ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
นักธรรมชั้นตรี

สำนักเรียนส่วนกลาง (ธรรมยุต)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล เกิด พ.ศ. อุป. พ.ศ. สังกัดวัด แขวง เขต

สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร
ส่งสอบ ๑๕๑ รูป ขาดสอบ ๘ รูป คงสอบ ๑๔๓ รูป สอบได้ ๑๐๐ รูป สอบตก ๔๓ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๐๐๑ พระ ภวิน วรภวิโก ภุชชงค์ 12 2532 12 2555 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๐๒ พระ สุชาติ เขมชาโต สิทธิพรอนันต์ 4 2529 5 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๐๓ พระ จุนกวุฒิ จิรวุฑฺฒิโก วัฒนโยธิน 3 2506 6 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๐๔ พระ สราวุธ สราวุโธ เจนวิริยะไพบูลย์ 5 2531 6 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๐๕ พระ พลช กนฺตพโล มีสัตย์ 8 2533 6 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๐๖ พระ ธีรพันธุ์ ณฏฺฐพนธุ ขัมพานนท์ 1 2500 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๐๗ พระ สุขเลิศ วรสุโข สว่างวรรณศิลป์ 9 2503 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๐๘ พระ เอกชัย อคฺคชโย อุไรสินธว์ 3 2508 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๐๙ พระ ทศพร จรณวโร ถันทอง 1 2511 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๑๐ พระ ฐัฒฐพงศ์ ณฏฺฐวํโส ลิขิตวนิชกุล 9 2513 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๑๑ พระ จำนง ถิรเจตโน สาลีทอง 6 2514 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๑๒ พระ สุรเชษฎ์ ปุญฺญเชฏโฐ พันธุลาภ 6 2516 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๑๓ พระ ธัญศุภ์วัตร์ จิณฺณวตฺโต อุ่นหะวงษ์ 4 2519 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๑๔ พระ อรรถพล ขนฺติพโล เก่าประเสริฐ 11 2520 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๑๕ พระ สุรศักดิ์ สุรสตฺติโก นราสมโภชกิจ 8 2521 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๑๖ พระ ไพรัตน์ ปุญฺญรตโน ยิติ 6 2522 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๑๗ พระ ดุษฎี ชยุตฺตโม ขุนทอง 12 2522 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๑๘ พระ กิตติ ฐานกิตฺติโก สุทธิอรรถศิลป์ 1 2523 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๑๙ พระ เจนภพ สุปคุโณ จงอภิรัตนกุล 1 2523 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๒๐ พระ ถิรดิษย์ จิรฐิติโก ถิ่นขจี 9 2525 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๒๑ พระ คมกฤช อนาลโส แสงภัทรเนตร 11 2525 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๒๒ พระ สิริพจน์ ฐิตวจโน มาโนช 10 2526 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๒๓ พระ ธนาวิทย์ อคฺควิชฺโช ลาภสิริสวัสดิ์ 3 2527 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๒๔ พระ ปณัสย์ ฐานวฑฺฒโน สวัสดิ์พิพัฒน์ 3 2527 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๒๕ พระ ชลากร อภิสิริโก คงศิริ 6 2527 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๒๖ พระ สิรภพ ภทฺทภโว สามเสน 8 2527 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๒๗ พระ วิมานะ กุลภตฺติโก ภักดีธนากุล 10 2527 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๒๘ พระ พิสิทธิ์ ปญฺญาทีโป สุระขันธ์ 7 2528 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๒๙ พระ ไพบูลย์ เขมวิปุโล วงศ์ธนาภินันท์ 9 2528 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๓๐ พระ จิรายุ ฐิตายุโก กนกแก้ว 2 2529 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๓๑ พระ นัฏพงศ์ กุลณฏฺโฐ พรั่งวิริยะกุล 12 2529 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๓๒ พระ ไพศาล ฐิตวฑฺฒโน ตรีจิตรวัฒนากุล 12 2529 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๓๓ พระ วัชรพล วชิรพโล เหงียบกุล 1 2530 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๓๔ พระ ภัทธพล จิรพโล แจ่มสีดา 2 2530 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๓๕ พระ วีรพันธุ์ อภิวํโส พงษ์วัฒนานุสรณ์ 3 2530 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๓๖ พระ บุรินทร์ ปภากโร กะปิตถา 4 2530 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๓๗ พระ กษิดินทร์ ปญฺญารกฺโข พิมพ์รักษ์ 5 2530 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๓๘ พระ ชาตสิทธิ์ ชาตสิทฺธิ ตัณฑโกไศย 9 2530 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๓๙ พระ ธนธัช สุภกิจฺโจ กิจภิญโญชัย 12 2530 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๔๐ พระ ปิติพงศ์ วรปิติโก แก้วกำเหนิดพงษ์ 5 2531 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๔๑ พระ ทศพล ชุติพโล อุกฤษ 2 2532 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๔๒ พระ ปริญญา ณฏฺฐวิชฺโช วันนา 3 2532 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๔๓ พระ สุวิทย์ ธมฺมธีโร อาจมูลลา 4 2532 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๔๔ พระ วีระพงษ์ ปญฺญาวีโร พันธุ์พราน 5 2532 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๔๕ พระ สิทธิณัฐ สิทฺธิณฏฺโฐ พรพรหม 5 2532 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๔๖ พระ พงศกร เขมวํโส แสงมาลี 9 2532 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๔๗ พระ ศุภเดช ปญฺญาสุโภ วราดุล 5 2533 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๔๘ พระ วรดนัย กุสลชาโต อังอติชาติ 6 2533 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๔๙ พระ ธนพล เขมพโล จันทร์อินทร์ 1 2534 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๕๐ พระ กฤช สุปญฺโญ พันธุมาส 3 2534 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๕๑ พระ จิรัฏฐ์ อตฺถฏฺโฐ ขำคมกุล 8 2534 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๕๒ พระ นิส คุณสุโภ งามบรรจง 11 2535 7 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๕๓ พระ ทักษกรณ์ กิจฺจวิชาโน ปัทมพงศ์ 7 2519 8 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๕๔ พระ วีระกฤษณ์ ณฏฺฐวีโร พันธ์เดชวรกุล 7 2521 8 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๕๕ พระ พงศ์พัฒน์ ณฏฺฐวํโส เจียรณัย 6 2534 8 2556 บวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๕๖ พระ สุรพงษ์ สุรวํโส หอมชิต 1 2494 7 2556 ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระบรมมหาราชวัง พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๕๗ พระ สุภกิจ สุภกิจฺโจ ดรุณโยธิน 10 2529 7 2556 บูรณศิริมาตยาราม ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๐๕๘ พระ สุชาติ เขมปญญฺโญ ตามเพิ่ม 5 2528 11 2555 ดวงแข รองเมือง ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๐๕๙ พระ วิทวัส ทิวากโร จันทร์วรเชษฐ 1 2533 1 2556 ดวงแข รองเมือง ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๐๖๐ พระ กรกช กุสลจิตฺโต เหมวันต์ 10 2513 12 2555 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๖๑ พระ นพดล สุขปญฺโญ หอนีลโยธา 9 2511 6 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๖๒ พระ ศุภฤกษ์ ชุติปญฺโญ เที่ยงแท้ 3 2522 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๖๓ พระ เอกรัฐ ปสนฺนธมฺโม อาชวรักษ์ 2 2526 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๖๔ พระ สุภชาติ ปิยมโน สัมปัตตะวนิช 7 2526 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๖๕ พระ บุญชู กตกิจฺโจ โล่ห์วงศ์วัฒน 11 2528 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๖๖ พระ ยุทธภูมิ จิตฺตสุโภ ศิริภักดิ์ 9 2529 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๖๗ พระ อภิชาติ ญาณธโร อุทัยไพศาลวงศ์ 4 2530 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๖๘ พระ นนท์ฐภูมิ อภินนฺโท สนริ้ว 5 2530 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๖๙ พระ กฤษณ์ โฆสโก เปรมใจฤทัยทวี 11 2530 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๗๐ พระ วรวุฒิ ฐิตวิริโย ยศชัย 12 2530 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๗๑ พระ ณภัทร กตปุญฺโญ เนตรนิยม 10 2531 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๗๒ พระ อัศนี ธมฺมวิโรจโน รสนิ่ม 12 2532 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๗๓ พระ ณัฐวัฒน์ ชุติวฑฺฒโน นุชเทศ 1 2533 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๗๔ พระ นพพร ขนฺติโก ยงยุทธ 1 2533 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๗๕ พระ นัชชา จิตฺตคุตฺโต ตันติเกตุ 1 2533 7 2556 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๖/๐๐๗๖ พระ สุริยนต์ จิตฺตทนฺโต บุญสงเคราะห์ 3 2510 8 2555 บวรมงคล บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๐๗๗ พระ ธวัชวุฒ ธนวํโส วรสิทธิศาสตร์ 9 2531 11 2555 บวรมงคล บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๐๗๘ พระ ไวรินทร์ อาจาโร จันทรสถิตย์ 6 2510 2 2556 บวรมงคล บางยี่ขัน บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๐๗๙ พระ อานนท์ โพธินนฺโท โพธินันท์ 12 2522 11 2555 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๑๕๖/๐๐๘๐ พระ วัฒนา อคฺควฑฺฒโน เขียวอ่อน 5 2534 7 2556 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๑๕๖/๐๐๘๑ พระ อิทธิพล ตปคุโณ กวีกิจวาทิตย์ 6 2534 7 2556 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๑๕๖/๐๐๘๒ สามเณร ปรางชัย พิกุล 5 2543 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๑๕๖/๐๐๘๓ สามเณร กษมา แช่มภู 9 2543 มัชฌันติการาม วงศ์สว่าง บางซื่อ
กท ๖๑๕๖/๐๐๘๔ พระ ทศพล กลฺยาโณ วรานนท์ 1 2503 5 2554 พุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ
กท ๖๑๕๖/๐๐๘๕ พระ พัทตนนท์ จิตฺตปสาโท จงสิรบุรีรัชต์ 5 2505 6 2554 พุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ
กท ๖๑๕๖/๐๐๘๖ พระ ตามใจ จนฺทสุวณฺโณ ไชยสิงห์ 5 2505 7 2555 พุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ
กท ๖๑๕๖/๐๐๘๗ พระ สุวพัชร์ ภูริปญฺโญ บำเรอ 9 2488 7 2556 พุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ
กท ๖๑๕๖/๐๐๘๘ พระ ทศพล อธิปุญฺโญ วรรณวรคุณ 8 2510 7 2556 พุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ
กท ๖๑๕๖/๐๐๘๙ พระ ไพฑูรย์ ปภาโส รอดพันธุ์ 7 2489 11 2555 เขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๐๙๐ พระ ธนพล ธนพโล วงศ์ปัน 4 2526 7 2556 เขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๐๙๑ พระ สมศักดิ์ สมสกฺโก สุวรรณมา 2514 8 2556 เขมาภิรตาราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๐๙๒ พระ ณัฐวุฒิ ฐานิโก อินทร 6 2530 6 2556 บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๐๙๓ พระ รภัสสิทธิ์ สุรธมฺโม ทวีโชควานิชย์ 8 2527 7 2556 บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๐๙๔ พระ ภานุพงศ์ ฐานุตฺตโร สุขะตุงคะ 12 2530 7 2556 บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๐๙๕ สามเณร อภิวัฒน์ ลุนหล้า 3 2540 บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๐๙๖ สามเณร ปัญญา ภูจอมแก้ว 7 2541 บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๐๙๗ สามเณร ประเสริฐ สุริโย 3 2542 บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๐๙๘ สามเณร ศักรินทร์ นิลนามะ 10 2542 บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๐๙๙ สามเณร วรกิตติ์ เงาสมรูป 12 2542 บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๑๐๐ สามเณร พรธนา เสนาจันทร์ 8 2543 บางขวาง สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี

สำนักเรียน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ส่งสอบ ๑๘๖ รูป ขาดสอบ ๒๔ รูป คงสอบ ๑๖๒ รูป สอบได้ ๑๑๖ รูป สอบตก ๔๖ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๑๐๑ พระ ณัฐศักดิ์ เขมสกฺโก พรรณราย 8 2522 4 2556 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๐๒ พระ สุรเวท ธมฺมเวโท รัชตะสมฤทธิ์ 7 2525 7 2556 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๐๓ พระ สุรัตน์ ธมฺมสุโภ ม่วงสกุล 1 2527 7 2556 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๐๔ พระ ปณต เขมจิตฺโต วิเศษจิตร 11 2529 7 2556 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๐๕ พระ วรณทร วรณฏฺโฐ สาครจันทร์ 10 2530 7 2556 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๐๖ พระ ฐนิสสร ชนิสฺสโร ทิมกระจ่าง 12 2531 7 2556 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๐๗ พระ ยุทธนา ธีรยุทฺโธ สินเหลือ 8 2533 7 2556 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๐๘ พระ สถาพร สุถาวโร ลิ้มตระกูล 10 2533 7 2556 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๐๙ พระ ธีรินต์ อคฺคธีโร แจ้งสว่าง 2 2534 7 2556 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๑๐ พระ วศิน สุวโส แซ่หลิ่ม 3 2535 7 2556 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๑๑ สามเณร ศุภชัย นันทสุขเกษม 8 2539 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๑๑๒ พระ พิสิษฐ์ สุทฺธิจิตฺโต พิพัฒน์กุลบุตร 7 2533 4 2556 พระยายัง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี
กท ๖๑๕๖/๐๑๑๓ พระ ยุทธนา ญาณธโร มาอิน 1 2532 6 2556 พระยายัง ถนนเพชรบุรี ราชเทวี
กท ๖๑๕๖/๐๑๑๔ สามเณร ทวีรักษ์ แก้วดวงดี 3 2540 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๑๕ สามเณร ภิเษก แตงไทยหอม 9 2540 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๑๖ สามเณร ศรัณย์ นนธิราช 4 2541 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๑๗ สามเณร นิรุจ ยืนนาน 5 2541 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๑๘ สามเณร สิทธิโชค พันเอ็ด 9 2541 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๑๙ สามเณร ศรายุทธ วันโตวัฒน์ 12 2541 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๒๐ สามเณร พงศ์ภรณ์ ทุมสงคราม 2 2542 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๒๑ สามเณร ภัคพงษ์ พรมแสน 5 2542 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๒๒ สามเณร นิติ เหลี่ยมวงษ์ 1 2543 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๒๓ สามเณร ณัฐวัฒน์ หมีทอง 5 2543 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๒๔ สามเณร ทรงเกียรติ วรรณชัย 5 2543 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๒๕ สามเณร ปิยะพงษ์ ผิวผ่อง 9 2543 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๒๖ สามเณร คัมภีร์ ศรียางนอก 11 2543 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๒๗ สามเณร เจนภพ แต้โนนฝาว 11 2543 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๒๘ สามเณร พงศกร อาจหาญ 5 2544 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา บางนา
กท ๖๑๕๖/๐๑๒๙ พระ นิธิวัฒน์ อธิปุญฺโญ เกตุโสภิต 10 2531 1 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๓๐ พระ ศราวุธ ธมฺมธโร ทนันชัย 8 2519 6 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๓๑ พระ สุรนันท์ รกฺขิตธมฺโม วีใสประเสริฐ 7 2529 7 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๓๒ พระ อานนท์ อตฺตสาโร รอดไหม 12 2530 7 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๓๓ พระ ยศภัทร ธีรวํโส วงษ์ชิงชัย 5 2531 7 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๓๔ พระ ณัฐิวุฒิ ฐานุตฺตโร รุ่งแสง 12 2531 7 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๓๕ พระ ภาณุพงศ์ สิริวณฺโณ นุ่นสิงห์ 4 2532 7 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๓๖ พระ นรฤทธิ์ ธมฺมธโร พลัดภัยพาล 3 2493 8 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๓๗ พระ รัชต์ภาคย์ ธมฺมสรโณ วัฒนภูริพงศ์ 7 2531 8 2556 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๓๘ สามเณร เกียรติศักดิ์ สีน้ำอ้อม 4 2542 สัมมาชัญญาวาส บางชัน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๓๙ พระ หนูจวง นนฺทิโก พงษ์สุวรรณ 4 2494 7 2555 จินดิตวิหาร ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๔๐ พระ ธรรมนูญ ผาสุกาโม บุษปวนิช 6 2523 1 2556 จินดิตวิหาร ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๔๑ พระ ภาสกร ฐิตลาโภ รอดน้อย 7 2520 3 2556 จินดิตวิหาร ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๔๒ พระ มานพ กิติปญฺโญ เฟื่องฟู 10 2522 5 2556 จินดิตวิหาร ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๔๓ พระ ณัฐวุฒิ เขมโก เจริญพร 10 2535 7 2556 จินดิตวิหาร ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๔๔ พระ เทวิน ปภากโร เนตรพล 8 2503 2 2555 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๔๕ พระ นนทภูมิ อภินนฺโท เกิดจันทึก 10 2522 6 2555 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๔๖ พระ วรวุฒิ ฐานิสฺสโร แสงวิชัย 6 2523 5 2556 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๔๗ พระ เอดิสันดิ์ ธมฺมปาโล กูลจิตร 4 2524 5 2556 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๔๘ พระ สุขสันต์ ฐานกโร ประทักษ์พิริยะพุฒิ 3 2518 6 2556 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๔๙ พระ ถนอมไชย ธมฺมธโร ชัยพงศ์พัชรา 4 2507 7 2556 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๕๐ พระ กิตติพงษ์ ญาณวโร สุทัศ ณ อยุธยา 5 2531 7 2556 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๕๑ พระ วสันต์ ฐานวโร รัตนเมธาโกศล 9 2532 7 2556 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๕๒ สามเณร วรายุ ยืนยงค์ 2 2538 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๕๓ สามเณร ณัฐนัย จำปา 8 2539 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๕๔ สามเณร อภิวัฒน์ ยอดศรีวรรณ 12 2540 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๕๕ สามเณร สุวัฒนชัย โพธิพรรค 6 2542 ลำผักชี ทรายกองดิน คลองสามวา
กท ๖๑๕๖/๐๑๕๖ พระ ศราวุธ สมาหิโต ทองประดิษฐ์ 8 2533 1 2556 ทิพพาวาส ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๖๑๕๖/๐๑๕๗ พระ วิวัฒน์ ทีปธมฺโม หงษ์เวียงจันทร์ 5 2534 4 2556 ทิพพาวาส ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๖๑๕๖/๐๑๕๘ พระ ทัศวัฐ อภิวฑฺฒโน อัมภรัตน์ 9 2534 6 2556 ทิพพาวาส ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๖๑๕๖/๐๑๕๙ พระ จักราวุธ อาจารสมฺปนฺโน วันเจียม 6 2534 7 2556 ทิพพาวาส ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๖๑๕๖/๐๑๖๐ พระ วรฉัตร จิตฺตสํวโร สมบูรณ์ 1 2536 7 2556 ทิพพาวาส ลำปลาทิว ลาดกระบัง
กท ๖๑๕๖/๐๑๖๑ พระ จตุพล จกฺกธมฺโม จำปางาม 11 2499 4 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๖๒ พระ ศุภชัย ปญฺญาโภ เลิศทนุพงศ์ 4 2509 5 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๖๓ พระ กมลวัฒน์ เขมวีโร วงศ์ถิรวัฒน์ 10 2528 5 2555 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๖๔ พระ ณภัทร ภทฺทาจาโร กุลวิริยากัลยา 9 2530 2 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๖๕ พระ พนิช สุมโน คำพระบุรี 5 2533 3 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๖๖ พระ เอกฉัตร คุตฺตสีโล สลัดทุกข์ 6 2523 4 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๖๗ พระ ธนาชัย อคฺคธมฺโม มาสมภพ 4 2495 5 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๖๘ พระ ชยุต ชุติปญฺโญ ชาติบุญเกิด 2 2530 5 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๖๙ พระ ธีรพงษ์ ภูริสีโล รังกลิ่น 3 2532 5 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๗๐ พระ ดนัย อรุโณ บุญชาติ 4 2532 5 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๗๑ พระ ราชเทพ อินฺทสโร อนันตพงศ์ 11 2519 6 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๗๒ พระ สุชาติ ฐิตวํโส ภู่ภมร 5 2528 6 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๗๓ พระ ธีร์โสภณ ฐิตกุสโล ลิ้มสิริโสธรภัทร์ 7 2530 6 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๗๔ พระ รพีพัฒน์ จกฺกวโร เทียมวัน 9 2531 6 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๗๕ พระ กิติศักดิ์ มหาสกฺโก เบญจมงคลสกุล 5 2532 6 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๗๖ พระ ณัฏฐ์ธเนศ สุตธโน นัยนานนท์ 6 2534 6 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๗๗ พระ ณฐภัทร จิรวฑฺฒโน ปั้นมณี 10 2536 6 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๗๘ พระ สนอง ผลสมฺปนฺโน อัญชลิสังกาศ 10 2482 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๗๙ พระ รัชดา อุชุจาโร พิมลบรรยงก์ 8 2492 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๘๐ พระ ชัยภวัฒน์ อาภทฺธโร สมิทธ์พงศ์ธาดา 3 2521 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๘๑ พระ ศราวุฒิ วุฑฺฒณาโณ ทองสม 4 2523 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๘๒ พระ จักรกฤช โฆสโก อิ่มสบาย 9 2523 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๘๓ พระ นราพงษ์ นราธิโป จิรมณีงาม 6 2524 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๘๔ พระ เนติรัฐ จิรสุโภ วังช่วย 11 2526 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๘๕ พระ ชนินทร์ อกิญฺจโน เอียงพยุง 3 2527 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๘๖ พระ วิเชียร อายุวฑฺฒโก นรารักษ์ 10 2527 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๘๗ พระ อานนท์ พนฺธมุตฺโต ทศพหล 12 2528 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๘๘ พระ วิสูตร กตสาโร อัครปราการ 9 2529 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๘๙ พระ บรภาค สุลโภ ศรีปัญญา 2 2530 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๙๐ พระ กรภัทร กนโก ลิ้มเจริญ 9 2530 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๙๑ พระ สิทธิพงศ์ ขนฺติวโร สวัสดิ์ชูพงศ์ 12 2530 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๙๒ พระ ภัทรพล ฐิตาโภ ชาติทองคำ 8 2531 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๙๓ พระ กฤษฎา กิตฺติคุโณ สาระสิทธิ์ 3 2532 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๙๔ พระ ภูมิ ฐิตสุโภ บุญภูมิ 5 2532 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๙๕ พระ ฉัตรพล ทินฺนวโร เหมือนเพ็ชร 9 2533 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๙๖ พระ สุนทร สุทฺธิญาโณ เสมทรัพย์ 6 2534 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๙๗ พระ ณัฐพล อุสโภ ดีช่วย 5 2536 7 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๙๘ พระ แดน สุปญฺโญ สว่างอารมณ์ 2 2502 12 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๑๙๙ พระ ภีระพงศ์ ฐานวีโร พิพัฒน์คุณาพร 10 2532 12 2556 อโศการาม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๒๐๐ พระ คฑาวุธ ฐานวุฑฺโฒ ยุ้นพันธ์ 6 2535 5 2556 หัวลำภูทอง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๒๐๑ พระ วิศรุต ตปสีโล มณีรัตน์ 8 2531 6 2556 หัวลำภูทอง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๖/๐๒๐๒ พระ ทองใบ มุนิวงฺโส พลราช 5 2507 9 2553 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๐๓ พระ มนูศักดิ์ ธมฺมปาโล แจ่มกระจ่าง 5 2513 6 2556 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๐๔ พระ ดนัย ฐิตธมฺโม วงศ์อมรอัครพันธ์ 8 2504 7 2556 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๐๕ พระ อภิรัตน์ เขมธมฺโม โทนอ่วม 5 2515 7 2556 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๐๖ พระ กิตติ อภิธมฺโม กระแสวาศ 3 2516 7 2556 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๐๗ พระ บัณฑิต อิสฺสรธมฺโม สดศรีเจริญ 8 2528 7 2556 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๐๘ พระ กรณ์ดนัย สุวฑฺฒโน คำนึง 3 2533 7 2556 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๐๙ พระ อัศวิน ชวนปญฺโญ ตรงงาม 5 2534 7 2556 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๑๐ พระ พงษ์พัฒน์ จนฺทสีโล มานะชัย 9 2535 7 2556 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๑๑ พระ ณฐพล กิตฺติวฑฺฒโร เลิศสิริมงคลชัย 9 2528 10 2556 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๑๒ พระ กันตชาติ อุปชาโต วหาวิศาล 3 2536 10 2556 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๑๓ สามเณร จักรภพ ไชยชนะ 5 2543 อาษาสงคราม ตลาด พระประแดง
กท ๖๑๕๖/๐๒๑๔ พระ เอกรัตน์ มุทุจิตฺโต โคตรมิตร 10 2517 5 2545 จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
กท ๖๑๕๖/๐๒๑๕ พระ สุชาติ มหาวีโร แผ่นทอง 3 2517 5 2556 จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
กท ๖๑๕๖/๐๒๑๖ สามเณร ชยานันท์ คูหะมณี 4 2542 จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์

สำนักเรียน วัดมกุฏกษัตริยาราม
ส่งสอบ ๕ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๕ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๒๑๗ พระ อนุ ฐานจกฺโก รักจักร 5 2529 4 2556 มกุฏกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๒๑๘ พระ ต่อพงศ์ สุภวํโส สมิติ 7 2526 7 2556 มกุฏกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๒๑๙ พระ ทรงเผ่า ธมฺมธโร สมิติ 2 2533 7 2556 มกุฏกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร

สำนักเรียน วัดนรนาถสุนทริการาม
ส่งสอบ ๕ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๕ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๒๒๐ พระ พลวัฒน์ วฑฺฒนพโล มาลัย 7 2534 7 2556 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๒๒๑ สามเณร ประดิษฐ์ ช้อนทอง 9 2536 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร
กท ๖๑๕๖/๐๒๒๒ สามเณร เกียรติศักดิ์ ศรีสุนนท์ 6 2543 นรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร

สำนักเรียน วัดโสมนัสวิหาร
ส่งสอบ ๕ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๕ รูป สอบได้ ๕ รูป สอบตก ๐ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๒๒๓ พระ วชิรเกียรติ วชิโร งามสุวรรณเจริญ 10 2527 4 2556 โสมนัสวิหาร วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๒๔ พระ ฉัตรมงคล กิตฺติฉตฺโต วัลเปรียง 4 2535 6 2556 โสมนัสวิหาร วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๒๕ พระ ปณัฐ สุภรโต สมบูรณสิน 9 2514 7 2556 โสมนัสวิหาร วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๒๖ พระ ชาติ์นนท์ อภินนฺโท เกตุแก้ว 9 2526 7 2556 โสมนัสวิหาร วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๒๗ สามเณร พิชิตชัย พยาธรรม 7 2541 โสมนัสวิหาร วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำนักเรียน วัดเทพศิรินทราวาส
ส่งสอบ ๓๖ รูป ขาดสอบ ๑ รูป คงสอบ ๓๕ รูป สอบได้ ๒๙ รูป สอบตก ๖ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๒๒๘ พระ ณัฐสันต์ สนฺตณฏฺโฐ ลีลาแม้นเทพ 1 2508 12 2555 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๒๙ พระ วราวุธ ปญฺญาวุโธ เครือสินธุ์ 4 2493 2 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๓๐ พระ ธนนรักษ์ ฐิตรกฺโข สุตันติอนันต์ 11 2524 3 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๓๑ พระ รบาญ จิตฺตสํวโร ปาริฉัตรกานนท์ 10 2527 3 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๓๒ พระ ธนะพงษ์ ธนวํโส สุวรรณเมธาจารย์ 2 2525 4 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๓๓ พระ กิจธิพงษ์ สิริวํโส สุรภิญโญบุญ 4 2531 5 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๓๔ พระ ศิวณัฐ สิวณฏฺโฐ สุดภวา 11 2533 5 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๓๕ พระ อัฐพงศ์ อฏฺฐวํโส ปิยะรนเสฏฐ์ 2 2498 6 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๓๖ พระ ภราศร สุภโร พัฒนสกุลเลิศ 10 2529 6 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๓๗ พระ ณัฏฐ์ชยกร กิตฺติกโร พงศ์สุภาฉันทชา 8 2533 6 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๓๘ พระ ทศพล คณพโล ภัทรวรกุล 5 2534 6 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๓๙ พระ กำพล กมฺพโล ชาญสมิง 1 2491 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๔๐ พระ นฤเทพ ฐิตสุทฺโธ ใจสุทธิ 1 2507 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๔๑ พระ อาจณรงค์ ปญฺญาโสภโณ พุ่มงาม 7 2519 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๔๒ พระ สมชาย กิตฺติสโม จันทวลี 7 2525 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๔๓ พระ อชิรวิทย์ ธมฺมวิชฺโช สถาปนุกูล 8 2525 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๔๔ พระ พิเชษฐ์ สุวิเชฏฺโฐ มุงขุนทด 5 2527 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๔๕ พระ ปพุทธ ฉนฺทปพุทฺโธ นิ่มเชื้อ 4 2529 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๔๖ พระ เพชราวุธ อคฺควชิโร พิสุทธิ์ศักดิ์ 3 2530 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๔๗ พระ ศรีภูมิ ธมฺมสิริ รักศรีบัวตอง 1 2531 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๔๘ พระ กีรติ กิตฺติวิปุโล หิรัญวิบูลย์ 7 2531 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๔๙ พระ สิทธิรัตน์ สิทฺธิรตโน พร้อมพวงทอง 12 2531 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๕๐ พระ คงวัฏ อคฺคปญฺโญ เลิศโชติวงศ์ 4 2532 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๕๑ พระ อติพล อติพโล เจริญมา 4 2532 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๕๒ พระ ณัฐพัชร์ กิตฺติณฏฺโฐ มาอุ่น 2 2533 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๕๓ พระ เดชาธร ญาณธโร ทองไทย 12 2533 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๕๔ พระ ชนะ ชิตมาโร แซ่โง้ว 2 2534 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๕๕ พระ ชาญรัตน์ ฐิตรตโน รุ่งเรืองบรรเจิด 5 2534 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๖/๐๒๕๖ พระ วงศ์วริศ ฐิตวํโส จรรยาประเสริฐ 12 2534 7 2556 เทพศิรินทราวาส วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย

สำนักเรียน วัดสัมพันธวงศ์
ส่งสอบ ๓๘ รูป ขาดสอบ ๒ รูป คงสอบ ๓๖ รูป สอบได้ ๒๑ รูป สอบตก ๑๕ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๒๕๗ สามเณร ปรีชา บุญราช 10 2542 สามัคคีสุทธาวาส บางอ้อ บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๒๕๘ พระ ปราโมทย์ โชติมนฺโต จันทร์ชิดฟ้า 5 2517 3 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๕๙ พระ กิตติพงศ์ สุเมโธ อนันตปัทมานนท์ 12 2531 4 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๖๐ พระ เอกรักษ์ อตฺถกาโร รสานนท์ 2 2525 5 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๖๑ พระ ฉัตรดำรง อุชุจาโร ยั่งยืน 9 2532 5 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๖๒ พระ สิทธิชัย รกฺขิตธมฺโม บุญเลิศ 4 2516 6 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๖๓ พระ มนัส เมตฺตจิตฺโต สุขรอบ 9 2533 6 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๖๔ พระ ไวภพ ธมฺมรโต บูชาวัง 3 2534 6 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๖๕ พระ ศิริ กุสลจิตฺโต เฟสูงเนิน 9 2528 7 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๖๖ พระ ธงชัย อาจิตปุญฺโญ ได้การ 2 2530 7 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๖๗ พระ ณัฐพล ฉนฺทสุโภ ชัยกำพลเลิศ 1 2532 7 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๖๘ พระ อนรรฆ วณฺณคุตฺโต สมประสงค์ 11 2533 7 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๖๙ พระ ภานุพงศ์ คุณากโร หมานหมัด 4 2534 7 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๗๐ พระ พนมพร ฐิตปุญฺโญ เงินถาวร 10 2535 7 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๗๑ พระ ปรเมษฐ์ ธมฺมโชโต ใหญ่อินทร์ 12 2535 7 2556 ราษฎร์บำรุง หลักสอง บางแค
กท ๖๑๕๖/๐๒๗๒ พระ วรวุฒิ ฉนฺทาวุฑฺโฒ ทองรวง 4 2532 7 2555 ทองเนียม หนองแขม หนองแขม
กท ๖๑๕๖/๐๒๗๓ พระ คณิน ปุญฺญลาโภ ว่องเจริญลาภ 6 2530 5 2556 ทองเนียม หนองแขม หนองแขม
กท ๖๑๕๖/๐๒๗๔ พระ ธีรยุทธ ฉนฺทธีโร ศักดิ์ทรง 10 2524 6 2556 ทองเนียม หนองแขม หนองแขม
กท ๖๑๕๖/๐๒๗๕ พระ พรเทพ สุรเทโว ชุ่มม่วง 7 2531 6 2556 ทองเนียม หนองแขม หนองแขม
กท ๖๑๕๖/๐๒๗๖ พระ รัตนชา สุรตโน เอี่ยมกล่ำ 11 2532 7 2556 ทองเนียม หนองแขม หนองแขม
กท ๖๑๕๖/๐๒๗๗ พระ ณัฐชัย สุทฺธิมโน ฮวบดี 9 2535 6 2556 ท่าข้าม ท่าข้าม บางขุนเทียน

สำนักเรียน วัดราชาธิวาสวิหาร
ส่งสอบ ๑๓ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๑๓ รูป สอบได้ ๘ รูป สอบตก ๕ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๒๗๘ พระ สันติพงษ์ ฐิตสนฺติโก อร่ามสุนทรรัตน์ 1 2495 5 2555 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๖๑๕๖/๐๒๗๙ พระ ธีรวุฒิ สุธีรวุฑฺโฒ สังข์ใหญ่ 11 2532 2 2556 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๖๑๕๖/๐๒๘๐ พระ พุทธรัตน์ ญาณรตฺโน เรืองสิน 6 2534 6 2556 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๖๑๕๖/๐๒๘๑ พระ ยุทธพงศ์ ธมฺมวํโส ปลั่งพงษ์พันธ์ 8 2511 7 2556 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๖๑๕๖/๐๒๘๒ พระ พัฐวิศ ปญฺญาปทีโป บุญเกิด 9 2528 7 2556 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๖๑๕๖/๐๒๘๓ พระ สุภชัย สุทฺธชโย เรืองภิรมย์ 6 2531 7 2556 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๖๑๕๖/๐๒๘๔ สามเณร ตะวัน ห่อเพ็ชร 8 2542 ราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต
กท ๖๑๕๖/๐๒๘๕ พระ ภาคภูมิ ฐิตลาโภ จางวาง 6 2529 7 2555 เจียระดับ ลำผักชี หนองจอก

สำนักเรียน วัดปทุมวนาราม
ส่งสอบ ๒๒ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๒๒ รูป สอบได้ ๑๖ รูป สอบตก ๖ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๒๘๖ พระ สะท้าน สุชาโต สะพานหล้า 9 2513 5 2552 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๘๗ พระ พงษ์เชษฐ์ สิริวํโส พูลขวัญ 3 2523 7 2556 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๘๘ พระ บรรณวัชร ปญฺญาวชิโร สมร 12 2535 7 2556 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๘๙ สามเณร นราธิป เบิกบาน 10 2538 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๙๐ สามเณร สิทธิชัย วรรณพงษ์ 2 2539 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๙๑ สามเณร ราชันย์ แขงสง่า 12 2541 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๙๒ สามเณร คฑาเทพ แจ่มประดิษฐ์ 7 2542 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๙๓ สามเณร นรวิชญ์ แขงสง่า 7 2542 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๙๔ สามเณร ธนากร เวฬุวนารักษ์ 1 2543 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๙๕ สามเณร อำนาจ สียางนอก 1 2543 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๙๖ สามเณร นัฐวิทย์ นาชัยเงิน 3 2543 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๙๗ สามเณร ชาญชัย ตาลทอง 5 2543 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๙๘ สามเณร สุภานนท์ สุภะวัน 6 2543 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๒๙๙ สามเณร ศิริวุฒิ โกศล 9 2543 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๓๐๐ สามเณร อนุวัฒน์ สมพงษ์ 11 2543 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน
กท ๖๑๕๖/๐๓๐๑ สามเณร สุรเชษฐ์ ใจคง 12 2547 ปทุมวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน

สำนักเรียน วัดธาตุทอง
ส่งสอบ ๑๓ รูป ขาดสอบ ๗ รูป คงสอบ ๖ รูป สอบได้ ๓ รูป สอบตก ๓ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๓๐๒ พระ ธนากร อภินนฺโท มาอุ่น 11 2533 7 2556 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๑๕๖/๐๓๐๓ สามเณร ภาคภูมิ สุวรรณสารกุล 11 2539 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
กท ๖๑๕๖/๐๓๐๔ สามเณร อนันต์สิทธิ์ หอมมาก 5 2544 ธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา

สำนักเรียน วัดธรรมมงคล
ส่งสอบ ๙๘ รูป ขาดสอบ ๙ รูป คงสอบ ๘๙ รูป สอบได้ ๑๒ รูป สอบตก ๗๗ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๓๐๕ พระ สันติรักษ์ รกฺขิตธมฺโม ศักดิ์สมุทรานันท์ 12 2528 4 2556 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๐๖ พระ ณัฐธีร์ ญาณธโร เรขะพรประสิทธิ์ 9 2528 7 2556 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๐๗ พระ สุวิศิษฏิ์ ปสฏฺโฐ กมลวิบูลย์ 10 2531 7 2556 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๐๘ สามเณร จรรยพร เรืองเทศ 7 2538 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๐๙ สามเณร วรุฒ ดอกบัว 5 2540 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๑๐ สามเณร กิตติศักดิ์ ป้องคำรด 6 2540 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๑๑ สามเณร อานันท์ มุมทอง 12 2540 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๑๒ สามเณร จตุพล ป้องคำแสน 7 2541 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๑๓ สามเณร ขจรศักดิ์ ณ ชัยโย 11 2541 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๑๔ สามเณร วุฒิพงษ์ โนตัน 5 2542 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๑๕ สามเณร เจตพล นพเก้า 6 2542 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง
กท ๖๑๕๖/๐๓๑๖ สามเณร ธนาวุฒิ งอกงาม 9 2543 ธรรมมงคล บางจาก พระโขนง

สำนักเรียน วัดพระศรีมหาธาตุ
ส่งสอบ ๒๙ รูป ขาดสอบ ๕ รูป คงสอบ ๒๔ รูป สอบได้ ๑๙ รูป สอบตก ๕ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๓๑๗ พระ บุญถาวร หิริสมฺปนฺโน เพ็งศรี 9 2527 4 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๑๘ พระ คุณานนต์ สิริคุตฺโต มานะกุล 1 2525 5 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๑๙ พระ อิทธิรุต กนฺตสาโร ชินโคตร 5 2510 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๒๐ พระ สุโรจน์ ภทฺทธมฺโม อ่วมแย้ม 8 2521 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๒๑ พระ รัตนะ สุขิโต ตันเฉลิม 11 2522 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๒๒ พระ สิโนท เตชปุญฺโญ ทั่วทิพย์ 4 2524 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๒๓ พระ ปราโมทย์ มหาวีโร ด้วงเงิน 9 2525 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๒๔ พระ อนุสรณ์ ถิรสีโล เขียวพรม 12 2527 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๒๕ พระ พัสกร ฐิตวีโร สินวิเศษ 12 2529 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๒๖ พระ เทวินทร์ ชุติมนฺโต ธารามาศ 6 2530 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๒๗ พระ ณัฐพงศ์ กุสลจิตฺโต เมฆจินดา 10 2530 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๒๘ พระ พรหมหฤษฎิ์ ปริสุทฺโธ ดิเรกดิ์พงษ์ 12 2530 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๒๙ พระ วราวุธ ผลปุญฺโญ ภูพืชน์ 9 2533 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๓๐ พระ อัศวิน กิตฺติโก กนกธร 9 2533 7 2556 พระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์ บางเขน
กท ๖๑๕๖/๐๓๓๑ พระ ธีระบุญ กมโล ทรงเกียรติกวิน 5 2507 5 2556 สิริกมลาวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๖๑๕๖/๐๓๓๒ พระ พัฒนศักดิ์ สุจิณฺโณ บรรณพงศ์กร 3 2527 6 2556 สิริกมลาวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๖๑๕๖/๐๓๓๓ พระ ปิ่นภพ ปภสฺสโร มีชูเวท 7 2505 7 2556 สิริกมลาวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๖๑๕๖/๐๓๓๔ พระ เทพฤทธิ์ อุตฺตโร กลั่นสุวรรณ 9 2526 7 2556 สิริกมลาวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๖๑๕๖/๐๓๓๕ พระ เศรษฐพงษ์ ปสนฺโน กลีบบัว 10 2530 7 2556 สิริกมลาวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว

สำนักเรียน วัดบุปผาราม
ส่งสอบ ๗ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๗ รูป สอบได้ ๕ รูป สอบตก ๒ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๓๓๖ พระ ธวัชชัย อมรธมฺโม ทองใบ 1 2495 9 2555 บุปผาราม วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
กท ๖๑๕๖/๐๓๓๗ พระ กัณฑ์อเนก สุชาโต เฮงบำรุง 12 2511 7 2556 เครือวัลย์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๖๑๕๖/๐๓๓๘ พระ ชยพล คุณพโล อดิคุณ 7 2516 7 2556 เครือวัลย์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๖๑๕๖/๐๓๓๙ พระ ไพโรจน์ ปวีโร สถิน 11 2522 7 2556 เครือวัลย์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๐ พระ จาตุรนต์ โอทาโต เจริญศรี 1 2531 7 2556 แก้วพิทักษ์เจริญธรรม ประเวศ ประเวศ

สำนักเรียน วัดอาวุธวิกสิตาราม
ส่งสอบ ๒๓ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๒๓ รูป สอบได้ ๑๖ รูป สอบตก ๗ รูป
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๑ พระ ณัฐพัชร์ ภทฺราวุฑโฒ บุญยวิรุฬ 10 2526 2 2555 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๒ พระ กวิน ปริมุตฺโต ขวัญมิ่ง 1 2521 7 2556 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๓ พระ จิณณะ อาจิณฺณธมฺโม จิตวุฒิ 3 2521 7 2556 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๔ พระ คณิน สิริคุตฺโต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ 9 2530 7 2556 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๕ สามเณร สยมภู ยุดรัมย์ 9 2541 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๖ สามเณร คมกริช บุญผาด 1 2543 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๗ สามเณร พงษ์พัทร์ สีแพงมน 3 2543 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๘ สามเณร ภูรินทร์ เศษศรี 5 2543 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๙ สามเณร วิษณุ บุญมาสูง 10 2543 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๕๐ สามเณร เปรมปรีฎา ช้อนชนะ 11 2543 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๕๑ สามเณร เสกสรรค์ สุพรมอินทร์ 11 2543 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๕๒ สามเณร นันทวัฒน์ รู้กาล 12 2543 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๕๓ สามเณร ศักดิ์สิทธิ์ พลเทียร 12 2543 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๕๔ สามเณร สมเจตน์ แก้ววานิช 12 2543 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๕๕ สามเณร สุวัจน์ สายแวว 12 2543 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด
กท ๖๑๕๖/๐๓๕๖ สามเณร ภาสวิชญ์ ตั้งใจทำ 2 2544 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด บางพลัด

สำนักเรียน วัดบรมนิวาส
ส่งสอบ ๕ รูป ขาดสอบ ๐ รูป คงสอบ ๕ รูป สอบได้ ๐ รูป สอบตก ๕ รูป

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
๑ ธันวาคม ๒๕๕๖