ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
นักธรรมชั้นโท

สำนักเรียนส่วนกลาง (ธรรมยุต)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล เกิด พ.ศ. อุป. พ.ศ. สังกัดวัด แขวง เขต

สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร
ส่งสอบ ๔๕ รูป ขาดสอบ ๖ รูป คงสอบ ๓๙ รูป สอบได้ ๑๒ รูป สอบตก ๒๗ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๐๐๑ พระ ศรัณย์ ปญฺญาพโล มะกรูดอินทร์ 11 2525 12 2554 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๐๒ พระ วราวิชญ์ อภิวิชฺโช เสาเสนา 12 2533 1 2554 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๐๓ พระ วิทยา สุวิชาโน ทองยุ้น 6 2527 6 2555 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๐๔ พระ มรุพงศ์ มรุวํโส ธีรมงคล 11 2527 7 2555 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๐๕ พระ สรรพกิจ ถิรกิจฺโจ ทองแถม ณ อยุธยา 10 2527 7 2555 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๐๖ พระ รังสี ฐานวุฑฺโฒ ปี่แก้ว 10 2530 1 2555 ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๐๗ พระ พลยุกต์ โอภาโส แก้วผนึกรังษี 2 2530 1 2554 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๒๕๖/๐๐๐๘ พระ อนุชาติ คุณวโร บุบผาพวง 8 2522 6 2555 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๒๕๖/๐๐๐๙ พระ อาทิตย์ อธิปฺปญฺโญ เป้าจันทึก 10 2529 7 2555 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๒๕๖/๐๐๑๐ สามเณร ไชยยา ศิริหงษ์ 3 2540 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๒๕๖/๐๐๑๑ สามเณร อภิสิทธิ์ วงศ์ษา 10 2540 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๒๕๖/๐๐๑๒ พระ สุรพล สุรพโล คูประเสริฐวงศ์ 7 2507 12 2553 เขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี

สำนักเรียน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ส่งสอบ ๑๗๘ รูป ขาดสอบ ๓๕ รูป คงสอบ ๑๔๓ รูป สอบได้ ๗๘ รูป สอบตก ๖๕ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๐๑๓ พระ ภัทรเมธว์ ชานภทฺโท ศรีมนตรินนท์ 12 2520 7 2555 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๑๔ พระ ปริณ ภูริวํโส วงศ์บางโพ 10 2531 7 2555 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๑๕ พระ ธนิกานต์ สุธนิโก ขันธนิกร 12 2534 7 2555 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๑๖ สามเณร ณัฐพงษ์ แสนไชย 5 2542 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๑๗ สามเณร ธนายุต โลสิงห์ 3 2542 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๑๘ สามเณร ศุภมิตร เขียวสระคู 8 2536 พระยายัง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี
กท ๖๒๕๖/๐๐๑๙ สามเณร ทวีศักดิ์ ทาวงศ์ษา 4 2540 พระยายัง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี
กท ๖๒๕๖/๐๐๒๐ พระ สุพรรณ ฐิตธมฺโม ชินบุตร 3 2529 7 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๒๑ สามเณร วรวุฒิ มานันที 10 2538 5 2551 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๒๒ สามเณร นพดล กาศมณี 5 2539 5 2552 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๒๓ สามเณร ชิณวัตร สีแพง 11 2539 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๒๔ สามเณร ขันติ นามเวช 6 2540 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๒๕ สามเณร คมสันต์ บุญแย้ม 12 2540 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๒๖ สามเณร จักรธร ภิรมย์สุข 4 2540 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๒๗ สามเณร ณัฐสรณ์ จำปาทอง 10 2540 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๒๘ สามเณร ถาวร กองสีนนท์ 5 2540 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๒๙ สามเณร นันทวัตน์ คงคำลี 10 2540 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๓๐ สามเณร นิรันต์ สมพันธ์ 2 2540 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๓๑ สามเณร จิตรกร วันจรูญ 3 2541 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๓๒ สามเณร ชลิต อินทรักษ์ 5 2541 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๓๓ สามเณร ภัทรชน เนตรพิมพ์ 2 2541 5 2553 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๓๔ สามเณร เนตติพงษ์ ปัญหาไชย 4 2539 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๓๕ สามเณร อานนท์ อาจคำภา 2 2539 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๓๖ สามเณร กฤตเชฏฐ์ สรรวัชญ์ณิชกุล 9 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๓๗ สามเณร ณัฐวัฒน์ ชาบรรทม 12 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๓๘ สามเณร ธงชัย โพธิ์หล้า 11 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๓๙ สามเณร นพดล บัวราช 12 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๔๐ สามเณร นฤพนธ์ ใจปัดชา 8 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๔๑ สามเณร วุฒิไกร พิมพขันธ์ 1 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๔๒ สามเณร สุรศักดิ์ ฤทธิศักดิ์ 10 2541 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๔๓ สามเณร ณรงค์ฤทธิ์ โพธิกมล 2 2542 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๔๔ สามเณร ธงวุธ อุดไชยา 3 2542 5 2554 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๔๕ สามเณร สถิตย์ กัณหาเขียว 10 2539 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๔๖ สามเณร ธนพล เจ็ดประโคน 7 2541 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๔๗ สามเณร ยอดชาย สอนจันทึก 12 2541 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๔๘ สามเณร ธนวัฒน์ ไชยศรี 6 2542 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๔๙ สามเณร ธรากร นะคะจัค 11 2542 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๕๐ สามเณร ปฏิภาณ ฟักสุวรรณ 3 2542 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๕๑ สามเณร พีรพัฒน์ ผิวนางงาม 12 2542 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๕๒ สามเณร พุธชาติ สิงห์งอย 9 2542 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๕๓ สามเณร ศุภากร พิพัฒน์พิทยากุล 1 2542 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๕๔ สามเณร สุขสันต์ จำเริญ 11 2542 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๕๕ สามเณร สุริยา แสนราช 5 2542 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๕๖ สามเณร อาทิตย์ แต้โนนฝาว 8 2542 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๕๗ สามเณร กิตติคุณ วงษ์คำเกิด 3 2543 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๕๘ สามเณร อรรถพร หันประดิษฐ์ 2 2543 5 2555 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๕๙ สามเณร วิษณุ มงจะโป๊ะ 5 2540 5 2556 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๒๕๖/๐๐๖๐ พระ สงวน ธมฺมจาโร ขันตีตาง 6 2491 2 2551 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๒๕๖/๐๐๖๑ พระ กฤษณพงศ์ อิสฺสโร ริสา 8 2515 7 2551 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๒๕๖/๐๐๖๒ พระ วันเฉลิม ฉนฺทยุตฺโต ไชยหงษา 5 2533 11 2553 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๒๕๖/๐๐๖๓ พระ กันตภณ มุทุจิตฺโต นิ่มนวล 2 2532 6 2555 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๒๕๖/๐๐๖๔ พระ สายัน อจลจิตฺโต บุญตะวัน 12 2523 5 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๒๕๖/๐๐๖๕ สามเณร อธิชา มิกทา 10 2542 5 2555 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๒๕๖/๐๐๖๖ พระ สมภาร สิริธมฺโม นรฤทธิไกร 10 2509 7 2539 ลำผักชี ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๒๕๖/๐๐๖๗ สามเณร กฤตยส คำภูมิ 10 2541 4 2554 ลำผักชี ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๒๕๖/๐๐๖๘ สามเณร อิสราวิทย์ พังน้อย 3 2542 3 2554 ลำผักชี ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๒๕๖/๐๐๖๙ พระ ชาญเวช สุขเวสโภ เจียมทรัพย์ 2 2499 7 2548 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๗๐ พระ สุพล ติสฺสโร พุฒพวง 8 2496 6 2553 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๗๑ พระ วิชา ฌานวโร ทองปลิว 7 2525 2 2553 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๗๒ พระ ฐิติอรัญ สุทฺธจิตฺโต คงสมนาม 11 2528 6 2553 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๗๓ พระ ไตรภพ จิตฺตทนฺโต ยั่งยืน 10 2528 3 2554 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๗๔ พระ กีรติ ฐิตวตฺโต ทิพกรณ์ 7 2531 3 2554 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๗๕ พระ วรอรรจน์ เขมวโร สุพัฒนากูล 9 2531 7 2554 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๗๖ พระ อำพล นนฺทโก ภูมิดิษฐ์ 5 2488 7 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๗๗ พระ สมหมาย ธมฺมโชติโก หมงประเสริฐ 10 2498 4 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๗๘ พระ ชัยวัฒน์ อริยวํโส มะโนรัตน์ 11 2503 7 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๗๙ พระ สุชาติ ฉนฺทสุโภ หัตถสาร 5 2514 1 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๘๐ พระ กฤษฎา นิปโก บุตรดี 2 2524 7 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๘๑ พระ ชนก อนีโฆ สินสมุทร 9 2524 7 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๘๒ พระ ภูริวิชญ์ สํวโร พัชรตระกูล 4 2524 7 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๘๓ พระ เกียรติศักดิ์ สิริวฑฺฒโน ขวัญใจ 3 2532 1 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๘๔ พระ วิสิทธิ์ ฐิตาโส มณีเขียว 6 2533 7 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๖/๐๐๘๕ พระ อัธยา จิตฺตสํวโร เดชผดุง 11 2504 1 2554 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๒๕๖/๐๐๘๖ พระ วิวัฒนา อายุวฑฺฒโน ไทรสังขเฉลาพร 8 2520 11 2554 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๒๕๖/๐๐๘๗ สามเณร ธนกร ไกลถิ่น 8 2536 4 2549 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๒๕๖/๐๐๘๘ สามเณร ชาญณรงค์ ขำชู 8 2540 3 2553 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๒๕๖/๐๐๘๙ พระ สกุล ธมฺมรโต ภูแลศรี 6 2533 5 2554 จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
กท ๖๒๕๖/๐๐๙๐ สามเณร นพรัตน์ จันทนา 2 2540 3 2554 จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์

สำนักเรียน วัดนรนาถสุนทริการาม
ส่งสอบ ๑๔ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๑๒ รูป สอบได้ ๘ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๐๙๑ พระ วิวัฒน์ ฐานวฑฺฒโน ศรีชัย 9 2519 11 2553 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๙๒ พระ รุ่งศักดิ์ สิริธโร รักขพันธ์ 1 2531 3 2553 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๙๓ พระ อิทธิวัฒน์ อิทฺธิปาโล จินดาไทย 6 2497 1 2554 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๙๔ พระ วุฒิชัย เขมปญฺโญ มุกดาม่วง 8 2524 4 2555 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๙๕ พระ นันทจักร ปิยวิชฺโช อำพันกาย 6 2535 6 2556 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๙๖ สามเณร นภาลัย เส้นเกษ 9 2537 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๙๗ สามเณร วีระยุทธ จู่มา 1 2537 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๒๕๖/๐๐๙๘ สามเณร ราชัน แท่งทอง 4 2538 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร

สำนักเรียน วัดโสมนัสวิหาร
ส่งสอบ ๔ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๔ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๓ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๐๙๙ พระ สมโชค จิตฺตปาโล จิตต์อำนวยศักดา 10 2532 7 2555 โสมนัสวิหาร วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำนักเรียน วัดเทพศิรินทราวาส
ส่งสอบ ๑๐ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๙ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๖ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๑๐๐ พระ สมภพ สมฺภโว ลีฬหรัตนรักษ์ 9 2523 10 2554 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๒๕๖/๐๑๐๑ พระ สิทธิพันธ์ สิทฺธิพนฺโธ อริยาดิเรก 11 2509 8 2555 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๒๕๖/๐๑๐๒ พระ นันทภัท ธมฺมนนฺโท วงศ์สหกุล 10 2530 3 2555 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำนักเรียน วัดสัมพันธวงศ์
ส่งสอบ ๑๘ รูป ขาดสอบ ๗ รูป คงสอบ ๑๑ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๑๐๓ พระ อภิชัย อภิชโย ใจเที่ยง 5 2532 7 2553 สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๖๒๕๖/๐๑๐๔ สามเณร รัชชานนท์ หาทวี 9 2538 สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๖๒๕๖/๐๑๐๕ พระ สุรศักดิ์ สุปุญฺโญ พลายพงษา 12 2526 7 2555 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๒๕๖/๐๑๐๖ พระ ปรัชญา ปยุตฺโต อนุรักษ์ธรรม 8 2532 4 2555 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๒๕๖/๐๑๐๗ สามเณร สุรวุธ ดาวเรือง 10 2538 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๒๕๖/๐๑๐๘ สามเณร องครักษ์ กะทิศาสตร์ 1 2539 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๒๕๖/๐๑๐๙ พระ องอาจ ปญฺญาทีโป กันจินดา 2 2525 12 2553 ทองเนียม หนองแขม หนองแขม

สำนักเรียน วัดราชาธิวาสวิหาร
ส่งสอบ ๑๑ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๑ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๗ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๑๑๐ พระ เดชชาติ ชยวุฑฺโฒ ไชยกาล 2 2503 3 2551 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๖๒๕๖/๐๑๑๑ พระ อรรฐ กุสลจิตฺโต สินธุวณิก 11 2496 7 2555 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๖๒๕๖/๐๑๑๒ พระ เสฏฐวุฒิ ชาตเสฏฺโฐ ฉิมวาส 3 2531 7 2555 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๖๒๕๖/๐๑๑๓ พระ สุทิวัส สุทฺธจิตฺโต อรุณศรี 5 2534 1 2555 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต

สำนักเรียน วัดปทุมวนาราม
ส่งสอบ ๑๑ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๑ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก ๔ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๑๑๔ สามเณร ชวน อัศวภูมิ 8 2540 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๒๕๖/๐๑๑๕ สามเณร ณัฐดนัย แสงแก้ว 9 2540 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๒๕๖/๐๑๑๖ สามเณร วชิรายุ จันทร 3 2540 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๒๕๖/๐๑๑๗ สามเณร วีระพงษ์ ยิ่งยงค์ 4 2540 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๒๕๖/๐๑๑๘ สามเณร อนุวัฒน์ ไชยตะมาตย์ 12 2541 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๒๕๖/๐๑๑๙ สามเณร ชยาวุธ คำเขียว 5 2542 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๒๕๖/๐๑๒๐ สามเณร ติยานน หอมกลิ่น 11 2542 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน

สำนักเรียน วัดบรมนิวาส
ส่งสอบ ๑๐ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๙ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๖ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๑๒๑ สามเณร ศรายุทธ พิลาจันทร์ 2 2536 บรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน
กท ๖๒๕๖/๐๑๒๒ สามเณร เกียรติศักดิ์ เจือจันทร์ 11 2538 บรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน
กท ๖๒๕๖/๐๑๒๓ สามเณร พรชัย บุญศรี 7 2539 บรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน

สำนักเรียน วัดธาตุทอง
ส่งสอบ ๑๕ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๑๓ รูป สอบได้ ๗ รูป สอบตก ๖ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๑๒๔ พระ กฤตนันท์ โฆสธมฺโม ตัณฑวิบูลย์ 6 2535 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๒๕๖/๐๑๒๕ สามเณร ธรากร หมู่หมื่นศรี 12 2541 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๒๕๖/๐๑๒๖ สามเณร ปิยะนัฐ โถสัมฤทธิ์ 2 2541 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๒๕๖/๐๑๒๗ สามเณร ชาคร มุกดาสนิท 5 2542 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๒๕๖/๐๑๒๘ สามเณร ธนโชติ ขัตติยวงศ์ 3 2542 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๒๕๖/๐๑๒๙ สามเณร ศิริชัย ใจเอื้อ 1 2542 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๒๕๖/๐๑๓๐ สามเณร สังเวียน แก้วเวียง 8 2542 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา

สำนักเรียน วัดธรรมมงคล
ส่งสอบ ๙๖ รูป ขาดสอบ ๑๒ รูป คงสอบ ๘๔ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๘๑ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๑๓๑ สามเณร เอกภพ พรมโคตร 11 2539 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๒๕๖/๐๑๓๒ สามเณร ชลัฐ ชินภักดี 2 2540 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๒๕๖/๐๑๓๓ สามเณร ฤทธิไกร ศรีภูธร 12 2540 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง

สำนักเรียน วัดพระศรีมหาธาตุ
ส่งสอบ ๑๑ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๙ รูป สอบได้ ๔ รูป สอบตก ๕ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๑๓๔ พระ ชัยยัน เขมงฺกโร พิมพิลา 10 2531 11 2551 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๒๕๖/๐๑๓๕ พระ อภิชา ผาสุกธมฺโม บุญโสมรักษ์ 11 2494 7 2555 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๒๕๖/๐๑๓๖ พระ อำนวย ภูริปญฺโญ วะกาสิทธิ์ 2 2513 7 2555 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๒๕๖/๐๑๓๗ สามเณร อัศนัย เซสาชน 8 2535 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน

สำนักเรียน วัดบุปผาราม
ส่งสอบ ๓ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๓ รูป สอบได้ ๑ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๑๓๘ พระ จรัญ มหาวีโร ลักษณะกะชา 11 2533 6 2554 บุปผาราม วัดกัลยาณ์ ธนบุรี

สำนักเรียน วัดอาวุธวิกสิตาราม
ส่งสอบ ๒๗ รูป ขาดสอบ ๔ รูป คงสอบ ๒๓ รูป สอบได้ ๑๒ รูป สอบตก ๑๑ รูป
กท ๖๒๕๖/๐๑๓๙ พระ บุญยง เตชปญฺโญ ไววอน 10 2526 5 2550 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๔๐ สามเณร จตุรงค์ เหลาสิทธิ์ 12 2540 3 2553 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๔๑ สามเณร วัฒนชัย นาสมวาด 6 2540 3 2553 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๔๒ สามเณร ฐปนพงศ์ ผลจันทน์ 12 2539 5 2554 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๔๓ สามเณร อัษฎาวุฒน์ กบิลพัฒน์ 9 2541 5 2554 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๔๔ สามเณร อดิเทพ ศรีหนองพอก 2 2542 4 2554 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๔๕ สามเณร อดิศร ศรีหนองพอก 2 2542 4 2554 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๔๖ สามเณร เกียรติศักดิ์ สุทธมา 1 2542 5 2554 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๔๗ สามเณร สราวุฒน์ รุ่งวงศ์วัฒน์ 4 2542 5 2554 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๔๘ สามเณร วรวิทย์ ภารสถิตย์ 2 2540 8 2555 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๔๙ สามเณร ณัฐวุฒิ ดาบสันเทียะ 8 2542 3 2555 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๒๕๖/๐๑๕๐ สามเณร มนตรี สันตะวงค์ 8 2542 5 2555 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด

สำนักเรียน วัดมกุฏกษัตริยาราม
ส่งสอบ ๑ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๐ รูป สอบได้ ๐ รูป สอบตก ๐ รูป

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง