ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดชัยนาท ภาค ๓

ส่งสอบ ๑,๑๙๖ คน ขาดสอบ ๒๗๐ คน คงสอบ ๙๒๖ คน สอบได้ ๗๒๖ คน สอบตก ๒๐๐ คน (๗๘.๔๐%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
ชน ๒๖๕๕/๐๐๐๑ นางสมพันธ์ สังข์วัฒน์ 49 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๐๒ นางสาวชลลดา กัวหา 43 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๐๓ นางชาลิสา เมืองใหญ่ 41 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๐๔ นางสาวสุวัชชา สุราฤทธิ์ 25 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๐๕ นายวงศกร จูเที่ยง 15 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๐๖ นายพงศธร ชื่นชมบุญ 15 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๐๗ เด็กชายอดิศักดิ์ สิงห์ครุธ 14 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๐๘ เด็กชายธนภูมิ รูปเกลี้ยง 13 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๐๙ เด็กหญิงฉัตรนภา ฉ่ำช้างทอง 11 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๑๐ นางศรีวรรณา อุบลสอาด 57 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๑๑ นางแสงระวี เทียนชัย 56 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๑๒ นางจินตนา พุทธโกสัย 55 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๑๓ นางละมาย ฟักขาว 55 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๑๔ นางปิยรัตน์ จิตเปี่ยมวิริยะ 53 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๑๕ นางนุชนาถ อภิชนะกุลชัย 51 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๑๖ นายณัฐพล กลัดสุข 32 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๑๗ นางสาวอัจฉรา อ่อนปาน 29 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๑๘ นางสาวจิราพร ทำทอง 26 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๑๙ นางสาววริษฐา ศรีแก้ว 17 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๒๐ นายไชยวัฒน์ ไชยมนตรี 16 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๒๑ นายทรงวุฒิ กระลาม 16 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๒๒ นายพศวัต สุขชื่น 16 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๒๓ นายไวกูณฐ์ บุญปริก 16 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๒๔ นายกมลภพ สมสร 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๒๕ นายไกรสรณ์ สาเกตุ 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๒๖ นายณัชพล เหลี่ยมจันทร์ 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๒๗ นายณัฐพล สุขเกษม 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๒๘ นายพิทยา ชูสอน 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๒๙ นายพิสิทธิ์ อินทะนาม 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๓๐ นายภักดี ศรีเถกิงกิจ 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๓๑ นายมนัส สืบสี 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๓๒ นายศักดิ์นรินทร์ นามูล 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๓๓ นางสาวณัฐณิชา พลหลำ 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๓๔ นางสาวเพ็ญแข นาโสก 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๓๕ นางสาวรุ่งรัศมี เกิดบุญ 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๓๖ นางสาวศรสวรรค์ อาจจันทึก 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๓๗ นางสาวเสาวลักษณ์ แจ้งกระจ่าง 15 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๓๘ เด็กชายกิตติคุณ ลอยประดิษฐ์ 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๓๙ เด็กชายปรัชญา เจริญมูล 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๔๐ เด็กชายสุธิมนท์ นวลอนงค์ 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๔๑ เด็กชายศิริวัตร์ ง้าวทอง 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๔๒ เด็กหญิงชนากานต์ บังคม 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๔๓ เด็กหญิงฉัตรทิมา แก้วมุ้ย 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๔๔ เด็กหญิงชุติมา เนตรพัตร 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๔๕ เด็กหญิงณัชชา พวกคง 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๔๖ เด็กหญิงนุจรี ตรงเที่ยง 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๔๗ เด็กหญิงพรชนก มองทรัพย์ 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๔๘ เด็กหญิงศิริวรรณ แนบเนียน 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๔๙ เด็กหญิงอาภา พิมพา 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๕๐ เด็กชายเสฎฐวุฒิ ไพโรจน์ 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๕๑ เด็กหญิงณัฐณิธา ศรีสมจิตร 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๕๒ เด็กหญิงวรัชณ์ กิ่งจันทร์ 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๕๓ เด็กหญิงสกาวพรรณ เพ็ชรทอง 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๕๔ เด็กหญิงสุธาสินี สิงห์รอด 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๕๕ นายกิตติพงษ์ จันทรครุฑ 39 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๕๖ นางสิรินาถ พยัคฆชาติ 32 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๕๗ นายไพรหลง คนงาม 31 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๕๘ เด็กชายกิตติพงศ์ ครุฑฉ่ำ 12 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๕๙ เด็กชายกิตติภพ ครุฑฉ่ำ 12 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๖๐ เด็กชายธนพล เกิดน้อย 12 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๖๑ เด็กชายเมธา พุ่มพวง 12 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๖๒ เด็กหญิงจิรารัตน์ เกิดน้อย 12 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๖๓ เด็กหญิงวนาลี เอี่ยมละออ 12 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๖๔ เด็กหญิงวิลาวัณย์ คะชาชัย 12 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๖๕ เด็กหญิงศิรประภา จันทร์บรรจง 12 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
ชน ๒๖๕๕/๐๐๖๖ เด็กชายสมพร คำจันทร์ 14 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๖๗ เด็กชายกิติชัย ไทยวงศ์ 14 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๖๘ นายปัณณวัฒน์ ปัทมเมธิน 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๖๙ เด็กชายณัฐกมล เฉลิมดิษฐ์ 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๗๐ เด็กชายณัฐพงศ์ โสระฐี 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๗๑ เด็กชายณัฐพงษ์ สอนสำราญ 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๗๒ เด็กชายศุภรักษ์ จันทร์อินทร์ 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๗๓ เด็กชายอานนท์ อยู่พุ่ม 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๗๔ เด็กชายเอนก ชำนาญไพร 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๗๕ เด็กชายภควัต ยิ่งมี 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๗๖ นางสาวกาญจนา สัมฤทธิ์ดี 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๗๗ นางสาวธัญจิรา แย้มเดช 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๗๘ นางสาวนภัสสร รามขำ 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๗๙ นางสาวนุชจรี ทัพสกุลศักดิ์ 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๘๐ นางสาวบุญศิตา น้อยเมือง 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๘๑ นางสาวปู สุนทรวรวิทย์ 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๘๒ นางสาวพรวดี จันสุข 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๘๓ นางสาวภคินี น้อยเมือง 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๘๔ นางสาวมันทนา สละพันธ์ 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๘๕ นางสาวศิริลักษณ์ ศาสตรแก้ว 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๘๖ นางสาวสิราวรรณ บัวหลาย 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๘๗ เด็กหญิงเกษศิราพร ทับเส็ง 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๘๘ เด็กหญิงจินดารักษ์ บุญเพ็ง 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๘๙ เด็กหญิงจุฑามาศ ห้อยแดง 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๙๐ เด็กหญิงฐิติมา กุลเกษ 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๙๑ เด็กหญิงณัฐธิดา กิ่มเทิ้ง 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๙๒ เด็กหญิงณัฐธิดา พุชชาคำ 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๙๓ เด็กหญิงธิติยา ปัญญาพร 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๙๔ เด็กหญิงบังอร มลภักดี 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๙๕ เด็กหญิงเบญจวรรณ มลฟักดี 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๙๖ เด็กหญิงพรชนก ผึ้งเถื่อน 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๙๗ เด็กหญิงวรรณกานต์ กล่ำเพ็ง 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๙๘ เด็กหญิงวริศรา คำพา 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๐๙๙ เด็กหญิงสุนิษา รอดนิ่ม 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๐๐ เด็กหญิงอโนทัย ม่วงสิงห์ 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๐๑ เด็กหญิงชลิตา เนี่ยมมา 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๐๒ เด็กหญิงกชกร ภู่เทศ 12 โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๐๓ เด็กหญิงธมลวรรณ สร้อยคำ 12 โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๐๔ เด็กหญิงอัจฉราพร อินทร์เสวก 12 โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๐๕ เด็กชายชฑาวรรษ คนซื่อ 13 โรงเรียนบ้านหนองแค เมืองชัยนาท ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๐๖ เด็กชายพีรพล เอี่ยมพันธ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองแค เมืองชัยนาท ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๐๗ เด็กชายภัควันต์ เจริญสุข 13 โรงเรียนบ้านหนองแค เมืองชัยนาท ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๐๘ เด็กชายเมธี ทาเวียง 13 โรงเรียนบ้านหนองแค เมืองชัยนาท ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๐๙ เด็กชายสิทธิชัย จันทร์มาก 13 โรงเรียนบ้านหนองแค เมืองชัยนาท ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๑๐ เด็กหญิงศศินา กองสันเทียะ 13 โรงเรียนบ้านหนองแค เมืองชัยนาท ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๑๑ เด็กหญิงณัฐกานต์ พรมสละ 13 โรงเรียนบ้านหนองแค เมืองชัยนาท ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๑๒ เด็กหญิงธัญธร มูลละ 13 โรงเรียนบ้านหนองแค เมืองชัยนาท ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๑๓ เด็กหญิงปิยะนันท์ ขันติวงษ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองแค เมืองชัยนาท ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๑๔ นางสาวเมทินี โพธิ์วัฒน์ 15 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) วัดสิงห์ บ่อแร่ วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๑๕ นางสาวศสิธร ไสยาสน์ 15 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) วัดสิงห์ บ่อแร่ วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๑๖ เด็กหญิงลักษิกา กันเกษร 14 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) วัดสิงห์ บ่อแร่ วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๑๗ เด็กหญิงสุภัสสร สุบินมิตร์ 14 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) วัดสิงห์ บ่อแร่ วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๑๘ เด็กหญิงเกวลิน สมคำ 13 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) วัดสิงห์ บ่อแร่ วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๑๙ เด็กหญิงธีร์สุดา เพ็ชรรักษ์ 13 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) วัดสิงห์ บ่อแร่ วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๒๐ เด็กหญิงปาริชาติ ฤาชากุล 13 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) วัดสิงห์ บ่อแร่ วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๒๑ เด็กหญิงรวิวรรณ แสงดี 13 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) วัดสิงห์ บ่อแร่ วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๒๒ เด็กหญิงสุภาภรณ์ พรหมแจ่ม 13 โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) วัดสิงห์ บ่อแร่ วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๒๓ นายวรชน โอรส 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๒๔ นายพิพัฒน์ อภัยนุช 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๒๕ เด็กชายนพดล อ่วมฉิม 14 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๒๖ เด็กชายพัทธดนย์ รอดวงษ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๒๗ เด็กชายวรพันธ์ จูสิงห์ 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๒๘ นางสาวลัดดาวัลย์ กำแพงทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๒๙ เด็กหญิงทิพย์สุดา ปิ่นเทศ 14 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๓๐ เด็กหญิงเจนจิรา ตีตา 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๓๑ เด็กหญิงสุภาพร จูสิงห์ 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๓๒ เด็กหญิงสุภาพร ศรีเมือง 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
ชน ๒๖๕๕/๐๑๓๓ นายศรันธ์ คลังพระศรี 18 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๓๔ นายกิตติธัช จันทร์มา 15 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๓๕ นางสาวธารินี คงบัว 17 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๓๖ นางสาววันเพ็ญ อินจันทร์ 16 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๓๗ นางสาวทราวดี ธรรมสมัย 15 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๓๘ นางสาวขนิษฐา หิรัญสุทธิ์ 15 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๓๙ นางสาวจุฑาทิพย์ กลิ่นหอม 15 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๔๐ นางสาวจุฑามาศ กลิ่นหอม 15 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๔๑ นางสาวนันทวรรณ สุทธิเรืองวงศ์ 15 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๔๒ นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง 15 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๔๓ เด็กหญิงศิริพร โรจน์วิรัชวงศ์ 14 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ดงพระเจดีย์ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๔๔ เด็กชายณัฐพล ตุ่นเงิน 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ หนองมะโมง โพธิ์ทอง หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๔๕ นางยุพิน จบศรี 51 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ หนองมะโมง โพธิ์ทอง หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๔๖ เด็กหญิงสิวิกา ทิศกระโทก 14 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด หนองมะโมง โพธิ์ทอง หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๔๗ นายธนาวุฒิ อิ่มสกุล 26 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๔๘ นางบังอร แพงมี 50 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๔๙ นางสาวชุติมา ภู่เทศ 15 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๕๐ เด็กหญิงน้ำอ้อย ศรีบุญเพ็ง 14 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองมะโมง หนองตะขบ หนองมะโมง
ชน ๒๖๕๕/๐๑๕๑ นายชัยเจริญ อดิสรณกุล 18 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๕๒ นายเดชา กาฬภักดี 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๕๓ นายเกรียงไกร วรรณศรี 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๕๔ นายณัฐวุฒิ ประยูรเจริญชัย 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๕๕ นายรัฐกร เกตุอ่อน 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๕๖ นายศุภเศรษฐ์ ภู่ประดิษฐ์ 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๕๗ เด็กชายอภิสิทธิ์ วงษ์โพย 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๕๘ เด็กชายปัญญา พรมฮวด 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๕๙ เด็กชายภานุพงษ์ หลำเทียน 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๖๐ เด็กชายวรายุทธ์ บุญวาส 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๖๑ เด็กชายสารสิทธิ์ พูลสมบัติ 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๖๒ เด็กชายกำพล ชื่นทอง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๖๓ เด็กชายณัฐวุฒิ โตบัว 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๖๔ เด็กชายคชสาร ศรีทองฤทธิ์ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๖๕ เด็กชายณัฐสิทธิ์ เชียงสิน 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๖๖ เด็กชายศตวรรษ คำมี 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๖๗ เด็กชายอดิศร เฉลยกลิ่น 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๖๘ นางสาวสุวนันท์ เหรียญทอง 18 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๖๙ นางสาวนวรัตน์ เผือกเพ็ง 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๗๐ นางสาวกฤติยานี แขกใจเย็น 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๗๑ นางสาวอนงลักษณ์ เฉลิมชัยมงคล 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๗๒ นางสาวอินทุอร ราชจำเริญ 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๗๓ นางสาววราพร ทาเอื้อ 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๗๔ นางสาวธันยา ทองชื่น 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๗๕ นางสาวชนาภัทร วนัสบดี 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๗๖ นางสาวนุชนาฏ พรมมา 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๗๗ นางสาววรัญญา เอี้ยงปาน 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๗๘ นางสาวอาภาศิริ แจ่มจ่าย 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๗๙ นางสาวพนิดา ดำนิล 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๘๐ นางสาวอวยพร โพธิสาร 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๘๑ นางสาวชนาภา วนัสบดี 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๘๒ นางสาวชีวาพร ทรัพย์เพ็ชร 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๘๓ นางสาวธนพร บุญปลูก 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๘๔ นางสาวธนัญญา จุ้ยแจ้ง 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๘๕ นางสาวธนัญญา สุริยา 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๘๖ นางสาวปิยาพัชร์ นาคสังข์ 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๘๗ นางสาวรักษิณา กวีขำคม 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๘๘ นางสาวลัทธวรรณ จุ้ยเปี่ยม 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๘๙ นางสาววรรณนิสา ดาราโพธิ์ 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๙๐ นางสาวสไบทิพย์ ทิวาวงษ์ 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๙๑ นางสาวสุกัญญา พลนิกร 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๙๒ นางสาวสุธาสินี ครสุวรรณ์ 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๙๓ นางสาวสุธาสินี จบศรี 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๙๔ นางสาวสุมีนตรา ผงจันทึก 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๙๕ นางสาวสุริยาพร พรมพุทธ 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๙๖ นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิเศษ 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๙๗ เด็กหญิงมนฑกานติ์ ศรีทิพย์ 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๙๘ เด็กหญิงณัฐพร มะหิงษา 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๑๙๙ เด็กหญิงกนกวรรณ เชียงสิน 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๐๐ เด็กหญิงกันยารัตน์ เปียจันทร์ 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๐๑ เด็กหญิงจันทิมา ทองมูล 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๐๒ เด็กหญิงช่อกนก สาระนิตย์ 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๐๓ เด็กหญิงฐิติมา บัวอุไร 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๐๔ เด็กหญิงดรุณี วิวัชวงศ์ 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๐๕ เด็กหญิงนภาพรรณ ฉลอมประโคน 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๐๖ เด็กหญิงนฤมล กันยาประเสริฐ 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๐๗ เด็กหญิงปวีกรณ์ บุญเติมเต็ม 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๐๘ เด็กหญิงพิมวาด แพเขียว 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๐๙ เด็กหญิงลัทธวรรณ โฉมเชิด 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๑๐ เด็กหญิงอรวรรญา นุ่มดี 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๑๑ เด็กหญิงทินมณี มั่งมี 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๑๒ เด็กหญิงจันทิมา ศรีโมรา 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๑๓ เด็กหญิงดวงกมล เข็มทอง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๑๔ เด็กหญิงนงลักษณ์ ปุ่นศรี 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๑๕ เด็กหญิงปัทมา ภูษิต 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๑๖ เด็กหญิงพรนภัส กงชัย 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๑๗ เด็กหญิงโสภา แอ๋วกอง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๑๘ เด็กหญิงอัญชลี ปรีต้อย 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๑๙ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองคำ 12 โรงเรียนไกรราษฎ์วิทยา หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๒๐ เด็กชายณัฐพล เข็มเงิน 12 โรงเรียนไกรราษฎ์วิทยา หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๒๑ เด็กชายกฤษดา ปานดวง 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๒๒ เด็กชายธรรมรัตน์ ปั้นเหน่ง 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๒๓ เด็กชายธีรโชติ โพธิ์โต 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๒๔ เด็กชายภูวมินทร์ กลมเกลี้ยง 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๒๕ เด็กชายอานนท์ สุ่มนิ่ม 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๒๖ เด็กชายโอกาส พึ่งพวก 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๒๗ เด็กหญิงโชติรส เพ็ชรโต 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๒๘ เด็กหญิงฑิฆัมพร ภูที 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๒๙ เด็กหญิงนวพล จันทร์ประทักษ์ 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๓๐ เด็กหญิงธัญลักษณ์ บัวลอย 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๓๑ เด็กหญิงพรรณราย โยมศรี 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๓๒ เด็กหญิงสมฤดี ชาที 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๓๓ เด็กชายพรเทพ คำแผง 12 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๓๔ เด็กชายศรัญญ์ ยิ้มเกลี้ยง 12 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๓๕ เด็กหญิงปวันรัตน์ หมวกทอง 14 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๓๖ เด็กหญิงฐิติพร จันทร์แก้ว 12 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๓๗ เด็กหญิงณิชาวีร์ อ่อนคำ 12 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๓๘ เด็กหญิงทิมพิกา รุ่งโรจน์ 12 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๓๙ เด็กหญิงบุษกร อินทร์ทอง 12 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๔๐ เด็กหญิงพรนิภา กงชัย 12 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๔๑ เด็กหญิงพิราวรรณ แจ้งเนตร 11 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๔๒ นายกรีฑา เทียมทัน 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๔๓ นายวิศรุต ดอนไพรธรรม 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๔๔ นายชลธี สระทองล้อม 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๔๕ นายทรงชัย มั่นเจ๊ก 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๔๖ นายธนาทร ทาประดิษฐ์ 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๔๗ นายมณเฑียร ขำกล่ำ 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๔๘ นายศุภชัย ปานทองคำ 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๔๙ นายศิวพงษ์ พลเล็ก 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๕๐ นางสาวเทพศิรินทร์ ทองประสม 18 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๕๑ นางสาวกัลยา เกตุขาว 18 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๕๒ นางสาวจิตินันท์ จันทร์งาม 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๕๓ นางสาวตรีสุคนธ์ เสร็จกิจ 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๕๔ นางสาวพิณพิรัตน์ เทียนชัย 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๕๕ นางสาวเพียงพร เทศเขียว 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๕๖ นางสาวมณีรัตน์ ภาวะนาวิเศษ 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๕๗ นางสาววิจิตรา ทิพย์รักษ์ 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๕๘ นางสาวศุภรัตน์ ม่วงการกิจ 17 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๕๙ นางสาวชฎาภรณ์ ราตรี 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๖๐ นางสาวณัฐวรรณ ชัยโชคอำนวย 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๖๑ นางสาวรักษิณา แก้วเขียว 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๖๒ นางสาววรัญญา สมบูรณ์ 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๖๓ นางสาวสิราวรรณ สอนทรัพย์ 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๖๔ นางสาวสิริรัตน์ เงินคำ 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๖๕ นางสาวสิริพร ลิ้มเจริญ 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๖๖ นางสาวสุวรรณี มะลิทอง 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๖๗ นางสาวอมรรัตน์ บุญนา 16 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๖๘ นางสาวกนกเพชร แก้วสมบัติ 15 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๖๙ นางสาวสุณัฐธิดา ยอดดำเนิน 15 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๗๐ นางสาวสุพัชตรา บุญมี 15 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๗๑ นางสาวสุรัมภา วอเพ็ชร 15 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๗๒ นางสาวสุวพัชร วอเพ็ชร 15 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๗๓ นางสาวอารีรัตน์ แก้วจันทร์ 15 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๗๔ นางสาวชลดา วงษ์ทองดี 15 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๗๕ นางสาวอินทิรา เอี่ยมสอาด 15 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๗๖ เด็กหญิงเพนนี แสงอาวุธ 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๗๗ เด็กหญิงสุชาดา สว่างแสง 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๗๘ เด็กหญิงชนาภา สระทองล้อม 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๗๙ เด็กหญิงสุพรรษา ดวงแก้ว 14 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรมฯ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๘๐ เด็กหญิงญาณิศา ลายพา 13 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรมฯ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๘๑ เด็กหญิงอภัยวรรณ ซะซิกุล 13 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรมฯ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๘๒ เด็กหญิงอุบลวรรณ พรหมมา 13 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรมฯ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๘๓ เด็กหญิงชฎาพร กลิดนิล 12 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม หันคา วิจิตรังสิตาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๘๔ เด็กหญิงรจนา บุญเลิศ 12 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม หันคา วิจิตรังสิตาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๘๕ เด็กชายธนพนธ์ ภูมิภักดิ์ 11 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม หันคา วิจิตรังสิตาราม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๘๖ เด็กชายณวพงษ์ พรมรังษี 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๘๗ เด็กชายณัฐวุฒิ ใจดี 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๘๘ เด็กชายทัศนัย บุญเรือง 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๘๙ เด็กชายไพรวัลย์ แก้วศรีงาม 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๙๐ เด็กชายธีระชัย ขำกล่ำ 11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๙๑ เด็กหญิงธิติยา ม่วงพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๙๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ อินสว่าง 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๙๓ เด็กหญิงสิริวรรณ อ่อนคำ 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๙๔ เด็กหญิงสุนันทรา จอมมิ่ง 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๙๕ เด็กหญิงเปรมวดี ปรางทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๙๖ นายกอบโชค อ่วมสิงห์ 15 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๙๗ นายฐิติโชติ กลิ่นรส 15 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๙๘ นายวิวัฒน์ นกไทย 15 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๒๙๙ นายสันติ บุญเงิน 15 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๐๐ นายเอกรัฐ ทนช่างยา 15 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๐๑ เด็กชายธนกิจ อินสว่าง 14 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๐๒ เด็กชายภัทรภณ พุกมาก 13 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๐๓ นางสาวกิ่งสน บุญชื่น 15 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๐๔ นางสาวปิยดา คงเผือก 15 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๐๕ นางสาวอนุธิดา เปี่ยมสิน 15 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๐๖ เด็กหญิงมาริศรา มะลิอ่อง 13 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๐๗ เด็กหญิงสมิตรา อรัมพร 13 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๐๘ เด็กหญิงอักษร สงวนนาม 13 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๐๙ เด็กชายณัฒวัตร ขำทัพ 12 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๑๐ เด็กชายเดชาพล เผือกเพ็ง 12 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๑๑ เด็กชายเดชาวัต เผือกเพ็ง 12 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๑๒ เด็กชายอภิชัย ขาวจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๑๓ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พวงสุข 11 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๑๔ เด็กชายนพดล ทองชื่น 12 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๑๕ เด็กชายนิรันดร กลัดเงิน 12 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๑๖ เด็กชายอาทิตย์ พึ่งพวก 12 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๑๗ เด็กหญิงภานุมาศ ขำกล่ำ 12 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๑๘ เด็กหญิงรัตนภรณ์ ชาลีอ่อน 12 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๑๙ เด็กหญิงนันทวัน จิตรดา 12 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๒๐ เด็กหญิงวิยะดา พลนิกร 12 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๒๑ เด็กหญิงภาพิมล แก้วเขียว 11 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๒๒ เด็กหญิงพรชนก บุญลือ 12 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หันคา ศรีเจริญธรรม หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๒๓ นางอภัสนันท์ โชติจิรธนาศักดิ์ 49 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๒๔ นางทิพย์ณภัช ทั่งทอง 31 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๒๕ นางสาวศศิธร รักสัตย์ 29 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๒๖ เด็กชายธนาดล สนธิรอต 13 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๒๗ เด็กชายพีรพัตร มาโต 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๒๘ เด็กชายก้องสกุล ทั่งเหมือน 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๒๙ เด็กชายกิตติพงษ์ พลีสัตย์ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๓๐ เด็กชายกีรติ บัวเพ็ชร 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๓๑ เด็กชายเจษฎากร สาตรา 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๓๒ เด็กชายเฉลิมชัย บุญทอง 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๓๓ เด็กชายชญานนท์ ชูสิงห์ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๓๔ เด็กชายชัชชัย แสนหาญ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๓๕ เด็กชายชิริว หุ่นดี 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๓๖ เด็กชายธนกร เผือกผ่อง 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๓๗ เด็กชายธนพล ชักนำ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๓๘ เด็กชายธนาธิป ศรีศักดา 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๓๙ เด็กชายนันทชัย ทองน้อย 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๔๐ เด็กชายปัญญา บัวทอง 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๔๑ เด็กชายพงศกร รอดย้อย 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๔๒ เด็กชายพัทธดนย์ ภูชาญ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๔๓ เด็กชายวุฒิชัย โหมแพน 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๔๔ เด็กชายศิริวัฒน์ ป้อมโคก 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๔๕ เด็กชายอนันต์ จูสิงห์ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๔๖ เด็กชายเกียรติศักดิ์ ลิ้มวชิรอาทร 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๔๗ เด็กชายชิษณุพงศ์ สรรคพงค์วิทิต 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๔๘ เด็กชายฐนกร อยู่ระหัส 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๔๙ เด็กชายปกป้อง จิวตระกูล 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๕๐ เด็กชายพชรพล พิมพ์แก้ว 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๕๑ เด็กชายพัธกร ศรีเดช 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๕๒ เด็กชายภาณุวัฒน์ กาฬภักดี 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๕๓ เด็กชายสถิตคุณ บุญลือ 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๕๔ เด็กชายธนพล พุ่มจำปา 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๕๕ เด็กหญิงกรวรรณ การภักดี 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๕๖ เด็กหญิงเกวลิน การภักดี 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๕๗ เด็กหญิงเกศวรินทร์ มามี 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๕๘ เด็กหญิงจันทร์จิรา ดอนไพรธรรม 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๕๙ เด็กหญิงณัฐชา สุเยาว์ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๖๐ เด็กหญิงดวงพร ทั่งทอง 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๖๑ เด็กหญิงตรีรัตน์ มีโพธิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๖๒ เด็กหญิงทิตยาภรณ์ จันจิราโชติสิน 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๖๓ เด็กหญิงธัญชนก นาคบัว 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๖๔ เด็กหญิงนภัสสร มีเมืองตูม 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๖๕ เด็กหญิงนิชาภา ภาคินหิรัญ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๖๖ เด็กหญิงพรปวีณ์ ชินธนาเรืองหิรัญ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๖๗ เด็กหญิงระตี พวงดอกไม้ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๖๘ เด็กหญิงวิกาวี ศรีจันทร์ 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๖๙ เด็กหญิงสโรชา เรืองงาม 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๗๐ เด็กหญิงสิราวรรณ ล้อมรื่น 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๗๑ เด็กหญิงสุธีธิดา เกษร 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๗๒ เด็กหญิงสุวรรณา หมวกทอง 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๗๓ เด็กหญิงอาธิตยา บัวสิน 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๗๔ เด็กหญิงอาภาพร ชูเชิด 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๗๕ เด็กหญิงกัณฐมณี เหล่าจูม 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๗๖ เด็กหญิงแก้วตา แก้วนะ 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๗๗ เด็กหญิงจันทพร ศรีพินิตชัย 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๗๘ เด็กหญิงจิตลัดดา พรมรังษี 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๗๙ เด็กหญิงจิรภิญญา น้ำจันทร์ 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๘๐ เด็กหญิงชุติกาญจน์ รอดย้อย 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๘๑ เด็กหญิงญาณิศา จันทร์ดี 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๘๒ เด็กหญิงธรรมภรณ์ วัฒนสิงห์ 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๘๓ เด็กหญิงธัญญณิชา แพรเพ็ชร 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๘๔ เด็กหญิงนรินทรภรณ์ สุดมี 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๘๕ เด็กหญิงพนิตนันท์ นุชนารถ 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๘๖ เด็กหญิงมุกระวี วสุวิทย์ 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๘๗ เด็กหญิงรักษิณา ครุธช่างทอง 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๘๘ เด็กหญิงวริศรา เลิกเทศ 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๘๙ เด็กหญิงวิชญาพร กาฬภักดี 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๙๐ เด็กหญิงวิชุเนตร กลิ่นขวัญ 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๙๑ เด็กหญิงวิณัฐดา กล่ำดี 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๙๒ เด็กหญิงสิตานันท์ ทองมี 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๙๓ เด็กหญิงอมรรัตน์ น้ำจันทร์ 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๙๔ เด็กหญิงสุกัญญา กาบแก้ว 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๙๕ นายบุญยก เชาวนเกตุ 55 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๙๖ นายคมสัน คนองเดช 29 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๙๗ นายกันตวิชญ์ วรรณทอง 15 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๙๘ นายไกรสร อ่อนคำ 15 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๓๙๙ นายจักรี ลาภขุนทด 15 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๐๐ เด็กชายกำพล ชูใหม่ 14 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๐๑ นางวรารัตน์ พิเมย 41 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๐๒ นางสาวเกศริน ไพรมุ้ย 29 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๐๓ นางสาวเกษราภรณ์ เกตุแก้ว 29 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๐๔ นางวีณา พึ่งเจียม 29 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๐๕ เด็กหญิงยุวดี เทียนชัย 13 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๐๖ เด็กชายสมยศ ทับสินครา 12 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๐๗ เด็กหญิงธิดา วงศ์ษาบุตร 12 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๐๘ เด็กหญิงยุวธิดา แดงชอบกิจ 12 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๐๙ เด็กหญิงปวีณา ทับทิมทอง 11 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๑๐ เด็กหญิงวรัญญา สวนชูผล 11 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๑๑ เด็กหญิงสุภาวดี ดอนไพรธรรม 11 โรงเรียนดอนสีนวนฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๑๒ นายภคพงษ์ ผิวขาว 15 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๑๓ เด็กชายกิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว 14 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๑๔ เด็กชายจักรกฤษณ์ นาคสิงห์ 14 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๑๕ เด็กชายสราวุฒิ แก้วเขียว 14 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๑๖ เด็กชายวิทยา สุ่มพ่วง 13 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๑๗ เด็กชายอำพล โฉมเชิด 13 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๑๘ เด็กชายบรรณสรณ์ แก้วสมบัติ 12 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๑๙ เด็กชายพัทธดลย์ แสงแก้ว 11 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๒๐ เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีไพรสณฑ์ 14 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๒๑ เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ริมเพลิง 14 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๒๒ เด็กหญิงขนิษฐา เกิดแก้ว 13 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๒๓ เด็กหญิงรัตนา สอนสระคู 13 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๒๔ เด็กหญิงวลัยพร ดอนละไพร 13 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๒๕ เด็กหญิงศิริลักษณ์ กลีบบัวบาน 13 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๒๖ เด็กหญิงสตรีรัตน์ สีดาฟอง 13 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๒๗ เด็กหญิงสุนิสา พุกทอง 13 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๒๘ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เอี่ยมละออ 13 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๒๙ เด็กหญิงกัลยารัตน์ พระสุทธิกรรม 12 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๓๐ เด็กหญิงบุษบา กันยา 12 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๓๑ เด็กหญิงรวินันท์ พุกทอง 12 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๓๒ เด็กหญิงปวีณา ยอดดำเนิน 12 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๓๓ เด็กหญิงสุวรรณา เจตกสิกร 12 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๓๔ เด็กหญิงณัฏฐริณีย์ พรมแสง 11 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๓๕ เด็กหญิงทิฆัมพร พุกทอง 11 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๓๖ เด็กหญิงสุพรรณษา ไซรงามสม 11 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
ชน ๒๖๕๕/๐๔๓๗ เด็กหญิงกุลธิดา สิงห์สม 12 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๓๘ เด็กหญิงอณัฐศร พุ่มจำปา 12 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๓๙ เด็กหญิงสุพัตรา สุ่ยหนองไผ่ 12 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๔๐ เด็กหญิงอิงนภา ป้อมพิจิตร 12 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๔๑ เด็กชายเจษฎา ใยทองหลาง 14 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๔๒ เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญยัง 14 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๔๓ เด็กหญิงณัฐฐา ฉุนจังหรีด 14 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๔๔ เด็กหญิงปุณณภา ยอดเนียม 14 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๔๕ เด็กหญิงสุภิดา ดอนสระไพร 14 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๔๖ เด็กหญิงชลลดา ชุ่มจุ้ย 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๔๗ เด็กหญิงธิตินันท์ มณีน้อย 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๔๘ เด็กหญิงพรทิพย์ เอี่ยมสะอาด 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๔๙ เด็กชายมงคล ครคง 14 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๕๐ เด็กชายพิเชษฐ์ สุวรรณ 14 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๕๑ เด็กชายวรเมธ ศรีวันนา 14 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
ชน ๒๖๕๕/๐๔๕๒ เด็กชายทัศน์พล ฉินเจริญ 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๕๓ เด็กหญิงชไมพร วังขวัญ 12 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๕๔ เด็กชายอรรคเดช สาครชาติ 14 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๕๕ เด็กหญิงกนกพร สวรรค์รัมย์ 14 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๕๖ เด็กหญิงบุศรินทร์ รอดหลง 14 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๕๗ เด็กหญิงอารียา แซ่ดั่น 14 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๕๘ นางสาวขวัญชนก สอาดศรี 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี มหาธาตุ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๕๙ นางสาวพัชราภรณ์ ลาภเกิน 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี มหาธาตุ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๖๐ เด็กหญิงขวัญจิรา ไทยเขียว 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สองพี่น้อง สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๖๑ เด็กหญิงศรัญญา เกศภูเขียว 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี หัวตะพาน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๖๒ เด็กหญิงกชกร นามเจริญ 11 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๖๓ นายธนวัฒน์ ขำนิล 15 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๖๔ เด็กชายชนะชล ใจกองละ 14 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๖๕ เด็กชายดิลกธรรม ขำนิล 13 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๖๖ เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชูมก 11 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๖๗ นางสาวกรรณิการ์ มีวงษ์ 15 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๖๘ นางสาวศิราพร คุ้มนุช 15 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๖๙ เด็กหญิงกนกวรรณ นิ่มทอง 14 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๗๐ เด็กหญิงจันทรรัตน์ หมื่นกล้า 14 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๗๑ เด็กหญิงจิราพร ชันตะ 14 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๗๒ เด็กหญิงปัทมาพร เอมศรี 14 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๗๓ เด็กหญิงปัทมวรรณ คงดอน 14 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๗๔ เด็กหญิงวันนิษา ช้ำเกตุ 14 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๗๕ เด็กหญิงอาริสา สุทธิปิยภัทร 14 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๗๖ เด็กหญิงภัทรพร ดวงตรา 12 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๗๗ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เป้าทอง 12 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๗๘ เด็กหญิงเกวลี คำแผง 11 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๗๙ เด็กหญิงพรไพลิน กล่ำดี 11 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๘๐ นายเอกรัตน์ เกตุมาก 15 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๘๑ เด็กชายสุติศักดิ์ ปกป้อง 14 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๘๒ นางสาวพรจรัส ขำสม 15 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๘๓ นางสาวชลลดา สุภาพเนตร 15 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๘๔ เด็กหญิงจุฑามาศ นาคนิล 14 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๘๕ นางสาวกนกวรรณ วัดชัย 15 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๘๖ นางสาวทิพยาภรณ์ จั่นหนู 15 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๘๗ เด็กชายคธาวุฒิ ยิวคิม 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๘๘ เด็กชายวิชยุตม์ เดชครฑ 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๘๙ เด็กหญิงชลธิชา บรรทัต 14 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๙๐ เด็กหญิงจรัสพร ยิ้มจันทร์ 13 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๙๑ เด็กหญิงจิราวรรณ อยู่โต 13 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๙๒ เด็กหญิงปาริฉัตร์ บัวทอง 13 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๙๓ เด็กหญิงจินดา เปลี่ยนคล้าย 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๙๔ เด็กหญิงจุฑามาส บุญโต 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๙๕ เด็กหญิงฐิตินันท์ เพิ่มภักดี 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๙๖ เด็กหญิงดาราวดี บุญรัตน์ 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๙๗ เด็กหญิงอสริยา พลเสนีย์ 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๙๘ เด็กหญิงอัญชุลี คล้ายคลึง 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๔๙๙ เด็กชายชินดนัย ยอดดำเนิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๐๐ นางสาวธัญลักษณ์ สุขชื่น 15 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๐๑ เด็กหญิงกาญจนา มั่นปาน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๐๒ เด็กหญิงเจนจิรา แสงจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๐๓ เด็กหญิงจันทิมา วงษ์สิงห์ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๐๔ นายศุภชัย ยิ้มแจ้ง 15 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๐๕ นายทรงวุฒิ แสงศักดิ์ 15 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๐๖ นายอัฐพล ปลั่งดี 15 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๐๗ เด็กชายศรชัย สุ่มงาม 14 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๐๘ เด็กชายสิทธิชัย สุดมี 14 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๐๙ เด็กชายธนาธิป มีโพธิ์ 14 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๑๐ เด็กชายจักรพันธ์ เพ็ชรน้อย 14 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๑๑ เด็กชายวุฒิพงษ์ สุวารี 12 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๑๒ เด็กชายนพรัตน์ สิงห์สาธร 11 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๑๓ นางสาวกรกนก ผิวเงินยวง 15 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๑๔ นางสาวภัทธิรา แตงเข็ม 15 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๑๕ นางสาวสุธาทิพย์ ใจเสนา 15 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๑๖ เด็กหญิงสร้อยฟ้า ฉุนหอม 14 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๑๗ เด็กหญิงณัฐการุณ ทุ่มประเสริฐ 14 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๑๘ เด็กหญิงเกศกนก เอี่ยมจุ้ย 13 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๑๙ เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์โตศรี 13 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๒๐ เด็กหญิงรัตนาพร ยอดยนสุข 13 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๒๑ เด็กหญิงภาพิมล ชาตะ 13 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๒๒ เด็กหญิงสุทธนี บุญเจริญสุขพิศาล 11 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๒๓ เด็กหญิงอารียา จันทร์ปลี 11 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๒๔ เด็กชายวัชรพล พิมพิเศษ 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๒๕ นางเพ็นนี ขำปาน 57 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๒๖ นางวาสนา มีเคลือบ 41 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๒๗ เด็กหญิงจุฑามาศ เอี่ยมพันธ์ 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๒๘ เด็กชายสุทธิพงศ์ พันธ์หนอย 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๒๙ เด็กหญิงชิดชนก หริ่งรอด 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๓๐ เด็กหญิงรุ่งรจี ทับบุรี 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๓๑ เด็กหญิงทิพวรรณ อิ่มมณี 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๓๒ เด็กหญิงวราภรณ์ ไล้สมุทร 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๓๓ เด็กหญิงนุชนารถ พุ่มเจริญ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๓๔ เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์ทอง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๓๕ นายศิริพันธ์ แก้วมาลา 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๓๖ นายพัชระ สมานวงศ์ 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๓๗ นายพรชัย ศรีไพร 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๓๘ เด็กชายทศพร โพธิ์ชะคุ้ม 13 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๓๙ เด็กชายสิทธิโชค มาตรศรี 13 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๔๐ เด็กชายภราดร สุขสบาย 12 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๔๑ นางสาววัลวิสา พงษ์สุวรรณ์ 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๔๒ นางสาวสุพรรณี แก้วรัตน์ 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๔๓ นางสาววรรณา สมเงิน 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๔๔ นางสาวสิริธร พลอึ่ง 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๔๕ นางสาวเหมือนฝัน แก้วล่องเพ็ชร 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๔๖ เด็กหญิงกมลชนก บัวทอง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๔๗ เด็กหญิงศิราณี อ่ำศรี 14 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๔๘ เด็กหญิงกฤติยา รอบรู้ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๔๙ เด็กหญิงวิไลวรรณ นิลทับ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๕๐ เด็กหญิงสุจิตรา ถาติด 14 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๕๑ เด็กหญิงนันท์นภัส มาตราช 13 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๕๒ เด็กหญิงนัสศิพร พลับเกลี้ยง 13 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๕๓ เด็กหญิงวราภรณ์ ตุ้มหอม 13 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๕๔ เด็กหญิงวิภาพร คงเกิด 13 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๕๕ เด็กหญิงฐิตาภา ประจง 12 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๕๖ เด็กหญิงวรรณภา สีทับทิม 12 โรงเรียนวัดสนามชัย สรรคบุรี สนามชัย สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๕๗ เด็กหญิงมยุรา แสงมะณี 11 โรงเรียนวัดสนามชัย สรรคบุรี สนามชัย สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๕๘ เด็กชายอรรคพล คุ้มประดิษฐ์ 13 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๕๙ เด็กหญิงปัทมวรรณ สมศรี 11 โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๖๐ เด็กชายสุทธิพงศ์ แสนยินดี 12 โรงเรียนวัดท่า สรรคบุรี ใหม่เจริญธรรม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๖๑ เด็กหญิงอรณี อินทร์เอม 12 โรงเรียนวัดท่า สรรคบุรี ใหม่เจริญธรรม สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๖๒ นายธุวานนท์ ตุ้มคุ้ม 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๖๓ นายครินทร์ คุ้มจุ่น 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๖๔ นายคงกฤช คงเจริญ 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๖๕ นายรัชชานนท์ บรรลือทรัพย์ 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๖๖ นายกรรชัย สาธานี 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๖๗ นายกิตติพงษ์ โพธิ์แก้ว 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๖๘ นายชุติวัต สังข์ทอง 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๖๙ นายธนกร มหาภู่ 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๗๐ นายปริญญา แป้นศิริ 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๗๑ นายเผดิมยศ คุ้มกอง 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๗๒ นายวรพรต เพ็งอุ่น 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๗๓ นายวุฒิชัย จุ้ยแจ้ง 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๗๔ นายอนวัช พงษ์วิจิตร 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๗๕ นายปณต พลับเที่ยง 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๗๖ นายพรีวัฒน์ นนจิ๋ว 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๗๗ เด็กชายจักรกฤษ ดีสม 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๗๘ เด็กชายทัศน์พล ก้อนทอง 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๗๙ เด็กชายภานุพงษ์ คุ้มกอง 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๘๐ เด็กชายภูวนาท มณฑา 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๘๑ เด็กชายวัฒน อัคพุฒ 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๘๒ นางสาวสุภาพร ยอดทรง 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๘๓ นางสาวอลิสา บุญเนียม 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๘๔ นางสาวนิตยา บุญเงิน 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๘๕ นางสาวนุจรี สารี 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๘๖ นางสาวพรรณรายณ์ สระเอี่ยม 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๘๗ นางสาวศิริพักตน์ เกษศิริ 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๘๘ นางสาวสิราวรรณ ขำหลง 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๘๙ นางสาวสุฑาธินี ใจอักษร 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๙๐ นางสาวสุนิสา รอดทอง 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๙๑ นางสาวสุภัคตรา ฉายเชิด 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๙๒ นางสาวกนกนันต์ ม้วนหนู 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๙๓ นางสาวกมลพัตร ขวัญศรี 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๙๔ นางสาวนภัสสร ภาวธนา 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๙๕ นางสาวนัชชา บุญเมือง 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๙๖ นางสาวศยามล ขาวใส 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๙๗ นางสาวศิริลักษณ์ สารทูลสิงห์ 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๙๘ นางสาวศิริวิมล อ่ำสุรา 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๕๙๙ เด็กหญิงทักษิณา แย้มคล้าย 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๐๐ เด็กหญิงอัจฉรา อ่อนสำลี 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๐๑ นางสาวอนุธิดา หริ่มแก้ว 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๐๒ เด็กชายชนาธิป นาหลวง 14 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๐๓ เด็กหญิงกุสุมา สวัสดี 14 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๐๔ เด็กหญิงวิรดา ศรีน้อย 14 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๐๕ เด็กหญิงปุณยวีร์ อิ่มคลี่ 14 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๐๖ เด็กชายธนานันท์ ทัศนีย์คติภากร 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๐๗ เด็กชายวิศวะ โบราณ 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๐๘ เด็กชายสืบพงษ์ สุริฉาย 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๐๙ เด็กชายพชรพงษ์ การิศ 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๑๐ เด็กหญิงสุรัสวดี แป้นขำ 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๑๑ เด็กหญิงนภัสจันทร์ นาคชุ่ม 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๑๒ เด็กหญิงลลิตา กลิ่นแมน 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๑๓ เด็กหญิงสุรพงศ์ อ่วมศรี 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๑๔ เด็กหญิงพรชิตา ฉิมวัย 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๑๕ เด็กหญิงสโรชา จันทร์เจริญ 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๑๖ เด็กหญิงจันทิมา แป้นศิริ 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๑๗ เด็กหญิงชัญญานุช จงธนวดี 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๑๘ เด็กหญิงธิตินันท์ จันทนานาค 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๑๙ เด็กหญิงน้ำผึ้ง สุขน่วม 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๒๐ เด็กหญิงสุวภา ปาณินท์ 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๒๑ นางสาวนุสรา หยวกอ่อง 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๒๒ นางสาวอารีรัตน์ ยมนุช 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๒๓ นางสาวสุภาศิริ คคุ้มกอง 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๒๔ นางสาวพัชชา ศรีเถื่อน 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๒๕ นางสาวไพเราะ เขม่นกิจ 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๒๖ เด็กชายณัฐวัตร ผลดี 12 โรงเรียนวัดจันทน์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๒๗ เด็กหญิงปภาวดี สายทอง 12 โรงเรียนวัดจันทน์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
ชน ๒๖๕๕/๐๖๒๘ นายกิรติ ขวัญชัย 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๒๙ นายจักรพันธ์ สวนจุ้ย 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๓๐ นายไชยา บัวบุตร์ 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๓๑ นายไชยา อยู่ชุ่ม 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๓๒ นายณัฐพล นาคชุ่ม 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๓๓ นายติรวัฒน์ คำเพ็ง 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๓๔ นายธนธรณ์ จันทร์เจริญ 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๓๕ นายธนภัทร โมพันธ์ 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๓๖ นายวรวิทย์ ปลูกทรัพย์ 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๓๗ นายสินมหัต แสงกระจ่าง 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๓๘ นายสิริพงษ์ พงษ์โต 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๓๙ เด็กชายจัรกฤษ์ ปิ่นทอง 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๔๐ เด็กชายธีรภัทร พึ่งนุ่ม 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๔๑ นางสาวพรชิตา โตประเสริฐ 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๔๒ นางสาวจารุวรรณ ทองทรัพย์ 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๔๓ นางสาวบุญญิสา สิงอ่วม 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๔๔ นางสาวปวีณา ทองทรัพย์ 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๔๕ นางสาววชิราภรณ์ ท่าหิน 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๔๖ เด็กหญิงสรัชสวัน นาคเสน 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๔๗ เด็กหญิงกุลณัฐ เจิมขุนทด 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๔๘ เด็กหญิงสุรางคนางค์ จันทร์ชื่น 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๔๙ เด็กหญิงชนาภา เจียมภูเขียว 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๕๐ เด็กหญิงน้ำทิพย์ บ่วงเพชร 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๕๑ เด็กหญิงนุชลี ชัยพิพัฒน์ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๕๒ เด็กหญิงพิมผกา จันทร์เพชร 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๕๓ เด็กหญิงเกศรา กษิตินทร์ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๕๔ เด็กหญิงจินดารัตน์ เงินท้วม 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๕๕ เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีแข 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๕๖ เด็กหญิงชลธิชา ยวงเงิน 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๕๗ เด็กหญิงนุชวรา อ่อนเหล็ก 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๕๘ เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ทองคำ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๕๙ เด็กหญิงปทิตตา บัวทิม 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๖๐ เด็กหญิงปรมาภรณ์ ผลแก้ว 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๖๑ เด็กหญิงปวันรัตน์ เกิดเล็ก 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๖๒ เด็กหญิงปัญญาพร สง่าวงษ์ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๖๓ เด็กชายกิตติพศ โกทัน 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๖๔ เด็กชายณัฐภัทร อึ่งขวัญ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๖๕ เด็กชายเศรษฐวัฒน์ กองเพชร 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๖๖ เด็กชายอชิระ สุตะพันธ์ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๖๗ เด็กชายอานนท์ เรืองบุรพ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๖๘ เด็กชายเอกภาพ ศรีบุญเรือน 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๖๙ เด็กชายชนวิทย์ โพธิรัง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๗๐ เด็กหญิงปาริชาติ ศิริพันธ์ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๗๑ เด็กหญิงปิยนุช คิดสำราญ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๗๒ เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ทองนา 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๗๓ เด็กหญิงวนิดา พรหมแก้ว 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๗๔ เด็กหญิงวันเพ็ญ ทองพ่วง 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๗๕ เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์แก้ว 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๗๖ เด็กหญิงสกาวรัตน์ ตุ้มทอง 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๗๗ เด็กหญิงสโรชา ภู่สำเภา 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๗๘ เด็กหญิงสิริญา แสงปลั่ง 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๗๙ เด็กหญิงสุลีวัลย์ แพ่งศรี 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๘๐ เด็กหญิงอคิราภ์ สุตะพันธ์ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๘๑ เด็กหญิงกุลนิษฐ์ หงษ์ทอง 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๘๒ เด็กหญิงวรดา มากวงษ์ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๘๓ เด็กหญิงพรชิตา ชื่นจิตร์ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๘๔ เด็กหญิงชัญลักษณ์ ยอดเมือง 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๘๕ เด็กหญิงณัชชา โกทัน 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๘๖ เด็กหญิงสุริวิภา เชื้อเจริญ 14 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๘๗ เด็กหญิงกัลย์สุดา รอดนวล 14 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๘๘ เด็กหญิงสลิลทิพย์ ท่าหาด 14 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๘๙ นายอำพล พุกทอง 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๙๐ นายบัญญวัต ทิมนิกร 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๙๑ นายวรพันธ์ รอดสถิตย์ 18 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๙๒ นายนัฐดนัย อรุณชัย 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๙๓ เด็กชายกฤษณ์ดนัย มากล้น 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๙๔ เด็กชายณัฐสิทธิ์ มีมา 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๙๕ เด็กชายขอบเขต ดาราโพธิ์ 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๙๖ เด็กชายดลฤทธิ์ งิ้วเรือง 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๙๗ เด็กชายพงศธร จันทร์สืบแถว 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๙๘ เด็กชายมนัสชัย แสวงหา 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๖๙๙ เด็กชายสิทธิกร ดำขำ 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๐๐ เด็กชายอภิชาติ บุตรสามี 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๐๑ เด็กชายศรายุทธ ด้วงเลี้ยง 12 โรงเรียนวัดกรุณา สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๐๒ นางสาววราพร บุญจู๋ 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๐๓ นางสาวอรอุมา อักษรพุทธ 16 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๐๔ นางสาวกิตติมาร์ ความรัมย์ 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๐๕ นางสาวเกตุวดี พรหมคล้าย 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๐๖ นางสาวชาริยา สังข์ป้อม 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๐๗ นางสาวผกามาศ ทองชั่ง 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๐๘ เด็กหญิงกนกวรรณ อินยัง 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๐๙ เด็กหญิงกมลวรรณ เล็กอึ่ง 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๑๐ เด็กหญิงช่อผกา เงียบขุนทด 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๑๑ เด็กหญิงฐิติกาญจน์ รอดสถิตย์ 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๑๒ เด็กหญิงพรนภา สอนสุข 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๑๓ เด็กหญิงมนทกานต์ ทับเจริญ 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๑๔ เด็กหญิงวิชญาพร คงเจริญ 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๑๕ เด็กหญิงวิภาพรรณ กรรณิการ์ 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๑๖ เด็กหญิงสุชานาถ เกตุแก้ว 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๑๗ เด็กหญิงสุนิสา เข็มเพชร 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๑๘ เด็กหญิงสุวรรณหงษ์ เพ็ชร์หนู 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๑๙ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย กลิ่นประทุม 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๒๐ เด็กหญิงชุติมา ทับโพธิ์ 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๒๑ เด็กหญิงธมนวรรณ พึ่งมาก 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๒๒ เด็กหญิงธารทิพย์ สุขจาด 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๒๓ เด็กหญิงนรกมล พึ่งมาก 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๒๔ เด็กหญิงแพรวา คงภักดีรัก 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๒๕ เด็กหญิงสุจิตรา วีระพงษ์ 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
ชน ๒๖๕๕/๐๗๒๖ เด็กหญิงจิรัชญา สุขจาด 12 โรงเรียนวัดกรุณา สรรพยา กรุณา สรรพยา

~~~~~~~~~