ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖

ส่งสอบ ๑,๑๒๖ คน ขาดสอบ ๓๔๗ คน คงสอบ ๗๗๙ คน สอบได้ ๖๑๑ คน สอบตก ๑๖๘ คน (๗๘.๔๓%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
ลป ๓๖๕๕/๐๐๐๑ นางสาวรสสุคนธ์ มงคลหฤทัย 19 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เมืองลำปาง บุญวาทย์วิหาร เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๐๒ นายชัยภัทร ศรีปรางค์ทอง 17 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เมืองลำปาง บุญวาทย์วิหาร เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๐๓ นายธนชัย เปี้ยปลูก 17 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เมืองลำปาง บุญวาทย์วิหาร เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๐๔ นางสาวกัญญารัตน์ ใจสิทธิ์ 16 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เมืองลำปาง บุญวาทย์วิหาร เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๐๕ นางสาวจินตหรา คำแก้ว 16 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เมืองลำปาง บุญวาทย์วิหาร เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๐๖ นางสาวมณฑิรา ศรีทิญาติ 16 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เมืองลำปาง บุญวาทย์วิหาร เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๐๗ นางสาววิไลพร คำปาย 16 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เมืองลำปาง บุญวาทย์วิหาร เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๐๘ นายคมสัน ชุ่มคำมูล 16 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เมืองลำปาง บุญวาทย์วิหาร เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๐๙ นายเอกรักษ์ กาสาย 15 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เมืองลำปาง บุญวาทย์วิหาร เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๑๐ นายภานุวัฒน์ ใจหงอก 15 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เมืองลำปาง บุญวาทย์วิหาร เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๑๑ นายธาราดล จอมพันธ์ 59 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมืองลำปาง พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๑๒ นายสายัณห์ ธิยะ 53 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมืองลำปาง พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๑๓ นายเต็มศักดิ์ มุสิกภูมิ 52 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมืองลำปาง พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๑๔ นายวิชาญ วงศ์เสนา 32 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมืองลำปาง พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๑๕ นางสาวภรณ์ทิพย์ ตุลิยา 19 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๑๖ นางสาวญานิศา แก้วเมืองมูล 18 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๑๗ นางสาวปรีชญา โกเมฆ 18 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๑๘ นางสาวปานชนก ตลับงา 18 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๑๙ นางสาวพิมลวรรณ สายอุต๊ะ 18 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๒๐ นางสาวลัดดาวัลย์ ปวงคำ 18 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๒๑ นางสาวอรทัย บัวบาล 18 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๒๒ นางสาวอัญชลี ว่องเชิงค้า 18 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๒๓ นายณัฐสิทธิ์ แก้วบุญเรือง 18 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๒๔ นายนนทวัฒน์ อินทะจันทร์ 18 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๒๕ นางสาวกรรณิการ์ ใจเมืองมูล 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๒๖ นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ว่อง 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๒๗ นางสาวกันยารัตน์ เมืองตั้ง 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๒๘ นางสาวกาญจนา เมืองตั้ง 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๒๙ นางสาวกาญจนี เล่ห์รักษ์ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๓๐ นางสาวกุลธิดา อุดหมอ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๓๑ นางสาวขนิจพร ทองคำ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๓๒ นางสาวจีรนันท์ แก้วปินตา 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๓๓ นางสาวเจนจิรา แก้วติ๊บ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๓๔ นางสาวชฏาพร เกินหน้า 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๓๕ นางสาวชไมพร สิทธิตัน 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๓๖ นางสาวชลธิชา ทองทิพย์ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๓๗ นางสาวณัฐนรี จันทร์ต๊ะไชยวงค์ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๓๘ นางสาวดลยา สิงห์เชื้อ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๓๙ นางสาวทิพย์วรรณ เสนสม 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๔๐ นางสาวนัฐชนัญ จันทร์ใจ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๔๑ นางสาวนิภาภรณ์ ถาวรภักดี 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๔๒ นางสาวนิลาวรรณ เมืองอ้าย 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๔๓ นางสาวนิอรอุมา ปาระ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๔๔ นางสาวนุชจลี นามเมือง 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๔๕ นางสาวนุชจิรา จันทรายมูล 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๔๖ นางสาวบุษบา ใจตาบุตร 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๔๗ นางสาวปภัสวรรณ แดขุนทศ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๔๘ นางสาวปรางค์ทิพย์ สุวรรณ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๔๙ นางสาวปวีณา สิทธิวัง 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๕๐ นางสาวปาริฉัตร แววนิล 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๕๑ นางสาวปิ่นทิพย์ เสถียรอนันต์กุล 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๕๒ นางสาวพรชิตา วรศรี 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๕๓ นางสาวพิชญภร ของเดิม 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๕๔ นางสาวพิพัชรี สุวรรณสิงห์ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๕๕ นางสาวภาณุมาศ วงศ์ษา 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๕๖ นางสาวมะลิวัลย์ เรือนก๋า 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๕๗ นางสาวมาริสา จักรใจวงค์ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๕๘ นางสาวมาลิสา ไชยวงค์ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๕๙ นางสาวยลดากรณ์ ปิงแก้ว 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๖๐ นางสาวรัตติยา คำมาโต 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๖๑ นางสาวรัตนาภรณ์ จันกันทะ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๖๒ นางสาววนิดา สูงดี 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๖๓ นางสาววรพรรณ ตันวงค์ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๖๔ นางสาววริษา ฟองทา 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๖๕ นางสาววิจิตรา พูนประสิทธิ์ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๖๖ นางสาวศุภนิดา ชุ่มใจเย็น 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๖๗ นางสาวสิรีธร เทพปัญญา 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๖๘ นางสาวสุกัญญา ตุ่มคำ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๖๙ นางสาวสุธาทิพย์ กุลธีรโชติ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๗๐ นางสาวสุธิดา เนตรประสาท 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๗๑ นางสาวสุนิสา ณ ลำปาง 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๗๒ นางสาวสุพรรณี ขุนใหญ่ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๗๓ นางสาวสุวนันท์ ริ้งแจ้ง 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๗๔ นางสาวอักษร ผ่านกาน 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๗๕ นางสาวอารยา หล้ายวน 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๗๖ นางสาวอารียา ชูเชิด 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๗๗ นางสาวอรทัย วงค์เรือน 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๗๘ นายเฉลิมศักดิ์ ก๋องหล้า 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๗๙ นายธนกฤต ตันกลาง 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๘๐ นายธนพล แสงทับทิม 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๘๑ นายธนากรณ์ อินพรม 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๘๒ นายนพรัตน์ พุทธิยาวัฒน์ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๘๓ นายนิติพงษ์ แสนคำฟู 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๘๔ นายบดินทร์ ใยสำลี 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๘๕ นายปฏิภาณ ธิยาว 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๘๖ นายปรเมษฐ์ แปงเครือ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๘๗ นายโสภณัฐ สุยะ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๘๘ นายอดุลย์วิทย์ โยมงาม 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๘๙ นายอธิเบศร์ เทวินสืบ 17 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๙๐ นางสาวสุภิญญา ปาปุ๊ดปลูก 16 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๙๑ นางสาวอรวรรณ ยอดจันทร์ 16 โรงเรียนเขลางค์นคร เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๙๒ นายอมรรัตน์ ไทยอินทร์ 48 วัดกาศโป่ง ห้างฉัตร กาศโป่ง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๙๓ นายวิชัย ปัทมปราณี 69 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๙๔ นางสาวกนกวรรณ ศรียอด 15 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๙๕ นางสาวนิรชา หลอมวันดี 15 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๙๖ นางสาวอรญา จันทะวัง 15 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๙๗ นายกฤษณะ เกิดโชค 15 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๙๘ เด็กชายฤทธิเกียรติ เป็งยังคำ 13 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๐๙๙ เด็กชายสุวรรณนิกร ฝั้นชมภู 13 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๐๐ เด็กหญิงชลลดา สิทธิหาญ 13 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๐๑ เด็กหญิงณัฐธิตา บุญสาร 13 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๐๒ เด็กหญิงนันทลักษณ์ ผาดไธสง 13 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๐๓ เด็กหญิงปิยธิดา เครือเต็ม 13 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๐๔ เด็กหญิงอธิษฐาน ดอกจันทร์ 13 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๐๕ เด็กหญิงทนิดา จรจันทร์ 12 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๐๖ เด็กหญิงปริญญาพร ภาลัยแก้ว 12 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๐๗ เด็กหญิงพิมพ์พิมล ถาวงค์ 12 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๐๘ เด็กหญิงวิชุดา วงค์ชมภู 12 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๐๙ เด็กหญิงสุฐิตา ยอดพิบุตร 12 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๑๐ เด็กหญิงอธิฎญา จันทร์ศรีเมือง 12 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๑๑ เด็กหญิงอังค์วรา อังค์โชตอนันต์ 12 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๑๒ เด็กหญิงวิภาวนี หล้าสมศรี 11 โรงเรียนผดุงวิทย์ เมืองลำปาง ศรีบุญเรือง เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๑๓ นายรณชัย หอมแก่นจันทร์ 19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๑๔ นางสาวจันทรา แซ่ลี 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๑๕ นายพัชรพล ขุนทอง 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๑๖ นางสาวแพร ใจปัน 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๑๗ นางสาวภานุดา อุ่นเรือน 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๑๘ นางสาวยุพารัตน์ ตะเวที 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๑๙ นางสาวอภิญญา บงกชศรีจินดา 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๒๐ นางสาวอรทัย มีใจดี 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๒๑ นายจะเผอะ แซ่แล 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๒๒ นายดนุพงษ์ แซ่จ๋าว 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๒๓ นายตระการ ชุ่มธิ 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๒๔ นางสาวจินตนา พันธ์นิษฐาน 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๒๕ นางสาวชญานิศ แซ่พ่าน 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๒๖ นางสาวทัศนีย์ เครือดวงคำ 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๒๗ นางสาวนิภาพร ขวัญธนคุณวงศ์ 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๒๘ นางสาวยุพารัตน์ แสงยาอรุณ 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๒๙ นางสาวดอกไม้ แสงว่าง 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๓๐ นางสาววิภารัตน์ ดวงจันทร์ 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๓๑ นายพิทักษ์ ศรีพิศุทธิ์ตระกูล 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๓๒ นายไพศาล ยอดมณีบรรพต 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมืองลำปาง กาศเมฆ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๓๓ นางสาวชลธิชา ชมภู 18 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๓๔ นางสาวดารณี วังโพธิ์ 18 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๓๕ นางสาวทรรนิกา มั่งมูล 18 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๓๖ นางสาวธิดารัตน์ บุญมา 18 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๓๗ นางสาวปัทมาวรรณ เป็งโต 18 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๓๘ นางสาวมณีทิพย์ สุภักดี 18 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๓๙ นางสาววิภาพร ทำดี 18 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๔๐ นางสาวดาริกา ดวงแสง 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๔๑ นางสาวนิภาพร ภาระจำ 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๔๒ นางสาวพัชรินทร์ พรมเขียว 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๔๓ นางสาวพิกุล แก้วบุญมา 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๔๔ นางสาววัณณิตา ใจวงค์ 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๔๕ นางสาวศิริขวัญ แก้วหล้า 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๔๖ นางสาวสุพรรณี ดวงตั้ว 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๔๗ นายสุทิน ราชสีมา 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๔๘ นายอานนท์ วงค์สิงห์ 17 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๔๙ นางสาวโชติรส ใจจืด 16 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๕๐ นางสาวตะวันฉาย เป็นกล 16 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๕๑ นางสาวภาณุมาศ เทพสุธรรม 16 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๕๒ นางสาวรสวรรณ์ ทนน้อย 16 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๕๓ นางสาวเกลิน บุญยืน 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๕๔ นางสาวจันทร์สมร วงค์สิงห์ 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๕๕ นางสาวณัชยา วิลัยรัตน์ 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๕๖ นางสาวธดาภรณ์ ยนวงศ์ 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๕๗ นางสาวธัญญารัตน์ ทองพรหม 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๕๘ นางสาวธันยพร คำฟู 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๕๙ นางสาวธิดา ฐานะ 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๖๐ นางสาวสาริณี สวัสดี 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๖๑ นางสาวสุมินตรา ใจจืด 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๖๒ นางสาวสุอาภา เทพฝัน 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๖๓ นายพลากร สุนันต๊ะ 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๖๔ นายศรันย์ อนันตา 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๖๕ นายศุภกิจ อินอุด 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๖๖ นายอภิสิทธิ์ เป็งโต 15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๖๗ เด็กชายน่านณที ลำคำ 14 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๖๘ เด็กหญิงศศิธร อนันตา 14 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๖๙ เด็กหญิงศศิภา มั่งมูล 14 โรงเรียนเมืองมายวิทยา เมืองลำปาง พระธาตุเสด็จ เมืองลำปาง
ลป ๓๖๕๕/๐๑๗๐ นางจินดา หงส์ยี่เอ็ด 44 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดห้วยคิง แม่เมาะ ห้วยคิง แม่เมาะ
ลป ๓๖๕๕/๐๑๗๑ นางศรีมอญ หลวงตุ้ย 41 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดห้วยคิง แม่เมาะ ห้วยคิง แม่เมาะ
ลป ๓๖๕๕/๐๑๗๒ นางสาวณัฐฐิดา ปูเงิน 26 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดห้วยคิง แม่เมาะ ห้วยคิง แม่เมาะ
ลป ๓๖๕๕/๐๑๗๓ นางสาวภัสสร ผิวเหลือง 17 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา แจ้ห่ม ทุ่งคา แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๗๔ นางสาวปิยวรรณ บุญแก้ว 15 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา แจ้ห่ม ทุ่งคา แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๗๕ เด็กหญิงทิพย์สุดา อดเหนียว 13 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา แจ้ห่ม ทุ่งคา แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๗๖ เด็กหญิงปิยธิดา บุญแก้ว 13 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา แจ้ห่ม ทุ่งคา แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๗๗ เด็กหญิงสิริยากร พูดตรง 13 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา แจ้ห่ม ทุ่งคา แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๗๘ นายแถม กลิ่นฟุ้ง 50 โรงเรียนบ้านแป้น แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๗๙ นางสาวเบญจมาศ สมปาน 19 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๘๐ นายณัฐวัฒน์ ศรีไชยมูล 17 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๘๑ นายมนต์ชัย ไวสติ 16 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๘๒ นางสาวจิตตรา ตามวิสัย 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๘๓ นางสาวสริตา บัวเขียว 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๘๔ นายฤทธิพงษ์ เป่าพิษ 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๘๕ เด็กชายนนทพัทธ์ งามสม 14 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๘๖ เด็กชายอภิชาติ หวังดี 14 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๘๗ เด็กหญิงวารุณี เป็นลาภ 14 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๘๘ เด็กชายจักรกฤษณ์ สายวงค์ 13 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๘๙ เด็กชายณัฐพงษ์ ประพฤติ 13 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๙๐ เด็กชายรมย์รวินท์ เตรียมแรง 13 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๙๑ เด็กหญิงธัญลักษณ์ เนื้ออุ่น 13 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๙๒ เด็กชายพิพัฒพงษ์ หนุนครบุรี 12 โรงเรียนบ้านแป้น แจ้ห่ม บ้านแป้น แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๙๓ นายมนตรี ปัญญาเก่ง 31 โรงเรียนบ้านม่วงงาม แจ้ห่ม ผาแดงหลวง แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๙๔ เด็กหญิงเบญจมาศ หน้านวล 14 โรงเรียนบ้านม่วงงาม แจ้ห่ม ผาแดงหลวง แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๙๕ เด็กหญิงปนัดดา ค่ายหนองสรวง 14 โรงเรียนบ้านม่วงงาม แจ้ห่ม ผาแดงหลวง แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๙๖ นางแสงเดือน ศรีรัตนา 52 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๙๗ นางสุภาพ พูดตรง 48 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๙๘ นางสาวสิริกานต์ สุขธนสวัสดิ์ 26 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วัดแม่สุก แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๑๙๙ นางสาวสุรีย์กาญจน์ บุญเตี่ยม 17 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วัดแม่สุก แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๐๐ นางสาวฐิติกา สะอาด 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๐๑ เด็กชายณัฐนนท์ ปลุกเสก 14 โรงเรียนบ้านแม่สุก แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๐๒ เด็กหญิงกนกพร แสงทอง 14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๐๓ เด็กหญิงกรรณิการ์ เก่งมาก 14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๐๔ เด็กหญิงชนนิกานต์ ปินใจกุล 14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๐๕ เด็กหญิงพิชญา ทองกุม 14 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๐๖ เด็กหญิงอรวรา กลีบธง 14 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๐๗ เด็กชายพงศกร หวานแหลม 13 โรงเรียนบ้านแม่สุก แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๐๘ เด็กหญิงมุขธิดา ตาเปื้ย 13 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๐๙ เด็กหญิงวณิชยา ทารักษ์ 13 โรงเรียนบ้านแม่สุก แจ้ห่ม แม่สุก แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๑๐ เด็กหญิงธนาธร คุณมี 13 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม สาญาณพลาราม แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๑๑ เด็กหญิงปิยะฉัตร เทพสาน 13 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม สาญาณพลาราม แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๑๒ เด็กชายกันต์ศักดิ์ เป็นพวก 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสา แจ้ห่ม สาญาณพลาราม แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๑๓ เด็กหญิงธัญพร จิตมั่น 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสา แจ้ห่ม สาญาณพลาราม แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๑๔ เด็กหญิงปานรวี เว้นบาป 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสา แจ้ห่ม สาญาณพลาราม แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๑๕ เด็กหญิงสุชาดา เป็นต้น 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสา แจ้ห่ม สาญาณพลาราม แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๑๖ เด็กชายธีรนันท์ ตันกลาง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสา แจ้ห่ม สาญาณพลาราม แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๑๗ เด็กหญิงบัณฑิตา งามสม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสา แจ้ห่ม สาญาณพลาราม แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๑๘ เด็กหญิงมนัสวรรณ คำลือ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสา แจ้ห่ม สาญาณพลาราม แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๑๙ นายศุภกิตติ์ แต้มรู้ 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม สาแพะ แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๒๐ เด็กชายธรรมรัช ปินตา 13 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา แจ้ห่ม สาแพะ แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๒๑ เด็กหญิงเกล็ดตะวัน มีกำไร 12 โรงเรียนบ้านสาแพะ แจ้ห่ม สาแพะ แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๒๒ เด็กหญิงชิดชนก หล้าปาวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านสาแพะ แจ้ห่ม สาแพะ แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๒๓ เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ไชยบาง 12 โรงเรียนบ้านสาแพะ แจ้ห่ม สาแพะ แจ้ห่ม
ลป ๓๖๕๕/๐๒๒๔ นางสาวนิตยา พิไลยหล้า 16 โรงเรียนเมืองปานวิทยา เมืองปาน ทุ่งส้าน เมืองปาน
ลป ๓๖๕๕/๐๒๒๕ นางสาวสุกัลยา ต้อนรับ 16 โรงเรียนเมืองปานวิทยา เมืองปาน ทุ่งส้าน เมืองปาน
ลป ๓๖๕๕/๐๒๒๖ นางสาวนวรินทร์ ต้นกลาง 15 โรงเรียนเมืองปานวิทยา เมืองปาน ทุ่งส้าน เมืองปาน
ลป ๓๖๕๕/๐๒๒๗ นางสาววรรณศิริพร ต้นกลาง 15 โรงเรียนเมืองปานวิทยา เมืองปาน ทุ่งส้าน เมืองปาน
ลป ๓๖๕๕/๐๒๒๘ นายปริญญา ตาอ้ายเทือก 15 โรงเรียนเมืองปานวิทยา เมืองปาน ทุ่งส้าน เมืองปาน
ลป ๓๖๕๕/๐๒๒๙ เด็กหญิงนิภาพร โตสุพรรณ์ 14 โรงเรียนเมืองปานวิทยา เมืองปาน ทุ่งส้าน เมืองปาน
ลป ๓๖๕๕/๐๒๓๐ เด็กหญิงยุวดี ตันตา 14 โรงเรียนเมืองปานวิทยา เมืองปาน ทุ่งส้าน เมืองปาน
ลป ๓๖๕๕/๐๒๓๑ เด็กชายสุริยา ปวงคำ 13 โรงเรียนเมืองปานวิทยา เมืองปาน ทุ่งส้าน เมืองปาน
ลป ๓๖๕๕/๐๒๓๒ นางเบญลักษณ์ บัวภิบาล 58 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ดอนมูล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๓๓ นางฆาสินี พญามงคล 53 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ห้างฉัตร ดอนมูล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๓๔ เด็กชายธีรพัฒน์ ฮาวต่อมแก้ว 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ดอนมูล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๓๕ เด็กชายผดุงเกียรติ จินายะ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว ห้างฉัตร ดอนมูล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๓๖ นายวิโรจน์ อริยะเครือ 61 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๓๗ นายสัญญา แสนจิตร์ 36 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๓๘ นางนิดาวรรณ แสนจิตร์ 33 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๓๙ นายเหนือ แสนอินทร์ 26 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๔๐ นายคมกริช บุญหนัก 15 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๔๑ นายจิตวัต คำแปง 15 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๔๒ นายจิรายุ เชื้ออุบล 15 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๔๓ นายไพโรจน์ ตุ้ยวงศ์ 15 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๔๔ นายศราวุธ สินเปียง 15 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๔๕ นายอธิชา แทนศรี 15 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๔๖ นายอนันตชัย ทรัพย์สันทัต 15 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๔๗ เด็กชายจีรวัฒน์ ฮาวคำฟู 12 โรงเรียนวิสิฐวิทยา ห้างฉัตร นางแล ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๔๘ นางกษมา พานอินทร์ 41 ศพอ.วัดปันง้าว ห้างฉัตร ปันง้าว ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๔๙ นายทองดี จันทมาศ 41 ศพอ.วัดปันง้าว ห้างฉัตร ปันง้าว ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๕๐ นางกัลยรัตน์ ณ นคร 40 ศพอ.วัดปันง้าว ห้างฉัตร ปันง้าว ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๕๑ นางสาวกนกวรรณ คำจันทร์ 16 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๕๒ นางสาวนรีกานต์ อินต๊ะจินา 16 ศพอ.วัดยางอ้อย ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๕๓ นางสาวณัฐริกา เป็งมณี 16 ศพอ.วัดยางอ้อย ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๕๔ นางสาวนารีรัตน์ อ้อยกลาง 16 ศพอ.วัดยางอ้อย ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๕๕ นางสาวปิญาภรณ์ เจริญวัง 16 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๕๖ นางสาวไพลิน อ้ายชุ่ม 16 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๕๗ นายจักรกริช วันพรมมิน 16 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๕๘ เด็กหญิงนุชวรา ธรรมใจ 14 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๕๙ เด็กหญิงปาริชาติ คำจันทร์ 13 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๖๐ เด็กชายไพรสณฑ์ คำอ้าย 12 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๖๑ เด็กหญิงธันยชนก แลสันกลาง 12 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ห้างฉัตร ยางอ้อย ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๖๒ เด็กหญิงสุนิตสา ใจยะเลิศ 12 โรงเรียนบ้านเหล่า ห้างฉัตร สันหลวง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๖๓ นายณัฐพงษ์ ใจสุต๊ะ 17 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๖๔ นางสาวปาริชาติ ทรายเป็ง 16 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๖๕ นางสาวรัติยา กุลทรา 16 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๖๖ นางสาวสมพร กันเงิน 16 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๖๗ นางสาวสุนิดา แก้วอินทร์ 16 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๖๘ นายจักรพงศ์ สิงห์หล้า 16 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๖๙ นายเจริญชัย สุวรรณ 16 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๗๐ นายทัศนัย เมืองมาหล้า 16 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๗๑ นายสิทธิชัย วงค์เปี้ย 16 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๗๒ นางสาวคณิฐา อินตะปา 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๗๓ นางสาวทอฝัน พลอยขุนทด 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๗๔ นางสาวพรธิญา เปียงกา 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๗๕ นางสาวมณีรัตน์ โมลาดุก 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๗๖ นางสาววนัสนันท์ ฉัตรมณี 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๗๗ นางสาวสมพร เสาร์ใจ 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๗๘ นางสาวสลิลลา บุญชู 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๗๙ นางสาวอารียา จันยะ 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๘๐ นายเขฒานุวัฒน์ ปัญโญ 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๘๑ นายจักรพรรดิ สุนันตา 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๘๒ นายวิทยา แก้วนันชัย 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๘๓ นายวุฒิไกร สิงห์ชัย 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๘๔ นายสิทธิผล ลั๊วะตื้น 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๘๕ นายอุเทน วงษ์เที่ยง 15 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๘๖ เด็กชายจักรกฤษณ์ นามะเสน 14 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๘๗ เด็กชายจักรัตน์ แก้วจันต๊ะ 14 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๘๘ เด็กหญิงพัชชา กองคำ 14 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๘๙ เด็กหญิงอิสรารัตน์ นวลใจ 14 โรงเรียนแม่สันวิทยา ห้างฉัตร หัวทุ่ง ห้างฉัตร
ลป ๓๖๕๕/๐๒๙๐ นางปาริชาต เผ่าพัฒน์ 29 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา แม่ทะ กิ่วหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๒๙๑ เด็กหญิงชลธิชา ทะเหมย 14 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ กิ่วหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๒๙๒ เด็กหญิงธนาภา อุดเครือ 14 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา แม่ทะ กิ่วหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๒๙๓ เด็กหญิงเบญจกัลยาณี มูลนันชัย 14 โรงเรียนกัลยาณี แม่ทะ กิ่วหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๒๙๔ เด็กหญิงพัชนิภา วงศ์ติ๊บ 14 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา แม่ทะ กิ่วหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๒๙๕ เด็กหญิงชุติพร วงศ์อ้าย 12 โรงเรียนบ้านนาต๋ม แม่ทะ กิ่วหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๒๙๖ นางสาวนงลักษณ์ วงศ์รินทร์ 15 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ บอมหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๒๙๗ นางสาวปนัดดา สายเครือสด 15 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ บอมหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๒๙๘ นางสาวรุ่งทิพย์ เหลือหลาย 15 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ บอมหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๒๙๙ นางสาวสุภาภรณ์ ยะพันธ์ 15 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ บอมหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๐๐ นางสาวอาทิตยา วงศ์หมื่น 15 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ บอมหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๐๑ นายณัฐวัฒน์ มะในใจ 15 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ บอมหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๐๒ เด็กชายศุภกิจ สองมา 13 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ บอมหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๐๓ เด็กชายอรรถชัย น้ำแก้ว 13 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ บอมหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๐๔ เด็กหญิงจินตนา เครือใจ 13 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ บอมหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๐๕ เด็กหญิงรัติยากร บุญนัก 13 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา แม่ทะ บอมหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๐๖ นายฐาปนนท์ สดศรีจำปา 18 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๐๗ นายธีรญาณ สกุลจันทร์จำรัส 18 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๐๘ นายธีรวัฒน์ อินหล้า 18 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๐๙ นายบรรพต บือพอ 18 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๑๐ นายวราวุธ ผาติพรพิชิต 18 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๑๑ นายสิงห์พันธ์ สุดสวยจำปี 18 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๑๒ นายอนุสรณ์ สกุลคำแสน 18 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๑๓ นายอุดมรัตน์ ยะทอง 18 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๑๔ นายปภังกร สิงขรบรรจง 17 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๑๕ นายขจร จุไร 16 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๑๖ นายกลนที พรมดำ 15 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๑๗ นายณัฐพงษ์ ห่อไธสง 15 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๑๘ นายปฏิกรณ์ บุญปลูก 15 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๑๙ นายอดิศร สายวงศ์เปี้ย 15 โรงเรียนสุนทรศึกษา แม่ทะ ปงหอศาล แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๒๐ นางสาวกาญจนา อุตโม 15 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๒๑ นางสาวจิราพร เจตะบุตร 15 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๒๒ นางสาวประกายกานต์ วงศ์เรือน 15 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๒๓ นางสาวอารียา ภิญโญ 15 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๒๔ เด็กหญิงเข็มอัปสร สายปะละ 14 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๒๕ เด็กหญิงนิศารัตน์ คำวงศ์ 14 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๒๖ เด็กหญิงภัทราพร ใจวันนะ 14 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๒๗ เด็กหญิงนิศรา บุญรักษา 13 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๒๘ เด็กหญิงพรวิไล โปธิลา 13 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๒๙ เด็กหญิงไอรดา อภิวงศ์ 13 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๓๐ เด็กหญิงดารณี ภูมิภาค 12 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๓๑ เด็กหญิงบวรรัตน์ สายเครือมอย 12 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๓๒ เด็กหญิงปอรรัชม์ สุนทรพัฒน์ 12 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๓๓ เด็กหญิงศศิรดา ใจเชื้อ 12 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๓๔ เด็กหญิงศุภเนตร แก้วคำพัน 12 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๓๕ เด็กหญิงสุทิชา เตจ๊ะ 12 โรงเรียนป่าตันวิทยา แม่ทะ ป่าตันหลวง แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๓๖ นางสาวอุดมพร บุญมีมาก 16 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๓๗ นายเจษฎา ฟ้าคำตัน 16 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๓๘ นายภานุเดช พลทิพย์ 16 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๓๙ นายวัชรวิทย์ วัชรวิทยา 16 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๔๐ นายสุริยา วงค์จู 16 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๔๑ นางสาวกวินนา สายเทพ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๔๒ นางสาวกิตติยาพร วงศ์ตา 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๔๓ นางสาวณัฏฐกานต์ เครือสายด้วง 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๔๔ นางสาวณัฐริกา จำปา 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๔๕ นางสาวทาวิณี ต๊ะตุ้ย 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๔๖ นางสาวธิดารันต์ วังวล 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๔๗ นางสาวนิธิพร สารใจวงศ์ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๔๘ นางสาวพรรณิภา ตาหน่อ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๔๙ นางสาวรินธิชา สว่างไพบูลย์ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๕๐ นางสาวอภิญญา วงศ์ปินคำ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๕๑ นางสาวอภิรดี เครืองวงเมืองคำ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๕๒ นายกิติศักดิ์ วงค์คำ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๕๓ นายชัชวาลนย์ วงศ์จันทร์เทพ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๕๔ นายธนา สายอุด 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๕๕ นายธนากร ปันปวน 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๕๖ นายนรินชัย คำเขื่อน 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๕๗ นายนันทวัฒน์ ไชยบุตร 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๕๘ นายปฎิวัติ สารคำ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๕๙ นายพีรพงษ์ นิกรสุข 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๖๐ นายพีรพัฒน์ ภู่อมร 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๖๑ นายพีระพงษ์ โตวรรณ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๖๒ นายศุภชัย สุขะ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๖๓ นายอดิศักดิ์ กันธิยะ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๖๔ นายอริยะ ศรีวรกุลวงศ์ 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๖๕ นายอรุณชัย ใจแก้ว 15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๖๖ เด็กชายชัยฒิพร เครือสายด้วง 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๖๗ เด็กชายประจักร์ชัย สายเทพ 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๖๘ เด็กชายปิยะพงษ์ เชื้อคำลือ 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๖๙ เด็กชายสุชาติ เลื่อมใส 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๗๐ เด็กชายอภิวัฒน์ เครือฟอง 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๗๑ เด็กหญิงจิธิดา บุณเอ๊ย 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๗๒ เด็กหญิงจิราภรณ์ ธรรมชาวนา 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๗๓ เด็กหญิงดลธิยา จันต๊ะจี๋ 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๗๔ เด็กหญิงทวาภรณ์ เชียงมา 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๗๕ เด็กหญิงนลิยา ใจงาม 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๗๖ เด็กหญิงเพ็ญสิริ เขื่อนแก้ว 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๗๗ เด็กหญิงรัชนก คำรังษี 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๗๘ เด็กหญิงศิราภรณ์ คำชาว 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๗๙ เด็กหญิงอรปรียา มหาพรม 14 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๘๐ เด็กชายทวีพงษ์ วงค์วัง 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๘๑ เด็กชายธนวัฒน์ กาสอน 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๘๒ เด็กชายธนากร ไชยยชุมภู 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๘๓ เด็กชายปิติภูมิ ปะละปีก 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๘๔ เด็กชายเมธี ชื่อนเมือง 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๘๕ เด็กชายรณภูมิ ทัพพันธุ์ 13 โรงเรียนบ้านหลวง แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๘๖ เด็กชายวรวุฒิ วงค์วารห้อย 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๘๗ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วป้อ 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๘๘ เด็กหญิงชลิตา เป็งเรือน 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๘๙ เด็กหญิงชัชชาวี เครือเทพ 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๙๐ เด็กหญิงชุติมา ปันติ 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๙๑ เด็กหญิงธนิษฐา ดวงสูเนิน 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๙๒ เด็กหญิงธรวรรณ มณีเรืองฤทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านหลวง แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๙๓ เด็กหญิงธัญญาเรศ ไชเชื้อ 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๙๔ เด็กหญิงวันนิสา สุขมัย 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๙๕ เด็กหญิงศิริพร ไร่พิมาย 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๙๖ เด็กชายณัฐกิตติ์ พวงเงิน 12 โรงเรียนแม่ทะวิทยา แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๙๗ เด็กชายธนกฤต วงค์วารสร้อย 12 โรงเรียนบ้านหลวง แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๙๘ เด็กหญิงวิสุดา ก๋องกันทะ 12 โรงเรียนบ้านหลวง แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๓๙๙ เด็กหญิงอภิญญา โนมะวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านหลวง แม่ทะ ท่าแหน แม่ทะ
ลป ๓๖๕๕/๐๔๐๐ นางบุญปั๋น ศรีเรือง 63 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๐๑ นางเตือนใจ บำเพ็ญ 62 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๐๒ นางน้อย กำไร 60 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๐๓ นางบุญนาค คัดทะจันทร์ 58 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๐๔ นายธงชัย แผ่นคำ 58 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๐๕ นางทองใบ ทองน้อย 57 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๐๖ นางศรีวรณ์ ปิงเมือง 57 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๐๗ นางอมรรัตน์ ป่งแก้ว 57 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๐๘ นางอุดมศรี แผ่นคำ 57 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๐๙ นางนงลักษณ์ ไชยยา 54 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๑๐ นางบุญนัด ขุนเสถียร 54 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๑๑ นางสมพร จันทร์เที่ยง 50 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๑๒ นางดารา บริราช 49 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๑๓ นางวรณัน ไชยสาร 48 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๑๔ นางอรทัย แก้วมงคล 34 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๑๕ เด็กชายสราวุธ จักรศิริ 14 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๑๖ เด็กชายปริญญา แก้วนารี 13 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๑๗ เด็กหญิงพัชจิราภรณ์ จงพัฒน์ 13 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๑๘ เด็กหญิงศรารินทร์ ใจหาญ 13 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๑๙ เด็กชายพัดชา ชัยทอง 12 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๒๐ เด็กชายวรายุส ศรีคำ 12 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๒๑ เด็กชายสุขิต จันเทวี 12 ศพอ.วัดนาแก้วตะวันตก เกาะคา นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๒๒ นางสาวพรทิพย์ การีปลูก 18 โรงเรียนมัธยมวิทยา เมืองลำปาง นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๒๓ นางสาวพรรณิภา พลอยเงิน 18 โรงเรียนมัธยมวิทยา เมืองลำปาง นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๒๔ นางสาวสิรินันท์ ธรรมใจกล 18 โรงเรียนมัธยมวิทยา เมืองลำปาง นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๒๕ นางสาวโยธกา มาทา 17 โรงเรียนมัธยมวิทยา เมืองลำปาง นาแก้วตะวันตก เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๒๖ นางสาวรุจิรา ยนะเลิศ 15 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา เกาะคา น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๒๗ นายเชาวรินทร์ พูลเพิ่ม 15 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา เกาะคา น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๒๘ เด็กชายกฤษณะ ขิงทอง 14 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา เกาะคา น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๒๙ เด็กชายธนาวุฒิ โมทารัตน์ 14 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา เกาะคา น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๓๐ เด็กหญิงกันตินันท์ อินทะนะ 14 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา เกาะคา น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๓๑ เด็กหญิงปนัดดา อินทิ 14 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา เกาะคา น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๓๒ เด็กหญิงอรทัย มะลิลา 14 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา เกาะคา น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๓๓ เด็กหญิงอรธิยาภัทร์ พูลพล 14 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา เกาะคา น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๓๔ เด็กหญิงกุลฉัตร สุวรรณประสงค์ 13 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา เกาะคา น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๓๕ เด็กชายศุภสิน ขุนทอง 12 โรงเรียนบ้านนาแส่งแม่ไฮ เกาะคา แม่ไฮ เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๓๖ เด็กหญิงจารุนันท์ บุญมา 11 โรงเรียนบ้านนาแส่งแม่ไฮ เกาะคา แม่ไฮ เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๓๗ เด็กหญิงกัลญาลักษณ์ คำมาบุตร 12 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย เกาะคา หาดปู่ด้าย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๓๘ เด็กหญิงนิภา ใจวัน 12 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย เกาะคา หาดปู่ด้าย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๓๙ เด็กหญิงผัลย์ศุภา พลหาญ 12 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย เกาะคา หาดปู่ด้าย เกาะคา
ลป ๓๖๕๕/๐๔๔๐ นางลมัย เรือนวิไล 53 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๔๑ นางสุปราณีย์ เดี่ยวสันติกุล 48 โรงเรียนเสริมอนุบาลเสริมงาม เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๔๒ นางมณี เผ่าพันธุ์ 39 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๔๓ นางสาวพรพิมล อินแก้วเครือ 26 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๔๔ นางสาวศิริลักษณ์ ปุ๊ดต้าว 16 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๔๕ นางสาวชฎาพร สิงห์อ้าย 15 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๔๖ นางสาวมะลิกา สุทาสอน 15 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๔๗ เด็กชายภรรณกานต์ จันทร์คำ 14 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๔๘ เด็กชายวรวัฒน์ ปิมมา 14 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๔๙ เด็กหญิงกฤติกา ยาดี 14 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๕๐ เด็กหญิงแคทรียา รินไชย 14 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๕๑ เด็กหญิงชลธิชา ปงคำ 14 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๕๒ เด็กหญิงเชนิสา จันทร์กาวี 14 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๕๓ เด็กหญิงนภาพร ธิบุตร 14 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๕๔ เด็กหญิงพิชชาอร วังตา 14 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๕๕ เด็กหญิงพิมผกา ปู่คำ 14 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๕๖ เด็กหญิงศิริรัตน์ ปาเมืองมูล 14 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๕๗ เด็กหญิงศศินา จี๋ก๋อย 13 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา เสริมงาม ทุ่งไผ่ เสริมงาม
ลป ๓๖๕๕/๐๔๕๘ นางสาวอรวรรณ ยานะโส 18 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๕๙ นางสาวประภัชราภรณ์ โลกคำลือ 17 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสบพลึง งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๖๐ นางสาวธนพร ศรัทธาผล 16 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนางเหลียว งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๖๑ นางสาวรจนา คำพุธ 16 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๖๒ นายพิทวัส หงหาแก้ว 16 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๖๓ นายธัญญะ เตชะ 15 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๖๔ นายภาณุพันธ์ ธรรมไชย 15 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๖๕ นางสาวศุภรัตน์ อุดแก้ว 15 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนางเหลียว งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๖๖ นายนรเศรษฐ์ ร่องเสี้ยว 15 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๖๗ นายสิทธิศักดิ์ กล้าหาญ 15 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๖๘ นายสุทธิกานต์ พรมตา 15 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๖๙ เด็กชายกมลวัฒน์ บัวเจริญ 14 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๗๐ เด็กชายเกียรติคุณ คำก้อแก้ว 14 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๗๑ เด็กชายจีรวัตร เชี่ยวพานิช 14 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๗๒ เด็กชายชยังกูร วงศ์ใหญ่ 14 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๗๓ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เรืองแปง 14 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๗๔ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สี่สวัสดิ์ 14 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๗๕ เด็กชายวัชรพันธ์ บัวแก้ว 14 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๗๖ เด็กหญิงณัฐณิชา แสงสุริยา 14 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๗๗ เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชปัญญา 14 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๗๘ เด็กหญิงนัธวรรณ กันทา 14 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๗๙ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เอี่ยมละมัย 14 โรงเรียนดอนไชยวิทยา งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๘๐ เด็กหญิงอัญญารัตน์ อินทร์ใจเอื้อ 14 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนางเหลียว งาว บุญยืน งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๘๑ นายวิชัย วงศ์หมื่นเนตร 18 โรงเรียนประชาราชวิทยา งาว บ้านร้อง งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๘๒ นายอนุวัฒน์ เผ่าเต็ม 18 โรงเรียนประชาราชวิทยา งาว บ้านร้อง งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๘๓ นางสาวพิจิตรา สิทธิศร 16 โรงเรียนประชาราชวิทยา งาว บ้านร้อง งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๘๔ นางสาวมณฑนา ขาวอ่อน 16 โรงเรียนประชาราชวิทยา งาว บ้านร้อง งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๘๕ นางสาวอังคนา แสงแก้ว 16 โรงเรียนประชาราชวิทยา งาว บ้านร้อง งาว
ลป ๓๖๕๕/๐๔๘๖ เด็กหญิงทิพวรรณ อินทะแก้ว 14 โรงเรียนบ้านห้วน้ำ เถิน แม่วะหลวง เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๘๗ เด็กหญิงวันวิสา สุยะวงศ์ 13 โรงเรียนเถินวิทยา เถิน แม่วะหลวง เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๘๘ นางกนกพร ทรัพย์ธนโชติ 47 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๘๙ นางสาวจำเนียร สุยะชัย 47 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๙๐ นางสาวเอื้อมเดือน บุญมาก 46 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๙๑ นางสาวรัชนี จันทราช 44 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๙๒ นางสาวจันทิรา คุณาพันธ์ 41 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๙๓ นางณัฐวิภา สันเดช 40 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๙๔ นางเดือนฉาย ธรบาล 39 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๙๕ นางธัญญธร ศานติยศ 37 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๙๖ นางสุนันท์ สุริย์วงศ์ 37 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๙๗ แม่ชีสิรินกานต์ ใจเสริฐ 33 วัดแม่ปะดอย เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๙๘ นายสุพจน์ คำเงิน 25 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๔๙๙ นางสาวรัตนาภรณ์ สุภา 19 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๐๐ นายวรางศิลป์ อินทะญาติ 19 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๐๑ นางสาวกรรณิการ์ นวลใหม่ 18 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๐๒ นางสาวจิตรานุช คำภิระ 18 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๐๓ นางสาวโชติรส คำฟู 18 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๐๔ นางสาวดุจกมล กาบวงศ์แก้ว 18 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๐๕ นายศรราม หลงเครือ 18 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๐๖ นายศรัณยู สุขอ่วม 18 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๐๗ นายธวัลรัตน์ ธรบาล 15 โรงเรียนเถินวิทยา เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๐๘ เด็กหญิงกัณฐิกา ลำพระสอน 14 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๐๙ เด็กหญิงทิตยา อินจันทร์ 14 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๑๐ เด็กหญิงสุขฤทัย ไชยอ้าย 14 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ เถิน ล้อมแรด เถิน
ลป ๓๖๕๕/๐๕๑๑ นางสาวดวงสุดา วัทโล 17 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๑๒ นางสาวนัทกมล หล้าปวงคำ 17 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๑๓ นางสาวจารุวรรณ ใจเรือน 15 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๑๔ เด็กชายวิศิษฐ์ ฟูสอน 13 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๑๕ เด็กหญิงปัทฌาวดี พินทิสืบ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านจัว สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๑๖ เด็กหญิงสุภาวิดา วงศ์สายปัญญา 13 โรงเรียนชุมชนบ้านจัว สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๑๗ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตาวตา 13 โรงเรียนชุมชนบ้านจัว สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๑๘ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ตาวตา 12 โรงเรียนบ้านอุมลอง สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๑๙ เด็กหญิงลักษมี เรืองรุ่ง 12 โรงเรียนบ้านอุมลอง สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๒๐ เด็กหญิงวรรณวิษา ตาวตา 12 โรงเรียนบ้านอุมลอง สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๒๑ เด็กหญิงสุนิษา อินต๊ะ 12 โรงเรียนบ้านอุมลอง สบปราบ อุมลอง สบปราบ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๒๒ นางสลักจิต มหายศ 40 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๒๓ นางสาวโชติกา ซิวตาวงศ์ 17 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๒๔ นางสาวมลธิชา มาหล้า 16 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๒๕ นางสาวสุพรรษา เตชะวงศ์ 16 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๒๖ นางสาวอุรวี มาหล้า 16 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๒๗ นางสาวจารุวรรณ สุขประกอบกิจ 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๒๘ นางสาวทัศนีย์ จันทราช 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๒๙ นางสาวธนัญญา สายโอ๊ะ 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๓๐ นางสาวนันทิยา จันทร์ทอง 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๓๑ นางสาวนุสรา เมฆนภา 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๓๒ นางสาวปภาวดี ชื่นสุวรรณ 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๓๓ นางสาวปรียาภัทร ขุนรักษ์ 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๓๔ นางสาวปวีณา พรมเมืองยอง 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๓๕ นางสาวปิยะดา แคนชัยภูมิ 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๓๖ นางสาวเปมิกา เสียงใส 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๓๗ นางสาวพรพิมล ยั่งยืน 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๓๘ นางสาวพรรณี เสนทาวงศ์ 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๓๙ นางสาวเพชรา ตองอ่อน 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๔๐ นางสาวภรวิกา ตาผง 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๔๑ นางสาวภัณฑิวา จันทราช 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๔๒ นางสาวมุขสุดา เปี้ยกาด 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๔๓ นางสาวเยาวเรศ ชุมภูบาง 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๔๔ นางสาวเยาวลักษณ์ ชุมภูบาง 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๔๕ นางสาวสตรีรัตน์ ชัยหมอน 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๔๖ นางสาวสุภาพร พูลขวัญ 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๔๗ นางสาวสุวนันท์ นครแสน 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๔๘ นางสาวอนันรัตน์ ฤทธิ์ธา 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๔๙ นางสาวอรวรา ทองประเสริฐ 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๕๐ นายพงศกร อะริยะตา 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๕๑ นายวทัญญู คำจู 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๕๒ นายวรวิทย์ รั้งจันทึก 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๕๓ นายอัฐพงษ์ กาวิลตา 15 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๕๔ เด็กชายกฤษณะ เยขลิบ 14 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๕๕ เด็กชายชัชวาลย์ ทรัพย์สูงเนิน 14 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๕๖ เด็กชายดนุพร มะโนตัน 14 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๕๗ เด็กชายวรายุทธ ตาหนิ้ว 14 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๕๘ เด็กหญิงนิภาพร คำฟองเครือ 14 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๕๙ เด็กหญิงประทุมรัตน์ บุตรเนียม 14 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๖๐ เด็กหญิงเกวลินทร์ ศรีวิชัยจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๖๑ เด็กหญิงณัฐวดี ทาริยะวงศ์ 13 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๖๒ เด็กหญิงณิชมน จาดจีน 13 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๖๓ เด็กหญิงดวงฤทัย มุ่งเหมือย 13 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๖๔ เด็กหญิงธมนวรรณ เชียงนา 13 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๖๕ เด็กหญิงเนตรชนก คำษา 13 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๖๖ เด็กหญิงวราทิพย์ คำษา 13 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๖๗ เด็กหญิงอุษมา ทาริยะวงศ์ 13 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๖๘ เด็กหญิงมทินา ทุ่งยอ 12 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง แม่พริก แม่พริกลุ่ม แม่พริก
ลป ๓๖๕๕/๐๕๖๙ นางสาวแพรวพรรณ เชื้อคำซาว 20 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ ต้นผึ้ง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๗๐ นางสาวอุษณิษา ขัดจา 19 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ ต้นผึ้ง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๗๑ เด็กหญิงเบญจวรรณ สารขาว 13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ ทัพป่าเส้า วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๗๒ เด็กหญิงปริยฉัตร นามสิน 13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ ทัพป่าเส้า วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๗๓ เด็กหญิงสุภาภรณ์ เชื้อคำซาว 13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ ทัพป่าเส้า วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๗๔ เด็กชายณัฎฐพล วงค์เที่ยงทำ 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ ทัพป่าเส้า วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๗๕ เด็กหญิงธนัญญา ปัญญาวงค์ 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ ทัพป่าเส้า วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๗๖ เด็กหญิงธิดา ชูสุวรรณ 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ ทัพป่าเส้า วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๗๗ เด็กหญิงรุ่งนภา อ้อยหวาน 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ ทัพป่าเส้า วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๗๘ เด็กหญิงนัฐธิดา จำธรรม 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านกวาง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๗๙ เด็กหญิงชนกนันท์ พวงโพพันธ์ 11 โรงเรียนวังโป่ง วังเหนือ บ้านกวาง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๘๐ เด็กหญิงสุธิมนต์ ใจบุญ 11 โรงเรียนบ้านก่อ วังเหนือ บ้านก่อ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๘๑ นางสาวนิตยา กระทาง 16 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านดง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๘๒ นางสาวกฤษณา ใจบุญ 15 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านดง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๘๓ นายการันย์ บุญสมทบ 15 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านดง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๘๔ เด็กชายอนุวัฒน์ ใจบุญ 14 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านดง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๘๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิตแหลม 14 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๘๖ เด็กหญิงชมพูนุช เบญจาตมณี 13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๘๗ เด็กหญิงปิยธิดา พุทธวงศ์ 13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๘๘ เด็กชายสหัสวรรษ์ ใจหวัน 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๘๙ เด็กหญิงกชกร หลักแน่น 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๙๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุลพรม 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๙๑ เด็กหญิงชลนิชา ศรีเกตุสาคร 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๙๒ เด็กหญิงณัฐธิดา คนหลัก 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๙๓ เด็กหญิงธีราพร ผิวขาว 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๙๔ เด็กหญิงนิรชา เสนาคำ 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๙๕ เด็กหญิงปวีณา ทายงาม 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๙๖ เด็กหญิงพิมพ์พิไล จันตะมะ 12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ บ้านใหม่ วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๙๗ เด็กหญิงฐิติยา เจ้าสกุลดี 14 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๙๘ เด็กหญิงภาวิณี พึ่งบ้าน 14 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๕๙๙ เด็กหญิงรจนา กุลพรม 14 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๐๐ เด็กหญิงสุกันยา กำแพงแก้ว 14 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๐๑ เด็กหญิงสุปรียา กำแพงแก้ว 14 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๐๒ เด็กชายกัมปนาท คนเที่ยง 13 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๐๓ เด็กชายกิตติพงษ์ กาดิน 13 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๐๔ เด็กชายเมธี ถุงทอง 13 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๐๕ เด็กชายรุ่งโรจน์ แม่นยำ 13 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๐๖ เด็กหญิงกรองแก้ว กุลพรม 13 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๐๗ เด็กหญิงกัลยาณี กูลพรม 13 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๐๘ เด็กหญิงพิมลพรรณ มณีวรรณ์ 13 โรงเรียนวังแก้ววิทยา วังเหนือ บ้านฮ่าง วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๐๙ นายธนพงษ์ ดีใจ 16 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ แม่ลืน วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๑๐ เด็กหญิงปัทมาวดี แก้ววงค์ 14 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ แม่ลืน วังเหนือ
ลป ๓๖๕๕/๐๖๑๑ เด็กหญิงวัฒนา ทองเนื้อแปด 13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา วังเหนือ แม่ลืน วังเหนือ

~~~~~~~~~