ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒

ส่งสอบ ๙๘๑ คน ขาดสอบ ๒๑๐ คน คงสอบ ๗๗๑ คน สอบได้ ๔๒๐ คน สอบตก ๓๕๑ คน (๕๔.๔๗%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๑ นายทิตวัน แก้วใส 15 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) พระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๒ นายทุม อ่ำพวง 60 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๓ นายบุญสืบ เข็มทอง 54 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๔ นายไพรัช ไผ่เขียว 44 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๕ นายธนากร นาเมือง 15 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๖ เด็กชายปรัชญกิตย์ หาเรือนบุญ 12 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๗ เด็กชายพีรยุทธ ชื่นจิตร 12 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๘ นายบรรณวิทย์ มีแม่นวิทย์ 48 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ(โบราณคณิสสร) พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๐๙ นายวีระศักดิ์ สร้อยทอง 46 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ(โบราณคณิสสร) พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๐ นางรวิวรรณ งานนันใจ 39 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ(โบราณคณิสสร) พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๑ นางสาวณัฐกุลจิรา สกุณา 33 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ(โบราณคณิสสร) พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๒ เด็กหญิงปวิตรา ศิริเสนา 11 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุ(โบราณคณิสสร) พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๓ เด็กหญิงนภสร มีชูเวช 14 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ พระนครศรีอยุธยา ตองปุ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๔ นางรุจิราวรรณ พินดวง 32 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา ช่างทอง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๕ เด็กหญิงสกุณา ใจบุญทา 12 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) พระนครศรีอยุธยา ช่างทอง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๖ นายเอกชัย ภมร 30 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา วรโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๗ นายสุรพล ม่วงลาย 60 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๘ นายชัยศรี สุจริตต์จูล 35 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๑๙ นายวิชิต มาดี 31 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๐ นายฉัตรชัย ม่วงรงค์ 28 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สมณโกฏฐาราม พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๑ นายขวัญชัย ธรรมธารา 27 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๒ นายปัญญา พงษ์เพชร 26 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๓ นายณัฐวุฒิ อำมาตยกุล 26 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๔ นายพรชัย แก้วสีงาม 29 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๕ นายสันติ สัมแดงพันธ์ 26 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๖ นางสาวศิริพร ลิขิตธนากรณ์ 24 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๗ นายสุวัฒน์ชัย พรรณพิพัฒน์ 25 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ท่าการ้อง พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๘ นายถวิล ปั้นงาม 40 เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๒๙ แม่ชีจันทร์แรม กรีศรี 43 วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๐ นายอารักษ์ สระศรี 15 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๑ นางสาวลักษิกา ปานฟัก 15 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๒ นางสาววนิดา อบรมศิลป์ 15 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) พระนครศรีอยุธยา ใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
อย ๒๖๕๕/๐๐๓๓ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สุขจิตร 14