ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดชุมพร ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๖๒๔ คน ขาดสอบ ๕๔ คน คงสอบ ๕๗๐ คน สอบได้ ๔๒๓ คน สอบตก ๑๔๗ คน (๗๔.๒๑%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๐๑ เด็กชายฐิติพงษ์ สังข์นิมิตร 12 โรงเรียนวัดดอนรวบ เมืองชุมพร ดอนรวบ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๐๒ เด็กชายธนดล ย้อมสี 12 โรงเรียนวัดดอนรวบ เมืองชุมพร ดอนรวบ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๐๓ เด็กหญิงจุไรวรรณ อินทนาศักดิ์ 12 โรงเรียนวัดดอนรวบ เมืองชุมพร ดอนรวบ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๐๔ เด็กหญิงธารี ปรางละออ 13 โรงเรียนวัดดอนรวบ เมืองชุมพร ดอนรวบ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๐๕ เด็กหญิงปริยา ลิ้มธนะกุล 12 โรงเรียนวัดดอนรวบ เมืองชุมพร ดอนรวบ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๐๖ เด็กชายกนกชัย อินทร์น้อย 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๐๗ เด็กชายเกียรติธนาวัฒน์ แก้วรัตน์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๐๘ เด็กชายชลดรงค์ โชติวานิช 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๐๙ เด็กชายณัฐพล กบิลพัศดุ์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๑๐ เด็กชายณัฐวุฒิ หนูสุวรรณ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๑๑ เด็กชายศุภฤกษ์ ณ สุวรรณ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๑๒ เด็กชายสกล ขุนพิทักษ์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๑๓ เด็กชายสรศักดิ์ จิตรอักษร 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๑๔ เด็กชายสุธี เลาหวัฒน์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๑๕ เด็กชายสุพี มาเต 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๑๖ เด็กชายอภิเษก สุขโข 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๑๗ เด็กชายอรรถพล สอนชัด 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๑๘ เด็กหญิงกัตติกา พรพรม 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๑๙ เด็กหญิงขวัญจิรา พลสุวรรณ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๒๐ เด็กหญิงขวัญใจ ยงกำลัง 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๒๑ เด็กหญิงจรัญญา วงศ์สุวัฒน์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๒๒ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พิบูรพล 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๒๓ เด็กหญิงเจนจิรา เนียมเปรม 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๒๔ เด็กหญิงเจนจิรา พารังกิจ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๒๕ เด็กหญิงฐานิดา สัมฤทธิ์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๒๖ เด็กหญิงดวงพร แพงวงศ์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๒๗ เด็กหญิงธนภรณ์ ฤคดี 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๒๘ เด็กหญิงธนัชชา แสงสว่าง 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๒๙ เด็กหญิงธิยากร ฟูกลิ่น 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๓๐ เด็กหญิงนวลปรางค์ พรมรักษ์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๓๑ เด็กหญิงนีระนุช เสาร์สุก 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๓๒ เด็กหญิงเบญจพร เพลากร 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๓๓ เด็กหญิงปิยรัตน์ บัวเกลี้ยง 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๓๔ เด็กหญิงพรหมพร แย้มโสพิศ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๓๕ เด็กหญิงพัชรา สำราญรัตน์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๓๖ เด็กหญิงมณฑิรา สีทอง 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๓๗ เด็กหญิงมนทกาญต์ ผลอุบัติ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๓๘ เด็กหญิงมนิสรา แก้วจารีย์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๓๙ เด็กหญิงมาริษา ขวัญพูล 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๔๐ เด็กหญิงลลิตา หมวดเพ็ง 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๔๑ เด็กหญิงวรนุช กลิ่นอบเชย 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๔๒ เด็กหญิงวรรณภา กลิ่นอบเชย 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๔๓ เด็กหญิงวาสนา วงศ์จีน 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๔๔ เด็กหญิงวิจิตรา พิรมย์พานิช 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๔๕ เด็กหญิงศิริขวัญ สาธร 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๔๖ เด็กหญิงศิรินาถ ต้นไม้ทอง 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๔๗ เด็กหญิงศิริฝน ซื่อสัตย์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๔๘ เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรสังหาร 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๔๙ เด็กหญิงศุทธินี น้ำทับทิม 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๕๐ เด็กหญิงสโรชา คลี่บำรุง 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๕๑ เด็กหญิงสโรชา อินทนาศักดิ์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๕๒ เด็กหญิงสุทิศา ชินารักษ์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๕๓ เด็กหญิงสุนิสา ทองแท้ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๕๔ เด็กหญิงสุรีพร แฝงกาย 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๕๕ เด็กหญิงอังคณา ม่วงเอี่ยม 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๕๖ เด็กหญิงอัญชลี สินนิวัฒน์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๕๗ เด็กหญิงอาภาพร ไชยมนตรี 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๕๘ เด็กหญิงอินทุอร คงพิรัตน์ 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๕๙ เด็กหญิงไอศวรรณ พรมรัก 14 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๖๐ นางสาวแพรพรรณ พงษ์ศร 16 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๖๑ นางสาวระวีวรรณ อรุณ 15 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๖๒ นางสาวลลิตา แก้วนพภา 15 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๖๓ นางสาวสัณหพร สำลี 15 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๖๔ นางสาวอารีรัตน์ ยั่งยืน 15 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๖๕ นายชาญณรงค์ สุขยิรัญ 15 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๖๖ นายดิมามอร์ท มูฮัมหมัด 16 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๖๗ นายพีรศักดิ์ ศรสังหาร 15 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เมืองชุมพร ท่ายางกลาง เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๖๘ เด็กหญิงอรัญญา จันทร์พิพัฒน์ 13 โรงเรียนศรียาภัย ๒ เมืองชุมพร หูรอ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๖๙ เด็กหญิงขวัญฤดี สร้อยสังวาล 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๗๐ เด็กหญิงจณิสตา แทนโชติ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๗๑ เด็กหญิงจิราพร เวียนรอบทิศ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๗๒ เด็กหญิงธนิตา แก้วหอด 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๗๓ เด็กหญิงปริญญา กลางนุรักษ์ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๗๔ เด็กหญิงปานฤดี บริคุต 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๗๕ เด็กหญิงวรินดา อินทบุตร 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๗๖ เด็กหญิงสิริลักษณ์ พิทักษ์ครุฑ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๗๗ เด็กหญิงอรวรรณ บัวสุวรรณ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๗๘ เด็กหญิงอินทิรา แซ่แต้ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๗๙ นางสาวธิดารัตน์ รถอุทิศ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๘๐ นายวิชาญ ไวยรัตน์ 15 โรงเรียนบ้านนาแซะ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๘๑ นายอนาวิล อวยพร 15 โรงเรียนบ้านนาแซะ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๘๒ นางสาวรุ่งนภา สัตบงกฏ 15 โรงเรียนบ้านนาแซะ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๘๓ นางสาวศิริรัตน์ พรหมวิสัย 15 โรงเรียนบ้านนาแซะ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๘๔ นางสาวศิริวรรณ โสภา 15 โรงเรียนบ้านนาแซะ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๘๕ นางสาวอรัญเยีย เรืองจันทร์ 15 โรงเรียนบ้านนาแซะ เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๘๖ นางสาววาสนา อวดทอง 29 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๘๗ เด็กหญิงกาญจานา ณะเพ่งพิศ 14 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๘๘ เด็กหญิงคณิศร์ตา พรหมรัตน์ 14 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๘๙ นางสาวปิยะนุช กุยสาย 15 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๙๐ เด็กหญิงมาลินี พรมบังเกิด 14 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๙๑ เด็กหญิงศิริพร คงนาสร 14 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง เมืองชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๙๒ นางสาวกุนตลา ทองไหลรวม 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๙๓ นางสาวกุสุมา ใบมิเด็น 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๙๔ นางสาวชนกธิดา ใยอ้น 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๙๕ นางสาวณัฏฐากุล ภักดีสว่าง 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๙๖ นางสาวนฤมล ลำธรกิจ 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๙๗ นางสาวนัฐกานต์ แก้วบังตู 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๙๘ นางสาวปภาวี งามสุทธิ์ 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๐๙๙ นางสาวประณิตา อินทร์จันทร์ 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๐๐ นางสาวพุทธิดา สมประสงค์ 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๐๑ นางสาวสุปรียา บุตรวงค์ 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๐๒ นางสาวอรปรียา นาคสุวรรณ 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๐๓ นางสาวอุบลรัตน์ คงคาสวัสดิ์ 19 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๐๔ นางสาวไอลดา เอี่ยมจันทร์สอาด 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๐๕ นายจักรพงศ์ คีรีมา 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๐๖ นายเด่นภูมิ คงเดิม 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๐๗ นายธนกร นิลเขียว 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๐๘ นายธีระเดช จันทร์แสง 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๐๙ นายนราวิชญ์ บุญราษฎร์ 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๑๐ นายปฐมพร หนูเหลือง 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๑๑ นายพศวีร์ คณวงษ์มงคล 16 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๑๒ นายภูริทัต คล้ายวงศ์ 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๑๓ นายสุขสันต์ ยันงาม 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๑๔ นายเสฎฐวุฒิ ประชานิยม 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๑๕ นายอธิวัฒน์ อ่วมสอาด 17 โรงเรียนนิรมลชุมพร เมืองชุมพร ชุมพรรังสรรค์ เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๑๖ นายคุณากร อุทธสิงห์ 42 วัดหัวถนน เมืองชุมพร หัวถนน เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๑๗ นางสาวจริญญา บัวสุข 21 วัดหัวถนน เมืองชุมพร หัวถนน เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๑๘ นางสาวพรทิพย์ เนรา 20 วัดหัวถนน เมืองชุมพร หัวถนน เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๑๙ เด็กหญิงฐาปนี หนูสมคิด 14 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร บางลึก เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๒๐ เด็กหญิงปาริชาติ วิโนทัย 14 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร บางลึก เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๒๑ นางสาวพรธิดา สะรุโณ 15 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เมืองชุมพร บางลึก เมืองชุมพร
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๒๒ เด็กชายอัครชัย หมีคง 12 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๒๓ เด็กหญิงอารีรัตน์ สุวรรณภัย 12 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๒๔ เด็กชายปัทพงษ์ สิงห์นุกุล 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๒๕ เด็กหญิงพิชญามน จันทร์กลั่น 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๒๖ เด็กหญิงจันจิรา ทองมี 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๒๗ เด็กหญิงจินดารัตน์ ทองมี 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๒๘ เด็กหญิงดวงจันทร์ หนูวัน 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๒๙ เด็กหญิงพิจิตรา บุญเกีย 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๓๐ เด็กหญิงโรจน์จนา เจริญกิจ 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๓๑ เด็กหญิงวรรณรักษ์ แพนสกุล 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๓๒ นายจตุรวิทย์ ปราณีชาติ 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๓๓ เด็กชายณัชพล จินาคม 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๓๔ เด็กชายธีรภัทร์ ชูช่วย 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๓๕ เด็กชายโสตถิ์ ฉิมหาด 11 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๓๖ นางสาวกาญจนา นาคเจริญ 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๓๗ เด็กหญิงชุติมา สะละ 12 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๓๘ นางสาวดาลิกา ปิ่นอำไพ 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๓๙ เด็กหญิงพลอยบงกช ฉิมหาด 10 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๔๐ เด็กหญิงยุพารัตน์ กิ่งสงค์ 10 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๔๑ เด็กหญิงรัตนัย แก้วเพ็ชร 12 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๔๒ เด็กหญิงลดาวัลย์ ปานเปีย 12 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๔๓ เด็กหญิงวรรณฤดี กรสกุล 12 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๔๔ เด็กหญิงวิมลสิริ มณีเจริญ 10 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๔๕ เด็กหญิงวิศัลยา สกุลแพทย์ 14 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๔๖ เด็กหญิงศัณห์สินี ทองพิทักษ์ 11 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๔๗ เด็กหญิงสาธิตา ชูจันทร์ 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๔๘ เด็กหญิงอภิรดี ทองสุด 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๔๙ เด็กชายนฤนาจ นิยมทรัพย์ 12 โรงเรียนวัดอัมพาวาส หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๕๐ เด็กหญิงเจนจิรา แก้วมณีโสม 12 โรงเรียนวัดอัมพาวาส หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๕๑ เด็กหญิงนลิตา วงทองสา 12 โรงเรียนวัดอัมพาวาส หลังสวน ราษฎร์บำรุง หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๕๒ เด็กชายพชรพล ชูศรี 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๕๓ เด็กชายสืบพงศ์ เชื้อแถว 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๕๔ เด็กหญิงจิราวรรณ มากมิตร 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๕๕ เด็กหญิงณัฐพร ชิตบุญคง 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๕๖ เด็กหญิงธันย์ชนก วงษ์ศรี 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๕๗ เด็กหญิงนวรัตน์ พุฒิเจริญพร 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๕๘ เด็กหญิงบัณฑิตา สุริยงค์ 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๕๙ เด็กหญิงปิยธิดา ปิยรัตน์ 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๖๐ เด็กหญิงปิยรัตน์ ชุมแสง 13 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๖๑ เด็กหญิงพรธรัตน์ วังสว่าง 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๖๒ เด็กหญิงพรนภา สุขโข 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๖๓ เด็กหญิงลดาฟ้า ศรีปาน 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๖๔ เด็กหญิงศศิธร ปานเคลือบ 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๖๕ เด็กหญิงสิรามล แสงรัตน์ 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๖๖ เด็กหญิงสุนิษา ผอมกลัด 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๖๗ เด็กหญิงอมรรัตน์ สุวรรณยอด 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๖๘ เด็กหญิงอรวี นามนก 12 วัดสว่างมนัส หลังสวน สว่างมนัส หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๖๙ เด็กชายบุญญรัตน์ แสงอรุณ 13 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๗๐ เด็กชายวัชรชัย หนูพรหมจันทร์ 12 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๗๑ เด็กชายศิรสิทธิ์ อุ่ยประเสริฐ 13 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๗๒ เด็กชายศุภชัย ภู่ร้อย 13 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๗๓ เด็กหญิงกัญชพร โพธิ์น้อย 14 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๗๔ เด็กหญิงกุลธิดา ขวัญทอง 13 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๗๕ เด็กหญิงธนพร โพธิ์ลิบ 12 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๗๖ เด็กหญิงนวลพรรณ ชื่นเพชร 12 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๗๗ เด็กหญิงสลิลทิพย์ เสนะ 13 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๗๘ เด็กหญิงสายรุ้ง คชาเศรษฐ 13 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๗๙ เด็กหญิงสุทธิรัตน์ แสงสุทธิงาม 12 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๘๐ นางสาวเพชรวรากร นวลเพ็ชร 17 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๘๑ นางสาวอนงนุช ฉิมวารี 15 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๘๒ นายสนธยา รักเจริญ 15 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๘๓ นางนัยนา พฤกษ์ให้ผล 33 วัดขันเงิน หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๘๔ นางปาริชาติ พาเจริญทรัพย์ 23 วัดขันเงิน หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๘๕ นางเยาวภา ฤกษ์สมุทร 32 วัดขันเงิน หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๘๖ นางสุวรรณา คิ้วเจริญ 40 วัดขันเงิน หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๘๗ นางอรวรรณ นวลเจริญ 21 วัดขันเงิน หลังสวน ขันเงิน หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๘๘ นางกุหลาบ มีทิม 54 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๘๙ นางฉลวย เกิดศิริ 52 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๙๐ นางเทวิกา ช่วยละแม 44 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๙๑ นางสาวสมทรง พรหมสถิตย์ 54 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๙๒ นางอรวรรณ อะวะภาค 34 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๙๓ นายสานนท์ มณีนวล 49 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๙๔ เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์ อรุณโชติ 11 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๙๕ เด็กชายวรศิลป์ อาคมานุวัตร 12 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๙๖ เด็กชายสุขแก้ว เอื้องประสิทธ์ 14 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๙๗ เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยรัตน์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๙๘ เด็กหญิงฐิติยา แซ่ตู่ 11 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๑๙๙ เด็กหญิงทิชาวรรณ สุขวัฒน์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๐๐ เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็ญสวัสดิ์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๐๑ เด็กหญิงประภัสสร สมเพชร 13 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๐๒ เด็กหญิงสุพัตทรา ธรรมพรหม 12 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๐๓ เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วสุวรรณ 14 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน หาดสำราญ หลังสวน
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๐๔ นางคนึงนิตย์ เตส่วน 54 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๐๕ นางธัญญา อ่วมเทศ 42 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๐๖ นางพิไลพร แก้วสวี 40 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๐๗ เด็กชายกิตติกรณ์ เหล่าสุข 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๐๘ เด็กชายฐาปนพงษ์ คงประจำ 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๐๙ เด็กชายมงคล ชูลิตรัตน์ 11 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๑๐ เด็กชายศรายุธ นพรัตน์เขต 11 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๑๑ เด็กชายสิทธิศักดิ์ สมนึก 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๑๒ เด็กชายเสถียรพงษ์ นิสัยกล้า 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๑๓ เด็กชายอภิวัฒน์ ปัจฉิมพิหงค์ 11 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๑๔ เด็กหญิงบุษยรังสี วงศ์ทอง 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๑๕ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ สุภาพ 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๑๖ เด็กหญิงพรเพ็ญ ศรีเอี่ยม 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๑๗ เด็กหญิงพิไลพร ทรัพย์ประเสริฐ 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๑๘ เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สาระประทีป 11 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๑๙ เด็กหญิงวรรณนิดา ยังมี 11 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๒๐ เด็กหญิงวรัญญา ทิณแก้ว 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๒๑ เด็กหญิงศุภนิดา พรมศิริ 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๒๒ เด็กหญิงสิรินรักษ์ สติโรจน์ 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๒๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทับ 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๒๔ เด็กหญิงอสมาภรณ์ รุ่มรวย 11 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๒๕ เด็กหญิงอัมพิกา มีศรี 12 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๒๖ เด็กชายชยภัทร นิยมคง 12 โรงเรียนวัดเชิงคีรี สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๒๗ เด็กชายธีรพงษ์ พรประสงค์ 12 โรงเรียนวัดเชิงคีรี สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๒๘ เด็กหญิงเกตุวดี สืบเพ็ง 12 โรงเรียนวัดเชิงคีรี สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๒๙ เด็กหญิงณัฐธิดา ดาวเปียก 12 โรงเรียนวัดเชิงคีรี สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๓๐ เด็กหญิงธารารัตน์ ธราพร 12 โรงเรียนวัดเชิงคีรี สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๓๑ เด็กหญิงสมฤดี ทิพพิมล 12 โรงเรียนวัดเชิงคีรี สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๓๒ เด็กหญิงสุธาทิพย์ รัตนทอง 12 โรงเรียนวัดเชิงคีรี สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๓๓ เด็กชายกฤษณะ คงมุสิก 11 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๓๔ เด็กชายกัณชนินทร์ ถึงเสียบญวน 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๓๕ เด็กชายณัฐภพ ภมรนาค 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๓๖ เด็กชายธนรักษ์ ผลคิด 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๓๗ เด็กชายนฤเดช ปานสมุทร 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๓๘ เด็กชายบุญฤทธิ์ คงสวี 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๓๙ เด็กชายประกายวัชร์ ยังเจริญ 11 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๔๐ เด็กชายพงศ์ศิริ สังข์วารีย์ 11 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๔๑ เด็กชายพสุพัฒน์ ดำตั้ง 11 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๔๒ เด็กชายสุภวิทย์ สมบูรณ์โภคา 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๔๓ เด็กชายอดิศร บุญมี 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๔๔ เด็กชายอนุชา โคตะยันต์ 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๔๕ เด็กหญิงชื่นกมล ทวิชศรี 11 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๔๖ เด็กหญิงนภัสสร จินดาสุวรรณ์ 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๔๗ เด็กหญิงปนัดดา นพคุณ 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๔๘ เด็กหญิงพรชนก ยิ้มใหญ่ 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๔๙ เด็กหญิงรุจิกาญจน์ รัตนะภักดี 11 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๕๐ เด็กหญิงศิวพร วงศ์ทอง 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๕๑ เด็กหญิงสุธิดา พรหมจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๕๒ เด็กหญิงสุนิสา แซ่ภู่ 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๕๓ เด็กหญิงอารียา อัชการ 12 โรงเรียนบ้านคู สวี แหลมปอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๕๔ เด็กหญิงจิราวรรณ เนียมเจริญ 14 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๕๕ เด็กหญิงภาวิณี พูลธารา 14 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๕๖ เด็กหญิงสมใจ ใหมทอง 14 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๕๗ เด็กหญิงสุภางภักดิ์ สุภาพ 14 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๕๘ เด็กหญิงสุวพัชร แสงสุริย์ 14 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๕๙ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เหลือเหลื่อม 14 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๖๐ นางสาวกนกวรรณ สดใส 17 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๖๑ นางสาวจันทนี ทองภูเบศ 17 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๖๒ นางสาวจูลฬา จันทร์แพง 16 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๖๓ นางสาวธีรานันท์ รอดเมือง 15 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๖๔ นางสาวพัชราภรณ์ นุ้ยสุข 15 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๖๕ นางสาววาสนา ล่องหลง 17 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๖๖ นางสาววิภาภรณ์ ดวงภักดี 15 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๖๗ นางสาวเสาวณีย์ คุ้มสี 15 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๖๘ นายณัชชาพงศ์ คงประจำ 15 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๖๙ นายนพพร บุญโรย 16 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๗๐ นายบุญส่ง เกิดพันธ์ 16 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๗๑ นายวัชรินทร์ แซ่อุน 16 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๗๒ นายวีระยุทธ แคล่วคล่อง 17 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๗๓ นายศิริคุปต์ นักรำ 16 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๗๔ นายสุรัณโญ ชุมคง 17 โรงเรียนครนพิทยาคม สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๗๕ เด็กหญิงฐิตา เพชรป้อม 14 โรงเรียนบ้านเขาล้าน สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๗๖ เด็กหญิงรัชนี ดีเลิศ 14 โรงเรียนบ้านเขาล้าน สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๗๗ เด็กหญิงวนิดา กุลทน 14 โรงเรียนบ้านเขาล้าน สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๗๘ นายจักรกฤษ ปันเส 15 โรงเรียนบ้านเขาล้าน สวี ช่องรอ สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๗๙ เด็กชายชุติโชติ อ่อนเอี่ยม 13 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สวี บรรพตวารีเขต สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๘๐ เด็กหญิงกนกพร วุฒิวงศ์งาม 14 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สวี บรรพตวารีเขต สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๘๑ เด็กหญิงนัยนา ไหมพรหม 14 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สวี บรรพตวารีเขต สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๘๒ เด็กหญิงนิรภัทธ์ บุญส่ง 14 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สวี บรรพตวารีเขต สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๘๓ เด็กหญิงปราถนา นาคจินดา 13 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สวี บรรพตวารีเขต สวี
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๘๔ เด็กชายจตุพร คชการ 11 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าแซะ เทพประดิษฐาราม ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๘๕ เด็กหญิงคทรียา จินดา 12 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าแซะ เทพประดิษฐาราม ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๘๖ เด็กหญิงจีน่า เพชรศรี 11 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าแซะ เทพประดิษฐาราม ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๘๗ เด็กหญิงนิภารันต์ หนูจุ้ย 12 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าแซะ เทพประดิษฐาราม ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๘๘ เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธารฟอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าแซะ เทพประดิษฐาราม ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๘๙ เด็กหญิงศิรินทร พรหมเทพ 12 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าแซะ เทพประดิษฐาราม ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๙๐ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์ ภูคำวงค์ 12 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าแซะ เทพประดิษฐาราม ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๙๑ เด็กชายชัยวัฒน์ อินทรสุรธาร 12 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าแซะ เทพประดิษฐาราม ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๙๒ เด็กหญิงประติภา จุ้ยละออง 12 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าแซะ เทพประดิษฐาราม ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๙๓ นางสาวกาญจนี แคโอชา 18 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๙๔ นางสาวขนิฐา อู่มาลา 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๙๕ นางสาวจงกลณี คงลา 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๙๖ นางสาวจันทร์วลัย เพชรเนียรกูล 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๙๗ นางสาวจิตตรา คุ้มโรย 18 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๙๘ นางสาวจิราลักษณ์ เชื่อมมณี 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๒๙๙ นางสาวจุฑามาศ เพชรมณี 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๐๐ นางสาวจุฬาลักษณ์ ยังอยู่ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๐๑ นางสาวชนาทิพย์ แซ่ลิม 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๐๒ นางสาวชลิตา อรุณพูลทรัพย์ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๐๓ นางสาวชุธิดา จูดเดช 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๐๔ นางสาวชุลีพร กำปา 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๐๕ นางสาวธัญชนก ศรีเนตร 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๐๖ นางสาวธิดารัตน์ อินทนาศักดิ์ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๐๗ นางสาวนพวรรณ ฮกทน 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๐๘ นางสาวนฤมล แซ่เฮ่า 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๐๙ นางสาวนิชกานต์ ทองจันทร์ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๑๐ นางสาวเปรมกมล พุ่มสวัสดิ์ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๑๑ นางสาวผกามาศ พัทน้อย 18 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๑๒ นางสาวพรพรรณ เฉื่อยฉ่ำ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๑๓ นางสาวพิจิตรา ทองบาง 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๑๔ นางสาวพิมชนก แก้วสกุล 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๑๕ นางสาวเพ็ญศิริ ชูเชษฐ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๑๖ นางสาวภานุกาญจน์ สิงห์รัมย์ 18 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๑๗ นางสาวมยุรี คุ้มล้อม 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๑๘ นางสาวมินตรา ช่วยดำรงค์ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๑๙ นางสาวรติบดี เทียนทอง 18 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๒๐ นางสาวรัชชยานันต์ ตัญยุชน 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๒๑ นางสาวลลิตา แสวงนาม 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๒๒ นางสาววนิดา นนทิกร 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๒๓ นางสาววรรณนิษา ใกล้ชิด 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๒๔ นางสาววรรณิษา ฉิมพลี 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๒๕ นางสาววรวีย์ วิระวรรณ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๒๖ นางสาววาสนา นาคแก้ว 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๒๗ นางสาววิราวรรณ ดำสาคร 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๒๘ นางสาววิลาวัณย์ รัตนรัตน์ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๒๙ นางสาววิไลลักษณ์ มณีรัตน์ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๓๐ นางสาวสุชาวดี วัฒนะ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๓๑ นางสาวสุดารัตน์ พิพัฒน์ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๓๒ นางสาวสุวรรณฤดี ดำเลิศ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๓๓ นางสาวเสาวลักษณ์ เอกวรรณัง 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๓๔ นางสาวอนัญชนา สุระกำแหง 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๓๕ นางสาวอมรรัตน์ คงเพ็ชร 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๓๖ นางสาวอมรรัตน์ วงธรรม 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๓๗ นางสาวอรอุมา ร่วมจิตร์ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๓๘ นางสาวอลิสา นวลขนาย 19 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๓๙ นางสาวอัจจิมา แสงศรี 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๔๐ นางสาวอาทิติยา ทองสิน 18 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๔๑ นางสาวอินทุอร จรูญศรี 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๔๒ นางสาวเอมวดี มันนาค 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๔๓ นายเกียรติศักดิ์ เส็งดอนไพร 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๔๔ นายจีรวัฒน์ นาคมุข 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๔๕ นายณัฐพล นาคบุตร 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๔๖ นายนลธวัช อุ้ยนอง 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๔๗ นายพิทักษ์ ปานมา 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๔๘ นายรณชัย หนูชนะภัย 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๔๙ นายวรวิช พนัสนาชี 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๕๐ นายวีรพล ศักคุณี 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๕๑ นายศรายุทธ คงดำ 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๕๒ นายสมภพ อารักข์ศักดิสกุล 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๕๓ นายสิทธิพร ทิพย์พิมล 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๕๔ นายอธิเบศร์ แก้วรักษ์ 16 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๕๕ นายอภินันท์ คนรู้ 18 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๕๖ นายอภิสิทธิ์ แพงศรี 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๕๗ นายอิทธิพล เพชรเนียน 17 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ศรีสุเทพ ท่าแซะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๕๘ เด็กชายจิรเดช ฉิมสะอาด 12 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ปะทิว เขาเจดีย์ ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๕๙ เด็กชายตะวัน พูดดี 11 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ปะทิว เขาเจดีย์ ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๖๐ เด็กชายพงษ์ศักดิ์ โตคีรินทร์ 12 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ปะทิว เขาเจดีย์ ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๖๑ เด็กชายวรรณพงษ์ จีวระศิริ 12 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ปะทิว เขาเจดีย์ ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๖๒ เด็กชายวิศรุต หนูมี 12 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน ปะทิว เขาเจดีย์ ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๖๓ เด็กหญิงฟ้าใส พลับพลาทอง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๖๔ นางสาวจีรพร ปานุมัติ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๖๕ นางสาวชยาภรณ์ ศรีชาติ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๖๖ นางสาวอัจฉราพรรณ เตขะวิทย์ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๖๗ นายจตุรนต์ ล้อมทอง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๖๘ นายจีระศักดิ์ วิชูโชติ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๖๙ นายชาญณรงณ์ แท่นอินทร์ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๗๐ นายณัฐวุฒิ อุ่นภิรมย์ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๗๑ นายธันวา จิตต์ประทุม 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๗๒ นายนฤเบศร รัตนเทพี 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๗๓ นายสนธยา เผือกโพธิ์ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๗๔ นายสิทธิโชค สุภารัตน์ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๗๕ นายสุชาติ สุดจิตร 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๘ ปะทิว สามัคคีชีย ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๗๖ เด็กหญิงนุชจรีย์ แป้นกลม 13 โรงเรียนบ้านบางจาก ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๗๗ เด็กหญิงวิลาวัณย์ กลั่นเกษร 14 โรงเรียนบ้านบางจาก ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๗๘ เด็กหญิงอัมภาริกา สุ่มมาตย์ 13 โรงเรียนบ้านบางจาก ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๗๙ นางสาวกมลพร สุทธานี 15 โรงเรียนบ้านบางจาก ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๘๐ นางสุพตรา นันทโก 57 โรงเรียนบ้านหินกบ ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๘๑ เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรฉิม 11 โรงเรียนบ้านหินกบ ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๘๒ เด็กชายสุนทร อยู่เย็น 11 โรงเรียนบ้านหินกบ ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๘๓ เด็กชายชัยนันท์ รักษาพันธ์ 14 โรงเรียนปะทิววิทยา ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๘๔ เด็กชายภานุพงศ์ น้อยผล 14 โรงเรียนปะทิววิทยา ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๘๕ เด็กหญิงศิรินทรา ทองอยู่ 13 โรงเรียนปะทิววิทยา ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๘๖ เด็กหญิงสุทธิดา พูลโพธิ์ 13 โรงเรียนปะทิววิทยา ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๘๗ เด็กหญิงเอมวิกา สิงห์สี 13 โรงเรียนปะทิววิทยา ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๘๘ เด็กชายกิตติพศ จันทร์ทอง 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๘๙ เด็กชายโชติพงศ์ สังข์น้อย 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๙๐ เด็กชายปิยะวุฒิ ฤกษ์ดี 14 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๙๑ เด็กชายภาสกร มณี 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๙๒ เด็กชายเศกสันต์ เอี่ยมสะอาด 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๙๓ เด็กชายสราวุธ แสงส่ง 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๙๔ เด็กหญิงจริญญา อินทวิรัตน์ 14 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๙๕ เด็กหญิงจันทมาศ ทินวงค์ 12 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๙๖ เด็กหญิงจุฑามาศ สมล่ำ 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๙๗ เด็กหญิงฐิติยา แตงขาว 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๙๘ เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนบุญศรี 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๓๙๙ เด็กหญิงนภัสสร ขวัญทอง 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๐๐ เด็กหญิงเบญจมาศ บูชา 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๐๑ เด็กหญิงพรสุดา จินตุลา 14 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๐๒ เด็กหญิงพัชรี หนูสิงห์ 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๐๓ เด็กหญิงรัตวัลย์ แก้วกระจ่าง 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๐๔ เด็กหญิงวิไลวรรณ พูลสุข 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๐๕ เด็กหญิงศิริพร โพธิ์ทอง 14 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๐๖ เด็กหญิงสุนิตา คงเล็ก 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๐๗ เด็กหญิงสุนิสา คงไข่ 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๐๘ เด็กหญิงหัทยา เกตแก้ว 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๐๙ เด็กหญิงอุไรรัตน์ แซ่ฮ่าน 13 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ละแม โสมสิริวัฒนาราม ละแม
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๑๐ เด็กชายกฤษณะ วารี 13 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๑๑ เด็กชายดลพร สมพงษ์ 14 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๑๒ เด็กชายพรพิทักษ์ สุวรรณจักร 14 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๑๓ เด็กชายมานะ เกื้อเดช 14 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๑๔ เด็กหญิงพวงรัตน์ สาระทิพย์ 13 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๑๕ เด็กหญิงวาสนา ศรีหามาตย์ 14 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๑๖ เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธ์สิงห์ 14 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๑๗ นายธีรภัทร ชินกุล 15 โรงเรียนบ้านคลองเหนก พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๑๘ เด็กชายสุนันท์ วงค์ภักดี 14 โรงเรียนบ้านคลองเหนก พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๑๙ นางสาวธิติพร เกิดบางกา 15 โรงเรียนบ้านคลองเหนก พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๒๐ นางสาวนงนุช อันทะวุธ 15 โรงเรียนบ้านคลองเหนก พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๒๑ นางสาวเนตรชนก ภูมิลา 15 โรงเรียนบ้านคลองเหนก พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๒๒ นางสาวสุชาดา นาคประดิษฐ์ 15 โรงเรียนบ้านคลองเหนก พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ
ชพ ๕๖๕๕/๐๔๒๓ นางสาวหทัยรัตน์ ลองลม 15 โรงเรียนบ้านคลองเหนก พะโต๊ะ พระรักษ์ พะโต๊ะ

~~~~~~~~~