ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดภูเก็ต ภาค ๑๗

ส่งสอบ ๖๐๙ คน ขาดสอบ ๑๔๘ คน คงสอบ ๔๖๑ คน สอบได้ ๓๖๔ คน สอบตก ๙๗ คน (๗๘.๙๖%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
ภก ๕๖๕๕/๐๐๐๑ อุบาสิกาศศินิภา ทียะบุญ 55 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เมืองภูเก็ต มงคลนิมิตร เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๐๒ นางสาวปิยะนุช พิชัย 15 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เมืองภูเก็ต มงคลนิมิตร เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๐๓ เด็กหญิงโยธกา มีล่อง 14 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เมืองภูเก็ต มงคลนิมิตร เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๐๔ นายณัฏฐพล วงศืสุริยะ 39 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๐๕ นายเอนก ลีวงศ์สิงห์กุล 39 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๐๖ นางสาวอาทิตยา บัวสาย 35 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๐๗ นายกิตติพล ดิลลกุลธร 34 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๐๘ นางสาวสุภาพร แซ่จู้ 32 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๐๙ นางสาวจันทร์ฤดี ทีปบวร 31 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๑๐ นายคมสัน ผสมทรัพย์ 31 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๑๑ นายภูชิชย์ รักษาคาม 31 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๑๒ นายชานนท์ สังแก้ว 30 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๑๓ นายพรชัย แซ่ตัน 30 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๑๔ นายยุกรานต์ สังข์นิมมิตร 30 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๑๕ นายอำนวย ร่วมทองคำ 30 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๑๖ นายอดิศักดิ์ รักขะนาม 29 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๑๗ นางสาวสุรีพร แซ่โต่น 26 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๑๘ นายศรัญ บุตรมิตร 24 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๑๙ นางสาวอารียา ช่างเหล็ก 23 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๒๐ นายชัยศรี สุขจิตร 23 วัดวิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๒๑ เด็กหญิงพชรพรรณ อินทร์คง 12 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๒๒ นางสาวทัศนียา เยือกเย็น 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๒๓ นางสาวจุฑาทิพย์ เผือกบยาน 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิตสังฆาราม เมืองภูเก็ต
ภก ๕๖๕๕/๐๐๒๔ เด็กชายทศพล ชุมแสง 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๒๕ เด็กชายอนุชา แซ่เอี๋ยว 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๒๖ เด็กหญิงกาญจน์กนก ชุ่มเศียร 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๒๗ เด็กหญิงขนิษฐา มุกดาสกุลภิบาล 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๒๘ เด็กหญิงพิมพ์วิภา โนนน้อย 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๒๙ เด็กหญิงหทัยรัตน์ ยอดแก้ว 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๓๐ เด็กหญิงดารพร เพียรเก็บ 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๓๑ เด็กหญิงดารารัศมี ภักดีคำ 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๓๒ นายธรณินทร์ อักษรพิมพ์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๓๓ นายนัสธวัช มหาพรมวัน 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๓๔ นางสาวไพลิน บุญทองสว่าง 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๓๕ นายธีรวุฒิ ทิพยศักดิ์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๓๖ นายเจยวัฒน์ กลมเกลี้ยง 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๓๗ นายยศธร อยู่ศรี 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๓๘ นายศักดา อำไธสงค์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๓๙ นางสาวกฤษณา อุปหาส 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๔๐ นางสาวน้ำฝน ทองทิพย์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๔๑ นางสาวพิมพ์ แก้วประดิษฐ์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๔๒ นางสาวสุดลัดดา สังข์ทอง 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๔๓ เด็กชายสุทธินนท์ สมอ 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๔๔ เด็กหญิงสุกัญญา เอียดเสน 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๔๕ เด็กชายกริชฤกษ์ เจริญกิจกังวาน 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๔๖ เด็กชายกฤษฎา จำสอง 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๔๗ เด็กชายจิตรภาณุ แย้มยิ่ง 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๔๘ เด็กชายธนาวารินทร์ อ่อนสี 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๔๙ เด็กชายสุรชัย เจริญกิจ 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๕๐ เด็กหญิงสิริยากร พร้อมสันเทียะ 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๕๑ เด็กหญิงจิรนันท์ เศวตศิลป์ 13 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๕๒ เด็กหญิงพรนภา บัวคำ 13 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๕๓ นายปฐมพร ใจจันทร์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๕๔ เด็กชายกิตติธัช ฟุ้งเหียน 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๕๕ เด็กชายพัสกร โพธิ์ศรี 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๕๖ เด็กหญิงกรกนก จันทราทิพย์ 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๕๗ เด็กหญิงไพลิน ภาคพิธเจริญ 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๕๘ เด็กหญิงภารดี พรหมจรรย์ 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๕๙ เด็กหญิงนันทิดา หาบุญมี 13 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๖๐ เด็กหญิงณัฐรุจา แสงศาลาศรี 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๖๑ เด็กหญิงวชลิดา ฮวดพรหม 13 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๖๒ นางสาวณัฐชยา จันทร์นวล 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๖๓ นางสาวปิยาภรณ์ นิลภักดี 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๖๔ นางสาวศศิธร มะอาจเลิศ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๖๕ นางสาวสิริวรรณ นวลจันทร์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๖๖ นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวิชัย 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๖๗ เด็กหญิงพัชรินทร์ เพิ่มไธสง 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๖๘ เด็กหญิงอุไรพร ไตรทิพย์ 14 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๖๙ นางสาวเบญจมาศ พรหมเพศ 18 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๗๐ นางสาวนิธิวรรณ พงศ์พีรทัต 18 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๗๑ นางสาวนลินี สงวนพร 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๗๒ นางสาวศิริพร บรรลือวิริยะ 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๗๓ นางสาวสกาวมาศ แก้วดี 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๗๔ นายกิตติศักดิ์ เพชรล้วน 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๗๕ นายณัฎฐพร แก้วสนั่น 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๗๖ นางสาวกรรณิกา ศิริโสภณ 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๗๗ นางสาวอัษฎาพร อักษรศรี 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๗๘ นางสาวณัฐฐา แก้วหิน 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๗๙ นางสาวสุพินดา อุระมา 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๘๐ นายณัฐนันท์ นิลเพ็ชร 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๘๑ นายธีระวัฒน์ ศรีอ่อนดี 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๘๒ นายวัชรวิทย์ เกิดทรัพย์ 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๘๓ นายเจษฎา ฤทธิ์ชาญชัย 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๘๔ นางสาวคุณัญญา วันชาญเวช 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๘๕ นางสาวสิริประภา โคตรวงค์ 17 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๘๖ นางสาวสุภาพรรณ โมราเจริญ 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๘๗ นางสาวสมฤทัย ประสปษร 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๘๘ นางสาวศรัญญา ชาชัย 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๘๙ นายเอก สิมมาขันธ์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๙๐ นายพีรพล สวนสมุทร 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๙๑ นางสาวภูริชญา ยิ่งดำนุ่น 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๙๒ นางสาวศจี เสรีรัตน์ 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๙๓ นางสาวกัญญารัตน์ ชูแขวง 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๙๔ นางสาวน้องเล็ก มนตรีวัฒน์ 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๙๕ นายกัมปนาท พรหมศิริกุล 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๙๖ นายธเนศ แก้วแกม 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๙๗ นายอธิป เฉลิมสุข 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๙๘ นางสาวกานต์ธิดา เมืองสง 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๐๙๙ นางสาววิภาดา ไตรทิพย์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๐๐ นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ชัยสาร 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๐๑ นางสาวจีรนันท์ พลสังข์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๐๒ นางสาวรัชนี บุญสาร 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๐๓ นางสาวอารีรัตน์ เขียวแขว่ง 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๐๔ นายชญานิน สกุลชิต 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๐๕ นายปิยะณัฐ เจริญกิจ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๐๖ นายพสุวัฒน์ ขวัญแคว้น 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๐๗ นายพิชชากร พิมพ์ศรี 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๐๘ นายมนตรี ประเสริฐ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๐๙ นายมนัสวิน ดารารัตน์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๑๐ นายวัชรพล วงค์ใหญ่ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๑๑ นายปาฎิหารย์ บูรพาชยานนท์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๑๒ นางสาวสุพรรษา หมื่นพันธ์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๑๓ นางสาวนัฎฐา ทาประเสริฐ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๑๔ นางสาวสวรรยา ผดุงทรัพย์สกุล 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๑๕ นายคณพศ จันทรังษี 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๑๖ นายณัฐชนน บุญนัดดา 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๑๗ นายณัฐวัตร คำสุภีร์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๑๘ นายธนวัฒน์ ถิ่นทับ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๑๙ นายธราวุฒิ พันธ์ทิพย์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๒๐ นายประณิธาน สมทางดี 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๒๑ นางสาวรังษิยา ธรรมพิทักษ์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๒๒ นายเพชร จันทรวิบูลกุล 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๒๓ นายวริทธิ์ธร มหาสินธุ์ 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๒๔ นายนันทวัฒน์ หล่าสะท้าน 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๒๕ นางสาวนิศารัตน์ พรมแก้ว 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๒๖ นายสิทธิศักดิ์ เกื้อสุข 15 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๒๗ นางสาวอรัชพร เทพณรงค์ 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๒๘ นายณรงค์พล จันทรังศรี 16 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๒๙ นางคณัสนันท์ ชูขำ 43 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๓๐ นายมานิตร์ เดชากุล 40 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๓๑ นางสาวรวิวรรณ จันทระ 32 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๓๒ นางสาวภัทรมน อินไหม 32 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๓๓ นายภูเบศ พนานุรักษ์ 28 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๓๔ นางสาวดวงแข แซ่อุ๋ย 25 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๓๕ นางสาวสุนิสา สุนทรเต็ม 25 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๓๖ นางสาวอัปสร ศรีนคร 25 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๓๗ นางสาวสุพรรณี ทองอยู่ 24 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๓๘ นายกฤตภัทร ไชยตัน 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๓๙ นายปรารภ กสิบาล 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๔๐ นายภูชิต ทรัพย์เพิ่ม 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๔๑ นายศุภชัย ทองงาม 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๔๒ นายกษิดิ์เดช เข็มประดับ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๔๓ นายวัฒนพงศ์ หนูรักษ์ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๔๔ นางสาวเกศกนก สุนทรกนกพงศ์ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๔๕ นางสาวเกศินีวรรณ บัวอ่อน 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๔๖ นางสาวจารุวรรณ สินสกุล 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๔๗ นางสาวฉัตรดาว เพชรรัตน์ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๔๘ นางสาวณัฐกมล ชื่นใจ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๔๙ นางสาวณัฐรินทร์ สว่างชัยธงทอง 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๕๐ นางสาวธัญญาเรศย์ ไชยรักษ์ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๕๑ นางสาวประภาพิมพ์ คงวัดใหม่ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๕๒ นางสาวประภาสิริ ทิพย์รงค์ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๕๓ นางสาวพรนภัส จันจำปา 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๕๔ นางสาวพลอยชมพู ปานปรุง 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๕๕ นางสาวศศิธร ภู่นำโชค 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๕๖ นางสาวสิตางค์ เดชผล 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๕๗ นางสาวสุรัตนา หนูศุกร์ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๕๘ นางสาวกาญจนาพร เดชฤกษ์ปาน 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๕๙ นางสาวพิชญ์สินี โกยสกุล 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๖๐ นางสาวรัตนาวดี จิตต์รุ่งเรืองชัย 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๖๑ นางสาววิชชุดา ชัยสวัสดิ์ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๖๒ นายศรัณยู บรรเทา 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๖๓ นายปิยทัศน์ ไกรเลิศ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๖๔ นางสาวเกตน์สิรี ตันติวิท 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๖๕ นางสาวธนัชพร พงษ์เสม 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๖๖ นางสาวศศิธร วงพิลา 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๖๗ นายศวีระ โภคเนืองนอง 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๖๘ นายพงศ์ยศนันทร์ ยิ่งแก้ว 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๖๙ นางสาวโยทกา โรสรส 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๗๐ นายฐิติพงศ์ ภูมิศิลป์ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๗๑ นายธานินทร์ ขอพงษ์ไพบูลย์ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๗๒ นางสาวรัชดาภรณ์ อนุสูตร์ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๗๓ นายธนพล โสมพงษากุล 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๗๔ นางสาวคณิตา อรรถธรรม 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๗๕ นายปริญญา กองข้าวเรียบ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๗๖ นายธีรภัทร แก้วคง 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๗๗ นางสาวนนทวรรณ เหลืองทองคำ 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๗๘ นางสาวปฐมาวดี วงศ์จอม 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๗๙ นายนวคุณ ดวงแข 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๘๐ นายภัทรภณ รัตนเลิศธาดา 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๘๑ นายเจตนิพัทธ์ จันทร์อินพรม 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๘๒ นางสาวฐิติมา วงษ์หาจักร์ 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๘๓ นางสาวนิตินาฏ หรั่ง 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๘๔ นางสาวปวีณอร ปาร์ค 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๘๕ นางสาวพาณี ชัยแก้ว 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๘๖ นางสาวพิมพวรรณ ธรรมราช 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๘๗ นางสาววรฤทัย แซ่โง้ว 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๘๘ นางสาวสุคนธา เพ็งจุล 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๘๙ นางสาวสุธาสิณี เสนะจุติ 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๙๐ นางสาวอิศราภรณ์ เกิดมีทรัพย์ 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๙๑ เด็กชายจักรกฤษ สมรักษ์ 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๙๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุฒเอี่ยม 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๙๓ เด็กหญิงอพัชรีย์ มหาพรหมประเสริฐ 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๙๔ เด็กหญิงอรวรรณ แก้วศิลา 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๙๕ เด็กชายทนงศักดิ์ เอียดแก้ว 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๙๖ เด็กชายยุธตพงษ์ จันนุสิทธิ์ 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๙๗ เด็กชายอัจฉริยะ มิลำเอียง 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๙๘ เด็กหญิงจารุวรรณ บัวเกิด 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๑๙๙ เด็กหญิงรพีพร ไพศาลศักดิ์ทวี 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๐๐ เด็กหญิงวรรณวิศา จัตุรัส 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๐๑ เด็กหญิงอังคณา กิติภัทรภูมิกุล 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๐๒ เด็กหญิงอารีญา เขตสุวรรณ 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๐๓ เด็กหญิงชุติมา นารีรัตน์ 13 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๐๔ เด็กหญิงบัวสวรรณ์ โกสัยกานนท์ 13 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๐๕ เด็กหญิงมาติกา โพธิ์สอน 13 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๐๖ เด็กหญิงชวรินทร์ วงษา 14 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๐๗ นายวันชนะ บุญร่ม 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๐๘ นายชัยสวัสดิ์ ศิริวัฒน์ 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๐๙ นายจตุรพร กาญจนรังษี 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๑๐ นางสาวนัฐธิดา ปรางหมู่ 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๑๑ นางสาวนัยนา คงสุด 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๑๒ นางสาวอุษณี วงศ์พิพันธ์ 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๑๓ นางสาวจิรัชชา ใจปลื้ม 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๑๔ นางสาววิรงรอง มิตรภักดี 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๑๕ นางสาวกนกทิพย์ ฝอยทอง 16 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๑๖ นายอธิเบศร์ เสนะจุติ 17 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๑๗ นายนำโชค แทนหาร 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๑๘ นางสาวศุภรดา เจริญสุข 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๑๙ นางสาวกัลยาณี เพ็ชรรัตน์ 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๒๐ นางสาวชยาภา ไขศรี 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๒๑ นางสาวนันทวดี อุดมดี 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๒๒ นางสาวสุธิดา ยิ่งศักดา 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๒๓ นายขุนณรงค์ ไผ่เจริญ 15 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๒๔ นายสุวิทย์ วงศา 17 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๒๕ นางสาวธมลวรรณ รัตนวิจิตกูล 17 อบจ.บ้านตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๒๖ เด็กชายจิรสิน งานประเสริฐกิจ 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๒๗ เด็กชายสยามพล วิริยะพัฒนาธรรม 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๒๘ เด็กหญิงจรัญศรี อุปถัมภ์ 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๒๙ เด็กหญิงญาณัจฉรา เพียรอดวงษ์ 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๓๐ เด็กหญิงนิศามน องคะริยะพงษ์ 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๓๑ เด็กหญิงนีฟ ไวท์ 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๓๒ เด็กหญิงปวีณา แซ่จัง 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๓๓ เด็กหญิงเป่าเอ๋อ ลี 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๓๔ เด็กหญิงพัฐรีญา วงศ์ทวีพิทยากุล 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๓๕ เด็กหญิงสุเมธิณี เบญจวรางกูร 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๓๖ เด็กหญิงอรุณรัตน์ แซ่หลี 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๓๗ เด็กหญิงชุติมณฑ์ วิชัย 14 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๓๘ นางสาวกัญญวรา ทิพย์พันธ์ 15 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๓๙ นางสาวเกตน์นิภา ตั้งวิวัฒนธนากุล 15 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๔๐ นางสาวเจนจิรา จำปาดะ 15 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๔๑ นายเฉลิมชัย คงทอง 15 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๔๒ นายฐิติบุญ ชื่นนิยม 15 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๔๓ นายรพี พิทักษ์วีรกุล 15 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๔๔ นายสิทธินันท์ จิตปารมี 15 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๔๕ นางสาวลลิตา แซ่ฉั่ว 16 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๔๖ นางสาวมณีรัตน์ แซ่จิว 15 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๔๗ นายรัชชานนท์ แซ่ถ่ำ 15 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๔๘ นางสาวณัฐฑริกา วิเชียร 16 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๔๙ นางสาวอาทิตยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 16 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๕๐ นางสาวธีรารัตน์ ว่นเครือ 17 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๕๑ นางสาวภาวิณี วงษ์พลัด 17 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๕๒ นางนันทวรรณ สาระคง 54 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๕๓ นางธนันธร อมตาร์กูลย์ 53 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๕๔ นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล 50 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๕๕ นางปิยวรรณ สุขเตี้ยม 38 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๕๖ นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน 34 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๕๗ นางสาวอรวรรณ คงช่วย 34 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๕๘ นางสาวกาญจนา ปราบปัญจะ 33 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๕๙ นางสาวจันทนา ณ พัทลุง 33 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๖๐ นางสาวยุพาพักตร์ วงศ์เลิศประดิษฐ์ 33 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๖๑ นางสาวพัทธนันท์ คงดำ 32 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๖๒ นายชุติพล ไชยชาญ 32 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๖๓ นางยุพิน ต่างใจ 31 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๖๔ นางสาวมณฑิชา สวัสดี 31 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๖๕ นายพีรกิตต์ นาครัตน์ 31 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๖๖ นางสาวจุลีพร สุขเพ็ง 30 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๖๗ นางสาวอุทัยวรรณ จันวนา 30 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๖๘ นางกัลธิดา ทองแป้น 28 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๖๙ นางสาวอรฤทัย เพ็ชร์ประพันธ์ 28 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๗๐ นางสาวพวงผกา พริกประสงค์ 26 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๗๑ นางสาวภัทรวรรณ ภิญโญยาง 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๗๒ นางสาวภัทราภรณ์ ขันติวงศ์ 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๗๓ นายพฤทธิ์ จงธนเศรษฐกุล 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๗๔ นางสาวฉันทิศา แววสง่า 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๗๕ นายณัฐพล ดีกุล 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๗๖ นายฐิติวัลค์ โทสวนจิตร 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๗๗ นางจุฑามาศ วงษ์มะเอี่ยม 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๗๘ นางสาวธัญธิมากร ชูเขาวัง 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๗๙ นางสาวแวววรรณ แซ่ลิ่ม 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๘๐ นางสาวปัทมาวดี วิชัยดิษฐ์ 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๘๑ นางสาวธิดารัตน์ อินตาล 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๘๒ นางสาวโยสิตา เศวตจินดา 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๘๓ นางสาววัชรีวัลย์ สุวรรณวัฒน์ 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๘๔ นายจิรัฏฐ์ ปุญญากรวิวัฒน์ 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๘๕ นายภิมพศ ตันติทวีวัฒนา 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๘๖ นางสาวปรัชญา สุขแก้ว 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๘๗ นายกฤษณะ เพ็ชรนุ้ย 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๘๘ นายภควันต์ มณีเปรม 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๘๙ นางสาวดวงพร ธิมูล 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๙๐ นางสาวกัลยารัตน์ ขอเจริญ 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๙๑ นางสาวปิยวรรณ แก่นแก้ว 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๙๒ นางสาวปีวรา หนูเซต 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๙๓ นางสาวอินทุอร ภิรมย์ฤทธิ์ 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๙๔ นางสาวตติยา พรหมมาศ 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๙๕ นางสาวธัญวรรณ จิตรพงศ์พันธุ์ 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๙๖ นางสาวธีราพร ธนตา 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๙๗ นางสาวมุกดาวรรณ จรรยาภรณ์ 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๙๘ นางสาวเอลีเดย์ โลเรนี่ 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๒๙๙ นางสาวพจน์ณี แสงอุทัศน์ 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๐๐ นางสาวภัทรี นรารัตน์ 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๐๑ นางสาวสุรัฎฐา ถิ่นถลาง 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๐๒ นางสาวชนิสรา ปิตะกนกพันธ์ 17 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๐๓ นายปรเมศวร์ แสงอาทิตย์ 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๐๔ นางสาวณัฐชยา จารุโรจน์รุ่งเรือง 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๐๕ นายกิตติธัช คู่ประเสริฐ 15 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๐๖ นางสาวชุติกาญจน์ ทองมี 15 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๐๗ นายสุภนัย หนูกลับ 16 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๐๘ เด็กชายกฤษฏา แกล้วกล้า 14 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๐๙ เด็กชายภัทรพงศ์ เพชรรักษ์ 14 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๑๐ เด็กชายวริษฐ์ เจริญพชรวงศ์ 14 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๑๑ เด็กชายสขิล อินทรสิทธิ์ 14 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๑๒ เด็กหญิงทิพากร เจิมจันทร์ 14 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๑๓ นางสาวสุกัญญา อาจสุโพธิ์ 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๑๔ เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์ภูมิ 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๑๕ เด็กหญิงนรีรัตน์ ทองสกุล 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๑๖ นางสาวประไพ พันละบุตร 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๑๗ นายอุเทน แก้วทองดี 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๑๘ นางสาวมัณฑนา สมมิตร 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๑๙ นางสาววราลี วงศ์กองแก้ว 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๒๐ เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองหนูนุ้ย 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๒๑ เด็กชายทวีชัย หากันได้ 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๒๒ เด็กชายสุริยา ไชยนา 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๒๓ เด็กหญิงจริยา รัฐจางวาง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๒๔ เด็กหญิงนฤมล นาเจริญ 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๒๕ เด็กหญิงศศิธร ศรีสุข 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๒๖ เด็กหญิงสโรชา มาประสม 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๒๗ เด็กหญิงเสาวนิตย์ เปลี่ยวเกตุ 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๒๘ เด็กชายปัฐวี หลังแก้ว 14 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๒๙ เด็กหญิงนัฐกานต์ สุวรรณบุผา 14 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๓๐ เด็กหญิงนิภาพรรณ พันธ์เลิศ 14 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๓๑ เด็กหญิงศรินยา แสนยุ 14 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ กะทู้ อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๓๒ เด็กหญิงกิตติมา ผ่านกระโทก 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๓๓ เด็กหญิงปิยะธิดา จิระพันธ์ 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๓๔ เด็กหญิงสุชาดา ปั้นตะกั่ว 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๓๕ เด็กชายเสถียร แซ่เยี่ยง 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๓๖ เด็กชายกรณ์ เลอศักดิ์อนุสรณ์ 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๓๗ เด็กชายกันตภณ เกกินะ 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๓๘ เด็กหญิงธนัชชา วิชิต 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๓๙ เด็กหญิงนลินี แก้วกฤติยานุกูร 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๔๐ เด็กหญิงธัญชนก ทางอนันต์ 13 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๔๑ เด็กหญิงปองขวัญ มัทยันต์ 13 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๔๒ เด็กหญิงสุดารัตน์ ปั่นคำ 13 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๔๓ เด็กหญิงสุพิฌาย์ ภูริภัทรานนท์ 13 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๔๔ เด็กชายจิรโชติ จิตต์เจริญ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๔๕ เด็กชายชาญณรงค์ วะจะนะ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๔๖ เด็กชายธเนศ แก่นกายศ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๔๗ เด็กชายรณชัย แสงสว่าง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๔๘ เด็กชายสรศักดิ์ อ่อนน้อม 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๔๙ เด็กชายสิทธิศักดิ์ ยาวยืน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๕๐ เด็กหญิงกมลชนก เสนา 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๕๑ เด็กหญิงจิราภา ไตรรัตน์ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๕๒ เด็กหญิงปิยะนุช ภาคีรุณย์ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๕๓ เด็กหญิงพิลาสลักษณ์ รักษาราษฎร์ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๕๔ เด็กหญิงมาริษา ไชยคง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๕๕ เด็กหญิงมีนา สร้างเมือง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๕๖ เด็กหญิงยุวดี ทุยะวัตร 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๕๗ เด็กชายรัตนสินธ์ พรมพิมพ์ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๕๘ เด็กชายวิศิษฎ์ กีรติยุทธ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๕๙ นายณัฐพล คนงาน 15 โรงเรียนเกาะสิเหร่ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๖๐ นางสาวผึ้ง เปลี่ยนจันทร์ 15 โรงเรียนเกาะสิเหร่ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๖๑ นางสาวอวิกา ประโมงกิจ 15 โรงเรียนเกาะสิเหร่ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๖๒ นางสาวไวษณวี ไชยดิษฐ์ 15 โรงเรียนเกาะสิเหร่ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๖๓ นางสาวสุธิดา พะยังเค 15 โรงเรียนเกาะสิเหร่ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้
ภก ๕๖๕๕/๐๓๖๔ นางสาวอาทิตยา อินทร์ด้วง 15 โรงเรียนเกาะสิเหร่ เมืองภูเก็ต อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้

~~~~~~~~~