พระ ทศพล ฐานิสฺสโร ฉิมแก้ว 7 2535 3 2556 ทองสัมฤทธิ์ แสนแสบ มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๗๗ พระ สัตราวุธ ปวโร เจียมแพ 4 2535 5 2556 ทองสัมฤทธิ์ แสนแสบ มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๗๘ พระ กฤษฎา สุจิณฺโณ เจียมแพ 5 2535 5 2556 ทองสัมฤทธิ์ แสนแสบ มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๗๙ พระ วัชระ ฐานุตฺตโร เกตุอินทร์ 12 2530 6 2556 ทองสัมฤทธิ์ แสนแสบ มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๘๐ พระ พงษกร มหาปญฺโญ โพธิ์นิ่มแดง 11 2535 6 2556 ทองสัมฤทธิ์ แสนแสบ มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๘๑ พระ พิเชษฐ์ ฐานวโร ศรีเผือน 9 2516 7 2556 ทองสัมฤทธิ์ แสนแสบ มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๘๒ พระ ชะนัย ปมุตฺโต ริ้วดำ 12 2520 7 2556 ทองสัมฤทธิ์ แสนแสบ มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๘๓ พระ ณสิทธิ์ อาภากโร วงษ์สุริยัน 7 2535 7 2556 ศรีกุเรชา แสนแสบ มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๘๔ พระ อนุรักษ์ โชติโก นาราช 2 2532 11 2555 ใหม่ลำนกแขวก แสนแสบ มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๘๕ พระ ณรงค์ กิตฺติโก ไพเราะ 11 2535 7 2556 ใหม่ลำนกแขวก แสนแสบ มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๘๖ พระ ศิริเทพ ธมฺมรกฺขิตฺโต ศิริรัตนตรัย 6 2519 1 2556 บางเพ็งใต้ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๘๗ พระ อธิพงษ์ อธิวโร เกตุอุไร 3 2534 6 2556 บางเพ็งใต้ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๘๘ พระ ชาตรี ตนฺติปาโล ยิ้มโปรคำ 10 2535 6 2556 บางเพ็งใต้ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๘๙ พระ สุทธิ ญาณวุฑฺโฒ สุทธิสุทธิ์ 11 2530 7 2556 บางเพ็งใต้ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๙๐ พระ ธีรุต สนฺตมโน เมฆพึ่ง 8 2534 7 2556 บางเพ็งใต้ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๙๑ พระ ศิริศักดิ์ มงฺคลิโก สีสด 3 2535 7 2556 บางเพ็งใต้ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๙๒ พระ เกรียงไกร กิตฺติภทฺโท อินทร์ทรัพย์ 2 2530 4 2556 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๙๓ พระ สุชา สุธมฺโม เชยชื่นกลิ่น 11 2533 6 2556 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๙๔ พระ ภาคย์ ภทฺทโก เกิดรวย 3 2535 6 2556 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๙๕ พระ กิตติพงษ์ กิตฺติโก เด่นดวง 9 2534 7 2556 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๙๖ พระ บัณฑิตศาสตร์ ฐิตมโน เขียวดวงดี 3 2535 7 2556 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๙๗ พระ วรวุฒิ วณฺณคุตฺโต แดงสกุล 7 2536 7 2556 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๙๘ พระ วันชัย ชวโน พรมภักดี 9 2530 5 2556 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๐๙๙๙ พระ เจตพล ปญฺญาวโร งามคณะ 9 2525 6 2556 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๐๐ พระ ปัญญา ปญฺญาวโร อิ่มไพบูลย์ 9 2531 7 2556 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๐๑ พระ ปิยะพงษ์ จารุวณฺโณ สายโรจน์พันธ์ 10 2531 7 2556 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๐๒ พระ ระพีพงศ์ รวิวณฺโณ ชาวดง 10 2532 7 2556 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๐๓ พระ จิรวัฒน์ จิรสุโภ แววพานิช 12 2533 7 2556 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๐๔ พระ เชาวเรศ สํวโร บุญนะบุตร 9 2534 7 2556 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๐๕ พระ ปิยะพงษ์ ปิยสีโล สุภาพ 3 2535 7 2556 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๐๖ พระ อรรคนิตย์ อคฺคธมฺโม บุญเติร 11 2535 7 2556 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๐๗ พระ ธนยศ ธนปาโล จั่นคำ 5 2536 7 2556 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๐๘ สามเณร สุรเชษฐ์ บุญเกิด 7 2542 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๐๙ สามเณร ธนรัฐ โพธิลักษณ์ 10 2542 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๑๐ สามเณร สุธี สุกใส 10 2542 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๑๑ สามเณร ธนเดช บุญฤทธิ์ 12 2542 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๑๒ สามเณร ชาลิติ ปรืทอง 6 2543 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๑๓ สามเณร พันธ์ทอง โพหวัง 6 2543 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๑๔ สามเณร สิทธิชัย บัวเขียว 6 2543 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๑๕ สามเณร พิเชษฐ์ โพธิ์ศรี 7 2543 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๑๖ สามเณร ธาริต แซ่โง้ว 12 2543 แสนสุข มีนบุรี มีนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๐๑๗ พระ นิลัด รตนโชโต อวยพรส่ง 10 2529 5 2553 คู้บอน บางชัน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๑๘ พระ ธนาวุธ วรธมฺโม ม่วงรอด 11 2531 3 2556 คู้บอน บางชัน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๑๙ พระ บุรินทร์ ฐานิสฺสโร จันทวงษ์ 6 2529 5 2556 คู้บอน บางชัน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๒๐ พระ อธิป อธิปญฺโญ ทารพันธ์ 3 2533 6 2556 คู้บอน บางชัน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๒๑ พระ พิเชษฐ์ สุภทฺโท อิ่มอุรัง 4 2533 6 2556 คู้บอน บางชัน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๒๒ พระ นที ชุติปญฺโญ รุ่งสุวรรณ 6 2533 6 2556 คู้บอน บางชัน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๒๓ พระ วศิร อาภทฺธโร ศิรตระกูล 10 2523 7 2556 คู้บอน บางชัน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๒๔ พระ โอฬาร โอภาโส เดชาวุธ 3 2535 7 2556 คู้บอน บางชัน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๒๕ สามเณร สุรเทพ เจ๊กจันทึก 8 2538 คู้บอน บางชัน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๒๖ สามเณร กิติศักดิ์ จันทร์ตรา 4 2539 คู้บอน บางชัน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๒๗ พระ ดำรงฤทธิ์ สุริยกโร ฤทธิสรไกร 6 2531 3 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๑๐๒๘ พระ อภิมุข อภิมุกฺโข คงสำรวย 2 2517 5 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๑๐๒๙ พระ ทรงพล ธมฺมพโล สัมมานิธิ 10 2528 6 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๑๐๓๐ พระ เอกรัตน์ เอกลกฺขโณ ยังเจริญ 5 2532 6 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๑๐๓๑ พระ สิทธิเดช สิทฺธิเตโช กลั่นสุวรรณ 6 2535 6 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๑๐๓๒ พระ ประมุข ยสชาโต ยศเทียม 5 2519 7 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๑๐๓๓ พระ วรากรณ์ วรากโร นิลดำ 8 2522 7 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๑๐๓๔ พระ พงศ์พัสต์ วํสพทฺโธ ธรรมนิทรา 4 2531 7 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๑๐๓๕ พระ อนุพล อนุพโล อ่อนศรี 10 2533 7 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๑๐๓๖ พระ ฉัตรชัย ฉตฺตชโย ภู่เจริญ 3 2534 7 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว
กท ๑๑๕๖/๑๐๓๗ พระ อานันท์ อานนฺโท อรุณรุ่ง 8 2534 7 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว คันนายาว

สำนักเรียน คณะเขตคลองสามวา
ส่งสอบ ๙๑ รูป ขาดสอบ ๙ รูป คงสอบ ๘๒ รูป สอบได้ ๘๐ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๐๓๘ พระ กฤษดา ญาณวโร ทาวิน 3 2534 2 2555 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๓๙ พระ สุรเทพ ธมฺมวิริโย นาเจริญ 5 2494 11 2555 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๔๐ พระ เอกราช อภินนฺโท ภิรมย์อยู่ 11 2535 1 2556 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๔๑ พระ วุฒิพงษ์ สุภกิจฺโจ เขียนทอง 5 2527 3 2556 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๔๒ พระ พลตรี อนุภทฺโท เลนบำรุง 7 2516 5 2556 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๔๓ พระ ศรชัย วิสุทฺโท ทองแม้น 7 2520 6 2556 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๔๔ พระ สมรัก อิทฺธิเตโช เทวเดช 1 2525 6 2556 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๔๕ พระ ฐาปนันท์ จรณธมฺโม แก้วสุข 4 2534 6 2556 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๔๖ พระ สมภพ กนฺตพโล สุภาเจริญ 12 2503 7 2556 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๔๗ พระ สมเกียรติ์ สมจิตโต คงเปรม 10 2530 7 2556 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๔๘ สามเณร อนุวัฒน์ ทองเนื้อห้า 10 2541 บัวแก้วศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๔๙ พระ ภูวดิถ ฉนฺทสีโล ทศสำราญ 12 2535 3 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๕๐ พระ นิพนธ์ สจฺจวโร สุขเอี่ยม 8 2534 5 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๕๑ พระ วันมงคล อนุตฺตโร สังข์เพ็ชรรัตน์ 11 2535 5 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๕๒ พระ พรชัย อธิวโร พรมภักดี 8 2536 5 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๕๓ พระ สายชล ถิรปญฺโญ สวัสดี 10 2534 6 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๕๔ พระ มนตรี กิตฺติวณฺโณ ดวงขาว 2 2535 6 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๕๕ พระ ทะนงศักดิ์ ฐิตพโล สมน้อย 5 2535 6 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๕๖ พระ ภูริวัฒน์ หิริโก เทพภูธร 7 2535 6 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๕๗ พระ เพชร ฐิตปญฺโญ ตรีเนตร 9 2535 6 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๕๘ พระ นัฐพล อภิปญฺโญ สาลีผลิน 12 2535 6 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๕๙ พระ สมบัติ สณฺณโต เทียนแก้ว 8 2516 7 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๖๐ พระ สมปอง จิตปุญฺโญ แพรอด 5 2535 7 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๖๑ พระ นฤชล ภูริจิตฺโต ยาจิตร์ 7 2535 7 2556 สุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๖๒ พระ สอน ธมฺมโชโต โหมดตาด 12 2485 7 2547 ลำกะดาน สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๖๓ พระ สุชาติ สุชาโต เต่าโคกสูก 9 2525 7 2547 ลำกะดาน สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๖๔ พระ กิตติศักดิ์ สุขกาโม บัวเมือง 3 2536 4 2556 ลำกะดาน สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๖๕ พระ จิรมิตร อิสุกาโม รอดรัตน์ 4 2527 7 2556 ลำกะดาน สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๖๖ พระ พรชัย ปญฺญาวโร จันพยัค 10 2528 7 2556 ลำกะดาน สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๖๗ พระ ชัยวัฒน์ ปุณฺณวุฑโฒ หมื่นไตร 1 2533 7 2556 ลำกะดาน สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๖๘ พระ กฤษฎา สุกฺธมฺโม หมัดอิ๊ว 10 2535 7 2556 ลำกะดาน สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๖๙ สามเณร วิชญ์พล วงษ์ผาสุข 5 2540 ลำกะดาน สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๗๐ สามเณร ธนวัฒน์ วงษ์ผาสุข 7 2541 ลำกะดาน สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๗๑ พระ สมบูรณ์ สุภาจาโร กระสอบทอง 9 2499 3 2556 ศรีสุขสถาพร สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๗๒ พระ เผด็จ สนฺตจิตฺโต มราหมณโชติ 5 2513 6 2556 ศรีสุขสถาพร สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๗๓ พระ ณัฐพล เขมวโร งามนิยม 12 2534 2 2556 สุทธิสะอาด สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๗๔ พระ ชัยวัฒน์ ปภากโร พ่วงพูล 10 2527 4 2556 สุทธิสะอาด สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๗๕ พระ นภดล สิริจนฺโท เปลี่ยนไทย 10 2534 6 2556 สุทธิสะอาด สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๗๖ พระ กิตติพงษ์ หิริสมฺปนฺโน นกอยู่ 3 2535 6 2556 สุทธิสะอาด สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๗๗ พระ ธวัชชัย กลฺยาณธมฺโม คงเปรม 5 2535 6 2556 สุทธิสะอาด สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๗๘ พระ อมรรัตน์ คุณากโร เถรแก้ว 9 2517 7 2556 สุทธิสะอาด สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๗๙ พระ ชัชวาล กลฺยาณรโต ขันเสนาะ 2 2535 7 2556 สุทธิสะอาด สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๘๐ พระ ธนวัฒน์ จนฺทสาโร โทนธนู 12 2535 7 2556 สุทธิสะอาด สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๘๑ พระ นฤพงษ์ คุณงฺกโร ยงพันธ์ 12 2535 7 2556 สุทธิสะอาด สามวาตะวันออก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๘๒ พระ สมประสงค์ ชาตสํวโร เจริญวงษ์ 8 2520 6 2556 แป้นทองโสภาราม สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๘๓ พระ ปัฐทวี สุนฺทรธมฺโม หอมแช่ม 4 2536 6 2556 แป้นทองโสภาราม สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๘๔ พระ สุทธิภัทร สุขเวสโก สุภาวรรณ 9 2528 7 2556 แป้นทองโสภาราม สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๘๕ พระ นิศรุจ ธมฺมาภิรโม นกโต 9 2531 7 2556 แป้นทองโสภาราม สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๘๖ พระ ขจร คุณสํวโร วัฒนพงศ์สวัสดิ์ 3 2532 7 2556 แป้นทองโสภาราม สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๘๗ สามเณร สนธยา หอมประเสริฐ 2 2543 แป้นทองโสภาราม สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๘๘ พระ จักรกฤษณ์ ชินวโร อาทิ 3 2533 12 2555 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๘๙ พระ อภิพงศ์ภรณ์ ฐานิโย กิ่งไม้กลาง 6 2529 1 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๙๐ พระ มานพ ปสนฺโน พลอยทับทิม 3 2513 2 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๙๑ พระ วิเชียร สาทโร ยิ้มโปรยคำ 6 2500 4 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๙๒ พระ ภิรมณ์ ฐิตกุสโล รักคุ้ม 11 2530 4 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๙๓ พระ ลิขิต จนฺทสโร สว่างอารมณ์ 8 2534 4 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๙๔ พระ บัญชา โกสโล เนียมกล่ำ 4 2524 5 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๙๕ พระ ชนาภัทร ทินฺนวโร ปานจาด 5 2535 5 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๙๖ พระ กัณทกิจ ขนฺติธมฺโม ศรีชุม 12 2513 6 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๙๗ พระ ฤทธิชัย อนุตฺตโร คุระจอก 3 2532 6 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๙๘ พระ เผด็จ ขนฺติพโล คุ้มสูงเนิน 8 2532 6 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๐๙๙ พระ ประสงค์ ฐานวโร แสงแจ่มแจ้ง 10 2533 6 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๐๐ พระ ศรีชัช อรุโณ สีชนะ 9 2535 6 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๐๑ พระ ศิริพล ธมฺมปาโล ดียิ่ง 3 2536 6 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๐๒ พระ ณัฐเวศน์ จารุธมฺโม โสสี 7 2522 7 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๐๓ พระ อติวัฒน์ กิตฺติคุโณ ชาตรูประชีวิน 8 2522 7 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๐๔ พระ วันชัย มนุญฺโญ สารีผล 8 2523 7 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๐๕ พระ อรุณ ปภาโส ศรีจำนงค์ 7 2531 7 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๐๖ พระ อุเทน วิรโช ด้วงใจจิตร 8 2531 7 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๐๗ พระ ณัฐวุธ โชติโย แก้วจั่นเพชร 11 2532 7 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๐๘ พระ อมรเทพ อติภทฺโท ณ ระนอง 7 2534 7 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๐๙ พระ นฤมิต อภิวนฺโณ ใจเมือง 7 2535 7 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๑๐ พระ หิรัญ จกฺกวโร อินแก้วเมฆ 8 2535 7 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๑๑ พระ สิทธิโรจน์ ฐานิสฺสโร ทิมถาวร 9 2535 7 2556 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๑๒ สามเณร ชาญชัย ดียิ่ง 9 2534 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๑๓ สามเณร กฤษณะ บำรุงตา 4 2538 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๑๔ สามเณร สุกฤษฐ์ นิ่มตระกูล 11 2539 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๑๕ สามเณร สุริยา เที่ยงบุญถึง 8 2541 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๑๖ สามเณร โยธิน สิงหเสนี 12 2542 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา
กท ๑๑๕๖/๑๑๑๗ สามเณร เสกสรร นามนิยม 12 2542 พระยาสุเรนทร์ สามวาตะวันตก คลองสามวา

สำนักเรียน คณะเขตลาดกระบัง
ส่งสอบ ๑๐๗ รูป ขาดสอบ ๖ รูป คงสอบ ๑๐๑ รูป สอบได้ ๑๐๐ รูป สอบตก ๑ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๑๑๘ พระ ขวัญชัย เทวธมฺโม ช่างแกะ 4 2535 2 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๑๙ พระ ฤทธิชัย กิตฺติสาโร อาจเจริญ 12 2533 3 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๒๐ พระ สุเมธ ภูริจิตฺโต รัตนทิพย์ 4 2531 4 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๒๑ พระ ณัฐวัชร์ กตปุญฺโญ ต่วนชะเอม 8 2534 5 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๒๒ พระ องอาจ หสธมฺโม วงศ์มั่น 5 2535 5 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๒๓ พระ สุวรรณ สมจิตฺโต ชูยิ้ม 11 2520 6 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๒๔ พระ บรรลือฤทธิ์ ธมฺมเตโช วงษ์พระจันทร์ 5 2532 7 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๒๕ พระ มนต์ไพร อนุตฺตโร การคะณี 9 2533 7 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๒๖ พระ ทรงพล ฉนฺทชาโต เกิดสำราญ 12 2535 7 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๒๗ พระ ปิยะวัฒน์ อคฺคธมฺโม มุกดา 5 2536 7 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๒๘ พระ ศิริชัย สุมงฺคโล เพ็ชรขำ 7 2536 7 2556 ลานบุญ ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๒๙ พระ สมปอง จนฺทาโภ สมัครเขตรกรรม 5 2509 8 2555 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๓๐ พระ ภูมิธนิศวร์ ภูริปญฺโญ ชะเต 2 2531 1 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๓๑ พระ บุญช่วย โชติปญฺโญ แก้วประเสริฐ 2 2533 3 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๓๒ พระ ธีระพงษ์ ปุญฺญมโน พลับเจริญสุข 5 2536 5 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๓๓ พระ พงษ์อนันต์ ฐิตสีโล จันทร์หนู 11 2530 6 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๓๔ พระ วัลลภ รกฺขิตจิตฺโต พิกุลแก้ว 7 2535 6 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๓๕ พระ ธีระพล ญาณสํวโร เปียกสันเทียะ 11 2535 6 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๓๖ พระ ธนรักษ์ รกฺขิตธมฺโม หงวนเสงี่ยม 5 2536 6 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๓๗ พระ เสกสรรค์ อคฺคธมฺโม คำนวน 9 2522 7 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๓๘ พระ อนุสรณ์ ปิยธมฺโม ผลโพธิ์ 10 2527 7 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๓๙ พระ กิตติศักดิ์ สุทฺธจิตโต บุตรเฉย 2 2534 7 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๔๐ พระ กิตติธัช สุเมโธ อินทราราม 5 2534 7 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๔๑ พระ ปริวัฒน์ ฐานวโร แกล้วกล้า 11 2535 7 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๔๒ พระ วัชระ กนฺตสีโล ทองทา 2 2536 7 2556 ปลูกศรัทธา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๔๓ พระ อนุวัฒน์ ชยธมฺโม เจริญสาคร 1 2526 2 2556 สังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๔๔ พระ เอกนรินทร์ ตปคุโณ เรืองจรัส 10 2522 4 2556 สังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๔๕ พระ ปฏิญา ชาคโร เกตุแสง 1 2529 6 2556 สังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๔๖ พระ เจริญขัย วรธมฺโม ผ่องใส 10 2534 6 2556 สังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๔๗ พระ สมคิด อริโย โพธิ์เทียน 12 2535 6 2556 สังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๔๘ พระ เจษฎา สุขิโต ทองสัมฤทธิ์ 1 2534 7 2556 สังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๔๙ พระ พีระพล เมตฺติโก เสวกเสนีย์ 1 2537 7 2556 สังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๕๐ พระ คมสันต์ สุธีโร ชุ่มเกต 4 2534 3 2556 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๕๑ พระ วัฒนชัย กิตฺติสาโร ร่มโพธิ์ 9 2536 3 2556 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๕๒ พระ ณัฐพล ขนฺติพโล แสงสุข 3 2533 5 2556 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๕๓ พระ ปิยนัฐ ธมฺมทินฺโน ชมความสุข 10 2535 6 2556 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๕๔ พระ ประชา ธมฺมเตโช มั่นสติ 1 2536 6 2556 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๕๕ พระ ณัฐพงศ์ ฉนฺทสุโภ อาจสงคราม 4 2529 7 2556 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๕๖ พระ โต้ง ปิยวณฺโณ โพธิ์ประดิษฐ์ 1 2521 9 2555 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๕๗ พระ พูลศักดิ์ กิตฺติธโร อาจปรีชา 10 2504 12 2555 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๕๘ พระ มนัสชัย อคฺควณฺโณ แซ่ตั้ง 4 2507 4 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๕๙ พระ สุรัตน์ ธีรวํโส เพ็งทรัพย์ 8 2517 4 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๖๐ พระ ณัฐพงศ์ ฐิตปญฺโญ บุญปั้น 5 2535 4 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๖๑ พระ เอกสิทธิ์ สีลวณฺโณ ม้าจีน 9 2533 5 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๖๒ พระ วิรัตน์ ขนฺติโก นิลเพชร 8 2532 6 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๖๓ พระ ชัชวาลย์ จารุวํโส แจ้งสว่าง 7 2533 6 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๖๔ พระ มงคล ขนฺติธมฺโม ชูพลาย 3 2536 6 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๖๕ พระ สมนึก กิตฺติวณฺโณ พรมที 6 2536 6 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๖๖ พระ ชัยณรงค์ ปญฺญาทีโป โพธิ์ประดิษฐ์ 12 2531 7 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๖๗ พระ อาทิตย์ อาทิตฺตปญฺโญ พ่วงรอด 8 2535 7 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๖๘ พระ บุญชอบ สุชีโว เพ็ชรคง 9 2535 7 2556 ปากบึง คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๖๙ พระ ต่อสกุล ญาณิสฺสโร จงสวัสดิ์ 4 2530 5 2556 บำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๗๐ พระ สัจจพงศ์ ฐิตาจาโร ศิริเวช 12 2534 6 2556 บำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๗๑ พระ ปิยะพันธุ์ ยสวฑฺฒโน แจ่มสุข 10 2511 7 2556 บำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๗๒ พระ พันศักดิ์ ธมฺมิโก ปรียวนิตย์ 1 2524 7 2556 บำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๗๓ พระ อนุสิทฐ์ วิสุทฺธจิตฺโต ทังสมบูรณ์ 4 2529 7 2556 บำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๗๔ พระ บอลล์ ธมฺมปาโล เพชรโต 5 2531 7 2556 บำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๗๕ พระ ศิวกร สีลสํวโร ศรีวิไล 10 2535 7 2556 บำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๗๖ พระ อาทิตย์ อติภทฺโท แซมหิรัญ 6 2526 12 2556 บำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๗๗ พระ จักรกฤษ กิจฺจสาโร ศรีเมือง 5 2528 2 2556 ราชโกษา ขุมทอง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๗๘ พระ สมมิตร เขมปญฺโญ แซวประโคน 8 2518 5 2556 ราชโกษา ขุมทอง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๗๙ พระ สราวุฒิ วุฑฺฒิสาโร สุดอุดม 11 2533 5 2556 ราชโกษา ขุมทอง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๘๐ พระ คุณานนท์ สารคนฺโธ จำปา 7 2532 6 2556 ราชโกษา ขุมทอง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๘๑ พระ พิเชษฐ์ พทฺธธมฺโม ฑีฆะสัมพันธ์ 3 2536 7 2556 ราชโกษา ขุมทอง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๘๒ พระ ไกรสร ฉนฺทสาโร สีเนียม 5 2521 6 2556 ขุมทอง ขุมทอง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๘๓ พระ พงษ์พัฒน์ พลวฑฺโฒ ศิริวรรณ 6 2530 6 2556 ขุมทอง ขุมทอง ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๘๔ พระ ไพโรจน์ จนฺทโชโต นาคสุวรรณ 12 2507 11 2555 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๘๕ พระ พัชรพล ปญฺญาวุฑฺโฒ สีชมภู 4 2535 12 2555 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๘๖ พระ คมกฤษ อภิชาโน จันวิมล 3 2534 1 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๘๗ พระ จักรพันธ์ จนฺทสาโร แสงอินทร์ 3 2534 5 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๘๘ พระ ภานุพงศ์ ติสาโร สายสิน 5 2531 6 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๘๙ พระ วิทวัสชัย ยโสธโร พรมอ่อน 10 2535 6 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๙๐ พระ ธนพล กิตฺติปญฺโญ คำประสิทธ์ 5 2536 6 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๙๑ พระ สมาน เตชธโร คำแก้ว 4 2505 7 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๙๒ พระ สัญญา โชติปญฺโญ สุวรรณเดช 11 2524 7 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๙๓ พระ วุฒิชัย เตชวโร เหมือนภาค 11 2527 7 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๙๔ พระ วีรยุทธ สุขิโต ศรีอยุธยา 4 2531 7 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๙๕ พระ เกรียงไกร รตนโชโต จาดฮามรถ 9 2533 7 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๙๖ พระ พิษณุ ยติกโร แก่นหิรัญ 5 2534 7 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๙๗ พระ ไพบูลย์ ปญฺญาวชิโร เดชเปรื่อง 5 2534 7 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๙๘ พระ เกรียงไกร กนฺตวณฺโณ ฮวดจึง 3 2536 7 2556 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๑๙๙ สามเณร พงษ์ศักดิ์ แพงวิเศษ 5 2539 พลมานีย์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๐๐ พระ ศิลา ปมุตฺโต รอดภัย 1 2536 1 2556 สุทธาโภชน์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๐๑ พระ วรสิทธิ์ เทวธมฺโม เรืองพร 7 2532 5 2556 สุทธาโภชน์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๐๒ พระ วรวุฒิ วรสทฺโธ ศรีภูผา 1 2535 6 2556 สุทธาโภชน์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๐๓ พระ นิรันดร ปุญฺญภาโค อู่อ้น 2 2536 6 2556 สุทธาโภชน์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๐๔ พระ ธนพล ธนปาโล หล่อนิล 4 2536 6 2556 สุทธาโภชน์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๐๕ พระ ชัยวัฒน์ ปภาโส มีเกิด 11 2533 7 2556 สุทธาโภชน์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๐๖ พระ สิทธา สิริธโร สว่างการ 10 2535 7 2556 สุทธาโภชน์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๐๗ พระ ธวัชชัย ปิยสีโล พลายงาม 1 2536 7 2556 สุทธาโภชน์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๐๘ พระ ชัชวาลย์ คุเณสโน รุ่งโรจน์เรือง 7 2536 7 2556 สุทธาโภชน์ ทับยาว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๐๙ พระ ธรรมวุธ ธมฺมวุฑฺโฒ บัวทอง 4 2533 6 2556 บึงบัว ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๑๐ พระ สิทธิพร ธีรปญฺโญ โพธิ์ทองคำ 3 2535 6 2556 บึงบัว ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๑๑ พระ ธีระพงษ์ วิสุทฺธิสีโล ร่มรื่น 8 2535 6 2556 บึงบัว ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๑๒ พระ วิจิตร วิจิตฺโต แซ่เบ๊ 11 2535 6 2556 บึงบัว ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๑๓ พระ โยธิน อภิปุณฺโณ คล้ายดวง 1 2536 6 2556 บึงบัว ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๑๔ พระ สมทรง ชาครธมฺโม กันเกตุ 1 2503 7 2556 บึงบัว ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๑๕ พระ สักรินทร์ ฐิตวิริโย นาคสุข 10 2531 7 2556 บึงบัว ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๑๖ พระ ธีรพงศ์ ธีรวํโส ม่วงเกตุมา 4 2533 7 2556 บึงบัว ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๑๑๕๖/๑๒๑๗ พระ สรศักดิ์ สุจิณฺโณ พวงพุ่ม 5 2535 7 2556 บึงบัว ลำปลาทิว ลาดกระบัง

สำนักเรียน คณะเขตหนองจอก
ส่งสอบ ๗๙ รูป ขาดสอบ ๑๕ รูป คงสอบ ๖๔ รูป สอบได้ ๓๐ รูป สอบตก ๓๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๒๑๘ พระ ธวัชชัย ฉนฺทสีโล เปรมศิริ 3 2534 1 2556 นารีราษฎร์ประดิษฐ์ คลองสิบสอง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๑๙ พระ ทศพร เขมปญฺโญ รอดประสิทธิ์ 11 2534 3 2556 นารีราษฎร์ประดิษฐ์ คลองสิบสอง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๒๐ พระ วันชัย ชุติมนฺโต ประหยัดทรัพย์ 8 2535 5 2556 นารีราษฎร์ประดิษฐ์ คลองสิบสอง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๒๑ พระ อนุรักษ์ ปภสฺสโร ศรีทองอยู่ 7 2536 7 2556 นารีราษฎร์ประดิษฐ์ คลองสิบสอง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๒๒ พระ กิติพันธ์ สิริวฑฺฒโก ตาปนานนต์ 4 2533 6 2556 แสนเกษม คลองสิบสอง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๒๓ พระ ธนพงษ์ คมฺภีรธมฺโม ปานสมพงค์ 9 2533 7 2556 แสนเกษม คลองสิบสอง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๒๔ พระ สุรินทร โชติธมฺโม เสือจุ้ย 1 2535 7 2556 แสนเกษม คลองสิบสอง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๒๕ พระ สมใจ ขนฺติธโร ชูเชิด 5 2515 7 2556 ใหม่เจริญราษฎร์ คลองสิบสอง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๒๖ สามเณร ชานนท์ แก้วดำ 3 2538 ใหม่เจริญราษฎร์ คลองสิบสอง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๒๗ พระ ธนกฤช สิริสุวณฺโณ ทองศรี 9 2530 7 2556 ประยงค์กิตติวนาราม คลองสิบสอง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๒๘ พระ เฉลิมวุธ ธมฺมวุฑฺโฒ ทรงพินิจ 5 2528 7 2556 ราษฎร์บำรุง ลำต้อยติ่ง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๒๙ พระ ปรัชญา มหาวีโร สัพโส 11 2522 12 2555 ลำต้อยติ่ง ลำต้อยติ่ง หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๓๐ พระ ก่อเกียรติ จิตฺตทนฺโต สุขสมกิจ 10 2512 1 2555 อู่ตะเภา ลำผักชี หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๓๑ พระ สุรพงษ์ โชติธมฺโม ชื่นกลิ่น 1 2522 7 2556 อู่ตะเภา ลำผักชี หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๓๒ พระ ชานน ภูริญาโณ ชื่นเจริญ 12 2531 7 2556 อู่ตะเภา ลำผักชี หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๓๓ พระ ดาว ชิตมาโร นามคำ 3 2520 7 2556 ลำพะอง ลำผักชี หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๓๔ พระ วีรพล ขนฺติพโล ผสมจันทร์ 5 2534 1 2556 สามง่าม คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๓๕ พระ กฤษณะ กิตฺติสรโณ แฉ่งสวัสดิ์ 5 2536 6 2556 สามง่าม คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๓๖ พระ สมเกียรติ ชาคโร ลือลีลาโรจน์ 3 2525 7 2556 สามง่าม คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๓๗ พระ ธงชัย ฐานสมฺปุณฺโณ ปัญญา 5 2531 7 2556 สามง่าม คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๓๘ พระ ชนะชัย สุธีโร โพธิ์ใหญ่ 8 2535 6 2556 สีชมพู คลองสิบ หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๓๙ พระ วิเชษฐ์ ฐานุตฺตโร เขียวชะอุ่ม 3 2530 4 2556 หนองจอก กระทุ่มราย หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๔๐ พระ ธรรมชาติ ธมฺมโชโต เสมอเชื้อ 4 2530 4 2556 หนองจอก กระทุ่มราย หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๔๑ พระ สาคร อสิญาโณ ไชยวงค์จันทร์ 9 2520 5 2556 หนองจอก กระทุ่มราย หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๔๒ พระ อัคระ รตนโชโต สติธโรปกรณ์ 10 2529 6 2556 หนองจอก กระทุ่มราย หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๔๓ พระ ชนินทร์ จนฺทสุวณฺโณ พิมพ์อาภรณ์ 4 2533 6 2556 หนองจอก กระทุ่มราย หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๔๔ พระ นิรันดร์ อจฺจาทโร สายอยู่ 9 2534 6 2556 หนองจอก กระทุ่มราย หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๔๕ พระ กฤษณะ อสฺสโว แซ่ลิ้ม 7 2535 6 2556 หนองจอก กระทุ่มราย หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๔๖ พระ ไสว ทีปธมฺโม เปลี่ยนโปร่งวิทย์ 10 2505 7 2556 หนองจอก กระทุ่มราย หนองจอก
กท ๑๑๕๖/๑๒๔๗ พระ สุวรรณ เหมโก สังข์ทอง 4 2523 7 2556 หนองจอก กระทุ่มราย หนองจอก

สำนักเรียน คณะเขตธนบุรี
ส่งสอบ ๖๓ รูป ขาดสอบ ๑๒ รูป คงสอบ ๕๑ รูป สอบได้ ๓๕ รูป สอบตก ๑๖ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๒๔๘ สามเณร ศิริโชค ล้อมเวียง 3 2543 ประดิษฐาราม กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๔๙ สามเณร กฤษณพล ฉุนกระโทก 5 2543 ประดิษฐาราม กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๕๐ พระ ชัยพร ชยธมฺโม แซ่อึ้ง 1 2530 11 2554 กันตทาราราม ตลาดพลู ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๕๑ พระ หงอกบ๋าว สุภทฺโธ เหงียนดิ่ง 11 2533 4 2556 กันตทาราราม ตลาดพลู ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๕๒ พระ สุริยะ สุวโจ ศรีพิพัฒน์ 12 2520 7 2556 ราชวรินทร์ บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๕๓ พระ ระบิล วฑฺฒโน โตประทีป 6 2523 7 2556 ราชวรินทร์ บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๕๔ พระ วสันต์ ยโสธโร สนธิสอาด 2 2524 7 2556 ราชวรินทร์ บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๕๕ พระ วนัสสัน วรธมฺโม โสดาวัง 8 2529 7 2556 ราชวรินทร์ บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๕๖ พระ ณรงค์ศักดิ์ ฐานิโย ประกอบผล 8 2531 7 2556 ราชวรินทร์ บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๕๗ สามเณร ธนพล ประดับทอง 12 2542 ราชวรินทร์ บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๕๘ พระ พรศักดิ์ ปภสฺสโร วีระพันธ์ 4 2506 12 2553 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๕๙ พระ นิธิวัชร์ ธมฺมเตโช การะเกษ 11 2531 12 2555 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๖๐ พระ สุนทร ฐิตวิริโย ฟ้าสูงเนิน 8 2511 7 2556 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๖๑ สามเณร อนุสรณ์ พรหมลา 6 2539 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๖๒ สามเณร กิตติศักดิ์ เนตรวงษ์ 10 2539 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๖๓ สามเณร คงกรช วีระพันธ์ 11 2539 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๖๔ สามเณร ชลบุรี ศรีกาลัง 11 2539 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๖๕ สามเณร พรชัย พงษ์รักษ์ 3 2542 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๖๖ สามเณร พงษ์ศิริ สกุลซ่ง 4 2543 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๖๗ สามเณร ภานุวัต สกุลซ้ง 4 2543 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๖๘ สามเณร ณัฐพล เยาวลักษณ์ 5 2543 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๖๙ สามเณร อาสนะ พละชัย 9 2543 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๗๐ สามเณร ไพรออน อ้วนโสดา 10 2543 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๗๑ สามเณร กัลยา จันทร์ไตรรัตน์ 11 2543 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๗๒ สามเณร วรรณกร ชามรัมย์ 11 2543 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๗๓ สามเณร เกรียงไกร บุญนะ 12 2543 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๗๔ สามเณร ทัฌวัฒน์ สุขแจ่ม 12 2543 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๗๕ สามเณร ปลายฟ้า ฟ้าสูงเนิน 12 2543 สุทธาวาส บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๗๖ พระ บุญมา เตชวโร เวชสิทธิ์ 4 2530 2 2555 บางน้ำชน บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๗๗ พระ เรวัฒ อนุตฺตโร หมวกไธสง 12 2529 4 2555 บางน้ำชน บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๗๘ พระ ณรงศักดิ์ ปุญฺญลาโภ แซ่ด่าน 8 2524 5 2556 กระจับพินิจ บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๗๙ พระ กิตติพันธ์ กิตฺติวํโส บุญลือแก้ว 2 2536 5 2556 กระจับพินิจ บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๘๐ พระ อลงกรณ์ กลฺยาโณ กำลังผล 8 2532 7 2556 กระจับพินิจ บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๘๑ พระ วรวิทย์ ตปสีโล ม่วงมีค่า 9 2535 7 2556 กระจับพินิจ บุคคโล ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๘๒ พระ วิรุณ ปสนฺโน เอื้อประสิทธิ์พร 3 2536 7 2556 กระจับพินิจ บุคคโล ธนบุรี

สำนักเรียน วัดหิรัญรูจี
ส่งสอบ ๑๑ รูป ขาดสอบ ๔ รูป คงสอบ ๗ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๓ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๒๘๓ พระ พิพัฒน์ อุชุโก จิตร์ธรรม 11 2533 7 2556 หิรัญรูจี กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๘๔ สามเณร จันทวงค์ คิดโสดา 1 2542 หิรัญรูจี กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๘๕ สามเณร สิทธิพล สีมาลา 12 2542 หิรัญรูจี กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๘๖ สามเณร ณัฐชัย ปะทังคะติ 3 2543 หิรัญรูจี กัลยาณมิตร ธนบุรี

สำนักเรียน วัดโพธินิมิตร
ส่งสอบ ๑๑ รูป ขาดสอบ ๖ รูป คงสอบ ๕ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก ๓ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๒๘๗ พระ ภัคพล ปิยธโร กุลธารี 9 2531 5 2556 โพธินิมืตร บางยี่เรีอ ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๘๘ พระ ชัยยุทธ ปภสฺสโร ยศสมศักดิ์ 8 2516 6 2556 โพธินิมืตร บางยี่เรีอ ธนบุรี

สำนักเรียน วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ส่งสอบ ๗ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๖ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๒๘๙ พระ ประเสริฐ ขนฺติโก สุวรรณโครธ 2 2531 7 2555 ใหญ่ศรีสุพรรณ กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๙๐ พระ วัลลภ วลฺลโภ มะเดื่อทอง 5 2533 5 2556 ใหญ่ศรีสุพรรณ กัลยาณมิตร ธนบุรี

สำนักเรียน วัดประยุรวงศาวาส
ส่งสอบ ๑๐ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๘ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๒๙๑ พระ ประมวล อนุตฺตโร ทูลนอก 3 2529 7 2554 ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๙๒ พระ จักรพันธ์ ญาณวีโร สิริคุตตานนท์ 8 2532 7 2556 ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๙๓ พระ รัชพล ปภสฺสโร เหลืองทองเปลว 1 2536 7 2556 ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๙๔ สามเณร โฆษิฒ โฆษิตวัฒน์ 10 2540 ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี

สำนักเรียน วัดกัลยาณมิตร
ส่งสอบ ๑ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๒๙๕ พระ อภิชา ปญฺญาวโร ศิลานุวัฒน์ 10 2527 6 2556 กัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี

สำนักเรียน วัดอินทาราม
ส่งสอบ ๒๔ รูป ขาดสอบ ๓ รูป คงสอบ ๒๑ รูป สอบได้ ๘ รูป สอบตก ๑๓ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๒๙๖ พระ อนุชิต ชยธมฺโม พงษ์บริบูรณ์ 2 2501 7 2555 อินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๙๗ พระ วัชรพงศ์ ธมฺมวโร หงษ์สุวรรณ 3 2502 1 2556 อินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๙๘ พระ ธนานนท์ สุขกาโม กลัดหวาด 11 2533 4 2556 อินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๒๙๙ พระ ภาสกร ธมฺมสาโร คงพัฒนเจริญ 9 2526 6 2556 อินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๓๐๐ พระ สมศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม ชุ่มหอม 7 2528 7 2556 อินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๓๐๑ พระ รวินวัทน์ ฐานุตฺตโร ปภาวีมิ่งกมล 9 2531 8 2556 อินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๓๐๒ พระ มานะชัย มานชโย เหรียญไพโรจน์ 1 2533 2556 บางสะแกใน ตลาดพลู ธนบุรี
กท ๑๑๕๖/๑๓๐๓ พระ พันธ์ชัย ฐิตธมฺโม งามจินดาโชค 5 2515 6 2556 กลางดาวคะนอง บุคคโล ธนบุรี

สำนักเรียน วัดทองนพคุณ
ส่งสอบ ๗ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๖ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๓๐๔ พระ ศรัณย์ ปริญฺญาวณฺโณ งาสุวรรณ 2 2516 7 2556 ทองนพคุณ คลองสาน คลองสาน
กท ๑๑๕๖/๑๓๐๕ สามเณร พุฒิพงศ์ เดชเมธาพงศธร 2 2541 ทองนพคุณ คลองสาน คลองสาน

สำนักเรียน วัดทองธรรมชาติ
ส่งสอบ ๑๗ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๑๕ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๑๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๓๐๖ สามเณร กิตติศักดิ์ สระบุรี 2 2543 ทองธรรมชาติ คลองสาน คลองสาน
กท ๑๑๕๖/๑๓๐๗ สามเณร วรวุฒิ พุฒตาลดง 8 2543 ทองธรรมชาติ คลองสาน คลองสาน
กท ๑๑๕๖/๑๓๐๘ สามเณร ปัญจพล พลเยี่ยม 11 2543 ทองธรรมชาติ คลองสาน คลองสาน

สำนักเรียน คณะเขตราษฎร์บูรณะ
ส่งสอบ ๓๓ รูป ขาดสอบ ๓ รูป คงสอบ ๓๐ รูป สอบได้ ๓๐ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๓๐๙ พระ พีรภัทร ญาณวโร สืบสมบัติ 2 2531 6 2556 ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๑๐ พระ พาณิช ชาคโร สงัดศัพท์ 11 2528 7 2556 ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๑๑ พระ จิรศักดิ์ กนฺตธมฺโม สุขสวัสดิ์ 11 2530 7 2556 ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๑๒ พระ รณชัย เตชธโร อินตรา 12 2530 7 2556 ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๑๓ พระ วรศักดิ์ ชยธมฺโม ปรีชาจารย์ 10 2534 7 2556 ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๑๔ สามเณร วีรศักดิ์ เลาดีพะเนาว์ 5 2541 ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๑๕ พระ ธนัญชย์ ขนฺติธมฺโม เปลี่ยนสินชัย 3 2532 4 2556 สารอด บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๑๖ พระ ศิลา สมวํโส เจริญผลถาวรสุข 5 2527 5 2556 สารอด บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๑๗ พระ จตุพร อุฏฺฐาโน นุ่มเฉย 5 2532 7 2556 สารอด บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๑๘ พระ ไพรัตน์ ฐานวีโร ไพโรจน์ 3 2503 10 2555 บางปะกอก บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๑๙ พระ อุทัย ชินวโร จอกแก้ว 12 2501 5 2556 บางปะกอก บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๒๐ พระ อ้วน ชาคโร จำปาทอง 5 2516 6 2556 บางปะกอก บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๒๑ พระ เกรียงไกร สุชาโต อิ่มเอิบสุวรรณ 4 2533 6 2556 บางปะกอก บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๒๒ พระ นภดล คเวสโก สุขหอม 6 2501 7 2556 บางปะกอก บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๒๓ พระ ชัยพร อุตฺตโม ศรีสวัสดิ์ 10 2516 7 2556 บางปะกอก บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๒๔ พระ ธรรมรัตน์ โกสโล นันททรัพย์ 3 2533 7 2556 บางปะกอก บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๒๕ พระ ไกรวัล ฌานวโร ธะระยาน 11 2535 7 2556 บางปะกอก บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๒๖ พระ สิทธิพร สิริธโร วงษ์แจ้ง 3 2534 10 2554 ประเสริฐสุทธาวาส บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๒๗ พระ สมบูรณ์ ฐิตธมฺโม จันทร์หงษ์ 7 2506 4 2556 ประเสริฐสุทธาวาส บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๒๘ พระ เทิดศักดิ์ ธมฺมวโร อ่อมวหาร 9 2528 4 2556 ประเสริฐสุทธาวาส บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๒๙ พระ เอกลักษณ์ ฐานธมฺโม การสมกล้า 4 2530 5 2556 ประเสริฐสุทธาวาส บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๓๐ พระ พีรภัทร์ กิจฺจสาโร จันทร 3 2519 6 2556 ประเสริฐสุทธาวาส บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๓๑ พระ อรรถพล กิจฺจธโร วงศ์ขจิต 4 2521 6 2556 ประเสริฐสุทธาวาส บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๓๒ พระ ชัยวัฒน์ กมฺมสุทฺโธ ราช่อง 1 2522 6 2556 ประเสริฐสุทธาวาส บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๓๓ พระ กรณ์ดนัย อุปภาโร คงอยู่ 6 2534 6 2556 ประเสริฐสุทธาวาส บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๓๔ พระ อำพล ฐานุตฺตโร มุ่งอุ่นกลาง 9 2533 7 2556 ประเสริฐสุทธาวาส บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๓๕ พระ ไพศาล ฐิติญาโณ ยีมะลิ 6 2535 7 2556 ประเสริฐสุทธาวาส บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๓๖ พระ ธน ปกุโน เขือ 1 2532 5 2553 เกียรติประดิษฐ์ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๓๗ สามเณร นพพล แก้วประเสริฐ 6 2540 เกียรติประดิษฐ์ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๑๕๖/๑๓๓๘ สามเณร ชาลี เชือต 11 2541 เกียรติประดิษฐ์ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ

สำนักเรียน คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน
ส่งสอบ ๑๒๒ รูป ขาดสอบ ๙ รูป คงสอบ ๑๑๓ รูป สอบได้ ๘๗ รูป สอบตก ๒๖ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๓๓๙ พระ สุทัศน์ อตฺตทีโป มณีวงศ์ 7 2499 1 2554 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๔๐ พระ ปาณัท ปญฺญาวชิโร เข็มตรง 1 2518 7 2555 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๔๑ พระ ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน บุญลาภ 3 2526 10 2555 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๔๒ พระ วิกร วรมงฺคโล รอดเอี่ยม 11 2523 1 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๔๓ พระ นวพล ธมฺมทีโป จุลสกุลศักดิ์ 3 2535 3 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๔๔ พระ มีนกานต์ สมาจาโร ฟุ้งสีรกุล 9 2520 5 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๔๕ พระ ภูริช ภูริวฑฺฒโก พุ่มรัก 9 2535 6 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๔๖ พระ เชิดชาย ติกฺขวีโร อาสนจินดา 11 2505 7 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๔๗ พระ พินิจ ธนปญฺโญ มากรุง 3 2511 7 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๔๘ พระ วีระ อุปสฺนโต นาควัชระ 7 2513 7 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๔๙ พระ สุรศักดิ์ เขมวโร นราสดใส 1 2518 7 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๕๐ พระ ขวัญ รตินธฺโร ปานเผือก 2 2522 7 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๕๑ พระ สุรศักดิ์ พลวฑฒโก คำพฤกษ์ 12 2531 7 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๕๒ พระ ศุภธร คุณวีโร คุตพันธ์ 8 2532 7 2556 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๕๓ สามเณร จีรศักดิ์ สิทธิโสภา 4 2542 เลา ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๕๔ พระ พุทธมนต์ อตฺตทนฺโต สุทธิยั่งยืน 1 2523 7 2552 หัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๕๕ พระ กฤษดา ฐิตสาโร น้อยโสภา 12 2533 2 2555 หัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๕๖ พระ สิทธิพันธ์ ธมฺมจาโร พลสว่าง 10 2531 4 2555 หัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๕๗ พระ ธวัชชัย สุทสฺสโน จุกหอม 7 2531 7 2555 หัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๕๘ พระ ทศกร อภิวณฺโณ ทองพุ่ม 10 2519 5 2556 หัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๕๙ พระ สมประสงค์ สมาหิโต มุ่ยแฟง 9 2534 5 2556 หัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๖๐ พระ ทองพูน จิรสุโภ ศาลางาม 6 2504 7 2556 หัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๖๑ พระ สมหวัง จตฺตมโล ขุนรักคำ 8 2508 7 2556 หัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๖๒ พระ อำพล อินฺทปญฺโญ พันธโคตร 4 2530 12 2555 ประชาบำรุง ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๖๓ พระ กษิดิศ ฐิตเมโธ วิธุรัตน์ 4 2532 7 2556 ประชาบำรุง ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๖๔ พระ วีรชัย ขนฺติมโน เกิดสินธุ์ 10 2535 7 2556 ประชาบำรุง ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๖๕ พระ ไตรภพ อติภทฺโท เบ็ญญรัตน์ 4 2535 6 2556 ปทีปพลีผล ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๖๖ พระ ภานุมาศ อธิปญฺโญ ต้นศิริวรพงศ์ 5 2535 6 2556 ปทีปพลีผล ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๖๗ พระ ธีรภัทร ธีรภทฺโท เรืองถาวรนันท์ 7 2532 7 2556 ปทีปพลีผล ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๖๘ พระ สราวุธ ญาณวุฒโท กรเจริญ 7 2533 4 2555 บัวผัน ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๖๙ พระ เฉลิมวุฒิ จตฺตมโล รุ่งเนียม 7 2532 1 2556 บัวผัน ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๗๐ พระ กมล กมโล คล้ายแก้ว 6 2501 7 2556 บัวผัน ท่าข้าม บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๗๑ พระ อาจณรงค์ สิริภทฺโท ขวัญโพธิ์ชา 4 2533 12 2555 กำแพง แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๗๒ พระ ดำรงค์ จิตฺตปญฺโญ มิตรฐานะ 3 2530 2 2556 กำแพง แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๗๓ พระ พิษณุ วรสทฺโธ ลมลอย 11 2520 3 2556 กำแพง แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๗๔ พระ ศักดิ์ดา สุจิตฺโต เห็นงาม 2 2536 4 2556 กำแพง แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๗๕ พระ อภิชาติ อภิวุฑฺโฒ ศรีนิยม 11 2528 5 2556 กำแพง แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๗๖ พระ จักร์ชัย จิตฺตสํวโร บัวพมะหิง 12 2532 6 2556 กำแพง แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๗๗ พระ กรุณา กนฺตวีโร สายสอาด 11 2524 7 2556 กำแพง แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๗๘ พระ ชัย วรมงฺคโล ธรรมวิชัย 1 2527 7 2556 กำแพง แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๗๙ พระ วุฒิพงศ์ ภทฺทปญฺโญ เสริมส่งสกุลชัย 5 2533 7 2556 กำแพง แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๘๐ พระ สิทธิพร จิตฺตโสภโณ รักทองสุข 8 2535 7 2556 กำแพง แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๘๑ พระ วรุฒ จารุวํโส แก้วกำพล 3 2535 3 2556 สะแกงาม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๘๒ พระ วรรณโชติ สนฺติมโน คุ้มพิทักษ์ 11 2527 5 2556 สะแกงาม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๘๓ พระ พงศธร ฐานวีโร วันเจริญ 7 2535 6 2556 สะแกงาม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๘๔ พระ พรชัย ฐานวุฑฺโฒ ปะกิตัง 11 2535 6 2556 สะแกงาม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๘๕ พระ ณัฐวงศ์ กิตฺติวํโส โชคกิจกรวิวัฒน์ 6 2531 7 2556 สะแกงาม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๘๖ พระ วุฒิพงษ์ วุฒิวํโส เสมเสวก 8 2534 7 2556 สะแกงาม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๘๗ พระ นนทกาญ จิตฺตมโน มาดวง 4 2535 7 2556 สะแกงาม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๘๘ พระ สมชาย ธมฺมโชโต พึ่งพระ 7 2535 7 2556 สะแกงาม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๘๙ พระ อนุชิต จารุโภ ชุ่มแจ่ม 2 2536 7 2556 สะแกงาม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๙๐ พระ บุญส่ง มหาคุโณ พุฒเคลือ 5 2499 2 2555 บางกระดี่ แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๙๑ พระ ชัชพงษ์ สติสมฺปนฺโน กงเก๊อะ 7 2534 1 2556 บางกระดี่ แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๙๒ พระ วีระศักดิ์ ฐานวีโร เจนจิตร์ 1 2505 7 2556 บางกระดี่ แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๙๓ พระ วัฒนา ธมฺมสาโร นรชาญ 10 2533 3 2556 พรหมรังษี แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๙๔ พระ จตุพล ขนฺติพโล ภุชงค์ประเวศ 8 2524 2 2556 แทนวันดีสุขาราม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๙๕ พระ กฤษกร กิตฺติภทฺโท กล่ำกระยาง 5 2535 2 2556 แทนวันดีสุขาราม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๙๖ พระ ชนินทร์ อุตฺตยุตฺโต วงค์ประไพพักตร์ 7 2531 3 2556 แทนวันดีสุขาราม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๙๗ พระ นนทวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ อำลอย 7 2532 6 2556 แทนวันดีสุขาราม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๙๘ พระ สุชาติ สุชาโต ผึ่งผาย 4 2517 7 2556 แทนวันดีสุขาราม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๓๙๙ พระ บุญฤทธิ์ ปุณฺณญาโณ สันต์วรนาถ 7 2535 7 2556 แทนวันดีสุขาราม แสมดำ บางขุนเทียน
กท ๑๑๕๖/๑๔๐๐ พระ วีรพงษ์ เตชวโร โกมลจินดา 7 2524 11 2555 นินสุขาราม บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๐๑ พระ ธีรยุทธ ธีรวโร แซ่ลี้ 9 2526 11 2555 นินสุขาราม บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๐๒ พระ สุรศักดิ์ เขมวีโร ฐานันตร์สฤษดิ์ 5 2524 2 2556 นินสุขาราม บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๐๓ พระ ศรีหาญ พทฺธสโร พัฒนกิจไพศาล 11 2519 3 2556 นินสุขาราม บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๐๔ พระ กิตติวัฒน์ วรมงฺคโล จิรกรกิตตินันท์ 5 2525 5 2556 นินสุขาราม บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๐๕ พระ นิสิต วีตาลโย เกตวัด 9 2530 5 2556 นินสุขาราม บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๐๖ พระ สามารถ จินฺตามโย คงพิบูลชัยสิริ 6 2531 6 2556 นินสุขาราม บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๐๗ พระ ยุทธนา ปฏิภาโณ สุวรรณนาคี 4 2536 6 2556 นินสุขาราม บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๐๘ พระ อานนท์ ธมฺมจาโร สุกิจประเสริฐ 3 2535 7 2556 นินสุขาราม บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๐๙ พระ สุรเชษฐ สจฺจวโร แจ่มจันทร์ 10 2522 5 2554 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๑๐ พระ วัฒนชัย จนฺทสาโร ภัทรสัจจธรรม 11 2512 12 2555 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๑๑ พระ เสกสรร สิริธมฺโม แจ้งปัญญา 9 2532 2 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๑๒ พระ บุญธรรม ปิยวณฺโณ ศรีบุตรดี 12 2535 4 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๑๓ พระ ภาณุวัฒน์ ถิรธมฺโม ล้อมเล็ก 4 2536 4 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๑๔ พระ พุฒิพล ญาณวีโร ธรรมวงษ์สถิต 10 2532 5 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๑๕ พระ คมกฤช ถาวรธมฺโม อยู่บำรุง 5 2531 6 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๑๖ พระ กฤษณะ ปญฺญาพโล สันทับทิม 6 2535 6 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๑๗ พระ เกษาปาน สทฺธาธิโก ประเสริฐทรง 1 2536 6 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๑๘ พระ ชัยณรงค์ อติชาโต ปัญจสังคาม 11 2511 7 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๑๙ พระ สมศักดิ์ อาภากโร พูลมา 12 2529 7 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๒๐ พระ สมภพ กิตฺติญาโณ กลัดสำเนียง 1 2532 7 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๒๑ พระ สมยศ สจฺจวโร สาตรเสริม 11 2534 7 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๒๒ พระ ภูธนา ถาวรธมฺโม คล้ายสาหร่าย 8 2535 7 2556 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๒๓ สามเณร อนุสรณ์ สังวาลเพ็ชร์ 1 2538 บางบอน บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๒๔ พระ ภานุมาส ภาณปาโล เตียวประเสริฐ 7 2530 7 2556 โพธิ์พุฒตาล บางบอน บางบอน
กท ๑๑๕๖/๑๔๒๕ สามเณร ฉัทกานต์ เยติ่ง 7 2542 โพธิ์พุฒตาล บางบอน บางบอน

สำนักเรียน วัดราชโอรสาราม
ส่งสอบ ๑๓๑ รูป ขาดสอบ ๖ รูป คงสอบ ๑๒๕ รูป สอบได้ ๗๑ รูป สอบตก ๕๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๔๒๖ พระ ธีระชัย ชยานนฺโท แสงศรี 1 2494 7 2556 ราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๒๗ สามเณร สุรศักดิ์ จอมทรักษ์ 6 2538 ราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๒๘ สามเณร อนันตชัย เอี้ยงสูงเนิน 1 2541 ราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๒๙ สามเณร พงศกร เกื้ออนัน 8 2542 ราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๓๐ สามเณร พงศธร เกื้ออนัน 8 2542 ราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๓๑ สามเณร พัชร์ภูมิ คชพล 11 2542 ราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๓๒ สามเณร ทินกร ช่างเหล็ก 1 2543 ราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๓๓ สามเณร ศุภจิตต จงมีเดช 2 2543 ราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๓๔ สามเณร สุรนันท์ อิติปิโช 3 2543 ราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๓๕ พระ คณัสนันท์ สนฺตินนฺโท เห็นธรรมอำไพ 4 2521 3 2555 หนัง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๓๖ พระ จักรกฤช จิตฺตสุโภ นพนราทิพย์ 6 2530 6 2555 หนัง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๓๗ พระ ตรัยรัตน์ จนฺทวโร จันทร์เกตุ 9 2532 4 2556 หนัง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๓๘ พระ พูลสวัสดิ์ สนฺติกโร ภูจำปา 8 2527 6 2556 หนัง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๓๙ พระ ธิติ ธิติโก แสงสี 7 2532 7 2556 หนัง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๔๐ พระ ปริญญา ปริญญาโณ กิจสุวรรณวงศ์ 4 2533 7 2556 หนัง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๔๑ พระ ประพันธ์ ชยธมฺโม กิจมณี 7 2511 6 2556 นางนอง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๔๒ พระ สุประดิษฐ์ ฐานธมฺโม เนตรนิลวรนนท์ 4 2529 7 2556 นางนอง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๔๓ พระ ภารุวัฒ จารุวณฺโณ พานทอง 11 2530 7 2556 นางนอง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๔๔ พระ สุรเชษฐ์ ฐานปญฺโญ พาสอน 10 2532 7 2556 นางนอง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๔๕ พระ โชติกานต์ ปญฺญาโชติ รจิตวัฒนา 2 2533 7 2556 นางนอง บางค้อ จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๔๖ พระ กัมปนาท ปุญฺญสุทฺโธ นุชผดุง 11 2532 6 2556 บางประทุนนอก บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๔๗ พระ สุพรชัย ปุญญสาโร เศวตมาลย์ 6 2500 7 2556 บางประทุนนอก บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๔๘ พระ ศักดิ์ชัย สิริสุทฺโธ คำขนาน 2 2527 7 2556 บางประทุนนอก บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๔๙ พระ นาวิน ธมฺมสาโร บัวถาวร 7 2528 7 2556 บางประทุนนอก บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๕๐ พระ เกรียงศักดิ์ ธมฺมธีโร ยอดดวงจันทร์ 11 2530 7 2556 บางประทุนนอก บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๕๑ พระ ชาญณรงค์ อภินนฺโท ภิรมย์ศรี 12 2530 7 2556 บางประทุนนอก บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๕๒ พระ ทักษิณวัฒน์ สิริปุญฺโญ เสริมแก้ว 7 2531 7 2556 บางประทุนนอก บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๕๓ พระ กฤษฎา กิตฺติสาโร น้อยอนันต์ 7 2535 7 2556 บางประทุนนอก บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๕๔ พระ สนธยา ชิตมาโร ศรีคล้าย 7 2520 11 2556 บางประทุนนอก บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๕๕ พระ ลิขิต กิตฺติญาโณ แพรแก้ว 10 2515 1 2556 แก้วไพฑูรย์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๕๖ พระ พิจิตร อภิวณฺโณ รัตนกสิกร 2 2497 7 2556 แก้วไพฑูรย์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๕๗ พระ สมปอง เตชธมฺโม ทองขำ 5 2530 7 2556 แก้วไพฑูรย์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๕๘ พระ ปริญญา วรปุญฺโญ น้อยเจริญ 3 2535 6 2556 ไทร บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๕๙ พระ วีรชัย ธมฺมชโย ธรรมวสิน 12 7 2556 ไทร บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๖๐ พระ นิพนธ์ สีตจิตฺโต ชุนสิทธิ์ 10 2532 4 2556 สิงห์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๖๑ พระ พิษณุ วรกิจฺโจ อัศวมีพลัง 8 2534 4 2556 สิงห์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๖๒ พระ วรพงศ์ อินฺทวํโส มังคะลา 10 2531 5 2556 สิงห์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๖๓ พระ ทัศไนย ทสฺสนธมฺโม ไทยวัตถุ 1 2533 5 2556 สิงห์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๖๔ พระ พรชัย พฺรหฺมโชโต สุผามาลา 1 2533 6 2556 สิงห์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๖๕ พระ สฤษฏ์ ปญฺญาคโม ตรีคงธรรมกุล 10 2526 7 2556 สิงห์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๖๖ พระ สมเกียรติ อคฺคจิตฺโต พิลาศรี 1 2527 7 2556 สิงห์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๖๗ พระ เอกลักษณ์ สีลสํวโร ทองวิทยกุล 11 2527 7 2556 สิงห์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๖๘ พระ ธนวัฒน์ ธนวฑฺโฒ จิระวัฒน์ 4 2534 7 2556 สิงห์ บางขุนเทียน จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๖๙ พระ อัครวัฒน์ อนนฺตโชโต ฤทธิยา 7 2491 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๗๐ พระ ธารทอง อคฺควโร จิรศักดิ์มงคล 1 2493 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๗๑ พระ สุเทพ สีลธโร ศรีอำพร 9 2494 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๗๒ พระ ชัยณรงค์ จิรชโย ตัณศิริ 8 2506 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๗๓ พระ สมศักดิ์ ปุญฺญวโร บัวขาว 6 2512 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๗๔ พระ ชาคร ยติธโช ละอองเดช 6 2513 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๗๕ พระ มังกร คมฺภีรปญฺโญ วรรณทวี 5 2514 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๗๖ พระ ณัฐภัทร วํสทีโป จุลสวัสดิ์ 2 2517 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๗๗ พระ ชัชพิมุข สุโรจโน นิรชนบริรักษ์ 9 2517 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๗๘ พระ สุพจน์ กิตฺติภาโส พันธะมะ 11 2518 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๗๙ พระ ประถมพงค์ เขมทฺธโร ลิสุวรรณ์กูล 12 2522 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๘๐ พระ อิทธิเทพ สุภโรจโน คงสบสิน 11 2524 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๘๑ พระ อนุชา วรสกฺโก สายเนตรงาม 3 2526 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๘๒ พระ ปริญญา อภิวโร เย็นดี 5 2526 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๘๓ พระ วรพล มหพฺพโล พงษ์ทอง 8 2527 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๘๔ พระ อภิรัตน์ สุมโน วันทะสิงห์ 4 2531 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๘๕ พระ ชาญชัย อธิโสภโณ โรจนวิสูตร 4 2532 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๘๖ พระ สุระเดช ทิตฺตวีโร สุขประเสริฐ 2 2533 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๘๗ พระ ศุภโชค จิรทสฺสโน ใจดี 8 2533 7 2556 กก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๘๘ พระ นิพล ฐิตกุสโล เพียราช 8 2534 12 2554 ยายร่ม จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๘๙ พระ นพดล ญาณสาโร อำไพวนิช 9 2508 8 2555 ยายร่ม จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๙๐ พระ นพพล ญาณพโล ขุนสพเนตร 11 2530 5 2556 ยายร่ม จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๙๑ พระ กิตติทัศน์ สุนทรวํโส พงษ์สุนทรศรี 8 2533 5 2556 ยายร่ม จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๙๒ พระ อำนวย สิริมงฺคโล เจริญวัฒนมงคล 2 2505 7 2556 ยายร่ม จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๙๓ พระ ธรณินทร์ ชินวโร นกอยู่ 5 2533 7 2556 สีสุก จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๙๔ พระ ชัยพรรษ อภิชยพสฺโส แซ่จึง 1 2498 7 2553 โพธิทอง จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๙๕ พระ คงเดช ธีรปญฺโญ จิตรจารุวงศ์ 6 2500 7 2556 โพธิทอง จอมทอง จอมทอง
กท ๑๑๕๖/๑๔๙๖ พระ ชลิตภงศ์ ติกฺขวีโร สิทธิรวีพงศ์ 12 2534 7 2556 โพธิทอง จอมทอง จอมทอง

สำนักเรียน วัดราชสิทธาราม
ส่งสอบ ๑๖ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๖ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๑๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๔๙๗ สามเณร ชาตรี รักษ์สัตย์ 11 2543 ราชสิทธาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๔๙๘ พระ ศุภพจน์ ธมฺมสุนฺทโร ธีมะสุนทร 4 2529 7 2556 ท่าพระ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๔๙๙ พระ สมบัติ ญาณธโร เหลาฉลาด 8 2517 7 2556 ประดู่ในทรงธรรม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๐๐ พระ นพเดช เปมสีโล สมหลง 2 2533 7 2556 ประดู่ในทรงธรรม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่

สำนักเรียน วัดอรุณราชวราราม
ส่งสอบ ๒๑ รูป ขาดสอบ ๓ รูป คงสอบ ๑๘ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๑๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๕๐๑ พระ อาทิตย์ กุสลจิตฺโต เขียวขำ 6 2530 7 2556 อรุณราชวราราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๐๒ พระ สุวิชา จิรวฑฺฒโน สมบูรณ์โชควัฒนา 6 2534 7 2556 อรุณราชวราราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๐๓ พระ เพิ่มเกียรติ อคฺคปญฺโญ วงศ์กิฬาเจริญ 9 2530 8 2556 อรุณราชวราราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๐๔ พระ ฟรุ๊ค สมาธิปุญฺโญ เหงียน หว่าง 10 2529 11 2552 ใหม่พิเรนทร์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่

สำนักเรียน วัดหงส์รัตนาราม
ส่งสอบ ๔ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๔ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๑ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๕๐๕ พระ กิตติพันธ์ อายุวฑฺฒโก งามทิพย์ม่อม 3 2527 7 2556 หงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๐๖ พระ กัณฑ์เอนก สิริวฑฺฒโน ธนโชติศิริกุล 12 2529 7 2556 หงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๐๗ พระ สิทธิพงษ์ โชติปญฺโญ ไวอาสา 8 2533 7 2556 หงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่

สำนักเรียน วัดโมลีโลกยาราม
ส่งสอบ ๑๐ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๐ รูป สอบได้ ๙ รูป สอบตก ๑ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๕๐๘ สามเณร ณัฐกานต์ ฤทธิ์เรืองศักดิ์ 4 2538 โมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๐๙ สามเณร ชเยนต์ ทรายเพชร 12 2541 โมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๑๐ สามเณร พัลลภ ชาสุดสี 1 2543 โมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๑๑ สามเณร รวีโรจน์ ภารุนัย 9 2543 โมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๑๒ สามเณร ปรเมศวร์ ธิตาปัน 10 2543 โมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๑๓ สามเณร ยศธพันธุ์ สุภวารี 10 2543 โมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๑๔ สามเณร ปวริศ ยาดี 1 2544 โมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๑๕ สามเณร วิฑูรย์ คำภิกุล 2 2544 โมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๑๖ สามเณร วิทวัส จัตุกูล 4 2544 โมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่

สำนักเรียน วัดสังข์กระจาย
ส่งสอบ ๗ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๗ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๕๑๗ พระ สัญชัย สนฺติธโร พุ่มพิพัฒน์ 12 2517 7 2555 สังข์กระจาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๑๘ พระ ธนกร โอภาโส รักษาสัตย์ 9 2528 4 2556 สังข์กระจาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๑๑๕๖/๑๕๑๙ สามเณร ณัฐพล ทิพชาติ 1 2541 สังข์กระจาย วัดอรุณ บางกอกใหญ่

สำนักเรียน วัดระฆังโฆสิตาราม
ส่งสอบ ๑๓๖ รูป ขาดสอบ ๒๒ รูป คงสอบ ๑๑๔ รูป สอบได้ ๖๓ รูป สอบตก ๕๑ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๕๒๐ พระ ชัยวิวัฒน์ สิริวฑฺฒโน บุญคง 9 2511 1 2556 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๒๑ พระ ลูกทุ่ง อติสจฺโจ กุละรักษ์ 2 2556 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๒๒ พระ ทศพร ธมฺมธโร อมฤตวรชัย 12 2530 3 2556 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๒๓ พระ พุฒิศักษ์ ฐิตสาโร เอกธีรปกรณ์ 8 2509 7 2556 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๒๔ พระ ดิเรก อภิวฑฺฒโน แก้วสาขา 5 2523 7 2556 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๒๕ พระ กาญจนพนธ์ สนฺติกโร บุญรัตน์ 7 2523 7 2556 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๒๖ พระ อรรถวิทย์ ฐิตธมฺโม จงเจริญจิตต์ 12 2529 7 2556 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๒๗ พระ กมลวร กมโล เทียนศิริ 12 2531 7 2556 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๒๘ พระ กฤติธี สิริภทฺโท จันเผือก 12 2531 7 2556 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๒๙ พระ สุภากร ธีรวฑฺฒโน บุญทักษ์ 3 2508 11 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๓๐ สามเณร บุญสืบ ฉัตรอัศวพิทักษ์ 1 2543 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๓๑ สามเณร สุริยาวุธ ศรชัย 8 2543 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๓๒ สามเณร หิรัณย์ เหียรหัน 10 2543 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๓๓ สามเณร จิรโชติ พลมา 11 2543 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๓๔ สามเณร รัตนพล รอดแช่ม 11 2543 ระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๓๕ พระ กฤษณะ ปิยสีโล คำจ๊ะ 6 2528 7 2556 อมรินทราราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๓๖ พระ พิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ ธรรมวิชิตร์ 3 2527 6 2553 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๓๗ พระ สมเจตน์ ญาณรตโน มะเดี่ยวชุมพร 1 2530 7 2554 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๓๘ พระ สากล สุขวฑฺฒโน สุริวงค์ 11 2533 4 2555 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๓๙ พระ บุญเพ็ง สาธุชโย ปินะทาไน 2515 10 2555 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๔๐ พระ มณฑล เขมนนฺโท เกิดไพโรจน์ 10 2494 3 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๔๑ พระ นริศ ปุณฺณจิตฺโต สุริย์แสง 10 2502 3 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๔๒ พระ สุรัตน์ กตทีโป คำเสนาะ 2 2505 3 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๔๓ พระ สำเนียง นวรตโน ศรีวุวรรณ 2 2518 3 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๔๔ พระ สมยศ โรจนจกฺโก คตภูธร 4 2483 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๔๕ พระ ภทรพล สิทฺธกิจฺโจ ศรีจรรยา 8 2501 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๔๖ พระ อำพร ขิปฺปธมฺโม ประทีปทอง 8 2511 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๔๗ พระ พงศ์ธารา อินฺทภทฺโท เรือนดาวมงคล 8 2514 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๔๘ พระ วุฒิ ฐานปญฺโญ สัจจวีณา 9 2515 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๔๙ พระ ปริญญา ถิรวีริโย คนยืน 2 2516 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๕๐ พระ ทองใสย์ ธมฺมรตโน แสนสิมมา 1 2519 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๕๑ พระ ปติพล อุชุจาโร เทศถมยา 11 2524 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๕๒ พระ วราวุธ มโนชโย แก้วกาญจนาวงศ์ 1 2525 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๕๓ พระ ขวัญเมือง คุณโรจโน อินธนู 8 2526 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๕๔ พระ เชาวรินทร์ ฉนฺทสุโภ เทียมหงษ์ 1 2533 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๕๕ พระ เจริญ รกฺขิตกุสโล ทองน้อย 9 2536 7 2556 ภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๕๖ พระ พลวุฒิ ปภากโร ศรีภู่ทอง 5 2530 7 2551 เจ้าอาม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๕๗ พระ กิตติศักดิ์ โชติธมฺโม หอมสุก 4 2524 5 2556 เจ้าอาม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๕๘ พระ สุทฒิชัย โชติวโรน ดินปรางค์ 7 2535 7 2556 เจ้าอาม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๕๙ พระ ไพบูลย์ สุรปญฺโญ พรมตา 3 2528 5 2551 นายโรง บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๖๐ พระ บุญชู ปิยธมฺโม ยอดสาย 12 2512 4 2553 นายโรง บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๖๑ พระ สมชาย ชวนปญฺโญ ชวลิตเนตร 10 2530 11 2555 นายโรง บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๖๒ สามเณร ณัฐกิตติ์ ภูมิลีกอบกุล 1 2540 สุทธาวาส บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๖๓ สามเณร ธิติกุล ยางนอก 12 2540 สุทธาวาส บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๖๔ สามเณร ปิยะราช ยมรัตน์ 10 2541 สุทธาวาส บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๖๕ พระ ธีรวัฒน์ ชุติปญฺโญ ราชู 8 2530 12 2553 วิเศษการ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๖๖ สามเณร วิวัฒน์ บัวศิริ 5 2540 วิเศษการ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๖๗ สามเณร สุรพรชัย หวานสนิท 11 2540 วิเศษการ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๖๘ พระ วีรศักดิ์ ปภสฺสโร บุญทัน 11 2508 10 2552 ดงมูลเหล็ก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๖๙ พระ ประวิทย์ สิริภทฺโท ยังอ่อน 10 2518 7 2554 อัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๗๐ พระ ตุ้ย สิริภทฺโท ขำพินวงศ์ 3 2518 6 2555 อัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๗๑ พระ อภิเษก กิตฺติคุโณ พุทธอินทร์ 1 2520 7 2555 อัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๗๒ พระ ถาวร สุภทฺโท พินพรหมราช 8 2513 5 2556 อัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๗๓ สามเณร นาวิน เรือนจำรูญ 8 2542 อัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๗๔ สามเณร เติมศักดิ์ เป๋ปฐม 10 2542 อัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๗๕ พระ ทานุ สิริธมฺโม ศิริเลข 2 2528 7 2556 ชิโนรสาราม บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๗๖ พระ วังจุง สีลสํวโร ญาง 7 2532 6 2556 ไชยทิศ บางขุนศรี บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๗๗ พระ เป็นหนึ่ง วจนสุนฺทโร พจน์วิจิตร 12 2495 7 2556 ไชยทิศ บางขุนศรี บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๗๘ พระ สุนทร กิตฺติโก ธนเลิศชัยกุล 7 2520 12 2555 มะลิ บางขุนศรี บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๗๙ พระ อธิรุจ ฐานวุฑฺโฒ ชิณวงศ์ 3 2529 12 2555 เพลงวิปัสสนา บางขุนศรี บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๘๐ พระ ธร ธมฺมธโร ศุภเสียง 8 2499 7 2556 เพลงวิปัสสนา บางขุนศรี บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๘๑ พระ สุรเชษฐ์ พิดา 6 2535 4 2556 รวกบางบำหรุ บางบำหรุ บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๕๘๒ สามเณร ศิริโชค ศรีบุญเรือง 7 2539 รวกบางบำหรุ บางบำหรุ บางพลัด

สำนักเรียน วัดศรีสุดาราม
ส่งสอบ ๕ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๕ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๑ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๕๘๓ สามเณร สมชาย จันทร์แจ่มศรี 6 2541 ศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๘๔ สามเณร ประเสริฐ แวงวรรณ 11 2543 ศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๘๕ สามเณร ภูวนาท ศรีแสงฉาย 2 2544 ศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๘๖ สามเณร เอกภพ แก้วอำไพ 4 2544 ศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย

สำนักเรียน วัดดุสิดาราม
ส่งสอบ ๓ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๒ รูป สอบได้ ๒ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๕๘๗ สามเณร พงศกร สาระวารี 5 2541 ดุสิดาราม อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๘๘ สามเณร วันชัย พลายม่วง 3 2542 ดุสิดาราม อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย

สำนักเรียน วัดสุวรรณาราม
ส่งสอบ ๘ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๗ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๕๘๙ พระ โกศล ธมฺมทีโป อู่อรุณ 7 2526 4 2556 สุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๙๐ พระ ศุภโชค สุเมโธ งามน้ำใจ 7 2526 6 2556 สุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๙๑ พระ ศิววัฒน์ อาภากโร ดียิ่ง 7 2534 7 2556 สุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๙๒ พระ สิกขพันธุ์ สิกฺขวฑฺฒโน แก้วศรี 7 2535 7 2556 สุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๙๓ พระ พงษ์สิทธิ์ ขนฺติโก กลิ่นพิกุล 8 2535 7 2556 สุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๙๔ สามเณร วรวุฒิ สมสร้อย 9 2543 สุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๕๙๕ พระ สิวะภัค ปญฺญาปทีโป แสงสว่าง 2 2533 6 2554 บางขุนนนท์ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย

สำนักเรียน วัดอมรคีรี
ส่งสอบ ๙ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๙ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๕ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๕๙๖ พระ นัฐฐพงษ์ อุเท็น สุธมฺโม ลิ้มไชยกูล 7 2521 12 2555 อมรคีรี บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๕๙๗ สามเณร แก้ว สุทธิ 3 2538 อมรคีรี บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๕๙๘ สามเณร มุ่ง ยอดแสง 8 2539 อมรคีรี บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๕๙๙ สามเณร นครินทร์ แซ่จึง 8 2540 อมรคีรี บางยี่ขัน บางพลัด

สำนักเรียน วัดคฤหบดี
ส่งสอบ ๑๑ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๙ รูป สอบได้ ๖ รูป สอบตก ๓ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๖๐๐ พระ ภูมิ ฐิตสุขี อุยะนันทน์ 8 2533 7 2554 คฤหบดี บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๐๑ พระ ปอ วณฺณคุตฺโต ภาคฉาย 8 2531 2 2555 คฤหบดี บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๐๒ พระ พุทธิภัทร ฐิตวินโย นวมศรี 8 2531 7 2555 คฤหบดี บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๐๓ พระ ชวนัฐ เขมจาโร ธัญญเจริญ 11 2535 7 2555 คฤหบดี บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๐๔ สามเณร อดิศร บุญทวี 11 2541 คฤหบดี บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๐๕ สามเณร โยธิน ไทยบุรีรัมย์ 6 2542 คฤหบดี บางยี่ขัน บางพลัด

สำนักเรียน วัดดาวดึงษาราม
ส่งสอบ ๒๓ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๒๒ รูป สอบได้ ๑๘ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๖๐๖ สามเณร ธีระพงษ์ พลรักษา 2 2540 ทอง บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๐๗ สามเณร วรวุธ สุขจันดี 6 2537 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๐๘ สามเณร ปรียาวัฒน์ ด่านขุนทด 8 2540 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๐๙ สามเณร สหรัฐ รัฐวร 8 2540 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๑๐ สามเณร เกิดศักดิ์สิทธิ์ แป้นริน 9 2540 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๑๑ สามเณร ศรุต ศิริภาค 9 2540 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๑๒ สามเณร คเชนทร์ โนนศรี 3 2541 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๑๓ สามเณร ณัฏฐพล เวียงสิมมา 5 2541 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๑๔ สามเณร ทรงฤทธิ์ น้อยน้ำคำ 8 2542 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๑๕ สามเณร อรรถพล ลำใย 2 2543 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๑๖ สามเณร สพล ดวงมณี 4 2543 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๑๗ สามเณร จิรมิตร อุปทุม 5 2543 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๑๘ สามเณร ชำนาญ สิทธิสีจัน 5 2543 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๑๙ สามเณร อานนท์ ประจันพล 6 2543 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๒๐ สามเณร อนุชา แสงโนราช 1 2544 ดาวดึงษาราม บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๒๑ พระ ณัฐพล จิตฺตมโน ศิริปทุมมาศ 6 2527 5 2556 บางยี่ขัน บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๒๒ พระ ศุภชัย สุทฺธปญฺโญ อัศวรัตน์ 7 2529 5 2556 บางยี่ขัน บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๒๓ พระ ปกรณ์ อมรปุญฺโญ ยังสุขชีพ 5 2490 2 2537 น้อยนางหงษ์ บางบำหรุ บางพลัด

สำนักเรียน วัดภคินีนาถ
ส่งสอบ ๗ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๗ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๖๒๔ พระ ชยพัทธ์ ถิรจิตฺโต ศรศรี 5 2523 6 2556 ภคินีนาถ บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๒๕ พระ ณัฐพงศ์ กุลเชฏฺโฐ รุจิชิต 5 2532 7 2556 ภคินีนาถ บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๒๖ พระ อรรถพันธ์ อเวรี ว่องยุทธนานนท์ 9 2499 6 2556 สิงห์ บางยี่ขัน บางพลัด

สำนักเรียน วัดเทพากร
ส่งสอบ ๒๒ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๒๐ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๑๗ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๖๒๗ พระ ศักดา สกฺกวํโส ตั้งวงศ์ศุภางค์ 4 2503 7 2556 วิมุตยาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๒๘ พระ อมรศักดิ์ อมโร ศรีศิริสกุล 12 2520 7 2548 เทพนารี บางพลัด บางพลัด
กท ๑๑๕๖/๑๖๒๙ สามเณร วีรวุฒิ ชื่อมี 5 2537 เทพนารี บางพลัด บางพลัด

สำนักเรียน วัดกาญจนสิงหาสน์
ส่งสอบ ๑๑๓ รูป ขาดสอบ ๑๙ รูป คงสอบ ๙๔ รูป สอบได้ ๘๓ รูป สอบตก ๑๑ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๖๓๐ พระ ประมวล ธนธมฺโม ธนะการค้าดี 7 2504 7 2556 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๓๑ สามเณร ปฏิภาน อุปรีย์ 4 2539 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๓๒ สามเณร อมรชัย พรมศิลา 6 2540 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๓๓ สามเณร สุรเกียรติ ใจปิง 8 2540 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๓๔ สามเณร อดินันท์ กมณีย์ 1 2541 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๓๕ สามเณร ตะวัน พวงเพชร 3 2541 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๓๖ สามเณร อนาวินทร์ วันทะสิงห์ 5 2541 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๓๗ สามเณร ปิยะพันธ์ มูลคำศรี 7 2541 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๓๘ สามเณร เวทิศ เขื่อนเมือง 8 2541 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๓๙ สามเณร อมรชัย เสถา 7 2542 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๔๐ สามเณร ณัฐพงษ์ อาดี 8 2542 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๔๑ สามเณร สิงหา อินทะสอน 8 2542 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๔๒ สามเณร สมโภชน์ ประสมพันธ์ 9 2542 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๔๓ สามเณร ธาตรี เหล่วแซง 11 2542 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๔๔ สามเณร ธิติสรร โพธิ์ศรี 12 2542 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๔๕ สามเณร บุญเทือน ทะรีรัมย์ 1 2543 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๔๖ สามเณร ภานุวัฒ์ วงศ์หินกอง 2 2543 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๔๗ สามเณร ณัฐภูมิ นันเชียงเครือ 3 2543 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๔๘ สามเณร ภาสกร ดอนขุนทด 4 2543 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๔๙ สามเณร นที พีรวุฒิประเสริฐ 6 2543 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๕๐ สามเณร อนุวัฒน์ พันแพง 6 2543 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๕๑ สามเณร สายรุ้ง แก้วสาสุข 7 2543 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๕๒ สามเณร อาทิตย์ พลขยัน 8 2543 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๕๓ สามเณร พีระพัฒน์ ภูโคกยา 9 2543 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๕๔ สามเณร ปรัชญา คำพระทิพย์ 10 2543 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๕๕ สามเณร อดิศักดิ์ ภูนายา 1 2544 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๕๖ สามเณร วิศรุต ซาเกิม 2 2544 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๕๗ สามเณร ขจรศักดิ์ อุ่มสุข 3 2544 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๕๘ สามเณร อนันทชัย คำคร้อ 7 2544 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๕๙ สามเณร สุริยา โยมา 11 2544 กาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๖๐ พระ จักรินทร์ อาภากโร เปรมทวี 4 2534 5 2556 ช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๖๑ พระ สิทธิวุฒิ กุสลจิตฺโต ตันเอี่ยม 7 2494 7 2556 ช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๖๒ พระ ธรรมรงค์ ฉนฺนาลโย เอี่ยมในวงษ์ 11 2519 7 2556 ช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๖๓ พระ วสก ขนฺติโก อยู่เจริญ 10 2521 7 2556 ช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๖๔ พระ รพีพงศ์ ทนฺตจิตฺโต เนียมศิริ 2 2532 7 2556 ช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๖๕ พระ ทศพล ทสพโล ลิ้มเสรี 1 2535 7 2556 ช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๖๖ พระ อภิศักดิ์ ชินวํโส แซ่ฉั่ว 1 2535 7 2556 ช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๖๗ สามเณร เอกลักษณ์ สีหาราช 4 2537 ช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๖๘ พระ อธิเทพ สุเทโว รัตวาสี 9 2532 7 2556 ตลิ่งชัน คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๖๙ พระ อัมรินทร์ กิตฺติโสภโณ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2 2534 7 2556 ตลิ่งชัน คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๗๐ สามเณร นนทชัย บุญศักดิ์เลิศ 4 2541 เรไร คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๗๑ สามเณร ศิริชัย อุ่นกมล 8 2541 เรไร คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๗๒ สามเณร ศรัญญู กองรัตน์ 12 2543 เรไร คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๗๓ สามเณร วันชาติ สร้อยเฮือน 7 2544 เรไร คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๗๔ สามเณร สิริ ศิริวงศ์ไตย 12 2545 เรไร คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๗๕ พระ ยศชวพนธ์ ถาวโร ธนากาญ 11 2518 6 2553 กระจัง ฉิมพลี ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๗๖ สามเณร วรวิทย์ ธิตะปัน 1 2540 กระจัง ฉิมพลี ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๗๗ พระ จีระวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน สวยสด 8 2513 1 2556 แก้ว บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๗๘ พระ จเร ปุญฺญวโร อยู่เจริญ 7 2516 3 2556 แก้ว บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๗๙ พระ ณัฐวุฒิ ฐิตปุญโญ แจ่มศรี 12 2527 6 2556 แก้ว บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๘๐ สามเณร เจน วัฒนพูลสุข 6 2536 แก้ว บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๘๑ พระ ไพทูรย์ โกวิโท พิลาบาน 9 2513 9 2555 เทพพล บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๘๒ พระ สุริยัน ชาคโร เพื่อนรัมย์ 3 2529 7 2556 เทพพล บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๘๓ พระ สุเมธี สุเมธี คล้ายแจ้ง 7 2536 7 2556 เทพพล บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๘๔ สามเณร ชาญชัย เพชรหนู 9 2536 เทพพล บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๘๕ พระ ชำนาญ โกวิโท ใหญ่มาก 4 2513 2 2553 โคกโพธิ์ราม บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๘๖ พระ อนันต์ คมฺมภีโร บุญมี 4 2514 4 2553 โคกโพธิ์ราม บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๘๗ พระ กัมพล สุนฺทรธมฺโม เชิดฉาย 1 2520 12 2555 โคกโพธิ์ราม บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๘๘ พระ ชญานิน อภิปาโล สุขกาย 6 2535 6 2556 โคกโพธิ์ราม บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๘๙ พระ พิรุฬห์ จิตธมฺโม โกละ 10 2520 7 2556 โคกโพธิ์ราม บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๙๐ พระ วิชิต อาภสฺสโร เทศสถาน 3 2500 3 2556 โพธิ์ บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๙๑ พระ เจษฎา กตปุญฺโญ เซ็นกลาง 6 2532 3 2556 โพธิ์ บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๙๒ พระ นัยสิทธิ์ จนฺทสาโร วัดฟุ้งเฟื่อง 7 2535 4 2556 โพธิ์ บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๙๓ พระ วิเชียร วิชโย สาทประเสริฐ 7 2524 7 2556 โพธิ์ บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๙๔ พระ อนุรักษ์ ถิรสทฺโธ ศรีเล็ก 11 2529 7 2556 โพธิ์ บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๙๕ พระ ณัฐพล กิตฺติสาโร ทิมประเสริฐ 8 2532 7 2556 โพธิ์ บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๙๖ พระ ปกรณ์ กิตฺติปญฺโญ กล่องเกลี้ยง 6 2535 7 2556 โพธิ์ บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๙๗ พระ จารุพัฒน์ จารุวณฺโณ ชุ่มปลั่ง 7 2535 7 2556 โพธิ์ บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๙๘ สามเณร อติวิชญ์ ชุ่มปลั่ง 11 2540 โพธิ์ บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๖๙๙ พระ ศักดิ์ชัย ถารจิตฺโต จันทรักษา 8 2497 7 2539 มะกอก บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๐๐ พระ สมศักดิ์ กตธมฺโม ศรีสมุทร 2 2595 4 2552 มะกอก บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๐๑ พระ สมบูรณ์ สนฺจิตฺตโต จันทร์แจ่ม 3 2593 12 2552 มะกอก บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๐๒ พระ พัณรบ อธิปุญฺโญ นิลบาง 11 2535 6 2556 มะกอก บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๐๓ พระ วิรัช ชาตวีโร คำศรี 2 2500 5 2554 อินทราวาส บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๐๔ พระ วสันต์ ปิยธมฺโม สุดสอาด 7 2520 1 2556 อินทราวาส บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๐๕ พระ จิรโรจน์ อกิญฺจโน ขอสกุลสุนทร 10 2529 3 2556 อินทราวาส บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๐๖ พระ อนิรุทธ์ อธิวโร หล่อไพบูลย์ 8 2530 3 2556 อินทราวาส บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๐๗ พระ วันชัย อภิวโร แก้วคำ 10 2529 6 2556 อินทราวาส บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๐๘ พระ จันทร กิตฺติสาโร พากเพียร 8 2533 6 2556 อินทราวาส บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๐๙ พระ เสนอ สิริมงฺคโล แก้วสะอาด 7 2504 11 2544 น้อยใน ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๑๐ พระ หทัยธชา ยุตฺจิตฺโต คำชู 9 2526 4 2556 น้อยใน ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๑๑ พระ เอก ฐิตธมฺโม ชูประดิษฐ์ 12 2530 7 2556 น้อยใน ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๑๒ พระ มนชัย สรชโย ตระกูลอำนวยผล 11 2534 7 2556 น้อยใน ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน

สำนักเรียน วัดรัชฎาธิษฐาน
ส่งสอบ ๓๘ รูป ขาดสอบ ๕ รูป คงสอบ ๓๓ รูป สอบได้ ๓๑ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๗๑๓ สามเณร อภิรักษ์ ยาวนันท์ 9 2542 รัชฎาธิษฐาน คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๑๔ สามเณร อัครเดช โพธิ์ลี้ 9 2542 รัชฎาธิษฐาน คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๑๕ สามเณร วีรพรรณ สิงห์โส 2 2543 รัชฎาธิษฐาน คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๑๖ สามเณร ประสาร วิชัด 6 2540 ปากน้ำฝั่งเหนือ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๑๗ สามเณร นัฐกานต์ หินกวน 10 2540 ปากน้ำฝั่งเหนือ คลองชักพระ ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๑๘ พระ ราชันย์ กนฺตวีโร สมหมาย 10 2526 3 2556 พุทธจักรมงคลชยาราม ฉิมพลี ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๑๙ พระ ศิระ ปญฺญาวิริโย เฑียรกุล 12 2532 6 2555 จำปา บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๒๐ พระ เกียรติชัย โสภณจิตฺโต สุวัติพานิช 4 2500 4 2556 จำปา บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๒๑ พระ คำรณ ติสฺสโร ใสเอ้ย 8 2522 6 2556 จำปา บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๒๒ พระ ทรงกรด กนฺตสีโล ชาญพานิชย์พรกิจ 6 2534 7 2556 จำปา บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๒๓ พระ วัลลภ ถาวรธมฺโม อุดมสิน 2 2515 8 2556 จำปา บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๒๔ สามเณร ศุภคุณ ภาคโพธิ์ 12 2537 จำปา บางระมาด ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๒๕ พระ วสันต์ ธมฺมวโร ปฐมานนท์ 7 2530 6 2556 เกาะ บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๒๖ พระ ฉลอง เตชทตฺโต วงษ์บุญยก 6 2516 4 2556 ทองบางเชือกหนัง บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๒๗ พระ อนุชิต จนฺทวณฺโณ โตคุ้มท้วม 12 2514 7 2556 ทองบางเชือกหนัง บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๒๘ พระ ชาญวิทย์ อธิฉนฺโท สงศิริ 8 2524 7 2556 ทองบางเชือกหนัง บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๒๙ พระ เจริญชัย จนฺทสีโล ชุ่มเย็น 12 2534 7 2556 ทองบางเชือกหนัง บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๓๐ พระ นฤพนธ์ สนฺตจิตฺโต เกิดสุข 12 2535 7 2556 ทองบางเชือกหนัง บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๓๑ พระ บุญล้วน สนฺตจิตฺโต จันทน์เทศ 7 2531 4 2555 เพลงกลางสวน บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๓๒ พระ สีหนาท โชติโก ทองยศ 8 2531 3 2556 เพลงกลางสวน บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๓๓ พระ เสกสรร มหพฺพโล แบบประเสริฐ 7 2494 5 2556 กระโจมทอง บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๓๔ พระ นพรัตน์ ธมฺมิโก โพคง 8 2526 6 2556 กระโจมทอง บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๓๕ พระ ภารดา อภิวโร โพคง 8 2530 6 2556 กระโจมทอง บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๓๖ พระ วรรณชนะ ฐานกโร เปลี่ยนใจ 11 2535 7 2556 กระโจมทอง บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๓๗ พระ จตุพร ยสปาโล ลักษมณาภา 3 2509 10 2555 สะพาน บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๓๘ พระ ชวลิต นารโท มณเฑียรเวชกร 10 2498 1 2556 สะพาน บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๓๙ พระ ณรงค์ นาถกโร ปั้นจีน 1 2532 5 2556 สะพาน บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๔๐ พระ ไพรัตน์ สุนฺทรธมฺโม ชมทรัพย์ 5 2529 6 2556 สะพาน บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๔๑ พระ สุวัฒน์ สุวโจ ทองปลิว 2 2528 7 2556 สะพาน บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๔๒ พระ กฤษดา สิริปญฺโญ แดงโพชา 1 2535 7 2556 สะพาน บางพรม ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๔๓ พระ กิตฺติสาร กิตฺติสาโร คือแสง 2531 นครป่าหมาก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน

สำนักเรียน วัดชัยพฤกษมาลา
ส่งสอบ ๕ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๕ รูป สอบได้ ๕ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๗๔๔ พระ ธวัชชัย เขมธโช ทรัพย์ประพฤทธิ์ 9 2512 2 2554 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง
กท ๑๑๕๖/๑๗๔๕ พระ ธีระพงษ์ กิจฺจถาวโร กิจถาวร 7 2501 11 2555 ชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๔๖ สามเณร อรรคเดช หมื่นทอง 3 2538 ชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
กท ๑๑๕๖/๑๗๔๗ สามเณร ธีรวัฒน์ คำปัน 9 2541 สุวรรณคีรี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย
กท ๑๑๕๖/๑๗๔๘ สามเณร ไชยภัทร แดงสีบัว 10 2543 สุวรรณคีรี อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย

สำนักเรียน คณะเขตภาษีเจริญ
ส่งสอบ ๑๒๐ รูป ขาดสอบ ๑๙ รูป คงสอบ ๑๐๑ รูป สอบได้ ๓๑ รูป สอบตก ๗๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๗๔๙ พระ ใชนาค จนฺทปญฺโญ แจ่มแค 9 2512 1 2556 นางชี ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๕๐ สามเณร เมธาวี บุปผา 6 2542 นางชี ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๕๑ สามเณร ธนภัทร ฉายะรถี 4 2543 นางชี ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๕๒ สามเณร เกียรติชัย สุขจันทร์ 7 2543 นางชี ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๕๓ พระ อานนท์ อานนฺทนาโค มิ่งประยูร 6 2534 5 2556 นาคปรก ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๕๔ พระ ทีปกร ทีปงฺกโร ภู่ทอง 8 2534 5 2556 นาคปรก ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๕๕ พระ เกษม เขมนาโค ชิณวงศ์ 7 2524 7 2556 นาคปรก ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๕๖ พระ วัฒนา วฑฺฒนนาโค ต่อแต้ม 6 2531 7 2556 นาคปรก ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๕๗ พระ จักรกฤต จกฺกนาโค สระทองหน 12 2532 7 2556 นาคปรก ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๕๘ พระ ทวีรักษ์ ปิยนาโค แซ่แต้ 2534 2556 นาคปรก ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๕๙ พระ นี เนตุบิณฺฑิโต ตับ 6 2535 6 2555 ประดู่บางจาก คูหาสวรรค์ เขต ๑ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๖๐ พระ คง สมจิตฺโต แซ่อื้อ 2491 2556 กำแพงบางจาก คูหาสวรรค์ เขต ๑ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๖๑ พระ พินิจ ภทฺทปญฺโญ อสุนี ณ อยุธยา 2515 2556 กำแพงบางจาก คูหาสวรรค์ เขต ๑ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๖๒ พระ สาริษฐ์ ฐิตธมฺโม รุมชะเนา 2530 2556 กำแพงบางจาก คูหาสวรรค์ เขต ๑ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๖๓ พระ ธนาวุฒิ อิทฺธิเตโช เตโชจิรสันติ 9 2526 6 2556 คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เขต ๑ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๖๔ พระ ใหม่ สุทฺธจิตฺโต สวัสดี 11 2533 5 2556 ทองศาลางาม คูหาสวรรค์ เขต ๑ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๖๕ พระ เอกชัย อุตฺตมปญฺโญ ชื่นเนาวรัตน์ 2 2532 7 2556 ปากน้ำฝั่งใต้ คูหาสวรรค์ เขต ๒ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๖๖ พระ ชรินทร์ มงฺคสินฺโท ประภาทรงสิทธิ์ 7 2502 2 2553 วิจิตรการนิมิตร คูหาสวรรค์ เขต ๒ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๖๗ พระ ชาญณรงค์ จนฺทโชโต พัฒนะปริญญา 1 2510 7 2553 วิจิตรการนิมิตร คูหาสวรรค์ เขต ๒ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๖๘ พระ สุกิจ โชติกโร จันทร์จริยากุล 10 2499 7 2554 วิจิตรการนิมิตร คูหาสวรรค์ เขต ๒ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๖๙ พระ พิชิต อภิชาโณ ทองธานี 2 2528 7 2556 กำแพง คูหาสวรรค์ เขต ๒ ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๗๐ พระ ทนุ จนฺทโสภโณ เพชรหนู 1 2530 7 2556 อ่างแก้ว บางหว้า-ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๗๑ พระ ชัยณรงค์ อภิวโร จวนเจริญ 11 2534 6 2556 โคนอน บางหว้า-ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๗๒ พระ ทองดี ฐิตธมฺโม ก่อกุลฐิติพร 7 2530 7 2554 มะพร้าวเตี้ย บางแวก ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๗๓ พระ วัชรชัย สมาหิโต เชยเดช 11 2525 7 2556 บางแวก บางแวก ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๗๔ พระ ยศกร คุณวํโส แย้มโชติ 8 2534 7 2556 บางแวก บางแวก ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๗๕ พระ ประเสริฐ ปญฺญาวโร เคแฮม 6 2510 10 2556 บางแวก บางแวก ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๗๖ สามเณร ธัญพิสิทฐ์ กันทะเนตร 8 2543 โตนด บางแวก ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๗๗ พระ ทิทยุต ปิยธมฺโม คำสัตย์ 9 2531 7 2556 พิชยญาติการาม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
กท ๑๑๕๖/๑๗๗๘ พระ จินตวัชร สุจิตฺโต ทรรศนะวิเทศ 8 2533 7 2556 พิชยญาติการาม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
กท ๑๑๕๖/๑๗๗๙ พระ ธนกร ธนวฑฺฒโก เตชะสุรคุณ 12 2533 7 2556 พิชยญาติการาม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

สำนักเรียน วัดปากน้ำ
ส่งสอบ ๓๖ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๓๔ รูป สอบได้ ๒๙ รูป สอบตก ๕ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๗๘๐ พระ ฑิตรัฐ ปณฺฑิตรฏฺโฐ เพ็งเกร็ด 8 2535 7 2553 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๘๑ พระ เสกสรรค์ อภิสคฺโค พูลมีทรัพย์ 4 2535 6 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๘๒ พระ ธนพัฒน์ ธนวฑฺฒโน บูรณกานนท์ 2 2497 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๘๓ พระ มงคล สุมงฺคโล ศิริทรง 1 2499 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๘๔ พระ มิ่งขวัญ สุทฺธกาโร สุทธการ 5 2504 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๘๕ พระ ธนะเมศฐ์ ธนิสฺสโร โชคทวีภคพงศ์ 2 2517 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๘๖ พระ กิติภูมิ กิตฺติภูมิ อุดมพงษ์ 11 2520 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๘๗ พระ สุพลชัย พลไชโย รัตนรุจิภา 8 2522 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๘๘ พระ พรชัย วรญฺชโย กังวานชัย 9 2523 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๘๙ พระ ปริญญา ปริชาโน ประคองใจ 7 2527 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๙๐ พระ นันทพันธ์ นนฺทพนฺโธ เตชะนิธิวัฒน์ 7 2528 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๙๑ พระ เอกชัย เอกญฺชโย ดีกระจ่างเพชร 5 2529 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๙๒ พระ กิตติพงศ์ กิตฺติวํโส เผ่าบัณฑร 7 2530 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๙๓ พระ เชิดศักดิ์ นนฺทจิตฺโต ลิมปนันท์จิต 12 2531 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๙๔ พระ ชานนท์ สุชาโน เวชานนท์ 9 2532 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๙๕ พระ ประวิทย์ ปริวิทู จักรจิต 9 2532 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๙๖ พระ ชัยทัต ชยทตฺโต อนันตธนมิตร 3 2533 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๙๗ พระ บริราช ปริลาโภ ติรไพโรจน์ 4 2533 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๙๘ พระ เอกภัทร เอกภทฺโท วิริยะสุนทราพร 8 2533 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๗๙๙ พระ ชิษณุพงศ์ ชินวํโส อินทพันธุ์ 9 2534 7 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๐๐ พระ ไทเธียร ไทยธีโร เจียบุญหยก 10 2520 9 2556 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๐๑ สามเณร ธารา รัตนประทุม 3 2541 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๐๒ สามเณร ปัญญา ไชยคำ 4 2541 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๐๓ สามเณร ปัฐวิกรณ์ ใหม่เอี่ยม 8 2542 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๐๔ สามเณร สุฒิพงษ์ วังชิด 10 2542 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๐๕ สามเณร กฤษดา พิจารณ์คุณธรรม 12 2542 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๐๖ สามเณร สมบูรณ์ ประชุม 12 2542 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๐๗ สามเณร มนตรี แซ่อุ่ย 12 2543 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๐๘ สามเณร ชินวัฒน์ มณีรักษ์ 1 2544 ปากน้ำ ปากคลอง ภาษีเจริญ

สำนักเรียน วัดนิมมานรดี
ส่งสอบ ๔๑ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๔๑ รูป สอบได้ ๓๔ รูป สอบตก ๗ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๘๐๙ พระ อรรณพ อนุภทฺโท วันเพ็ง 9 2531 7 2555 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๑๐ พระ ชาญชัย ชวนปญฺโญ ปานเผือก 12 2533 3 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๑๑ พระ ธนพล ธนพโล ตันสกุล 10 2534 3 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๑๒ พระ ศักรินทร์ อินทสกฺโก ภู่สุวรรณ 4 2532 4 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๑๓ พระ ภาคภูมิ ภูริวฑฺฒโน พูลยิ่ง 8 2534 4 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๑๔ พระ ณัฐ ฐิตพโล ขวัญอยู่ 9 2532 5 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๑๕ พระ วัลลภ วลฺลโภ กันกล่ำ 4 2517 6 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๑๖ พระ ปราโมทย์ ปโมทิโต โหงวบุญล้อม 1 2526 6 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๑๗ พระ ธเนศ ธนิสฺสโร ขำแนวหน้า 7 2530 6 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๑๘ พระ ปริญญา ปริสุทฺโธ มาลัย 6 2531 6 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๑๙ พระ อรชุน อนุตฺตโร สืบสุข 10 2531 6 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๒๐ พระ เจริญชัย จนฺทสาโร อรุณเพชรประทีป 5 2532 6 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๒๑ พระ พลเศรษฐี พลวฑฺฒโน คูหาก้องเกียรติ 10 2532 6 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๒๒ พระ พงษ์ศักดิ์ สิทฺธิชโย ทรัพย์ชูวงศ์ 3 2503 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๒๓ พระ ชูชัย โชติปญฺโญ คำกลัด 2 2506 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๒๔ พระ ธีรรัตน์ ธีรภทฺโท แซ่ซือ 8 2523 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๒๕ พระ นิธิกร ยสวฑฺฒโน อยู่ศูนย์ตรง 6 2524 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๒๖ พระ ยุทธพงษ์ ยุทฺธวํโส ธรรมภิธิ 5 2526 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๒๗ พระ เวชประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก วิชชุเมธานนท์ 9 2528 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๒๘ พระ สรายุทธ ยุตฺตธมฺโม ผึสันเทียะ 12 2529 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๒๙ พระ เฉลิมพงศ์ ฐิตวํโส พงษ์เพชร 2 2531 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๓๐ พระ ชัยสิทธิ์ สิทฺธิชโย สังวาลย์วงศ์ 5 2531 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๓๑ พระ กิตติ กิตฺติโก แมงทับทอง 8 2531 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๓๒ พระ วิทยา ปวิชฺโช กลิ่นเกิด 6 2532 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๓๓ พระ ธนัช ธนปญฺโญ ตันติธนภักดีกุล 4 2535 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๓๔ พระ ธีระศักดิ์ ธีรสกฺโก พึ่งธรรม 6 2535 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๓๕ พระ นิพนธ์ นิพฺภโย แจ่มดวง 3 2536 7 2556 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๓๖ สามเณร จุลกิต สมแวง 4 2542 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๓๗ สามเณร ทิวานนท์ หนาแน่น 7 2542 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๓๘ สามเณร ราเชนทร์ รัตนบุรี 8 2542 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๓๙ สามเณร วุฒิชัย ไตรหล่อย 2 2543 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๔๐ สามเณร ชาญณรงค์ ศรีขันธ์ 3 2543 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๔๑ สามเณร ปฏิภาณ หนาแน่น 3 2543 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๔๒ สามเณร สหรัฐ จันทร์ทะเดช 11 2543 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ

สำนักเรียน วัดบุณยประดิษฐ์
ส่งสอบ ๑๙ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๑๗ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๑๓ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๘๔๓ พระ ประสงค์ ขนฺติธมฺโม คนทัศน์ 9 2511 5 2556 บุณยประดิษฐ์ บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๔๔ พระ สุรเชษฐ์ ภทฺทธมฺโม วนิชชาขจรไกร 2 2532 7 2556 บุณยประดิษฐ์ บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๔๕ พระ วรวุฒิ ชวนปญฺโญ เกิดมา 4 2534 7 2556 บุณยประดิษฐ์ บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๔๖ พระ วรโชติ ธีรวโร ตันติเตชะกุล 8 2535 7 2556 บุณยประดิษฐ์ บางไผ่ บางแค

สำนักเรียน คณะเขตบางแค
ส่งสอบ ๘๗ รูป ขาดสอบ ๔ รูป คงสอบ ๘๓ รูป สอบได้ ๒๗ รูป สอบตก ๕๖ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๘๔๗ พระ ประดิษฐ์ ปญฺญาธโร เอื้อจิตทวีชัย 3 2519 7 2555 จันทร์ประดิษฐาราม บางด้วน ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๔๘ พระ วิทยา อิทฺธิปญฺโญ เบญจวัฒนาผล 5 2511 12 2555 จันทร์ประดิษฐาราม บางด้วน ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๔๙ พระ สุรศักดิ์ ปุญฺญธโร ตามสมัย 6 2529 7 2556 จันทร์ประดิษฐาราม บางด้วน ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๕๐ พระ ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก แหล่งหล้า 9 2534 7 2556 จันทร์ประดิษฐาราม บางด้วน ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๕๑ พระ ต่อ สุทฺธิโก พุทธศรี 11 2520 7 2554 พรหมสุวรรณสามัคคี บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๕๒ พระ พัฒนา กลฺยาณธมฺโม แฉล้มเขตต์ 8 2502 7 2556 พรหมสุวรรณสามัคคี บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๕๓ พระ ณัฐกฤษ ปสนฺโน อยู่เปรม 5 2531 7 2556 พรหมสุวรรณสามัคคี บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๕๔ พระ พีรวัชร ทีปธมฺโม นิธิวัฒนะไพบูลย์ 6 2532 7 2556 พรหมสุวรรณสามัคคี บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๕๕ พระ มานิตย์ ขนฺติธมฺโม ปริกจำลอง 8 2507 6 2555 ศาลาแดง บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๕๖ พระ โกวิทย์ โกวิโท ปลาบู่ทอง 11 2530 3 2556 ศาลาแดง บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๕๗ พระ เรวัติ กตปุญฺโญ ตาตาล 4 2532 5 2556 ศาลาแดง บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๕๘ พระ รวิ ฐิตธมฺโม ประทุมสูตร 8 2535 5 2556 ศาลาแดง บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๕๙ พระ คณิต สิริปญฺโญ ปิ่นนิล 12 2526 6 2556 ศาลาแดง บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๖๐ พระ อุกฤษ ทีปงฺกโร ชูดวง 5 2530 6 2556 ศาลาแดง บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๖๑ พระ ธวัชชัย สิริธโร สาลี 11 2533 6 2556 ศาลาแดง บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๖๒ พระ จิระวัฒน์ ติกฺขปญฺโญ เผื่อนบัวผัน 9 2535 6 2556 ศาลาแดง บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๖๓ พระ กอบกิจ กิตฺติคุโณ จินดานิล 10 2533 7 2556 ศาลาแดง บางไผ่ บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๖๔ พระ บุญส่ง ปวโร ฉิมแก้ว 1 2505 4 2555 ม่วง หลักสอง บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๖๕ พระ ดิเรก ธมฺมรกฺขิโต แก้วสอดสี 10 2515 1 2556 ม่วง หลักสอง บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๖๖ พระ วุฒินันท์ โชติโก พิกุลเงิน 4 2531 5 2556 ม่วง หลักสอง บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๖๗ พระ อาร์ม ปญฺญาวโร ทองอันตัง 12 2533 5 2556 ม่วง หลักสอง บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๖๘ พระ สุรศักดิ์ มงฺคลิโก อักษราชัย 7 2535 5 2556 ม่วง หลักสอง บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๖๙ พระ ธงชัย สมาจาโร น้อยจับ 11 2533 6 2556 ม่วง หลักสอง บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๗๐ พระ อนุชิต ชวโน โอนเงิน 5 2533 7 2556 ม่วง หลักสอง บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๗๑ พระ ณัฐพงษ์ เขมวีโร พิชัย 8 2534 7 2556 ม่วง หลักสอง บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๗๒ พระ ธวัชชัย ผาสุโก ใจสุวรรณ 7 2536 7 2556 ม่วง หลักสอง บางแค
กท ๑๑๕๖/๑๘๗๓ พระ วีระ คุณยุตฺโต คำใหม 10 2537 7 2556 ม่วง หลักสอง บางแค

สำนักเรียน วัดชัยฉิมพลี
ส่งสอบ ๖ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๖ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๘๗๔ พระ สุวิชา สุวิชาโน ภู่ระหงษ์ 6 2522 12 2555 ชัยฉิมพลี บางแวก ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๗๕ พระ พัฒน์สิน ฐิตเมโธ เมธาพัฒน์อัคร 7 2531 5 2556 ชัยฉิมพลี บางแวก ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๗๖ พระ จิตรดิลก อธิจิตฺโต คล้ายแจ้ง 10 2531 7 2556 ชัยฉิมพลี บางแวก ภาษีเจริญ
กท ๑๑๕๖/๑๘๗๗ พระ ธีระพงษ์ วีรวํโส ภาคพรม 1 2532 7 2556 ชัยฉิมพลี บางแวก ภาษีเจริญ

สำนักเรียน คณะเขตหนองแขม
ส่งสอบ ๓๗ รูป ขาดสอบ ๔ รูป คงสอบ ๓๓ รูป สอบได้ ๑๓ รูป สอบตก ๒๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๘๗๘ พระ สน สนฺตจิตฺโต ใจหลัก 6 2510 7 2556 ไผ่เลี้ยง หนองค้างพลู หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๗๙ พระ สราวุธ ภูริทตฺโต วงษ์ทอง 3 2531 7 2556 ไผ่เลี้ยง หนองค้างพลู หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๘๐ พระ พิพัฒน์ ขนฺติสาโร กันยาโพธิ์ 5 2536 7 2556 ไผ่เลี้ยง หนองค้างพลู หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๘๑ พระ สยาม สมาจาโร ตาวงค์ 7 2536 8 2556 ไผ่เลี้ยง หนองค้างพลู หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๘๒ พระ สมศิลป์ ปิยธมฺโม เวียงสิมา 7 2533 7 2556 วงษ์ลาภาราม หนองค้างพลู หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๘๓ สามเณร อดิศร ปัญญาดี 1 2541 วงษ์ลาภาราม หนองค้างพลู หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๘๔ พระ ธิติ ฐิตฺตสาโร เฮ้งเจริญสุข 2 2534 7 2556 อุดมรังสี หนองค้างพลู หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๘๕ สามเณร เกียรติภูมิ บุตรไทย 7 2543 อุดมรังสี หนองค้างพลู หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๘๖ สามเณร ธีระพงศ์ เตียรุจิถาวรกุล 9 2543 อุดมรังสี หนองค้างพลู หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๘๗ พระ มนตรี อุปสนฺโต หอมดอกไม้ 7 2528 7 2555 หนองแขม หนองแขม หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๘๘ พระ ทศพล กิตฺติโสภโณ ทองไทรเมือง 9 2533 6 2556 หนองแขม หนองแขม หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๘๙ พระ สุรพิน ฐิตวิริโย เพชรเทพ 6 2523 7 2556 หนองแขม หนองแขม หนองแขม
กท ๑๑๕๖/๑๘๙๐ พระ พิสัณห์ สิริธมฺโม พูลสวัสดิ์ 8 2532 7 2556 หนองแขม หนองแขม หนองแขม

สำนักเรียน คณะเขตทวีวัฒนา
ส่งสอบ ๓๙ รูป ขาดสอบ ๑๐ รูป คงสอบ ๒๙ รูป สอบได้ ๑๕ รูป สอบตก ๑๔ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๘๙๑ พระ รามโบ ญาณธโร แณน 10 2531 4 2552 ปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๘๙๒ พระ ประเสริฐ ปริสุทฺโธ โรจน์อุทัย 3 2492 1 2556 ปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๘๙๓ พระ วณัฐ ปิยธมฺโม มณีจินดา 1 2536 3 2556 ปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๘๙๔ พระ พิธี ปรกโม คำขจร 4 2512 4 2556 ปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๘๙๕ พระ พิชิตชัย ธนวิชโย กิจทรัพย์ทวี 4 2535 6 2556 ปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๘๙๖ พระ พรชาติ วิริยธมฺโม เขียวอ่อน 5 2533 7 2556 ปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๘๙๗ พระ มงคล มงฺคลธมฺโม กรันตานนท์ 9 2535 7 2556 ปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๘๙๘ พระ สุกฤต ปุญฺญนาโค บุญนาค 1 2536 7 2556 ปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๘๙๙ พระ จารุเชฏฐ์ วรปญฺโญ พินิจจันทร์ 5 2497 7 2556 วิศิษฏ์บุญญาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๙๐๐ พระ ธนวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน ศรีประเสริฐ 6 2534 7 2556 วิศิษฏ์บุญญาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๙๐๑ พระ เจริญชัย ชยวุฑฺโฒ ตาปวน 5 2521 8 2555 โกมุทพุทธรังสี ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๙๐๒ พระ นพพล ธมฺมจิตฺโต นิตยภัตร์ 8 2535 6 2556 โกมุทพุทธรังสี ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๙๐๓ พระ อธิบพร อธิปญฺโญ ดำรงสันติธรรม 1 2530 7 2556 โกมุทพุทธรังสี ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๙๐๔ พระ มานพ พลวฑฺฒโน กิจสงวน 2 2531 7 2556 โกมุทพุทธรังสี ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา
กท ๑๑๕๖/๑๙๐๕ สามเณร สงกรานต์ ศรีกองคาม 4 2537 โกมุทพุทธรังสี ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา

สำนักเรียน คณะเขตทุ่งครุ
ส่งสอบ ๓๗ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๓๗ รูป สอบได้ ๓๗ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๑๑๕๖/๑๙๐๖ พระ ธรรมนูญ ฐิตสีโล หร่ำแค 2 2503 3 2556 สน ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๐๗ พระ วีระพงษ์ นิปโก คงเจริญ 1 2531 3 2556 สน ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๐๘ พระ พิสุทธิ์ ปภสฺสโร ภูมิเขต 11 2534 5 2556 สน ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๐๙ พระ วิฑูรย์ สมาจาโร บุญอ่อน 9 2527 10 2555 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๑๐ พระ จักรวิทย์ ขนฺติธโร วิมุกตะลพ 6 2534 2 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๑๑ พระ พิจักษณ์ สุภาจาโร พ่วงสมจิตต์ 2 2531 3 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๑๒ พระ นิวัฒน์ ญาณสาโร ผาสุขทรง 6 2531 3 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๑๓ พระ ณัฐพล เขมจิตฺโต พี่งสาย 9 2531 6 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๑๔ พระ ประวิทย์ จิรธมฺโม เพ็งขจร 10 2533 6 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๑๕ พระ จักรพันธ์ ขนฺติพโล ชัยพัทธ์สกุล 10 2534 6 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๑๖ พระ ทศพร ธีรปญฺโญ รุ่งเนียม 10 2534 6 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๑๗ พระ ทศวรรษ จนฺทปญฺโญ ชัชกุล 10 2534 6 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๑๘ พระ ธานินท์ อินฺทญาโณ วัฒนธานี 11 2534 6 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๑๙ พระ นัทธพงศ์ ธมฺมรตโน ทะอินทร์ 11 2535 6 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๒๐ พระ รุ่งโรจน์ ตปสีโล ฤกษ์โอภาศ 7 2527 7 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๒๑ พระ มงคล อคฺคธมฺโม ปิยะวงศ์ 8 2529 7 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๒๒ พระ ธีระ จิตฺตกาโร ศรีโรจน์ 6 2531 7 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๒๓ พระ นิสิต กิตฺตสาโร เขี้ยวพิษ 3 2533 7 2556 ทุ่งครุ ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๒๔ พระ สิทธิพร สิริปุญโณ กันเปี่ยนแจ่ม 9 2502 12 2533 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๒๕ พระ กิตินันท์ ปุงฺคโว กลิ่นหอม 8 2523 6 2544 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๒๖ พระ อรรณพ อิสิญาโณ กลิ่นมี 2 2490 5 2550 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๒๗ พระ สมศักดิ์ ภทฺทธมฺโม เอกพจน์ 2 2508 7 2554 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๒๘ พระ เกรียงไกร สมจิตฺโต นาคกร 5 2526 6 2555 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๒๙ พระ แทนคุณ รวิวํโส จารุวงศ์วานกิจ 8 2524 3 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๓๐ พระ สถาปนิค จนฺทโชโต ชัยเพชร 5 2533 4 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๓๑ พระ สุชาติ ขนฺติจิตฺโต แซ่ดั่น 8 2516 6 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๓๒ พระ สำรอง จารุธมฺโม วานสิน 8 2533 6 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๓๓ พระ รัตนพล ปภสฺสโร อู่ทอง 11 2535 6 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๓๔ พระ ไชยบุตร สิริธมฺโม สุทธิพงศ์ธนะกุล 7 2499 7 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๓๕ พระ จักรภพ มหาปญฺโญ ผิวนวล 5 2532 7 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๓๖ พระ พิชัย กิตฺติชโย ม่วงมณี 4 2533 7 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๓๗ พระ ทวีรัชต์ ฉนฺทธมฺโม คำแสน 6 2534 7 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๓๘ พระ วรภาส อคฺควณฺโณ กุลวัชรวิมล 1 2536 7 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๓๙ พระ เมธีเชฎฐ์ อมโร มหาคีตะ 2 2536 7 2556 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๔๐ พระ สมชาย ยตินฺธโร ปานเฟื่อง 7 2511 7 2556 หลวงพ่อโอภาสี บางมด ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๔๑ พระ ธนกร กิตฺติภทฺโท ขวัญบัว 5 2534 7 2556 หลวงพ่อโอภาสี บางมด ทุ่งครุ
กท ๑๑๕๖/๑๙๔๒ พระ ต้อม โกวิโท อาษาสนา 4 2527 7 2556 แจงร้อน ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ

สำนักเรียน วัดอนงคาราม
ส่งสอบ ๖ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๖ รูป สอบได้ ๐ รูป สอบตก ๖ รูป

สำนักเรียน วัดนาคกลาง
ส่งสอบ ๓ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๓ รูป สอบได้ ๐ รูป สอบตก ๓ รูป

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
๑ ธันวาคม ๒๕๕๖