ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๗,๑๐๐ คน ขาดสอบ ๒,๑๑๐ คน คงสอบ ๔,๙๙๐ คน สอบได้ ๓,๖๒๐ คน สอบตก ๑,๓๗๐ คน (๗๒.๕๕%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
นม ๔๖๕๕/๐๐๐๑ นางสาวศิริอร จันทร์แดง 55 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา เมืองนครราชสีมา บึง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๐๒ เด็กชายนภาเดช ชมภูชา 12 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง เมืองนครราชสีมา วิสุทธิศรีสุมังคลาราม เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๐๓ เด็กหญิงณัฐนันท์ นิลเพชร 12 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง เมืองนครราชสีมา วิสุทธิศรีสุมังคลาราม เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๐๔ เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุขแสงรัตน์ 12 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง เมืองนครราชสีมา วิสุทธิศรีสุมังคลาราม เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๐๕ เด็กหญิงลลิตา มามขุนทด 12 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง เมืองนครราชสีมา วิสุทธิศรีสุมังคลาราม เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๐๖ เด็กหญิงวัลคุ์วดี เกี้ยวสันเทียะ 12 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง เมืองนครราชสีมา วิสุทธิศรีสุมังคลาราม เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๐๗ เด็กหญิงนิรชา พลอยเจริญ 11 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง เมืองนครราชสีมา วิสุทธิศรีสุมังคลาราม เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๐๘ เด็กหญิงฐปนี แก้วยัง 12 โรงเรียนวัดสระแก้ว เมืองนครราชสีมา สระแก้ว เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๐๙ เด็กหญิงณัฐริกา วุฒิสาร 12 โรงเรียนวัดสระแก้ว เมืองนครราชสีมา สระแก้ว เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๑๐ เด็กหญิงณัฐสุดา ศิริ 12 โรงเรียนวัดสระแก้ว เมืองนครราชสีมา สระแก้ว เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๑๑ เด็กหญิงธนาภา อธิธาดา 11 โรงเรียนวัดสระแก้ว เมืองนครราชสีมา สระแก้ว เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๑๒ เด็กหญิงปรียาภัส วีระนันท์ 11 โรงเรียนวัดสระแก้ว เมืองนครราชสีมา สระแก้ว เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๑๓ เด็กหญิงพรพรรณ บุตตะกะ 11 โรงเรียนวัดสระแก้ว เมืองนครราชสีมา สระแก้ว เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๑๔ เด็กหญิงพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล 11 โรงเรียนวัดสระแก้ว เมืองนครราชสีมา สระแก้ว เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๑๕ นายเสกสรรค์ รนกระโทก 65 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๑๖ นายบรรเทา ย่อยตะคุ 65 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๑๗ นายตรีธง พยัคฆ์เดช 52 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๑๘ นายธีรพงศ์ กระเช่าทอง 51 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๑๙ นายแสวง เจริญยิ่ง 49 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๒๐ นายประพันธ์ ไชยสวัสดิ์ 48 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๒๑ นายอนุชิต ถิ่นชีลอง 46 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๒๒ นายสมควร นิลดีสระน้อย 42 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๒๓ นายชินกฤต จันมณี 41 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๒๔ นายโสดา แอมโนน 39 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๒๕ นายวิโรจน์ จันทร์เขียว 38 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๒๖ นายไชยา แก้วพวง 38 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๒๗ นายชาญชัย ขำพันดุง 36 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๒๘ นายวัฒนา คำโฮง 35 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๒๙ นายภูวนาถ สุวรรณี 34 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๓๐ นายวัชรินทร์ ร่มรื่น 34 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๓๑ นายอภิชัย เขตเขว้า 33 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๓๒ นายนิคม ทิศกระโทก 32 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๓๓ นายมนตรี สีดา 30 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๓๔ นายเริงชัย นานอก 30 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๓๕ นายบุญนำ แกกสันเทียะ 29 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๓๖ นายทรงไทย บุญยอ 28 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๓๗ นายอนุสรณ์ นิลสนิท 27 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๓๘ นายคมสัน ผัดใจ 27 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๓๙ นายสุธน พับกระโทก 24 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๔๐ นายอนุสรณ์ สายศักดา 24 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๔๑ นายสถาพร สังฆราช 23 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๔๒ นายกฤษดา ชนะชัย 22 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๔๓ นายชาญชัย ตลอดไธสง 21 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๔๔ นางพรสวรรค์ เงาเกาะ 51 วัดอิสาน เมืองนครราชสีมา อิสาน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๔๕ เด็กชายวิษณุ วิบาบูร 14 โรงเรียนบ้านบึงสาร เมืองนครราชสีมา กระทอน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๔๖ เด็กหญิงอัจฉราพร ชีพันดุง 13 โรงเรียนบ้านบึงสาร เมืองนครราชสีมา กระทอน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๔๗ เด็กชายจิรายุทธ แช่มปากเพรียว 12 โรงเรียนบ้านบึงสาร เมืองนครราชสีมา กระทอน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๔๘ เด็กหญิงอรทัย เจียนมะเริง 12 โรงเรียนบ้านบึงสาร เมืองนครราชสีมา กระทอน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๔๙ เด็กหญิงอาทิตยา เทโพธิ์ 11 โรงเรียนบ้านบึงสาร เมืองนครราชสีมา กระทอน เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๕๐ นายกฤษณะ ไทยมะเริง 15 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๕๑ นายสุทัศน์ แสงแก้วพะเนา 15 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๕๒ นางสาวกนกวรรณ ด้วงมุขพะเนา 15 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๕๓ นางสาวกรรณิกา เกล้ากลาง 15 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๕๔ นางสาวจิตราภรณ์ มลอยู่พะเนา 15 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๕๕ นางสาวปวีณา หวังกรองกลาง 15 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๕๖ นางสาวยุพาพร สุกน้อยพะเนา 15 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๕๗ นางสาวรังสิยา มลอยู่พะเนา 15 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๕๘ นางสาววราพร หมายถมกลาง 15 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๕๙ นางสาวศศินา วิโช 15 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๖๐ เด็กชายภูมิศักดิ์ งันเกาะ 14 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๖๑ เด็กชายสุวัจน์ ทอสูงเนิน 14 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๖๒ เด็กชายอำพร อยู่ดีพะเนา 14 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๖๓ เด็กหญิงพรรณธิภา ขานสันเทียะ 14 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๖๔ เด็กหญิงวีรยา ชุ่มคำ 14 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๖๕ เด็กหญิงสุวิถา รักษาภักดี 14 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๖๖ นางสาวผกาวรรณ เจ็กมะดัน 15 โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๖๗ เด็กชายพงษ์พานิช เกษกุล 14 โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๖๘ เด็กหญิงกมลทิพย์ ฉิมผึ่ง 14 โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๖๙ เด็กหญิงกรรณิกา ชัยยะ 14 โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๗๐ เด็กหญิงจิณัฐตา ปทุมสูตร 14 โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๗๑ เด็กหญิงเพ็ญนภา มูลกระโทก 14 โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๗๒ เด็กหญิงวชิราภรณ์ นามไธสง 14 โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๗๓ เด็กหญิงวรรณภา พยัคมะเริง 14 โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๗๔ เด็กหญิงสุกัญญา เจ็กแตงพะเนา 14 โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๗๕ เด็กหญิงสุพัตรา แสนพะเนา 14 โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา โตนด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๗๖ นางสาวมลฤดี รัตนะ 31 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๗๗ นายกิตติชัย เปจะโปะ 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๗๘ นายคมสันต์ วาทโคกสูง 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๗๙ นายชาติชาย เสือกระสัง 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๘๐ นายณัฐชัย จงพึ่งกลาง 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๘๑ นายณัฐวุฒิ จินมะเริง 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๘๒ นายธนาธิป แก้วรัดดา 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๘๓ นายนันทวัฒน์ ชวนโพธิ์ 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๘๔ นายพีรยุทธ การบรรจง 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๘๕ นายมงคล เปลี่ยนอารมณ์ 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๘๖ นายวายุ กล่องโพธิ์ 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๘๗ นางสาวกรรณิการ์ พานิช 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๘๘ นางสาวจงรักษ์ วิจารณ์ 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๘๙ นางสาวจิรานุช รักธรรม 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๙๐ นางสาวฉัตรวดี รักวงษ์แท้ 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๙๑ นางสาวธัญญลักษณ์ ชุมกระโทก 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๙๒ นางสาวธิดารัตน์ พูนมะดัน 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๙๓ นางสาวนัฐลดา วรรณแสง 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๙๔ นางสาวพลอยไพริน ศิลป์ศร 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๙๕ นางสาววนิดา รินรุท 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๙๖ นางสาววรลดา ยี่จอหอ 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๙๗ นางสาวสุชาดา บุญชู 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๙๘ นางสาวสุทธิดา ยี่จอหอ 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๐๙๙ นางสาวอทิตยา แผละกระโทก 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๐๐ นางสาวอทิตยา กระจ่างโพธิ์ 15 โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา ) เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๐๑ นายพีรวัส ดรุณชู 56 โรงเรียนบ้านลองตอง เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๐๒ นางกาญจนา สนธิพงศ์ 54 โรงเรียนบ้านลองตอง เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๐๓ นางกิ่งแก้ว ป้องเศร้า 50 โรงเรียนบ้านลองตอง เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๐๔ นางเยาวรินทร์ จ่างโพธิ์ 49 โรงเรียนบ้านลองตอง เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๐๕ นางภาสินี จรจอหอ 46 โรงเรียนบ้านลองตอง เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๐๖ นางประทีป ชาญโพธิ์ 45 โรงเรียนบ้านลองตอง เมืองนครราชสีมา ลองตอง เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๐๗ นางเนาวรัตน์ สำเร็จศิลป์ 58 โรงเรียนบ้านระกาย เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๐๘ นายอรรฆพล เกษะโกศล 33 โรงเรียนบ้านระกาย เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๐๙ เด็กชายนันทวัฒน์ ถาจอหอ 13 โรงเรียนบ้านระกาย เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๑๐ เด็กชายจิรพันธุ์ สุทธิสาย 12 โรงเรียนบ้านระกาย เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๑๑ นางอุไรวรรณ พิลาวรรณ 57 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๑๒ นางกมลพร ว่องวิกย์การ 56 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๑๓ นางนาถอนงค์ ฉัตรชัยสุริยา 39 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๑๔ นางสาวอลิศรา พิลาวรรณ 33 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๑๕ นางสาวนันทนา น้อยกรูด 30 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๑๖ นางสาววิไลวรรณ ช่างแย้ม 27 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๑๗ นางสาวจอมขวัญ เฉยกลาง 18 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๑๘ นางสาวธิดารัตณ์ เริงสนาม 18 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๑๙ นางสาวน้ำฝน ศรีทองหลาง 18 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๒๐ นางสาววิภา เพ็งด่านกลาง 18 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๒๑ นางสาวกุลธิดา บัวงาม 17 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๒๒ นายวีรศักดิ์ เพ็ชรสุข 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๒๓ นางสาวขวัญฤดี วงษ์ธรรม 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๒๔ นางสาวจันทิมา มุ่งโนนบ่อ 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๒๕ นางสาวจิราพร กระจ่างโพธิ์ 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๒๖ นางสาวดวงกมล เขียนโพธิ์ 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๒๗ นางสาวภิรมย์ภรณ์ พับโพธิ์ 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๒๘ นางสาววิภารัตน์ หนูกลาง 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๒๙ นางสาวศิริพร คำศิริ 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๓๐ นางสาวสิริกานต์ พูนทะเล 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๓๑ นางสาวเสาวคนธ์ พินโคกสูง 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๓๒ นางสาวเสาวลักษณ์ พินโคกสูง 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๓๓ นางสาวอภิชญา มาศรี 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๓๔ นางสาวอภิญญา ซึมกลาง 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๓๕ นางสาวรจนา สิงห์ทอง 15 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๓๖ เด็กชายชวนากร ทรวงโพธิ์ 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๓๗ เด็กชายธนกฤต แก้วสิมมา 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๓๘ เด็กชายสรทัศน์ อาจปรุ 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๓๙ เด็กหญิงจุฑามาศ ทิพย์ประเสริฐ 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๔๐ เด็กหญิงเจนจิรา งวงช้าง 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๔๑ เด็กหญิงผุสชา จองทองหลาง 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๔๒ เด็กหญิงพิมพ์วิไล อ่อนขาว 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๔๓ เด็กหญิงภัทรวดี สอนกลาง 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๔๔ เด็กหญิงวรรณิดา โนนโพธิ์ 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๔๕ เด็กหญิงศรัญญา ชวนโพธิ์ 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๔๖ เด็กหญิงสหฤทัย งามโพธิ์ 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๔๗ เด็กหญิงสุพรรษา เฉยกลาง 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๔๘ เด็กหญิงอารียา นิลโคกสูง 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๔๙ เด็กหญิงอารียา ขุนแก้ว 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๕๐ เด็กหญิงอิสราภรณ์ ไขโพธิ์ 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ประมวลราษฎร์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๕๑ นางสาวกาญจนาพร พรมดี 15 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๕๒ นางสาวตระกูลธิดา หวังรวมกลาง 15 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๕๓ นางสาวนารีรัตน์ เงินโคกสูง 15 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๕๔ นางสาวพัชรภรณ์ ฤทธิ์จอหอ 15 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๕๕ นางสาวสุรีรัตน์ นาจาน 15 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๕๖ เด็กหญิงเพ็ญนภา เจนด่านกลาง 14 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๕๗ เด็กหญิงสุมิตา มาซา 14 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๕๘ เด็กหญิงสหฤทัย เทศเงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๕๙ เด็กหญิงอรนภา เวียนโคกสูง 13 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๖๐ เด็กหญิงพรทิพย์ พลกันยา 12 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๖๑ นางสาวธันย์ชนก กันกระโทก 15 โรงเรียนโป่งแมลงวัน เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๖๒ นางสาวนาตยา แดงโต 15 โรงเรียนโป่งแมลงวัน เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๖๓ นางสาวปนัดดา เชี่ยวชาญ 15 โรงเรียนโป่งแมลงวัน เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๖๔ นางสาวมัลลิกา แก้วหาญ 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๖๕ นางสาวรัศมิมัติ ศรีสัญญา 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๖๖ นางสาววริศรา ราชพล 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๖๗ นางสาวอรนุช คงแสงชู 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๖๘ นางสาวกนิษฐา คำแย้ม 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๖๙ นางสาวธนพร ตลอดพงษ์ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๗๐ นางสาวธนพร พิมพกรรณ์ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๗๑ นางสาวเบญจลักษณ์ เผดิมผล 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๗๒ นางสาวปรียานันท์ ยาสมร 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๗๓ นางสาวภัทรกันย์ พัฒนกุล 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๗๔ นางสาวเมธิศา เมธารินทร์ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๗๕ นางสาววริศรา วัชรพาณิชย์ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๗๖ นางสาววิชชุกร ทะยอมใหม่ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๗๗ นางสาวอุมาพร เร่งสูงเนิน 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองรังกา เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๗๘ นางสาวพรทิพย์ แสนศรีแก้ว 53 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๗๙ นางผาสุข ศรีไพโรจน์ 52 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๘๐ นางรัชฎาภรณ์ สิงห์เดช 44 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๘๑ นายทนงศักดิ์ ตันติ 17 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๘๒ นายทินวัฒน์ บุญวัน 17 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๘๓ นางสาวชิดชนก เครือสุวรรณ 17 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๘๔ นางสาวบงกชกนก จันทศร 17 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๘๕ นางสาวสุทธิดา ทราบจังหรีด 17 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๘๖ นางสาวปาริตา สายนันไชย 16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๘๗ นางสาวศิรประภา สุขมา 16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๘๘ นายพีรพันธ์ โคกสูงเนิน 15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๘๙ นางสาวชนิดา บุญประครอง 15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๙๐ นางสาววิธิดา โตมะสูงเนิน 15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๙๑ นางสาววิภาพร ฮะสูงเนิน 15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๙๒ นางสาวสุชานาถ คูณทอง 15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๙๓ เด็กชายภานุวัฒน์ ยุดตะขบ 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๙๔ เด็กหญิงกมลวรรณ พบพิมาย 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๙๕ เด็กหญิงกัลยา จรูญ 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๙๖ เด็กหญิงธัชชนม์ เจริญสูงเนิน 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๙๗ เด็กหญิงนันทรัตน์ ทองเพ็ชร 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๙๘ เด็กหญิงภัทราริณีย์ ฉินสูงเนิน 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๑๙๙ เด็กหญิงวชิรานันท์ วะสูงเนิน 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๐๐ เด็กหญิงสมพิศ กิ่งโคกกรวด 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๐๑ เด็กหญิงอภิญญา ประสาทศิลป์ 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๐๒ เด็กหญิงอัจฉรียา พลหาญ 14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๐๓ เด็กหญิงกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ 13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๐๔ เด็กหญิงธิติสุดา มาลัยแดง 13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๐๕ เด็กหญิงปิยะชาติ เกิดเชื้อ 13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๐๖ เด็กหญิงศุภัทรศร กำลังหาญ 13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ภูเขาลาด เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๐๗ เด็กชายกฤษดา จารึกกลาง 13 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า เมืองนครราชสีมา มะขามเฒ่า เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๐๘ เด็กหญิงกรรธิมา ฉิมใหม่ 13 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า เมืองนครราชสีมา มะขามเฒ่า เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๐๙ เด็กหญิงสตรีรัตน์ กาถม 13 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า เมืองนครราชสีมา มะขามเฒ่า เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๑๐ เด็กชายปุญญพัฒน์ ปลั่งกลาง 12 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า เมืองนครราชสีมา มะขามเฒ่า เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๑๑ เด็กชายสุรเกียรติ สีมูล 12 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า เมืองนครราชสีมา มะขามเฒ่า เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๑๒ นายสิทธิเดช วรรณษา 15 โรงเรียนอ่างห้วยยาง เมืองนครราชสีมา หงษ์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๑๓ นางสาวเจนจิรา เอื้อสลุง 15 โรงเรียนอ่างห้วยยาง เมืองนครราชสีมา หงษ์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๑๔ เด็กหญิงนพมาศ หวังหมู่กลาง 14 โรงเรียนอ่างห้วยยาง เมืองนครราชสีมา หงษ์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๑๕ เด็กหญิงจิตติมา ชายพันธ์ 14 โรงเรียนอ่างห้วยยาง เมืองนครราชสีมา หงษ์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๑๖ เด็กหญิงภัทรภร ศรีพนม 14 โรงเรียนอ่างห้วยยาง เมืองนครราชสีมา หงษ์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๑๗ เด็กหญิงภัทรวดี ฉิมใหม่ 14 โรงเรียนอ่างห้วยยาง เมืองนครราชสีมา หงษ์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๑๘ เด็กหญิงภัคจิรา เชื่อแป้ง 14 โรงเรียนอ่างห้วยยาง เมืองนครราชสีมา หงษ์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๑๙ เด็กหญิงวิจิตราพร ทาทุม 14 โรงเรียนอ่างห้วยยาง เมืองนครราชสีมา หงษ์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๒๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นุดใหม่ 14 โรงเรียนอ่างห้วยยาง เมืองนครราชสีมา หงษ์ เมืองนครราชสีมา
นม ๔๖๕๕/๐๒๒๑ นายอนุวัฒน์ หุ้นกลาง 15 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) โนนสูง หนองหว้า โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๒๒ นางสาวสรัญญา ปลั่งกลาง 15 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) โนนสูง หนองหว้า โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๒๓ นางสาวต้นฝน ชอบด่านกลาง 15 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ โนนสูง หนองหว้า โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๒๔ นางสาวสกุลกาญจณ์ ปลั่งกลาง 15 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ โนนสูง หนองหว้า โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๒๕ นางสาวสโรชา ปลั่งกลาง 15 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ โนนสูง หนองหว้า โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๒๖ นางกิ่งจันทร์ งามทาน 64 ศพอ. วัดใหม่สุนทร โนนสูง ใหม่สุนทร โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๒๗ เด็กหญิงวิยะดา เนาว์กลาง 14 ศพอ. วัดใหม่สุนทร โนนสูง ใหม่สุนทร โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๒๘ เด็กหญิงอาทิตย์ติญา พลาหาญ 14 ศพอ. วัดใหม่สุนทร โนนสูง ใหม่สุนทร โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๒๙ เด็กชายณัฐวุฒิ พัฒนกรกิจ 14 ศพอ. วัดใหม่สุนทร โนนสูง ใหม่สุนทร โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๓๐ เด็กหญิงเจริตา เมืองอินทร์ 14 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม โนนสูง เหล่า โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๓๑ เด็กหญิงทิวาพร กอหญ้ากลาง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม โนนสูง เหล่า โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๓๒ นายภานุเดช ฤกษ์กลาง 17 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ โนนมะกอก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๓๓ นางสาวนิจนภา ค้างกลาง 17 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ โนนมะกอก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๓๔ นางสาวณัฐวดี ยางกลาง 16 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ โนนมะกอก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๓๕ เด็กหญิงสุกัญญา ตับกลาง 14 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา โนนมะกอก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๓๖ เด็กหญิงศศิธร ผาโพธิ์ 13 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โนนสูง โนนมะกอก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๓๗ นางสาวมัทนา ธูปกลาง 17 โรงเรียนช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ดอนหวาย โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๓๘ นางสาวหวั่นหลู เยน 17 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ดอนหวาย โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๓๙ นางสาวเกศมณี เหมือดสันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนสูง ดอนหวาย โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๔๐ เด็กหญิงเนตนภา กิ่งพุ่ม 14 โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนสูง ดอนหวาย โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๔๑ นายสุทธิพงษ์ เสริมใหม่ 15 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๔๒ นางสาวพรชิตา ชะรากลาง 15 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๔๓ นางสาววิลัยวรรณ พรมดี 15 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๔๔ นางสาวไอรดา มุ่งเขื่องกลาง 15 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๔๕ เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ อินณรงค์ 14 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๔๖ เด็กชายเกียรติศักดิ์ มุ่งปั่นกลาง 14 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๔๗ เด็กชายนรินทร์ แวะสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๔๘ เด็กหญิงสรัญชนา สุวรรณโยธี 14 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๔๙ เด็กชายพงศธร พลีพรม 13 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๕๐ เด็กหญิงรสริน ฉลาด 13 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๕๑ เด็กชายสัณหภาส ไหมเอี่ยม 12 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด โนนสูง หนองเครือชุด โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๕๒ นายสุรดิษ หมายคุ้มกลาง 16 โรงเรียนบ้านสะพาน โนนสูง สะพาน โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๕๓ นายเดชา หมายใหญ่ 16 โรงเรียนบ้านสะพาน โนนสูง สะพาน โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๕๔ นายทนงศักดิ์ กาละพันธ์ 16 โรงเรียนบ้านสะพาน โนนสูง สะพาน โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๕๕ นางสาวรุจิสา หมายสอนกลาง 15 โรงเรียนบ้านสะพาน โนนสูง สะพาน โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๕๖ นางสาวสุชาดา ปรีชาญาณ 15 โรงเรียนบ้านสะพาน โนนสูง สะพาน โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๕๗ นางสาวชาริสา ขอหวลกลาง 15 โรงเรียนบ้านสะพาน โนนสูง สะพาน โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๕๘ นางสาวสมรัก กสิกรรม 15 โรงเรียนบ้านสะพาน โนนสูง สะพาน โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๕๙ นางสาวนุชจรีย์ จ่ากลาง 16 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โนนสูง กระเพรา โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๖๐ เด็กหญิงอรสา นวลด่านกลาง 13 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โนนสูง กระเพรา โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๖๑ นางสาวกัญญาภัค หนูสุข 16 โรงเรียนดอนท้าววิทยา โนนสูง ดอนท้าว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๖๒ นางสาวกัญญาวรา หนูสุข 16 โรงเรียนดอนท้าววิทยา โนนสูง ดอนท้าว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๖๓ นางสาวนิตยา หวังเย็นกลาง 18 โรงเรียนเมืองคง คง พลจลก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๖๔ นางสาวสุพัตรา ทองกลาง 17 โรงเรียนเมืองคง คง พลจลก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๖๕ นางสาวนภาพร วิชาผา 17 โรงเรียนเมืองคง คง พลจลก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๖๖ นางสาวชลธิชา ชมปูภู 15 โรงเรียนบ้านพลจลก โนนสูง พลจลก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๖๗ นางสาวรุ่งนภา หอมวงษ์ 15 โรงเรียนบ้านพลจลก โนนสูง พลจลก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๖๘ นางสาวสุธาศินี สินพลกรัง 15 โรงเรียนบ้านพลจลก โนนสูง พลจลก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๖๙ เด็กหญิงจุไรลักษณ์ ตรงกลาง 14 โรงเรียนบ้านพลจลก โนนสูง พลจลก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๗๐ เด็กหญิงณิชา ที่หว่างกลาง 14 โรงเรียนบ้านพลจลก โนนสูง พลจลก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๗๑ เด็กหญิงพรรณิกา ชิดนอก 14 โรงเรียนบ้านพลจลก โนนสูง พลจลก โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๗๒ เด็กชายเอกพงษ์ พิรักษา 13 โรงเรียนไพลไตรมิตรสามัคคี โนนสูง บ้านไพล โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๗๓ เด็กหญิงรัฐภรณ์ ปุ่นโพธิ์ 13 โรงเรียนบ้านดอนชมพู โนนสูง ดอนชมพู โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๗๔ นางสาวสุวนันท์ จูงกลาง 18 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๗๕ นางสาวภาวดี จูงกลาง 17 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาฯ) โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๗๖ นางสาวแวววิไล สำเนากลาง 17 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาฯ) โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๗๗ นางสาวสิริวิมล ตมกลาง 17 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาฯ) โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๗๘ นางสาวสุชาดา สันกลาง 17 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาฯ) โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๗๙ นางสาวสุดารัตน์ สันกลาง 17 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาฯ) โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๘๐ นางสาวจิราภร ดุมกลาง 17 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาฯ) โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๘๑ นางสาวภัทรนิษฐ์ ศรีนารายณ์ 16 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาฯ) โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๘๒ นางสาววารุณี วิเชียรวรรณกุล 16 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาฯ) โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๘๓ นางสาวพจนีย์ คบด่านกลาง 16 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาฯ) โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๘๔ นายรักษ์ศักดิ์ ตามไธสง 20 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๘๕ นางสาวกาญจนา จันทร์ร้อยเอ็ด 19 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๘๖ นางสาวขวัญชีวา โพธิจินดา 19 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๘๗ นางสาวเจนจิรา แดนนา 19 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๘๘ นางสาวนฤมล นาเมืองรักษ์ 19 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๘๙ นางสาวนันทรัตน์ โสกเป้า 19 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๙๐ นางสาววรรณนภา เขม้นงาน 19 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๙๑ นางสาววิภาพร รวดเร็ว 19 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๙๒ นางสาวสุดารัตน์ ด่านณรงค์ 19 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๙๓ นางสาวอาภาภรณ์ ท่าไธสง 19 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๙๔ นางสาวขจีวรรณ ศรฤทธิ์ 18 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๙๕ นางสาววนิดา ปั่นพิมาย 18 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๙๖ นางสาววาสนา จันอรัญ 17 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๙๗ นางสาวทวีพร สามขุนทด 16 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๙๘ เด็กหญิงนริสรา เสงี่ยมกลาง 14 โรงเรียนสุรนารีวิทยา โนนสูง ใหม่เกษม โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๒๙๙ เด็กชายยศพล ดีดพิมาย 13 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค โนนสูง ตลาดแค โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๐๐ เด็กหญิงสุธาวี แท่นกระโทก 13 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค โนนสูง ตลาดแค โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๐๑ เด็กหญิงรมณีย์ ดีดพิมาย 13 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค โนนสูง ตลาดแค โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๐๒ เด็กหญิงชฎาธาร มะสิโกวา 13 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค โนนสูง ตลาดแค โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๐๓ เด็กหญิงปิยดา อาษา 13 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค โนนสูง ตลาดแค โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๐๔ เด็กหญิงพิชชา ยอดบุนอก 13 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค โนนสูง ตลาดแค โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๐๕ เด็กหญิงชาครีญา สันทัดกลาง 12 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค โนนสูง ตลาดแค โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๐๖ เด็กหญิงอริสรา พิมพ์ปรุ 12 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค โนนสูง ตลาดแค โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๐๗ นางสาวกรกนก กล่ำกลาง 16 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โนนสูง โนนสูง โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๐๘ นางสาววิภาดา ภักดีกลาง 16 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โนนสูง โนนสูง โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๐๙ นางสาวศศิธร กาญจนประดิษฐ์ 15 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม โนนสูง ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๑๐ นายชัยพิชิต ศรีลาวงศ์ 15 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม โนนสูง ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๑๑ นายณัฐพล สุวรรณคชไกร 15 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม โนนสูง ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๑๒ นางสาวชมพูนุช นันกลาง 15 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม โนนสูง ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๑๓ นางสาวทอฝัน ซำโพธิ์ 15 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม โนนสูง ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๑๔ นางสาวพรสินี เพื่อนกลาง 15 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม โนนสูง ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๑๕ นางสาวภัทรวรรณ จีนเกา 15 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม โนนสูง ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๑๖ นางสาววิมลรัตน์ ชลอกลาง 15 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม โนนสูง ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๑๗ นางสาวสุมาลี นิชาญกลาง 15 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม โนนสูง ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๑๘ นายจีรศักดิ์ สาทกลาง 16 โรงเรียนโตนดพิทยาคม โนนสูง ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๑๙ นางสาวพรรณวดี รัตนโสภา 16 โรงเรียนมหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา ถนนถั่ว โนนสูง
นม ๔๖๕๕/๐๓๒๐ เด็กหญิงพรชิตา ใจสูงเนิน 12 โรงเรียนวัดสระจรเข้ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๒๑ เด็กหญิงสุพรรษา ไกรสำโรง 13 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๒๒ เด็กหญิงชนิสร คอนสันเทียะ 12 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๒๓ เด็กหญิงชินาธิป ขอพ่วงกลาง 12 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๒๔ เด็กหญิงฐานิกา ปราสาททอง 12 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๒๕ เด็กหญิงปิยะวรรณ ตะสันเทียะ 12 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๒๖ เด็กหญิงมันทนา ริมใหม่ 12 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๒๗ เด็กหญิงวศิกาญจน์ หวังล้อมกลาง 12 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๒๘ เด็กหญิงวิสสุดา ชินวงศ์สุวรรณ 12 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๒๙ เด็กหญิงสุฐาดา กล้าพังเทียม 12 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๓๐ เด็กหญิงปานตะวัน รินสาร 14 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๓๑ เด็กหญิงสุวิกา พรหมมืด 14 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๓๒ เด็กหญิงมณีวรรณ ประสงค์สุข 14 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๓๓ เด็กหญิงอริสรา สุวรรณกลาง 14 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๓๔ เด็กหญิงมาริสา ชำนาญพุดซา 14 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๓๕ เด็กหญิงอรพินธ์ กองล้อม 14 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๓๖ เด็กหญิงวนิดา ดุลกลาง 14 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๓๗ เด็กชายขจรวุฒภูมิ มุ่งฝอยกลาง 14 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๓๘ เด็กชายสมพร เถื่อนคุณขำ 14 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ โนนไทย โนนไทย โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๓๙ นางสาวทัศนีญา สิมศิริวัฒน์ 18 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๔๐ นายอนันต์ กรรณิกากลาง 18 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๔๑ นายนิพัฒน์ โคตรสาลี 18 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๔๒ นางสาวฐิติมา ปรีกลาง 18 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๔๓ นางสาวยุวดี จำเกาะ 18 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๔๔ นายทนงศักดิ์ นาคโนนลาว 18 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๔๕ นางสาวพิมพ์ หวายสันเทียะ 17 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๔๖ นางสาวดวงสุรีย์ เพ็งศรี 16 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๔๗ นางสาวนราเกตุ กอไผ่กลาง 16 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๔๘ นางสาวชัชฏาภรณ์ อุดม 15 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๔๙ นางสาวศศินภา นวลจันทร์ 15 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๕๐ นายชัยเดช เรืองฤทธิ์ 15 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๕๑ เด็กหญิงศิริวรรณ โฉมสันเทียะ 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๕๒ เด็กหญิงปาริชาติ คอนพุดซา 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๕๓ เด็กหญิงวิภาวดี วับสันเทียะ 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๕๔ เด็กหญิงสิริพร มณีนารถ 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๕๕ เด็กหญิงศิรินาภ อิสระโชต์ 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๕๖ เด็กชายเรวัต สีสอาด 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๕๗ เด็กหญิงทิพวรรณ คงทน 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๕๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์ โกเมส 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๕๙ เด็กหญิงสุจิตรา บำขุนทด 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ศิริบ้านไร่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๖๐ นายศรีชาติ อ่อนโคกสูง 58 โรงเรียนบ้านนา โนนไทย บ้านนา โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๖๑ นายกีรติ กุลสันเทียะ 16 โรงเรียนบ้านนา โนนไทย บ้านนา โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๖๒ เด็กหญิงอริสรา บุญมี 14 โรงเรียนบ้านนา โนนไทย บ้านนา โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๖๓ เด็กชายคมสันต์ กูปกระโทก 12 โรงเรียนบ้านนา โนนไทย บ้านนา โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๖๔ นางอัมพร เงี่ยงไธสง 58 โรงเรียนบ้านอ้อไพล โนนไทย บ้านอ้อ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๖๕ นายสำเรียง เงี่ยงไธสง 51 โรงเรียนบ้านอ้อไพล โนนไทย บ้านอ้อ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๖๖ เด็กหญิงธิดารัตน์ สีกลาง 13 โรงเรียนบ้านอ้อไพล โนนไทย บ้านอ้อ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๖๗ เด็กหญิงอรรัมภา อนุสี 13 โรงเรียนบ้านอ้อไพล โนนไทย บ้านอ้อ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๖๘ เด็กชายคมกริช ทองสุข 12 โรงเรียนบ้านอ้อไพล โนนไทย บ้านไพล โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๖๙ เด็กหญิงจันทิมา ทองสันเทียะ 12 โรงเรียนบ้านอ้อไพล โนนไทย บ้านไพล โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๗๐ เด็กหญิงศสิณา จันทาขุ่ม 12 โรงเรียนบ้านอ้อไพล โนนไทย บ้านไพล โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๗๑ นางสาวพิศมัย เชิดสันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๗๒ เด็กชายธนพล ชาญกระโทก 14 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๗๓ เด็กหญิงแก้ว โกสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๗๔ เด็กหญิงบุษยา โกฏสำโรง 14 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๗๕ เด็กหญิงโสริยา ศิริ 14 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๗๖ เด็กหญิงอนิษา โอนสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๗๗ เด็กชายกฤษดา เรตสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๗๘ เด็กชายนิรวิทย์ ใจเอื้อ 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๗๙ เด็กชายเนติชัย พันสายออ 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๘๐ เด็กชายอภิสิทธิ์ สาอุตม์ 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๘๑ เด็กหญิงกรรณิกา แนบพุดซา 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๘๒ เด็กหญิงกุลนัฐ มีศิลป์ 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๘๓ เด็กหญิงจันทร์จิรา อังคะ 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๘๔ เด็กหญิงจุฑารัตน์ พร้อมสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๘๕ เด็กหญิงชนิดาภา เหล่าสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๘๖ เด็กหญิงชุติมา พรมบุตร 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๘๗ เด็กหญิงธัญชนก อยู่โคกสูง 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๘๘ เด็กหญิงพนิดา ใจอาสา 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๘๙ เด็กหญิงละอองดาว เลาสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๙๐ เด็กหญิงวิชุดา ทิพรังษี 13 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๙๑ เด็กชายวิษรุต พร้อมสันเทียะ 12 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๙๒ เด็กหญิงจิดาภา ทองชู 12 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๙๓ เด็กหญิงธนาภรณ์ เมตไตรสรณ์ 12 โรงเรียนบ้านจาน โนนไทย บ้านจาน โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๙๔ เด็กชายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ 13 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๙๕ เด็กชายณัฐพล มาตรทอง 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๙๖ เด็กชายณัฐวุฒิ เกยสันเทียะ 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๙๗ เด็กชายนฤพล กราบสันเทียะ 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๙๘ เด็กชายพีรพงษ์ โมหมื่นไวย์ 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๓๙๙ เด็กชายเพชรรัตน์ ริมสันเทียะ 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๐๐ เด็กชายสุรสิงห์ มูลสันเทียะ 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๐๑ เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขียนโคกกรวด 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๐๒ เด็กหญิงจันทิมา การสำโรง 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๐๓ เด็กหญิงชุดาภา สิงห์พลทัน 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๐๔ เด็กหญิงณัฐริกา เคนสันเทียะ 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๐๕ เด็กหญิงปริศรา บรรทม 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๐๖ เด็กหญิงสหัสวรรณ นามสระพันธ์ 12 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ โนนไทย ศรีชลสินธุ์ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๐๗ เด็กหญิงนิกานดา ชิดพุดซา 12 โรงเรียนบ้านกำปัง โนนไทย บ้านจอก โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๐๘ เด็กหญิงอารียา บาลสันเทียะ 12 โรงเรียนบ้านกำปัง โนนไทย บ้านจอก โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๐๙ เด็กหญิงชลธิชา ปล้องพุดซา 13 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ โนนไทย กระเสียว โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๑๐ เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสกำปัง 13 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ โนนไทย กระเสียว โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๑๑ นางศิรภัสสร โคลงชัย 47 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๑๒ นางสาวสุวนันท์ ปุมสันเทียะ 18 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๑๓ นางสาวทศพร เพิ่มสุข 17 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๑๔ เด็กหญิงณัฐพร เพ็งศรี 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๑๕ เด็กหญิงสุกัญญา พรมเถื่อน 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๑๖ เด็กหญิงสุดารัตน์ ฟอกสันเทียะ 14 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๑๗ เด็กชายรัฐพงศ์ รุ่งสันเทียะ 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๑๘ เด็กชายศราวุธ เสสันเทียะ 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๑๙ เด็กหญิงจริยา ลาสูงเนิน 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๒๐ เด็กหญิงณัฐฐา ใจเที่ยง 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๒๑ เด็กหญิงบุญญาพร แกลมค้างพลู 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๒๒ เด็กชายณัครินทร์ ถาวรเรือง 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๒๓ เด็กชายพงศธร ชูสำโรง 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๒๔ เด็กหญิงเกวลิน เกษกลางดอน 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ โนนไทย สำโรง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๒๕ เด็กชายคมสัน นากุดนอก 13 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๒๖ เด็กชายจิรพัฒน์ แก้วสุข 13 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๒๗ เด็กชายนพรัตน์ เสสันเทียะ 12 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๒๘ เด็กชายพิชญากรณ์ ฤทธิ์กลาง 12 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๒๙ เด็กหญิงช่อผกา แคงสันเทียะ 12 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๓๐ เด็กหญิงณัฐกานต์ เกตุค้างพลู 12 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๓๑ เด็กหญิงธิดา โกฏค้างพลู 12 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๓๒ เด็กหญิงบุปผา แกล้มค้างพลู 12 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๓๓ เด็กหญิงมาลิณี บือขุนทด 12 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๓๔ เด็กหญิงอนัญญา หาสุข 12 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๓๕ เด็กหญิงอาทิตยา เดชสันเทียะ 12 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๓๖ เด็กหญิงอารยา ทิศรักษ์ 12 โรงเรียนบ้านค้างพลู โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๓๗ เด็กชายกิตติศักดิ์ ฝ่ายจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านกะพี้ โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๓๘ เด็กชายบัลลังก์ งัดสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านกะพี้ โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๓๙ เด็กชายวรวุฒิ เทียนสงค์ 13 โรงเรียนบ้านกะพี้ โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๔๐ เด็กชายศุภกร จำปาคำ 13 โรงเรียนบ้านกะพี้ โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๔๑ เด็กชายสิรภพ คัมภีรภัตวัฒนะ 13 โรงเรียนบ้านกะพี้ โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๔๒ เด็กหญิงแก้วมณี คือพันดุง 13 โรงเรียนบ้านกะพี้ โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๔๓ เด็กหญิงนารีรัตน์ หวนสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านกะพี้ โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๔๔ เด็กหญิงวรัญญา รวยสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านกะพี้ โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๔๕ เด็กหญิงอรยา ขูดสันเทียะ 12 โรงเรียนบ้านกะพี้ โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๔๖ เด็กหญิงกัญญรัตน์ ฉิมสันเทียะ 13 โรงเรียนวัดหนองราง โนนไทย ค้างพลูใต้ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๔๗ นายกอร์ปศักดิ์ ปนสันเทียะ 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๔๘ นายจตุพงษ์ ใจใหญ่ 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๔๙ นายทวีศักดิ์ กลีบกลางดอน 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๕๐ นายพัฒนะ กุนกลางดอน 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๕๑ นายสมเจตน์ ห้วยสายออ 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๕๒ นายเสกสรร พวงสันเทียะ 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๕๓ นางสาวนิภาพร ขุนสันเทียะ 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๕๔ นางสาวนุชรา มอมขุนทด 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๕๕ นางสาวเบญจวรรณ ใจใหญ่ 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๕๖ นางสาวประนอม ไพรสันเทียะ 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๕๗ นางสาวยุพิน โพธิ์ถาวร 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๕๘ นางสาวรุ่งอรุ่ณ จาดพิมาย 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๕๙ นางสาวสาธิกา กลองกลางดอน 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๖๐ นางสาวสุวิกา กล้ากลางดอน 15 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๖๑ เด็กชายณัฐนันท์ ฟีสันเทียะ 14 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๖๒ เด็กชายธนทัต เที่ยงตรง 14 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๖๓ เด็กชายธนากร นันทะพันธ์ 14 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๖๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขาวฉลาด 14 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๖๕ เด็กหญิงเกษดาพร พวงสันเทียะ 14 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๖๖ เด็กหญิงคณิตา กาจกลางดอน 14 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๖๗ เด็กหญิงปวีณา ชอบมะลัง 14 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๖๘ เด็กหญิงพัชรณิดา พวงสันเทียะ 14 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๖๙ เด็กหญิงสุปรียา กุ้งกลางดอน 14 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๗๐ เด็กหญิงชนิสรา ชูนพรัตน์ 14 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๗๑ เด็กชายอนุชา สร้อยเพชร 13 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๗๒ เด็กหญิงสิราวรรณ มอมขุนทด 13 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา โนนไทย ถนนวารี โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๗๓ เด็กชายภาณุวัฒน์ บำรุงศิลป์ 14 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๗๔ เด็กชายวรานนท์ ช่างกุดเวียน 14 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๗๕ เด็กชายศิริวัฒน์ ตาบสันเทียะ 14 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๗๖ เด็กชายสุริยา ดุลขุนทด 14 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๗๗ เด็กหญิงณัฐธิชา ตาบสันเทียะ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๗๘ เด็กหญิงนริศรา เปียกสันเทียะ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๗๙ เด็กหญิงนัทธมน โอมฤก 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๘๐ เด็กหญิงรัตน์สุณี สุดำ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๘๑ เด็กชายกฤษณะ แย้มกลาง 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๘๒ เด็กชายธีรวุฒิ ธิบูรณ์บุญ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๘๓ เด็กชายอมรเทพ เหมาะสมาน 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๘๔ เด็กหญิงวันดี ดานขุนทด 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๘๕ เด็กหญิงสิริรัตน์ เดชขุนทด 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๘๖ เด็กหญิงสุพรรษา มิ่งสันเทียะ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๘๗ เด็กหญิงอาภาพร ฟองสันเทียะ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๘๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์ พืมขุนทด 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๘๙ เด็กหญิงธัญญารัตน์ สามขุนทด 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๙๐ เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองสันเทียะ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๙๑ เด็กหญิงอักษรศรี ทำกิน 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๙๒ เด็กหญิงสุดารัตน์ บำรุงศิลป์ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๙๓ เด็กชายชัยวัฒน์ เหล็กสุวรรณ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๙๔ เด็กหญิงศิริรักษ์ เก่งดารากร 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๙๕ เด็กหญิงธัญญารัตน์ มานพ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๙๖ เด็กชายวุฒินันท์ ทองสันเทียะ 13 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๙๗ เด็กชายขวัญชัย รักกุดเวียน 12 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๙๘ เด็กชายถนัดกิจ เดชขุนทด 12 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๔๙๙ เด็กชายศตวรรษ ยักไธสง 12 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๐๐ เด็กหญิงจริญญา เสียมลอยน้ำ 12 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๐๑ เด็กหญิงธนพร กิขุนทด 12 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๐๒ เด็กหญิงนิภาวรรณ เกตุมณี 12 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๐๓ เด็กหญิงปานตะวัน จินดา 12 โรงเรียนบึงคำคู โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๐๔ เด็กชายอำนาจ เดชขุนทขุนทดด 14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๐๕ เด็กหญิงพิจิตรา นนสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๐๖ เด็กชายศักนรินทร์ ปันหอม 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๐๗ เด็กชายภัทรไกร ไชยมหา 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๐๘ เด็กหญิงกาญจนา มิ่งสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๐๙ เด็กหญิงธิภาพร ยอดเมือง 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๑๐ เด็กชายเฉลิมชัย วอกลาง 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๑๑ เด็กชายภานุวัฒน์ เดชขุนทด 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๑๒ เด็กชายธีรวุฒิ ด่านกลาง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๑๓ เด็กชายสาธิต กลางสันเทียะ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๑๔ เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนอินทร์ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๑๕ เด็กหญิงน้ำฝน กิ่งสันเทียะ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๑๖ เด็กหญิงนุชนาถ เริงสันเทียะ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๑๗ เด็กชายชาญชล ดับสันเทียะ 12 โรงเรียนบัลลังก์สะอาด โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๑๘ เด็กชายธนากร ต่างสันเทียะ 12 โรงเรียนบัลลังก์สะอาด โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๑๙ เด็กชายวรวุฒิ อาจนามูล 12 โรงเรียนบัลลังก์สะอาด โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๒๐ เด็กชายวรพล ศรีสมโภชน์ 12 โรงเรียนบัลลังก์สะอาด โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๒๑ เด็กหญิงลักษมี ขานสันเทียะ 12 โรงเรียนบัลลังก์สะอาด โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๒๒ เด็กชายชัยณรงค์ สาสิทธิ์ 11 โรงเรียนบัลลังก์สะอาด โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๒๓ เด็กหญิงณัฐธิดา ถอนสันเทียะ 11 โรงเรียนบัลลังก์สะอาด โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๒๔ เด็กหญิงเกตุมณี รัตน์สันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๒๕ เด็กหญิงกมลมาศ โพธิ์คา 11 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๒๖ เด็กชายวิชา โตเทียม 10 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ โนนไทย สระตะเฆ่ โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๒๗ เด็กหญิงรุ่งทิวา ปิยานันท์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โนนไทย สระตอง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๒๘ เด็กหญิงณัฐสิมา ศรีรงค์ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โนนไทย สระตอง โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๒๙ นายภูมินทร์ นาคดี 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๓๐ นายประเสริฐศักดิ์ กอบสันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๓๑ นายสุรัตน์ ตาลศรี 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๓๒ นายอภิเชษฐ์ พูนศิริ 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๓๓ นายเอกลักษณ์ เกษสันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๓๔ นายพันธรินทร์ มงคล 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๓๕ นายสิทธิชัย พาขุนทด 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๓๖ นายศุภณัฐ ผิวทน 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๓๗ นายเจษฎา ใบเตย 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๓๘ นางสาวทิฆัมพร วิเศษหอม 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๓๙ นางสาวศิริรักษ์ สอสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๔๐ นางสาวฉัชญา ตนโคกสูง 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๔๑ นางสาวนิติพร แก่นสำโรง 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๔๒ นางสาวดวงกมล หวังฟังกลาง 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๔๓ นางสาวภัสราพร ฟูกลาง 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๔๔ นางสาวภานุชนารถ แก่นสำโรง 15 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๔๕ เด็กชายอาทิตย์ งามจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๔๖ เด็กชายเพทาย จงจิตกลาง 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๔๗ เด็กชายศุภทิน ผิวทน 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๔๘ เด็กชายพีรพล คบขุนทด 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๔๙ เด็กชายจิระพงศ์ ถ่อนสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๕๐ เด็กชายธนาธิป ไชยสีดา 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๕๑ เด็กหญิงหทัยภัทร เพลงสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๕๒ เด็กหญิงประภาพร ขอบสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๕๓ เด็กหญิงฉัตรแก้ว พรมสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๕๔ เด็กหญิงโสรญา สุคโต 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๕๕ เด็กหญิงมัณฑนา มีเค้า 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๕๖ เด็กหญิงศิริพร พงษ์สภัสกุลชัย 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๕๗ เด็กหญิงภูมริน หวังฟังกลาง 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๕๘ เด็กหญิงสินใจ ทานา 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๕๙ เด็กหญิงอาทิตยา ฉาสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๖๐ เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่โล 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๖๑ เด็กหญิงรัชดา ขอบสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๖๒ เด็กหญิงจรรยาวรรณ เพลาขุนทด 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๖๓ เด็กหญิงนราพร ศรีเนาวรัตน์ 14 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๖๔ เด็กชายธีรพล พลล้ำ 13 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๖๕ เด็กหญิงวิกานดา กลิ่นอภัย 13 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๖๖ เด็กหญิงสายทิพย์ พาขุนทด 13 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๖๗ เด็กหญิงธีราพร ดวงทับจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๖๘ เด็กหญิงณัฐพร พรมยวน 13 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๖๙ เด็กหญิงวราภรณ์ ตรีศักดิ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองดุม โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๗๐ เด็กชายธนกฤต คล่องใจ 12 โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๗๑ เด็กหญิงอารีย์รัตน์ มุ่งพันกลาง 12 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๗๒ เด็กชายพลสิทธิ์ ขาวดำ 12 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๗๓ เด็กชายวรวัตน์ พลูพ่วง 12 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๗๔ เด็กหญิงโศภิญญา ปลั่งกลาง 12 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๗๕ เด็กหญิงสุภาพร ปรีเนาว์รัตน์ 12 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๗๖ เด็กชายทศพร จำกำพุด 11 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๗๗ เด็กชายธีรวัฒน์ พินิจ 11 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๗๘ เด็กหญิงปาริชาติ มุ่งเขือนกลาง 11 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๗๙ เด็กหญิงจุฑารัตน์ โรสันเทียะ 12 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๘๐ เด็กหญิงพิริยา แจกเกาะ 12 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๘๑ เด็กหญิงอภิชญา หวังประสพกลาง 12 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๘๒ เด็กหญิงทิพวรรณ จงหมื่นไวย์ 11 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๘๓ เด็กหญิงนิภาวรรณ ตะสันเทียะ 11 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง โนนไทย หนองดุม โนนไทย
นม ๔๖๕๕/๐๕๘๔ นางสาวฐิติชยา นิ่มบัวลา 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โนนไทย ทองหลาง พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๘๕ นางสาวอาทิตยา สุทธิมุข 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โนนไทย ทองหลาง พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๘๖ เด็กชายพิทยาธร พรโคกกรวด 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โนนไทย ทองหลาง พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๘๗ เด็กหญิงเบญญาภา จงหมื่นไวย 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โนนไทย ทองหลาง พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๘๘ เด็กหญิงศศิพิมฑ์ จรรยาศรี 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โนนไทย ทองหลาง พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๘๙ เด็กหญิงธัญชนก วณิชาชีวะ 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ทองหลาง พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๙๐ เด็กหญิงนาตยา เห็นชื่อ 13 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย ทองหลาง พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๙๑ นางสาวรัตนาพร พินิจ 16 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๙๒ นางสาวสุมินตรา ชอบช้าง 15 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๙๓ เด็กหญิงสุวรรณา ชาเคน 14 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๙๔ เด็กหญิงสุธาวัลย์ มณีวรรณ์ 14 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๙๕ เด็กชายระพีพัฒน์ พรหมโสภา 13 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๙๖ เด็กหญิงกมลวรรณ พาภักดี 12 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๙๗ เด็กหญิงฐิติพร พรหมมาศ 12 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๙๘ เด็กหญิงรวีวรรณ สุมา 12 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๕๙๙ เด็กหญิงราตรี แก้วมีสี 12 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๐๐ เด็กหญิงวรดา ด้วงพังเทียม 12 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๐๑ เด็กหญิงวันวิสาข์ เสตะปุตตะ 12 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๐๒ เด็กหญิงกัญจนพร สุหร่าย 10 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี๒) พระทองคำ พังเทียม พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๐๓ นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่เจริญ 17 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ พระทองคำ หนองหอย พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๐๔ นางสาวธารีย์วรรณ เทียนสันเทียะ 17 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ พระทองคำ หนองหอย พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๐๕ นางสาววรวรรณ ศิริวัฒน์ 17 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ พระทองคำ หนองหอย พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๐๖ นายศรศักดิ์ เอี่ยงสูงเนิน 16 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ พระทองคำ หนองหอย พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๐๗ นางสาวอาภาภรณ์ เย็นสันเทียะ 16 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ พระทองคำ หนองหอย พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๐๘ นายจักรพงษ์ บุตรสันเทียะ 15 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ พระทองคำ หนองหอย พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๐๙ นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์กลาง 15 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ พระทองคำ หนองหอย พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๑๐ นางสาวขนิษฐา อินอ่อน 15 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ พระทองคำ หนองหอย พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๑๑ นางสาวศศิตา ศรีชะอุ่ม 15 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ พระทองคำ หนองหอย พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๑๒ นางสาวสุพรรษา คูณสันเทียะ 15 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ พระทองคำ หนองหอย พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๑๓ นางธันยนันท์ จันทรแสน 38 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๑๔ นางสาวฉะอ้อน แป้นทองหลาง 31 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๑๕ นายภูวนาท มีเงิน 18 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๑๖ นายรุ่งโรจน์ เติมสันเทียะ 17 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๑๗ นายสันติภาพ เที่ยงโยธา 17 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๑๘ นายอลงณ์กต ดีสุด 17 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๑๙ นางสาวสุภาพร รักบุญ 17 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๒๐ นายกิตติชัย วังสันเทียะ 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๒๑ นายทรงพล หมั่นบรรจง 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๒๒ นายธนพล จำปาสา 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๒๓ นายนัครินทร์ สงสนธิ 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๒๔ นายปิยะวัตร โผยเขียว 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๒๕ นายพรเทพ เนตรเดชา 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๒๖ นายศรัณย์ เติมขุนทด 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๒๗ นายศักดิ์สิทธ์ ภูอุ่นคำ 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๒๘ นายอำนาจ กำขันตรี 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๒๙ นางสาวธนัญญา สุหร่าย 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๓๐ นางสาวนิตยา ฐาธะนัตร์ 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๓๑ นางสาวเบญจมาศ สีอุบล 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๓๒ นางสาวพรยมล งับสันเทียะ 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๓๓ นางสาวสิริพร ภูพันดุง 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๓๔ นางสาวอรวี หวังเอื้อกลาง 16 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๓๕ นายนนทวัฒน์ แก้วมีสุข 15 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๓๖ นายวัชรพล งาสันเทียะ 15 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๓๗ นางสาวชลิตา ฤทธิรงค์ 15 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๓๘ นางสาวปัทมาพร อินพู 15 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๓๙ นางสาวพุทธณี ชนกระโทก 15 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๔๐ นางสาวสุนิศา ชอบสว่าง 15 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๔๑ นางสาวสุภาพร สระพิม 15 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๔๒ นางสาวหทัยรัตน์ แก่นสันเทียะ 15 โรงเรียนพระทองคำวิทยา พระทองคำ เจริญพรต พระทองคำ
นม ๔๖๕๕/๐๖๔๓ นางสาวกนกวรรณ เชิดโกทา 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๔๔ นางสาวกมลชนก ประชากลาง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๔๕ นางสาวกมลพรรณ โลกประโคน 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๔๖ นางสาวกัลญาณี เครื่องกลาง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๔๗ นางสาวจิรภิญญา นวนโพธิ์ 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๔๘ นางสาวจิราพร หวังแอบกลาง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๔๙ นางสาวฐิติมา รอดกลาง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๕๐ นางสาวณัฐสิมา คงกลาง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๕๑ นางสาวณิชนันทน์ การรักเรียน 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๕๒ นางสาวธญานี แซ่อึ้ง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๕๓ นางสาวธรรมพร อินทร์ตรา 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๕๔ นางสาวนุชจิรา เอ็นสันเทียะ 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๕๕ นางสาวพัชราพร ฤทธิ์สันเทียะ 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๕๖ นางสาวพัชรินทร์ มณีเนตร 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๕๗ นางสาวพัชสิณี ปานนอก 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๕๘ นางสาวพิมพ์ผกา เกศดี 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๕๙ นางสาวพิมพ์วิไล ไกรค้างพลู 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๖๐ นางสาวรวีนิภา จุ้ยสันเทียะ 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๖๑ นางสาวรำแพน จงปลูกกลาง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๖๒ นางสาวลัดดาวัลย์ จังหวัดกลาง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๖๓ นางสาววรกมล ผิวกลาง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๖๔ นางสาววรรณฤดี ทองจุลกลาง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๖๕ นางสาวศิริวรรณ ศรีสมโภชน์ 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๖๖ นางสาวศุจินันท์ หมายดี 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๖๗ นางสาวสุวสา รัตนา 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๖๘ นางสาวอรวี คงนอก 17 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๖๙ นายเป็นหนึ่ง เกี้ยวกลาง 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๗๐ นางสาวกรองกาญจน์ ไคขุนทด 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๗๑ นางสาวชุติมา ถินกลาง 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๗๒ นางสาวณัฐสุดา มุ่งอ้อมกลาง 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๗๓ นางสาวนฤเบศ เปินขุนทด 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๗๔ นางสาวนุชนารถ บนใหม่ 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๗๕ นางสาวปนัดดา ฉิ่งสูงเนิน 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๗๖ นางสาวพานิดา มุ่งสระกลาง 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๗๗ นางสาวมัตฑิชา พิทักษ์รัตน์ 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๗๘ นางสาวรมย์ชลี นวลพุทรา 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๗๙ นางสาวสุภาวดี มุ่งอ้อมกลาง 16 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๘๐ เด็กหญิงสุภาวรรณ จันทร์สมัคร 12 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๘๑ นายวรพจน์ ชนะภัย 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๘๒ นางสาวปริษญานนท์ คลังข้อง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๘๓ เด็กชายกรกช พรมสันเทียะ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๘๔ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ แซ่เตียว 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๘๕ เด็กชายธนสินธุ์ หวังมุขกลาง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๘๖ เด็กชายศิริวัฒน์ หอดขุนทด 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๘๗ เด็กหญิงณัฐนรี ชินะบัญชรชัย 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๘๘ เด็กหญิงวรรณวรีลักษณ์ มุ่งแฝงกลาง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๘๙ เด็กหญิงสุกัญญา อ่ำกลาง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๙๐ เด็กหญิงสุชานาถ เฉื่อยกลาง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๙๑ เด็กหญิงสุพรรณษา การงาน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๙๒ เด็กหญิงอินทิรา ศิริธงชัยกุล 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๙๓ เด็กหญิงจริยา กนกชัชวาล 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๙๔ เด็กหญิงกาญจนา หวังแววกลาง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ขามสะแกแสง สะแกแสง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๙๕ นายประมณฑ์ แซ่ซ้ง 15 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๙๖ นางสาววิภาวินี แซ่ลี 15 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๙๗ นางสาวดวงฤทัย วาดโคกสูง 15 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๙๘ นางสาวนภาพร สายน้อยยาว 15 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๖๙๙ เด็กชายสุรชาติ แซ่ซ้ง 14 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๐๐ เด็กชายสุรชัย แซ่ซ้ง 14 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๐๑ เด็กชายวิภพ แซ่เฮ่อ 14 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๐๒ เด็กหญิงกรนิกา แซ่พ่าน 14 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๐๓ เด็กหญิงรมณีย์ แซ่มี 14 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๐๔ เด็กหญิงรุ่งเรือง อู่ทอง 14 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๐๕ เด็กหญิงพรจิต แซ่กือ 12 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๐๖ เด็กหญิงทักษพร แซ่ว่าง 13 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๐๗ เด็กชายจักรกฤษณ์ แซ่ม้า 13 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๐๘ เด็กชายสุเมธา โสที 12 โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๐๙ นายรัฐภูมิ เหล่าเดช 15 โรงเรียนบ้านโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๑๐ นายณัฐพล นวนกลางดอน 15 โรงเรียนบ้านโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๑๑ นายรัชดา วงศ์สามี 15 โรงเรียนบ้านโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๑๒ นางสาวน้ำฝน นวลสว่าง 15 โรงเรียนบ้านโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๑๓ นางสาวธิดากานต์ ไวว่อง 15 โรงเรียนบ้านโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๑๔ เด็กหญิงสายใจ พงาดนอก 14 โรงเรียนบ้านโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๑๕ เด็กหญิงดวงนภา บำรุงนา 14 โรงเรียนบ้านโนนเมือง ขามสะแกแสง โนนเมือง ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๑๖ เด็กหญิงมินตรา ตากิ่มนอก 14 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง โนนเกษตร ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๑๗ เด็กหญิงกิตติญาภา ขวัญจิตสุขสกุล 13 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ขามสะแกแสง โนนเกษตร ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๑๘ นางสาวณัฐมล เฉื่อยกลาง 15 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ขามสะแกแสง หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
นม ๔๖๕๕/๐๗๑๙ นายระพีร์ อำไพ 17 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ปักธงชัย ใหญ่สุขัง ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๒๐ นางสาวนิติกร ด้วงทอง 16 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ปักธงชัย ใหญ่สุขัง ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๒๑ นางสาวพิราภรณ์ ศรีสุรัตน์ 16 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ปักธงชัย ใหญ่สุขัง ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๒๒ นายกฤตชัย ไชยพุฒ 15 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ปักธงชัย ใหญ่สุขัง ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๒๓ เด็กชายธนชาติ ชาติชนะ 14 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ปักธงชัย ใหญ่สุขัง ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๒๔ นางสาวดุษฎี อารีศิลป 16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย อัมพวัน ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๒๕ นางสาววริศรา เรืองศรี 16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย อัมพวัน ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๒๖ นางสาวณัฐณิชา ศรีระกิ่ง 16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย อัมพวัน ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๒๗ นางสาวพจนีย์ สะโมสูงเนิน 17 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๒๘ นางสาวสุมาลี การกิ่ง 16 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๒๙ นางสาวกฤติศยาภรณ์ แก้วสมุทร 16 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๓๐ นางสาวสุวนันท์ กรสันเทียะ 16 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๓๑ นางสาวหทัยชนก ชุติมาภิรมย์ 16 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๓๒ เด็กชายโกเมศ เขียวกิ่ง 14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๓๓ เด็กหญิงกนกวรรณ วันละพัน 14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๓๔ เด็กหญิงณัฐกานต์ ชื่นกิ่ง 14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๓๕ เด็กหญิงทิพย์สุดา ฉิมสำโรง 14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๓๖ เด็กหญิงนุชจรี สัตยาพิทักษ์กุล 14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๓๗ เด็กหญิงวรวรรณ ดวงตะคุ 14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๓๘ เด็กหญิงสายพิน สัจจาธรรมกุล 14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๓๙ เด็กหญิงอรยา ขยันการ 14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๔๐ เด็กหญิงอัญชลี สดกลาง 14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๔๑ เด็กหญิงอุไรรัตน์ ชิดกิ่ง 14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๔๒ เด็กชายชัชพงศ์ พิทักษ์พล 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๔๓ เด็กชายนภดล ข่ายกระโทก 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๔๔ เด็กชายนัฐวัฒน์ ลมกระโทก 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๔๕ เด็กชายบุญประเสริฐ เอิบกิ่ง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๔๖ เด็กชายปรีชา ทับเล็ก 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๔๗ เด็กชายโพธิ์ชัย ดีขุนทด 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๔๘ เด็กชายระพีพัฒน์ หารกิ่ง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๔๙ เด็กชายราชันย์ ทับทิมสระน้อย 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๕๐ เด็กชายวิวัฒน์ ศรีระกิ่ง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๕๑ เด็กชายวิษณุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๕๒ เด็กชายวีรยุทธ แนบกิ่ง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๕๓ เด็กชายศักดา ทองสีสุก 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๕๔ เด็กชายสานนท์ แป้นสำโรง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๕๕ เด็กชายอนุรักษ์ ก่ำสนาม 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๕๖ เด็กชายอัคณัฐ นากกระโทก 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๕๗ เด็กหญิงเกศแก้ว คงเหลือ 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๕๘ เด็กหญิงจิราภรณ์ ยุพดี 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๕๙ เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ขอมกิ่ง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๖๐ เด็กหญิงนุจรินทร์ สกุลทอง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๖๑ เด็กหญิงพรวิภา ตุนโย 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๖๒ เด็กหญิงพัชรพรรณ วังทองบง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๖๓ เด็กหญิงศรัณยา ซองกิ่ง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๖๔ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฟุ้งกลาง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๖๕ เด็กหญิงศิริวรรณ หอกกิ่ง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๖๖ เด็กหญิงสายรุ้ง มงกดกิ่ง 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๖๗ เด็กหญิงสุดารัตน์ กลอยพรหมราช 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๖๘ เด็กหญิงสุธดา นามเมืองปัก 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๖๙ เด็กหญิงสุนิสา ย่อยสระน้อย 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๗๐ เด็กหญิงสุนิสา สิงห์พะเนาว์ 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๗๑ เด็กหญิงโสรญา ทองแซก 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๗๒ เด็กหญิงอินทิรา บุราคร 13 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๗๓ แม่ชีอารีรัตน์ ระเห็จหาญ 35 วัดปอแดง ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๗๔ นางสาวเกตน์นิภา ศรีรัตน์ 31 วัดปอแดง ปักธงชัย โพธิ์นิมิตร ปักธงชัย
นม ๔๖๕๕/๐๗๗๕ นางสิริพร รัดดัทส์ 52 มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๗๖ นางพิมพ์พร โพธิพรม 46 มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๗๗ นางสาวพิมภา มั่งสันเทียะ 22 มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๗๘ เด็กชายณัฐฐพงศ์สาล เนตรสว่าง 14 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๗๙ เด็กชายณัฐทวีวุฒิ อุ่นอุโมงค์ 14 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๘๐ เด็กชายธนากร บุญทรัพย์ 14 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๘๑ เด็กชายพงศกร ระแวง 14 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๘๒ เด็กชายศุภชัย หมาดมิตร 14 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๘๓ เด็กชายโอภาส กิตตินิติกร 14 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๘๔ เด็กหญิงนิตยา สามงามหรู 13 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๘๕ เด็กหญิงศุภลักษณ์ คงสุข 13 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๘๖ เด็กหญิงสุรัสวดี ทองแก้ว 13 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๘๗ นางสาวสุนิษา กระจงกลาง 15 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๘๘ นางสาวศศิธร ชุนเกาะ 15 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๘๙ เด็กหญิงอิงค์บุญ รักษาสระน้อย 13 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๙๐ เด็กหญิงสุกัญญา คุ้มห้อยบง 12 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๙๑ เด็กหญิงวินิดา ยอดครบุรี 12 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๙๒ เด็กหญิงศิรินทิพย์ มิ่งโอโล 12 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๙๓ เด็กหญิงนวรัตน์ เปล่งงูเหลือม 11 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๙๔ เด็กหญิงกนกวรรณ ขวัญมา 11 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๙๕ นายธนิสร ยางคำ 39 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๙๖ นายสุรัตน์ สถิระรัตน์ 27 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๙๗ นายอาทิตย์ วงษ์มา 27 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๙๘ นางสาวสมฤดี ใสแสง 17 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๗๙๙ นางสาวอรพรรณ อินแสนสืบ 17 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๐๐ นางสาวอัจฉราภรณ์ กล้าหาญ 17 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๐๑ นายโกศล มานะดี 17 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๐๒ นายชานนท์ คบทองหลาง 17 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๐๓ นายอำนาจ นุชพรมราช 17 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๐๔ นางสาวกัลยรัตน์ รัตนจันทร์ 16 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๐๕ นางสาวจารุวรรณ กองแก้ว 16 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๐๖ นางสาวจิตตรา อัคพัฒน์ 16 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๐๗ นางสาวจิตราพร แท่นเต 16 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๐๘ นางสาวดวงลดา ไหวพริบ 16 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๐๙ นางสาวพิไลวรรณ คนตะคุ 16 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๑๐ นางสาวภาณินนุช ตั้งสมบูรณ์ 16 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๑๑ นายโยธิน พัฒนพ่วงสกุล 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๑๒ นางสาวกัญญาณี แสนสันเทียะ 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๑๓ นางสาวขนิษฐา ฉิมมา 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๑๔ นางสาวดวงหทัย กำลังพันธ์ 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๑๕ นางสาวนันทนา สว่างกุล 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๑๖ นางสาวปราณี จีนประชา 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๑๗ นางสาวผณัตดา นะรารัมย์ 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๑๘ นางสาวมัทนา จำปาโพธิ์ 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๑๙ นางสาววราภรณ์ ชูจิต 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๒๐ นางสาวแววดาว เสนนอก 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๒๑ นางสาวสโรชา สุขสมบัติ 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๒๒ นางสาวสิดาพร ขำเล็ก 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๒๓ นางสาวสุพพัตรา คงป้อม 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๒๔ นางสาวสุภานัน พาบัว 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๒๕ นางสาวอภัสรา นิลาวงษ์ 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๒๖ นางสาวอภิญญา วันเชียง 15 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๒๗ เด็กหญิงกัลยา ฉัตรรัศมีกุล 14 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๒๘ เด็กหญิงกุลณัฐ แผ่นนาค 14 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๒๙ เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองศรี 14 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๓๐ เด็กหญิงนทีทิพย์ นรดี 14 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๓๑ เด็กหญิงวรรณวิสา เครือม่วง 14 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๓๒ เด็กหญิงวารุณี จงฟักกลาง 14 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๓๓ เด็กหญิงอิสราภรณ์ ฉิมสันเทียะ 14 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว หลวงราชบำรุง วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๓๔ นายสมรักษ์ ขอหวลกลาง 16 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๓๕ นายเกรียงไกร มุ่งสอดกลาง 16 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๓๖ นายธวัชชัย ปีกสันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๓๗ นายสมบัติ จบสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๓๘ นายสมรักษ์ บุญปลูก 15 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๓๙ นายสมรักษ์ พลอยกระโทก 15 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๔๐ นางสาวดวงใจ เจริญกลาง 15 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๔๑ เด็กชายสูงศักดิ์ เกาไธสง 14 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๔๒ เด็กชายอมฤต วิจารณ์ 14 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๔๓ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ใจกล้า 14 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๔๔ เด็กหญิงอมินตรา สว่างโคกกรวด 14 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๔๕ เด็กหญิงอรุณี เจริญกลาง 14 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๔๖ เด็กหญิงอังสนา โสดใหม่ 14 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๔๗ เด็กหญิงสมฤทัย ชิตจะขบ 14 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๔๘ เด็กชายวุฒิพร บำรุงกิจ 14 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๔๙ เด็กหญิงขวัญเรือน ขันบุญนาค 14 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๕๐ เด็กหญิงวิลัยพร โครตสุโพธิ์ 13 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๕๑ เด็กหญิงสุภาพร พันเข็มทอง 13 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๕๒ เด็กหญิงอัญชลี คูณจันทึก 13 โรงเรียนบ้านบ้านโนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว โนนสาวเอ้ วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๕๓ นางสาวสุภาภรณ์ คูณขุนทด 41 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๕๔ นางสาวอรทัย สุริโย 30 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๕๕ นางสาวอรอนงค์ รานอก 18 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๕๖ นายมานะศักดิ์ ศรีจันทร์ 17 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๕๗ นายชัยชนะ ขอเสริมกลาง 16 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๕๘ นายณัฐนันท์ จิตต์จังหวัด 16 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๕๙ นายธนารักษ์ รักษา 16 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๖๐ นายสมเกียรติ ขอเสริมกลาง 16 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๖๑ นางสาวปาริชาติ เปรมเดช 16 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๖๒ นายเทวา คำดี 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๖๓ นายนพรัตน์ แดงบุญเรือง 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๖๔ นายภัควุฒิ ทองสิงหา 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๖๕ นางสาวกานต์พิชชา โปร่งสันเทียะ 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๖๖ นางสาวณัฐชา เชื้อจันทึก 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๖๗ นางสาวธัญวรรณ เยื้อนจันทึก 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๖๘ นางสาวนฤภร จำปา 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๖๙ นางสาวปนัสยา หงส์ทอง 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๗๐ นางสาวปัทมา เทียมศรี 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๗๑ นางสาวผชามาศ ช้อนทอง 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๗๒ นางสาวภัณทิรา ทุมจันทึก 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๗๓ นางสาวรวิภา ตาดทอง 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๗๔ นางสาวรสพร สีหา 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๗๕ นางสาวศศิธร ปัญญา 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๗๖ นางสาวอมรรัตยน์ จันขุนทด 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๗๗ นางสาวอรทัย เสมียนมูล 15 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๗๘ เด็กชายชนะชล ต้อยติ่ง 14 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๗๙ เด็กชายธนพล คร่ำสุข 14 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๘๐ เด็กชายพิภพ พลพูน 14 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๘๑ เด็กชายภานุพงศ์ อินทะโคตร 14 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๘๒ เด็กชายศักดิ์ดา นนทกา 14 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๘๓ เด็กหญิงกัญญานีย์ สมาอาพัด 13 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๘๔ เด็กหญิงสุดารัตน์ อินทร์อ่อน 14 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๘๕ นายก้อง กิ่งนอก 15 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๘๖ นายศราวุฒิ จันโท 15 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วังน้ำเขียว ท่าวังไทร วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๘๗ นางบุญเรือน สังข์ทอง 50 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา วังน้ำเขียว ห้วยพรหม วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๘๘ นายปิยะณัฐ ไทยกิ่ง 15 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา วังน้ำเขียว ห้วยพรหม วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๘๙ นางสาวแพรว ยุดสระน้อย 15 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา วังน้ำเขียว ห้วยพรหม วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๙๐ นางสาววิชุตา พันธ์สำโรง 15 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม วังน้ำเขียว ห้วยพรหม วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๙๑ นางสาวกิติยา ร่มวาปี 15 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ วังน้ำเขียว ห้วยพรหม วังน้ำเขียว
นม ๔๖๕๕/๐๘๙๒ เด็กชายสหภาพ จุกกระโทก 11 โรงเรียนบ้านบึงไทย โชคชัย บึงไทย โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๘๙๓ เด็กชายศราวุฒิ แขนดอนดู่ 11 โรงเรียนบ้านบึงไทย โชคชัย บึงไทย โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๘๙๔ เด็กหญิงวิมลรัตน์ แขนดอนดู่ 11 โรงเรียนบ้านบึงไทย โชคชัย บึงไทย โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๘๙๕ เด็กชายธานินทร์ คลายโศก 14 โรงเรียนวัดพะโค โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๘๙๖ เด็กหญิงศิรัณญา จันทร์สิงห์ 14 โรงเรียนวัดพะโค โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๘๙๗ เด็กหญิงจิราพร หวินครบุรี 14 โรงเรียนวัดพะโค โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๘๙๘ นางสาวศิรินันท์ นิมนต์ 18 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๘๙๙ นายอัษฎาวุธ สังวารรัมย์ 17 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๐๐ นายชาญชัย ปานเพชร 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๐๑ นายธีรวุฒิ บนกระโทก 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๐๒ นายรุ่งโรจน์ มาตรนอก 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๐๓ นางสาวจันทิมาพร เงี่ยงกระโทก 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๐๔ นางสาวจุฑามาศ เขตกระโทก 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๐๕ นางสาวมยุรี หมอกกระโทก 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๐๖ นางสาววรรณิดา กว่างกระโทก 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๐๗ นางสาววราภรณ์ การภูธร 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๐๘ นางสาววันดี เกิดนิยม 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๐๙ นางสาวศิประภา ประดับทอง 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๑๐ นางสาวศิริลักษณ์ ศิริกำเนิด 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๑๑ นางสาวสุนันทา นิ่มขุนทด 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๑๒ นางสาวสุภัทรา โพนกระโทก 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๑๓ นางสาวสุรพร เที่ยงกอง 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๑๔ นางสาวอรรวรรณ รังกระโทก 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๑๕ นางสาวอรุณรุ่ง กาวกระโทก 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๑๖ นางสาวอารีย์รัตน์ ชุมกระโทก 16 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๑๗ นายอลงกร เปรมกระโทก 15 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๑๘ นางสาวภัทราวรรณ เขตกระโทก 15 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๑๙ นางสาวอมรรัตน์ สังเกิด 15 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๒๐ เด็กหญิงฐิติยา กลีบกระโทก 14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๒๑ เด็กหญิงประภัสสร พุธนอก 14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๒๒ เด็กหญิงรัตติยากร ปรู้กระโทก 14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๒๓ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ก้งทอง 14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๒๔ เด็กหญิงวรรณวิศา บำรุง 14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๒๕ เด็กหญิงสันศนีย์ กูบกระโทก 14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๒๖ เด็กหญิงสุกัญญา กาวกระโทก 14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๒๗ เด็กหญิงอัญชลีกร เคลื่อนกระโทก 14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๒๘ เด็กหญิงกรรภิรมณ์ จักรกระโทก 14 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โชคชัย ปรางค์พะโค โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๒๙ นางสาวเสาวลักษณ์ ป้ำกระโทก 53 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๓๐ นางลัดดาวรรณ เจียมสถิตย์ 49 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๓๑ นางโสภา นวโลหะกุล 40 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๓๒ นางสาวขนิษฐา แปวกระโทก 18 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๓๓ นางสาวจุรีภรณ์ ปอกระโทก 18 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๓๔ นางสาวชไมพร ด่านกระโทก 18 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๓๕ นางสาวฐิติมา บุตรกระโทก 18 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๓๖ นางสาวมุกดา ศรีพรม 17 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๓๗ นางสาวปรารถนา แป้นกระโทก 17 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๓๘ นางสาวโสรยา แซ่โค้ว 17 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๓๙ นางสาวอารียา ด่านกระโทก 17 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๔๐ นางสาวสิริวรรณ ป้ำกระโทก 17 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๔๑ นางสาวสุมิตรา แปกระโทก 17 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๔๒ นางสาวกนกวรรณ แซ่โง้ว 16 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๔๓ นางสาวอารีรัตน์ ปลอบเมือง 16 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๔๔ นางสาวศิวาพร ไปล่กระโทก 16 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๔๕ นางสาวนิรมล เทียนปรุ 16 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๔๖ นางสาวปวีณา สุขโต 16 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๔๗ นายวุฒิชัย วงษ์เทศ 16 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๔๘ นายศักรินทร์ เนื่องกระโทก 16 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๔๙ เด็กหญิงสมฤทัย ชัยนคร 14 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๕๐ เด็กหญิงนัทธ์ชนัน หลวงอินมณี 13 โรงเรียนบ้านหนองบอน โชคชัย ด่านเกวียน โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๕๑ เด็กหญิงศิริประภา นาคสด 13 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โชคชัย บ้านตูม โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๕๒ เด็กหญิงธนัญธร บิงกระโทก 14 โรงเรียนบ้านหนองกก โชคชัย หนองกก โชคชัย
นม ๔๖๕๕/๐๙๕๓ เด็กหญิงชลดา แสนสามารถ 12 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด หนองบุญมาก หนองหัวแรต หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๕๔ นายสุรกานต์ สุรพรแก้ว 50 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๕๕ นายขวัญชัย ซุ่นกลาง 15 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๕๖ นายวรชา พลทามูล 15 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๕๗ นายวรพจน์ สมบัวคู 15 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๕๘ นางสาวเกศรา กลับใหม่ 15 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๕๙ นางสาวน้ำฝน ธานี 15 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๖๐ เด็กชายจักรกฤษ จันทร์บวร 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๖๑ เด็กชายทศพล มุ่งผลกลาง 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๖๒ เด็กชายนันทวัฒน์ ดงกระโทก 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๖๓ เด็กชายประพันธ์ จิตสุข 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๖๔ เด็กชายสุรชาติ จันทร์สิงห์ 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๖๕ เด็กชายอัครพล ชัยสุริยงค์ 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๖๖ เด็กหญิงกนิษฐา แดนกระโทก 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๖๗ เด็กหญิงพัชรีภรณ์ แนบกลาง 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๖๘ เด็กหญิงสุนีย์ แก้วพิลา 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๖๙ เด็กหญิงอภัสรา ชาวพลกรัง 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๗๐ เด็กหญิงอภิญญา ทั่งทองมะดัน 14 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๗๑ เด็กชายชัยยศ นุบาล 13 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๗๒ เด็กชายพลากร จงปรางค์ 13 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๗๓ เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีวงศ์สุข 13 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๗๔ เด็กหญิงกมลทิพย์ คูณฉมวก 13 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๗๕ เด็กหญิงกรรณิการ์ จำปีกลาง 13 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๗๖ เด็กหญิงเกวริน กิ่งก้าว 13 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๗๗ เด็กหญิงพัชรี ทับทิมกลาง 13 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๗๘ เด็กหญิงอรนาฏ จีนมหันต์ 13 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๗๙ นางสาวสุลาลัย สินสุพรรณ์ 34 โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๘๐ นายธวัชชัย ฤาชา 31 โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๘๑ นายคณาวุฒิ เทียนศรี 29 โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๘๒ นายอนุพล ชูชิต 15 โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๘๓ นางสาวณัฐพร เชยโพธิ์ 15 โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๘๔ นางสาวอันธิกา เทียนกระโทก 15 โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุญมาก หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๘๕ นายชาตรี ชาญศรี 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ หนองบุญนาค หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๘๖ นางมะลิ พบกระโทก 80 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๘๗ นางระงม พิงผักแว่น 69 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๘๘ นางอุธร มิมกระโทก 67 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๘๙ นางสาวพยงค์ ดิษจังหรีด 53 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๙๐ นางสาวรัตนา แสดกระโทก 53 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๙๑ นางหอม ผิวกิ่ง 53 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๙๒ นางสาววรรณวิภา หมู่เกษม 16 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๙๓ นายชาญชัย หมอสัมฤทธิ์ 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๙๔ นายดิษย์ เฝ้ากระโทก 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๙๕ นายติณณภพ สิงห์ผักแว่น 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๙๖ นายยุทธนา ปลอดกระโทก 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๙๗ นายสหชัย แซ่คู 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๙๘ นายหัสทชัย เกตุวงศ์รัมย์ 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๐๙๙๙ นางสาวทิติยา ชิดโคกกรวด 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๐๐ นางสาวนุชนาถ วังกลาง 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๐๑ นางสาวบุปผา เซ็นกลาง 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๐๒ นางสาวศศินา บุตะเขียว 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๐๓ นางสาวศิริพร ม่วงกระโทก 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๐๔ นางสาวเสานีย์ โขนกระโทก 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๐๕ นางสาวอาทิตยา พิษกระโทก 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๐๖ เด็กชายทรงพล หลงภูงา 14 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๐๗ เด็กชายอรัญ กาวกระโทก 14 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๐๘ เด็กหญิงรัชดาวรรณ คลุ้มกระโทก 14 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๐๙ เด็กหญิงสาระพี แสงทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๑๐ เด็กหญิงอัมพร ใหญ่มะเริง 14 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๑๑ เด็กชายภานุวัฒน์ บุญกระโทก 13 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๑๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์ คลื่นกระโทก 13 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๑๓ เด็กหญิงเพชรลดา รนกระโทก 13 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๑๔ เด็กหญิงวรรณฑนา คร่ำกระโทก 13 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๑๕ เด็กหญิงสุธิมนต์ วิเชียรรัมย์ 13 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๑๖ เด็กหญิงธนพร พงษ์สุข 12 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๑๗ เด็กหญิงพิชญาภา ศรีโสภา 12 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๑๘ เด็กหญิงวนิดา โมงกระโทก 12 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๑๙ เด็กหญิงอุษมา พิษกระโทก 12 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๒๐ เด็กชายอัฐพล ปรองพิมาย 14 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๒๑ เด็กหญิงธัญย์ชนก ม่วงกระโทก 14 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๒๒ เด็กหญิงนุจรีย์ ครึ่มกระโทก 14 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๒๓ เด็กหญิงอรณิชา ขาวกระโทก 14 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๒๔ เด็กหญิงอัญชิสา ขาวกระโทก 14 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๒๕ เด็กหญิงโสริญา แชกระโทก 13 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๒๖ เด็กชายธีรภัทร ขยันชุมนุม 12 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๒๗ เด็กหญิงนภสร จุ้ยกระโทก 12 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๒๘ เด็กหญิงวิภาวรรณ ประสิทธิ์กุล 14 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๒๙ เด็กหญิงอรพิน จันอาจ 13 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๓๐ เด็กชายอธิศ ค่ากระโทก 12 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบุญมาก หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๓๑ นายกษมา โสภณทิยาภรณ์ 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๓๒ นายนครินทร์ ไกรสร 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๓๓ นายพงษ์พิเชษฐ์ ทอนกระโทก 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๓๔ นายพีรพงษ์ เจียรกลาง 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๓๕ นายวรการ ถ่างกระโทก 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๓๖ นายวราพล แสนพะเนาว์ 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๓๗ นางสาวกนกวรรณ เพียสีนุย 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๓๘ นางสาวจรรยาพร เรืองเดช 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๓๙ นางสาวชลดา กุลาวงศ์ 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๔๐ นางสาวโชติกา ตุ่นกระโทก 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๔๑ นางสาวณิชธยาน์ วรรณเจริญ 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๔๒ นางสาวมนัสนันท์ สันจะโป๊ะ 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๔๓ นางสาวสุธิดา ดวงกระโทก 15 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๔๔ เด็กชายจักรินทร์ นิกระโทก 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๔๕ เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงกระโทก 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๔๖ เด็กชายธนายุทธ แท่นกระโทก 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๔๗ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เดือนกระโทก 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๔๘ เด็กหญิงจริยา แนบกระโทก 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๔๙ เด็กหญิงจิรยาพร เดือนกระโทก 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๕๐ เด็กหญิงจุดารัตน์ แทวกระโทก 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๕๑ เด็กหญิงณัฐพร พุทธพฤกษ์ 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๕๒ เด็กหญิงนรินทร์ธร เทกระโทก 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๕๓ เด็กหญิงมาริสา ด่านกระโทก 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๕๔ เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสนบุญมี 14 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๕๕ เด็กชายพัฒนชัย ถากระโทก 13 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๕๖ เด็กชายสรวิทย์ ครุฑวิชิต 13 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๕๗ เด็กหญิงชุติพันธุ์ โสภณทิพยาภรณ์ 13 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๕๘ เด็กหญิงพัชราภา ทิศกระโทก 13 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๕๙ เด็กหญิงภัทราพร โกนกระโทก 13 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๖๐ เด็กหญิงรัชนีกร อู่อรุณ 13 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๖๑ เด็กหญิงสาวิตรี แท่นกระโทก 13 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๖๒ เด็กหญิงสุมิตรา แท่นกระโทก 13 โรงเรียนบ้านพระ หนองบุญมาก ป่าสามัคคีธรรม หนองบุญมาก
นม ๔๖๕๕/๑๐๖๓ นางสาวสุวรรณา อุปเถย์ 15 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เสิงสาง สว่างวนาราม เสิงสาง
นม ๔๖๕๕/๑๐๖๔ นางสาวสุพิชญา มะนารัมย์ 15 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เสิงสาง สว่างวนาราม เสิงสาง
นม ๔๖๕๕/๑๐๖๕ นางสาวกนกวรรณ ปานมงคล 15 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา เสิงสาง สว่างวนาราม เสิงสาง
นม ๔๖๕๕/๑๐๖๖ นางสาวพัฒนา อ่ำพันธุ์ 17 โรงเรียนวัดกลางดง ปากช่อง กลางดง ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๖๗ นายจักรพรรดิ์ ภูนาโคก 15 โรงเรียนวัดกลางดง ปากช่อง กลางดง ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๖๘ นางสาวนิชกานต์ วงษ์ศรี 15 โรงเรียนวัดกลางดง ปากช่อง กลางดง ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๖๙ นางสาวอรญา นะวงษ์ษา 15 โรงเรียนวัดกลางดง ปากช่อง กลางดง ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๗๐ เด็กชายรุ่งอนันต์ ทองแสง 14 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ปากช่อง มิตรภาพวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๗๑ เด็กชายอภิวัฒน์ ศิลปะ 14 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ปากช่อง มิตรภาพวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๗๒ เด็กหญิงชลธิชา แทนแสง 14 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ปากช่อง มิตรภาพวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๗๓ เด็กหญิงปาริฉัตร จิตรตอามาตร์ 14 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ปากช่อง มิตรภาพวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๗๔ เด็กหญิงหัทยา ธาตุจันทร์ 14 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ปากช่อง มิตรภาพวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๗๕ นางเกตุวิไลวรรณ โกสินทร์ 50 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๗๖ นางสาวชฎาพร ศิริพันธ์ 26 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๗๗ เด็กชายณัฐพล หิทธิเดช 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๗๘ เด็กชายนันทภูมิ หาโพธิ์ทัน 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๗๙ เด็กชายศักรินทร์ พาบุ 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๘๐ เด็กชายสิทธิพงษ์ กรวดนอก 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๘๑ เด็กชายอนุวัฒน์ ทวนพรมราช 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๘๒ เด็กหญิงกนกวรรณ หอมดาวเรือง 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๘๓ เด็กหญิงจันทร์จิรา ประสมศรี 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๘๔ เด็กหญิงนิราวรรณ แสนขยัน 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๘๕ เด็กหญิงปภาวี ปั่นพงษ์ 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๘๖ เด็กหญิงวิภาพร แก้วแดงดี 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๘๗ เด็กหญิงวิไลรัตน์ เพ็งสว่าง 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๘๘ เด็กหญิงสุภาวรรณ วรรณสกุล 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๘๙ เด็กชายเกริกพล กาสำโรง 12 โรงเรียนบ้านคลองเสือ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๙๐ เด็กชายภานุ กาญจนศิลป์ 12 โรงเรียนบ้านคลองเสือ ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๙๑ เด็กชายเกียรติยศ เทียมรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๙๒ เด็กชายมนตรี ห้าด่านจาก 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๙๓ เด็กชายโยธิน ตันณรงค์กุลโชค 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๙๔ เด็กชายอภิวัฒน์ ดิษฐ์เมืองปัก 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๙๕ เด็กหญิงปภัสรา ผลกะสิ 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๙๖ เด็กหญิงป่านหทัย พลจันทึก 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๙๗ เด็กหญิงพรกรัณย์ ผลกะสิ 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๙๘ เด็กหญิงแพรวพรรณ เผื่อนอุดม 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๐๙๙ เด็กหญิงมัชมาพร ปัดโต 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๐๐ เด็กหญิงรัตติกาล ทิมทอง 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๐๑ เด็กหญิงวันเพ็ญ จอมไกร 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๐๒ เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีแก้ว 12 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๐๓ เด็กชายจิรวัฒน์ ทวนพรมราช 11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๐๔ เด็กชายณัฐพล อินทรติยะ 11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๐๕ เด็กชายตะวัน ยินดีรัมย์ 11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๐๖ เด็กชายธีรพล ปานะที 11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๐๗ เด็กชายนันทวรรณ ยศกลาง 11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๐๘ เด็กชายสุธี นามสันเทียะ 11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๐๙ เด็กหญิงกวินธิดา เสวก 11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๑๐ เด็กหญิงอภิชญา แว่นศิลา 11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๑๑ เด็กหญิงอารีรัตน์ ยอดขวัญ 11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ปากช่อง คลองดินดำ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๑๒ เด็กหญิงสุพัตรา กลายเพศ 14 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๑๓ เด็กชายเจตนิพัทธ์ หมวดสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๑๔ นางอริสา สรีหาญ 54 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๑๕ นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย 52 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๑๖ นางสาวสุจิตตา แซ่ตั้ง 51 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๑๗ นางสาวพิมพร มูลพิมาย 48 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๑๘ นางสาวเยาวลักษณ์ นิลาวรรณ์ 18 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๑๙ นายจิรพงศ์ พิมพ์ศรี 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๒๐ นายปฏิวัติ ภูจันทึก 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๒๑ นายยศกร ลิ้มประยูร 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๒๒ นายวุฒิชัย มณีเลิศ 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๒๓ นายสิทธิศักดิ์ ประทุมวงษ์ 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๒๔ นายสุรศักดิ์ จิตรณรงค์ 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๒๕ นายอดิสร เพียรงูเหลือม 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๒๖ นางสาวจันจิรา ด่านกลาง 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๒๗ นางสาวจินตนา มุ่งโนนบ่อ 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๒๘ นางสาวจิราพร จักษุเขียว 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๒๙ นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๓๐ นางสาวจุฬาทิพย์ กาละเหลา 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๓๑ นางสาวจุฬาลักษณ์ ฤทธิเดช 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๓๒ นางสาวชฎาพร สิมมา 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๓๓ นางสาวญาณี ถั่วกระโทก 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๓๔ นางสาวดุษดี กองคูณ 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๓๕ นางสาวน้ำฝน เนาวรัตน์ 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๓๖ นางสาวปัทมา เรือนศรี 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๓๗ นางสาวภัทริยา มุ่งเครือกลาง 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๓๘ นางสาวภาวิณี สถิตพงษา 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๓๙ นางสาวรฌา อยู่ปานกลาง 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๔๐ นางสาววิภาพร โพธิ์เงิน 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๔๑ นางสาวศิริพร ไพลกลาง 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๔๒ นางสาวฐิติกมล เอ็นดู 17 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๔๓ นายชัยอนันต์ พิมพ์รัมย์ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๔๔ นายฐิติพงศ์ จิตร์ใจฉ่ำ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๔๕ นายธีรพงษ์ โกสุมภ์ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๔๖ นายบัณฑิต นพรัตน์วัฒนา 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๔๗ นายวิทวัส เผ่าสันทัดพาณิชย์ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๔๘ นายสาธิต ภักดีสกุลชัยเจริญ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๔๙ นางสาวกนกนาฏ เพ็งสูงเนิน 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๕๐ นางสาวเกษมณี เงกสูงเนิน 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๕๑ นางสาวจุฑาพร นิลสันเทียะ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๕๒ นางสาวชนาพร ตั้งยอดชมญาณ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๕๓ นางสาวชลธิฌา กันติมานนท์ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๕๔ นางสาวนภาพร แซ่แต้ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๕๕ นางสาวนฤมล ฝากลาง 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๕๖ นางสาวนุสรา จงจอหอ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๕๗ นางสาวพรชนก อ้นจันทร์ 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๕๘ นางสาวพลอยไพริน ขอเหล็กกลาง 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๕๙ นางสาวพิทยาภรณ์ คิดเห็น 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๖๐ นางสาวมณีรัตน์ ชมพูพวง 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๖๑ นางสาวศิริพร แสงสอาด 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๖๒ นางสาวหทัยชนก รวยสูงเนิน 16 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๖๓ นายพัฒนพงษ์ เกาะกลาง 15 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๖๔ นายศรัณย์ ศรีสุระ 15 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๖๕ นางสาวจันทร์ทรา สีนารอด 15 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๖๖ นางสาวจิราพร รอดเพราะบุญ 15 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๖๗ นางสาวดวงใจ สังสัญชาติ 15 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๖๘ นางสาวนฤมล สุขพัตร 15 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๖๙ นางสาวรัชปราณี เพชรน้อย 15 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๗๐ นางสาวรัตนาภรณ์ ขอเหล็กกลาง 15 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๗๑ เด็กชายนันทพล ชุมนุม 14 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๗๒ เด็กชายภักคพงษ์ กุลสุทธิ์ 14 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๗๓ เด็กหญิงณัฐณิชา ภักดีนอก 14 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๗๔ เด็กหญิงสุกัญญา ปราณีตพลกรัง 14 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๗๕ เด็กชายเอกพงษ์ หนองปรือ 14 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๗๖ เด็กหญิงปนัดดา อิ่มจันทึก 14 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๗๗ เด็กหญิงชณัฐดาพร ราชลัย 13 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๗๘ เด็กหญิงอรุณรัตน์ กองเมือง 13 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ปากช่อง โกศลสิตาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๗๙ นายสุพัฒน์ ศรีพันธ์ 50 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๘๐ นายสุรินทร์ เรณู 44 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๘๑ นางสาวอรกัญญา จอดพิมาย 30 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๘๒ นางสาวนิตยา สวาสนา 29 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๘๓ นางสาวปรีช์ญภัทร เล่งระบำ 29 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๘๔ นางสาวสุพีชรีย์ กระจงกลาง 29 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๘๕ นายปภากรณ์ สร้อยสนธิ์ 17 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๘๖ นายณัฐชัย นานอก 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๘๗ นายนมินทร์ธิวัฒน์ ทองใบ 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๘๘ นายนิวัฒน์ พวงพิลา 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๘๙ นายพงษ์ประภัทร งอยจันศรี 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๙๐ นายวรพงศ์ พูลสวัสดิ์ 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๙๑ นายวรวิช เลิศทะเสมา 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๙๒ นายวสันต์ แสนเสนาะ 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๙๓ นายสดใส สินงาม 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๙๔ นายสมเกียรติ จันทเสน 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๙๕ นางสาวบุ๋ม ภูมลา 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๙๖ นางสาววารุณี พงศ์สระ 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๙๗ นางสาวสมัญชา โพธิ์ศรี 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๙๘ นางสาวสิริยากร ทองสาย 16 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ปากช่อง ธารอุทุมพร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๑๙๙ นางสาวสุรีพร พุทธรักษา 15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔ ปากช่อง ซับพลู ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๐๐ นางสาวไอรดา สุตะวงศ์ 15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔ ปากช่อง ซับพลู ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๐๑ เด็กชายณัฐพงศ์ จักขุจันทร์ 14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔ ปากช่อง ซับพลู ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๐๒ เด็กชายศักดิ์ชัย ทองรอด 14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔ ปากช่อง ซับพลู ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๐๓ เด็กหญิงเกวลิน ลือคำหาญ 14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔ ปากช่อง ซับพลู ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๐๔ เด็กหญิงณัฐรุจา โคกกรวด 14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔ ปากช่อง ซับพลู ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๐๕ เด็กหญิงสุวิษา สารกนก 14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔ ปากช่อง ซับพลู ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๐๖ นางบุบผา สุขจันทร์ 48 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ปากช่อง ซับเศรษฐี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๐๗ ว่าที่ร้อยตรีทศพล อำมะพะ 31 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ปากช่อง ซับเศรษฐี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๐๘ นางสาวพัชรี กลึงสูงเนิน 27 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ปากช่อง ซับเศรษฐี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๐๙ เด็กชายมานพ เทพสวัสดิ์ 14 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ ปากช่อง หนองไทร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๑๐ เด็กชายสุวรรณ เขียวนอก 14 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ ปากช่อง หนองไทร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๑๑ เด็กหญิงดลรัตน์ดา ทองเป้า 14 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ ปากช่อง หนองไทร ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๑๒ นางมญชุกานต์ ปราบงูเหลือม 35 โรงเรียนบ้านหนองหมาก ปากช่อง หนองหมาก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๑๓ นางสาวขนิษฐา เลิศไพรัตน์ 26 โรงเรียนบ้านหนองหมาก ปากช่อง หนองหมาก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๑๔ เด็กหญิงดวงกมล เทพศรี 14 โรงเรียนบ้านหนองหมาก ปากช่อง หนองหมาก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๑๕ นายรัฐพงษ์ โสดรัมย์ 16 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๑๖ นางสาวกัญญา ไทยเกาะ 15 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๑๗ นางสาวจินตนา สุมาลัย 15 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๑๘ นางสาวชนัฏฐมน เครือทอง 15 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๑๙ นางสาวธิดารัตน์ รื่นกลาง 15 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๒๐ นางสาวบัณฑิตา สุพร 15 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๒๑ นางสาวภัทรวดี ทะวาปี 15 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๒๒ นางสาวรัตติกาล พลแสน 15 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๒๓ นางสาวสายทอง พันธ์เดช 15 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๒๔ นางสาวสุพัตรา หมวกทองหลาง 15 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๒๕ เด็กหญิงจุฑามาศ เอี้ยนไธสง 14 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๒๖ เด็กหญิงชฏาพร เคียดธฤมาร 14 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๒๗ เด็กหญิงธัญญารัตน์ จิตมานะ 14 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๒๘ นางสาวพรพิมล เปลื้องทุกข์ 15 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๒๙ นายสามารถ ขอมอบกลาง 15 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๓๐ นายอดิศักดิ์ ปิวจันทึก 15 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๓๑ นางสาวชมพูนุท หลุยจันทึก 15 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๓๒ นางสาวปนัดดา ตระกูลสม 15 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๓๓ นางสาวปานทิพย์ สารชัย 15 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๓๔ นางสาวศศินา แก้วชิน 15 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๓๕ นางสาวศุภวดี จันดี 15 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๓๖ นางสาวสุชาดา ชินทะนา 15 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๓๗ นางสาวสุธีธิดา บุญเลี้ยงมา 15 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๓๘ เด็กชายพงศภัค จิตร์ใจฉ่ำ 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๓๙ เด็กชายยุทธนา มิ่งขวัญ 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๔๐ เด็กชายยุทธพงษ์ ขันแข็ง 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๔๑ เด็กชายรัตนชัย พึ่งสุข 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๔๒ เด็กชายรัตนโชติ ไร่จันทึก 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๔๓ เด็กชายสุรสิทธิ์ วรรณหนองคู 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๔๔ เด็กชายอัษฎาวุธ อยู่ใหม่ 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๔๕ เด็กหญิงกมลชนก เวสูงเนิน 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๔๖ เด็กหญิงกรชวัล เข็มทอง 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๔๗ เด็กหญิงกฤติกา ศรีสงคราม 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๔๘ เด็กหญิงเกสรา ท้าวแก้ว 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๔๙ เด็กหญิงชลิดา ศรีระพงษ์ 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๕๐ เด็กหญิงเบญจลักษณ์ ถิระกิจ 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๕๑ เด็กหญิงรวีวรรณ คมขุนทด 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๕๒ เด็กหญิงศิริกันยา พุฒิเพ็ญ 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๕๓ เด็กหญิงสุนิตา รุ่งเรือง 14 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๕๔ เด็กชายพงศธร อังคณที 13 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๕๕ เด็กชายยศพร เอื้อเผ่าพันธ์ 13 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๕๖ เด็กหญิงทรงพร ตุลาการ 13 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๕๗ เด็กหญิงกิตติกา อ่ำสันเทียะ 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๕๘ เด็กหญิงจารวี เม้าขุนทด 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๕๙ เด็กหญิงณัฐกานต์ กิ่งจำปา 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๖๐ เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองประยูร 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๖๑ เด็กหญิงธัญลักษณ์ วังยายฉิม 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๖๒ เด็กหญิงเบญญทิพย์ ชมชื่น 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๖๓ เด็กหญิงพนิดา คลังสมบัติ 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๖๔ เด็กหญิงเพ็ญภักดิ์ อุ่นขาว 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๖๕ เด็กหญิงวิริญญา ถาวรโสม 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๖๖ เด็กหญิงสุชาดา ไสวภาส 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๖๗ เด็กหญิงสุรดา ฆ้องกระโทก 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๖๘ เด็กหญิงอาริยา กิ่งนอก 12 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๖๙ เด็กชายโชติพงษ์ จันทร์เม็ง 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๗๐ เด็กชายพันธกิจ ช้างศรี 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๗๑ เด็กชายภรณ์เทพ กาญจนะ 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๗๒ เด็กชายภูสิน พิลาวุธ 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๗๓ เด็กชายวิทวัฒน์ อุทธาเรือน 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๗๔ เด็กชายสราวุธ ธรรมเมตตา 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๗๕ เด็กหญิงกชพรรณ กระแจะเจิม 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๗๖ เด็กหญิงกรรณิการ์ สีลาน 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๗๗ เด็กหญิงจุฑามาศ โทนขุนทด 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๗๘ เด็กหญิงชลธิดา ขังสันเทียะ 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๗๙ เด็กหญิงตรีเนตร พิศนอก 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๘๐ เด็กหญิงทิพาวรรณ เสมาปรุ 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๘๑ เด็กหญิงบุญพิทักษ์ พลศิริ 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๘๒ เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์วงเดือน 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๘๓ เด็กหญิงสุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ 11 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ปากช่อง คีรีวันต์ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๘๔ นางแป้งล่ำ โหรา 47 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๘๕ นายนิรันดร์ พลศรี 41 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๘๖ นางพัชรา ฝอยทองคำ 40 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๘๗ นายกฤษติพงศ์ สืบเพ็ง 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๘๘ นายขจรศักด์ สืบประสิทธิ์ 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๘๙ นายขจรศักด์ คำผง 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๙๐ นายชัยณรงค์ วงศ์พินิจ 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๙๑ นายทรงชัย บุญกลาง 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๙๒ นายพรเทพ เพร็ชโป๊ะ 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๙๓ นายสมคิด จีนตะบุตร 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๙๔ นางสาวกชมน บุปผา 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๙๕ นางสาวกรรณิการ์ อิจฉารัมย์ 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๙๖ นางสาวกวินนา งอยจันทึก 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๙๗ นางสาวกัลยาณา ชัยจันทึก 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๙๘ นางสาวกัลยาณี ชัยจันทึก 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๒๙๙ นางสาวกุลณัฐ ดอนตะขบ 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๐๐ นางสาวณภาพร จันทะนีย์ 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๐๑ นางสาวนภาพร หุ้นชัยภูมิ 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๐๒ นางสาวนิภา อินทร์สัมฤทธิ์ 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๐๓ นางสาวปวิณรัตน์ ทองศร 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๐๔ นางสาวปาริชาติ กล้าหาญ 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๐๕ นางสาวปิยธิดา สิงห์นวล 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๐๖ นางสาวพรนภา ควรขุนทด 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๐๗ นางสาวไพรินทร์ คมทอง 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๐๘ นางสาวมาลีพรรณ เกิดโมลี 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๐๙ นางสาววรรณิสา เขตต์กลาง 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๑๐ นางสาววราภรณ์ นันทพันธ์ 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๑๑ นางสาววิชุดา พาขุนทด 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๑๒ นางสาวศรสวรรค นาทันดร 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๑๓ นางสาวอภิญญา การรุ่งเรือง 15 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๑๔ เด็กหญิงพรพิมล แก้วเพ็ชร 14 โรงเรียนบ้านวังไทร ปากช่อง มหาชัยวนาราม ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๑๕ นายต่อศักดิ์ จูมนอก 15 โรงเรียนเทศบาล๑ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๑๖ นางวัลลภา โพธิโต 39 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๑๗ นางสาวนัยนา ศิริมูล 39 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๑๘ นางสาวนิตยา ปัญญาใส 39 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๑๙ นางสมฤดี เพ็งลาย 38 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๒๐ นางเดือนสว่าง เคนจันทึก 36 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๒๑ นางสาวอรทัย อาวรกูล 31 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๒๒ นางณัฐฐาพร ทองหมื่นไวย 30 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๒๓ นายศุภกร ภูรินพเก้า 18 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๒๔ นายสุทธิพจน์ ภูรินพเก้า 18 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๒๕ นางสาวจิรนรรณ จันทร์ดวงเดิม 18 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๒๖ นางสาวเพ็ญวารินทร์ ศรีอิทธินานนท์ 18 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๒๗ นางสาวรัตนาภรณ์ คงเจริญ 18 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๒๘ นางสาววรกมล เฉียบแหลม 18 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๒๙ นายกฤตภาส โมอ่อน 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๓๐ นายเกรียงไกร อภัยพิมพ์ 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๓๑ นายธนากร ยอดบุรุษ 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๓๒ นายปราการ คำมุงคุณ 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๓๓ นางสาวจริยาพร บุญช่วย 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๓๔ นางสาวชื่นนภา เพิ่มพูล 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๓๕ นางสาวแพรวพรรณ แสวงธรรม 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๓๖ นางสาววริษา สุขเสมอ 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๓๗ นางสาววันเพ็ญ มะรุม 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๓๘ นางสาววิมลรัตน์ แป้นโพธิ์ 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๓๙ นางสาววิไลวรรณ แก่สำโรง 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๔๐ นางสาวศรัญญา เปรมเมือง 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๔๑ นางสาวสายรุ้ง ถาวร 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๔๒ นางสาวสาวิตรี เครือจันต๊ะ 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๔๓ นางสาวสุกานดา เนินขุนทด 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๔๔ นางสาวสุทัดตา คำกลาง 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๔๕ นางสาวสุริยา อุ่นวิเชียร 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๔๖ นางสาวสุวนันท์ ยินดี 17 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๔๗ นายชัยวัฒน์ ระยานนท์ 16 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๔๘ นายมนัส พัดสูงเนิน 16 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๔๙ นายศราวุฒิ ดวงศรี 16 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๕๐ นายชนะศักดิ์ แพรศรี 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๕๑ นายชนินทร์ จีระเศรษฐ์ 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๕๒ นายพิสิทธิ์ อยู่สบาย 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๕๓ นางสาวจันทราลักษณ์ วงศ์โท 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๕๔ นางสาวจิราภรณ์ ศรีบรม 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๕๕ นางสาวจุฑาทิพย์ มุ่งต่อกลาง 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๕๖ นางสาวชไมพร เอ็นดอนประดู่ 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๕๗ นางสาวธณาภรณ์ สู้เหิม 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๕๘ นางสาวนมัสนันท์ หวังแววกลาง 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๕๙ นางสาวนรินทร์ จงจันทึก 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๖๐ นางสาวนฤมล เดชบุญ 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๖๑ นางสาวน้ำทิพย์ บุญคง 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๖๒ นางสาวน้ำผึ้ง พิมพ์งาม 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๖๓ นางสาวบุษยา โตนิล 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๖๔ นางสาวพรกนก โคนา 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๖๕ นางสาวภาณุพร แก้วสง่า 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๖๖ นางสาวมนันยา กลิ่นมณฑา 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๖๗ นางสาววิภา พวงสันเทียะ 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๖๘ นางสาวศิริรัตน์ วัชระโกมล 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๖๙ นางสาวสมฤทัย สาระนา 15 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๗๐ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นาฉิม 14 โรงเรียนปากช่อง ๒ ปากช่อง จันทึก ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๗๑ นางสาวคัชาภรณ์ กิตติธัญกุล 17 โรงเรียนปากช่อง ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๗๒ นางสาวพรตะวัน จิตรเพียรค้า 17 โรงเรียนปากช่อง ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๗๓ นางสาวพรรณพนัชกร เจนธนวิทย์ 34 โรงเรียนปากช่อง ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๗๔ นางสาวสุจิตรา ธีระวานิชย์ 17 โรงเรียนปากช่อง ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๗๕ นายเทวฤทธิ์ ศรีหิรัญ 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๗๖ นายนนทวัฒน์ กาสอน 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๗๗ นายนิติพัฒน์ กุลพัฒน์ภิรมย์ 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๗๘ นายพงษ์กรณ์ เบาะจันทึก 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๗๙ นายภฤศภณ วังตะพันธุ์ 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๘๐ นายภีรพงษ์ สายสุด 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๘๑ นายวังเพชร กรมวัง 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๘๒ นายสมชาย แก่นพรม 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๘๓ นางสาวเจเน็ต ยอดสำโรง 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๘๔ นางสาวณัฐธิดา หอมเกษร 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๘๕ นางสาวนุชนาฏ หังขุนทด 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๘๖ นางสาวปัทมา ดอกดวน 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๘๗ นางสาวพรพิมล โพธิ์วงศ์ 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๘๘ นางสาวแพรวพรรณ ตุ้มสันเทียะ 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๘๙ นางสาวภิญญดา ธราดลธนาคุณ 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๙๐ นางสาวศศิกาญจน์ พรหมรุกขชาติ 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๙๑ นางสาวศิริรักษ์ เดชศรีมงคลกุล 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๙๒ นางสาวสมฤทัย เฉื่อยกลาง 15 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๙๓ เด็กชายชนะภัย หุ่นผักแว่น 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๙๔ เด็กชายนิติ นาคา 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๙๕ เด็กชายรตินันท์ วนเกษรพาณิชย์ 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๙๖ เด็กชายวิธวิทย์ สละกิ่ง 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๙๗ เด็กชายศุภฤกษ์ กาบแก้ว 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๙๘ เด็กหญิงกมลชนก บุญวัฒน์ 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๓๙๙ เด็กหญิงจันทร์สุดา ศรีพะนาม 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๐๐ เด็กหญิงจิตรวดี บุญสาร 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๐๑ เด็กหญิงณัฐสุดา แก้วเก่ง 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๐๒ เด็กหญิงนภสร อิสริยะโอภาส 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๐๓ เด็กหญิงนุชนารถ ทองแกมแก้ว 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๐๔ เด็กหญิงเบญจรัตน์ ประจงการ 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๐๕ เด็กหญิงปภัสสร คำผลศิริ 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๐๖ เด็กหญิงวรกานต์ ช่วยกลาง 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๐๗ เด็กหญิงอนุสรา ขวัญพรม 14 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๐๘ เด็กชายธนาวุฒิ มั่งคั่ง 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๐๙ เด็กชายนพดล สิงห์จันทึก 12 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๑๐ เด็กชายปรมินทร์ รัตนสิงห์ 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๑๑ เด็กชายราเชนทร์ มิตรสันเทียะ 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๑๒ เด็กชายสยมภู ศรีภูมิ 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๑๓ เด็กชายอนุพงศ์ ติถา 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๑๔ เด็กหญิงญมุณา แซ่เตียว 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๑๕ เด็กหญิงญารดา กอเงินกลาง 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๑๖ เด็กหญิงณัฐชา บุญสิน 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๑๗ เด็กหญิงฟารีดา คุณารักษ์ 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๑๘ เด็กหญิงรัชดา มาเหลน 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๑๙ เด็กหญิงวรรณิดา ทาสันเทียะ 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๒๐ เด็กหญิงอภิญญา ปุยสูงเนิน 13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๒๑ เด็กหญิงกันย์สินี วิไลจิตต์ 12 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ปากช่อง บันไดม้า ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๒๒ เด็กชายโรจนศักดิ์ อยู่บุรี 12 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ปากช่อง วังกะทะ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๒๓ เด็กชายวรวุฒิ ชาจันทึก 12 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ปากช่อง วังกะทะ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๒๔ เด็กชายสดายุ ใยดี 12 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ปากช่อง วังกะทะ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๒๕ เด็กชายสมพล ยี่หว่า 12 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ปากช่อง วังกะทะ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๒๖ เด็กหญิงพิชญา ไทยประดิษฐ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ปากช่อง วังกะทะ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๒๗ เด็กหญิงลินดา คำอาษา 12 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ปากช่อง วังกะทะ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๒๘ เด็กหญิงอำไพ ยุบไธสง 12 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ปากช่อง วังกะทะ ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๒๙ เด็กชายธวัชศิษฐ์ โพธิ์อุทัย 12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๓๐ เด็กชายปิติพร สายกระสุน 12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๓๑ เด็กชายภีระพล พลสุริยะ 12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๓๒ เด็กชายวีระเชษฐ์ หลัดดี 12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๓๓ เด็กหญิงกมลชนก เปาวัฒนกุล 12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๓๔ เด็กหญิงดารินทร์ สิงห์ปาน 12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๓๕ เด็กหญิงอโณมา แตงโสภา 12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ปากช่อง หนองสาหร่าย ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๓๖ นายกฤษดา ราชาแสง 15 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๓๗ นายเฉลิมเกียรติ อุ่นจันสา 15 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๓๘ นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง 15 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๓๙ นายณัฎพงษ์ ดาหัวโทน 15 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๔๐ นายธนกร ไชยนอก 15 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๔๑ นายนพดล มีเงิน 15 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๔๒ นางสาวพรนิภา อินสวรรค์ 15 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๔๓ นางสาวพิไลวรรณ ขำนอก 15 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๔๔ นางสาวศศิวิมล หมี่จันทึก 15 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๔๕ นางสาวอินทิรา เมืองบุญ 15 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๔๖ เด็กชายจิรานุวัฒน์ หูกขุนทด 14 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๔๗ เด็กหญิงจรรยพร เทินสะเกษ 14 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๔๘ เด็กหญิงพรพิมล ณิลังโส 14 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๔๙ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เลิศลำหวาน 14 โรงเรียนประชานุสรณ์ ปากช่อง เทพสถิต ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๕๐ นายเกียรติศักดิ์ ชุมศรี 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๕๑ นายชาญณรงค์ อู่ทรัพย์ 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๕๒ นายธีรภพ รชตประเสริฐ 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๕๓ นายสราวุธ พันธ์แก้ว 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๕๔ นายสวพล วงศ์ประดิษฐ์ 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๕๕ นายชนาธิป เอี่ยมฟัก 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๕๖ นายณัฐพงษ์ สืบตระกูล 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๕๗ นายรัชตะ จังพนาสิน 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๕๘ นายวิษณุ กิจตรอง 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๕๙ นายอภิสิทธิ์ จามจรีกุล 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๖๐ นายอรรถวุฒิ เสร็จสวัสดิ์ 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๖๑ นางสาวจันจิรา เรืองพิมาย 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๖๒ นางสาวจิรฉาย สวัสดิ์ศรี 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๖๓ นางสาวณัฐฑิยา สินธุโสภา 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๖๔ นางสาวณัฐนรี ขอถือกลาง 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๖๕ นางสาวธัญญ์รวี สิริธนเศรษฐ์ 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๖๖ นางสาวธัญญารัตน์ เปรื่องไร่ 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๖๗ นางสาวธิดารัตน์ พูลเกษ 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๖๘ นางสาวนิภาวรรณ วงษ์ภักดี 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๖๙ นางสาวฟ้าอรุณ พงศ์ชาญวิทย์ 19 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๗๐ นางสาวอัญธิกา โสดจันทึก 17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๗๑ นายนตรพิพัฒน์ จำนงค์ 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๗๒ นายพัสกร พลายด้วง 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๗๓ นายราชาวิทย์ ตันติธนวัฒน์ 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๗๔ นายวัชรากรณ์ พุทธวัน 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๗๕ นางสาวกนกวรรณ ไผ่โคกสูง 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๗๖ นางสาวกรวรรณ บุตรแสง 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๗๗ นางสาวกุลปรียา ติถา 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๗๘ นางสาวเกษแก้ว วงศ์อามาตย์ 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๗๙ นางสาวณัฐชา สุขสบาย 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๘๐ นางสาวณัฐณิชา ชาวบ้านกร่าง 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๘๑ นางสาวนภสร ประทุมเทา 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๘๒ นางสาวบงกช เชียงเงิน 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๘๓ นางสาวปพิชญา แสงทองสุข 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๘๔ นางสาวพรทิพา เจริญผล 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๘๕ นางสาวพัชรา โคตรโนนกอก 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๘๖ นางสาวพุธิตา สงคราม 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๘๗ นางสาวภารดา น้อยนรินทร์ 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๘๘ นางสาวศีตจิต ยุบลไสย 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๘๙ นางสาวสโรชา จิรวัฒนเมธา 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๙๐ นางสาวอรพรรณ วานิชคาม 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๙๑ นายเจตวัน อิ่มเต็ม 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๙๒ นายนนทชัย ดาผง 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๙๓ นายนนธวัช จันทร์อินทร์ 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๙๔ นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๙๕ นายอดิศร พึ่งคำ 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๙๖ นายอมรเทพ ชวนกระโทก 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๙๗ นางสาวกัญญารัตน์ สระขุนทด 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๙๘ นางสาวชุติมณฑน์ ถิ่นหนองแวง 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๔๙๙ นางสาวนันท์นภัส เกษไธสง 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๐๐ นางสาวนาฎลดา อุดมสุข 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๐๑ นางสาวนารทลัดดา กุลแก้ว 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๐๒ นางสาวพรทิพย์ รอดหมื่นไวย 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๐๓ นางสาวพิณทิพย์ คัมภีระ 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๐๔ นางสาวแพรวพราว ควรแย้ม 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๐๕ นางสาวแพรวา พงษ์เพ็ง 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๐๖ นางสาวรัตน์ติยากร เชื้อจันทึก 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๐๗ นางสาวรัตนมน ตันติธนวัฒน์ 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๐๘ นางสาววิภาพร ดวงอานนท์ 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๐๙ นางสาวศศิประภา คัมภีระ 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๑๐ นางสาวสุทธิณี ระยะทอง 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๑๑ นางสาวสุทธิดา โพนเมืองหล้า 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๑๒ นางสาวสุนิสา สิงหะรา 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๑๓ นางสาวสุพรรณี ทอนสูงเนิน 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๑๔ นางสาวสุภาวดี สมบูรณ์ 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๑๕ นางสาวสุรีย์วรรณ มาน้ำเที่ยง 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๑๖ นางสาวอนุธิดา สีนาด 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๑๗ นางสาวอนุสรา สุขเขียว 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๑๘ นางสาวอัจจิมา ดาสูงเนิน 15 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๑๙ เด็กหญิงปาลิตา จอมเกาะ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๒๐ เด็กหญิงแพรวพรรณ ไวกลาง 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๒๑ เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองอินทร์ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๒๒ เด็กหญิงภัสรา มาศยะ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๒๓ เด็กหญิงเยาวเรศ ชื่นชอบ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๒๔ เด็กหญิงราชาวดี รัตนจันทรา 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๒๕ เด็กหญิงศวิตา จอมเกาะ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๒๖ เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาญจนลักษณ์ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๒๗ เด็กหญิงศุภรัตน์ ศิริพิทักษ์วงศ์ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๒๘ เด็กหญิงสุขสาคร โกปาราเมศ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๒๙ เด็กหญิงสุทธิณี สุทธิธรรม 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๐ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๑ เด็กหญิงสุรางคนา กลิ่นศรีสุข 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๒ เด็กหญิงแสงระวี ลายขุนทด 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๓ เด็กหญิงอนามฤณ ชิโนรักษ์ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๔ เด็กหญิงอรวรรณยา ตลอดพบ 14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๕ เด็กหญิงกรณิการ์ หยี่หร่า 13 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๖ เด็กหญิงธนชลนี สิงหาศิริ 13 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๗ เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนจังหรีด 13 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง ทองอ่อนสามัคคี ปากช่อง
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๘ นายอิทธิพล อ๊าตสูงเนิน 15 โรงเรียนพรพิทยาคม สีคิ้ว ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๓๙ เด็กชายกฤษณะ สระจันทึก 14 โรงเรียนพรพิทยาคม สีคิ้ว ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๐ เด็กชายจักรกฤษณ์ นอขุนทด 14 โรงเรียนพรพิทยาคม สีคิ้ว ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๑ เด็กชายณัฐพล ฉาวกระโทก 14 โรงเรียนพรพิทยาคม สีคิ้ว ใหญ่สีคิ้ว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๒ เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยสูงเนิน 14 ศพอ.วัดกุดน้อย สีคิ้ว กุดน้อย สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๓ เด็กชายสงคราม มาวขุนทด 14 ศพอ.วัดกุดน้อย สีคิ้ว กุดน้อย สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๔ เด็กหญิงดวงฤทัย ทรงจันทึก 14 ศพอ.วัดกุดน้อย สีคิ้ว กุดน้อย สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๕ เด็กชายมงคล บัวลี 13 ศพอ.วัดกุดน้อย สีคิ้ว กุดน้อย สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๖ เด็กชายนิธิ สินพิทักษ์ 14 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สีคิ้ว ถนนคต สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๗ เด็กหญิงประนอม แสงกลาง 14 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สีคิ้ว ถนนคต สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๘ เด็กชายนิกร ดอนขุนทุด 12 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สีคิ้ว ถนนคต สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๔๙ เด็กหญิงสุพัตรา คัดทะจันทร์ 12 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สีคิ้ว ถนนคต สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๕๐ เด็กชายวุฒิพงษ์ เมียมขุนทด 14 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๕๑ เด็กชายมนตรี ซอสูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๕๒ เด็กชายปองพล แขสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๕๓ เด็กหญิงสุพรรษา น้อยจันทึก 14 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๕๔ เด็กหญิงรัตติกาล กึขุนทด 14 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๕๕ เด็กหญิงวรรณาพร สว่างจันทึก 14 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๕๖ เด็กหญิงอินทิรา ถาวร 14 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๕๗ เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มจันทึก 13 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๕๘ เด็กชายเลิศศักดิ์ ซึมรัมย์ 13 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๕๙ เด็กชายวรวุฒิ ปราณีพลกรัง 13 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๖๐ เด็กหญิงนาริน บุญสูงเนิน 13 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๖๑ เด็กหญิงปิยณัฐ เต็กสิหา 13 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๖๒ เด็กหญิงรัชนีกร มูลขุนทด 13 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๖๓ เด็กหญิงเกวริน เพ็ชรงาม 13 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๖๔ เด็กหญิงน้ำผึ้ง จันทร์ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๖๕ เด็กหญิงปวีณา มิลจันทึก 12 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๖๖ เด็กหญิงสรณ์ศิริ แย้มจันทึก 12 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๖๗ เด็กหญิงสุณิสา บุญสูงเนิน 11 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๖๘ เด็กหญิงอรณี กุมสันเทียะ 11 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๖๙ นางสาววรัญญา เลิงฮัง 16 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๗๐ นางสาวศศิวิมล รวมสันเทียะ 16 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๗๑ นางสาวพรสวรรค์ ปราณีตพลกรัง 16 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๗๒ เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยชนะ 14 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๗๓ เด็กหญิงวงเดือน หมอยา 14 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๗๔ นายกนกศักดิ์ อุดแก้ว 15 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สีคิ้ว ห้วยลุง สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๗๕ เด็กชายวายุ ศรีสงคราม 13 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว หนองบัว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๗๖ เด็กชายศุภกร กำเนิดบุญ 13 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว หนองบัว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๗๗ เด็กหญิงจารุวรรณ โปรดนอก 13 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว หนองบัว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๗๘ เด็กชายยศกร กรอบเพ็ชร 12 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว หนองบัว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๗๙ เด็กชายศตวรรษ ยิ้มสบาย 12 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว หนองบัว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๘๐ เด็กหญิงสิริยากรณ์ งามพลกรัง 12 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ สีคิ้ว หนองบัว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๘๑ นายธรรมนูญ วาดงูเหลือม 42 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๘๒ นายสมพงษ์ บุญช่วย 64 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๘๓ นายเฉลา ประสพเนตร 43 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๘๔ นายบุญเสริม เกิดช่วง 38 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๘๕ นายสุรพงษ์ อุทัยวงค์ 35 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๘๖ นายอนิรุตย์ มะรุม 34 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๘๗ นายจรัญ จันทร์จันทึก 32 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๘๘ นายสรศักดิ์ อัครนิวาส 32 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๘๙ นายสมเกียรติ ชินกลาง 31 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๙๐ นายสุรศักดิ์ พูลกอง 25 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๙๑ นางสาวภิญญามล มุระดา 41 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๙๒ นางสาวภาวิณี ยนต์จอหอ 30 วัดคลองตะแบก สีคิ้ว คลองตะแบก สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๙๓ นางสาวประพันธ์ เทพมะเริง 16 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๙๔ นายจักรกฤษ พรมน้อย 15 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๙๕ นายมนตรี ยินดี 15 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๙๖ นายมานัสชัย เดชสุทธิ์ 15 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๙๗ นางสาวกรรณิการ์ ทองสวย 15 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๙๘ นางสาวณัฎฐ์นรี ทองนอก 15 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๕๙๙ นางสาวณัฐริกา วิเชียร 15 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๐๐ นางสาวรติรัตน์ ทองไล้ 15 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๐๑ นางสาวศุนิสา แสงภู่ 15 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๐๒ นางสาวอาทิตยา ท้าวธงไชย 15 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๐๓ นางสาวอินทิพร ยาจันทึก 15 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๐๔ เด็กชายศราวุฒิ หึกขุนทด 14 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๐๕ เด็กชายอดิศักดิ์ แดงเตาปูน 14 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๐๖ เด็กหญิงอาทิตยา แหวนจันทึก 14 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๐๗ เด็กหญิงชุติมา ขำรัมย์ 13 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๐๘ นายวิทยา สำรวมจิต 68 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๐๙ นายทองเสี่ยน มูลเท 65 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๑๐ นายยอด ภู่อารีย์ 62 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๑๑ นายทองพูน ศรีวงยาง 60 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๑๒ นายดา มั่นจิตร 58 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๑๓ นายพันธ์ศักดิ์ นนทิศิริพันธ์ 52 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๑๔ นายวีระ ทับแว่ว 50 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๑๕ นายไพศาล สังฆวัฒน์ 45 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๑๖ นายประสิทธิ์ สิงห์คาร 45 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๑๗ นายแพงดี สามา 44 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๑๘ นายพนาไพร คงสินชัย 43 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๑๙ นายสวาท บุญมี 43 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๒๐ นายเชน คำแผลง 42 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๒๑ นายชัยยุทธ จันทร์ทอง 39 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๒๒ นายทรงวุฒิ แสงเพชร 38 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๒๓ นายอดุล ปัญญาวงษ์ 30 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๒๔ นายเข้ม คำศิลา 30 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๒๕ นายศรีปัญญา ตันนารัตน์ 30 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๒๖ นายสมพร ทองคำสี 29 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๒๗ นายมานะ แซ่เตียว 29 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๒๘ นายนนทพัทธ์ ชะโกฎ 29 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๒๙ นายโชติชัช จริยฐิติพงศ์ 28 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๓๐ นายประครอง น้ำคำ 27 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๓๑ นายสิทธิศักดิ์ บัวทรัพย์ 26 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๓๒ นายสมพงษ์ ศิริจันทร์ 26 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๓๓ นายนพรัตน์ ศรีโสภา 25 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๓๔ นายทศพล ศรีนาคา 24 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๓๕ นายผดุงพล พฤกษารา 21 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๓๖ นายธีรยุทธ ภิมันตกร 20 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๓๗ นางสุรีย์ เจียมปรีชา 64 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๓๘ นางส้มจีน พรหมชนะ 63 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๓๙ นางสาวริ้ว แซ่ซิ้ม(จำเรือง) 62 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๔๐ นางสาวสุณี ยิ้มเจริญ 62 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๔๑ นางจำลอง เณรรัตน์ 56 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๔๒ นางสุกันทา ศรีหมื่น 56 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๔๓ นางสำเภา ภู่มณี 56 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๔๔ นางเชาว์ ทองสิทธิ์ 55 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๔๕ นางยุพิน โกฎสันเทียะ 55 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๔๖ นางศิรินันท์ แสงสว่างโฉม 54 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๔๗ นางมัลลิกา เสนจันทร์ฒิไชย 53 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๔๘ นางอ้อย คล้ายนาค 53 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๔๙ นางอัมพร พูลสวัสดิ์ 52 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๕๐ นางอำพรรณ พูนสวัสดิ์ 51 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๕๑ นางอำนวย มิตรศิริ 48 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๕๒ นางจิ๋ม บุดทำมะวัน 48 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๕๓ นางสาวสุธาภา ตั้งสกุล 47 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๕๔ นางน้อย สำราญพิศ 46 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๕๕ นางม่วย ชินศรี 44 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๕๖ นางสาวจอมศรี ขุนเภา 44 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๕๗ นางสุธิสา ภวภูตานนท์ 42 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๕๘ นางสาวหน่อย น้อยแสง 42 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๕๙ นางสาวสายชล ยอดแก้ว 41 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๖๐ นางสาวจิดาภา กอสนีย์ 41 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๖๑ นางสาวอัมภวรรณ์ ภาคีอรรถ 41 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๖๒ นางสาวปราณี เลิศฤทธิ์ 41 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๖๓ นางสาวดวงมาลา สุธรรมวิจิตร 41 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๖๔ นางสมฤทัย มานัด 41 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๖๕ นางสายพิณ แจ่มประภา 40 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๖๖ นางสาวกาญจนา เลขสาคร 40 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๖๗ นางสาวแก้วอุดร ชนะวงศ์ 40 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๖๘ นางนีเจียง ทิภูถี 39 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๖๙ นางสาวสุภิญญา มาตรทอง 37 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๗๐ นางล้อม สีหราช 37 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๗๑ นางน้อย วงศ์ภูธร 37 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๗๒ นางสาวณัฐมล จันทร์แจ้ง 37 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๗๓ นางสาวอังคณา เรืองถ่าย 37 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๗๔ นางสาวอาทิตยา ม่วงกลิ่น 36 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๗๕ นางสาวสุภาพรรณ วัดเสียง 36 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๗๖ นางสาวหนูจันทร์ สุวรรณี 35 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๗๗ นางสาวเมย์ ใจดี 35 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๗๘ นางสาวจูมณี ไม่มีนามสกุล 35 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๗๙ นางแวว ดวงจันทรา 35 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๘๐ นางแพง พอนวิ 34 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๘๑ นางสาวศรีรัตนา พุ่มประทุม 34 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๘๒ นางสาวลาติ แก้วอาสา 34 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๘๓ นางพรกนก ดาวัลย์ 33 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๘๔ นางสาวอำภา อินใหญ่ 33 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๘๕ นางสาวน้ำผึ้ง กรองทรัพย์ 33 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๘๖ นางสาวอรชร เศรษฐสุข 32 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๘๗ นางสาววันเพ็ญ มนต์นำโชค 32 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๘๘ นางสาวอรอนงค์ คงจินดา 32 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๘๙ นางสาวนฤมล กลัดดี 32 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๙๐ นางสาวดวงใจ แสงเอก 31 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๙๑ นางสาวสายธาร หินอ่อน 31 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๙๒ นางสาวหวา ไกรสอน 31 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๙๓ นางนาภา อาสานอก 30 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๙๔ นางสาวมลฤดี พงษ์ช้างอยู่ 30 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๙๕ นางสาวรำ ชาวลาว 30 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๙๖ นางสาววีณา สันตะเตโช 30 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๙๗ นางสาวสิริกร สานราษฎร์ 30 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๙๘ นางสาวหวัน แก้วอ่อนศรี 30 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๖๙๙ นางสาวโอสี พัดทะนา 30 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๐๐ นางสาวพิมพ์ใจ อุสาหดี 29 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๐๑ นางสาวชินดา นวน 28 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๐๒ นางสาวสมศรี วงศ์ราช 28 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๐๓ นางสาวสุนีย์ ทองวิไล 28 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๐๔ นางสาววันทนา กัมพูชา 28 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๐๕ นางสาวกนกกาญจน์ ฟองอนันตรัตน์ 27 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๐๖ นางสาวบงกช บุญถาวร 27 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๐๗ นางสาวรัชตา ชูประเสริฐ 27 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๐๘ นางสาวหงษ์ บุพรรไกรสร 26 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๐๙ นางสาวเพ็ญนภา บุญเล็ก 25 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๑๐ นางสาวฐิติมา สุนทรพฤกษ์ 24 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๑๑ นางสาวนุก สาสม 22 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๑๒ นางสาวเล็ก ไม่มีนามสกุล 22 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๑๓ นางสาวอินแปลง ขาวผ่อง 22 วัดพิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๑๔ เด็กชายจักริน ขุมผาง 14 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๑๕ เด็กชายธนกร หล่อจันทึก 14 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๑๖ เด็กหญิงวนิดา มุ่งผลกลาง 14 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๑๗ เด็กชายชานุพงศ์ แข็งขุนทด 13 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๑๘ เด็กชายนันทวัฒน์ รักษาเชื่อ 13 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๑๙ เด็กหญิงจิรฎาภา วงศ์สูงเนิน 13 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๒๐ เด็กหญิงเบญญาภา แรมจันทึก 12 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๒๑ เด็กหญิงภัสราวลี ศรีพนม 12 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สีคิ้ว พิสิฐบูรณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๒๒ เด็กชายเดชณรงค์ ประเทศ 14 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๒๓ เด็กชายปรัชญา กาวิชัยเป็ง 14 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๒๔ เด็กหญิงจริตตา สุวรรณไกร 14 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๒๕ เด็กชายเจษฏา สีสะอาด 13 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๒๖ เด็กชายธินันรักษ์ หัดขุนทด 13 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๒๗ เด็กหญิงจิราภรณ์ วันดี 13 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๒๘ เด็กหญิงดวงกมล ธูปจันทึก 13 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๒๙ เด็กหญิงปิยะรัตน์ สอจันทึก 13 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๓๐ เด็กหญิงรตา บุญส่งค์ 13 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๓๑ เด็กหญิงวรปรัชญ์ สาครวาสี 13 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๓๒ เด็กหญิงสุดารัตน์ จุดจันทึก 13 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๓๓ เด็กหญิงอารียา เมฆขุนทด 13 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๓๔ เด็กหญิงอินทร์ธุอร เลื่อนสูงเนิน 13 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๓๕ เด็กชายกฤษณ์สกล ฉลองธรรม 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๓๖ เด็กชายชิษณุชา อรุณเมือง 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๓๗ เด็กชายธรรมศักดิ์ เนียมสูงเนิน 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๓๘ เด็กชายปฎิภาณ สุนทรินทร์ 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๓๙ เด็กชายปริญญา การชนไชย 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๔๐ เด็กชายภาคิน ขุยจันทึก 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๔๑ เด็กชายสรารัญ ประนม 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๔๒ เด็กชายสิทธิพงษ์ กุลโนนแดง 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๔๓ เด็กหญิงกรพรรณ ภูจันทึก 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๔๔ เด็กหญิงชลธิชา บุตรวงศ์ 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๔๕ เด็กหญิงญาณิศา พลจันทึก 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๔๖ เด็กหญิงณัฐริกา วิชาเกวียน 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๔๗ เด็กหญิงณัฐวดี บัญชาพิทักษ์ 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๔๘ เด็กหญิงณัฐวิภา มังจันทึก 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๔๙ เด็กหญิงดารุณี แววฉิมพลี 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๕๐ เด็กหญิงธารารัตน์ ศรีสาระคาม 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๕๑ เด็กหญิงนริศรา เภาแก้ว 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๕๒ เด็กหญิงนฤมล เจ๊กจันทึก 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๕๓ เด็กหญิงนันทฉัตร พบกระโทก 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๕๔ เด็กหญิงพัณนิดา ซึมตะคุ 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๕๕ เด็กหญิงภัคจิรา สุนทรินทร์ 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๕๖ เด็กหญิงมุฑิตา รักลา 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๕๗ เด็กหญิงวิภาดา ดงเย็น 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๕๘ เด็กหญิงวีรพัชรชา สุพรรณกลาง 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๕๙ เด็กหญิงสิรินญา เฟื้องสูงเนิน 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๖๐ เด็กหญิงสุธาทิพย์ น้อยจันทึก 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๖๑ เด็กหญิงอนัญญา ครุธวงศ์ 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๖๒ เด็กหญิงอรอนงค์ ทิมุลนีย์ 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๖๓ เด็กหญิงอิงลดา สีใส 12 โรงเรียนประสารวิทยา สีคิ้ว สีคิ้วคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๖๔ นางสาวรติยาพร ชื่นอุรา 15 โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๖๕ เด็กหญิงศิริยากร ห้อยไธสง 14 โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๖๖ เด็กหญิงศิริพร ฉ่ำสันทียะ 14 โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๖๗ เด็กหญิงอรยา แขพิมาย 14 โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๖๘ เด็กหญิงสุดารัตน์ มั่งพิมาย 14 โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๖๙ เด็กหญิงเกตุมณี เสนีนวล 14 โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๗๐ เด็กหญิงพรทิพย์ ต่ายสันเทียะ 14 โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๗๑ เด็กหญิงวนิดา คิดอยู่ 13 โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๗๒ เด็กหญิงวรรณณิษา หุ้มไธสง 13 โรงเรียนทับ ๖ วิทยาคาร สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๗๓ นางสาวสุณิสา ปะปาทานัง 15 โรงเรียนสง่าพัฒนา สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๗๔ นางสาวสุนารี บุราณรมย์ 15 โรงเรียนสง่าพัฒนา สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๗๕ เด็กหญิงอริสา สุวรรณหงษ์ 14 โรงเรียนหนองน้ำใส สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๗๖ เด็กหญิงอุไรพร สุทธิสน 14 โรงเรียนหนองน้ำใส สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๗๗ เด็กหญิงพรพิมล ดีถนัด 14 โรงเรียนหนองน้ำใส สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๗๘ เด็กหญิงวันวิสา ศรีทรัพย์ 14 โรงเรียนหนองน้ำใส สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๗๙ เด็กหญิงสุทธิดา อุ่นอุบล 14 โรงเรียนหนองน้ำใส สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๘๐ เด็กหญิงพรทิพย์ กระฉอดนอก 14 โรงเรียนหนองน้ำใส สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๘๑ เด็กหญิงรสคนธ์ บำขุนทด 14 โรงเรียนหนองน้ำใส สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๘๒ เด็กหญิงเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต 13 โรงเรียนหนองน้ำใส สีคิ้ว เขากระโดนวนาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๘๓ นางสาวเฟื่องลดา มาสิงห์ 17 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สีคิ้ว หนองบัวน้อย สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๘๔ นางสาวประภัสสร ชัยชาญ 17 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สีคิ้ว หนองบัวน้อย สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๘๕ นางสาวฐิติมา มาศรี 15 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สีคิ้ว หนองบัวน้อย สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๘๖ นางสาวอนันตญา จันทรงค์ 15 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สีคิ้ว หนองบัวน้อย สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๘๗ เด็กหญิงสกุลรัตน์ นามไธสงค์ 14 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สีคิ้ว หนองบัวน้อย สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๘๘ เด็กหญิงธณัฏฐาภรณ์ พรมบุตร 12 โรงเรียนหนองหญ้าขาว สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๘๙ เด็กหญิงปวีณา ทูปขุนทด 11 โรงเรียนหนองหญ้าขาว สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๙๐ เด็กหญิงราตรี ไชยมาตร 12 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๙๑ นางสาวกุลสตรี แก้วสง่า 17 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๙๒ นางสาวอมรวรรณ มีชัยยะ 17 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๙๓ นางสาวตะวัน แสงสว่าง 15 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๙๔ เด็กหญิงขนิษฐา พงษ์อุทา 14 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๙๕ นางสาวญาณิศา จำปากุล 16 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๙๖ นางสาวปิยะนุช จัตตุรัส 15 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๙๗ นางสาวสกุณนภา เฉานอก 15 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๙๘ เด็กหญิงธนพร เกิดจันทึก 13 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๗๙๙ เด็กหญิงชไมพร วงษ์หาจักร 14 โรงเรียนบ้านโนนกราดสามัคคี สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๘๐๐ เด็กหญิงพนิดา แถวเพชร 14 โรงเรียนบ้านโนนกราดสามัคคี สีคิ้ว หนองหญ้าขาว สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๘๐๑ นายกงเส็ง สีงาม 40 วัดชัยศรีคณาราม สีคิ้ว ชัยศรีคณาราม สีคิ้ว
นม ๔๖๕๕/๑๘๐๒ เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีบานชื่น 14 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สูงเนิน สว่างบูรพาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๐๓ เด็กหญิงพรนิภา บุญมาก 14 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สูงเนิน สว่างบูรพาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๐๔ เด็กชายเกษมราษฏร์ บุญชาติ 12 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สูงเนิน สว่างบูรพาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๐๕ เด็กชายเกียรติศักดิ์ มูลจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สูงเนิน สว่างบูรพาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๐๖ เด็กหญิงสุกัญญา ด่านศรีสุข 12 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สูงเนิน สว่างบูรพาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๐๗ นางสาวกรรณิการ์ กุ่มจันทึก 15 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สูงเนิน ใหม่สันติ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๐๘ เด็กหญิงสุกัญญา ชำนาญ 14 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สูงเนิน ใหม่สันติ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๐๙ เด็กหญิงอารยา ใหญ่สูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สูงเนิน ใหม่สันติ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๑๐ เด็กหญิงขนิษฐา นามโส 12 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สูงเนิน ใหม่สันติ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๑๑ เด็กหญิงลดาพร คัดสูงเนิน 12 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สูงเนิน ใหม่สันติ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๑๒ เด็กหญิงวณิชยา พินิชศักดิ์ 10 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สูงเนิน ใหม่สันติ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๑๓ นายณรงค์ฤทธิ์ เนียมสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านนากลาง สูงเนิน นาใหญ่ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๑๔ นางสาวพรพิมลรัตน์ คะสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านนากลาง สูงเนิน นาใหญ่ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๑๕ เด็กชายวัฒนา สาบกำปั้ง 14 โรงเรียนบ้านนากลาง สูงเนิน นาใหญ่ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๑๖ เด็กหญิงกมลชนก บุตรคุณ 14 โรงเรียนบ้านนากลาง สูงเนิน นาใหญ่ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๑๗ เด็กหญิงจินตนา เนยสูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านนากลาง สูงเนิน นาใหญ่ สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๑๘ นางสาวศิริลักษณ์ เลาะสูงเนิน 16 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน หนองบอน สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๑๙ นางสาวสุกัญญา ปรุงมะเริง 16 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน หนองบอน สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๒๐ นางสาวสุกาญดา โฉสูงเนิน 16 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน หนองบอน สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๒๑ นางสาวอรวรรณ กระจ่างเนตร 16 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน หนองบอน สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๒๒ นางสาวภัทรา แจ้สูงเนิน 15 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน หนองบอน สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๒๓ นางสาวประกายดาว หวังคู่กลาง 15 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สูงเนิน มะรุม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๒๔ นางสาวปฏิมา ขระสูงเนิน 16 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน สันติสีลาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๒๕ นางสาวจตุพร ปราสัย 15 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน สันติสีลาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๒๖ เด็กหญิงพิมประกาย ใบพิมาย 14 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน สันติสีลาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๒๗ เด็กชายศุภกานต์ โกะสูงเนิน 13 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน สันติสีลาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๒๘ เด็กหญิงชณัดดา ภาวัตพันธ์ 13 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน สันติสีลาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๒๙ เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกตุชัย 13 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สูงเนิน สันติสีลาราม สูงเนิน
นม ๔๖๕๕/๑๘๓๐ นายพูนทรัพย์ แมมขุนทด 15 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ด่านขุนทด หนองละมั่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๓๑ นายภูมิรินทร์ สีนวล 15 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ด่านขุนทด หนองละมั่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๓๒ นายศาสตร์วัฒน์ ยินดีรัมย์ 15 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ด่านขุนทด หนองละมั่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๓๓ นายอธิบดี ทองจันทร์ 15 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ด่านขุนทด หนองละมั่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๓๔ นางสาวเจนจิรา มะลิซ้อน 15 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ด่านขุนทด หนองละมั่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๓๕ นางสาวเพ็ญยุพา อาชนะชัย 15 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ด่านขุนทด หนองละมั่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๓๖ นางสาวโสภิดา ตระกาลกุลธร 15 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ด่านขุนทด หนองละมั่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๓๗ นายกฤษณะ ศาลาน้อย 16 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๓๘ นายคธาวุฒิ เปียะขุนทด 15 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๓๙ นายณัฐพล ธรรมภักดี 15 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๔๐ นายอนุสรณ์ เกษสุวรรณ 15 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๔๑ นางสาวรจสรินทร์ เดียมขุนทด 15 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๔๒ นางสาววิรุณรัตน์ รุ่งรัตน์ 15 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๔๓ เด็กชายภานุพงษ์ หึกขุนทด 14 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๔๔ เด็กชายสุรเชรษฐ์ เบือดขุนทด 14 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๔๕ เด็กหญิงชมพูนุช กินขุนทด 14 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๔๖ เด็กหญิงนารีรัตน์ ผันผ่อน 14 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๔๗ เด็กชายอภิชัย กลั่นขุนทด 13 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๔๘ เด็กหญิงกาญจนา หูกขุนทด 14 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๔๙ เด็กหญิงกาญจนา ชิดพลกรัง 14 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน ด่านขุนทด กุดน้ำใส ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๕๐ นายวีระชัย พิขุนทด 18 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๕๑ นายศิวพงษ์ เพราะขุนทด 18 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๕๒ นางสาวกนกวรรณ วิจบ 18 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๕๓ นางสาววราลักษณ์ ศรีแสง 18 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๕๔ นางสาวกนกพร โสงขุนทด 17 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๕๕ นางสาวเกตุไพลิน ศรีโนนยาง 17 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๕๖ นางสาวดาริกา ศรีโนนยาง 17 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๕๗ นางสาวนิภาพร ศิลปชัย 17 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๕๘ นางสาวปวีณา บีกขุนทด 17 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๕๙ นางสาวพิมพ์ชนก ทิพย์สันเทียะ 17 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๖๐ นางสาวพิสุดา ธิบูรณ์บุญ 17 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๖๑ นางสาวยุพา ชาติวงษ์ 17 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๖๒ นางสาวรสสุคนธ์ บีกขุนทด 17 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๖๓ นายกล้า แบนขุนทด 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๖๔ นายณรงค์ฤทธิ์ เวิดสูงเนิน 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๖๕ นายทรงภพ เพมขุนทด 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๖๖ นายธนาธิป เหมือนทอง 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๖๗ นายนัฐนันท์ พรมสวัสดิ์ 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๖๘ นายพงศธร เพ็ชรขุนทด 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๖๙ นายพิริยพงศ์ หาญสูงเนิน 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๗๐ นายศราวุฒิ พวกขุนทด 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๗๑ นางสาวแก้วตา พูนขุนทด 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๗๒ นางสาวจีรวรรณ เกงขุนทด 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๗๓ นางสาวธัญญารัตน์ สาดมุณี 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๗๔ นางสาวพรนภา แพบขุนทด 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๗๕ นางสาวพรพิรุณ อามาตมนตรี 16 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๗๖ นายเกียรติชัย สง่ากชกร 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๗๗ นายจิรวัฒน์ เพยขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๗๘ นายณัฐพล ครบกลาง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๗๙ นายณัฐวัตร กลอนโคกสูง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๘๐ นายทรงเกียรติ นาเจริญ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๘๑ นายทิวากรณ์ ดีอ่อน 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๘๒ นายธเนศ แซ่ตัน 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๘๓ นายบุญส่ง สิทธิเสือ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๘๔ นายภานุพงษ์ พูดขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๘๕ นายภานุวัฒน์ กรมขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๘๖ นายเมธิส เย็นวังตะโก 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๘๗ นายยศวริศ เทพไทยสง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๘๘ นายฤทธิไกร บำรุงศักดิ์ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๘๙ นายวรวุฒิ ขามสันเทียะ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๙๐ นายวิทยา หาญสมัคร 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๙๑ นายศรราม ราศี 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๙๒ นายศักดา อาบสุวรรณ์ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๙๓ นายศักดิ์รินทร์ พืมขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๙๔ นายศุภกิจ แสพลกรัง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๙๕ นายสมรัก ยวดขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๙๖ นายสันศักดิ์ชัย เตินขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๙๗ นายสิริภพ ยี่สุ่นหอม 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๙๘ นายเอกรัฐ บวมขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๘๙๙ นางสาวเกศมณี เบียกขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๐๐ นางสาวธนัชพร พริกจำรูญ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๐๑ นางสาวธิติมา มิตรขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๐๒ นางสาวน้ำใส ทองคลี่ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๐๓ นางสาวปนัดดา เพียกขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๐๔ นางสาวประภัสรา มีชำนาญ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๐๕ นางสาวพราวนภา ถาวรกาย 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๐๖ นางสาวพิชญา โม่งแสวง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๐๗ นางสาวรวิพร แจ่มเพ็ง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๐๘ นางสาวรุ่งนภาภรณ์ พืมขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๐๙ นางสาววนิดา เพียกขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๑๐ นางสาววสุนันท์ พืมขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๑๑ นางสาวศศิธร ชินนะ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๑๒ นางสาวศิริลักษณ์ เมฆขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๑๓ นางสาวสิริพร มุ่งเกลี้ยงกลาง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๑๔ นางสาวสุจิตรา จางหาญ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๑๕ นางสาวสุดารัตน์ เสี่ยวกำปัง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๑๖ นางสาวสุนิสา ชาติวงค์ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๑๗ นางสาวสุพรรษา สัมขุนทด 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๑๘ นางสาวสุภิญญา แสงทอง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๑๙ นางสาวสุมิตา ทองสันเทียะ 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๒๐ เด็กชายคณิติน ศรีทอง 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๒๑ เด็กชายเด็ดดวง ไทยประสงค์ 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๒๒ เด็กชายธนิตพงษ์ พลขุนทด 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๒๓ เด็กชายธีระชัย หึกขุนทด 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๒๔ เด็กชายนริศ หลวงพรม 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๒๕ เด็กชายราชันญ์ กิวสันเทียะ 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๒๖ เด็กชายสมชาย พืบขุนทด 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๒๗ เด็กชายสหรัฐ สุนทรวาทิน 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๒๘ เด็กหญิงกัญญาณัฐ พึงขุนทด 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๒๙ เด็กหญิงธัญวรรณ บุญกัลยา 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๓๐ เด็กหญิงนริศรา แพวขุนทด 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๓๑ เด็กหญิงวราภรณ์ สัมมาสูงเนิน 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๓๒ เด็กหญิงวิภาพร พืมขุนทด 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๓๓ เด็กหญิงศศิธร โปยขุนทด 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๓๔ เด็กหญิงสุภาดา บุตรดี 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๓๕ เด็กหญิงสุรางค์รัตน์ พิขุนทด 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๓๖ เด็กหญิงอธิติยา เม็กขุนทด 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๓๗ เด็กหญิงอรปรียา กล้าหาญ 14 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด หนองกราด ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๓๘ นางสาวบุญเรือน ทวีสุข 48 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๓๙ นางวิภารักษ์ ราชู 41 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๔๐ นายพัฒนพงศ์ พาระพันธ์ 38 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๔๑ นางสุภาพร รักษากลาง 34 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๔๒ นายสุภาพ บริบูรณ์ 33 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๔๓ นายนรินทร์ มากมูล 18 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๔๔ นายสันติสุข ธูปขุนทด 18 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๔๕ นางสาวกานดา กินขุนทด 18 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๔๖ นางสาวนิจติยา พิมดา 18 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๔๗ นางสาวมณีรัตน์ รัตนาพันธ์ 18 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๔๘ นางสาววารินทร์ทิพย์ ภูมิโคกรักษ์ 18 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๔๙ นางสาววิลาวรรณ นาดี 18 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๕๐ นางสาวสาลินี ฉิมกลาง 18 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๕๑ นางสาวอินธิยา ฝ่ายสิงห์ 18 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๕๒ นายประธาน อยู่มาก 17 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๕๓ นายศราวุธ ด้วงเอก 17 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๕๔ นายสุเมธ สีสมสัน 17 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๕๕ นายณัฏฐาพันธ์ มืมขุนทด 16 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๕๖ นายวีระศักดิ์ หอมจันทึก 16 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๕๗ นางสาวจิราภา กันจันทึก 16 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๕๘ นางสาวรจนา สุพร 16 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๕๙ นางสาวสุดารัตน์ นาตพลกรัง 16 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๖๐ นายฐิตินันท์ สุขเอม 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๖๑ นายธวัชชัย เมยขุนทด 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๖๒ นายนัณชา หมีคำ 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๖๓ นายนิสันต์ เมืองซ้าย 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๖๔ นายมนตรี อ่อนละมุล 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๖๕ นายอภิสิทธิ์ ทิศขุนทด 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๖๖ นางสาวกานดา แตงสูงเนิน 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๖๗ นางสาวจินดารัตน์ บัวเขียว 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๖๘ นางสาวบุษยา ฝาชัยภูมิ 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๖๙ นางสาวปราณี โอฐจันทึก 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๗๐ นางสาวมาตยา เริญไธสง 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๗๑ นางสาววัชราภรณ์ แพวขุนทด 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๗๒ นางสาวศิริลักษณ์ ศาลางาม 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๗๓ นางสาวสมใจ วงพรมมา 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๗๔ นางสาวสุดารัตน์ คลังกูล 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๗๕ นางสาวสุพรรษา โอฐจันทึก 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๗๖ นางสาวสุพัตรา ภูมิโคกรักษ์ 15 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๗๗ เด็กชายปราโมทย์ ประจง 14 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๗๘ เด็กหญิงกาญจนา ปิดจันทึก 14 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๗๙ เด็กหญิงสถาพร ภูพันดุง 14 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๘๐ เด็กหญิงแสงเดือน เหิงขุนทด 14 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด่านขุนทด ห้วยบง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๘๑ นางสาวกนกลักษณ์ เกดขุนทด 18 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๘๒ นางสาวเจนจิรา กึมขุนทด 18 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๘๓ นายธรณ์เทพ จันทร์ดอก 17 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๘๔ นายประวิทย์ กิ่งแก้ว 17 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๘๕ นายพงศ์พันธุ์ เกงขุนทด 17 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๘๖ นายวันชัย สาตสูงเนิน 17 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๘๗ นางสาวปริฉัตร คลุมโนนสูง 17 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๘๘ นางสาววิมลศิริ ตันสันเทียะ 17 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๘๙ นางสาวศิรินทร กลางขุนทด 17 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๙๐ นางสาวไอรัดดา พลเสน 17 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๙๑ นายเกียรติศักดิ์ ดอกคำ 16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๙๒ นายพงศกร กงขุนทด 16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๙๓ นายวิสิทธิ์ เกตุขุนทด 16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๙๔ นายศุภลักษณ์ ใบสูงเนิน 16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๙๕ นายสันติ สร้างขุนทด 16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๙๖ นางสาวบุษยา โอนสันเทียะ 16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๙๗ นางสาวลูกนก ชูขุนทด 16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๙๘ นางสาวศิริรัตน์ เตินขุนทด 16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๑๙๙๙ นางสาวอาภัสรา แมมขุนทด 16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๐๐ นายถิรวิทย์ คูณขุนทด 15 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๐๑ นายทินกร ณ1จันทึก 15 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๐๒ นางสาวทัศดาว ก้านขุนทด 15 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๐๓ นางสาวนฤมล เกียงขุนทด 15 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๐๔ นางสาวปิยพร แกมขุนทด 15 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๐๕ นางสาวสุภัชชา โชตินอก 15 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๐๖ นางสาวหญิงสุภาวรรณ วิระกา 15 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๐๗ นางสาวอรวรรณ คูณขุนทด 15 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๐๘ เด็กหญิงสุดารัตน์ กมขุนทด 14 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๐๙ เด็กชายบัญชา พาหนองแวง 12 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ด่านขุนทด สว่างอารมณ์ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๑๐ เด็กหญิงนาตยา เชื้อจิตร 13 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ด่านขุนทด วังโป่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๑๑ เด็กหญิงกาญจนา เอี้ยวเจริญ 12 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ด่านขุนทด วังโป่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๑๒ เด็กหญิงสุทธิดา เกียงขุนทด 12 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ด่านขุนทด วังโป่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๑๓ เด็กหญิงสุภาภรณ์ กิจขุนทด 12 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ด่านขุนทด วังโป่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๑๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นันบุญมา 13 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ด่านขุนทด วังโป่ง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๑๕ นายกัมปนาท ศรีภักดี 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๑๖ นายเจษฎา สร้อยสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๑๗ นายชนะศักดิ์ ช้างหัวหน้า 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๑๘ นายณัฐวุฒิ แบขุนทด 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๑๙ นางสาวเกาะแก้ว ผลพิกุล 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๒๐ นางสาวธีระนาฎ ภิรมย์ชม 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๒๑ นางสาวมณีรัตน์ โฉสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๒๒ นางสาวมณีรัตน์ ผองสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๒๓ นางสาววรรณิภา ศอกกำปัง 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๒๔ นางสาวสุมิตรา พิชัยชื่น 15 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๒๕ เด็กชายพงศกร มั่งมี 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๒๖ เด็กชายเลิศศักดิ์ ฝอดสูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๒๗ เด็กชายศุภมิตร บุญมี 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๒๘ เด็กหญิงขวัญใจ อินสูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๒๙ เด็กหญิงธนัญญา ตุ๋นเจริญ 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๓๐ เด็กหญิงนันทิชา พลับพลึงศรี 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๓๑ เด็กหญิงนุชจรินทร์ จันทร์แสง 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๓๒ เด็กหญิงบุษบา เจ็กสูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๓๓ เด็กหญิงเบญจมาศ ฝอดสูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๓๔ เด็กหญิงพัชริดา ฝอดสูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๓๕ เด็กหญิงสุกัญญา เจิมขุนทด 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๓๖ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขันทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๓๗ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธิมะดี 14 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๓๘ เด็กชายกฤษฎา ศรีภักดิ์ดี 13 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๓๙ เด็กชายจักรวาล จิ๋วขุนทด 13 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๔๐ เด็กชายพงศกร ชูพุทรา 13 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๔๑ เด็กชายภูริณัฐ ปัญจำปา 13 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๔๒ เด็กชายสามารถ คำทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๔๓ เด็กชายอภิสิทธิ์ ธงสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๔๔ เด็กหญิงแอน คงทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๔๕ เด็กชายชนาทร ฟ้าโปรด 12 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๔๖ เด็กชายธีรพงศ์ ดาขุนทด 12 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๔๗ เด็กชายธีรภัทร สายจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๔๘ เด็กหญิงรุ่งนภา ทานสุวรรณ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองแดง ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๔๙ เด็กหญิงโสภิตา เคียนสันเทียะ 12 โรงเรียนบ้านหนองแดง ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๕๐ เด็กหญิงอรุณี แทพันดุง 12 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๕๑ เด็กหญิงอาทิตยา หุตปาน 12 โรงเรียนบ้านหนองไทร ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๕๒ นายพรชัย ไพลสันเทียะ 18 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๕๓ นางสาวกฤติยาณี คำขุนทด 18 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๕๔ นางสาวกัลยา ไขทะเล 18 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๕๕ นางสาวสมหญิง นูพลกรัง 18 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๕๖ นางสาวพนิดา ผองสูงเนิน 17 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๕๗ นางสาวสุพรรณี บินขุนทด 17 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๕๘ นางสาวสุพรรณี บุกขุนทด 17 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๕๙ นายเสกสิทธิ์ ไขขุนทด 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๖๐ นายอดิศักดิ์ บุญเทศ 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๖๑ นายอนุวัฒน์ ฟุ้งสันเทียะ 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๖๒ นางสาวกมลชนก เจ็กสูงเนิน 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๖๓ นางสาวกาญจนา ขยันนา 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๖๔ นางสาวเกศรินทร์ ประกิจ 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๖๕ นางสาวจุฑามาศ พรมแสง 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๖๖ นางสาวชลธิชา หาขุนทด 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๖๗ นางสาวทัดดาว ทำดี 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๖๘ นางสาวทิพย์วารี พหลทัพ 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๖๙ นางสาวนงลักษณ์ ฉ่ำสูงเนิน 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๗๐ นางสาวเนตรนภา ไพลสันเทียะ 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๗๑ นางสาวปัทมา กุญชรรักษ์ 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๗๒ นางสาวพิกุลทอง หึกขุนทด 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๗๓ นางสาวศศิวิมล หกขุนทด 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๗๔ นางสาวสุชาดา มะลิวัลย์ 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๗๕ นางสาวอรวรรณ เดชะสูงเนิน 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๗๖ นางสาวอรอุมา บุญกระจ่าง 16 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๗๗ นายกตัญญู ทิพย์แสง 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๗๘ นายจักรพงษ์ ฟุ้งสันเทียะ 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๗๙ นายฐิติพงศ์ เปลี่ยนสันเทียะ 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๘๐ นายพงศธร บุตรศรี 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๘๑ นายวีระวัฒน์ โกฏิรัมย์ 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๘๒ นายสุชิน ทองนอก 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๘๓ นางสาวใกล้รุ่ง เหิมขุนทด 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๘๔ นางสาวจิตรทิวา ดีสม 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๘๕ นางสาวจิรนันท์ ประภัยภักดิ์ 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๘๖ นางสาวเจนจิรา ไขขุนทด 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๘๗ นางสาวเบญจมาศ จิบสันเทียะ 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๘๘ นางสาววรรณวิภา เล้าศิรี 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๘๙ นางสาวศิริลักษณ์ คะนวนรัมย์ 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๙๐ นางสาวสกาวเดือน หวายสันเทียะ 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๙๑ นางสาวสรวงสุดา บมขุนทด 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๙๒ นางสาวสิริลักษณ์ มัจฉาชาติ 15 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๙๓ เด็กชายศราวุฒิ บุญเอี่ยม 14 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๙๔ เด็กชายสุริยา สระศรีธาตุ 14 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๙๕ เด็กหญิงคนัดดา บำรุงกุล 14 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๙๖ เด็กชายธวัชชัย แทนรินทร์ 13 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๙๗ เด็กชายศักดิ์ชัย แสงฤทธิ์ 13 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๙๘ เด็กหญิงนงนุช บุกขุนทด 13 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๐๙๙ เด็กหญิงบุษรินทร์ ทองทา 13 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๐๐ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภู่ประกิจ 13 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา ด่านขุนทด โคกสามัคคี ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๐๑ เด็กชายปกรณ์ บิงขุนทด 12 โรงเรียนบ้านประดู่งาม ด่านขุนทด หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๐๒ เด็กชายธีรวัฒน์ ไขขุนทด 12 โรงเรียนบ้านประดู่งาม ด่านขุนทด หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๐๓ นายชาติกล้า พระเดชพงษ์ 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๐๔ นายไชยวัฒน์ หนูทอง 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๐๕ นายณัฐการ เคียงสันเทียะ 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๐๖ นายปกรณ์ศักดิ์ เชิดสูงเนิน 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๐๗ นายปรวี ยอดขุนทด 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๐๘ นายไพศาล ผาสุก 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๐๙ นายสิทธิศักดิ์ เถื่อนสันเทียะ 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๑๐ นางสาวชลธิชา เจริญคง 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๑๑ นางสาวธัญญาเรศ หาญขุนทด 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๑๒ นางสาวรุ่งทิพย์ แก่งสันเทียะ 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๑๓ นางสาวศิริลักษณ์ เหิงขุนทด 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๑๔ นางสาวสุธาวัลย์ เณรชู 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๑๕ นางสาวสุนิสา วีระปัญจานนท์ 15 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๑๖ เด็กชายณัฐพล แขขุนทด 14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๑๗ เด็กชายนพพิรัษฐ์ ภามะลิวัลย์ 14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๑๘ เด็กชายนุทินันท์ น้อยวังคลัง 14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๑๙ เด็กชายศุภลักษณ์ เถื่อนสันเทียะ 14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๒๐ เด็กชายแสนเมือง หนูม่วง 14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๒๑ เด็กหญิงญาณิศา เถื่อนสันเทียะ 14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๒๒ เด็กหญิงดวงตา ไกลพะเนา 14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๒๓ เด็กหญิงเบญจรัตน์ สังข์ทอง 14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๒๔ เด็กหญิงวิภารัตน์ เฝ้าหนองดู่ 14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๒๕ เด็กหญิงสุพรรษา ช่อขุนทด 14 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๒๖ เด็กชายจารุรัตน์ ปะนำมะสา 13 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๒๗ เด็กชายทรงพล คูณสันเทียะ 13 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๒๘ เด็กชายสุรศักดิ์ เถื่อนสันเทียะ 13 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก จัตุรัส หนองบัวโคก ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๒๙ นางสาวขวัญดาว คงขุนทด 16 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ด่านขุนทด บ้นหลุง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๓๐ นางสาวนภัสวรรณ สุดขุนทด 16 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) ด่านขุนทด บ้นหลุง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๓๑ เด็กหญิงอำพร ลันขุนทด 12 โรงเรียนวัดสระจรเข้ ด่านขุนทด สระจรเข้ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๓๒ นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ประทุม 15 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ด่านขุนทด ด่านใน ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๓๓ นายโกวิท โพงขุนทด 15 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๓๔ นายดนัย ค้างสันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๓๕ นางสาวเข็มพร ดีแดง 15 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๓๖ นางสาวชลนิชา โสกขุนทด 15 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๓๗ นางสาวฐิตาภา เสาสิงห์ 15 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๓๘ นางสาวนราทิพย์ พุ่มขุนทด 15 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๓๙ นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา 15 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๔๐ นางสาววันวิสา พาขุนทด 15 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๔๑ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ศรี 15 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๔๒ เด็กหญิงพรนิภา ยะจันโท 14 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๔๓ เด็กหญิงสุธิตา แพขุนทด 14 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๔๔ เด็กชายณัฐิพันธ์ พามขุนทด 13 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๔๕ เด็กหญิงจุฑารัตน์ นาคบุญธรรม 13 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๔๖ เด็กหญิงชลิตา พืมขุนทด 13 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๔๗ เด็กหญิงเตือนใจ ภูมิขุนทด 13 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๔๘ เด็กหญิงแพรวนภา พอขุนทด 13 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๔๙ เด็กหญิงสุนิสา พุขุนทด 13 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด ถนนหักใหญ่ ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๕๐ นายวิชานนท์ นธะสนธ์ 15 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด บ้านน้อย ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๕๑ นายศตวรรษ กันฮะ 15 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด บ้านน้อย ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๕๒ นางสาวเจนอักษร ชูศรีทอง 15 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด บ้านน้อย ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๕๓ นางสาวพิชิตยา สมใจ 15 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด บ้านน้อย ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๕๔ นางสาววิภาวี นาขุนทด 15 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด บ้านน้อย ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๕๕ เด็กชายวัชรากรณ์ ววงขุนทด 14 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด บ้านน้อย ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๕๖ เด็กชายอิศรา นงค์สันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด บ้านน้อย ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๕๗ นางสาวจิราภรณ์ ขันตี 15 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๕๘ นางสาวบุตรตะวัน นนท์ขุนทด 15 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๕๙ นางสาวพรรณณารายณ์ นอขุนทด 15 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๖๐ เด็กชายปัญญาพล ววงขุนทด 14 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๖๑ เด็กชายรุ้งสุริยา นุขุนทด 14 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๖๒ เด็กหญิงธัญญา นาคขุนทด 14 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๖๓ เด็กหญิงปวันรัตน์ บูรณ์เจริญ 14 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๖๔ เด็กหญิงพรชุตา กาวสูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๖๕ เด็กหญิงรุจิรา นนท์ขุนทด 14 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๖๖ เด็กชายชาคริต สิทธิขุนทด 13 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๖๗ เด็กหญิงพรสวรรค์ อมฤกษ์ 13 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านขุนทด หนองหัวช้าง ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๖๘ นางสาวศศิวิมล ดอดขุนทด 15 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๖๙ นางสาวสมฤทัย สองขุนทด 15 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๗๐ นางสาวสุปราณี เลิศขุนทด 15 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๗๑ เด็กหญิงรัตนาวลี ดุลขุนทด 14 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๗๒ เด็กหญิงจันทร์สุดา เศษขุนทด 14 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๗๓ เด็กหญิงธัญญารัตน์ เปียนขุนทด 14 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๗๔ เด็กหญิงภัทราภรณ์ สายจันทร์ 14 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๗๕ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดุนขุนทด 14 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๗๖ เด็กชายพงษ์ปกรณ์ ศรีกฤษณะพล 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๗๗ เด็กชายวัลลภ ดุนขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๗๘ เด็กชายวิทวัฒน์ เสิงขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๗๙ เด็กชายวีระชัย ดุนขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๘๐ เด็กหญิงกนกวรรณ สว่างใหญ่ 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๘๑ เด็กหญิงนันท์นภัส ปิ่นซอง 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๘๒ เด็กหญิงปาฏลี ดะขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๘๓ เด็กหญิงปาริชาติ บำเรอกลาง 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๘๔ เด็กหญิงผาณิตา ชมชื่น 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๘๕ เด็กหญิงพรศิริ ดุนขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๘๖ เด็กหญิงพัชรินทร์ แสดขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๘๗ เด็กหญิงเพลินทิพย์ เจริญ 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๘๘ เด็กหญิงยุพาพรรณ เลิศขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๘๙ เด็กหญิงรุ่งฤดี สิทธิ์ขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๙๐ เด็กหญิงสุกัญญา มิสันเทียะ 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๙๑ เด็กหญิงสุภิญญา ดานขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๙๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เชิดกาย 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๙๓ เด็กหญิงเหมือนฝัน แสนพลกรัง 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๙๔ เด็กหญิงอภิญญา เสขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๙๕ เด็กหญิงอรวรรณ ถวิลย์รัมย์ 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๙๖ เด็กหญิงอาริยา งันขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๙๗ เด็กหญิงอำพา ดือขุนทด 13 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๙๘ เด็กหญิงฐิติมา ดบขุนทด 12 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๑๙๙ เด็กหญิงรัตน์ติวรรณ จันทร์วงเดือน 12 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๒๐๐ เด็กหญิงสุพิชชา หิงสันเทียะ 12 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านขุนทด นครราชสีมา ด่านขุนทด
นม ๔๖๕๕/๒๒๐๑ นายธงชัย ชาติเผือก 16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เทพารักษ์ โคกกระบือ เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๐๒ นายเทพอาทิตย์ กันขุนทด 16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เทพารักษ์ โคกกระบือ เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๐๓ นางสาวจุรีรัตน์ เจริญสุข 16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เทพารักษ์ โคกกระบือ เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๐๔ นางสาวนริศรา ปล่องกระโทก 16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เทพารักษ์ โคกกระบือ เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๐๕ นางสาวพรรณภา เพ็งจันทร์ 16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เทพารักษ์ โคกกระบือ เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๐๖ นางสาวสุคลตา ชิวขุนทด 16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เทพารักษ์ โคกกระบือ เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๐๗ นางสาวสุพินยา เยี่ยมจตุรัส 16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เทพารักษ์ โคกกระบือ เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๐๘ นางสาวกิ่งแก้ว คำจันทึก 16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เทพารักษ์ โคกกระบือ เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๐๙ นางสาวอรอุมา อินสุ่ม 16 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม เทพารักษ์ โคกกระบือ เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๑๐ เด็กหญิงจันทร์ธิมา ศรีสุข 13 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ เทพารักษ์ โนนเต็ง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๑๑ เด็กหญิงน้ำฝน ขันเพชร 12 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ เทพารักษ์ โนนเต็ง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๑๒ เด็กหญิงปรารถนา เนตรสูง 12 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ เทพารักษ์ โนนเต็ง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๑๓ นายกิตติภณ ใจซื่อ 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๑๔ นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์บรรจง 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๑๕ นายทินกรณ์ ไม้สันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๑๖ นายพงสกร ผลยวง 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๑๗ นายภัคพงษ์ คำสอน 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๑๘ นายภาณุ กลัดกระยาง 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๑๙ นายวสันต์ อบเชย 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๒๐ นางสาวจันทสรณ์ การเกณฑ์ 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๒๑ นางสาวชลธิชา คำสระ 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๒๒ นางสาวทัชรากรณ์ คล่องชอบ 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๒๓ นางสาวนิตติยา พืมขุนทด 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๒๔ นางสาววิจิตรตรา ผลยวง 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๒๕ นางสาวสุพรรษา ภู่นอก 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๒๖ นางสาวอนงค์นุช แก้วคำ 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๒๗ นางสาวอภิสิทธิ์ เผียงสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๒๘ เด็กหญิงธารทิพย์ ขามสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๒๙ เด็กหญิงนิภาพร ชูชัยมงคล 14 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๓๐ เด็กหญิงพรนิภา มาชื่น 14 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๓๑ เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขมี 14 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๓๒ เด็กหญิงโสรยา หนูน้อย 14 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๓๓ เด็กหญิงจิรพรรณ กุดหินนอก 14 โรงเรียนบ้านสะพานหิน เทพารักษ์ สะพานหิน เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๓๔ นายสันทัด เผือดสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๓๕ เด็กชายกิตติพงษ์ กองขุนทด 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๓๖ เด็กชายจีรวัฒน์ เกตุขุนทด 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๓๗ เด็กชายณัฐวุฒิ ขันติสระพังหลวง 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๓๘ เด็กชายธีรภัทร กงจักร 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๓๙ เด็กหญิงณัฐวดี กล่อมขุนทด 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๔๐ เด็กหญิงรุ้งนภา เจ้าสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๔๑ เด็กหญิงศศิภา กิตติพิชญางกูร 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๔๒ เด็กหญิงอรณิชา มาพันธุ์ 14 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๔๓ เด็กชายธนวัฒน์ กวกขุนทด 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๔๔ เด็กชายธนวัฒน์ เมียกขุนทด 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๔๕ เด็กชายนราธิวัช คูณขุนทด 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๔๖ เด็กชายยุทธพิชัย กามขุนทด 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๔๗ เด็กชายสุระชัย มูลละ 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๔๘ เด็กหญิงนันทลิกา พุ่มพวง 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๔๙ เด็กหญิงเบญจรัตน์ โหม่งสูงเนิน 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๕๐ เด็กหญิงสุทธิดา แซ่โค้ว 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๕๑ เด็กชายคชกฤช เกชิต 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๕๒ เด็กชายคำภีร์ คำตู้อ้อ 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๕๓ เด็กชายทินกร กัวะขุนทด 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๕๔ เด็กหญิงฐานิกา กมขุนทด 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๕๕ เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สามารถ 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๕๖ เด็กหญิงโสภิดา คูณขุนทด 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๕๗ เด็กหญิงอาภัสรา ทวีลาภ 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๕๘ เด็กชายธวัชชัย กุดขุนทด 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๕๙ เด็กหญิงชลธิชา เตินขุนทด 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๖๐ เด็กหญิงพรรณิภา แสงสว่าง 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๖๑ เด็กหญิงสุปัทมา ทองสม 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๖๒ เด็กหญิงสุรัชนาวี ชงขุนทด 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง เทพารักษ์ หนองแวง เทพารักษ์
นม ๔๖๕๕/๒๒๖๓ นางสาวชลนิสา อาลัยกลาง 17 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๖๔ นางสาวปิยนุช จันคล้อย 17 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๖๕ นางสาวปิยวดี ฉกรรณ์ศิลป์ 17 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๖๖ นางสาวขวัญฤดี โพธิ์สูงเนิน 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๖๗ นางสาวน้ำฝน พลอยมณี 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๖๘ นางสาวปณิดา แป้นนางรอง 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๖๙ นางสาวผกามาศ สมบรม 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๗๐ นางสาวพุทธชาติ คำยอด 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๗๑ นางสาวมิ่งขวัญ เวกสูงเนิน 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๗๒ นางสาวลดาวัลย์ กำปังสันเทียะ 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๗๓ นางสาววริสรา ศรีบัวพันธุ์ 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๗๔ นางสาวศิริลักษณ์ แย้มนุ่น 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๗๕ นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๗๖ นางสาวสุขพรรษา เงสันเทียะ 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๗๗ นางสาวอภิญญา ศรีจันทร์ 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๗๘ นางสาวอรณา ปลอดโปร่ง 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๗๙ นางสาวจันทนี รอดผึ่ง 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๘๐ นางสาวอารญา ดีสันเทียะ 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๘๑ นางสาวจุฑามาศ บุญเที่ยง 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๘๒ นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน 16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๘๓ นายธนวัฒน์ เกตุแก้ว 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๘๔ นางสาวกรรณิการ์ ฉานสูงเนิน 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๘๕ นางสาวการะเกด หิ้วขุนทด 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๘๖ นางสาวกุสุมา เขินค้างพลู 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๘๗ นางสาวจิรนันท์ ไขพันดุง 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๘๘ นางสาวนิลาวัลย์ ราชพิทักษ์ 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๘๙ นางสาววันวิษา เกลื่อนกลางดอน 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๙๐ นางสาวสาวิตรี ฟือสันเทียะ 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๙๑ นางสาวสิริวิมล แนมขุนทด 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๙๒ นางสาวสุณิสา ทนดี 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๙๓ นางสาวสุธิดา แคล้วสูงเนิน 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๙๔ นางสาวสุทธิดา เปียสันเทียะ 15 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๙๕ เด็กหญิงฐิติรัตน์ รอดสันเทียะ 14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๙๖ เด็กหญิงธนภรณ์ ราชประโดน 14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๙๗ เด็กหญิงธิติยา แซ่เล้า 14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๙๘ เด็กหญิงเบญญา โพธ์ศรี 14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๒๙๙ เด็กหญิงพรพิมล คำเจริญ 14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๐๐ เด็กหญิงมัณฑนา คำตัน 14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๐๑ เด็กหญิงสายธาร ถินสูงเนิน 14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๐๒ เด็กหญิงสุดารัตน์ กิ่งนอก 14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๐๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ ธงสันเทียะ 14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๐๔ เด็กหญิงสุนิตา ดอกสันเทียะ 14 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๐๕ เด็กหญิงกฤษณา วรรณุทัศน์ 13 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๐๖ เด็กหญิงรัตติยากร อัยลา 13 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๐๗ เด็กหญิงรัตนาพร อัยลา 13 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๐๘ นางอุษาพันธ์ บุญเสริมสุขเจริญ 53 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๐๙ นายสุรชาติ ชินขุนทด 15 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๑๐ นางสาวจริยา ชีพันดุง 15 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๑๑ นางสาวนัชวรรณ โลสันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๑๒ นางสาววลัยพร โยโพธิ์ 15 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๑๓ นางสาวสุธิดา เกวียนสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๑๔ เด็กชายประจักษ์ บุตรวงศ์ 14 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๑๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฟื่องสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๑๖ เด็กหญิงแก้วตา ดอกสันเทียะ 14 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๑๗ เด็กหญิงธิติมา มณีรอด 14 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๑๘ เด็กชายประสิทธิชัย เนียขุนทด 13 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ขามทะเลสอ สีจาน ขามทะเลสอ
นม ๔๖๕๕/๒๓๑๙ เด็กหญิงอริสรา อารีมิตร 14 โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) พิมาย เดิม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๒๐ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ นาดี 13 โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) พิมาย เดิม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๒๑ นางสาวอารีรัตน์ ผลพิมาย 22 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๒๒ นายทัศพล คงวงศ์ 15 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๒๓ นายอนุชา โรงกลาง 15 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๒๔ นางสาวเกศินี ปาริโก 15 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๒๕ เด็กชายธีรพงษ์ นากุดนอก 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๒๖ เด็กชายปราโมทย์ ยรรยงนวกิจ 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๒๗ เด็กชายพิชัยยุทธ ส้องสะโกม 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๒๘ เด็กชายอัครเดช มะธิมะตุ 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๒๙ เด็กหญิงเครือวัลย์ พิมพ์เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๓๐ เด็กหญิงจิราวรรณ กระจ่างโพธิ์ 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๓๑ เด็กหญิงจุฆารัตน์ ผ่องสุข 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๓๒ เด็กหญิงพิไลวรรณ เกร่พิมาย 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๓๓ เด็กหญิงสุรางคนา จันทะคะมุด 14 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๓๔ เด็กชายณัฐพล บุตรดี 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๓๕ เด็กชายธีรพล เจริญสุข 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๓๖ เด็กชายนริศรา เพชรผุดผ่อง 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๓๗ เด็กชายภูตะวัน ภูเด่นผา 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๓๘ เด็กชายเมธวิน ไม้ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๓๙ เด็กหญิงธนิดา คงวงศ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๔๐ เด็กหญิงบุษบา ปัตตาระโพ 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๔๑ เด็กหญิงประภาสิริ ผ่องสุข 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๔๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พลศรี 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๔๓ เด็กหญิงชิโนรส แน่นพิมาย 12 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๔๔ เด็กหญิงเปรมฤดี กล้าหาญ 12 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๔๕ เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทองเหล็ก 12 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๔๖ เด็กหญิงสุกัญญา พลีดี 12 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๔๗ เด็กหญิงสุธิดา หวังคู่กลาง 12 โรงเรียนบ้านหนองขาม พิมาย บรมถาวร พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๔๘ เด็กชายชัชวาล เทียมกระโทก 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๔๙ เด็กชายชัยวัฒน์ เพี้ยก่ำ 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๕๐ เด็กชายณัฐกิจ บัวทอง 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๕๑ เด็กชายนภดล พุทธภา 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๕๒ เด็กชายสหชัย ช่วยพิมาย 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๕๓ เด็กชายอนุกาญ กล้าแข็ง 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๕๔ เด็กชายอลังการ เนื้อนา 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๕๕ เด็กชายเอกรินทร์ คงโนนนอก 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๕๖ เด็กชายฤทธิเกียรติ แปนกอง 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๕๗ เด็กชายอนันต์ เนื้อนา 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๕๘ เด็กหญิงกุลณัฐ โนพวน 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๕๙ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีบูรณ์ 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๖๐ เด็กหญิงชนิดาภา พลองพิมาย 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๖๑ เด็กหญิงนพฤทธิ์ ศรีโคกกรวด 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๖๒ เด็กหญิงรัติกาล หิ้วพิมาย 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๖๓ เด็กหญิงวรกัญญา หิ้วพิมาย 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๖๔ เด็กหญิงวิภาดา ผ่องพูน 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๖๕ เด็กหญิงศศิวิมล บุรัมสูงเนิน 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๖๖ เด็กหญิงกรรณิกา สานคล่อง 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๖๗ เด็กหญิงประภาศิริ ยาพิมาย 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๖๘ เด็กหญิงภัชรา สารเป็น 14 โรงเรียนเพชรหนองขาม พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๖๙ นางสาวรัชนีกร คิดเห็น 15 โรงเรียนใหม่ฉมวก พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๗๐ เด็กหญิงรัชนีกร วิเศษภักดี 14 โรงเรียนใหม่ฉมวก พิมาย หนองขาม พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๗๑ นายนิพนธ์ ไทยประเสริฐ 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๗๒ นายพีระศักดิ์ แซ่อึ้ง 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๗๓ นางสาวกรรณิกา โกนพิมาย 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๗๔ นางสาวกรรณิกา เทียนพิมาย 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๗๕ นางสาวกัญญารัตน์ สายอาภรณ์ 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๗๖ นางสาวกานต์ระวี เข้าพิมาย 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๗๗ นางสาวแกมกาญจน์ จอมเกษม 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๗๘ นางสาวแกมแก้ว จอมเกษม 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๗๙ นางสาวณัฐชดา โจ้พิมาย 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๘๐ นางสาวดารุวรรณ เพ็งวึก 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๘๑ นางสาวประกายกานต์ ลาภรัตน์ 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๘๒ นางสาวสำอางค์ ชำรัมย์ 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๘๓ นางสาวสิริเกษ บุญใหญ่ 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๘๔ นางสาวสุนิสา บุญหอม 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๘๕ นางสาวสุพัชรี ร่วมสุข 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๘๖ นางสาวสุริวิภา เดชสุภา 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๘๗ นางสาวอภิญญา หมั่นดี 15 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๘๘ เด็กชายธนพล ไชยฉลาด 14 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๘๙ เด็กชายธรณินทร์ แช่มพุทรา 14 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๙๐ เด็กชายพงศธร ศรีสุริยจันทร์ 14 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๙๑ เด็กชายศราวุธ สามารถ 14 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๙๒ เด็กชายจางซีฝ่า จะลา 14 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๙๓ เด็กหญิงกุลจิรา โวแสง 14 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๙๔ เด็กหญิงดาราวรรณ พรมลักษณ์ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๙๕ เด็กหญิงทัศน์วรรณ ไวการ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๙๖ เด็กหญิงทิพรัตน์ ก้านพิมาย 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๙๗ เด็กหญิงนฤมล เรืองสมบัติ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๙๘ เด็กหญิงนวพร แก้ววัฒนานนท์ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๓๙๙ เด็กหญิงนาตาชา แซ่หลี 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๐๐ เด็กหญิงเบญญาภา คนเพียร 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๐๑ เด็กหญิงเบญญาภา ชินสา 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๐๒ เด็กหญิงปนัดดา ผ่องพันธ์ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๐๓ เด็กหญิงปภาวี บุญฉ่ำ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๐๔ เด็กหญิงปรียาภรณ์ ช่างทองมะดัน 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๐๕ เด็กหญิงรุ้งทิวา คะแนนกลาง 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๐๖ เด็กหญิงวันวิสาข์ หลงพิมาย 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๐๗ เด็กหญิงศศิธร บุญฉ่ำ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๐๘ เด็กหญิงศิริพร ค้าขาย 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๐๙ เด็กหญิงสาวิณี พร้อมสันเทียะ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๑๐ เด็กหญิงสุกรรณิกา เปลื่องโนนสูง 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๑๑ เด็กหญิงสุพัตรา ชัยมงคล 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๑๒ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๑๓ เด็กหญิงสุภาพร บุญสุข 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๑๔ เด็กหญิงสุภาพร พูนดี 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๑๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ระบือพิณ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๑๖ เด็กหญิงอภิญญา นาสะกาด 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๑๗ เด็กหญิงอภิญญา วังกะธาตุ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๑๘ เด็กหญิงอรอุมา บุญพิมาย 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๑๙ เด็กหญิงอริสรา ชอบค้า 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๒๐ เด็กหญิงอารียา ป้องหมู่ 12 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พิมาย วิปัสสนารังกาใหญ่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๒๑ นายเกรียงศักดิ์ ร่มพฤกษ์ 18 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๒๒ นางสาวปริญญาภรณ์ เริงพิมาย 18 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๒๓ นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี 16 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๒๔ นายวันชัย ศีลมีแก้ว 16 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๒๕ นายอัฌยไธค์ หนองกลม 16 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๒๖ นายเกียรติศักดิ์ สุระสิงห์ 16 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๒๗ นางสาวศุภกานต์ ฝางนอก 15 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๒๘ เด็กชายนพคุณ ค้ากรับือ 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๒๙ เด็กชายปริญญา ไกรพิมาย 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๓๐ เด็กชายสมิต นาดี 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๓๑ เด็กชายสันติ ลิเมล์ 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๓๒ เด็กชายอนุชา ค้ากระบือ 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๓๓ เด็กชายอรรถกร กว้างนอก 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๓๔ เด็กหญิงณัฐริกา อุดมบุญ 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๓๕ เด็กหญิงเบญญาภา มีมานะ 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๓๖ เด็กหญิงปนัดดา เพชรตะกั่ว 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๓๗ เด็กหญิงวนิดา วาทา 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๓๘ เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วหนองแสง 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๓๙ เด็กหญิงอรุณรัตน์ งามธีรสกุล 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๔๐ เด็กหญิงสมนิตา บุญเอก 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๔๑ เด็กชายจารุพงษ์ บุญไทย 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๔๒ เด็กชายธนากร ขุนอุดม 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๔๓ เด็กชายนพรัตน์ มีมานะ 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๔๔ เด็กชายพีระพัฒน์ เช่นพิมาย 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๔๕ เด็กชายภัทรพงษ์ พลไชโย 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๔๖ เด็กชายชัชวาลย์ ปะลา 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๔๗ เด็กชายภิญโญ เขียนจอหอ 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๔๘ เด็กชายอัศม์เดช หนองกลม 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๔๙ เด็กชายจักรกฤษณ์ วารินทร์ 14 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๕๐ เด็กหญิงพัชรินทร์ วารินทร์ 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๕๑ เด็กหญิงกนกนิภา ลองกระโทก 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๕๒ เด็กหญิงกฤตพร ทองเพ็ชร 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๕๓ เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ อ่อนสงฆ์ 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๕๔ เด็กหญิงบุศราวดี มีมานะ 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๕๕ เด็กหญิงปินมุข วงษ์วัน 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๕๖ เด็กหญิงภัทรสุดา อินนา 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๕๗ เด็กหญิงศุภานัน ชมเชย 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๕๘ เด็กหญิงสุภาพร จ่าโนนสูง 13 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๕๙ เด็กชายคุณากร บุตรศรีภูมิ 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๖๐ เด็กชายชัยวัฒน์ พันธา 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๖๑ เด็กชายเดชณรงค์ มีมานะ 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๖๒ เด็กชายนำพล พานิชย์ 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๖๓ เด็กชายภคพงษ์ ประกอบผล 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๖๔ เด็กชายมงคล อาศัยนา 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๖๕ เด็กชายศิริวัฒน์ รักไร่ 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๖๖ เด็กชายสืบศักดา ท้าวไธสง 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๖๗ เด็กชายอดิศร สานนอก 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๖๘ เด็กชายอังคุชวาล คำดี 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๖๙ เด็กชายอำพล สัมฤทธิ์ 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๗๐ เด็กหญิงกิ่งกาญจ์ ประกอบผล 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๗๑ เด็กหญิงกุลสินี บุญเกิด 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๗๒ เด็กหญิงเจน ต่อพิมาย 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๗๓ เด็กหญิงชนัญญา ประจิตร 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๗๔ เด็กหญิงชนิกานต์ ชอบกองกลาง 12 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๗๕ เด็กหญิงณิชนันทร์ รวยกระบือ 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๗๖ เด็กหญิงถิรวรรณ จาระใน 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๗๗ เด็กหญิงธิดาพร ประกอบผล 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๗๘ เด็กหญิงธิติมา บุปผา 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๗๙ เด็กหญิงนริศรา กิ่งหว้ากลาง 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๘๐ เด็กหญิงนริสรา ยางนอก 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๘๑ เด็กหญิงรจนา สำสาลี 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๘๒ เด็กหญิงศศิกาญจน์ สายใหม 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๘๓ เด็กหญิงศุภิสสรา แก่นหมั่น 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๘๔ เด็กหญิงสุภาพร จอมกลาง 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๘๕ เด็กหญิงอารีรัตน์ ภุชงค์ 11 โรงเรียนราษฎร์สโมสร พิมาย ตลาดประดู่ พิมาย
นม ๔๖๕๕/๒๔๘๖ เด็กหญิงลิตา ขอวรกลาง 14 โรงเรียนวัดโชติการาม ชุมพวง สำโรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๘๗ เด็กหญิงชลาลัย ชมภู 13 โรงเรียนวัดโชติการาม ชุมพวง สำโรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๘๘ เด็กหญิงอริศรา อ่อนคำ 12 โรงเรียนวัดโชติการาม ชุมพวง สำโรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๘๙ เด็กหญิงศุภรัตน์ ดีนา 12 โรงเรียนวัดโชติการาม ชุมพวง สำโรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๙๐ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ชุ่มชัย 12 โรงเรียนวัดโชติการาม ชุมพวง สำโรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๙๑ เด็กหญิงมนวิภา เจิดพิมาย 12 โรงเรียนวัดโชติการาม ชุมพวง สำโรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๙๒ เด็กหญิงญานิกา ขอสินกลาง 12 โรงเรียนวัดโชติการาม ชุมพวง สำโรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๙๓ นายสมคิด ลือคำหาญ 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๙๔ นายสิทธิชัย พานน้อย 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๙๕ นายสุทัต บุญภาพ 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๙๖ นายสุรศักดิ์ สุรเกตุ 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๙๗ นายสุรศักดิ์ เชื่อมไธสง 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๙๘ นางสาวกนกวรรณ เงินพิมพ์ 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๔๙๙ นางสาวจาฏุพัจน์ เคสะนอก 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๐๐ นางสาวนิภาพร ปลื้มสุข 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๐๑ นางสาวศุจินธร กรุพิมาย 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๐๒ นางสาวงอรจิรา ชนะค้า 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๐๓ นางสาวอังคณา ปานอาสา 15 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ชุมพวง วิเวการาม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๐๔ นายโชคชัย โพธิสอน 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๐๕ นายกิตติ พิณศิริ 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๐๖ นายธีรพงศ์ นาคเกี้ยว 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๐๗ นางสาวกานติมา เครือนอก 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๐๘ นางสาวนิสาชล วงศ์คำ 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๐๙ นางสาวสุพัทตรา สีหามงคล 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๑๐ นางสาวธัณย์สิตา คุณาเจริญโรจน์ 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๑๑ นางสาวนัยนา มงคงภาส 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๑๒ นางสาวนิภาวรรณ แยกสูงเนิน 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๑๓ นางสาวภัสสร สารวัตรอีด 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๑๔ นางสาวสุภาวดี เงินไทย 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๑๕ นายกรยศ ยางเครือ 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๑๖ นายปรภต อิงสา 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๑๗ นายปัญญา แป้นสุขา 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๑๘ นายยุทธนา โชติชุ่ม 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๑๙ นายสัภยา สุขจิตต์ 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๒๐ นางสาวกุลนารี มุกดาหาร 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๒๑ นางสาวจันทิมา โภคาพานิชย์ 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๒๒ นางสาวชนากานต์ นาคพิมพ์ 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๒๓ นางสาวนฤมล ปักการะโน 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๒๔ นางสาวพิมพ์ลดา อินที 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๒๕ นางสาวจิตรา สัตย์ซ้ำ 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๒๖ นางสาวจิราพร นามพิมูล 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๒๗ นางสาวจิราวรรณ โพธิจันทร์ 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๒๘ นางสาวดาวประกาย เนื่องทองหลาง 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๒๙ นางสาวนีรนุช ดีใต้ 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๓๐ นางสาวพรสุดา สายสุด 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๓๑ นางสาวรพีพร นาลาด 16 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๓๒ นายชัชวาลย์ พลสิทธิ์ 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๓๓ นายนันทวัฒน์ เวียงคำ 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๓๔ นายพรเทพ ด้วงมา 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๓๕ นายเมธชาญ นาลาด 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๓๖ นางสาวกรรณิการ์ ประนามโก 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๓๗ นางสาวจิตติมา ขันผักแว่น 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๓๘ นางสาวชฏาพร เครือนิล 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๓๙ นางสาวณัฏฐริกา อ่อนศรี 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๔๐ นางสาวนิตยา ใสนันท์ 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๔๑ นางสาวนิศากร สมนาม 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๔๒ นางสาวบุษยามาศ ปะตังทะสา 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๔๓ นางสาวปทุมทิพย์ ทิพย์ธรรมมา 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๔๔ นางสาวมัลลิกา เจ็กเหล็ก 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๔๕ นางสาววิภาใล เยาวะไส 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๔๖ นางสาวศิริสุดา เทียมคำ 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๔๗ นางสาวสุดารัตน์ กั๊กสูงเนิน 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๔๘ นางสาวสุดารัตน์ อินทร์ผดุง 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๔๙ นางสาวสุนุช สารชัย 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๕๐ นางสาวสุริษา ทาซ้าย 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๕๑ นางสาวอนุธิดา เอี่ยมศรี 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๕๒ นางสาวอรนิภา ปะวะโน 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๕๓ นางสาวอรพิน โภคาเทพ 15 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๕๔ เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์ คำไธสง 14 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๕๕ เด็กชายธีรพงศ์ อินทร์นอก 14 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๕๖ เด็กหญิงณัฐพร เทพรักษา 14 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๕๗ เด็กหญิงอัญชริกา ทบวอ 14 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๕๘ เด็กหญิงดวงเดือน สายสุด 14 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๕๙ เด็กชายธนพร แซ่ตัน 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๖๐ เด็กชายธีรวุฒิ ลอยนอก 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๖๑ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ดาลุนสิม 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๖๒ เด็กชายชนัญญู ศรีภูวง 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๖๓ เด็กหญิงณัฐพร ชมภูกุล 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๖๔ เด็กหญิงชรัญทร สงนอก 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๖๕ เด็กหญิงดวงลดา นาลาด 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๖๖ เด็กหญิงนิตยา คำทองหลาง 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๖๗ เด็กหญิงศศิมา สุนทองเบ้า 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๖๘ เด็กหญิงสุภัสสรา วรจักร์ 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๖๙ เด็กหญิงศุภิสรา แสนศรี 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๗๐ เด็กหญิงชริตา สหัสวาปี 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๗๑ เด็กหญิงอภัสรา เยี่ยงไธสง 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๗๒ เด็กหญิงอารียา สายสุด 13 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๗๓ เด็กหญิงภัทรชนก ฤทธิ์รักษา 12 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๗๔ เด็กชายสรพงษ์ บัตรพิมาย 12 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๗๕ เด็กหญิงจุฬารัตน์ แก้วพูน 12 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๗๖ เด็กหญิงวรัญญา นาลาด 12 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ชุมพวง โนนตูม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๗๗ นางสาวจันจิรา ลันดอน 15 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๗๘ นางสาวชลธิชา อิงสา 15 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๗๙ เด็กชายอรรถพล ชันชัย 14 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๘๐ เด็กชายเฉลิมศักดิ์ ปฏิตัง 13 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๘๑ เด็กชายชานนท์ โถตาเทพ 13 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๘๒ เด็กชายนันทวัฒว์ มีโภคา 13 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๘๓ เด็กชายวิศณุ สาวรัมย์ 13 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๘๔ เด็กชายศุภนิมิต ด้างลางคำ 13 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๘๕ เด็กชายอนาวิน ทักกะทิน 13 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๘๖ เด็กชายอนุศิษฎ์ แทนลึง 13 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๘๗ เด็กหญิงณัฐวัฒน์ ปิณกาสา 13 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๘๘ เด็กชายไกรวิทย์ พันนานนท์ 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๘๙ เด็กชายธนากร อินทร์นอก 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๙๐ เด็กชายพีรพงษ์ พลทองมาก 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๙๑ เด็กชายรัชพล แก้วเลื่อน 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๙๒ เด็กชายเรืองศักดิ์ คันธบุปผา 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๙๓ เด็กชายอานนท์ ลายนอก 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๙๔ เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีตระกาล 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๙๕ เด็กหญิงกุลธิดา อิงสา 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๙๖ เด็กหญิงชุตินันท์ สิบรัมย์ 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๙๗ เด็กหญิงธัญพร ทองดวง 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๙๘ เด็กหญิงเบญทิพย์ ค้าทอง 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๕๙๙ เด็กหญิงลลิตวดี ทองดวง 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๐๐ เด็กหญิงสุกัญยา ภูผาสาสตร์ 12 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ชุมพวง อุภัยภาคิกาวาส ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๐๑ นายสุทัต วิชิต 16 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๐๒ นายคณากร อุณาวงค์ 15 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๐๓ นายจิรานุวัฒน์ ปะติตังโข 15 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๐๔ นายชาญชัย สีทน 15 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๐๕ นายปรีชา มะลิศรี 15 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๐๖ นายวิชัย สีหาบุญลี 15 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๐๗ นางสาวขวัญนรินทร์ พฤกษา 15 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๐๘ นางสาวณัฐวรรณ แจ้งกระจ่าง 15 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๐๙ นางสาวธัญจิรา ปุระหล่า 15 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๑๐ นางสาวน้ำฝน โกทา 15 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๑๑ เด็กชายครองพล บุตรดี 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๑๒ เด็กชายณัฐพล รักษาแสง 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๑๓ เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีจันทร์ 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๑๔ เด็กชายเทวินทร์ สินจะโป๊ะ 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๑๕ เด็กชายธนาพร เตียงงา 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๑๖ เด็กชายนที โพธิ์เข็ม 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๑๗ เด็กชายรับวุธ เจียรกุล 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๑๘ เด็กชายศราวุธ โพธิ์จันทร์ 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๑๙ เด็กหญิงพรนิภา ใจตรง 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๒๐ เด็กหญิงวนิดา ปุระหล่า 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๒๑ เด็กหญิงอัญมณี เดือนขาว 14 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๒๒ เด็กชายจินต์จุทา เวียงนนท์ 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๒๓ เด็กชายณัชนนท์ ประราช 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๒๔ เด็กชายณัฐวุฒิ ทอดแสน 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๒๕ เด็กชายทวี จันทร์ชม 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๒๖ เด็กชายธีรพงษ์ ผิวอ่อน 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๒๗ เด็กชายภูมินทร์ ทองเงิน 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๒๘ เด็กชายอานนท์ นุชอยู่ 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๒๙ เด็กหญิงธีมาพร หลวงเท้า 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๓๐ เด็กหญิงนพรัตน์ ช้างโรจน์ 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๓๑ เด็กหญิงพนิดา พลค้า 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๓๒ เด็กหญิงวันวิสาข์ รัตนนท์ 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๓๓ เด็กหญิงศจีภรณ์ ทอดแสน 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๓๔ เด็กหญิงศศิธร ประภาพงษา 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๓๕ เด็กหญิงสุดารัตน์ หลวงเท้า 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๓๖ เด็กหญิงสุธิดา ชำนาญกิจ 13 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์บำรุง ชุมพวง เจริญราษฎร์บำรุง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๓๗ เด็กชายสุริยา ปาติตัง 13 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๓๘ เด็กหญิงกรรณิกา พงสา 12 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๓๙ เด็กหญิงธีรดา นาหนอง 12 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๔๐ เด็กหญิงวรรณนิภา คำพิมูล 12 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๔๑ เด็กหญิงวิภาวรรณ ทวยมีฤทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๔๒ เด็กหญิงสุวนันท์ สิทธิมาตร 12 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๔๓ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มะธิปะโน 12 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๔๔ เด็กชายกิตติพงษ์ ละลง 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๔๕ เด็กชายชาญวิทย์ รินไธสง 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๔๖ เด็กชายทักษิณ หลินโนนแดง 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๔๗ เด็กชายวรรณรงค์ บุษบา 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๔๘ เด็กชายอดิศร สุขสงวน 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๔๙ เด็กชายอภิรักษ์ มิ่งขวัญ 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๕๐ เด็กชายอรรถพล จันทร์พรแสน 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๕๑ เด็กหญิงณัทนันท์ ธุรินไธสง 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๕๒ เด็กหญิงน้ำฝน ผุยคำผิ 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๕๓ เด็กหญิงใบหม่อน แจ้งสรียา 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๕๔ เด็กหญิงพีรยา บัวกลาง 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๕๕ เด็กหญิงภัทรสุดา ละลง 12 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี ชุมพวง ฐานราษฎร์ดำรง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๕๖ นางสาวสุภาวดี โชติชุ่ม 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง ชุมพวง โพธิ์ศรีบรรจง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๕๗ นางสาวสุภาวิดา วิบูลย์อรรถ 15 โรงเรียนบ้านโนนรัง ชุมพวง โนนรังน้อย ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๕๘ นางสาวนิภาพร ภูนาเหลา 15 โรงเรียนบ้านโนนรัง ชุมพวง โนนรังน้อย ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๕๙ นางสาวขนิษฐา จำปาทอง 15 โรงเรียนบ้านโนนรัง ชุมพวง โนนรังน้อย ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๖๐ เด็กหญิงธนิตา รักชาติ 14 โรงเรียนบ้านโนนรัง ชุมพวง โนนรังน้อย ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๖๑ เด็กหญิงสุตานัน บินไธสง 14 โรงเรียนบ้านโนนรัง ชุมพวง โนนรังน้อย ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๖๒ เด็กชายนพพล นิตไธสง 14 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) ชุมพวง โคกสูง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๖๓ เด็กหญิงจิราพรรณ ดวงมาลัย 14 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) ชุมพวง โคกสูง ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๖๔ เด็กหญิงชนัญญา ดอนมะเดื่อ 14 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง บ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๖๕ เด็กหญิงกิ่งแก้ว เฉียงพิมาย 14 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง บ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๖๖ เด็กหญิงศศิธร ปะนะตุพา 14 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง บ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๖๗ เด็กหญิงภัสรา พรมไพร 14 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง บ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๖๘ เด็กหญิงชนิดา ปิดตาฝ้าย 13 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง บ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๖๙ เด็กหญิงณัฐมล วิโยกรัมย์ 13 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง บ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๗๐ เด็กหญิงสุธินี คชราช 13 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง บ้านใหม่ปฏิรูป ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๗๑ เด็กชายนันทวัฒน์ พัวคูขาม 10 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ชุมพวง หนองทุ่ม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๗๒ เด็กชายอธิราช วุฒิพันธ์ 9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ชุมพวง หนองทุ่ม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๗๓ เด็กชายนัทธพงศ์ บุญเพ็ง 9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ชุมพวง หนองทุ่ม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๗๔ เด็กหญิงภาวิณี ไพราม 12 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ชุมพวง หนองทุ่ม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๗๕ เด็กหญิงนฤมล เยี่ยมไธสง 10 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ชุมพวง หนองทุ่ม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๗๖ เด็กหญิงจิราภรณ์ แย้มศรี 9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ชุมพวง หนองทุ่ม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๗๗ เด็กหญิงชฎาพร ไชยเสน 9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ชุมพวง หนองทุ่ม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๗๘ เด็กหญิงชนิฎาพร เลนไธสง 9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ชุมพวง หนองทุ่ม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๗๙ เด็กหญิงชลธิชา พรมวิเศษ 9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ชุมพวง หนองทุ่ม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๘๐ เด็กหญิงภัทราวดี ลาบุตร 9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ชุมพวง หนองทุ่ม ชุมพวง
นม ๔๖๕๕/๒๖๘๑ เด็กหญิงปิตุพร เรืองแก้ว 12 โรงเรียนบ้านช่องแมว ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๘๒ นางสาวสุวภา เที่ยงดี 18 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๘๓ เด็กหญิงภาณุมาศ นาขวัญ 14 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๘๔ เด็กชายธนุสรณ์ พูลเพิ่ม 12 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๘๕ เด็กชายธิติ เทศเพ็ญ 12 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๘๖ เด็กชายนนทกร ปานเกิด 12 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๘๗ เด็กชายปกรณ์ ลิไธสง 12 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๘๘ เด็กชายพงศกร ลือนาม 12 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๘๙ เด็กหญิงติยาพร ชมชัย 12 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๙๐ เด็กหญิงปาริชาติ เศษลือ 12 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๙๑ เด็กหญิงรุ่งวิภา เจริญรัมย์ 12 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๙๒ เด็กหญิงวนัชพร ลือนาม 12 โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา ลำทะเมนชัย จันทนาราม ลำทะเมนชัย
นม ๔๖๕๕/๒๖๙๓ นายรัตนชัย หนิงนา 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๖๙๔ นายวรุตม์ ชุมสงฆ์ 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๖๙๕ นายอัษฏาวุธ แต้มต่อ 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๖๙๖ นายสิทธิชัย ละมุล 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๖๙๗ นางสาวปนิดา พนัส 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๖๙๘ นางสาวมัลลิกา เขียนภาพ 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๖๙๙ นางสาวสไบทอง สิทธิมาศ 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๐๐ นางสาวสุภาวดี ไกรมณี 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๐๑ นางสาวสุวนันท์ สืบสำราญ 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๐๒ นางสาวอริสา ศรีไลรัมย์ 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๐๓ นางสาวสุธีพร เจียมใจ 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๐๔ นางสาวสุภาพร ดาลุนฉิม 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๐๕ นางสาวอริตา มากพูน 18 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๐๖ นางสาวสุดารัตน์ อุตพัฒน์ 17 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๐๗ นางสาวจันจิรา วังไธสง 17 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๐๘ นางสาวดารณี ดอกไธสง 17 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๐๙ นางสาวกาญจนา ศิลาทอง 17 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๑๐ นางสาวกาญจนาพร ขำพิมาย 16 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๑๑ นางสาวศศิวิมล บัวสาย 15 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๑๒ นางสาวรัชฎาพร แก้วเกิด 15 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๑๓ นางสาวอารีรัตน์ หนไธสง 15 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๑๔ นางสาวสุภานันท์ พุทธลา 15 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๑๕ นางสาวเพ็ญนภา ศรียางนอก 15 โรงเรียนเมืองยางศึกษา เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๑๖ นายกันพงษ์ แก้วจันทร์ 15 โรงเรียนท่าเยี่ยมวิทยายล เมืองยาง สว่างสามัคคี เมืองยาง
นม ๔๖๕๕/๒๗๑๗ นางสาวพัชรินทร์ ใยชุม 16 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๑๘ นางสาวอรทัย สุดมี 16 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๑๙ นายณัฐวุฒิ ถารงค์กลาง 15 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๒๐ นางสาวเบญจมาศ หวดไธสง 15 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๒๑ นางสาวรัตนา วงษ์ชาลี 15 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๒๒ นางสาวธารีรัตน์ น้อยบุตรศรี 15 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๒๓ นางสาวบัญชิตา ศิริวัฒน์ 15 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๒๔ นางสาวเกษศิรินทร์ ดุลไธสง 15 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๒๕ นางสาวนันทยา มีสำโรง 15 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๒๖ เด็กหญิงวธิดา ขาวมะเริง 14 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๒๗ เด็กหญิงดวงสุรีย์ แคนแวง 14 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๒๘ เด็กหญิงสุธิมา ศิริ 13 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง ประชาคมาราม ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๒๙ เด็กหญิงชลันดา ลื่นกลาง 14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง พลับทอง ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๓๐ เด็กชายวรัญญู ฉลาดดี 13 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง พลับทอง ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๓๑ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ บุญมา 13 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง พลับทอง ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๓๒ เด็กหญิงชฎากร เหือดไธสง 13 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง พลับทอง ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๓๓ เด็กหญิงชลธร เหือดไธสง 13 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง พลับทอง ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๓๔ เด็กหญิงสุมินตา โนตไธสง 12 โรงเรียนเก้งเต็ก ห้วยแถลง พลับทอง ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๓๕ นายไพบูลย์ วงศ์นาม 56 โรงเรียนบ้านสวนหอม ห้วยแถลง ชัยมงคล ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๓๖ นางสาวชนิตา พานทอง 16 โรงเรียนบ้านสวนหอม ห้วยแถลง ชัยมงคล ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๓๗ นางสาวพฤกษา น้อมมนัส 15 โรงเรียนบ้านสวนหอม ห้วยแถลง ชัยมงคล ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๓๘ นางสาวกาญจนา แหไธสง 15 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๓๙ นางสาวพรนภา อันโคตร 15 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๔๐ นางสาวสุกัญญา โชคดี 15 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๔๑ นางสาววาริสรา ซาสงวน 15 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๔๒ นางสาวศริสา ปักกาวะเล 15 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๔๓ นางสาวปรีณาพรรณ คุ้มไพฑูรย์ 15 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๔๔ เด็กชายภรัณญู สุวรรณโคตร 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๔๕ เด็กชายศุภชัย นิลกลาง 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๔๖ เด็กชายบัญชา เย็นเพชร 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๔๗ เด็กหญิงปนิสรา ปัจจัยโค 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๔๘ เด็กหญิงจิราภรณ์ สาระสี 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๔๙ เด็กหญิงกุลสตรี คลังดี 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๕๐ เด็กชายภาคภูมิ ไชวิเศษ 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๕๑ เด็กชายเมธัส สลับสี 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๕๒ เด็กชายพรีพงศ์ ทิ้งไธสง 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๕๓ เด็กชายรณชัย เสยกระโทก 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๕๔ เด็กหญิงธาราทิพย์ มีสี 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๕๕ เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีหาบุญทอง 13 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๕๖ เด็กหญิงกุลธิดา โกเขื่อนขันธ์ 13 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๕๗ เด็กหญิงนริศรา ซาสุดสี 13 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๕๘ เด็กหญิงกมลวรรณ อินทร์ศรีเมือง 12 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๕๙ เด็กหญิงสุภัทรา โพธิ์มาตย์ 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๖๐ เด็กหญิงสุธาสินี ผลกระโทก 14 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ห้วยแถลง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๖๑ นายมานิต พานิช 59 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยแถลง ใหม่หนองปรือ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๖๒ นางถาวร พานิช 53 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยแถลง ใหม่หนองปรือ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๖๓ นางกัญญาพัชร ซอยรัมย์ 29 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยแถลง ใหม่หนองปรือ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๖๔ เด็กชายพรชัย นครไธสง 14 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยแถลง ใหม่หนองปรือ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๖๕ เด็กหญิงพักตร์พิมล แสนหว้า 14 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยแถลง ใหม่หนองปรือ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๖๖ เด็กหญิงปิยนุช กรุดกระโทก 14 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยแถลง ใหม่หนองปรือ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๖๗ เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุตรช่วง 13 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยแถลง ใหม่หนองปรือ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๖๘ เด็กหญิงณัฐพร เลิศไธสง 13 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยแถลง ใหม่หนองปรือ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๖๙ เด็กหญิงระวิวรรณ ยุรปักษ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ห้วยแถลง ใหม่หนองปรือ ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๗๐ นางศิริลักษณ์ จันทรเสนา 35 โรงเรียนวัดหนองนา ห้วยแถลง หนองนา ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๗๑ นางสาวสุรีรัตน์ จิตรตรง 17 โรงเรียนวัดหนองนา ห้วยแถลง หนองนา ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๗๒ นางสาวกฤษณา ดอกดวง 16 โรงเรียนวัดหนองนา ห้วยแถลง หนองนา ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๗๓ นางสาวประภัสสร ศรีพิมาย 16 โรงเรียนวัดหนองนา ห้วยแถลง หนองนา ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๗๔ เด็กหญิงกิติยา แสงนวล 13 โรงเรียนวัดหนองนา ห้วยแถลง หนองนา ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๗๕ เด็กหญิงปิยะดา คำกลาง 13 โรงเรียนวัดหนองนา ห้วยแถลง หนองนา ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๗๖ เด็กหญิงศิริรัตน์ อาศัยพลวง 13 โรงเรียนวัดหนองนา ห้วยแถลง หนองนา ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๗๗ เด็กหญิงสุพัตรา คำภิภาค 13 โรงเรียนวัดหนองนา ห้วยแถลง หนองนา ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๗๘ เด็กหญิงอินทุอร เวสา 13 โรงเรียนวัดหนองนา ห้วยแถลง หนองนา ห้วยแถลง
นม ๔๖๕๕/๒๗๗๙ เด็กชายธีรภัทร วงค์ชู 11 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๘๐ เด็กชายนภมัย มาตนอก 11 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๘๑ เด็กชายประกาศิต บุราณาผาย 11 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๘๒ เด็กชายภาวิรุจ ยอดสำโรง 11 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๘๓ เด็กชายสุทธิพงศ์ นนทะดี 11 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๘๔ เด็กหญิงสายธาร รอดบุญมา 11 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๘๕ เด็กหญิงสุธิดา เทียมเกตุ 11 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๘๖ เด็กหญิงสุภากร อินสา 11 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๘๗ เด็กหญิงอวิกา ทุ่งฤทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๘๘ เด็กชายขจร ยอดสำโรง 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๘๙ เด็กชายชัชฤทธ์ ยาทองทิพย์ 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๙๐ เด็กชายธีรภัทร วงษ์สุรินทร์ 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๙๑ เด็กชายนธกฤต เศษอาจ 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๙๒ เด็กชายศักดิ์มงคล ยงไธสง 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๙๓ เด็กชายสมชาย ขอทองหลาง 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๙๔ เด็กชายอุเทน อ้อกลาง 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๙๕ เด็กหญิงจุไรวรรณ โทจรัญ 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๙๖ เด็กหญิงนันทิราพร ยอดสำโรง 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๙๗ เด็กหญิงวรินทร สระแก้ว 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๙๘ เด็กหญิงสมฤทัย บุตรศรีภูมิ 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๗๙๙ เด็กหญิงอลิษา วงศ์นอก 10 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๐๐ เด็กชายเกียรติศักดิ์ คุณสาร 11 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ห้วยแถลง หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๐๑ เด็กชายพิทยา โทจรัญ 11 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ห้วยแถลง หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๐๒ เด็กชายเอกดนัย ละอองทอง 11 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ห้วยแถลง หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๐๓ เด็กหญิงจอมขัวญ สมนาม 10 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ห้วยแถลง หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๐๔ เด็กหญิงธมลวรรณ แก้ววิชัย 10 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ห้วยแถลง หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๐๕ เด็กหญิงรักษิณา แก้วคูนอก 10 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ห้วยแถลง หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๐๖ เด็กชายนครินทร์ มะสุใส 13 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๐๗ เด็กชายวรวุฒิ ชำนาญหมอ 13 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๐๘ เด็กหญิงนิภาพร แจ้งไพร 13 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๐๙ เด็กหญิงรัชนีกร ม่วงน้อย 13 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๑๐ เด็กชายฉัตรชัย เวชประสิทธิ์ 13 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๑๑ เด็กชายจิณณวัตร โจทย์จันทร์ 11 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๑๒ เด็กชายรัตนพล พูนทวี 11 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๑๓ เด็กหญิงชุติมณทร์ ลวกไธสง 11 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๑๔ เด็กหญิงนภา ปุลาสะเก 11 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๑๕ เด็กหญิงรัตนาพร คิดเข่ม 11 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๑๖ เด็กหญิงสายธาร ปัญญา 11 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๑๗ เด็กหญิงจุฑารัตน์ เลือดไฑสง 10 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๑๘ เด็กหญิงณัฐณิสา คงพักกิจ 10 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๑๙ เด็กหญิงยุพาพร ถาก๊ะ 10 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๒๐ เด็กหญิงวีรมณ มัควิน 10 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๒๑ เด็กหญิงพิพวรรณ อ่อนสุวรรณ 13 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จักราช หินโคน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๒๒ นางสาวภาศิณี บีพิมาย 17 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๒๓ เด็กชายทินภัทร แก้วเขียวงาม 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๒๔ เด็กหญิงกาญจนา บีพิมาย 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๒๕ เด็กหญิงวราพร ทองพิมาย 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๒๖ เด็กหญิงสุปราณี ทองคำ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๒๗ เด็กหญิงจันทิรา ลัดใหม่ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๒๘ เด็กหญิงธันยพร สัมกลาง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๒๙ เด็กหญิงปณิธี มากมาย 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๓๐ เด็กหญิงมณีวรรณ ชั่งหนอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๓๑ เด็กหญิงวรรณภา หอมจะบก 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๓๒ เด็กชายธีรนัย ส่งพิมาย 13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๓๓ เด็กชายวุฒิกร อัคปะชะ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๓๔ เด็กชายเสริมศักดิ์ สานคล่อง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๓๕ เด็กชายเอกราช ร่มเริง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๓๖ เด็กหญิงจุฑามาศ พลสว่าง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๓๗ เด็กหญิงณัฐณิชา รวบทองหลาง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๓๘ เด็กหญิงนฤมล ชินหัวดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๓๙ เด็กหญิงสุภัสตรา ไม้พิมาย 13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๔๐ เด็กชายณัฐพล บีพิมาย 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๔๑ เด็กหญิงมุกธิดา มีสุข 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๔๒ เด็กหญิงศศินา บ่อพิมาย 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๔๓ เด็กหญิงสรญา นนกระโทก 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๔๔ เด็กหญิงสุภัทรา กองสุข 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๔๕ เด็กหญิงกรรณิการ์ สว่างจิตร 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๔๖ เด็กหญิงชลธิชา สว่างจิตร 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๔๗ เด็กหญิงญาตาวี บัวมาตย์ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๔๘ เด็กชายวรพจน์ ขันแข็ง 12 โรงเรียนบ้านโคกพระ จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๔๙ เด็กหญิงกัญธิมา สารคล่อง 12 โรงเรียนบ้านโคกพระ จักราช บุ จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๕๐ เด็กชายปรเมษฐ์ มีเพียร 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๕๑ เด็กชายนราธร แหลมทองหลาง 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๕๒ เด็กชายสันติ พงษ์ใหม่ 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๕๓ เด็กชายธีรภัทร เทิ่งกระโทก 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๕๔ เด็กหญิงเจนจิรา ทัศวงศ์ 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๕๕ เด็กหญิงสุกัญญา กุดรังนอก 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๕๖ เด็กหญิงสกุณา ปัญญามงคล 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๕๗ เด็กหญิงธัญวรัตม์ บรรดาศักดิ์ 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๕๘ เด็กหญิงณัฐฐินันท์ รุ่งเป้า 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๕๙ เด็กหญิงอทิตยา คะเนนอก 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๖๐ เด็กหญิงอริศญา คุ้มไพฑูลย์ 12 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๖๑ เด็กหญิงนงนภัส ตุ้มเมืองโดน 11 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๖๒ เด็กหญิงอารียา มามี 11 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๖๓ เด็กหญิงอรอนงค์ นิยมชม 11 โรงเรียนชาติวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๖๔ เด็กหญิงสุพรรณี ทศภักดิ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๖๕ เด็กหญิงรัฐติยา กลางคาน 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๖๖ เด็กหญิงอรณา ธูปกลาง 13 โรงเรียนบ้านหนองขาม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๖๗ เด็กหญิงปราณี สมอบ้าน 12 โรงเรียนบ้านหนองขาม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๖๘ เด็กหญิงน้ำค้าง ทิศกระโทก 13 โรงเรียนบ้านหนองแมว จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๖๙ เด็กชายกนกพันธ์ แผนกระโทก 12 โรงเรียนบ้านหนองแมว จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๗๐ เด็กหญิงณัฎฐณิชา อบทองหลาง 12 โรงเรียนบ้านหนองแมว จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๗๑ เด็กหญิงปวีณ์ธิตา ทิศกระโทก 12 โรงเรียนบ้านหนองแมว จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๗๒ เด็กชายจีรวัฒน์ จำเริญพูน 11 โรงเรียนบ้านหนองแมว จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๗๓ เด็กหญิงอทิตยา พืชทองหลาง 11 โรงเรียนบ้านหนองแมว จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๗๔ นายธวัชชัย เด็กทองหลาง 15 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๗๕ นางสาวนิติกาล จันทร์ขุน 15 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๗๖ นางสาวอรทัย ทานกระโทก 15 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๗๗ นางสาวศริขวัญ ดาดไธสง 15 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๗๘ เด็กชายภัทรภณ ทั่งกระโทก 14 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๗๙ เด็กหญิงลักขณา ลางชัย 14 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๘๐ เด็กหญิงนันทวัน นิลวิมุต 14 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๘๑ เด็กชายเพชร กันโพธิ์ 13 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๘๒ เด็กหญิงวรรณเพ็ญ พิญโย 13 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๘๓ เด็กหญิงอัจฉรา สวนจรูญ 12 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๘๔ เด็กหญิงกิตติมา อัคชาติ 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยา จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๘๕ นายเอกพล ทุทมมา 17 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๘๖ นายจีรพงษ์ พลานไชย 17 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๘๗ นายพีระพล พันมะวงศ์ 17 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๘๘ นางสาวปราณี สังวล 17 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๘๙ นางสาวปิยะวดี กุดนอก 17 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๙๐ นางสาวอัจฉรา ทานกระโทก 17 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๙๑ นางสาวโสรยา ศรีเรต 17 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๙๒ นางสาววรรณภา ทอนไธสง 17 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๙๓ นายบรรชา รักกลาง 16 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๙๔ นายอัจฉริยะ มณีไสย 16 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๙๕ นายนันทวัฒน์ ปะชาติ 16 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๙๖ นางสาวทิชา เจริญราช 16 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๙๗ นางสาวสัชฌกร พันธะไชย 16 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๙๘ นางสาวกนกวรรณ รอดนางรอง 16 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๘๙๙ นายชัยวัฒน์ บัวนาค 15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๐๐ นายทศพร สังทองหลาง 15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๐๑ นายพงศกร กาญจน 15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๐๒ นายสกุลอาทร หอมขจร 15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๐๓ นายภานุพงษ์ ไตรสูงเนิน 15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๐๔ นางสาวสุกัญญา ยอดทองหลาง 15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๐๕ นางสาวกาญจนลักษญ์ จันทร์ดิษ 15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๐๖ นางสาวนุชรัตน์ เย็นไธสง 15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๐๗ นางสาวสนธยา ปราณีทรัพย์ 15 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๐๘ เด็กชายณัฐพงษ์ นนกระโทก 14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๐๙ เด็กชายกฤษณะ ราดวังเงิน 14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๑๐ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อิงควระ 14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๑๑ เด็กหญิงศุภกร อินทร์สอน 14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๑๒ เด็กหญิงธนพร หมายรอกลาง 14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๑๓ เด็กหญิงผการัตน์ เย็นไธสง 14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๑๔ เด็กหญิงนิภาพร ตุ้มเมืองโดน 14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๑๕ เด็กหญิงเบญจรัตน์ ภู่ประเสริฐ 14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๑๖ เด็กหญิงวารี นานกระโทก 14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๑๗ เด็กหญิงภัทรมน เกสร 14 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๑๘ เด็กชายธันวา ซงจิ๋ว 13 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๑๙ เด็กชายจักรราช ฤทธิ์วิชัย 13 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๒๐ เด็กหญิงชนากานต์ เกลี้ยงวัน 13 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๒๑ เด็กหญิงสุนิตตา สุขสมจิต 13 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๒๒ เด็กชายธวัชชัย เอี่ยมคุ้ย 12 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๒๓ เด็กหญิงสุพรรณี จันทศร 12 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม จักราช สุทธิการาม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๒๔ นายสุรยุท ทิศกระโทก 15 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๒๕ นายณัฐพงษ์ จันกุล 15 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๒๖ นางสาวเบญจวรรณ ทิศกระโทก 15 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๒๗ นางสาวรุ้งนภา ธาราสูง 15 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๒๘ นางสาวศิริวิมล นันกระโทก 15 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๒๙ เด็กชายอิศรา แจ่มเรือน 14 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๓๐ เด็กหญิงดลยา เบียดกระโทก 14 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๓๑ เด็กหญิงนุชจรี รักกุศล 14 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๓๒ เด็กหญิงสุนิตา สีสมุด 14 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๓๓ เด็กชายภูวนัย ทิศกระโทก 13 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๓๔ เด็กหญิงพิมลภัส มืดคุ้ม 13 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๓๕ เด็กหญิงศุภสุตา ทิศกระโทก 13 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๓๖ เด็กหญิงอรณิชา ทิศกระโทก 13 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๓๗ เด็กชายภูมินทร์ แววโคกสูง 12 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๓๘ เด็กหญิงกัญญาพัชร ทิศกระโทก 12 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๓๙ เด็กหญิงอภิญญา ทิศกระโทก 12 โรงเรียนบ้านละกอ จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๔๐ เด็กหญิงเกียรติธิดา วันนู 12 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๔๑ เด็กหญิงนิฐิรัตน์ บ่อพิมาย 12 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๔๒ เด็กหญิงอนุสรา กลบกลาง 12 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๔๓ เด็กหญิงวศินี ทิศกระโทก 11 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๔๔ นางสาวปรัศนียาภรณ์ ชำนิประโคน 17 โรงเรียนจักราชวิทยา จักราช ตาเงิน จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๔๕ นางสาวแสงตะวัน ทิพคำภี 16 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๔๖ นางสาวกัญญารัตน์ ถาดกระโทก 15 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๔๗ นางสาวจานุศร เชียงศรี 15 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๔๘ นางสาวสุกัญญา แบนกระโทก 15 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๔๙ นางสาวสุดารัตน์ แจ่มเรือน 15 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๕๐ เด็กชายกิตตินันท์ พิอุบล 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๕๑ เด็กชายจาตุรงค์ ถัดกระโทก 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๕๒ เด็กชายธีรนันท์ แท่งกระโทก 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๕๓ เด็กชายพรุน แตงกระโทก 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๕๔ เด็กชายธีรพงศ์ แก้วศรี 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๕๕ เด็กชายหาญศักดิ์ หนดกระโทก 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๕๖ เด็กชายอรรถกร เที่ยงกระโทก 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๕๗ เด็กหญิงธิติยา ธงกระโทก 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๕๘ เด็กหญิงปริชดา คงไธสง 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๕๙ เด็กหญิงพนมไพร พยัคฆ์มะเริง 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๖๐ เด็กหญิงมัชฌิมา ทานกระโทก 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๖๑ เด็กหญิงรัตนา แตงกระโทก 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๖๒ เด็กหญิงริญญ์ภัส ทองศรีรุ่งโรจน์ 14 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๖๓ เด็กชายปรัชญา อินณรงค์ 13 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๖๔ เด็กชายสุธีร์ ซื่อดี 13 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๖๕ เด็กหญิงจุฑารัตน์ เนตรเสนีย์นัทน์ 13 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๖๖ เด็กหญิงญาดา เกิดมงคล 13 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๖๗ เด็กหญิงธัญลักษณ์ สมพงษ์วงศ์ 13 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๖๘ เด็กหญิงสุภัทรา กลิ่นชัย 13 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๖๙ เด็กหญิงอริญญา บุญเย็น 13 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๗๐ เด็กชายภูริ นิเรียงรัมย์ 12 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๗๑ เด็กหญิงนุชริทร์ ชัยฤทธิ์ 14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๗๒ เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วเกิด 14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๗๓ เด็กชายไพรัช นอสูงเนิน 13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๗๔ เด็กหญิงกฤติกา ถากกระโทก 13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๗๕ เด็กหญิงดลนภา เป้าตะลุมปุ๊ก 13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๗๖ เด็กหญิงรัชชุดา ศิริปรุ 13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๗๗ เด็กหญิงราตรี ดีดวงพระเนา 13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๗๘ เด็กหญิงจิรายุ ทัดกระโทก 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๗๙ เด็กหญิงจุฑามาศ เรดสันเทียะ 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๘๐ เด็กหญิงชญานี คะเชนเนียน 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๘๑ เด็กหญิงวรรณภา มุ่งพิมาย 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๘๒ เด็กหญิงวัชชุดา คงอินทร์พะเนา 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๘๓ เด็กหญิงสลิลทิพย์ มีศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๘๔ เด็กหญิงจิราภา นอสูงเนิน 11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๘๕ เด็กหญิงชนม์นิภา สังข์ใหม่ 11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๘๖ เด็กหญิงณัฐวดี ชาญดีพะเนา 11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๘๗ เด็กหญิงนิภาพร ขันทะ 11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๘๘ เด็กหญิงกรรณิการ์ ปลอดกระโทก 12 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๘๙ เด็กชายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ 12 โรงเรียนวัดหินมงคล จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๙๐ เด็กหญิงจรัญญา ยสูงเนิน 12 โรงเรียนวัดหินมงคล จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๙๑ เด็กหญิงจิรฐิกานต์ นิตย์กระโทก 12 โรงเรียนวัดหินมงคล จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๙๒ เด็กหญิงชนิกานต์ ขุนแก้วพะเนา 12 โรงเรียนวัดหินมงคล จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๙๓ เด็กหญิงณัฐวีณา สืบสีสุก 12 โรงเรียนวัดหินมงคล จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๙๔ เด็กหญิงธิดาทิพย์ สุดสระ 12 โรงเรียนวัดหินมงคล จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๙๕ เด็กหญิงนภัสสร เสือมาพะเนา 12 โรงเรียนวัดหินมงคล จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๙๖ เด็กหญิงนริศรา หน่องกระโทก 12 โรงเรียนวัดหินมงคล จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๙๗ เด็กหญิงเมขลา บำรุงตา 12 โรงเรียนวัดหินมงคล จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๙๘ เด็กหญิงรัชนีภรณ์ จันทร์แก้ว 12 โรงเรียนวัดหินมงคล จักราช โคกสุภาราม จักราช
นม ๔๖๕๕/๒๙๙๙ นางสาวนัทธมน สุ่ยขุนทด 15 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๐๐ นางสาวกัญธิมา พักโพธิ์ 15 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๐๑ เด็กหญิงอมรรัตน์ อินพะเนา 14 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๐๒ เด็กหญิงปิยฉัตร เหนียงกระโทก 13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๐๓ เด็กหญิงปิยธิดา ทินปราณี 13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๐๔ เด็กหญิงยศวดี ปุ่นโพธิ์ 13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๐๕ เด็กหญิงวรัญญา ไพภักดี 13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๐๖ เด็กหญิงสุภาพร เสมราบ 13 โรงเรียนบ้านพระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๐๗ นางสาวอนิสา แนบกระโทก 18 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๐๘ นางสาวณัฎฐณิชา ทับสุวรรณ 16 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๐๙ นางสาวจุฑาทิป เข็มทองหลาง 16 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๑๐ นางสาวสุรีรัตน์ พูนเจ๊ก 16 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๑๑ นางสาวศุภิสรา น้ำกระโทก 16 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๑๒ นางสาวสุกัญญา นีกระโทก 15 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๑๓ เด็กชายธนพงษ์ บินกลาง 13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๑๔ เด็กชายสืบศักดิ์ สุขอินพะเนา 13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๑๕ เด็กหญิงชลิตา โค่นสังพะเนา 13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๑๖ เด็กหญิงหัทยา ดงกระโทก 13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๑๗ เด็กหญิงกรรณิกา ญวนแม 13 โรงเรียนบ้านหนองยาง เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๑๘ นางประทุม คำกายปรง 49 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
นม ๔๖๕๕/๓๐๑๙ นายพีระวัฒน์ การเร็ว 15 โรงเรียนบ้านประคำ คง ประคำอารามศรี คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๒๐ เด็กชายมิ่งขวัญ ชิดนอก 14 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๒๑ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญนอก 14 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๒๒ เด็กหญิงอมินตรา สุวรรณโก 14 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๒๓ เด็กหญิงลลิตา เดือนกลาง 14 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๒๔ เด็กหญิงขณิษฐาภรณ์ ทองงูเหลือม 13 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๒๕ เด็กหญิงสุนิดา เซียงนอก 13 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๒๖ เด็กชายอดิสร โคตรสมบัติ 13 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๒๗ เด็กชายศุภกฤต จรมั่งนอก 13 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๒๘ เด็กหญิงกนกภรณ์ เบ็ญกุล 13 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๒๙ เด็กชายเอกโยธิน หงส์วิลัย 12 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๓๐ เด็กหญิงประกายแก้ว สุขนาแซง 12 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๓๑ เด็กหญิงนภาดล จรมั่งนอก 12 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๓๒ เด็กชายรัฐพงษ์ สุขเกษม 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๓๓ เด็กชายณัฐพงศ์ ณรงค์นอก 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๓๔ เด็กชายจิรายุส ประสารกลาง 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๓๕ เด็กชายอดิศักดิ์ จรมั่งนอก 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๓๖ เด็กหญิงธัญพัชร์สรณ์ ทิมโคกกรวด 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๓๗ เด็กหญิงกมลวรรณ สงนอก 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๓๘ เด็กหญิงวันดี พิรักษา 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๓๙ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไม้โคกสูง 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๔๐ เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พิรักษา 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๔๑ เด็กหญิงกมลวรรณ ภักดีนอก 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๔๒ เด็กหญิงอารียา จงชิดกลาง 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๔๓ เด็กหญิงสุพรรณิการ์ อินทะมุก 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๔๔ เด็กหญิงสงกรานต์ เขาโคกกรวด 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๔๕ เด็กหญิงชญานิษฐ์ จงมั่งนอก 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๔๖ เด็กหญิงปาลิตา ฉิมนอก 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๔๗ เด็กหญิงสุณิสา หักหาญ 11 โรงเรียนบ้านตาจั่น คง ตาจั่น คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๔๘ นายวีระศักดิ์ พันธสูตร 56 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๔๙ นางรำไพ พันธสูตร 49 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๕๐ นายสำรวย อินทร์นอก 47 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๕๑ นางยุพิน แก้วระวัง 43 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๕๒ เด็กชายณัฐพงษ์ ฝ่ายแก้ว 14 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๕๓ เด็กชายสุรยุทธ พลจันทร์ 14 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๕๔ เด็กหญิงชลิตา แย้มกลัด 14 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๕๕ เด็กหญิงนภัสสร สูงนารถ 14 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๕๖ เด็กชายจิรเวช สุวันนะราช 13 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๕๗ เด็กชายมานิตย์ รักสุจริต 13 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๕๘ เด็กหญิงมิรัญตรี สุขสนวน 13 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๕๙ เด็กชายสวิตต์ ชาตินอก 12 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๖๐ เด็กหญิงกัญญาวีร์ สีทอง 12 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๖๑ เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วพันชาติ 12 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๖๒ เด็กหญิงอภัสราภรณ์ สุขสนวน 12 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๖๓ เด็กหญิงอรุณรัตน์ หมั่นการ 12 โรงเรียนหนองบัวสามัคคี คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๖๔ เด็กหญิงอริสรา รานอก 13 โรงเรียนบ้านกระถิน คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๖๕ เด็กหญิงจารุวรรณ เปลกระโทก 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๖๖ เด็กหญิงดวงกมล บุญทองยังสุข 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๖๗ เด็กหญิงทิพรดา จ่ายจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๖๘ เด็กชายนพนัย ณรงค์นอก 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง คง หนองบัวทุ่ง คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๖๙ เด็กหญิงจิรนันท์ มูลนิคม 14 โรงเรียนเมืองคง คง ปริยัติไพศาล คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๗๐ เด็กหญิงฐานะมาศ บุญสิทธิ์ 14 โรงเรียนปริยัติไพศาล คง ปริยัติไพศาล คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๗๑ เด็กหญิงดวงฤทัย ใจบุญ 14 โรงเรียนปริยัติไพศาล คง ปริยัติไพศาล คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๗๒ เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไกลกลาง 14 โรงเรียนปริยัติไพศาล คง ปริยัติไพศาล คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๗๓ เด็กหญิงนุจรินทร์ เชืองเครือ 14 โรงเรียนปริยัติไพศาล คง ปริยัติไพศาล คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๗๔ นายปิยะศักดิ์ คิดรอบ 15 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๗๕ นางสาวอัจจิมา จงชิดกลาง 15 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๗๖ นางสาวอังศิณา ขอเยื้อกลาง 15 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๗๗ นางสาวอังศินันต์ ขอเยื้อกลาง 15 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๗๘ นางสาวธิติยา ทองสุขนอก 15 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๗๙ เด็กหญิงพาขวัญ ต่อโชติ 14 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๘๐ เด็กหญิงสิริลักษณ์ โชตินอก 13 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๘๑ เด็กหญิงกนิษฐา เงาศรี 13 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๘๒ เด็กหญิงอารียา ผิวสา 13 โรงเรียนบ้านไทรโยง คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๘๓ เด็กชายธนพงษ์ ผิวสา 13 โรงเรียนบ้านไทรโยง คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๘๔ เด็กชายเฉลิมศักดิ์ กำเนิดกลาง 12 โรงเรียนบ้านไทรโยง คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๘๕ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีเมือง 12 โรงเรียนบ้านไทรโยง คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๘๖ เด็กหญิงเฟื่องลัดดา ศิลาหอม 12 โรงเรียนบ้านไทรโยง คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๘๗ เด็กหญิงปาริชาติ สุวรรณทิพย์ 12 โรงเรียนบ้านไทรโยง คง ดอนใหญ่ คง
นม ๔๖๕๕/๓๐๘๘ นางอดิภา ผลจันทร์ 50 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง บ้านโคกหนองแวง โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๘๙ นางสาวจารุนันท์ สงนอก 25 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง บ้านโคกหนองแวง โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๙๐ นายแมน ดวงตา 16 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง บ้านโคกหนองแวง โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๙๑ นางสาวศิริเพ็ญ รัตนวิชัย 16 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง บ้านโคกหนองแวง โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๙๒ นางสาวฐิดา แอสมจิต 15 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง บ้านโคกหนองแวง โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๙๓ นางสาววรรณภา ซื้อจริง 15 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง บ้านโคกหนองแวง โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๙๔ เด็กชายกรกฏ ทองดีนอก 14 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง บ้านโคกหนองแวง โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๙๕ เด็กหญิงกนกเรขา ทองดีนอก 14 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง บ้านโคกหนองแวง โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๙๖ เด็กชายกิตติพงศ์ พรสวัสดิ์ 13 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง โนนแดง บ้านโคกหนองแวง โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๙๗ นางสาวสุกัญญา กล้าหาญ 15 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ โนนแดง ดอนตัดเรือ โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๙๘ นางสาวสุชาดา ทองเชื้อ 17 โรงเรียนสำพะเนียง โนนแดง บ้านซาด โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๐๙๙ นางสาวจุฑามาศ ไชยณรงค์ 16 โรงเรียนสำพะเนียง โนนแดง บ้านซาด โนนแดง
นม ๔๖๕๕/๓๑๐๐ นายจำรงค์ ไมล์สูงเนิน 78 วัดกระโตน ประทาย กระโตน ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๐๑ นางวิลัย มนตรี 62 โรงเรียนกระทุ่มราย ประทาย กระโตน ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๐๒ นางสาวกรกช สุ่ยสน 42 โรงเรียนกระทุ่มราย ประทาย กระโตน ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๐๓ นางธัญทิพย์ นิเทพธนกาญจน์ 47 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๐๔ นางสมพร เอมโอษฐ์ 33 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๐๕ นางสาวรัตนาภรณ์ เศษคึมบง 33 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๐๖ นางสาวอุลัยภรณ์ แสนนอก 30 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๐๗ นางสาวชยานิษฐ์ ภัคคะโพธิพงศ์ 28 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๐๘ นายประวิทย์ อุทัยแพน 26 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๐๙ นางสาวศิรินภา ทัดไธสง 25 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๑๐ นางสาวหิรัญญา จอดนอก 24 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๑๑ นายสรรพวิท สุวรรณะ 15 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๑๒ นายสันติ พันธิ์โพธิ์กลาง 15 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๑๓ นายสิทธิศักดิ์ อุปเถย์ 15 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๑๔ นางสาวกานต์ธิดา ชิดนอก 15 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๑๕ เด็กชายวรวิทย์ นาผล 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๑๖ เด็กชายวิศรุต ทานนท์นอก 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๑๗ เด็กชายสุระศักดิ์ บุญนาดี 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๑๘ เด็กหญิงกฤษณา ภูสีลิตร 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๑๙ เด็กหญิงกัลยา คนชาญ 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๒๐ เด็กหญิงธนัชพร คูณเพ็ง 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๒๑ เด็กหญิงพรทิพา อ่อนสำโรง 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๒๒ เด็กหญิงพรศิริ คงสัมพันธ์ 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๒๓ เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ เขียนนอก 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๒๔ เด็กหญิงศศิธร โพดภูธร 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๒๕ เด็กหญิงอรวรรณ นาเจริญ 13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๒๖ เด็กชายชนุดร แคนติ 12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๒๗ เด็กชายสุพล เกษกุ้มศรี 12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๒๘ เด็กชายอดิศร โนนแก้ว 12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๒๙ เด็กหญิงณัฐพร สนามกลาง 12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๓๐ เด็กหญิงทัศนียา เย็นวัฒนา 12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๓๑ เด็กหญิงรัชนีวรรณ ห้วยคำ 12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๓๒ เด็กหญิงสุปาณี ประดับบุตร 12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๓๓ เด็กหญิงสุพัตรา พงษ์วิไล 12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๓๔ เด็กหญิงสุภาพร เรือนไทย 12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๓๕ เด็กหญิงโสริญา เนตรวงศา 12 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๓๖ เด็กหญิงจินดามณี อรัญญโสตร 11 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๓๗ เด็กหญิงจุฑามาส รังสีศิริโชค 11 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ประทาย ดงเค็ง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๓๘ เด็กชายภูชิต ภูบานชื่น 13 วัดดอนอีลุ่ม ประทาย ดอนอีลุ่ม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๓๙ เด็กชายสุภสิน กัณหารินทร์ 13 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ประทาย ดอนอีลุ่ม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๔๐ เด็กชายปรัชญา ธงไธสง 11 โรงเรียนบ้านประทาย ประทาย ประทาย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๔๑ เด็กชายธีรภัทร จันตำรา 10 โรงเรียนบ้านประทาย ประทาย ประทาย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๔๒ เด็กชายอัษฏายุธ สมนอก 10 โรงเรียนบ้านประทาย ประทาย ประทาย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๔๓ เด็กหญิงจริยา สิงห์ทอง 10 โรงเรียนบ้านประทาย ประทาย ประทาย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๔๔ เด็กหญิงนิภาพร คำสิงห์นอก 10 โรงเรียนบ้านประทาย ประทาย ประทาย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๔๕ เด็กหญิงระพีพรรณ จงเทพ 10 โรงเรียนบ้านประทาย ประทาย ประทาย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๔๖ เด็กหญิงวิภาวดี การสร้าง 10 โรงเรียนบ้านประทาย ประทาย ประทาย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๔๗ เด็กหญิงวรรณภา ปานกลาง 10 โรงเรียนบ้านประทาย ประทาย ประทาย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๔๘ เด็กหญิงศุภานิช ชาญตะกั่ว 10 โรงเรียนบ้านประทาย ประทาย ประทาย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๔๙ เด็กหญิงอมลรดา สัญญาอริยภรณ์ 10 โรงเรียนบ้านประทาย ประทาย ประทาย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๕๐ เด็กชายจิรเมศ รุ่งทวีเรืองโรจน์ 11 โรงเรียนตลาดไทร ประทาย ตลาดไทรเก่า ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๕๑ เด็กชายคงศิริ กองทุ่มมน 10 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ประทาย โนนหนองกก ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๕๒ เด็กหญิงวรดา จิตรนอก 10 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ประทาย โนนหนองกก ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๕๓ เด็กหญิงเนตรนภา ธงไธสง 10 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ประทาย โนนหนองกก ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๕๔ เด็กหญิงณัฐวรรณ อินปัญญา 10 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ประทาย โนนหนองกก ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๕๕ เด็กหญิงลลิดา นิราลักษณ์ 10 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ประทาย โนนหนองกก ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๕๖ นายกิตติศักดิ์ วินท์รัมย์ 15 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๕๗ นายสราวุฒ มีนามราช 15 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๕๘ เด็กชายธนากร สียางนอก 14 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๕๙ เด็กชายวุฒิพร ชาติมนตรี 14 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๖๐ เด็กชายสิทธิกร สีเหม่น 14 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๖๑ เด็กหญิงจิตรทิวา ศรีทอน 14 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๖๒ เด็กหญิงทิพย์สุดา คำพิมูล 14 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๖๓ เด็กหญิงนิติยา สรสิทธิ์ 14 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๖๔ นางสาวฐิติพร ชาติรัมย์ 17 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๖๕ นางสาวสุกัญญา แก้วฝ่าย 17 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๖๖ นางสาวสุปรียา ศรีมูลราช 17 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๖๗ นางสาวกัญญาภัค ขุนสูงเนิน 16 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๖๘ นางสาวนฤพร ทาบคำ 16 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๖๙ นางสาววรดา คณะราษฎร์ 16 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๗๐ นางสาวสุธินี อาโป 16 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๗๑ นางสาวหนึ่งฤทัย ทบพวก 16 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๗๒ นางสาวอณัญญา ปินะกาโน 16 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๗๓ นายกรวิชญ์ เหล็กจีน 15 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๗๔ นายอนันต์ กังขอนนอก 15 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๗๕ นางสาวกัญญารัตน์ ภูนกยูง 15 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๗๖ นางสาวขนิษฐา กังขอนนอก 15 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๗๗ นางสาวปรางวัลย์ พูดจริง 15 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๗๘ นางสาวสุพัตรา นาเจริญ 15 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๗๙ นางสาวสุภาพร จันขุนทด 15 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๘๐ นางสาวอนุธิดา กองทองนอก 15 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ประทาย หนองคึม ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๘๑ เด็กหญิงญานิศา สุระยะจันทร์ 12 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ประทาย เย้ยตะแบง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๘๒ เด็กชายฐิติพงศ์ สิทธิเทศ 12 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ประทาย เย้ยตะแบง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๘๓ เด็กชายนำชัย กองนอก 12 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ประทาย เย้ยตะแบง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๘๔ เด็กชายสรศักดิ์ แอ่นนอก 12 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ประทาย เย้ยตะแบง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๘๕ เด็กหญิงกุสุมา ณ1นคร 12 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ประทาย เย้ยตะแบง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๘๖ เด็กหญิงพรปวีณ์ อยู่ยัง 11 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ประทาย เย้ยตะแบง ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๘๗ นางสาวนุศรา กาบิน 15 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ประทาย ตำแย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๘๘ นางสาววิลัยลักษณ์ โคพรม 15 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ประทาย ตำแย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๘๙ นางสาวสตรีรัตน์ ขนานไทย 15 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ประทาย ตำแย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๙๐ นางสาวหญิง แสงปาน 15 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ประทาย ตำแย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๙๑ นางสาวเอื้อมรุ้ง ธงไธสง 15 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ประทาย ตำแย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๙๒ เด็กหญิงนัตติยา หาญกล้า 13 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ประทาย ตำแย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๙๓ เด็กหญิงรุ่งทิวา เวินเสียง 13 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ประทาย ตำแย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๙๔ เด็กหญิงสุชานาถ เวียนไธสง 13 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ประทาย ตำแย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๙๕ เด็กชายกันติทัต ด่านอุด 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๙๖ เด็กชายเกียรติศักดิ์ โนนกลาง 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๙๗ เด็กชายคุณากร ประทุมชาติ 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๙๘ เด็กชายธนวัฒน์ สียางนอก 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๑๙๙ เด็กชายนิรันดร์ โพธิ์นอก 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๐๐ เด็กชายอนุชิต สมน้อย 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๐๑ เด็กชายอานนท์ จิบทอง 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๐๒ เด็กหญิงพรพิมล อ่อนเฉวียง 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๐๓ เด็กชายขจร จอดนอก 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๐๔ เด็กชายธนัดชัย คามตะสีลา 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๐๕ เด็กหญิงวราภรณ์ บัวมาตร 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๐๖ เด็กหญิงอารยา บรรดาศักดิ์ 13 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๐๗ เด็กหญิงกุลธิดา เดชคำภู 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๐๘ เด็กหญิงจริยา ปุราชะโก 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๐๙ เด็กหญิงชลธาร วรนิตย์ 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๑๐ เด็กหญิงธัญลักษณ์ รัจเจริญ 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๑๑ เด็กหญิงนฤภร ทองทิพย์ 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๑๒ เด็กหญิงพิมระภัทร สุปะคะตัง 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๑๓ เด็กหญิงสิริกัญญา แสนนอก 12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๑๔ เด็กชายธีรภัทร ยอดสง่า 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๑๕ เด็กชายพงศกร จงปัตตนา 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๑๖ เด็กชายสถาพร รัตนวงศ์ 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๑๗ เด็กชายอนิรุธเด็ก ชอบปะนา 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๑๘ เด็กชายอภิชาติ ทองทิพย์ 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๑๙ เด็กหญิงจันทิมา จอดนอก 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๒๐ เด็กหญิงฐิติยา สมน้อย 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๒๑ เด็กหญิงปณิตา นามสม 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๒๒ เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ ธิราช 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๒๓ เด็กหญิงมณีรัตน์ ยัพราช 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๒๔ เด็กหญิงรดา ปิตตาระโพธิ์ 11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ประทาย หนองค่าย ประทาย
นม ๔๖๕๕/๓๒๒๕ นายนนทพัทธ์ สีน้อย 15 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๒๖ นางสาวจันทร์เพ็ญ จันคำ 15 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๒๗ นางสาวยลดา พานิชนอก 15 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๒๘ เด็กชายปฏิภาณ ไชยเทพา 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๒๙ เด็กชายวรวุฒิ ลครพล 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๓๐ เด็กชายวิธาน กงชัยยา 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๓๑ เด็กหญิงชโลพร อนุอัน 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๓๒ เด็กหญิงสมฤดี สาวิกัน 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๓๓ เด็กหญิงลลิตา สีสงกา 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๓๔ เด็กหญิงสุนันทา ธรรมบุญเรือง 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๓๕ เด็กหญิงรัตน์ตะวัน นารีจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๓๖ เด็กหญิงเปรมมิกา กันยาบันดิฐ 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๓๗ เด็กหญิงเจนจิรา ชูคันหอม 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๓๘ เด็กหญิงวชิดา โพธิ์ชราแสง 14 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง ศาลาหนองขอน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๓๙ นางอุไรวรรณ โคตรชาลี 50 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๔๐ เด็กชายธวัชชัย ทานทอด 14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๔๑ เด็กชายณัฐพล สุริยะ 14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๔๒ เด็กชายภานุพงศ์ ภักดีดำรงรัตน์ 14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๔๓ เด็กชายภานุมาศ แคนติ 14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๔๔ เด็กชายวิษณุ วันสา 14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๔๕ เด็กชายสุภัทร ปริเทศาโน 14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๔๖ เด็กหญิงทิพากร ผาภูมิ 14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๔๗ เด็กหญิงธนภรณ์ โคตรชาลี 14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๔๘ เด็กหญิงรวีนิภา ศรีทวน 13 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๔๙ เด็กหญิงวิภาดา ทองลา 13 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๕๐ เด็กหญิงสุภาวดี โหมดนอก 13 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๕๑ เด็กชายชานนท์ ศรีสงัด 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๕๒ เด็กชายปริญญา สิงขรอาจ 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๕๓ เด็กชายวัชรินทร์ ศรีภูมิเดิม 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๕๔ เด็กหญิงนะริตา สุริยะ 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๕๕ เด็กหญิงนัฎฐณิชา แคนติ 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๕๖ เด็กหญิงนิวาทิพย์ วาริน 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๕๗ เด็กหญิงวลัยลักษณ์ วันสา 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๕๘ เด็กหญิงสโรชา เกตุบุญสม 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๕๙ เด็กหญิงสิริลักษณ์ เทียมพักตร์ 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๖๐ เด็กหญิงสุจิตร รัตนา 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๖๑ เด็กหญิงสุดารัตน์ วรรณการ 12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า แก้งสนามนาง หนองเต่า แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๖๒ นางสาวกมลรัตน์ เหวชัยภูมิ 15 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง โนนสะอาด แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๖๓ นางสาวทัศวรรณ์ ปะระทัง 15 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง โนนสะอาด แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๖๔ นางสาวธัญญรัตน์ กวดนอก 15 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง โนนสะอาด แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๖๕ เด็กหญิงฐิติพร ดีไร่ 13 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง โนนสะอาด แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๖๖ เด็กหญิงพรพิศมัย แฟมไธสง 13 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง โนนสะอาด แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๖๗ เด็กหญิงเหมือนฝัน นามไธสง 13 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง โนนสะอาด แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๖๘ เด็กหญิงสายไหม แพงหนองยาง 13 โรงเรียนวานิช บัวใหญ่ โนนสะอาด แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๖๙ เด็กหญิงศศิภา สิงห์ลา 14 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อัมพวัน แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๗๐ เด็กหญิงยุวธิดา ปิยะชาติ 12 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล แก้งสนามนาง บ้านโนนระเวียง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๗๑ นายอภิสิทธิ์ ชาวด่าน 16 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๗๒ นางสาวฉัตรดาว ชาวด่าน 15 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๗๓ นางสาวธัญญเรศ พวงวงศ์ 15 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๗๔ เด็กหญิงปนัดดา อำมะรา 14 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๗๕ เด็กหญิงวรรลิศา เลขนอก 14 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๗๖ เด็กชายวีรวัฒน์ โยวะ 13 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๗๗ เด็กหญิงรัชฎากร เลิกนอก 13 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๗๘ เด็กหญิงชลธิชา คณาศรี 13 โรงเรียนบึงพะไล แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๗๙ นางสาวน้ำฝน กำลัง 15 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๘๐ เด็กหญิงญาณัจฉรา ศรีแก้ว 13 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๘๑ เด็กหญิงปรางทิพย์ วงสิริ 13 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๘๒ เด็กหญิงเมตตา คิดการ 13 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๘๓ เด็กหญิงสมฤทัย พลโดด 13 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๘๔ เด็กหญิงสุดาทิพย์ บุญแสน 12 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ แก้งสนามนาง ศรีลำพอง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๘๕ เด็กหญิงน้ำฝน สิมมะลีลาด 12 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แก้งสนามนาง หนองขามนาดี แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๘๖ เด็กหญิงเมขลา อุดมแก้ว 12 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แก้งสนามนาง หนองขามนาดี แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๘๗ เด็กหญิงศิริรัตน์ สิงห์ชัยภูมิ 12 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แก้งสนามนาง หนองขามนาดี แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๘๘ เด็กหญิงสิริยากร พรมหญ้าคา 12 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แก้งสนามนาง หนองขามนาดี แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๘๙ เด็กหญิงอมรรัตน์ พลรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี แก้งสนามนาง หนองขามนาดี แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๙๐ เด็กชายธีรภัทร์ ดาวเรือง 13 โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง หนองบง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๙๑ เด็กชายนันทวัฒน์ สีและ 13 โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง หนองบง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๙๒ เด็กชายภูมินทร์ อบมาลี 13 โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง หนองบง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๙๓ เด็กชายพัฒนพงษ์ ตรีชายรัมย์ 12 โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง หนองบง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๙๔ เด็กหญิงเธวิกา พลเมือง 12 โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง หนองบง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๙๕ เด็กหญิงวินัสยา แสนโชติ 12 โรงเรียนบ้านหนองบง แก้งสนามนาง หนองบง แก้งสนามนาง
นม ๔๖๕๕/๓๒๙๖ นายชัยพฤกษ์ เชื่อมขุนทด 16 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๒๙๗ นายพีรพัฒน์ ใหญ่นอก 16 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๒๙๘ นายธวัชชัย แสนธนู 15 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๒๙๙ นายปริญญา บัวสีกา 15 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๐๐ นายธนวัฒน์ จันทฮุย 15 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๐๑ นางสาวกุลธิดา กองทองนอก 15 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๐๒ นางสาวชนิภรณ์ เพชรตะกั่ว 15 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๐๓ นางสาวนรีรัตน์ บุญยเพ็ญ 15 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๐๔ นางสาวปวีณา ฉิมพาลี 15 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๐๕ นางสาววริศรา พิมพ์ใหม่ 15 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๐๖ นางสาวสิรินยา ชานอก 15 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๐๗ เด็กชายวายุ เสนีนันท์ 14 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๐๘ เด็กหญิงเขมิกา สุประมา 14 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๐๙ เด็กหญิงจิรนันท์ แซ่ตัน 14 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๑๐ เด็กหญิงประติภา ฉิมพาลี 14 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๑๑ เด็กหญิงพิมประไพ ไชยสง 14 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๑๒ เด็กชายคณิติน ภู่สมบูรณ์ 14 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๑๓ นายเชี่ยวชาญ ดอกนางแย้ม 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๑๔ นางสาวกนกพร นาบำรุง 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๑๕ นางสาวกริษฐา ตอนนอก 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๑๖ นางสาวกัญญาณัฐ อุลาเลิศ 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๑๗ นางสาวขวัญจิรา ลูกจันทร์ 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๑๘ นางสาวปวิตรา โพธิ์นอก 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๑๙ นางสาวผกามาศ ถ้ำกลาง 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๒๐ นางสาวกชกร ศรีสวัสดิ์ 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๒๑ นางสาวรัศมี สิทธิประเสริญ 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๒๒ นางสาวศิริวรรณ ว่างเว้น 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๒๓ นางสาวศิริวรรณ ศรีนอก 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๒๔ นางสาวสุภารัตน์ วาริยันต์ 15 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๒๕ เด็กชายอินธรณ์ พิราลี 14 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๒๖ เด็กหญิงกุลรัตน์ แสดใหม่ 14 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๒๗ เด็กหญิงทิพกฤตา ข้องนอก 14 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๒๘ เด็กหญิงลักษณ์นารา นันกลาง 14 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๒๙ เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงราศรี 14 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๓๐ เด็กหญิงปนัดดา ข้องนอก 13 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน บ้านเหลื่อม สระสี่เหลี่ยม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๓๑ นายวรวัฒน์ รุกไพรี 15 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา บ้านเหลื่อม ช่อระกาวราราม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๓๒ นางสาวรัตน์ชนก อุ่นตะขบ 15 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา บ้านเหลื่อม ช่อระกาวราราม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๓๓ นายนัฐวุฒิ บุตรดี 18 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๓๔ นางสาวกรนิภา ข้องนอก 18 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๓๕ นางสาวจุฑามาศ แก้วภูเม็ง 18 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๓๖ นางสาวศิริกัลยา การิโส 18 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๓๗ นางสาวสุมาลัย ดาวเรรัมย์ 18 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๓๘ นายมานะชัย ยอสันเทียะ 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๓๙ นายชัชชัย จิรโรจน์สกุล 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๔๐ นายกิตติศักดิ์ ปะจะเน 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๔๑ นายอธิวัฒน์ โพธิ์นอก 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๔๒ นางสาวมาริสา เกินแก้ว 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๔๓ นางสาวนิรมล รานอก 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๔๔ นางสาวพรพิมล จงคูณกลาง 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๔๕ นางสาวศรัญญา ชินภา 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๔๖ นางสาวศุภลักษณ์ จันทร์กุมาร 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๔๗ นางสาวสุภารัตน์ นาบำรุง 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๔๘ นางสาวสุวนันท์ หมั่นกิจ 17 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๔๙ นายนิมิตร บำรุงนอก 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๕๐ นางสาวกรุณา ทูลรัตน์ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๕๑ นางสาวกัญญารัตน์ อุดม 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๕๒ นางสาวนิรัชญา โชตินอก 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๕๓ นางสาวกัญญาลักษณ์ วอนอก 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๕๔ นางสาวกาญจนา เกียดกลาง 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๕๕ นางสาวจุรินทร สีน้ำย้อม 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๕๖ นางสาวจุรีรัตน์ ฆ้องนอก 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๕๗ นางสาวเจนจิรา เสนาหมื่น 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๕๘ นางสาวชนาธิป สุดสายออ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๕๙ นางสาวดลยา ประสารเศียร 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๖๐ นางสาวทิพย์วรรณ จันทสิทธิ์ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๖๑ นางสาวธนัตติญา บุญสันเทียะ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๖๒ นางสาวปัทมาวรรณ คงคำ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๖๓ นางสาวรัตนาภรณ์ ใจเที่ยง 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๖๔ นางสาวรัตนาภรณ์ สาระโชติ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๖๕ นางสาววธัญญา สีหะวงษ์ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๖๖ นางสาววารุณณี อุตพรม 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๖๗ นางสาววิสสุตา หวังฟังกลาง 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๖๘ นางสาวศิริกัลยา ชาญพรมราช 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๖๙ นางสาวศิรินันท์ แจ้งไพร 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๗๐ นางสาวศิรินันท์ ภู่ทิม 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๗๑ นางสาวศิริพร จันทสิทธิ์ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๗๒ นางสาวศุภลักษณ์ วงหาญ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๗๓ นางสาวสาวิตรี โพธิ์นอก 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๗๔ นางสาวสุจิตรา ดอกขาวรัมย์ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๗๕ นางสาวสุดารัตน์ อาญาเมือง 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๗๖ นางสาวสุนิษา กามลคร 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๗๗ นางสาวสุภากรณ์ ทานอก 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๗๘ นางสาวสุภาพร ปุ๋ยไธสง 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๗๙ นางสาวอนุธิดา เกลี้ยงหอม 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๘๐ นางสาวอภิญญา เลิกนอก 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๘๑ นางสาวอมราวดี เชิดชัยภูมิ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๘๒ นางสาวอรอนงค์ สินโพธ์ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๘๓ นางสาวอรัญญา ไกรอ่ำ 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๘๔ นางสาวอุมาพร อาจกล้า 16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๘๕ นายสราวุธ บุญเกิด 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๘๖ นางสาวกนกวรรณ ภูทองพันธ์ 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๘๗ นางสาวกนกวรรณ ลอยวงษ์ 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๘๘ นางสาวกิตติมา เวสานัง 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๘๙ นางสาวจิราพร เหลื่อมนอก 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๙๐ นางสาวญาณัจฉรา รานอก 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๙๑ นางสาวธนพร วอนอก 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๙๒ นางสาวธนิตา โม้อ่อน 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๙๓ นางสาวธิดารัตน์ ทวีเงิน 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๙๔ นางสาวนิรินธรา นอขุนทด 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๙๕ นางสาวปนิดา โงสันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๙๖ นางสาวประภาศิริ ปรีชารัตน์ 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๙๗ นางสาวปิยะมาภรณ์ ปติเก 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๙๘ นางสาวพรนัชชา ยอดโพธิ์ 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๓๙๙ นางสาวพรปวีณ์ คงวัฒนา 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๐๐ นางสาวมัชฌิมา อาจกล้า 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๐๑ นางสาววชิราภรณ์ โพธิ์นอก 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๐๒ นางสาววราภรณ์ ปราบนอก 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๐๓ นางสาววรินทร วิชาญไชยพันธุ์ 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๐๔ นางสาวศุภลักษณ์ เก่งนอก 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๐๕ นางสาวสุกัลยา เวทสันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๐๖ นางสาวสุดาพร โพธิ์นอก 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๐๗ นางสาวสุทธิดา ภูแลขำ 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๐๘ นางสาวเสาร์วรรณา คอสันเทียะ 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๐๙ นางสาวอทิตยา กาหล 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๑๐ นางสาวอรสา ศิริรัตนฤกษ์ 15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๑๑ เด็กชายภาณุวิชญ์ คลังคา 14 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๑๒ เด็กหญิงณัฎฐณิชา รานอก 14 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๑๓ เด็กหญิงพลอย แพงย้อย 14 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
นม ๔๖๕๕/๓๔๑๔ นายธีรวัฒน์ สมการณ์ 15 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๑๕ นายพลแสน โยธะการี 15 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๑๖ นายมีชัย การเพียร 15 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๑๗ เด็กหญิงกิตติยาพร บุดหนองกรด 14 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๑๘ เด็กหญิงธีรดา เข็มเงิน 14 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๑๙ เด็กหญิงลลิตา พิงสูงเนิน 14 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๒๐ เด็กหญิงเหมือนฝัน ดวงพุฒ 14 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๒๑ เด็กหญิงฉัตรกมล การปลูก 13 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๒๒ เด็กหญิงธัญญลักษ์ วันคงคำ 13 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๒๓ เด็กหญิงจารุวรรณ โมนอก 12 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๒๔ เด็กหญิงชญาดา แสงสุวรรณ 12 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๒๕ เด็กหญิงชลลดา สร้อยจิตร 12 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๒๖ เด็กหญิงนริศรา ศรีชุม 12 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๒๗ เด็กหญิงปิยะนุช ช่างเหล็ก 12 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๒๘ เด็กหญิงพรรณิภา จันทร์ศรี 12 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๒๙ เด็กหญิงพัทธวรรณ จันทมูลตรี 12 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๓๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ผารัตน์ 12 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๓๑ เด็กหญิงโศธิดา ชัยชมภู 12 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๓๒ เด็กหญิงอิสราภรณ์ ชมภูวรณ์ 12 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๓๓ เด็กหญิงสุพัตรา แสนชนะ 11 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๓๔ เด็กหญิงอรวรรณ สมชะนะ 11 โรงเรียนเทศบาล๒ (สหกรณ์สมทบ) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๓๕ นางสาวกาญจนา แอบพิมาย 15 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๓๖ นางสาวจันทร์ฉาย บุญยืน 15 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๓๗ นางสาวพรพรรณ เงินโพธิ์ 15 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๓๘ นางสาวสุรีพร มุ้งมาย 15 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๓๙ เด็กชายกฤษณะ ไพเราะ 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๔๐ เด็กชายกิตติชัย ห้วยล้ำ 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๔๑ เด็กชายภูวนาถ ปุลาสะกา 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๔๒ เด็กชายภูวนาท สูนกลาง 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๔๓ เด็กชายมณฑล ชาวสวน 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๔๔ เด็กชายยศสุวรรณ วงษาศิริ 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๔๕ เด็กชายวายุ ประวันนา 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๔๖ เด็กชายสุรชัย ประสาวะเท 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๔๗ เด็กชายเอกชาย กลับกลาง 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๔๘ เด็กหญิงธิติมา เช้าวันดี 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๔๙ เด็กหญิงนุสรา ประวันนา 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๕๐ เด็กหญิงบุญศิริ เพชรภูไพศาล 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๕๑ เด็กหญิงปนัดดา แสงเดือน 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๕๒ เด็กหญิงพชรพร ชุ่มชิด 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๕๓ เด็กหญิงพรชิตา พิกุล 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๕๔ เด็กหญิงรัตน์ตะวัน เพียกเพีย 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๕๕ เด็กหญิงศิริประภา ทองเหลา 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๕๖ เด็กหญิงสรัญญา สมพงษ์ 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๕๗ เด็กหญิงสิรินภาภรณ์ บัวสาลี 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๕๘ เด็กหญิงสุธิดา โพธิ์ทอง 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๕๙ เด็กหญิงสุภาพร ชาวสวน 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๖๐ เด็กหญิงอรวรรณ คำกัด 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๖๑ เด็กหญิงอลิษา ประจง 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๖๒ เด็กหญิงอัญมณี ทับทิม 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๖๓ เด็กหญิงอารีรัตน์ วิชัย 14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๖๔ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ชาวสวน 13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๖๕ เด็กชายจิรศักดิ์ แซ่เตียว 13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๖๖ เด็กชายยุทธพิชัย ชะไม้กลาง 13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๖๗ เด็กชายศรราม มะโนรัตน์ 13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๖๘ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ดีสันเทียะ 13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๖๙ เด็กชายสุทัศน์ ทูลขุนทด 13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๗๐ เด็กชายอดิศร ชาติสิงห์ 13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๗๑ เด็กหญิงพรทิพย์ เภาเย็น 13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๗๒ เด็กหญิงสุภาพร ชาวสวน 13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๗๓ เด็กหญิงอภัสสรา ม่มกลาง 13 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๗๔ เด็กหญิงไพลิน แสงทอง 13 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ (วิจิตรอุปถัมภ์) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๗๕ เด็กหญิงสุภาวดี สัตย์ซื่อ 13 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ (วิจิตรอุปถัมภ์) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๗๖ เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วศิลา 11 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ (วิจิตรอุปถัมภ์) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๗๗ เด็กหญิงศิริกานต์ วิเศษวงษา 11 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่ (วิจิตรอุปถัมภ์) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๗๘ นายคชรินทร์ นครวงค์ 15 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๗๙ เด็กชายจีระศักดิ์ คล้ายสงคราม 12 โรงเรียนบ้านโคกน้อย บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๘๐ เด็กชายรุ่งโรจน์ มาอยู่นอก 12 โรงเรียนบ้านโคกน้อย บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๘๑ เด็กชายสุริยา กรมสูงเนิน 12 โรงเรียนบ้านโคกน้อย บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๘๒ เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีนอก 12 โรงเรียนบ้านโคกน้อย บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๘๓ เด็กหญิงศศิวาพร หวังนอก 13 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๘๔ เด็กหญิงกัญญาภรณ์ พระมอญศิริ 12 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๘๕ เด็กหญิงจารุวรรณ พันธ์สวัสดิ์ 12 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๘๖ เด็กหญิงชนนิกานต์ บรรดาศักดิ์ 12 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๘๗ เด็กหญิงรุ่งอรุณ บัวที 12 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๘๘ เด็กหญิงสุกัญญา อนุรักษนันท์ 12 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๘๙ เด็กหญิงอรุณรัตน์ ช่างเหล็ก 12 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๙๐ เด็กหญิงกุลธิดา กอหญ้ากลาง 12 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๙๑ เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชวนนอก 12 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๙๒ เด็กหญิงเก็จมณี วงษ์อินทร์ 11 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๙๓ เด็กหญิงชนาภา ม่วงประทาย 11 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๙๔ เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วไพฑูรย์ 11 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๙๕ เด็กหญิงสุภาภรณ์ พลสงฆ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๙๖ นายธนธัย แก้วใส 58 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๙๗ นายวิศิษฐ์ วงษ์พระจันทร์ 57 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๙๘ นายกิตติพงษ์ สินลาลับ 18 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๔๙๙ นายครรชิต อาจหาญ 17 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๐๐ เด็กหญิงภัชราพร พรมมานอก 13 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๐๑ เด็กหญิงวราภรณ์ อะโคตรมี 13 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๐๒ เด็กชายพงศกร ไชยนอก 12 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๐๓ เด็กชายอาทิตย์ พาธรรม 12 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๐๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยนอก 12 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๐๕ เด็กหญิงภาณุวรรณ พันธ์สวัสดิ์ 12 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๐๖ เด็กหญิงศิริลักษณ์ กุลนอก 12 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๐๗ เด็กหญิงสิริญากร ดวงสีดา 12 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๐๘ เด็กหญิงอาภาพร บำรุง 12 ศพอ.วัดประชานิมิตร บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๐๙ นางสาวกรรณิกา สันโดด 18 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๑๐ นางสาวเจนจิรา วงศ์ราช 18 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๑๑ นางสาวช่อผกา ศรีบุญเรือง 18 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๑๒ นางสาวพยุงพร แป้นนอก 18 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๑๓ นางสาววนิดา คาโสจันทร์ 18 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๑๔ นายวชิรา พรหมเมืองคุก 17 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๑๕ นายสุรีพร คิดถาง 17 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๑๖ นายวิทยา ทะนา 17 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๑๗ นางสาวพิจิตรา ผลพิบูลย์ 17 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๑๘ นางสาวแพรวพรรณ ข่าขันมาลี 17 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๑๙ นางสาวศิริรัตน์ ฮมภิรมย์ 17 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๒๐ นางสาวพัชรี ประสิทธิ์นอก 17 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๒๑ นางสาวสุภาวรรณ การถาง 17 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๒๒ นายประทีป ปัดทุม 16 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๒๓ นางสาววราภรณ์ แก่นคำ 16 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๒๔ นางสาววันดี โพพันธ์ไม้ 16 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๒๕ เด็กชายคณาวุฒิ เกียรติอุดม 14 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๒๖ เด็กชายธีธัช พิทักษ์นอก 14 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๒๗ เด็กหญิงฐิติมา ยิ้มนอก 14 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๒๘ เด็กหญิงยุพารัตน์ ประจิตร 14 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๒๙ เด็กหญิงนรินทร์ ไชยนอก 13 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๓๐ เด็กหญิงอาทิตยา ชาภัคดี 13 โรงเรียนบัวใหญ่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๓๑ นางสาวพรรณิภา เสนามาตย์ 15 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๓๒ เด็กชายณัฐพล แก้วกัลยา 14 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๓๓ เด็กชายภานุวัฒน์ ปัตถามัง 14 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๓๔ เด็กหญิงกัณทิมา บรรดาศักดิ์ 14 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๓๕ เด็กหญิงเจนจิรา แนบโนนสูง 14 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๓๖ เด็กหญิงเบญจมาศ นาดี 14 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๓๗ เด็กหญิงเบญจวรรณ คำดี 14 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๓๘ เด็กหญิงยุพิน เพ็งแพงต้น 14 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๓๙ เด็กชายบุญญฤทธิ์ กรุสจิตร 13 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๔๐ เด็กหญิงนิลาวัลย์ คิดรอบ 13 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๔๑ เด็กชายประกาศิต ดอนอีง้อง 12 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๔๒ เด็กหญิงกรรณิภา เพ็ชรชัยศร 12 โรงเรียนบ้านเสมา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๔๓ นายขจรศักดิ์ คามวัน 15 โรงเรียนบ้านด่านช้าง บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๔๔ นายฤทธิพร แอบบัว 15 โรงเรียนบ้านด่านช้าง บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๔๕ นายอดิศร มินิชิด 15 โรงเรียนบ้านด่านช้าง บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๔๖ เด็กชายธนกร ยิ้มนอก 12 โรงเรียนบ้านงิ้ว บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๔๗ เด็กชายนพดล วิรัช 12 โรงเรียนบ้านงิ้ว บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๔๘ เด็กชายภูสิทธิ์ จันทึก 12 โรงเรียนบ้านงิ้ว บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๔๙ เด็กชายวัชรา ทองดีนอก 12 โรงเรียนบ้านงิ้ว บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๕๐ เด็กชายศุภชัย คนชาญ 12 โรงเรียนบ้านงิ้ว บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๕๑ เด็กหญิงวรุจิรา ทองจอก 12 โรงเรียนบ้านงิ้ว บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๕๒ เด็กหญิงสุดารัตน์ ฟอมไธสง 12 โรงเรียนบ้านงิ้ว บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๕๓ เด็กชายดนุพร ลาดแลน 14 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๕๔ เด็กชายธวัชชัย แผ่นเบื้อง 14 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๕๕ เด็กชายศาสตรา ศิริกำเนิด 14 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๕๖ เด็กชายเจษฎา วิชิต 13 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๕๗ เด็กชายปรเมศทร์ ประทง 13 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๕๘ เด็กหญิงจุฑามาศ วงศ์ศิริ 13 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๕๙ เด็กหญิงศิรินาฎ ทองคนทา 13 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๖๐ เด็กชายณัฐพล อดทน 12 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๖๑ เด็กหญิงจิลดา ทองคำ 12 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๖๒ เด็กหญิงฐิดารัตน์ วัชระภิรมย์ 12 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๖๓ เด็กหญิงภาณุมาศ สังสีราช 12 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๖๔ เด็กหญิงเมธินี สิงขา 12 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๖๕ นางสาวขนิษฐา คำแก้ว 17 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๖๖ นางสาวสุภาพ ลายนอก 17 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๖๗ นางสาวสุมิตรา มุ่งก่อกลาง 16 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๖๘ เด็กหญิงเบญจวรรณ โบราณมูล 14 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๖๙ เด็กชายพรชัย โกสุม 14 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๗๐ เด็กชายพีรนัฐ โกสุม 13 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๗๑ เด็กหญิงชลธิชา พูนกลาง 13 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๗๒ เด็กหญิงนิชนันท์ หมายหมั่น 13 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๗๓ เด็กหญิงปนัดดา ศรีสงคราม 13 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๗๔ เด็กหญิงสุกัญญา ตรวจนอก 13 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๗๕ นางสาวรัตนา ทิพย์กระโทก 15 โรงเรียนวัดบ้านไร่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๗๖ นางสาวอัมพร ท้าวนอก 15 โรงเรียนวัดบ้านไร่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๗๗ นางสาวฐิติพร หลั่นเวียง 15 โรงเรียนวัดบ้านไร่ บัวใหญ่ ประชานิมิตร บัวใหญ่
นม ๔๖๕๕/๓๕๗๘ นายบุญญฤทธิ์ บุตรวงค์ 18 โรงเรียนบัวลาย บัวลาย ปทุมวนาราม บัวลาย
นม ๔๖๕๕/๓๕๗๙ นายไวทยา สีหานาถ 17 โรงเรียนบัวลาย บัวลาย ปทุมวนาราม บัวลาย
นม ๔๖๕๕/๓๕๘๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประยูรเพชร 14 โรงเรียนบ้านแดงน้อย บัวลาย ฝาผนัง บัวลาย
นม ๔๖๕๕/๓๕๘๑ เด็กหญิงจารุวรรณ ชุนไธสง 14 โรงเรียนบ้านแดงน้อย บัวลาย ฝาผนัง บัวลาย
นม ๔๖๕๕/๓๕๘๒ เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีสร้อย 14 โรงเรียนบ้านแดงน้อย บัวลาย ฝาผนัง บัวลาย
นม ๔๖๕๕/๓๕๘๓ นายธเนศ สวาสนา 15 โรงเรียนสีดาวิทยา สีดา พระปรางค์สีดา สีดา
นม ๔๖๕๕/๓๕๘๔ เด็กหญิงกนกวรรณ ไวยราช 14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สีดา หนองตาดใหญ่ สีดา
นม ๔๖๕๕/๓๕๘๕ เด็กหญิงจันจิรา ถิ่นสำโรง 14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สีดา หนองตาดใหญ่ สีดา
นม ๔๖๕๕/๓๕๘๖ เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองทวี 14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สีดา หนองตาดใหญ่ สีดา
นม ๔๖๕๕/๓๕๘๗ เด็กหญิงณัฐวิภา กองแสน 14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สีดา หนองตาดใหญ่ สีดา
นม ๔๖๕๕/๓๕๘๘ เด็กหญิงอรวรรณ สารกิจ 14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สีดา หนองตาดใหญ่ สีดา
นม ๔๖๕๕/๓๕๘๙ เด็กชายสุขสันต์ พลดงนอก 13 โรงเรียนบ้านหนองตาด สีดา หนองตาดใหญ่ สีดา
นม ๔๖๕๕/๓๕๙๐ เด็กหญิงอรญา อัตชัย 13 โรงเรียนบ้านหนองตาด สีดา หนองตาดใหญ่ สีดา
นม ๔๖๕๕/๓๕๙๑ นางสาวกชกร คำนึงผล 17 โรงเรียนสีดาวิทยา สีดา หนองหว้า สีดา
นม ๔๖๕๕/๓๕๙๒ นายภาสกร โพเทพา 16 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๕๙๓ นายกิตติพร เอื้อนกระโทก 15 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๕๙๔ นางสาวเกศิณี ชอบสระน้อย 15 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๕๙๕ นางสาวฐิติมา บัวกระโทก 15 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๕๙๖ นางสาวสิริยาพร สระพินครบุรี 15 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๕๙๗ เด็กหญิงอติกานต์ สร้อยกระโทก 14 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๕๙๘ เด็กชายเอกรัตน์ กุศลสูงเนิน 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๕๙๙ เด็กชายธามมะรินทร์ สัตถากุล 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๐๐ เด็กชายวรชาติ ซาล้ำ 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๐๑ เด็กชายอนิวัฒน์ วรสุข 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๐๒ เด็กหญิงเลอทีเทีย ลูมินาต 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๐๓ เด็กหญิงโสภิดา จรรยา 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๐๔ เด็กหญิงกฤติยา ช้างสูงเนิน 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๐๕ เด็กหญิงกุลสตรี ธรรมลี 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๐๖ เด็กหญิงฐิติมา เลียมกระโทก 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๐๗ เด็กหญิงปาริดา ขจัดภัย 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๐๘ เด็กหญิงภาวิณี ย่อมกระโทก 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๐๙ เด็กหญิงมณีฉาย อุ่นกระโทก 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๑๐ เด็กหญิงลักษณา นาศรีทม 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๑๑ เด็กหญิงศิริพร จันทวายศ 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๑๒ เด็กหญิงสุพรรษา ย่อมกระโทก 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๑๓ เด็กหญิงสุภาพร ยศสูงเนิน 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๑๔ เด็กหญิงหทัยภัทร ประทุมนันท์ 13 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๑๕ เด็กชายขจรศักดิ์ ญวนกระโทก 12 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๑๖ เด็กชายนครินทร์ สีกันทะ 12 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๑๗ เด็กหญิงณัฐพร ขยันขาย 12 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๑๘ เด็กชายณัฐวัฒน์ อารีย์ถนอมวงศ์ 12 โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๑๙ เด็กชายธนวัฒน์ จันทวายศ 12 โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ครบุรี จระเข้หิน ครบุรี
นม ๔๖๕๕/๓๖๒๐ เด็กหญิงสุกัญญา ชายครบุรี 12 วัดบ้านใหญ่ ครบุรี บ้านใหญ่ ครบุรี

~~~~~~~~~