ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒

ส่งสอบ ๙๘๑ คน ขาดสอบ ๒๑๐ คน คงสอบ ๗๗๑ คน สอบได้ ๔๒๐ คน สอบตก ๓๕๑ คน (๕๔.๔๗%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๑ นายทิตวัน แก้วใส 15 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๒ นายทุม อ่ำพวง 60 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๓ นายบุญสืบ เข็มทอง 54 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๔ นายไพรัช ไผ่เขียว 44 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๕ นายธนากร นาเมือง 15 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๖ เด็กชายปรัชญกิตย์ หาเรือนบุญ 12 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๗ เด็กชายพีรยุทธ ชื่นจิตร 12 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๘ นายบรรณวิทย์ มีแม่นวิทย์ 48 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ(โบราณคณิสสร) พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๙ นายวีระศักดิ์ สร้อยทอง 46 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ(โบราณคณิสสร) พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๐ นางรวิวรรณ งานนันใจ 39 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ(โบราณคณิสสร) พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๑ นางสาวณัฐกุลจิรา สกุณา 33 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ(โบราณคณิสสร) พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๒ เด็กหญิงปวิตรา ศิริเสนา 11 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ(โบราณคณิสสร) พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๓ เด็กหญิงนภสร มีชูเวช 14 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๔ นางรุจิราวรรณ พินดวง 32 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา ช่างทอง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๕ เด็กหญิงสกุณา ใจบุญทา 12 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา ช่างทอง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๖ นายเอกชัย ภมร 30 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วรโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๗ นายสุรพล ม่วงลาย 60 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๘ นายชัยศรี สุจริตต์จูล 35 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๙ นายวิชิต มาดี 31 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๐ นายฉัตรชัย ม่วงรงค์ 28 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๑ นายขวัญชัย ธรรมธารา 27 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๒ นายปัญญา พงษ์เพชร 26 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๓ นายณัฐวุฒิ อำมาตยกุล 26 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๔ นายพรชัย แก้วสีงาม 29 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๕ นายสันติ สัมแดงพันธ์ 26 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๖ นางสาวศิริพร ลิขิตธนากรณ์ 24 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๗ นายสุวัฒน์ชัย พรรณพิพัฒน์ 25 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๘ นายถวิล ปั้นงาม 40 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๙ แม่ชีจันทร์แรม กรีศรี 43 วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๐ นายอารักษ์ สระศรี 15 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๑ นางสาวลักษิกา ปานฟัก 15 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๒ นางสาววนิดา อบรมศิลป์ 15 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๓ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สุขจิตร 14 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๔ เด็กหญิงกรรณิการ์ วงศ์คำมี 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๕ เด็กหญิงกัลล์ตา ทิพย์ศรี 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๖ เด็กหญิงกฤติยากรณ์ เสนาพร 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๗ เด็กหญิงทิวารัตน์ พิกุลขาว 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๘ เด็กหญิงปาณิศรา ฮวดบำรุง 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๙ เด็กหญิงพรจิรา เทพไทย 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๔๐ เด็กหญิงมานิตา งามถิ่น 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๔๑ เด็กหญิงมิณฑาลักษณ์ ชื่นพิมาย 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๔๒ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มีสมวัฒน์ 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๔๓ เด็กหญิงลักษิกา นาคกะสัน 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๔๔ เด็กหญิงวริศรา เสนาพร 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๔๕ เด็กหญิงวรรวิษา แจ่มทิม 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๔๖ เด็กหญิงวิลาศิณี ชาผะวงศ์ 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๔๗ เด็กหญิงอริยา ธรรมวงษา 12 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๔๘ นายธีระธร ประดับปิ่น 42 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๔๙ นายมนตรี พึ่งน้อย 32 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๕๐ นางสมทรง ภุมรินทร์ 58 โรงเรียนประตูชัย พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๕๑ นางนพวรรณ แก้วแหวน 57 โรงเรียนประตูชัย พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๕๒ นางกชกานต์ ทองแท้ 53 โรงเรียนประตูชัย พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๕๓ นางสาวสรกมล เลาหไพบูลย์ 53 โรงเรียนประตูชัย พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๕๔ นางสุกัญญา โพธิ์แจ้ง 45 โรงเรียนประตูชัย พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๕๕ นางสาวอนรรฆพร สุพิมพานนท์ 31 โรงเรียนประตูชัย พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๕๖ นายพิพิชญ์ ศรีหาคำ 15 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๕๗ นางสาวกัญญารัตน์ มีชูรส 15 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๕๘ นางสาวณัฐิชา น้อยมล 15 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๕๙ นางสาวภัสณากร มิงมาศ 15 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๖๐ นางสาววนิดา เกตุแก้ว 15 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๖๑ นางสาวสมัญญา รักธรรม 15 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๖๒ นางสาวสมิตา สุพลา 15 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๖๓ นางสาวกาญจนา สูงลอย 16 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๖๔ นางสาวกัลยารัตน์ เมฆประพันธ์ 15 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๖๕ นางสาวจันทร์จิรา จำนงค์ศาสตร์ 15 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๖๖ นางสาวจิตรา จิตประกอบ 15 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๖๗ นางสาวจิตรานันท์ ยะรังสี 15 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๖๘ นางสาวชลธิชา มีอนันต์ 15 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๖๙ นางสาวธมนวรรณ ภาคาผล 15 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๗๐ นางสาวปวีณา โพล้งวงษ์ 15 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๗๑ นางสาวศิริกุล เกตุชีพ 15 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๗๒ เด็กหญิงกัญญา วิจิตรา 14 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๗๓ เด็กหญิงจีราภรณ์ หาเรือนขวัญ 14 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๗๔ เด็กหญิงวราภรณ์ สุขญาณกิจ 14 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๗๕ นายชาติชาย หมื่อแล 20 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๗๖ นายอัฐพงษ์ ไตรนาคม 20 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๗๗ นายจิรยุทธ ธนีคุณ 19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๗๘ นายนฤดล แสงพราว 19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๗๙ นายมงคล ผมงาม 19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๘๐ นายสมชาย กลิ่นหอม 19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๘๑ นางสาวณัฐชา สังข์ชื่น 19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๘๒ นางสาวสุธิดา เมฆฉาย 19 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๘๓ นายชัยวัฒน์ หัตถบูรณ์ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๘๔ นายชินวัฒน์ ไกรสถิตย์ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๘๕ นายณัฐวุฒ ร่วมสมัคร 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๘๖ นายณัฐวุฒิ ธรรมชาติ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๘๗ นายไตรภพ โพธิ์ภูมี 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๘๘ นายสมศักดิ์ ศิริกรรณ์ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๘๙ นายสุพพัต สุขกอ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๙๐ นายสุวิชา ขันทบัณฑิตย์ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๙๑ นายอลงกรณ์ สุขสมโสตร์ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๙๒ นางสาวภัทรวดี จันทกาศ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๙๓ นายกิตติธัช บัวเงิน 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๙๔ นายจักรกฤษณ์ แตงอ่อน 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๙๕ นายจักรกฤษณ์ สาระยิ่ง 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๙๖ นายชนะชล เปลี่ยนกลิ่น 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๙๗ นายชลทิศ รื่นภาคแดน 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๙๘ นายชวลิต น้อยรังษี 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๙๙ นายณัฐภัทร สินมา 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๐๐ นายภาสกร ไวยรูปี 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๐๑ นายมารุต ลั่นทมทอง 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๐๒ นางสาวปวีณา สิงสีทา 17 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๐๓ นายธิติพัฒน์ สมหวัง 16 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ตึก พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๐๔ นางสาวกัณฐิกา ประจุททะสี 16 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา ประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๐๕ นางสาวสุดารัตน์ ลาดนอก 15 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา ประดู่ทรงธรรม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๐๖ แม่ชีพรอรุณ สมทรง 41 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๐๗ นางสาวสำเนียง มงคลเกิด 62 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๐๘ นางธีรนุช เอี่ยมสำอางค์ 55 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๐๙ นายอนุวัต เกตุสุข 49 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๑๐ นายจุลเทพ หาญนอก 41 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา มเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๑๑๑ นายกฤษดากร วายุโรจน์ 15 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๑๒ นายศุภณัฐ ตลับนาค 15 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๑๓ เด็กชายธนา กระแสรบุตร์ 14 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๑๔ เด็กชายวทัญญู ฉัตรแก้ว 14 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๑๕ เด็กหญิงขนิษฐา จำนงถ้อย 14 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๑๖ เด็กหญิงณัฐฐากร พูลสุข 14 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๑๗ เด็กหญิงมนฑาทิพย์ หงส์ยิ้ม 14 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๑๘ เด็กหญิงรจนา นันทะนา 14 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๑๙ เด็กชายเจษฎา ลำใย 13 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๒๐ เด็กชายณัฐพงษ์ จิตร์วิกรม 13 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๒๑ เด็กชายอภิสิทธิ์ พรมทา 13 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๒๒ เด็กหญิงปริฉัตร ท่าสระ 13 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๒๓ เด็กหญิงปวีณา ลือชนม์ 13 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๒๔ เด็กหญิงวรารินทร์ น้อยกุล 13 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๒๕ เด็กหญิงสุกัญญา หาสมบูรณ์ 13 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ มหาราช แจ้ง มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๒๖ เด็กชายนิคม ผลชาติ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๒๗ เด็กชายสราวุฒิ เอี่ยมสำอาง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๒๘ เด็กหญิงจุติมา เกิดทอง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๒๙ เด็กหญิงเยาวพา ครายานนท์ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๓๐ เด็กหญิงวิไลพร พุ่มร่มไทรย์ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๓๑ เด็กชายยุทธชัย ห้องกุหลาบ 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๓๒ เด็กหญิงกุลสตรี นิยมแก้ว 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๓๓ เด็กหญิงณัฏฐา เหมทอง 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๓๔ เด็กหญิงทัดดาว กองวัสกุลนี 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๓๕ เด็กหญิงนาตาชา คำตุ้ม 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๓๖ เด็กหญิงรังสิยา สำรวมทอง 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๓๗ เด็กหญิงวรษา กิ่งกล่อม 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๓๘ เด็กหญิงสิตานันท์ นาคเรือง 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๓๙ เด็กหญิงสุนิษา ครายานนท์ 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๔๐ เด็กหญิงอนุษรา ชีสังวรณ์ 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช โพธิ์ประสิทธิ์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๔๑ เด็กชายเกียรติศักดิ์ โฉมศิวะพันธ์ 14 โรงเรียนสุวรรณเจดีย์ มหาราช สุวรรณเจดีย์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๔๒ เด็กชายเมธา ทองย้อย 14 โรงเรียนสุวรรณเจดีย์ มหาราช สุวรรณเจดีย์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๔๓ เด็กหญิงนิรชา เรืองภู่ 14 โรงเรียนสุวรรณเจดีย์ มหาราช สุวรรณเจดีย์ มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๔๔ เด็กชายธิตินันท์ เฉลิมนาค 12 โรงเรียนวัดอุโลม มหาราช อุโลม มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๔๕ เด็กชายศิลป์ชัย ภู่เกษร 12 โรงเรียนวัดอุโลม มหาราช อุโลม มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๔๖ เด็กชายสุภวิชญ์ เจริญถ้อย 12 โรงเรียนวัดอุโลม มหาราช อุโลม มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๔๗ เด็กชายอิสรพงษ์ ผดุงหมู่ 12 โรงเรียนวัดอุโลม มหาราช อุโลม มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๔๘ เด็กหญิงภารดี แสงอุไร 12 โรงเรียนวัดอุโลม มหาราช อุโลม มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๔๙ เด็กหญิงรัชนก ฝนทอง 12 โรงเรียนวัดอุโลม มหาราช อุโลม มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๕๐ เด็กหญิงวราภรณ์ ฝนทอง 12 โรงเรียนวัดอุโลม มหาราช อุโลม มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๕๑ เด็กหญิงสโรชา ใจมั่น 12 โรงเรียนวัดอุโลม มหาราช อุโลม มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๕๒ นางสนอง คำมิ 54 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ มหาราช ธรรมรส มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๕๓ นายศุภเดช เฉลิมสมัย 15 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ มหาราช ธรรมรส มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๕๔ เด็กชายวศิน กิตติภักดีกูล 13 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ มหาราช ธรรมรส มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๕๕ เด็กหญิงนลิน เนาวบุตร 13 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ มหาราช ธรรมรส มหาราช
อย ๒๖๕๕/๐๑๕๖ เด็กหญิงวลัยพรรณ มั่งนิมิตร 12 โรงเรียนวัดศาลาลอย ท่าเรือ ศาลาลอย ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๕๗ เด็กหญิงอมราภรณ์ โพธิ์ประจักษ์ 12 โรงเรียนวัดศาลาลอย ท่าเรือ ศาลาลอย ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๕๘ นางสาวน้ำอ้อย กุลวัฒน์ 17 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าเรือ ไก่จ้น ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๕๙ นางสาววรัญญา บัววิเชียร 15 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าเรือ ไก่จ้น ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๖๐ นางสาวศิรินลักษณ์ จันทมา 15 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าเรือ ไก่จ้น ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๖๑ เด็กหญิงเสาวณีย์ ทัดทองคำ 14 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าเรือ ไก่จ้น ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๖๒ เด็กหญิงอรญา ศรีกุล 14 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าเรือ ไก่จ้น ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๖๓ เด็กชายอานนท์ แก้วสิทธิ์ 13 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าเรือ ไก่จ้น ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๖๔ เด็กหญิงสิรินธร กิ่งโพธิ์ 13 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าเรือ ไก่จ้น ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๖๕ นางสาวจิภาภรณ์ ประทีปฉาย 15 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ท่าเรือ ไก่จ้น ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๖๖ เด็กชายคุณัชญ์ แก้วไพรวัน 12 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก ท่าเรือ ไก่จ้น ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๖๗ นางสาวพิกุล ศรีสังข์ 15 โรงเรียนท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ ไม้รวก ท่าเรือ
อย ๒๖๕๕/๐๑๖๘ เด็กหญิงศศิธร มีคุณ 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม นครหลวง เรือแข่ง นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๖๙ เด็กหญิงฐติพร สว่างเรียน 12 โรงเรียนวัดมเหยงค์ นครหลวง สามไถ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๗๐ เด็กหญิงนริศรา ทองจุน 12 โรงเรียนวัดมเหยงค์ นครหลวง สามไถ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๗๑ นายนัฐวัฒน์ สัมมาสัตย์ 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๗๒ นายนัฐวุฒิ สัมมาสัตย์ 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๗๓ นายรวิชญ์ กล่ำทิม 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๗๔ นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทร์สุภา 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๗๕ นางสาวกิติยา ตั๋ดสุนทร 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๗๖ นางสาวอนุสรา ตะเคียนโต 15 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๗๗ เด็กชายเสกสรรค์ ตะเอ้กา 14 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๗๘ เด็กชายโสภณ รักสกุล 14 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๗๙ เด็กหญิงจินดามณี สัมมาเพชร 14 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๘๐ เด็กหญิงนาตยา ปลอดฤทธิ์ 14 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๘๑ เด็กหญิงมาลัย โพธิถวิล 14 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๘๒ เด็กชายวิทยา สุขเอี่ยม 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๘๓ เด็กชายอรรถชัย บำรุงพืช 13 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง ราษฎร์บำเพ็ญ นครหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๑๘๔ นางอรอุมา ชัชวาลานนท์ 70 โรงเรียนวัดตาลเอน บางปะหัน ตาลเอน บางปะหัน
อย ๒๖๕๕/๐๑๘๕ นางเกษม แก่นรอด 63 โรงเรียนวัดตาลเอน บางปะหัน ตาลเอน บางปะหัน
อย ๒๖๕๕/๐๑๘๖ นางอุเทนี มนเทียรทอง 62 โรงเรียนวัดตาลเอน บางปะหัน ตาลเอน บางปะหัน
อย ๒๖๕๕/๐๑๘๗ นางวิมลลักษณ์ แซ่ตัน 60 โรงเรียนวัดตาลเอน บางปะหัน ตาลเอน บางปะหัน
อย ๒๖๕๕/๐๑๘๘ นางคำนึง บัวเพชร 57 โรงเรียนวัดตาลเอน บางปะหัน ตาลเอน บางปะหัน
อย ๒๖๕๕/๐๑๘๙ นางสกุลตรา ว่องไวการค้า 47 โรงเรียนวัดตาลเอน บางปะหัน ตาลเอน บางปะหัน
อย ๒๖๕๕/๐๑๙๐ นางรุ่งเรือง ศรีสวัสดิ์ 46 โรงเรียนวัดตาลเอน บางปะหัน ตาลเอน บางปะหัน
อย ๒๖๕๕/๐๑๙๑ นางวิภาวรรณ ศรีมุข 40 โรงเรียนวัดตาลเอน บางปะหัน ตาลเอน บางปะหัน
อย ๒๖๕๕/๐๑๙๒ นางสาวยอดขวัญ สร้อยสน 45 โรงเรียนวัดตาลเอน บางปะหัน ตาลเอน บางปะหัน
อย ๒๖๕๕/๐๑๙๓ เด็กหญิงอรทัย โพธิ์ทอง 12 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม บางปะหัน โพธิ์หอม บางปะหัน
อย ๒๖๕๕/๐๑๙๔ เด็กหญิงฉัตรพร งามนิมิตร 12 โรงเรียนบ้านเป็ด อุทัย เขาดิน อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๑๙๕ เด็กหญิงณัชชา กรีวิชัย 12 โรงเรียนบ้านเป็ด อุทัย เขาดิน อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๑๙๖ เด็กหญิงนริชา จิตรภักดี 12 โรงเรียนบ้านเป็ด อุทัย เขาดิน อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๑๙๗ นายนราทร อัตโตหิ 15 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๑๙๘ นายมงคล กิรัมย์ 15 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๑๙๙ นางสาวทัดดาว ยอดนิ่ม 15 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๐๐ นางสาวปวีณ์นุช สุดสนอง 15 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๐๑ นางสาวยุวดี ทานะ 15 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๐๒ เด็กชายอนุสรณ์ กายจริต 14 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๐๓ เด็กหญิงจันทิมา รุ่งเช้า 14 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๐๔ เด็กหญิงธิดารัตน์ ต๊ะวงศ์รัตน์ 14 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๐๕ เด็กหญิงภัทราวดี เหรียญแจ้ง 14 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๐๖ เด็กหญิงรจนา สามพันธ์ 14 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๐๗ เด็กหญิงสุรัสดา ประทุมชุมภู 14 โรงเรียนวัดคานหาม อุทัย คานหาม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๐๘ เด็กชายณัฐพล บัวคำศรี 12 โรงเรียนวัดโคกมะยม อุทัย โคกมะยม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๐๙ เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์ 12 โรงเรียนวัดโคกมะยม อุทัย โคกมะยม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๑๐ เด็กชายภูมิภาส อรุณสว่าง 12 โรงเรียนวัดโคกมะยม อุทัย โคกมะยม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๑๑ เด็กชายรัติพงษ์ วงษ์หิรัญ 12 โรงเรียนวัดโคกมะยม อุทัย โคกมะยม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๑๒ เด็กชายวีรยุทธ แสงสุวรรณ 12 โรงเรียนวัดโคกมะยม อุทัย โคกมะยม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๑๓ เด็กหญิงวาลี เสนาหมื่น 12 โรงเรียนวัดโคกมะยม อุทัย โคกมะยม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๑๔ นางสาวกมลวรรณ งามสมเสน 16 ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพรานนก อุทัย พรานนก อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๑๕ นางสาวสุชาดา งามคณะ 15 ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพรานนก อุทัย พรานนก อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๑๖ นางสาวณัฐริกา งามสมโสต 16 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๑๗ นางสาวพัชริดา บุญประเสริฐ 16 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๑๘ นางสาวเสาวลักษณ์ สาสะเดาะห์ 16 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๑๙ นางสาวพนิดา ชุ่มเงิน 15 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๒๐ เด็กหญิงกนกพร บุญสง่า 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๒๑ เด็กหญิงชาริสา งามบุญแถม 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๒๒ เด็กหญิงทัศนีย์ เพ็ชรพูล 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๒๓ เด็กหญิงธัญญาเรศ แก่นรอด 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๒๔ เด็กหญิงพรทิพา หามนตรี 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๒๕ เด็กหญิงพรอำพรรณ์ แสงแก้ว 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๒๖ เด็กหญิงรสสุคนธ์ ผาสุขขันธ์ 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๒๗ เด็กหญิงวรรัตน์ หามนตรี 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๒๘ เด็กหญิงอรสา ศรีวิลัย 14 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๒๙ เด็กหญิงจิรัชยา คงสุวรรณ 13 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๓๐ เด็กหญิงพรวิไล งามคณะ 13 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๓๑ เด็กหญิงมนัสนันท์ ปิ่นระลึก 13 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๓๒ เด็กหญิงวิสา งามสุข 13 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๓๓ เด็กหญิงกรรนิกา ตรีสนธิ์ 12 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม อุทัย หนองน้ำส้ม อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๓๔ เด็กหญิงปฐวิกาต์ จันแปลก 14 โรงเรียนวัดอุทัย อุทัย อุทัย อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๓๕ เด็กหญิงวรรณนิชา กรีวิเวก 14 โรงเรียนวัดอุทัย อุทัย อุทัย อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๓๖ เด็กหญิงศิริวรรณ โรจน์ตระกูล 14 โรงเรียนวัดอุทัย อุทัย อุทัย อุทัย
อย ๒๖๕๕/๐๒๓๗ เด็กหญิงชนาภา ไม้ประดิษฐ์ 12 โรงเรียนปัณณวิชญ์ บางปะอิน โคกม่วง ภาชี
อย ๒๖๕๕/๐๒๓๘ เด็กชายพชรพล พาคำ 12 โรงเรียนวัดนาอุ่น ภาชี นาอุ่น ภาชี
อย ๒๖๕๕/๐๒๓๙ เด็กหญิงแพรวไพลิน สมดัง 12 โรงเรียนวัดนาอุ่น ภาชี นาอุ่น ภาชี
อย ๒๖๕๕/๐๒๔๐ เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุกใส 12 โรงเรียนวัดนาอุ่น ภาชี นาอุ่น ภาชี
อย ๒๖๕๕/๐๒๔๑ เด็กหญิงหยาดนภา ควรแย้ม 11 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" ภาชี เจริญธรรม ภาชี
อย ๒๖๕๕/๐๒๔๒ เด็กหญิงณิชากร มั่นคง 13 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ภาชี ธรรมสินธุ์โสภา ภาชี
อย ๒๖๕๕/๐๒๔๓ เด็กหญิงทัศวรรณ์ คัสกุล 13 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ภาชี ธรรมสินธุ์โสภา ภาชี
อย ๒๖๕๕/๐๒๔๔ เด็กหญิงเกศรินทร์ แก้วงาม 14 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๔๕ เด็กหญิงนภาพร ทองใบใหญ่ 14 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๔๖ เด็กหญิงน้ำทิพย์ สาลีพวง 14 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๔๗ เด็กหญิงสุดารัตน์ เพ็ชรไกร 14 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๔๘ เด็กหญิงประวีร์ณัฐ ชินภักดีธนสิน 14 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๔๙ เด็กชายนัทธพงศ์ ถือมาลา 13 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๕๐ เด็กหญิงกนกวรรณ โทคำมา 13 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๕๑ เด็กหญิงกฤษจา วิลาดวง 13 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๕๒ เด็กหญิงณัฐสุดา ถึงแก้ว 13 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๕๓ เด็กหญิงนิรัชฌา มาริชิน 13 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๕๔ เด็กหญิงพิมพ์วิมล พันธ์สมบูรณ์ 13 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๕๕ เด็กหญิงวรัญญา รุ่งอุทัย 13 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๕๖ เด็กหญิงศุภนุช สังกะ 13 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วังน้อย พะยอม วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๕๗ นางขวัญใจ สุขรื่น 42 โรงเรียนวัดศรีประชา วังน้อย ศรีประชา วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๕๘ นางนงนุช พูนสุวรรณ 39 โรงเรียนวัดศรีประชา วังน้อย ศรีประชา วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๕๙ นางสาวอารญา โสภากุล 23 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วังน้อย ศรีประชา วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๖๐ นายขวัญชัย บุญคำมูล 22 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วังน้อย ศรีประชา วังน้อย
อย ๒๖๕๕/๐๒๖๑ นายโยธิน ปริตรมงคล 31 โรงเรียนวัดปากน้ำ บางไทร ปากน้ำ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๖๒ นายปริญญา เพชรอุดม 16 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ปากน้ำ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๖๓ เด็กหญิงเขมอักษร พ่วงพี 14 โรงเรียนวัดกระแชง (จันทรไพโรจน์) บางไทร ปากน้ำ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๖๔ เด็กหญิงวนิดา สุขสม 14 โรงเรียนวัดกระแชง (จันทรไพโรจน์) บางไทร ปากน้ำ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๖๕ เด็กชายสมศักดิ์ กิจการ 14 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ เสนา ปากน้ำ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๖๖ เด็กชายกนก จงรักษ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา ปากน้ำ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๖๗ นางสาวมินตรา พลับเกลี้ยง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ บางไทร ช้างใหญ่ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๖๘ เด็กชายฐิติพงษ์ คำสัตย์ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ บางไทร ช้างใหญ่ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๖๙ เด็กหญิงเกศิณี นารักษ์ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ บางไทร ช้างใหญ่ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๗๐ เด็กหญิงประภาพร ประคองสุข 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ บางไทร ช้างใหญ่ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๗๑ เด็กหญิงเพลินพิศ รุ่งโรจน์ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ บางไทร ช้างใหญ่ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๗๒ เด็กหญิงอภัสนันท์ นิลประพันธ์ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ บางไทร ช้างใหญ่ บางไทร
อย ๒๖๕๕/๐๒๗๓ นางสาวชลิตา ใยมะเดื่อ 15 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ลาดบัวหลวง ใหม่หญ้าไทร ลาดบัวหลวง
อย ๒๖๕๕/๐๒๗๔ นางเบญจวรรณ์ เกตุศักดิ์ 51 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๗๕ นางยุภา สัญญะพล 49 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๗๖ นางเพชรี รักวงศ์วาน 41 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๗๗ นายกฤษณะ เกตุสุริยงค์ 39 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๗๘ นางสะกาวเดือน พรมธิดา 38 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๗๙ นางสาวสุนิสา ดัษดุล 28 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๘๐ นายกิติพงษ์ บุระคำ 27 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๘๑ นางสาวประภาพร กิจนิธี 23 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๘๒ นายศุภกร พงษ์ภมร 15 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๘๓ นางสาวกรรณิการ์ งามงอน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๘๔ นางสาวกิตติมา โพธิ์แจ่ม 15 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๘๕ นางสาวนัสชา เนื่องตรีสาร 15 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๘๖ นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีเฟย 15 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๘๗ นางสาวศิริมา ลือลาภ 15 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๘๘ เด็กชายธนพนธ์ สารีสุข 14 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๘๙ เด็กชายวัชรพงษ์ สุขสังขจิตร์ 14 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๙๐ เด็กหญิงภัทราวดี ศรีบูระ 14 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๙๑ เด็กชายจิตรเทพ ยินดีจันทร์ 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๙๒ เด็กชายต้นตระการ ทรงบานชื่น 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๙๓ เด็กชายธรรมรัฐ บุญนาค 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๙๔ เด็กชายนรากร ขยายศรี 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๙๕ เด็กชายภควัติ การมนตรี 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๙๖ เด็กชายสานิตเทพ เกตุฉัตร 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๙๗ เด็กหญิงจันทนา ถินขาว 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๙๘ เด็กหญิงจินตนา แก้วระวัง 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๒๙๙ เด็กหญิงณัฎฐณิชา มงคลคูณ 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๐๐ เด็กหญิงณัฐกานต์ ทรงพันธ์ 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๐๑ เด็กหญิงยุพาพิน ยรรยงลือชัย 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๐๒ เด็กหญิงสุกัญญา ทองเล็ก 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๐๓ เด็กหญิงอรวี รบสันทัด 13 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๐๔ เด็กชายชินวัตร วงศ์อนันต์ 12 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๐๕ เด็กหญิงกนกวรรณ ไตรภูมิ 12 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๐๖ เด็กหญิงจีรวัลย์ จินดาศรี 12 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๐๗ เด็กหญิงชลธิชา เกตุปราชญ์ 12 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๐๘ เด็กหญิงธิดารัตน์ เบ็ญพาด 12 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๐๙ เด็กหญิงพรทิพย์ สังบัวแก้ว 12 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๑๐ เด็กหญิงอาภาพร แซ่ตั้ง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) เสนา สุธาโภชน์ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๑๑ เด็กชายปัญญารักษ์ หมู่ปัน 12 โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค เสนา บางนมโค เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๑๒ นางสาวฟ้าแสงจันทร์ งามขำ 16 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เสนา บ้านแพน เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๑๓ นางสาวจุรีพร บุญสาร 15 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๑๔ นางสาวธนัชญา ศรีสุข 15 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๑๕ นางสาวศิวพร พุ่มทุเรียน 15 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๑๖ เด็กชายนทีธร ทรัพย์พันธุ์ 14 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๑๗ เด็กชายอนาวิน ราชู 14 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๑๘ เด็กหญิงจุฑามาศ ปัดทุม 14 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๑๙ เด็กหญิงนฤมล บุรุษชาติ 14 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๒๐ เด็กหญิงเรณู ขาวสุธรรม 14 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๒๑ เด็กหญิงศศิธร จินตนา 14 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๒๒ เด็กหญิงศศิธร สุขใจ 14 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๒๓ เด็กชายณัฐพล ธนสนธิ 13 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๒๔ เด็กชายเปรม แก้วสุวรรณ 13 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๒๕ เด็กชายเมธัส นนทรี 13 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๒๖ เด็กชายวัชรพงษ์ บัวแดง 13 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๒๗ เด็กชายอดิเทพ พบประสาท 13 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๒๘ เด็กหญิงวิภาวี เคนวงษ์ 13 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๒๙ เด็กหญิงสายฝน เทียนบูชา 13 โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย เสนา มารวิชัย เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๓๐ นายกฤษณะ ปัญญปุณ 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๓๑ นายจตุพร ตรีผล 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๓๒ นายโชติพงศ์ รัตนเสถียร 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๓๓ นายธนากรณ์ นิ่มน้อย 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๓๔ นายณัฐวุฒิ จุลทะว้า 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๓๕ นายพงศ์พัทธ์ เกตุวงษ์ 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๓๖ นายพีรวัฒน์ มงคลยุทธ 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๓๗ นายรชานนท์ เฟื่องศรี 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๓๘ นายวีระยุทธ ทรงไทย 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๓๙ นายวรวุฒิ รักญาติ 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๔๐ นายศิลา เศรษฐีสมบัติ 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๔๑ นายศุภชัย ธาราชีพ 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๔๒ นายอนนท์ บุญรังษี 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๔๓ นายอนันต์ สีสอน 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๔๔ นายอรุณรุ่ง กิจไพศาล 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๔๕ นางสาวแคทริยา การสมนัย 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๔๖ นางสาวณัฐธิดา กันศิริ 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๔๗ นางสาวพิมผกา อ่อนบุตร 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๔๘ นางสาววิริยา เพี้ยไธสง 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๔๙ นางสาวศิริลักษณ์ เศรษฐีสมบัติ 15 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๕๐ เด็กหญิงนิศามณี ไตรลึก 13 โรงเรียนวัดไชยภูมิ เสนา ไชยภูมิ เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๕๑ นายอภิเดช พยุงแก้ว 15 โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว เสนา ปิ่นแก้ว เสนา
อย ๒๖๕๕/๐๓๕๒ เด็กชายธนกร สุภาโรจน์ 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๕๓ เด็กชายสุทธินัย หอมขจร 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๕๔ เด็กชายอนุชา พูลสมบัติ 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๕๕ เด็กหญิงจรีรัตน์ บุญหล้า 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๕๖ เด็กหญิงรัตนา สีดาดำ 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๕๗ เด็กชายจักรกฤษ บุญเก่า 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๕๘ เด็กชายณัฐพงษ์ เจริญผล 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๕๙ เด็กชายณัฐวุฒิ สุภิสิงห์ 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๖๐ เด็กชายธงไชย เกตุแย้ม 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๖๑ เด็กชายเมธี อ่อนศรี 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๖๒ เด็กชายรวิน ผิวขำ 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๖๓ เด็กชายราเชน ล้ำเลิศ 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๖๔ เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิงห์แก้ว 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๖๕ เด็กหญิงทิพวรรณ เสือคำราม 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๖๖ เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงภารา 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๖๗ เด็กหญิงวณิชญา กิจเกษม 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๖๘ เด็กหญิงสุชาดา ใหม่อ่อน 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๖๙ เด็กหญิงสุวรรณา สีดาคำ 13 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายใน บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๗๐ นายณัฐนนท์ สุภาพทรัพย์ 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๗๑ นายษมาศักดิ์ ฤกษ์เปรมปรี 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๗๒ นายสมรักษ์ มานะกูล 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๗๓ นายอัมพุ เจริญปล้อง 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๗๔ นางสาวกนกวรรณ ทองด้วง 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๗๕ นางสาวกุลวดี สมานมิตร 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๗๖ นางสาวชญาณี สัญญเดช 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๗๗ นางสาวธนาภรณ์ ศรีนางแย้ม 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๗๘ นางสาวศรัญญา สัญญเดช 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๗๙ นางสาวอรวรรณ จตุรภูมิภิญโญ 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๘๐ นางสาวอาริยา ขาวพุทธ 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๘๑ นางสาวอารีรัตน์ ขาวสอาด 16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๘๒ นางสาวกมลชนก ภิญญไทย 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๘๓ นางสาวเจนจิรา แจ่มทับทิม 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๘๔ นางสาวชัญญา ตรีรัมย์ 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๘๕ นางสาวญาณิสา เขียวระยับ 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๘๖ นางสาวณัฏฐา มงคลเมฆ 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๘๗ นางสาวนุชจรีย์ ยิ้มเยื้อน 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๘๘ นางสาวบุศรินทร์ ธารีวร 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๘๙ นางสาวเบญจรัตน์ สว่างดาว 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๙๐ นางสาวมณีรัตน์ ฤกษ์สนธิ์ 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๙๑ นางสาวมยุรา ศรีสุข 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๙๒ นางสาววรรณภา ป้อมทอง 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๙๓ นางสาวสุภาพร มงคลฉัตร 15 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๙๔ เด็กชายนครินทร์ เขมา 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๙๕ เด็กชายพงษ์นรินทร์ อรรถีโภค 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๙๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์พงษ์ 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๙๗ เด็กหญิงชลธิชา สังข์ทอง 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๙๘ เด็กหญิงชาลินี อนุรักเข 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๓๙๙ เด็กหญิงพัสน์นันท์ เอี่ยมผู้ช่วย 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๐๐ เด็กหญิงศิริขวัญ ภุมมา 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย บางซ้ายนอก บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๐๑ เด็กชายณัฐวุฒิ สีฟ้า 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๐๒ เด็กชายปฏิพัภธ์ มงคลแท้ 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๐๓ เด็กชายสุรพัทน์ สาระกูล 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๐๔ เด็กชายอนุชา ผลพิกุล 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๐๕ เด็กหญิงกุลสตรี ภู่ธรรม 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๐๖ เด็กหญิงณัฐชลิดา กุลบุญ 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๐๗ เด็กหญิงปนัดดา เกิดโภคี 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๐๘ เด็กหญิงปนัดดา บุญมาก 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๐๙ เด็กหญิงสุนิสา มงคลคูณ 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๑๐ เด็กหญิงเสาวคนธ์ สังข์ทอง 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๑๑ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สาระกูล 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา บางซ้าย เศวตศิลาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๑๒ เด็กชายกิติศักดิ์ ยุทธนา 12 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม บางซ้าย ดอนพัฒนาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๑๓ เด็กชายเทวพร พลายมาศ 12 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม บางซ้าย ดอนพัฒนาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๑๔ เด็กชายชัยเชษฐ์ สุสิลา 11 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม บางซ้าย ดอนพัฒนาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๑๕ เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองดูศรี 11 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม บางซ้าย ดอนพัฒนาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๑๖ เด็กหญิงวันวิสาข์ อยู่วงษ์อั๋น 11 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม บางซ้าย ดอนพัฒนาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๑๗ เด็กหญิงพิไลวรรณ พรหมจันทร์ 10 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม บางซ้าย ดอนพัฒนาราม บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๑๘ เด็กชายภัคพงษ์ สุขศรี 13 โรงเรียนวัดสามเพลง บางซ้าย สามเพลง บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๑๙ เด็กชายศักขรินทร์ เอี่ยมผดุง 13 โรงเรียนวัดสามเพลง บางซ้าย สามเพลง บางซ้าย
อย ๒๖๕๕/๐๔๒๐ เด็กหญิงอนันตญา ชนะพงษ์ 12 โรงเรียนวัดสามเพลง บางซ้าย สามเพลง บางซ้าย

~~~~~~~~~