ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙

ส่งสอบ ๗,๗๙๒ คน ขาดสอบ ๓,๑๔๕ คน คงสอบ ๔,๖๔๗ คน สอบได้ ๑,๙๙๙ คน สอบตก ๒,๖๔๘ คน (๔๓.๐๒%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
กส ๔๖๕๕/๐๐๐๑ นายวิทยา อินทศรี 15 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๐๒ เด็กหญิงณัฐชา ผิวละออ 14 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๐๓ เด็กหญิงอนงลักษณ์ จันปุ่ม 14 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๐๔ เด็กชายธงไชย ธรรมลี 13 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๐๕ เด็กชายวรวิทย์ นาใจทน 13 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๐๖ เด็กชายปิยะกร ปิยสิทธิ์ 13 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๐๗ เด็กชายวีระภัทร ยั่งยืน 12 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๐๘ เด็กชายตะวัน ปรีทรัพย์ 12 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๐๙ เด็กชายวัชรพล โสดามรรค 12 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๑๐ เด็กชายสุชานันท์ สุขศรีตรี 12 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๑๑ เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลไกรษร 12 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๑๒ เด็กชายจตุพล พลไกรษร 11 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๑๓ เด็กชายกฤษณะ สิงห์สถิตย์ 11 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๑๔ เด็กหญิงวิจิตตรา กาณจนพัฒน์ 11 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๑๕ เด็กหญิงศิริมา แก้วสุมาลี 11 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๑๖ เด็กหญิงวรัญญา ปรีแม้น 13 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๑๗ เด็กหญิงจริยา วิเชียรชัย 13 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๑๘ เด็กชายนฤดล สุรันนา 13 โรงเรียนเหล็กกกกอกสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๑๙ เด็กชายอนุวัต ปรีวาส 12 โรงเรียนเหล็กกกกอกสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๒๐ เด็กหญิงภาวิณี คงพิบูลย์ 12 โรงเรียนเหล็กกกกอกสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๒๑ เด็กหญิงร่มไทร ศรีวิเศษ 12 โรงเรียนเหล็กกกกอกสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๒๒ เด็กหญิงนิภาพร มะเค็ง 12 โรงเรียนเหล็กกกกอกสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๒๓ เด็กหญิงวิชชุดา หมวกพิมาย 12 โรงเรียนเหล็กกกกอกสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๒๔ เด็กชายอดิศร ไผทาคำ 11 โรงเรียนเหล็กกกกอกสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๒๕ เด็กชายกิตตพงษ์ ศรีทา 11 โรงเรียนเหล็กกกกอกสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๒๖ นางมะลิ อาจเสนา 77 ศพอ.วัดสว่างอรุณ เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๒๗ นางคำมุข อุบลเลิศ 68 ศพอ.วัดสว่างอรุณ เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๒๘ นางทับทิม ทิวะสิงห์ 56 ศพอ.วัดสว่างอรุณ เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๒๙ นายทองเพชร วิเชียรชัย 53 ศพอ.วัดสว่างอรุณ เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๓๐ นางลำใย สนอุทา 52 ศพอ.วัดสว่างอรุณ เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๓๑ นางยุพิน มูลศรี 43 ศพอ.วัดสว่างอรุณ เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๓๒ นางอรทัย เดชบุรัม 43 ศพอ.วัดสว่างอรุณ เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๓๓ นายธนภัทร ถิ่นวิลัย 35 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๓๔ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ การสะอาด 10 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๓๕ นางสาวจารวี บุญน้อย 15 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๓๖ นางสาวมณสิกานต์ ศรีประดิษฐ์ 15 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๓๗ เด็กชายวิราวี ทองใส 14 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๓๘ เด็กชายพงศธร กุมกี 14 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๓๙ เด็กหญิงอภิญญา ชาสุนทร 14 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๔๐ เด็กหญิงอรชร ภูนาเมืองกาฬสินธุ์ 13 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๔๑ เด็กหญิงสุกัลยา จำเริญพัฒน์ 13 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๔๒ เด็กหญิงจริญญา จำเริญสัตย์ 13 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๔๓ เด็กหญิงปรารถนา ญาณสะอาด 13 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๔๔ เด็กชายอภิวัฒน์ ชุปน้ำดำ 13 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๔๕ เด็กหญิงสุมิดา ญาณสะอาด 13 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๔๖ เด็กหญิงรัตนาพร จันทโสม 12 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๔๗ เด็กหญิงปรายรุ้ง แก้วแสนไชย 12 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๔๘ นางประสิทธ์ ภูกัณหา 58 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๔๙ นางสุมณฑา บุญประดิษฐ์ 55 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๕๐ นางสมหวัง ชาสุนทร 66 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ เศวตวันวนาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๕๑ นางสาวพรทิพย์ ปรีวิลัย 15 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๕๒ เด็กหญิงชุติมา ขันธ์ศิลา 13 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๕๓ เด็กหญิงธิดารัตน์ นิรึพันธุ์ 13 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๕๔ เด็กหญิงอาทิตย์ติมา ปัตโต 12 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๕๕ เด็กชายณัฐศักดิ์ คำภา 12 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๕๖ เด็กหญิงฉัตรฑลิกา สังฆะมณี 12 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๕๗ เด็กหญิงวิลัยศยา สมารัก 11 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๕๘ เด็กหญิงมะลิวัลย์ เพ็ชรเหลี่ยม 11 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๕๙ เด็กหญิงพนิดา ชัยมณี 11 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๖๐ นางสาวนลินนิภา กั้วศรี 16 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๖๑ เด็กหญิงมัลลิกา รามศรี 10 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๖๒ เด็กหญิงปรารถนา ถิ่นมีผล 12 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๖๓ เด็กหญิงมณีวรรณ นันท์เจือ 12 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๖๔ เด็กชายชัชวาล พรมศร 12 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๖๕ เด็กชายอภิสิทธิ์ นาสมโภชน์ 12 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๖๖ เด็กหญิงสรัญญา นันท์เจือ 11 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๖๗ เด็กหญิงศิริวิภา เหล่าจำเริญ 11 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๖๘ เด็กหญิงชลิตตา สำราญสม 12 โรงเรียนหามแหโพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๖๙ เด็กหญิงสุภาพร เจริญสุข 12 โรงเรียนหามแหโพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๗๐ เด็กหญิงสุชาวดี เนตรแก้ว 12 โรงเรียนหามแหโพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ สว่างสามัคคี เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๗๑ เด็กหญิงวรากร กมลภพ 12 โรงเรียนบ้านดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์ ดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๗๒ เด็กหญิงมารตี ชนะศึก 12 โรงเรียนบ้านดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์ ดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๗๓ เด็กหญิงเพียงขวัญ อ่อนจงไกร 12 โรงเรียนบ้านดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์ ดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๗๔ เด็กหญิงพรพรรณ วังภูสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์ ดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๗๕ เด็กหญิงปิยธิดา วรรณอำไพ 12 โรงเรียนบ้านดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์ ดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๗๖ เด็กหญิงธนพร คำประเทือง 12 โรงเรียนบ้านดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์ ดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๗๗ เด็กชายเอกราช สารฤทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์ ดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๗๘ เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีหามาตย์ 12 โรงเรียนบ้านดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์ ดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๗๙ เด็กชายธนพล ผลประดิษฐ์ 12 โรงเรียนบ้านดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์ ดอนสนวน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๘๐ นางพูมี คำทองเพิ่ม 76 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๘๑ นางเสงี่ยม ปรีประสาท 76 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๘๒ นางเจียม วงศ์วิเศษ 73 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๘๓ เด็กชายภาณุพงษ์ ลือชัย 11 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๘๔ นางแพง อุดรรักษ์ 73 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๘๕ นางประสงค์ พิมพ์ชะอุ่ม 68 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๘๖ นางคำพันธ์ นันบุญ 68 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๘๗ นางบุญเลิง ผูกพัน 66 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๘๘ นางเกษร จิรงเพชร 66 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๘๙ นางคำนาง กล้าปราบ 65 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๙๐ นางทองม้วน ดลอารมณ์ 65 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๙๑ นายชื่น ถิตย์พินิธ 60 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๙๒ นางสุข ชำนาญศีลป์ 60 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๙๓ นางสวย หารอาษา 59 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๙๔ นางนงลักษณ์ เจริญศิริ 59 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๙๕ นางทองคม สมีน้อย 59 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๙๖ นางทองบาง สุริยศาสตร์ 59 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๙๗ นางบัวผัน ฉายถวิล 58 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๙๘ นางเสถียร ภูภักดี 58 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๐๙๙ นายอัศวิน ตะเรียม 57 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๐๐ นางบัญญัติ ธารเลิศ 57 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๐๑ นางแตง ภูพวงเพชร 55 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๐๒ นางสมสมัย แม้นจันทร์ 53 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๐๓ นางหนูมาศ ถิตย์รัตน์ 53 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๐๔ นางสมศรี แสนบุญครอง 53 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๐๕ นายชัยยงค์ ประทุมวัน 26 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๐๖ นายนัฐพล ประทาน 21 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๐๗ นายเนรมิตร ฉายวิจิตต์ 17 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๐๘ นายณัฐวุฒิ ทรุดมีนบุรี 15 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๐๙ นายวิทวัส วงษ์ประเทศ 15 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๑๐ นายวุฒิพงษ์ ภูนางาม 15 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๑๑ นายศุภมิตร ปรีประสาท 15 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๑๒ นายวัชรินทร์ เขาภูเขียว 15 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๑๓ นายวิวัฒน์ วงศ์วิเศษ 15 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๑๔ นายจรัญ พันปันเป้า 15 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๑๕ นางสาวณัฐริกา พลไกรษร 15 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๑๖ นางสาววนิดา พันโกฎิ 15 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๑๗ เด็กชายปิยะพงษ์ วงศ์ประเทศ 14 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๑๘ เด็กชายเวนิช ภูนางาม 14 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๑๙ เด็กชายภานุวัฒน์ ชาวเวียง 14 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๒๐ เด็กชายราชวัตร เกตุสมบูรณ์ 14 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๒๑ เด็กชายสกุลพงษ์ ดลโสภณ 14 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๒๒ เด็กหญิงจิรนันท์ นาท่อนจันทร์ 14 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๒๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ ชะตะวงษ์ 14 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๒๔ เด็กชายเชลงพจน์ ลือชัย 13 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๒๕ เด็กหญิงเพ็ญพร ไร่เกียรติ 13 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๒๖ เด็กชายวัชรพล ดลรัศมี 11 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๒๗ เด็กหญิงดารินทร์ ภูสมศรี 13 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๒๘ เด็กหญิงรักกมล ดลปัดชา 13 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๒๙ เด็กหญิงมาริสา นาท่อนจันทร์ 13 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๓๐ เด็กหญิงวานิต้า ไพรัตน์ 13 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๓๑ เด็กหญิงจามจุรี ฆารโสภณ 13 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๓๒ เด็กชายรัฐศาสตร์ อินลี 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๓๓ เด็กชายวรเดช เขาภูเขียว 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๓๔ เด็กชายสิทธิชัย ไชยลังกา 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๓๕ เด็กชายเมธี สีกะแจะ 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๓๖ เด็กชายจิตติวัช อุ่นเจริญ 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๓๗ เด็กชายเสกสรร โคตรบุญครอง 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๓๘ เด็กชายถาวร แก้วแกมเกษ 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๓๙ เด็กชายทักษิณ ดลเจือ 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๔๐ เด็กหญิงปิยะสุดา สิบสิริ 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๔๑ เด็กหญิงสุจิตรา เนื่องบุญยืน 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๔๒ เด็กหญิงปุณยาพร ดลโสภณ 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๔๓ เด็กหญิงปิยะนุช ระวิเรือง 12 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๔๔ เด็กชายพัชรพล ดลพร 11 โรงเรียนวัดกุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์ กุดอ้อ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๔๕ เด็กชายภูชิต ผลรุ่ง 12 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๔๖ เด็กหญิงกนกอร ประชุมแสน 12 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๔๗ เด็กหญิงกัณณิกา จันกาวี 12 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๔๘ เด็กหญิงจินทิมา สิทธิการ 12 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๔๙ เด็กหญิงชลธิชา อาจฉกรรจ์ 12 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๕๐ เด็กหญิงปิยะธิดา พลสวัสดิ์ 12 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๕๑ เด็กหญิงปิยากร สุภักดี 12 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๕๒ เด็กหญิงพิมจันทร์ แวดไทยสงค์ 12 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๕๓ เด็กหญิงรุ่งฟ้า วรรักษ์ 12 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๕๔ เด็กหญิงอุมาพร ยางเดี่ยว 12 โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างโพธิ์ศรีอรุณ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๕๕ นายสุนทร อุดมรัตน์ 62 โรงเรียนดงสว่างวิทยายน เมืองกาฬสินธุ์ ดงสว่างใน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๕๖ นางพิศมัย จงรัก 55 โรงเรียนดงสว่างวิทยายน เมืองกาฬสินธุ์ ดงสว่างใน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๕๗ นายชินวุฒิ พลสินธุ์ 45 โรงเรียนดงสว่างวิทยายน เมืองกาฬสินธุ์ ดงสว่างใน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๕๘ นางเพลินพิศ พรรณขาม 40 โรงเรียนดงสว่างวิทยายน เมืองกาฬสินธุ์ ดงสว่างใน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๕๙ นายพัฒนศิลป์ นันทะเพ็ชร 37 โรงเรียนดงสว่างวิทยายน เมืองกาฬสินธุ์ ดงสว่างใน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๖๐ นางสุธนา รักษากุล 36 โรงเรียนดงสว่างวิทยายน เมืองกาฬสินธุ์ ดงสว่างใน เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๖๑ เด็กหญิงจีระภา จันทร์ภู 13 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๖๒ นายศักดิ์ ฤทธิ์รุ่ง 63 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๖๓ นางสะอาด นิยมชาติ 56 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๖๔ นางถนอม ภูบุญอบ 55 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๖๕ นางพรภิรมย์ อิ่มเจริญ 54 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๖๖ นางลมเชย อิ่มเรือง 50 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๖๗ นางจันทจร ไชยภา 44 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๖๘ นางเยาวเรศ อิ่มสมบัติ 41 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๖๙ นางอรุณรัตน์ พลสัย 38 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๗๐ นางสุดใจ อิ่มไสว 53 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๗๑ นางพันประภา ภูสามารถ 50 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๗๒ นางสุภาพ อิ่มจำลอง 46 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๗๓ นางแจ่มฟ้า อิ่มประเสริฐ 43 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๗๔ เด็กหญิงมานิสา ไชยภูมิ 10 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๗๕ นางพวงจันทร์ อิ่มสะอาด 45 วัดประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๗๖ นายนเรศ ศิริเลิศ 16 โรงเรียนชุมหนองสอวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๗๗ นางสาวศุภนิดา ใจอยู่ 16 โรงเรียนหนองสอวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๗๘ เด็กชายคมสัน ไกรแก้ว 14 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๗๙ เด็กชายพัชรพงษ์ อิ่มฤทธิ์ 14 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๘๐ เด็กชายณัฐดนัย ผลถวิล 13 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๘๑ เด็กชายธนพล ยันตะโคตร 13 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๘๒ เด็กหญิงกัลยาวรรณ อิ่มจำลอง 13 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๘๓ เด็กหญิงนันทิยา บุญสมร 13 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๘๔ เด็กหญิงพิสชา ฉิมปี 13 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๘๕ เด็กหญิงวรรณนิษา นาห้วยนาค 13 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๘๖ เด็กหญิงอรจิรา จุธาศักดิ์ 13 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๘๗ เด็กหญิงชลดา ภูแสงสั้น 12 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๘๘ เด็กหญิงณัฐวิภา อิ่มเรือง 12 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๘๙ เด็กหญิงมัทนา ไชยภา 12 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๙๐ เด็กหญิงอรุณี สมบุตร 12 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๙๑ เด็กหญิงจุฑามาศ อิ่มพัฒน์ 11 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๙๒ เด็กหญิงชุติมา อิ่มถวิล 11 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๙๓ เด็กหญิงบุษยากรณ์ อักษร 11 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๙๔ เด็กหญิงพนิดา อิ่มจลอง 11 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๙๕ เด็กหญิงยาดา นามไพร 11 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๙๖ เด็กหญิงนิภาพร บุญยาสิทธิ์ 10 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๙๗ เด็กหญิงพัชรภรณ์ ไชยภา 10 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร เมืองกาฬสินธุ์ ประสิทธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๙๘ นางสาวรัตนา มะเสนา 53 การศึกษานอกโรงเรียน เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๑๙๙ นายประสงค์ คำโสภา 45 การศึกษานอกโรงเรียน เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๐๐ นายเสริมสุข ทินคาม 15 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๐๑ เด็กชายชาติ มงคลพันธ์ 13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๐๒ เด็กชายตุลธร กุลเทพ 13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๐๓ เด็กชายทศวรรษ บุญยืน 13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๐๔ เด็กชายนุติ กาละมหา 13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๐๕ เด็กชายพิชิต มงคลพันธ์ 13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๐๖ เด็กชายเมธัส กิตติกา 13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๐๗ เด็กหญิงปิยพร กุลเทพ 13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๐๘ เด็กหญิงมานิกา ภูพันเดียว 13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๐๙ เด็กหญิงมาริษา คำกลอง 13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๑๐ เด็กหญิงสุพรรษา ศาลารักษ์ 13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๑๑ เด็กชายจตุพล ภูแถวเชื่อก 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๑๒ เด็กชายชลกร ต้นจันทน์ 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๑๓ เด็กชายดนุรุทธิ์ เขตจตุรัส 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๑๔ เด็กชายธนทัต โสวันนา 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๑๕ เด็กชายธนัญชัย ยุระตา 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๑๖ เด็กชายธีรพัธ สังฆะศรี 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๑๗ เด็กชายนุติศักดิ์ โรจน์วิริยกุล 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๑๘ เด็กชายพุทธิชาติ ราศรีสำราญ 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๑๙ เด็กชายเพ็ญเพ็ชร กุลเทพ 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๒๐ เด็กชายศาตนันท์ ภูยาดาว 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๒๑ เด็กหญิงชนิษฐา ผากา 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๒๒ เด็กหญิงณิชกานต์ ทองงาม 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๒๓ เด็กหญิงปวีณา ผาสานคำ 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๒๔ เด็กหญิงวราภรณ์ ภูนาแก 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๒๕ เด็กหญิงวีรดา ภูพะนาแสง 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๒๖ เด็กหญิงอติกานต์ ศรีอาภัย 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๒๗ เด็กหญิงอรจิรา ภูถินดอน 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๒๘ เด็กหญิงอรัญญา แหวนเงิน 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๒๙ เด็กหญิงอังคณา สละไช 12 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๓๐ เด็กหญิงศศิธร ทินคาม 10 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๓๑ นางสาวนภัส วงสีดา 15 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ สะอาดนาทม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๓๒ นางสาวสมฤทัย เสริฐวาสนา 18 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๓๓ นางสาวณัฐวิภา พหลเทพ 17 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๓๔ นางสาวทวิพร เขตต์ผดุง 17 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๓๕ นางสาวอริดา กรโสภา 17 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๓๖ นายอดิศร บุญบุตร 17 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๓๗ เด็กชายสาธิต โสดสูงเนิน 14 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๓๘ เด็กหญิงรัชนีกร เหลี่ยมสิงขร 14 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๓๙ เด็กหญิงวาริษา พันธ์สุ 13 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๔๐ เด็กหญิงชุติมา โปสาวาท 12 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๔๑ เด็กหญิงอนิตศรา ถนอมประเสริฐ 12 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๔๒ เด็กหญิงจันทร์สุดา โสลา 11 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๔๓ เด็กหญิงรัชณาพร เหลี่ยมสิงขร 11 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๔๔ เด็กชายจักรินทร์ จันทะสี 10 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๔๕ เด็กชายชยุต จำเริญเจือ 10 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๔๖ เด็กหญิงฐิติมา ทาบรรหาร 10 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๔๗ เด็กหญิงปวีณา โสสุด 10 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๔๘ เด็กหญิงรุ่งทิญาภรณ์ เมอมะนา 10 ศพอ.วัดอินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์ อินทรประทานพร เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๔๙ เด็กหญิงกรรณิกา พงษ์เผ่า 14 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๕๐ เด็กหญิงวิมลพร ฤทธิ์การ 13 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๕๑ เด็กชายสาริน ฆารไสว 13 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๕๒ เด็กหญิงภาวินี พันธ์ประสงค์ 12 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๕๓ นางสาววรรณวิภา ทรัพย์นันท์ 15 โรงเรียนอนุกูลนารี เมืองกาฬสินธุ์ โพธิ์ไชยาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๕๔ นางสาวปัฐน์ธัญญา เผ่ามงคล 15 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๕๕ นางสาวสอยดาว ภูธงชัย 15 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๕๖ นางสาวพรชิตา สิงขร 15 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๕๗ นายวันเฉลิม ก้อนมาศ 15 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๕๘ นางสาวหวันยิหวา ถาวรเลิศ 15 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๕๙ เด็กชายอรรถสิทธิ์ ฤทธิ์สุวรรณ 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๖๐ เด็กชายพิชัย ภูลบผา 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๖๑ เด็กชายยุรนันท์ ปัททุม 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๖๒ เด็กชายอมรเทพ ปรีมงคล 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๖๓ เด็กหญิงพัชรินทร์ เปี่ยมศิริ 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๖๔ เด็กหญิงตรีธิวา การกันหา 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๖๕ เด็กหญิงปิยวดี นนศรีราช 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๖๖ เด็กหญิงพิศมัย พิมพะไสย์ 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๖๗ เด็กหญิงสายสมร พันธ์สะอาด 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๖๘ เด็กชายนันทกร นิรมลพานิช 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๖๙ เด็กหญิงอนุสรา ถิ่นประสาท 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุงเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๗๐ นางสาวยลดา ศรีบุรินทร์ 18 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ เขตตาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๗๑ นางสาวพรพิธี สิงห์ศรี 16 โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ เมืองกาฬสินธุ์ เขตตาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๗๒ นายณรงศักดิ์ การฟุ้ง 15 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย เมืองกาฬสินธุ์ คำมัจฉาราม เมืองกาฬสินธุ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๗๓ นายปกรณ์ นันทศิลป์ 15 โรงเรียนดงพยุงสงค์เคราะห์ ดอนจาน ดงพยุงกลาง ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๗๔ นางสาวนฤมล มูลทรัพย์ 15 โรงเรียนดงพยุงสงค์เคราะห์ ดอนจาน ดงพยุงกลาง ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๗๕ นางสาวรัชนก พรศรี 15 โรงเรียนดงพยุงสงค์เคราะห์ ดอนจาน ดงพยุงกลาง ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๗๖ เด็กชายรัชพล ภารสำเร็ส 14 โรงเรียนดงพยุงสงค์เคราะห์ ดอนจาน ดงพยุงกลาง ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๗๗ เด็กหญิงกฤติยาณี พิมพ์เสน่ห์ 14 โรงเรียนดงพยุงสงค์เคราะห์ ดอนจาน ดงพยุงกลาง ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๗๘ เด็กหญิงสุปรียา เที่ยงเหล่า 13 โรงเรียนดงพยุงสงค์เคราะห์ ดอนจาน ดงพยุงกลาง ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๗๙ นายชลธี ฉิมสง 15 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๘๐ นางสาวกาญจนา เฉิดดิลก 15 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๘๑ นางสาวปาริชาติ ภารไสว 15 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๘๒ นางสาวสุภาพร ภารจรัส 15 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๘๓ เด็กหญิงวิภาวรรณ ภารประดับ 14 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๘๔ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พลเยี่ยม 14 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๘๕ เด็กหญิงอรวี ภารสุวรรณ 14 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๘๖ เด็กชายก้องภพ ภารประดิษฐ์ 14 โรงเรียนดอนจานวิทยา ดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๘๗ นางสาวประภาดา สินธุรักษ์ 17 โรงเรียนดอนจานวิทยา ดอนจาน พุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๘๘ เด็กชายนครินทร์ เดชโสม 12 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ดอนจาน ศรีจันทร์โพธาราม ดอนจาน
กส ๔๖๕๕/๐๒๘๙ เด็กชายนรากร เถาวัลย์ 14 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ สิมนาโก กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๙๐ เด็กชายวรพล แสงกล้า 14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก กุฉินารายณ์ สิมนาโก กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๙๑ เด็กชายนภัส นนศิริ 13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก กุฉินารายณ์ สิมนาโก กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๙๒ เด็กหญิงภานุชนาถ ศรีชำนาจ 12 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ สิมนาโก กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๙๓ เด็กหญิงสุวรรณี ศรีทวีกาศ 12 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ สิมนาโก กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๙๔ เด็กชายณัฐพล ไชยสุข 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๙๕ เด็กชายธนพล หอมบัตร 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๙๖ เด็กชายพิพัฒน์ เมืองสีสุข 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๙๗ เด็กชายวรวุฒิ ดวงน้อย 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๙๘ เด็กชายวัชระ วิศรียา 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๒๙๙ เด็กชายอนุวัฒน์ วิศรียา 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๐๐ เด็กชายอนุวัฒน์ หงษ์ศิริ 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๐๑ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เรืองจรัส 11 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๐๒ เด็กชายสิทธิกร แสงกล้า 11 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๐๓ เด็กหญิงจิตรดา พระเงา 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๐๔ เด็กหญิงดรุณรัตน์ หนองห้าง 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๐๕ เด็กหญิงนันทิกรานต์ กำมะกัน 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๐๖ เด็กหญิงรัตนาวดี ทองศิริ 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๐๗ เด็กหญิงสิริพร เถาว์ชาลี 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๐๘ เด็กหญิงอารียา บาลศรี 13 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๐๙ เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทูลไธสง 12 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๑๐ เด็กหญิงขวัญชีวา พลกุล 11 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๑๑ เด็กหญิงฐาปนี ไชยสุข 11 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๑๒ เด็กหญิงดวงสมร แผ่นทอง 11 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๑๓ เด็กหญิงปิยรัตน์ วิศรียา 11 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๑๔ เด็กหญิงศิริประภา บาลศรี 11 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๑๕ เด็กหญิงอภัสรา นาถ้ำนาค 11 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ กุฉินารายณ์ กลางอุดมวารี กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๑๖ นายนัฐพล ศรีทวีกาศ 15 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๑๗ นายสมพร หาญคำ 15 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๑๘ เด็กชายชนายุทธ ไวกล้า 14 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๑๙ เด็กชายชัยวัฒน์ อุปนิ 14 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๒๐ เด็กชายณัฐพล น้อยทะรงค์ 14 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๒๑ เด็กชายธีรเจตน์ วิศรียา 14 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๒๒ เด็กชายสุริยา ไชยสุข 14 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๒๓ เด็กชายเกียรติศักดิ์ รวยรส 13 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๒๔ เด็กชายชูเกียรติ เกกาฤทธิ์ 13 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๒๕ เด็กชายทรงสิทธิ์ สงืมรัมย์ 13 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๒๖ เด็กชายนรินทร์ วิศรียา 13 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๒๗ เด็กชายนัทวัฒน์ วิศรียา 13 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๒๘ เด็กชายพีรพัฒน์ แสงกล้า 13 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๒๙ เด็กชายภัทรพล สีเสน 13 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๓๐ เด็กชายภูวดล วิศรียา 13 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๓๑ เด็กชายก้องภพ เพชรรัตน์ 12 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๓๒ เด็กชายจักรกฤษ ไชยสุข 12 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๓๓ เด็กชายชนะศักดิ์ ชุมมลี 12 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๓๔ เด็กชายธนกร กุลชาติ 12 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๓๕ เด็กชายธนชิต ชุมมะลี 12 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๓๖ เด็กชายนวดล ศรีทวีกาศ 12 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๓๗ เด็กชายภานุวัฒน์ พุ่มกาหลง 12 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๓๘ เด็กชายวุฒิพงษ์ โหดหมาน 12 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กุฉินารายณ์ อรัญญิกาเสนานิคม กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๓๙ เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ใจศิริ 12 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๔๐ เด็กหญิงดารณี ไพศาล 12 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๔๑ เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันธะหงษ์ 12 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๔๒ เด็กหญิงปภาวดี วันชุเสริม 12 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๔๓ เด็กหญิงพรพรรณ แสงชมถู 12 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๔๔ เด็กหญิงรัตนวรี จิตจักร 12 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๔๕ เด็กหญิงวันทนีย์ นิเลปะกะ 12 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๔๖ เด็กหญิงศศิกรานต์ จิตจักร 12 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๔๗ เด็กหญิงอารียา นิลโสม 12 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๔๘ นายจิติศักดิ์ มหาง้อ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๔๙ นายชยุตพล เลิศสงคราม 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๕๐ นายนิสิต นิลโคตร 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๕๑ นายเนติพงษ์ วรรณพรามณ์ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๕๒ นายสุริยา พบบ่อเงิน 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๕๓ นางสาวกนกวรรณ สายันต์ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๕๔ นางสาวทองศิริ นิลโคตร 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๕๕ นางสาวนิดารัตน์ กัมปะโน 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๕๖ นางสาวลัดดาวัลย์ สุพรรณเลิศ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๕๗ นางสาวอินทิรา ไชยสุทัศน์ 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๕๘ เด็กชายจีระวัฒน์ เสนสรา 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๕๙ เด็กชายเฉลิมเกียติ มะหานิล 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๖๐ เด็กชายภาคภูมิ ศรีประทุม 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๕ กุฉินารายณ์ หอไตรเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๖๑ นายชวลิต เลิศศรี 78 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๖๒ นายคำภา ผิวละมุล 64 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๖๓ เด็กชายณัฐนากร หาญกุล 12 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๖๔ เด็กชายพงศธร แสงกล้า 12 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๖๕ เด็กชายพิชิตชัย แสนขาว 12 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๖๖ นางใบ ศรีกุดค้าว 68 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๖๗ นางกอน บุราณเดช 67 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๖๘ นางเง่า วงศ์เพชรชัย 67 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๖๙ นางเกษร แสนณรงค์ 66 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๗๐ นางไหว ศรีพอ 65 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๗๑ นางทองมา แสนณรงค์ 64 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๗๒ นางกองมา ผิวละมุล 59 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๗๓ นางแดง บุราณเดช 59 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๗๔ นางเย็นใจ ดุลเอี่ยม 59 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๗๕ นางวิมล บุราณเดช 59 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๗๖ นางแววตา เพริดพราว 59 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๗๗ นางสุรินทร์ วรบุตร 54 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๗๘ นางคำมี ศรีพอ 53 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๗๙ นางสุดใจ รำเพย 48 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๘๐ นางดาราสวรรค์ แสงกล้า 47 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๘๑ นางบัวพันธ์ ศรีบุญมา 47 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๘๒ นางวรรณิภา เพริดพราว 44 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๘๓ นางสายฝน เอกพันธ์ 44 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๘๔ เด็กหญิงปิยะมาศ กุลกั้ง 14 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๘๕ เด็กหญิงพิมพ์นภา บุทอง 14 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๘๖ เด็กหญิงปณิดา แสนสุข 14 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๘๗ เด็กหญิงนวนอนงค์ ปานขาว 14 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๘๘ เด็กหญิงนิรมล จันทคาม 14 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๘๙ เด็กหญิงวรรณาพร เพ็งขาม 14 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๙๐ เด็กหญิงศกลวรรณ เพริดพราว 13 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๙๑ เด็กหญิงศิริยุพา แสบงบาล 13 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๙๒ เด็กหญิงกนกอร แสงจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๙๓ เด็กหญิงอริศษา กมลเพชร 13 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๙๔ เด็กหญิงชลิตา ดุลย์ชาติ 13 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๙๕ เด็กหญิงภัทรวดี จิตรจักร์ 13 โรงเรียนบ้านกกตาล กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๙๖ เด็กชายเมธา ประชามัย 13 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๙๗ เด็กชายณัฐภัทร แสงฤทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๙๘ เด็กชายประสิทธิ์ พิมรินทร์ 12 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๓๙๙ เด็กหญิงสุรัตดา แก้วนรินทร์ 13 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๐๐ เด็กหญิงญานิกา เปรมปรีย์ 13 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๐๑ เด็กหญิงปิยะธิดา ลอนตรง 13 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๐๒ เด็กหญิงพนิดา เรียบชาลี 13 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๐๓ เด็กหญิงจรวยพร ยอดทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๐๔ เด็กหญิงอมรรัตน์ อ่อนตา 13 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุฉินารายณ์ บ้านกกตาล กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๐๕ นายบุญถม วรรณขาว 63 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กุฉินารายณ์ โนนสวรรค์ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๐๖ นายจักกริช ปัตบุตร 22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กุฉินารายณ์ โนนสวรรค์ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๐๗ เด็กชายธนาวุฒิ ทองคำ 12 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๐๘ เด็กชายธีนะพล ไชยพันธ์ 12 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๐๙ เด็กชายบุญเลิส วิเศษดี 12 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๑๐ เด็กชายอดิศร คำเทศน์ 12 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๑๑ เด็กชายชนะพล บุญโพธิ์ 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๑๒ เด็กชายโชคทวี แสงสุรีย์ 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๑๓ เด็กชายวัชรกร เสนารักษ์ 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๑๔ เด็กชายเสถียรอาจ สุ่มมาตย์ 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๑๕ เด็กชายอภิสิทธิ์ ชาญชัย 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๑๖ เด็กหญิงจุรีมาศ แสนละมุล 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๑๗ เด็กหญิงชนกาจญ์ ภูมิสาขา 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๑๘ เด็กหญิงธารทิพย์ อุทัยแสง 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๑๙ เด็กหญิงเบญจรักษ์ สายบุ่งคล้า 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๒๐ เด็กหญิงมณีรัตน์ พิมพา 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๒๑ เด็กหญิงมลธิตา บุ่งนาม 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๒๒ เด็กหญิงศลิษา กุลวงศ์ 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๒๓ เด็กหญิงศศิวิมล นุชชะ 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๒๔ เด็กหญิงศิริกร บุ่งทวย 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๒๕ เด็กหญิงศุภรดา นุชชะ 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๒๖ เด็กหญิงสายชล ชิณโสม 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๒๗ เด็กหญิงอรอุมา บุ่งทวย 11 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคม กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยบุ่งคล้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๒๘ นายศุภวิชญ์ พรชัย 15 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๒๙ เด็กชายรัชพล พลเยี่ยม 13 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๓๐ เด็กชายกรรณเอนก เหลื่อมกุมมาร 14 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๓๑ เด็กชายราชันย์ บุบผาสังข์ 14 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๓๒ เด็กชายนิติพงษ์ หระสิทธ์ 13 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๓๓ เด็กชายอัฐพล อนันตภูมิ 12 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๓๔ เด็กชายนิติพล บุตตะ 12 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๓๕ เด็กชายสิทธิโชค ชมวีระ 12 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๓๖ เด็กชายธนวัฒน์ ไฝดี 13 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๓๗ นายอัมพร ศรีโพนทอง 55 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๓๘ นายอาภรณ์ วรรณโณมัย 43 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๓๙ นายเฉลิมวุฒิ เอกพันธุ์ 20 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๔๐ นายจรูญ แสวงศร 15 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๔๑ เด็กชายธันวา เสนาะเสียง 14 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๔๒ นางสมหวัง เดชพรรณา 76 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๔๓ นางมงคล วิชัยโย 60 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๔๔ นางใครปอนค์ ฤทธิ์มนตรี 56 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๔๕ นางวาริช วรพันธุ์ 56 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๔๖ นางจงจิต ตั้งวงศ์เจริญสุข 54 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๔๗ นางเพ็ญศรี ตาลสถิตย์ 54 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๔๘ นางบุญถิ่น สายนาโก 51 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๔๙ นางศิริกานดา เพิ่มขึ้น 48 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๕๐ นางกมลภรณ์ วิชัยโย 42 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๕๑ นางสาวณัฐชฎา วิชัยโย 42 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๕๒ นางเสาวคนธ์ ปุณณกันธ์ 36 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๕๓ นางสาวศิริลักษณ์ สายนาโก 25 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๕๔ นางสุกัญญา อินทร์ผล 24 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๕๕ นางสาวศุภวรรณ เพิ่มขึ้น 21 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๕๖ นางสาวสมคณงค์ เอกพันธุ์ 19 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๕๗ นางสาวสุพรรณี ถนอมสัตย์ 17 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๕๘ นางสาวศุภานัน นันตะสูตร 17 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๕๙ นางสาวปิยดา นนทมาตย์ 16 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๖๐ เด็กหญิงนิพากร เพิ่มขึ้น 13 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๖๑ เด็กหญิงภัทรอาภา กุลชาติ 13 วัดแจนแลนใต้ กุฉินารายณ์ แจนแลนใต้ กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๖๒ เด็กชายทัศวงศ์ ภักดี 13 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๖๓ เด็กชายธนกร วรรณสา 13 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๖๔ เด็กชายนครินทร์ ดุลชาติ 13 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๖๕ เด็กชายพงศธร พันธุโพธิ์ 13 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๖๖ เด็กชายไตรภพ แย้มไสย 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๖๗ เด็กชายนรินทร์ ศรีกำพล 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๖๘ เด็กชายวัชรพงษ์ จรุณราช 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๖๙ เด็กชายศรัณญ์ ศรีแนน 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๗๐ เด็กชายอรรถพล กาฬหว้า 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๗๑ เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ ปัตถาทุม 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๗๒ เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีกำพล 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๗๓ เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปัตลา 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๗๔ เด็กหญิงพิรัญญา ช่อมะลิ 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๗๕ เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุปนิ 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๗๖ เด็กหญิงสิตานันท์ สมรักษ์ 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๗๗ เด็กหญิงสุปรียา ศรีกำพล 12 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๗๘ เด็กหญิงปุณณดา อุทรักษ์ 11 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๗๙ เด็กหญิงวีณา ขัตติยะ 11 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุฉินารายณ์ กกต้อง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๘๐ นายชำนาญ สุระเสียง 46 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๘๑ นายสมบูรณ์ โคตรพัฒน์ 43 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๘๒ เด็กชายภูวดล ลิ้มลิขิตอักษร 10 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๘๓ เด็กชายวรายุทธ์ มูลตรีสังข์ 10 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๘๔ เด็กหญิงมยุรี อุทรักษ์ 13 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๘๕ เด็กหญิงสิรีพร แย้มไสย 13 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๘๖ เด็กหญิงจิรพร จำพล 11 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๘๗ เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศรีรังษ์ 11 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๘๘ เด็กหญิงภัทราพร แสงชมภู 11 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๘๙ เด็กหญิงยุภาพรณ์ แย้มไสย 11 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๙๐ เด็กหญิงอารียา วรรณสา 10 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๙๑ เด็กหญิงศิริประภา ศรีพอ 10 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๙๒ เด็กหญิงกชพรรณ อุทรักษ์ 10 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๙๓ เด็กหญิงทรรศนีย์ วิเศษศรี 10 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๙๔ เด็กหญิงชาลิสา จำพล 10 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๙๕ เด็กหญิงจิราพร ปัตลา 10 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๙๖ เด็กหญิงกาญจนา แย้มไสย 10 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุฉินารายณ์ ป่ากุดหว้า กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๙๗ เด็กชายวัชรพล อินไชยา 13 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๙๘ เด็กชายวิษณุ พูดคล่อง 13 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๔๙๙ เด็กชายศุภมิตร คุ้มกุดหว้า 13 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๐๐ เด็กชายอภิสิทธิ์ สายสุวรรณ 13 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๐๑ นางสาววชิราภรณ์ มุลทา 15 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๐๒ เด็กหญิงธัญญารัตน์ วรรณสา 14 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๐๓ เด็กหญิงวิภาวรรณ กันยาวงค์ 14 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๐๔ เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณไตร 14 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๐๕ เด็กหญิงสุรัญชนา วังวงค์ 13 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๐๖ เด็กหญิงเหมือนฝัน อุทรักษ์ 13 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๐๗ เด็กหญิงวิภาพรรณ ไกรสินธ์ 12 โรงเรียนบ้านวังมน กุฉินารายณ์ บ้านวังมน กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๐๘ นายคำพอง กิ่งพลอยเดิม 53 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๐๙ นางเข็มพร ประเสริฐสังข์ 56 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๑๐ นางอรทัย ดลกุล 47 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๑๑ นางวาสนา ศรีหาญ 43 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๑๒ นางสมโชค ศรีภักดีสวัสดิ์ 42 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๑๓ นางธนพร คมจิต 38 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๑๔ นางลัดดาวัลย์ สายสมบูรณ์ 38 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๑๕ นางสาวภัทรา ดลมงคล 15 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๑๖ นางสาวสกุลรัตน์ ตาลพันธุ์ 15 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๑๗ นางสาวจิราเจน บาดาล 15 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๑๘ นางสาวสุพรรณิกา โชติจิตร 15 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๑๙ นางสาวชนิดา บุญชอบ 15 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๒๐ นางสาวอรอนงค์ ตาลกุล 15 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๒๑ นายสิทธิวัฒน์ แสงสว่าง 24 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๒๒ เด็กชายวรเมธ ชายทอง 13 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๒๓ เด็กชายทนาวุฒิ อ่อนสมัย 12 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๒๔ เด็กชายศักนรินทร์ พิมภักดี 12 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๒๕ เด็กชายนันธวัฒน์ เริงไธสงค์ 11 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๒๖ นางวิไล หล้าอำมาตย์ 56 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๒๗ นางสมาภรณ์ เศรษฐสิงห์ 48 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๒๘ นางสาวสาลินี ตาลจำลอง 15 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๒๙ นางสาวยุพาพร เผ่าศรีหา 15 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๓๐ เด็กหญิงสริตา แสงนาโก 13 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๓๑ เด็กหญิงพรนภา ปัญจะรักษ์ 13 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๓๒ เด็กหญิงวิภาวดี โชติกุล 12 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๓๓ เด็กหญิงวิลาวัลย์ อุปนิ 12 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๓๔ เด็กหญิงศรัญญา อ่อนสมัย 12 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๓๕ เด็กหญิงอัฐภิญญา พิมรินทร์ 12 โรงเรียนบ้านบึงทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๓๖ เด็กชายอัษฏาวุธ มาตรมูล 13 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๓๗ เด็กชายศรัณย์ ตาลพันธุ์ 13 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๓๘ เด็กชายวัฒชรภรณ์ วงษา 13 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๓๙ เด็กชายกันตพงษ์ สุทวา 13 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๔๐ นายชัชพงษ์ สาเสน 15 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๔๑ เด็กชายชัยพร นาเมืองรักษ์ 14 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๔๒ เด็กชายนพดล พันธุ์ตา 14 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๔๓ เด็กชายจักราวุธ ประเสริฐสังข์ 13 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๔๔ เด็กชายชัยณรงค์ ตาลเลิศ 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๔๕ เด็กชายชาญวิทย์ โพธิ์ทา 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๔๖ เด็กชายเดชา สีอ่อน 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๔๗ เด็กชายนภสินธ์ ออ่นสมัย 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๔๘ เด็กชายปราโมทย์ ตาลพันธุ์ 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๔๙ เด็กชายพรประเสริฐ คชอาจ 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๕๐ เด็กชายศักรินทร์ อังชุน 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๕๑ เด็กชายอมรฤทธิ์ ตาลจำลอง 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๕๒ เด็กชายคุณากร วงษา 11 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๕๓ เด็กชายทักษ์ดนัย ไชยดำ 11 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๕๔ เด็กชายธนาวุฒิ แก้วสาลี 11 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๕๕ เด็กชายธีระวุฒิ ลาดมี 11 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๕๖ เด็กชายประกาศิต สุทวา 11 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๕๗ เด็กชายสุรศักดิ์ เขียนนอก 11 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๕๘ นายธีรศักดิ์ โพธิ์ทา 17 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๕๙ นางสาวอรนุช ศรีป่น 15 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๖๐ นางสาวชุติมา รัศมีจันทร์ 15 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๖๑ เด็กหญิงลดาวัลย์ อำไพศรี 14 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๖๒ เด็กหญิงนฤมล ตาลพันธุ์ 14 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๖๓ เด็กหญิงสุพรรณี ศรแผลง 13 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๖๔ เด็กหญิงประภัสสร แช่นิ่ม 13 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๖๕ เด็กหญิงเกษราพร พลพวง 13 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๖๖ นางสาวสมาภรณ์ มีกิจสม 15 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๖๗ เด็กหญิงฐิติมา โชติบุญ 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๖๘ เด็กหญิงนรีกานต์ ทิวาพัฒน์ 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๖๙ เด็กหญิงนวพร นามสง่า 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๗๐ เด็กหญิงอรนุช โชติมงคล 12 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๗๑ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประเสริฐสังข์ 11 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๗๒ เด็กหญิงรัตนาวดี อังชุน 11 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๗๓ เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ศรีอ่อน 11 โรงเรียนคำโพนทอง กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๗๔ เด็กชายกฤษฏา วรสินา 12 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๗๕ เด็กชายนาวิน โสฤทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๗๖ เด็กหญิงกนกพรรณ ธรรมบุตร 12 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๗๗ เด็กหญิงลลิตา โกมารย์ 13 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๗๘ เด็กหญิงรักษ์สุดา อำไพศรี 12 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๗๙ เด็กหญิงสุภนิดา ธิวาพัฒน์ 12 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๘๐ เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิ่งดาว 11 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๘๑ เด็กหญิงนันทนา สมน้ำคำ 11 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๘๒ เด็กหญิงพัชรินทร์ ใบชา 11 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ กุฉินารายณ์ สว่างบึงทอง กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๘๓ นายธิติ จิตชื่น 56 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๘๔ นายนิคม แสงทวี 51 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๘๕ นายเฉลิมชัย หาญกุล 47 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๘๖ นายพีระพล สุรเสียง 47 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๘๗ นายบุญนคร พัฒมี 34 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๘๘ เด็กชายกฤตนัย พุฒจันทึก 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๘๙ เด็กชายกอบกิจ ศรีดาเลิศ 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๙๐ เด็กชายจีรเดช พันนารี 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๙๑ เด็กชายฐิรพล นามนสาร 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๙๒ เด็กชายณัฐพล พลอยฉิม 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๙๓ เด็กชายณัฐภัทร ผิวละมัน 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๙๔ เด็กชายธีรวุฒิ ดลสะอาด 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๙๕ เด็กชายธีระพงษ์ พลเยี่ยม 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๙๖ เด็กชายนนทวัฒน์ โคตรทิพย์ 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๙๗ เด็กชายปิยทัศน์ ธานี 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๙๘ เด็กชายปุณยกร ดลกุล 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๕๙๙ เด็กชายพิทักษ์ โชติบุญ 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๐๐ เด็กชายภาสดร ใบภักดี 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๐๑ เด็กชายวัฒนา ศรีโรจน์ 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๐๒ เด็กชายวารุจน์ ดลรุ่ง 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๐๓ เด็กชายสุวกิจน์ มาลานนท์ 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๐๔ เด็กชายอภิสิทธิ์ โพธิ์ศรี 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๐๕ นางยุวภา จิตชื่น 54 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๐๖ นางวิไลแก้ว แสงทวี 51 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๐๗ นางเบญจพร วรรณู 40 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๐๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประเสริฐสังข์ 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๐๙ เด็กหญิงชฏาพร ดลเอี่ยม 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๑๐ เด็กหญิงชนิดา สืบเพ็ง 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๑๑ เด็กหญิงณัชชา พัฒนโชติ 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๑๒ เด็กหญิงณิชการต์ แก้วยอดลา 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๑๓ เด็กหญิงธนัญญา ศรีอ่อน 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๑๔ เด็กหญิงนภัสวรรณ สุทวา 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๑๕ เด็กหญิงบุษบาบรรณ ดลเอี่ยม 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๑๖ เด็กหญิงปภาวดี ดลชื่น 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๑๗ เด็กหญิงพิมผกา ไพชะระ 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๑๘ เด็กหญิงเพ็ญสุดา ดลพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๑๙ เด็กหญิงแพรทิพย์ ตาลจินดา 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๒๐ เด็กหญิงรุจิพร หล้าเพ็ง 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๒๑ เด็กหญิงรุจิรา ศรีคัดเค้า 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๒๒ เด็กหญิงลลิตา ศรีสุเมฆ 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๒๓ เด็กหญิงวัลภา ดลชื่น 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๒๔ เด็กหญิงศรสลัก พลเยี่ยม 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๒๕ เด็กหญิงศศิพร นาคาสุข 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๒๖ เด็กหญิงสใบทิพย์ จันทะไทย 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๒๗ เด็กหญิงสิริยากร ภักดิ์ขาว 12 โรงเรียนบ้านคุย กุฉินารายณ์ ศรีสมสนุกบ้านคุย กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๒๘ นางปิยาพร ศรีสมชัย 49 โรงเรียนนาขามวิทยา กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๒๙ นายปราโมทย์ สกุลเดช 48 โรงเรียนนาขามวิทยา กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๓๐ นางสาวกฤติกา หอมพนา 15 โรงเรียนนาขามวิทยา กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๓๑ นางสาวรุ่งระวี โชติบุญ 15 โรงเรียนนาขามวิทยา กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๓๒ นางสาววรรนิสา อุทัยทิพย์ 15 โรงเรียนนาขามวิทยา กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๓๓ นางสาววิภาดา แก้วอำคา 15 โรงเรียนนาขามวิทยา กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๓๔ นางสาวสิริวิมล โชติสวัสดิ์ 15 โรงเรียนนาขามวิทยา กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๓๕ นางสาวสุภาพร โชติไสว 15 โรงเรียนนาขามวิทยา กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๓๖ นางสาวอมรพรรณ กองพิระ 15 โรงเรียนนาขามวิทยา กุฉินารายณ์ โพธิ์ชัยสามขา กุฉินารายณ์
กส ๔๖๕๕/๐๖๓๗ นายสหรัฐ จำปาหาร 15 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๓๘ เด็กชายกฤษดา อะภัยแสน 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๓๙ เด็กชายกิตตินันท์ ประอาง 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๔๐ เด็กชายทินกร สารบุญเรือง 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๔๑ เด็กชายธราธร ไชยโวหาร 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๔๒ เด็กชายธีรพงศ์ ปัญญา 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๔๓ เด็กชายบูรพา เถาวันดี 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๔๔ เด็กชายปฎิภาณ มาลาสาย 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๔๕ เด็กชายพงศธร ตันขวาง 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๔๖ เด็กชายรัตนชัย ดวนจันทึก 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๔๗ เด็กชายวัศพล ศรีรัตนาม 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๔๘ เด็กชายวิศรุต เถาวันดี 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๔๙ เด็กชายวิษณุ เถาวันดี 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๕๐ เด็กชายศักดิษฐ์ ธุลีผง 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๕๑ เด็กชายศุภวิชณ์ นามโสภา 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๕๒ เด็กชายอภิวัฒน์ ดวงจิตดี 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๕๓ เด็กหญิงกิตติกา ไวแสน 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๕๔ เด็กหญิงชุติมา เพาะนาไร่ 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๕๕ เด็กหญิงญาดา หมวดศรี 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๕๖ เด็กหญิงบุญฑิตา ชมภูเพชร 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๕๗ เด็กหญิงปิยาภรณ์ กุลแสนชัย 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๕๘ เด็กหญิงพรรษา ชินโท 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๕๙ เด็กหญิงภานุมาศ ไชยขันธ์ 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๖๐ เด็กหญิงมธุรพจน์ สิมสิน 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๖๑ เด็กหญิงรัฐธิดา ประวันนวล 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๖๒ เด็กหญิงสิริรัตน์ สาคะรินทร์ 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๖๓ เด็กหญิงอมรรัตน์ วันทอง 11 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๖๔ เด็กชายยศกร ภูมิสาขา 14 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๖๕ เด็กชายพักสวัสดิ์ ภูผาศรี 14 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๖๖ เด็กชายจัตุรงค์ จำบุญ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๖๗ เด็กชายจักรวรรดิ์ อรงเดช 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๖๘ เด็กชายทศวรรษ อรงเดช 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๖๙ เด็กชายสุรเพชร โยวัฒศรี 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๗๐ เด็กชายธนากร เถาว์วัลดี 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๗๑ เด็กชายสิทธิพร สารศรีลา 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๗๒ เด็กชายสัจจพงษ์ ศรีชู 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๗๓ เด็กชายนนทะกรานต์ ศรีวะสุข 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๗๔ เด็กชายวีระเดช เขจรสิทธิ์ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๗๕ เด็กชายภานุวัฒน์ คำชมภู 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๗๖ เด็กชายวีระพงษ์ จิตรจักร 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๗๗ เด็กชายภูวนัตถ์ นาคประดิษฐ์ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๗๘ เด็กชายนันทวัฒน์ สาระเสริฐ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๗๙ เด็กชายเดชราชันย์ วรรณพฤกษ์ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๘๐ เด็กชายพละพล ลุทภาค 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๘๑ เด็กชายพุฒิพงษ์ ชัยประโคม 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๘๒ เด็กชายสิทธิโชค บุญแสน 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๘๓ เด็กชายอดิเทพ ล้องามล้วน 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๘๔ เด็กชายอดิศักดิ์ อนนจารย์ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๘๕ เด็กหญิงประพาภรณ์ มันตาพันธ์ 14 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๘๖ เด็กหญิงนรินทร์ภรณ์ วรรณพฤกษ์ 14 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๘๗ เด็กหญิงทิชากร จ้อยโทน 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๘๘ เด็กหญิงนวรัตน์ กุดเสนา 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๘๙ เด็กหญิงบุษชญามาศ สุเสนา 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๙๐ เด็กหญิงเบญจมาศ สอนเลิศ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๙๑ เด็กหญิงป่านฤทัย สีหลิ่ง 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๙๒ เด็กหญิงพรนภา เพาะพืชดี 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๙๓ เด็กหญิงพรนภา แสงประเสริฐ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๙๔ เด็กหญิงภัสลัดดา ธรรมแสง 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๙๕ เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสภิกุล 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๙๖ เด็กหญิงสุกัลยา กันทากลม 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๙๗ เด็กหญิงกุลณัฐ นวลอินทร์ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๙๘ เด็กหญิงขวัญศิริ มณีแผลง 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๖๙๙ เด็กหญิงจิภาวรรณ เชิดชน 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๐๐ เด็กหญิงฐิติมา แสวงผล 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๐๑ เด็กหญิงธิดารัตน์ เขียวสังข์ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๐๒ เด็กหญิงพรนภา อาดี 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๐๓ เด็กหญิงวราพร ธานีวรรณ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๐๔ เด็กหญิงอรวรรณ มูลประเสริฐ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๐๕ เด็กหญิงอานิตยา เพาะนาไร่ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๐๖ เด็กหญิงนาตาลี ศิริกำเนิด 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๐๗ เด็กหญิงปนัดดา คำโชติ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๖ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๐๘ เด็กชายนภดล ใจอ่อน 12 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๐๙ เด็กชายชนะชล มะณีแผลง 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๑๐ เด็กชายพงศกร ภูดี 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๑๑ เด็กหญิงงชมพูนุช ชาลีลวง 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๑๒ เด็กหญิงปรียารัตน์ สังกระธาตุ 11 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ ๓ ห้วยผึ้ง สว่างหัวดง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๑๓ เด็กชายรักเกียรติ ทองพิลา 14 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๑๔ เด็กชายพัชระ ศรีสุข 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๑๕ เด็กชายจตุพล มาตย์ชนา 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๑๖ เด็กชายเทวัลย์ เสนาวัง 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๑๗ เด็กชายนคร เนตรคุณ 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๑๘ เด็กชายวิสวัท สมศิริ 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๑๙ เด็กชายอาทิตย์ วารีพิณ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๒๐ เด็กชายวรจักร แสงยะรักษ์ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๒๑ เด็กชายชัชรินทร์ ทับทาน 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๒๒ เด็กชายณัฐชัย โยธารินทร์ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๒๓ เด็กชายจีรศักดิ์ พนัสนอก 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๒๔ เด็กชายทินกร มะลิต้น 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๒๕ เด็กชายณรงค์ สารสินธุ์ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๒๖ เด็กชายทิณรัตน์ โคตรหา 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๒๗ เด็กชายสุนันท์ วรรณสวัสดิ์ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๒๘ เด็กชายสุรวุธ อารีย์ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๒๙ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ บุญมานัด 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๓๐ เด็กชายยงยุทธ เพาะพืชดี 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๓๑ เด็กชายฉัตรชัย เสนาวัง 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๓๒ เด็กชายณัฐวุฒิ แหมเศษ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๓๓ เด็กชายภานุวัฒน์ มองเพชร 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๓๔ เด็กชายฤทธิเกียรติ แสงวิเศษ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๓๕ เด็กชายสุวิทย์ ประทุมชาติ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๓๖ เด็กหญิงธารารัตน์ สาวาโย 14 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๓๗ เด็กหญิงกิตติยา กองไธสง 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๓๘ เด็กหญิงพลอยไพริน ใจหาญ 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๓๙ เด็กหญิงนัดชรินวรรณ์ กั้วมาลา 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๔๐ เด็กหญิงชลดา ประชาชัย 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๔๑ เด็กหญิงสุภาพร นรชาญ 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๔๒ เด็กหญิงจุฑามาศ น้อยวิชัย 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๔๓ เด็กหญิงจุติพร นันทะเขต 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๔๔ เด็กหญิงวริดา รอดขันเมือง 13 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๔๕ เด็กหญิงศรัญญา ภูถูกเงิน 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๔๖ เด็กหญิงวิภาดา มะลิต้น 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๔๗ เด็กหญิงรจนา ลังวิจี 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๔๘ เด็กหญิงพัชรี คำแสนวงษ์ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๔๙ เด็กหญิงฐิติรัตน์ นามนนวล 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๕๐ เด็กหญิงวรรณิศา ตาทิพย์ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๕๑ เด็กหญิงสกาวรัตน์ สมทิพย์ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๕๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์ โหรา 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๕๓ เด็กหญิงอนุทัย ไกรรัตน์ 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๕๔ เด็กหญิงอรัญญา ก้องเวหา 12 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ห้วยผึ้ง สุทธาวาสไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๕๕ เด็กชายกันตภัทร พิมพ์เภา 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๕๖ เด็กชายกิติ พรสงวน 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๕๗ เด็กชายจักรพร คำพันธุ์ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๕๘ เด็กชายชาติชาย เถาวันดี 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๕๙ เด็กชายชินวัฒน์ บรรลือเสียง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๖๐ เด็กชายธวัชชัย ปทุมชาติ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๖๑ เด็กชายนที สกุลโพน 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๖๒ เด็กชายมรรคพล ศรีหนองแสง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๖๓ เด็กชายไมตรี แสงสุวรรค์ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๖๔ เด็กชายวชิรวิทย์ บุญส่ง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๖๕ เด็กชายวิภารัตน์ สีดาบุญ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๖๖ เด็กชายสันติภาพ วิชัยโย 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๖๗ เด็กชายธีระศักดิ์ สุรินเลิศ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๖๘ เด็กชายสมรักษ์ นามสง่า 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๖๙ เด็กชายสุวรรณ บุราณเดช 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๗๐ เด็กชายเฉลิมชัย ช่วยบุญ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๗๑ เด็กหญิงกิตติยา จอดนอก 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๗๒ เด็กหญิงเจนจิรา กั้วพิสมัย 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๗๓ เด็กหญิงทานตะวัน ไวแสน 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๗๔ เด็กหญิงพิมนภา สีโนรักษ์ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๗๕ เด็กหญิงมาริษา จับอันชอบ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๗๖ เด็กหญิงดาราพร มณีแดง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๗๗ เด็กหญิงนันทิดา เพียรสบาย 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๗๘ เด็กหญิงเอมมิกา แสวงผล 12 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ห้วยผึ้ง ทุ่งสว่างโพธิไทร ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๗๙ เด็กชายชาญชัย มาตรเลี่ยม 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๘๐ เด็กชายณัฐวุฒิ คำไสว 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๘๑ เด็กชายสราวุฒิ ดอนถวิล 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๘๒ เด็กชายสุรชาติ ไขโพธิ์ 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๘๓ เด็กชายสุรศักดิ์ กลัสกันแสง 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๘๔ เด็กชายเอกราช สิงห์นาครอง 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๘๕ เด็กชายกฤษฏา ภูสนิท 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๘๖ เด็กหญิงประภัสสร คงคูณ 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๘๗ เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปรินทะ 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๘๘ เด็กหญิงรุ่งเรือง ฉลาด 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๘๙ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สิงห์ชัย 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๙๐ เด็กหญิงวณิชยา เทียมประชา 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๙๑ เด็กหญิงศศิพิมพ์ ผานโพธิ์คำ 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๙๒ เด็กหญิงอาทิตยา บัวศรี 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๙๓ เด็กหญิงธารินี คงคูณ 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๙๔ เด็กหญิงศิรินยา คงคูณ 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๙๕ เด็กหญิงหฤทัย แคล้วภัย 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๙๖ เด็กหญิงชลธิชา คงเลิศ 11 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ ห้วยผึ้ง สุทธาวาสโคกศรี ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๙๗ เด็กชายธีรศักดิ์ สีบง 12 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๙๘ เด็กชายคงเดช ชาภูคำ 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๗๙๙ เด็กชายจักรพงษ์ เอื้องไพร 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๐๐ เด็กชายเทิดทูล แก้ววิเศษ 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๐๑ เด็กชายยุทธิวา โคตาสี 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๐๒ เด็กชายโยธิน สว่างโคตร 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๐๓ เด็กชายสุทิน โคตาสี 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๐๔ เด็กชายทองใส สิลา 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๐๕ เด็กหญิงรจนา อิวชาวนา 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๐๖ เด็กหญิงอรอนงค์ บัวระสิงห์ 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๐๗ เด็กหญิงอวัสดา กาสี 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง บ้านคำม่วง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๐๘ เด็กชายพฤกษ์ โมลาขาว 11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๐๙ เด็กหญิงนฤมล ดลเลขา 11 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
กส ๔๖๕๕/๐๘๑๐ นายวิทยา สกุลโพน 49 โรงเรียนบ้านหนองแสง เขาวง บ้านหนองแสง เขาวง
กส ๔๖๕๕/๐๘๑๑ เด็กชายรวิทย์ ชินโน 14 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๑๒ เด็กชายศรันย์ เนินลาด 14 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๑๓ เด็กชายสุทธิพงษ์ ศรีหอม 14 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๑๔ เด็กชายชนะภัย เรืองโพน 13 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๑๕ เด็กชายสุวรรณจักดิ์ ภูเดช 13 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๑๖ เด็กชายกิตตินันท์ ผุดผาด 12 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๑๗ เด็กชายนลทวัช รุ่งเพชร 12 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๑๘ เด็กหญิงธนาภรณ์ ทรัพย์ส่ง 14 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๑๙ เด็กหญิงชิดชนนี บัวชุม 14 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๒๐ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทริมา 14 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๒๑ เด็กหญิงอรวรรณ สุขทวี 14 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๒๒ เด็กหญิงจิราวรรณ ฉ่ำสบาย 13 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๒๓ เด็กหญิงเพชรา เรืองนุช 13 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๒๔ เด็กหญิงรัชดามาศ ศรีประทุม 13 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๒๕ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สกุลโพน 13 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๒๖ เด็กหญิงสาวิตรี นรภาร 13 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๒๗ เด็กหญิงอภิชญา บัดสูงเนิน 13 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๒๘ เด็กหญิงพัชรินทร์ เสนาไชย 12 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๒๙ เด็กหญิงพิชญวรรณ ไชยบุตร 12 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๓๐ เด็กหญิงสุธิตา ดวงภูเมฆ 12 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๓๑ เด็กหญิงกมลชนก จันทร์งาม 11 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๓๒ เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ เผือกพันธุ์ 11 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๓๓ เด็กหญิงชนาพร ไชยบุตร 11 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๓๔ เด็กหญิงพุทธรักษา กิ่งกูเขา 11 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๓๕ เด็กหญิงอริยา ช่อมะลิ 11 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้าง นาคู กลางภูแล่นช้าง นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๓๖ เด็กชายพิเชษฐ์ ชินโน 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๓๗ เด็กชายสุรวัช ละราคี 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๓๘ เด็กชายวิศรุต ก่องนอก 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๓๙ เด็กชายนรินทร์ คำวันดี 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๔๐ เด็กชายวุฒิพงษ์ พิมพ์รส 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๔๑ เด็กชายดนุพล สาทิพย์จันทร์ 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๔๒ เด็กชายศาสตราวุธ มูลประสาร 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๔๓ เด็กชายปริญญา เหล่านายอ 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๔๔ เด็กหญิงขวัญจิรา บุญสุข 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๔๕ เด็กหญิงฉัตรสุดา พิมพ์รส 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๔๖ เด็กหญิงปิยพร พิมพ์สุขะ 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๔๗ เด็กหญิงเบญจวรรณ ดอมไทสง 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๔๘ เด็กหญิงปิยวดี ลมพัด 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๔๙ เด็กหญิงวนิดา สกุลวงศ์นาวี 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๕๐ เด็กหญิงนฤมล โพธิ์งาม 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๕๑ เด็กหญิงมณีพร พิมพ์รส 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๕๒ เด็กหญิงธนารัตน์ อรรคติ 12 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร นาคู หินลาด นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๕๓ เด็กชายธนศักดิ์ หินสุข 13 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นาคู บ่อแก้ว นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๕๔ เด็กชายธวัชชัย พิมพ์รส 13 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นาคู บ่อแก้ว นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๕๕ เด็กชายนิกร กงเพ็ชร 12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นาคู บ่อแก้ว นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๕๖ เด็กชายอดิศักดิ์ รุ่งภาษา 12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นาคู บ่อแก้ว นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๕๗ เด็กหญิงบุษบา สืบสุ่ม 12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นาคู บ่อแก้ว นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๕๘ เด็กหญิงภวิตา อุตพัฒน์ 12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นาคู บ่อแก้ว นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๕๙ เด็กหญิงสุพัฒตรา คำไส 12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นาคู บ่อแก้ว นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๖๐ เด็กหญิงอริตา ไชยเหนือ 12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว นาคู บ่อแก้ว นาคู
กส ๔๖๕๕/๐๘๖๑ นางนุชนารถ สุริฉาย 36 วัดปฐมเกษาราม กมลาไสย ปฐมเกษาราม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๖๒ นางพานิชย์ ค้าสุกร 36 วัดปฐมเกษาราม กมลาไสย ปฐมเกษาราม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๖๓ นางสาวชาลินี โมฆะรัตน์ 17 วัดปฐมเกษาราม กมลาไสย ปฐมเกษาราม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๖๔ เด็กชายธีรภัทร นามทอง 14 วัดปฐมเกษาราม กมลาไสย ปฐมเกษาราม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๖๕ เด็กหญิงสราลักษณ์ สุบาลงาม 13 วัดปฐมเกษาราม กมลาไสย ปฐมเกษาราม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๖๖ เด็กชายวิศรุต มัชฌิมรัตน์ 12 วัดปฐมเกษาราม กมลาไสย ปฐมเกษาราม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๖๗ เด็กหญิงสุภาวดี อันทนนท์ 12 วัดปฐมเกษาราม กมลาไสย ปฐมเกษาราม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๖๘ นายกรกฎ สุขรมย์ 15 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๖๙ นายวาทิต นาทุ่งมล 15 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๗๐ เด็กหญิงสุพรรษา ศรีแพงมล 13 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๗๑ เด็กชายกิตติพงษ์ นวลงาม 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๗๒ เด็กชายธีระพงษ์ คำแสนโคตร 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๗๓ เด็กชายวิชชา ทัศนามล 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๗๔ เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีแพงมล 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๗๕ เด็กชายอภิวัฒน์ พรรณขาม 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๗๖ เด็กชายอภิสิทธิ์ ขันประมาณ 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๗๗ เด็กหญิงกานดา ภารไสว 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๗๘ เด็กหญิงขวัญชนก ภูละมุล 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๗๙ เด็กหญิงจิรดา กมลมูล 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๘๐ เด็กหญิงธัญวรรณ มีสิทธื 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๘๑ เด็กหญิงภาวิกา บุญจิตร 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๘๒ เด็กหญิงวิรงรอง นันดิลก 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๘๓ เด็กหญิงอภิญญา ทีทา 12 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๘๔ นายนันทวัช กมลมูล 15 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๘๕ นายอนุวัฒน์ ขาวด่านเหนือ 15 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๘๖ นายสุภาพันธุ์ ภูแม่น้ำ 15 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๘๗ เด็กชายปัฐวิกานต์ ศรีแพงมล 14 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๘๘ เด็กหญิงลัดดา บุบผะกา 14 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๘๙ เด็กหญิงวจี ระวิโชติ 14 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๙๐ เด็กหญิงสิริกานต์ ไชยันโต 14 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๙๑ เด็กหญิงปณัญญา เรืองช่อ 14 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๙๒ เด็กหญิงพันธิตรา วรรณศรี 14 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๙๓ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วรรณศรี 14 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๙๔ เด็กหญิงชญานิล พิลาภ 14 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๙๕ เด็กหญิงอรดี วงคำจันทร์ 14 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๙๖ เด็กหญิงเมธินี ตรีกมล 14 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๙๗ เด็กชายปัญญา ศรียามล 13 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๙๘ เด็กชายเกียรติศักดิ์ มังสุไร 13 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๘๙๙ เด็กชายอภิสิทธิ์ สาวิสิทธิ์ 13 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๐๐ เด็กชายหฤทธิ์ ศรีแพงมล 13 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๐๑ เด็กชายชินกร ทองดานเหนือ 13 โรงเรียนนามลวิทยาคาร กมลาไสย สระแคนนามล กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๐๒ เด็กชายธีรวุฒิ แสงธิพา 13 โรงเรียนโคกล่าม กมลาไสย โคกล่าม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๐๓ เด็กชายชัชวาลย์ ศิริภักดิ์ 12 โรงเรียนโคกล่าม กมลาไสย โคกล่าม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๐๔ เด็กชายธนพล คำทอง 12 โรงเรียนโคกล่าม กมลาไสย โคกล่าม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๐๕ เด็กชายภูวดล อามาตมนตรี 12 โรงเรียนโคกล่าม กมลาไสย โคกล่าม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๐๖ เด็กหญิงกันยาศิริ มะหิพันธุ์ 12 โรงเรียนโคกล่าม กมลาไสย โคกล่าม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๐๗ เด็กชายสิทธิพงษ์ ระวิสิทธ์ 11 โรงเรียนโคกล่าม กมลาไสย โคกล่าม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๐๘ เด็กชายอธิวัฒน์ มัธนัง 11 โรงเรียนโคกล่าม กมลาไสย โคกล่าม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๐๙ เด็กหญิงอนัญพร ศิริภักดิ์ 11 โรงเรียนโคกล่าม กมลาไสย โคกล่าม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๑๐ เด็กชายวัฐวุฒิ ศิริภักดิ์ 12 โรงเรียนโคกล่าม กมลาไสย โคกล่าม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๑๑ เด็กชายวีระยุทธ กัณหคุณ 12 โรงเรียนโคกล่าม กมลาไสย โคกล่าม กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๑๒ เด็กหญิงพรนิภา ภักดีพล 12 โรงเรียนโคกเมยประชาสรรพพัฒนา กมลาไสย สวนโคก กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๑๓ เด็กหญิงพิมลพรรณ พัฒนสาร 12 โรงเรียนโคกเมยประชาสรรพพัฒนา กมลาไสย สวนโคก กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๑๔ เด็กหญิงเมธาวี เห็มบาสัตย์ 12 โรงเรียนโคกเมยประชาสรรพพัฒนา กมลาไสย สวนโคก กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๑๕ เด็กหญิงรณรจ แฉล้มชาติ 12 โรงเรียนโคกเมยประชาสรรพพัฒนา กมลาไสย สวนโคก กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๑๖ เด็กหญิงศิริภา บุญวิเศษ 12 โรงเรียนโคกเมยประชาสรรพพัฒนา กมลาไสย สวนโคก กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๑๗ เด็กชายปรัชญา ฤทธิ์พันธ์ 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๑๘ เด็กชายพงษ์เทพ นามกุณี 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๑๙ เด็กชายวายุ ธรรมอินทร์ 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๒๐ เด็กชายสุทธิพงษ์ ลายบุญจันทร์ 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๒๑ เด็กชายอธิวัฒน์ นาถาดทอง 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๒๒ เด็กชายอนุพงษ์ วิเศษชู 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๒๓ เด็กหญิงกฤตพร ดวงแข 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๒๔ เด็กหญิงจิดาภา มาตรา 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๒๕ เด็กหญิงดวงดาว พลอาจทัน 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๒๖ เด็กหญิงทิพย์สุดา ตุมร 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๒๗ เด็กหญิงนธิญากร วงค์แสนสุข 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๒๘ เด็กหญิงศศิวรรณ ภูโกสัย 12 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๒๙ นางสาวกรรณิการ์ นนทมาตย์ 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๓๐ นางสาวจันจิรา นามบรรดา 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๓๑ นางสาวจันทนา นาแถมทอง 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๓๒ นางสาวจามจุรี สิงขร 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๓๓ นางสาวจิตรลดา สาทา 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๓๔ นางสาวจุฑามาศ นาสมชัย 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๓๕ นางสาวชิดชนก พระสว่าง 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๓๖ นางสาวญวลใจ วงศ์แสนสุข 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๓๗ นางสาวณัฐฐา ทอระทึก 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๓๘ นางสาวทรายแก้ว โพนสนัด 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๓๙ นางสาวนวลมณี คณะขาม 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๔๐ นางสาวนันฑิตา นาทองลาย 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๔๑ นางสาวนิราภร แซ่ผ่าน 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๔๒ นางสาวนุชนาถ สีละวัน 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๔๓ นางสาวนุชรีพร นาถมทอง 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๔๔ นางสาวพรพิมล แสนสืบ 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๔๕ นางสาวพริมพักตร์ มะละฉิม 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๔๖ นางสาวพวงผกา สุวรรณอำไพ 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๔๗ นางสาวเพลินพิศ ทัพธานี 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๔๘ นางสาวภัทรวดี วิเศษชู 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๔๙ นางสาวภัทราวดี ศรีทัศน์ 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๕๐ นางสาวมณีนุช กุดสถิตย์ 18 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กมลาไสย สว่างอรุณนาบึง กมลาไสย
กส ๔๖๕๕/๐๙๕๑ เด็กชายกชกร นาไสยยา 13 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ฆ้องชัย โนนแดงเหนือ ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๕๒ เด็กชายปกรณ์ หลวงปราบ 13 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ฆ้องชัย โนนแดงเหนือ ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๕๓ นายโส กุดแถลง 85 ศพอ.วัดบวรนิเวศโนนทัน ฆ้องชัย บวรนิเวศโนนทัน ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๕๔ นางสาวลลิตา ไชยคำภา 16 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๕๕ นายจักรินทร์ ภูผานม 15 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๕๖ นายเจษฎา นาทองบ่อ 15 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๕๗ นายโชคชัย อัดสีหา 15 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๕๘ เด็กชายวีระ นาถ้ำพลอย 14 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๕๙ เด็กหญิงรัชรินทร์ ยิ้มชื่น 14 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๖๐ เด็กหญิงศิริวิมล ละเอียดอ่อง 14 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๖๑ เด็กชายวิทยา พิมพาคำ 13 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๖๒ เด็กชายนัทธพงษ์ แก้วเฮียง 13 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๖๓ เด็กชายธราเทพ ตุมร 13 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๖๔ เด็กหญิงสุภาภรณ์ ละเอียดอ่อง 13 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๖๕ นางสาวจรินธร ผิวผัน 15 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๖๖ นางสาวนันทิดา ก้อนวิมล 15 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๖๗ นางสาววัฒนา ชัยโคตร 15 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๖๘ นางสาวสุวนันท์ เชียงทอง 15 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๖๙ เด็กชายศิวะชัย นาถ้ำพลอย 14 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๗๐ เด็กชายสุรสิทธิ์ มูลเอก 14 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๗๑ เด็กชายสุริยา ไชยมาตย์ 14 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๗๒ เด็กชายชัยวัฒน์ คชคีรี 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๗๓ เด็กชายปณต โครตสม 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๗๔ เด็กชายรัตนกร แก้วสิงปิง 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๗๕ เด็กชายศุภกร โครตสม 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๗๖ เด็กชายสหรัฐ ภูผานม 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๗๗ เด็กชายสุรเดช นาทันตรึก 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๗๘ เด็กชายอดิศักดิ์ ภูจำปา 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๗๙ เด็กหญิงกุลณัฐ พันธุ์โยรักษ์ 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๘๐ เด็กหญิงจราภรณ์ ภูจำปา 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๘๑ เด็กหญิงจันทิมา แสนเสนาะ 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๘๒ เด็กหญิงฉัตรนัฐดา ก้อนวิมล 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๘๓ เด็กหญิงดาวฬุวรรณ ดำดำ 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๘๔ เด็กหญิงนริศรา นาทองบ่อ 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๘๕ เด็กหญิงอรปรียา นิลผาย 12 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม ฆ้องชัย โพธิ์ศรีบ้านน้อย ฆ้องชัย
กส ๔๖๕๕/๐๙๘๖ นางสาวชลธิชา สนเสริม 16 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๘๗ นางสาวพรรณนิดา ภูกาบเงิน 16 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๘๘ นางสาววันทนา ภูลมเขา 16 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๘๙ นางสาวอรยา ศรีคงเพ็ชร 16 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๙๐ นางสาวบุษบา มัจฉา 16 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๙๑ นายกฤษณะ อระโคตร 15 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๙๒ นางสาวสุฎาวัล ทิพเนตร 15 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๙๓ เด็กหญิงนภสร วิชาพล 14 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๙๔ เด็กหญิงปนัดดา ราชวงศ์ 13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๙๕ เด็กหญิงธัญรัตน์ ชูพันธ์ 13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๙๖ เด็กหญิงจริยา เถาวัลย์ราช 13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๙๗ เด็กหญิงนันทวรรณ ระวิโรจน์ 13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๙๘ เด็กหญิงจุฑามาศ เดชบุรัมย์ 13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๐๙๙๙ เด็กหญิงปัฐมาภรณ์ ภูพิพัฒน์ 13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด อร่ามมงคล ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๐๐ นางพวงทอง ศรีอาจ 53 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ยางตลาด กลางโคกค้อ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๐๑ นายพงศกร ภูช่างทอง 52 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ยางตลาด กลางโคกค้อ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๐๒ นายบุญเพ็ง จะดี 48 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ยางตลาด กลางโคกค้อ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๐๓ นางดวงจันทร์ มั่นคง 47 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ยางตลาด กลางโคกค้อ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๐๔ นางรักชนก โพธิ์สก 41 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ยางตลาด กลางโคกค้อ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๐๕ เด็กชายอัตชัย ภูพิมพ์สัน 13 โรงเรียนหัวงัว ยางตลาด สามัคคีดงบ่อ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๐๖ เด็กชายธาวิน มาตะรักษ์ 12 โรงเรียนหัวงัว ยางตลาด สามัคคีดงบ่อ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๐๗ เด็กชายอภิสิทธิ์ อุตรโส 12 โรงเรียนหัวงัว ยางตลาด สามัคคีดงบ่อ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๐๘ เด็กชายอานนท์ บุญเย็น 12 โรงเรียนหัวงัว ยางตลาด สามัคคีดงบ่อ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๐๙ นางปราณี ปัตถานัง 39 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๑๐ นางปริญญาพร ศรีชะตา 38 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๑๑ นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสารคาม 32 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๑๒ นายสุรสีห์ จันทร์แสงสี 31 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๑๓ นางสาวจินตวีร์ โยสีดา 30 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๑๔ นางสาวปวีณา อินกอง 17 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๑๕ นางสาวดารณี ภูนารี 16 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๑๖ นางสาวเจษฎาภรณ์ บูระพิน 16 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๑๗ นายเกียรติศักดิ์ สามารถ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๑๘ นายเอกสิทธิ์ ภูผ่าน 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๑๙ นายวีระชัย ภูเชิดสาย 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๒๐ นายสิทธิศักดิ์ สีบุญลำ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๒๑ นายพิทักษ์ศิลป์ ทองพิลา 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๒๒ นายภิรมย์ เจียสารัมย์ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๒๓ นายเอกพล นาทันสิ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๒๔ นายวีรชัย ภูนี 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๒๕ นายสุริยา ภูประวัติ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๒๖ นายเอกราช โขลา 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๒๗ นายสุทัศน์ ภูมั่นนา 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๒๘ นายทิวา หาวิรถ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๒๙ นายหาญชัย ประชุมวงศ์ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๓๐ นางสาวศิริพร ขันละ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๓๑ นางสาวสุนิสา สืหาโบราณ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๓๒ นางสาวดวงกมล ภูสีนาค 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๓๓ นางสาวจตุพร ภูมะ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๓๔ นางสาวบวรแก้ว ภูเงิน 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๓๕ นางสาวแพรพลอย ทระคำหาญ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๓๖ นายไวทยา ภูสีนาค 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๓๗ นางสาวกรรณิการ์ ภูต้องสี 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๓๘ นางสาวสุภาภรณ์ อารักษา 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๓๙ นางสาวภาวินีย์ ภูวาดเขียน 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๔๐ นางสาวรัศมี ภูชะหาร 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๔๑ นางสาวรจนา ภูผากา 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๔๒ นางสาวสุพัตรา บุญยรัตน์ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๔๓ นางสาวพิกุล ศรีกุตา 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๔๔ นางสาวคมคาย อิศาสตร์ 15 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๔๕ เด็กหญิงสมพร ภูจัตตุ 14 โรงเรียนคลองขามวิทยาคม ยางตลาด สามัคคีบ้านขาม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๔๖ นายสมศักดิ์ ภูภักดิ์ 55 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๔๗ นางวราภรณ์ ภูภักดิ์ 53 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๔๘ นางสาวนิภาพร เล็กไชยสงค์ 15 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๔๙ เด็กชายทินนิกร ภูแดนแผน 14 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๕๐ เด็กชายณัฐภัทร พงษ์สุวรรณ 14 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๕๑ เด็กชายศิวัช ภูนาเชียง 14 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๕๒ เด็กชายอนุวัฒน์ ภูถาดลาย 14 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๕๓ เด็กชายกฤษณะ ภูนาดง 14 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๕๔ เด็กชายณัฐพงษ์ ภูสมยา 13 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๕๕ เด็กหญิงธิดาดาว คำศิลา 13 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๕๖ เด็กหญิงปาริชาติ ภูพาดแร่ 13 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๕๗ เด็กหญิงเพ็ญจิตร์ ภูแข็ง 13 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๕๘ เด็กหญิงนุจรี ชำนาญทัพ 13 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๕๙ เด็กหญิงวราภรณ์ ภูบานเช้า 12 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๖๐ เด็กหญิงธัญญา ชัยโคสาร 11 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี ยางตลาด สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๖๑ นางสาวอ้อมฤทัย ภูยางสิม 36 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๖๒ นางสาวขวัญสุดา ภูชะหาร 15 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๖๓ นางสาวขัตติยา ภูเงิน 15 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๖๔ นางสาวรินดา ภูจัตตุ 15 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๖๕ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ภูผายาง 14 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๖๖ เด็กหญิงลลิตา ภูชะหาร 14 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๖๗ เด็กหญิงวันนา ภูเงิน 14 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๖๘ เด็กหญิงวิลัยรัตน์ ภูงามเชิง 14 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๖๙ เด็กชายวีรวัฒน์ ภูผายาง 13 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๗๐ เด็กหญิงอนธิดา เทพกิจ 13 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๗๑ เด็กหญิงลลิตา ทวีทรัพย์ 13 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๗๒ เด็กหญิงณัฐพร ภูเลื่อนลม 13 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๗๓ เด็กหญิงบัวจันทร์ อาจดวงดี 13 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๗๔ เด็กหญิงประวรรณา ภูผายาง 13 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๗๕ เด็กหญิงปิยะฉัตร ภูผายาง 13 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ยางตลาด สระบัวบ้านสา ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๗๖ เด็กชายกียรติศักดิ์ พุทธรักษา 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๗๗ เด็กชายธนาวุธ บรรหาร 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๗๘ เด็กชายนันทวัฒน์ มหาชัย 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๗๙ เด็กชายปิยะนนท์ ภูจอมจิตร 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๘๐ เด็กชายภานุพงษ์ บุญทองล้วน 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๘๑ เด็กชายภานุพงษ์ แสนมนตรี 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๘๒ เด็กชายภวรวุฒิ พงษ์คำผาย 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๘๓ เด็กชายวิศรุต ไชยศรีหา 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๘๔ เด็กหญิงกิตติยา ภูครองแง่ 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๘๕ เด็กหญิงจารุวรรณ ภูครองทุ่ง 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๘๖ เด็กหญิงนิภาวรรณ ขุมเงิน 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๘๗ เด็กหญิงพิมพ์ ภูครองทุ่ง 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๘๘ เด็กหญิงวนิดา ภูครองนา 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๘๙ เด็กหญิงวิภาวรรณ ไชยศรีหา 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๙๐ เด็กหญิงสุมิตรา ยืนสุข 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๙๑ เด็กหญิงอรญา ภูยาทิพย์ 11 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๙๒ เด็กชายเกศฎา มะโนวัน 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๙๓ เด็กชายอาทิตย์ จำปาจันทร์ 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๙๔ เด็กชายอธิป เที่ยงดีฤทธิ์ 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๙๕ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ภูครองหิน 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๙๖ เด็กหญิงจิตธิมา วัดหนูเชิด 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๙๗ เด็กหญิงชมพูนุช ภูครองหิน 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๙๘ เด็กหญิงณัฐกาณต์ ทันพรม 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๐๙๙ เด็กหญิงรัชณีกร ภูชมศรี 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๐๐ เด็กหญิงศศิธร สาคะรินทร์ 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๐๑ เด็กหญิงศิริพร จรทะผา 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๐๒ เด็กหญิงอารญา พอใจ 10 โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ววิทยา ยางตลาด โพธิ์ศรีหนองแวง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๐๓ เด็กชายจุลทรรศน์ สีหัสดี 11 โรงเรียนดอนขีวิทยา ยางตลาด ดอนสวรรค์วนาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๐๔ เด็กชายนัชนันท์ จรทะผา 11 โรงเรียนดอนขีวิทยา ยางตลาด ดอนสวรรค์วนาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๐๕ เด็กหญิงกฤษฎา ภูลายยาว 11 โรงเรียนดอนขีวิทยา ยางตลาด ดอนสวรรค์วนาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๐๖ เด็กหญิงเขมจิรา แสงย้อย 11 โรงเรียนดอนขีวิทยา ยางตลาด ดอนสวรรค์วนาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๐๗ เด็กหญิงเขมิกา แสงย้อย 11 โรงเรียนดอนขีวิทยา ยางตลาด ดอนสวรรค์วนาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๐๘ เด็กหญิงชุดาภร นารินนท์ 11 โรงเรียนดอนขีวิทยา ยางตลาด ดอนสวรรค์วนาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๐๙ เด็กหญิงนลีนี ภูแม่น้ำ 11 โรงเรียนดอนขีวิทยา ยางตลาด ดอนสวรรค์วนาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๑๐ นางต้วย ภูยาทิพย์ 76 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๑๑ นางเกสร คำแหงพล 74 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๑๒ นางสมบูรณ์ อุ่นทะยา 71 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๑๓ นางสุทิน ภูยาทิพย์ 70 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๑๔ นางศรีธรรม วรวาท 69 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๑๕ เด็กชายธนพงษ์ ภูจอมจิตร 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๑๖ เด็กชายธนาวุธ ไชยศรีหา 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๑๗ เด็กชายธีรวัฒน์ คารมาตย์ 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๑๘ เด็กชายพัชรพล พ่วงลาภ 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๑๙ เด็กชายอดิศร ภูกองไชย 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๒๐ เด็กหญิงกุลธิดา อุ่นทะยา 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๒๑ เด็กหญิงชลธิชา อุ่นทะยา 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๒๒ เด็กหญิงนวพร ศิราจำปากุล 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๒๓ เด็กหญิงบัณฑิต สมบัติ 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๒๔ เด็กหญิงประภาพร ภูชมศรี 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๒๕ เด็กหญิงพนิดา สายเลน 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๒๖ เด็กหญิงรัชาภรณ์ ภูกองไชย 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๒๗ เด็กหญิงวรัญญา ไชยสีหา 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๒๘ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สนโศก 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๒๙ เด็กหญิงสมสมร สนันติบำรุง 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๓๐ เด็กหญิงอภิญญา ประดับศรี 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๓๑ เด็กหญิงอัญชลี วิลัยบุญ 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๓๒ เด็กหญิงไอดา ภูจอมจิตร 12 โรงเรียนโนนสูงวิทยาคม ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๓๓ เด็กชายกฤดา สาวิสิทธิ์ 12 โรงเรียนนางามแก่นลำดวน ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๓๔ เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีพระธรรม 12 โรงเรียนนางามแก่นลำดวน ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๓๕ เด็กชายธีรวัฒน์ เฉลิมกลาง 12 โรงเรียนนางามแก่นลำดวน ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๓๖ เด็กชายภานุวัฒน์ เหมกุล 12 โรงเรียนนางามแก่นลำดวน ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๓๗ เด็กชายอภิสิทธิ์ ทะสิงห์ฆาร 12 โรงเรียนนางามแก่นลำดวน ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๓๘ เด็กหญิงฐิดาภรณ์ รามสิริ 12 โรงเรียนนางามแก่นลำดวน ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๓๙ เด็กหญิงดาวใจ เหมกุล 12 โรงเรียนนางามแก่นลำดวน ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๔๐ เด็กหญิงปณิดา อุปพงษ์ 12 โรงเรียนนางามแก่นลำดวน ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๔๑ เด็กหญิงลลิตา สุตะคาน 12 โรงเรียนนางามแก่นลำดวน ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๔๒ เด็กหญิงวารุณี ทะสิงห์ฆาร 12 โรงเรียนนางามแก่นลำดวน ยางตลาด สว่างโนนสูง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๔๓ นางดวงใจ เกษมราษฎร์ 51 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๔๔ นายกิตติศักดิ์ ภูพันนา 15 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๔๕ นายจักรกฤษณ์ ภูยอดพลอย 15 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๔๖ นายณัฐพงษ์ บรรหารราช 15 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๔๗ นายปภพ ยาตร 15 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๔๘ นายสัญญา รัตน์ทิพย์ 15 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๔๙ นายสุภาพ ภูพันนา 15 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๕๐ เด็กชายธีระพงษ์ ศรีคงเพชร 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๕๑ เด็กชายนรินทร์ ศรีสุรีย์ 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๕๒ เด็กชายนันทวัฒน์ ภูกองชนะ 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๕๓ เด็กชายพงศกร ไชยสุข 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๕๔ เด็กชายวีระศักดิ์ ปิยะวงษ์ 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๕๕ เด็กชายศักดิ์นรินทร์ ภูพะอ่าง 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๕๖ เด็กชายสิทธิพร พิมพกันต์ 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๕๗ เด็กชายอภิสิทธิ์ โสโท 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๕๘ เด็กชายเอกสิทธิ์ ศรีโสดา 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๕๙ เด็กชายณัฐพล สุรศักดิ์ 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๖๐ เด็กชายอนุวัฒน์ ภูทองเงิน 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๖๑ เด็กหญิงพรรณทิพย์ อาษาสนา 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๖๒ เด็กหญิงเสาวนีย์ ผาลา 14 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๖๓ เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธกาล 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๖๔ เด็กชายอนันต์ พลศรี 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๖๕ เด็กหญิงกนกรัตน์ เหลือล้น 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๖๖ เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีจันทร์ 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๖๗ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยสุข 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๖๘ เด็กหญิงฐาปณี ต่ำใต้ 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๖๙ เด็กหญิงเพ็ญนภา ภูทองเงิน 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๗๐ เด็กหญิงมัชญา โคตะมูล 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๗๑ เด็กหญิงรวิตา ปัจจัยตา 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๗๒ เด็กหญิงศรัญญา ภูกองชนะ 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๗๓ เด็กหญิงอารีรัตน์ ภูแสงจันทร์ 13 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ ยางตลาด สว่างหัวนาคำ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๗๔ เด็กชายณัฐวัฒน์ ฉายาพัฒน์ 14 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๗๕ เด็กชายอาทิตย์ ปัญญาวิบูลย์ 14 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๗๖ เด็กชายจิระพงศ์ ภูพานเพชร 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๗๗ เด็กชายไพรัช ภูกองชนะ 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๗๘ เด็กชายศิวะ ศีรวิฆาร 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๗๙ เด็กชายสุรชัย คำแก้ว 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๘๐ เด็กชายกิตติชัย บุราคร 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๘๑ เด็กชายทินกร ภูศรีโสม 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๘๒ เด็กชายธนวัฒน์ นาชัยคำ 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๘๓ เด็กชายปิยะวัต ภูพันนา 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๘๔ เด็กชายวรภักร์ ภูลายยาว 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๘๕ เด็กชายวัชรพงศ์ ทองคำดี 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๘๖ เด็กหญิงกัณฐิกา เสมมีสุข 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๘๗ เด็กหญิงขวัญเรือน ศรีสัญ 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๘๘ เด็กหญิงขวัญแก้ว ศรีสัญ 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๘๙ เด็กหญิงมณีวรรณ พันธ์ดี 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๙๐ เด็กหญิงเมยวดี ศรีคงเพชร 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๙๑ เด็กหญิงรสสุคนธ์ พลเยี่ยม 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๙๒ เด็กหญิงวไลพร เหล่าไทย 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๙๓ เด็กหญิงอัจฉรา โพธิ์พิธี 13 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๙๔ เด็กชายกฤษฎา โคตมูล 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๙๕ เด็กชายจรัณ สาสมัคร์ 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๙๖ เด็กชายเชิดชัย เว้าสูงเนิน 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๙๗ เด็กชายไชยพร เสียศรี 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๙๘ เด็กชายณรังค์ เหล่าอาจ 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๑๙๙ เด็กชายต้นตระการ อ่อนศรี 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๐๐ เด็กชายนันทวัฒน์ บุปผา 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๐๑ เด็กชายนิวัฒน์ ภูกองชนะ 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๐๒ เด็กชายปรัชญา ภูกิ่งนา 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๐๓ เด็กชายพายุ ภูพันนา 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๐๔ เด็กชายพิวัฒน์ ปัญหา 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๐๕ เด็กชายพีรวัฒน์ ปัญหา 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๐๖ เด็กชายวราธรณ์ ฤทธิไธสง 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๐๗ เด็กชายวีระยุทธ สารี 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๐๘ เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีหาบุตร 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๐๙ เด็กชายอภิชัย ภูกองไชย 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๑๐ เด็กชายอภิรักษ์ อำมะลา 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๑๑ เด็กหญิงกรรณิการ์ พละมาตย์ 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๑๒ เด็กหญิงกาญจนา โพธิ์พิธี 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๑๓ เด็กหญิงคณิกุล จันทมาตย์ 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๑๔ เด็กหญิงจณิสตา ทิพย์อาสน์ 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๑๕ เด็กหญิงชนิกา ชิณแสน 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๑๖ เด็กหญิงนภัสสร ภูกองชนะ 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๑๗ เด็กหญิงนภาภรณ์ ภูกองชนะ 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๑๘ เด็กหญิงนราวดี ภูแซมศรี 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๑๙ เด็กหญิงนริศรา มีคำ 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๒๐ เด็กหญิงเบญจพร ศรีคงเพ็ชร 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๒๑ เด็กหญิงยุพาดา ชนะเวน 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๒๒ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ รักอ่อน 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๒๓ เด็กหญิงลลิตา จำปาแดง 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๒๔ เด็กหญิงวิสสุตา สมัด 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๒๕ เด็กหญิงศศิธร โพธิ์หล้า 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๒๖ เด็กหญิงสุพัฒตรา ภูพลผัน 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๒๗ เด็กหญิงอนงค์นาฎ ภูศรีโสม 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๒๘ เด็กหญิงอมรรัตน์ พงศ์ไพรสณฑ์ 12 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัย ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๒๙ เด็กหญิงอารัญญา แพงไทย 12 โรงเรียนดงบังวิทยา ยางตลาด สวนพร้าวดงบัง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๓๐ เด็กชายศุภโชค โพธิ์ทอง 13 โรงเรียนวัดดอนกลาง ยางตลาด ทุ่งสว่างดอนกลาง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๓๑ เด็กหญิงรจนา จารุนัย 11 โรงเรียนวัดดอนกลาง ยางตลาด ทุ่งสว่างดอนกลาง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๓๒ เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวบาล 11 โรงเรียนวัดดอนกลาง ยางตลาด ทุ่งสว่างดอนกลาง ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๓๓ เด็กชายสิทธิศักดิ์ ภูบุญคง 14 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๓๔ เด็กหญิงรัชฎาพน ศรีพรรณา 14 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๓๕ เด็กชายณัฐวุฒิ สีชาคำ 13 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๓๖ เด็กชายเทพพิทักษ์ ภูจำปา 13 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๓๗ เด็กชายพีรพล ปุกกระแสร์ 13 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๓๘ เด็กชายราชันย์ ภูดงน้อย 13 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๓๙ เด็กชายวศิน สอนเสนา 13 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๔๐ เด็กชายวีระพงศ์ ภูเดชดี 13 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๔๑ เด็กชายตะวัน เอี่ยมศรี 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๔๒ เด็กชายธนัญชัย ศรียางนอก 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๔๓ เด็กชายปรีชา จันทร์ศรีรัตน์ 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๔๔ เด็กชายปรียานนท์ เลไชยสงค์ 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๔๕ เด็กชายภีรศักดิ์ ดีนิยม 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๔๖ เด็กชายวรวัฒน์ วงลุนนา 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๔๗ เด็กชายสุภมิตร รอดรื่น 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๔๘ เด็กชายอภินันท์ มูลเสนา 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๔๙ เด็กหญิงนฤมล ธรรมรัตน์ 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๕๐ เด็กหญิงพิจิตร ภูด่านงัว 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๕๑ เด็กหญิงวิจิตรา เฉลิมหมู่ 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๕๒ เด็กหญิงศศิพร นุภานิชย์ 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๕๓ เด็กหญิงอิศริยา กั่วมาลา 12 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๕๔ เด็กชายณัฐวัฒน์ พั้วสี 11 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๕๕ เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีหาวงศ์ 11 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๕๖ เด็กหญิงพรนภา ญาติสมบูรณ์ 11 โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา ยางตลาด สุธรรมาราม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๕๗ นายกิตติพันธ์ พลเสนา 15 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๕๘ เด็กชายวิสุทธา ภูพาที 14 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๕๙ เด็กชายกฤษฎา ภูกาบเพชร 13 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๖๐ เด็กชายปราชญา การประสพ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๖๑ เด็กชายกัมปนาท ภูปรางค์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๖๒ เด็กชายกฤษฎา ผลิใบ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๖๓ เด็กชายจักรพันธ์ นันรัศมี 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๖๔ เด็กชายจิรายุทธ ภุพาที 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๖๕ เด็กชายทศนาถ ไกรแก้ว 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๖๖ เด็กชายธีระยุทธ ภูทะวัง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๖๗ เด็กชายเปรม พลโคกก่อง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๖๘ เด็กชายพีลวัฒน์ ภูผาพลอย 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๖๙ เด็กชายสุวิทย์ จันธิยะ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๗๐ เด็กชายอานนท์ ภูทองเป้ง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๗๑ เด็กชายวรฉัตร ชินวงศ์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๗๒ เด็กหญิงภิรมย์ญา พลโคกก่อง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๗๓ เด็กชายณภัทร ภูนาสอน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๗๔ เด็กชายณัฐดนัย ทองเมฆ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๗๕ เด็กชายธนดล จอนดอน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๗๖ เด็กชายนพวิชญ์ นัรัศมี 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๗๗ เด็กชายนันทวัฒน์ ชูหม้อ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๗๘ เด็กชายพงษ์ชนะศักดิ์ สุทธิชุม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๗๙ เด็กหญิงฌาณิการ์ ภูปรางค์ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๘๐ เด็กหญิงทวนันท์ ภูบำรุง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๘๑ เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูบุตตะ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๘๒ เด็กหญิงพุติตา ภูจอมนิล 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๘๓ เด็กหญิงสโรชา ภูมีแหลม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๘๔ เด็กหญิงสิรินทร์ ภูนาวรรณ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๘๕ เด็กหญิงสุกัญญา พระแท่น 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๘๖ เด็กหญิงสุดารัตน์ ใยคง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๘๗ เด็กชายอนุวัฒน์ ภูหาหลง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม ยางตลาด โพธิ์ชัยบ้านตูม ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๘๘ นายชัยรัตน์ สิทธิศักดิ์ 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๘๙ นางสาววรัญญา คำแก้ว 15 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๙๐ นางสาวชฎาพร พละศักดิ์ 15 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๙๑ นางสาวศศิวิมล ภูคานา 16 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๙๒ เด็กชายกิตติคุณ ลีลาไทสงค์ 12 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๙๓ เด็กชายวัชรชัย นามโยธา 12 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๙๔ เด็กชายสุจินดา ภูทะวัง 12 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๙๕ เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุขแสงสว่าง 12 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๙๖ เด็กหญิงอรทัย ปันสุวรรณ 12 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๙๗ เด็กชายธนายุติ นาวิเศษ 11 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๙๘ เด็กชายอภิชาต ทองรุ่ง 11 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๒๙๙ เด็กหญิงกิ่งแก้ว วิศาสตร์ 11 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๐๐ เด็กหญิงปราณปรียา พิกุล 11 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๐๑ เด็กหญิงวิจิตรา พลายคู่ 11 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๐๒ เด็กหญิงสุมาลี เรี่ยมไทสงค์ 11 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๐๓ นางสาวเกวดี เดยะดี 15 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๐๔ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ภูนาเหนือ 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๐๕ เด็กชายณภัทร หงษ์ศรีแก้ว 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๐๖ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ดิษฐกระจัน 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๐๗ เด็กชายณัฐกานต์ ภูสิมมา 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๐๘ เด็กชายณัฐนัย สารบุตร 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๐๙ เด็กชายณัฐวัฒน์ เชือกพรม 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๑๐ เด็กชายเทพพนม ภูมิหนู 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๑๑ เด็กชายธนบดี มโนมาส 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๑๒ เด็กชายพงศ์เทพ ภูกงลี 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๑๓ เด็กชายพีรพัฒน์ กินรี 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๑๔ เด็กชายยุทธศาสตร์ วงชารี 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๑๕ เด็กชายวัชรินทร์ ภูโอบ 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๑๖ เด็กชายวุฒิพงษ์ ทุมประวัติ 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๑๗ เด็กชายสุภานันท์ บุญรอด 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๑๘ เด็กชายอนันต์ วิเศษโสภา 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๑๙ เด็กชายอนุชิต ผาลา 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๒๐ เด็กชายอภิเดช ภูนาวัน 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๒๑ เด็กหญิงเพรชรัตน์ ภูกักดิ์ 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๒๒ เด็กหญิงแพรวรรณ ภูบัวน้ำ 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๒๓ เด็กหญิงวิภาดา ภูอ่าง 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๒๔ เด็กหญิงศิริพร วิธัญญโคตร 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๒๕ เด็กหญิงอาภาพร ภูจอมเดือน 12 โรงเรียนโคกคำวิทยา ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๒๖ เด็กหญิงสุจิรา นนทะขันธ์ 14 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๒๗ เด็กชายขวัญทัช ภูชำนิ 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๒๘ เด็กชายจตุพล จุลบุดดี 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๒๙ เด็กชายณัฐกรณ์ ยอดแก้ว 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๓๐ เด็กชายธนบดี นันวิชัย 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๓๑ เด็กชายนัชนันท์ ชัยศรี 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๓๒ เด็กชายภูมินทร์ ภูโยฤทธิ์ 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๓๓ เด็กชายระวี ภูนาเมือง 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๓๔ เด็กชายรัชพล โสพิมพา 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๓๕ เด็กชายวราวุธ วังสีรัง 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๓๖ เด็กชายวิศรุต ภูนาเถร 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๓๗ เด็กชายอภิสิทธิ์ ปันโย 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๓๘ เด็กชายอรรถพงษ์ หัสวงษ์ 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๓๙ เด็กหญิงเขมิกา ภูแสนสี 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๔๐ เด็กหญิงธิดารัตน์ นาสมบูรณ์ 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๔๑ เด็กหญิงพรศิริ ศรีคำมูล 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๔๒ เด็กหญิงศิริมา ภูอาจสูง 12 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๔๓ เด็กชายกล้ายุทธ นิลโคตร 13 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๔๔ เด็กชายทินกร เมดี 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๔๕ เด็กชายทิพย์ไพรวัลย์ ภูนาเหนือ 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๔๖ เด็กชายพิทยา ฆารประเดิม 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๔๗ เด็กชายวรวิทย์ ทองดวง 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๔๘ เด็กชายศักดิ์ดนันท์ สารบรรณ 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๔๙ เด็กชายอานนท์ เหล่านา 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๕๐ เด็กหญิงฐิติยา ภูทะวัง 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๕๑ เด็กหญิงวิสุดา ภูหมั่นรู้ 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๕๒ เด็กหญิงสุชะนียา ภูชาบุตร 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๕๓ เด็กหญิงเสาวภา เพ็งทั่ว 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๕๔ เด็กหญิงอรัญญา ฆารประเดิม 12 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล ยางตลาด โพธิ์ชัยโคกใหญ่ ยางตลาด
กส ๔๖๕๕/๑๓๕๕ นายธีระพงษ์ ศรีรอด 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๕๖ นายธนากร อาจดวงดี 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๕๗ นายอำพล อาจดวงดี 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๕๘ นายต้อม วงศ์ประไพ 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๕๙ นายเนติพล จันทะโชติ 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๖๐ นายพิชิต หินทอง 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๖๑ นายมาวิน บุญหล้า 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๖๒ นายจิรายุส พิชัยช่วง 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๖๓ นายกรวิทย์ นางวงศ์ 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๖๔ นายเก็บตะวัน คำแหงพล 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๖๕ เด็กชายไพศาล มุรี 14 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๖๖ เด็กชายเสกสรรค์ สาดแล่น 14 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๖๗ เด็กชายวิศิษฐ์ น้อยชาลี 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๖๘ เด็กชายธิรภัทร์ กวนศรีรักษ์ 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๖๙ เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยศรีหา 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๗๐ เด็กชายกฤษณะ บุญหล้า 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๗๑ เด็กชายอภิวัฒน์ ทันชื่น 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๗๒ เด็กชายพงศักดิ์ รุณวิรัตน์ 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๗๓ เด็กชายกฤษดา วงค์หนีสา 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๗๔ เด็กชายหาญชัย ฮามสุโพธิ์ 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๗๕ เด็กชายไตรทศ ราชสีทา 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๗๖ เด็กชายปฏิพล ชิมโพธิ์คลัง 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๗๗ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อรรคฮาดศรี 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๗๘ เด็กชายภานุ เหมกุล 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๗๙ เด็กชายศุภวัฒน์ มูลอัต 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๘๐ เด็กชายสมพล หอมจุล 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๘๑ เด็กชายอัครวิทย์ กวนศรีรักษ์ 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๘๒ นางสาวอรนุช ศรีกุดตา 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๘๓ นางสาวอรจิรา น้อยเสนา 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๘๔ นางสาวสายใจ โกมุท 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๘๕ นางสาวเจนจิรา เอื้อเฟื้อ 16 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๘๖ นางสาวพัชรี สีเสมอ 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๘๗ นางสาววรางคนาง วงละคร 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๘๘ นางสาววิไลวรรณ นิตยาชิต 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๘๙ นางสาวศันสนีย์ เสียสี 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๙๐ นางสาวปานตะวัน โสภาราษฎร์ 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๙๑ นางสาวสมหฤทัย สาดแล่น 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๙๒ นางสาวอุทัยทิพษ์ ผาบจันทร์สิงห์ 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๙๓ นางสาวศินีนาฏ ไชโชค 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๙๔ นางสาวนริศรา สีตุ้ยเลง 15 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๙๕ เด็กหญิงอภิญญา ชิมโพธิ์คลัง 14 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๙๖ เด็กหญิงดุสิตา ภูลายขาว 14 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๙๗ เด็กหญิงปนัดดา พลเสนา 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๙๘ เด็กหญิงวีรวัลย์ สีสุขดี 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๓๙๙ เด็กหญิงพรทิพา ศรีพลหงษ์ 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๐๐ เด็กหญิงปานประดับ สาดแล่น 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๐๑ เด็กหญิงเจนนิสา ภูครองจิตร 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๐๒ เด็กหญิงพิยดา วงษ์มานิตร 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๐๓ เด็กหญิงสุนันต์ สิงห์สุธรรม 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๐๔ เด็กหญิงรัตนา ซาเสน 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๐๕ เด็กหญิงมะปรางค์ พรมจารย์ 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๐๖ เด็กหญิงปิยพร ชิมโพธิ์คลัง 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๐๗ เด็กหญิงณัฐวรรณ อรรคฮาดสี 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๐๘ เด็กหญิงธิษยา ไชยเสนา 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๐๙ เด็กหญิงขวัญฤดี เกษวัด 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๑๐ เด็กหญิงกาญจนาลักษณ์ สีไชยทอง 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๑๑ เด็กหญิงจุลจิรา เหมกุล 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๑๒ เด็กหญิงกุลญา กองการ 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๑๓ เด็กหญิงเมธาวี ไชยสุข 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๑๔ เด็กหญิงนารี โพธิ์ศรี 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๑๕ เด็กหญิงชลิดา โคตรวงค์ 13 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๑๖ เด็กหญิงกรรณิกา พิลา 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๑๗ เด็กหญิงกรรภิรมย์ พิลา 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๑๘ เด็กหญิงเกษสุดา อาจดวงดี 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๑๙ เด็กหญิงดอกแก้ว ยศเตา 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๒๐ เด็กหญิงนวพร มาตทอง 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๒๑ เด็กหญิงนัฐกุล แก้วภิรมย์ 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๒๒ เด็กหญิงพรชิตา การะเกษ 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๒๓ เด็กหญิงพรชิตา ศรีบุญฮุง 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๒๔ เด็กหญิงรัตติยากรณ์ ดวงแสง 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๒๕ เด็กหญิงวรรณวิศา ศรีไตรลืม 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๒๖ เด็กหญิงวิภาพรรณ พลเกิ้น 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๒๗ เด็กหญิงศศิวรรณ บุญหล้า 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๒๘ เด็กหญิงมะลิวัลย์ สุวรรณวงค์ 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๒๙ เด็กหญิงภิญญฎา สนโต 12 โรงเรียนสว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก สว่างคำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๓๐ เด็กชายธนากร เทียบดอกไม้ 14 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๓๑ เด็กชายธีรพงษ์ ศรีแสง 14 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๓๒ เด็กชายศรัญ ป้องทับไทย 14 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๓๓ เด็กชายวรวุฒิ สารศิริ 14 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๓๔ เด็กชายพงษ์เทพ ภูคำวงษ์ 14 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๓๕ เด็กชายวีระยุทธ สิงห์สุธรรม 13 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๓๖ เด็กชายมานะ เมฆศรี 13 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๓๗ เด็กชายสิทธิพร ชิดนอก 11 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๓๘ เด็กหญิงธนัญญา สิงห์สุธรรม 12 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๓๙ เด็กหญิงสาลินี เหล่าสักสาม 14 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๔๐ เด็กหญิงละอองดาว เค้าแก้ว 14 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๔๑ เด็กหญิงนัทธมน แก้วอาจ 13 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๔๒ เด็กหญิงสุภาพร ประทุมทา 13 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๔๓ เด็กหญิงศศินิภา สิงห์สุธรรม 12 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๔๔ เด็กหญิงอภิญญา มาทา 12 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๔๕ เด็กหญิงพุทธรักษา แก้วเกิด 11 โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ห้วยเม็ก ศรีนวลทรายทอง ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๔๖ เด็กชายอภิวัฒน์ เลวบุตร 14 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๔๗ เด็กชายพงษ์วัฒน์ ภูสีไม้ 14 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๔๘ เด็กชายปริญญา เฮวชัยภูมิ 14 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๔๙ เด็กชายศาสตราวุธ พรมสูงยาง 13 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๕๐ เด็กชายนครินทร์ ผลเจริญ 13 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๕๑ เด็กชายพัชรพงศ์ พิเคราะห์แนะ 13 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๕๒ เด็กชายธนากร แก้วเกตุ 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๕๓ เด็กชายนพเก้า เถาคำแก้ว 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๕๔ เด็กชายนันทวัฒน์ โลนสาร 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๕๕ เด็กชายนิมิตร ปริวันตา 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๕๖ นางสาวฐิติมา ประทุมทิพย์ 16 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๕๗ เด็กหญิงสุชาดา รู้จริง 14 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๕๘ เด็กหญิงลลิตา มนตรี 14 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๕๙ เด็กหญิงกนิษฐา โพธิ์ศรี 14 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๖๐ เด็กหญิงยุภาวิณี กุลชนะรงค์ 14 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๖๑ เด็กหญิงบัวชมพู ภูนาแร่ 13 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๖๒ เด็กหญิงจรรยา ประทุม 13 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๖๓ เด็กหญิงภานุมาศ ดาจักร์ 13 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๖๔ เด็กหญิงรวิวรรณ เสนฤทธิ์ 13 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๖๕ เด็กหญิงกัญธิชา พลเสนา 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๖๖ เด็กหญิงทิวาภรณ์ บรรดิษฐ์ 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๖๗ เด็กหญิงพรพรรณ จันทวารี 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๖๘ เด็กหญิงมัลลิกา บุญมี 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๖๙ เด็กหญิงลลิตา สังแคนพรม 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๗๐ เด็กหญิงสิริญญา แสนสุวรรณ 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๗๑ เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูบุญอบ 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๗๒ เด็กหญิงสุรีรัตน์ มีประสงค์ 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๗๓ เด็กหญิงอรอนงค์ บุญเลี้ยง 12 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๗๔ นางสาวอาภัสรา ดาจักร์ 16 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๗๕ นางสาวชลลิดา โยทะคง 16 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๗๖ เด็กชายณัฐพล พลตื้อ 14 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๗๗ เด็กชายพันธการต์ จันทะแสน 14 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๗๘ เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทะรส 14 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๗๙ เด็กหญิงญานิศา คันธา 13 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๘๐ เด็กหญิงพรทิพย์ บุญอบ 13 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก กลางห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๘๑ เด็กหญิงจารุวรรณ จันบัวลา 13 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ห้วยเม็ก ธรรมพิทักษ์ ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๘๒ เด็กชายธนณัช เทียมภักดี 14 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ห้วยเม็ก ธรรมพิทักษ์ ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๘๓ เด็กชายนพนันต์ ถิ่นจันดา 14 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ห้วยเม็ก ธรรมพิทักษ์ ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๘๔ เด็กชายมีชัย บัวแก้ว 14 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ห้วยเม็ก ธรรมพิทักษ์ ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๘๕ นายพันธ์ จิตรสม 58 วัดป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก ป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๘๖ เด็กชายธนาพล หงษ์สนิท 13 วัดป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก ป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๘๗ เด็กชายนพดล ภูกองไชย 11 วัดป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก ป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๘๘ เด็กชายนัฐพล ศรีนวล 11 วัดป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก ป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๘๙ เด็กหญิงศิรดา สามเมือง 11 วัดป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก ป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๙๐ เด็กชายประติถา ถาโคตร 11 วัดป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก ป่าสุสานธรรม ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๙๑ นายสิทธิศักดิ์ ภูจอมทอง 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๙๒ นายสุชาราม ภูครองแภว 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๙๓ นายสุพัฒนน์ แผงแสนศรี 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๙๔ นายวราวุธ เหมกุล 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๙๕ นายธวัชชัย อาจดวงดี 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๙๖ เด็กหญิงรัตติกร มาสิงห์ 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๙๗ เด็กชายดุษฎี ภูจอมแก้ว 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๙๘ เด็กชายทินวัตร เหมกุล 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๔๙๙ เด็กชายธนากร ภูแล 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๐๐ เด็กชายแรมอิสระ ภูจอมแก้ว 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๐๑ เด็กชายนนทกาญจน์ สีสม 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๐๒ เด็กชายนัฐพงษ์ อาจดวงดี 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๐๓ เด็กชายวันชัย เหมกุล 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๐๔ เด็กชายนิวัฒน์ เนื่องมัจฉา 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๐๕ เด็กชายณัฐพงษ์ ภูยาฟ้า 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๐๖ เด็กชายไพทูลย์ ภูสีทอง 13 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๐๗ เด็กชายวรเพชร ไชยดี 13 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๐๘ เด็กชายธเนศ อาจดวงดี 13 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๐๙ เด็กชายพีท พุทไธสงค์ 13 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๑๐ นางสาวทิพวรรณ เหมกุล 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๑๑ นางสาวณัฐมน อาจดวงดี 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๑๒ นางสาวมัทนา เหมกุล 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๑๓ นางสาวกชกร วุฒิสาร 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๑๔ นางสาวกรรณิภา เหมกุล 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๑๕ นางสาวอริยาพร อาจดวงดี 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๑๖ นางสาวธนาพร เหมกุล 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๑๗ นางสาวสุพัตรา สีสม 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๑๘ นางสาวสุกัญญา ศรีสุโพธิ์ 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๑๙ นางสาวพรรณี พันธ์ถ่ำ 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๒๐ นางสาวนิตรา สมชองแมว 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๒๑ นางสาวอัฉริยะ อาจดวงดี 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๒๒ นางสาวพรทิพภา ภูงามนิล 15 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๒๓ เด็กชายนิธิ ภูจอมแก้ว 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๒๔ เด็กหญิงสุกัญญา ทองจำปา 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๒๕ เด็กหญิงกัญญาทิพย์ ศรีนาเรือง 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๒๖ เด็กหญิงนฤมน ภูชมขื่น 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๒๗ เด็กหญิงวิสุดา สุริสาร 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๒๘ เด็กหญิงพรรณิภา อาจดวงดี 14 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๒๙ เด็กหญิงนุชนารถ สีทา 13 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๓๐ เด็กหญิงอารยา รอดตัวดี 13 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๓๑ เด็กหญิงวิภาดา ภูสมจิตร 12 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๓๒ เด็กหญิงดัยลดา ภูจอมทอง 12 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๓๓ เด็กหญิงปาริชาติ ภูครองแถว 12 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๓๔ เด็กหญิงสุภาพร ไชยดี 12 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๓๕ เด็กหญิงวราพร ภูครองนาค 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๓๖ เด็กชายกิตติพงษ์ กันหาสุข 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๓๗ เด็กชายณัฐพล จันบุตราช 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๓๘ เด็กชายธวัช รัฐวงษา 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๓๙ เด็กชายประภาพล พิจารโชติ 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๔๐ เด็กชายพงศักดิ์ จรทะผา 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๔๑ เด็กชายพิชิต จันบุตราช 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๔๒ เด็กชายภานุพงษ์ พลตื้อ 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๔๓ เด็กชายมาวิน ภูผาลิส้อ 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๔๔ เด็กชายวุฒิชัย ศรีสำโรง 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๔๕ เด็กชายเสกสรร มูลสาร 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๔๖ เด็กชายอนุพงษ์ สีลุน 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๔๗ เด็กชายอภิเชษฐ์ เกษนอก 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๔๘ เด็กชายอภิสิทธิ์ นาคะ 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๔๙ เด็กชายอาทิตย์ สารภักดิ์ 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๕๐ เด็กชายกฤษณพงษ์ ศิลา 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๕๑ เด็กชายโชคดี ภูจอม 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๕๒ เด็กชายไตรภูมิ ยะปะเตา 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๕๓ เด็กชายสหรัฐ ภูครองแถว 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๕๔ เด็กชายสุรเชษฐ์ ภูจอมจิตร 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๕๕ เด็กชายสุรเมท ภูจอมจิตร 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๕๖ เด็กชายดนุพร เหล่ามาลา 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๕๗ เด็กชายนันทนนธ์ มาตรา 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๕๘ เด็กชายสิทธิพร ภูครองเชิง 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๕๙ เด็กชายอภิวัตร บุตรรินทร์ 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๖๐ เด็กหญิงกุลสตรี ภักดี 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๖๑ เด็กหญิงชลิตา ไชยบุดดี 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๖๒ เด็กหญิงชุดาพร จันดา 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๖๓ เด็กหญิงนาริน เหล่าพร 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๖๔ เด็กหญิงปัทมาพร ประจบดี 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๖๕ เด็กหญิงพัฒน์ชลิตา พินิจ 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๖๖ เด็กหญิงวรรณดา ภูนาแร่ 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๖๗ เด็กหญิงสายฝน ภูครองนาค 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๖๘ เด็กหญิงสิริพร ภูครองพลอย 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๖๙ เด็กหญิงอรวรรณ แก้วโสม 14 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๗๐ เด็กหญิงจงรัก เหรียญประยูร 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๗๑ เด็กหญิงชมพูนุช พึ่งพร 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๗๒ เด็กหญิงณัฐฐา พูลศรี 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๗๓ เด็กหญิงนิตยา อาจดวงดี 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๗๔ เด็กหญิงพรชิตา บุตรวงศ์ 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๗๕ เด็กหญิงพรชิตา ภูครองนาค 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๗๖ เด็กหญิงวารี จันบุตราช 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๗๗ เด็กหญิงศิรดา ดูสันเทียะ 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๗๘ เด็กหญิงศิริลักษณ์ จรทะผา 13 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๗๙ เด็กหญิงดวงกมล เหล่าพร 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๘๐ เด็กหญิงพรชิตา ภูกัน 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๘๑ เด็กหญิงพรฤดี ภูครองนาค 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๘๒ เด็กหญิงมลวิภา นามศิริ 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๘๓ เด็กหญิงวิภาสิริ คำนึงเป็น 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๘๔ เด็กหญิงศศิธร โยติสาร 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๘๕ เด็กหญิงสุพัฒตรา ภูครองทอง 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๘๖ เด็กหญิงสุวรรษา มูลผา 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๘๗ เด็กหญิงสุวีรา ทองใบ 12 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ห้วยเม็ก อุทัยกุดโดน ห้วยเม็ก
กส ๔๖๕๕/๑๕๘๘ เด็กชายวัชรพล สวัสดิผล 12 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๘๙ เด็กหญิงหว้านหอม นิ่มนวน 12 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๙๐ เด็กหญิงศิริพร พิเคราะห์งาม 12 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๙๑ เด็กหญิงวรางคณา ขูรูรักษ์ 12 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๙๒ เด็กหญิงเบญญทิพย์ บุตรผา 12 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๙๓ เด็กหญิงสุพรรษา สมวงษ์ 12 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๙๔ เด็กหญิงกมล วาจาเด็ด 12 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๙๕ เด็กหญิงกิดาการ บุญตาแสง 12 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๙๖ เด็กหญิงฐานุมาศ ศรีวรสาร 12 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๙๗ เด็กหญิงสุภาวรรณ บัวเรียน 11 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๙๘ เด็กหญิงนิดา ดิษเจริญ 11 โรงเรียนไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สหัสขันธ์ กลางมาลัย สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๕๙๙ เด็กชายธีระพงษ์ โยมา 12 โรงเรียนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๐๐ เด็กชายวิทยา ปัตตังถาโต 12 โรงเรียนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๐๑ เด็กหญิงขัตติยา แก้วบุรี 12 โรงเรียนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๐๒ เด็กหญิงมาลิสา พลรุ่ง 12 โรงเรียนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๐๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ จำปาม่วง 12 โรงเรียนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๐๔ เด็กหญิงอรสา บุพสังข์ 11 โรงเรียนป่างิ้ววิจิตวิทยา สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๐๕ เด็กชายวันเฉลิม มะลิตัน 13 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๐๖ เด็กชายบรรหาร ชิณฤทธิ์ 13 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๐๗ เด็กชายธีรภัทร์ โคตรวงษ์ 13 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๐๘ เด็กชายอิทธิพล ดลแวววาว 12 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๐๙ เด็กชายชัยยา เทพนา 12 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๑๐ เด็กชายวัชรินทร์ ชวนจิตร 12 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๑๑ เด็กชายนัฐวุฒิ นามโคตร 12 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๑๒ เด็กชายอนิรุช บุติบรรดา 12 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๑๓ เด็กชายนัตพงษ์ แคนบุญจันทร์ 12 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๑๔ เด็กชายศรัณยู ทฤษฎี 12 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๑๕ นางอาภรณ์ น้อยวิลาศ 57 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๑๖ นางวราลักษณ์ สินธุมา 54 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๑๗ นางประครอง ภูมิพานิชย์ 47 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๑๘ นางรุ่งฤดี ไชยคำมี 35 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๑๙ เด็กหญิงขวัญสุดา พันธรักษ์ 13 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๒๐ เด็กหญิงสินใจ สะดวก 13 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๒๑ นางตะวัน พรรณรัตน์ 54 โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๒๒ เด็กชายกฤษณะ จัตุเทน 12 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๒๓ เด็กชายณัฐดนัย จำปา 12 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๒๔ เด็กชายสหรัฐ บรรเลิศ 12 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๒๕ เด็กหญิงชนิดา อิ่มประสงค์ 12 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๒๖ เด็กหญิงเนตรอัปสร ภูแล่นเร็ว 12 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๒๗ เด็กหญิงยุพิน เวียงนนท์ 12 โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ สหัสขันธ์ กัลยาณบริหาร สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๒๘ นายศักดิ์นรินทร์ สินธุโคตร 17 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๒๙ เด็กชายสิวพล การอรุณ 13 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๓๐ เด็กชายธนพล บุญแสน 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๓๑ เด็กชายสมาน ศรีมังกร 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๓๒ นางสาวสุพัตรา นิลโฉม 19 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๓๓ นางสาวดวงใจ การอรุณ 17 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๓๔ นางสาวอรวรรณ โพพะนา 17 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๓๕ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ภูธะโล 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๓๖ เด็กหญิงพิมนภา ติ่งคลองตัน 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๓๗ เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมอนทอง 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๓๘ เด็กหญิงวงทิพา พิมพิลา 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๓๙ เด็กหญิงสุภนิดา นาผักเสี้ยน 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๔๐ เด็กหญิงพรนภา นามนิตย์ 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๔๑ เด็กหญิงนุชรินทร์ ศรีกำพล 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๔๒ เด็กหญิงนุชรา พิกุลดก 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๔๓ เด็กหญิงกิตติมา สอนจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๔๔ เด็กหญิงจันทรา บุญแสน 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๔๕ เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ บุญบุตร 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๔๖ เด็กหญิงนภัสศร โคตนนท์ 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๔๗ เด็กหญิงปณิดา บุตรทุม 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๔๘ เด็กหญิงพัชธริญา เพิ่มสิน 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๔๙ เด็กหญิงภารนรินทร์ หงษ์ชูตา 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๕๐ เด็กหญิงรติมา แสงใสแก้ว 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๕๑ เด็กหญิงวิภาดา ดุพงษ์ 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๕๒ เด็กหญิงสุพรรณ มินยะกากี 12 โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน สหัสขันธ์ คำเชียงวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๕๓ นายวีชรดล พันนาดี 15 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๕๔ เด็กชายธิติสรณ์ ผารุธรรม 13 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๕๕ เด็กชายกิจติพงษ์ ทองคำ 14 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๕๖ เด็กชายเจริญพงษ์ สีบง 14 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๕๗ เด็กหญิงปิยะพร บรมฤทธิ์ 14 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๕๘ เด็กชายกิตติพงษ์ ตาทิพย์ 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๕๙ เด็กชายธนวัฒน์ จุรยา 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๖๐ เด็กชายสุริยันต์ เกตุสุวรรณ 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๖๑ เด็กชายแสงเพชร กมลเรือง 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๖๒ เด็กหญิงปรียนุช สะภา 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๖๓ เด็กหญิงพรมุขดา พิมพิลา 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๖๔ เด็กหญิงพสุนิต ยมศรีเคน 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๖๕ เด็กหญิงยุบลวรรณ เทพมนตรี 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๖๖ เด็กหญิงศิริภักดิ์ ผลสวิง 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๖๗ เด็กหญิงอริสรา ผลเรือง 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๖๘ เด็กหญิงอาริยา จริตน้อม 12 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๖๙ เด็กชายเกียรติศักดิ์ แก้วขอนแก่น 11 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๗๐ เด็กชายธนาวุธ พิมเบ้าทำ 11 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๗๑ เด็กชายศรันย์ พรมรัตน์ 11 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๗๒ เด็กชายศรายุทธ ขันตรี 11 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๗๓ เด็กหญิงชนาธิป นาคอิทร์ 11 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๗๔ เด็กหญิงดาริกา โคตะนนท์ 11 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๗๕ เด็กหญิงนิลฤดี อุทเสน 11 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๗๖ เด็กหญิงปวีณา สารจันทร์ 11 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๗๗ เด็กหญิงมะลิวัลย์ ผลรุ่ง 11 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๗๘ เด็กหญิงอธิชา ผลผาด 11 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๗๙ เด็กชายธนภัทร์ กันทา 10 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๘๐ เด็กชายสศตวรรษ ฉายรัศมี 10 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๘๑ เด็กชายสิทธินนท์ ไชยสา 10 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๘๒ เด็กชายอิทธิกร มณีบูรณ์ 10 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๘๓ เด็กชายอิทธิพล โพธิคำภา 10 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๘๔ เด็กหญิงพัชราภรณ์ โหระเวส 10 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๘๕ เด็กหญิงรัตติกาล พิมวงษ์ 10 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๘๖ เด็กหญิงอังคณา ทองจรัส 10 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์ ถ้ำปลา สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๘๗ เด็กชายวันชัย ระวิวรรณ 13 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๘๘ เด็กชายวิษณุ เสริฐวาสนา 13 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๘๙ เด็กหญิงกิตติยา การละออ 13 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๙๐ เด็กหญิงจิตราภรณ์ เกือสีโท 13 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๙๑ เด็กหญิงเพชรรินทร์ ปะกินัง 13 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๙๒ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ น้อยหลุบเลา 13 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๙๓ เด็กหญิงหัทยา ภาเขียว 13 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๙๔ เด็กชายธนพล ผลจรัส 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๙๕ เด็กชายธนัชชา. ถิ่นวาสนา 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๙๖ เด็กชายธีระศักดิ์ เศรษฐานาม 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๙๗ เด็กชายนิโรจน์ ระวิวรรณ 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๙๘ เด็กชายประพันศักดิ์ แก้วบุญใสย์ 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๖๙๙ เด็กชายสัมฤทธิ์ จำปาลา 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๐๐ เด็กหญิงณัฐกรณ์ เพชรสมัย 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๐๑ เด็กหญิงตะวันนา แซ่ตั้น 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๐๒ เด็กหญิงน้ำทิพย์ ทองวันดี 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๐๓ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ คำวาริห์ 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๐๔ เด็กหญิงสมพร ทาบรรหาร 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๐๕ เด็กหญิงสุพรรษา เพชรสมัย 12 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๐๖ เด็กชายชาญชัย มิยะกรณ์ 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๐๗ เด็กชายณัชพล ปัญญาโส 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๐๘ เด็กชายวรวุฒิ จุลบุรม 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๐๙ เด็กชายอัมรินทร์ โสไกร 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๑๐ เด็กหญิงกาญจนา ปัญญาวงศ์ 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๑๑ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นามบุญ 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๑๒ เด็กหญิงฉวีวรรณ ลาคำ 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๑๓ เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจไว 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๑๔ เด็กหญิงนิภาพร โกษา 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๑๕ เด็กหญิงนิศานาถ พิมภา 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๑๖ เด็กหญิงปิยนันท์ ดวงจันทร์ 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๑๗ เด็กหญิงปิยนุช ดวงจันทร์ 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๑๘ เด็กหญิงแพรวา การวิไล 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๑๙ เด็กหญิงรัศนีพรรณ พรมพยอม 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๒๐ เด็กหญิงวราลี กองคำ 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๒๑ เด็กหญิงวิภาวี ภักดีศรี 11 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๒๒ นายกฤษฎาวัฒน์ ทรัพย์กุล 16 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๒๓ นายบรรพต เกลือสีโท 16 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๒๔ นายดนัย บุญหล้า 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๒๕ นายนนทวัฒน์ ทรัพย์กุล 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๒๖ นายศิริพงษ์ พันนาดี 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๒๗ นายสราวุธ พันการ 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๒๘ นายสุวิทย์ อินทรักษา 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๒๙ นายอนันต์ ไกยะแสง 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๓๐ นางสาวกนิษฐา ไชยบุบผา 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๓๑ นางสาวทิพาพร โคตนนท์ 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๓๒ นางสาวปานกมล คำไสย์ 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๓๓ นางสาวพรสุดา ยุบลศิริ 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๓๔ นางสาวพลวดี ถนอมกุล 15 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๓๕ เด็กชายนนทวัฒน์ การวงศ์ 14 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๓๖ เด็กชายนนทวัฒน์ ทองจรัส 14 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๓๗ เด็กหญิงกนกวรรณ โอระนำ 14 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๓๘ เด็กหญิงเจนจิรา ผลรุ่ง 14 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๓๙ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ การวงศ์ 14 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สหัสขันธ์ สว่างอัมพวัน สหัสขันธ์
กส ๔๖๕๕/๑๗๔๐ นายยัง จันทะโสตถิ์ 83 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๔๑ นายก้าน เกษโส 80 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๔๒ นางวัฒนา แสนมหาชัย 73 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๔๓ นางบู่ ศิสาลัง 73 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๔๔ นางเลือย ในอรชร 71 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๔๕ นายเสน่ อิงเอนุ 71 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๔๖ นางคำภา เกตุโส 70 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๔๗ นางเทียมทัศ อรรถประจง 70 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๔๘ นางสมร พิณรัตน์ 70 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๔๙ นางสุภาพ นัสดา 70 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๕๐ นางลัน นังตะลา 66 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๕๑ นางจอมศรี ผ่านโพธิ์คำ 65 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๕๒ นายเตียง คาดีวี 65 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๕๓ นางจันเพ็ญ เรืองโพน 63 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๕๔ นางบันลัง อิงเอนุ 62 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๕๕ นางธาตุ ผาหัด 61 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๕๖ นางเลี้ยง องเอนุ 59 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๕๗ นางทองเลี่ยม เทศารินทร์ 59 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๕๘ นางหนูเล็ก ด้วงคำภา 59 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๕๙ นายประเคน นาระวิน 57 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๖๐ นางปัญญา ลังภูรี 54 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๖๑ นางสาวอัจฉรา จันทะโสด 19 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๖๒ นายทศพล องคะศาสตร์ 19 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๖๓ เด็กหญิงอริษา ธงภักดิ์ 13 วัดเทพรังษีศิลาราม คำม่วง เทพรังษีศิลาราม คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๖๔ นางบาง เกตุโส 69 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๖๕ นางจอม เตรียมตัว 63 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๖๖ นางนา ราวะรินทร์ 63 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๖๗ นางแถว ปันติ 62 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๖๘ นางบุบผา เถาว์ชารี 61 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๖๙ นางคำจันทร์ แสงกล้า 59 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๗๐ นางเตียง ผ่านสำแดง 59 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๗๑ นางบรรทม คงวาสา 59 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๗๒ นางเภา เกตุโส 59 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๗๓ นางอำนวย ตาติยะ 59 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๗๔ นายสมภาร ตาติยะ 59 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๗๕ นางวิลัย ไชยวรรณ 58 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๗๖ นางสำราญ วังนาทัน 58 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๗๗ นางบัววี เตรียมตัว 55 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๗๘ นางเพียง เถาว์ชารี 55 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๗๙ นางไสย เกยุระ 55 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๘๐ นางทองพูล พังคะโส 49 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๘๑ นางเพียงใบ สายแก้วราช 48 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๘๒ นายไกรทอง ตาติยะ 47 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๘๓ นายเวียงชัย พังคะโส 47 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๘๔ นางกาวงษ์ ศรีสวัสดิ์ 45 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๘๕ นางเงิน สุธาธรรม 45 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๘๖ นายแถว บาลศรี 45 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๘๗ นายไพรวัลย์ สุธาธรรม 45 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๘๘ นางสงวน ตาติยะ 43 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๘๙ นายชัยวัฒน์ ตาติยะ 42 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๙๐ นางสาวพรทิพย์ ม่วงจันทร์ 41 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๙๑ นายทองปาน เกตุโส 41 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๙๒ นางรัตนา สายสินธุ์ 40 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๙๓ นางทองล้วน เกตุโส 39 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๙๔ นายกังวาฬ วังนาทัน 38 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๙๕ นายบุญล้วน เกตุโส 38 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๙๖ นายอดุลย์ ทานทอด 36 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๙๗ นายเอ็ด เถาว์ชารี 36 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๙๘ นางวานิช สายสินธุ์ 34 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๗๙๙ นางสาวสุภิญญา ตาติยะ 29 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๐๐ นายเดชชาติ สินทอง 21 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๐๑ เด็กชายพัชระ เกตุโส 13 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๐๒ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุโส 12 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๐๓ เด็กชายกุมภาพล ศรีแนน 11 วัดสว่างคงคา คำม่วง สว่างคงคา คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๐๔ เด็กชายอาดุลย์ นาดี 14 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๐๕ เด็กชายอิทธิพล เตริ่นวัน 14 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๐๖ เด็กหญิงพลอย กองวงค์ 14 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๐๗ เด็กหญิงเยาวนาถ เสบสบาย 14 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๐๘ เด็กหญิงวราภรณ์ แสงมหาไชย 14 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๐๙ เด็กหญิงอรนุช เทศารินทร์ 14 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๑๐ เด็กชายคณาธิป คะอังกุ 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๑๑ เด็กชายณัฐพล เคหาวิต 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๑๒ เด็กชายเปรมปรีดา พลอ่อน 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๑๓ เด็กชายพรรณลักษณ์ รูปชาติ 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๑๔ เด็กชายพัฒนกิจ เถาว์ทุมมา 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๑๕ เด็กชายวสันต์ ผิวศรี 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๑๖ เด็กชายวุฒิพงษ์ คุณเลิศ 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๑๗ เด็กชายสิทธิพงษ์ ปุเลชะตัง 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๑๘ เด็กชายอนิวัต นังตะลา 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๑๙ เด็กชายอัมรินทร์ ภูชะโงก 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๒๐ เด็กหญิงณัฐวดี สุขคณิต 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๒๑ เด็กหญิงพรรณษา อริสาโพธิ์ 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๒๒ เด็กหญิงเฟื่องฟ้า ศรีบุญเรือง 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๒๓ เด็กหญิงมิตรสินี แก้วสมทอง 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๒๔ เด็กหญิงวราภรณ์ โสมิตร 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๒๕ เด็กหญิงอารยา ซะสันติ 12 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๒๖ เด็กชายนันทวัฒน์ แสงเงินยอด 11 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๒๗ เด็กชายโยธิน บุตรวัง 11 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๒๘ เด็กหญิงรุ่งทิวา คำไสย์ 11 วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง โพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอน คำม่วง
กส ๔๖๕๕/๑๘๒๙ เด็กชายนัฐวุฒิ ภูนิลามัย 14 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สามชัย อโศกธรรมาราม สามชัย
กส ๔๖๕๕/๑๘๓๐ เด็กชายกิตติชัย ศิริภักดิ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สามชัย อโศกธรรมาราม สามชัย
กส ๔๖๕๕/๑๘๓๑ เด็กชายภคพงษ์ นามปัญหา 13 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สามชัย อโศกธรรมาราม สามชัย
กส ๔๖๕๕/๑๘๓๒ เด็กชายณัฐพงษ์ สุโนภักดิ์ 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๓๓ เด็กชายณัฐพล การแปลง 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๓๔ เด็กชายธนากร ภิรมภ์ 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๓๕ เด็กชายพีระพล จันทะวัน 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๓๖ เด็กหญิงชุติสรณ์ อ่อนอินทร์ 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๓๗ เด็กหญิงประภัสรา เหลี่ยมสิงขร 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๓๘ เด็กหญิงพิศิทธิ์ดารา จันทพันธุ์ 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๓๙ เด็กหญิงยศวดี มิ่งแนน 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๔๐ เด็กหญิงศิริพร เสริฐแสนดี 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๔๑ เด็กชายวรชาติ สิงหาวาโน 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๔๒ เด็กชายดิศานุวัตร เนื่องบุรีรัมย์ 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๔๓ เด็กชายวัชระ มูลคำศรี 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๔๔ เด็กหญิงสวรรยา นามลเสน 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๔๕ เด็กหญิงพรรณิกา พลประถม 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๔๖ เด็กหญิงสุพัตรา ชูศรีสิทธิ์ 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๔๗ เด็กหญิงพรรณนิพา กิ่งชมภู 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๔๘ เด็กหญิงสายชล สุขสีกี 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๔๙ เด็กหญิงอรวรรณ วิเชียรชอย 13 โรงเรียนเมืองสมเด็จ สมเด็จ ศรีสว่างสร้างแสน สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๕๐ เด็กชายรัฐพล ศรีชัยพงษ์ 12 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี สมเด็จ มุจรินทราราม สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๕๑ เด็กหญิงณัฐพร วรรณรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี สมเด็จ มุจรินทราราม สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๕๒ เด็กหญิงราตรี สาลาด 14 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล สมเด็จ หนองแวงศิลาราม สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๕๓ เด็กชายคมกฤช แก้งกันป์ 13 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๕๔ เด็กหญิงเบญญาภา การศักดิ์ 13 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๕๕ เด็กชายคุณาธิป นิพล 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๕๖ เด็กชายนัฐพล สีพาบุญ 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๕๗ เด็กชายอนุวัฒน์ ระวิชัย 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๕๘ เด็กหญิงเบญจมาศ คำควร 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๕๙ เด็กหญิงปาริฉัตร ทองโคตร 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๖๐ เด็กหญิงพรเพ็ญ คาดีวี 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๖๑ เด็กหญิงรัชนีกร ไยรีอ่าง 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๖๒ เด็กหญิงวริษา ไร่ไสว 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๖๓ เด็กหญิงวันเพ็ญ ภารบูรณ์ 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๖๔ เด็กหญิงศศิกานต์ ทรัพย์ผาด 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๖๕ เด็กหญิงอนุธิดา ห่างไธสง 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๖๖ เด็กหญิงอัมพร อนุสรณ์ 12 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๖๗ เด็กหญิงพิมณพัตร สาลี 14 โรงเรียนบ้านคำหม่วย สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๖๘ เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิ์ขี 13 โรงเรียนบ้านคำหม่วย สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๖๙ เด็กชายถิรวัสส์ กาวี 13 โรงเรียนบ้านคำหม่วย สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๗๐ เด็กหญิงศิริญญา งานไว 12 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๗๑ เด็กหญิงกนกวรรณ ขจรสัตย์ 13 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๗๒ เด็กหญิงรวงทอง บุญไสย์ 13 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๗๓ เด็กหญิงสุพิน คำไสย์ 13 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๗๔ นางสาวกัญญารัตน์ สงคราม 18 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๗๕ นางสาวเกศนี พงษ์จันทร์ 18 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๗๖ นางสาวชนิดา อาริสาโพธิ์ 18 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๗๗ นางสาวพัชรี สามารถ 18 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๗๘ นางสาวพีรภรณ์ จันทะวัน 18 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๗๙ นางสาววรารณ์ โมระสาก 18 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๘๐ นางสาวบังอร ศรีเวียง 16 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๘๑ นางสาววิไลวรรณ พรมศรี 16 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๘๒ นายเทวฤทธิ์ มังคะรัตน์ 16 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๘๓ นายนฤพนธ์ อรรคชัย 16 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๘๔ นางสาวพนิดา เกตุศิริ 15 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๘๕ นางสาววิภารัตน์ บรรจง 15 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๘๖ นางสาวสุพัตตา ประชารุ่ง 15 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๘๗ เด็กชายสุวัจชัย บัวหอม 14 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๘๘ เด็กหญิงนิภาพร ตะนัด 14 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๘๙ เด็กหญิงภัสรา ทองคำวัน 14 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๙๐ เด็กหญิงลลิตา นามนิตย์ 14 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สมเด็จ มัชฌิมาวาส สมเด็จ
กส ๔๖๕๕/๑๘๙๑ เด็กชายภัทรกร ขัยหนองแปน 11 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๘๙๒ เด็กชายจิรายุ โพธิ์วิเศษ 11 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๘๙๓ เด็กหญิงชนิกานต์ กมลแสน 12 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๘๙๔ เด็กหญิงปณิดา มะลานวน 12 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๘๙๕ เด็กหญิงคณิกา โคตรศรี 12 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๘๙๖ เด็กหญิงภัคจีรา กมลแสน 12 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๘๙๗ เด็กหญิงมาริสา ศรีรัตนพันธ์ 11 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๘๙๘ เด็กหญิงณัฐวดี เคนหา 11 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๘๙๙ เด็กหญิงจิราภรณ์ ยุบลเมฆ 11 โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๐๐ เด็กชายวัฒนา ศรีรารักษ์ 14 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๐๑ เด็กชายภานุพงษ์ คงวิชัย 14 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๐๒ เด็กชายชาญณรงค์ ยุบลไสย 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๐๓ เด็กชายธนะเทพ อุทวงค์ 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๐๔ เด็กชายธนากร จันทร์พรมชู 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๐๕ เด็กชายธวัชชัย ขันนามล 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๐๖ เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ตีทอง 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๐๗ เด็กชายฤทธิ์ชัย แดนประกรณ์ 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๐๘ เด็กชายเอกพงษ์ คุ้มนาเรียง 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๐๙ เด็กชายจิรศักดิ์ นามณีโชติ 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๑๐ เด็กชายพีระพงษ์ ยุบลเมฆ 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๑๑ เด็กชายรัชนนท์ บุญมาอุต 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๑๒ เด็กหญิงนนทรมย์ วงษ์วรรณ 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๑๓ เด็กหญิงปรารถนา โยธานันท์ 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๑๔ เด็กหญิงพรพรรณ ยุบลพันธุ์ 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๑๕ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จอมทรักษ์ 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๑๖ เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริภาส 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๑๗ เด็กหญิงสุจิตรา โพธิสวัสดิ์ 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๑๘ เด็กหญิงเสาวณีย์ แก้วตาเหรียญ 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๑๙ เด็กหญิงอรพรรณ พิศนอก 13 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๒๐ เด็กหญิงสุดารัตน์ เยาวรุฒ 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๒๑ เด็กหญิงเกศินี ทวีโชติ 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๒๒ เด็กหญิงช่อผกา จงชมผา 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๒๓ เด็กหญิงประดับดาว ภูมิประหมัน 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๒๔ เด็กหญิงปวีณา ปาทะวงค์ 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๒๕ เด็กหญิงภัสรา ยุบลเพลิด 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๒๖ เด็กหญิงมธุรส เงาโงน 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๒๗ เด็กหญิงสุนิสา ทวีโชติ 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๒๘ เด็กหญิงสถาพร อุทโธ 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๒๙ เด็กหญิงอรุณรัตน์ หงส์วิไล 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๓๐ เด็กหญิงอลิษา ชมมร 12 โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม ร่องคำ อุมังคละนาเรียง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๓๑ นายนที สีสะ 15 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๓๒ นายวรพล ผลทิพย์ 15 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ เมืองกาฬสินธุ์ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๓๓ เด็กชายกฤษฎากรณ์ แสงพันธ์ 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๓๔ เด็กชายคมกริช ติมุลา 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๓๕ เด็กชายจักรพันธ์ ทองใบ 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๓๖ เด็กชายพงสิทธิ์ อินทร์พินิจ 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๓๗ เด็กชายพีรภัทร สองใหม่ 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๓๘ เด็กชายสมศักดิ์ จอมทรักษ์ 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๓๙ เด็กชายสันติชัย ฤทธินัน 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๔๐ เด็กชายอภิวัฒน์ ตรีกมล 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๔๑ นางวรกัญญา วิเศษศิลป์ 52 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๔๒ นางสาวนงลักขณา วิเศษศิลป์ 16 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๔๓ เด็กหญิงกาญจนา ทองประ 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๔๔ เด็กหญิงนพพร เยาวเสริฐ 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๔๕ เด็กหญิงนภารัตน์ การวงค์ 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๔๖ เด็กหญิงนรินท์ หรสิทธิ์ 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๔๗ เด็กหญิงพัชริกา วิสุงเร 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๔๘ เด็กหญิงมลัยพร คำแก้ว 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๔๙ เด็กหญิงอรดา กาละพันธ์ 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างธรรมรังษี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๕๐ เด็กชายนิมิต จงผดุง 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างโสภาเหล่าเขือง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๕๑ เด็กหญิงจินตนา คงวิชัย 12 โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ร่องคำ สว่างโสภาเหล่าเขือง ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๕๒ เด็กชายณัฐวุฒิ แจ้งสว่าง 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๕๓ เด็กชายธนพร แดนประกรณ์ 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๕๔ เด็กชายนพรุจ อังคะนิด 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๕๕ เด็กชายนิติธร ศรีสีถาน 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๕๖ เด็กชายบุรินทร์ ฝ้ายขาว 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๕๗ เด็กชายนันทวุฒิ บุรีรัตน์ 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๕๘ เด็กชายเนติพงษ์ ศิริภาส 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๕๙ เด็กชายชาญชัย ต้นคูณ 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๖๐ เด็กชายภราดร ยุบลชิต 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๖๑ เด็กชายวีระยุทธ ประเสริฐสังข์ 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๖๒ เด็กชายสิทธิโชค ชูศรีวาสน์ 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๖๓ เด็กชายสุทธิพงษ์ ยุบลเลิศ 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๖๔ เด็กชายอธิป อาษานอก 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๖๕ เด็กหญิงจินดารัตน์ จอมทรักษ์ 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๖๖ เด็กหญิงปฏิกาล พิลุณร์ 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๖๗ เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วปัญญา 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๖๘ เด็กหญิงแพรวพรรณ ผ่องกาไสย 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๖๙ เด็กหญิงวรัญญา แม่นปืน 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๗๐ เด็กหญิงอิงคนันท์ มังสุไร 13 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๗๑ เด็กหญิงพรรนิดา แก้วลาด 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๗๒ เด็กหญิงพรรวษา คิวเบ้าเมือง 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๗๓ เด็กหญิงพลอย ไพรัตน์ 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๗๔ เด็กหญิงวิภาดา เยาวรุฒ 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๗๕ เด็กหญิงสิริญากร ชัยชำนาญ 12 โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ ร่องคำ สว่างสามัคคี ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๗๖ เด็กชายจักรกฤษณ์ น้อยอามาตย์ 14 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๗๗ เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญมา 14 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๗๘ เด็กชายโยธิน หงษ์ร่อน 14 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๗๙ เด็กชายนลรวัช คันธีรัตน์ 13 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๘๐ เด็กชายอัษฏาวุธ ระดามาตย์ 13 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๘๑ เด็กหญิงคชาภรณ์ แก่นท้าว 14 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๘๒ เด็กหญิงมิ่งขวัญ ภูขมัง 13 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๘๓ เด็กหญิงอาริยา เสาร์ศิริ 13 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๘๔ เด็กหญิงนิตยา ชมมร 13 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๘๕ เด็กหญิงพรรณวดี สัตย์นาโค 13 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๘๖ เด็กหญิงพิมลดา ฉายถวิล 13 โรงเรียนร่องคำ ร่องคำ กระยอม ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๘๗ เด็กชายนิพนธ์ ประจันทร์ 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๘๘ เด็กชายพรพงษ์ กาญจนวงค์ 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๘๙ เด็กชายศุภฤกษ สายโรจน์ 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๙๐ เด็กชายกิตติศักดิ์ พิมมา 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๙๑ เด็กชายจักรินทร์ ศรีอ่อน 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๙๒ เด็กชายชัยรัตน์ คนขยัน 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๙๓ เด็กชายสรสิทธิ์ สุมรัมย์ 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๙๔ เด็กหญิงกฤษณา ศรีแพงมูล 14 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๙๕ เด็กหญิงกนกอร มาลาสาย 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๙๖ เด็กหญิงสุติมาพร ดำบรรณ์ 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๙๗ เด็กหญิงจิราวรรณ เยาวขันธ์ 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๙๘ เด็กหญิงพิมพ์แก้ว สุเทวี 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ
กส ๔๖๕๕/๑๙๙๙ เด็กหญิงแพรวนภา อันโนนจารย์ 13 โรงเรียนด่านใต้วิทยา ร่องคำ ด่านใต้ ร่องคำ

~~~~~~~~~