ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕

ส่งสอบ ๒,๘๐๖ คน ขาดสอบ ๗๒๒ คน คงสอบ ๒,๐๘๔ คน สอบได้ ๑,๘๗๙ คน สอบตก ๒๐๕ คน (๙๐.๑๖%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
สท ๓๖๕๕/๐๐๐๑ เด็กหญิงกัณธิชา วิญญาณ 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านนา เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๐๒ เด็กชายวัทนพร คำเย 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านนา เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๐๓ เด็กหญิงทิพรดา แก้วประเสริฐ 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านนา เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๐๔ เด็กหญิงหฤทัย สโรบล 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านนา เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๐๕ เด็กหญิงอมรรัตน์ มาตย์ชัยสิงห์ 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านนา เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๐๖ เด็กหญิงอรวรรณ ยาทรัพย์ 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย บ้านนา เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๐๗ เด็กหญิงอังศรา เบี้ยวมั่น 13 โรงเรียนกระชงประชานุสรณ์ เมืองสุโขทัย กระชงคาราม เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๐๘ เด็กชายเจษฎา นกนาค 12 โรงเรียนกระชงประชานุสรณ์ เมืองสุโขทัย กระชงคาราม เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๐๙ เด็กชายธิติพงษ์ สีแก้ว 12 โรงเรียนกระชงประชานุสรณ์ เมืองสุโขทัย กระชงคาราม เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๑๐ เด็กชายศรัณญ์ นีพลกรัง 12 โรงเรียนกระชงประชานุสรณ์ เมืองสุโขทัย กระชงคาราม เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๑๑ เด็กหญิงพัชรประภา มณีโชติ 12 โรงเรียนกระชงประชานุสรณ์ เมืองสุโขทัย กระชงคาราม เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๑๒ เด็กหญิงรัชนีย์กร นักเรียน 12 โรงเรียนกระชงประชานุสรณ์ เมืองสุโขทัย กระชงคาราม เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๑๓ เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วฤทธิ์ 11 โรงเรียนกระชงประชานุสรณ์ เมืองสุโขทัย กระชงคาราม เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๑๔ เด็กชายวิชต์ภัทร พุ่มชา 11 โรงเรียนกระชงประชานุสรณ์ เมืองสุโขทัย กระชงคาราม เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๑๕ เด็กชายวีรพล วิวิฒน์รัตนากร 11 โรงเรียนกระชงประชานุสรณ์ เมืองสุโขทัย กระชงคาราม เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๑๖ เด็กหญิงสุธาทิพย์ รักฉาย 11 โรงเรียนกระชงประชานุสรณ์ เมืองสุโขทัย กระชงคาราม เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๑๗ นางสุรัตน์ พรมเดช 58 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๑๘ นางทัศนีย์ สุวรรณพูล 57 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๑๙ เด็กชายพิพัฒน์ พุฒเพ็ง 11 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๒๐ เด็กชายศราวุฒิ ช่ายหลำ 11 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๒๑ เด็กชายไกรวุฒิ แจ่มสน 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๒๒ เด็กชายจีรศักดิ์ จรแจ่ม 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๒๓ เด็กชายชัยชนารัตน์ เทพขันธ์ 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๒๔ เด็กชายชินวัฒน์ แจ่มสน 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๒๕ เด็กชายนนทนัตถ์ บูรณะไทย 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๒๖ เด็กชายนราวิวัฒน์ คุ้มมี 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๒๗ เด็กชายนวพร ปฏิธันยธรธ์ 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๒๘ เด็กชายนววิช สรรพลักษณ์ 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๒๙ เด็กชายพลวรรณ พัดแพ 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๓๐ เด็กชายมงคล ก้อนเกตุ 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๓๑ เด็กชายยุทธการ ยังดี 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๓๒ เด็กชายวัฒนา ไกรบุตร 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๓๓ เด็กชายวีระเกียรติ เพช็รทอง 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๓๔ เด็กชายเศรษฐพันธ์ เขียวคล้าย 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๓๕ เด็กชายสหฤทธิ์ จิตท้วม 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๓๖ เด็กชายเสาวลักษณ์ กันเหม็น 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๓๗ เด็กหญิงกมล อินดี 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๓๘ เด็กหญิงจันธิมา อินดี 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๓๙ เด็กหญิงชลธิชา มีสลิ 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๔๐ เด็กหญิงชุติมา ดีประดิษฐ์ 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๔๑ เด็กหญิงบุษยมาส สุขไสย 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๔๒ เด็กหญิงพรพิมล จันทรา 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๔๓ เด็กหญิงพรพิรุณ เพ็งม่วง 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๔๔ เด็กหญิงโยสิตา เขียวคล้าย 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๔๕ เด็กหญิงรุจิพร ท้วมทอง 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๔๖ เด็กหญิงวิลาสินี เพ็งยิ้ม 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๔๗ เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์หอม 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๔๘ เด็กหญิงศุภนิตย์ ดวงคำ 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๔๙ เด็กหญิงสิรินฤมล ทับใจ 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๕๐ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์ บัวเพ็ง 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๕๑ เด็กหญิงไอรฎา สิงห์โต 10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ เมืองสุโขทัย ศรีมหาโพธ์ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๕๒ นางกฤษณา ล้อมเศรษฐี 54 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ เมืองสุโขทัย ตระพังทอง เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๕๓ นางจุไรรัตน์ ศรีคำแหง 53 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ เมืองสุโขทัย ตระพังทอง เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๕๔ นายประเสริฐ เสือทุ่ง 48 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสุโขทัย เมืองสุโขทัย ตระพังทอง เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๕๕ นางสาวปติณญา เลี่ยมประเสริฐ 15 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ เมืองสุโขทัย ตระพังทอง เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๕๖ เด็กชายทัศน์ชัย ตาลพร้า 13 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ เมืองสุโขทัย ตระพังทอง เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๕๗ เด็กชายพรภิรมย์ สุวมาตร 13 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ เมืองสุโขทัย ตระพังทอง เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๕๘ เด็กชายสุรศักดิ์ ขำพรม 12 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ เมืองสุโขทัย ตระพังทอง เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๕๙ เด็กหญิงจิราวรรณ มีเพชร 12 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ เมืองสุโขทัย ตระพังทอง เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๖๐ เด็กหญิงธันยพร ครุฑนาค 11 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ เมืองสุโขทัย ตระพังทอง เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๖๑ เด็กหญิงกุลวดี ปีวัง 12 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๖๒ เด็กชายอนุรักษ์ เพ็งฮั๊วะ 13 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๖๓ เด็กหญิงธนิดา อยู่ทอง 13 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๖๔ เด็กหญิงศิริโสภา อ่อนสา 13 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๖๕ เด็กชายอิศรา ชูจันทร์ 13 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๖๖ เด็กชายพิชัย บุญไทย 13 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๖๗ นายสิทธิโชค จันทร์นิ่ม 15 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๖๘ เด็กหญิงมณีรัตน์ มณีสาย 14 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๖๙ เด็กหญิงจริยา อุปละ 14 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๗๐ เด็กหญิงจิรวรรธ ชีวินศิริมงคล 14 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๗๑ เด็กหญิงวราภร หาญนิ๋ว 13 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๗๒ เด็กหญิงไอศวรรย์ จงปัตนา 13 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๗๓ เด็กหญิงขวัญฤทัย สิงห์โสด 13 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๗๔ เด็กหญิงโสรญา กัลพฤกษ์ 14 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๗๕ เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วกำแพง 13 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๗๖ นางสาวรังสิยา บุญคง 15 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๗๗ เด็กหญิงน้ำหวาน ม่วงคุ้ม 14 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๗๘ นายแบงค์ชาติ สินประเสริฐ 16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เมืองสุโขทัย คุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๗๙ นายกิติพัฒน์ เสืออินทร์ 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๘๐ นายณัฐวุฒิ มูลพินิจ 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๘๑ นายภูเบศ บำเรอ 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๘๒ นายศราวุธ เงินนา 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๘๓ นายสุธี ทรงกลิ่น 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๘๔ นายสันติราช ไกรทอง 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๘๕ นายอภิสิทธิ์ วงษ์สีใส 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๘๖ นายกรภัทร์ ขันธ์ศรี 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๘๗ นายสุทน อ้นพัด 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๘๘ นายสกล ชาญเพราะ 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๘๙ นางสาวกชกร เพชรดี 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๙๐ นางสาวนนลณี วิไลวรรณ 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๙๑ นางสาวสุพัดธา โถปิก 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๙๒ นางสาววิภาพร ทองกล่ำ 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๙๓ นายชนิสร ชำนาญยุทธ 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๙๔ นายบัณฑิต เคลือบกลิ่น 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๙๕ นายเจตพล ขุนทอง 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๙๖ นายพงศกร ขวัญเปรม 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๙๗ นายศุภฤกษ์ น่วมทอง 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๙๘ นางสาวศศิธร พรหมมา 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๐๙๙ นางสาวณัฐยาภรณ์ บัวพลอย 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๐๐ นางสาววันวิสา พิพัฒน์ 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๐๑ นางสาวน้ำทิพย์ ประทุมทอง 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๐๒ นางสาวสุวนันท์ อรัญลัต 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๐๓ เด็กหญิงดวงใจ ปุ่นหรั่ง 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๐๔ เด็กชายไวทยา เพ่งกิจ 13 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๐๕ เด็กชายบุญญฤทธิ์ จิตรพินิจ 13 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๐๖ เด็กชายณัฐวุฒิ ทองกล่ำ 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๐๗ นายทรงสิทธิ์ เฉยเมล์ 17 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๐๘ นางสาวสุปราณี เพ็งสร้อย 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๐๙ นายกิตติศักดิ์ ตองอ่อน 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๑๐ เด็กชายภัทรดนัย คล้ายแท้ 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๑๑ เด็กหญิงธันยกานต์ สุวรรณปัญโญ 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๑๒ เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วทันคำ 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๑๓ เด็กหญิงมนสิชา สงวนธีรพงศ์ 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๑๔ เด็กชายอภิรักษ์ บัวนุ่ม 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๑๕ เด็กหญิงเบญญาภา อ่อนสุวรรณ 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๑๖ เด็กชายณัฐวัฒน์ มณีวงษ์ 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๑๗ เด็กหญิงสุพาภรณ์ เสือแก้ว 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๑๘ เด็กหญิงสุชัญญา สังข์ทอง 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๑๙ เด็กชายธนกฤต เปรมอ้น 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๒๐ เด็กชายนัทธพงศ์ ทัพขาว 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๒๑ เด็กหญิงสุภชา คำสีทา 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๒๒ เด็กชายวุฒิชัย พุฒนาค 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๒๓ เด็กหญิงอิงฟ้า หลักดี 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๒๔ เด็กหญิงพิมพ์สิริ พุ่มเผย 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๒๕ เด็กหญิงนันฑิตา ทัศนา 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๒๖ เด็กชายธรณ์ธันย์ จันทร 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๒๗ เด็กหญิงปิยธิดา กัดจิตร 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๒๘ เด็กชายฐิติวัฒน์ อรรถาเวช 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๒๙ เด็กชายณัฐวุฒิ พุฒนาค 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๓๐ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ผูกขาว 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๓๑ เด็กชายชญานท์ เสือโต 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๓๒ เด็กชายเทพรัตน์ คุ้มแก้ว 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๓๓ เด็กชายบารเมษฐ์ พรพฤฒิพงศ์ 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๓๔ เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินทร์เรือง 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๓๕ เด็กหญิงชัชณี น้ำวน 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๓๖ เด็กหญิงอิฏฐารมณ์ ทองก่อ 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๓๗ เด็กหญิงมัลลิกา สีปา 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๓๘ เด็กชายจีรวัฒน์ หุ่นโต 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๓๙ เด็กชายธนาวุทฒิ โฉมห่วง 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๔๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มีหนู 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๔๑ เด็กชายสรวิชญ์ อาจใหญ่ 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๔๒ เด็กหญิงชนาพร พวงเงิน 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๔๓ เด็กชายวีรพล พรมจันทร์ 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๔๔ เด็กชายกฤตภาส อ่อนสุวรรณ 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๔๕ เด็กหญิงชัชณาภรณ์ น้ำวน 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๔๖ เด็กหญิงศุภาวรรณ สังข์ทอง 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๔๗ เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ ช่วยหลำ 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๔๘ เด็กชายเป็นหนึ่ง ศิริกุล 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๔๙ เด็กชายศิวกร จิโน 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๕๐ เด็กหญิงอัฏฐภรณ์ นาคคุ้ม 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๕๑ เด็กหญิงนิจวรีย์ ไกรกิจราษฎร์ 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๕๒ เด็กชายอภิวุฒิ อภิไชย์ 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๕๓ นางสุกัญญา ศรีนวล 51 โรงเรียนสายธรรม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๕๔ นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ 49 โรงเรียนสายธรรม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๕๕ นางอุดมพร หอมนาน 37 โรงเรียนสายธรรม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๕๖ นายอธิราช จันแสนตอ 33 โรงเรียนสายธรรม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๕๗ นางสาวกรรณานุช มะยมหิน 29 โรงเรียนสายธรรม เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๕๘ นายสุพล อินสาลาแสง 50 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๕๙ นายประภัทธ์ รอดพระ 45 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๖๐ นายศักดิ์ ดีหร่อง 44 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๖๑ นายฉลาด เรืองจันทร์ 44 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๖๒ นายสุทธิพงษ์ พูลชนะ 43 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๖๓ นายมิตร เมฆแจ้ง 35 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๖๔ นายละออ มั่งจิ๋ว 34 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๖๕ นายจตุพล พยัคฆ์ 34 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๖๖ นายพีราชัย พัฒนากุล 33 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๖๗ นายบำ ภู่กัน 33 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๖๘ นายวิวัฒน์ ล้อมเศรษฐี 32 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๖๙ นายบุญยาว แก้วสุข 32 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๗๐ นายประวุฒิ ผาคำ 30 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๗๑ นายเกรียงไกร สีคล้าย 30 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๗๒ นายวัชระ นวลคำ 28 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๗๓ นายนเรศร์ เขียวแก้ว 28 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๗๔ นายชนะ เมืองเอี่ยม 34 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๗๕ นางเสาวนีย์ นาตาล 25 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๗๖ นางสุภาพร บุญเที่ยง 22 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๗๗ นางสาวฤทัยรัตน์ จ่านาค 31 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๗๘ นางสาวปราณี เยโท้ 25 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๗๙ นางสาวจันทรา อินทร์เรือง 31 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๘๐ นางสาย ตงไพศาลกิจนะ 47 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๘๑ นางมะลิ สุทธิวิลัย 50 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๘๒ นางภิมลรัตน์ พานทอง 26 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๘๓ นางจิราภรณ์ เห้าดี 29 วัดคูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย คูหาสุวรรณ เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๘๔ เด็กหญิงกชกร เม็งอ่อน 13 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๘๕ เด็กชายชลธิชา บุตรคำ 12 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๘๖ เด็กชายเอกราช อินกอง 12 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๘๗ เด็กหญิงกมลวรรณ เรืองโรจน์ 11 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๘๘ เด็กหญิงดาราวรรณ ธรรมวัติ 11 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๘๙ เด็กหญิงมะหมี่ อินเฟื่อง 11 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๙๐ เด็กหญิงเมธินี จิตระตรี 12 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๙๑ เด็กหญิงสมหญิง สุขก้อม 12 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๙๒ เด็กหญิงสมหทัย เกิดเที่ยง 11 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๙๓ เด็กหญิงสุวิมล อยู่ทอง 12 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๙๔ เด็กชายวรพงษ์ แก้วแดง 12 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๙๕ เด็กชายธีรพงษ์ เพิ่มพูน 12 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๙๖ เด็กหญิงรุจิรา เครือวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๙๗ เด็กหญิงนฤมล ทาสุนย์ 12 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๙๘ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยเพชร 11 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๑๙๙ เด็กหญิงไพลิน เรืองโต 11 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๐๐ นางจุฑามาศ เสาแบน 41 โรงเรียนวัดฤทธิ์คำหมื่นปทุมานุสรณ์ เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๐๑ นางสมใจ สุ่มแก้ว 57 โรงเรียนวัดฤทธิ์คำหมื่นปทุมานุสรณ์ เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๐๒ นายสุทิน สุ่มแก้ว 58 โรงเรียนวัดฤทธิ์คำหมื่นปทุมานุสรณ์ เมืองสุโขทัย คลองตะเคียน เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๐๓ นางยิ่งพันธุ์ ปรัชญานนท์ 71 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๐๔ นางสาวพรสุดา เรืองฉาย 17 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๐๕ นางสาวกนกวรรณ ปั้นทิม 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๐๖ นางสาวคุณัญญา คงนวล 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๐๗ นางสาวณัฐริกา มานุวงศ์ 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๐๘ นางสาวทิพานัน บุญเหมือน 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๐๙ นางสาวยุพาวดี รอดทุ่ง 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๑๐ นางสาวลักษมณ ภู่อรุณ 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๑๑ นางสาวสุภิสรา มากมี 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๑๒ นางสาวสุรดา มงคลสถิตย์ 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๑๓ นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเหมือน 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๑๔ นางสาวปานตะวัน บุญเกิด 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๑๕ นางสาวพรทิพย์ กระสาบ 16 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๑๖ นางสาวกมลรัตน์ มั่นอินทร์ 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๑๗ นางสาวกัญญาลักษณ์ ทิพวัน 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๑๘ นางสาวกัลยรัตน์ จิตติพันธ์ 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๑๙ นางสาวจินตรา ขำมั่น 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๒๐ นางสาวญาณวี พ่วงหงษ์ 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๒๑ นางสาวธาราทิพย์ สอนเกตุ 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๒๒ นางสาวนันท์นภัส อยู่สบาย 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๒๓ นางสาวพรพิรุณ ก้อนเกตุ 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๒๔ นางสาวมริษา วราห์คำ 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๒๕ นางสาวรสสุคนธ์ ดีจริง 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๒๖ นางสาวรุ่งอรุณ แย้มปั้น 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๒๗ นางสาวสิรินาถ อยู่แย้ม 15 โรงเรียนอุดมดรุณี เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๒๘ นายตะวัน แซ่ห่าน 17 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๒๙ นายชัยพร กลิ่นเมือง 16 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เมืองสุโขทัย ไทยชุมพล เมืองสุโขทัย
สท ๓๖๕๕/๐๒๓๐ นางนันทพร แก้วแท้ 47 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๓๑ นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์ 42 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๓๒ นางวาสนา แสงเงิน 42 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๓๓ นางนหทัย โพธิ์แสง 24 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๓๔ นางนันทวรรณ จันทร์ส่ง 28 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๓๕ นายธนาวุฒิ พุทธกรณ์ 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๓๖ นายนฤคม กิ่งงิ้ว 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๓๗ นายนฤดล ดีมาก 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๓๘ นายมงคล พานาแก้ว 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๓๙ นายวชิรวิทย์ เมืองเจริญ 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๔๐ นายสุรภัทธ์ ทับเงิน 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๔๑ นางสาวชุติภา จิตตเมตตากุล 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๔๒ นางสาวณัชภรณ์ ชีวนานนท์ 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๔๓ นางสาวเยาวเรศ ยอดฉัตร 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๔๔ นางสาวศศิธร แจ้งเรื่อง 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๔๕ นางสาวสุวรรณดี ผิวดำ 15 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๔๖ เด็กชายชวกร นากศิริ 14 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๔๗ เด็กชายโชคชัย ลักษณะวิเชียร 14 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๔๘ เด็กชายประสิทธิ์ บุตรละคร 14 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๔๙ เด็กชายรัฐพงษ์ สินสมุทร 14 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๕๐ เด็กหญิงกมลวรรณ เนียมหอม 14 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๕๑ เด็กหญิงทัดดาว เพชรถม 14 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๕๒ เด็กหญิงบวรรัตน์ พึ่งเพี้ย 14 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๕๓ เด็กหญิงพฤกษา หนูหริ่ง 14 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๕๔ เด็กหญิงวรรณศิริ สอนสังข์ 14 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๕๕ เด็กหญิงอังคนา แดงดี 14 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๕๖ เด็กชายจักรกฤษณ์ เพ็งร้อน 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๕๗ เด็กชายณัฐพล สงวนสิน 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๕๘ เด็กชายธีรวุฒิ บัวงาม 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๕๙ เด็กชายนัทพงศ์ เจือจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๖๐ เด็กชายภานุวัฒน์ เนียมหอม 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๖๑ เด็กชายมนสิทธิ์ ชะอุ้ม 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๖๒ เด็กชายวรเชษฐ์ เงินมี 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๖๓ เด็กชายศรันย์ สุทธิวิลัย 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๖๔ เด็กชายสมประสงค์ บุญธรรม 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๖๕ เด็กหญิงคณิตตา สืบสกุล 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๖๖ เด็กหญิงชลธิชา จันอ่ำ 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๖๗ เด็กหญิงณัชชา กล่อมเกลี้ยง 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๖๘ เด็กหญิงณัฐกานต์ เงินมี 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๖๙ เด็กหญิงนุดาลักษณ์ เทศนา 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๗๐ เด็กหญิงรสสุคนธ์ พุ่มแฟง 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๗๑ เด็กหญิงสมหญิง ภู่ระโหง 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๗๒ เด็กหญิงสุภัทรา เนียมหอม 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๗๓ เด็กหญิงอินทิรา กลิ่นแจ่ม 13 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๗๔ เด็กชายณัฐวุฒิ ทับทิม 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๗๕ เด็กชายธนา พุดหอม 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๗๖ เด็กชายธนา วงศ์เนียมหอม 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๗๗ เด็กชายปิยะ แต้มทอง 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๗๘ เด็กชายอมรเทพ ทับเงิน 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๗๙ เด็กหญิงชฎาภรณ์ หนูหริ่ง 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๘๐ เด็กหญิงธิติมา จันทร์เอี่ยม 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๘๑ เด็กหญิงศศิพิมพ์ เล็งเนตร 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๘๒ เด็กหญิงสมฤดี เพ็ชรถม 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๘๓ เด็กหญิงสายฝน เมินดี 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๘๔ เด็กหญิงสุภาพร กลิ่นขจร 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๘๕ เด็กหญิงอลิชา เสี่ยงโชค 12 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๘๖ เด็กชายนนทพัทธ์ สมบูรณ์ 11 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๘๗ เด็กหญิงวัชราภรณ์ รุ่งเรือง 11 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๘๘ นางสาวทับทิม ศรีบุญเรือง 16 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๘๙ นางสาวนิตยา พิกุลทอง 16 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๙๐ นางสาวพิมชนก ยิ้มประดิษฐ์ 16 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๙๑ นางสาวอารีวรรณ อินทร์ทุย 16 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๙๒ นายสุรชัย ทรัพย์สิน 16 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๙๓ นายศุภชัย หวังซอกลาง 16 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๙๔ นางสาวมยุรฉัตร บุญเปี่ยม 16 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๙๕ เด็กหญิงชลธิชา อินทหอม 13 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๙๖ เด็กหญิงดรุณี ขำดอน 13 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๙๗ เด็กหญิงปาริชาติ แมลงภู่ 13 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๙๘ เด็กหญิงภัททิยา แก้วจีน 13 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๒๙๙ เด็กหญิงรสสุคนธ์ น้อยตั้ง 13 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๐๐ เด็กหญิงวิชุดา มณฑาทอง 13 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๐๑ เด็กหญิงอุไรศรี ซื่อประเสริฐ 13 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๐๒ เด็กชายธนาพันธ อัมพวัน 12 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๐๓ เด็กชายบุญหลง จันทร์สำลี 12 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๐๔ เด็กชายอนันท์ สีนวล 12 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๐๕ เด็กหญิงจุฑามาศ ทับแปลง 12 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๐๖ เด็กหญิงรัตติยากรณ์ ยิ้มประดิษฐ์ 12 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๐๗ เด็กหญิงสุธิวา ชาดี 12 โรงเรียนบ้านดงเดือย กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๐๘ เด็กชายนันทชัย น้อยกรัด 13 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๐๙ เด็กหญิงสิรินทรา ผ่องใส 13 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๑๐ เด็กหญิงสุกัญญา ศรีอุ่นดี 13 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๑๑ เด็กชายเกียรติศักดิ์ แทนงิ้ว 12 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๑๒ เด็กชายจีรัฐติกุล แสฉิม 12 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๑๓ เด็กชายนพดล บัวหอม 12 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๑๔ เด็กหญิงจุธาทิพย์ ปิ่นม่วง 12 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๑๕ เด็กหญิงพรปวีณ์ บัวหอม 12 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๑๖ เด็กหญิงวิภาพร แก้วลอด 12 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๑๗ เด็กหญิงวิมลสิริ ลองเนียม 12 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๑๘ เด็กชายเอกภพ มันพร้าว 13 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๑๙ เด็กหญิงธัญญาพร พุดพ่วง 13 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๒๐ เด็กหญิงสุภัทรา หมื่นคำปัน 13 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๒๑ เด็กชายนาวิน วิเศษแก้ว 12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๒๒ เด็กชายวราศรัย งิ้วงาม 12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๒๓ เด็กหญิงพรรณารายณ์ ปิ่นทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๒๔ เด็กชายศุภกิจ มันพร้าว 12 โรงเรียนวัดสงฆาราม กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๒๕ เด็กหญิงสุธิมา รอดบุญ 12 โรงเรียนวัดสงฆาราม กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๒๖ เด็กหญิงญาณพัฒน์ น้อมใหญ่ 11 โรงเรียนวัดสงฆาราม กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๒๗ นางสาวสุณิสา ต้มกลั่น 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๒๘ เด็กชายปัญญา พ่วงชาวนา 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๒๙ เด็กชายพีระพงษ์ นีรพันธ์ 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๓๐ เด็กชายธีระวัฒน์ ภู่สะอาด 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๓๑ เด็กชายสรศักดิ์ เพชรบัวจันทร์ 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๓๒ เด็กชายกฤษดากร แก้วเกตุ 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๓๓ เด็กชายณัฐดนัย พลับผล 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๓๔ เด็กชายณัฐพล ภักดี 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๓๕ เด็กชายปรีชา โตอ่อน 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๓๖ เด็กชายรัชพล ฝ้ายอิ่ม 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๓๗ เด็กชายอภิสิทธิ์ คงทน 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๓๘ เด็กชายสถาพร เพชรรัตน์ 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๓๙ เด็กชายอาทิตย์ โตมา 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ กงไกรลาศ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๔๐ นางยุพิน ม่วงเขียว 57 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๔๑ นางรัติยา พลับผล 56 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๔๒ นางสุนทรี อินทโชติ 55 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๔๓ นางสาวกรกช วิสุทธิลักษณ์ 53 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๔๔ นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว 52 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๔๕ ว่าที่ ร.อ.สมหมาย ตุ้มศรี 51 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๔๖ นางสายทอง หลากจิตร 50 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๔๗ นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี 38 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๔๘ นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ 37 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๔๙ นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ 37 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๕๐ นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์ 28 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๕๑ นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์บุญ 19 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๕๒ นางสาวศุภพรพรรณ สังข์ทอง 18 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๕๓ นางสาวชวนชม โพธิ์บุญ 18 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๕๔ นางสาวพัชชา ทับทิม 18 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๕๕ นางสาวกิ่งแก้ว ยิ้มยวน 18 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๕๖ นางสาวสุธิตา คงจันทร์ 18 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๕๗ นายธีรเดช วิโรจน์รัตนา 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๕๘ นายบัญชา แก้วหนู 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๕๙ นายวุฒิภาพันธ์ ส้มอินทร์ 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๖๐ นายศักดิ์ดา บุญช่วย 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๖๑ นายจักรพันธ์ ขวัญนอน 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๖๒ นายไกรวิชย์ ชนะกาญจน์ 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๖๓ นางสาวนฤมล เชิดชู 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๖๔ นางสาวณฐมน จิตท้วม 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๖๕ นางสาวธัญญาลักษณ์ ผิวผา 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๖๖ นางสาวนาขวัญ สีนวล 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๖๗ นางสาวอินทิรา เผือกอ่อน 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๖๘ นางสาวสุจิตรา แสงเงิน 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๖๙ นางสาวเจนจิรา ประเสริฐ 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๗๐ นางสาววรรณิศา ทรัพย์ดี 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๗๑ นางสาวจันทภา แก้วจีน 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๗๒ นางสาวอมรรัตน์ เรืองเดช 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๗๓ นางสาวศิริพร จำเริญ 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๗๔ นางสาวจิรัชญา พรหมสนธิ์ 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๗๕ นางสาวสุภาวดี มีบุตร 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๗๖ นางสาวฉัตรทอง หยอมแหยม 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๗๗ นางสาวดาราวดี คงรอด 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๗๘ นางสาวอลิตา เรืองเดช 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๗๙ นางสาวสุธารัตน์ สุขสวัสดิ์ 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๘๐ นางสาวมริสา มีทอง 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๘๑ นางสาวจิดาภา สีขาว 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๘๒ นางสาวนิตยา บัวบาน 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๘๓ นางสาวสุปรียา นวลจันทร์ 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๘๔ นางสาวธมลวรรณ สำเภาแก้ว 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๘๕ นางสาวสุรีรัตน์ ประจำเรือ 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๘๖ นางสาวนุชนาถ ชมพักตร์ 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๘๗ นางสาวหัทยา ฟักทอง 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๘๘ นางสาวศรีสุดา ปั้นทิม 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๘๙ นางสาวบุษรินทร์ คำแหง 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๙๐ นางสาวมยุรี มาหลวง 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๙๑ นางสาวสุภาวดี เผือกแดง 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๙๒ นางสาวชลธิชา ศรีประสิทธิ์ 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๙๓ นางสาวสายทอง ไตรยาง 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๙๔ นางสาวหนึ่งฤทัย บัวงาม 17 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๙๕ นายสราวุธ หนูมาก 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๙๖ นายพิทักษ์ มั่นคง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๙๗ นายกัมปนาท หล้าแดง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๙๘ นายอดิศักดิ์ น้อยเกิด 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๓๙๙ นายกฤษณะ มาดหมาย 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๐๐ นายธีระชัย อินอ่ำ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๐๑ นายรณรงค์ ทะเลหมอกงาม 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๐๒ นายพงศกร ไพรโต 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๐๓ นายสุชาติ จุ้ยขำ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๐๔ นายวุฒิชัย สุขชุมทอง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๐๕ นายวรพล พันธุ์พืช 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๐๖ นางสาวณัฏฐธิดา แอบยิ้ม 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๐๗ นางสาวชุติมา มากมี 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๐๘ นางสาวใบหยก ปัญญาผ่องใส 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๐๙ นางสาวณิชกานต์ ลีลา 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๑๐ นางสาวปภัสรา กระสินธุ์ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๑๑ นางสาวปัญจศรี ประพรม 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๑๒ นางสาวพรมทอง แซ่อั้ง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๑๓ นางสาววรรณี กิ่งก้าน 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๑๔ นางสาววฤนดา ทองคำ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๑๕ นางสาวรัญชิดา แช่มชื่น 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๑๖ นางสาวมลทิญา จันชัง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๑๗ นางสาวพรพันธ์ ดีประวี 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๑๘ นางสาวจุฑาพร ชั่งทอง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๑๙ นางสาวจุฑามาศ บุญเกิด 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๒๐ นางสาวดวงกมล เรียญเพ็ช 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๒๑ นางสาวนันทิกานต์ เคนประจง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๒๒ นางสาวพณาวรรณ์ รัดเลิศ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๒๓ นางสาวพรรณทิภา เชื่อมพันธ์ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๒๔ นางสาวศิริ อิ่มเอิบ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๒๕ นางสาวสุพัฒตรา บุญอ่อน 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๒๖ นางสาวสุมาลี สีขาว 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๒๗ นางสาวอารีรัตน์ รักฉาย 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๒๘ นางสาวกมลรัตน์ จึงวงศ์ไพบูลย์ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๒๙ นางสาวสุกัญญา เสือมั่น 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๓๐ นางสาวอรพรรณ บัวเผื่อน 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๓๑ นางสาวนิอร ผลอินทร์ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๓๒ นางสาวนริญธญาณ์ กุหลาบ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๓๓ นางสาวสิเรียม เชิดชู 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๓๔ นางสาวสุปราณี พุฒเกิด 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๓๕ นางสาวสุวนันท์ ส้มโต 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๓๖ นางสาวอังคณา ฝุ่นจันทึก 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๓๗ นางสาวณัฐริกา สำรี 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๓๘ นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์โสภา 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๓๙ นางสาววรัญญา อิ่มม่วง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๔๐ นางสาวปานอุษา จันทร์สวย 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๔๑ นางสาวเกสรา คุ้มขัง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๔๒ นางสาวปาริชาติ ศิริพนธ์ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๔๓ นางสาวศิริรัตน์ สิงห์โสภา 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๔๔ นางสาวศรีไพร อินชวด 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๔๕ นางสาวสุธิดา บางวรรณ์ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๔๖ นางสาวอักษรสวรรค์ อินทร์ปาน 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๔๗ นางสาวเกษนรี ยอดสิน 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๔๘ นางสาวนิรชา คุ้มขัง 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๔๙ นางสาวสมหญิง ทุ่มนอก 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๕๐ นางสาวกรกนก ถิ่นที่ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๕๑ นางสาวบังอร ทองกรณ์ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๕๒ นางสาวสุธาสินี บุปผา 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๕๓ นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๕๔ นางสาวสุวนันท์ น้อมนวล 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๕๕ นางสาวขวัญเดือน สาคร 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๕๖ นางสาววิภากรณ์ กฐินเทศ 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๕๗ นายรัตนพล เอี่ยมหน่อ 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๕๘ นายอนุวัฒน์ พิมมี 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๕๙ นายวุฒิชัย ทาดี 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๖๐ นายสุพัฒน์ คัมภีร์ 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๖๑ นางสาวนิตยา กลิ่นนวล 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๖๒ นางสาวนัยนา ศักวิเศษ 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๖๓ นางสาวนภาพร รุ่งสว่าง 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๖๔ นางสาวปลื้มใจ อิ่มเอิบ 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๖๕ นางสาวศศินา สิงห์สนิท 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๖๖ นางสาววรรณพร อินจันทร์ 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๖๗ นางสาววราภรณ์ ภักดี 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๖๘ นางสาวน้ำฝน จิ่มทุ่ม 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๖๙ นางสาวสุดารัตน์ ฝ่ายอิ่ม 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๗๐ นางสาวบุษยา ภักดี 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๗๑ นางสาวสุกัญญา มากมูล 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๗๒ นางสาวนิลาวัลย์ หนูหริ่ง 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๗๓ นางสาวปรียา พ่วงพี 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๗๔ นางสาวไอรดา ภูแดนไกล 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๗๕ เด็กชายอมรเทพ สงสัย 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๗๖ เด็กชายวิชัยยุทธ พุ่มพวง 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๗๗ เด็กหญิงณัฐนันท์ นาคพรม 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๗๘ เด็กหญิงนันทิกานต์ เพิ่มพูน 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๗๙ เด็กหญิงพรสุภา โพธิ์มี 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๘๐ เด็กหญิงรัชนีกร วงษ์วัช 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๘๑ เด็กหญิงชลธิชา สีขาว 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๘๒ เด็กหญิงสุวนันท์ คงปาน 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๘๓ เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำขยาย 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๘๔ เด็กหญิงอลิษา สิริโส 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๘๕ เด็กหญิงสุวรรณทิพย์ เปียละออง 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๘๖ เด็กหญิงวนันท์ อัมพวัน 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๘๗ เด็กหญิงนรมน คงทรัพย์ 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๘๘ เด็กหญิงณัฏฐณิชา บัวผัน 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๘๙ เด็กหญิงรุ่งอรุณ งิ้วงาม 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๙๐ เด็กหญิงปิยะดา แย้มนุช 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๙๑ เด็กหญิงรุ่งนภา จิ๋วพุ่ม 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๙๒ เด็กหญิงศศินา เฉยบัว 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๙๓ เด็กหญิงศิริพร ม่วงทอง 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๙๔ เด็กหญิงวิไลลักษณ์ วงค์ดียิ่ง 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๙๕ เด็กหญิงมัณฑนา ทองดี 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๙๖ เด็กหญิงณัฏฐ์นรี แสงสว่าง 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๙๗ เด็กหญิงวิรุนณ์ อำพร 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๙๘ เด็กหญิงภาวินี ไกรบุตร 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๔๙๙ เด็กหญิงนิดาวรรณ เนียมพา 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๐๐ เด็กหญิงรัชนีย์ กราบกราน 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๐๑ เด็กหญิงบุญฑริกา ปัญจรักษ์สกุล 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๐๒ เด็กหญิงปรียา มณีรัตน์ 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๐๓ เด็กหญิงพิยะดา ทองดี 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๐๔ เด็กหญิงวาสนา ปิ่นแก้ว 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๐๕ เด็กหญิงวรรณกร ดาเจริญ 14 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๐๖ เด็กชายปฏิพัทธ์ สวนโคกกรวด 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๐๗ เด็กชายสงกรานต์ นวลจันทร์ 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๐๘ เด็กชายอภิสิทธิ์ คุ้มคง 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๐๙ เด็กหญิงมิ่งกมล อินมโนวรรณ์ 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๑๐ เด็กหญิงวรรณนา วงค์คำ 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๑๑ เด็กหญิงขัตติยา เกิดคำ 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๑๒ เด็กหญิงสุปราณี เพ็ชรรี่ 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๑๓ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สร้อยสุก 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๑๔ เด็กหญิงฐิตาพร รักขาว 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๑๕ เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองอยู่ 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๑๖ เด็กหญิงสุชาดา ดอกขมิ้น 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๑๗ เด็กหญิงศิรินภา เพ็ชรร้อน 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๑๘ เด็กหญิงจินตหรา พึ่งทรัพย์ 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๑๙ เด็กหญิงนัชชา พรมนิล 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๒๐ เด็กหญิงพลอยไพลิน รวดลาย 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๒๑ เด็กหญิงพรญาณี เชิดชู 14 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ กกแรต กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๒๒ เด็กชายนิมิต ผึ้งเขียว 13 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ กกแรต กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๒๓ เด็กชายสิทธิเดช วงศ์ศรี 13 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ กกแรต กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๒๔ เด็กชายอรรถพล บุญทิม 13 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ กกแรต กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๒๕ เด็กชายเอกภูมิ พานสิงห์ 13 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ กกแรต กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๒๖ เด็กหญิงรัตนาวลี สุขสบาย 13 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ กกแรต กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๒๗ เด็กหญิงรินทร์ทอง เยวรัมย์ 13 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ กกแรต กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๒๘ นายอิศเรน สมบูรณ์ 15 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ เกตุวนาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๒๙ นายคุณานนท์ สินจันทร์ 15 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ เกตุวนาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๓๐ เด็กชายจิรวัฒน์ ช่วยบุญ 14 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ เกตุวนาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๓๑ เด็กชายธนากร ทานวัน 14 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ เกตุวนาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๓๒ เด็กชายนิรันดร์ ยอดยิ่ง 14 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ เกตุวนาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๓๓ เด็กชายสมภพ วันทอง 14 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ เกตุวนาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๓๔ เด็กหญิงกุลณัฐ ร่วมรักษ์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ เกตุวนาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๓๕ นายรอน ทองอยู่ 49 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๓๖ นางสาวกุลกันยา กราบกราน 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๓๗ นางสาววัชรี แก้วจีน 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๓๘ นางสาวชนัสดา นมเนย 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๓๙ นางสาวนุจริน โพธิ์ดี 16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๔๐ เด็กชายดาวรุ่ง เชษฐา 12 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๔๑ เด็กชายธนกร มั่นประสงค์ 12 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๔๒ เด็กชายบุญญฤทธิ์ แก้วจีน 12 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๔๓ เด็กชายสุทัศน์ สำรี 12 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๔๔ เด็กหญิงกชพรรณ ทองนาค 12 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๔๕ เด็กหญิงเฉลิมขวัญ บุญกลั่นสอน 12 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๔๖ เด็กหญิงยุพาพร คลังเงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๔๗ เด็กหญิงสิริลักษณ์ ฝ่ายอิ่ม 12 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๔๘ เด็กชายดิเรก พ่วงพี 12 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๔๙ เด็กหญิงจุฑามาศ มิ่งมิตร 12 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๕๐ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มั่งเงิน 12 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๕๑ เด็กหญิงเปิ้ล สุขสบาย 12 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๕๒ เด็กหญิงสุวิมล แก้วมี 12 โรงเรียนวัดกกแรต กงไกรลาศ คลองตะเข้ กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๕๓ นางสาววิลาสินี ทองกรณ์ 15 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๕๔ นางสาวกสินา พุ่มไม้ 15 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๕๕ นายพิภพ พุ่มไม้ 15 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๕๖ นางสาวอัยดา พุ่มคง 15 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๕๗ นางสาวมานิตาพร สีขาว 15 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๕๘ นายเรืองเดช เพชรรี่ 15 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๕๙ นายมงคล ฟักแฟง 15 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๖๐ นางสาวเสาวลักษณ์ ใจมูล 15 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๖๑ เด็กชายสุรศักดิ์ สีโอ 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๖๒ เด็กชายธันวา ครุฑแก้ว 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๖๓ เด็กชายกิตติศักดิ์ มาดหมาย 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๖๔ เด็กหญิงกุลสินี บุญมาก 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๖๕ เด็กหญิงกฤษณา ส้มซ่า 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๖๖ เด็กหญิงเพ็ญนภา ถนอมศรี 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๖๗ เด็กหญิงนิศาชล กรแสง 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๖๘ เด็กหญิงมนัสวรรณ ยิ้มณรงค์ 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๖๙ เด็กชายศักดิ์ชาย สีโอ 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๗๐ เด็กชายอาทิตย์ แก้วจีน 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๗๑ เด็กชายวีรวัฒน์ จำปางาม 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๗๒ เด็กชายนพกรณ์ การุณกร 14 โรงเรียนวัดคุ้งยาง กงไกรลาศ คุ้งยาง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๗๓ เด็กชายธนพนธ์ กันเพ็ง 13 โรงเรียนบ้านโปร่งแค กงไกรลาศ ดอนแค กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๗๔ เด็กหญิงสุภาพรรณ ทองกรณ์ 14 โรงเรียนบ้านโปร่งแค กงไกรลาศ ดอนแค กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๗๕ เด็กหญิงเก็จมณี ทองกรณ์ 13 โรงเรียนบ้านโปร่งแค กงไกรลาศ ดอนแค กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๗๖ เด็กชายนพดล ทองกรณ์ 12 โรงเรียนบ้านโปร่งแค กงไกรลาศ ดอนแค กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๗๗ เด็กหญิงจันทนา ก้อนมั่น 12 โรงเรียนบ้านโปร่งแค กงไกรลาศ ดอนแค กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๗๘ เด็กชายชนารักษ์ ดีมา 13 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่โพธิ์ทอง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๗๙ เด็กชายวินัย สิงขรโอฬารัก 13 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่โพธิ์ทอง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๘๐ เด็กหญิงสุดารัตน์ นาลจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่โพธิ์ทอง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๘๑ เด็กหญิงอนิศรา ภู่แพร 13 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่โพธิ์ทอง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๘๒ เด็กชายอภิวัฒน์ ภู่เงินงาม 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่โพธิ์ทอง กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๘๓ เด็กหญิงทิพวรรณ ทักท้วง 13 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๘๔ เด็กชายธีรพงษ์ สีขาว 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๘๕ เด็กชายวีรยุธ ภาคภูมิ 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๘๖ เด็กชายศรีเขมา พิมบูรณ์ 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๘๗ เด็กหญิงจีรวรรณ สี่หลักร้อย 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๘๘ เด็กหญิงน้ำทิพย์ ชำนาญดี 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๘๙ เด็กหญิงวรรณภา สุมยศ 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๙๐ เด็กหญิงวิลาวัลย์ ผาสุก 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๙๑ เด็กหญิงสุดารัตน์ อรัญวาส 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๙๒ เด็กหญิงสุนิดา ภู่แพร 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๙๓ เด็กหญิงหงษ์หยก บาลี 12 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๙๔ เด็กหญิงพรณิสา วันทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๙๕ เด็กหญิงอัจฉรา เชิดชู 11 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ ใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๙๖ เด็กชายปฏิภาณ ปุริโสตะโย 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๙๗ เด็กหญิงน้ำฝน อินทฤทธิ์ 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๙๘ เด็กหญิงกาญจนา พ่วงพี 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๕๙๙ เด็กหญิงปัทมา จ้อยสุข 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๐๐ เด็กหญิงพรไพลิน คงยวง 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๐๑ เด็กหญิงรัตนาพร ท้วมดี 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๐๒ เด็กชายกฤษณะ กลิ่นลูกิอนทร์ 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๐๓ เด็กชายดนุพร ชูรัสมี 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๐๔ เด็กหญิงนัทมล จุดจันทึก 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๐๕ เด็กหญิงเกวลิน รันสันเทียะ 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๐๖ เด็กหญิงสวรินทร์ จักษุ 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๐๗ เด็กหญิงสิรินทรา จักษุ 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๐๘ เด็กหญิงนฤมล พรมลา 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๐๙ เด็กหญิงสุกัญญา เนียมหอม 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๑๐ เด็กหญิงสุพัฒตรา ดีโต 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๑๑ เด็กหญิงปิยะฉัตร นกสี 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๑๒ เด็กหญิงสุมนา ปานแดง 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๑๓ เด็กหญิงสุภัสสรา สงสัย 12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ บึงครอบศรัทธาราม กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๑๔ นางนิภา ทองอนันต์ 43 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๑๕ นายวินัย จันทร์หอม 18 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๑๖ นายธีรวัฒน์ แปลกจริง 18 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๑๗ นายเจมภพ ไกรกิจราษฎร์ 17 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๑๘ นายศราวุฒิ คงนิล 17 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๑๙ นายกฤษฎา มั่นประสงค์ 16 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๒๐ นายพุทธบุตร เรืองเพ็ชร 16 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๒๑ นายโชคชัย นาคพรม 16 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๒๒ นายณัฐพงศ์ ทวีรัตน์ 16 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๒๓ นางสาวดวงใจ สวาทวงศ์ 16 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๒๔ นางสาวยุพาพร ปลีวัง 16 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๒๕ นายธนชัย เรียงเรียบ 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๒๖ นายณฐพล อยู่ศรี 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๒๗ นายทัศนัย กรรณิการ์ 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๒๘ นายณัฐวุฒิ มั่นประสงค์ 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๒๙ นายราเชนทร์ บัวเรือง 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๓๐ นายวันชนะ บวบมี 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๓๑ นายอำนาจ ศรีวรรณ 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๓๒ นางสาวขวัญฤดี ลือเฟื่อง 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๓๓ นางสาวสุภาภรณ์ สุขแท้ 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๓๔ นางสาวนันธิดา เอมหงษ์ 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๓๕ นางสาวปวีณา พุดจาด 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๓๖ นางสาวศิริกร เพียขันที 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๓๗ นางสาวสุนิสา ขวาโยธา 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๓๘ นางสาวสุนิสา ชำนิ 15 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๓๙ เด็กชายชเยศ บุญคำ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๔๐ เด็กชายณัฐพล ครีบผา 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๔๑ เด็กชายนพรัตน์ นกทรวง 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๔๒ เด็กชายวีระยุทธ พุดซ้อน 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๔๓ เด็กชายศราวุธ ทัพไทย 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๔๔ เด็กชายอนันต์ อยู่ทอง 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๔๕ เด็กชายอาชา คงสุข 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๔๖ เด็กชายสุปัญญา รอดเขียว 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๔๗ เด็กชายกฤตธิชัย พานทอง 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๔๘ เด็กชายจรูญ สิงห์โต 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๔๙ เด็กชายเจษฎากร พรมนิล 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๕๐ เด็กชายนครินทร์ เอี่ยมโอน 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๕๑ เด็กชายนพรุตน์ ไกรกิจราษฎร์ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๕๒ เด็กชายศราวุธ บัวใหญ่ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๕๓ เด็กชายสุรพงศ์ มิ่งไม้ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๕๔ เด็กชายอาทิตย์ สุดจ้อย 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๕๕ เด็กหญิงลักษมี อิ่มเอิบ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๕๖ เด็กหญิงไพรอัมพร พรมพรายแก้ว 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๕๗ เด็กหญิงญาสุมินทร์ คชสิทธิ์ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๕๘ เด็กหญิงชยานี เงินแก้ว 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๕๙ เด็กหญิงสุกัญญา สร้อยสน 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๖๐ เด็กหญิงดารณี แช่มชื่น 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๖๑ เด็กหญิงวราภรณ์ อินสอน 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๖๒ เด็กหญิงจันทิมา อ้นสาย 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๖๓ เด็กหญิงนิรชา สุขแท้ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๖๔ เด็กหญิงศิริลักษณ์ เนียมแก้ว 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๖๕ เด็กหญิงสิตานันท์ สังข์จันทร์ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๖๖ เด็กหญิงสุนันทา แสงอบ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๖๗ เด็กหญิงวิชชุดา เกตุทอง 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๖๘ เด็กหญิงขวัญตา ลำขวัญ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๖๙ เด็กหญิงสุดารัตน์ มั่นประสงค์ 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๗๐ เด็กหญิงจรัสศรี จิตรพิไล 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๗๑ เด็กหญิงธนาทิพย์ นวลใย 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๗๒ เด็กหญิงประทุม จันทร์พะโยม 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๗๓ เด็กหญิงวรรณนิสา ขำแช่ม 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๗๔ เด็กหญิงพรรัตน์ สู่ธน 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๗๕ เด็กหญิงชุติกาญจน์ อุ๊ดจิ๋ว 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๗๖ เด็กหญิงฐิติมา เขียวแก้ว 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๗๗ เด็กหญิงพิมลรัตน์ ทับยัง 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๗๘ เด็กหญิงเรณุกา บัวแก้ว 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๗๙ เด็กหญิงสุพิชชา แจ้งแก้ว 14 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๘๐ เด็กชายสมบูรณ์ พระนมมาด 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๘๑ เด็กชายสุทธิรักษ์ วงษ์เลิง 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๘๒ เด็กชายธนาวุฒิ แก้วเขียว 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๘๓ เด็กชายอนุพงษ์ พุดซ้อน 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๘๔ เด็กชายเบญจภัทร แก้วเกิด 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๘๕ เด็กชายพิชิต ไกรกิจราษฎร์ 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๘๖ เด็กชายชนะชัย พุ่มชะเอม 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๘๗ เด็กชายกิตติศักดิ์ แช่มช้อย 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๘๘ เด็กชายทัศพล มั่งจิ๋ว 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๘๙ เด็กชายวีระพล มั่นประสงค์ 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๙๐ เด็กหญิงจิราพร สิงห์โต 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๙๑ เด็กหญิงกาญจนา ภู่เพ็ง 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๙๒ เด็กหญิงพลอยนพกร กลิ่นอำพันธ์ 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๙๓ เด็กหญิงขวัญเกล้า พยอม 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๙๔ เด็กหญิงกฤติยาณี หล่อหลอม 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๙๕ เด็กหญิงจิราพร ศรีแก้ว 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๙๖ เด็กหญิงภัสสร สงสัย 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๙๗ เด็กหญิงศิราณี สอนน้อย 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๙๘ เด็กหญิงสุนันทา ทักท้วง 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๖๙๙ เด็กหญิงรัตนา ทักท้วง 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๐๐ เด็กหญิงนิภาภรณ์ บุญรอด 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๐๑ เด็กหญิงฐิติมา พยอม 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๐๒ เด็กหญิงสมปรารถนา เกลากลึง 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๐๓ เด็กหญิงสมฤทัย สร้อยชื่อ 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๐๔ เด็กหญิงประกายทิพย์ อิ่มเอิบ 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๐๕ เด็กหญิงพรพิมล ชัยฤทธิ์ 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๐๖ เด็กหญิงวรรณวิภา วันต๊ะ 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๐๗ เด็กหญิงวิไลลักษณ์ นวลคำ 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๐๘ เด็กหญิงวิยดารัตน์ ไกรกิจราษฎร์ 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๐๙ เด็กหญิงศศิกา สุขแท้ 13 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๑๐ เด็กชายณัฐพล ชิ้นจอหอ 12 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๑๑ เด็กชายธวัชชัย จันทร์เจาะ 12 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๑๒ เด็กชายภานุวัฒน์ พาต่อ 12 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๑๓ เด็กชายยุทธพงศ์ ม่วงดี 12 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๑๔ เด็กชายวรชาติ ลือเฟื่อง 12 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๑๕ เด็กชายวสันต์ นาคพรม 12 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๑๖ เด็กชายวัชระ ชื่นจิตร 12 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๑๗ เด็กชายนราธิป เงินแก้ว 12 โรงเรียนวัดเสาหิน กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๑๘ เด็กชายนรินทร เงินแก้ว 12 โรงเรียนวัดเสาหิน กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๑๙ เด็กชายสรราม อยู่เส็ง 12 โรงเรียนวัดเสาหิน กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๒๐ เด็กชายพัฒนพงศ์ คงนิล 12 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๒๑ เด็กหญิงกาญจนา แจ่มใส 12 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๒๒ เด็กหญิงเกศินี อิ่มเอิบ 12 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๒๓ เด็กหญิงจันทร์ตรี มุกทั่ง 12 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๒๔ เด็กหญิงน้ำฝน มุกทั่ง 12 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๒๕ เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทวีรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๒๖ เด็กหญิงวรนุช พุ่มพวง 12 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๒๗ เด็กหญิงรัตนา นาคโต 12 โรงเรียนบ้านวังขวัญ กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๒๘ เด็กหญิงเบญจวรรณ ปานศรี 12 โรงเรียนวัดเสาหิน กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๒๙ เด็กหญิงสุนันทา นวลจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๓๐ เด็กหญิงสุมนฑา อ๊อดพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๓๑ เด็กหญิงอรัญญา ทวีรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง กงไกรลาศ หนองบัว กงไกรลาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๓๒ นายกฤตยชญ์ สอนเม่น 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๓๓ นายต้นตระกาล อาทรประชาชิต 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๓๔ นายธวัชชัย แดงอิ่ม 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๓๕ นายธีรวุฒิ อินทร์ปาน 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๓๖ นายประนต เรือนอินทร์ 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๓๗ นายพิพัฒน์พงศ์ คงหมื่นรักษ์ 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๓๘ นายยุทธพงษ์ เอี่ยมอ่ำ 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๓๙ นายรัฐพงศ์ กี่อ่อง 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๔๐ นายฤทธพงศ์ นุ่มนิ่ม 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๔๑ นายฤทธิเดช พรมรักษ์ 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๔๒ นายศรายุท ทิพย์รี 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๔๓ นายศุภชัย โสภิพันธ์ 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๔๔ นายสมเกียรติ์ ม่วงอ่อง 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๔๕ นายสุรชัย โพธิบัลลังค์ 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๔๖ นายอดิศร ม่วงศรี 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๔๗ นางสาวจันทกานต์ สมสอาด 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๔๘ นางสาวรวิสรา ชูจิตร 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๔๙ นางสาวรัชนก ประสม 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๕๐ นางสาวลภัสษร อบเชย 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๕๑ นางสาวสุกัญญา พุ่มพวง 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๕๒ นายกรกช สังคง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๕๓ นายกฤษณะ มีชูนึก 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๕๔ นายกฤษดาพงษ์ คำภิรมย์ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๕๕ นายกัมพล ทองนาค 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๕๖ นายคเชนทร์ นามโคตร 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๕๗ นายจตุพร แก้วอยู่ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๕๘ นายจิรกิตต์ กลัดสมตน 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๕๙ นายจิรพงศ์ จิตสว่าง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๖๐ นายจิรภัธร เจาะจง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๖๑ นายจิรภาส ฉ่ำนารายณ์ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๖๒ นายจีรพล จิ๋วน๊อต 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๖๓ นายเจษฎา จิ๋วน๊อต 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๖๔ นายชัยรัตน์ แพงโตนด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๖๕ นายณรงค์ฤทธิ์ เผือกผ่อง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๖๖ นายณัฐพงศ์ อยู่ทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๖๗ นายณัฐพล น้อยคำ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๖๘ นายดนุพล จันทร์สิงขรณ์ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๖๙ นายดำรงฤทธิ์ อ่อนบุญ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๗๐ นายเทวัณ ดำดี 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๗๑ นายธนกร วงษาศิลป์ชัย 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๗๒ นายธนกร หาญพล 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๗๓ นายธนวัฒน์ สุ่มคุ้ม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๗๔ นายธวัชชัย เขียนพร้อม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๗๕ นายธวัชชัย อยู่นา 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๗๖ นายธันวา เกตุทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๗๗ นายธิตินัทศ์ คำหยุ่น 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๗๘ นายนนทนันท์ มันพร้าว 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๗๙ นายนพเก้า พรมฟู 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๘๐ นายนัฐพงษ์ อินลับ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๘๑ นายประนต เกตุอ่อน 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๘๒ นายปรีชา บัวหลวง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๘๓ นายปิยพัทธ์ แดงพัด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๘๔ นายเปี๊ยะ ผางชัยภูมิ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๘๕ นายพลกฤษณ์ พูลประเสริฐ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๘๖ นายพลวัฒน์ ทองสว่าง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๘๗ นายพลิศร์ จิตสว่าง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๘๘ นายมงคล กี่อ่อง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๘๙ นายยุทธนา พึ่งเรือง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๙๐ นายยุทธพงษ์ โพธิ์ศรี 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๙๑ นายรัชนาท เพชรทอง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๙๒ นายวรพล เกตุเนียม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๙๓ นายวโรดม เงินนา 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๙๔ นายวัฒนา น้อยคำ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๙๕ นายวิโรจน์ แจ่มคำ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๙๖ นายศรพงษ์ เรืองกลัด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๙๗ นายศรายุธ ดาศรี 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๙๘ นายสถาพร ใบเงิน 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๗๙๙ นายสนธยา นุชเปรม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๐๐ นายสมโภชน์ ถึงทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๐๑ นายสุรชัย อินทร์ลับ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๐๒ นายสุริยา จรมา 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๐๓ นายสุริยา หมวกสังข์ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๐๔ นายอติศักดิ์ อัชรา 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๐๕ นายอนุชา กรรณิการ์ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๐๖ นายอนุรักษ์ ใจชื่น 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๐๗ นายอนุวัฒน์ มีทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๐๘ นายอุดมศักดิ์ ปุ่นจ้อย 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๐๙ นายเอกณรินทร์ หุ่นสิงห์ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๑๐ นางสาวกนกกาญจน์ ชำนาญเสือ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๑๑ นางสาวกนกพร เสือขำ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๑๒ นางสาวกัญญารัตน์ อินทะนี 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๑๓ นางสาวกัลยรัตน์ จันทร์ทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๑๔ นางสาวกิติยาภรณ์ เกตุคง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๑๕ นางสาวจีรา อ่ำกร่าง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๑๖ นางสาวจุฑามาศ แดงอิ่ม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๑๗ นางสาวจุฑารัตน์ บางแย้ม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๑๘ นางสาวจุไรรัตน์ แพงโตนด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๑๙ นางสาวช่อผกา นาโตนด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๒๐ นางสาวชิดชนก ปรมัย 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๒๑ นางสาวชุตินันท์ อัจฉสุนทร 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๒๒ นางสาวฐิติมา ภู่พวง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๒๓ นางสาวฐิติรัตน์ เป้วัด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๒๔ นางสาวณัฐธิดา บุญคง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๒๕ นางสาวดาหวัน นาสิงคาร 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๒๖ นางสาวเดือนเพ็ญ กมล 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๒๗ นางสาวทิพย์วรรณ กันทะษา 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๒๘ นางสาวทิพวรรณ นาโตนด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๒๙ นางสาวนงค์นุช ครุธปอย 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๓๐ นางสาวนลิตา แป้นจันทร์ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๓๑ นางสาวนัจพรรณ จุติบุตร 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๓๒ นางสาวนันทนา มีกลิ่น 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๓๓ นางสาวนันทิกานต์ รอดเป้า 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๓๔ นางสาวนันทิภาคย์ แปลกมาก 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๓๕ นางสาวนิตยา รักษาศิลป์ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๓๖ นางสาวนิตยา สินประเสริฐ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๓๗ นางสาวบุษกร สอนธรรม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๓๘ นางสาวเบญจพร นาคนาคา 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๓๙ นางสาวปฏิญญา ค่ำสว่าง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๔๐ นางสาวปริยาภรณ์ โรจน์เรืองนุกูล 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๔๑ นางสาวปิยะรัตน์ บุญเรือง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๔๒ นางสาวพนาวัลย์ เรืองเที่ยง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๔๓ นางสาวพรผกา โพธิ์สอาด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๔๔ นางสาวพัชราวดี ชูมี 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๔๕ นางสาวมณีนุช ครุฑเกตุ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๔๖ นางสาวมณีรัตน์ สุพัฒน์ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๔๗ นางสาวมานิดา เงินนา 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๔๘ นางสาวมินตรา ดีจริง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๔๙ นางสาวเมษา ปรมัย 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๕๐ นางสาวรจนา สี่กร 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๕๑ นางสาวรจเรข ขำคม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๕๒ นางสาวรัชนีวรรณ เกิดช่าง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๕๓ นางสาวรัตติมา เงินทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๕๔ นางสาวเรณุตา ปุริยะตะ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๕๕ นางสาววนิสรา บัวน่วม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๕๖ นางสาววรลักษณ์ เฉื่อยทอง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๕๗ นางสาววราภรณ์ จันทร์ทิม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๕๘ นางสาววันวิสาห์ เรียงสา 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๕๙ นางสาววาสนา หนองหลวง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๖๐ นางสาววิภา ทองโตนด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๖๑ นางสาววิรัญญา รุ่งเรือง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๖๒ นางสาววิไลรัตน์ สีคล้าย 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๖๓ นางสาวศศิ จันทร์ฉาย 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๖๔ นางสาวศิริพร พุ่มพวง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๖๕ นางสาวศุภรัตน์ มั่นทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๖๖ นางสาวสาลินี แดงทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๖๗ นางสาวสุกัญญา สินเธาว์ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๖๘ นางสาวสุชาดา จันทร์ทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๖๙ นางสาวสุชาดา โพธิ์ศรีขาม 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๗๐ นางสาวสุดารัตน์ เชื้อบุญมี 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๗๑ นางสาวสุปราณี จีนภู่ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๗๒ นางสาวสุพิชชา สุขสมบัติ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๗๓ นางสาวสุภัทรศร พุฒเกิด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๗๔ นางสาวสุภาวดี กันนา 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๗๕ นางสาวสุภาวดี สุขคำ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๗๖ นางสาวสุริยาณี สอนทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๗๗ นางสาวโสภารัตน์ อิ่มเทศ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๗๘ นางสาวอนุสรา น้อยคำ 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๗๙ นางสาวอมรรัตน์ ยาสมุด 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๘๐ นางสาวอังคณา ค่ำสว่าง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๘๑ นางสาวอัมพา เม้าทุ่ง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๘๒ นางสาวอาทิตยา แก้วมา 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๘๓ นางสาวอุมารินทร์ เสือบาง 17 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๘๔ นายจักริน รักเสนาะ 16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๘๕ นายณรงค์ศักดิ์ ค่ำสว่าง 16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๘๖ นายทรงวุฒิ อ้นน้อย 16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๘๗ นายภูวรินทร์ พรแสน 16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๘๘ นายศิริพงษ์ ใจมนต์ 16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๘๙ นายเสกสิทธิ์ แดงทุ่ง 16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๙๐ นางสาวดอกอ้อย จันทร์นาค 16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๙๑ นางสาววันวิสา ทองแจ่ม 16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๙๒ นายฑีรกรณ์ สมคุ้ม 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๙๓ นายณัฐพล ขอนทอง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๙๔ นายณัฐพล รักทุ่ง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๙๕ นายนพพงศ์ หนูแย้ม 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๙๖ นายนราธิป เล็กใหญ่ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๙๗ นายมนตรี จันทร์อ่อนศรี 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๙๘ นายมนต์สิทธิ์ โตศรี 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๘๙๙ นายวาทิต สระทองเทียน 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๐๐ นายศุภฤกษ์ เนียมสุวรรณ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๐๑ นายสหชาติ นิ่มคำ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๐๒ นายสิทธินนนท์ เรียงสา 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๐๓ นายสุเมธ พลอยโตนด 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๐๔ นางสาวกมลวรรณ รอดทัพ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๐๕ นางสาวกันตยา คงหมื่นรักษ์ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๐๖ นางสาวกาญจนา หมีเทศ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๐๗ นางสาวจิตตา สุวรรณจันทร์ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๐๘ นางสาวจิรัชยา ขอนทอง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๐๙ นางสาวชัญญา สวัสดิ์มงคล 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๑๐ นางสาวณัฐณิชา ฟักแตง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๑๑ นางสาวทิพย์มณี หมวกสังข์ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๑๒ นางสาวนันธิดา น้อยคำ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๑๓ นางสาวน้ำทิพย์ ชำนาญเสือ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๑๔ นางสาวนุชนาฎ ขอนทอง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๑๕ นางสาวบุปผา สุขก้อม 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๑๖ นางสาวปริญญาพร สังข์ทุ่ง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๑๗ นางสาวพลอยไพลิน ศิริพรม 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๑๘ นางสาวพัชรินทร์ ศรีเมือง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๑๙ นางสาวพิสมัย รวมธรรม 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๒๐ นางสาวแพรวนภา ชำนาญเสือ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๒๑ นางสาวรัตติยา เหงขุนทด 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๒๒ นางสาววิภา ปาตาโย 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๒๓ นางสาววิไลวรรณ ทองโตนด 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๒๔ นางสาวศิรินภา หงษา 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๒๕ นางสาวสกุณา อยู่กลัด 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๒๖ นางสาวสกุณี อยู่กลัด 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๒๗ นางสาวสิริวรรณ แก่นจันทึก 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๒๘ นางสาวสุชาดา ชำนาญเสือ 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๒๙ นางสาวสุดารัตน์ จอมพุทรา 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๓๐ นางสาวสุนิษา โตแดง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๓๑ นางสาวแหวนมณี เพชรทอง 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๓๒ นางสาวอรทัย ผ่องแผ้ว 15 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๓๓ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ปรีทุ่ง 14 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๓๔ เด็กชายรัฐศาสตร์ เทพา 14 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๓๕ เด็กชายศิริชัย ใยสละ 14 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๓๖ เด็กหญิงพัชรินทร์ ศิลธรรม 14 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๓๗ เด็กหญิงสุภัทรา โพธิ์แจ้ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๓๘ เด็กหญิงจิตรกัญญา ชื่นใจ 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๓๙ เด็กหญิงบุญสิตา สิงห์กรณ์ 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๔๐ เด็กชายกมลภพ ไพโรจน์ 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๔๑ เด็กชายกฤษฎา ศรีพยัคฆ์ 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๔๒ เด็กชายชัยพัทธ์ โพธิ์แดง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๔๓ เด็กชายทวีพันธ์ รอดทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๔๔ เด็กชายธณภัทร พรมจาด 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๔๕ เด็กชายธนาวุฒิ เมฆี 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๔๖ เด็กชายธรรมรัตน์ ชัยนันท์ 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๔๗ เด็กชายธีรพงษ์ โพธิ์ทา 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๔๘ เด็กชายนพเดช ปานทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๔๙ เด็กชายประดิพัทธ์ รักถึง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๕๐ เด็กชายปริญญา มาเอี่ยม 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๕๑ เด็กชายวัทน์สิริ เป้วัด 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๕๒ เด็กชายสมยศ พรมจาด 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๕๓ เด็กชายสมรักษ์ สิมมา 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๕๔ เด็กชายสราวุธ แก้วทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๕๕ เด็กชายสุวิชาญ บัวป้อม 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๕๖ เด็กชายอนุชิต นวลทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๕๗ เด็กชายอรุณ กล่อมผ่อง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๕๘ เด็กชายอัมรินทร์ แก้วทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๕๙ เด็กชายเอกมล แก้วทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๖๐ เด็กหญิงกาญจนา เกตุอ่อน 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๖๑ เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ อ่ำทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๖๒ เด็กหญิงขนิษฐา เที่ยงทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๖๓ เด็กหญิงจิตราภรณ์ เงินทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๖๔ เด็กหญิงชวัลนุช รุขชาติ 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๖๕ เด็กหญิงธีร์จุฑา เกตุสุวรรณ์ 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๖๖ เด็กหญิงนารีรัตน์ จิ๋วพุ่ม 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๖๗ เด็กหญิงนุจรี พุ่มเลียบ 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๖๘ เด็กหญิงบุษกร โตแดง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๖๙ เด็กหญิงเพชรประกาย กลั่นเรือง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๗๐ เด็กหญิงภัชราภร อินปลี 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๗๑ เด็กหญิงศศิวิมล หนูพ่วง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๗๒ เด็กหญิงสุกัลยา คล้ายคล้อย 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๗๓ เด็กหญิงสุภาวดี อยู่ทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๗๔ เด็กหญิงอมรรัตน์ เลิศวงศ์ 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๗๕ เด็กหญิงอรพิมล วรรณะแสงศรี 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๗๖ เด็กหญิงอารียา แก้วเขียว 14 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง คีรีมาศ ขุนนาวัง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๗๗ เด็กชายชินวัตร เมืองฉาย 14 โรงเรียนบ้านยางเมือง คีรีมาศ ทุ่งยั้งเมือง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๗๘ เด็กชายณัฐพล ขำแย้ม 14 โรงเรียนบ้านยางเมือง คีรีมาศ ทุ่งยั้งเมือง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๗๙ เด็กหญิงกมลวรรณ ลานควาย 14 โรงเรียนบ้านยางเมือง คีรีมาศ ทุ่งยั้งเมือง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๘๐ เด็กหญิงจุฑามาศ ทองเผือก 14 โรงเรียนบ้านยางเมือง คีรีมาศ ทุ่งยั้งเมือง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๘๑ เด็กหญิงวรรณนภา นาคศรี 14 โรงเรียนบ้านยางเมือง คีรีมาศ ทุ่งยั้งเมือง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๘๒ นายสมเจตน์ นันชม 15 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คีรีมาศ น้ำพุ คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๘๓ นางสาวนภัสวรรณ สมคุ้ม 15 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คีรีมาศ น้ำพุ คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๘๔ นางสาวรุ่งรัตน์ อินกรัด 15 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คีรีมาศ น้ำพุ คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๘๕ นางสาววนิดา โมเฟื่อง 15 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คีรีมาศ น้ำพุ คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๘๖ เด็กชายสุเมธ รักทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คีรีมาศ น้ำพุ คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๘๗ เด็กหญิงนิภาพร สร้อยวงศ์คำ 14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คีรีมาศ น้ำพุ คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๘๘ เด็กหญิงเรณุกา รักทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คีรีมาศ น้ำพุ คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๘๙ เด็กหญิงศิริลักษณ์ จรูญเนตร 14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คีรีมาศ น้ำพุ คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๙๐ เด็กหญิงสุกัญญา ปานเมือง 14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คีรีมาศ น้ำพุ คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๙๑ เด็กหญิงอริสรา จันทร์ลักษณ์ 14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ คีรีมาศ น้ำพุ คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๙๒ นายณัฐกิตติ์ นิ่มคำ 15 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๙๓ นายนิเวศน์ อินทร์ลับ 15 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๙๔ นางสาวปนัดดา คชโตนด 15 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๙๕ นางสาวแพรวนภา คงฟัก 15 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๙๖ นางสาวศุภธิดา เกตุเนียม 15 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๙๗ นางสาวสุดารัตน์ ศรีพัฒน์พงษ์ 15 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๙๘ เด็กชายกฤษฎา คชสิทธิ 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๐๙๙๙ เด็กชายกันต์ อินเลิศ 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๐๐ เด็กชายฉัตรมงคล น้อยมา 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๐๑ เด็กชายชัชวาล จรมา 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๐๒ เด็กชายณัฐพงษ์ เทพวงศ์ 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๐๓ เด็กชายรัฐศาสตร์ อินทพงษ์ 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๐๔ เด็กชายวุฒิชัย รวบรัด 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๐๕ เด็กชายอนุพงษ์ แสงบัวแก้ว 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๐๖ เด็กชายอนุรุจน์ บุญทอง 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๐๗ เด็กชายอรุณ เหลื่อมล้ำ 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๐๘ เด็กหญิงกรชกร จงพ่วง 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๐๙ เด็กหญิงฐิติมา หมีใจ 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๑๐ เด็กหญิงณินชนันท์ มั่นหมาย 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๑๑ เด็กหญิงทัศนีย์ หนองหลวง 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๑๒ เด็กหญิงธมลวรรณ เมืองซ้าย 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๑๓ เด็กหญิงนุจรีย์ โมกมัน 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๑๔ เด็กหญิงปภาวดี มีสวน 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๑๕ เด็กหญิงสิริไทย อินทร์ป้อม 14 โรงเรียนบ้านสามพวง คีรีมาศ สามพวง คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๑๖ นายปริญญา บดีรัฐ 17 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๑๗ นายอภิสิทธิ์ คะปานา 16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๑๘ นายภูมินทร์ เตจะนะตา 16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๑๙ นายภูณุวัฒน์ เตจะนะตา 16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๒๐ นายธนากร ประเสร็ฐ 16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๒๑ นายรัฐศาสตร์ จินโจ 16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๒๒ นายอนุพล เกตุพงษ์ 16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๒๓ นางสาวรุ่งทิพย์ กล้าหาญ 16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๒๔ นางสาววริศรา นุชทับ 16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๒๕ นายเกื้อกูล เงินนา 16 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๒๖ นางสาวจารุวรรณ วงษ์ษา 15 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๒๗ นางสาวทิวารัตน์ ตุ้มนิลการ 15 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๒๘ นางสาวสุมนชนก อยู่นาค 15 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๒๙ นายขจรศักดิ์ คงสุข 15 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๓๐ เด็กชายกฤษณะ ยิ้มทุ่ง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๓๑ เด็กชายเจนณรงค์ ม่วงเกตุ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๓๒ เด็กชายชัยมงคล หวังถนอม 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๓๓ เด็กชายลัทธพล อินทพงค์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๓๔ เด็กชายสิทธิศักดิ์ ทองดี 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๓๕ เด็กชายกิตติพงศ์ พึ่งเพ็ง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๓๖ เด็กชายจิรภาส บดีรัฐ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๓๗ เด็กชายวิชัย ขอนทอง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๓๘ เด็กชายวีรพงษ์ ภู่จีน 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๓๙ เด็กชายสุรเชษฐ อินทพงษ์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๔๐ เด็กหญิงมาลีวัลย์ เสนเกตุ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๔๑ เด็กหญิงมาลัย มาน้อย 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๔๒ เด็กหญิงรัศมี ศิริธรรมจักร์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๔๓ เด็กหญิงสุธิตา เลิศไธสง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๔๔ เด็กชายอนุชา เนื้อไม้ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๔๕ เด็กหญิงกิติญา พิมสุวรรณประทีป 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๔๖ เด็กหญิงจตุพร หงษ์ทอง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๔๗ เด็กหญิงภัทชริดา ขันชะลี 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๔๘ เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อินพั้ง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๔๙ เด็กหญิงวาสนา พรหมหิต 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๕๐ เด็กหญิงวรุณพร ศรีเกษม 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๕๑ เด็กชายเตชสิทธิ์ บุญตนัย 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๕๒ เด็กชายพงษ์ประภัทร อุดมสุข 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๕๓ เด็กชายจเรกริช ยาวยืน 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๕๔ เด็กชายตระกาล เจริญผล 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๕๕ เด็กหญิงกฤษณา จงธรรมมา 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๕๖ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ นาคเมฆ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๕๗ เด็กหญิงเนตรนภา สิงบุดดี 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๕๘ เด็กหญิงประภาพร นุ่มนิ่ม 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๕๙ เด็กหญิงสุจิตตรา โมกมัน 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๖๐ เด็กหญิงสุวิมล คงสัมมา 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๖๑ เด็กชายชาติชาย พลขันธ์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๖๒ เด็กชายรัตนากร อยู่กรัด 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๖๓ เด็กชายวรัตถ์ กิ่งคำ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๖๔ เด็กหญิงกาญจนา เนื้อไม้ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๖๕ เด็กหญิงเครือฟ้า จันทร์แปลง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๖๖ เด็กหญิงดาราวรรณ เสาวนิจ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๖๗ เด็กหญิงปรีดาภรณ์ อินทพงษ์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๖๘ เด็กหญิงสร้อยทอง ยิ้มเรือง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๖๙ เด็กหญิงอินทิรา จันทร์เศรษฐี 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๗๐ เด็กหญิงอรนุช ชูจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๗๑ เด็กชายยุทธพงษ์ คำนุช 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๗๒ เด็กชายวีระ ถุงวิชา 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๗๓ เด็กชายวุฒิชัย สุวรรณชัย 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๗๔ เด็กชายอรรถพล พัดพ่วง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๗๕ เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอมรื่น 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๗๖ เด็กหญิงกำไร โตแดง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๗๗ เด็กหญิงปาริชาติ วัฒนะ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๗๘ เด็กหญิงพรรณิดา บดีรัฐ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๗๙ เด็กหญิงสุภาพร พงษ์อินทร์วงษ์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๘๐ เด็กหญิงอรณิชา บัวป้อม 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๘๑ เด็กชายจตุพร เฉยเมย 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๘๒ เด็กชายบุญยัง รุ่งโรจน์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๘๓ เด็กชายวันเฉลิม ถมทอง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๘๔ เด็กชายพนชกร โพธิ์วัน 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๘๕ เด็กหญิงจิดาภา เพิ่มดี 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๘๖ เด็กหญิงรัตนาพร อิ่มเทศ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๘๗ เด็กหญิงวราภรณ์ หนองหลวง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๘๘ เด็กหญิงสิรินาฎ กองพิมพ์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๘๙ เด็กหญิงสุดารัตน์ พูลดี 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๙๐ เด็กหญิงอมาวสี บัวป้อม 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๙๑ เด็กหญิงอัญชลี นาโตนด 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๙๒ เด็กหญิงอรันดา พึ่งสถิตย์ 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คีรีมาศ ใหม่เจริญผล คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๙๓ นางสาวดวงพร ศิริพรม 16 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๙๔ นายณัฐพล ยอดนา 16 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๙๕ นายจตุพร จงจำ 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๙๖ นายธนากร รุ่งเรือง 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๙๗ นายนภดล ไม้แดง 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๙๘ นายพนัสตการณ์ รุ่งนิมิต 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๐๙๙ นายยอดขวัญ พลเก่ง 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๐๐ นายอนุศักดิ์ คงสุข 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๐๑ นางสาวเกษร แก้วมณี 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๐๒ นางสาวจริยา บุญเรือง 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๐๓ นางสาวธนัชพร คุ้มกัน 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๐๔ นางสาวธันย์ชนก อังชัญ 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๐๕ นางสาวธิดารัตน์ คงนา 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๐๖ นางสาวนันทวรรณ พรสุวรรณ 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๐๗ นางบุษยมาศ เชื้อชัยนาท 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๐๘ นางสาวปานตะวัน ปิ่นโตนด 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๐๙ นางสาวพจนารถ พรมภา 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๑๐ นางสาวพนัชกร เรืองรอง 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๑๑ นางสาวพรวิมล หาญอยู่ 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๑๒ นางสาวพิไลวรรณ สุวรรณคร 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๑๓ นางสาวมณีรัตน์ บุญจันทร์ 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๑๔ นางศศิภา กลัดลัด 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๑๕ นายสิริภาพ แป้นปาน 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๑๖ นางสาวสุทธิดา พลขันธ์ 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๑๗ นางสาวอรณิชา จันทร์คำ 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า คีรีมาศ ใหม่สามัคคีธรรม คีรีมาศ
สท ๓๖๕๕/๑๑๑๘ เด็กชายขวัญชัย วงศ์ถาติ๊บ 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๑๙ เด็กชายเข็มเพชร สีสม 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๒๐ เด็กชายฉันทัช คำดี 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๒๑ เด็กชายณัชวร กันทะชุมภู 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๒๒ เด็กชายนพรัตน์ พัฒนชัยวงศ์ 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๒๓ เด็กชายปฏิภาณ นามแก้ว 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๒๔ เด็กชายปิยนนท์ ทองดี 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๒๕ เด็กชายพงศ์ชิต จันยอด 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๒๖ เด็กชายภูมิณัฐ คัชมาตย์ 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๒๗ เด็กชายรัชชานนท์ ชมพูเครือ 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๒๘ เด็กชายสิริชัย ยศบุตร 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๒๙ เด็กหญิงกนกพรรณ คล่องติดต่อ 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๓๐ เด็กหญิงครองขวัญ สายนวล 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๓๑ เด็กหญิงจิตรทิพย์ คำสอน 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๓๒ เด็กหญิงจิราพร จีณาวงษ์ 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๓๓ เด็กหญิงชญานุช ธรรมเสนา 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๓๔ เด็กหญิงชฎาพร บรรจบ 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๓๕ เด็กหญิงชนกพร ยอดหนู 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๓๖ เด็กหญิงชลิตา เรืองเดช 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๓๗ เด็กหญิงช่อผกา สายแดง 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๓๘ เด็กหญิงฐิติมา สายด้วง 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๓๙ เด็กหญิงธมลวรรณ จีนาวุฒิ 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๔๐ เด็กหญิงธัญชนก สอนดี 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๔๑ เด็กหญิงน้ำเพ็ชร แสงนาค 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๔๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ ใจแก้ว 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๔๓ เด็กหญิงประภาพร วรรณวงศ์ 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๔๔ เด็กหญิงปัทมพร ปุ๊ดหนอย 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๔๕ เด็กหญิงปิ่นสุดา มาอ่ำ 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๔๖ เด็กหญิงพรทิพา พินเพ็ชร 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๔๗ เด็กหญิงวาสนา บุญนัก 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๔๘ เด็กหญิงศุภัชฌา สายแดง 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๔๙ เด็กหญิงสุพัชฌา เอี่ยมรอด 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๕๐ เด็กหญิงอังคณา รื่นรส 14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ทุ่งเสลี่ยม เหมืองนา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๕๑ เด็กหญิงเกศรา ปัญญาเสน 13 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๕๒ เด็กหญิงลักษณีกรณ์ เพ็งพันธ์ 13 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๕๓ เด็กชายชลธิศ ตาปิ๋วเครือ 12 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๕๔ เด็กชายณัฐพงษ์ ปันทะวงศ์ 12 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๕๕ เด็กหญิงกาญจนา ปัญญา 12 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๕๖ เด็กหญิงจิณณพัต รินฟอง 12 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๕๗ เด็กหญิงชญานิศา โพธิ์คำ 12 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๕๘ เด็กหญิงณัฐรดา ป้อมวงศ์ 12 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๕๙ เด็กหญิงภริดา ดีงาม 12 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๖๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำพันธ์ 12 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๖๑ เด็กหญิงศศินิภา แก้วประเสริฐ 12 โรงเรียนแม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม แม่ทุเลา ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๖๒ นางสาวณัฐพร แก้วหล้า 15 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๖๓ นางสาวปิยนุช สาคร 15 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๖๔ นายปัญญา เลาคำ 15 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๖๕ เด็กชายรณรงค์ บันดิต 14 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๖๖ เด็กชายพีรายุทธ มอยบุตร 13 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๖๗ เด็กหญิงกฤติยา ไทยกุงผอ 13 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๖๘ เด็กหญิงพิมพิศา วรรณพงษ์ 13 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๖๙ เด็กหญิงรัตติกาล พงษ์สวัสดิ์ 13 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๗๐ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คำปลูก 13 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๗๑ เด็กหญิงสุดา กุสารัมย์ 13 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๗๒ นางสาวปวีณา กิ่งพาน 16 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๗๓ นายเสกสรร อยู่สุข 15 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๗๔ เด็กชายคงคำ คำคง 14 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๗๕ เด็กชายเดชาพล ดาวสิงห์ 14 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๗๖ เด็กชายศุภชัย หมู่ถึง 14 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๗๗ เด็กหญิงวรัญญา คำมั่น 14 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๗๘ เด็กหญิงวิรากานต์ วงศ์หนังสือ 14 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๗๙ เด็กหญิงสุกัญญา คำทาวงศ์ 14 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๘๐ เด็กชายปิยะพงษ์ นนทิ 13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๘๑ เด็กชายโยธิน อินหมู 13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๘๒ เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ตา 13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๘๓ เด็กหญิงธัญญเรศ อินทร์ภู่ 13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๘๔ เด็กหญิงนันทนิตย์ ปวงบุตร 13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๘๕ เด็กหญิงนิราวรรณ ปัญญา 13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๘๖ เด็กหญิงเบญจรัตน์ คำภิระเมา 13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๘๗ เด็กหญิงปรีญา มะโน 13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๘๘ เด็กหญิงพรวิลัย พรมเมือง 13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๘๙ เด็กหญิงวรรณภา แสนเมือง 13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๙๐ เด็กชายธีรศักดิ์ มนเฑียร 12 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๙๑ เด็กหญิงนันทิกานต์ จันทร์นวล 12 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๙๒ เด็กหญิงวิภาพร ขำเน่า 12 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๙๓ เด็กหญิงศิริวิมล ช่วยพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๙๔ เด็กหญิงสุพิชชา กลิ่นประทุม 12 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วชัยมงคล ทุ่งเสลี่ยม
สท ๓๖๕๕/๑๑๙๕ เด็กชายนุภารัตน์ อ่อนเชต 13 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๑๙๖ เด็กหญิงธนัชญา จันทร์แป้น 12 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๑๙๗ เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ห่วงบุญ 12 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๑๙๘ เด็กชายศราวุฒิ หล้าคำภา 11 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๑๙๙ เด็กหญิงจิรัชยา ค้อมทอง 11 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๐๐ เด็กหญิงถนอมพรรณ สร้อยเพชร 11 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๐๑ เด็กหญิงสมิตา ดวงแก้ว 12 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๐๒ เด็กชายพิพัฒน์ ซมสา 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย เชิงคีรี บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๐๓ เด็กหญิงสุนิสา เพ็งพี 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย เชิงคีรี บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๐๔ เด็กหญิงณิชากร นาคแก้ว 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๐๕ เด็กชายธีรภัทร สมสา 12 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๐๖ เด็กชายวรุดม บุตรสาร 12 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๐๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผิวขาว 12 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๐๘ เด็กหญิงจินจุฑา วิชัยวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๐๙ เด็กหญิงณัฎฐธิดา ฉิมสันเที๊ยะ 12 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๑๐ เด็กหญิงปาลิตา ชุ่มเย็ม 12 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๑๑ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทีโคกกรวด 12 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๑๒ เด็กหญิงมีนา ศรีจริยา 12 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๑๓ นายวัชรพล อ้นปาน 15 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๑๔ นางสาวพิรญา แก้วคำแสน 15 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๑๕ เด็กชายกฤชณรงค์ พรมมี 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๑๖ เด็กชายปัญญากร อินทร์เมือง 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๑๗ เด็กชายรัตนศักดิ์ ภิญโญศักดิ์ 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๑๘ เด็กหญิงจันทร์นิพา เอี่ยมอ้น 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๑๙ เด็กหญิงชลธิชา ยังเที่ยง 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๒๐ เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทร 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๒๑ เด็กหญิงณัฐณิชา ม่วงแก้ว 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๒๒ เด็กหญิงแพรววิภา ปัญทะนา 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๒๓ เด็กหญิงมัทนา แมลงภู่ 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๒๔ เด็กหญิงสารินี พระโพธิ์ 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๒๕ เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์นา 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๒๖ เด็กหญิงสุนิสา ถึงมี 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๒๗ เด็กหญิงอารีรักษ์ จันทร์นา 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๒๘ เด็กหญิงอำภาพร โพธิ์เพ็ง 13 โรงเรียนบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สังฆาราม บ้านด่านลานหอย
สท ๓๖๕๕/๑๒๒๙ เด็กชายกฤษณะ จันทร์ทา 12 โรงเรียนบ้านตาลพร้า ศรีนคร บ่อทองอุดมธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๓๐ เด็กชายฐิติวุฒิ จันทร์สิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านตาลพร้า ศรีนคร บ่อทองอุดมธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๓๑ เด็กชายนันธวัช ปรีชัยวัฒนะ 12 โรงเรียนบ้านตาลพร้า ศรีนคร บ่อทองอุดมธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๓๒ เด็กชายศุภกิจ เนี้ยวอยู่ 12 โรงเรียนบ้านตาลพร้า ศรีนคร บ่อทองอุดมธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๓๓ เด็กชายอุดมศักดิ์ เกตุพุ่ม 12 โรงเรียนบ้านตาลพร้า ศรีนคร บ่อทองอุดมธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๓๔ เด็กชายรัฐวุฒิ เลิศสุข 11 โรงเรียนบ้านตาลพร้า ศรีนคร บ่อทองอุดมธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๓๕ นายกันต์ อ่อนมีศรี 16 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๓๖ นายศิริธัช บุญบุตร 16 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๓๗ นายรพีพงษ์ มากบ้านบึง 16 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๓๘ นางสาวเมริษา อินทรโชติ 16 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๓๙ เด็กชายตระการณ์ เชิดชู 14 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๔๐ เด็กชายกฤตภาส อินนารี 14 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๔๑ เด็กชายธนวัฒน์ ประถม 14 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๔๒ เด็กชายกฤตนัย อ๊อดจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๔๓ เด็กชายกิตติวินท์ พละ 14 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๔๔ เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์พิศ 14 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๔๕ เด็กชายวิวัฒน์ อินทรา 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๔๖ เด็กชายธีรภัทร อินนารี 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๔๗ เด็กชายภูตะวัน เลื่อนลอย 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๔๘ เด็กหญิงธนัชดา กลั่นประเสริฐ 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๔๙ เด็กหญิงธัญลักษณ์ รอดบวบ 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๕๐ เด็กหญิงเกศริน เลื่อนลอย 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๕๑ เด็กหญิงเนื้อทอง รัตนเสถียร 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๕๒ เด็กหญิงกวินธิดา เครือมี 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๕๓ เด็กหญิงบุษดี อาศัยพวง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๕๔ เด็กหญิงปิยะวรรณ สุขวัฒน์ 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๕๕ เด็กชายพิรภพ อยู่เย็นดี 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีนคร หนองบัว ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๕๖ เด็กชายขัตธิชัย มากเหลือ 14 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๕๗ เด็กหญิงนันทนา ประคอง 14 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๕๘ เด็กชายธวัชชัย ใจซื่อ 14 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๕๙ เด็กชายธานินทร์ จันทร์วิลัย 14 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๖๐ เด็กชายศิริพจน์ ทรงพระทัย 14 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๖๑ เด็กชายสุรศักดิ์ พันธุ์หนองหว้า 14 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๖๒ เด็กชายอดิศร เขี้ยวแก้ว 14 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๖๓ เด็กชายเอกพล แหลมหลัก 14 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๖๔ เด็กหญิงขวัญชนก สาสิงห์ 14 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๖๕ เด็กหญิงดารณี ใจแก้ว 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๖๖ เด็กหญิงวัชโรบล วงนา 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๖๗ เด็กชายเขมรัฐ อินทร์อยู่ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๖๘ เด็กชายณัฐพล คำคุ้ม 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๖๙ เด็กชายณัฐรพล เด็ดดวง 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๗๐ เด็กชายนธี สมบูรณ์ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๗๑ เด็กชายนันทกร เชื้อโฮม 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๗๒ เด็กชายภูวดล บุญต่อ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๗๓ เด็กชายสิทธิพงษ์ ไกรกิจราษฎร์ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๗๔ เด็กชายสิทธิพล ทองดี 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๗๕ เด็กหญิงกนกพร ลือพัว 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๗๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์ วังคำ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๗๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายบัวต่อ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๗๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทรโชติ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๗๙ เด็กหญิงกิ่งกานต์ ดอกทับทิม 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๘๐ เด็กหญิงขนิษฐา แก้วขาว 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๘๑ เด็กหญิงจิรนันท์ หงอนไก่ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๘๒ เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วเชื้อ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๘๓ เด็กหญิงธนาภรณ์ เสมทะนง 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๘๔ เด็กหญิงธัญญเรศ โตมี 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๘๕ เด็กหญิงนงเยาว์ ยกตระกูล 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๘๖ เด็กหญิงบัณฑิตา อำมาตย์ชคีย์ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๘๗ เด็กหญิงเบญญาภา เหมือนเพชร 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๘๘ เด็กหญิงปนัดดา ทองปาน 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๘๙ เด็กหญิงผกาวรรณ ชมชิด 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๙๐ เด็กหญิงพรจรัส รอดพิสา 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๙๑ เด็กหญิงพิชชาภรณ์ เรืองศรี 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๙๒ เด็กหญิงแพรววิภา กันถุง 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๙๓ เด็กหญิงภูริศา เกิดกล่ำ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๙๔ เด็กหญิงมุธิตา บรรดากาล 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๙๕ เด็กหญิงมุธิตา บรรเลงใจ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๙๖ เด็กหญิงวัชราภรณ์ อู่นาท 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๙๗ เด็กหญิงศิริลักษณ์ เภาแจ้ง 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๙๘ เด็กหญิงศิริลักษณ์ รุ่งน้อย 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๒๙๙ เด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่อนชาวนา 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๐๐ เด็กหญิงแสงระวี เคียงข้าง 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๐๑ เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็ชรสุข 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๐๒ เด็กหญิงอัญชนา สมพันธ์ 13 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๐๓ เด็กหญิงสุนิตา ชัชวาลย์ 12 โรงเรียนศรีนคร ศรีนคร ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๐๔ เด็กชายนพรัตน์ ชาญศึก 13 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๐๕ เด็กชายณัฐพงษ์ มรรครมย์ 13 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๐๖ เด็กชายธนพล พรมฤทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๐๗ เด็กชายนัฐพร จันทร์วิลัย 13 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๐๘ เด็กชายชัยพล ไกรสวน 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๐๙ เด็กหญิงสุชาดา สุริยันต์ 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๑๐ เด็กหญิงกุลธิดา สุขดี 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๑๑ เด็กหญิงจันทกานต์ แหลมหลัก 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๑๒ เด็กชายนัฐพงษ์ พุ่มหมัน 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๑๓ เด็กชายภูวเดช หูชัยภูมิ 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๑๔ เด็กชายวิทวัส สร้อยสุวรรณ 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๑๕ เด็กชายวุฒิชัย ใบบัว 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๑๖ เด็กชายสุธินัน จันทร์ราม 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๑๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์ วันจิ๋ว 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๑๘ เด็กหญิงจันทสุดา มาดี 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๑๙ เด็กหญิงโฉมหญิง ชาญศึก 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๒๐ เด็กหญิงธันย์ชนก เกตุสุริวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๒๑ เด็กหญิงธันยพร เกตุสุริวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๒๒ เด็กหญิงประกายแก้ว อมรพล 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๒๓ เด็กหญิงพรทิพย์ รามนิมิตร 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๒๔ เด็กหญิงรัตติกาล โพธิ์เพ็ชร 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๒๕ เด็กหญิงสุทธิดา มิ่งขวัญ 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๒๖ เด็กหญิงอรวรรณ ทองที 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๒๗ เด็กหญิงอารีรัตน์ พนมมาศ 12 โรงเรียนบ้านหนองแหน ศรีนคร ปัจจันตคารามวาสี ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๒๘ เด็กชายปวริศ ราชทองคำ 12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง ศรีนคร บ้านคลอง ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๒๙ เด็กชายอาทิราช ปั้นกล่ำ 12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง ศรีนคร บ้านคลอง ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๓๐ เด็กหญิงจิราภรณ์ เทพา 12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง ศรีนคร บ้านคลอง ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๓๑ เด็กหญิงจิราวรรณ กังหัน 12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง ศรีนคร บ้านคลอง ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๓๒ เด็กหญิงปิยะนัน คนขยัน 12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง ศรีนคร บ้านคลอง ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๓๓ เด็กหญิงพัชริดา เทพขันธ์ 12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง ศรีนคร บ้านคลอง ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๓๔ เด็กหญิงรัตนา โสภา 12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง ศรีนคร บ้านคลอง ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๓๕ เด็กหญิงลลิตา คงพร 12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง ศรีนคร บ้านคลอง ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๓๖ เด็กหญิงศิริพร รูปทรง 12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง ศรีนคร บ้านคลอง ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๓๗ เด็กหญิงศิลา เที่ยงเต็ม 12 โรงเรียนวัดบ้านคลอง ศรีนคร บ้านคลอง ศรีนคร
สท ๓๖๕๕/๑๓๓๘ เด็กชายสราวุฒิ กุศล 14 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๓๙ เด็กชายรังสรรค์ ละม้าย 13 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๔๐ เด็กชายธันวา จี้เพชร 12 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๔๑ เด็กชายนพนนท์ มาลัยลอย 12 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๔๒ เด็กหญิงชุติมา พุ่มเนตร 12 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๔๓ เด็กหญิงพาวิณีย์ มานบุรี 12 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๔๔ เด็กหญิงศศิวิมล ผิวเขียว 12 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๔๕ เด็กหญิงสิริยากร เปรมชัย 12 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๔๖ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แสงทอง 12 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๔๗ เด็กหญิงอารียา ปุริสา 12 โรงเรียนบ้านวังยายมาก ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๔๘ เด็กหญิงจิดาภา ทับรอด 12 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๔๙ เด็กหญิงเบญญาภา สิทธ์ 12 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๕๐ เด็กหญิงวรัญญา อินทร 12 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๕๑ เด็กหญิงสมพร พวงแก้ว 12 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๕๒ เด็กหญิงกชกร พุกแก้ว 13 โรงเรียนบ้านหมอสูงประชาสรรค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๕๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์ โปร่งโสภา 13 โรงเรียนบ้านหมอสูงประชาสรรค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๕๔ เด็กหญิงปณิดา คำแสน 13 โรงเรียนบ้านหมอสูงประชาสรรค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๕๕ เด็กหญิงปรียานุช สติดี 13 โรงเรียนบ้านหมอสูงประชาสรรค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๕๖ เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ห่อทอง 13 โรงเรียนบ้านหมอสูงประชาสรรค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๕๗ เด็กหญิงปิยธิดา อ่อนใจ 12 โรงเรียนบ้านหมอสูงประชาสรรค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๕๘ เด็กหญิงสุดารัตน์ มณีรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านหมอสูงประชาสรรค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๕๙ เด็กหญิงธันยาพร ยาใจ 11 โรงเรียนบ้านหมอสูงประชาสรรค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๖๐ เด็กหญิงพันธ์วิรา คำกว้าง 11 โรงเรียนบ้านหมอสูงประชาสรรค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๖๑ เด็กหญิงวิลาวัลย์ มีใจ 12 โรงเรียนป๋วยมิ้น ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๖๒ เด็กชายชัยรัตน์ ยอดเกลี้ยง 12 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๖๓ เด็กหญิงณัฐนันท์ พานแก้ว 12 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๖๔ เด็กหญิงนันทพร มั่งมี 13 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ศรีสัชนาลัย พระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๖๕ นางสาวอภิชญา แซ่เตน 19 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๖๖ นางสาวภรทิพย์ อุ่นเรือน 18 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๖๗ นายอรรถพล ล้วนงาม 18 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๖๘ นางสาวณัฐธิดา พุฒซ้อน 17 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๖๙ นางสาวนุชนาถ ปักษี 17 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๗๐ นายธิติพล ขอผล 17 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๗๑ นางสาวนันทจิตรา แย้มวงศ์ 16 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๗๒ นางสาวนิตยา เฉลี่ยวรัมย์ 16 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๗๓ นางสาวศิรินภา ทองคำ 16 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๗๔ นางสาวสุริยุวดี ทองปานดี 16 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๗๕ นายนพรัตน์ ทุนมาก 16 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๗๖ นายสรวิทย์ กะทง 15 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๗๗ นางสาวนภารัตน์ บุญคง 15 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๗๘ นางสาวนัฐมล เพ็ญศรี 15 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๗๙ นางสาวน้ำผึ้ง นุพิศรี 15 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๘๐ เด็กชายธนพนธ์ จี้เพชร 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๘๑ เด็กชายนพดล ถนอมกาย 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๘๒ เด็กชายอัชฎาวุธ มีใจ 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๘๓ เด็กหญิงกมลชนก หวลถึง 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๘๔ เด็กหญิงชลธิดา เถื่อนถ้ำ 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๘๕ เด็กหญิงฐิติรัตน์ มอญจิ๋ว 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๘๖ เด็กหญิงณัฐกานต์ มธุพจน์ 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๘๗ เด็กหญิงณัฐมล ถาวร 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๘๘ เด็กหญิงเดือน เวียงนนท์ 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๘๙ เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เถื่อนถ้ำ 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๙๐ เด็กหญิงปณิดา นุภาพ 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๙๑ เด็กหญิงปณิตา เถื่อนถ้ำ 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๙๒ เด็กหญิงปัทมา ฟักเขียว 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๙๓ เด็กหญิงลินดา ขวัญเปรม 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๙๔ เด็กหญิงสิทธิพร คงทรัพย์ 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๙๕ เด็กหญิงสิริกุล รัศมีจันทร์ 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๙๖ เด็กหญิงสุธิดา ทัพน้อย 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๙๗ เด็กหญิงสุวนันท์ ทรงอยู่ 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๙๘ เด็กหญิงสุวนีย์ ประทุมทอง 14 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๓๙๙ เด็กชายดัชกร จึ่งเจริญ 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๐๐ เด็กชายนราสิทธิ์ อินทรี 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๐๑ เด็กชายมนตรี บุญนิฉันท์ 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๐๒ เด็กชายศุภากร เพ็ชรพลอย 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๐๓ เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดลอย 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๐๔ เด็กหญิงกนกวรรณ หอมรื่น 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๐๕ เด็กหญิงกัณทิมา เอี่ยมสะอาด 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๐๖ เด็กหญิงจินตนา สว่าง 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๐๗ เด็กหญิงชลิดา จั่นแก้ว 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๐๘ เด็กหญิงปทิดดา เพ็งบุตร 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๐๙ เด็กหญิงปิยะฉัตร หวานสนิท 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๑๐ เด็กหญิงพรวิภา สายทอง 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๑๑ เด็กหญิงรัชนก โพธิ์ทอง 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๑๒ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มวลชู 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๑๓ เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์ไสย 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๑๔ เด็กหญิงสตรีรัตน์ พุฒซ้อน 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๑๕ เด็กหญิงสาวิตรี ลุงคะ 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๑๖ เด็กหญิงสุพัตรา ชอบสนิท 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๑๗ เด็กหญิงสุภาพร แย้มขำ 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๑๘ เด็กหญิงอภัสรา เอี่ยมสะอาด 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๑๙ เด็กหญิงอาทิตยา ประถัมภ์ 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๒๐ เด็กหญิงอารีญา ชาติไทย 13 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๒๑ เด็กหญิงธันย์ชนก นพคุณ 11 โรงเรียนท่าชัยวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๒๒ เด็กหญิงสาลิณี ชมชิด 14 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๒๓ เด็กชายกิจติสานน ลอยฟ้า 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๒๔ เด็กชายกิตติธ้ช หลวงนา 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๒๕ เด็กชายธีรภัทร์ บัวแก้ว 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๒๖ เด็กชายนราธิป เพลิดเพลิน 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๒๗ เด็กชายวุฒินันท์ พลเหิม 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๒๘ เด็กชายสุทธิราช จิ๋วกาวี 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๒๙ เด็กหญิงจิดาภา แสนโสภา 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๓๐ เด็กหญิงจินตนา นิมานะ 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๓๑ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปานเถื่อน 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๓๒ เด็กหญิงภีร์ลดา เพิ่มสุข 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๓๓ เด็กหญิงวิภาวี เพ็งแพ 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๓๔ เด็กหญิงวิมลสิริ กลิ่นกรุด 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๓๕ เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชลนัย 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๓๖ เด็กหญิงอโณทัย ปริมาณ 12 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๓๗ เด็กหญิงกนกรส พลชะนะ 11 โรงเรียนไชยะวิทยา ศรีสัชนาลัย ชัยสิทธาราม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๓๘ นายจำรัส จันภิรมย์ 51 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๓๙ เด็กชายกฤตนัย จำนงค์ภักดิ์ 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๔๐ เด็กชายกฤษฎา มาต้น 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๔๑ เด็กชายกิตตินันท์ หล่อหลอม 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๔๒ เด็กชายกิตติศักดิ์ พาชื่น 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๔๓ เด็กชายเกรียงไกร ใจสี 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๔๔ เด็กชายขันติ มั่นเจ็ค 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๔๕ เด็กชายชรัตน์ เมืองแก้ว 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๔๖ เด็กชายณัฐภัทร บรรจงช่วย 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๔๗ เด็กชายณัฐวุฒิ คำสี 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๔๘ เด็กชายทวีศักดิ์ เงินมูล 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๔๙ เด็กชายทิวากร กรมศรี 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๕๐ เด็กชายธนกร จุมพล 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๕๑ เด็กชายธวัชชัย ทิสม 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๕๒ เด็กชายนทีธร คำสี 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๕๓ เด็กชายปวัตน์ เวียงแก้ว 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๕๔ เด็กชายภากร ดอกรัก 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๕๕ เด็กชายภูริวัฒน์ มาเพียง 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๕๖ เด็กชายศราวุธ สุปัญญา 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๕๗ เด็กชายแสนศราพันธ์ แสนขัน 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๕๘ เด็กชายอนุวัฒน์ ยองทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๕๙ เด็กหญิงกัญญาณัฐ คล้ายเชย 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๖๐ เด็กหญิงกุลธิดา เดชพงษ์ 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๖๑ เด็กหญิงคัชชา จันจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๖๒ เด็กหญิงจินดาวรรณ อินมี 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๖๓ เด็กหญิงฐิติมา กระดิ่ง 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๖๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ปลาป๊อก 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๖๕ เด็กหญิงนภา ทวีวงศ์ 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๖๖ เด็กหญิงนุชจรีย์ กุสูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๖๗ เด็กหญิงปิยธิดา มาจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๖๘ เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีกาวี 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๖๙ เด็กหญิงภัทรพรรณ กันจะนะ 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๗๐ เด็กหญิงรัตติกาล มะโหธร 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๗๑ เด็กหญิงวัลวิภา ประทุมทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๗๒ เด็กหญิงศิริลักษณ์ มีฤทธิ์ 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๗๓ เด็กหญิงศุจีภรณ์ ชมกรุด 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๗๔ เด็กหญิงสุธิดา สังข์ศิริ 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๗๕ เด็กหญิงสุวรรณา แสนขัน 14 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๗๖ นายจรินทร ทองใบ 15 โรงเรียนบ้านแม่เทิน ศรีสัชนาลัย แม่เทินเหนือ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๗๗ เด็กชายนัทธพงษ์ จำปาล่า 14 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๗๘ นางสาวบุญพิทักษ์ ใจเป็ง 15 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๗๙ เด็กหญิงสุดารัตน์ ดงดอน 14 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๘๐ นางสาวจิราลักษณ์ เทพพะวงค์ 15 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๘๑ นางสาวพรรณวดี คล่องแคล่ว 15 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๘๒ เด็กหญิงเฉลิมขวัญ ใจทิม 14 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๘๓ นางสาวกนกวรรน ศรีไชย 15 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๘๔ นางสาวภัทรสุดา รอดสุข 15 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๘๕ นายสิทธิชัย ไทยภักดี 15 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๘๖ เด็กหญิงปัทมา สดใส 14 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๘๗ เด็กหญิงน้ำเพชร ครุฑ 14 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๘๘ เด็กหญิงอัจฉรา เพชรนิล 14 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๘๙ นางสาวนฤมล ประสพ 15 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๙๐ นางสาวนันทิยา แกล้วกล้า 15 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๙๑ เด็กชายธัญญาวัฒน์ จำได้ 14 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๙๒ เด็กชายสิทธิคุณ ลำดับ 14 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๙๓ เด็กชายชนกานต์ อิวชาวนา 14 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๙๔ เด็กชายปฏิพล ลาดใหล 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๙๕ เด็กชายอนันตชัย ใจวงค์ 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๙๖ เด็กชายวรพล ภู่ยางโทน 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๙๗ เด็กชายวริทธิธร จันทร์จิตร์ 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๙๘ เด็กชายปรมัตต์ จุ้ยเปรม 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๔๙๙ เด็กชายธนดล ดลประสิทธ์ 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๐๐ เด็กชายธานี ทองผาสุข 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๐๑ เด็กหญิงกิตติยา ใจมิภักดิ์ 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๐๒ เด็กหญิงจารุวรรณ บัวประทุม 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๐๓ เด็กหญิงกัญญาวีร์ จดฟ้า 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๐๔ เด็กหญิงกมลเนตร ปรากาล 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๐๕ เด็กหญิงกรวีย์ สาทิพจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๐๖ เด็กหญิงจันทกานติ์ ใจมิภักดิ์ 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๐๗ เด็กหญิงจินดารัตน์ ประจง 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๐๘ เด็กหญิงเบญจรัตน์ ขอบทอง 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๐๙ เด็กหญิงพิยะดา ติ๊บนา 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๑๐ เด็กหญิงอภิญญา วงค์ชมภู 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๑๑ เด็กหญิงกชกร สังขวุฒิ 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๑๒ เด็กชายสามารถ ประจง 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๑๓ เด็กชายศิวมล ทานแม้น 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๑๔ เด็กชายวิชัยชาญ กล้าแข็ง 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๑๕ เด็กชายธีรยุทธ สายทอง 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๑๖ เด็กชายศักดิ์ชัย คำจินดา 11 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๑๗ เด็กชายสมพร ท้าวเทียมวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๑๘ เด็กหญิงอนัญญา สมกำลัง 12 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๑๙ เด็กหญิงสิริพร ท้าวเทียมวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๒๐ เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง สังขวุฒิ 12 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๒๑ เด็กหญิงอรวรรณ์ คนกล้า 12 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๒๒ เด็กหญิงกรวรรณ ยาทรัพย์ 12 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๒๓ เด็กหญิงณัฐมล ทองอ่อน 12 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๒๔ เด็กหญิงจุฑามาศ ทองคำ 12 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๒๕ เด็กชายพุทธราช มึกขุนทด 12 โรงเรียนบ้านปากสิน ศรีสัชนาลัย พงเสลียง ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๒๖ เด็กหญิงธนพร เทียนบุตร 14 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๒๗ เด็กหญิงรสา อิ่มกระจ่าง 14 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๒๘ เด็กชายกรกช โยนยาน 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๒๙ เด็กชายกิตติพัฒน์ พฤษดี 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๓๐ เด็กชายชญานนท์ ญาณปัญญา 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๓๑ เด็กชายณเรศ ญาณปัญญา 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๓๒ เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งโรจน์ 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๓๓ เด็กชายทัชวงค์ ลวดอุปโป 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๓๔ เด็กชายพงศกร ท้องธาร 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๓๕ เด็กหญิงกุลณัฐ ใยบัว 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๓๖ เด็กหญิงเจนจิรา ธุรี 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๓๗ เด็กหญิงนิศา คุ้มบ้าน 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๓๘ เด็กหญิงนิศามณี โนรา 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๓๙ เด็กหญิงมัลลิกา ตาเขียว 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๔๐ เด็กหญิงรัตนาพร ยงยุทธ์ 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๔๑ เด็กหญิงรัตนากร ยงยุทธ์ 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๔๒ เด็กหญิงวีรยา ธุรี 13 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๔๓ เด็กชายศิรวิทย์ หล่อหลอม 12 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๔๔ เด็กชายสมคิด คงช่วย 12 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ศรีสัชนาลัย ตอสัก ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๔๕ เด็กหญิงกมลลักษณ์ เชื้อเถาว์ 12 โรงเรียนวัดวังค่า ศรีสัชนาลัย วังค่า ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๔๖ เด็กชายจิรวัฒน์ เกื้อกูล 13 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย วังค่า ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๔๗ เด็กชายณรงค์ วารี 13 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย วังค่า ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๔๘ เด็กชายอนันต์สิทธิ์ เขียวขำ 13 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย วังค่า ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๔๙ เด็กชายกรกต ยามชื่น 12 โรงเรียนวัดวังค่า ศรีสัชนาลัย วังค่า ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๕๐ เด็กชายภาคภูมิ ศิลธรรม 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ศรีสัชนาลัย ธรรมิการาม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๕๑ เด็กชายวงศ์วสันต์ กลักทรัพย์ 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ศรีสัชนาลัย ธรรมิการาม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๕๒ เด็กชายจิตกร จันทรี 12 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ศรีสัชนาลัย ธรรมิการาม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๕๓ เด็กชายจิตรกร รู้สึก 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ศรีสัชนาลัย ธรรมิการาม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๕๔ เด็กชายพัชรพงษ์ เจริญงาม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ศรีสัชนาลัย ธรรมิการาม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๕๕ เด็กหญิงณิชารีย์ นัครา 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ศรีสัชนาลัย ธรรมิการาม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๕๖ เด็กหญิงวรินทร เนาวรัตน์ 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ศรีสัชนาลัย ธรรมิการาม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๕๗ เด็กหญิงมนัสวีย์ ดีเทียน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ศรีสัชนาลัย ธรรมิการาม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๕๘ เด็กหญิงอังคณา เรืองฉาย 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ศรีสัชนาลัย ธรรมิการาม ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๕๙ เด็กชายวิชัย มีบุตร 13 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๖๐ เด็กหญิงกนกวรรณ คล้ายน้อย 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๖๑ เด็กหญิงจุฑามาศ มาประสพ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๖๒ เด็กหญิงนารีรัตน์ ฉนวนน้ำ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๖๓ เด็กหญิงวราภรณ์ สุดทอ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๖๔ เด็กหญิงวาสนา มีเรือง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๖๕ เด็กหญิงหัสวดี นัดแบน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัว ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๖๖ นายไพรวัลย์ ใจอ่อน 15 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๖๗ นายรณชัย จินดาวรรณ 15 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๖๘ นายวัชรพงษ์ หมุดสูงเนิน 15 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๖๙ นายศราวุฒิ จินดา 15 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๗๐ นางสาวธนัญญา เทพพา 15 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๗๑ นางสาวนัสดาพร มาวัน 15 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๗๒ นางสาวพรรณภา ยศสม 15 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๗๓ นางสาวมาดิษย์ กาศเกษม 15 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๗๔ นางสาวรัตติยา อิ่มเอิบ 15 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๗๕ นางสาวสาริสา เรืองก้อน 15 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๗๖ เด็กชายทวีพงษ์ ฤทธิ์อินทร์ 14 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๗๗ เด็กชายประวิทย์ ทรัพย์สุข 14 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๗๘ เด็กหญิงพรพิมล ใสนวล 14 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๗๙ เด็กหญิงพฤกษา พรมอ๊อด 14 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๘๐ เด็กหญิงไพรินทร์ สาลีนาค 14 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๘๑ เด็กหญิงวิภา จะทอ 14 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๘๒ เด็กหญิงสุดาพร บุ้งรุ่ง 14 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๘๓ เด็กชายมานพ บุญพันธ์ 13 โรงเรียนบ้านดงคู่ ศรีสัชนาลัย หนองบัว ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๘๔ นางสาวกมลลักษณ์ เขียวสี 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๘๕ นางสาวจริยา บำยุทธ 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๘๖ นางสาวจันทิมา สีดาถม 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๘๗ นางสาวจีรวรรณ โพธิ์จิตร 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๘๘ นางสาวฐิติวรดา สุวรรณรัตน์ 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๘๙ นางสาวนันทการ กาฟัก 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๙๐ นางสาวบุญชนิด เที่ยงตรง 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๙๑ นางสาวประภานิล ขันใจ 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๙๒ นางสาวรัตนา โยนยาน 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๙๓ นางสาวลักษณารีย์ เมฆลอย 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๙๔ นางสาวศศิประภา ประพุม 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๙๕ นางสาวสุกานดา คำหล้า 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๙๖ นายเจตดิลก ถายา 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๙๗ นายชาญชัย ยามชื่น 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๙๘ นายชานนท์ บุญคุณ 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๕๙๙ นายชิษณุพงศ์ แผลงศร 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๐๐ นายพรเทพ เสือเจริญ 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๐๑ นายวรพงษ์ ชาวประจิม 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๐๒ นายอดิศักดิ์ ยงใหญ่ 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๐๓ นายเอกรัฐ ตรองบุญมี 18 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๐๔ นางสาวกนกพร ปักษี 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๐๕ นางสาวกนกวรรณ กันทะเรือง 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๐๖ นางสาวกมลวรรณ สีลำ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๐๗ นางสาวกรณิกา จันทร์บุตร 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๐๘ นางสาวกรรณิกา เกตุเนียม 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๐๙ นางสาวกานดา กองเกิด 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๑๐ นางสาวการะเกษ จินะใจ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๑๑ นางสาวขวัญจิตร ปักษี 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๑๒ นางสาวขวัญภิรมย์ ทางประโยชน์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๑๓ นางสาวจารุวรรณ ตุ้ยคำเลือ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๑๔ นางสาวจิตราภา แดนดิน 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๑๕ นางสาวจิรภัทร เกิดผล 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๑๖ นางสาวเจนจิรา จันมะณี 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๑๗ นางสาวเจนจิรา สีดาหลง 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๑๘ นางสาวชนกนันท์ เจียมพันธุ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๑๙ นางสาวชนาลัย คำแก้ว 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๒๐ นางสาวชลดา ธัญญา 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๒๑ นางสาวชลธี อ่อนละมูล 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๒๒ นางสาวชวัลลักษณ์ ระวังภัย 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๒๓ นางสาวชีวานันท์ เกาทัณฑ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๒๔ นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์ทอง 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๒๕ นางสาวณัฐสุดา ยกชู 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๒๖ นางสาวธัญวรัฒน์ ถนอมจิตร 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๒๗ นางสาวนิตยา เผยพร 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๒๘ นางสาวปวีณา ตาพรม 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๒๙ นางสาวปาริฉัตร ยอดหาญ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๓๐ นางสาวปาริชาติ นนทธิ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๓๑ นางสาวเพ็ญนภา รัตนาวาณิชกุล 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๓๒ นางสาวพรธีรา โชติ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๓๓ นางสาวพลอยไพลิน ลิลา 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๓๔ นางสาวพาฝัน พานิชกิจ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๓๕ นางสาวพิมพ์พิกา ใสสอาด 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๓๖ นางสาวเพาพักตรา สังเขป 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๓๗ นางสาวมัทนา ภู่โต 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๓๘ นางสาวรมณีย์ กระแซง 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๓๙ นางสาวรัชคาวรรณ เที่ยงตรง 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๔๐ นางสาวรัชนี มีไข่ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๔๑ นางสาวรัตนา ท่อนกระพี้ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๔๒ นางสาวรัตนาภรณ์ ผิวผุด 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๔๓ นางสาววนิดา คันทา 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๔๔ นางสาววรภรณ์ ใจครุฑ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๔๕ นางสาววาสนา ทองน่วม 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๔๖ นางสาววิชญาพร สอนยศ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๔๗ นางสาววิชิตา บุษรา 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๔๘ นางสาววิลาวัณย์ บำเพ็ญ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๔๙ นางสาววิลาวัลย์ ประดิษฐ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๕๐ นางสาวศรีวิไล ทูลมาก 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๕๑ นางสาวศุภลักษณ์ คำนา 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๕๒ นางสาวศุภักษร พันธมิตร 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๕๓ นางสาวสนธยา ขอสวัสดิ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๕๔ นางสาวสมฤทัย นาจรัส 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๕๕ นางสาวสายสุนีย์ ล้าคำ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๕๖ นางสาวสิรภัทร คงประสิทธิ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๕๗ นางสาวสุกัญญา เอมกฤษ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๕๘ นางสาวสุดารัตน์ เห้าชุ่ม 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๕๙ นางสาวสุธานันท์ ยาน้อย 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๖๐ นางสาวสุธิดา พรมสา 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๖๑ นางสาวสุนีรัตน์ พลฤทธิ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๖๒ นางสาวสุปราณี ประสมวงศ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๖๓ นางสาวสุปราณี อยู่สุขสวัสดิ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๖๔ นางสาวสุพัตรา แจ่มแจ้ง 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๖๕ นางสาวสุภาวดี ประมวล 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๖๖ นางสาวสุรัตนา นัครา 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๖๗ นางสาวสุวนันท์ คุณศิลป์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๖๘ นางสาวสุวรรณา หวานฉ่ำ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๖๙ นางสาวอมรรัตน์ เชื้อทหาร 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๗๐ นางสาวอมรรัตน์ ระเบียบ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๗๑ นายเกียรติศักดิ์ มาสังข์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๗๒ นายจตุรงค์ โนนพยอม 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๗๓ นายจรินทร์ จันทร 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๗๔ นายเฉลิมพล เก่งเขตต์จิตต์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๗๕ นายชัชวาลย์ จันทร์เต็ม 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๗๖ นายชาตรี ขีดขั้น 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๗๗ นายทินวัฒน์ เกิดผล 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๗๘ นายธนกร นุมัติ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๗๙ นายธเนศ จงบริบูรณ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๘๐ นายนัฐพงศ์ ดอกจันทร์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๘๑ นายนัทธพงค์ ศิรจรรยา 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๘๒ นายนัทธพงศ์ ธุรี 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๘๓ นายประถมกานต์ สุทธิประพันธ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๘๔ นายประพนธ์ เป่าเศก 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๘๕ นายปวีณวัช วรรณเปรมปรีดา 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๘๖ นายพงศธร มานิตย์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๘๗ นายพิชิต คงทรัพย์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๘๘ นายพิทยา บุญศิวาพงศ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๘๙ นายพีรพล คชสิงห์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๙๐ นายรัฐชัย จันจิตร 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๙๑ นายวสันต์ พระวัง 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๙๒ นายวัชรพล ขอประสิทธิ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๙๓ นายวัชรพล สิทธิศักดิ์ 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๙๔ นายวีรยุทธ เขตบรรพต 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๙๕ นายสิทธิพล ถ่ายถอน 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๙๖ นายสุทธิพงษ์ กวางสบาย 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๙๗ นายพลวรรณ ชนะสงคราม 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๙๘ นายอติชาติ โสดา 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๖๙๙ นายอริยพัชร์ แผลงศร 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๐๐ นายอัษฎายุ งามทับทิม 17 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๐๑ นายกฤษณะ อ่อนยิ้ม 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๐๒ นายกิตติภพ วงศ์กาปิน 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๐๓ นายกิตติภูมิ ทิศอุดร 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๐๔ นายคมสันต์ ฝอยเหลือง 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๐๕ นายจักรกฤษ ญาณปัญญา 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๐๖ นายจักรพงษ์ เตชฟุ้ง 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๐๗ นายฐาปกรณ์ เผยพร 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๐๘ นายณรงค์ศักดิ์ บัวงาม 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๐๙ นายทศพร เป็งน้อย 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๑๐ นายธนพงษ์ แตงอ่อน 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๑๑ นายธนวัฒน์ คนกล้า 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๑๒ นายผดุงเกียรติ อนุสนธิ์ 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๑๓ นายพิณากร ทองศรี 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๑๔ นายภูรเดช ครอบครอง 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๑๕ นายเรวัตร สุกใส 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๑๖ นายวัชระ นุ่มดี 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๑๗ นายวีรนนท์ คำปา 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๑๘ นายสหรัฐ ญาณปัญญา 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๑๙ นายสิทธิพร จุติ 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๒๐ นายสุทัศน์ ญาณปัญญา 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๒๑ นายอนุกูล ทูลมาก 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๒๒ นางสาวกนกกร น้อมเศียร 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๒๓ นางสาวกองกาญจน์ มั่นอิ่ม 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๒๔ นางสาวกันยารัตน์ อ่อนจา 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๒๕ นางสาวกาญจนา มูลแก้ว 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๒๖ นางสาวขวัญศิริ มีจู 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๒๗ นางสาวจิตสุภา ประชากูล 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๒๘ นางสาวจุฑามาศ กัณยาบุตร 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๒๙ นางสาวชฎาพร น้อยอินทร์ 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๓๐ นางสาวทัศวรรณ เหล็กดี 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๓๑ นางสาวปริญญา วงรอบ 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๓๒ นางสาวพัชรี นนท์คำวงศ์ 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๓๓ นางสาวพิชญา สายทอง 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๓๔ นางสาวพิทยารัตน์ แสวงลาภ 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๓๕ นางสาวเพชรรัตน์ นนท์คำวงศ์ 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๓๖ นางสาวรัตนาภรณ์ รุ่งโรจน์ 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๓๗ นางสาวรุ่งวิภา นุมัติ 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๓๘ นางสาวลลิตา ป้องงาม 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๓๙ นางสาววรกานต์ รอดบาง 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๔๐ นางสาววรัญญา ถี่ถ้วน 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๔๑ นางสาวสุธิดา ทั่งรอด 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๔๒ นางสาวสุนิสา โยนยาน 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๔๓ นางสาวสุภาพร นวลมูล 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๔๔ นางสาวสุภาภรณ์ ชุ่มชื่น 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๔๕ นางสาวสุวนันท์ ธัญญา 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๔๖ นางสาวแสงสุรีย์พร แซ่เอี้ยว 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๔๗ นางสาวอังคิราภ์ ยาหมู 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๔๘ นางสาวอัญชลี รัตนกุลวลี 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๔๙ นางสาวอิศราพร ฝอยเหลือง 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๕๐ นางสาวอิศราภรณ์ อโนราช 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๕๑ นางสาวอุไรวรรณ ติ๊บปินวงศ์ 15 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๕๒ เด็กชายกฤต ขีดเขียน 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๕๓ เด็กชายกฤษฎิ์ โคกกระเทียม 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๕๔ เด็กชายกัมพล ยะเมืองมอญ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๕๕ เด็กชายจิรวัฒน์ ชัยมงคล 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๕๖ เด็กชายชานนท์ เชาว์ดี 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๕๗ เด็กชายณัฐพล จันทร์โชติ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๕๘ เด็กชายทิฆัมพร อิ่มขำ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๕๙ เด็กชายธนกร ศรีเงิน 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๖๐ เด็กชายปริญญา เขียวโฆต 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๖๑ เด็กชายพัสกร กาฝุ่น 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๖๒ เด็กชายรัตนากร อ้นไหว 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๖๓ เด็กชายราเมศร์ พิมพ์เหมือน 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๖๔ เด็กชายวัชระ ชื่นชอบ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๖๕ เด็กชายวีรศักดิ์ กะบินนา 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๖๖ เด็กชายศุภณัฐ เขตบรรพต 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๖๗ เด็กชายสหรัฐ ครุฑน้อย 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๖๘ เด็กชายสุภัก ประสมวงศ์ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๖๙ เด็กหญิงกัญญาพัชร ญาณปัญญา 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๗๐ เด็กหญิงชาลิสา ช่วยบุญ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๗๑ เด็กหญิงณัฐมล ชุ่มชื่น 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๗๒ เด็กหญิงนฤมล อติวิชญานนท์ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๗๓ เด็กหญิงนวพร จันทะ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๗๔ เด็กหญิงปนัดดา หล่อหลอม 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๗๕ เด็กหญิงปนัสยา สุริวรรณ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๗๖ เด็กหญิงปิยะวรรณ ป๊อกเชื้อ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๗๗ เด็กหญิงพรรณิภา จริตงาม 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๗๘ เด็กหญิงพัชรินทร์ ทับพ่วง 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๗๙ เด็กหญิงเพราพิลาศ ช้าอยู่ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๘๐ เด็กหญิงมานิภา กองเกิด 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๘๑ เด็กหญิงลลิดา รุ่งเรือง 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๘๒ เด็กหญิงวราภรณ์ ชุบเลี้ยง 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๘๓ เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงศ์ใหญ่ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๘๔ เด็กหญิงศศิวิมล สังข์งิ้ว 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๘๕ เด็กหญิงศิริพร ปรีชา 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๘๖ เด็กหญิงสาวิตรี กิ่งจำปา 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๘๗ เด็กหญิงสุจันทรา ทิมเที่ยง 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๘๘ เด็กหญิงสุดารัตน์ พงษ์พิษณุ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๘๙ เด็กหญิงสุทธิษา แก้วเสนา 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๙๐ เด็กหญิงสุพรรษา โมป้อ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๙๑ เด็กหญิงสุวนันท์ สุวรรณนาค 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๙๒ เด็กหญิงโสทะยา แก้วนาง 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๙๓ เด็กหญิงอัสมา ขัดใจ 14 โรงเรียนเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย
สท ๓๖๕๕/๑๗๙๔ เด็กหญิงเพ็ญนภา ตองอ่อน 12 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง ทุ่ง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๗๙๕ เด็กหญิงอรณิชา แสงทอง 12 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง ทุ่ง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๗๙๖ เด็กชายสมพงษ์ ดิษสาย 12 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง ศรีสำโรง ทับผึ้ง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๗๙๗ เด็กชายสิริศักดิ์ แสนผ่อง 12 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง ศรีสำโรง ทับผึ้ง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๗๙๘ เด็กชายอดิศักดิ์ สุวรรณวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง ศรีสำโรง ทับผึ้ง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๗๙๙ เด็กหญิงเมทนี พันตรุษ 12 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง ศรีสำโรง ทับผึ้ง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๐๐ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จงบรรจบ 12 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง ศรีสำโรง ทับผึ้ง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๐๑ เด็กหญิงธีราภรณ์ ศรทรง 14 โรงเรียนวัดคลองโป่ง ศรีสำโรง โสภาราม ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๐๒ เด็กชายวิวัฒน์ เม่นชัง 11 โรงเรียนวัดเตว็ดใน ศรีสำโรง เตว็ดใน ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๐๓ เด็กหญิงสุดารัตน์ ปานทุ่ง 11 โรงเรียนวัดเตว็ดใน ศรีสำโรง เตว็ดใน ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๐๔ เด็กหญิงสุนิสา ป้อมแสง 11 โรงเรียนวัดเตว็ดใน ศรีสำโรง เตว็ดใน ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๐๕ เด็กหญิงอนุสรา จาดเสม 11 โรงเรียนวัดเตว็ดใน ศรีสำโรง เตว็ดใน ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๐๖ เด็กชายธนัช นาคสวน 12 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๐๗ เด็กชายพิเชษฐ์ เจือแสง 12 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๐๘ เด็กชายอธิราช แสงดารา 12 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๐๙ เด็กหญิงชมพูนุซ รุ่งไทย 12 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๑๐ เด็กชายกิตติพงษ์ น้อยนวล 11 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๑๑ เด็กชายรุ่งทวี รอดม่วง 11 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๑๒ เด็กชายวิสิษฐ์ มาคง 11 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๑๓ เด็กหญิงเขมอัปสร ปัญญา 11 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๑๔ เด็กหญิงปริยาภัทร์ อินทร์จันทร์ 11 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๑๕ เด็กหญิงมินมีนา สระทองน้อย 11 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๑๖ เด็กหญิงรัชนีกร อินนาค 11 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง ศรีสำโรง คลองเขนง ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๑๗ เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์ นาคอิ่ม 13 โรงเรียนวังทองวิทยา ศรีสำโรง วังใหญ่ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๑๘ เด็กหญิงจีรพรรณ สลวนรัมย์ 11 โรงเรียนวัดวังใหญ่ ศรีสำโรง วังใหญ่ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๑๙ เด็กชายภูวนันท์ พันธิโกทา 11 โรงเรียนวัดวังใหญ่ ศรีสำโรง วังใหญ่ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๒๐ เด็กชายวรวุฒิ เรืองขำ 11 โรงเรียนวัดวังใหญ่ ศรีสำโรง วังใหญ่ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๒๑ เด็กชายณัฐพงษ์ เทียนฟัก 12 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๒๒ เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ป้อมวงศ์ 12 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๒๓ เด็กหญิงปนัดดา พุ่มชา 12 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๒๔ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขวัญเปรม 12 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๒๕ เด็กชายจตุรพักตร์ พุ่มชื่น 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๒๖ เด็กชายชิตพงศ์ บัวกลิ่น 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๒๗ เด็กชายณัฐวัฒน์ ตุ้มบุตร 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๒๘ เด็กชายนพเก้า วงศ์อ้าย 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๒๙ เด็กชายสิทธิชัย พันธุ์สวัสดิ์ 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๓๐ เด็กชายเอกชัย แดงอ่อง 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๓๑ เด็กหญิงชลธิฌา พรมชาติ 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๓๒ เด็กหญิงโนร์มา เจ๊ะดาโอ๊ะ 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๓๓ เด็กหญิงผกาวรรณ ท้วมอยู่ 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๓๔ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยิ้มประดิษฐ์ 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๓๕ เด็กหญิงสุจิรา ทักกาหลง 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๓๖ เด็กหญิงอรพินท์ กระแสร์ 11 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๓๗ เด็กหญิงพีรวรรณ เจริญสุข 12 โรงเรียนโคกกะทือ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๓๘ เด็กหญิงเพ็ญเรืองรอง อ่ำวงษ์ 13 โรงเรียนเกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๓๙ เด็กชายชัยวัฒน์ น้อยหล่อง 12 โรงเรียนเกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๔๐ เด็กชายตติพร อาจรอด 12 โรงเรียนเกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๔๑ เด็กชายทิวา ดิษฐสาย 12 โรงเรียนเกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๔๒ เด็กชายวทัญญู ทิพย์โหมด 12 โรงเรียนเกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๔๓ เด็กชายศรุตน์ แซ่เอี๊ยบ 12 โรงเรียนเกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๔๔ เด็กหญิงชลนิชา กันหา 12 โรงเรียนเกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง เกาะวงษ์เกียรติ์ ศรีสำโรง
สท ๓๖๕๕/๑๘๔๕ นายนิคม เกิดภู่ 40 วัดหนองโว้ง สวรรคโลก หนองโว้ง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๔๖ นายกฤษฎา แก่นมีผล 36 วัดหนองโว้ง สวรรคโลก หนองโว้ง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๔๗ นายทัพพล กิ่งศักดิ์ 33 วัดหนองโว้ง สวรรคโลก หนองโว้ง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๔๘ นายไพศาล ก้อนคำ 29 วัดหนองโว้ง สวรรคโลก หนองโว้ง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๔๙ นายชวน จิตรเดียว 24 วัดหนองโว้ง สวรรคโลก หนองโว้ง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๕๐ นางวิเชียร แซ่ลี้ 23 วัดหนองโว้ง สวรรคโลก หนองโว้ง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๕๑ นายสาธิต บุญเฉย 21 วัดหนองโว้ง สวรรคโลก หนองโว้ง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๕๒ นางอมรรัตน์ รักบัว 53 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๕๓ นางสาวเยาวดี คู่ควร 27 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๕๔ นางสาวอารีวรรณ ครุฑจับนาค 17 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๕๕ นางสาวมัทณา รอดอยู่ 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๕๖ นางสาวนิรุชา ยกจำนวน 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๕๗ นางสาวฉัตรฑริกา บุญนำ 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๕๘ นางสาวฐิติพร น้อมนุช 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๕๙ นางสาวอภิชญา อุตรฤทธิ์ 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๖๐ นายเพ็ญเพชร ไทยถนอม 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๖๑ นางสาวอัจฉรา ว่านเครือ 15 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๖๒ เด็กหญิงพลอยวรินทร์ เวียงแก้ว 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๖๓ เด็กหญิงชลวรรณ ภวันตุ 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๖๔ เด็กหญิงจตุพร กุนา 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๖๕ เด็กหญิงฉัตรมาภรณ์ คิดเห็น 11 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๖๖ เด็กหญิงบวรรัตน์ เหมรา 11 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สว่างอารมณ์ สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๖๗ นางสาวดารุนณี ขันสาคร 54 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สวรรคโลก คลองยาง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๖๘ นางสาววรัญญา ปิ่นทอง 16 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สวรรคโลก คลองยาง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๖๙ นายสัญลักษณ์ ประมาณ 15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สวรรคโลก คลองยาง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๗๐ เด็กหญิงภาวิดา จำเริญโชค 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สวรรคโลก คลองยาง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๗๑ เด็กหญิงขวัญฤทัย สายปาน 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สวรรคโลก คลองยาง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๗๒ นางสาวศศิธร แท่นยืนนานวงษ์ 16 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สวรรคโลก คลองยาง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๗๓ นางสาวสุภาพร ทองเพียร 15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สวรรคโลก คลองยาง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๗๔ เด็กหญิงปัญญาภรณ์ ร้อยกรอง 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก ท่าทอง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๗๕ เด็กหญิงสุภาวิตา คุ้มสา 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก ท่าทอง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๗๖ เด็กหญิงปาลิตา ทิพย์คูนอก 12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก ท่าทอง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๗๗ เด็กหญิงพรพิมล ทุเรียน 13 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สวรรคโลก ท่าทอง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๗๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชาวนา 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สวรรคโลก ท่าทอง สวรรคโลก
สท ๓๖๕๕/๑๘๗๙ นายอรรถพล ชันยาสูบ 15 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยา สวรรคโลก ท่าทอง สวรรคโลก

~~~~~~~~~