ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดนครปฐม ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๔,๙๐๐ คน ขาดสอบ ๕๖๓ คน คงสอบ ๔,๓๓๗ คน สอบได้ ๒,๕๘๙ คน สอบตก ๑,๗๔๘ คน (๕๙.๗๐%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๐๑ นายนิยม พุ่มตะโก 69 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๐๒ นางสาวจิรพีร์ พิภพโชติพัฒน์ 66 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๐๓ นางสาวไพเราะ ยันตรีสิงห์ 62 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๐๔ นางสุดา วะตะ 61 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๐๕ นายบุญนำ สระทองร้อย 58 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๐๖ นางสาวจุฑาพร ภัทรพฤฒานนท์ 52 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๐๗ นายวรวุฒิ ศรีสวาท 41 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๐๘ นายสิทธิพงษ์ ตันยิ่งยง 35 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๐๙ เด็กหญิงรัมภา ลิขิตธนานันท์ 12 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๑๐ เด็กหญิงนิธาวัลย์ ทองดี 12 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๑๑ เด็กหญิงเบญญาพา อมรโภคิน 12 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๑๒ เด็กหญิงรัชดาพร ญาติกร 12 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๑๓ เด็กหญิงวีรดา เศรษฐโชดึก 12 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๑๔ เด็กหญิงศศินันท์ คาดการณ์ไกล 12 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๑๕ เด็กหญิงอภิญญา จันทร์เพ็ง 12 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๑๖ เด็กหญิงอาจารีย์ จิตพินิจยล 12 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๑๗ เด็กชายเขตสยาม อยู่พร้อม 11 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๑๘ เด็กหญิงธนพร สินทรัพย์ 11 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๑๙ เด็กหญิงธนัชพร ภู่ห้อย 11 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๒๐ เด็กหญิงธรรมธร ขันธ์มั่น 11 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๒๑ เด็กหญิงธริดา สังข์พู่ 11 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๒๒ เด็กหญิงพัชรพร วุฒิวัฒน์โกวิท 11 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๒๓ เด็กหญิงอนงค์นาถ หนูคง 11 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๒๔ เด็กหญิงวริศรา เกลียวสัมพันธ์ใจ 10 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๒๕ เด็กหญิงประภัสสร อะสาระเวช 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๒๖ เด็กหญิงวริศรา ศรีสวาท 13 โรงเรียนนารีวุฒิ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๒๗ นางสาววิสารัตน์ อนุชิตอารมณ์ 18 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๒๘ เด็กชายธนโชติ กอสุวรรณ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๒๙ เด็กชายปฐมเศรษฐ์ สุรโชติเวศย์ 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๓๐ เด็กหญิงดาวรรณ วรรณพงษ์ 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๓๑ เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เนติพัฒน์ 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๓๒ เด็กชายกฤตติพงศ์ ใบบัว 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๓๓ เด็กชายตะวัน โรจนวิภาต 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๓๔ เด็กชายนที ตรีวิวัฒน์วงศ์ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๓๕ เด็กชายปฐมพร ตั้งธราธร 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๓๖ เด็กชายปวินท์ ธนะวัฒนานนท์ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๓๗ เด็กชายพงษ์สธร พุ่มปรีชา 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๓๘ เด็กชายพิสิฐ ทรงนิพิฐกุล 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๓๙ เด็กชายพีระพล รุ่งเรือง 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๔๐ เด็กชายสุเมธ โชคทรัพน์ทวี 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๔๑ เด็กหญิงชนิดา ปุนยาโพ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๔๒ เด็กหญิงญาณา แก้วใส 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๔๓ เด็กหญิงญาณิศา เจิมวัฒนา 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๔๔ เด็กหญิงธิดารัตน์ นามรุณา 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๔๕ เด็กหญิงนริศรา เล่าทุย 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๔๖ เด็กหญิงเนตรนฤชา ผิวเกลี้ยง 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๔๗ เด็กหญิงพลอยชมพู สุนทรธีธรรม 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๔๘ เด็กชายภานุพงศ์ นำเจริญลาภ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๔๙ เด็กหญิงภารดี นามโสภา 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๕๐ เด็กหญิงภาวิณี ศิริบุญรอด 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๕๑ เด็กหญิงมนัสญา ลิ้มบริบูรณ์ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๕๒ เด็กหญิงรุจิรา สมศรี 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๕๓ เด็กหญิงลักษมี บุญกระสินธุ์ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๕๔ เด็กหญิงวิชญา บุญวงษ์ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๕๕ เด็กหญิงศรินภัสร์ เมธาพรภาวีนนท์ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๕๖ เด็กหญิงสวิชญา ปฐมมีโชค 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๕๗ เด็กหญิงสุฑามาศ วุฒิเกษตรกิจ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๕๘ เด็กหญิงแสงธรรม หงษ์จินดา 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๕๙ เด็กหญิงอรอนงค์ สุทธิเวชกุล 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๖๐ เด็กหญิงอริยาณัฏฐ์ เครือวัลย์ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๖๑ เด็กหญิงอริศรา อยู่อินทร์ 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๖๒ เด็กหญิงอารยา จันทร์เสม 13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๖๓ เด็กชายบุญยวีร์ ศิริมหา 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๖๔ เด็กชายพนธภูมิ กุลจิตติรัตน์ 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๖๕ เด็กชายวรโชติ ย่องลั่น 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๖๖ เด็กชายสิปปนนท์ กลิ่นบุปผา 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๖๗ เด็กหญิงจุฑามาศ ไลยกูล 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๖๘ เด็กหญิงธมลวรรณ น้อยจ้อย 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๖๙ เด็กหญิงปิยมาศ เกตุอู่ทอง 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๗๐ เด็กหญิงพิชชากร เกิดไพบูลย์ 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๗๑ เด็กหญิงพิรดา ไกรโรจน์ 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๗๒ เด็กหญิงเพ็ญศิริ ทองเนียม 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๗๓ เด็กหญิงภัสสรณัฐ ทัพสุทธิ 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๗๔ เด็กหญิงวิกานดา สงวนสัตย์ 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๗๕ เด็กหญิงศิริพร แป้งคุณญาติ 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๗๖ เด็กหญิงอัญมณี คลังเพ็ชร 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๗๗ เด็กหญิงกมลวรรณ โกมลสิงห์ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๗๘ เด็กหญิงณัฐพร ศรีมังคละ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๗๙ เด็กหญิงทินมณี ขอกกุนทา 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๘๐ นางสาวกานต์พิชชา สินิทธ์วรากุล 16 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๘๑ นางสาวตวงพร เจนวิทยาอมรเวซ 16 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๘๒ นางสาวจิรัณดา วิบูลย์สมเกียรติ 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๘๓ นางสาวธนาภรณ์ จอกลอย 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๘๔ นางสาววิภาดา ป้านเกี้ยว 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๘๕ นางสาวศรุตา โตสิงห์ขร 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๘๖ นางสาวปราณี เกิดบางแขม 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๘๗ นางสาวสิริวรรณ ปัญญากิจวิกัย 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๘๘ เด็กหญิงจิตมณี โกนจา 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๘๙ เด็กหญิงจิวรินทร์ ธนรัชต์ทวีทอง 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๙๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีประสงค์ 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๙๑ เด็กหญิงชุติมา สิทธิรุ่ง 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๙๒ เด็กหญิงผาณิตา แก้วสกุล 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๙๓ เด็กหญิงพรรษา หลีเจริญ 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๙๔ เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วกระจ่าง 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๙๕ เด็กหญิงเพชรรัตน์ รื่นฤดี 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๙๖ เด็กหญิงสิริเพ็ญ ภูมูลนา 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๙๗ เด็กหญิงอมราพร เตียงลัดดาวงศ์ 14 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๙๘ เด็กหญิงกมลวรรณ พวงนิลน้อย 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๐๙๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัฒนาโชติกุล 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๐๐ เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์อนันต์ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๐๑ เด็กหญิงจตุพร ทับทิมทอง 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๐๒ เด็กหญิงฐิตารีย์ บุตรบำรุง 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๐๓ เด็กหญิงเตชินี ภิรมย์นก 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๐๔ เด็กหญิงนัทฐานันทร์ อั้นเท่ห์ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๐๕ เด็กหญิงนาฏอนงค์ แสงจรรยา 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๐๖ เด็กหญิงน้ำทิพย์ คำกองแก้ว 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๐๗ เด็กหญิงนุชจรี อยู่รุ่ง 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๐๘ เด็กหญิงปรียารัตน์ ศรีเพ็ง 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๐๙ เด็กหญิงพิมพกานต์ นะวาระ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๑๐ เด็กหญิงพิมรภัส เสมทับ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๑๑ เด็กหญิงภัทรนันท์ เกิดต่อพันธ์ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๑๒ เด็กหญิงเมธาวี สัมพันธ์ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๑๓ เด็กหญิงรวีวรรณ ภูจำปา 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๑๔ เด็กหญิงรุจิรา คงประจักษ์ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๑๕ เด็กหญิงวริศรา พรหมมิ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๑๖ เด็กหญิงวริศรา พานทอง 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๑๗ เด็กหญิงสัจจพร งามยิ่งยศ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๑๘ เด็กหญิงสิริพันตา ม่วงมอย 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๑๙ เด็กหญิงสุชาดา ที่นามาก 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๒๐ เด็กหญิงสุนิภรณ์ บุญสวัสดิ์ 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๒๑ เด็กหญิงสุภัทรา สามกองงาม 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๒๒ เด็กหญิงสุภาพร แจ้งดี 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๒๓ เด็กหญิงอธิชา พิมพ์ธนะพูนพร 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๒๔ เด็กหญิงอรวรรณ ไชยพรม 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๒๕ เด็กหญิงกนกพร สุธรรมวราพร 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๒๖ เด็กหญิงกนกวรรณ ผิวอ่อน 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๒๗ เด็กหญิงกรชนก บริรักษ์กุล 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๒๘ เด็กหญิงจตุพร ทิพย์สุมณฑา 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๒๙ เด็กหญิงจิราพร บุณยะประภูติ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๓๐ เด็กหญิงจุฑามาศ ตะพัง 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๓๑ เด็กหญิงฉันทนา พวงนิลน้อย 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๓๒ เด็กหญิงญาสุมินทร์ สุขยิ่ง 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๓๓ เด็กหญิงณัฐวดี มีกุญทอง 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๓๔ เด็กหญิงณัฐวรรณ เพ่งผล 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๓๕ เด็กหญิงณิชา นำเจริญลาภ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๓๖ เด็กหญิงดอกฝ้าย คำมา 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๓๗ เด็กหญิงนัทฐา น่วมเปี่ยมใหญ่ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๓๘ เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีวงศ์เดือน 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๓๙ เด็กหญิงบุษบา นาเดช 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๔๐ เด็กหญิงปณิตตรา ทองไถ้ผา 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๔๑ เด็กหญิงปภาณิน มีแก่น 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๔๒ เด็กหญิงปภาวี ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๔๓ เด็กหญิงประภาภรณ์ อุดมผล 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๔๔ เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญสุข 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๔๕ เด็กหญิงปิยะฉัตร แดงสัมฤทธิ์ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๔๖ เด็กหญิงผกาพร แสนสม 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๔๗ เด็กหญิงพรชนก ปิ่นสมนาม 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๔๘ เด็กหญิงพรภิมล พูลสำราญ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๔๙ เด็กหญิงพิชชากร พระแก้ว 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๕๐ เด็กหญิงพิชญ์สินี จันทรวงศ์ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๕๑ เด็กหญิงพิชยา สินอ่วม 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๕๒ เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน สุจจิตร์จูล 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๕๓ เด็กหญิงแพรวพรรณ เกษมกมลกิจ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๕๔ เด็กหญิงรุจิกานต์ อินกงลาด 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๕๕ เด็กหญิงวรรณพร ฤทธิ์คำรพ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๕๖ เด็กหญิงวรรณสิริ ตลับนาค 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๕๗ เด็กหญิงวัลย์วดี แสงวารินทร์ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๕๘ เด็กหญิงวินัฎฐา เศรษฐสุข 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๕๙ เด็กหญิงศิรประภา ศรีพลวารี 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๖๐ เด็กหญิงสายธาร คล้ายแดงคล้ำ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๖๑ เด็กหญิงอภิญญา เอี่ยมสำอางค์ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๖๒ เด็กหญิงอังคณา แสงนุ่ม 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๖๓ เด็กหญิงอารียา ชื่นอารมย์ 12 โรงเรียนราชินีบูรณะ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๖๔ นางจันทนา ศิวปราชญ์ 56 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๖๕ นางสาวสุมา สามเพชรเจริญ 44 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๖๖ นางสาวกฤษณาวดี สุขไกร 32 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๖๗ นางสาวกนกพร เพ็ญจันทร์ 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๖๘ นางสาวณัฐกฤตา สินบัว 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๖๙ นางสาวธัญนัชถ์ พุฒิแสงจันทร์ 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๗๐ นางสาวพัชร์ศรัณย์ บุญญเลสนิรันตร์ 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๗๑ นางสาวอธิษฐา มาศภากร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๗๒ นายชยุตม์ ศรีวัฒนา 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๗๓ นายชวิศพงศ์ พูสมจิตสกุล 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๗๔ นายณัฐภัทร เกิดประสิทธิ์ 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๗๕ นายนครินทร์ สุทธิศาสนกุล 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๗๖ นายปณิธาน ทองไทย 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๗๗ นายวสุธน โธนบุตร 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๗๘ เด็กชายกิตติพงษ์ อนันต์ธนทรัพย์ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๗๙ เด็กชายณัฐกฤษฏิ์ เคร่งวิทยา 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๘๐ เด็กชายธนดล จิรวัฒนะไพศาล 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๘๑ เด็กชายธรรม์ธวัช หลิมจานนท์ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๘๒ เด็กชายนนทพัทธ์ รึคุปต์ฤทธิ์ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๘๓ เด็กหญิงศลิษา เมฆอรุณ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๘๔ เด็กหญิงปาณิศา ชาวศรีทอง 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๘๕ เด็กหญิงภัทราภรณ์ สินบัวทอง 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๘๖ เด็กหญิงเมยานี เตชอัมพร 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๘๗ เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินทรจักร์ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๘๘ เด็กหญิงอรญา ศุภมงคล 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๘๙ เด็กชายธนกร จำปาวัลย์ 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๙๐ เด็กชายวิตรานันท์ นันทผาสุข 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๙๑ เด็กหญิงเกวลิน ศิริรัตนประเสริฐ 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๙๒ เด็กหญิงธัญชนก ศรีบ้าน 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๙๓ เด็กหญิงปณชนก บัวแสงจันทร์ 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๙๔ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทัพสุทธิ 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๙๕ เด็กหญิงศิรินทิพย์ ทวีตั๊งตระกูล 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๙๖ เด็กหญิงพิจิตรา ช่วยสุวรรณ์ 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๙๗ เด็กหญิงศุภัชชา พงษ์พิทักษ์ 12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๙๘ นางสาวจุฬาลักษณ์ สุขใย 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๑๙๙ นางสาวชญานิศ สุวรรณประเสริฐ 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๐๐ นางสาวชลธิชา โมกแก้ว 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๐๑ นางสาวฑิตฐิตา สาสังข์ 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๐๒ นางสาวณภัทร ลิขิตธนานุกิจ 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๐๓ นางสาวณัฏชาภรณ์ อักษรศรี 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๐๔ นางสาวณิชารีย์ หนูวัฒนา 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๐๕ นางสาวดุษฎี เพชรสถิตย์ 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๐๖ นางสาวธัญลักษณ์ แก้วกุลบัณฑิต 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๐๗ นางสาวนัทธ์หทัย ศักดิ์เกษตรกูล 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๐๘ นางสาวปทิตตา ทองจินดา 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๐๙ นายปุณยวีร์ เมืองนก 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๑๐ นางสาวยศวดี สังข์ศิริ 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๑๑ นางสาวเรณุกา ศุกราตมีย์ 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๑๒ นางสาวศศิการต์ ชีวินวิภาส 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๑๓ นางสาวสาริณีย์ เปรี่ยนสมุทร์ 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๑๔ นางสาวอัมพชินี ช่างทุ่งใหญ่ 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๑๕ นายกาญจนพงศ์ ศรีด้วง 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๑๖ นายนิติรัฐ แป้นเปีย 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๑๗ เด็กชายจิรัชย์ รองแก้ว 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๑๘ เด็กชายจุลจิตร พงษ์สวัสดิ์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๑๙ เด็กชายณัฐชัย คล้ายพิทักษ์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๒๐ เด็กชายธนากร เอกอุดมพงษ์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๒๑ เด็กหญิงธฤตมน คล่องรักสัตย์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๒๒ เด็กชายนิพนธ์ มเหศศิริ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๒๓ เด็กชายปรเมธ นำสุวิมลกุล 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๒๔ เด็กชายพงศธร ปานสาคร 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๒๕ เด็กชายพิชญะ สนธี 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๒๖ เด็กชายภัทรดนัย ศรีชาหลวง 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๒๗ เด็กชายภัทรภน ทักษิณา 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๒๘ เด็กชายภาคภูมิ จ้อยเจริญ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๒๙ เด็กชายมีโชค คำยอด 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๓๐ เด็กชายยุทธกร ขุนเศรษฐ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๓๑ เด็กชายวีรภัทร หงษ์ทอง 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๓๒ เด็กชายวุฒิชัย ลักษณะวิลัย 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๓๓ เด็กชายศักดิธัช เจริญชัยสมบัติ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๓๔ เด็กชายศุภกร ธีระกุล 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๓๕ เด็กชายสาธิต กลิ่นหอม 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๓๖ เด็กชายโสภน นุชพันธุ์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๓๗ เด็กชายอภิรัตน์ รัตนไทย 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๓๘ เด็กชายอัญอานันท์ กิตตน์ธัญธร 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๓๙ เด็กหญิงกัญญาวีร์ นิ่มนุช 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๔๐ เด็กหญิงกีรติกา ดำจะโปะ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๔๑ เด็กหญิงงามระหง มั่นคง 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๔๒ เด็กหญิงจริณญา เจริญชาศรี 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๔๓ เด็กหญิงชนิกา โรจนเศรษการ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๔๔ เด็กหญิงชมนาด ประทีปเมธา 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๔๕ เด็กหญิงฐิตาภา จินดามรกฎ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๔๖ เด็กหญิงณฐมนต์ ฉิมกล่อม 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๔๗ เด็กหญิงณัฐฐาพร ตระกูลบุญยงค์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๔๘ เด็กหญิงณัฐธิดา สำราญใจ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๔๙ เด็กหญิงณัฐวดี ศรีพิลาศ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๕๐ เด็กหญิงธนวรรณ ชินอ่อน 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๕๑ เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองวิเศษ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๕๒ เด็กหญิงธัญวรัตม์ เมตตาจิตต์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๕๓ เด็กหญิงนนทิยา อารีวรารักษ์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๕๔ เด็กหญิงนริศรา นาคสาทา 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๕๕ เด็กหญิงนวพร พรภิญโญทวี 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๕๖ เด็กหญิงนันทวัน จิราภาพงพนธ์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๕๗ เด็กหญิงนิชนันท์ กล้าหาญ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๕๘ เด็กหญิงนิตยา สุขเกษม 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๕๙ เด็กหญิงนิรชา เกาะเต้น 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๖๐ เด็กหญิงบุญญานุช ศักดิ์กุล 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๖๑ เด็กหญิงบุษราคัม วงษ์โพธิ์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๖๒ เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณทรัพย์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๖๓ เด็กหญิงเบญญาภา มณีกล่ำ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๖๔ เด็กหญิงเบญญาภา ฮ่งศิริ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๖๕ เด็กหญิงปราจรีย์ ชื่นฤดีย์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๖๖ เด็กหญิงปรีชญาภา จันทร์มีชัย 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๖๗ เด็กหญิงปวันรัตน์ วิลัยโรจน์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๖๘ เด็กหญิงปัณณพร ปลัดจ่า 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๖๙ เด็กหญิงปิยะธิดา เล็กสุมา 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๗๐ เด็กหญิงพรรณนิภา สุขอ่อน 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๗๑ เด็กหญิงพัชลิตตา สุขใจ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๗๒ เด็กหญิงพัชรนันท์ ศรีวาลีรัตน์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๗๓ เด็กหญิงพัชรพรรณ คำวงษ์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๗๔ เด็กหญิงแพรวไพรินทร์ อ่อนเอี่ยม 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๗๕ เด็กหญิงมณีนุช วงษ์เจริญ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๗๖ เด็กหญิงลักษิกา กิรติการัณยภาส 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๗๗ เด็กหญิงวรางคณา พูลศิริวิทย์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๗๘ เด็กหญิงวิชิตา แขกวันวงค์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๗๙ เด็กหญิงศลิษา ศรีตันตนานนท์ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๘๐ เด็กหญิงสิริพร วิบูลย์ปิ่น 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๘๑ เด็กหญิงสุพัตรา พิณสามสาย 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๘๒ เด็กหญิงสุวพัชร วุฒิเกษตรกิจ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๘๓ เด็กหญิงอธิมา พันธ์แจ่ม 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๘๔ เด็กหญิงอภิชญา แก้วเกิด 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๘๕ เด็กหญิงอรจิรา รุจิรดำรงค์ชัย 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๘๖ เด็กหญิงอรชพร วริศวรธนา 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๘๗ เด็กหญิงอัณณ์ชนากานต์ พรหมเทพ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๘๘ เด็กหญิงอาทิตยา พุฒิมานรดีกุล 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๘๙ เด็กหญิงอารินดา กิตติถาวร 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๙๐ เด็กหญิงอินทิรา ศิริโภคา 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๙๑ เด็กหญิงอิสราภรณ์ พรลี้เจริญ 14 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๙๒ เด็กชายกรรชัย เทียนสมบัติ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๙๓ เด็กชายไชยบุตร เพิ่มสุขศรี 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๙๔ เด็กชายพงศธร เขี้ยวทุ่งน้อย 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๙๕ เด็กชายภูวดล โพธิลักษณ์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๙๖ เด็กชายอติวัฒน์ ออน่ละเอียด 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๙๗ เด็กหญิงอมรรัตน์ เนียมเมือง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๙๘ เด็กหญิงกชกร บำรุง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๒๙๙ เด็กหญิงกนกพร เนียมรักษา 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๐๐ เด็กหญิงกมลชนก พลอำไพ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๐๑ เด็กหญิงกฤติกานต์ ห้วยหงษ์ทอง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๐๒ เด็กหญิงกัญญรัตน์ พรอรุณชัย 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๐๓ เด็กหญิงจณิสตา บันทรักษ์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๐๔ เด็กหญิงแจ๊สมิน ไชยโพธ์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๐๕ เด็กหญิงชนาภา กรวยสุวรรณ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๐๖ เด็กหญิงชาลินี ลิ้มรัตนพันธ์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๐๗ เด็กหญิงเฌนิศา เพชรแอ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๐๘ เด็กหญิงญาดา วิริยะติยากร 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๐๙ เด็กหญิงฐิตารีย์ ศักดาชาญสวัสดิ์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๑๐ เด็กหญิงฑิตยา จำปาออน่ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๑๑ เด็กหญิงณัฐนิช กุลสอน 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๑๒ เด็กหญิงดวงอมร ภาสนวัฒน์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๑๓ เด็กหญิงนภัสสร กลิ่นหอม 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๑๔ เด็กหญิงนฤภร หิรัญญสุทธิ์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๑๕ เด็กหญิงนัฐฐา สมมุติ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๑๖ เด็กหญิงนันท์นภัส ยืนยง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๑๗ เด็กหญิงนันทวัน เอกสัมพันธ์ทิพย์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๑๘ เด็กหญิงนิศาชล ตันติภิรมย์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๑๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เจริญสุขสถาพร 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๒๐ เด็กหญิงปวีณา อินทรฺปัญญา 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๒๑ เด็กหญิงพรพิชญา แพเรือง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๒๒ เด็กหญิงพรรณิกา จำปาทอง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๒๓ เด็กหญิงพรรณิภา สวยค้าข้าว 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๒๔ เด็กหญิงเพชรปภัสสร ภัทรพงศ์อติชาติ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๒๕ เด็กหญิงเพียงรำไพ จิตประไพ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๒๖ เด็กหญิงฟ้ารุ่ง บุญยืน 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๒๗ เด็กหญิงเมธาณัฐ สมาวงษ์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๒๘ เด็กหญิงรพีภัทร พุ่มสวัสดิ์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๒๙ เด็กหญิงวรัชญา เซ่งประเสริฐ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๓๐ เด็กหญิงวรันธร วัฒนะนุพงษ์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๓๑ เด็กชายวริศ กฤติยาพงศ์ศรี 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๓๒ เด็กหญิงวิชชอร สามฉิมโฉม 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๓๓ เด็กหญิงวิภาวดี พันธ์แก้ว 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๓๔ เด็กหญิงวิสุทธินี สมัยสงค์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๓๕ เด็กหญิงวีร์สุดา ไฉ่ประเสริฐกุล 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๓๖ เด็กหญิงศุภนิดา เฮ็งนิรันดร์ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๓๗ เด็กหญิงสโรชา ธงไชย 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๓๘ เด็กหญิงสิริดา บางยี่ขัน 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๓๙ เด็กหญิงสิริพักตร์ ศรีวิกะ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๔๐ เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่ฉั่ว 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๔๑ เด็กหญิงสุวิไล เทียมรัน 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๔๒ เด็กหญิงอรวรา เลิศศิรวรเมธ 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๔๓ เด็กหญิงอารยา ศรีแดงบุตร 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๔๔ เด็กหญิงอิสรา อุปภา 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๔๕ เด็กชายวรภัค อรรถสิษฐ 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๔๖ เด็กชายสุวิจักขณ์ บัวขวัญ 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๔๗ เด็กหญิงกนกพร เสรีมงคลนิมิต 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๔๘ เด็กหญิงเณศรา หลาวมา 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๔๙ เด็กหญิงธนภัค โชคธนานนท์ 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๕๐ เด็กหญิงธัณยธรณ์ ธัญญากุลวงศ์ 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๕๑ เด็กหญิงธิติสุดา โมราสุท 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๕๒ เด็กหญิงเนตรทราย กุดวิสัย 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๕๓ เด็กหญิงเบญจมาศ ทองสุขธรรม 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๕๔ เด็กหญิงพิชญ์นรี จันทร์โครต 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๕๕ เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงออน่ 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๕๖ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วรรณวัน 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๕๗ เด็กหญิงมุกธิตา แก้วสมบูรณ์ 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๕๘ เด็กหญิงอภิชญา วิกยานนท์ 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๕๙ นางสาวสุกัญญา สายพร้อมญาติ 33 ศพอ.วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๖๐ นางสาวชัษฎา ศรีไพร 26 ศพอ.วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๖๑ นางสาวสุนิสา พรมโสภา 25 ศพอ.วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๖๒ นายชัยณรงค์ สำเริศรัมย์ 36 ศพอ.วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๖๓ นายชินภพ น้ำเงิน 30 ศพอ.วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๖๔ นายอนุรักษ์ ไทยสง 30 ศพอ.วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๖๕ นายเสาร์คำ มณีทอง 29 ศพอ.วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๖๖ นายสุริยะ วันจิ๋ว 27 ศพอ.วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๖๗ นายเรวัต ศรีคำม้วน 25 ศพอ.วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๖๘ นายอภิชา คลี่สุวรรณ 24 ศพอ.วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๖๙ นายประชา รุ่งแสง 15 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๗๐ เด็กชายจิรายุ เกียรติพจนจินดา 14 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๗๑ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ปานดี 14 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๗๒ นายวัชรพงษ์ โล่งอากาศ 15 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม พระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๗๓ นายกิติพงษ์ ยอดเพชร 15 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม พระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๗๔ นางสาวดุสิตา คงจะแย้ม 15 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม พระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๗๕ เด็กชายปิยวัฒน์ วงศ์ทองเครือ 14 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม พระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๗๖ เด็กชายสุรดิษ เปียแก้ว 14 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม พระประโทณเจดีย์ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๗๗ นางสาวรัชฎาพร นาคสิทธิ์ 16 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๗๘ นางสาวนวภรณ์ วาสนา 16 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๗๙ นางสาวน้ำฝน เหลืองสมานกุล 16 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๘๐ นางสาวลลิตา ออนแก้ว 17 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๘๑ นางสาวสุชาดา รังสฤษฏ์วีระโชติ 15 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๘๒ นายก้าวหน้า เรืองขจร 15 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๘๓ เด็กหญิงสุกัญญา เรืองจุ้ย 14 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๘๔ เด็กชายสุกัญยา เสลาฤทธิ์ 13 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๘๕ เด็กชายภูริภัทร รักคง 13 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๘๖ เด็กชายเจริญชัย ยกฮวด 14 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๘๗ เด็กชายฟลุ๊ค ศรส่ง 14 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๘๘ เด็กหญิงวิภาวรรณ ฤทธิ์คง 14 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๘๙ เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่เตียว 14 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๙๐ นางสาวกฤษณา ศิริวรฉัตร 15 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๙๑ เด็กหญิงพรรณราย เหนือเมฆิน 14 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๙๒ นางสาวกาญจนาภรณ์ เดิมลิ่ม 15 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม เมืองนครปฐม พระงาม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๙๓ เด็กชายวีรยุทธ บัวสมบูรณ์ 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๙๔ เด็กชายคีตภัทร ภูศรี 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๙๕ เด็กชายปารเมศ คนผิวเลิศ 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๙๖ เด็กชายคณุตม์ แดงมณี 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๙๗ เด็กชายปฐวี แก้ววิริยะกิจกูล 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๙๘ เด็กชายทวีศักดิ์ จันทโชติ 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๓๙๙ เด็กหญิงนภายุ แป้นใจเย็น 12 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๐๐ เด็กหญิงเอื้องอารีย์ ทองดอนอ่อน 12 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๐๑ เด็กหญิงเบญจภรณ์ ดอนไพรเพ็ชร 12 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๐๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขเกิด 12 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๐๓ เด็กหญิงรัตติกาล ขุนทอง 12 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๐๔ เด็กหญิงสุขถญา เปี่ยมคล้า 12 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๐๕ เด็กหญิงนฤมล สิทธิเดชดำเกิง 12 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๐๖ เด็กหญิงพิมพ์มาดา การุณวงษ์ 12 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๐๗ เด็กหญิงจิราวรรณ จันทวงษ์ 12 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๐๘ เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญชัยสมบัติ 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๐๙ เด็กหญิงมาริษา แป้นกล่ำ 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๑๐ เด็กหญิงธิดาลักษณ์ หงส์สิงห์ 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๑๑ เด็กหญิงภาวินี แซ่ฉั่ว 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๑๒ เด็กหญิงมารตี ภูห้องไสย 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๑๓ เด็กหญิงวันดี ธรรมาภิรมณ์ 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๑๔ เด็กหญิงวรรณธมล มิสสิตะ 11 โรงเรียนวัดวังตะกู เมืองนครปฐม วังตะกู เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๑๕ เด็กหญิงผกาแก้ว แก้วสุนทร 12 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๑๖ เด็กหญิงวราพร เกษมสวัสดิ์ 12 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๑๗ เด็กหญิงเจนจิรา สุขเกษม 12 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๑๘ เด็กหญิงณัฐพร เลิศปาน 12 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๑๙ เด็กหญิงนรีรัตน์ โสตเมือง 13 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๒๐ เด็กหญิงปวีณา มณีสุข 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๒๑ เด็กชายธนโชติ บุญรักษา 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๒๒ เด็กหญิงสุนิสา อ้วนพลี 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๒๓ เด็กหญิงพิญญรักษ์ จาฏพจน์วนิช 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๒๔ เด็กชายภูวกฤต ฐานบัญชา 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๒๕ เด็กชายธรากร ภาณุวัฒน์ยิ่งยงค์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๒๖ เด็กหญิงสุทธิดา พึ่งพุ่ม 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๒๗ เด็กหญิงนพมาศ ปฐมพรวิวัฒน์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๒๘ เด็กหญิงนิชาภา เทพพฤกษา 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๒๙ เด็กหญิงพักตร์วิภา ดวงแก้วงาม 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๓๐ เด็กหญิงสุภาพร ศุนย์คุ้ม 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๓๑ เด็กชายกัณณพนต์ เก็กง้วน 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๓๒ เด็กชายชาคร มูลทองโล่ย 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๓๓ เด็กชายปรเมศ ศิริรัตน์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๓๔ เด็กชายพีรพัฒน์ ขาวผ่องอำไพ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๓๕ เด็กชายอิณเจกรณ์ ปฐมสุริยะภรณ์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๓๖ เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เพ่งผล 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๓๗ เด็กหญิงศรีเนตร เฮงวิทยา 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๓๘ เด็กหญิงธัญกร สถิรรัตน์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๓๙ เด็กหญิงปัฐยาวัต ถวิลกิจ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๔๐ เด็กหญิงรัชตะวัน ศรีทอง 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๔๑ เด็กหญิงศรุดา พาสนาวุฒิโชติ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๔๒ เด็กหญิงศิริพร วัฒนพงษ์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๔๓ เด็กชายนพดล กันเพรียง 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๔๔ เด็กหญิงสิริลักษณ์ อินเหยี่ยว 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๔๕ เด็กหญิงภูตะวัน แซ่ลี้ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๔๖ เด็กหญิงกัญน์อมล เกษมสานต์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๔๗ เด็กหญิงธันย์ชนก จุลนิพิฐวงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๔๘ เด็กหญิงจุฑามาศ กัลยาณพงศ์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๔๙ เด็กชายศุภวิชญ์ ทองแพง 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๕๐ เด็กหญิงญาณิศา อั๋นประเสริฐ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๕๑ เด็กหญิงสมฤทัย เข็มน้อย 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๕๒ เด็กหญิงวีรยา เขตสูงเนิน 10 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๕๓ เด็กหญิงฐิตา เนตรภิญโญ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๕๔ เด็กหญิงกานต์ววี บุญทรง 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๕๕ เด็กหญิงอัครฉัตร ปฐมไพบูลย์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๕๖ เด็กหญิงวนัชพร รุ่งแจ้ง 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๕๗ เด็กชายวิชยุตม์ วิมูลชาติ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๕๘ เด็กหญิงกษิรา ลิ้มวชิรานนท์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๕๙ เด็กหญิงวีรยา เขตสูงเนิน 10 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๖๐ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลาภเจริญวงศ์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๖๑ เด็กหญิงโชติกา พรหมบุญมี 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๖๒ เด็กหญิงชลธิชา สาลีวัสศอาภรณ์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๖๓ เด็กชายโสฐิชัย อังกูรเกียรติ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๖๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ เล้าสมบูรณ์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๖๕ เด็กหญิงปราณปรียา ศรีแพรศรี 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๖๖ เด็กหญิงสุภิษา ชูนิล 10 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๖๗ เด็กหญิงศุภิสรา เจริญภักดี 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๖๘ เด็กหญิงศุภรดา วอนแดง 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๖๙ เด็กหญิงสุธาสินี ฟักบำรุง 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๗๐ เด็กชายพีรพัฒน์ ภู่งาม 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๗๑ เด็กชายสิรณัฏฐ์ ศิรธนัชวรกานต์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๗๒ เด็กหญิงแพรไท ระวิวงษ์สุรการ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๗๓ เด็กหญิงฑิตยา วชิระนภศูล 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๗๔ เด็กหญิงทัณฑิกา มอนไข่ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๗๕ เด็กหญิงจีนส์ ราศีวิสุทธิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๗๖ เด็กหญิงจุฑามาศ สืบพันธุ์โกย 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๗๗ เด็กหญิงอรวรรณ อุปวรรณะ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๗๘ เด็กชายชัยชนะ สุขมหาสวัสดิ์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๗๙ เด็กหญิงปัณฑิตา ทองน้ำวน 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๘๐ เด็กหญิงพรพิชญาภา อมรสิน 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๘๑ เด็กหญิงญาณิศา เจิมจรุง 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๘๒ เด็กหญิงณัฏฐณิชา กำภูพงษ์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๘๓ เด็กชายภัทรเวทย์ พิริยะปัญญาพร 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๘๔ เด็กหญิงลักษิกา สอิ้งทอง 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๘๕ เด็กหญิงวรนิพิฐ มะเริงสิทธิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๘๖ เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทิมทอง 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๘๗ เด็กหญิงธัชชัญญา วงศาชโย 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๘๘ เด็กหญิงอชิรญาณ์ นวไพบูลย์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๘๙ เด็กหญิงจิดาภา เจิมจรุง 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๙๐ เด็กหญิงอภิญญา เก้าวงษ์วาน 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๙๑ เด็กชายธนัทเสฏฐ์ ไตรสุทธิเกษม 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๙๒ เด็กหญิงรัตนพรรณ คงอินใหญ่ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๙๓ เด็กชายฐิติพงศ์ ต่อเศวตพงศ์ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๙๔ เด็กชายณัฐวัชร์ ปฐมกนก 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๙๕ เด็กหญิงณิชาภัทร น้อมเศียร 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๙๖ เด็กหญิงศศิชา สุขพิทักษ์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๙๗ เด็กหญิงพิชญ์สินี แก้วเขียว 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๙๘ เด็กหญิงภัทรพร สมุทรเพรียว 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๔๙๙ เด็กหญิงพิมพ์ชนก รุจิชานันทกุล 10 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๐๐ เด็กชายสิรภพ เลี่ยวศรีสุข 10 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๐๑ เด็กชายรพีเดช พรหมอยู่ 11 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๐๒ เด็กชายภูวดล วิชิตพันธุ์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๐๓ นางทิพย์วาที อินทร์เพชร 51 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๐๔ นางสาวสายทอง พรมมาเดช 50 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๐๕ นางมนัสนันท์ รักราชการ 49 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๐๖ นางกชรัต บัวพันธ์ 49 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๐๗ นางสาวกนกวรรณ แสงกล้า 48 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๐๘ นางสาวอรุณี ลัดดากลม 40 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๐๙ นางสาวประภาพร แก้วรัตน์ 39 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๑๐ นางสาวจันทนา ปฐมโรจนฤทธ์ 36 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๑๑ นางสาวสุกัญญา บุญวงษ์ 35 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๑๒ เด็กหญิงนฤภร เผ่าทองจีน 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๑๓ เด็กชายชาญชล ปฐมเจริญโรจน์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๑๔ เด็กหญิงภัทร์ระพี แพรสีนวล 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๑๕ เด็กหญิงศุภิสรา วานิชานนท์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๑๖ เด็กหญิงสิริกร พิกุลแก้ว 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๑๗ เด็กหญิงนลินนิภา สงวนรักษา 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๑๘ เด็กหญิงพราวพิชชา เกิดดอนแฝก 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๑๙ เด็กหญิงพิฐชญาณ์ ชัยศิริพานิช 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๒๐ เด็กชายอติรุจ กรีแสง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๒๑ เด็กหญิงชนิภัทร คงสุขวัฒนากูล 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๒๒ เด็กหญิงปัทมพร กำมา 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๒๓ เด็กชายภูมินทร์ หวนสุริยา 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๒๔ เด็กหญิงศันสนีย์ วัฒนะนุพงษ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๒๕ เด็กชายอนล ตันตยานนท์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๒๖ เด็กหญิงอภิชญา จารุทิกร 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๒๗ เด็กหญิงชญาภรณ์ เหล่าวัฒนชัย 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๒๘ เด็กชายณัฎธนา พุ่มแก้ว 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๒๙ เด็กหญิงธัญญารัตน์ พลเยี่ยม 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๓๐ เด็กชายวิชยุตม์ เตชะเพิ่มผล 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๓๑ เด็กชายธนพล พัวกาหลง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๓๒ เด็กชายประชาโมชญ์ แซ่เตียว 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๓๓ เด็กหญิงณริตา จิรธนานันท์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๓๔ เด็กชายภุชพงศ์ จิรธนานันท์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๓๕ เด็กหญิงพัทธนันท์ บงกชมาศ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๓๖ เด็กหญิงนพรดา นิ่มเดช 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๓๗ เด็กหญิงฐิติยา รักษาเอกรส 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๓๘ เด็กหญิงชนกนันท์ พลายศิริ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๓๙ เด็กหญิงจิดาภา กนกรัตนนุกูล 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๔๐ เด็กหญิงชาลิสา ศรีสุขจร 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๔๑ เด็กหญิงชัญญา มานิตย์โชติพิสิฐ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๔๒ เด็กหญิงนันทิชา กิติศักดิ์ไชยกุล 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๔๓ เด็กหญิงบุญสิฏา ตรงต่อกิจ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๔๔ เด็กชายพรพิพัฒน์ กิตติสุภาพ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๔๕ เด็กหญิงฐิตินันท์ อมรสมานกุล 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๔๖ เด็กหญิงสิราวรรณ เหลืองสอาด 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๔๗ เด็กหญิงกานต์ธีรา รัชพงษ์ไทย 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๔๘ เด็กหญิงสริตา โยกุล 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๔๙ เด็กชายจิรายุ อมรสมานกุล 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๕๐ เด็กชายกันต์ โอชาพันธุ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๕๑ เด็กหญิงชนิศรา จตุพิธพรจันทร์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๕๒ เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน ทิวากร 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๕๓ เด็กหญิงศุจินธร หล่อฤทัย 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๕๔ เด็กชายจิรกิตติ์ จารุศิริพิพัฒน์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๕๕ เด็กชายอภิสฤษฎิ์ รดาเตชิตทรัพย์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๕๖ เด็กชายอภินัทธ์ ธรรมกร่าง 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๕๗ เด็กชายเขมทัต ศรีสุจริตพานิช 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๕๘ เด็กชายปพนพัชร์ ลลิตเจริญวงศ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๕๙ เด็กชายจาตุรนต์ รัตนแสง 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๖๐ เด็กชายปัญญวัฒน์ ลาโภดม 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๖๑ เด็กหญิงมิ่งขวัญ จารุศิริพิพัฒน์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๖๒ เด็กหญิงสิริกร ทารพันธ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๖๓ เด็กชายภทรภณ เอกธรรมสุทธิ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๖๔ เด็กชายวีรภัทร หิรัญวัฒน์วนิช 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๖๕ เด็กหญิงนันท์นภัส วัยนิพิฐพงษ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๖๖ เด็กชายพรภวิษญ์ เชื่อมวราศาสตร์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๖๗ เด็กหญิงณัชชา ขันติพร้อมผล 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๖๘ เด็กชายชพัฒนกฤษฏิ์ จอมพารา 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๖๙ เด็กชายณวรรษ อมรวิลาศ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๗๐ เด็กชายณัฏฐภัทร์ ตั้งเหล่าเจริญ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๗๑ เด็กชายธนดล มานะจิตร 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๗๒ เด็กหญิงวรรณพร จันทร์สถิตานนท์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๗๓ เด็กหญิงชนิษฐา โพธิ์เพชร์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๗๔ เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใจดี 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๗๕ เด็กชายภานุวัฒน์ อัญฤาชัย 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๗๖ เด็กหญิงธัญรดา อมรรัตนไพจิตร 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๗๗ เด็กหญิงธิติยา เนตรเกื้อกูล 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๗๘ เด็กชายปณวรรธน์ กิจประเสริฐการ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๗๙ เด็กชายพันธวัช ดีศรี 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๘๐ เด็กหญิงสุปราณี สกุลสุขใจ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๘๑ เด็กชายอริญชย์ ตั่นอนุพันธ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๘๒ เด็กหญิงชลิดา สิริวัฒนชัย 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๘๓ เด็กหญิงนฤภร ม่วงนา 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๘๔ เด็กหญิงนภสร อังกุรวานิช 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๘๕ เด็กหญิงศถิรดา วงศ์พานิช 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๘๖ เด็กหญิงนภาภัทร มนต์วานิชภักดิ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๘๗ เด็กหญิงพัทธวรรณ บงกชมาศ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๘๘ เด็กชายพลภัทร ผุยรอด 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๘๙ เด็กหญิงแพรวา อิสสวาณิชย์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๙๐ เด็กชายพุฒิพงศ์ สุทธิอาจ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๙๑ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ฐานบัญชา 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๙๒ เด็กชายจิรภัทร บัวแสงจันทร์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๙๓ เด็กชายธนดล วิริยกิจอนันต์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๙๔ เด็กหญิงนันท์ณภัส หิรัณย์ธนากร 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๙๕ เด็กหญิงวิภาดา สายทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๙๖ เด็กหญิงกัญญ์วรา ทิมทอง 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๙๗ เด็กหญิงเบญจภา พงศ์สิทธิกาญจนา 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๙๘ เด็กหญิงปณิตา จำเนียรดำรงการ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๕๙๙ เด็กหญิงพจณิชา เจริญฐิติรัตน์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๐๐ เด็กหญิงพรรณราย สิริศักดิ์วิสุทธิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๐๑ เด็กหญิงภัทราพร ชัญญาบุญทรัพย์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๐๒ เด็กชายสิรวิชญ์ วงษ์สวรรค์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๐๓ เด็กหญิงสิริน สิริศักดิ์วิสุทธิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๐๔ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทรงศิลา 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๐๕ เด็กชายสืบสาน สืบพงษ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๐๖ เด็กหญิงคทาธร เบ็ญจวรรณ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๐๗ เด็กชายศุภวิชญ์ สุภารส 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๐๘ เด็กหญิงฑิตฐิตา ปิ่นตบแต่ง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๐๙ เด็กหญิงธัญญเรศ สุทธิกาโมทย์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๑๐ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ตั้งสิริฤกษ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๑๑ เด็กชายพัลลภ บุญเมือง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๑๒ เด็กหญิงศรัญญา จุลวรรคนานนท์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๑๓ เด็กชายศุภกร ถิรโสภี 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๑๔ เด็กหญิงณัฐริกา สุนทรียา 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๑๕ เด็กหญิงณัฐชรินธร ธราณิชอภิวิชญ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๑๖ เด็กชายปิยพรรดิ์ หวานแหลม 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๑๗ เด็กชายราชศักดิ์ สุขสบาย 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๑๘ เด็กชายวัชรินทร์ เถลิงศักดาเดช 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๑๙ เด็กชายศุภกร อรรฆธน 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๒๐ เด็กหญิงณิชกานต์ พิชิตผจงกิจ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๒๑ เด็กหญิงอริสา ศิริวรรโณ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๒๒ เด็กหญิงทยานิศวร์ อัครพงษ์กุลบดี 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๒๓ เด็กหญิงตุลยดา ตั้งจิตพัฒนกุล 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๒๔ เด็กชายพงษพร ภูศรี 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๒๕ เด็กชายณัฎฐพล อรุณสิงครัตน์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๒๖ เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปานประเสริฐ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๒๗ เด็กหญิงธันยพัต วริศภูริวัฒน์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๒๘ เด็กชายต้นน้ำ เตชาวัฒนวิศาล 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๒๙ เด็กชายปุณยตว์ เรืองยังมี 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๓๐ เด็กหญิงนุชกานต์ ธรรม์ทวีวุฒิ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๓๑ เด็กหญิงรุจิรา เลารุจิราลัย 10 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๓๒ เด็กชายสิทธิพงษ์ ไตรสรณะกุล 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๓๓ เด็กหญิงณัชชา ศิลากร 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๓๔ เด็กหญิงนาระดา ผิวเรืองนนท์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๓๕ เด็กหญิงเปมิกา กิตตินราภรณ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๓๖ เด็กหญิงธันยพร สิริกุลวัฒนานนท์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๓๗ เด็กชายพิชญพงษ์ เดชป้อง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๓๘ เด็กหญิงพิมพ์ทอง จิรวัฒนะไพศาล 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๓๙ เด็กชายกฤต ลาภเจริญจริง 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๔๐ เด็กชายกฤษฎา พินิจพงษ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๔๑ เด็กชายจิรันธนิน อเนกวัฒนกุลชัย 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๔๒ เด็กหญิงพิชญ์มน รุจิวิพัฒน์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๔๓ เด็กชายรณกร จันทราสกุล 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๔๔ เด็กหญิงอริสรา เจนกิจณรงค์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๔๕ เด็กชายรัชรินทร์ ชำเนียรมาศ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๔๖ เด็กหญิงณิชากร ภาณุศานต์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๔๗ เด็กหญิงจิรภัค สุวรรณนที 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๔๘ เด็กชายภรณย์ มานะจิตร์พันธ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๔๙ เด็กชายนวพล ทรัพย์เปี่ยมสุข 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๕๐ เด็กหญิงรัตติยา กล้าแข็ง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๕๑ เด็กหญิงสายชล ลิ้มพุทธานุภาพ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๕๒ เด็กชายอัษฎาวุธ ประภานาวิน 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๕๓ เด็กหญิงเกตุญาดา สามสาลี 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๕๔ เด็กหญิงฑิฆัมพร เรืองจุ้ย 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๕๕ เด็กหญิงโยษิตา เฉลิมพันธ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๕๖ เด็กหญิงสุพิชชา เมฆช้าง 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๕๗ เด็กหญิงกิตติยา ธาระหาญ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๕๘ เด็กชายธนินทร ห้อยมาลี 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๕๙ เด็กหญิงพิมพัชรา สุริวัลย์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๖๐ เด็กหญิงสุกฤตา สุขกุมภาพันธ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๖๑ เด็กหญิงสราญรัช ชิงนวรรณ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๖๒ เด็กชายชยาวิชญ์ ลิ้มรัตนพันธ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๖๓ เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ วรรณพราหมณ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๖๔ เด็กชายณัฐพินาย จิตต์บรรจง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๖๕ เด็กหญิงณัฐนิช ฉลูกัลป์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๖๖ เด็กหญิงเบณสิร์ยา พิพัฒน์พรภักดี 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๖๗ เด็กชายณัฐพงศ์ ตรีอินทอง 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๖๘ เด็กหญิงปวิชญาดา น้อยโสภา 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๖๙ เด็กชายชัชวัตร ประทิน 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๗๐ เด็กหญิงอรวรรณ สิงห์กลิ่น 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๗๑ เด็กชายปาณัช บุญประเสริฐ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๗๒ เด็กชายฐพลพัชญ์ จิรโชติฐากุล 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๗๓ เด็กชายณัฐชนน สาครธนากร 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๗๔ เด็กหญิงพรนภัส สันติภาพชัย 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๗๕ เด็กหญิงลลิตา สัตพงศ์พันธุ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๗๖ เด็กหญิงนภัสสร นิลสมบูรณ์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๗๗ เด็กหญิงดวงฤดี นะวาระ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๗๘ เด็กหญิงณภัทร วงศ์สุทธิ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๗๙ เด็กชายคณกร อภิญ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๘๐ เด็กชายจารุภัทร รุ่งรุจิรัตน์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๘๑ เด็กหญิงวรรณศิริมณี วัฒนศิริ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๘๒ เด็กชายวีระวุฒิ ศรีเกษม 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๘๓ เด็กหญิงชัชสรัญ แซ่เจียม 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๘๔ เด็กหญิงปวีณ์นุช ทองคง 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๘๕ เด็กหญิงพรปวีณ์ พูลตาล 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๘๖ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มะโนชัย 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๘๗ เด็กหญิงเอมทิพา วิวิธเทศ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๘๘ เด็กหญิงธัญสุดา วิวัฒน์คุณาภรณ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๘๙ เด็กชายธีระพงศ์ สกุลอินทร์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๙๐ เด็กชายนันธภพ ศรีก๊กเจริญ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๙๑ เด็กหญิงสิรินดา จันนะรา 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๙๒ เด็กหญิงนันทนัช อรกุล 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๙๓ เด็กชายอนันดา เลิศอำนวยอนันต์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๙๔ เด็กชายอัครชัย อารักษ์โพชฌงค์ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๙๕ เด็กหญิงกัญญาภัทร คล้ายวรรณ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๙๖ เด็กชายเมธาสิทธิ์ พรหมเสน 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๙๗ เด็กหญิงธนวรรณ ศรีแก้ว 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๙๘ เด็กชายธนนภ นกเพชร 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๖๙๙ เด็กหญิงจิรัชญา ศรีสว่าง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๐๐ เด็กชายณัฐภัทร มุมแดง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๐๑ เด็กหญิงนานา ธนาทรัพย์เจริญ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๐๒ เด็กชายนภสินธุ์ สุทธิพิเชษฐ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๐๓ เด็กชายภาณุกร เขียวเกลี้ยง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๐๔ เด็กหญิงมลธิดา อยู่ในธรรม 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๐๕ เด็กหญิงปนัดดา หึงอยู่ 13 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๐๖ เด็กชายชเญณ เหลืองมาตรฐาน 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๐๗ เด็กชายภูเบศวร์ ทองทา 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๐๘ เด็กชายกิตติพงษ์ เหลืองยั่งยืน 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๐๙ เด็กชายธนภูมิ สุริยากรกุล 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๑๐ เด็กหญิงพัชรพร แสงส่องฟ้า 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๑๑ เด็กชายพงศกร แซ่ลิ้ม 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๑๒ เด็กหญิงสิริวรรณ ชูราศรี 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๑๓ เด็กหญิงปรียานันท์ อุทัยฉาย 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๑๔ เด็กหญิงอุษณีย์ ตรีสุชน 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๑๕ เด็กหญิงพิตราภรณ์ รัตนมธุวงศ์ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๑๖ เด็กชายเตชวัตร อมรวิลาศ 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๑๗ เด็กหญิงฐานมาศ อินทร 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๑๘ เด็กชายนิธิพัชร์ สนใจยิ่ง 11 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๑๙ เด็กชายสิทธิโชค ชูประสูติ 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๒๐ เด็กชายภาสกร เอี้ยงปาน 12 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เมืองนครปฐม ห้วยจระเข้ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๒๑ นางสาวโยษิตา รูปสูง 15 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๒๒ นายปรเมศ ศิริทิพปภาสกุล 15 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๒๓ นายทูน ลุงเมิง 15 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๒๔ เด็กหญิงภวรัญชน์ ทองเพชร 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๒๕ เด็กหญิงกันฐิมา ทองดี 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๒๖ เด็กหญิงเบญญทิพย์ เชวงทรัพย์ 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๒๗ เด็กชายสุรทิน แจ่มจำรัส 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๒๘ เด็กหญิงภาวดี พัดทอง 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๒๙ เด็กหญิงวนิดา หลำเหมือน 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๓๐ เด็กชายอุกกฤษฏ์ มลคล้ำ 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๓๑ เด็กชายราชศักดิ์ ชุณหกิจ 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๓๒ เด็กหญิงสุทธิดา ห้วยหงษ์ทอง 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๓๓ เด็กหญิงจุฑารัตน์ อัถะบูรณ์ 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๓๔ เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ศรี 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๓๕ เด็กหญิงไปรมา สามิลา 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๓๖ เด็กชายอิศรา ตั้งแก้ว 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๓๗ เด็กหญิงจุฑามาศ สรณะพิบูลย์ 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๓๘ เด็กหญิงอารยา ธรรมานุสาร 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๓๙ เด็กชายอมรเทพ คล้อยสวาท 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๔๐ เด็กหญิงสิรฎา บุษราคัมกุล 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๔๑ เด็กหญิงกัลยารัตน์ สาโดด 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๔๒ เด็กชายเฉลิมพันธุ์ แช่มช้อย 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๔๓ เด็กชายศักดิ์ดา อ่อนสมกิจ 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๔๔ เด็กหญิงพนิดา เมฆอรุณ 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๔๕ เด็กหญิงปลายฟ้า อินทร์อยู่ 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๔๖ เด็กชายธนัฐ รุ่มสวย 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๔๗ เด็กหญิงฐานิต ทฤาชัย 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๔๘ เด็กหญิงณัฐจี ลักษณาสถิตย์ 14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๔๙ เด็กหญิงมณีรัตน์ อินทร์ปาน 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๕๐ เด็กหญิงสุธิตา พุฒเขียว 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๕๑ เด็กหญิงสิริพัตร์ รุ่งเรืองสุริย 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๕๒ เด็กชายภาณุวัฒน์ อยู่บัว 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๕๓ เด็กชายอัษฎาวุธ จิตตคุตตานนท์ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๕๔ เด็กหญิงพรธิตา สามสีลา 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๕๕ เด็กหญิงรพีพรรณ สงกระสินธุ์ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๕๖ เด็กชายวิสิฏฐ์ ธัญเมธารัตน์ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๕๗ เด็กหญิงพัชรินทร์ เชาวสกู 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๕๘ เด็กชายธีรภัทร์ ชาวนาห้วยตะโก 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๕๙ เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีสมพงษ์ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๖๐ เด็กชายศุภพล ไทยภักดี 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๖๑ เด็กชายภาคภูมิ สำแดงเดช 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๖๒ เด็กหญิงกาญจนี อ้นคล้ำ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๖๓ เด็กหญิงวิกานดา แซ่ลิ้ม 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๖๔ เด็กชายนันทวัฒน์ อาภาวัฒนากร 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๖๕ เด็กชายเอกฤทธิ์ ฉิมฉันท์ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๖๖ เด็กชายชูเกียรติ อ่อนพันธุ์ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๖๗ เด็กหญิงทิชากรณ์ บึงล้อม 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๖๘ เด็กหญิงวรินทร ฤทธิเดช 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๖๙ เด็กหญิงเจนจิรา แจ่มจันทรา 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๗๐ เด็กหญิงณัฐมล จินดา 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๗๑ เด็กชายศรัณย์ สงวนสัตย์ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๗๒ เด็กชายธนิษฐ์ชัย รูปสูง 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๗๓ เด็กชายเกษมสันต์ โสนุช 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๗๔ เด็กชายณัฏฐกานต์ อิติปิ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๗๕ เด็กชายติณณภพ สองอินทร์ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๗๖ เด็กชายนพเก้า จีนบุบผา 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๗๗ เด็กหญิงชุลีกาญจน์ ธนโชติสิริบูรณ์ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๗๘ เด็กหญิงอรญา แซ่ลิ้ม 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๗๙ เด็กหญิงอรปรียา วงศ์ทองเครือ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๘๐ เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ ฮั่วจั่น 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๘๑ เด็กหญิงณัฐวดี บัวพันธุ์ 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๘๒ เด็กชายธนาธร บำรุงเขต 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๘๓ เด็กหญิงฐิติมา รุ่งแจ้ง 13 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๘๔ เด็กชายธีรกิจ ฮั่วจั่น 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๘๕ เด็กหญิงศันสนีย์ แย้มเกษร 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๘๖ เด็กหญิงสุภาภรณ์ แจ่มจำรัส 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๘๗ เด็กหญิงวรีรัตน์ ใจพันธ์ 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๘๘ เด็กหญิงสุพัตรา อินทร์บำรุง 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๘๙ เด็กหญิงปนัดดา มาลา 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๙๐ เด็กหญิงธนัญญา ชูชีพ 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๙๑ เด็กหญิงเนตรนภา ส่งแก้ว 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๙๒ เด็กชายนำชัย แซ่แต้ 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๙๓ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชั้นเล็ก 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๙๔ เด็กหญิงศรัณญา หพลายแก้ว 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๙๕ เด็กชายธนกฤต สามคุ้มพิมพ์ 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๙๖ เด็กชายนพพล จันทร์ธิมา 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๙๗ เด็กชายรชต โมกขพันธุ์ 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๙๘ เด็กชายวีรพล ศรีอวยพรชัย 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๗๙๙ เด็กหญิงวนิดา เรือนนุช 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๐๐ เด็กหญิงอรวรรณ หงษ์ทอง 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๐๑ เด็กหญิงจิตรกัญญา วงษ์ดียิ่ง 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๐๒ เด็กชายหนุ่มเสก พละโชติ 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๐๓ เด็กหญิงนันธริกา ยินดี 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๐๔ เด็กหญิงสุกัญญา ศรีภุมมา 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๐๕ เด็กหญิงกฤติออน แซ่อึ้ง 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๐๖ เด็กหญิงชลัญญา สงวนเชื้อ 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๐๗ เด็กหญิงทัศนีย์ แซ่โง้ว 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๐๘ เด็กหญิงเกศริน ฮั่วจั่น 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๐๙ เด็กชายพงษ์สิทธิ์ สิรินราพรรณ 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๑๐ เด็กหญิงเจนจิรา อ่อนน้อม 12 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๑๑ เด็กชายธนาธร คำปาน 13 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๑๒ เด็กหญิงนวพร กองกันยา 12 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๑๓ เด็กชายจิระชัย จันทร 12 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๑๔ เด็กหญิงเนตรชนก ชัยเดช 12 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๑๕ เด็กหญิงเสริมสิริ ภักดี 12 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๑๖ เด็กหญิงลลินี มุลิกาบุตร 12 โรงเรียนบ้านหนองปากโลง เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๑๗ เด็กหญิงบุหงัน วงศ์ประชารัตน์ 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๑๘ เด็กหญิงวาสนา อ้นคล้ำ 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๑๙ เด็กชายอมร ทรงฤกษ์ 11 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม เมืองนครปฐม ใหม่ปิ่นเกลียว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๒๐ นายชัยวัฒน์ ตุ้มฉิม 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๒๑ นายสหรัฐ สมนาม 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๒๒ เด็กชายธนา เสาเปรีย 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๒๓ นางสาวปรียานุช งามขำ 18 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๒๔ นางสาวมนัสวี สังข์แก้ว 18 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๒๕ นางสาวนภัสวรรณ อยู่บุญ 17 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๒๖ นางสาวกรรณิกา สมัครราษฎร์ 15 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๒๗ นางสาวอาทิตยา อุบลมณี 15 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๒๘ นางสาวสุภาภรณ์ สนบ้านแพ้ว 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๒๙ นางสาวนิตญา คงศิริ 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๓๐ เด็กหญิงเขมิกา ตุ้มฉิม 14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ เมืองนครปฐม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๓๑ นายฐาปกรณ์ เกตุจันทึก 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๓๒ นายวรุฒม์ ทันโหศักดิ์ 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๓๓ นายเมธา ทองโยธี 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๓๔ นายพนมกร ต่วนเครือ 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๓๕ นายสิทธิพงษ์ มัจฉาชม 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๓๖ เด็กชายณัฐวัฒน์ พานแก้ว 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๓๗ เด็กชายสุทิวัส ชูสุวรรณ 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๓๘ เด็กชายภานุพงศ์ มะชัย 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๓๙ นางสาววาสนา นักบุญ 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๔๐ นางสาวจริญญา เกตุตะบุตร 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๔๑ นางสาวอารีรัตน์ สระสมทรัพย์ 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๔๒ นางสาวสิริพร เจริญยิ่ง 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๔๓ นางสาวกนิษฐา ทองสมเพียร 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๔๔ นางสาวนิศานาถ ใจดี 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๔๕ นางสาวพัชราพร เดยะดี 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๔๖ นางสาววีรยา ชำนาญเลื่อย 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๔๗ นางสาวจิตรา ปิ่นทอง 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๔๘ นางสาวพุทธธิดา อยู่สงค์ 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๔๙ นางสาวสิริรัตน์ ลิ้มฮวด 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๕๐ นางสาวสุนิสา คล้อยสวาท 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๕๑ นางสาวอรพินท์ ดิเรกสุข 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๕๒ นางสาวอรวรรณ แก้วประเสริฐ 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๕๓ นางสาวภานุมาศ ปานดี 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๕๔ นางสาววรรณิภา พรมหมื่น 15 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๕๕ เด็กหญิงนฤมล แซ่โห 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๕๖ เด็กหญิงพรรณรังษี กลิ่นพยอม 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๕๗ เด็กหญิงสุนิตา พบสุวรรณ 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๕๘ เด็กหญิงพัณณิตา สิงห์ตุ้ย 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๕๙ เด็กหญิงกนกกานต์ แสงประสิทธิ์ 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๖๐ เด็กหญิงณัฐวรรณ นพวงษ์ศิริ 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๖๑ เด็กหญิงเจนจิรา พลชัย 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๖๒ เด็กหญิงนลิตา ทองช้าง 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๖๓ เด็กหญิงพรพรรณ คล้อยสวาท 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๖๔ เด็กหญิงแพรวพันธ์ จาดคล้าย 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๖๕ เด็กหญิงรุ่งทิวา ทรงศรี 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๖๖ เด็กหญิงวาสนา กันยา 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๖๗ เด็กหญิงศุภกานต์ ชูรังสฤษดิ์ 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๖๘ เด็กหญิงสรสวรรค์ มีอำพันธ์ 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๖๙ เด็กหญิงสุพิชชา กรพิพัฒน์ 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๗๐ เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์โอภาส 14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๗๑ เด็กหญิงกัญญา ขาวพลับ 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๗๒ เด็กหญิงกัตติกา อุดมเกษมทรัพย์ 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๗๓ เด็กหญิงจุฑามาศ ชูราศรี 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๗๔ เด็กหญิงดุจฤดี ระวิสะญา 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๗๕ เด็กหญิงถณัฐฎา สืบเนียม 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๗๖ เด็กหญิงธนวรรณ แสงอาทิตย์ 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๗๗ เด็กหญิงนิภาพร พราหมณ์ชื่น 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๗๘ เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วประเสริฐ 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๗๙ เด็กหญิงสิรินาถ พินดอนไพร 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๘๐ เด็กหญิงสิริลักษณ์ พืชเพ็ง 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๘๑ เด็กหญิงสุกัญญา ชินพันธ์ 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๘๒ เด็กหญิงสุพัสสา ธรรมสาลี 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๘๓ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย กุละพัด 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๘๔ เด็กหญิงอรพรรณ พึ่งนา 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๘๕ เด็กหญิงอินทิมา ยิ้มนิล 13 โรงเรียนวัดธรรมศาลา เมืองนครปฐม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๘๖ นายณัฐพงศ์ ธงศรี 17 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๘๗ นายพรรษา เอี่ยมพิทักษ์พร 15 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๘๘ นางสาววิมล เกิดเพิ่ม 15 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๘๙ นางสาวจรัญญา เจริญสุข 15 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๙๐ นางสาววราภรณ์ ชาวนาบึง 15 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๙๑ นางสาววลีย์พร คนงาน 15 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๙๒ เด็กหญิงชลิตา อบมา 14 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๙๓ เด็กหญิงกุลสตรี จันทร์พ่วง 14 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๙๔ เด็กหญิงจิราภรณ์ สามเพชรเจริญ 14 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๙๕ เด็กหญิงณัฐาภรณ์ สุขดี 14 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๙๖ เด็กหญิงดวงรัตน์ คนไว 14 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๙๗ เด็กหญิงนภาพร คงทับทิม 14 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๙๘ เด็กหญิงบัวแก้ว พันธ์ทอง 14 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๘๙๙ เด็กหญิงวรพร คุณสิริมา 14 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๐๐ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มีพะเนียด 14 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๐๑ เด็กหญิงปรารถนา วิเศษศรี 13 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๐๒ เด็กหญิงลัดดา ถ้ำแก้ว 13 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๐๓ เด็กหญิงศศิ พัดไสว 13 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๐๔ เด็กหญิงสัจจพร ที่นามาก 13 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๐๕ เด็กหญิงสินิทรา นามแก้ว 13 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๐๖ เด็กหญิงสุปรียา เพ็งโพธิ์ทอง 13 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร เมืองนครปฐม เกาะวังไทร เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๐๗ นายสันติ อินทรจินดา 15 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๐๘ นายณัฐภูมิ สุขเสริม 15 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๐๙ นายสิทธิชัย บุญมา 15 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๑๐ เด็กชายวัชรพล ว่องประเสริฐ 14 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๑๑ เด็กชายวัชระ ชินศรีสุข 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๑๒ เด็กชายสุทธิพัฒน์ แก้วอิน 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๑๓ เด็กชายพันธกานต์ คำสงคราม 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๑๔ เด็กชายวันดี รัตนะ 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๑๕ เด็กชายรุ่งโรจน์ สุกันโท 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๑๖ นางสาวเบญจมาศ แซ่ลิ้ม 16 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๑๗ นางสาวยุพา ขุนทอง 15 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๑๘ นางสาวบุศกร มาติยา 15 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๑๙ เด็กหญิงน้ำพุ น้ำใจดี 14 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๒๐ เด็กหญิงกนกพร ทองโชติ 14 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๒๑ เด็กหญิงพรรัตน์ สุจริต 14 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๒๒ เด็กหญิงณัฐริกา ชื่นกลิ่นธูป 14 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๒๓ เด็กหญิงมาลี เพชรรักษา 14 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๒๔ เด็กหญิงสายใจ เจนถูกใจ 14 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๒๕ เด็กหญิงสุพัตรา ผลงาม 14 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๒๖ เด็กหญิงนัตยา สงค์มา 14 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๒๗ เด็กหญิงกาญจนา ลาภหิรัญศิริ 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๒๘ เด็กหญิงละออทิพย์ ชาวนาฟาง 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๒๙ เด็กหญิงปฐมรัตน์ มาผาสุข 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๓๐ เด็กหญิงจันทภา พุทธรักษา 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๓๑ เด็กหญิงอรญา เจริญสาร 13 โรงเรียนวัดทัพหลวง เมืองนครปฐม ทัพหลวง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๓๒ เด็กชายวุฒิชัย กมลเวชช 12 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว เมืองนครปฐม ทัพยายท้าว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๓๓ เด็กชายธนพัฒน์ ศรีวรานนท์ 11 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว เมืองนครปฐม ทัพยายท้าว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๓๔ เด็กหญิงจีราภรณ์ ลบแย้ม 12 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว เมืองนครปฐม ทัพยายท้าว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๓๕ เด็กหญิงมนัสวรรณ ทองพูล 11 โรงเรียนวัดทัพยายท้าว เมืองนครปฐม ทัพยายท้าว เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๓๖ เด็กหญิงนิติยา ใบแสง 13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๓๗ เด็กชายทศพร ครองระวะ 13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๓๘ เด็กชายศุภกร พิมพ์แก้ว 12 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๓๙ เด็กชายอานันต์ โพธิ์ศรี 12 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๔๐ เด็กชายนครินทร์ คำบ้านฆ้อง 13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๔๑ เด็กหญิงสริสา ศรีด้วง 12 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๔๒ เด็กชายสอง อุปสิทธิ์ 13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๔๓ เด็กชายพนา ทับแสนหลี 12 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๔๔ เด็กหญิงไอรดา เสพสุข 14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๔๕ เด็กหญิงนฤมล จันทร์สีดา 14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๔๖ เด็กหญิงธนิดา แซ่เล่า 14 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๔๗ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุตรดี 13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๔๘ เด็กชายบุญฤทธิ์ จุมที 13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๔๙ นายภูมิพิพัฒน์ หมื่นสา 15 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๕๐ นายมงคล อาราเม 15 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๕๑ นายสุทัศน์ จรัสกุล 15 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๕๒ นางสาวปภัสสร สุนทรวัฒ 15 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๕๓ นางสาววราพร สุนทรวัฒ 15 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๕๔ นางสาวศิรินทิพย์ ลิวเนาวรัช 15 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๕๕ นางสาวสุนิสา มารุ่ง 15 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๕๖ เด็กชายถิรวัฒน์ วงษ์ชมภู 14 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๕๗ เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ทองเหลือง 14 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๕๘ เด็กหญิงวารุณี พุทธผล 14 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๕๙ เด็กหญิงสุนิสา สระแก้ว 14 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๖๐ เด็กหญิงสุพรรณทิพย์ ทองไกรทิพย์ 13 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๖๑ เด็กชายฉัตรชัย แสนอำนวยชัย 13 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๖๒ เด็กชายธรรมจินดา มากลัด 13 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๖๓ เด็กชายสหรัถ ชาวด่าน 13 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๖๔ เด็กชายอภิสิทธิ์ ไทรไกรกระ 12 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๖๕ เด็กหญิงณัฐธิดา กำมา 12 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๖๖ เด็กหญิงดวงรัตน์ เชื้อวงษ์ 12 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๖๗ เด็กหญิงวรรณพร แซ่ลิ้ม 12 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๖๘ เด็กหญิงวาสนา ทับสุข 12 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๖๙ เด็กหญิงสุภาวิณี จันทร์มีทรัพย์ 12 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๗๐ เด็กชายสรยุทธ โรจนรักษ์ 14 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๗๑ เด็กชายปิยพัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง 14 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๗๒ เด็กหญิงอุษา สุขเกษม 12 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๗๓ เด็กหญิงธิติมา มณีสอดแสง 12 โรงเรียนวัดตาก้อง เมืองนครปฐม ตาก้อง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๗๔ เด็กชายสุพจน์ ปอแฉ่ 12 โรงเรียนวัดหนองดินแดง เมืองนครปฐม หนองดินแดง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๗๕ เด็กชายปริญญา ลบแย้ม 12 โรงเรียนวัดหนองดินแดง เมืองนครปฐม หนองดินแดง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๗๖ นายนิติพล ม่วงโพธิ์ 15 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๗๗ นายปัณณทัต ภัคไพโรจน์ 15 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๗๘ นายพิศาล สุวรรณิกชะ 15 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๗๙ นางสาวพรเทวี พมมิ 15 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๘๐ นางสาววันนิสา มีสุข 15 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๘๑ เด็กชายนรุตม์ แซ่เอี๊ยว 14 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๘๒ เด็กชายประวิตร ขจรทศพล 14 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๘๓ เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วสระแสน 14 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๘๔ เด็กชายรัตนากร ศรีปัญญา 14 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๘๕ เด็กชายสมศักดิ์ พัดใจดี 14 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๘๖ เด็กหญิงกาญจนา ตันศิริ 14 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๘๗ เด็กหญิงณัฐฐา พังขันธ์ 14 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๘๘ เด็กหญิงศุภนิดา ปิ่นแก้ว 14 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๘๙ เด็กหญิงสโรชา สิงห์แป 14 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน เมืองนครปฐม หนองกระโดน เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๙๐ เด็กชายวิทวัส ยางงาม 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๙๑ เด็กชายสิทธิชัย แซ่ลี้ 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๙๒ เด็กชายหนู มั่นคง 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๙๓ เด็กชายอภิชาติ มั่นคง 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๙๔ เด็กชายอภิเษก คำดี 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๙๕ เด็กหญิงกัณฐิกา คล้ายสิงโต 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๙๖ เด็กหญิงณัฐธิดา ชูจิตร 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๙๗ เด็กหญิงณัฐลิกา มั่นคง 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๙๘ เด็กชายธาดา มั่นคง 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๐๙๙๙ เด็กหญิงน้ำ ใจซื่อ 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๐๐ เด็กหญิงพัชราภา ถนอมชื่อ 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๐๑ เด็กหญิงรุ่งนภา พราหมนิล 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๐๒ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุมล 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๐๓ เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีอาจณรงค์ 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๐๔ เด็กหญิงสุชาดา นาคคำพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๐๕ เด็กหญิงสุพัตรา อ้นเพชร 12 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๐๖ เด็กชายพีรพล มั่นคง 11 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๐๗ เด็กชายอภินันท์ ทับยาง 11 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๐๘ เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทรา 11 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๐๙ เด็กหญิงวิภาวี สิทธิศักดิ์ 11 โรงเรียนบ้านคลองยาง เมืองนครปฐม บ้านยาง เมืองนครปฐม
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๑๐ นางสาวชมพูนุท รุ่งรัตน์ธวัชชัย 16 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๑๑ นางสาวชนนิกานต์ นิติกุล 15 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๑๒ นายกฤษณล โมกขะสมิต 16 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๑๓ นางสาวบุษบา ศรีนิมิตร 15 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๑๔ นายสมคิด โสขุมา 15 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๑๕ นางสาวศุภกานต์ ขยันงาม 15 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๑๖ นายอรรณนพ สุขสมกิจ 15 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๑๗ เด็กหญิงปทุมพร หอมทวนลม 13 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๑๘ เด็กหญิงอรพิน แก้วสุขใส 13 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๑๙ เด็กชายไกรสร พยาบาล 13 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๒๐ เด็กหญิงสุจิตตรา เชื้อวงศ์ 13 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน โพธิ์งาม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๒๑ เด็กหญิงมุกดา ใจตรง 12 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสน ไผ่รื่นรมย์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๒๒ เด็กชายสินทิวา ผาเบ้า 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๒๓ เด็กชายคมสันต์ จันทร์บุตร 12 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๒๔ เด็กชายชัยชนะ รุผักชี 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๒๕ เด็กชายสิทธิโชค รุผักชี 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๒๖ เด็กชายธีรนันท์ คันศร 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๒๗ เด็กชายสุทธิศักดิ์ เจเถื่อน 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๒๘ เด็กชายสัญญา ปิ่นท้วม 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๒๙ เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีนวล 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๓๐ เด็กหญิงรัตนา แก้วมา 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๓๑ เด็กหญิงวิภาพรรณ สระจันทร์เขียว 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๓๒ เด็กหญิงอัญชลี มะลังกา 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๓๓ เด็กหญิงเปรมฤทัย วงษ์จ๊ดซี่ 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๓๔ เด็กหญิงจิราภรณ์ พุมมา 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๓๕ เด็กหญิงพรชิตา เซี่ยงฉิน 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๓๖ เด็กหญิงอรพินท์ ทองกอย 11 โรงเรียนบ้านบัวแดง กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๓๗ เด็กหญิงกนกพร ด่านปาน 12 โรงเรียนบ้านหนองโสน กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๓๘ เด็กหญิงณัชชา เกณเกตุกร 12 โรงเรียนบ้านหนองโสน กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๓๙ เด็กชายฉัตรทวัช รูปงาม 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๔๐ เด็กชายณัฐพล เจเถื่อน 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๔๑ เด็กชายสาธิต พานิชเจริญ 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๔๒ เด็กชายสิเทพ ถาวรกาย 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๔๓ เด็กชายอาทิตย์ กระทุ่มนัด 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๔๔ เด็กหญิงกนกกร ศรีนวล 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๔๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหมชาติ 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๔๖ เด็กหญิงกุลรดี ยืนยงค์ 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๔๗ เด็กหญิงจันจิรา พุทธภูมิ 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๔๘ เด็กหญิงชลธิชา มีล้อม 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๔๙ เด็กหญิงพรจรัส มีล้อม 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๕๐ เด็กหญิงเมทนี ม่วยซา 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๕๑ เด็กหญิงรัตนากร โก้เครือ 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๕๒ เด็กหญิงวาสนา ทรัพย์เย็น 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๕๓ เด็กหญิงวีรวรรณ รุผักชี 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๕๔ เด็กหญิงสุดารัตน์ เขียวชอุ่ม 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๕๕ เด็กหญิงสโรชา ศรีสรรค์ 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๕๖ เด็กหญิงอาภาภรณ์ เมตตา 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๕๗ เด็กหญิงอารี โพธิ 12 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๕๘ เด็กชายธนวุฒิ พุทธา 11 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๕๙ เด็กหญิงศยามน สุดใจ 11 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๖๐ เด็กชายธนพล รุ่งเรืองเดช 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๖๑ เด็กชายธีรโชติ วิรุฬห์ภูติ 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๖๒ เด็กชายสรายุทธ จ้อยร่อย 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๖๓ เด็กชายอภิชาติ พุ่มโภชนา 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๖๔ เด็กชายอิทธิพร กลั่นน้ำเค็ม 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๖๕ เด็กหญิงชลดา สุขขี 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๖๖ เด็กหญิงชลธี เปรมศักดิ์ 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๖๗ เด็กหญิงเบญญา ชัยศิริ 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๖๘ เด็กหญิงปรินดา วรรณทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๖๙ เด็กหญิงปาริชาติ พันยุโดด 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๗๐ เด็กหญิงวรรณภา เชื้อเมืองแสง 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๗๑ เด็กหญิงวาสนา ทองยอด 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๗๒ เด็กหญิงศศิวิมล จ้อยร่อย 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๗๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรเพ็ชร 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๗๔ เด็กหญิงสุธาสินี นิลเปลี่ยน 12 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน กำแพงแสน ประชาราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๗๕ เด็กชายวิเชียรมาศ อุนะเสน 12 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๗๖ เด็กหญิงพรนภา นิลถนอม 14 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๗๗ เด็กหญิงชมพูนุช วงษ์บุญตรี 12 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๗๘ นางสาวสร้อยเพชร คนทัศน์ 26 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๗๙ เด็กชายเจนณรงค์ พันยุโดด 14 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๘๐ เด็กหญิงมานิตา ลาวัณย์วิสุทธิ์ 12 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๘๑ เด็กหญิงจันทิมา แสงผาด 12 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๘๒ เด็กหญิงเมธาวี มณูเลิศ 12 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๘๓ เด็กชายนรินทร์ มณูเลิศ 14 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๘๔ เด็กหญิงชลธิชา สุขมะ 12 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๘๕ เด็กหญิงธนัญญา สักโก 14 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๘๖ เด็กหญิงสีนวล บุญเทียน 13 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๘๗ เด็กหญิงนสิตา ชวดมา 12 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด กำแพงแสน บ่อน้ำจืด กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๘๘ เด็กหญิงจิดาภา สระทองแช่ม 14 โรงเรียนวัดสระสี่มุม กำแพงแสน สระสี่มุม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๘๙ เด็กชายกฤษฎา สระทองข้อ 13 โรงเรียนวัดสระสี่มุม กำแพงแสน สระสี่มุม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๙๐ เด็กหญิงสุกัญญา คชเดช 13 โรงเรียนวัดสระสี่มุม กำแพงแสน สระสี่มุม กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๙๑ เด็กชายณัฐพงศ์ รอดดอนไพร 11 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๙๒ เด็กชายณัฐวุฒิ ดอนจิ๋วไพร 12 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๙๓ เด็กหญิงพันพัสสา อดกลั้น 11 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๙๔ เด็กหญิงจิราวรรณ ยาทอง 11 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๙๕ เด็กหญิงวาสนา โชคสกุล 12 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๙๖ เด็กหญิงศุภานัน มีกลิ่นหอม 11 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๙๗ เด็กหญิงวันนิสา ดอนจันทร์ทอง 11 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๙๘ เด็กหญิงรดา ตรีฑา 11 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๐๙๙ เด็กหญิงกัลยา สาระเวช 12 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๐๐ เด็กหญิงเสาวนีย์ กอบแก้วสกุล 11 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๐๑ เด็กชายภูริวิทย์ ออมสิน 12 โรงเรียนวัดท่าเสา กำแพงแสน ท่าเสา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๐๒ เด็กหญิงโชติกา ดอนนุ่มไพร 12 โรงเรียนวัดห้วยม่วง กำแพงแสน ห้วยม่วง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๐๓ เด็กหญิงสุพัตรา ก้อนพลายงาม 12 โรงเรียนวัดห้วยม่วง กำแพงแสน ห้วยม่วง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๐๔ เด็กชายอิทธิกร งาจารุมงคล 14 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร กำแพงแสน ลาดหญ้าไทร กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๐๕ นางสาวกนกวรรณ พึ่งอยู่ 15 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร กำแพงแสน ลาดหญ้าไทร กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๐๖ เด็กหญิงธันยมัย เอกจีน 14 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร กำแพงแสน ลาดหญ้าไทร กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๐๗ เด็กหญิงปาริฉัตร กาบแก้ว 14 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร กำแพงแสน ลาดหญ้าไทร กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๐๘ เด็กหญิงวราภรณ์ ทิมนาค 14 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร กำแพงแสน ลาดหญ้าไทร กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๐๙ นางสาวจันทรรัตน์ สามบุญเรือง 16 โรงเรียนวัดสองห้อง กำแพงแสน สองห้อง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๑๐ นางสาวปณิตรา ขำสุวรรณ 16 โรงเรียนวัดสองห้อง กำแพงแสน สองห้อง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๑๑ นางสาววิภา พันมี 16 โรงเรียนวัดสองห้อง กำแพงแสน สองห้อง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๑๒ นางสาวปรียาภรณ์ สิทธิกังวาลไกร 15 โรงเรียนวัดสองห้อง กำแพงแสน สองห้อง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๑๓ เด็กชายนฤสรณ์ ผิวอ่อนดี 12 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๑๔ เด็กหญิงปานตะวัน วันสามง่าม 13 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๑๕ เด็กหญิงปราดีร์ ทองจำรูญ 13 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๑๖ เด็กชายชนนิกานต์ ลิ้มสมบูรณ์ 13 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๑๗ เด็กหญิงหฤหัย พันธ์จินดา 13 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๑๘ เด็กหญิงมีนา พานทอง 13 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๑๙ เด็กชายรัชพล ทองดอนเหมือน 14 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๒๐ เด็กหญิงณัฐพร อำไพจิตร 14 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๒๑ เด็กหญิงอิสรีย์ แสงจันทร์ 14 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๒๒ เด็กหญิงพรพิมล ลิสอน 14 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๒๓ นายสมโภช ทองดอนเหมือน 15 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๒๔ นายทนงศักดิ์ วงษ์เสงี่ยม 15 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๒๕ นายนันทพล คำเมือง 15 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๒๖ นายสหรัฐ ทองดอนเหมือน 15 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๒๗ นางสาวเยาวเรศ บุญมีฤทธิ์ 15 โรงเรียนวัดหนองศาลา กำแพงแสน หนองศาลา กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๒๘ นายสุริยวุฒิ ชิณวงษ์เกตุ 27 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๒๙ นายณัฐพล อ่ำแจ่ม 15 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๓๐ นายปฏิภาณ เพชรนิล 15 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๓๑ นางสาวณัฐริกานต์ ทรัพย์คงเจริญ 15 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๓๒ นางสาวชื่นตา นิลโสภา 15 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๓๓ เด็กหญิงธิดารัตน์ พุฒติ 14 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๓๔ เด็กชายประเสริฐ สิงห์นาแพง 14 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๓๕ เด็กหญิงจันจิราภา หลายเจริญ 14 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๓๖ เด็กหญิงศิริประภา ลาไป 14 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๓๗ เด็กหญิงธีมาพร พันธุ์มุข 14 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๓๘ เด็กหญิงนัยนา กันทา 14 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๓๙ เด็กหญิงอาภัสรา แซ่อื๊อ 14 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๔๐ เด็กชายออมทรัพย์ เพชรศรี 12 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ กำแพงแสน หนองโพธิ์ กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๔๑ นายมานิตย์ วงษา 45 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา กำแพงแสน ศาลาตึก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๔๒ นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว 30 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา กำแพงแสน ศาลาตึก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๔๓ นางสาวดวงรักษ์ โชติช่วง 18 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา กำแพงแสน ศาลาตึก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๔๔ นางสาวนัฐชาวัลย์ วรวงษ์ 18 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา กำแพงแสน ศาลาตึก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๔๕ นางสาวนารีรัตน์ แป้นอินทร์ 18 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา กำแพงแสน ศาลาตึก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๔๖ นางสาวดวงใจ ศักดิ์ศรี 15 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว กำแพงแสน วังน้ำเขียว กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๔๗ เด็กหญิงเจนจิรา สร้อยยอดทอง 13 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว กำแพงแสน วังน้ำเขียว กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๔๘ เด็กหญิงพัชราพร สินธ์สมุทร 13 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว กำแพงแสน วังน้ำเขียว กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๔๙ เด็กหญิงชลธิชา สายนาค 13 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว กำแพงแสน วังน้ำเขียว กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๕๐ เด็กหญิงเกษแก้ว จาดปลื้ม 13 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว กำแพงแสน วังน้ำเขียว กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๕๑ เด็กหญิงเกวลี ถมยา 12 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว กำแพงแสน วังน้ำเขียว กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๕๒ เด็กหญิงจันทร์จิรา อุ่นกงลาด 12 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว กำแพงแสน วังน้ำเขียว กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๕๓ เด็กชายจิราวัฒน์ แก้วดอนไพร 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๕๔ เด็กชายชัยยุทธ ทุ่มโมง 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๕๕ เด็กชายพิสิฐ เทียนดอนไพร 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๕๖ เด็กชายสิทธิโชค ฟุบขุนทด 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๕๗ เด็กหญิงขวัญศิริ เส็งดอนไพร 11 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๕๘ เด็กหญิงชนัญญา พูลผล 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๕๙ เด็กหญิงชุตินันท์ เกตุรัตน์ 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๖๐ เด็กหญิงฐิติมา ปรีทอง 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๖๑ เด็กหญิงธนภรณ์ สาลี 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๖๒ เด็กหญิงนฤมล ผลวิเศษชัยกุล 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๖๓ เด็กหญิงนิชธาวัลย์ นาคสมบัติ 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๖๔ เด็กหญิงสุวรรณษา บางคำหลวง 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๖๕ เด็กหญิงอนัญญา หาญณรงค์ 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๖๖ เด็กหญิงกนกวรรณ วุ่นดอนไพร 12 โรงเรียนวัดทะเลบก กำแพงแสน ทะเลบก กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๖๗ เด็กชายกิจติภูมิ เถียรประภากุล 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๖๘ เด็กชายธนวัฒน์ กองม่วง 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๖๙ เด็กชายปาณัสม์ แซ่ลี้ 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๗๐ เด็กชายพชร แก้วดอนไพร 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๗๑ เด็กชายสุภศักย์ ชุ่มดอนไพร 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๗๒ เด็กหญิงชมพูนุช ชูนะรินทร์ 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๗๓ เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญชู 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๗๔ เด็กหญิงสาธินี ระย้าย้อย 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๗๕ เด็กหญิงสารินทร์ แทนนคร 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๗๖ เด็กหญิงสุนิสา วิวัฒน์นนท์กร 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๗๗ เด็กหญิงสุวนันท์ ฟักขาว 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๗๘ เด็กหญิงหทัยภัทร บุญรัตน์ประพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๗๙ เด็กหญิงอรัญญา ขำซ้าย 12 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๘๐ นางสาวสาวิกา อ่อนสด 16 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๘๑ นางสาวสุนิสา พุฒจีน 16 โรงเรียนบ้านหนองพงนก กำแพงแสน เจริญราษฎร์บำรุง กำแพงแสน
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๘๒ นายพิทยา พันพุก 17 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๘๓ นายเกียรติศักดิ์ ชัยประเสริฐโกศล 16 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๘๔ เด็กชายยิ่งพันธ์ คชสินธุ์ 13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๘๕ เด็กชายจักรภพ แจ่มจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๘๖ เด็กชายสุรเดช เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ 13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๘๗ เด็กชายธรรมนูญ กิตติรักษ์ 13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๘๘ เด็กชายมณวัฒน์ อ้อยสิน 13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๘๙ นางสาวฐิติยา ภู่ระหงษ์ 15 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๙๐ เด็กหญิงอัมพร เพชรม่อม 14 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๙๑ เด็กหญิงกนกวรรณ พฤกธารา 13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๙๒ เด็กหญิงฐิติมา พฤกธารา 13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๙๓ เด็กหญิงสุพรรษา พันทา 13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๙๔ เด็กหญิงณัชชา จับพิมาย 13 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๙๕ เด็กหญิงชลดา จันทร์กุล 12 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๙๖ เด็กหญิงลดาพร นุชสุดสวาท 12 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๙๗ เด็กหญิงทักษพร เล็บขาว 12 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๙๘ เด็กหญิงพรทิตา แก้วงอก 12 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๑๙๙ เด็กหญิงอรัญญา ทับแฟง 12 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๐๐ เด็กหญิงทิพปภา พันธุ์สุรินทร์ 12 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๐๑ เด็กหญิงเจนจิรา มั่นโยม 12 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๐๒ เด็กหญิงพชรพร เล็บขาว 12 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ดอนตูม บ้านหลวง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๐๓ เด็กชายโกวิน ทองสุข 14 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ดอนตูม ดอนพุทรา ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๐๔ เด็กชายต่อลาภ เซี่ยงหวอง 13 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ดอนตูม ดอนพุทรา ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๐๕ เด็กหญิงบุศศิญา สวัสชัย 13 โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ ดอนตูม ดอนพุทรา ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๐๖ นายศตวรรษ ช่วยสำราญ 16 โรงเรียนวัดลำเหย ดอนตูม ลำเหย ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๐๗ นายชวลิต จิตรมาลัย 16 โรงเรียนวัดลำเหย ดอนตูม ลำเหย ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๐๘ นายประสิทธิ์ ทองสุทธิ 15 โรงเรียนวัดลำเหย ดอนตูม ลำเหย ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๐๙ นายลัคนทิน วงษ์น้อย 15 โรงเรียนวัดลำเหย ดอนตูม ลำเหย ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๑๐ นางสาวสุนทรี ตรีอินทอง 15 โรงเรียนวัดลำเหย ดอนตูม ลำเหย ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๑๑ นางสาวปัทมาพร แซ่ลี้ 15 โรงเรียนวัดลำเหย ดอนตูม ลำเหย ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๑๒ นางสาวพรรณิภา ศรีสวัสดิ์ 15 โรงเรียนวัดลำเหย ดอนตูม ลำเหย ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๑๓ นางสาวนิศารัตน์ ตาดทองไทร 15 โรงเรียนวัดลำเหย ดอนตูม ลำเหย ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๑๔ เด็กหญิงอลิสา สว่างตา 14 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๑๕ เด็กหญิงปัถยา สิมาเลาเต่า 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๑๖ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองชัยเดช 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๑๗ เด็กหญิงพรสุดา นำดวง 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๑๘ เด็กหญิงปภัทร์สิริ คำกองแก้ว 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๑๙ เด็กหญิงธีราพร แร่มี 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๒๐ เด็กหญิงวราภรณ์ กุลสุ 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๒๑ เด็กหญิงทิวา เตชะสาย 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๒๒ เด็กหญิงนงณภัส ชัยมงคล 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๒๓ เด็กหญิงน้ำฝน เดชคล้าย 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๒๔ เด็กหญิงอินทิพร อเนกพิชญ์สิทธิ์ 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๒๕ เด็กหญิงชาลินี คำร้อยแสน 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๒๖ เด็กหญิงดวงใจ ศรสำราญ 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๒๗ เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ศิริพิศ 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๒๘ เด็กหญิงอังคณา สีหนู 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๒๙ เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุตรพันธ์ 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๓๐ เด็กชายอนุชา รุ่งเรือง 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๓๑ เด็กชายนิตินันท์ แหวนอ่อน 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๓๒ เด็กชายวรัช ทิพย์วัน 13 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๓๓ เด็กหญิงปนัดดา ถิ่นวงค์ม่อม 12 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๓๔ เด็กชายณัฐพล เสนา 12 โรงเรียนคงทองวิทยา ดอนตูม สามง่าม ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๓๕ นายศุภกิจ ขำยินดี 15 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๓๖ นายสุรธัช เอกาบูรณ์ 15 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๓๗ นายอังกูร สวัสดิ์ใช้ 15 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๓๘ เด็กชายจิรายุทธ ทองดอนจุย 14 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๓๙ เด็กชายอธิวัฒน์ สามสาหร่าย 14 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๔๐ เด็กชายธนภัทร สามงามยา 13 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๔๑ เด็กชายนรากร คงคาหลวง 13 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๔๒ เด็กชายจิรเดช วาจาดี 13 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๔๓ เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองคงอยู่ 14 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๔๔ เด็กหญิงเจนจิรา ปิ่นชาตรี 14 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๔๕ เด็กหญิงนภัสสร อดกลั้น 14 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๔๖ เด็กหญิงณัฐฐา เลือดแดง 13 โรงเรียนวัดตะโกสูง ดอนตูม ตะโกสูง ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๔๗ เด็กหญิงลักษณา ตอบไธสงค์ 11 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ ดอนตูม แหลมมะเกลือ ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๔๘ เด็กชายนนทวัฒน์ ช่วยนา 14 โรงเรียนวัดกงลาด ดอนตูม กงลาด ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๔๙ นางสาวอรฤทัย สระแก้ว 15 โรงเรียนวัดกงลาด ดอนตูม กงลาด ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๕๐ นางสาววริษรา มั่นเสม 15 โรงเรียนวัดกงลาด ดอนตูม กงลาด ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๕๑ นางสาววิภา มูลพรมสอน 15 โรงเรียนวัดกงลาด ดอนตูม กงลาด ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๕๒ นางสาวภาวินี บุญหว่าน 15 โรงเรียนวัดกงลาด ดอนตูม กงลาด ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๕๓ เด็กหญิงปิยะธิดา โพธิ์เรืองรอง 14 โรงเรียนวัดกงลาด ดอนตูม กงลาด ดอนตูม
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๕๔ เด็กหญิงกัญญาดา จตุรพรภัทรพงศ์ 12 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๕๕ เด็กหญิงจณิสตา เฮ้าเจริญ 12 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๕๖ เด็กหญิงชไมพร อายุยืน 12 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๕๗ เด็กหญิงณัฐธยาต์ ไกยวงศ์ 12 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๕๘ เด็กหญิงณิชสุภา เที่ยงสมพงษ์ 12 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๕๙ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ครุฑคำรพ 12 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๖๐ เด็กหญิงพันธมนต์ เรืองศิริ 12 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๖๑ เด็กหญิงกชวรรณ จ้อยสองศรี 11 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๖๒ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โอสถประสาท 11 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๖๓ เด็กหญิงฐิตาภา ทองประเสริฐ 11 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๖๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ม่วงมั่งมี 11 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๖๕ เด็กหญิงอภิญญา แป้นไทย 11 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า นครชัยศรี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๖๖ เด็กชายนิธิวัฒน์ บุญเพิ่มธนา 12 โรงเรียนวัดกกตาล นครชัยศรี กกตาล นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๖๗ เด็กหญิงพชรพร ลุนหล้า 12 โรงเรียนวัดกกตาล นครชัยศรี กกตาล นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๖๘ เด็กหญิงมัณฑนา บุตรจันทร์ 11 โรงเรียนวัดกกตาล นครชัยศรี กกตาล นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๖๙ เด็กหญิงสุปิญญา วิเศษเผ่า 11 โรงเรียนวัดกกตาล นครชัยศรี กกตาล นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๗๐ เด็กชายจตุภูมิ เงินมาก 12 โรงเรียนวัดไทร นครชัยศรี ไทร นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๗๑ เด็กหญิงณัฐทิชา แก้วเพชร 11 โรงเรียนวัดไทร นครชัยศรี ไทร นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๗๒ เด็กหญิงวราภรณ์ สีสุ่น 13 โรงเรียนวัดไทร นครชัยศรี ไทร นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๗๓ เด็กชายปวริศร์ บุญล้ำเลิศ 12 โรงเรียนวัดไทร นครชัยศรี ไทร นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๗๔ เด็กหญิงจิรนันท์ สุขแสงศรี 11 โรงเรียนวัดไทร นครชัยศรี ไทร นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๗๕ นางสาววนิดา มาตขาว 16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๗๖ นางสาวภัทรมน น้อยนาค 16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๗๗ นางสาววรรณฤดี อยู่มากญาติ 16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๗๘ นางสาวจิราภา แก้วคงคา 15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๗๙ นางสาววรินยา หุ้มไธสง 15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๘๐ เด็กหญิงศศิธร รัตนสิทธิ์ 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๘๑ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นิลจักร 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๘๒ เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ดอนแส 13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๘๓ เด็กหญิงสุดธิดา ณ แพทยงค์ 13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๘๔ เด็กชายกษิภัท แก้วชมเชย 12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๘๕ เด็กหญิงศิริขวัญ เนาว์สีสอน 12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๘๖ เด็กหญิงบุญรัตน์ ไขว้พันธ์ 12 โรงเรียนวัดน้อย นครชัยศรี น้อยเจริญสุข นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๘๗ เด็กหญิงปณิสรา เลิกสังเกตุ 11 โรงเรียนวัดน้อย นครชัยศรี น้อยเจริญสุข นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๘๘ นางสาวบุญชรัสมิ์ ธรรมสาลี 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๘๙ นางสาววรรณิภา พยัคย์ 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๙๐ นายธีระพงษ์ โสประโคน 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๙๑ นายสาธิต เดชกล้าหาญ 18 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๙๒ นายสุรศักดิ์ สืบสุนทร 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๙๓ นายสุรัตน์ ไถ้บ้านกวย 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๙๔ นางสาวกัญญารัตน์ รวยลาภ 16 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๙๕ นายคุณอาร์ม คงใจมั่น 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๙๖ นางสาวจิตรา คงทับทิม 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๙๗ นางสาวจิรารัตน์ ชูวงษ์วาล 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๙๘ นางสาวนิตยา จงมั่น 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๒๙๙ นางสาวรุ่งทิพย์ ปรางทอง 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๐๐ นางสาวสิริพร แสนแสบ 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๐๑ นางสาวสุนิตา อุทัศน์ 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๐๒ นายเชษฐา เหมือนคี้ 17 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๐๓ นายชัยชาญ เผื่อนเอี่ยม 16 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๐๔ นางสาวสุภัททา แจ่มเล็ก 15 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๐๕ นางสาวอรปรียา ตะเพียนทอง 15 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครชัยศรี หลวงประชาบูรณะ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๐๖ นายกฤษณะ มันสลาย 15 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๐๗ นายอนุชา รุ่งเรือง 15 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๐๘ เด็กชายทรงศักดิ์ อังกาบ 14 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๐๙ เด็กชายวีรพล จะยันรัมย์ 14 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๑๐ เด็กชายสงกรานต์ ขาวประเสริฐ 13 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๑๑ เด็กชายไตยภพ สัตย์ซ้ำ 13 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๑๒ เด็กชายชูเกียรติ พูลสำเภา 12 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๑๓ นางสาวลูกจันทร์ สระน้ำหวาน 57 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๑๔ นางสาววาสนา แสงมณี 15 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๑๕ นางสาวธัญญาลักษณ์ รักษ์สุรวงศา 15 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๑๖ นางสาวปรอยฝน ปิ่นเจริญ 15 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๑๗ นางสาวยลดา ไชยรี 15 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๑๘ เด็กหญิงสุดารัตน์ แดงประพันธ์ 14 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๑๙ เด็กหญิงณัฐนิชา บุญขุนช่วย 14 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๒๐ เด็กหญิงพันณิตา ศรีสวัสดิ์ 14 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๒๑ เด็กหญิงฐิติมา จันทร์ครอบ 14 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๒๒ เด็กหญิงเกศนภา คำเรือง 14 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๒๓ เด็กหญิงกาญจนา มีเอี่ยม 13 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๒๔ เด็กหญิงเสวภา ผาคุณ 13 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๒๕ เด็กหญิงกนกวรรณ มันสลาย 12 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๒๖ เด็กหญิงน้ำ เจริญศิลป์ 12 โรงเรียนวัดศีรษะทอง นครชัยศรี ศีรษะทอง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๒๗ นายพรชัย วงค์รักษา 15 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ นครชัยศรี โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๒๘ นายบุญสม สุวรรณบุตร 15 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ นครชัยศรี โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๒๙ เด็กหญิงสุทธิดา เสมสวัสดิ์ 14 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ นครชัยศรี โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๓๐ เด็กหญิงกัลทิมา พานแก้ว 14 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ นครชัยศรี โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๓๑ เด็กหญิงเรณู สุขพงษ์เภา 13 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ นครชัยศรี โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๓๒ เด็กหญิงมลาภรณ์ เกตุแก้ว 12 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ นครชัยศรี โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๓๓ นางสาวศรีมูล หงษาวดี 15 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู นครชัยศรี ห้วยพลู นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๓๔ เด็กหญิงปิยะธิดา ฝาจังหรีด 14 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู นครชัยศรี ห้วยพลู นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๓๕ เด็กหญิงพิมพ์ผกา สุขสำราญ 14 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู นครชัยศรี ห้วยพลู นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๓๖ เด็กหญิงพัด คำแสง 14 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู นครชัยศรี ห้วยพลู นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๓๗ เด็กหญิงเยาวพา กรานจำนงค์ 13 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู นครชัยศรี ห้วยพลู นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๓๘ เด็กชายภาสกร เรืองมัจฉา 12 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน นครชัยศรี ห้วยพลู นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๓๙ นางสาววินนตา บูชาทิม 28 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๔๐ นายชัชวาลย์ ใบสุข 15 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๔๑ นายถภาคิน วงศ์สามี 15 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๔๒ นายวีระชัย ล้วนแก้ว 15 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๔๓ นางสาวรัตนสิริ ฉิมงามขำ 15 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๔๔ นางสาวกิริตา พงษ์สูน 15 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๔๕ นางสาวเทพ สมโพง 15 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๔๖ นางสาวนภัสสร ชูราศรี 15 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๔๗ นางสาวภรทิพย์ นำชัย 15 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๔๘ เด็กชายกิตติภณ ลูกอินทร์ 14 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๔๙ เด็กชายจิรสิทธิ์ แสงเพลิง 14 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๕๐ เด็กชายตาล พันทอง 14 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๕๑ เด็กชายพณายุทธ์ ชูเชิดมงคลกุล 14 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๕๒ เด็กชายวุฒิชัย ปั้นอุ่น 14 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๕๓ เด็กหญิงกนกวรรณ หอมลำดวน 14 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๕๔ เด็กหญิงปาน หมัยน้อย 14 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๕๕ เด็กหญิงปาริชาติ มูลพระยา 14 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๕๖ เด็กชายต้น สมศรี 13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๕๗ เด็กชายยศวริศ สังข์เสวก 13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๕๘ เด็กชายสมพร ตาเสี้ยว 13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๕๙ เด็กชายสหรัฐ นุกูลดิษฐ์ 13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๖๐ เด็กหญิงกาญจนา จั่นแก้ว 13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๖๑ เด็กหญิงชมพู่ จันทร์แก้ว 13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๖๒ เด็กหญิงปวีณา จงสอน 13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๖๓ เด็กหญิงรวิสรา สังข์เสวก 13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๖๔ เด็กหญิงศิโรธร จันทร์ชาวนา 13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๖๕ เด็กหญิงอารนุช บริสุทธิ์ 13 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๖๖ เด็กหญิงยุพา ชูราศรี 12 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๖๗ เด็กชายลัทธพล ศรนุวัตร 12 โรงเรียนบ้านลานแหลม นครชัยศรี ลานแหลม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๖๘ เด็กชายศุภณัฎฐ์ นินนิยม 12 โรงเรียนบ้านลานแหลม นครชัยศรี ลานแหลม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๖๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงสวัสดิ์ 12 โรงเรียนบ้านลานแหลม นครชัยศรี ลานแหลม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๗๐ เด็กหญิงนัฎฐริณีย์ วิเชียรณรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านลานแหลม นครชัยศรี ลานแหลม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๗๑ นายพงศธร ญาติบรรทุง 15 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๗๒ นายลัทธชัย ลายกระบิล 15 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๗๓ นางสาวเบญจมาศ สายรวมญาติ 15 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๗๔ นางสาวพิมลวรรณ รอดแผ้วพาล 15 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๗๕ เด็กชายโสภณ กลิ่นถือศีล 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๗๖ เด็กชายจิรพันธุ์ กัณหา 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๗๗ เด็กชายวุฒิภัทร เทพพิทักษ์ 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๗๘ เด็กชายศุภกิต เพ็ญเจริญ 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๗๙ เด็กชายอัมรินทร์ โพธิ์ชุ่มชื่น 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๘๐ เด็กหญิงกัลยรัตน์ รุมรณกาศ 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๘๑ เด็กหญิงกำไลพลอย ศรีพุ่มไข่ 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๘๒ เด็กหญิงทิพรัตน์ อินทร์เสือศรี 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๘๓ เด็กหญิงวรรณษา สังข์เสวก 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๘๔ เด็กหญิงสุวนันท์ สุภาษร 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๘๕ เด็กหญิงอมรรัตน์ รุ่งเรือง 14 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๘๖ เด็กหญิงสิริพร นะราแก้ว 13 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๘๗ เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ สายรวมญาติ 12 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๘๘ เด็กหญิงศศิมณี เนตรพะลิตร 12 โรงเรียนบ้านห้วยกรด นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๘๙ เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์พวง 12 โรงเรียนบ้านห้วยกรด นครชัยศรี โคกเขมา นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๙๐ เด็กหญิงผุสดี นกทอง 12 โรงเรียนวัดท้องไทร นครชัยศรี ท้องไทร นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๙๑ นางสาวเบญจรัตน์ แซ่เอี๊ยว 18 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๙๒ นายสันติ แซ่เซ็น 17 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๙๓ นางสาวจรัสศรี รูปเลขา 17 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๙๔ นางสาวสิริวิมล เปาวะสันต์ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๙๕ นายณัฐพล ละอองแก้ว 15 โรงเรียนวัดบางพระ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๙๖ นายธีรเจต จิ๋วเจนบุญ 15 โรงเรียนวัดบางพระ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๙๗ นางสาวจิราพัชร์ พุ่มประดิษฐ์ 15 โรงเรียนวัดบางพระ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๙๘ นางสาวอัญชลี สำราญใจ 15 โรงเรียนวัดบางพระ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๓๙๙ เด็กหญิงมาริสา สุดสาคร 14 โรงเรียนวัดบางพระ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๐๐ เด็กหญิงเบญจรัตน์ แจ้งนิล 14 โรงเรียนวัดบางพระ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๐๑ เด็กหญิงพรพรรณ ทองไพวัน 14 โรงเรียนวัดบางพระ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๐๒ เด็กหญิงทักษอร ประทุมพา 13 โรงเรียนวัดบางพระ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๐๓ นางสาวกนิษฐา ชะบา 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๐๔ นางสาวธิดารัตน์ ศรีบุญช่วย 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๐๕ นางสาวเบญจรัตน์ เปาวะสันต์ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๐๖ นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมสะอาด 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๐๗ เด็กชายธันวา ไผ่โสภา 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ นครชัยศรี บางพระ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๐๘ เด็กชายธรรมรัตน์ นาคราช 12 โรงเรียนวัดละมุด นครชัยศรี ละมุด นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๐๙ นางสาวอารยา พูลนาผล 18 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๑๐ นางสาวสมฤทัย ปานคงคา 18 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๑๑ นายกฤษฎา บุญประกอบ 18 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๑๒ นางสาวสุภาพร สุคนธนิตย์ 17 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๑๓ นางสาวสุภาวดี สมสาร์ 17 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๑๔ นายศุภวัฒน์ แซ่เจียง 17 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๑๕ นายศุภชัย สุขประเสริฐ 17 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๑๖ เด็กชายจิรภัทร กิจพจน์ 14 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๑๗ เด็กหญิงเยาวเรศ แก้วสา 14 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๑๘ เด็กหญิงกุลณัฐ โคบราญ 14 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๑๙ นายเอกสิทธิ์ จ้อยสองศรี 15 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๒๐ นางสาวหทัยรัตน์ ประดิษฐ์ศร 15 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๒๑ เด็กชายจิณณวัตร อ่วมสายศณ๊ 14 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๒๒ เด็กหญิงชญาณินท์ หัวหว้า 14 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๒๓ เด็กหญิงชุดาพร อุ่นใจ 14 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๒๔ เด็กหญิงรัชนีกร อาจชะนะ 14 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรี สัมปตาก นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๒๕ นายชวกร ตันสิน 17 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๒๖ นายธีรวัฒน์ อินทพาเพียร 16 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๒๗ นายจุลทัสส์ เอกจินดา 16 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๒๘ นายชัชฤทธิ์ วิมุตตา 16 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๒๙ นางสาวลลนา ทองจันทร์ 16 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๓๐ นางสาวจิตรวี ราษฎร์สภา 16 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๓๑ นางสาวกนกวรรณ ชอนิมิตร 16 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๓๒ นายสุรสิทธิ์ ต้นวงค์ 15 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๓๓ นายณัฐวุฒิ ม่วงคำ 15 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๓๔ นายธนกร เก้าวงษ์วาน 15 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๓๕ นายพงษ์พิสุทธิ์ ทิมดี 15 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๓๖ นางสาวลลิตา มีบุญญา 15 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๓๗ นางสาวชนินาถ ทรัพย์ประเสริฐ 15 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๓๘ นางสาวรัตติกาล ประจิตร 15 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๓๙ เด็กชายอนุชา ที่ดินดำ 14 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๔๐ เด็กชายแสงเพชร ยี่แสง 14 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๔๑ เด็กชายจิรายุ สังขภิญโญ 14 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๔๒ เด็กชายฟ้าสุระ เกษานันท์ 14 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๔๓ เด็กชายภควรรษ มหาวัน 14 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๔๔ เด็กชายกฤษนันท์ แสงเมืองเปียง 14 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๔๕ เด็กหญิงพิณพร ฉัตรหิรัญ 14 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๔๖ เด็กหญิงรุ่งธิวา ภู่ยอดยิ่ง 14 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๔๗ เด็กหญิงสุทธิตา แก้วพึ่งทรัพย์ 14 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๔๘ เด็กชายโกมล สุขเกษม 13 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๔๙ เด็กหญิงเสาวคนธ์ พลับพลาทอง 13 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๕๐ เด็กหญิงรุ่งอรุณ สังข์พินโย 13 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๕๑ เด็กหญิงสิริยากร พรมสงวน 13 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรี ใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๕๒ เด็กชายวรเชษฐ ทองประเสริฐ 12 โรงเรียนเจริญสุข นครชัยศรี ประชานาถ นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๕๓ เด็กชายเขตตะวัน เผดิมรอด 14 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๕๔ เด็กชายภัคพล สุขมานพ 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๕๕ เด็กหญิงกนกวรรณ สะสมทรัพย์ 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๕๖ เด็กหญิงกมลรัตน์ เอี่ยมลอยพันธ์ 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๕๗ เด็กหญิงธีรยา บาระมี 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๕๘ เด็กหญิงรังสิมา น้อยกาญจนะ 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๕๙ เด็กหญิงสิริกร คลอดกลาง 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๖๐ เด็กหญิงสิริวรรณ คำรัตน์ 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๖๑ เด็กหญิงอมรา แก้ววารี 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๖๒ เด็กชายณภัทร พู่ธนบัตร 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๖๓ เด็กชายธนวัฒน์ ทวีวัฒนะประยูร 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๖๔ เด็กชายธีระ เทียนทอง 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๖๕ เด็กชายบารมี ประคองวงษ์ 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๖๖ เด็กชายภควัต ธันติยะกุล 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๖๗ เด็กชายวิวัฒน์ ปานเทพอินทร์ 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๖๘ เด็กชายอดิภัทร เผ่าพันธุ์ 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๖๙ เด็กชายอภิมุข พรหมประภัศร 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๗๐ เด็กหญิงฐานิตา เชียงนิยม 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๗๑ เด็กหญิงธาดารัตน์ สุวรรณเนตร 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๗๒ เด็กหญิงนันทวัน ปทุมเมือง 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๗๓ เด็กหญิงนิภาพร มานาง 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๗๔ เด็กหญิงประภาวรรณ รักษายศ 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๗๕ เด็กหญิงภาวินี คลายเพ็ชร 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๗๖ เด็กหญิงสาธิดา ปัญจมานันทกุล 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๗๗ เด็กหญิงสุจิตรา ปานคำ 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๗๘ เด็กหญิงสุชาวดี เหล็กอิ่ม 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๗๙ เด็กหญิงอภิรมย์ วิเศษเผ่า 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๘๐ เด็กหญิงกัญญมล รอดแผ้วพาล 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๘๑ เด็กหญิงนุสรา จันทร์ดำ 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๘๒ เด็กชายปิยะพร ประทุมทอง 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๘๓ เด็กหญิงนันทวัน พุกสุริวงศ์ 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๘๔ เด็กหญิงรัชติกาล ครึ่งธิ 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๘๕ เด็กชายเจษฎา ไชยศรีฮาด 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๘๖ เด็กชายกิตติศักดิ์ นาคซื่อตรง 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๘๗ เด็กชายนฤทธิ์ งามยุทธ 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๘๘ เด็กหญิงณัฐวรรณ ศิริพิน 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๘๙ เด็กหญิงนันทวัน ถวิลหวัง 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๙๐ เด็กชายธนาคม จงอมรสิริเกษม 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๙๑ เด็กชายวัชพล กิจพิทักษ์ 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๙๒ เด็กหญิงกมลรัตน์ วิเศษเผ่า 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๙๓ เด็กหญิงสุรัตนดา จันทร์ลอย 13 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๙๔ เด็กชายประวิทย์ คล้ายสมบัติ 12 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๙๕ นายวีรวัฒน์ กำภูพงษ์ 16 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๙๖ นางสาวจุฑามาศ เอี่ยมอำพันธุ์ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๙๗ นางสาวศศิประภา เตยสุวรรณ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๙๘ นางสาวสุวิมล เปรมบำรุง 16 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๔๙๙ นางสาวประภาศิริ ล้อมสินทรัพย์ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๐๐ นางสาวภัทรทรีนาจ ปิ่นเขียน 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๐๑ นางสาวทอแสง ทุมจะโปะ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๐๒ นางสาวน้ำฝน ศรีวัลลภ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๐๓ นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์เจิมทอง 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๐๔ นางสาวสุธัญญา เหมือนวงษ์ธรรม 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๐๕ นางสาวสุนิสา พันธุลาภ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๐๖ นางสาวสุพัตรา ด่านปราจีน 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๐๗ นางสาวชิดชนก โพธิ์เอก 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๐๘ นางสาวธิติมา นิสภารมย์ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๐๙ นางสาวอมราพร ฉิมงามขำ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๑๐ นายศิริโชค ฮวบดีบอน 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๑๑ นางสาวรุ่งทิพย์ ตระกูลธรรม 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๑๒ นางสาวรวิสรา คณาลัยวุฒิพงศ์ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๑๓ นางสาวสุรัตน์ ศรีทองจ้อย 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๑๔ นางสาวจิราพัชร นิลน้ำเพชร 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๑๕ นางสาวมีนา แซ่บุ้น 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๑๖ นางสาวชลิตตา โสโคกกรวด 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๑๗ นางสาวพัชราภรณ์ สวดมาลัย 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๑๘ นางสาวมัทรี สมบูรณ์บัติ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๑๙ นางสาวกาญจนา ปาลา 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๒๐ นางสาวนันทนา ชารีดี 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๒๑ นางสาวรัตนาภรณ์ ตระกูลจีน 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๒๒ นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มกำพล 16 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๒๓ นางสาวสุธัญญา ทัพขวา 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๒๔ นางสาวอินทิรา นุ่มวงศ์ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๒๕ นางสาวปาริชาติ ภู่อาภรณ์ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๒๖ นายพงศกร บารมี 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๒๗ นายวันชนะ สีนวลขำ 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๒๘ นายณัฐวัฒน์ พลอยอร่าม 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๒๙ นางสาวนัฐฑริกา ม่วงบ้านกวย 15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครชัยศรี สำโรง นครชัยศรี
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๓๐ นายพิษณุ เวชพร 15 โรงเรียนวัดลานคา บางเลน ลานคา บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๓๑ นายวิวัฒน์ ศรีบุญรอด 15 โรงเรียนวัดลานคา บางเลน ลานคา บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๓๒ เด็กหญิงธิดารัตน์ ปานรักษา 14 โรงเรียนวัดลานคา บางเลน ลานคา บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๓๓ เด็กหญิงอาทิตยา ขำยินดี 13 โรงเรียนวัดลานคา บางเลน ลานคา บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๓๔ เด็กหญิงนัทธมน โพธิ์กลิ้ง 13 โรงเรียนวัดลานคา บางเลน ลานคา บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๓๕ เด็กหญิงเกศวลี คุ้มคำ 12 โรงเรียนวัดลานคา บางเลน ลานคา บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๓๖ เด็กชายอิทธิฤทธิ์ น้อยแดง 12 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน เกษมสุริยัมนาจ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๓๗ เด็กชายสการ สังข์กลมเกลี้ยง 11 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน เกษมสุริยัมนาจ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๓๘ เด็กหญิงสุรีรัตน์ รอดสมบุญ 12 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน เกษมสุริยัมนาจ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๓๙ เด็กหญิงภัสสร ธีรพงษ์ 11 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน เกษมสุริยัมนาจ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๔๐ เด็กหญิงกัณฐิกา เฉยนาค 11 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน เกษมสุริยัมนาจ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๔๑ เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินทร์พงษ์ 11 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน เกษมสุริยัมนาจ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๔๒ เด็กหญิงสุชาดา รัศมีจันทร์เพ็ญ 11 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ บางเลน เกษมสุริยัมนาจ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๔๓ เด็กชายพัฒน์พงษ์ สระทองหยอม 14 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง บางเลน ไผ่หูช้าง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๔๔ เด็กชายอำมฤทธิ์ อัชชธนะ 13 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๔๕ เด็กชายธนาธิป ศรีพิพัฒน์ 12 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๔๖ เด็กชายจตุพร พูนบางยุง 12 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๔๗ เด็กหญิงวรกานต์ มานะกูล 13 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๔๘ เด็กหญิงพลอยณุภา จารุชัยฐิติโชติ 12 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๔๙ เด็กหญิงพิชญา ปิ่นสุวรรณ 12 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๕๐ เด็กหญิงมณธิกา เพชรน้อย 12 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๕๑ เด็กหญิงนวลวรรณ ไทรชมภู 11 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๕๒ เด็กหญิงจารุวรรณ เรืองเชื้อเหมือน 11 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๕๓ เด็กหญิงธนภรณ์ มณฑาทิพย์ 11 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๕๔ เด็กหญิงธารารัตน์ ปัจฉิมพิหงค์ 11 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๕๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เฉลิมพันธ์ 11 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๕๖ เด็กหญิงนาราวดี หงษ์ยนต์ 11 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๕๗ เด็กหญิงณัฏฐากร เย็นใจ 11 โรงเรียนวัดบางหลวง บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๕๘ เด็กหญิงสุภัสษร ชูสุวรรณ 14 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๕๙ เด็กหญิงญาณีทรัพย์ แข็งขัน 14 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๖๐ เด็กหญิงปภาวดี เขียวรอดไพร 13 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๖๑ เด็กหญิงธนพร พึ่งนุสนธิ์ 13 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๖๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัดรอดกิจ 13 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๖๓ เด็กหญิงนริศรา พิทักษ์วงษ์ 12 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๖๔ นายสหรัถ ด้วงบุญ 16 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๖๕ นายกิจธณัฐพัฒน์ ลิโมภาสิทธ์ 15 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๖๖ นายพงศธร แซ่ลี้ 15 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๖๗ นายวัชรากร แซ่เฮง 15 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๖๘ เด็กชายธิติวัฒน์ อุตทาลี 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๖๙ เด็กชายจักรพันธ์ ชีวธนานนท์ 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๗๐ เด็กชายวสุ ระดมกิจ 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๗๑ เด็กชายคุ้มทรัพย์ ขันตีทัน 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๗๒ เด็กชายอดิศักดิ์ สระทองล้วน 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๗๓ เด็กชายจิรวัฒน์ คูหาวิชาช่าง 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๗๔ เด็กชายทิภากร รอดพลอย 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๗๕ เด็กชายนนทวัช ทองขาว 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๗๖ เด็กชายนันทวัฒน์ สุวรรณวิเชียร 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๗๗ เด็กชายยงยศ คชศาสตร์ศิลป์ 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๗๘ เด็กชายวรวุฒิ กองเมือง 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๗๙ เด็กชายศักดิ์ชัย คงคาหลวง 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๘๐ เด็กชายอภิชาติ แซ่โอ้ว 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๘๑ เด็กชายกิตติศักดิ์ ทองภักดี 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๘๒ เด็กชายกิตติศักดิ์ ศิวะโกศิษฐ์ 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๘๓ เด็กชายณัฐภัทร ชีวอรรถกร 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๘๔ เด็กชายนนทวัฒน์ รัตนมาลัยรักษ์ 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๘๕ เด็กชายพณิชพงศ์ บรรเจิดพน 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๘๖ เด็กชายพัทธนันท์ สุวรรณเทศ 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๘๗ เด็กชายสรศักดิ์ เกตุพันธ์ 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๘๘ เด็กชายอภิเดช ทองดอนน้อย 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๘๙ เด็กชายกฤตนัย ปักษี 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๙๐ เด็กชายฐิรวัฒน์ หวง 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๙๑ เด็กชายพิสิษฐ์ ถิ่นบางบน 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๙๒ เด็กชายสุรเชษฐ รักษาพงศ์ 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๙๓ เด็กชายสุรศักดิ์ ธรรมชูเชาวรัตน์ 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๙๔ เด็กชายอัครวรรษ คุ้มเสม 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๙๕ เด็กชายอัมพล เพ็งภิญโญ 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๙๖ เด็กชายอาภากรณ์ แซ่โค้ว 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๙๗ เด็กชายอิทธิพล พึ่งนุสนธิ์ 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๙๘ นางสาวชุติมณทน์ น้อยบัวงาม 15 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๕๙๙ นางสาวปภาภรณ์ นุชชาดี 15 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๐๐ นางสาวสิริธิดา พงษ์เจริญ 15 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๐๑ นางสาวสัญธิชา มาลีพันธุ์ 15 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๐๒ นางสาวจุฑามาศ แซ่ลิ้ม 15 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๐๓ นางสาวจิราพร เพ็งภิญโญ 15 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๐๔ เด็กหญิงกัญญาภรณ์ คำไทรแก้ว 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๐๕ เด็กหญิงคุณิตาพร พิมพิรัตน์ 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๐๖ เด็กหญิงบุษราภรณ์ ทรงกิจวิศวการ 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๐๗ เด็กหญิงปนัดดา ผิวปานนิล 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๐๘ เด็กหญิงปวันรัตน์ กาวินตุ้ย 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๐๙ เด็กหญิงปิยนันท์ ทรัพย์วัฒนไพศาล 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๑๐ เด็กหญิงภิญญา เตชะเพิ่มผล 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๑๑ เด็กหญิงสุพัตรา เดชป้อง 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๑๒ เด็กหญิงวิริญา รุ่งเรือง 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๑๓ เด็กหญิงปนัดดา บูชา 14 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๑๔ เด็กหญิงธัญรัตน์ สระทองพูล 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๑๕ เด็กหญิงธัญชนก ช่างเคหะ 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๑๖ เด็กหญิงณัฐมล เหมหงษา 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๑๗ เด็กหญิงปนิตา ปันหาญ 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๑๘ เด็กหญิงปลายฟ้า เศรษฐานันท์ 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๑๙ เด็กหญิงพจนีย์ ยอดมิ่งขวัญ 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๒๐ เด็กหญิงวีรโยษิตา อัครเศรษฐโชติ 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๒๑ เด็กหญิงสโรชา ฟ้าหวั่น 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๒๒ เด็กหญิงสุชานาถ อภินันท์พิสุทธิ์ 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๒๓ เด็กหญิงสุธิตา จันทสร 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๒๔ เด็กหญิงสุรภา อร่ามมนุปัญญากุล 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๒๕ เด็กหญิงอทิตยา อยู่ยืด 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๒๖ เด็กหญิงอภิชญา สามบุญลือ 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๒๗ เด็กหญิงอรวรรณ มีสุขดี 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๒๘ เด็กหญิงกมลพิทักษ์ วงเวียน 13 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๒๙ เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญยปรารภชัย 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๓๐ เด็กหญิงณัฏฐา ปิ่นโรจน์ 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๓๑ เด็กหญิงณัฐมน แซ่ลิ่ม 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๓๒ เด็กหญิงณัฐริการ์ รักษ์กิจพัฒนา 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๓๓ เด็กหญิงนิชกร ชาวปลายนา 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๓๔ เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์ ฐิติวรภักดิ์ 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๓๕ เด็กหญิงพนิดา แซ่ฮึง 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๓๖ เด็กหญิงพิชญ์สินี คุ้มจอหอ 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๓๗ เด็กหญิงรัตนากร พันทัพ 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๓๘ เด็กหญิงวรินดา ศรีกระจ่าง 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๓๙ เด็กหญิงศุภาวดี ตุ้มนิลการ 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๔๐ เด็กหญิงสุภาริณี กุมภาลี 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๔๑ เด็กหญิงปิยาพัชร สุขแสงศรี 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๔๒ เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ อินทโฉม 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๔๓ เด็กหญิงชมพูนุท แก้วเกิดเถื่อน 12 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๔๔ เด็กหญิงนันทินี ป้อมเนียม 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๔๕ เด็กหญิงกุลปาลี ภัทร์พงศกร 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๔๖ เด็กหญิงเจนจิรา คงคาหลวง 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๔๗ เด็กหญิงฑิตฐิตา สระทองย่อ 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๔๘ เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่ลี้ 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๔๙ เด็กหญิงเบญจลักษณ์ ทรงกิจวิศวการ 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๕๐ เด็กหญิงปริญดา เสนาสุ 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๕๑ เด็กหญิงมลฑริกา ย้อยหยด 11 โรงเรียนเจี้ยนหัว บางเลน บางหลวง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๕๒ เด็กหญิงนริศรา อินทร์ถนอม 12 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางเลน บางน้อยใน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๕๓ เด็กหญิงอลิษา ศรีจง 12 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางเลน บางน้อยใน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๕๔ เด็กหญิงเกวลิน อินทร์ถนอม 12 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางเลน บางน้อยใน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๕๕ เด็กหญิงทิพรัตน์ หงษ์ทอง 11 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางเลน บางน้อยใน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๕๖ เด็กหญิงวรรณษา เรืองเชื้อเหมือน 11 โรงเรียนวัดบางน้อยใน บางเลน บางน้อยใน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๕๗ เด็กหญิงอนงค์นาถ ทรพับ 14 โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๕๘ เด็กหญิงทับทิม เพชรม่อม 14 โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๕๙ เด็กหญิงสุธิดา พูนบางยุง 12 โรงเรียนตลาดเกาะแรต บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๖๐ เด็กชายบูรพันธ์ ซุ่นฮวด 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๖๑ เด็กชายภานุพงษ์ ชมภูศรี 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๖๒ เด็กหญิงกรรณิกา อ่วยเจริญ 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๖๓ เด็กหญิงจิรภิญญา รักษาผล 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๖๔ เด็กหญิงดลยา จีนวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๖๕ เด็กหญิงปิญชา มูลทองน้อย 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๖๖ เด็กหญิงภัทรปณัช สุนทรมัจฉธ 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๖๗ เด็กหญิงเมธินี พวงมาลี 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๖๘ เด็กหญิงรุ้งนภา ทองราฎร์ 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๖๙ เด็กหญิงลักษิกา ธุระสุข 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๗๐ เด็กหญิงสุพรรษา สุขสมจิต 11 โรงเรียนบ้านบางเลน บางเลน ศรีประชาวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๗๑ นายกฤตดนัย ศรีรินทร์ 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๗๒ นายเกียรติศักดิ์ สีการักษ์ 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๗๓ นายณัฐวุฒิ สุทธิโรจน์ 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๗๔ นายพีระพงษ์ ภิรมย์นิล 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๗๕ นายไพฑูรย์ ทองแท้ 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๗๖ นายสมรักษ์ แก้วโนวรัตน์ 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๗๗ นายภควัฒน์ แก้วไทรอินทร์ 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๗๘ นายเรวัฒน์ ภู่แก้ว 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๗๙ นางสาววิภาดา โพธิ์อุบล 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๘๐ เด็กชายชนุดม แก้วสมบูรณ์ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๘๑ เด็กชายธวัชชัย อ้นชาวนา 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๘๒ เด็กชายธีรภัทร์ ศรีบัว 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๘๓ เด็กชายนพดล ฟักสุบรรณ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๘๔ เด็กชายปรัชญา ฟักหอมเกร็ด 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๘๕ เด็กชายภูวนัย แก้วไทรนัน 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๘๖ เด็กชายภูวนาท ทองศรีเมือง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๘๗ เด็กชายสุรพงษ์ แสงค้า 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๘๘ เด็กหญิงเกวรินทร์ จันทมูล 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๘๙ เด็กหญิงจันทร์ทิวรรณ แก้วไทรคช 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๙๐ เด็กหญิงชนัดดา ชูสุวรรณ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๙๑ เด็กหญิงนันทิดา เทียนทอง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๙๒ เด็กหญิงเนาวรัตน์ ศรีบัว 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๙๓ เด็กหญิงปนัดดา คำน้ำแดง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๙๔ เด็กหญิงพนิดา ขำวงษ์ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๙๕ เด็กหญิงเมตตา ไทรศรีคำ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๙๖ เด็กหญิงศิริพร หลงสมบูรณ์ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๙๗ เด็กหญิงหทัยภัทร รุ่งเรือง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๙๘ เด็กชายณัฐพล ไทรศรีคำ 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๖๙๙ เด็กชายธนายุทธ ชมชิด 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๐๐ เด็กชายอานันท์ น้ำดอกไม้ 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๐๑ เด็กหญิงประภัสสร รุ่งรัตนกิจ 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๐๒ เด็กหญิงพัณณิตา จันทร์เพ็ญ 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๐๓ เด็กหญิงมาริษา ธรรมวิจารณ์ 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๐๔ เด็กหญิงสุวิมล มูลทองชุน 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๐๕ เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีสุดดี 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๐๖ เด็กหญิงอรรัฎฎา วงศ์อนันต์ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ บางเลน โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๐๗ นายกิตตินันท์ เรืองศรี 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๐๘ นายจักรกฤษณ์ อยู่รอด 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๐๙ นายชัชธภูมิ สุขวิจิตร 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๑๐ นายณัฐพงศ์ แป้นกลม 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๑๑ นายณัฐพล ศรีทองเอี่ยม 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๑๒ นายตะวัน ศรีสงกา 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๑๓ นายนเร จักระนอง 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๑๔ นายวิระพันธ์ ลิ้มเฉลิม 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๑๕ เด็กชายคมสัน ศรีสนธิ์ 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๑๖ เด็กชายฉัตรชัย มากรูดอินทร์ 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๑๗ เด็กชายดนุสรณ์ ปกเกล้า 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๑๘ เด็กชายปณิธาน ศรีดาวเดือน 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๑๙ เด็กชายวีรศักดิ์ เมฆพยับ 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๒๐ เด็กชายศิรวัฒน์ สุขวิจิตร 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๒๑ นางสาวเกสรา เย็นเพ็ชร 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๒๒ นางสาวจารุวรรณ ศรีบุญรอด 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๒๓ นางสาวดวงใจ ราอี 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๒๔ นางสาวทิวา ทองคำ 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๒๕ นางสาวนุชนาถ สังข์ขาว 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๒๖ นางสาวภัททิยา นามนาวา 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๒๗ นางสาววรรณศิริ อินทร์สวาท 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๒๘ นางสาวสุนิสา สมองรัมย์ 15 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๒๙ เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีธรรม 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๓๐ เด็กหญิงนารีรัตน์ เตียวเขื่อนแก้ว 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๓๑ เด็กหญิงเบญญาภา น้อยนวล 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๓๒ เด็กหญิงภัคจิรา คุ้มคลองโยง 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๓๓ เด็กหญิงวทันยา แตงอ่อน 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๓๔ เด็กหญิงอาทิติยา ปั้นดำราชวงษ์ 14 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๓๕ เด็กหญิงกาญจนา ศรีแสงจันทร์ 13 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๓๖ เด็กหญิงพรทิพา แฟนพิมาย 13 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางเลน บึงลาดสวาย บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๓๗ เด็กหญิงลลิตา ชอ้อนชม 11 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ บางเลน สุขวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๓๘ เด็กหญิงนาง อาหลง 12 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ บางเลน สุขวัฒนาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๓๙ เด็กหญิงชมนาด นาคสีสุก 13 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ บางเลน นราภิรมย์ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๔๐ นางสาวพุทธรักษา โฉมยง 15 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ บางเลน นราภิรมย์ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๔๑ เด็กหญิงจันทร์ ตาพุธ 14 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ บางเลน นราภิรมย์ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๔๒ เด็กหญิงตาลหลู่ จ่ามผอง 14 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ บางเลน นราภิรมย์ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๔๓ เด็กชายชัยณรงค์ ปั้นประดับ 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๔๔ เด็กชายนพรัตน์ บุญเรืองรอด 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๔๕ เด็กชายประณต สุขสำเนียง 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๔๖ เด็กชายสหสวรรษ พลายชมพูนุท 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๔๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถิ่นวงษ์โพธิ์ 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๔๘ เด็กหญิงธิชาภรณ์ ภิรมย์สังข์ 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๔๙ เด็กหญิงยุพิณ กลิ่นหอม 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๕๐ เด็กหญิงรัตนาวดี ไทรชมภู 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๕๑ เด็กหญิงวิจิตรา แจ่มศรี 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๕๒ เด็กหญิงอทิตยา ศรีพัฒน์อินทร์ 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๕๓ เด็กหญิงอารยา ศรีเอี่ยมออง 12 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ บางเลน บางไผ่นารถ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๕๔ เด็กชายจิรพัฒน์ อินทร์รักษา 12 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง บางเลน ไผ่สามตำลึง บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๕๕ นายเอกบุรุษ สังข์อยู่ดี 17 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๕๖ นายภาณุวัฒน์ จ้อยทองมูล 16 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๕๗ นายจิระพงษ์ ศรีสังวาลย์ 15 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๕๘ เด็กชายสมชาย ชุมพลไพศาล 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๕๙ เด็กชายพิชิตชัย ศรีสนชัย 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๖๐ เด็กชายนัฎฐชัย วานิชพงษ์พันธุ์ 13 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๖๑ เด็กชายเกริกชัย รื่นเริงใจ 13 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๖๒ เด็กชายพันธกานต์ พุ่มนิล 13 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๖๓ นางสาวจิราพร พึ่งประชา 18 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๖๔ นางสาวอรวรรณ อมรปิยกิจ 17 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๖๕ นางสาววิภาพร ธรรมสวัสดิ์ 16 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๖๖ นางสาวอลิสา ปักษี 16 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๖๗ นางสาวทัศนีย์ จินดาดวง 16 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๖๘ เด็กหญิงศิริพร ศรีนงนุช 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๖๙ เด็กหญิงสัณห์สมร ศรีแสงทรัพย์ 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๗๐ เด็กหญิงจินดามณี รุจิวงศ์โรจน์ 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๗๑ เด็กหญิงพรทิพย์ ทิณวงษ์โพธิ์ 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๗๒ เด็กหญิงกาญจนา สมพบ 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๗๓ เด็กหญิงฑิตฐิยา สอนโพนงาม 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๗๔ เด็กหญิงจนิสตา สียางนอก 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๗๕ เด็กหญิงวรรษมล โตอนันต์ 14 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๗๖ เด็กหญิงน้ำฝน แสงสีสม 13 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๗๗ เด็กหญิงมินตรา ศรีนกทอง 13 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ บางเลน สว่างอารมณ์ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๗๘ เด็กหญิงสุกัญญา ศรีอันยู้ 13 โรงเรียนไทรน้อย บางเลน สว่างอารมณ์ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๗๙ เด็กหญิงนฤมล สังข์ภิรมย์ 13 โรงเรียนไทรน้อย บางเลน สว่างอารมณ์ บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๘๐ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ คุ้มพะเนียด 12 โรงเรียนวัดบัวปากท่า บางเลน เกษตราราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๘๑ เด็กชายวรุต รุ่งรังษี 12 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางเลน รางกระทุ่ม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๘๒ เด็กชายโชคชัย เลี้ยงรักษา 12 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางเลน รางกระทุ่ม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๘๓ เด็กชายบุณรักษ์ ศรีบางจาด 12 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางเลน รางกระทุ่ม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๘๔ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขสงวน 12 โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม บางเลน รางกระทุ่ม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๘๕ เด็กหญิงประภาวี เลี้ยงรักษา 12 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางเลน คลองเสมียนตรา บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๘๖ เด็กหญิงสมฤทัย ปุยภิรมย์ 12 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย บางเลน คลองเสมียนตรา บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๘๗ เด็กหญิงณัฐชา แก้วไทรหาญ 12 โรงเรียนวัดบางภาษี บางเลน บางภาษี บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๘๘ เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีอรุณ 12 โรงเรียนวัดบางภาษี บางเลน บางภาษี บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๘๙ เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสมผัน 12 โรงเรียนวัดบางภาษี บางเลน บางภาษี บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๙๐ เด็กหญิงสมพิศ ศรีเพ็ชร 14 โรงเรียนวัดบางปลา บางเลน บางปลา บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๙๑ เด็กหญิงชณิตา มีถาวร 13 โรงเรียนวัดบางปลา บางเลน บางปลา บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๙๒ เด็กหญิงอภิรดี อรุณภู่ 11 โรงเรียนบ้านหนองปรง บางเลน พุทธาราม บางเลน
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๙๓ นายธนัตถ์ คุ้มจิตร์ 15 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๙๔ นายยุทธนา มลิทอง 15 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๙๕ เด็กชายกฤษณ์ กุมสุระ 14 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๙๖ นางสาวจุฑารัตน์ วิบุญชาติ 15 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๙๗ นางสาวชนิตา เพ็ชรหลำ 15 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๙๘ นางสาวอทิตยา มีคลองโยง 15 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๗๙๙ เด็กหญิงชนาธิป งูคำ 14 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๐๐ เด็กหญิงทิฆัมพร พรหมลิกุล 14 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๐๑ เด็กหญิงพชรพรรณ ขำสุข 14 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๐๒ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประเสริฐ 14 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๐๓ เด็กหญิงหวาน อ้นพรหม 14 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๐๔ เด็กหญิงอรณิชา นรขำ 14 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๐๕ เด็กหญิงเบญจพร พิสดวงดาว 13 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๐๖ เด็กหญิงพนิดา กล่ำคลองตัน 13 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๐๗ เด็กหญิงยศวดี คำอุ่น 13 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๐๘ เด็กหญิงวิชชุอร ศรีคำฮวด 13 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๐๙ เด็กหญิงต่าย แสงขาน 12 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๑๐ เด็กหญิงลลิตา มีคลองโยง 12 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๑๑ เด็กหญิงสุจิตตรา จิตรโชติ 12 โรงเรียนวัดมะเกลือ พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๑๒ เด็กชายปฐมพร ศรีเอม 13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๑๓ เด็กหญิงพรวสุ อัศวจารุพันธุ์ 13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๑๔ เด็กหญิงการะเกด ฤทธิ์แก้ว 13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๑๕ เด็กหญิงทอฝัน เหมือนวงศ์คำ 13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๑๖ เด็กหญิงวริศรา บุญศฺริ 13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๑๗ เด็กหญิงสหฤทัย ปัญญาแก้ว 13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๑๘ เด็กหญิงสุนันทา หนูหน่าย 13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๑๙ เด็กชายคชพันธ์ พันธ์ประสิทธิเวช 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๒๐ เด็กชายคุณภัทร พิมพา 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๒๑ เด็กชายคุณากร พิมพา 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๒๒ เด็กชายชญานนท์ เปลี่ยนสี 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๒๓ เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวโสภา 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๒๔ เด็กชายธนาธนัชย์ กันต่าย 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๒๕ เด็กชายกิตติธัช ช้างทอง 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๒๖ เด็กชายจักรพันธ์ เบญจมาตร 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๒๗ เด็กชายอานนท์ จินวงษ์โป๊ 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๒๘ เด็กหญิงปรีนันท์ ช่วยบุดดา 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๒๙ เด็กหญิงพินวิภา โพธิ์ไทรย์ 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๓๐ เด็กหญิงเมธาวี ศรีสวัสดิ์ 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๓๑ เด็กหญิงสุนิสา สอนศาตร์ 14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๓๒ นายธนวุฒิ คำปาเครือ 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๓๓ นางสาวจุฑามาศ มีป้อม 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๓๔ นางสาวปัทวรรณ สนั่นวงศ์สังข์ 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๓๕ นางสาวปาริชาติ ฤทธิ์น้อย 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๓๖ นางสาววรรณิภา อูปแก้ว 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๓๗ นางสาวสลิตา จินดาฤทธิ์ 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๓๘ นางสาวสินีนาฏ กาญจนอุภัย 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๓๙ นางสาวสุชญา ทินกลิ่น 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๔๐ นางสาวอันดามัน ศรียารันต์ 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๔๑ นายพีรยุทธ ศรีเลิศ 16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๔๒ นางสาวสุพรรษา เชื้อนุ่น 16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๔๓ นางสาวกนกวรรณ แสนสาธารณะ 17 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๔๔ นางสาวสิรินทรา เรืองรองกูล 17 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา พุทธมณฑล มะเกลือ พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๔๕ เด็กหญิงวิภาดา อินทร์กรุงเก่า 12 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล มงคลประชาราม พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๔๖ เด็กหญิงจิราพร บุษบงก์ 12 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล มงคลประชาราม พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๔๗ เด็กหญิงเพชรไพลิน พวงประดับ 12 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล มงคลประชาราม พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๔๘ เด็กหญิงวรรณกานต์ บุญรักษา 12 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล มงคลประชาราม พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๔๙ เด็กหญิงสิริยากร นิลม้าย 12 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล มงคลประชาราม พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๕๐ เด็กหญิงลลิตา รอดแตง 12 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล มงคลประชาราม พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๕๑ เด็กหญิงอรนภา สกุลหอม 11 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล มงคลประชาราม พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๕๒ เด็กหญิงสาธิตา เขียวคำรพ 11 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล มงคลประชาราม พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๕๓ เด็กหญิงอารยา สนธยานานนท์ 11 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล มงคลประชาราม พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๕๔ เด็กหญิงปวิชญา ปมุตพงศ์ 11 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ พุทธมณฑล มงคลประชาราม พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๕๕ เด็กชายภูมิรพี แซ่ตั้ง 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๕๖ เด็กหญิงสุมิลตรา สิทธิสวนจิก 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๕๗ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โคตรสมบัติ 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๕๘ เด็กหญิงวนาลี กิจจานนท์ 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๕๙ เด็กหญิงกุลธิดา ชายศรี 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๖๐ เด็กหญิงพลอยชมพู รื่นเริงใจ 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๖๑ เด็กหญิงศิรินภา ประภามณฑล 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๖๒ เด็กชายสิริพงศ์ อุดมโชคสิริถาวร 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๖๓ เด็กหญิงอารียา ชัยวิเศษ 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๖๔ เด็กหญิงณิชชยาวรรณ ฐิติกาญจน์กุล 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๖๕ เด็กหญิงกุลปริยา บูรณบัณฑิต 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๖๖ เด็กหญิงลลิตา ขาวใหม่ 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๖๗ เด็กชายภูริทัต นาคฤทธิ์ 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๖๘ เด็กชายรวินท์ วัฒนะ 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๖๙ เด็กหญิงณีรนุช เหมือนแก 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๗๐ เด็กชายจารุวิทย์ สิริพรโภคานันท์ 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๗๑ เด็กชายณฐพล ทองชิว 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๗๒ เด็กชายณัฐภัทร มีแจ้ง 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๗๓ เด็กชายปรเมธร์ จันทร์พรหม 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๗๔ เด็กชายเมธี ศรีประทุมรักษ์ 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๗๕ เด็กชายสิวลี วงค์สว่างพานิช 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๗๖ เด็กหญิงกชมน ธรรมเสน่ห์ 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๗๗ เด็กหญิงไข่มุก อินทรวิชัย 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๗๘ เด็กหญิงฉันทพิชญา พูลสุข 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๗๙ เด็กหญิงญาณิกา ไชยรัตน์ 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๘๐ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จันทรสมบัติ 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๘๑ เด็กหญิงพิชชาภา วงศ์ผาสุกสถาพร 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๘๒ เด็กหญิงแพรพลอย พฤฒพงษ์ 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๘๓ เด็กหญิงภาสิณี ภูอุดม 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๘๔ เด็กหญิงรติยากร ก่อกอง 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๘๕ เด็กหญิงศุภนิดา เดชอ่อนพันธุ์ 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๘๖ เด็กหญิงอาทิตยา ทองสุข 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๘๗ เด็กหญิงศศิประภา ราชกร 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๘๘ เด็กหญิงสุดารัตน์ พงประเสริฐ 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๘๙ เด็กชายสานนท์ ทวีนุช 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๙๐ เด็กชายศุภวิชญ์ พึ่งฉิม 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๙๑ เด็กชายนวพรรษ ไพบูลย์ทรัพย์สิน 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๙๒ เด็กหญิงณัชชา อินทไทร 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๙๓ เด็กหญิงสุนทรี หนูเกลี้ยง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๙๔ นายอรรถพล ตุ้มโหมด 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๙๕ นายรังสิมันต์ เขตอุดมชัย 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๙๖ นางสาวบวรรัตน์ จิตต์รุ่งเรืองสุข 15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๙๗ นางสาววิไลวรรณ กนกพัฒนกิจ 16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๙๘ นางสาววราลี เอื้อจิตติโภคา 16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๘๙๙ นางสาววัชรียา นกสุข 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม พุทธมณฑล เทพนิมิต พุทธมณฑล
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๐๐ นางสาวนนทกาญจน์ สุวรรณเนตร 18 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๐๑ นางสาวมิรันตรี โสภา 18 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๐๒ นายฉัตรชัย สะสีแสง 17 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๐๓ นายณัฐพล คำเพ็ง 17 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๐๔ นายภานุพงษ์ ทองประไพ 17 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๐๕ นางสาวมยุรี บุญมี 17 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๐๖ นายฑศวรรษ สีระชาติ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๐๗ นายจักกฤษ แดงมณี 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๐๘ นายธนพล สัจสุวรรณ์ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๐๙ นายมงคล เกตุหลำ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๑๐ นายนัฐวุฒิ ลือจันดา 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๑๑ นายชัยโรจน์ ระดับปัญญาวุฒิ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๑๒ นายวิษณุ ศาลางาม 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๑๓ นายพันประชา พรมเรียน 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๑๔ นายปัณณวัฒน์ แก้วชมเชย 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๑๕ นางสาวพิมพ์ใจ คำแก้ว 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๑๖ นางสาวกนกพิชญ์ วรรณรังษี 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๑๗ นางสาวขนิษฐา สุทธไชย 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๑๘ นางสาวนภัสสร ศรีประเสริฐ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๑๙ นางสาวปาริฉัตร ปานนาค 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๒๐ นางสาวอรัญญาวรรณ วังทะพันธ์ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๒๑ นางสาวลลิตา แฟงมาก 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๒๒ นางสาวนัยรัตน์ เจริญพรพิทักษ์ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๒๓ นางสาวปาริฉัตร หลีค้า 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๒๔ นางสาวสุพรรษา แก้วสมบูรณ์ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๒๕ นางสาวนาตาชา กล่ำฮุ้ย 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๒๖ นางสาวปิยาภรณ์ อินทร์กรุงเก่า 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๒๗ นางสาวนันทวัน สุพงษ์ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๒๘ นางสาวปวีณา การรัมย์ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๒๙ นางสาวสุดาวรรณ ยิ่งยอดกุล 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๓๐ นางสาวสุภาพัฒน์ บัวระพา 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๓๑ นางสาวกาญจนี ว่องไว 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๓๒ นางสาวพุธิตา วงษา 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๓๓ นางสาวสุจิตรา มูลเหลา 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๓๔ นางสาวแพรวนภา บัวแก้ว 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๓๕ นางสาวกุลนัฐ กุสุมาลย์ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๓๖ นางสาวสายชล ทัดแช้ม 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๓๗ นางสาวอุมาภรณ์ เกิดปั้น 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๓๘ นางสาวจุฑามาศ สีลำไต้ 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๓๙ นางสาวชื่นกมล บุญทอง 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๔๐ นางสาวอัมภิกา ปีบัว 16 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๔๑ นายพงศ์ภัค บุญพึ่ง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๔๒ นายมณฑล น้ำแก้ว 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๔๓ นายอิษฎา จันทร์เจริญ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๔๔ นายวสันต์ ปุราชะทำมัง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๔๕ นายนฤเบศ บุญโพธิ์ทอง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๔๖ นายปิยพล เต็มเปี่ยม 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๔๗ นายรัฐพล ทองแพ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๔๘ นายสุทธินันท์ พงษ์เอก 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๔๙ นายณัทภาส ผิวเหลือง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๕๐ นายณัฐพล คำอ่อน 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๕๑ นายเกรียงไกร บุญเผือก 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๕๒ นายศิรินทร์ พรมชัย 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๕๓ นายณัฐวุฒิ จันทุม 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๕๔ นายสุกฤษฎิ์ แก้วอาสา 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๕๕ นางสาวนันทิชา ปิ่นแสง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๕๖ นางสาวณัฏฐา ธัญญเจริญ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๕๗ นางสาวธัญชนก จิตรบรรจง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๕๘ นางสาวธิษตยา คงสุข 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๕๙ นางสาวภานุมาส อินทร์บำรุง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๖๐ นางสาวรุ่งมณี แดนพิมสาย 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๖๑ นางสาวกนกวรรณ ยอดอาจ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๖๒ นางสาวปิยะพร เส็งสาย 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๖๓ นางสาวสุทธินี สุทธิวรรณ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๖๔ นางสาววิภาดา ตั๊นเจริญ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๖๕ นางสาวเกศรินทร์ สุขตะโก 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๖๖ นางสาวปภัสวรรณ อันทะปัญญา 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๖๗ นางสาวกรรณิการ์ จ้อยจินดา 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๖๘ นางสาวมาริษา แพนใฮ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๖๙ นางสาวอาทิตยา เกิดเจริญ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๗๐ นางสาวพัชรีญา ภูชัยผา 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๗๑ นางสาวหญิง นาแซง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๗๒ นางสาวกรรณิการ์ จันทคัด 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๗๓ นางสาวกัญญารัตน์ ลือกำลัง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๗๔ นางสาวกัลย์สุดา ปั้นก้อน 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๗๕ นางสาวนัทชา โรจน์บุนส่งศรี 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๗๖ นางสาวศุภลักษณ์ โพธิ์รักษา 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๗๗ นางสาวแก้วกานต์ ครุธชา 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๗๘ นางสาวศศิวิมล ทาพันธ์ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๗๙ นางสาวทัดติยา บุตรดา 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๘๐ นางสาวพรรณิภา กิจสมัย 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๘๑ นางสาวมลฑา เศิกศิริ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๘๒ นางสาวรัตติญา ชวศิลป 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๘๓ นางสาวชมพลู คล้ายแจ้ง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๘๔ นางสาวธิดารัตน์ อยู่ในวงษ์ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๘๕ นางสาววิลาวัณย์ มากเหลือ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๘๖ นางสาวนัยเนตร ทองดี 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๘๗ นางสาววริษา แก้วพงษ์ษา 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๘๘ นางสาวพิมพัน บรรจงฤทธิ์ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๘๙ นางสาวณัฎฐณิชา สุขะโน 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๙๐ นางสาวสมฤทัย บุญเล็ก 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๙๑ นางสาวอมรรัตน์ วัฒนรังสรรค์ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๙๒ นางสาวพิมพ์จันทร์ ดอกบัว 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๙๓ นางสาวเกศนิภา แสงสว่าง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๙๔ นางสาวจินต์จุฑา ท่อนทอง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๙๕ นางสาวนิชา กล่อมเชื้อ 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๙๖ นางสาววราลี ทรงหยง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๙๗ นางสาวกรกนก เพียรทอง 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๙๘ นางสาวจิรนันท์ อยู่มั่น 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๑๙๙๙ นางสาวอัญชลี ไชยปัญหา 15 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๐๐ เด็กชายกมล คงสุข 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๐๑ เด็กชายวุฒิพงษ์ ปานสำราญ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๐๒ เด็กชายอัฐวุฒิ แย้มจินดา 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๐๓ เด็กชายณัฐวัฒน์ สงเคราะห์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๐๔ เด็กชายจิรภัทร สวัสดิ์เนียม 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๐๕ เด็กชายภูตะวัน จันทร์สี่ทิศ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๐๖ เด็กชายธนกร คงสถาน 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๐๗ เด็กชายนครินทร์ หรสิทธิ์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๐๘ เด็กชายชลธี วะสะศิริ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๐๙ เด็กชายหัตถ์ธพล เสียงใส 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๑๐ เด็กชายอภิชาติ เอี่ยมสุวรรณ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๑๑ เด็กชายทัศพล พลดร 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๑๒ เด็กชายปฏิภาณ ศาลางาม 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๑๓ เด็กชายสันติภาพ ศรีจันทร์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๑๔ เด็กชายฉันทวัฒน์ คงใคร 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๑๕ เด็กชายพลพิสุทธิ์ ปลื้มใจ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๑๖ เด็กชายสิทธิชัย สดใส 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๑๗ เด็กชายชูเกียรติ ชูเกตุ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๑๘ เด็กชายนรุตม์ กลัดสำเนียง 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๑๙ เด็กชายปราโมทย์ เรียงแหลม 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๒๐ เด็กชายกฤษดา กันยาประสิทธิ์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๒๑ เด็กชายไกรสร สุขสวัสดิ์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๒๒ เด็กชายธนะวัฒน์ ลาดนอก 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๒๓ เด็กชายพงษ์กรณ์ โง้วเลิศวิริยะ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๒๔ เด็กชายโกสิต พุทธคุณากร 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๒๕ เด็กชายชาญยุทธ พงศะบุตร 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๒๖ เด็กชายนครินทร์ ศรีสำราญ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๒๗ เด็กหญิงชุติพร เรือนงาม 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๒๘ เด็กหญิงน้องหนึ่ง ประทุมแก้ว 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๒๙ เด็กหญิงประภัสรา กรวิเชียร 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๓๐ เด็กหญิงศุทธดา คำสิงห์นอก 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๓๑ เด็กหญิงสุฑาทิพย์ จันทร์ศักดา 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๓๒ เด็กหญิงสุวัจณี เสือคง 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๓๓ เด็กหญิงธนิดา เล็กประยูร 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๓๔ เด็กหญิงอรยา แก้วสลับ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๓๕ เด็กหญิงวันเพ็ญ ปานประเสริฐ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๓๖ เด็กหญิงกิตติพร ด้วงอ่วม 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๓๗ เด็กหญิงณัฎฐา ดีประเสริฐ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๓๘ เด็กหญิงนัยน์ปพร บริบาลบุรีภัณฑ์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๓๙ เด็กหญิงโสรยา สืบอินทร์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๔๐ เด็กหญิงสกุลทิพย์ แสงขาว 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๔๑ เด็กหญิงสุรัตติญา จาตุรัส 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๔๒ เด็กหญิงกัลย์สุดา วัชดลชัย 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๔๓ เด็กหญิงจันทร์ธิมา บุญอำไพ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๔๔ เด็กหญิงจุฑามาศ บุญปก 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๔๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์ แดงชาวนา 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๔๖ เด็กหญิงศศิวิมล แย้มพลับ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๔๗ เด็กหญิงสุนิษา ศรีบุญเรือง 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๔๘ เด็กหญิงสุพรรษา สุขสงวน 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๔๙ เด็กหญิงจุฑามาศ แก้ววงษ์วาน 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๕๐ เด็กหญิงพรพิมล สงฆ์รักษา 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๕๑ เด็กหญิงสุมินตรา เกิดสุข 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๕๒ เด็กหญิงบุสรา ปิ่นจินดา 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๕๓ เด็กหญิงณัฎฐา หร่ายมณี 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๕๔ เด็กหญิงสร้อยแก้ว น้ำทิพย์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๕๕ เด็กหญิงจุฑารวดี จันดาเบ้า 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๕๖ เด็กหญิงชลธิชา นนทะคำจันทร์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๕๗ เด็กหญิงอาภัสรา มาพา 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๕๘ เด็กหญิงสิวิไล ธนธนานนท์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๕๙ เด็กหญิงจุฑามาศ ขาวเจริญ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๖๐ เด็กหญิงณัฐชา เยื้อนต่อวงศ์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๖๑ เด็กหญิงพิมานมาศ ขาวเจริญ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๖๒ เด็กหญิงจุฑามาศ จรูญจาฎพจน์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๖๓ เด็กหญิงศศิธร แก้วสมนึก 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๖๔ เด็กหญิงบุษราคัม คำสอน 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๖๕ เด็กหญิงมณฑิรา หมีสอาด 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๖๖ เด็กหญิงศิญารัตน์ ปล่ำตะขบ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๖๗ เด็กหญิงสุกัญญา แสงสอาด 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๖๘ เด็กหญิงมุกอาภา สามงามพรม 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๖๙ เด็กหญิงศิรดา พันธ์เพ็ง 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๗๐ เด็กหญิงอุไรลักษณ์ สำเภาทอง 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๗๑ เด็กหญิงสุพัตรา มุ่งเขื่อนกลาง 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๗๒ เด็กหญิงนิธิพร แย้มประยูร 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๗๓ เด็กหญิงพรนภา ปัสสาสัย 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๗๔ เด็กหญิงมนัสนันท์ แย้มสวัสดิ์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๗๕ เด็กหญิงโสภิดา คุณเวียง 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๗๖ เด็กหญิงดวงใจ ยี่สุ่น 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๗๗ เด็กหญิงปิยมาส นาคสุทธิ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๗๘ เด็กหญิงวรรณศิริ แซ่เอี๊ยว 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๗๙ เด็กหญิงวิสาขา ติวานนท์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๘๐ เด็กหญิงปรียาภรณ์ รวยสวัสดิ์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๘๑ เด็กหญิงบุษยา พุ่มมาลา 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๘๒ เด็กหญิงรวีวรรณ ศุภธีรวงศ์ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๘๓ เด็กหญิงอมรรัตน์ คำบาง 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๘๔ เด็กหญิงอามิตา นิลประพัฒ 14 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๘๕ เด็กชายปิยะ วรพัฒนะไพบูลย์ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๘๖ เด็กชายภูมินทร์ เทียมเชื้อ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๘๗ เด็กชายศรัณย์ อินถานะ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๘๘ เด็กชายอภิสิทธิ์ บริบูรณ์ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๘๙ เด็กชายอาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๙๐ เด็กชายบรรพต ซิ้มเจริญ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๙๑ เด็กชายสุรวัตติ์ ชัยวงษ์ศรีสุข 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๙๒ เด็กชายปรัชญา นาเลี้ยง 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๙๓ เด็กหญิงธัญวรัตน์ รัตนผล 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๙๔ เด็กหญิงพนิดา ตรีพงษ์พันธ์ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๙๕ เด็กหญิงภัทรวดี เสรีธวัช 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๙๖ เด็กหญิงรุจิรา เหล็งบำรุง 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๙๗ เด็กหญิงนลินภรณ์ วรรณโพธิ์พร 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๙๘ เด็กหญิงพิชญานิน สังเวียน 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๐๙๙ เด็กหญิงครองขวัญ ขวัญอ่อน 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๐๐ เด็กหญิงปัจจุภร การอุภัย 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๐๑ เด็กหญิงปิยธิดา ศรีสวัสดิ์ธารา 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๐๒ เด็กหญิงวรรณทิพา นาราช 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๐๓ เด็กหญิงสกุลรัตน์ สีแป้ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๐๔ เด็กหญิงกุลวดี เกี๊ยงบางยาง 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๐๕ เด็กหญิงณัฐฐา กิจบำรุง 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๐๖ เด็กหญิงปวีณวรรณ ปุ๋ยรักษา 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๐๗ เด็กหญิงศิริวรรณ นาคขำ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๐๘ เด็กหญิงปนัดดา เสือกลิ่น 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๐๙ เด็กหญิงสุธิดา สาระ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๑๐ เด็กหญิงจุฑามาศ อ่อนเทศ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๑๑ เด็กหญิงนัฐชิญาภรณ์ แจ่นประโคน 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๑๒ เด็กหญิงโสภนิต โฉมงาม 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๑๓ เด็กหญิงสุวพัชรา ชูหิรัญ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๑๔ เด็กหญิงรัชตะวัน ชุนใช้ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๑๕ เด็กหญิงอมรสตรี จันทร์บุญเพียร 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๑๖ เด็กหญิงณัฏฐินี บุตรน้ำเพชร 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๑๗ เด็กหญิงมินตรา หรั่งดารา 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๑๘ เด็กหญิงสุภินันท์ ตามสีวัน 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๑๙ เด็กหญิงปิยธิดา สอนสิทธิ์ 13 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๒๐ เด็กหญิงจิรัฎฐิกาล ทวีนิพัทธนา 12 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๒๑ เด็กหญิงอนันตญาณ์ แก้วสกุล 12 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๒๒ เด็กหญิงณลิศรา พุ่มอินทร์ 12 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๒๓ เด็กหญิงชิดชนก บัวขาว 12 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๒๔ เด็กหญิงบุษกร ขันไร่ 12 วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ไร่ขิง สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๒๕ เด็กชายกิจการ ใหม่จีน 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๒๖ เด็กชายกิตติศักดิ์ กระเชียวรัมย์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๒๗ เด็กชายกีรติ เหลืองอร่าม 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๒๘ เด็กชายณัฐพงษ์ ยิ้มสำราญ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๒๙ เด็กชายธนโชติ พ่วงพันธ์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๓๐ เด็กชายธราดล ปรีสวัสดิ์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๓๑ เด็กชายณัฐกิตติ์ จอมประมาณ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๓๒ เด็กชายนันทวุฒิ มุกดาหาร 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๓๓ เด็กชายนิรุต สุขสวัสดิ์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๓๔ เด็กชายบุญญฤทธิ์ ศรีจันทร์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๓๕ เด็กชายประสิทธิ์ บู่สามสาย 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๓๖ เด็กชายปรัชญา ปานคลาย 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๓๗ เด็กชายพงศธร ปวงประชัง 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๓๘ เด็กชายพิทักษ์ เรืองขำ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๓๙ เด็กชายมนตรี แก้วโยธา 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๔๐ เด็กชายรณพร เรืองเพ็ชร 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๔๑ เด็กชายรัชชานนท์ เอี่ยมสะอาด 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๔๒ เด็กชายวรวิทย์ เนียมครุฑ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๔๓ เด็กชายวัจน์กร อัปกาญจน์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๔๔ เด็กชายวัชระ แป้นทอง 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๔๕ เด็กชายวันเฉลิม ชิงจันทร์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๔๖ เด็กชายวุฒิพร ศรีสุพรรณ์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๔๗ เด็กชายศุภกฤต บุญญะอินทร์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๔๘ เด็กชายศุภชัย ปั้นรูป 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๔๙ เด็กชายนวพล พุทธสาเดช 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๕๐ เด็กชายสิทธิชัย ส่งศรี 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๕๑ เด็กชายสุริยา นาคอ่วมค้า 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๕๒ เด็กชายอนุชา ทองไชยา 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๕๓ เด็กชายอภินันท์ เดชะ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๕๔ เด็กชายอภิสิทธิ์ เนียมสูงเนิน 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๕๕ เด็กชายอรรถพร เจริญสุข 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๕๖ เด็กชายอัครพล วรปัญญานุกุล 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๕๗ เด็กชายอัศราวุธ เป็งเรือน 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๕๘ เด็กชายอุณหฤทธิ์ มั่นยืน 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๕๙ เด็กชายเอกพงศ์ ครุธแก้ว 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๖๐ นางสาวอัญชลี แซ่เจอว 15 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๖๑ เด็กหญิงกุลสตรี นิลศักดิ์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๖๒ เด็กหญิงเขมรินทร์ แสงส่อง 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๖๓ เด็กหญิงฐาปนา ศรีแดน 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๖๔ เด็กหญิงฐาปนี ศรีแดน 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๖๕ เด็กหญิงณัฐกานต์ ลือยาม 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๖๖ เด็กหญิงณัฐนิชา ภูมิถาวร 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๖๗ เด็กหญิงดวงกมล นาคพะงาด 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๖๘ เด็กหญิงทาริกา ชอบใหญ่ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๖๙ เด็กหญิงธัญพิชชา ปะวะเสนะ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๗๐ เด็กหญิงนฤมล สะเดาทอง 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๗๑ เด็กหญิงนิตยาพร สมน้อย 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๗๒ เด็กหญิงบุษกร จารย์โพธิ์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๗๓ เด็กหญิงปพิชญา พลสว่าง 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๗๔ เด็กหญิงพนิดา สว่างพื้น 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๗๕ เด็กหญิงพรธิดา ประจนกล้า 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๗๖ เด็กหญิงพรสวรรค์ สงกอก 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๗๗ เด็กหญิงเพ็ญนภา ชาตาสุข 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๗๘ เด็กหญิงเฟื่องฟ้า ราชมนตรี 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๗๙ เด็กหญิงรุ่งระวี ม่วงใจ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๘๐ เด็กหญิงวรชา แป้นใหญ่ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๘๑ เด็กหญิงวาสนา น้อยพี 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๘๒ เด็กหญิงวิชุดา อุปวงษ์ศา 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๘๓ เด็กหญิงศศิธร สมตัว 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๘๔ เด็กหญิงสุพรรษา แสนต่างใจ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๘๕ เด็กหญิงสุภาพร เทศสิงห์ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๘๖ เด็กหญิงสุวรรณณี รัตนศิริ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๘๗ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพชรงาม 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๘๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขสำราญ 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๘๙ เด็กหญิงอรวรรณ คำต่าย 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๙๐ เด็กหญิงอัจฉรีย์วรรณ รูปงาม 14 วัดท่าพูด สามพราน ท่าพูด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๙๑ เด็กชายณัฐกฤช ม่วงพิน 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๙๒ เด็กชายธนาตย์ ธูปหอม 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๙๓ เด็กชายพรชัย อัตธิปะ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๙๔ เด็กชายภคพงษ์ ปัสสาวะเท 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๙๕ เด็กชายโยธิน ห้วยหงษ์ทอง 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๙๖ เด็กชายระพี ซ่าย 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๙๗ เด็กชายวัชรากร ผายพิมพ์ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๙๘ เด็กชายสุภาพันธ์ เลี้ยงรักษา 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๑๙๙ เด็กชายอธิวัฒน์ อัศวภูมิ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๐๐ เด็กชายอาใส ตาเต่า 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๐๑ เด็กหญิงกชกร สมทรง 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๐๒ เด็กหญิงกาญจนา กรทอง 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๐๓ เด็กหญิงกิตติญา วงษา 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๐๔ เด็กหญิงจันแสง คำแสง 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๐๕ เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิ์ไฮ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๐๖ เด็กหญิงจิราภา พระพุทธ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๐๗ เด็กหญิงณัชชา เหลืองอ่อน 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๐๘ เด็กหญิงทับทิม ภาคเดียว 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๐๙ เด็กหญิงเบญจพร นาคจีน 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๑๐ เด็กหญิงปาริฉัตร วงศ์จำนง 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๑๑ เด็กหญิงพรประภา กล่ำเสือ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๑๒ เด็กหญิงพรพิไล สุพัตร 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๑๓ เด็กหญิงมัณฑิรา คุณาวิวัฒน์ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๑๔ เด็กหญิงเมวรินทร์ อินทร์งาม 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๑๕ เด็กหญิงรุจิกาญจน์ แก้วจันทร์ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๑๖ เด็กหญิงวนิดา คล้ายจีน 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๑๗ เด็กหญิงวรรัตน์ มีทวี 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๑๘ เด็กหญิงวรัญญา พรหมเทพ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๑๙ เด็กหญิงวารุณี บุราดร 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๒๐ เด็กหญิงสิริพร เอี่ยมมี 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๒๑ เด็กหญิงสิริวิมล คำนนท์ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๒๒ เด็กหญิงสุชญา พวงเดช 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๒๓ เด็กหญิงสุวรรณณี ขำอาจ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๒๔ เด็กหญิงหัทยา บุญรินทร์ 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๒๕ เด็กหญิงแหม่ม ลุงลุกตาแก้ว 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๒๖ เด็กหญิงอรฤทัย โมธรรม 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๒๗ เด็กหญิงอริศรา โพธิ์แดง 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๒๘ เด็กหญิงอันชรวิสา เกิดมนตรี 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๒๙ เด็กหญิงอารียา บุญรอดชู 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๓๐ เด็กหญิงหยาดทิพย์ สามงามอินทร์ 13 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๓๑ เด็กหญิงบัวคำ การแสง 13 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๓๒ เด็กหญิงนิรชา ใจผ่องใส 13 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๓๓ เด็กหญิงบุญตา จันทร์ศิริสุข 13 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๓๔ เด็กหญิงลลิตา เกิดสันเทียะ 13 โรงเรียนวัดดอนหวาย สามพราน ดอนหวาย สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๓๕ เด็กหญิงประภาวดี ผิวทองงาม 12 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สามพราน หอมเกร็ด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๓๖ เด็กหญิงมีนา แก้วจาระนัย 12 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สามพราน หอมเกร็ด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๓๗ เด็กชายยุทธนา จิตพานิช 11 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สามพราน หอมเกร็ด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๓๘ เด็กหญิงกัลย์สุดา ชายศ 12 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สามพราน หอมเกร็ด สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๓๙ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทิพย์เนติกุล 11 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน มหาสวัสดิ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๔๐ เด็กชายณัฐชัย คำหวาน 12 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน มหาสวัสดิ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๔๑ เด็กชายปิติวัฒน์ คงคาเขตร 12 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน มหาสวัสดิ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๔๒ เด็กชายภูมิเวช พสุธาวงศ์ 12 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน มหาสวัสดิ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๔๓ เด็กหญิงกนกวลัย ปานน้อย 12 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน มหาสวัสดิ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๔๔ เด็กหญิงฐิตาพร ติยะภูมิ 12 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน มหาสวัสดิ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๔๕ เด็กหญิงดวงฤทัย แก้วประเสริฐ 12 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน มหาสวัสดิ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๔๖ เด็กหญิงนันท์นภัส ฉ่ำผึ้ง 12 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน มหาสวัสดิ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๔๗ เด็กหญิงรัตติยากร ศรีใส 12 โรงเรียนเอกดรุณ สามพราน มหาสวัสดิ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๔๘ นายธนภัทร ลิ้มสงวน 16 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๔๙ นายพงศ์ธร สุขพืชกิจ 16 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๕๐ เด็กชายฉัตรชัย ไชยะโคตร 14 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๕๑ เด็กชายชานนท์ ผิวเกลี้ยง 14 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๕๒ เด็กชายชัยนคร ดีบุกคำ 14 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๕๓ นางสาวณปันดา ตันประยูร 40 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๕๔ นางสาวสุธิดา ขุนพิทักษ์ 15 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๕๕ นางสาวกัญญาณัฐ ชิ้วนฤภัย 15 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๕๖ นางสาวณัชชา สุวรรณชาติ 15 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๕๗ นางสาวพัชราภรณ์ มิสกริม 15 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๕๘ เด็กหญิงนิยดา การะเกตุ 14 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๕๙ เด็กหญิงรัตติกาล เล็กประยูร 14 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๖๐ เด็กหญิงปรางทิพย์ อุทัยพิศ 14 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๖๑ เด็กหญิงจิรพงค์ สายกระสุน 14 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๖๒ เด็กหญิงชนิสร แย้มมณฑา 14 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๖๓ เด็กหญิงมนทกานต์ นนทะศรี 12 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๖๔ เด็กหญิงชนัญธิดา ดีบุกคำ 12 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๖๕ เด็กหญิงสุณิสา ปาอินทร์ 12 โรงเรียนภัทรนุสรณ์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๖๖ เด็กชายจิรัฐกาล รอดภัยปวง 13 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๖๗ เด็กหญิงเกวลี มีบุญญา 12 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๖๘ เด็กหญิงกมลชนก สามพรานไพบูลย์ 12 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๖๙ เด็กหญิงสุกานดา บำรุงภักดี 12 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๗๐ พ.ต.ท.หญิงธรรมภรณ์ ธนวัฒน์วงศธร 49 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน สามพราน เดชานุสรณ์ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๗๑ นายนที เชียงของ 16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๗๒ นายรวิภาส จิตต์สมุทร 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๗๓ นายกฤษณะ ภิรมย์อยู่ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๗๔ นายอานนท์ เกียรตินันท์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๗๕ นายธนวัฒน์ สุกสว่าง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๗๖ นายพชร กาญจนวาหะ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๗๗ นายณัฐนนท์ ทองศรีสมบูรณ์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๗๘ นายสิทธิโชค เชาวลิต 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๗๙ นายอนันต์วิวัฒน์ มั่นคง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๘๐ นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์ฟอง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๘๑ นายธนทัต อินทรศร 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๘๒ นายธงไชย หันวรวงศ์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๘๓ นายจุมพล นิ่มทรงประเสริฐ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๘๔ นายเปรมศักดิ์ ปทะวานิช 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๘๕ นายกิตติพิชญ์ ประกอบทรัพย์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๘๖ นายธีระเดช หลงสมบุญ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๘๗ นายวีรศักดิ์ คำแจง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๘๘ นายเจษฎา นิ่มทรงประเสริฐ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๘๙ นายอรรถกร สุนทรวิจิตร 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๙๐ นายพิพัฒน์ กลิ่นทับ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๙๑ เด็กชายกฤติเมธ ธรรมนาถพงศ์ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๙๒ เด็กชายกฤตพงษ์ เศรษฐกสิกิจ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๙๓ เด็กชายพัฒนะสิน บัวแจ่ม 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๙๔ เด็กชายพงศกร จีนจร 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๙๕ เด็กชายปิติภัทร ปิ่นเวหา 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๙๖ เด็กชายณัฐพร ทรัพย์แต้ม 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๙๗ เด็กชายณัฐวรรธน์ จันทะชม 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๙๘ เด็กชายพนวิชญ์ สุดประเสริฐ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๒๙๙ เด็กชายศุภกานต์ ขุนทรง 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๐๐ เด็กชายกมลภัทร ทองสิมา 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๐๑ เด็กชายกอบชัย สุนทรศิลสังวร 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๐๒ เด็กชายเลอศักดิ์ พุ่มมาลา 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๐๓ เด็กชายขจรศักดิ์ จันทร์สมวงษ์ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๐๔ เด็กชายธนโชติ เทพสุนทร 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๐๕ เด็กชายเรืองรวี กิติโชตน์กุล 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๐๖ เด็กชายพงศธร แลเลิศ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๐๗ เด็กชายอภิสิทธิ์ ทัพเจริญ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๐๘ เด็กชายรัชชานนท์ ชูวงษ์วาลย์ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๐๙ เด็กชายวงศธร เลี้ยงรักษา 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๑๐ นางสาวพรพรรณ ศรีคำ 17 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๑๑ นางสาวธัญลักษณ์ คันธารณฤมิตร 17 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๑๒ นางสาวโชติมณี อุณหทวีทรัพย์ 17 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๑๓ นางสาวกมลชนก ทนทาน 16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๑๔ นางสาววิสารัตน์ ตรีชั้น 16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๑๕ นางสาวชนิดา สุดยอดดี 16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๑๖ นางสาวหทัยชนก เหลืองขมิ้น 16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๑๗ นางสาวอรวรรณ ศรีอินทร์คำ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๑๘ นางสาวปพิชญา กฤตธวัฒน์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๑๙ นางสาวชวิศา อาภาวรรัฐ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๒๐ นางสาววาสนา พึ่งบ้านเกาะ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๒๑ นางสาวฐานิกา กันยิ่ง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๒๒ นางสาวอภิชญา บัวแก้ว 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๒๓ นางสาวธนพร ชื่นชิต 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๒๔ นางสาวสิรินยา ศิริมหาวรรณ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๒๕ นางสาวสรีรัศมิ์ พิสิษฐ์อาภาภัค 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๒๖ นางสาวพรทิพย์ บุญยัง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๒๗ นางสาวชลธิชา ขุนพิทักษ์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๒๘ นางสาวนิรมิต ธีระมิตร 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๒๙ นางสาวครีม ใช้โฉมยงค์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๓๐ นางสาวธมลวรรณ จันทำโรง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๓๑ นางสาวรชนีกร จรดล 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๓๒ นางสาวมนสิชา ไวยวาศ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๓๓ นางสาวปวีณ์สุดา ตงมั่นคง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๓๔ นางสาวสุพิชฌาย์ พงษ์สมบัติวรา 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๓๕ นางสาวฤทัยชนก คงถนอม 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๓๖ นางสาวการัณยา ธารวิโรจน์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๓๗ นางสาวปวริศา รัสมี 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๓๘ นางสาวลออรัตน์ จีนสุขประเสริฐ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๓๙ นางสาวปิยาพัชร ปัตตวงษ์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๔๐ นางสาวภัทรภร ทองสิมา 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๔๑ นางสาวกุลภรณ์ กัลยาโพธิ์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๔๒ นางสาวปราณอุมา พลายสา 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๔๓ นางสาวอนงค์นาถ บุษน้ำเพชร 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๔๔ นางสาววิชญา ลลิตลักษมานนท์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๔๕ นางสาวณัฐวรัญ สงวนพฤกษ์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๔๖ นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญยศ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๔๗ นางสาวอารีรัตน์ ชอบสุข 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๔๘ นางสาวใบเฟิร์น แก้วปิ่นทอง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๔๙ นางสาวรุจิรา จิตร์รักมั่น 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๕๐ นางสาวอภิรดี อุดมสุข 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๕๑ นางสาวทิคำพร โพธิ์แดง 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๕๒ นางสาวเหมือนฝัน ภักขำ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๕๓ นางสาวสุนทรี ใช้เจริญ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๕๔ นางสาวกฤษณา สิทธิศักดิ์ 15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๕๕ เด็กหญิงชัญญาภัค มงคลรัตนากาล 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๕๖ เด็กหญิงภาวินี น้อยพิทักษ์ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๕๗ เด็กหญิงมาริสสา แสงศรี 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๕๘ เด็กหญิงชนิสรา รอดปรีชา 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๕๙ เด็กหญิงชนกจิต น้อยคำ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๖๐ เด็กหญิงเจนจิรา สุขกลึง 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๖๑ เด็กหญิงภาวิณ๊ สงกา 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๖๒ เด็กหญิงปรัชญพร แซ่ลี้ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๖๓ เด็กหญิงทิพรัตน์ พึ่งทอง 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๖๔ เด็กหญิงอภิรดี ภูมิถาวร 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๖๕ เด็กหญิงสุวดี นาคสงวน 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๖๖ เด็กหญิงสุพัตรพร ศิริเนตร 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๖๗ เด็กหญิงสุวรรวิศา เจริญภักดีชุมพล 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๖๘ เด็กหญิงสิรินทิพย์ ชมสินทรัพย์ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๖๙ เด็กหญิงอริสรา น้ำแก้ว 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๗๐ เด็กหญิงจิตรานุช สีวังนอก 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๗๑ เด็กหญิงจุฑาพรรณ จำนงประโคน 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๗๒ เด็กหญิงอัญชลิกานต์ นิธิปฏิคม 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๗๓ เด็กหญิงณัฐนรี หลงผาสุข 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๗๔ เด็กหญิงเวทิศา ช่วยสุวรรณ์ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๗๕ เด็กหญิงวนิฎา ฮวบบางยาง 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๗๖ เด็กหญิงภาณุฎา ศรีโคตร 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๗๗ เด็กหญิงสุทวี จำเรียง 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๗๘ เด็กหญิงอรรจนา ตุวิชรานนท์ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๗๙ เด็กหญิงบัณฑิตา จักรเพ็ชร 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๘๐ เด็กหญิงพวงเพชร อ่วมเกิด 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๘๑ เด็กหญิงอัมพิกา แกล้วทนงค์ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๘๒ เด็กหญิงชนัทพร รัตนวราวงศ์ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๘๓ เด็กหญิงกนกวรรณ สังข์รักษา 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๘๔ เด็กหญิงทัษศินา จันทร์เนียม 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๘๕ เด็กหญิงบรายเฟริน โพทุมทา 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๘๖ เด็กหญิงศศิธร รอดบางยาง 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๘๗ เด็กหญิงปิติมา พวงทิพย์ 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๘๘ เด็กหญิงกฤษฎี กิตติไชยากุล 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๘๙ เด็กหญิงจันทิมา อนุศาสนนันทน์ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๙๐ เด็กหญิงธิรภา ปรวิศาสรา 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๙๑ เด็กหญิงพิไลลักษณ์ มากมูล 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๙๒ เด็กหญิงยลดา บุญโพธิ์ทอง 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๙๓ เด็กหญิงจณัญญา เหล่าสมาธิกุล 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๙๔ เด็กหญิงกันทิมา ภิรมย์รักษ์ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๙๕ เด็กหญิงปอรรัตน์ ครองบุญ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๙๖ เด็กหญิงอัยรินทร์ อบเชย 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๙๗ เด็กหญิงณิชากานต์ นามเมือง 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๙๘ เด็กหญิงธัญวรัตน์ ซิ้มสมบูรณ์ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๓๙๙ เด็กหญิงปัณฑารีย์ อินทร์อ่อน 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๐๐ เด็กหญิงกัญจณัช นภาโฮ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๐๑ เด็กหญิงปาณิสรา อินทร์รักษา 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๐๒ เด็กหญิงธัญญนันท์ พลอยประดิษฐ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๐๓ เด็กหญิงภารดี เฟื่องมะนะกูล 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๐๔ เด็กหญิงมินตรา ทัดแช้ม 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๐๕ เด็กหญิงปรภัทร์ โห้สงวน 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๐๖ เด็กหญิงจุฑามาศ จอดเกาะ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๐๗ เด็กหญิงศุภิสรา สิงห์เจริญ 13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๐๘ เด็กหญิงสุภาวิตา เทียนทอง 12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๐๙ เด็กหญิงนิจวิภา แตงเจริญ 12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๑๐ เด็กหญิงอัญชลี แย้มกลิ่น 12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๑๑ เด็กหญิงศิรประภา กฤตธวัฒน์ 12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สามพราน บางช้างเหนือ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๑๒ นายเสาร์ ตาเสาร์ 18 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน ดงเกตุ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๑๓ เด็กชายเบียร์ - 13 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน ดงเกตุ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๑๔ เด็กชายงามพล ตาทิ 12 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน ดงเกตุ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๑๕ เด็กหญิงเอ๋ย สิงห์คำ 13 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน ดงเกตุ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๑๖ เด็กหญิงวราภรณ์ มูลพัน 12 โรงเรียนบ้านดงเกตุ สามพราน ดงเกตุ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๑๗ เด็กหญิงประภาศิริ สิงห์โต 12 โรงเรียนวัดสรรเพชญ สามพราน สรรเพชญ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๑๘ เด็กหญิงยุรฉัตร น้อยประชา 12 โรงเรียนวัดสรรเพชญ สามพราน สรรเพชญ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๑๙ เด็กหญิงสุทธิญา ครุฑพิชัย 12 โรงเรียนวัดสรรเพชญ สามพราน สรรเพชญ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๒๐ เด็กหญิงกัญญาณี ทองประดิษฐ 11 โรงเรียนวัดสรรเพชญ สามพราน สรรเพชญ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๒๑ เด็กหญิงจณิสตา พอนแสน 11 โรงเรียนวัดสรรเพชญ สามพราน สรรเพชญ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๒๒ เด็กหญิงศรัญญา อิทธิกรณ์ 11 โรงเรียนวัดสรรเพชญ สามพราน สรรเพชญ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๒๓ เด็กหญิงสิริภรณ์ ศรีสมบูรณ์ 14 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน สามพราน สรรเพชญ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๒๔ เด็กชายชลสิทธิ์ ขาวทุ่ง 13 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน สามพราน สรรเพชญ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๒๕ เด็กชายนพวัฒน์ ฉิมสกุล 13 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน สามพราน สรรเพชญ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๒๖ เด็กชายวัชรพงษ์ สอนสำโรง 13 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน สามพราน สรรเพชญ สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๒๗ นายพงศ์ภัค มนนิภักดิ์ 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๒๘ นายสรรเสริญ จู๋ยืนยง 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๒๙ นายสุธิเดช ไกรรัตน์ 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๓๐ นายจตุพิธ ปากดี 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๓๑ นายวสันต์ อินผิว 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๓๒ เด็กชายปิติ ภุมลา 13 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๓๓ เด็กชายตะวัน แก้วกลม 13 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๓๔ นางสาววรพรรณ แก่นสวาท 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๓๕ นางสาวปาริฉัตร ศรีวิลัย 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๓๖ นางสาวศิรินภา ปัตนา 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๓๗ นางสาวขนิษฐา สุขศรีอินทร์ 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๓๘ นางสาวสุวิสา โพธิพันธุ์ 15 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๓๙ เด็กหญิงนิติพร มะนาวหวาน 14 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๔๐ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เบ็ญพาด 14 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๔๑ เด็กหญิงจิรนันท์ สังข์ทอง 14 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๔๒ เด็กหญิงสีตลา ปานสกุล 14 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๔๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ เวียงสมุทร 14 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๔๔ เด็กหญิงสโรชา เสาวโค 14 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๔๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ น้อยพิทักษ์ 14 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๔๖ เด็กหญิงจตุพร ใคร่ครวญ 14 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๔๗ เด็กหญิงศุภาภรณ์ รัชตพิพรรธน์ 14 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๔๘ เด็กหญิงจิตสุภา วารี 13 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๔๙ เด็กหญิงผัน ตาสัง 13 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๕๐ เด็กหญิงณัฐธยาน์ ราชแสง 12 โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๕๑ นายสัมพันธุ์ อ้นระกำน้อย 49 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๕๒ นายสุเมธ แสงเงิน 46 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๕๓ นายวิฑูรย์ เคลือบวัณณรัตน์ 42 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๕๔ นายสวาท กุลกั้ง 37 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๕๕ นายชินดนัย ผาสุกฐาน 30 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๕๖ นายอิษรา หาญกุล 26 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๕๗ นายอำนาจ กุยรัมย์ 25 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๕๘ นายอภิชาติ ศรีรักษา 22 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๕๙ นางสาวชยานันท์ แก้วประชา 49 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๖๐ นางสาวพีรพัฒน์ ปรีชาเดช 46 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๖๑ นางเพ็ญลักษณ์ วารี 41 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๖๒ นางสาวสุมาลี บุญเย็น 41 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๖๓ นางสาวพรจิตรา มาตา 23 วัดสามพราน สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๖๔ นายเจษฎากร วิภาวีพิทักษ์ 16 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๖๕ นางสาวกุลนัทธ์ รุ่งเรือง 15 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๖๖ นางสาวพรทิพา พวงทอง 15 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๖๗ นายธนวัฒน์ รุ่งเรือง 15 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๖๘ นางสาวสิริลักษณ์ เกตุแก้ว 15 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๖๙ เด็กหญิงณัฐนันท์ อาจเอื้อ 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๗๐ เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๗๑ เด็กชายกฤษณะ เอี่ยมจินดา 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๗๒ เด็กชายทินกร กิจสกุล 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๗๓ เด็กชายอนุพงษ์ อินค้า 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๗๔ เด็กหญิงวนิดา คงเพชร 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๗๕ เด็กชายคธาวุฒิ แก้วไทรดวง 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๗๖ เด็กชายณัฐวุฒิ อ๊วยจินดา 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๗๗ เด็กชายนพรัตน์ โตสาคร 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๗๘ เด็กชายอนุชิต รอดพลอย 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๗๙ เด็กหญิงจิตรา แสงสว่าง 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๘๐ เด็กหญิงบุษราคัม รัศมี 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๘๑ เด็กหญิงมณีรัตน์ ใช้บางยาง 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๘๒ เด็กหญิงรัศมี แก้ววงษ์วาน 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๘๓ เด็กหญิงสิริวรรณ คุ้มเจริญ 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๘๔ เด็กหญิงสุพัตรา โพธิ์สาขา 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๘๕ เด็กชายวีราวัฒน์ น้อยพิทักษ์ 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๘๖ เด็กหญิงกชวรรณ ป้านอุ่น 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๘๗ เด็กหญิงกาญจนา เกิดมณี 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๘๘ เด็กหญิงจุฑามาศ จึงเจริญ 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๘๙ เด็กหญิงบุษยรัตน์ บำรุงสุข 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๙๐ เด็กหญิงสุรัชชา มีจินดา 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๙๑ เด็กหญิงสุรัชนีการ คงมณี 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๙๒ เด็กหญิงอริสรา จรดล 14 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๙๓ เด็กหญิงวนิดา ลีฬหานันท์ 13 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน สามพราน สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๙๔ นางสาวกิตติยา บุญยืน 15 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๙๕ นางสาวเจนจิรา เกิดเพิ่ม 15 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๙๖ นางสาววราภรณ์ เอกแพทย์ 15 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๙๗ นางสาวศิริพักตร์ จาบกัน 15 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๙๘ นางสาวสุวรรณา ศรีทอง 15 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๔๙๙ เด็กชายทศพร ขวัญพราย 14 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๐๐ เด็กชายภัทรพงษ์ แย้มมณี 14 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๐๑ เด็กชายสุธี เคนคำ 14 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๐๒ เด็กชายสุริยนต์ ทับทิมไทย 14 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๐๓ เด็กหญิงวิมลรัตน์ พรมพันธ์ 14 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๐๔ เด็กหญิงสุมิตรา โชคดีเสมอ 14 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๐๕ เด็กหญิงกานดา บุตรน้ำเพชร 14 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๐๖ เด็กชายกฤษณะ พิมมงละ 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๐๗ เด็กชายชัยวัฒน์ อยู่คง 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๐๘ เด็กชายธนบดี สดใส 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๐๙ เด็กชายธนิศร์ เดชจินดา 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๑๐ เด็กชายธีรพล ดีบุตร 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๑๑ เด็กชายนพรุจ หุ่นเห่ง 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๑๒ เด็กชายรติพงศ์ พิมมงละ 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๑๓ เด็กชายวัชรเกียรติ วชิรารักษ์ 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๑๔ เด็กชายวุฒิพงษ์ แรมชื่น 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๑๕ เด็กชายอัษฎาวุธ มียอด 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๑๖ เด็กชายอำพล เพชรรัตน์ 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๑๗ เด็กชายกรินทร์ เกิดเพิ่ม 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๑๘ เด็กหญิงจริยา อิ้งทม 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๑๙ เด็กหญิงจารุวรรณ พรามอนงค์ 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๒๐ เด็กหญิงจินตนา พ่วงจินดา 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๒๑ เด็กหญิงฉวีวรรณ แสนระวัง 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๒๒ เด็กหญิงธนพร เด็มนุช 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๒๓ เด็กหญิงธนภรณ์ สายแสง 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๒๔ เด็กหญิงธิติยา น้อยจาด 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๒๕ เด็กหญิงนลพรรณ ยิ้มถนอม 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๒๖ เด็กหญิงนิรนีย์ อู๋ไพจิตร 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๒๗ เด็กหญิงนิสา เซียวประเสริฐ 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๒๘ เด็กหญิงพรสิริวิภา ชูสุวรรณ 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๒๙ เด็กหญิงเพ็ญนภา ชินทะนา 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๓๐ เด็กหญิงมัลลิกา มาสมบัติ 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๓๑ เด็กหญิงรุสนะ จันทร์ทอง 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๓๒ เด็กหญิงวันวิสาข์ ล้ามกระโทก 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๓๓ เด็กหญิงศรสวรรค์ เขียวคำ 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๓๔ เด็กหญิงสุธิดา นิลจินดา 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๓๕ เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปรีชาแสงจันทร์ 13 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๓๖ เด็กชายธีรภัทธ์ จูสมบุญ 12 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๓๗ เด็กชายนพดล ชาวบางน้อย 12 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๓๘ เด็กชายรัตนพล เกิดสุข 12 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๓๙ เด็กชายวินบา มะลิวัลย์ 12 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๔๐ เด็กชายสหรัฐ ภูฆัง 12 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๔๑ เด็กชายเอกวุฒิ เยียรยงยมนา 12 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๔๒ เด็กหญิงเจนนภา อยู่จงดี 12 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๔๓ เด็กหญิงปฐมพร สุยพงษ์พันธ์ 12 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๔๔ เด็กหญิงสุดารัตน์ ออยจินดา 12 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๔๕ เด็กหญิงสีทอง ตาลภู่เจริญ 12 โรงเรียนวัดจินดาราม สามพราน จินดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๔๖ เด็กชายธนกฤต แสงสร้อย 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน ราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๔๗ เด็กชายอนิรุต กันยาคำ 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน ราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๔๘ เด็กชายอัครเดช แก้วนพ 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน ราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๔๙ เด็กหญิงนภาพร แย้มสมุทร 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน ราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๕๐ เด็กชายธีรพล อินแหยม 11 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน ราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๕๑ เด็กหญิงอรัญญา เกษมณรงค์ 11 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน ราษฎร์ศรัทธาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๕๒ เด็กหญิงอมรรัตน์ สุนทรจามร 11 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๕๓ เด็กชายธนพนธ์ ศึกษากิจ 12 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๕๔ เด็กชายธีรภัทร์ เสือพยัคฆ์ 11 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๕๕ เด็กชายนนทวัฒน์ สังข์ทอง 12 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๕๖ เด็กชายกิตติพงษ์ หม่องวิไล 11 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๕๗ เด็กชายทักษิณ กร่างปรีชา 12 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๕๘ เด็กหญิงนภสร รุ่งเรือง 13 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๕๙ เด็กหญิงณัฎฐา รุ่งเรือง 13 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๖๐ เด็กชายพรพิพัฒน์ กิจสกุล 13 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๖๑ เด็กชายกริช แก้วพรม 13 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๖๒ เด็กชายสิทธิโชค พวงทิพย์ 13 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๖๓ เด็กหญิงอาทิตยา ปานสำราญ 12 โรงเรียนบ้านฉาง สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๖๔ เด็กหญิงสุพัตรา ม่วงดี 12 โรงเรียนบ้านพาดหมอน สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงณัชตา จินดาเงิน 12 โรงเรียนบ้านพาดหมอน สามพราน ปรีดาราม สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๖๖ นางปราณี รอดจินดา 52 วัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๖๗ นายปัญญา ยิ้มสำราญ 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๖๘ นายยุทธนา เดชอยู่ 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๖๙ นายอานนท์ ชื่นอารมย์ 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๗๐ นางสาวสิริกาญจนา พุ่มมาลา 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๗๑ นางสาวสิริมาศ ปานเจริญ 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๗๒ นางสาวสุนี จิตรชุ่ม 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๗๓ นางสาวสุภาพร แปลงชัยสง 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๗๔ เด็กชายมงคล กิจเจริญ 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๗๕ เด็กชายรัฐพงษ์ สาหร่ายทอง 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๗๖ เด็กชายองอาจ อึ้งเจริญ 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๗๗ เด็กชายเลอศักดิ์ เอี่ยมจินดา 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๗๘ เด็กหญิงจิราวรรณ อิ่มศรี 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๗๙ เด็กหญิงธนาวดี จิ๋วบำรุง 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๘๐ เด็กหญิงเย็นจิตร บรรณสาร 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๘๑ เด็กหญิงวรัญญา ภุมมาลา 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๘๒ เด็กหญิงวรัญญา อินทร์ประดับ 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๘๓ เด็กหญิงวาสนา ปรางค์ทอง 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๘๔ เด็กหญิงสุกัญญา แก้วมรกฏ 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๘๕ เด็กหญิงหยาดเพชร อยู่ในวงษ์ 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๘๖ เด็กหญิงนริศรา เล็กจินดา 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๘๗ เด็กหญิงรุ่งนภา เจียนงาม 13 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๘๘ เด็กชายกิตติ ซุ้นเจริญ 13 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สามพราน วังน้ำขาว สามพราน
นฐ ๒๖๕๕/๒๕๘๙ เด็กหญิงเพชรลัดดา กลั่นเอี่ยม 14 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สามพราน นครชื่นชุ่ม สามพราน

~~~~~~~~~