ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดมหาสารคาม ภาค ๙

ส่งสอบ ๔,๙๗๐ คน ขาดสอบ ๑,๔๗๑ คน คงสอบ ๓,๔๙๙ คน สอบได้ ๒,๓๑๔ คน สอบตก ๑,๑๘๕ คน (๖๖.๑๓%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
มค ๔๖๕๕/๐๐๐๑ เด็กชายศุภวิชญ์ บุตรดีสุวรรณ 14 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาชัย เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๐๒ นางสาวศศิธร สุนทรกุมภ์ 15 โรงเรียนผดุงนารี เมืองมหาสารคาม มหาชัย เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๐๓ นางสาวสุพรรณี สุราช 15 โรงเรียนผดุงนารี เมืองมหาสารคาม มหาชัย เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๐๔ เด็กหญิงรุจิรา เรืองสมบัติ 14 โรงเรียนผดุงนารี เมืองมหาสารคาม มหาชัย เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๐๕ นางทรงศรี ทวยภา 53 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม อภิสิทธิ์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๐๖ นางจิตตวดี ธนูสา 39 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม อภิสิทธิ์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๐๗ เด็กหญิงรวิภา บำรุงไทย 12 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม อภิสิทธิ์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๐๘ นายวิทยา โยธาวุทธ 17 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม อภิสิทธิ์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๐๙ นางสาววรรณิดา นามคำภา 16 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม อภิสิทธิ์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๑๐ นางสาวอุไรรัตน์ อุทัยนาง 16 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม อภิสิทธิ์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๑๑ เด็กหญิงณัฐมน พลมั่น 12 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม อภิสิทธิ์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๑๒ เด็กหญิงปรัชญาณี มะโรงรัตน์ 12 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม อภิสิทธิ์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๑๓ เด็กชายปิยะ นากลาง 11 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม อภิสิทธิ์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๑๔ นางสาวเสาลักษณ์ ทองหล่อ 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๑๕ นางสาวศิริโสภา มูลสมบัติ 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๑๖ นายอรุณกมล หล่าคำ 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๑๗ นายอภิสิทธิ์ มิตตัสสะ 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๑๘ นายวุฒิชัย บุญประวงศ์ 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๑๙ นายอาทิตย์ โยวะศรี 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๒๐ นายทนงศักดิ์ ศรสัมฤทธิ์ 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๒๑ นายนิดารัตน์ ตะวัน 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๒๒ นายสุดาลักษณ์ ทวีโชค 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๒๓ นางสาววราภรณ์ ทับสมบัติ 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๒๔ นางสาวประกาย อุทัยบาล 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๒๕ นายอนันต์ อุทัยบาล 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๒๖ นายวัชราภรณ์ นามมัสสา 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๒๗ นายนที วังหอม 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๒๘ นางสาววิลัดดา ตะนัยศรี 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๒๙ นางสาวภัทราภรณ์ นามวิเศษ 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๓๐ นางสาววารุณี นามเต 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๓๑ นางสาวอภิญญา ศรีเหรา 15 โรงเรียนบ้านหนองคู เมืองมหาสารคาม หัวนาคำ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๓๒ นายไชยยันต์ คณะมะ 26 กศน.มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เครือวัลย์สุทธาวาส เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๓๓ นายสายันห์ คำหารพล 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เครือวัลย์สุทธาวาส เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๓๔ นายณรงค์ศักดิ์ ศรีรัตนพันธ์ 18 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เครือวัลย์สุทธาวาส เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๓๕ นายสุบิน นันทะเสน 18 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เครือวัลย์สุทธาวาส เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๓๖ นายสราวุธ นามสง่า 17 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เครือวัลย์สุทธาวาส เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๓๗ เด็กหญิงณัฐณิชา พรไตร 12 โรงเรียนอนุบาลกิติยา เมืองมหาสารคาม ศรีสวัสดิ์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๓๘ เด็กหญิงอณัชชา แซ้ลิ้ม 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เมืองมหาสารคาม ปรมัยยิกาวาส เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๓๙ เด็กหญิงวันทนีย์ คำศิริรักษ์ 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เมืองมหาสารคาม ปรมัยยิกาวาส เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๔๐ นางสาวลดาพร คำศิริรักษ์ 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย เมืองมหาสารคาม ปรมัยยิกาวาส เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๔๑ นายดี มุลิจันทร์ 70 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๔๒ นายอำนาจ สนิทยิ่ง 58 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๔๓ นายสุบัน ศรีรักษา 50 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๔๔ นายนพรัตน์ ประกิระสา 47 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๔๕ นายสุรเดช ศรีลำโกน 45 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๔๖ นายสาโรจน์ หอมดี 44 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๔๗ นายสงวนศักดิ์ สีใสย์ 43 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๔๘ นายชุมพร ประเสริฐศิริ 39 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๔๙ นายธงชัย กะวิเศษ 34 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๕๐ นางสาวจารุวรรณ ปาปะโพธิ์ 32 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๕๑ นายประภาส ขันซ้าย 32 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๕๒ นายอังคาร ศิริคำ 32 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๕๓ นายกฤษณ์ ธีรภัคสิริ 30 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๕๔ นายประหยัด โพธิ์บี 27 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๕๕ นายอัศนกฤช พนมเริงไชย 24 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๕๖ นายอำนาจ ประภาวิชา 24 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๕๗ นายกฤษฎา โยธานันต์ 19 วัดบูรพาราม เมืองมหาสารคาม บูรพาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๕๘ นางสาวภัสราพร กาลิพล 18 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๕๙ นายธวัชชัย หอมไธสง 18 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๖๐ นางสาวนุชจรี สีทรงฮาต 17 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๖๑ นางสาวเมวดี สิทธิจันทร์ 17 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๖๒ นางสาวณัฐมล พลแก้ว 16 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๖๓ นางสาวนิราวรรณ วรรณา 16 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๖๔ นางสาวปาลิดา ประทุมมา 16 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๖๕ นางสาวพรรณมณี การภูธร 16 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๖๖ นางสาวอารยา ขานดา 16 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๖๗ นางสาวสุภาวดี สิงทอง 15 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๖๘ นางสาวสุกัญญา จันทาสี 15 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๖๙ เด็กหญิงพนิดา สิงหรณ์ 14 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคาม ขุนพรหมดำริ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๗๐ เด็กชายเกียรติศักดิ์ พลเตมา 12 โรงเรียนบ้าหนองเขื่อนช้าง เมืองมหาสารคาม กุญชรวนาราม เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๗๑ นายเนตรวัฒน์ อาจสอน 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๗๒ นายพิทักษ์ ทัพโยธา 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๗๓ นางสาวปาลิตา พุทไธสง 15 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๗๔ นางสาวสุชาดา ศรีทรงฮาต 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๗๕ นางสาวนันทิยา เพ็ญสุข 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๗๖ นางสาวเมธาวี ทัพบุตร 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๗๗ นางสาวพิมลพรรณ โพธา 15 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๗๘ นางสาวณัฐวราภรณ์ อุดมไชย 15 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๗๙ นางสาวศดานันท์ บุญนาน 16 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๘๐ เด็กหญิงฐิติพร หาญวงศ์ 14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคาม ปัจฉิมทัศน์ เมืองมหาสารคาม
มค ๔๖๕๕/๐๐๘๑ นางวารุณี จันทร์เรือง 43 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๘๒ นายเพชรตรี สีโยพล 16 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๘๓ เด็กหญิงวรากานต์ ขาญวิถี 14 โรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๘๔ เด็กหญิงสุพัตตรา สะตะ 14 โรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๘๕ เด็กหญิงเกษรินทร์ ต่ายธานี 12 โรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๘๖ เด็กหญิงพุทธธิดา หัสพิมพ์ 12 โรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๘๗ เด็กหญิงศิริญญา จอมคำสิงห์ 12 โรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๘๘ เด็กชายพีระพัฒน์ บุตรแก่นชาย 11 โรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๘๙ เด็กหญิงปิยภรณ์ เดชภูแก้ว 11 โรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๙๐ เด็กหญิงมณีรัตน์ โนนสุวรรณ์ 11 โรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๙๑ เด็กหญิงวิชชุดา ทุนเพิ่ม 11 โรงเรียนวังบัวสามัคคีวิทยา กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๙๒ นางสาวนิตยา สีเสมอ 32 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๙๓ นางสาวพันธีตรา สามารถ 29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๙๔ เด็กชายกิตติพิชญ์ สุดเพราะ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๙๕ เด็กชายศรายุทธ ชนะการี 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๙๖ เด็กชายสิรดนัย พุทธบุตร 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๙๗ เด็กหญิงกนกพรรณ เผ่าแสนเมือง 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๙๘ เด็กหญิงกมลรัตน์ นาทองหล่อ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๐๙๙ เด็กหญิงกมลษิณี วิเศษลา 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๐๐ เด็กหญิงกฤติยากร เตียนพลกรัง 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๐๑ เด็กหญิงกษิรา นวลจันทร์ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๐๒ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ ตรีเนตร 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๐๓ เด็กชายกานต์ ปานเพชร 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๐๔ เด็กหญิงกิติ์สิริ แก้วดี 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๐๕ เด็กหญิงกุลธิดา แสนจันทร์ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๐๖ เด็กหญิงจันทิมา สาโรจน์ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๐๗ เด็กหญิงจิดาภา บุตรสุวรรณ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๐๘ เด็กหญิงจิรภิญญา หอมยิ่ง 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๐๙ เด็กหญิงณัญญาพร นาสุริวงค์ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๑๐ เด็กหญิงพรรษชน ไผ่ฤทธิ์ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๑๑ เด็กหญิงพัทธนันท์ ศรีสิทธิ์ 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๑๒ เด็กหญิงภัทรวดี หัตถพนม 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๑๓ เด็กหญิงวริครา เลิศพุทธิพงศ์พร 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๑๔ เด็กหญิงวัสนนันท์ ชลเดช 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๑๕ เด็กหญิงสิรินุช ตาลประเดิม 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๑๖ เด็กหญิงสุวารี ถนัดค้า 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันทรวิชัย สว่างวารี กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๑๗ เด็กชายชนะพงศ์ หาญลือ 12 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กันทรวิชัย เสนานิคม กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๑๘ เด็กชายธนากร ภูกาบิน 12 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กันทรวิชัย เสนานิคม กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๑๙ เด็กชายอภิชัย สืบสวน 12 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กันทรวิชัย เสนานิคม กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๒๐ เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วชาลี 12 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กันทรวิชัย เสนานิคม กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๒๑ นายวิชาญ อ่อนบัวขาว 52 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง กันทรวิชัย เสนานิคม กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๒๒ นายพิชัย บุญมาหนองคู 44 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง กันทรวิชัย เสนานิคม กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๒๓ เด็กหญิงวาสนา กริมรัมย์ 10 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง กันทรวิชัย เสนานิคม กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๒๔ เด็กหญิงวรรณวิสา ทาสีภู 10 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง กันทรวิชัย เสนานิคม กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๒๕ นายปริญญา สุวรรณโคตร 17 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๒๖ นายมิ่งเมือง ไชยบุตร 15 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๒๗ เด็กชายอรรถพร ผลากุล 13 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๒๘ นายธนพล แก้วธรรม 15 โรงเรียนกันทรวิชัย กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๒๙ นายอมรเทพ แปงแก้ว 16 โรงเรียนกันทรวิชัย กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๓๐ เด็กหญิงปริฉัตร สารสี 14 โรงเรียนกันทรวิชัย กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๓๑ นางสาวปริญดา โพธิ์ทอง 15 โรงเรียนกันทรวิชัย กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๓๒ เด็กหญิงนภาพร เหล่าพรม 14 โรงเรียนกันทรวิชัย กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๓๓ นางสาวอรพรรณ ภูลายดอก 15 โรงเรียนกันทรวิชัย กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๓๔ เด็กหญิงประกายกานตน์ พลตื้อ 14 โรงเรียนกันทรวิชัย กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๓๕ นางสาวปิยาอร แสงจันดา 16 โรงเรียนกันทรวิชัย กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๓๖ นายจุฑาวัฒน์ ภูชมชวน 16 โรงเรียนกันทรวิชัย กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๓๗ เด็กชายจิรพล โนนค้อ 10 โรงเรียนบ้านคอกม้า กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๓๘ เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่อื้อ 10 โรงเรียนบ้านคอกม้า กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๓๙ เด็กชายนรากร ฉัตรเกษม 10 โรงเรียนบ้านคอกม้า กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๔๐ เด็กหญิงจิตรนภา สีประทุม 10 โรงเรียนบ้านคอกม้า กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๔๑ เด็กหญิงปิยะดา บุญเผย 10 โรงเรียนบ้านคอกม้า กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๔๒ เด็กหญิงวนิดา ชาสอน 10 โรงเรียนบ้านคอกม้า กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๔๓ เด็กหญิงอังศิณา ภูมี 10 โรงเรียนบ้านคอกม้า กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๔๔ เด็กชายเฉลิมเกียรติ พิลาพัด 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๔๕ เด็กชายบุญล้อม เกรียกกุฑัณฑ์ 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๔๖ เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีสะอาด 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๔๗ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลาทอนทาป 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๔๘ เด็กหญิงชุดาภา กำจร 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๔๙ เด็กหญิงบุษบา หงษ์สา 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๕๐ เด็กหญิงปัณฑิตา สีละวัน 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๕๑ เด็กหญิงพรทิพย์ สิงห์สีทา 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๕๒ เด็กหญิงวิภาดา โสนะโชติ 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๕๓ เด็กหญิงศุภนิดา ผลผะกา 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๕๔ เด็กหญิงสันธิยาภรณ์ ภูลายใบ 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๕๕ เด็กหญิงอังคณิตย์ เหล่าวงษี 11 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๕๖ นายใจ พลเทพ 52 โรงเรียนอิตื้อดอนหวายขมิ้น กันทรวิชัย สุวรรณมงคล กันทรวิชัย
มค ๔๖๕๕/๐๑๕๗ เด็กหญิงลัดดา แก้วขุนทด 14 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร แกดำ บูรพาหนองบัว แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๕๘ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปุริเส 14 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร แกดำ บูรพาหนองบัว แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๕๙ นายจักรพรรดิ อุทธารนิช 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๖๐ นายธีระพล หมื่นศรีพรม 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๖๑ นายศุภมิตร สุหา 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๖๒ นายสมภพ ไชยสอน 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๖๓ นายสัจธรรม แผลติตะ 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๖๔ เด็กชายจักรวาล แผนใหญ่ 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๖๕ เด็กชายชัยชาญ ชุมพล 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๖๖ เด็กชายชัยณรงค์ ใจสว่าง 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๖๗ เด็กชายธนวัฒน์ ทองนาคะ 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๖๘ เด็กชายธีระพงษ์ อัคเทพ 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๖๙ เด็กชายอารักษ์ เพียงเกตุ 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๗๐ เด็กชายจักรกฤษณ์ อรัญมิตร 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๗๑ เด็กชายฉัตรมงคล สุโพธิ์ 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๗๒ เด็กชายธนภัทร ไชยทา 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๗๓ เด็กชายธนวัฒน์ อัคนิจ 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๗๔ เด็กชายธนาวุฒิ คำศรี 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๗๕ เด็กชายพลวัฒน์ รักษาภักดี 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๗๖ เด็กชายโภไคย สุโพธิ์อามาตร 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๗๗ เด็กชายสมพล ช่วยจะโปะ 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๗๘ เด็กชายสุนทร นาทิพย์ 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๗๙ เด็กชายอุปถัมย์ จันทะกล 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๘๐ นายอภิสิทธิ์ วรสุทธิ์ 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๘๑ นางสาวกมลพร หนูเข็ม 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๘๒ นางสาวกัญญารัตน์ ภูพานใหญ่ 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๘๓ นางสาวชาลินี หลวงจำปา 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๘๔ นางสาวนีรเนตร แสงวงศ์ 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๘๕ นางสาววรรณภา พลมนตรี 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๘๖ นางสาววิลาวัลย์ แก้วสม 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๘๗ นางสาวศิริวรรณ พันชมภู 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๘๘ นางสาวสุกัญญา สุโพธิ์ 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๘๙ นางสาวสุทธิดา สัมฤทธิ์รินทร์ 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๙๐ นางสาวอัจฉราพรรณ ประโพเทติ 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๙๑ นางสาวอารีญา จันทะกล 15 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๙๒ เด็กหญิงกานดา สุโพธิ์อามาตร 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๙๓ เด็กหญิงจิระประภา ขามก้อน 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๙๔ เด็กหญิงดวงตา ภูสีฤทธิ์ 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๙๕ เด็กหญิงนฤมล ประทุมตะ 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๙๖ เด็กหญิงโสรยา พัฒเพ็ง 14 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๙๗ เด็กหญิงณัฐธิดา ทิพพิชัย 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๙๘ เด็กหญิงทิพรดา ตะนัยศรี 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๑๙๙ เด็กหญิงพิริยา เรียงภักดี 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๐๐ เด็กหญิงอนัตตา สุวรรณไศละ 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๐๑ เด็กหญิงอภิญญา ปัญญาพิมพ์ 13 โรงเรียนเหล่าจั่นนาภู แกดำ เหล่าจั่น แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๐๒ เด็กหญิงรัตติกาล เทเสนา 12 โรงเรียนบ้านโพนสวาง แกดำ หนองบัว แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๐๓ นายปรีชา โสมนาวัด 17 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๐๔ เด็กชายธนเทพ คำสีแก้ว 14 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๐๕ เด็กชายบรรจง จันทจร 14 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๐๖ เด็กชายพลภัทร ใจมานะ 14 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๐๗ เด็กชายไพวัลย์ หินลิลา 14 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๐๘ เด็กชายธเนศ หินลิลา 13 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๐๙ เด็กชายนันทวัฒน์ โยธะคง 13 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๑๐ เด็กชายสุรชัย มะสุข 13 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๑๑ เด็กชายอัครินทร์ สารบุญ 14 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๑๒ เด็กหญิงจิราวรรณ มาตรภูธร 14 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๑๓ เด็กหญิงเบญจวรรณ พิมณวรรณ 14 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๑๔ เด็กหญิงวิลัย คำสีแก้ว 14 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๑๕ เด็กชายสถาพร อุตราช 12 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๑๖ เด็กชายอิศรา มาตรแสง 12 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๑๗ เด็กหญิงธมลวรรณ น้อยใส 12 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๑๘ เด็กหญิงนริศรา ราชานู 12 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๑๙ เด็กหญิงวิยะดา คลังชำนาญ 12 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๒๐ เด็กหญิงสิรินทรา สารบุญ 12 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๒๑ เด็กหญิงสุพัตรา บุญสมบัติ 12 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๒๒ เด็กหญิงสุภาพร สุทธิประภา 12 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๒๓ เด็กหญิงอัญชลี นามคุณ 12 โรงเรียนป่าข่างโนนลาน แกดำ ป่าแดง แกดำ
มค ๔๖๕๕/๐๒๒๔ นายศตวรรษ ธิมุนี 18 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๒๕ นางสาวจิรวรรณ เสนานันท์ 15 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๒๖ เด็กชายทัศน กาหลง 14 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๒๗ เด็กชายอนุชิต บุญญาสิทธิ์ 14 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๒๘ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทร์สามารถ 14 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๒๙ เด็กหญิงสุวรรณิษา กาหลง 14 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๓๐ เด็กหญิงเสาวณี วงศ์ฮาตจันทร์ 14 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๓๑ เด็กหญิงอรวรรณ สุริวงแก้ว 14 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๓๒ นายนุชา วงฮาด 16 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๓๓ นางสาวสุชานันท์ เมยศรี 15 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๓๔ เด็กชายณัฐพงษ์ เนื่องจรรยา 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๓๕ เด็กชายภาณุพงษ์ บุราณดี 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๓๖ เด็กชายศิวณัฐ ฉิมมา 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๓๗ เด็กชายสัญชัย สาชิน 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๓๘ เด็กชายอิทธิกร ตันติเอมอร 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๓๙ เด็กหญิงชนม์นิภา ไวแสง 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๔๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสงอ่อน 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๔๑ เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงเพชร 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๔๒ เด็กหญิงอภิญญา โยมา 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๔๓ เด็กชายอรรพล วรผาบ 14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๔๔ นางณปภัช บุตรศรี 35 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๔๕ สิบเอกดุสิต จันทรงกุล 34 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๔๖ นางจุไรลักษณ์ เกียงขวา 33 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๔๗ เด็กชายเจตนิพัทธ์ โพธิ์ศรี 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๔๘ เด็กชายสุธิศักดิ์ แคนติ 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๔๙ เด็กหญิงชนัชพร มีเลข 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๕๐ เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทะแสง 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๕๑ เด็กหญิงบุษกร โพธิเสน 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๕๒ เด็กหญิงพลอยไพลิน พิมชะวะนัด 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๕๓ เด็กหญิงพศิกา ศรีภักดี 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๕๔ เด็กหญิงพัชราพรรณ เขียวใส 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๕๕ เด็กหญิงศิริวรรณ อู่อรุณ 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๕๖ เด็กหญิงสุชานาถ วรผาบ 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๕๗ เด็กหญิงสุนันทา วงศ์ฮาตจันทร์ 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๕๘ เด็กหญิงอาทิตยา หม้อน่วม 13 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรัง กลางกุดรัง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๕๙ นายบุญเทียบ ไชยชิน 57 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๖๐ เด็กชายเก่ง แสนดี 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๖๑ เด็กชายณัฐพล นาปาน 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๖๒ เด็กชายทนงศักดิ์ จำปามูล 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๖๓ เด็กชายธวัชชัย เมตไธสงค์ 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๖๔ เด็กชายธัญพงษ์ วงฮาด 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๖๕ เด็กชายภราดร โพธิ์ชารี 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๖๖ เด็กชายศุภมิตร ปักกาสาสัง 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๖๗ เด็กชายอดิศักดิ์ ลามพัฒน์ 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๖๘ เด็กหญิงทิพากร แก่นสิงห์ 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๖๙ เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำทับ 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๗๐ เด็กหญิงเพ็ญศิริ ดวงกางเงาะ 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๗๑ เด็กหญิงสุมลรัตน์ ตลอดชัยสงค์ 12 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก กุดรัง กุดเม็ก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๗๒ เด็กชายกรรชัย ศรีหนองโตร 12 โรงเรียนหนองคลองหัวขัว กุดรัง หัวขัว กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๗๓ เด็กชายพัฒนพล สีทับ 12 โรงเรียนหนองคลองหัวขัว กุดรัง หัวขัว กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๗๔ เด็กหญิงกวินวิกา จันทจร 12 โรงเรียนหนองคลองหัวขัว กุดรัง หัวขัว กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๗๕ เด็กหญิงรุ่งพร น้ำดอกไม้ 12 โรงเรียนหนองคลองหัวขัว กุดรัง หัวขัว กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๗๖ เด็กหญิงสายชล เบ้าคำ 12 โรงเรียนหนองคลองหัวขัว กุดรัง หัวขัว กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๗๗ เด็กหญิงสุธิตา น้ำดอกไม้ 12 โรงเรียนหนองคลองหัวขัว กุดรัง หัวขัว กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๗๘ เด็กหญิงอทิตติยา หลานเศษฐา 12 โรงเรียนหนองคลองหัวขัว กุดรัง หัวขัว กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๗๙ เด็กหญิงอรพรรณ สามพันธ์ 12 โรงเรียนหนองคลองหัวขัว กุดรัง หัวขัว กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๘๐ เด็กหญิงอลิษา ศรีฤทธิ์ 12 โรงเรียนหนองคลองหัวขัว กุดรัง หัวขัว กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๘๑ เด็กหญิงอารีญา วงชารี 12 โรงเรียนหนองคลองหัวขัว กุดรัง หัวขัว กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๘๒ นางสาวจารุวรรณ สีทับ 17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๘๓ นางสาวนิภาพร โพธิ์ตก 17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๘๔ นางสาวพรวจี ศรีสุวอ 17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๘๕ นางสาวสายธาร มะโฮง 17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๘๖ นายเกษมศักดิ์ กาหลง 17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๘๗ นายชัยกร วงค์ชารี 17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๘๘ นายณัฐวัชร อ่อนนุ่ม 17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๘๙ นายวรวัฒน์ มัชฌิมา 17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๙๐ นายสถาพร อันอ่อน 17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๙๑ เด็กชายทักศนัย มะโฮง 11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๙๒ เด็กชายนครินทร์ กาหลง 11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๙๓ เด็กชายยศพล ทรัพย์สมบัติ 11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๙๔ เด็กชายศราวุธ เสี่ยวโพนทัน 11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๙๕ เด็กชายเสกสรรค์ อันอ่อน 11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด กุดรัง โนนสะอาด กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๙๖ เด็กชายชรินทร์ แชะรัมย์ 13 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง กุดรัง บ่อแก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๙๗ เด็กชายชลทิตย์ หลวงนันท์ 13 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง กุดรัง บ่อแก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๙๘ เด็กชายพีระพล เข็มเพ็ชร 13 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง กุดรัง บ่อแก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๒๙๙ เด็กชายศิวพันธ์ ศรีทับ 13 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง กุดรัง บ่อแก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๐๐ เด็กหญิงรังสิยา เสนาวัน 13 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง กุดรัง บ่อแก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๐๑ เด็กหญิงวรภรณ์ แสนศรี 13 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง กุดรัง บ่อแก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๐๒ เด็กหญิงอรยา วงค์แสน 13 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง กุดรัง บ่อแก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๐๓ เด็กหญิงพัชรมัย ชาสมบัติ 14 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง กุดรัง บ่อแก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๐๔ เด็กชายชิตพล วงษ์จันทร์ 14 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๐๕ เด็กหญิงพัชรา ซาเหลา 14 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๐๖ นางสาวจุฑามาศ ประพันธ์ 15 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๐๗ นางสาวธิดาพร ทองภูธร 15 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๐๘ นางสาวนิภาภรณ์ บรรลือ 15 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๐๙ นางสาวอรพรรณ สอนสา 15 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๑๐ เด็กชายเกรียงศักดิ์ เทียบสาคู 14 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๑๑ เด็กชายพิศาล วงษ์งาม 14 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๑๒ เด็กชายวศิน ชาวพงษ์ 14 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๑๓ เด็กหญิงเก็จมณี ปิตตาทะสา 14 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๑๔ เด็กหญิงนุชจรินทร์ สุวรรณคำ 14 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๑๕ เด็กหญิงวทันยา บุญสุระ 14 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๑๖ เด็กหญิงอภิญา แก้วดี 14 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๑๗ เด็กหญิงจุฑามาศ ยศคำลือ 13 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๑๘ เด็กหญิงญาดา เปล่งสงวน 13 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๑๙ เด็กหญิงพรชิตา ป้อมผาลา 13 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๒๐ เด็กหญิงศรสวรรค์ วงษ์คำ 13 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๒๑ เด็กหญิงสุรัสวดี สีฤทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๒๒ เด็กชายภาคิน สีสิงห์ 12 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง กุดรัง บ้านห้วยแคน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๒๓ เด็กหญิงรัตนา ธุระวรรณ 12 โรงเรียนบ้านเลิงแฝก กุดรัง เลิงแฝก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๒๔ เด็กหญิงสุนารี สมีน้อย 11 โรงเรียนบ้านเลิงแฝก กุดรัง เลิงแฝก กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๒๕ เด็กชายวีรภัทร เถื่อนมิ่งมาตย์ 13 โรงเรียนบ้านหนองแสง กุดรัง วังโจดโสภาราม กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๒๖ เด็กหญิงนริศรา ทาสิงห์ 13 โรงเรียนบ้านหนองแสง กุดรัง วังโจดโสภาราม กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๒๗ เด็กหญิงนฤมล แสนสุรินทร์ 13 โรงเรียนบ้านหนองแสง กุดรัง วังโจดโสภาราม กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๒๘ เด็กหญิงพัชรินทร์ ตะโก 13 โรงเรียนบ้านหนองแสง กุดรัง วังโจดโสภาราม กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๒๙ เด็กหญิงวันวิสา สีเทา 13 โรงเรียนบ้านหนองแสง กุดรัง วังโจดโสภาราม กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๓๐ เด็กหญิงศิวนารถ บึงกรด 13 โรงเรียนบ้านหนองแสง กุดรัง วังโจดโสภาราม กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๓๑ เด็กหญิงสุธาสินี นิลาลาด 13 โรงเรียนบ้านหนองแสง กุดรัง วังโจดโสภาราม กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๓๒ เด็กหญิงอังชุมา บัวเผื่อน 13 โรงเรียนบ้านหนองแสง กุดรัง วังโจดโสภาราม กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๓๓ นางนัจภัค อนุฤทธิ์ 41 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๓๔ นางสาวกาญจนา ศิริคำภา 16 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๓๕ นางสาวแอนนา บุญคง 16 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๓๖ นายนันทวัฒน์ ก้อนเกตุ 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๓๗ นายบัญชา วังทอง 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๓๘ นายวิทยา จิณารักษ์ 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๓๙ นายวิรัตนพงษ์ ชาสมบัติ 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๔๐ นายสราวุธ สีดาจักร 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๔๑ นายอิทธิชัย วัฒนานิติกุล 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๔๒ นางสาวกนกวรรณ สีเนหะ 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๔๓ นางสาวขนิษฐา โวลา 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๔๔ นางสาวขวัญฤทัย ถามูลเรศ 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๔๕ นางสาวจันทิมา อันทอง 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๔๖ นางสาวจิตรานันท์ บุษบง 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๔๗ นางสาวนวลลออ วิชัยวงค์ 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๔๘ นางสาวบุษราพร สีเนหะ 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๔๙ นางสาวเบญจมาพร เทพววงค์ 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๕๐ นางสาวเบญจวรรณ แพ่งสองคอน 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๕๑ นางสาวฤดี เจริญสุข 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๕๒ นางสาวสุธิตา สีจุนนี 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๕๓ นางสาวหยาดนภา วานิลทิพย์ 15 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๕๔ เด็กหญิงประภัสสร วงษ์สองคอน 14 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๕๕ เด็กหญิงปานดวงใจ นาถ้ำพลอย 14 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๕๖ เด็กชายภูวดล ดวงจันทร์โชติ 13 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๕๗ เด็กชายสรรพสิทธิ์ อินธิแสน 13 โรงเรียนบ้านสำโรง กุดรัง สำโรง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๕๘ เด็กหญิงกนกพร จินดาเนตร 11 โรงเรียนบ้านโสกคลอง กุดรัง โสกคลอง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๕๙ เด็กหญิงจุฑามาศ บุญเพ็ง 11 โรงเรียนบ้านโสกคลอง กุดรัง โสกคลอง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๖๐ เด็กหญิงพันธษา กลมลี 11 โรงเรียนบ้านโสกคลอง กุดรัง โสกคลอง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๖๑ เด็กหญิงยุภาพร เสนาฤทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านโสกคลอง กุดรัง โสกคลอง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๖๒ เด็กหญิงวนิสรา สาฆ้อง 11 โรงเรียนบ้านโสกคลอง กุดรัง โสกคลอง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๖๓ เด็กหญิงสุนันทนา ตั้งชัยภูมิ 11 โรงเรียนบ้านโสกคลอง กุดรัง โสกคลอง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๖๔ เด็กชายปรีชา บุญแพน 10 โรงเรียนบ้านโสกคลอง กุดรัง โสกคลอง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๖๕ เด็กชายเกียรติศักดิ์ พลกันยา 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๖๖ เด็กชายณัฐพล โคตรชารี 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๖๗ เด็กชายดนุพล ชาเหลา 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๖๘ เด็กชายทศวรรษ ภูเฮืองแก้ว 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๖๙ เด็กชายปฏิภาณ มาตรี 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๗๐ เด็กชายภัทรพงษ์ เปภักดี 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๗๑ เด็กชายวุฒิชัย ศรีบุญเรือง 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๗๒ เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ กันทาทำ 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๗๓ เด็กหญิงเกษมณี หนูตอ 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๗๔ เด็กหญิงชลดา จันทเมธี 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๗๕ เด็กหญิงภัทรพร แพงแสง 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๗๖ เด็กหญิงวิภาพร หนูนี 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๗๗ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปัดเป 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๗๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีแล 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๗๙ เด็กหญิงอมรรัตน์ เขียวเพชร 12 โรงเรียนบ้านหนองบอน กุดรัง หนองบอน กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๘๐ เด็กชายณัฐพล กลมเกลียว 13 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๘๑ เด็กชายณัฐวุฒิ ดาราเย็น 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๘๒ เด็กชายธงชัย ไวทำ 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๘๓ เด็กชายธนพล เผือดนอก 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๘๔ เด็กชายปฐมพร ฉิมมาทิ 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๘๕ เด็กชายวทัญญู เกียงขวา 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๘๖ เด็กชายวีรวัฒน์ สีทับ 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๘๗ เด็กชายศรัณย์ เกียงขวา 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๘๘ เด็กชายสหัสวรรษ บุญดา 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๘๙ เด็กชายอภิรักษ์ ชาสมบัติ 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๙๐ เด็กหญิงกรรณิการ์ ชุมดง 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๙๑ เด็กหญิงญานิกา สุศรี 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๙๒ เด็กหญิงดวงใจ แก้วหล่อน 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๙๓ เด็กหญิงรัชนี ศรีบุญเรือง 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๙๔ เด็กหญิงสุกัญญา บุญดา 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๙๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัฐอาจ 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๙๖ เด็กชายทักษิณ ชาสมบัติ 11 โรงเรียนบ้านหัวช้าง กุดรัง หัวช้าง กุดรัง
มค ๔๖๕๕/๐๓๙๗ นายโชควัฒนา ดวงสีดา 55 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๓๙๘ นายปรีชา พิศรี 49 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๓๙๙ นายวิทยา ทินวรรณ 39 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๐๐ นางสาวกมลชนก พลคำแก้ว 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๐๑ นางสาวขนิษฐา น้อยนอนเมือง 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๐๒ นางสาวจันทร์จิรา บุญแสนสืบ 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๐๓ นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณแก้ว 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๐๔ นางสาวจีรวรรณ แสงเงินยอด 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๐๕ นางสาวชฎาพร สุทธิวงค์ 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๐๖ นางสาวชื่นกมล เนียมเปีย 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๐๗ นางสาวธัญศิริ วิชัยกูล 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๐๘ นางสาวนันธนิต ตะสอน 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๐๙ นางสาวน้ำผึ้ง โคตรแสง 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๑๐ นางสาวใบตอง พลริด 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๑๑ นางสาวปิยฉัตร ทับธานี 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๑๒ นางสาวพิสมัย สีพาชา 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๑๓ นางสาวไพลิน คำพิทักษ์ 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๑๔ นางสาวภาวิไล นิจรมย์ 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๑๕ นางสาวมยุรี แก้วโพนงาม 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๑๖ นางสาวมาริสา ทศไกร 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๑๗ นางสาวยุภาพร วงษาวุธ 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๑๘ นางสาวยุวรี สีสมร 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๑๙ นางสาวรพีพรรณ ถวิลจันกลม 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๒๐ นางสาวรัชดา อุปัชฌาย์ 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๒๑ นางสาววารุณี แสงไชย 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๒๒ นางสาววิชุฎา ผิวมงคล 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๒๓ นางสาววิมลรัตน์ บุญทวี 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๒๔ นางสาววิยะดา รัตนแสง 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๒๕ นางสาววิราวรรณ ศรีแดง 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๒๖ นางสาววิไลวรรณ ไชยบุดดี 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๒๗ นางสาวศิริพร โสนิราช 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๒๘ นางสาวศิริวรรณ ถุงจันแก้ว 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๒๙ นางสาวสุนิสา สัตโรจน์ 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๓๐ นางสาวสุภาพร สว่างศรี 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๓๑ นางสาวสุภาวดี จตุเทน 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๓๒ นางสาวสุรีย์รัตน์ สุทำดี 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๓๓ นางสาวสุวนี ตรีสุรย์ 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๓๔ นางสาวสุวิกา มาลาหอม 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๓๕ นางสาวเสาวลักษณ์ เส็งตากแดด 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๓๖ นางสาวอรัชพร ดวงทาทอน 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๓๗ นายจินุวัฒน์ ลุนมาต 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๓๘ นายเด่นชัย บุญหล้า 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๓๙ นายธนศักดิ์ แอบอิง 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๔๐ นายธนากร พิกุล 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๔๑ นายปริญญา ช่างสากล 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๔๒ นายพันศักดิ์ แสนคูณเมือง 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๔๓ นายศักดิ์สิทธิ์ เงินหมั้น 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๔๔ นายสมัคร ศรีอุ่นลี 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๔๕ นายสุริยัญ ขันแก้ว 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๔๖ นายสุวิทย์ อาจดี 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๔๗ นายอนันต์ ดอนไชยสีหา 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๔๘ นายอรรถชัย สีสมร 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๔๙ นายอรรถพงษ์ แถนสีแสง 18 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๕๐ นางสาวขนิษฐา ละอำคา 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๕๑ นางสาวจิรารัตน์ สีลาโคตร 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๕๒ นางสาวฉันทนา สีทน 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๕๓ นางสาวทิพวรรณ ทองมี 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๕๔ นางสาวทิวาพร ดวงจันทร์โคด 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๕๕ นางสาวนิรมล ดวงกรมนา 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๕๖ นางสาวนุจรินทร์ ดวงลิดี 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๕๗ นางสาวบุษกร สีหารินทร์ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๕๘ นางสาวเบญจพร นาสมพันธุ์ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๕๙ นางสาวพรทิวา แสงทับ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๖๐ นางสาวพรพรรณ สายหยุด 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๖๑ นางสาวพัชนีย์ สงลา 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๖๒ นางสาวพัชราภรณ์ ยอดกลาง 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๖๓ นางสาวพัชรินทร์ แข็งแอ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๖๔ นางสาวพาฝัน ปัดทุม 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๖๕ นางสาวพิกุลทอง ทันแสน 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๖๖ นางสาวมะลิษา อองเทศ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๖๗ นางสาวรัชฎาภรณ์ สอยโฮ้ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๖๘ นางสาวรัตติยา อินเกษา 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๖๙ นางสาววรรณิภา สาระเกตุ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๗๐ นางสาววารุณี สีสมัย 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๗๑ นางสาวศศิธร หาญกล้า 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๗๒ นางสาวสายธาร โคตรบรรเทา 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๗๓ นางสาวสุจิตรา เดินชาบัน 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๗๔ นางสาวสุพรรณษา แสงประเสริฐ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๗๕ นางสาวสุพัตรา มีหาฤทธิ์ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๗๖ นางสาวสุภาวดี จันทะสี 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๗๗ นางสาวสุวิภา อัมพวา 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๗๘ นางสาวอริสา มูลนี 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๗๙ นางสาวอุมาพร จันทะลาด 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๘๐ นายจักรกริช ศรีละคุณ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๘๑ นายจิตกร ภูขลิบเงิน 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๘๒ นายจิระพงษ์ น้อยโหนด 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๘๓ นายจีรพงค์ แถมโฮง 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๘๔ นายตะวัน มาตย์งามเมือง 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๘๕ นายทศพร ขานเกตุ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๘๖ นายธีรวัตร จุมพล 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๘๗ นายนัฐวุธ ลาโยธี 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๘๘ นายบุญทวี ลครพล 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๘๙ นายพรเพชร กุลมอญ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๙๐ นายสราวุฒิ ทะวงศา 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๙๑ นายสุธี ศรีพารา 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๙๒ นายอลงกต ปลอดใหม่ 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๙๓ นายอิศรา นาสมฝัน 17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๙๔ นางสาวเจษฎาพร ทองปรีชา 16 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๙๕ นายสมคิด ทองคำ 16 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๙๖ นายสุเมธ แดนคำสาร 16 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๙๗ นายเกริกเกียรติ ดวงสอนแสง 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๙๘ นายคณิสรณ์ โพธิรุกข์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๔๙๙ นายคมกริช โม่งคำ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๐๐ นายจักกฤษณ์ ดอนบุรมย์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๐๑ นายจีรวัฒน์ จันทร์หม่อง 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๐๒ นายธนวัฒน์ วรรณเวช 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๐๓ นายธีรพงษ์ สาระโท 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๐๔ นายธีรวัฒน์ อะสูน 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๐๕ นายนันทวัตร ศรีราชคต 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๐๖ นายนันทวัธ สีนีเนียง 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๐๗ นายนิพนธ์ สายหยุด 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๐๘ นายประวัติ เจริญบุญ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๐๙ นายพงษ์ศธร พอกพูล 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๑๐ นายพรสวัสดิ์ ถาไพเฮียง 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๑๑ นายมงคล สาระตุ้ย 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๑๒ นายมรุพงศ์ สุวรรณภักดี 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๑๓ นายรณกร สัสวีระ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๑๔ นายสากล ไชยโฮ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๑๕ นายสุทรามิน รินทะรักษ์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๑๖ นายอดิศักดิ์ เปตง 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๑๗ นายอดิศักดิ์ ศรีละคุณ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๑๘ นายอัษฎาวุธ สุขเจริญศรี 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๑๙ นางสาวกมลฤดี กรมดารา 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๒๐ นางสาวกุลสตรี นาห้วยทราย 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๒๑ นางสาวเกศรินทร์ ผองขำ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๒๒ นางสาวจนาพร แดนวงล้อม 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๒๓ นางสาวจิราภรณ์ มะลาคุ้ม 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๒๔ นางสาวจุฑามาศ แสนเห็มทอง 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๒๕ นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีเพ็ญรัตน์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๒๖ นางสาวณัฐริกา สิทธิวงษา 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๒๗ นางสาวทัศนีย์ ศิลประเสริฐ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๒๘ นางสาวปกากรอง สุขขัง 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๒๙ นางสาวปาจรีย์ บุตรวงศ์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๓๐ นางสาวเปรมิกา ช่างสากล 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๓๑ นางสาวมนทกานต์ ไชยปัญญา 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๓๒ นางสาวยุวดี จงกลนี 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๓๓ นางสาวรัจจณี แสนพลมาตร์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๓๔ นางสาวรัศมี ศรีษะโคตร 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๓๕ นางสาวลลิตา ศรีพุทธา 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๓๖ นางสาววาทิณี ดวงจันทโคด 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๓๗ นางสาวสิริขวัญ บุญมา 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๓๘ นางสาวสุกัญญา พาโนมัย 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๓๙ นางสาวสุกัญญา สอนภิรมย์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๔๐ นางสาวสุทธิพร สุระทิพย์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๔๑ นางสาวสุนิษา ดรศรีจันทร์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๔๒ นางสาวสุพรรษา เรืองเดช 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๔๓ นางสาวสุวิมล ไกยวัตร 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๔๔ นางสาวอมิตรา วินทะไชย 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๔๕ นางสาวอารียา ชัยทับ 15 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๔๖ เด็กชายเสกสิทธิ์ โพธิรุกข์ 14 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๔๗ เด็กหญิงวลียา แสนองอาจ 14 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๔๘ เด็กหญิงวิจิตรา สีฮุย 14 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๔๙ เด็กหญิงอนุสรา ละอำคา 14 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย กลางโกสุม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๕๐ นางสาวรุ่งนภา ทาสีหล้า 15 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ โกสุมพิสัย เลิงใต้ โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๕๑ นางสาวสุรีย์ฉาย นาชัยดูลย์ 15 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ โกสุมพิสัย เลิงใต้ โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๕๒ นางสาวกัลยา พาโนมัย 16 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๕๓ นางสาวธัญญาลักษ์ เครือศรี 16 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๕๔ นางสาววิไลพร เผียนสันเทีย 16 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๕๕ นางสาวสุภาวดี อรัญรุต 16 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๕๖ เด็กชายกวิน ช่วยแสง 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๕๗ เด็กชายนัชธี ธรรมจิตร์ 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๕๘ เด็กชายพงศกร ดาวะที 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๕๙ เด็กชายภานุพงษ์ คำสีโห 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๖๐ เด็กชายภานุวัฒน์ สีดาดวง 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๖๑ เด็กชายรุ้งเรือง ถูสินแก่น 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๖๒ เด็กชายฤทธิเกรรติ ดีสีคอน 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๖๓ เด็กชายวิทวัส ราษฏร์ลือ 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๖๔ เด็กชายวุฒิชัย ถาปรามาตร์ 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๖๕ เด็กชายบวร เชียชนะ 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๖๖ เด็กหญิงเจนจิรา หอมหวน 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๖๗ เด็กหญิงเจษรานันท์ จันทร์มหา 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๖๘ เด็กหญิงชุติมา เกิดสมบูรณ์ 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๖๙ เด็กหญิงญาดา คำโอด 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๗๐ เด็กหญิงณัฐวดี แสงกงพลี 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๗๑ เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีลุ้นช้าง 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๗๒ เด็กหญิงอรทัย สีภูแพน 14 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๗๓ เด็กหญิงวิมลวรรณ เป้าพิมพ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๗๔ เด็กหญิงสาวิกา ภูอ่อนเกตุ 12 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๗๕ เด็กหญิงวิภารัตน์ จันทะไหล 11 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง โกสุมพิสัย สุวรรณาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๗๖ นายสุวรรณ สุรพันธ์ 54 โรงเรียนเขื่อนพิทยาคม โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๗๗ เด็กหญิงกัลยา จ่าเมืองฮาม 13 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๗๘ เด็กหญิงธัญญรัตน์ อินทะชัย 13 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๗๙ เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ สมศรี 13 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๘๐ เด็กชายปริญญา อันสุริ 12 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๘๑ เด็กชายสิทธิชัย สีจันก่ำ 12 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๘๒ เด็กหญิงขนิษฐา ฤทธิ์ยา 12 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๘๓ เด็กหญิงณัฐธิดา พันธ์ชาติ 12 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๘๔ เด็กหญิงนันทิยา กิจจรัส 12 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๘๕ เด็กหญิงวรรณพร เพชรก้อน 12 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๘๖ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยภูมิ 12 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๘๗ เด็กหญิงอภิญญา สะตะ 12 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๘๘ เด็กหญิงจิราพร เพียสุระ 11 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๘๙ เด็กหญิงโยทะกาญน์ บัวงาม 11 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๙๐ เด็กหญิงรสศุคล ดีนวสพเนาว์ 11 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๙๑ เด็กหญิงอรวรรณ โคนะนา 11 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๙๒ เด็กหญิงจันทิพาภรณ์ เดชสมบัติ 10 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๙๓ เด็กหญิงศศินา ดีชัยชนะ 10 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๙๔ เด็กหญิงอันชลี สีสระ 10 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง โกสุมพิสัย สุวรรณคงคา โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๙๕ เด็กชายกฤษณ์วิวัฒน์ คัทสิงห์ 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๙๖ เด็กชายกิตติชัย คงคาใส 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๙๗ เด็กชายธีรยุทธ พระโพธิ์ 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๙๘ เด็กชายจักรกฤษ พลตรี 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๕๙๙ เด็กชายทวีศักดิ์ บุญศรี 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๐๐ เด็กชายชลณกรานณ์ คำบอนพิทักษ์ 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๐๑ เด็กชายครรชิต ฤทธิยา 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๐๒ เด็กหญิงรัตนมณี ทิพย์แสง 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๐๓ เด็กหญิงมัญฑมล สีจันท้าว 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๐๔ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภักดี 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๐๕ เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนนุภาพ 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๐๖ เด็กหญิงจุฑามาส อันมาก 14 โรงเรียนบ้านวังโพน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๐๗ เด็กหญิงณริศรา ดวงวันทอง 12 โรงเรียนบ้านวังกุง โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๐๘ เด็กหญิงจุฑามาศ คุณแสง 12 โรงเรียนบ้านวังกุง โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๐๙ เด็กหญิงกาญจนานัส คุณแสง 12 โรงเรียนบ้านวังกุง โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๑๐ เด็กหญิงสุมนทา ดรเป๊ะ 12 โรงเรียนบ้านวังกุง โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๑๑ เด็กชายภูมินทร์ สะอาดเกลี้ยง 12 โรงเรียนบ้านวังกุง โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๑๒ นายคธากรณ์ ศรีเจริญทอง 15 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๑๓ นายชุติพงษ์ วงศ์ใหญ่ 15 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๑๔ นายไพรัช สุทธิวรรณ 15 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๑๕ นายรณฤทธิ์ ศรีเชียงราช 15 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๑๖ นายภัทรศักดิ์ ศรีเศรษฐา 15 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๑๗ เด็กชายศราวุธ การงานจบ 14 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๑๘ เด็กชายณัฐพงษ์ โคกเคียน 14 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๑๙ นางสาวจิตติมา ผาเกตศรี 15 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๒๐ นางสาวณัฐสุดา สอนจุมมาตร 15 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๒๑ นางสาวดาวนภา ทองสงคราม 15 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๒๒ นางสาวปาริชาติ ศรีภูวงษ์ 15 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๒๓ เด็กหญิงชนิดา ป้องคำหาร 14 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๒๔ เด็กหญิงผกามาศ ดวงลูกแก้ว 14 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๒๕ เด็กหญิงมะลิ นิจรมย์ 14 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๒๖ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริโกสุม 14 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๒๗ เด็กหญิงอัมรา นุยเมิน 14 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๒๘ เด็กชายเกริกชัย ศรีทองนาค 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๒๙ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ม่วงคำหมื่น 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๓๐ เด็กชายชีวาภัทร์ ปุ่มเพชร 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๓๑ เด็กชายธีรพงศ์ ผ่องแผ้ว 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๓๒ เด็กชายนิรุจน์ โพธิเศษ 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๓๓ เด็กชายเรวัชร์ ศิริขันแสง 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๓๔ เด็กชายวัชรินทร์ สมสาย 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๓๕ เด็กชายสุรการ ชาวป่า 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๓๖ เด็กชายอาทิตย์ สุวรรณปา 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๓๗ เด็กชายอำนาจ สีทองนาค 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๓๘ เด็กหญิงเกวริน ศิริหลวง 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๓๙ เด็กหญิงจิรยา พาไชย 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๔๐ เด็กหญิงณัฐภรณ์ อ้วนนวล 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๔๑ เด็กหญิงศุภลักษณ์ ดรแสนปราบ 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๔๒ เด็กหญิงศุภลักษณ์ สีเมืองแพน 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๔๓ เด็กหญิงสมฤทัย ตีสาด 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๔๔ เด็กหญิงสิริษา แพงแสง 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๔๕ เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไตรยขันธ์ 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๔๖ เด็กหญิงอภิญญา สีลาโคตร 13 โรงเรียนวังยาววิทยายน โกสุมพิสัย อรัญญิการาม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๔๗ นายสถาพร ดวงบัณฑิต 15 โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสุมพิสัย หนองบอน โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๔๘ นายภานุวัฒน์ ราขุณี 15 โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสุมพิสัย หนองบอน โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๔๙ เด็กชายศุภชัย โคตรศรีเมือง 14 โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสุมพิสัย หนองบอน โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๕๐ เด็กชายวัชรพล คำแหงพล 14 โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสุมพิสัย หนองบอน โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๕๑ เด็กชายณัฐพงษ์ สังขพัตน์ 13 โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสุมพิสัย หนองบอน โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๕๒ เด็กชายภูมินทร์ โพธิ์ฤทธิ์ 13 โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสุมพิสัย หนองบอน โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๕๓ เด็กชายจตุภูมิ โพธิ์ฤทธิ์ 13 โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสุมพิสัย หนองบอน โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๕๔ เด็กชายภูวิศิษย์ วาทโยทา 13 โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสุมพิสัย หนองบอน โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๕๕ นางสาวจิรานันท์ จันทะปัสสา 15 โรงเรียนหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว โกสุมพิสัย หนองบอน โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๕๖ เด็กชายจงชูเกียต สังตะสิงห์ 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๕๗ เด็กหญิงขัตติพร ชูชื่น 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๕๘ เด็กหญิงจันทิมา ศรีชัยปัญหา 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๕๙ เด็กหญิงจินตนา วงษ์พล 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๖๐ เด็กหญิงมานิษา มาลาหอม 14 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๖๑ เด็กชายชาตรี ภูมิโยชน์ 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๖๒ เด็กชายภานุพงษ์ เนตรพล 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๖๓ เด็กชายศิริพงษ์ คุณแสง 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๖๔ เด็กชายศิริวัฒน์ กองสี 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๖๕ เด็กชายอิทธิพล ศิริจันมา 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๖๖ เด็กหญิงกมลศิริ ศิริมะณี 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๖๗ เด็กหญิงกัลยา ศักดิ์ถาวรชัย 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๖๘ เด็กหญิงชลลดา เสนานันท์ 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๖๙ เด็กหญิงญาสุมินทร์ สุทธิวรรณ 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๗๐ เด็กหญิงปาริชาติ ตระกูลจันทร์ 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๗๑ เด็กหญิงศิริวรรณ สิงห์ป้อง 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๗๒ เด็กหญิงศิริวิมล แสงสว่าง 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๗๓ เด็กหญิงสุภาพร สิทธุบัว 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๗๔ เด็กหญิงโสรยา ฟุ้งสุข 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๗๕ เด็กหญิงอริษา ศรีวงษ์รัก 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๗๖ เด็กหญิงอัมพร สินธุบัว 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๗๗ เด็กหญิงอินท์อร บุบผาลุน 13 โรงเรียนหนองกุงวิทยากร โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๗๘ นางสาวประกายพฤกษ์ ไชยเสน่เมือง 17 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๗๙ นางสาววิภาศิริ ศรีวิจารย์ 17 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๘๐ นางสาวสุฐิตา ทวยดี 17 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๘๑ นายจิรพันธ์ สีลาโคตร 15 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๘๒ เด็กชายวรโชติ ศรีวิจารย์ 14 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๘๓ เด็กชายสถาวร ดวงพรมทอง 14 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๘๔ เด็กชายออมสิน ศรีน้ำอ้อม 14 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๘๕ เด็กหญิงภิราพร ดวงลาดนา 14 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๘๖ เด็กหญิงสุนิสา ละมุลตรี 14 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๘๗ เด็กหญิงอภิญา จันทะแสง 14 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๘๘ เด็กชายเทพนักปราชญ์ คำแพง 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๘๙ เด็กชายภานุพงศ์ ถูพะอ่าง 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๙๐ เด็กชายวิษณุกร ถูหลงเพีย 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๙๑ เด็กชายวุฒิชัย คำสีเทศน์ 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๙๒ เด็กชายศุภกร ดวงก้อง 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๙๓ เด็กหญิงกิตญา กระแสเทพ 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๙๔ เด็กหญิงชฎาพร สีลาโคตร 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๙๕ เด็กหญิงชนิดา คชศิลา 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๙๖ เด็กหญิงทินมณี พูลทรัพย์ 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๙๗ เด็กหญิงอภิสรา สีกงพลี 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๙๘ เด็กหญิงอริศรา ถาบุรี 13 โรงเรียนหนองโกวิทยากิจ โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๖๙๙ เด็กชายณัฐวัฒน์ สีลาโคตร 14 โรงเรียนเหล่าโพธิ์ชัย โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๗๐๐ เด็กชายศรีเทพ พานเมือง 14 โรงเรียนเหล่าโพธิ์ชัย โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๗๐๑ เด็กหญิงปริฉัตร รู้สึก 14 โรงเรียนเหล่าโพธิ์ชัย โกสุมพิสัย อัมพวนาราม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๗๐๒ เด็กหญิงนิติถา สุขชาติ 12 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ โกสุมพิสัย ป่าสามัคคีธรรม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๗๐๓ เด็กหญิงสุรภา จันทะคัด 12 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ โกสุมพิสัย ป่าสามัคคีธรรม โกสุมพิสัย
มค ๔๖๕๕/๐๗๐๔ เด็กหญิงมินตรา แสนเมือง 11 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า เชียงยืน หนองมะเม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๐๕ เด็กหญิงสิริลักษณ์ ผลาเลิศ 11 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า เชียงยืน หนองมะเม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๐๖ เด็กชายจิรานุวัฒน์ กุภาพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๐๗ เด็กชายดุษฏี ทองยืน 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๐๘ เด็กชายธีรพัฒน์ ดวงชรา 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๐๙ เด็กชายสิทธิศักดิ์ ผาลา 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๑๐ เด็กชายอภิชัย บุตรวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๑๑ เด็กหญิงกมลมาศย์ วงษ์สา 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๑๒ เด็กหญิงทิพานันท์ พันเทศ 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๑๓ เด็กหญิงปิยดา ดำรงชาติ 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๑๔ เด็กหญิงพริดา บุตรวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๑๕ เด็กหญิงพลอยกนกพร สีสุข 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๑๖ เด็กหญิงสุกัลยา บุตรวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๑๗ เด็กหญิงสุวนันท์ มหาชัย 10 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๑๘ เด็กชายปฏิพัฒน์ เห็มวิจิตต์ 9 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๑๙ เด็กหญิงชลิตา จันทสิงห์ 9 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๒๐ เด็กหญิงณัฐกานณ์ บุตรวงษ์ 9 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๒๑ เด็กหญิงดาริกา สีพิลา 9 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๒๒ เด็กหญิงปริมล จันทสิงห์ 9 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๒๓ เด็กหญิงพิมพิรา เห็มวิจิตต์ 9 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๒๔ เด็กหญิงพิยะดา เสียสี 9 โรงเรียนบ้านผำ เชียงยืน พรหมพิชัย เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๒๕ เด็กชายพงษ์ธนกร โสพุดอ่อน 12 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๒๖ เด็กชายราชศักดิ์ ราชโตร 13 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๒๗ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แสนกงชัย 13 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๒๘ เด็กชายอนุศิษฎ ศรีเศษนาม 13 โรงเรียนบ้านหนองล่าม เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๒๙ เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุวรรณ 13 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๓๐ เด็กหญิงนัฐฐาพร ศรีพิมพ์มาต 13 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๓๑ เด็กหญิงปวริตา จำปาขีด 13 โรงเรียนบ้านหนองล่าม เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๓๒ เด็กหญิงปาริฉัตร โสเมืองฮาม 13 โรงเรียนบ้านหนองล่าม เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๓๓ เด็กหญิงสุภาพร ศรีชัย 13 โรงเรียนบ้านหนองล่าม เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๓๔ เด็กหญิงสุวิมล ศรีไชโย 13 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๓๕ เด็กหญิงอนุสรา มานุพันธ์ 13 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๓๖ เด็กหญิงอรวี สีนามฮวด 13 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๓๗ เด็กชายอานนท์ ศรีพิมพ์เมือง 13 โรงเรียนเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เชียงยืน ศรีสุทธาราม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๓๘ เด็กชายชาญชัย สีเป้ด 14 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๓๙ เด็กชายธราดล ไตรยวิภาค 14 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๔๐ เด็กชายไกรสร นงควาส 13 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๔๑ เด็กหญิงเกศรินทร์ ไชยชาติ 12 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๔๒ เด็กหญิงญปวีณา วาปีโส 12 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๔๓ เด็กหญิงพิรัตฎา ศรีเสสนาม 12 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๔๔ เด็กหญิงรัชนี สีลือ 12 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๔๕ เด็กหญิงวาเศรษฐี ชิณบุตร 12 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๔๖ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีแก้วอ้ม 12 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๔๗ เด็กหญิงวิลาสินี เมืองอ้าย 12 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๔๘ เด็กหญิงอวัชฎา สีเพ็งเคน 12 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๔๙ เด็กหญิงอารียา สีดาวัตร 12 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๕๐ เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสนเพ็งเคน 13 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๕๑ เด็กหญิงกฤษณา สีนอ 13 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๕๒ เด็กหญิงพัชรี สานไธสง 13 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๕๓ เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีสม 13 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๕๔ เด็กหญิงเจนจิรา แทนคุณ 13 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา เชียงยืน ป่าทัพม้า เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๕๕ เด็กชายคีรภัทร ผูยพัด 11 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ เชียงยืน วิเศษสมบูรณ์ เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๕๖ เด็กหญิงชลิดา พรกุณา 11 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ เชียงยืน วิเศษสมบูรณ์ เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๕๗ เด็กหญิงธัญจิรา แก้ววังสาร 11 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ เชียงยืน วิเศษสมบูรณ์ เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๕๘ เด็กหญิงประวิสา แสนคำ 11 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ เชียงยืน วิเศษสมบูรณ์ เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๕๙ เด็กหญิงวารุณี สารบรรณ์ 11 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ เชียงยืน วิเศษสมบูรณ์ เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๖๐ เด็กหญิงญาณิสา ไปบน 11 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ เชียงยืน สว่างอารมณ์ เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๖๑ เด็กหญิงลลิตา พันเทศ 11 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ เชียงยืน สว่างอารมณ์ เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๖๒ เด็กหญิงวิภาพร โพธิหล้า 11 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ เชียงยืน สว่างอารมณ์ เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๖๓ เด็กหญิงอริสา โพธิ์หล้า 11 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ เชียงยืน สว่างอารมณ์ เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๖๔ เด็กชายอมรเทพ ศิริวัฒน์ 12 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนงิน เชียงยืน ดอนเงิน เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๖๕ เด็กหญิงจิราภรณ์ ปิ่นกระโทก 12 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนงิน เชียงยืน ดอนเงิน เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๖๖ เด็กหญิงนริศรา ทองดี 12 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนงิน เชียงยืน ดอนเงิน เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๖๗ เด็กหญิงสตรีรัตน์ ดีรักษา 12 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนงิน เชียงยืน ดอนเงิน เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๖๘ เด็กหญิงลัดดาวัล เลพล 12 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนงิน เชียงยืน ดอนเงิน เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๖๙ เด็กหญิงอารียา โครตสุโน 12 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนงิน เชียงยืน ดอนเงิน เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๗๐ เด็กชายกฤษดา เรืองเดช 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๗๑ เด็กชายธณัฐ ปาปะสี 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๗๒ เด็กชายภาคิไนย์ ใคร่ครวญ 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๗๓ เด็กชายภูริวัตร นามรัศศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๗๔ เด็กชายยุทธภูมิ หีบแก้ว 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๗๕ เด็กชายอัฐพล วิเศษดี 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๗๖ เด็กหญิงกาญจนา โสพุ้ย 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๗๗ เด็กหญิงนิลาวัลย์ กงเพชร 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๗๘ เด็กหญิงพรทิพย์ พลบำรุง 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๗๙ เด็กหญิงปรีญานันท์ คำนวณ 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๘๐ เด็กหญิงอริษา ทะวะชารี 12 โรงเรียนบ้านหนองซอน เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๘๑ เด็กชายภานุวัฒน์ โชติชัย 13 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๘๒ เด็กชายสมาธิ ขันทอง 13 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๘๓ เด็กหญิงนาตาลี อินทสิงห์ 13 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๘๔ เด็กหญิงอาทิตยา แสนตันชัย 13 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๘๕ เด็กชายธีรยุทธ วาพันสุ 12 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๘๖ เด็กชายนิติวัฒน์ จ้ำแพงจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๘๗ เด็กหญิงจุฑามาศ หีบแก้ว 12 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๘๘ เด็กหญิงทัดดาว ทองที 12 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๘๙ เด็กหญิงเมย์ กงเพชร 12 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๙๐ เด็กหญิงสุนิตา ศรีวงศ์แก้ว 12 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก เชียงยืน ราษฎร์สังคม เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๙๑ นางทองน้อม ดรโคตร 67 โรงเรียนบ้านกู่ทอง เชียงยืน บ้านกู่ทอง เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๙๒ เด็กชายโชควันชัย คำมหาชัย 12 โรงเรียนบ้านกู่ทอง เชียงยืน บ้านกู่ทอง เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๙๓ เด็กชายณัฐวุฒิ บูญเบ้า 12 โรงเรียนบ้านกู่ทอง เชียงยืน บ้านกู่ทอง เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๙๔ เด็กชายพีรพัฒน์ อันพาพรม 12 โรงเรียนบ้านกู่ทอง เชียงยืน บ้านกู่ทอง เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๙๕ เด็กหญิงปฐมาวดี เทพสาร 12 โรงเรียนบ้านกู่ทอง เชียงยืน บ้านกู่ทอง เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๙๖ เด็กหญิงสุดาพร หารอุดร 12 โรงเรียนบ้านกู่ทอง เชียงยืน บ้านกู่ทอง เชียงยืน
มค ๔๖๕๕/๐๗๙๗ เด็กหญิงอรัญญา ทัพโยทา 12 โรงเรียนหนองนาไร่เดียว ชื่นชม โพธิ์ศรีเจริญ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๗๙๘ นางสาวอมรรัตน์ อาจสมัย 28 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๗๙๙ นายวิชิต สีลาวุธ 27 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๐๐ เด็กหญิงปาราวดี สีพะวงษ์ 13 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๐๑ เด็กชายพุฒิพงษ์ มุ่งหมาย 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๐๒ เด็กชายยุทธพิชัย สายแสน 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๐๓ เด็กชายสภาพร สะตะ 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๐๔ เด็กชายสุรนันต์ อินภูนา 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๐๕ เด็กชายแสงทอง สีพะวงษ์ 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๐๖ เด็กชายหลักหิน ริตุ 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๐๗ เด็กชายอนุกูล จันทร์สม 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๐๘ เด็กหญิงชนกานต์ ริตตา 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๐๙ เด็กหญิงฐิติยา วงษามิ่ง 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๑๐ เด็กหญิงนัฐริกา ทันนา 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๑๑ เด็กหญิงธันชนิต คำโหยก 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๑๒ เด็กหญิงนุชรี โชติประทุม 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๑๓ เด็กหญิงเบญจมาศ เนื่องมัจฉา 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๑๔ เด็กหญิงเบญญาดา เนื่องมัจฉา 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๑๕ เด็กหญิงปภัสสร สราญรมย์ 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๑๖ เด็กหญิงปราณี นามบุดดี 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๑๗ เด็กหญิงปาริชาติ เนื่องมัจฉา 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๑๘ เด็กหญิงพรชิตา สมบัติ 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๑๙ เด็กหญิงวรรณศิริ พิณเพ็ง 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๒๐ เด็กหญิงโสภาพร เนื่องมัจฉา 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๒๑ เด็กหญิงอาทิตยา นันหมื่น 12 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๒๒ เด็กชายนิศรันทร์ วงเวียน 13 โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก ชื่นชม ป่าประชาอุทิศ ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๒๓ นายเจษฎาพร เหล่าพิลัย 15 โรงเรียนหนองกุง ชื่นชม จันทราวาส ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๒๔ นางสาวยลวดี ทะวิลา 15 โรงเรียนหนองกุง ชื่นชม จันทราวาส ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๒๕ นางสาวสุปรีญา อาษาสนา 15 โรงเรียนหนองกุง ชื่นชม จันทราวาส ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๒๖ นางสาวคณิฐา พิณโสดา 15 โรงเรียนหนองกุง ชื่นชม จันทราวาส ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๒๗ นางสาวอติยา หงษีทอง 15 โรงเรียนหนองกุง ชื่นชม จันทราวาส ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๒๘ นางสาวเจนจิรา อันภักดี 15 โรงเรียนหนองกุง ชื่นชม จันทราวาส ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๒๙ นางสาวเพลินทิพย์ ทะวิลา 15 โรงเรียนหนองกุง ชื่นชม จันทราวาส ชื่นชม
มค ๔๖๕๕/๐๘๓๐ นางสาวกนกวรรณ อาปัจชิง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๓๑ นางสาวกมลทิพย์ ปะวะทัง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๓๒ นางสาวกรรณิกา ทวยบุญ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๓๓ นางสาวกันตนากร พรมดอนกลอย 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๓๔ นางสาวกันยาภัทร สวัสดิผล 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๓๕ นางสาวกาญจนารัตน์ ข่าขันมะรี 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๓๖ นางสาวจิราพร จงษา 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๓๗ นางสาวจุรีรัตน์ ติสาวัน 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๓๘ นางสาวดณุลดา ธรรมโล 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๓๙ นางสาวดารารัตน์ ทาหาร 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๔๐ นางสาวถิรวรรณ ปะวะเล 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๔๑ นางสาวทิติมาพร ปิดตามานัง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๔๒ นางสาวธวัลพร ประทุมมา 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๔๓ นางสาวธัญรัตน์ พรมดอนยาง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๔๔ นางสาวนภารัตน์ เบิกระ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๔๕ นางสาวนิธิพร ปะกะตัง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๔๖ นางสาวนิภาพร ทองประสิทธิ์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๔๗ นางสาวบุษรัตน์ ประทุมวี 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๔๘ นางสาวเบญจวรรณ จันดีทุม 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๔๙ นางสาวเบญญาภา เสนาราช 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๕๐ นางสาวประทานพร บรรยงค์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๕๑ นางสาวปริศนา อ้ายมูล 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๕๒ นางสาวปาริชาติ บูรภักดิ์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๕๓ นางสาวพยอม ศรีจันทร์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๕๔ นางสาวพรพรรณ วุฒิวงษ์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๕๕ นางสาวพัชราพันธ์ ปะสาวะเท 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๕๖ นางสาวภักจิจตรา เทียบเพชร 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๕๗ นางสาวมินตา ปะธิเก 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๕๘ นางสาวรัชฎาภรณ์ ขันกสิกรรม 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๕๙ นางสาวรัตน์ติยากร กองสา 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๖๐ นางสาวรัตนพร ปะตาทะยัง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๖๑ นางสาวรัตนาพร บุญแผน 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๖๒ นางสาววิชุดา โพธิ์เสน 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๖๓ นางสาวศรัญญา กังขอนนอก 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๖๔ นางสาวศศิธร โพธิ์อ่อน 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๖๕ นางสาวศิริรัตน์ ผลาผล 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๖๖ นางสาวศุภนิดา กุลแก้ว 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๖๗ นางสาวสรินา วงมาต 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๖๘ นางสาวสารินี ประวันเทา 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๖๙ นางสาวสุวรรณา มาลาม 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๗๐ นางสาวเสาวรส หวังเหนี่ยวกลาง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๗๑ นางสาวหทัยชนก แสนหล้า 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๗๒ นางสาวอรทัย สร้างนา 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๗๓ นางสาวอรนุช ปะทะโก 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๗๔ นางสาวอัญมณี ป้อมศรี 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๗๕ นางสาวอาริยา ปะธิเก 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๗๖ นางสาวอินทุอร ลาธิ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๗๗ นางสาวอุไรวรรณ ถาพิลา 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๗๘ นายกฤษกร สุปะโกสังข์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๗๙ นายเจษฎา ใบนอก 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๘๐ นายเจริญเดช ประทุมเทา 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๘๑ นายฉัตริน ปุราชะดึง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๘๒ นายชาคริต ราชาโคตร 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๘๓ นายฐิติกร สุทินรัมย์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๘๔ นายฐิตินันท์ ผลารักษ์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๘๕ นายณัฐดนัย ไชยชาติ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๘๖ นายณัฐพงษ์ อาจวาที 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๘๗ นายณัฐพัชร ไชยชาติ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๘๘ นายณัฐวุฒิ ใต้พรม 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๘๙ นายดิลก บุญตาแสง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๙๐ นายธีรภัทร์ กาดกอง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๙๑ นายนิธิพงษ์ สมปอง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๙๒ นายบริวัฒน์ ปิดตังนาโพธิ์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๙๓ นายพิชพงษ์ ยอดแก้ว 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๙๔ นายณัชชานนท์ มีวงศ์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๙๕ นายภาณุศิษย์ ประโหมด 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๙๖ นายวรวุฒิ ราชเหลา 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๙๗ นายวิทยา ปะตาตะโก 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๙๘ นายวุฒิพงศ์ แคนอินทร์ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๘๙๙ นายศรชัย สังกะเพศ 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๐๐ นางสาวศศิธร จันทอง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๐๑ นายศักดิ์สิทธิ์ ยุบไธสง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๐๒ นายศุภชัย วงศ์ประโคน 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๐๓ นายเศรษฐชัย ปั้นแหนง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๐๔ นายสุธีร์ หลามเทียม 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๐๕ นายสุริยวงษ์ คะนานทอง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๐๖ นายอภิสิทธิ์ บรรยง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๐๗ นายอัษฎา ปินะถา 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๐๘ นายอัษฎาวุธ สิมทอง 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๐๙ นายอานันต์ นามหนวด 16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๑๐ นายกฤษฏา ขันอุดทา 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๑๑ นายเกริกเกียรติ ปะโมนะตา 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๑๒ นายเกียรติศักดิ์ ประทุมวี 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๑๓ นายจีระศักดิ์ เที่ยงธรรม 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๑๔ นายเจษฏา คำยอดแก้ว 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๑๕ นายฉัตริน ปัดวิชัย 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๑๖ นายณัฐพงศ์ สาวิสิทธิ์ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๑๗ นายตตินนท์ กางโสภา 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๑๘ นายธนากล ริมสา 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๑๙ นายนนทวัฒน์ ทองดวง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๒๐ นายปิยเดช ทบพวก 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๒๑ นายพิชชากร ปุลาถานัง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๒๒ นายพิชิต ทองดวง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๒๓ นายภัคพล ปาปะโต 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๒๔ นายภานุพงศ์ จ้อยบุญมี 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๒๕ นายภานุพงศ์ ทบภักดิ์ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๒๖ นายฤทธิชัย ปะวะเสริม 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๒๗ นายล้อมพงศ์ ทรมีฤทธิ์ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๒๘ นายศตคุณ ไชยโก 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๒๙ นายสุธินันท์ เทือกลาด 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๓๐ นายอดิพงษ์ ดงประทีป 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๓๑ นายอนันต์ ทองศิริ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๓๒ นายอนุชา ค้าโค 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๓๓ นายอัศนีย์ ปะโมทะโก 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๓๔ นางสาวกตัญชลี สีสา 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๓๕ นางสาวคัทรียา ปัดทุมแวง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๓๖ นางสาวจินตนา เทวรัตน์ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๓๗ นางสาวจิรนันท์ อุทัยแพน 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๓๘ นางสาวจุฑามาศ ราชเหลา 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๓๙ นางสาวจุรีรัตน์ อัคแก้ว 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๔๐ นางสาวชนัญญา กุลจันทร์ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๔๑ นางสาวชุติกาญจน์ ประวันทะกัง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๔๒ นางสาวณัฐลิกา นนทะปัญญา 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๔๓ นางสาวธัญญาลักษณ์ ปะทิเก 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๔๔ นางสาวขนงนุช ปะสาวะเท 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๔๕ นางสาวนริศรา เลาราช 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๔๖ นางสาวนันทิญา จันทสิทธิ์ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๔๗ นางสาวบุษยา ยอดแก้ว 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๔๘ นางสาวประภัสศร บรรยงค์ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๔๙ นางสาวปรารถนา อิ่มอุบล 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๕๐ นางสาวเปรมวดี ปริทำมัง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๕๑ นางสาวพัชรีย์ โสดาบุตร 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๕๒ นางสาวพิมพ์พิมล ทบศรี 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๕๓ นางสาวภัทรภรณ์ ติสันเทียะ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๕๔ นางสาวภัสรามาศ โพธิญาน 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๕๕ นางสาวมงคลวรรณ ศรีจำนงค์ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๕๖ นางสาวมธุรส แสนแก้ว 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๕๗ นางสาวมลตการณ์ เทียบข่วง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๕๘ นางสาวเรนุการ โหนดไธสง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๕๙ นางสาวลลิตา ยงไธสง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๖๐ นางสาววิมลวรรณ สักกุนัน 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๖๑ นางสาวศินีนาจ บุญชู 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๖๒ นางสาวศิรินญา กองทองนอก 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๖๓ นางสาวศิริลักษณ์ แหล่ป้อง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๖๔ นางสาวศุภานิช ทองพูล 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๖๕ นางสาวศุภาวรรณ ศรีเรือง 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๖๖ นางสาวสายพิณ จันดาโชติ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๖๗ นางสาวสิรินยารัตน์ พลไชยขา 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๖๘ นางสาวสุดารัตน์ ไร่สงวน 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๖๙ นางสาวสุเบญญา จันทร์โชติ 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๗๐ นางสาวสุมิษา ภารประสาท 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๗๑ นางสาวสุวะริยา ตรีพรม 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๗๒ นางสาวอธิชา ปินะถา 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๗๓ นางสาวอินทิรา ประทุมวี 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๗๔ นางสาวอุไรพร บุญภา 15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๗๕ เด็กหญิงเมทญาวดี จันทร์เพ็ญ 14 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๗๖ เด็กหญิงสุภนิดา จันเกตุ 14 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก กุดรังสุทธาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๗๗ เด็กหญิงปานตะวัน โสดา 14 โรงเรียนหนองบัวแดง นาเชือก หนองบัวแดง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๗๘ เด็กหญิงวิชุดา ระหารนอก 14 โรงเรียนหนองบัวแดง นาเชือก หนองบัวแดง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๗๙ เด็กหญิงอัญชิสา นิ่มงาม 14 โรงเรียนหนองบัวแดง นาเชือก หนองบัวแดง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๘๐ นายศาสตรา ทิพย์วงศา 15 โรงเรียนหนองบัวแดง นาเชือก หนองบัวแดง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๘๑ นางสาวขจีรัตน์ ปิดต้ง 15 โรงเรียนหนองบัวแดง นาเชือก หนองบัวแดง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๘๒ นางสาวศิรินันท์ ปุเรทะตัง 15 โรงเรียนหนองบัวแดง นาเชือก หนองบัวแดง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๘๓ นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์วงศา 15 โรงเรียนหนองบัวแดง นาเชือก หนองบัวแดง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๘๔ เด็กหญิงณัฐพร ประทุมเทา 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๘๕ เด็กหญิงสุธิดา ระหารนอก 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๘๖ เด็กหญิงอริสรา ภักดีโต 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๘๗ เด็กหญิงพัชรี คำจันวงษา 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๘๘ เด็กหญิงณัฐสุดา ประจวบโชค 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๘๙ เด็กหญิงชลิตา รินเตชะ 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๙๐ เด็กหญิงกฤติยา ยะปะเต 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๙๑ เด็กหญิงภัสสร ศิริพรทุม 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๙๒ เด็กหญิงนริศรา ฉวีหินตั้ง 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๙๓ เด็กหญิงบุษกร ประทุมมา 12 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๙๔ เด็กหญิงณัฐริกา ชารีวัลย์ 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๙๕ เด็กหญิงอรอนงค์ บุญมา 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๙๖ เด็กหญิงมยุรฉัตร เทียบศรี 12 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๙๗ เด็กหญิงมัลลิกา สีคาม 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๙๘ เด็กหญิงกฤษณา ปะภาวะ 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๐๙๙๙ เด็กหญิงวรรนิภา พลหารศึก 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๐๐ เด็กหญิงเจนจิรา นาหนองตูม 13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก ทักษิณาราม นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๐๑ นายปิยวัฒน์ จันเสนา 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๐๒ เด็กหญิงกาญจนา เสนานิคม 14 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๐๓ นางสาวขวัญฤดี บุญนาดี 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๐๔ นางสาวจิตตรา พันตัน 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๐๕ นางสาวณัฐริกา แพงบุญ 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๐๖ นางสาวนิพากรณ์ จันทะเกิด 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๐๗ นางสาวบุษกร สนุกค้า 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๐๘ นางสาวปิยวดี ปิดตาทะเนา 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๐๙ นางสาวยลชนัน กรอบมาศ 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๑๐ นางสาวลัดดา พนาลัย 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๑๑ นางสาววิจิตรา ทับหัวหนอง 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๑๒ นางสาวศิริวรรณ จันทร์พล 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๑๓ นางสาวสรสวรรค์ มุ่งบุญ 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๑๔ นางสาวสุพรรษา ปะติเก 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๑๕ นางสาวหนึ่งฤทัย พลคำ 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๑๖ นางสาวอภิญญา โยธะบุรี 15 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๑๗ เด็กชายกิตติศิลป์ ดาวะที 13 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๑๘ เด็กชายจักพงษ์ ปะทะกี 13 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๑๙ เด็กชายศรเพชร มะโนราช 13 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๒๐ เด็กชายอำพล สุทธิเภท 13 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๒๑ เด็กหญิงชลดา บุบผามาลา 13 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๒๒ เด็กหญิงปลายฟ้า สุริโย 13 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๒๓ เด็กหญิงผกามาศ ปะทุมโช 13 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๒๔ เด็กหญิงอุทัยวรรณ เที่ยงโยธา 13 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๒๕ เด็กหญิงโสภิตา คำสีทา 13 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๒๖ เด็กหญิงฑิตฐิตา มะโนราช 13 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นาเชือก ทรงศิลา นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๒๗ นายทวี โจไธสง 48 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๒๘ นางปิยมาศ สีหานาม 35 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๒๙ เด็กชายธนาวุฒิ นวลศรี 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๓๐ นายธนกฤต สุทธิเภท 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๓๑ นางสาวสุนีย์ หัดนอก 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๓๒ นางสาวอังคณา ชะตารุ้ง 15 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๓๓ เด็กชายจักรพันธ์ สีเหลือ 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๓๔ เด็กชายณัฐวุฒิ จันหนองหว้า 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๓๕ เด็กชายพลเชษฐ รวยกระบือ 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๓๖ เด็กชายยุทธพิชัย จันหนองหว้า 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๓๗ เด็กชายวัยทยา บุบผามะตะนัง 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๓๘ เด็กชายวิทยา โพธิมัด 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๓๙ เด็กชายวีระพงษ์ พุทธตาเต 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๔๐ เด็กชายวุฒิชัย ใยไธสง 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๔๑ เด็กชายสุธิวัตร์ ธรรมโล 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๔๒ เด็กชายอนุชิต บุบผามาลา 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๔๓ เด็กชายอมรเทพ ใหญ่จันทึก 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๔๔ เด็กชายอรรถชัย ชุมจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๔๕ เด็กชายจักรพันธ์ ด้านเนาลา 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๔๖ เด็กชายฉัตรชัย แสงโดด 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๔๗ เด็กชายชายชาญ ณะไธสง 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๔๘ เด็กชายณัฐพล สิงห์ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๔๙ เด็กชายสมชาย แก้วพานัง 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๕๐ เด็กหญิงพิมนภา สิมศิริวัฒน์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๕๑ เด็กหญิงพิมฤดี จำปาสุโพธิ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๕๒ เด็กหญิงมัทยา แก้วกล้ว 13 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๕๓ เด็กหญิงสุวรี สัตถาวะโห 12 โรงเรียนบ้านหนองกุง นาเชือก หนองกุง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๕๔ นางสาวสุภาภรณ์ ศีรละบุตร 15 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๕๕ เด็กหญิงวิภาวดี ใสงาม 12 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๕๖ เด็กชายชโนดม วิสาสิทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๕๗ เด็กชายธวนิช ทบภักดิ์ 13 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๕๘ เด็กชายนฤดล ทรงอาจ 13 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๕๙ เด็กชายปราโมทย์ เจริญรักษ์ 13 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๖๐ เด็กชายรุ่งทิวา อ่องโสภา 13 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๖๑ เด็กชายวีรพล พรมยศ 13 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๖๒ เด็กหญิงปิยะดา จงษา 13 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๖๓ เด็กหญิงเวทิศา สุริวงแก้ว 13 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๖๔ เด็กหญิงโสภิดา ปุริสา 13 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๖๕ เด็กหญิงจิราพร ลือนาม 12 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๖๖ เด็กหญิงชลนิชา หลงสิม 12 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๖๗ เด็กหญิงปริตา จำปาบุรี 12 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๖๘ เด็กหญิงปวีนา กองเกิด 12 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๖๙ เด็กหญิงสุนิสา ชารี 12 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๗๐ เด็กหญิงสุภาวรรณ พลสอน 12 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๗๑ เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณ์ 12 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๗๒ เด็กชายณัฐพล ทวยจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๗๓ เด็กชายนรบดินทร์ ผมอินทร์ 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๗๔ เด็กชายวรวิทย์ โคตกาสี 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๗๕ เด็กชายวุฒิพงษ์ จันโท 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๗๖ เด็กชายอธิการ เพ็งราช 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๗๗ เด็กชายอภิวัฒน์ โยธายุทธ 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๗๘ เด็กหญิงเปรมกมล ทศมงคล 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๗๙ เด็กหญิงพรพรรณ นามสมบูรณ์ 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๘๐ เด็กหญิงพรพิมล วงค์คำจันทร 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๘๑ เด็กหญิงพัชรา พลสอน 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๘๒ เด็กหญิงวรรนิดา ทองน้อย 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๘๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ อันชื่น 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๘๔ เด็กหญิงสุวนันท์ รัตนนท์ 12 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๘๕ เด็กชายธนากร ทบชิน 13 โรงเรียนบ้านโพนทราย นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๘๖ เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญทม 13 โรงเรียนบ้านโพนทราย นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๘๗ เด็กหญิงวราภรณ์ ภูนวนยาง 13 โรงเรียนบ้านโพนทราย นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๘๘ เด็กหญิงศิริมา ทบชิน 13 โรงเรียนบ้านโพนทราย นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๘๙ เด็กชายบัณฑิต หูกขุนทด 12 โรงเรียนบ้านโพนทราย นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๙๐ เด็กหญิงวันวิสาข์ สะแกทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนทราย นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๙๑ เด็กหญิงสุกัญญา คงทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนทราย นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๙๒ เด็กหญิงอรญา สิมทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนทราย นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๙๓ เด็กชายประภากร บุญรุ่ง 12 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๙๔ เด็กหญิงทิพเนตร แทนชิน 12 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๙๕ เด็กหญิงนฤมล โคตรดี 12 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๙๖ เด็กหญิงนฤมล บุดดีวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๙๗ เด็กหญิงศิรินทรา ทศมงคล 12 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๙๘ เด็กชายกรกต ภูมิบูรณ์ 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๐๙๙ เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันทร์หอม 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๐๐ เด็กชายต้นกล้า ดงอุเทน 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๐๑ เด็กชายธนาวุฒิ สวยงาม 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๐๒ เด็กชายรัชพล จันทร์โสดา 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๐๓ เด็กชายลิขิต ตะทาดวง 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๐๔ เด็กชายวรพงษ์ จันทร์หอม 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๐๕ เด็กชายวสุ กบแก้ว 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๐๖ เด็กชายอภิเชษฐ์ เปภักดี 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๐๗ เด็กหญิงดารณี ชมสีแก้ว 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๐๘ เด็กหญิงประภัสรา วงษ์ราช 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๐๙ เด็กหญิงยุพดี วงษ์ราช 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๑๐ เด็กหญิงวาสนา ภะวะพินิจ 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๑๑ เด็กหญิงศรีไพร บุบผาเต 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๑๒ เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ แก้วโลก 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๑๓ เด็กหญิงสุนิสา หมื่นสา 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๑๔ เด็กหญิงอนุศรา แดนราสี 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๑๕ เด็กหญิงอริญาภรณ์ ภูเฮีองแก้ว 12 โรงเรียนบ้านโสกกาว กุดรัง โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๑๖ เด็กชายสหรัฐ เวียงอินทร์ 12 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๑๗ เด็กหญิงรัตติกา ฝ่ายวงค์ 12 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๑๘ นางสาวปณิดา น้อยเสนา 15 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๑๙ เด็กชายสุริยา แก้วสองชั้น 14 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๒๐ เด็กชายชายรัก ยศชาที 13 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๒๑ เด็กชายศิริรักษ์ คำเพราะ 13 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๒๒ เด็กหญิงวิภาดา หนีภัย 13 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๒๓ เด็กหญิงหัทยา พลหัวโทน 13 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๒๔ เด็กชายชูศิลป์ โคตโย 14 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๒๕ เด็กชายปฏิภาณ มิตตัสสะ 14 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๒๖ เด็กชายนันทวัฒน์ หนุ่มตัง 14 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๒๗ เด็กชายวิทยา จิตไธสง 14 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๒๘ นายล้อมพงศ์ วาสโสหา 15 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๒๙ เด็กหญิงพลอยไพริน เสนาวงษ์ 14 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๓๐ เด็กหญิงสุภัทรา เฮียงโฮม 14 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๓๑ เด็กหญิงชดาพร กุยลา 14 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๓๒ เด็กหญิงนุชรัตน์ นามวงศ์ษา 14 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๓๓ เด็กหญิงเกศรินทร์ กุมชาด 14 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๓๔ เด็กหญิงเฟื่องนภา ประทุมมาตร์ 13 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๓๕ เด็กหญิงไอรดา สอนฮุม 13 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๓๖ เด็กหญิงมะลิวัลย์ ปิดตาระโพธิ์ 13 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๓๗ เด็กหญิงวิภาวรรณ เบื้องไธสงค์ 13 โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด นาเชือก โพธิ์ศรีสว่าง นาเชือก
มค ๔๖๕๕/๑๑๓๘ นายพงศกร ปะนัดสุจ่า 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๓๙ นายวัชรพล สีหานารินทร์ 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๔๐ นายวิฑูรย์ กำมหาวงศ์ 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๔๑ นายสุทัศน์ เมรุด 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๔๒ นายอนุวัฒน์ ประกอยไมล์ 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๔๓ นางสาวกฤษณา ปักการะโน 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๔๔ นางสาวกิจประสงค์ พงษ์มั่น 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๔๕ นางสาวจันทร์สุดา ดวงจันทร์ 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๔๖ นางสาวเจษฎาพร สาแก 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๔๗ นางสาวธนัชชา นูสีหา 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๔๘ นางสาวบุชกร ประมูลเกษี 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๔๙ นางสาวรัตมณี จูปะมานะ 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๕๐ นางสาววิมลศิริ อัปทาทัง 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๕๑ นางสาวศิรินาฎ เข็มอุดร 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๕๒ นางสาวสุดารัตน์ สนวนรัมย์ 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๕๓ นางสาวอภิญญา ด่านกระโทก 15 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๕๔ เด็กชายกิตติชัย ว่องไว 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๕๕ เด็กชายปริญญา พลประเสริฐ 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๕๖ เด็กชายวัชรินทร์ โพธิ์แพน 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๕๗ เด็กชายวิทวัตน์ มาลา 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๕๘ เด็กหญิงกาญจน์สุดา ชาวสวน 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๕๙ เด็กหญิงจิรัตน์ดา ยอดน้ำคำ 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๖๐ เด็กหญิงพัชนิยา ศาลางาม 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๖๑ เด็กหญิงรัศมี ไปป่า 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๖๒ เด็กหญิงวิภาดา หงษ์โสดา 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๖๓ เด็กหญิงสมปอง ปะเถตัง 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๖๔ เด็กหญิงอธิชา แสงสูง 13 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๖๕ เด็กชายวิทธินันท์ จันปัสสา 12 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๖๖ เด็กชายศิริพงษ์ ดงตะใน 12 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๖๗ เด็กหญิงฑิตยา ประวังคะภู 12 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๖๘ เด็กหญิงดาวไพร ไปพรมราช 12 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๖๙ เด็กหญิงทิชา สงวนรัมย์ 12 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๗๐ เด็กหญิงปพัชราพร ปักกาโล 12 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๗๑ เด็กหญิงปาริฉัตร มหาวงษ์ 12 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๗๒ เด็กหญิงรชนก ลาภา 12 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๗๓ เด็กหญิงรุ่งไพลิน บุพเต 12 วัดโคกเครือ นาดูน โคกเครือ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๗๔ นางสาวมัณฑนา หาญพยอม 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน นาดูน สระเกษ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๗๕ นางสาวอรัญญา ชินพันธ์ 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน นาดูน สระเกษ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๗๖ นางสาววาสนา พรหล่อ 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน นาดูน สระเกษ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๗๗ นางสาวปัทมวรรณ แดงสีดา 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน นาดูน สระเกษ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๗๘ นางสาวรุ่งธิวรรณ ศรีวงษ์ยาง 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน นาดูน สระเกษ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๗๙ นางสาวกังสดาร อินศรีลา 15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน นาดูน สระเกษ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๘๐ เด็กชายธิติพงษ์ เพียรอตวงศ์ 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๘๑ เด็กชายธีรยุทธ์ ปัตตายะโส 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๘๒ เด็กชายประเสริฐ แสนหว้า 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๘๓ เด็กชายพิเชษฐ์ แสงปัดสา 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๘๔ เด็กหญิงจิราวดี ประมูลจักโก 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๘๕ เด็กหญิงธิรดา ปินะกาโพธิ์ 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๘๖ เด็กหญิงพรพิมล มอไธสง 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๘๗ เด็กหญิงอรทัย แป้นสุขา 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๘๘ เด็กหญิงอ้อมพร ดงอุทิศ 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๘๙ เด็กหญิงอัญชนาภรณ์ จุปะมะนัย 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๙๐ เด็กหญิงอารียา ปินะสา 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๙๑ เด็กหญิงอำพร พันสูข 14 วัดนาฝาย นาดูน นาฝาย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๙๒ เด็กชายณัฐพล ปริธรรมา 12 วัดบ้านหนองบัวน้อย นาดูน บ้านหนองบัวน้อย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๙๓ เด็กชายชัญญา จุปะมัดถา 11 วัดบ้านหนองบัวน้อย นาดูน บ้านหนองบัวน้อย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๙๔ เด็กชายธีระพันธ์ เวฬุวันใน 11 วัดบ้านหนองบัวน้อย นาดูน บ้านหนองบัวน้อย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๙๕ เด็กชายมงคล เกษี 11 วัดบ้านหนองบัวน้อย นาดูน บ้านหนองบัวน้อย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๙๖ เด็กชายสรวิชญ์ สุวรณี 11 วัดบ้านหนองบัวน้อย นาดูน บ้านหนองบัวน้อย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๙๗ เด็กชายอวิรุทธิ์ ปินะสา 11 วัดบ้านหนองบัวน้อย นาดูน บ้านหนองบัวน้อย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๙๘ เด็กหญิงบุษญา ปินะสา 11 วัดบ้านหนองบัวน้อย นาดูน บ้านหนองบัวน้อย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๑๙๙ เด็กหญิงภาวิดา เพชรหงษ์ 11 วัดบ้านหนองบัวน้อย นาดูน บ้านหนองบัวน้อย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๐๐ เด็กหญิงอังสตานต์ อันสุวรรณ 11 วัดบ้านหนองบัวน้อย นาดูน บ้านหนองบัวน้อย นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๐๑ เด็กชายปฐมพร สาวันดี 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๐๒ เด็กชายธนพรรธน์ ดอมไธสงค์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๐๓ เด็กชายธันวา บุญมาพิลา 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๐๔ เด็กชายเกษม แสงรวม 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๐๕ เด็กชายณัฐพงษ์ คำธร 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๐๖ เด็กชายธนวัฒน์ พรมสากล 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๐๗ เด็กชายรณภพ ชารีอัน 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๐๘ เด็กชายธนาคม สมภารไธสง 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๐๙ เด็กหญิงสกุลรัตน์ ชัยทาน 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๑๐ เด็กหญิงทิพวัลย์ จันทะเสน 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๑๑ เด็กหญิงชลิตา โกพา 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๑๒ เด็กหญิงเอกปวีย์ แก้วมาศ 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๑๓ เด็กหญิงชัญญานุช ศรีจันทร์ 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๑๔ เด็กหญิงลลิตา ไพรสาระ 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๑๕ เด็กหญิงสุนิษา ดาราช 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๑๖ เด็กหญิงสุจารี โคตรบรรเทา 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๑๗ เด็กหญิงศรินธร เกี้ยมแสนเมือ 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๑๘ เด็กหญิงศศิกานต์ ภาระโข 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๑๙ เด็กหญิงเบญญาภา นรเพ็ชร 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๒๐ เด็กหญิงปิยธิดา เอ้นเคน 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๒๑ เด็กหญิงรวิศรา ผิวเฮ้าขา 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๒๒ เด็กหญิงพรไพลิน พรหล่อ 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๒๓ เด็กหญิงปิยฉัตร สุภะกำ 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๒๔ เด็กหญิงจิราพร สอนนอก 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๒๕ เด็กหญิงรัชนีกร เกตุลำ 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๒๖ เด็กหญิงพัชราพรรณ ปินะกาใน 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๒๗ เด็กหญิงศิริรักษ์ ชูทอง 12 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๒๘ เด็กหญิงเนตรวรัตน์ ยุบลมัย 12 โรงเรียนหลุบควันเมืองหงส์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๒๙ เด็กหญิงพรรณิภา ภาระโข 12 โรงเรียนหลุบควันเมืองหงส์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๓๐ เด็กหญิงนันทิชา เขียวเพชร 12 โรงเรียนหลุบควันเมืองหงส์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๓๑ เด็กชายไกรภพ ไปพรมราช 12 โรงเรียนหลุบควันเมืองหงส์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๓๒ นางสาวถนอมจิตร ลุนลาด 16 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๓๓ เด็กชายทิวานนท์ ช่างยา 14 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๓๔ เด็กชายธนชัย ปินะกาโน 14 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๓๕ เด็กชายรัฐกานต์ ศิริพรทุม 14 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๓๖ เด็กชายศิวกร ศรีวิชา 13 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๓๗ เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปัจจัยโย 14 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๓๘ เด็กหญิงเบจมาภรณ์ วิจารย์ 14 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๓๙ เด็กหญิงเบญจมาศ กว้างขวาง 14 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๔๐ นางสาวรัตนา ปาสาริกัง 16 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๔๑ นางสาวอริษา จิกจักร์ 17 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูนพัฒนาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๔๒ นายพิทยา บุบผามาลัย 15 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๔๓ เด็กชายชินดนัย พุทไธสง 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๔๔ เด็กหญิงอภิญญา มหารัญ 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๔๕ เด็กหญิงบุษยา หงษ์คาร 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๔๖ เด็กหญิงสุริยรัตน์ บัวแดง 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๔๗ เด็กชายอานนท์ แคนศรี 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๔๘ เด็กหญิงภัทราภรณ์ มีวัน 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๔๙ เด็กหญิงอาทิตยา ปาปะไพ 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๕๐ เด็กหญิงณัฐนิกา วิชานนท์ 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๕๑ เด็กชายสุรศักดิ์ จันทะเกียง 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๕๒ เด็กชายอัษฎาวุธ บุบผามาลัย 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๕๓ เด็กหญิงมินประภา คล้ายคลึง 14 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๕๔ เด็กชายกำธร พลมีเดช 13 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๕๕ เด็กชายณัฐดนัย สอนวงษ์แก้ว 12 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๕๖ เด็กหญิงนลินี บุดดีคง 12 โรงเรียนบ้านหัวดง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๕๗ เด็กชายภุมินท์ ยองมณี 13 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๕๘ เด็กชายธวัธชัย ยองมณี 13 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๕๙ นายนิพนธ์ ทอนโพธิ์แก้ว 47 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๖๐ เด็กหญิงธนพร ปัจจมูล 13 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๖๑ เด็กหญิงเจนจิรา อินทา 13 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๖๒ เด็กหญิงนิพาดา วงษ์กัญหา 13 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๖๓ เด็กหญิงสุวัณณา อนุศิริ 13 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๖๔ เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ปล้องทา 13 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง นาดูน บ้านหัวดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๖๕ นางยุวดี ประดับวัน 35 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๖๖ เด็กชายทินภัทร ปะโสทะกัง 13 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๖๗ เด็กชายภราดร ปินะถา 13 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๖๘ เด็กชายรัฐธรรมนูญ วัฒนประดิษฐ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๖๙ เด็กชายอภินันท์ รักษาภักดี 13 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๗๐ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สัจจัง 13 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๗๑ เด็กหญิงนิภาพร ศรีอ่ำ 13 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๗๒ เด็กหญิงนุชจรินทร์ สาแก 13 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๗๓ เด็กหญิงพวงเพชร แสนศรี 13 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๗๔ เด็กหญิงสุภาภรณ์ วินิจ 13 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๗๕ เด็กชายธนพล ปาสารักษ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๗๖ เด็กชายบุรพร สนิท 11 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๗๗ เด็กชายมนตรี มาลา 11 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๗๘ เด็กชายอัตพล ลุนละวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองป้าน นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๗๙ นายชัยยุทธ ปัตเตย์ 45 โรงเรียนบ้านโพนทอง นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๘๐ เด็กชายวิษณุ แสงชำนิ 12 โรงเรียนบ้านโพนทอง นาดูน โพนทอง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๘๑ เด็กชายชัชรินทร์ ประเสริฐแก้ว 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น นาดูน ประชาสามัคคี นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๘๒ เด็กชายธนบดี สืบมา 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น นาดูน ประชาสามัคคี นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๘๓ เด็กชายพลวัฒน์ คุ้มไพฑูลย์ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น นาดูน ประชาสามัคคี นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๘๔ เด็กชายอดิศร มะธิตะเตา 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น นาดูน ประชาสามัคคี นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๘๕ เด็กชายอดิศร มีอ่อน 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น นาดูน ประชาสามัคคี นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๘๖ เด็กชายอนาวิล บุญทา 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น นาดูน ประชาสามัคคี นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๘๗ เด็กชายอัครพล บุญแผน 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น นาดูน ประชาสามัคคี นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๘๘ เด็กหญิงดรุณี โพธิ์สิงห์ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น นาดูน ประชาสามัคคี นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๘๙ เด็กหญิงรัตติกาล ปลายไม้ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น นาดูน ประชาสามัคคี นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๙๐ เด็กหญิงอริสราภรณ์ บุญทัน 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น นาดูน ประชาสามัคคี นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๙๑ เด็กชายสหภาพ ไชยพูน 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๙๒ เด็กชายนิธิวัฒน์ พุดลา 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๙๓ เด็กชายปรัชญา ศรีศิลป์ 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๙๔ เด็กชายพิชยากร ประกิตร 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๙๕ เด็กชายรัตนเทพ ฝันกลาง 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๙๖ เด็กชายเรวัต วงศ์นอก 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๙๗ เด็กชายวรเมธ วงศ์คำ 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๙๘ เด็กชายวิสิษฏ์ หมวดนา 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๒๙๙ เด็กชายวีรพล เกษหอม 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๐๐ เด็กชายศิปปกร ศรีสว่าง 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๐๑ เด็กชายศุภกิตย์ สีดาชมภู 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๐๒ เด็กชายอนาวินทร์ เที่ยงธรรม 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๐๓ เด็กชายอภิสิทธิ์ พิมยัง 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๐๔ เด็กหญิงกาญจนาพร ปะนาตา 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๐๕ เด็กหญิงเกศกนก เอ่นแคน 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๐๖ เด็กหญิงจิตรลดา สิมสีดา 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๐๗ เด็กหญิงชลลดา ไชยสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๐๘ เด็กหญิงณัฐธิดา พิลาพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๐๙ เด็กหญิงเบญจวรรณ หนอสีหา 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๑๐ เด็กหญิงพริวรรณ มาพงษ์ 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๑๑ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หารโกทา 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๑๒ เด็กหญิงวริศรา แทนหลาบ 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๑๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ ปินะกาโน 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๑๔ เด็กหญิงสุภาพร นนทชัย 12 โรงเรียนบ้านโกทา นาดูน โพธารมณ์ นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๑๕ เด็กหญิงนรินทร์ ธุระไชย์ 13 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๑๖ เด็กหญิงภานุชนา โพทะมาตร 13 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๑๗ เด็กหญิงวนิดา บุญประกอบ 13 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๑๘ เด็กหญิงศุภสิน ชนะชัย 13 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๑๙ เด็กชายคมสันต์ แสนมี 12 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๒๐ เด็กชายปริญญา ล่อดงบัง 12 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๒๑ เด็กชายสาธิต คำชนะชัย 12 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๒๒ เด็กหญิงจิราพร นิลพันธ์ 12 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๒๓ เด็กหญิงทิพย์สุดา ล่อดงบัง 12 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๒๔ เด็กหญิงประพาภรณ์ เรียมทา 12 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๒๕ เด็กหญิงเมธาวี โยทัยเที่ยง 12 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๒๖ เด็กหญิงเยาวพา แก้วขวัญข้า 12 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๒๗ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศึกนอก 12 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๒๘ เด็กหญิงสมฤทัย ไตรภูทอน 12 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๒๙ เด็กชายกิตติพงศ์ คุ้มไพฑูรย์ 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๓๐ เด็กชายคมกริช ขันติ 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๓๑ เด็กชายฐิติกร บุญเฮ้า 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๓๒ เด็กชายธนวัด แก้วสว่าง 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๓๓ เด็กชายธนากร บุณปะวัติ 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๓๔ เด็กชายธิชาวุฒิ วงษ์นอก 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๓๕ เด็กชายศักดิ์ศิริ ลีหล้าน้อย 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๓๖ เด็กชายอัครพล สีพลี 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๓๗ เด็กหญิงพิมพิศา พันธ์ฉลาด 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๓๘ เด็กหญิงศรสวรรค์ ภูมินา 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๓๙ เด็กหญิงอารยา คุ้มเขว้า 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๔๐ เด็กชายธีรพล ตาตะนัน 11 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๔๑ เด็กหญิงกรรณิการ์ ล่อดงบัง 10 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๔๒ เด็กหญิงจิราพร ยอดสง่า 10 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๔๓ เด็กหญิงศิริวัลย์ วงษ์นอก 10 วัดโพธาราม นาดูน โพธาราม นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๔๔ นางสาวบุญธิชา ศรีภูตา 15 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน แดงโพง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๔๕ นางสาวชาริณี ชารีอัน 15 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน หังดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๔๖ นางสาววิลาวัลย์ เชื้อนิจ 15 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน หังดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๔๗ นางสาวชลิดา พรมชาดา 15 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน หังดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๔๘ นางสาวโสรดา เลบ้านแท่น 15 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน หังดง นาดูน
มค ๔๖๕๕/๑๓๔๙ นายพัฒนา ศรีพระนาม 17 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๕๐ นายวงศกร เทียกมูล 17 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๕๑ นายศุภชัย เทียบศรี 17 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๕๒ นายสุริยะ ทองวัน 17 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๕๓ นายทรงกลด ป้อมแผง 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๕๔ นายนิพล พานา 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๕๕ นายวิวัฒน์ เตื่อยมา 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๕๖ นางสาวเกษรา ราชสีหา 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๕๗ นางสาวคำสอน ศรีมหาพรม 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๕๘ นางสาวจิตตราภรณ์ บุญแสน 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๕๙ นางสาวจุฑามาศ ทุงจันทร์ 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๖๐ นางสาวทรรศนีย์ เลสนาดี 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๖๑ นางสาวเทวา แทนนา 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๖๒ นางสาวนันทะวดี สีบาล 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๖๓ นางสาวบุษยา พันทอง 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๖๔ นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ทิพย์แสง 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๖๕ นางสาวลมิตรา สอนสา 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๖๖ นางสาววีณา เทียบซิง 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๖๗ นางสาวสุกัญญา ใจเก่งดี 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๖๘ นางสาวสุกัญญา บุญนาโพธิ์ 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๖๙ นางสาวสุนิศา บุญถนอม 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๗๐ นางสาวอนงคาร ปะวะถา 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๗๑ นางสาวอริศรา วงภาพ 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๗๒ นางสาวอริษา นุ่นนาแซง 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๗๓ นางสาวอุษณี ศรีบุตรราช 16 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๗๔ นายกิตติพงษ์ บุตรศรี 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๗๕ นายชานนท์ พรมคุณ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๗๖ นายปิยะ ดีสม 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๗๗ นายพันนา ศรีคูณ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๗๘ นายภัทรภณ ทาโสม 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๗๙ นายฤทธิเกียรติ ทายสงค์ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๘๐ นายฤทธิพร พระสว่าง 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๘๑ นายลิขิต ดีแป้น 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๘๒ นายสิทธิพงษ์ ศิริโอฐ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๘๓ นายสุรวุฒิ วิเศษดี 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๘๔ นายหนึ่ง วงศ์สวัสดิ์ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๘๕ นายอนุพงษ์ ทาจันทร์ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๘๖ นายอัสนี ริศรี 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๘๗ นายอุทัย จันทะนี 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๘๘ นางสาวกาญจนา แสนยันต์ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๘๙ นางสาวกาญจนา แสนศาลา 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๙๐ นางสาวกุลสตรี เทพผาย 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๙๑ นางสาวเกวลิน ลิละคร 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๙๒ นางสาวชนิดา แผงอ่อน 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๙๓ นางสาวชลดา เทียงบุตร 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๙๔ นางสาวณัฐวิภา โพธิ์สิม 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๙๕ นางสาวธัญญารัตน์ สมสา 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๙๖ นางสาวพรรณทิพา ประกอบวิชา 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๙๗ นางสาวเพ็ญนภา เทียบคำ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๙๘ นางสาวยุพารัตน์ เทียกสีบุญ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๓๙๙ นางสาววิไลวรรณ ป้องคำ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๐๐ นางสาวศิริพร ทวยนันท์ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๐๑ นางสาวศิริวรรณ อันแสน 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๐๒ นางสาวสินจัย ทบพักดิ์ 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๐๓ นางสาวสุทธิดา มาเหง่า 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๐๔ นางสาวสุพรรษา คุณโกทา 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๐๕ นางสาวสุภาวดี เทียบลา 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๐๖ นางสาวสุริตา แก้วมาลา 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๐๗ นางสาวอรวรรณ อันชื่น 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๐๘ นางสาวอ้อนวริน แสนธุมุง 15 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๐๙ เด็กชายตวงสิทธิ์ ปินทอง 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๑๐ เด็กชายธีรวัฒน์ ชาดา 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๑๑ เด็กชายพิเชฐ แผงอ่อน 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๑๒ เด็กชายภาณุสิทธิ์ เทียบคำ 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๑๓ เด็กชายวรวิทย์ จันทึก 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๑๔ เด็กชายศรายุทธ์ ชำนาญทัพ 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๑๕ เด็กชายสาโรจน์ กาญจะแสน 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๑๖ เด็กหญิงกุ๊ก วิไลพร 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๑๗ เด็กหญิงธิติมา สีหาบุตร 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๑๘ เด็กหญิงนิภาพร ทศทอง 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๑๙ เด็กหญิงนุสรา กองโส 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๒๐ เด็กหญิงประภัสสร ปาริกาถานัง 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๒๑ เด็กหญิงปวีณา จันทะลาด 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๒๒ เด็กหญิงพรรณิภา เทียบจัน 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๒๓ เด็กหญิงพิกุลทอง อินสำราญ 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๒๔ เด็กหญิงพิมพกา ศรีแก้วน้ำใส 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๒๕ เด็กหญิงเพ็ญพร มาอินราช 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๒๖ เด็กหญิงศศิธร ครเพ้ง 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๒๗ เด็กหญิงศิริรัตน์ เทียกทอง 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๒๘ เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทะแจ่ม 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๒๙ เด็กหญิงสิริธร สุทธิสาคร 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๓๐ เด็กหญิงสุธิดา ศรีเหลือง 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๓๑ เด็กหญิงสุพรรณษา น้ำก่ำ 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๓๒ เด็กหญิงสุพัตรา เทียกมา 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๓๓ เด็กหญิงแอนนา เทียมคำ 14 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม บรบือ ดอนกลางวนาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๓๔ เด็กชายกฤษฎา จันโท 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๓๕ เด็กชายกฤษฎาพร สุขพนัส 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๓๖ เด็กชายขัวญ พุ่มพิพัฒน์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๓๗ เด็กชายจักรกฤษ บุญประสงค์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๓๘ เด็กชายเจม โพธิจินดา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๓๙ เด็กชายทศพร เหล่าบุบผา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๔๐ เด็กชายนครินทร์ ทำบุญ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๔๑ เด็กชายณัทธวัฒน์ หมื่นพล 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๔๒ เด็กชายวินัย ภูครองนา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๔๓ เด็กชายศรัญ ยังศรี 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๔๔ เด็กชายสุทธิพงษ์ ตรงสา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๔๕ เด็กชายองอาจ ชัยวิชา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๔๖ เด็กชายอนุกุล พอนดอนก่อ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๔๗ เด็กชายอนุชา แก้ววิเชียร 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๔๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลาฝอย 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๔๙ เด็กหญิงจุฑาพร จงนาถกลาง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๕๐ เด็กหญิงจุรีพร โพธินาม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๕๑ เด็กหญิงธิราวัฒน์ ภูวงศรี 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๕๒ เด็กหญิงนภาพร แก้วดวงดี 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๕๓ เด็กหญิงนิศานารถ ทินก้อง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๕๔ เด็กหญิงประภัสสร ศรีครซ้าย 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๕๕ เด็กหญิงปิยธิดา วงพิเดช 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๕๖ เด็กหญิงเปมิกา พลเตมา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๕๗ เด็กหญิงพรชุดา ชาวกระซึม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๕๘ เด็กหญิงพัชริน ภูศรี 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๕๙ เด็กหญิงพีรดา เรืองสุวรรณ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๖๐ เด็กหญิงลักษณ์คณา จันคำ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๖๑ เด็กหญิงลักษิกา กันดุลย์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๖๒ เด็กหญิงวราพร พวงพู 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๖๓ เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทะเสนา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๖๔ เด็กหญิงสุจิตรา เกินจันทร์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๖๕ เด็กหญิงสุภาพร แสนคำภา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๖๖ เด็กหญิงสุรัสวดี ภูมะลา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๖๗ เด็กหญิงสุรีย์ โยราช 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๖๘ เด็กหญิงอังคณา วงษาราช 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๖๙ เด็กหญิงอังณาวรรณ เครื่องรัมย์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๗๐ เด็กชายชัยสิทธิ์ จ้ายสอนนา 12 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๗๑ เด็กชายตรีภพ จันทะคาม 12 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๗๒ เด็กชายวิษา แสนแก้ว 12 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๗๓ เด็กชายศรัญ ขุนเรศ 12 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๗๔ เด็กชายสถาพร จ้ายสอนนา 12 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๗๕ เด็กชายสุรนันท์ ประทาน 12 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๗๖ เด็กชายเจษฎษภรณ์ บรรจงเลิศ 12 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๗๗ เด็กหญิงวาสนา ก้อนชารี 12 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๗๘ เด็กชายเนติพงษ์ ป้องโหน่ง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๗๙ นางวิยดา ชมพูหลง 40 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ ดงเค็ง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๘๐ เด็กหญิงกันทิมา จูมโฮม 13 โรงเรียนเก่าใหม่ บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๘๑ เด็กหญิงมนธิดา โนราช 14 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๘๒ เด็กหญิงวันเพ็ญ ทองนุช 14 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๘๓ เด็กหญิงศรัญญา ลามพัฒน์ 14 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๘๔ เด็กหญิงศิริรัตน์ บุดสีสวย 14 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๘๕ เด็กหญิงอรอนงค์ แผ่นทอง 14 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๘๖ เด็กหญิงวรรณิศา ทิพย์เนตร 13 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๘๗ เด็กหญิงอ้อมใจ ไมตรีแพน 13 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๘๘ เด็กหญิงจันจิรา โคชารี 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๘๙ เด็กหญิงจุฑามาศ ราชวัง 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๙๐ เด็กหญิงดารณี สีสังชุม 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๙๑ เด็กหญิงนุชรี ทิพย์เนตร 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๙๒ เด็กหญิงเบญญาภา พลจ่า 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๙๓ เด็กหญิงปนัดดา พลจ่า 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๙๔ เด็กหญิงเมธาวี พละบรรจง 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๙๕ เด็กหญิงวรรณภา อาจบัณฑิต 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๙๖ เด็กหญิงศุจิรัตน์ ทองแฉล้ม 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๙๗ เด็กหญิงศุภลักษณ์ ประคองดี 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๙๘ เด็กหญิงสุกานดา กัญญานัด 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๔๙๙ เด็กหญิงสุธิตา สารบุญ 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๐๐ เด็กหญิงสุนันทา ศรีภักดี 12 โรงเรียนหนองหว้าโนนทอง บรบือ โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๐๑ เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีกะกุล 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๐๒ เด็กชายผาสุก ชำกรม 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๐๓ เด็กชายพงษ์ศธร เสติ 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๐๔ เด็กหญิงกิ่งแก้ว บัวเลิง 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๐๕ เด็กหญิงเจนจิรา จำปามูล 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๐๖ เด็กหญิงชมพูนุช เฮือนทา 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๐๗ เด็กหญิงชลธิชา ไตรเนตร 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๐๘ เด็กหญิงชัยพร บุญแสง 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๐๙ เด็กหญิงชุติมา ไชยเลิศ 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๑๐ เด็กหญิงพรบุศรา แหวนหล่อ 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๑๑ เด็กหญิงมณฑการณ์ เคนหวด 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๑๒ เด็กหญิงมาริสา พัชรัตน์ 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๑๓ เด็กหญิงรุจิรา พรมวัง 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๑๔ เด็กหญิงวิชุดา ลาภคำ 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๑๕ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลุนนา 11 โรงเรียนบ้านหัวหนองสังฆวิทยา บรบือ หัวหนอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๑๖ เด็กชายทศพล ทาไชย 12 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ ศาลาทอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๑๗ เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์คำ 12 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ ศาลาทอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๑๘ นางสาวฐิติมา ธรรมกุล 15 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ ศาลาทอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๑๙ เด็กหญิงเบญจมาพร บุรีวัน 13 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ ศาลาทอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๒๐ เด็กหญิงอรัญญา เหลืออมพล 13 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ ศาลาทอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๒๑ เด็กหญิงอัมลา กองตุ้น 13 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ ศาลาทอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๒๒ เด็กหญิงคัมภีรพรรณ รื่นรมย์ 12 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ ศาลาทอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๒๓ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ นาทองทิพย์ 12 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ ศาลาทอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๒๔ เด็กหญิงปนัดดา เทพราชา 12 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ ศาลาทอง บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๒๕ เด็กชายกิตชนะพันธ์ เศษตะ 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๒๖ เด็กชายอิทธิเดช ปัดทุม 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๒๗ เด็กชายจักรพันธ์ แสนจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๒๘ เด็กชายพัสกร เทียบชิง 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๒๙ เด็กชายอณัฐวัฒน์ เชื่อกุล 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๓๐ เด็กชายจักรพันธ์ สีสันชุม 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๓๑ เด็กชายอัจราวี กองตุ้น 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๓๒ เด็กชายเทพพร คำทับ 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๓๓ เด็กชายธนากรณ์ โยเหลา 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๓๔ เด็กชายศราวุฒิ เศษตะ 13 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๓๕ เด็กชายศุภชัย จันทร์โย 13 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๓๖ เด็กชายวัชชิระ ลาดเลียง 13 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๓๗ เด็กชายเอกลักษณ์ ศรีคุณ 13 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๓๘ เด็กชายวายุพัด เศษตะ 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๓๙ เด็กชายชัยธวัช โยเหลา 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๔๐ เด็กชายธีรพัฒน์ สิมหล้า 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๔๑ เด็กชายธนพล จันทร์สด 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๔๒ เด็กชายธนศักดิ์ จันทร์สด 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๔๓ เด็กหญิงกรณ์กนก เกิดแก้ว 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๔๔ เด็กหญิงปรันดา ไชยอุย 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๔๕ เด็กหญิงฑิฆัมพร กองตุ้น 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๔๖ เด็กหญิงเมวดี โกสัย 14 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๔๗ เด็กหญิงศรสวรรค์ เศษตะ 13 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๔๘ เด็กหญิงวาทินี สีแก้ว 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๔๙ เด็กหญิงณัฐมล ทูลกอง 13 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๕๐ เด็กหญิงณัฐพร ศรีคุณ 13 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๕๑ เด็กหญิงอภิญญา เทียมพล 13 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๕๒ เด็กหญิงสุทธิดา ยางไชย 13 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๕๓ เด็กหญิงรัตติยาพร ศรีคุณ 13 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๕๔ เด็กหญิงกาญณริน ยางไชย 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๕๕ เด็กหญิงอพัสรา ลาดเลียง 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๕๖ เด็กหญิงอภิญญา ลอยคลัง 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๕๗ เด็กหญิงจิตติมา รุ่งโชติ 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๕๘ เด็กหญิงจินตรา ขุนไม้งาม 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๕๙ เด็กหญิงสุธิดา นาคำ 12 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง บรบือ มังคลาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๖๐ เด็กชายสุรศักดิ์ บุตรศรี 14 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ สุคันธาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๖๑ เด็กชายชินราช จำนงศิล 12 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ สุคันธาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๖๒ เด็กชายเจษฎา มาศรี 12 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ สุคันธาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๖๓ เด็กชายปราโมทย์ จันทร์โย 12 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ สุคันธาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๖๔ เด็กหญิงสุนิตา คำสนวน 12 โรงเรียนบ้านโนนทอง บรบือ สุคันธาราม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๖๕ นายโชคอนันต์ ภูศรี 15 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๖๖ นายนัฐพงษ์ ผลสวัสดิ์ 15 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๖๗ นายรุ่งราวี จำปามูล 15 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๖๘ นายวรวิทย์ หาดจัทร์ 15 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๖๙ นายศิริศักดิ์ น้อยสิงห์ 15 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๗๐ นายอภิเชษฐ์ เทศนาเรียง 15 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๗๑ เด็กชายปิยพงษ์ โสภะถา 14 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๗๒ เด็กชายวัยวัฒน์ เพียดจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๗๓ เด็กชายวีระพล งีบส่อม 14 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๗๔ เด็กชายสนั่น สืบมา 14 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๗๕ เด็กชายอนุชิต เหมสิงห์ 14 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราษี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๗๖ เด็กชายกฤษดา ทามแก้ว 14 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา บรบือ โนนราศี บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๗๗ เด็กชายณัฐพงศ์ สีนอก 12 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๗๘ เด็กชายวายุ หอมเนตร 12 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๗๙ เด็กชายวิทยา วอขวา 12 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๘๐ เด็กชายอนนทพร ว่องไว 12 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๘๑ เด็กชายอนุวัฒน์ ทัพขวา 12 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๘๒ เด็กหญิงชนาพร เหล็กกลาง 13 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๘๓ เด็กหญิงพิมพกานต์ พิมพ์สวรรค์ 13 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๘๔ เด็กหญิงกมลรัตน์ พลพิมพ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๘๕ เด็กหญิงศิริรัตน์ รุ่งศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๘๖ เด็กหญิงสโรชา พิลาไชย 12 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๘๗ เด็กหญิงสโรชินี พิลาไชย 12 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๘๘ เด็กหญิงจันทร์จิรา พิลาไชย 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๘๙ เด็กหญิงฐิติชญา หอมเนตร 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๙๐ เด็กหญิงทิวาพร กางโหลน 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๙๑ เด็กหญิงธัญชนก อุตโรกุล 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๙๒ เด็กหญิงนัฐฎิกาล พรหมมานอก 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๙๓ เด็กหญิงปนัดดา หอมเชย 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๙๔ เด็กหญิงปิยะสักษณ์ วงศ์บุตร 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๙๕ เด็กหญิงภูชนก ขาวแก้ว 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๙๖ เด็กหญิงมณีรัตน์ โคตรพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๙๗ เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หาวอ 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๙๘ เด็กหญิงรัชฎา เสาสามา 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๕๙๙ เด็กหญิงอุบลวรรณ นารีนุช 11 โรงเรียนบ้านหนองโก บรบือ บ้านหนองโก บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๐๐ เด็กชายวรวุฒิ ศรีถานะ 13 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๐๑ เด็กชายเพชราวุฒิ กลยะนี 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๐๒ เด็กชายวัชรากร ธงเอก 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๐๓ เด็กชายศิริวัฒน์ ปัดทุม 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๐๔ เด็กชายศุภกิจ มูลศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๐๕ เด็กชายอนุพงษ์ ลมสมบุตร 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๐๖ เด็กชายอร่าม เสียงใส 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๐๗ เด็กหญิงเซมิกา เลิศราศี 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๐๘ เด็กหญิงจีระนันท์ นินทะกัง 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๐๙ เด็กหญิงชลรัตดา มาตรมล 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๑๐ เด็กหญิงนริศรา ภูสวัสดิ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๑๑ เด็กหญิงยุพารัตน์ ภูสวัสดิ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๑๒ เด็กหญิงสุชาดา นิระศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๑๓ เด็กหญิงนงคราญ ทุนเพิ่ม 13 โรงเรียนบ้านหนองจิก บรบือ บ้านค้อ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๑๔ นายอภิชาติ จำปามูล 17 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๑๕ นางสาวขนิษฐา ธรรมมา 15 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๑๖ นายอติพล เพ็งที 16 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๑๗ นายพิทยเดช โคตรมั่นคง 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๑๘ นายนิติธร ถนอมศักดิ์ 15 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๑๙ เด็กชายชนะกัณฐ์ จันทิพย์ 14 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๒๐ เด็กชายอรรถชัย ทับผา 14 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๒๑ เด็กชายธีรศักดิ์ ไสโสก 14 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๒๒ เด็กชายวรพิน หลอดเพ็ชร 14 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๒๓ เด็กชายสรรภยา ธรรมมา 14 โรงเรียนบรบือ บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๒๔ เด็กชายธนากร คันธจันทร์ 14 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๒๕ เด็กหญิงสุภาวินี พรมบุตร 14 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๒๖ เด็กหญิงขนิษฐา เทพศรี 14 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๒๗ เด็กหญิงกนกพร จันทร์โฉม 14 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๒๘ เด็กหญิงอภิญญา ภามี 14 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๒๙ เด็กชายจีระวัฒน์ ชัยนรินทร์ 13 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๓๐ เด็กชายพัฒนพงษ์ จันทะบูรณ์ 13 โรงเรียนบรบือ บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๓๑ เด็กชายนพนันท์ ลิตรพรม 13 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๓๒ เด็กชายอนุสรณ์ อ่อนสี 13 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๓๓ เด็กชายพีระพล นนคำตา 13 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๓๔ เด็กชายพันกรณ์ ฤทธิ์มนตรี 13 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๓๕ เด็กชายพงศธร อุชี 14 โรงเรียนบรบือ บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๓๖ เด็กชายสรายุทธ แสงศรี 14 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๓๗ เด็กหญิงกุลสตรี ศรีจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๓๘ เด็กหญิงกิตติยา ภูมีศรี 13 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๓๙ เด็กหญิงณัฐวรรณ นพเกตุ 13 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๔๐ เด็กหญิงปิยนุช จันทะรส 14 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๔๑ เด็กหญิงรุ่งอรุณ เพ็งที 14 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๔๒ เด็กหญิงปลายฟ้า ทุงฤทธิ์ 14 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๔๓ เด็กชายธนากร ทิ้งโคตร 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๔๔ เด็กชายธนาพล ผูกพัน 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๔๕ เด็กชายพิเชษฐ์ จันดิษฐ์ 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๔๖ เด็กชายปิยะพงษ์ ทุนเพิ่ม 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๔๗ เด็กชายอภิรักษ์ แสงสุข 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๔๘ เด็กชายโชคทวี คะเหลา 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๔๙ เด็กชายพชรพล วาเสนัง 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๕๐ เด็กชายอนนท์ พิศเพ็ง 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๕๑ เด็กชายชยากร ทองสุข 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๕๒ เด็กชายอัศดากร ปะนาโส 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๕๓ เด็กชายประธานพล นนคำตา 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๕๔ เด็กหญิงวนัชพร สีชื่น 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๕๕ เด็กหญิงนงนุช โพธิ์เกตุ 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๕๖ เด็กหญิงเสาวนีย์ แสนสร้อย 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๕๗ เด็กหญิงอริศรา จำปาลี 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๕๘ เด็กหญิงอภิรดี คำคอน 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๕๙ เด็กหญิงเจวลิน นนเมืองแด 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๖๐ เด็กหญิงชนาพร กองจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๖๑ เด็กหญิงวิไลวรรณ ทิ้งโคตร 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๖๒ เด็กหญิงสุปรียา จันทวิภาค 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๖๓ เด็กหญิงเจวลี ศรีจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๖๔ เด็กหญิงอารียา กาดกอง 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๖๕ เด็กหญิงอนัญญา พวงทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนงัว บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๖๖ นายวัชระ เทพศรี 18 โรงเรียนบรบือ บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๖๗ นายรังสิวุฒิ จำปาลี 17 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๖๘ นายธีระวัฒน์ ศรีเกิน 17 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๖๙ นายกตัญญู แจ่มใส 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๗๐ นายณัฐพงษ์ เมืองโคตร 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๗๑ นายมนัญชัย พันหอม 15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๗๒ นายศักดิ์ชัย แสงกล้า 15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๗๓ นายรุธภูมิ บุญทา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๗๔ นายจิระวิน วรภาพ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๗๕ นายชานนท์ พันธคง 15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๗๖ นายพีระวัฒน์ อินธิแสน 15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๗๗ นายฤทธิพร ทาลวงศรี 15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๗๘ นายสหรัฐ ชัยนรินทร์ 15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๗๙ นายวิทยา วันทองดี 15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๘๐ นายเจษฎา เทียมทัน 15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๘๑ นายวัฒนา ทาตะชัย 15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๘๒ นายปวริศ อ่อนสีพันธ์ 15 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๘๓ นายศาสตรา ศรีมาศ 15 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร บรบือ ดอนงัว บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๘๔ เด็กชายวีระพล กิ่งบู 14 โรงเรียนหนองขามแสบง บรบือ หนองขาม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๘๕ เด็กชายอัษฎา อาสาสุข 14 โรงเรียนหนองขามแสบง บรบือ หนองขาม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๘๖ เด็กชายสุทิน โชติชุม 13 โรงเรียนหนองขามแสบง บรบือ หนองขาม บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๘๗ นางสาวขนิษฐา มาฤทธิ์ 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๘๘ นางสาวนิติยา พงพันนา 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๘๙ นางสาวปณิตา ชินพันธ์ 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๙๐ นางสาวมาริษา หวะสุวรรณ 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๙๑ นางสาวศิริพร เทียงดีฤทธิ์ 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๙๒ นางสาวศิริลักษณ์ ทศดร 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๙๓ นางสาวสโรชา เจนจิตร 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๙๔ นางสาวสุดารัตน์ ปานขาว 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๙๕ นางสาวเสวภา จันทรัตน์ 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๙๖ นางสาวเสาวลักษณ์ หนูตอ 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๙๗ นายคมศักดิ์ พารา 16 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๙๘ นายกฤษณะ รุ่งโชติ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๖๙๙ นายกษิติ์เดช คำโฮงค์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๐๐ นายจตุรวิทย์ บุญทา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๐๑ นายจิรโชติ ลาบุญ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๐๒ นายธีระพงษ์ จิตบรรจง 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๐๓ นายภัทรพล จงถาวร 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๐๔ นายภาณุ ไชยศรีรักษ์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๐๕ นายวิรุตน์ สตานิคม 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๐๖ นางสาวกรชนก รัตนคำ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๐๗ นางสาวกรรณิการ์ วงพรมมา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๐๘ นางสาวกัลยา ศรีภา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๐๙ นางสาวกาญจนาพร เทียนศรี 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๑๐ นางสาวเกศกนก ทัพขวา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๑๑ นางสาวขวัญฤดี ชาดา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๑๒ นางสาวจริยา วงละคร 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๑๓ นางสาวจินตนา วงพรมมา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๑๔ นางสาวจุฑาทิพย์ กึกก้อง 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๑๕ นางสาวจุฑามาศ หรหมดา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๑๖ นางสาวจุไรรัตน์ ภักดี 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๑๗ นางสาวชนัญญา สุราษฎร์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๑๘ นางสาวชุลีพร ทิ้งโคตร 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๑๙ นางสาวญาสุมินทร์ เกินจันทร์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๒๐ นางสาวญาสุมินทร์ พิมพา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๒๑ นางสาวณิชกานต์ พรมสุรินทร์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๒๒ นางสาวดวงพร ทึนลด 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๒๓ นางสาวดวงพร บุญชิต 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๒๔ นางสาวทวินันท์ มะลัย 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๒๕ นางสาวธัญชนก เสนาวงษ์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๒๖ นางสาวธัญญารัตน์ ปะเพราะตา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๒๗ นางสาวนฤมล ศรีโคตร 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๒๘ นางสาวนันทวรรณ เจริญใจ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๒๙ นางสาวนาตยา ศรีวงค์ออน 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๓๐ นางสาวน้ำทิพย์ โคตรดี 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๓๑ นางสาวนิจพร ไชนะรา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๓๒ นางสาวนิรชา สิริคำ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๓๓ นางสาวนิสาชล เย็นใจ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๓๔ นางสาวเนตรดารา สุรักษ์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๓๕ นางสาวบรวี คำโฮง 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๓๖ นางสาวปนัดดา บุญเศษ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๓๗ นางสาวปนัดดา หลวงราช 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๓๘ นางสาวประภัสราภรณ์ ขาวพล 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๓๙ นางสาวปรางวดี แทบทาม 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๔๐ นางสาวปริฉัตร ทบวงษ์ศรี 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๔๑ นางสาวปริญญาพร น้อนแดง 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๔๒ นางสาวปวีณา ชินเนหันหา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๔๓ นางสาวพนัชกร จำปามูล 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๔๔ นางสาวพรชนัน จำปามูล 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๔๕ นางสาวพรนิภา การพุด 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๔๖ นางสาวพรหมพร พรมคนซื่อ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๔๗ นางสาวพัชรภร์ มนตรีพิลา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๔๘ นางสาวพันธิตรา ทศชุม 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๔๙ นางสาวพิมลพรรณ ณ ลำปาง 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๕๐ นางสาวฟามวรรณ ยะปะเต 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๕๑ นางสาวภัทราพร หิรัญรัตน์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๕๒ นางสาวมาริกา หิตายะ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๕๓ นางสาวเมย์ฤดี ลาดโฮม 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๕๔ นางสาวยุวพร จันดิษฐ์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๕๕ นางสาวลลิตา สิงขรอาจ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๕๖ นางสาวลิตา นาคเหนือ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๕๗ นางสาววริสรา ทาโยหา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๕๘ นางสาววัลวลี ปักสำราญ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๕๙ นางสาววาทินี รัตหน 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๖๐ นางสาววาสนา พันมูล 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๖๑ นางสาววิภาลักษ์ ชำนาญ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๖๒ นางสาววิภาวรรณ พันลำ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๖๓ นางสาวศิริกาญจน์ ภู่โพธิ์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๖๔ นางสาวศิริญาภรณ์ อสุรินทร์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๖๕ นางสาวศิริรัตน์ บุรีมาตร์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๖๖ นางสาวศิริรัตน์ ศรีคำซอน 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๖๗ นางสาวศิริลักษณ์ อรรคพันธ์ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๖๘ นางสาวสายธาร แซ่โค้ว 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๖๙ นางสาวสาวิตรี ไขสาร 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๗๐ นางสาวสิริกานต์ แก้วอาด 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๗๑ นางสาวสุดารัตน์ วงษาสืบ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๗๒ นางสาวสุนิษา พรพา 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๗๓ นางสาวสุนิษา ไพรหนุ 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๗๔ นางสาวสุมินตรา หาญพล 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๗๕ นางสาวโสรยา โพธิแสน 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๗๖ นางสาวหนึ่งฤทัย พันธ์แก่น 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๗๗ นางสาวอัจฉรา ลครพล 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๗๘ นางสาวอิสรา ภูมูล 15 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๗๙ เด็กชายอดิศักดิ์ พิศพล 14 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๘๐ เด็กหญิงชุติมณฑ์ รัตนประหาด 14 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๘๑ เด็กหญิงฐิติพร บุปะเท 14 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๘๒ เด็กหญิงณัฐริกา วงชารี 14 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๘๓ เด็กหญิงนิตยา อุทัยแสน 14 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๘๔ เด็กหญิงนิลาวรรณ โพธิ์ศรีจันทร์ 14 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๘๕ เด็กหญิงปัทมา แสงจันทร์ 14 โรงเรียนบรบือ บรบือ โนนสวรรค์ บรบือ
มค ๔๖๕๕/๑๗๘๖ นายอ้วย เจียมไธสง 36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทัพป่าจิก พยัคฆภูมิพิสัย ทัพป่าจิก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๘๗ นางสุวรรณ ศรีชัยงาม 45 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านหนองฮี พยัคฆภูมิพิสัย บ้านหนองฮี พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๘๘ เด็กชายกฤษฎา ป้อมไธสง 13 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๘๙ เด็กชายเกษม พลเหลือง 13 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๙๐ เด็กชายปรากร ลุนทองทา 13 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๙๑ เด็กหญิงเวธินี พรลำเดช 13 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๙๒ เด็กหญิงจันทร์สุดา เค้าโนนกอก 14 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๙๓ เด็กหญิงณัฐนิชา มะโนวรรณ 14 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๙๔ เด็กหญิงทุติมา ดวงตา 14 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๙๕ เด็กหญิงนิชกานต์ ดวงตา 14 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๙๖ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุญกิริยาวัตร 14 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๙๗ เด็กหญิงอุไรวรรณ สำราญดี 14 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๙๘ เด็กชายจิตรทิวัส เผือกขุนทด 13 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๗๙๙ เด็กชายเจตพล เยาวศรี 13 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๐๐ เด็กชายเจษฎา บุตรอัง 13 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๐๑ เด็กชายพงษ์สุภีร์ ศรีสมศักดิ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๐๒ เด็กชายวุฒิศักด์ สดไธสง 13 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๐๓ เด็กชายอนุวัฒน์ ทีสุกะ 13 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๐๔ เด็กชายอภิชาต เขมะรัง 13 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๐๕ เด็กชายอภิวัฒน์ ช่วงสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๐๖ เด็กหญิงนิภาภรณ์ วิโวหรม 13 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๐๗ เด็กหญิงอนันตยา พลแสน 13 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๐๘ เด็กชายจิรายุทย อันทรินทร์ 12 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๐๙ เด็กหญิงรดา สำราญดี 12 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๑๐ เด็กชายไชยา มณีจันทร์ทา 11 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๑๑ เด็กชายนิชา มณีจันทร์ทา 11 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๑๒ เด็กชายภุชงค์ ป้องชารี 11 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๑๓ เด็กชายวีระพงษ์ ยอดยาดี 11 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๑๔ เด็กชายอนุชา อันทรินทร์ 11 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๑๕ เด็กหญิงปวีณา ปิตตาสงข์ 11 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๑๖ เด็กหญิงสุภาพร มณีจันทร์ทา 11 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๑๗ เด็กหญิงอินทรา เพรชแสนด่า 11 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๑๘ เด็กชายณัฐพล อรรถโยโค 10 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๑๙ เด็กชายทิตติเทพ ศรีสุวรรณ 10 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๒๐ เด็กชายวรพล แก้วจุมพล 10 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๒๑ เด็กชายอนันธนา อันทรินทร์ 10 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๒๒ เด็กหญิงอนุพร ตีเมืองซ้าย 10 โรงเรียนบ้านหนองแก พยัคฆภูมิพิสัย หนองแก พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๒๓ เด็กชายธนโชติ ยะถีโล 13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๒๔ เด็กชายธนพงษ์ สกุณี 13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๒๕ เด็กชายธราเทพ กลึงเอี่ยม 13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๒๖ เด็กชายปิยะพันธ์ พุ่มนวล 13 โรงเรียนบ้านมะโบ่ พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๒๗ เด็กชายปัญญาวัฒน์ ทองลิ่มสุด 12 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์บำรุง พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๒๘ เด็กชายศิวะกร คำภา 12 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์บำรุง พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๒๙ เด็กชายสุรเดช ชินรัมย์ 12 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์บำรุง พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๓๐ เด็กชายเอกพัฒน์ บูญล้อม 12 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์บำรุง พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๓๑ เด็กหญิงจิตรทิวา คะนองมาตร 12 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์บำรุง พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๓๒ เด็กหญิงธนพร พรลำเดช 12 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์บำรุง พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๓๓ เด็กหญิงนริศรา บุญทอง 12 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์บำรุง พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๓๔ เด็กหญิงปุสยา สมศรี 12 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์บำรุง พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๓๕ เด็กหญิงยุภารัตน์ ฝายหัวโทน 12 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์บำรุง พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๓๖ เด็กหญิงสายธาร พรมลี 12 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎร์บำรุง พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๓๗ เด็กหญิงสมัชญา หาญศึก 12 โรงเรียนหนองกกหนองยาว พยัคฆภูมิพิสัย หัวดงนาค่าย พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๓๘ เด็กหญิงวนิดา ผินสูงเนิน 13 โรงเรียนบ้านดอนหมี พยัคฆภูมิพิสัย หัวดงนาค่าย พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๓๙ เด็กหญิงคันธรส พวงจำปี 13 โรงเรียนบ้านดอนหมี พยัคฆภูมิพิสัย หัวดงนาค่าย พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๔๐ เด็กหญิงอนุสรา ปะติตัง 13 โรงเรียนบ้านดอนหมี พยัคฆภูมิพิสัย หัวดงนาค่าย พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๔๑ เด็กหญิงหัทยา พุทธปัญโญ 13 โรงเรียนบ้านดอนหมี พยัคฆภูมิพิสัย หัวดงนาค่าย พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๔๒ เด็กหญิงสุทธิจิต บุ้งทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนหมี พยัคฆภูมิพิสัย หัวดงนาค่าย พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๔๓ เด็กหญิงชยากร ก้อนคำใหญ่ 13 โรงเรียนบ้านดอนหมี พยัคฆภูมิพิสัย หัวดงนาค่าย พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๔๔ เด็กชายภาคภูมิ ชินกร 13 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก พยัคฆภูมิพิสัย หัวดงนาค่าย พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๔๕ นายนิติพล บุญเชิดชู 15 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๔๖ นางสาวขนิษฐา สงแดง 15 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๔๗ นางสาวจิตนภาภรณ์ บุตรงาม 15 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๔๘ นางสาวนิตา โสดามรรค 15 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๔๙ เด็กชายทวีชัย สมจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๕๐ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ภารวงศ์ 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๕๑ เด็กหญิงจุรีรักษ์ ภาเจริญสุข 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๕๒ เด็กหญิงดลกมล ตรีวิเศษ 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๕๓ เด็กหญิงทิพย์อักษร มหาดไทย 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๕๔ เด็กหญิงธัญจิรา มาบิดา 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๕๕ เด็กหญิงแพวโพยม ภาเจริญสุข 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๕๖ เด็กหญิงมาริสา บุตรสิงห์ 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๕๗ เด็กหญิงลลิตา เจ็กสีหา 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๕๘ เด็กหญิงวรรณณิสา โยธาวงศ์ 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๕๙ เด็กหญิงสะใบทิพย์ โพธิ์สุด 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๖๐ เด็กหญิงสุชาดา มังคละพลัง 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๖๑ เด็กหญิงสุภกานต์ จงเทพ 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๖๒ เด็กหญิงอรชุมา สีแหงโคตร 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๖๓ เด็กหญิงอัจฉรา อ่อนศิลา 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๖๔ เด็กหญิงอาทิตยา แซ่ตั้ง 14 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย เมืองเสือสุขุมาราม พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๖๕ เด็กชายกฤตนัย คงสมบัติ 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๖๖ เด็กชายจิรายุ พิลาภัณฑ์ 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๖๗ เด็กชายณัฐพงษ์ ศีษะหา 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๖๘ เด็กชายปริญญา หงษ์สาหิน 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๖๙ เด็กชายภควัต สมบูรณ์ทรัพย์ 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๗๐ เด็กชายภานุวัฒน์ พะวัดทะ 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๗๑ เด็กชายวรัญญู สุทธิสน 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๗๒ เด็กชายสุเทพ อุไรโคตร 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๗๓ เด็กหญิงกมลชนก อินธิจักร์ 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๗๔ เด็กหญิงกัณฐิกา กิ่งภาร 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๗๕ เด็กหญิงจีรกาญจน์ นามพิลา 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๗๖ เด็กหญิงดวงเดือน แสงแก้ว 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๗๗ เด็กหญิงทิพวรรณ พัรธ์ศรีภูมิ 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๗๘ เด็กหญิงนภาพร ชารัมย์ 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๗๙ เด็กหญิงประพิมพร แตงรื่น 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๘๐ เด็กหญิงพรวิไล สายนาค 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๘๑ เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชิดทอง 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๘๒ เด็กหญิงพิมพ์ผกา กะตะศิลา 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๘๓ เด็กหญิงมัลลิการ์ จันทรคะมุด 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๘๔ เด็กหญิงเรณุกา พรมพิมล 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๘๕ เด็กหญิงวันจิรา พันธ์สีภูมิ 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๘๖ เด็กหญิงวาสนา บุตรดางาม 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๘๗ เด็กหญิงสุดารัตน์ ตุ้มเต็มรัมย์ 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๘๘ เด็กหญิงอารยา สายหล้า 13 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๘๙ เด็กชายขจรเกียรติ จวงจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๙๐ เด็กชายธีรโชติ ปิละออม 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๙๑ เด็กชายพิศิษฐ์ เอี่ยมกลาง 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๙๒ เด็กชายวีระชัย อาปัดชิง 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๙๓ เด็กชายอดิศักดิ์ ลาภา 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๙๔ เด็กหญิงกณิกา กองแก้ว 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๙๕ เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุทธิสน 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๙๖ เด็กหญิงจันจิรา สุทธิสน 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๙๗ เด็กหญิงชนาภา แทนนำ 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๙๘ เด็กหญิงณัฐริกา สังวรณ์ 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๘๙๙ เด็กหญิงนฤมล คำหล่า 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๐๐ เด็กหญิงนารินทร์ คำภา 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๐๑ เด็กหญิงนิชดา ศาลางาม 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๐๒ เด็กหญิงมธุริน พูลวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๐๓ เด็กหญิงวันทา แก้วสุวรรณ์ 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๐๔ เด็กหญิงศศิกานต์ เพชรจำรัส 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๐๕ เด็กหญิงสุชาดา สุขศรี 12 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๐๖ เด็กชายชัยยา ลาโพธิ์ 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๐๗ เด็กชายณัฐวุฒิ สมรูป 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๐๘ เด็กชายทักษิณ พิมพะโย 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๐๙ เด็กชายทัตพงศ์ สุขเสริม 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๑๐ เด็กชายธนกร ยิ้มเยือน 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๑๑ เด็กชายธนวุฒิ สายนาค 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๑๒ เด็กชายพงศธร สาฆ้อง 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๑๓ เด็กชายวันจักรี กะตะศิลา 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๑๔ เด็กชายศุภกิตติ์ คำสิงห์ 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๑๕ เด็กชายสุทธิชัย มะไรโคตร 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๑๖ เด็กชายสุรวิศ พูลวงษ์ 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๑๗ เด็กหญิงกันตนา มูลตรี 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๑๘ เด็กหญิงกุลธิดา หงษ์สาหิน 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๑๙ เด็กหญิงเกสรา แพนไธสง 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๒๐ เด็กหญิงณัฐริกา คำพะอุ 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๒๑ เด็กหญิงดาราวดี ชิตทอง 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๒๒ เด็กหญิงนริศรา คูคำ 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๒๓ เด็กหญิงนุชจรี ทองเพชร 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๒๔ เด็กหญิงมัสญา ชัยอินศูนย์ 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๒๕ เด็กหญิงมิ่งขวัญ ภามุตเสน 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๒๖ เด็กหญิงวาสนา สัตถาวะโห 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๒๗ เด็กหญิงวิรดา สมศรี 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๒๘ เด็กหญิงสุพรรณี พุทธสงค์ 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๒๙ เด็กหญิงประภัสสร ศรีมงคุณ 11 โรงเรียนบ้านหัวหมู พยัคฆภูมิพิสัย รัตนมานิตย์ พยัคฆภูมิพิสัย
มค ๔๖๕๕/๑๙๓๐ เด็กหญิงณัฐวรรณ บุดทะสุ 12 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๓๑ เด็กหญิงนัทกานต์ เชื้อบุญมี 12 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๓๒ เด็กหญิงปาริชาติ ประสาริกัง 12 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๓๓ เด็กหญิงปิยะวดี รางศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๓๔ เด็กหญิงเมฆขลา ยะพลหา 12 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๓๕ เด็กหญิงศุภพร สุวรรณศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๓๖ เด็กหญิงสุภาพร ปินะกะเส 12 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๓๗ เด็กหญิงสุรีย์พร ทองการี 12 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๓๘ เด็กหญิงอรพิชา ปินะถา 12 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๓๙ เด็กชายคมสัน มาเย็น 11 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๔๐ เด็กชายจตุรงค์ สิงจานุสงศ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๔๑ เด็กชายธนพัทร์ ทองอ้วน 11 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๔๒ เด็กชายพันนา ตะเคียนศก 11 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๔๓ เด็กชายเกียรติชัย ปินะถา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๔๔ เด็กชายชัยวุฒิ มาลาหอม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๔๕ เด็กชายดุลยวัต ปินะถา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๔๖ เด็กชายธนโชติ นิลวัลย์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๔๗ เด็กชายนิรันดร์ โพเทพา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๔๘ เด็กชายวันใหม่ สารโชติ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๔๙ เด็กชายสุทธิพร ปะวรรณโก 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๕๐ เด็กชายอนุพงษ์ ต้ายไธสง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๕๑ เด็กชายอภิสิทธิ์ ปิติทะโน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๕๒ เด็กหญิงกาญจนา หงษา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๕๓ เด็กหญิงจรัสพร บุบผามะตะนัง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๕๔ เด็กหญิงจิราพรรณ ประทุมศรี 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๕๕ เด็กหญิงณฐฐิติพร สอนเจริญ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๕๖ เด็กหญิงณัฏฐา เพ็ชรล้ำ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๕๗ เด็กหญิงนุสบา บุตทะสุ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๕๘ เด็กหญิงศศิธร พู่พงษ์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๕๙ เด็กหญิงอรอนงค์ เขตนิมิตร 12 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๖๐ นายณรงค์ ปินะถา 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๖๑ นายพนากร ทวยไธสง 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๖๒ นางสาวจีระนุช ระถี 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๖๓ นางสาวดอกแก้ว นามศรีคุณ 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๖๔ นางสาวพรชิตา ปิดตาระเต 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๖๕ นางสาวพรภิรมย์ บุตรโคตร 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๖๖ นางสาวมณีรัตน์ ศรีดาพันธ์ 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๖๗ นางสาววทัญญุตา ทองพล 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๖๘ นางสาวศรัญญา แก้วกั้น 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๖๙ นางสาวสาวิตรี เกิดโภคา 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๗๐ นายคุณากร รินรุด 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๗๑ นายจักรกฤษณ์ บุบผามาลา 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๗๒ นายณัฐพล ลาภเลิศ 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๗๓ นายวรัญญู วงษ์ไชย 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๗๔ นางสาวกิตติยา ทองหล่อ 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๗๕ นายธนากร โพเทพา 16 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๗๖ นายชวลิต แวนศิลา 16 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๗๗ นางสาวกนกวรรณ ศรีทน 16 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๗๘ นางสาวชญาดา จิตไธสง 16 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๗๙ นางสาวนิตยา คำหล้าแก้ว 16 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๘๐ นางสาวเพ็ญนภา โสภาพ 16 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๘๑ นายฉัตรคีรี ฮุยน้อย 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๘๒ นายไตรภพ ปิดตานัง 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๘๓ นายธีรวัจน์ เรียนหัตถกรรม 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๘๔ นายสุภนัย เวรุวณารักษ์ 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๘๕ นายอภิรักษ์ หล่าหนูเหม่า 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๘๖ นางสาวพรนิภา จันทาไทย 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๘๗ นางสาวลลิตา รู้แสวง 15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๘๘ นางสาวนาริศา คะกะเนปะ 16 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๘๙ นายไวทยา ชะเมรัมย์ 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๙๐ นายดนัย เขมะโร 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๙๑ นายทศพล รัดจันทอง 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๙๒ นายประพันธ์ สงครินทร์ 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๙๓ นายวัลลภ โคตรภูมี 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๙๔ นายอภิชาติ วิเศษศรี 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๙๕ นายอาทิตย์ เขมะโร 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๙๖ นายคมสันต์ ใจเพียร 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๙๗ นายอดิศักดิ์ อินทะ 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๙๘ นางสาวจิรนันท์ แก้วบุตรสา 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๑๙๙๙ นางสาวบุษบา มาลาศรี 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๐๐ นางสาวมัสยา เกื้อเม่ง 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๐๑ นางสาวศิริยากร ผ่องลุนหิต 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๐๒ นางสาวกาญจนา จีระออน 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๐๓ นางสาวยุภารัตน์ เกี้ยวกั้น 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๐๔ นางสาวจิราภรณ์ ช่างเหล็ก 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๐๕ นางสาวพัชราภรณ์ แสนตรี 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๐๖ นางสาวอลัญนาฎ ปินะสา 15 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ยางสีสุราช ตาพวน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๐๗ เด็กชายจิรายุ เม็ดไธสง 11 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช หนองแปน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๐๘ เด็กหญิงจันทิมา ผาดไธสง 11 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช หนองแปน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๐๙ เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญเจริญ 11 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช หนองแปน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๑๐ เด็กหญิงกุสุมา เกิดไธสง 11 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช หนองแปน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๑๑ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปะติตัง 12 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช หนองแปน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๑๒ เด็กชายวิษรุต ยศคำลือ 12 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช หนองแปน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๑๓ เด็กชายอรรณพ จันทะรัง 12 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช หนองแปน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๑๔ เด็กหญิงนารีรัตน์ นะราช 12 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช หนองแปน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๑๕ เด็กหญิงนุชนภา ปิติลาพัง 12 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช หนองแปน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๑๖ นายธงชัย ดาวยันต์ 50 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๑๗ นายจักรกฤษณ์ คำแหงพล 28 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๑๘ เด็กชายณัฐพล แก้วดอนรี 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๑๙ เด็กชายอรรถพล พลวิเศษ 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๒๐ เด็กหญิงอลิษา มนตรีวงษ์ 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๒๑ เด็กชายชัยวัฒน์ แน่นอุดร 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๒๒ เด็กชายธีรพงศ์ ภาพร 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๒๓ เด็กชายศุภกร ดวงภักดีรัมย์ 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๒๔ เด็กชายศุภชัย พงษ์สินไชย 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๒๕ เด็กชายอรรถสิทธิ์ ศรีสิทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๒๖ เด็กหญิงภณิตา ศรีสุวรรณ 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๒๗ เด็กหญิงสุพรรษา ทองดวง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๒๘ เด็กชายก้องเกียรติ วัลละภา 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๒๙ เด็กชายชัยภักดิ์ ไอยะ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๓๐ เด็กชายชาญวิทย์ มาตวังแสง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๓๑ เด็กชายณัฐพงศ์ ยอดผล 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๓๒ เด็กชายปภังกร เชื้อนิตย์ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๓๓ เด็กชายปริญญา คำตา 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๓๔ เด็กชายพงศกร เยี่ยมรัมย์ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๓๕ เด็กชายพนม พิมภาสร้อย 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๓๖ เด็กชายภูชิต เผ่าเวียงคำ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๓๗ เด็กชายราชวัตร อาปัดชิง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๓๘ เด็กชายวัชรากร ปัดตาชารี 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๓๙ เด็กชายศุภโชค เพชรก้อน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๔๐ เด็กชายอภิวัฒน์ โพธิ์แสงดา 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๔๑ เด็กหญิงกรรภิรมย์ สิงมาดา 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๔๒ เด็กหญิงเบญจมาศ สุบุญมี 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๔๓ เด็กหญิงพรรณทิพา มาลาวรรณ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๔๔ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุตรสีสวย 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๔๕ นายทองใส หมื่นศ่รี 30 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๔๖ เด็กชายชัชนันท์ แหล่เกลี้ยง 11 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๔๗ เด็กชายกฤตนัย ชินสีนวล 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๔๘ เด็กชายชโนดม กองแก้ม 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๔๙ เด็กชายชิษณุพงษ์ ชาวเกวียน 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๕๐ เด็กชายฐาปกรณ์ เมธิโส 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๕๑ เด็กชายธนาธรณ์ ใยอุ่น 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๕๒ เด็กชายปัญญา แก้วขวัญข้า 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๕๓ เด็กชายปานจิตร แพงพงษ์มา 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๕๔ เด็กหญิงชฎาพร ยะมะหาญ 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๕๕ เด็กหญิงปิยฉัตร โพธิ์เทพา 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๕๖ เด็กหญิงยุวนันท์ อันทานัง 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๕๗ เด็กหญิงสกุลนา ดาวันนา 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๕๘ เด็กหญิงอพิศรา เผ่าเวียงคำ 10 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ยางสีสุราช หนองรูแข้ ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๕๙ เด็กชายกฤษณพงศ์ เนื้ออ่อน 11 โรงเรียนบ้านนาภู ยางสีสุราช สว่างนาภู ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๖๐ เด็กชายอมรวัฒน์ ศรีภักดิ์ 13 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๖๑ นายสมรัตชัย ปุริมาโน 15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๖๒ นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณโคต 15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๖๓ นางสาวธิดารัตน์ บัวระพา 15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๖๔ นางสาวทิพย์วรรณ สุทธิประภา 15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๖๕ นางสาวนิติญาพร ใจเที่ยง 15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๖๖ นางสาวอรพิมล สุคนธนิตยกุล 15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๖๗ เด็กหญิงขนิษฐา อันมา 14 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๖๘ เด็กหญิงนิภาพร คำมิทัน 14 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๖๙ เด็กหญิงกุลสตรี มะณี 14 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๗๐ นางสาวอุไรวรรณ สิงบุดดี 15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม ยางสีสุราช บ้านสะเดาหวาน ยางสีสุราช
มค ๔๖๕๕/๒๐๗๑ เด็กหญิงวิรุณี แก้วธานี 13 โรงเรียนประชาพัฒนา วาปีปทุม จำปาศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๗๒ นายอนันต์ บัวรัตน์ 34 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๗๓ นายอินธร ตะโคตร 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๗๔ นางสาวทัศนีย์ อุปเก 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๗๕ นางสาวธิภาพร สอนวงษ์ 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๗๖ นางสาวนิตยา บุญบุตร 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๗๗ นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประย่า 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๗๘ นางสาวสุทธิดา โพไพ 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๗๙ เด็กชายชาตรี ชัยลิ้นฟ้า 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๘๐ นายณรงค์ มัดถาปะตัง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๘๑ เด็กหญิงวาสนา ตรีเมฆ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๘๒ เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วธานี 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๘๓ เด็กหญิงชฎาพร วิชาผา 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๘๔ เด็กหญิงชลดา วิเศษศรี 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๘๕ เด็กหญิงชัชนิทรา ปะจุดทะโก 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๘๖ เด็กหญิงนิชา มัดถาปะตัง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๘๗ เด็กหญิงมุธิตา อินทวงษ์ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๘๘ เด็กหญิงศุภสุตา นครศรี 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๘๙ เด็กหญิงสุนันท์ โทแสง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๙๐ เด็กชายพิพิธภัณฑ์ รามางกูร 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๙๑ เด็กชายอนุวัฒน์ ท้าวสิงห์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๙๒ เด็กชายรังสรรค์ สุนทวงค์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๙๓ เด็กชายธวัชชัย ภู่ภมร 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๙๔ เด็กชายวันชัย วิเศษศรี 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๙๕ เด็กชายเฉลิมศักดิ์ สุนทะวงษ์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๙๖ เด็กชายศุภชัย โพธาราม 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๙๗ เด็กชายอภิศิษฐ์ จิตรตรีเมต 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๙๘ เด็กหญิงสุกัญญา คุณพิภาค 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๐๙๙ เด็กหญิงปวีณา สุจจชารี 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๐๐ เด็กหญิงจิรภรณ์ ทอนโพธิ์แก้ว 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๐๑ เด็กหญิงกัลยา ทอนโพธิ์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๐๒ เด็กหญิงปนัดดา เกนมา 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๐๓ เด็กหญิงอารียา ปานาง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๐๔ เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนเพียนประดิษฐ์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๐๕ เด็กหญิงธนาภรณ์ ทอนเสาร์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๐๖ เด็กหญิงนวลฉวี ปะกิระคะ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๐๗ เด็กหญิงนฤทัย สุนทวงษ์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๐๘ เด็กหญิงพัชราวดี ศรีประย่า 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๐๙ เด็กหญิงอัมพร สายสิงห์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๑๐ นางสลับศรี อะโน 55 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๑๑ นายชื่นชัย เสตเตมิย์ 55 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๑๒ นางอัจฉรา ประทุมขำ 49 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๑๓ นายอภิวัฒน์ สุนทะวงศษ์ 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๑๔ นางสาวรุ่งนภา สุนทะวงษ์ 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา วาปีปทุม โพธิ์สองห้อง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๑๕ เด็กชายเอกรักษ์ สกุลโพน 12 โรงเรียนโคกสีทองหลาง วาปีปทุม ทองหลาง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๑๖ เด็กชายกฤษณะ อาจสาลี 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๑๗ เด็กชายกิตติศักดิ์ เจียมทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๑๘ เด็กชายฉัตรมงคล ศิริเลี้ยง 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๑๙ เด็กชายชัยยุทธ์ คำพิลึก 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๒๐ เด็กชายรักนิรันดร์ จุลฬา 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๒๑ เด็กชายรุ่งวิวัฒน์ ประนนท์ 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๒๒ เด็กชายวราชิต แก่นสา 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๒๓ เด็กชายวัชรินทร์ ชัยพรม 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๒๔ เด็กชายอนาวิล ประนนท์ 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๒๕ เด็กชายอานนท์ สุจิตร 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๒๖ เด็กหญิงจิรนันท์ บรรณศรี 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๒๗ เด็กหญิงธัญรดา ไชยบุดดี 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๒๘ เด็กหญิงปภาภรณ์ พาพันธ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๒๙ เด็กหญิงปิยฉัตร หวังสุดใจ 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๓๐ เด็กหญิงวรุณยุพา ฐานสินคุณ 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๓๑ เด็กหญิงวิภา ศิริเลี้ยง 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๓๒ เด็กหญิงสุทธิดา บุญตู้ 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๓๓ เด็กหญิงอมรวรรณ กระสันซาบ 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๓๔ เด็กหญิงอัญญา ทะโกษา 13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๓๕ เด็กชายไชยวัฒน์ ปาปะขำ 12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๓๖ เด็กชายณัฐวัตร พันชมภู 12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๓๗ เด็กชายภานุวิชญ์ คาทิพาที 12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ วาปีปทุม หนองไฮ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๓๘ นายวิศวะ แสนสงค์ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๓๙ นางสาวธารีรัตน์ วงศ์คำจันทร์ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๔๐ นางสาวนันทกร มะปะโพธิ์ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๔๑ นางสาวนันทนา แซ่จอง 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๔๒ นางสาวนิชกานต์ ดงภูบาล 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๔๓ นางสาวนิภารัตน์ ห้อยไธสง 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๔๔ นางสาวปติยากร กำมหาวงค์ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๔๕ นางสาวพรธิตา เปตานัง 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๔๖ นางสาวพรรณิภา ปุระเสนะ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๔๗ นางสาวรุ่งฤดี ชิณศรี 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๔๘ นางสาววชิราภรณ์ ก้านอินทร์ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๔๙ นางสาววนิศรา ยศคำลือ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๕๐ นางสาววรชา บุตรเรียง 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๕๑ นางสาววรดา บุตรเรียง 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๕๒ นางสาววรรณภา อะโน 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๕๓ นางสาววิภาดา วาไชยะ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๕๔ นางสาววิมลรัตน์ คามะปะใน 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๕๕ นางสาววิยะดา ลาละคร 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๕๖ นางสาวศศิมาภรณ์ จันทรัง 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๕๗ นางสาวศิรินญา วังมี 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๕๘ นางสาวศิรินยา ไชยภูมิ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๕๙ นางสาวศิริยากร ศรีธรณ์ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๖๐ นางสาวศิวพร ปะเพระตา 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๖๑ นางสาวศุภธิดา อาจปะระ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๖๒ นางสาวศุภาลักษณ์ วงษ์ภักดิ์ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๖๓ นางสาวสกันยารัตน์ สาริพันธ์ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๖๔ นางสาวสมิตา ผิวนวล 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๖๕ นางสาวสาริณี คำวิศูนย์ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๖๖ นางสาวสิริยา อาระหัง 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๖๗ นางสาวสุจิตรา ป้านภูมิ 15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุม โพธิ์ศรีดงใหญ่ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๖๘ เด็กหญิงวิไลวรรณ ไชงาม 11 โรงเรียนบ้านโคกเต่า วาปีปทุม โคกเต่า วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๖๙ เด็กชายกษินัติ์นันท์ รอดทัพ 14 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ วาปีปทุม โนนสีลา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๗๐ เด็กชายณัฏฐกร มะปะเม 13 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) วาปีปทุม โนนสีลา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๗๑ เด็กชายอาทิตย์ สันทิตย์ 13 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) วาปีปทุม โนนสีลา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๗๒ เด็กหญิงพัชริดา สงค์คำจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) วาปีปทุม โนนสีลา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๗๓ เด็กชายนพพล ปะวันนา 11 วัดบ้านโนนจาน วาปีปทุม ไตรภูมิ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๗๔ เด็กชายจิระศักดิ์ เพริดฤทธิ์ 11 วัดบ้านโนนจาน วาปีปทุม ไตรภูมิ วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๗๕ นางสาวสุดารัตน์ ประจะเนย์ 16 โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม วาปีปทุม หนองแวง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๗๖ นางสาวหนึ่งฤทัย ปักกะทานัง 16 โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม วาปีปทุม หนองแวง วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๗๗ เด็กชายศักดิ์ชัย นามเหลา 12 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา วาปีปทุม หนองบก วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๗๘ เด็กชายภาสกร ละดาวัลย์ 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๗๙ เด็กชายพิทักษ์พงศ์ กะกุลนิตย์ 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๘๐ เด็กชายวีระยุทธ์ น้อยแวงพิมพ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๘๑ เด็กชายอัศวิน ปะโยตัง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๘๒ เด็กหญิงเจนจิรา จิตซ้าย 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๘๓ เด็กหญิงบุษราคัม ปะกำแหง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๘๔ เด็กหญิงพัชรินทร์ นิยมชัย 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๘๕ เด็กหญิงมลฤดี ประริเตสัง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๘๖ เด็กหญิงสิริกานต์ เอี่ยมเจริญ 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๘๗ เด็กหญิงอรวรรณ มาเมือง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๘๘ เด็กชายกฤษณะ ยอดตาคำ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๘๙ เด็กชายธนวัฒน์ จันสงคราม 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๙๐ เด็กชายธนันชัย รัดอ้อ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๙๑ เด็กชายธนากร ทุไธสง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๙๒ เด็กชายพงษ์วุฒิ พรมโสภา 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๙๓ เด็กชายวรพงษ์ ทนอุบล 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๙๔ เด็กชายอนิรุทย์ โพธิ์อัมพล 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๙๕ เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีพลัง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๙๖ เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันสนิท 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๙๗ เด็กหญิงศิริวรรณ ปัดกอง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๙๘ เด็กหญิงสาวิตรี กิตถวิล 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๑๙๙ เด็กหญิงอนุตรีย์ ละลอง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๐๐ เด็กหญิงอภิสรา สัตรู 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๐๑ เด็กหญิงอรินญา แป้นสุขา 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๐๒ เด็กหญิงอริสษา วงศ์จำปา 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๐๓ เด็กหญิงออระพิน ดาบุตรดี 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๐๔ เด็กหญิงเอมอมรวดี ปะเสระกัง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ วาปีปทุม ประดู่ทรงธรรม วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๐๕ เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันทบัณฑิตย์ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๐๖ เด็กชายชลดรงค์ พรหมโชติ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๐๗ เด็กชายชัชวาล นามเต 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๐๘ เด็กชายชาคริต แสนบุญศิริ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๐๙ เด็กชายณัฐพล ศิริเทพ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๑๐ เด็กชายณัฐวัฒน์ พรมขำ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๑๑ เด็กชายณัฐวุฒิ พรมขำ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๑๒ เด็กชายตะวัน ซ้ายสนิทธรรม 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๑๓ เด็กชายนนทะพัทธ์ พันชมภู 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๑๔ เด็กชายนัทธพล แซ่ผู่ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๑๕ เด็กชายนิธิกร เชิงเขา 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๑๖ เด็กชายพอเจตน์ โนชลาด 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๑๗ เด็กชายภาณุมาศ นิมะลา 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๑๘ เด็กชายยศวัศ หนันคำจร 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๑๙ เด็กชายรัฐพล ดาวเรือง 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๒๐ เด็กชายวรุต นิสีดา 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๒๑ เด็กชายวิชากรณ์ สันดี 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๒๒ เด็กชายวิทยา พันชมภู 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๒๓ เด็กชายวีรภัทร อ้วนมะโฮง 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๒๔ เด็กชายวีระพล ผาแก้ว 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๒๕ เด็กชายสุรชาติ นาคาแก้ว 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๒๖ เด็กชายอภิชัย นาพูล 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๒๗ เด็กชายอยุทธินันท์ พิลาโท 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๒๘ เด็กหญิงกรรณิการ์ เสนามี 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๒๙ เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำประวัติ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๓๐ เด็กหญิงกัลยา บาริศรี 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๓๑ เด็กหญิงกุลนันท์ บุญมาศ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๓๒ เด็กหญิงจิตติยา โพนห้วยเว่อ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๓๓ เด็กหญิงจิฬาภรณ์ หาญณรงค์ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๓๔ เด็กหญิงจุฑาภรณ์ หัสโก 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๓๕ เด็กหญิงชลธิชา โยทะคง 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๓๖ เด็กหญิงนภาพร โนนธิราช 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๓๗ เด็กหญิงนัชชา ศรีบริบูรณ์ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๓๘ เด็กหญิงนันท์นลิน ไลนอก 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๓๙ เด็กหญิงนิรมล ศิริสำราญ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๔๐ เด็กหญิงพรทิพย์ เนื้อแน่น 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๔๑ เด็กหญิงพัชรินทร์ สาสีดา 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๔๒ เด็กหญิงรจนา กิจการ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๔๓ เด็กหญิงรัชนีวรรณ คำลัยวงค์ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๔๔ เด็กหญิงฤดี ลาดสูงเนิน 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๔๕ เด็กหญิงละมุล ดงตะใน 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๔๖ เด็กหญิงลักขณา ชิณศรี 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๔๗ เด็กหญิงวรรณภา ไชยปัญหา 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๔๘ เด็กหญิงวัชรียา ปัจฉิมชาติ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๔๙ เด็กหญิงวารุณี ธิตาแสง 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๕๐ เด็กหญิงวิมลรัตน์ พันภักดี 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๕๑ เด็กหญิงศศิญา คงแสนคำ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๕๒ เด็กหญิงศิรินโรจน์ ชิณศรี 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๕๓ เด็กหญิงสุกัญญา มะโฮงไชย 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๕๔ เด็กหญิงสุภัทรา ชิณศรี 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๕๕ เด็กหญิงสุภาภรณ์ ฉัตรศรี 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๕๖ เด็กหญิงสุรินธร ไชยดำรงค์ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๕๗ เด็กหญิงหัทยา อ้วนมะโฮง 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๕๘ เด็กหญิงอภิญญา ปาลาด 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๕๙ เด็กหญิงอารียา ประพาศพงษ์ 14 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๖๐ นางเกษร จันทะกล 54 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๖๑ นางสาวสุดาวัลย์ จันทะกล 30 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๖๒ นายฐิติกร จันทะกล 27 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๖๓ เด็กหญิงชุติมา กูลรัตน์ 14 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๖๔ เด็กหญิงพลอยไพลิน บุปผา 14 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๖๕ เด็กหญิงสุธาทิพย์ ต้นงาม 14 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๖๖ เด็กชายจตุรวิทย์ โนศรี 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๖๗ เด็กชายณัฐพล พร้อมสมุด 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๖๘ เด็กชายเดชฤทธิ์ โยวะ 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๖๙ เด็กชายทรงพล อุทัยบุรมย์ 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๗๐ เด็กชายนรินทร์ สังคะโห 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๗๑ เด็กชายปฏิยุทธิ์ ชุมสงฆ์ 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๗๒ เด็กชายพงศธร รามศรีดา 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๗๓ เด็กชายพลวัฒน์ รามสีดา 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๗๔ เด็กชายพสธร ศรีวิลัย 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๗๕ เด็กชายรัฐพล ศิริสำราญ 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๗๖ เด็กชายเสกสันต์ ไชยรถ 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๗๗ เด็กชายอรรถชัย นะธิไทย 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๗๘ เด็กหญิงรัชนีกร โพบุญเรือง 13 โรงเรียนคูชาดพัฒนา วาปีปทุม คูชาดพัฒนา วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๗๙ นายสามัคคี ประสานตรี 51 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๘๐ เด็กชายเกษม โพธิ์ชัยเลิศ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๘๑ เด็กชายขจรศักดิ์ ธรรมโส 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๘๒ เด็กชายจีรพัฒน์ สิงห์ฉลาด 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๘๓ เด็กชายณัฐพล โพธ์ชัยย่อย 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๘๔ เด็กชายณัฐวัตร ชัยลิ้นฟ้า 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๘๕ เด็กชายณัฐวัตร ศรีกระทุ่ม 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๘๖ เด็กชายณัฐวุฒิ ชิลา 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๘๗ เด็กชายปริญญา โพธิจักร 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๘๘ เด็กชายวรพงศ์ บุตะกะ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๘๙ เด็กชายวิชาญ เนตะชาติ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๙๐ เด็กชายวิชาญ สีชนะ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๙๑ เด็กชายศุภชัย จันทิชัย 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๙๒ เด็กชายสินศิริ นุพัด 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๙๓ เด็กชายสุทธิพงศ์ สีหาชาติ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๙๔ เด็กชายอภิสิทธิ์ คำสะไมล์ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๙๕ เด็กหญิงกัณฐมณี ชิณปัทม์ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๙๖ เด็กหญิงกันติกา ชัยลิ้นฟ้า 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๙๗ เด็กหญิงจรูญวรรณ บุตะกะ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๙๘ เด็กหญิงจิราพร คำประโคน 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๒๙๙ เด็กหญิงจุฑารัตน์ อุดทาทอง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๐๐ เด็กหญิงณัฐมน บุตะกะ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๐๑ เด็กหญิงนิศาชล ดีเลิศ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๐๒ เด็กหญิงนุชนี สุนทะวงษ์ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๐๓ เด็กหญิงประภาพร ไชยลิ้นฟ้า 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๐๔ เด็กหญิงปรัชญา โยธราช 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๐๕ เด็กหญิงเปรมกมล พรมแสง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๐๖ เด็กหญิงรัชดาพร โพธิ์ชัยเลิศ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๐๗ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพชรไพฑูลย์ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๐๘ เด็กหญิงรุ่งนภา ชัยลิ้นฟ้า 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๐๙ เด็กหญิงวรรณิภา คูหา 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๑๐ เด็กหญิงวราลักษณ์ โพธิจักร 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๑๑ เด็กหญิงศิริวรรณ สะแกทอง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๑๒ เด็กหญิงสมฤทัย คลังแสง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๑๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาชัย 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม
มค ๔๖๕๕/๒๓๑๔ เด็กหญิงนิลาวรรณ โพธิ์ชัยเลิศ 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย วาปีปทุม โพธิ์ชัยศรี วาปีปทุม

~~~~~~~~~