ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี
คณะจังหวัดปราจีนบุรี


ส่งเข้าสอบ ๑๐,๗๔๖ คน ขาดสอบ ๒,๑๙๖ คน คงสอบ ๘,๕๕๐ คน สอบได้ ๖,๔๒๒ คน สอบตก ๒,๑๒๘ คน

ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
1. เด็กชายเจษฎา เวียงธรรม 10 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง เมืองปราจีนบุรี ท้าวอู่ทอง เมืองปราจีนบุรี
2. เด็กชายชลิต ประดับกุล 10 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง เมืองปราจีนบุรี ท้าวอู่ทอง เมืองปราจีนบุรี
3. เด็กหญิงชนกชนม์ แพงอินทร์ 10 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง เมืองปราจีนบุรี ท้าวอู่ทอง เมืองปราจีนบุรี
4. เด็กหญิงชรินทิพย์ ประดับกุล 10 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง เมืองปราจีนบุรี ท้าวอู่ทอง เมืองปราจีนบุรี
5. เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีกระจ่าง 10 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง เมืองปราจีนบุรี ท้าวอู่ทอง เมืองปราจีนบุรี
6. นางลันทม จันทร์จาก 57 วัดเทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
7. นางสง่า บัวงาม 55 วัดเทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
8. เด็กหญิงอมรรัตน์ เสาร์สิงห์ 14 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
9. เด็กหญิงธาริณี ขุราษี 13 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
10. เด็กชายสงกรานต์ จันธิมา 12 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
11. เด็กชายอนิรุต โชติ 12 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
12. เด็กหญิงณัฐนันท์ ไม้ไผ่ 12 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
13. เด็กชายภานุวัฒน์ วันทอง 11 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
14. เด็กชายภูวณัย นามโคตร 11 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
15. เด็กหญิงพิมพร ยืนยง 11 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
16. เด็กหญิงอภัทธ์ชา เดชะ 11 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
17. เด็กชายเตโชดม อุ่นถิ่น 10 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
18. เด็กชายมานัส โพธิ์เย็น 10 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
19. เด็กชายเสฏฐวุฒิ เดชผิว 10 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
20. เด็กหญิงกัลยา กองแดง 10 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
21. เด็กหญิงกิตติชัย คำแพ่ง 10 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
22. เด็กหญิงเจนจิรา สมคุณ 10 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
23. เด็กหญิงฐิติมา พินโย 10 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
24. เด็กหญิงวริศรา เดชผิว 10 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
25. เด็กหญิงวริศรา ฉิมพานิช 10 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
26. เด็กชายธนรัฐ อ่างทอง 9 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
27. เด็กหญิงชลธิดา วิรุญญะ 9 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
28. เด็กหญิงณัฐสุดา บุรีวงษ์ 9 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
29. เด็กชายคมสัน ศรีสงคราม 12 โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
30. เด็กชายนุกุล สมเหมาะ 12 โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
31. เด็กชายบุญญฤทธิ์ เพ็ชรสังหาร 11 โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
32. เด็กชายวิสุทธิ์ เชื้อฉลาด 11 โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
33. เด็กหญิงจิราวรรณ กลิ่นกมล 11 โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
34. เด็กหญิงเทพธิดา ผาสุก 11 โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
35. เด็กชายไพโรจน์ สุดประเสริฐ 10 โรงเรียนวัดประชาวาส เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
36. นางสุวรรณา ผลนานาถ 53 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
37. เด็กชายนครินทร์ มั่นเจริญ 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
38. เด็กชายวรวุฒิ รึงลื่น 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
39. เด็กชายอนุชิต กรฤทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
40. เด็กหญิงอาทิมา เนียมอินทร์ 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
41. เด็กหญิงธนพร หงษ์บิน 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
42. เด็กชายณฐรัตน์ นุชศิริ 9 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
43. เด็กหญิงวาสนา ศรีอุบล 9 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
44. เด็กหญิงศุทธิษา ท้าวน้อย 9 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
45. นายณัฐพล โสมนัส 25 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
46. เด็กชายมานพ สูงมาลา 13 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
47. เด็กชายยุทธนันท์ มั่นรอด 13 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา เมืองปราจีนบุรี เทพประสิทธยาราม เมืองปราจีนบุรี
48. นายมานพ สุวรรณศร 39 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
49. นายพยนต์ จันวัตร์ 37 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
50. นายศักรินทร์ ปะสีละเตสัง 35 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
51. นายเพชรรัตน์ พลเภา 34 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
52. นายวีระชัย ปุ้มนาค 33 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
53. นายรัตนชัย รัตนนาดี 33 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
54. นายโชคชัย แซ่ลิ้ม 33 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
55. นายดิลก หมื่นอินกรูด 31 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
56. นายอาทิตย์ จันทร์ชาญ 29 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
57. นายอรรถพล นิทักษ์สงคราม 27 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
58. นายสุริยันต์ เอกผล 25 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
59. นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทอง 25 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
60. นายรัฐธีร์ ธรรมเจริญจินดา 23 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
61. นายทวีศักดิ์ พลรักษา 23 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
62. นายอดินัน รัตนะชัย 22 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
63. นายชัยเจริญ บุญเบี้ยว 20 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
64. นายณัฐสิทธิ์ น้อยลา 19 ทันฑสถานเปิดบ้านเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
65. เด็กชายนุกูล แทนพันธ์ 14 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
66. เด็กชายศราวุฒิ รุ่งจรัส 13 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
67. เด็กชายไกรวิชญ์ กาสี 13 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
68. เด็กชายธนะพล อินสมนึก 12 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
69. เด็กชายนิวัฒน์ สิงห์จานุสงค์ 12 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
70. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ คละจิตต์ 12 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
71. เด็กชายไกรลาศ เหล่าไพบูลย์ศิลป์ 11 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
72. เด็กชายธนาธิป ผงผาย 11 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
73. เด็กชายเบญจพล วงษ์แก้ว 11 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
74. เด็กหญิงอรุณี ภูมี 11 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
75. เด็กชายชัยทัตโต บุญชู 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
76. เด็กชายชานนท์ งามเงิน 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
77. เด็กชายณัฐวุฒิ สร้างนานอก 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
78. เด็กชายธีรพงษ์ มดยงค์ 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
79. เด็กชายปฏิภาณ ฤทธิแรง 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
80. เด็กชายอรุณ งามพิศ 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
81. เด็กหญิงเขมิกา เตชะดี 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
82. เด็กหญิงภัทรสุดา ภาภูมิพฤกษ์ 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
83. เด็กหญิงภัทรสุดา ทองคำ 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
84. เด็กหญิงสุชาวดี พรมวงษา 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
85. เด็กหญิงอดิวรรณ เลิกนอก 10 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
86. เด็กชายทิพพ์มงคล ก้อนแก้ว 9 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
87. เด็กชายธนกร พรมวงษา 9 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
88. เด็กชายธนวัฒน์ คุณชม 9 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
89. เด็กชายปฐมพงศ์ สีมา 9 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
90. เด็กชายปัณณทัต เดชะ 9 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
91. เด็กชายสรวงค์ ภาคแก้ว 9 โรงเรียนบ้านเนินหอม เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
92. เด็กชายชัชรินทร์ โยลิบตร 11 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
93. เด็กชายรพีพันธุ์ พุทธจิระ 11 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
94. เด็กชายอิทธิพล สมศิริ 11 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
95. เด็กหญิงศิริศิล สง่างาม 11 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
96. เด็กหญิงอารียา หงษ์ทอง 11 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
97. เด็กชายธีรเทพ ม่วงทอง 10 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
98. เด็กชายนันธพงศ์ วงษาโสม 10 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
99. เด็กชายพงศธร ผ่องศรี 10 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
100. เด็กชายเอกราช วนิสพลสุข 10 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
101. เด็กหญิงแพรวา ผลเจริญ 10 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
102. เด็กหญิงวิศรุตา รอดสุกา 10 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
103. เด็กชายอนุเดช สาระบุตร 11 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
104. เด็กชายก้องภพ ชาวเวียง 10 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
105. เด็กชายจิราพงษ์ พรมศรี 10 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
106. เด็กหญิงกนกพร แสงใหญ่ 10 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
107. เด็กหญิงชมพูนุช หนูพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
108. เด็กหญิงวรันธร พรมศิริ 10 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
109. เด็กหญิงวศินี ลับแล 10 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
110. เด็กหญิงอริยา มีจริง 10 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
111. เด็กหญิงจันสุดา โพธิ์ศรี 9 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
112. เด็กหญิงพลอยชมพู มีจริง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
113. เด็กหญิงรุ่งนิภา พรมมา 9 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
114. เด็กหญิงสิรีธร ศิลาวงค์ 9 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
115. เด็กหญิงอณิสตา ตระกูลหา 9 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
116. นางสาวนงลักษณ์ แหวนวิเศษ 30 โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
117. เด็กชายขจรศักดิ์ ผ่องศรี 10 โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
118. เด็กหญิงกานต์ธิดา โตเจริญ 10 โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
119. เด็กหญิงพรรณพร สุรเกียรติขจร 10 โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
120. เด็กหญิงสมใจ บุญชู 10 โรงเรียนวัดเนินสูง เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
121. นางสาวสะกาย ที่พัก 33 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
122. นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ชรสว่าง 33 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
123. นางอรวรรณ ปัตตานี 32 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
124. นางไพศรี อินทร์ทิพย์ 31 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
125. นางสาวเบญจา รัตนอาภรณ์ 30 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินหอม เมืองปราจีนบุรี
126. เด็กหญิงกัลยา ชาเล่น 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
127. เด็กชายขวัญชัย มีเงิน 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
128. เด็กชายจิระเดช จันทร์พุฒ 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
129. เด็กชายชัชชัย พรมขำ 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
130. เด็กชายธนพล บุตรเนียม 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
131. เด็กชายประวันวิทย์ เล่าเซ็ง 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
132. เด็กชายพิทยา บัวหลวง 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
133. เด็กหญิงชลธิชา ดิษฐ์อั๊ง 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
134. เด็กหญิงปรีญาภรณ์ สุดสิงขร 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
135. เด็กหญิงสิริรัตน์ ทิพโอสถ 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
136. เด็กหญิงสุธิตา นาแล 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
137. เด็กชายปิยะ ดีทานิล 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
138. เด็กชายเมธี เปรมสุข 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
139. เด็กชายวีระวัฒน์ แช่มช้อย 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
140. เด็กชายอนุสรณ์ นามไพร 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
141. เด็กชายเอกภาพ คำพูล 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
142. เด็กหญิงกรรณิกา สวัสดี 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
143. เด็กหญิงวารุณี วงษ์ปั้น 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี โบสถ์ เมืองปราจีนบุรี
144. นายธนศักดิ์ ตาฉาว 19 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ เมืองปราจีนบุรี ป่ามะไฟ เมืองปราจีนบุรี
145. นายชิษนุพงษ์ สมพร 17 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ เมืองปราจีนบุรี ป่ามะไฟ เมืองปราจีนบุรี
146. เด็กชายภานุวัฒน์ บุญเทียน 14 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ เมืองปราจีนบุรี ป่ามะไฟ เมืองปราจีนบุรี
147. เด็กชายธนกร ผันเจริญ 13 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ เมืองปราจีนบุรี ป่ามะไฟ เมืองปราจีนบุรี
148. นางอมรรัตน์ ปรากฏชื่อ 35 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
149. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนเลี่ยม 11 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
150. เด็กหญิงนุชระดี งามแม้น 11 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
151. เด็กชายสมิทธิ์ แก้วโพธิ์กลาง 10 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
152. เด็กหญิงจันทิมา กวางทอง 10 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
153. เด็กหญิงพรพรรณ พาดพิน 10 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
154. เด็กหญิงโพธิธาดา ลับแล 10 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
155. เด็กหญิงภัศรา วงษ์มั่น 10 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
156. เด็กหญิงวสุธิดา ดาจันทร์ 10 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
157. เด็กหญิงศศิกานต์ ทรัพย์มั่น 10 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
158. เด็กชายประสพโชค หาดทราย 9 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
159. เด็กชายอดิศร ศรีชะนะ 9 โรงเรียนวัดลำดวน เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
160. เด็กชายภูริเดช ม่วงคำ 10 โรงเรียนวัดบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
161. เด็กหญิงมนัสชา พุ่มรัตน์ 10 โรงเรียนวัดบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
162. เด็กชายกฤษณะ บุญประกอบ 9 โรงเรียนวัดบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
163. เด็กชายจักรภัทร ยูปานนท์ 9 โรงเรียนวัดบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
164. เด็กชายธนาธรณ์ ธรรมลึก 9 โรงเรียนวัดบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
165. เด็กชายศุภวิชญ์ กัตพงษ์ 9 โรงเรียนวัดบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
166. เด็กหญิงณวภรณ์ นามวงษ์ชัย 9 โรงเรียนวัดบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
167. เด็กหญิงอัญชลี คงสุข 9 โรงเรียนวัดบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
168. เด็กหญิงณัฐธิชา เอี่ยมละออ 11 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
169. เด็กหญิงพัชยา เจริญศิลป์ 11 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
170. เด็กชายธนาธิป รู้อยู่ 10 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
171. เด็กหญิงกิ่งแก้ว เจียมสูงเนิน 10 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
172. เด็กชายจักรพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 13 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
173. เด็กชายสุเมธ สุขเกษม 12 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
174. เด็กหญิงสุมิตรา สร้อยสน 11 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
175. เด็กหญิงกุลวดี ชื่นชม 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
176. เด็กหญิงญาดา บูรณะศิริ 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
177. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา บุญญศรี 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
178. เด็กหญิงวิชาดา พลับเจริญสุข 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
179. เด็กหญิงวิราศิณี ภู่สวัสดิ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
180. เด็กชายกิตติภูมิ ตระกูลทุม 9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
181. เด็กชายจิรภัทร สุขเกษม 9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
182. เด็กชายธวัชชัย ศรีสิทธิมงคล 9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
183. เด็กหญิงพีรพัฒน์ คำเกิด 9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
184. เด็กหญิงศิริมาส พลับเจริญสุข 9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง เมืองปราจีนบุรี ลำดวน เมืองปราจีนบุรี
185. นายคำตัน กราบบาลี 64 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
186. นางสาวอนงค์ วิริยะรัตน์ 54 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
187. นายสีมารอง อดทน 48 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
188. นางสาวศิริพร เผือกต้นเหลา 45 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
189. นางสาวฉวีวรรณ จันทร์อิ่ม 44 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
190. นายชานนท์ สว่างรอบ 41 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
191. นายอานนท์ อุทามนตรี 41 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
192. นายอนิรุต สงเคราะห์ 40 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
193. นายสมชาย เจริญศิลป์ 39 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
194. นางสาวกรณิกา น้ำเพ็ชร 39 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
195. นางสาวอิสรา ด่านปรีดา 36 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
196. นายคณิศ ลาน้อย 35 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
197. นายเกรียงศักดิ์ ม่วงวงษ์ 34 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
198. นายถาวร มิ่งมล 34 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
199. นายวัชชิราพรรณ บุญสม 34 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
200. นายสมพล ดอนผา 34 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
201. นายสุนทร สีเนียม 34 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
202. นายชัยวัฒน์ รักษาพล 33 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
203. นายอัมพร วงษาโสม 33 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
204. นายอารักษ์ หว่างจำรัส 33 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
205. นางสาวเจนจิรา กล้าหาญ 33 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
206. นายสมบูรณ์ ประทุมทอง 32 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
207. นางสาวชุติมา พิบูลย์ 32 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
208. นางสาวแอร์ พาลี 32 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
209. นายยิ่งยศ โทวงษ์ 31 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
210. นายจีรศักดิ์ อินทรวิชัย 30 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
211. นางสาวพรทิพย์ นวลปลอด 30 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
212. นายสถิตย์พร เอี่ยมแพร 29 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
213. นายอำไพ วงษาโสม 29 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
214. นายทวีศักดิ์ ดีพา 28 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
215. นายปรีชา ดาวล้อม 28 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
216. นายสาธิต ไผ่แดง 28 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
217. นายจุลเดช จอมแก้ว 27 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
218. นายเชาวลิต อยู่สมพงษ์ 27 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
219. นายอมรเทพ อิสระมงคลการ 27 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
220. นางสาวจริยา คลังเพ็ชร 27 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
221. นายวิทวัช แดงโชติ 26 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
222. นายพัฒพงษ์ ขันทอง 26 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
223. นายวรเชษฐ จันทร์ศิริ 25 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
224. นางสาวจิตรา ธรรมะ 25 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
225. นายจักรพันธ์ ข่วนกระโทก 24 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
226. นายธนพงษ์ โพธิ์พิทยา 24 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
227. นายวิริยะ ฤทธิ์บูรณ์ 24 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
228. นายสนธยา ก้อนเงิน 24 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
229. นายสุรพงษ์ ชุมพร 24 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
230. นายเฉลิมพร มาสา 23 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
231. นายอภิชาติ สร้อยสุวรรณ 23 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
232. นางสาวนงนุช พุฒตาล 23 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
233. นายสุชาย ชัยสมบูรณ์ 22 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
234. นางสาวกัญญาภัค จันงาม 22 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
235. นางสาวปรารถนา แสนศรี 22 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
236. นายธีรพงษ์ เพิ่มทรัพย์ 21 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
237. นายนฤเบศ ยืนสุข 20 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
238. นายอนุชา ฉิมมาพล 20 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
239. นายอภิชัย บุญช่วย 20 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
240. นายอภิวัฒน์ สวัสดิ์วงค์ 20 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
241. นางสาวอินทิรา ม่วงกล่อม 20 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
242. นางสาวศิริพร ด่านลำมะจาก 19 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
243. นายอนุศาสน์ สุทธิกุล 18 เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากุล เมืองปราจีนบุรี
244. นางสุชาดา วงค์สวัสดิ์ 52 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
245. นางไพรัช พงษ์ปรีดา 51 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
246. นางสมพิศ ทีประติ้ว 39 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
247. นางสาวนวพร อ่อนน้อม 15 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
248. เด็กชายกฤษณะ ภาคจิตร์ 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
249. เด็กชายดิลก อินทร์เชื้อ 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
250. เด็กชายมานะศักดิ์ สันทัด 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
251. เด็กชายศรราม การพริ้ง 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
252. เด็กชายสุเมธ พึ่งสวัสดิ์ 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
253. เด็กชายอนุวัฒน์ ทองดี 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
254. เด็กหญิงกมลชนก โกมลแมน 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
255. เด็กชายทัตพงค์ กันทิพย์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
256. เด็กชายนพพร นนท์จันทร์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
257. เด็กชายนันทชัย รอดพันธ์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
258. เด็กชายวุฒิ แก้วคูนอก 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
259. เด็กหญิงกฤติมา วิริยาลัย 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
260. เด็กหญิงจารุวรรณ การสมพิศ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
261. เด็กหญิงณัฐกาญจน์ มูลเกษม 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
262. เด็กหญิงณัฐวดี โชคสิริจันทร์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
263. เด็กหญิงนฤมล พลังสุข 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
264. เด็กหญิงปุณยภา เสือหงวน 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
265. เด็กหญิงฤดี ตะเภาพงค์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
266. เด็กหญิงอรนภา สุทธิพานิช 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
267. เด็กหญิงอรสุดา โพธ์คำ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
268. เด็กหญิงปนัดดา สอนฮวบ 11 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
269. เด็กชายสมบูรณ์ พึ่งพา 11 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
270. เด็กชายกษิดิศ แก้วกนก 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
271. เด็กชายฐิติศักดิ์ กาลิก 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
272. เด็กชายธนภัทร จันทร์โต้ง 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
273. เด็กชายภูมินทร์ แสงอรุณ 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
274. เด็กชายอัฐพล ทรงพานุช 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
275. เด็กหญิงณัฐชา พ้นทุกข์ 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
276. เด็กหญิงบุษยมาศ นิธินรเศรษฐ์ 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
277. เด็กหญิงพวงเพชร เอี่ยมละออ 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
278. เด็กหญิงพุธิตา ทองคุ้ย 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
279. เด็กหญิงภัทราพร สาสุข 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
280. เด็กหญิงภาวิดา ชื่นชูผล 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
281. เด็กหญิงวัชรีวรรณ ศรเจริญ 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
282. เด็กหญิงสภาวิตา ผลฟัก 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
283. เด็กหญิงชลธิชา ศรีเรือง 9 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
284. เด็กหญิงประกายดาว ศรีชมภู 9 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
285. เด็กหญิงวนิสา นาคตระกูล 9 โรงเรียนเทศบาล ๒ เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
286. นางจุฬา มหันตภาค 65 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
287. นางพูลพิศมัย ทองพุ่ม 52 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
288. นางมะลิวัลย์ สมประสงค์ 47 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
289. นางปราณี พึ่งแสงจันทร์ 46 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
290. นางลัดดาวัลย์ รัชอินทร์ 41 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
291. นางสาวสาคร แขกพงษ์ 41 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
292. นางสาวนิรมล สวัสดิ์ลักษณ์ 39 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
293. นางวรรณวิมล อนันตศาลา 35 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
294. นายคมกริช พรหมโชคศิริกุล 32 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
295. นางฐิตาพร ศรีสมุทร์ 32 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
296. นางสาวชนัญชิดา กล่อมจิตร 32 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
297. นางรัชณีกร ลาลด 29 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
298. นางสาวนันทพร แสนใจบาล 28 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
299. นางสาวสรรณีย์ พุ่มภักดี 27 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
300. นางสาวพัทธมนต์ ปานทอง 26 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
301. นางสาวพรพิมล ถาวรเสถียร 25 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
302. นางสาวอชญา มุกดาหาญ 25 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
303. นายฉันทัช เข็มทอง 15 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
304. นายชนุตร์ เฮงตระกูล 15 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
305. นายชาญชัย สุขวงษ์ 15 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
306. นายภัทรเทพ โอสถ 15 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
307. นายภูริภัทร บุญงาม 15 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
308. นางสาวอริสรา ชวนดี 15 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
309. เด็กชายกิตติภัทร ชื่นจิตร 14 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
310. เด็กชายชวิน โพธิหิรัญประเสริฐ 14 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
311. เด็กชายประชา ปาทาน 14 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
312. เด็กชายศราวุธ นิ่มนวล 14 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
313. เด็กหญิงเพ็ญนภา อุดมทรัพย์ 14 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
314. เด็กหญิงสุนิสา เทียนโพธิ์ 14 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
315. เด็กชายชูเกียรติ์ ธรรมอิทธิศักดิ์ 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
316. เด็กชายณพัฒรัฎฐ์ อินต๊ะปัญญา 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
317. เด็กชายปิยะวัฒ สมทรง 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
318. เด็กชายรติวัฒน์ ทวีวงษ์ 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
319. เด็กชายวสุพล อุไรวงค์ 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
320. เด็กชายศุภวิชญ์ คงบวร 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
321. เด็กชายเศกสรรค์ ตรงชื่น 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
322. เด็กชายอาทิตย์ ไชยมี 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
323. เด็กหญิงนภัสกร จันทบุรี 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
324. เด็กหญิงนุชนาฎ ดีเลิศ 13 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
325. เด็กชายกฤตภาส อินไชยะ 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
326. เด็กชายกฤติน ศิลา 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
327. เด็กชายจิรพงศ์ เอี่ยมวิจิตร์ 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
328. เด็กชายธานณ ชูศิริอุทัยธาดา 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
329. เด็กชายปุณณภัทร ธงศรี 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
330. เด็กชายพันธมิตร กำเหนิดรัตน์ 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
331. เด็กชายพีระพัฒน์ ทองไพจิตร์ 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
332. เด็กชายภัคราวุฒิ โฉมยงค์ 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
333. เด็กชายศุภกิตติ์ คำประเสริฐ 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
334. เด็กหญิงทัศน์สินี เปรมจิตร์ 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
335. เด็กหญิงภัททิยา พิบูลจินดา 12 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
336. เด็กชายก้องเดช วิลาวัลย์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
337. เด็กชายกัญจน์ เดชา 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
338. เด็กชายกิตติคุณ ยังประโยชน์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
339. เด็กชายกิตติศักดิ์ กลิ่นคล้ายกัน 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
340. เด็กชายคณิตกรณ์ วัฒนประภากร 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
341. เด็กชายจิณณวัตร เจียรพงษ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
342. เด็กชายชนกนันท์ คูณวัตร 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
343. เด็กชายชาติทองแท้ ยอดมิ่ง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
344. เด็กชายชุติพนธ์ จันทร์โพธิ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
345. เด็กชายเชษฐมาส ไผ่จันทร์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
346. เด็กชายณรงศ์ฤทธิ์ นามเขียว 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
347. เด็กชายณัฐกฤต อเนกะมัย 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
348. เด็กชายณัฐชนน กมลวิบูรณ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
349. เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งพิทักษ์ไชย 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
350. เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วบุตรดี 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
351. เด็กชายดนุเดช วงษ์จีระ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
352. เด็กชายเติมศักดิ์ ยี่สุ่น 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
353. เด็กชายธนพล บุญอาจ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
354. เด็กชายธนวัฒน์ แสงอรุณ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
355. เด็กชายธนัญชัย หงษ์ทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
356. เด็กชายนพกร ขอกลาง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
357. เด็กชายนราธร ประดิษฐ์เทา 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
358. เด็กชายนวพล อุดมยิ่ง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
359. เด็กชายพงศกร ศรีกิมแก้ว 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
360. เด็กชายพงศกร บุญยงค์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
361. เด็กชายพลาธิป ตราจินดา 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
362. เด็กชายพัฒน์ฌพงษ์ เริกหริ่ง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
363. เด็กชายพัฒนพงษ์ อวพรชัย 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
364. เด็กชายพีรภัทร เม้าทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
365. เด็กชายภัทร ชมภูนุช 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
366. เด็กชายภูมิรพี กมลศิริ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
367. เด็กชายภูวิศ พิชิตริปู 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
368. เด็กชายเมธาพร ปั้นเหน่งเพชร 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
369. เด็กชายยุทธนา วงษ์กิมฮั้ว 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
370. เด็กชายรุ่งวิกรัย ศรีสุข 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
371. เด็กชายวงศธร ลำดับศรี 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
372. เด็กชายวัชรพงษ์ วัยเจริญ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
373. เด็กชายศัลย์ บุญช่วย 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
374. เด็กชายศุภกฤต ชัยประสิทธิกุล 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
375. เด็กชายศุภากร ใจน้อม 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
376. เด็กชายสหพัฒน์ โมซา 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
377. เด็กชายสุทธิภัทร วงษ์สุเทพ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
378. เด็กชายหิมาลัย แก้วเหลี่ยม 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
379. เด็กชายอธิคุณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
380. เด็กหญิงกนกวรรณ พันธุ์แก้ว 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
381. เด็กหญิงกิตติมา สงวนศรี 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
382. เด็กหญิงกิตติยา ติณสุทธิ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
383. เด็กหญิงคาซึมิ ทากาซึ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
384. เด็กหญิงจิตติมา สิทธินันท์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
385. เด็กหญิงจิรัชยา ต่อวัฒนกิจกุล 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
386. เด็กหญิงชนากานต์ ศรีสุทโธ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
387. เด็กหญิงชวิศา ฐิติพงศ์สกุล 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
388. เด็กหญิงชินีนาถ จันทวงศ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
389. เด็กหญิงญาดา ธูปศิริ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
390. เด็กหญิงณธวรรณ สันโดด 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
391. เด็กหญิงณภัทร ซื่อตรง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
392. เด็กหญิงณัชชา เจริญยิ่ง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
393. เด็กหญิงณัฐชยา โชคจินดาชัย 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
394. เด็กหญิงณัฐนันท์ งามบุศยโพยม 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
395. เด็กหญิงณิชาภัทร ชัยวีรพันธ์เดช 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
396. เด็กหญิงตวงพร มิ่งมา 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
397. เด็กหญิงทิพยรัตณ์ ฮะฮั่วเฮง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
398. เด็กหญิงธนัชพร แก้วกล้า 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
399. เด็กหญิงธมนวรรณ พวงมาลัยทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
400. เด็กหญิงธฤดี นาคพงษ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
401. เด็กหญิงธัญธนา ศิริสวัสดิ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
402. เด็กหญิงธันย์ชนก ตาลพุดซา 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
403. เด็กหญิงธันยพร อึ้งเจริญ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
404. เด็กหญิงธารญา ศรีกสิกิจ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
405. เด็กหญิงนภสร วงษ์นิกร 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
406. เด็กหญิงนภัสวรรณ จรตระการ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
407. เด็กหญิงนภัสสร นวลสำเนียง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
408. เด็กหญิงนวกร เลาไพศาลวนิชศิริ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
409. เด็กหญิงปณิตา ก๋าใจ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
410. เด็กหญิงปภาดา ตังคะประเสริฐ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
411. เด็กหญิงปราริตา อ่ำตระกูล 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
412. เด็กหญิงปัญณิกานต์ ยิ่งยง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
413. เด็กหญิงปาณิสา วงษ์ชะอุ่ม 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
414. เด็กหญิงปิยาภรณ์ เที่ยงอารมย์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
415. เด็กหญิงพรปวี เต็มสอาด 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
416. เด็กหญิงพรรณพัชร เล็กศิริ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
417. เด็กหญิงพันนิดา วงษ์นิกร 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
418. เด็กหญิงพิชชาพร ศิลปกิจโกศล 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
419. เด็กหญิงพิชญ์ภิญญา ลารินทา 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
420. เด็กหญิงพิชามญชุ์ ทาประเสริฐ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
421. เด็กหญิงเพชรรัตน์ แซ่แต้ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
422. เด็กหญิงภคพร ศรประพันธ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
423. เด็กหญิงภัทรลดา รัชอินทร์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
424. เด็กหญิงภูชิษา กิตติเรืองทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
425. เด็กหญิงเมธาพร โพธิ์คลี่ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
426. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ยี่เฮง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
427. เด็กหญิงโยศิตา พราวศรี 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
428. เด็กหญิงรพีพรรณ โอ่วเจริญ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
429. เด็กหญิงลัลวลิยา สุรพิพิธ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
430. เด็กหญิงวราธร มาทอง 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
431. เด็กหญิงวริษฐา สหะวิริยะสกุล 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
432. เด็กหญิงวริสรา พงประดิษฐ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
433. เด็กหญิงวาเลนตินา บรูโน 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
434. เด็กหญิงวาสินี คงคา 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
435. เด็กหญิงศดานันท์ ฟักนาค 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
436. เด็กหญิงสมิตา กุลศรี 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
437. เด็กหญิงสโรชา จรูญศรีวัฒนา 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
438. เด็กหญิงสาริศา สุคันธี 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
439. เด็กหญิงสาริศา ภูละคร 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
440. เด็กหญิงสิริกร แสงศิริ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
441. เด็กหญิงสุชานรี ทองประดิษฐ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
442. เด็กหญิงสุธาสินี ทรัพย์เจริญ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
443. เด็กหญิงสุนิภา บริบูรณ์ทรัพย์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
444. เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โชคมงคลกิจ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
445. เด็กหญิงอนิศา จันทราสินธุ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
446. เด็กหญิงอภัชชญา พ้นเคราะห์ 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
447. เด็กหญิงอัญชุลี ศรีสะเทือน 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
448. เด็กหญิงอิศราภรณ์ จันเล็ก 11 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
449. เด็กชายกษิดิษ เรืองแสง 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
450. เด็กชายจักรินทร์ รัตนพิมพ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
451. เด็กชายฉัตรพิเชฐ อูปคำ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
452. เด็กชายณภัทร นิภานันท์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
453. เด็กชายณรงค์ชัย นาคพุฒ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
454. เด็กชายณัฐสิทธิ์ มุงสูงเนิน 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
455. เด็กชายธนกฤต โกสุมภ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
456. เด็กชายธนภัทร์ โพธิ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
457. เด็กชายธนัชชา วงศ์ถาวรพินิจ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
458. เด็กชายธนากร ประกอบพรม 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
459. เด็กชายนนทภัทธ์ วรรณ์ประดิษ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
460. เด็กชายปัณณวิชญ์ ขจรพฤกษ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
461. เด็กชายพิษณุพงศ์ นามรักษา 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
462. เด็กชายพีระเดช สันป่าแก้ว 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
463. เด็กชายพุฒิพงศ์ แหวนเงิน 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
464. เด็กชายภัทรพล ภู่สวัสดิ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
465. เด็กชายภาคิน ศาตะโยธิน 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
466. เด็กชายภาสวุฒิ คงเจริญ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
467. เด็กชายภูริทัต โฉมยงค์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
468. เด็กชายศิริภูมิ สมเชื้อ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
469. เด็กชายสิทธิศักดิ์ วิณุราช 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
470. เด็กหญิงกชพร ก้อนสันทัด 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
471. เด็กหญิงกชพรรณ คำแก้ว 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
472. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ ฤทธิ์มังกร 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
473. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชุ่มชื่น 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
474. เด็กหญิงกัญญาพัชร นามพล 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
475. เด็กหญิงกีรติกา ปิยะนาวิน 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
476. เด็กหญิงจิรัฐิพร ภู่ระย้า 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
477. เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีจันทร์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
478. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ระงับพิษ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
479. เด็กหญิงชนกนัน จันทโชติ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
480. เด็กหญิงชนัญชิดา ทุมมา 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
481. เด็กหญิงญาดา บุญธรรม 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
482. เด็กหญิงฐิตารีย์ ดวงจรัส 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
483. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ สกุลนคร 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
484. เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีอุดมศิลป์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
485. เด็กหญิงณิชากร เหมเมือง 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
486. เด็กหญิงดวงกมล สานอก 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
487. เด็กหญิงดวงฤดี แสงไกร 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
488. เด็กหญิงธมลวรรณ สุนทรวิวัฒน์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
489. เด็กหญิงธัญจิรา ศิริปักมานนท์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
490. เด็กหญิงนงนภัส โตพัฒนกุล 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
491. เด็กหญิงนฏพรรษชล บุญค้ำ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
492. เด็กหญิงนภัสกร เข็มทอง 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
493. เด็กหญิงนฤพร ทองพิทักษ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
494. เด็กหญิงนันทพร ฉุนตู 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
495. เด็กหญิงนันทัชชะภรณ์ มานะทัพพ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
496. เด็กหญิงบัณทิตา ปล้องใหม่ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
497. เด็กหญิงเบญญาภา วงษ์ครุธ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
498. เด็กหญิงปนัดดา ฑีฆะพันธ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
499. เด็กหญิงปภาดา จินดามาตย์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
500. เด็กหญิงปรีดิ์เปรม หาญวิสัย 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
501. เด็กหญิงปรียาภรณ์ จันทโรจน์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
502. เด็กหญิงปวันรัตน์ จิตตโคตร์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
503. เด็กหญิงปวิชญาดา เมยประโคน 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
504. เด็กหญิงปัทมาวดี คำนาค 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
505. เด็กหญิงปาณิสรา เกียรติบัณฑิต 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
506. เด็กหญิงปิยธิดา อุดมศักดิ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
507. เด็กหญิงปีย์วรา ศิริวชิระภาพ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
508. เด็กหญิงเปมิกา สุขโร 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
509. เด็กหญิงเปรมชนัน รามัญ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
510. เด็กหญิงไปรยา ฉัฐมะ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
511. เด็กหญิงพรทิพย์ เหมรักษ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
512. เด็กหญิงพรปวีณ์ หวังกุศล 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
513. เด็กหญิงพรไพลิน ทับทิมดี 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
514. เด็กหญิงพัชราวลัย ศรีตะปัญญะ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
515. เด็กหญิงพัฐสุดา ภู่แส 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
516. เด็กหญิงพัตร์พิมล คงดี 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
517. เด็กหญิงพิชชานาถ นามจันทร์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
518. เด็กหญิงเพ็ญประภัสสร เจริญยิ่ง 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
519. เด็กหญิงภัทรวดี คำใบ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
520. เด็กหญิงภูริชญา จินตนาวงษ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
521. เด็กหญิงมณฑิรา สัจจานนท์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
522. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อาษามั่น 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
523. เด็กหญิงรัตน์ติพร หาญประเสริฐ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
524. เด็กหญิงรุจิรดา แย้มศรี 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
525. เด็กหญิงลลิตา ประกอบทรัพย์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
526. เด็กหญิงลักษมน โพธิ์ศรี 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
527. เด็กหญิงวิราศิณีย์ บุญส่ง 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
528. เด็กหญิงศศิประภา ตั้งจิตกอบบุญ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
529. เด็กหญิงศศิวิมล กรมแสง 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
530. เด็กหญิงศิรประภา ราศรีมิน 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
531. เด็กหญิงศิริภัสสร ชัยศักดิ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
532. เด็กหญิงสวรรยา สื่อเจริญสม 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
533. เด็กหญิงอชิรญา นึกรักษ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
534. เด็กหญิงอภัชชา ปทุมานนท์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
535. เด็กหญิงอลิสา แคทท์ 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
536. เด็กหญิงอิสรีย์ สุดทอง 10 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
537. นายวิเชียร กิตติปัญญาวงษ์ 57 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
538. ว่าที่ ร.ต.ชัยภูวนาถ กวยกูล 49 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
539. นางโสลัดดา ภู่สิงห์ 37 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
540. นายธนิตย์ ทองทาย 35 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
541. นางสาวอนงค์นาถ ตุปันนา 35 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
542. นายภูวนาท มุสิกดิลก 30 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
543. เด็กชายกฤษดา โลหิตนาวิน 12 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
544. เด็กชายณคิเมษ กันเหตุ 12 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
545. เด็กชายศุภโชค จิตรเสรี 12 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
546. เด็กชายศุภวิชญ์ พุกชุม 12 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
547. เด็กชายอภิชาต เกณฑ์กิจ 12 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
548. เด็กชายอัศวิน มานะบัง 12 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
549. เด็กหญิงกาญจนา กระแจะจันทร์ 12 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
550. เด็กหญิงผกาวรรณ ฉายศิริ 12 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
551. เด็กชายกฤตเมธ พัชนี 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
552. เด็กชายกันตภณ ศิริแพทย์ 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
553. เด็กชายชัชภัฏ พันธุ์จึงเจริญ 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
554. เด็กชายตติยทิวัส คูธนบดี 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
555. เด็กชายธนกร แซ่ฉั่ว 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
556. เด็กชายธนาดล จันทร์สุข 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
557. เด็กชายวรพจน์ เกิดมงคล 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
558. เด็กชายวรพรต เรืองเที่ยง 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
559. เด็กชายศุภกฤต เกิดแกร 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
560. เด็กชายสหัสวรรษ พุ่มเทศ 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
561. เด็กชายสุวิชญา ตะโกพร 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
562. เด็กชายเอนกพงศ์ เกตุพันธ์ 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
563. เด็กหญิงจันจิรา อินทะเว 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
564. เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองแย้ม 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
565. เด็กหญิงจิณณพัต มนทศูรย์ 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
566. เด็กหญิงณัฐพร ทองสุกเจริญ 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
567. เด็กหญิงณิชกานต์ คำดี 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
568. เด็กหญิงบุญรักษา เกตะวันดี 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
569. เด็กหญิงพรทิพย์ ขันทอง 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
570. เด็กหญิงลลิตภัทร เจริญบูรพา 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
571. เด็กหญิงวรลักษณ์ สีลาแสง 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
572. เด็กหญิงวริศรา สังฆฤทธิ์ 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
573. เด็กหญิงวิภาดา นามแก่ง 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
574. เด็กหญิงวิภาดี นามแก่ง 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
575. เด็กหญิงสิตาพร วงศ์ษา 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
576. เด็กหญิงสุชาวดี กฤษณา 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
577. เด็กหญิงสุปรียา เจริญคุณ 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
578. เด็กหญิงสุพิชญา โพธิ์งาม 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
579. เด็กหญิงอัจฉราพร อบเชย 11 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
580. เด็กชายฉัตรมงคล โม้น้อย 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
581. เด็กชายชญานิน ช่างกล 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
582. เด็กชายฐานิกร อินโพธิ์กลาง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
583. เด็กชายฐิติวิชญ์ ภาคะ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
584. เด็กชายณภัทร แก้วเกตุ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
585. เด็กชายณภัทร อึ้งเจริญ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
586. เด็กชายณัฐกิตติ์ นิ่มนวล 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
587. เด็กชายณัฐชนน ยอดทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
588. เด็กชายธีรภัทร อยู่เมือง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
589. เด็กชายปัณณวัฒน์ โกเมศ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
590. เด็กชายปิยกร ชินวงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
591. เด็กชายพงศธร อำไพโชติ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
592. เด็กชายพลาธิป ยิ้มประสิทธิ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
593. เด็กชายพัชรพล ศรีพุฒ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
594. เด็กชายภีมกฤษฏิ์ สารพันธ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
595. เด็กชายภูดินันท์ ปรางค์ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
596. เด็กชายภูธเนศ สุระโคต 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
597. เด็กชายวรัญญู ทับทิมศรี 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
598. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เกิดศิริ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
599. เด็กชายสิทธิพล โพธิ์งาม 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
600. เด็กชายสุวพิชญ์ จันทร์ตรี 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
601. เด็กชายอดิศัดิ์ เดชา 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
602. เด็กชายอนันต์สิทธิ์ ศรีวิชิต 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
603. เด็กชายอนุวงศ์ ทรัพย์ประเสริฐ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
604. เด็กชายอลงกรณ์ เคียรประเสริฐ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
605. เด็กชายอาทิตย์ สันติสวัสดิ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
606. เด็กหญิงกนกวรรณ วันริโก 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
607. เด็กหญิงกมลชนก แย้มศักดิ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
608. เด็กหญิงกมลชนก แสงสว่าง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
609. เด็กหญิงกรวิน เหมือนกรุด 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
610. เด็กหญิงกัญญาณัฐ การดี 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
611. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนียมทอง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
612. เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกตุเล็ก 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
613. เด็กหญิงกุลธิดา ภาคาแดน 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
614. เด็กหญิงกุลธิดา พงษ์เฉย 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
615. เด็กหญิงจันจิรา ว่องไว 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
616. เด็กหญิงจันทนิภา คำแสง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
617. เด็กหญิงจิรัชญา สุวรรณโชติ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
618. เด็กหญิงจิราวรรณ อำไพโชติ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
619. เด็กหญิงจุฑามาส เอมสุ่น 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
620. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ พิมพงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
621. เด็กหญิงชนิสรา ศิลปาโณ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
622. เด็กหญิงชรินรัตน์ จวนเจริญ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
623. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฤกษสังเกตุ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
624. เด็กหญิงชุติมา มูลทาดี 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
625. เด็กหญิงฐิติญาพร นกน้อย 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
626. เด็กหญิงณธิดา รักภิรมย์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
627. เด็กหญิงณัฏฐธิดา ช้อยเดิม 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
628. เด็กหญิงณัฐณิชา บางพระ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
629. เด็กหญิงณัฐสุดา นิยมสุข 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
630. เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริบุตร 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
631. เด็กหญิงแทนใจชนก เจริญสุข 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
632. เด็กหญิงธนพร หวายฤทธิ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
633. เด็กหญิงธนาภรณ์ สิงห์โตวงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
634. เด็กหญิงธาวินี ว่องไว 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
635. เด็กหญิงธีรตี ธรรมกีรติ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
636. เด็กหญิงนพมาศ วงศ์เลิศ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
637. เด็กหญิงนลินี จำรูญ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
638. เด็กหญิงนิจจารีย์ โลเกศกระวี 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
639. เด็กหญิงนิษากรณ์ ไชโย 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
640. เด็กหญิงบัณฑิตา สังจังวาง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
641. เด็กหญิงปนัดดา เทพปะโมง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
642. เด็กหญิงปริยกร อยู่สุขสุวรรณ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
643. เด็กหญิงปวิชญา เถลิงกอบลาภ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
644. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นิลน้อย 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
645. เด็กหญิงปวีณ์สุดา นิลน้อย 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
646. เด็กหญิงพรพิสิฐ เครือเจริญ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
647. เด็กหญิงพรรณนารา พลชัย 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
648. เด็กหญิงพรรณภัสสรา เครือเจริญ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
649. เด็กหญิงพรสวรรค์ คล้ายจุ้ย 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
650. เด็กหญิงเพชรรัตน์ นาคพงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
651. เด็กหญิงภัคธีมา ธาดา 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
652. เด็กหญิงภัคธีมา นาดี 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
653. เด็กหญิงภัทราพร จินดารัตน์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
654. เด็กหญิงภัทราภรณ์ เนตรรัตน์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
655. เด็กหญิงมนัญชยา เรณูรัตน์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
656. เด็กหญิงมลธิชา จิตภักดี 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
657. เด็กหญิงมุฑิตา ภูมิวิริยะ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
658. เด็กหญิงยุวดี เกาะมะไฟ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
659. เด็กหญิงรมิตา ทองคำเปลว 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
660. เด็กหญิงวรพร รุ่งวัฒนโสภณ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
661. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์ โศภิตธนาพิศุทธ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
662. เด็กหญิงวราพร เสียงเสนาะ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
663. เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทองอิ่มสินทวี 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
664. เด็กหญิงศศิชา ว่องไว 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
665. เด็กหญิงศิวนาถ มีเที่ยง 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
666. เด็กหญิงศุภิสรา ยะโสวงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
667. เด็กหญิงสกุลชนก ปลูกสกุล 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
668. เด็กหญิงสันต์ฤทัย คำแก้ว 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
669. เด็กหญิงสิดาพร เดชา 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
670. เด็กหญิงสุชัญญา ฉ่ำเฉลิม 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
671. เด็กหญิงสุชาวดี เจริญรัตน์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
672. เด็กหญิงสุพิชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
673. เด็กหญิงสุสิทตรา สังสะโอภาส 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
674. เด็กหญิงอรรถพร ศรีสุข 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
675. เด็กหญิงอรรถวดี จิตต์สุภา 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
676. เด็กหญิงอารยา กมลกลทีป์ 10 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
677. เด็กชายสมบัติ ครุฑคง 11 โรงเรียนจงหมิน เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
678. นางชำนาญ เครือศรี 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
679. นางขวัญใจ กองศักดา 45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
680. นางสุภาภรณ์ จำจิตต์ 42 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
681. นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม 41 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
682. นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง 38 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
683. นางสาวกนกกร ศรีสังข์ 34 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
684. นางสาววาสนา ใจชื้น 31 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
685. นายญาณวุฒิ ดีคำไฮ 16 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
686. นายกฤษฎา แพงศรี 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
687. นายกอบศักดิ์ ลับแล 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
688. นายเขมมินทร์ ปิ่นมั่น 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
689. นายคณิศร ยิ้มสุข 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
690. นายจักรกฤษ เงินกรุง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
691. นายจิณณวัตร ระดาบุตร 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
692. นายจิรพงษ์ คำพยัคฆ์ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
693. นายเจษฎา อุ้ยเพ็ชร 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
694. นายชนชยา ภารุณ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
695. นายชลันธร เทียบแก้ว 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
696. นายชวิศ ทองประมูล 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
697. นายชินวัฒน์ ทองพุ่ม 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
698. นายธนเบศร ดียิ่ง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
699. นายธนภัทร สิทธาจารย์ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
700. นายธนรัชต์ พิมพา 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
701. นายธีรภัทร แก้วกนก 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
702. นายธีรวุฒิ ผูกโอสถ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
703. นายนครินทร์ ศรีกสิกิจ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
704. นายนฤพนธ์ เก้าอุดม 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
705. นายนัทธพงษ์ คณะเสน 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
706. นายนันทวัฒน์ ภูมิเรศสุนทร 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
707. นายปฏิญาณ งามแสง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
708. นายปฐมพงษ์ มนตรี 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
709. นายปฐมพงษ์ สุภาพุฒ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
710. นายพงศกร อรชร 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
711. นายพงษ์ศธร มิ่งไชย 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
712. นายพรายงาม ชาตรี 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
713. นายพศวีร์ ธรรมสุวรรณ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
714. นายพัชรพล ปิ่นเพ็ชร 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
715. นายพิเชษฐ์ พุทธจรรยา 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
716. นายภัคพล ตั๊นมาก 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
717. นายภานุวัฒน์ สิงห์ธงยาม 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
718. นายมาวิน ศรีวรสาร 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
719. นายยุทธจักร เพ็งโอ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
720. นายสถิตย์ แสงสว่าง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
721. นายสรวิชญ์ ผลวาด 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
722. นายสันติ มูลทอง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
723. นายสุทัศน์ ใจเอื้อ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
724. นายสุธี พวงชมภู 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
725. นายอำนาจ จันทมาลา 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
726. นายอิทธิพล ศรีใส 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
727. นางสาวกนกวรรณ ป้องกัน 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
728. นางสาวกมลวรรณ ทนพุดซา 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
729. นางสาวกัญญาณัฐ ปลื้มบุญ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
730. นางสาวกิติมา จันทา 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
731. นางสาวกุลธิดา วงษ์เงิน 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
732. นางสาวเกศรา หอมเนียม 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
733. นางสาวจันจิรา รักษาชล 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
734. นางสาวจารียา ยืนยงค์ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
735. นางสาวจิราพร ดวงคำ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
736. นางสาวเจนจิรา เนาวบุตร 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
737. นางสาวชญานิศ คำอุ่น 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
738. นางสาวชัญญานุช ชัยชนะ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
739. นางสาวโชติกา มาลาสินธุ์ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
740. นางสาวฐปนิกา รัตสุ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
741. นางสาวณัฐณิชา เกตุประสม 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
742. นางสาวนัทธมน กันภัย 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
743. นางสาวนันทนา คนมั่น 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
744. นางสาวนิตติยากร ชุมทอง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
745. นางสาวปฏิมา มานะต่อ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
746. นางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
747. นางสาวประกายดาว วิชัยกำจร 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
748. นางสาวพิกุล อิ่มอ่วม 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
749. นางสาวพิชชาภา ศรีกะชา 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
750. นางสาวพิมพ์ชนก สุขมะณี 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
751. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์ รถทอง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
752. นางสาวเพชราวรรณ์ ว่องไวชัยการ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
753. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ยี่โต๊ะ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
754. นางสาวภาวิไล ปากครอง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
755. นางสาวมินตรา โภคา 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
756. นางสาววนิดา ถาวร 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
757. นางสาววราภรณ์ รอดศิริ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
758. นางสาววริศรา นาชิน 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
759. นางสาวศศิธร สมิงทัศน์ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
760. นางสาวษษิอาภา คุ้มศักดิ์ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
761. นางสาวสิริรัตน์ นีสกุล 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
762. นางสาวสิริโสธร อุดร 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
763. นางสาวสุธิดา เฮงเจริญ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
764. นางสาวสุนิษา ฉายแสง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
765. นางสาวสุพัฒตา ภู่เงิน 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
766. นางสาวสุภนิดา หมั่นกู้ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
767. นางสาวสุวรา สินประเสริฐ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
768. นางสาวเสาวภาคย์ ไชยบุญญานุภาพ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
769. นางสาวโสภา เตรณะกาโย 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
770. นางสาวหฤทัย ฉายแสง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
771. นางสาวอนันตญา เหล็กศิริ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
772. นางสาวอภิชญา บุญเพิ่ม 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
773. นางสาวอภิษฎา ขาวทั่ว 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
774. นางสาวอมรรัตน์ หน่องพงษ์ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
775. นางสาวอาทิตยา รัตนวนิช 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
776. นางสาวอาภัสรา แก้วพวง 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
777. นางสาวอารียา พรหมโชติ 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
778. นางสาวอารียา หงษ์พรหม 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
779. นางสาวอิสริยะ ยางศรี 15 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
780. เด็กชายกฤษฎา พวงผ่อง 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
781. เด็กชายกลวัชร อุทัยรัตน์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
782. เด็กชายกีรติ คชรินทร์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
783. เด็กชายจักรกฤษณ์ เจดีย์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
784. เด็กชายเจษฎากร ทรัพย์สอน 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
785. เด็กชายฉัตรปพน ฮ้อรอด 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
786. เด็กชายชนกันต์ การณ์สุข 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
787. เด็กชายทักษิณชัย สีจำปา 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
788. เด็กชายทัศน์พล พันนา 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
789. เด็กชายเทพสิณ กองศักดา 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
790. เด็กชายธนดล นาคเกษม 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
791. เด็กชายธีรศักดิ์ สินไพร 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
792. เด็กชายนนทวัฒน์ เจือจันทร์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
793. เด็กชายนราธรณ์ มะปะโท 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
794. เด็กชายบุญศักดิ์ ศักดิ์หงษ์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
795. เด็กชายปรัชญา สิมรักแก้ว 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
796. เด็กชายพนมวัลย์ แสงสว่าง 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
797. เด็กชายพีรยุ แสงอินทร์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
798. เด็กชายภพสุข กมลมณีพันธ์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
799. เด็กชายภานุ กิจสุข 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
800. เด็กชายยศกร ผลโสม 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
801. เด็กชายรัชชานนท์ สุระชัย 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
802. เด็กชายวรวุฒิ พีรัตหงษ์สกุล 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
803. เด็กชายวีรพันธ์ แสงเพ็ชร 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
804. เด็กชายวีระเดช นวลขาว 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
805. เด็กชายสุทธิกานต์ ศรีวงษ์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
806. เด็กชายอนุศิษฎ์ เรืองศรี 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
807. เด็กชายเอกวิทย์ เสี้ยวเส็ง 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
808. เด็กหญิงกมลทิพย์ คุ้มผล 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
809. เด็กหญิงกัญญา คำประชม 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
810. เด็กหญิงกิตติญา คำหาด 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
811. เด็กหญิงคฑามาศ กิ่งเงิน 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
812. เด็กหญิงจรรยวรรธน์ นาคทิพย์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
813. เด็กหญิงจิตติมา สักกะตะ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
814. เด็กหญิงจินทภา จันทรศิริ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
815. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เจริญสุข 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
816. เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยชนะสงคราม 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
817. เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ศิวิลัย 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
818. เด็กหญิงธนภรณ์ มีณะสิงห์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
819. เด็กหญิงธัญญารัตน์ วิหงษ์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
820. เด็กหญิงธันย์ชนก ลาฉิม 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
821. เด็กหญิงนภัสสร ณ ลำปาง 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
822. เด็กหญิงปาณิชา คูหาเปรมกิจ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
823. เด็กหญิงปิยนุช กุลนนท์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
824. เด็กหญิงพิชชาพร น้อยศรี 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
825. เด็กหญิงภาวรินทร์ สรรเพ็ชร์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
826. เด็กหญิงรัสมี มิสรา 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
827. เด็กหญิงรุ่งนภา ลำบอง 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
828. เด็กหญิงวันวิสา อินทร์แก้ว 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
829. เด็กหญิงวิรัญญา ราคะใจ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
830. เด็กหญิงสรวีร์ เสตสุบรรณ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
831. เด็กหญิงสราวัลย์ ประกอบบุญมา 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
832. เด็กหญิงสุภาภรณ์ วังยายฉิม 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
833. เด็กหญิงโสภิดา เตชะบัญกิตติชัย 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
834. เด็กหญิงอรรธยา กาสี 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
835. เด็กหญิงอรัญญา จินดารัตน์ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
836. เด็กหญิงอริษา เบ้าคำภา 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
837. เด็กหญิงอัญชลี บุญสร้าง 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
838. เด็กหญิงอิสราภรณ์ ศรีทะนุ 14 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
839. เด็กชายกฤษณ สุรายศ 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
840. เด็กชายชมกานต์ อมรศิริโชค 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
841. เด็กชายโชคทวี วงษา 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
842. เด็กชายธนากร นาแล 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
843. เด็กชายธุวานนท์ ไกรทอง 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
844. เด็กชายมโนพัศ กระจายศรี 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
845. เด็กชายวรภพ ภูเดช 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
846. เด็กชายอนุภัทร คนมั่น 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
847. เด็กชายอภิเดช เนตรสุวรรณ 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
848. เด็กชายอานันท์ สกุลนคร 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
849. เด็กหญิงคนิตรา ไพรศรี 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
850. เด็กหญิงจารุวรรณ เทียนเรียว 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
851. เด็กหญิงจุฑามาศ แสงสุรเดช 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
852. เด็กหญิงชนิสา ไวนุแก้ว 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
853. เด็กหญิงญาณิศา จุลสำรวล 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
854. เด็กหญิงนฤมล อั๊วเถา 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
855. เด็กหญิงปภาวรินทร์ สัตย์ซื่อ 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
856. เด็กหญิงปัณฑิตา สมตั้ง 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
857. เด็กหญิงพรนัชชา หะขุนทด 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
858. เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สังขทิม 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
859. เด็กหญิงยุพารัตน์ เตียรัตน์ 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
860. เด็กหญิงรนิตา อุปถัมภ์ 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
861. เด็กหญิงวราภรณ์ ภักดียิ่ง 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
862. เด็กหญิงศิริโสภา แพงสุข 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
863. เด็กหญิงสุชาดา ผลบุญ 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
864. เด็กหญิงสุชานาฏ เลพล 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
865. เด็กหญิงสุนิตา สวัสดี 13 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
866. นางสาวจงจิต วงศ์สมาโรจน์ 55 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
867. นางสาวิตรี เพิ่มดี 47 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
868. นางวาสนา ภูมิประทณ 40 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
869. นางสาวเบ็ญจวรรณ สมนาม 38 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
870. นางกัญญาวดี ถุงเงิน 37 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
871. นางขวัญเมือง งามศิลป์ 37 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
872. นายแสนศักดิ์ หาคำบุตร 35 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
873. นางรัชติยา บุญเสนา 35 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
874. นางสาวจารุวรรณ จูกูล 33 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
875. นางสาววิรัธภรณ์ มิตรทวีสุข 32 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
876. นางสาวกนกพร วารีย์ 30 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
877. นางสาวยุพิน ประสิทธิ์ 30 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
878. นายนิพนธ์ เจนจิตร์ 29 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
879. นางสาวสุธินี จันทนิมิ 29 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
880. นางสาวพิชชาพร บุญส่ง 28 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
881. นางจารุวรรณ นำพา 28 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
882. นางพรทิพย์ ธูปเงิน 27 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
883. นางสาวนิตยา อยู่ดี 27 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
884. นางหทัยชนก ดวงจันทร์ 25 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
885. นางสาวรัชดาภรณ์ คำบึงกลาง 25 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
886. นางสาวอรุณ แข็งขัน 25 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
887. นางสาวยสวรรย์ รุ่งโรจน์ 22 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
888. เด็กชายธนบัตร แก้วดี 14 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
889. เด็กชายจักราวุธ พุทธศรี 13 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
890. เด็กชายธนวัฒน์ ยืนสุข 13 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
891. เด็กชายศรายุ อิ่มใจ 13 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
892. เด็กชายศิวกร ปลอดกลาง 13 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
893. เด็กหญิงปภาวรินท์ ผ่องผิว 13 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
894. เด็กชายกิตติภพ ดาวกระจ่าง 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
895. เด็กชายคมชาญ ถุงเงิน 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
896. เด็กชายจิรพัฒน์ อยู่หลาย 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
897. เด็กชายจิรายุส จันยะมิตรี 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
898. เด็กชายชติพงษ์ รอดวงษ์ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
899. เด็กชายชนินทร์ นุ่มประสงค์ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
900. เด็กชายชัชพงศ์ กงกุล 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
901. เด็กชายชัชวาล อ่อนทองคำ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
902. เด็กชายชัยพันธ์ แก่นนคร 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
903. เด็กชายณัฐภัทร รักกิจ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
904. เด็กชายธนดล ใยวิจิตร 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
905. เด็กชายธนภัทร บริบูรณ์ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
906. เด็กชายนราธิป เด่นพายัพ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
907. เด็กชายบรรณสรณ์ วันมาณี 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
908. เด็กชายพากเพียร ยงกระสัน 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
909. เด็กชายภัทรกร ทองรุ่ง 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
910. เด็กชายโยธี ใจคง 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
911. เด็กชายรัชพล หงษ์สุวงศ์ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
912. เด็กชายวุฒินันต์ เย็นใจ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
913. เด็กชายศิขรินทร์ คูณศรี 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
914. เด็กชายแสงอนันท์ โอสถประสพ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
915. เด็กหญิงกฤติมา สมศรี 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
916. เด็กหญิงเกศมณี ศรีบุญเรือง 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
917. เด็กหญิงเกสราภรณ์ เย็นฉ่ำ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
918. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญยืน 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
919. เด็กหญิงชญาภัส โพธิ์ทอง 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
920. เด็กหญิงชัชชญา หิรัญธัญพิชชา 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
921. เด็กหญิงณิชชา สกุลสีหนาท 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
922. เด็กหญิงนภสร เสือผิวนวล 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
923. เด็กหญิงเบญจพร สุนทรปฏิมา 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
924. เด็กหญิงปิยฉัตร ฉายศิริ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
925. เด็กหญิงพัทธนันท์ รัตนจรูญธรรม 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
926. เด็กหญิงมณฑิตา ขันทอง 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
927. เด็กหญิงวรัญญา จำนงจิตร 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
928. เด็กหญิงวริษฐา นกอยู่ 12 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
929. เด็กชายกตัณณ์ อินทร 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
930. เด็กชายขจรเกียรติ น้ำแก้ว 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
931. เด็กชายชิติพัทธ์ ตระกูลทุม 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
932. เด็กชายญาณวัฒน์ วรวิชญ์เรืองเดช 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
933. เด็กชายตรีเทพ วงค์เบี้ยสัจจ์ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
934. เด็กชายธิติวัฒน์ โม้งปราณีต 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
935. เด็กชายธีรภัทร ทองเล็ก 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
936. เด็กชายบุรีรม แช่มช้อย 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
937. เด็กชายปฐมพร เพ็งพงศา 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
938. เด็กชายปัญจพล สุริยะฉาย 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
939. เด็กชายภควัต วังคำ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
940. เด็กชายภัทรพล ไกรทอง 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
941. เด็กชายภูชิสส์ สังออนดี 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
942. เด็กชายภูวดล ชัยนรินทร์ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
943. เด็กชายยุทธกฤษ ผิวบาง 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
944. เด็กชายศักดาวุธ ธารารักษ์ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
945. เด็กชายศักดิธัช คชรินทร์ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
946. เด็กชายสิทธิกร โภคา 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
947. เด็กชายสิทธินนท์ เพ็ชรช่วย 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
948. เด็กชายสุรเกียรติ วงศ์ประเทศ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
949. เด็กชายอนุกูล ดำรงค์กูลสมบัติ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
950. เด็กชายอภิศักดิ์ จูมพล 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
951. เด็กชายอิสระพงศ์ พันทอง 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
952. เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญเผือก 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
953. เด็กหญิงจุฑามาศ คำวงษ์ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
954. เด็กหญิงชญานิษฐ์ พรหมมณี 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
955. เด็กหญิงชลธิชา พึ่งพา 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
956. เด็กหญิงดวงพรญวรรณ ชาวเวียง 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
957. เด็กหญิงธนวรรณ รุประมาณ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
958. เด็กหญิงธีรดา สิงห์ธวัช 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
959. เด็กหญิงนภิสรา น้อยศรี 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
960. เด็กหญิงน้ำเพชร ไกรศิริ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
961. เด็กหญิงพรรณพัสษา แก้วจรรยา 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
962. เด็กหญิงพิมพิดา สุนทโร 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
963. เด็กหญิงภัทรพร กัณหาชาลี 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
964. เด็กหญิงภัสลดา เรือนภู่ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
965. เด็กหญิงมณีรัตน์ เชื้อดี 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
966. เด็กหญิงรตนวีร์ พุ่มพวง 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
967. เด็กหญิงรัชชประภา สัจจสุขวัฒนา 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
968. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ผาลา 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
969. เด็กหญิงรินรดา จูงสาย 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
970. เด็กหญิงวรารัตน์ คนสันสี 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
971. เด็กหญิงศิรภัสสร ดุสิต 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
972. เด็กหญิงศิริรัตน์ เรืองโรจน์ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
973. เด็กหญิงศุภสุตา พงษากลาง 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
974. เด็กหญิงสลิตา ถูกจิตต์ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
975. เด็กหญิงสัจพร งามศิลป์ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
976. เด็กหญิงสุขณัฐฐา ทักษิณ 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
977. เด็กหญิงสุชาวดี ผิวขาว 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
978. เด็กหญิงสุภัสสร ศรีพิราม 11 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
979. เด็กชายกิตติศักดิ์ แสงทอง 10 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
980. เด็กชายณภัทร อารีรอบ 10 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
981. เด็กชายภูมิรพี วงษ์เชื้อ 10 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
982. เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์มณี 10 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
983. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลืมไธสง 10 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
984. เด็กหญิงนันณภัทร รัตน์วิเศษฤทธิ์ 10 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
985. เด็กหญิงพิมพ์สินี นาอุดม 10 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
986. เด็กหญิงวาริศรา เสถียรพานิช 10 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
987. เด็กชายธนกฤต สิงห์สังข์ 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
988. เด็กชายธนบดี คงรัตน์ 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
989. เด็กชายนภสินทธุ์ บุญครุฑ 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
990. เด็กชายอภิรักษ์ วงสุวรรณ 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
991. เด็กชายเอกสิทธิ แสงภักดี 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
992. เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วเกตุ 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
993. เด็กหญิงกัลยรัตน์ รุ่งแจ้ง 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
994. เด็กหญิงจิราพัชร เกิดสุข 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
995. เด็กหญิงโชติกา ตาทอง 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
996. เด็กหญิงณัฐฐิฌา บุตรศรี 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
997. เด็กหญิงณัฐณิชา อิ่มสุข 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
998. เด็กหญิงณิชากานต์ โคกกระชาย 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
999. เด็กหญิงดเมธาวดี พลมิตร 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
1000. เด็กหญิงทิวาลักษณ์ พลหินกอง 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
1001. เด็กหญิงปาณพิม ทุ่งหลวง 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
1002. เด็กหญิงลภัสรดา โถทอง 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
1003. เด็กหญิงสุทธาภรณ์ สงเคราะห์ 9 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา เมืองปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล เมืองปราจีนบุรี
1004. เด็กชายประสาร แข็งขัน 13 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1005. เด็กชายสมศักดิ์ รื่นนาค 13 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1006. เด็กชายโกเมนทร์ เอี่ยมศิริ 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1007. เด็กชายชยพัทธ์ เกิดศรี 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1008. เด็กชายชัยพฤกษ์ ประสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1009. เด็กชายฐิติกร อัตรา 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1010. เด็กชายณัฐภัทร โภคพงษ์ 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1011. เด็กชายเทวิน ธาราศักดิ์ 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1012. เด็กชายธวัชชัย สมดี 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1013. เด็กชายนันทพงศ์ โอชะกลิ่น 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1014. เด็กชายนิธิวัฒน์ จันทร์งาม 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1015. เด็กชายบัลลพ จ๊กธรรม 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1016. เด็กชายประกฤษฎิ์ ทองประมูล 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1017. เด็กชายปรีย์ดี โตสริ 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1018. เด็กชายปุญญวิชย์ ศรีอำคา 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1019. เด็กชายภาณุพงศ์ แสวง 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1020. เด็กชายวราวุฒิ กมุทชาติ 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1021. เด็กชายวิชิต พินิตไทย 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1022. เด็กชายสมศักดิ์ เจือจาน 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1023. เด็กชายสุรพิชญ์ ไตรผา 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1024. เด็กชายสุริเยนทร์ สำโรงทอง 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1025. เด็กชายอดิศักดิ์ ผลทอง 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1026. เด็กชายอนุชัย สายปัญญา 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1027. เด็กชายอมรเทพ เหล็กศิริ 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1028. เด็กชายอรรถพล คลังเพ็ชร 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1029. เด็กหญิงกัณธมา จันทนะเสรี 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1030. เด็กหญิงกานดา ศรีสงคราม 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1031. เด็กหญิงชลธิชา เรืองเศษ 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1032. เด็กหญิงชุตินันท์ ปกติ 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1033. เด็กหญิงปรีดาภรณ์ อ่อนละมูล 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1034. เด็กหญิงปัทมา มาลากุล 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1035. เด็กหญิงปาริฉัตต์ บัวสุข 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1036. เด็กหญิงพิชญา พูนแช่ม 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1037. เด็กหญิงมณีรัตน์ โถทอง 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1038. เด็กหญิงเวธนี มากแสน 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1039. เด็กหญิงศิรภัสสร เตชะมา 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1040. เด็กหญิงศิริลักษณ์ หวังสุดดี 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1041. เด็กหญิงสุนิศา ราษีมิน 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1042. เด็กหญิงโสพิณญา แจ้งกระจ่าง 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1043. เด็กหญิงอภิลักษณา หาวังชัย 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1044. เด็กหญิงอาภัสรา ขันแก้ว 12 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1045. เด็กชายธวัชชัย มลิวัลย์ 11 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1046. เด็กชายพุฒิพงศ์ รักภิรมณ์ 11 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1047. เด็กชายศุภโชค หอมกลิ่น 11 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1048. เด็กหญิงจิดาภา จันทร์ขำ 11 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1049. เด็กหญิงธนัชพร แตงเพ็ชร 11 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1050. เด็กหญิงธันยพร แก้วสีหาวงษ์ 11 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1051. เด็กหญิงพัชนรินทร์ ศรีแจ้ง 11 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1052. เด็กหญิงอุบลวรรณ พะเนตรัมย์ 11 โรงเรียนบ้านแหลมหิน เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1053. เด็กชายสนธยา คนมั่น 10 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1054. เด็กชายณัฐพล แถวทัย 9 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1055. เด็กชายธีร์ธวัช แก่นแก้ว 9 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1056. เด็กชายศุภกิตติ์ ศรีอนงค์ 9 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1057. เด็กชายอรรถบท สำเร็จกิจ 9 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1058. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เรืองเชื้อเหมือน 9 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1059. เด็กหญิงจิราพร จอมแก้ว 9 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1060. เด็กหญิงจิราภา จอมแก้ว 8 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1061. เด็กหญิงภัทรวีร์ ยูปานนท์ 8 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1062. เด็กหญิงรัชญาพร ศรีหวัง 8 โรงเรียนบ้านหนองเต่า เมืองปราจีนบุรี แหลมหิน เมืองปราจีนบุรี
1063. นายธัญพิสิษฐ์ ทองเจริญ 46 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1064. นางสาวเบญญาภา พุทธรักษา 37 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1065. นายณัฐพงษ์ คงเหล็ก 31 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1066. นายไกรษร น้ำทรัพย์ 29 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1067. นายฐิติพงศ์ ออมทรัพย์ 24 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1068. นายชุติพงศ์ อินทรคล้าย 24 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1069. นางสาวรุ่งทิวา น้อยอาษา 24 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1070. นางสาวจารุวรรณ บุญงาม 22 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1071. นายสราวุธ ดอนหัวร่อ 20 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1072. นายณัฐพัชร์ แสนสวัสดิ์ 16 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1073. นายถนอมพงษ์ เพิ่มเพียร 16 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1074. นายธีรภัทร นราวงษ์ 15 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1075. เด็กชายจักรพงษ์ ชำนาญงาม 14 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1076. เด็กชายภาสวรณ์ มิ่งเมือง 14 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1077. เด็กชายอนุกูล ทองล้วน 14 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1078. เด็กหญิงเจน หยุยจันทึก 14 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1079. เด็กหญิงวาสนา มองพิมาย 14 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1080. เด็กชายคงฤทธิ์ กองฟู 13 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1081. เด็กชายธนาธร กิ่งแก้ว 13 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1082. เด็กชายพุทธชน เฉลิมวัฒน์ 13 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1083. เด็กชายอดุลย์ พรมมา 13 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1084. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กรวิรัตน์ 13 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1085. เด็กหญิงอรวรรยา โกสุม 13 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1086. เด็กหญิงชนิษฐา บุญสวัสดิ์ 12 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1087. เด็กหญิงเนตรชนก แซ่ตั้ง 12 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1088. เด็กชายกฤษฎา สุขวงษ์ 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1089. เด็กชายกฤษฎา ใจยงค์ 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1090. เด็กชายกษมา ชู 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1091. เด็กชายจักรกรัตน์ คงนิ่มจันทร์เอี่ยม 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1092. เด็กชายณรงค์วิทย์ สิงห์โตเจริญ 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1093. เด็กชายดนัย โลนไธสง 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1094. เด็กชายธนากร พัดเพ็ง 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1095. เด็กชายธีรพงษ์ บูชา 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1096. เด็กชายนที กองกูล 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1097. เด็กชายปรมินทร์ บุตรดี 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1098. เด็กชายภัคพล วงศ์ธนโสภณ 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1099. เด็กชายรัตนพงษ์ เจริญสุข 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1100. เด็กชายวัฒนา ยิ้มแย้ม 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1101. เด็กชายสุภกิณห์ อาชาพล 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1102. เด็กชายเอกรัตน์ บัวโรย 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1103. เด็กหญิงกนกกร ล้อมวงศ์ 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1104. เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรมมาวัน 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1105. เด็กหญิงขวัญกมล อินทรแพทย์ 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1106. เด็กหญิงชนิตา ประเสริฐ 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1107. เด็กหญิงฐิติพร อาจหาญ 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1108. เด็กหญิงณิชกานต์ งามแก้ว 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1109. เด็กหญิงน้องพลอย จินุกรณ์ 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1110. เด็กหญิงบุษยมาศ อ่ำทอง 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1111. เด็กหญิงพิชชาพร กลิ้งพะไล 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1112. เด็กหญิงลักษิกาพร บัวเดช 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1113. เด็กหญิงวรรวิสา ก้อนแก้ว 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1114. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บัวเดช 11 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1115. เด็กชายกิตติชัย ช่อดอกรัก 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1116. เด็กชายจิรภาส ศรีสม 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1117. เด็กชายฉัตรมงคล ยินประโคน 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1118. เด็กชายณัฐพงษ์ ดีนวน 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1119. เด็กชายนวพงษ์ เอโกบล 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1120. เด็กชายมงคลชัย นวลอ่อน 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1121. เด็กชายสุนันท์ วงษ์กิมฮั้ว 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1122. เด็กชายสุริยา จรสาย 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1123. เด็กหญิงกนกอร สิงโตวงษ์ 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1124. เด็กหญิงกิตติยา เวฬุวนารักษ์ 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1125. เด็กหญิงจีรวรรณ ประกอบสุข 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1126. เด็กหญิงชมพูนุท นาสืบ 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1127. เด็กหญิงวรรณพร คุ้มศักดิ์ 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1128. เด็กหญิงสริตา ไขแก้ว 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1129. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย จันทรรักษ์ 10 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ เมืองปราจีนบุรี อุดมวิทยาราม เมืองปราจีนบุรี
1130. เด็กชายเจนจิรา กุมสินพันธ์ 14 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1131. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทาสีจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1132. เด็กชายอภิรักษ์ เหมสำอางค์ 13 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1133. เด็กหญิงฌัชชา สอนทสง 13 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1134. เด็กหญิงศิษฎาภา กันเกรา 13 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1135. เด็กหญิงอมรรัตน์ สิทธิพล 13 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1136. เด็กชายโชคธนพล ปัญญา 12 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1137. เด็กชายธีระศักดิ์ เหมพิมพ์ 12 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1138. เด็กหญิงกลอยใจ ศรีกอง 12 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1139. เด็กหญิงชลธิชา โสดสกนร์ 12 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1140. เด็กหญิงพราวพิมล พรมยาบล 12 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1141. เด็กหญิงสุพิชชา เอมกลิ่น 12 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1142. เด็กหญิงอัญชลี โภคา 12 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1143. เด็กหญิงอารียา คำเสียง 12 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1144. เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีกอง 10 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1145. เด็กหญิงนิษาพร ซุยเจริญ 10 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1146. เด็กหญิงลลิตา แววพิลา 10 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1147. เด็กหญิงวรรณวิชา พรมเวร 10 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1148. เด็กหญิงสิริรักษา รอดตา 10 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ กบินทร์บุรี กรุงราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี
1149. เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์ดี 14 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1150. เด็กหญิงณัฐชยา ชุมแสง 14 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1151. เด็กหญิงอนรรฆนงค์ บุยเกิด 14 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1152. เด็กชายวรภพ บำราบ 13 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1153. เด็กชายอภิชาติ สุขเจริญ 13 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1154. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไกรสร 13 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1155. เด็กหญิงนลิตตา มาลาหอม 13 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1156. เด็กหญิงศิรินภา ใบชา 13 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1157. เด็กหญิงอรอนงค์ เกตุเพ็ง 13 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1158. เด็กชายพรมงคล ทาญาติ 12 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1159. เด็กหญิงปภาวดี วังพรม 12 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1160. เด็กชายณัฐพล หนองพร้าว 11 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1161. เด็กหญิงศศิธร วงษ์ศรีหัต 10 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า กบินทร์บุรี
1162. นางสาวกุมารี หงษ์วิไล 42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1163. นายไพรัตน์ นาคทอง 30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1164. นายอนันต์ ด่านกุญชร 28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1165. นายดุษฎี แพนลา 27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1166. เด็กหญิงสโรชา กลิ่นรอง 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1167. เด็กชายณัฐพล โพธิ์บาย 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1168. เด็กชายจิรายุธ ท่าช้าง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1169. เด็กชายชวนัน โสภักดี 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1170. เด็กชายพิสุทธิ์ ดาวสิงห์ 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1171. เด็กชายวิริญา พรเอี่ยม 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1172. เด็กชายสุธิวัส แย้มศรี 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1173. เด็กหญิงสุพรรณี หริตวร 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1174. เด็กชายกันต์ ภู่สิริงามตระกูล 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1175. เด็กชายตะวัน เนตรายน 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1176. เด็กชายไตรรงค์ กันเผือก 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1177. เด็กชายอนุชา วุฒิยาสาร 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1178. เด็กชายเจตนิพัทธ์ วิพัตร์สัจจา 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1179. เด็กชายทัตวัน ขุนเภา 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1180. เด็กชายธวัชชัย ชัยสา 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1181. เด็กชายภานุเดช เมฆพยัพ 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1182. เด็กชายฤชัย มะโนรักษ์ 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1183. เด็กชายวราวุฒิ สง่างาม 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1184. เด็กหญิงฐาปณี พนากุล 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1185. เด็กหญิงพลอย นาคะเกตุ 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1186. เด็กหญิงศิริเกษ พันธ์ขาว 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1187. เด็กชายกฤษกร กุลสมบัติ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1188. เด็กชายกฤษณะ รักษาทรัพย์ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1189. เด็กชายกล้าณรงค์ ศรีโสดา 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1190. เด็กชายก้องภพ สระทอง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1191. เด็กชายกิตติพศ ขันตี 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1192. เด็กชายกิตติศักดิ์ พรมพล 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1193. เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ย่อยศ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1194. เด็กชายธิติ อุกวงษ์ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1195. เด็กชายพุฒิพงศ์ จูวัฒน์ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1196. เด็กชายศิริศักดิ์ ดาดี 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1197. เด็กชายศุภชัย บุญเหลา 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1198. เด็กชายสรายุทธ แก้วเจริญ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1199. เด็กชายสิทธิชัย พงประดิษฐ์ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1200. เด็กชายอชิรญา สุขไกร 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1201. เด็กชายอัมรินทร์ มหงส์ศรี 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1202. เด็กชายอานนท์ มั่งทอง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1203. เด็กหญิงกนกอร ดิษฐอั้ง 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1204. เด็กหญิงกฤษณา เสสุตตา 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1205. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เรืองโภชน์ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1206. เด็กหญิงกันต์กมล ห่วงเจริญ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1207. เด็กหญิงณัฐธิดา มีลา 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1208. เด็กหญิงณิภาภรณ์ เทพถม 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1209. เด็กหญิงธัญวรัตน์ เอี่ยมเหนือ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1210. เด็กหญิงปนัดดา ไชยศินี 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1211. เด็กหญิงปมณพร ไพรศรี 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1212. เด็กหญิงปวริศา สนิทพักตร์ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1213. เด็กหญิงปิยะชาติ ขวัญถาวร 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1214. เด็กหญิงรินทร์มณี มะลัยเค 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1215. เด็กหญิงรุจิราภรณ์ พิลาโท 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1216. เด็กหญิงไรวินท์ แก้วศรี 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1217. เด็กหญิงสุมณฑา พิมพ์เพชร 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1218. เด็กหญิงอภัสรา ศรีนาท 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1219. เด็กชายก้องกบินทร์ วรรณเจริญ 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1220. เด็กชายนัฐพล เงินโสม 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1221. เด็กชายพัทธนันท์ ปราบพราน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1222. เด็กชายเมธาสิทธิ์ เกตุต้น 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1223. เด็กชายสุรชัย หลำบางช้าง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1224. เด็กชายสุวิทย์ หิรัญรัตน์ 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1225. เด็กชายอภิชาติ วงษ์ยาปาน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1226. เด็กหญิงแก้วตา ทิพย์วงษ์ษา 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1227. เด็กหญิงคัทรียา อาจโนนลา 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1228. เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวศรี 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1229. เด็กหญิงชุติกาญจน์ ท้าวเทพ 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1230. เด็กหญิงณัฐธิดา บุญยง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1231. เด็กหญิงธัญธดา เหมพิมพ์ 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1232. เด็กหญิงธัญวรรณ โมรา 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1233. เด็กหญิงวิรงรอง บัวแก้ว 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1234. เด็กหญิงสุวรา โพธิญาณ 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1235. เด็กหญิงอัญชณา บุญพรหมอ่อน 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1236. เด็กหญิงอินทิรา วันทอง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1237. เด็กหญิงเอื้อมพร วังกระพงษ์ 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1238. เด็กชายศรเทพ ทองเพ็ชร 9 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1239. เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทร์โสม 9 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1240. เด็กหญิงจิตติมา กกเปือย 9 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1241. เด็กหญิงลดามณี แก้วเคน 9 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1242. เด็กหญิงสุจิรา ศรีกอง 9 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1243. เด็กหญิงอัครมณี กุลหล้า 9 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1244. นายพงศ์สุวัฒธน์ ศรีธรรม 37 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1245. นางแสงเดือน กางจิตร 33 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1246. เด็กชายวันชัย ร้อยกรอง 13 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1247. เด็กชายสังฆกร แซ่อ่อง 12 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1248. เด็กหญิงปรียาภรณ์ อุปริบูรณ์ 11 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1249. เด็กชายกิตตินิรันดร์ จันทร์ท้วม 10 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1250. เด็กชายอิทธิพล ศักดิ์พงษ์ 10 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1251. เด็กหญิงมณเฑียร ศรีเข้ม 10 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1252. เด็กหญิงรัชนีกร ชูสนิท 10 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1253. เด็กหญิงรุ่งอรุณ มะลิกลาง 10 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1254. เด็กหญิงสุดารัตน์ เนธิบุตร 10 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1255. นายกำพล แก้วพิกุล 40 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1256. เด็กชายกิตตินันท์ เกินโสม 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1257. เด็กชายนรินทร์ ฉวีหาญ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1258. เด็กชายวรปรัชญ์ บุญลือ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1259. เด็กชายศกานนท์ จันทร์แดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1260. เด็กชายอโนชา พันธ์ชาติ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1261. เด็กชายอภิวัฒน์ เจ๊กมั่น 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1262. เด็กหญิงพรรณิดา แก้วเคน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1263. เด็กหญิงลักษิกา ศรีสอาด 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1264. เด็กหญิงสุภัทตา ระงับโรค 12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1265. เด็กชายปภาวิน รอดพันลบ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1266. เด็กชายวีรยุทธ ขาวคม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1267. เด็กชายสำเริง อยู่นอน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1268. เด็กหญิงนัฐชา จันทร์แสง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1269. เด็กหญิงนันทิยา บุญประเสริฐ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1270. เด็กหญิงสาธิดา เสียงเย็น 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1271. เด็กหญิงสุจิตรา วรนาม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1272. เด็กหญิงสุทธิสา หมั่นทำ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1273. เด็กหญิงสุพัตรา ทับทิม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1274. เด็กชายจิรายุส วิชัยศรี 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1275. เด็กชายณัฏฐชัย บำรุงเกตุ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1276. เด็กชายณัฐพงศ์ ก้านบัว 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1277. เด็กชายทัตธน ครัวเชื้อ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1278. เด็กชายนันทวงษ์ บุญส่ง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1279. เด็กชายศิวัช สุขสมาน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1280. เด็กชายสัญญา มาสา 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1281. เด็กชายอดิเทพ อ่อนสำลี 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1282. เด็กชายอานนท์ จูวัติ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1283. เด็กหญิงกฤติมา บุญมาก 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1284. เด็กหญิงชนกานต์ บุญลือ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1285. เด็กหญิงฐิติรัตน์ นานรัมย์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1286. เด็กหญิงนพวรรณ หมวดผา 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1287. เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีเนาว์รัตน์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1288. เด็กหญิงปภัสสร กัทรี 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1289. เด็กหญิงปรารถนา จันทร์งาม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1290. เด็กหญิงพรชิตา บ้านม่วง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1291. เด็กหญิงสุภาวดี ศรีปรั่ง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1292. เด็กหญิงอริศรา พึ่งวิทย์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1293. เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทร์งาม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1294. เด็กชายสิทธิพร อยู่อินทร์ไกล 11 โรงเรียนบ้านหนองตลาด กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1295. เด็กชายทินกร สุริยัยต์ 10 โรงเรียนบ้านหนองตลาด กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1296. เด็กหญิงอริสรา ท่าข้าม 9 โรงเรียนบ้านหนองตลาด กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1297. เด็กชายอภินันท์ สารีบท 11 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1298. เด็กหญิงสายธาร ทองแป้น 11 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1299. เด็กหญิงอรวรรณ ชุ่มปาน 11 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1300. เด็กหญิงอัจฉรา ยะบุญมี 11 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1301. เด็กชายวีระพงษ์ ถึกมา 10 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1302. เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาก 10 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง กบินทร์บุรี เขาลูกช้าง กบินทร์บุรี
1303. นางพินทอง เทกระโทก 34 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1304. นางสาวจิรสา คำยืน 32 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1305. นางสมใจ ภูเดช 28 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1306. นายสกล พันธมาศ 27 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1307. เด็กชายเอกภพ ขันตีนู 12 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1308. เด็กชายนิกร ศรีดา 11 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1309. เด็กชายทรงวุฒน์ บุญพรมอ่อน 11 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1310. เด็กชายกัมปนาท ชินราช 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1311. เด็กชายชวกร ภูคำ 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1312. เด็กชายฐาปกร ภูเดช 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1313. เด็กชายณัฐพล มูลเชื้อ 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1314. เด็กชายณัฐวุฒิ นานมา 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1315. เด็กชายปัณณฑัต บรมประเทศ 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1316. เด็กชายพรรษวุฒิ พรมมา 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1317. เด็กชายยอดกบินทร์ ทาสร้าง 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1318. เด็กชายอดิศร แผ้วนาง 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1319. เด็กชายอภิทุน ดวงจันทร์คล้อย 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1320. เด็กหญิงเกวลิน สิทธิศร 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1321. เด็กหญิงคริสติน พวงมี 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1322. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำดี 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1323. เด็กหญิงชลธิชา ดีประสงค์ 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1324. เด็กหญิงชิดชนก นึกไม่ลืม 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1325. เด็กหญิงณัฐพร สีสังข์ 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1326. เด็กหญิงเพชรรัตน์ กิตติลาภ 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1327. เด็กหญิงวิภาดา อ่อนนา 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1328. เด็กหญิงศศิภา อุตรี 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1329. เด็กหญิงสุชานาฏ คณะสิทธิ์ 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1330. เด็กหญิงสุริยา พลขันฑ์ 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1331. เด็กหญิงโสรญา เคนเหลา 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1332. เด็กหญิงอทิตยา เพ็ชรยอด 10 โรงเรียนบ้านเขาด้วน กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1333. เด็กชายกิตติพล ศรีกอง 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1334. เด็กชายกิตติภูมิ กางจิตร 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1335. เด็กชายณัฐพงษ์ ซุยเจริญ 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1336. เด็กชายณัฐวุฒิ พรมเปลว 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1337. เด็กชายนิติเทพ เหล็งศิริ 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1338. เด็กชายบริราช ยวงทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1339. เด็กชายมินฑดา ธุระพะ 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1340. เด็กชายวิศรุต ทองวัน 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1341. เด็กชายสนธยา มีนา 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1342. เด็กชายสุรฉัตร ภูคำ 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1343. เด็กชายสุรชาติ อาทิตย์ 12 โรงเรียนบ้านซ่ง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1344. เด็กหญิงศศิชา จ้อยกุล 10 โรงเรียนบ้านซ่ง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1345. เด็กหญิงสุนิสา นนทอง 10 โรงเรียนบ้านซ่ง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1346. เด็กหญิงสุภาพร วันประสม 9 โรงเรียนบ้านซ่ง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1347. เด็กหญิงสัตบุษย์ มากผล 9 โรงเรียนบ้านซ่ง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1348. นางสาวณิชาภัทร เผือกชาวนา 24 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1349. เด็กหญิงนันวิตา สีกอง 10 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1350. เด็กชายมนต์สิทธิ์ วิลาลัย 10 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1351. เด็กชายสุริยา มนทอง 9 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1352. เด็กหญิงสุชาวดี ภูเดช 9 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1353. เด็กหญิงฐิติชญา มลทอง 9 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1354. เด็กหญิงประภาศิริ บุญเลิศ 11 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1355. เด็กชายสุรศักดิ์ ซองาม 11 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1356. เด็กหญิงอริสรา เคนหล้า 10 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1357. เด็กชายเดชาวัฒน์ พิมเสน 9 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1358. เด็กชายทวีศักดิ์ ทาสร้าง 9 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1359. เด็กหญิงกฤษรา กิ่งแก้ว 9 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1360. เด็กหญิงสมฤทัย อดใจ 9 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1361. เด็กชายอนุชา มิ่งพา 10 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1362. เด็กชายนิธิกร บุตรดีวงษ์ 9 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1363. เด็กหญิงแสงระวี อินเบิด 9 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1364. เด็กหญิงเมธาณี มนทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1365. นางสาวกุลธิดา เพ็งคำ 40 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1366. เด็กหญิงหนึ่งกมล กองมงคล 12 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1367. เด็กหญิงกัญยา สะอาดเหลือ 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1368. เด็กชายพันวริศ อินทร์ปาน 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1369. เด็กชายวราวุฒิ พุทธวา 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง กบินทร์บุรี เขาวงศ์ กบินทร์บุรี
1370. นางสาวอัจฉรา ทรัพย์มั่น 26 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1371. เด็กหญิงเสาวณีย์ แปงอุด 14 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1372. เด็กชายนัดถพร พงจินดา 13 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1373. เด็กหญิงตรีเนตร สารีพันธ์ 13 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1374. เด็กหญิงรัตติกาล สีใส 13 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1375. เด็กชาย ธีรเชษฐ์ มะลิเครือ 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1376. เด็กชายชัยวัฒน์ แสนลืม 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1377. เด็กชายณัฐพล นิลเวช 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1378. เด็กชายนพเก้า งามรูป 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1379. เด็กชายมานัส วงษ์นาชาติ 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1380. เด็กชายวสันต์ กุสวัสดิ์ 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1381. เด็กชายสวราชย์ สืบพันธ์ 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1382. เด็กชายอนุภัทร ดอนทอง 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1383. เด็กชายอัครพล มัยสันเทียะ 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1384. เด็กหญิงมะลิษา วงษ์เบาะ 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1385. เด็กหญิงวนัชพร หุ้มไทสง 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1386. เด็กหญิงศิวรินทร์ สมจันทา 12 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1387. เด็กชายกิติพงษ์ ศรีโพธิ์ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1388. เด็กชายจักรพรรณ์ ฝันดี 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1389. เด็กชายเจษฏา ขันตีชา 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1390. เด็กชายชุติพงศ์ สิงสิม 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1391. เด็กชายชุมพล ดอกมาลี 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1392. เด็กชายณพงศกร เก็งพานิชย์ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1393. เด็กชายธงไชย แก้วกันหา 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1394. เด็กชายนนทวัฒน์ เจริญ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1395. เด็กชายนิรุต วงษ์เนตร 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1396. เด็กชายพงศธร ปิสำโรง 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1397. เด็กชายพลังพล แพทย์เพียร 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1398. เด็กชายยศพล กลิ่นสวรรค์ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1399. เด็กชายยุภาวรรณ จุ้ยสวัสดิ์ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1400. เด็กชายวิชิต ขิมโพธิ์ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1401. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ จุ้ยสวัสดิ์ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1402. เด็กชายศุภวิชญ์ ม่วงงาม 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1403. เด็กชายสุรชัย เคนต้น 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1404. เด็กชายอรรถพล ปุยสาย 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1405. เด็กชายอัมรินทร์ จันสมดี 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1406. เด็กหญิงชาลินี แสงมล 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1407. เด็กหญิงชุติมา ชมประสาท 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1408. เด็กหญิงน้ำฝน สีหนา 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1409. เด็กหญิงนีรนุช มีน้อย 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1410. เด็กหญิงประภาพร สิงสิม 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1411. เด็กหญิงปิยธิดา สีดำ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1412. เด็กหญิงพรนภา จบคำ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1413. เด็กหญิงเพ็ญนภา กระแสโฉม 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1414. เด็กหญิงมลทิรา ตวนโคกสูง 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1415. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สีวงษืหัด 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1416. เด็กหญิงศิริขวัญ ผสมทา 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1417. เด็กหญิงอรทัย ฉายอรุณ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1418. เด็กหญิงอรุณี บรมสุข 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1419. เด็กหญิงอัญชิสา พวงพันธ์ 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1420. เด็กหญิงอารยา ลาขุนี 11 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1421. เด็กชายกิตติ พงษ์ใหม่ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1422. เด็กชายชนะพงศ์ พรหมจันทร์ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1423. เด็กชายชาคริต มาตราช 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1424. เด็กชายธนาวันต์ เงินลา 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1425. เด็กชายธีรพงศ์ ชูจิตร 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1426. เด็กชายธีรวัฒน์ สีก่ำ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1427. เด็กชายธีระทัช บุญมาพรม 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1428. เด็กชายปารเมศ โต๊ะทอง 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1429. เด็กชายพีรพล แสวงคุณ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1430. เด็กชายภูมินทร์ บุญโฉม 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1431. เด็กชายภูเมศ บุญโฉฒ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1432. เด็กชายวิวัฒน์ อักษร 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1433. เด็กชายศักดิ์ศธร ศรีวะอุไร 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1434. เด็กชายสาริน ลำดวน 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1435. เด็กชายอภิรักษ์ ป้อกระโทก 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1436. เด็กหญิงกฤษวรรณ ศรีเชียงสา 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1437. เด็กหญิงกุลธิดา วรรณทวี 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1438. เด็กหญิงเกศสุคนธ์ ชุ่มศรีศิลป์ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1439. เด็กหญิงจุลเกศ จันทร์จันทึก 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1440. เด็กหญิงชมภูนุช จุ้ยสวัสดิ์ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1441. เด็กหญิงธัญยพร จันสมดี 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1442. เด็กหญิงพัชราภา อินทร์พันธ์ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1443. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แซ่อึ้ง 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1444. เด็กหญิงศิรินภา เพียงสุวรรณ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1445. เด็กหญิงอโณชา หวานเสียง 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1446. เด็กหญิงอภิรมย์ ยามน้ำทรัพย์ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1447. เด็กหญิงอรุณลักษณ์ พุดช่อ 10 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1448. เด็กชายจักรินทร์ ช่วงเปีย 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1449. เด็กชายชาญชล แสงนวลจันทร์ 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1450. เด็กชายพงศธร มณีสม 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1451. เด็กชายวุฒินันท์ แดงสมดี 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1452. เด็กชายสหภาพ วงษ์พันธ์ 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1453. เด็กชายอิทธิกร ซื่อตรง 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1454. เด็กหญิงกมลพร มีโชค 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1455. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หล้าเหลา 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1456. เด็กหญิงชนิสรา เจริญสุข 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1457. เด็กหญิงพิยดา แคนสังข์ 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1458. เด็กหญิงรักอักษร พูลเกษม 9 โรงเรียนวัดโคกอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1459. นางเยาวลักษณ์ เตียวตระกูล 35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1460. นางแววดาว แสนศรี 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1461. นางสาวทิฆัมพร ปักเคธาติ 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1462. นายพรมศร จันทร์เถื่อน 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1463. นางสาวจันทิมา ครั่งฝา 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1464. นางสาวฉวีวรรณ ครั่งฝา 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1465. นางสาวธัญญลักษณ์ คำดำ 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1466. นายเกียรติพงษ์ ศรีรักษา 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1467. นายวิวัฒน์ คงทรัพย์ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1468. นายวีระพล ทองดี 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1469. นายสุพจน์ จันสุกใส 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1470. นางสาวอมรรัตน์ กันเหตุ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1471. นางสาวอรทัย หอมรินทร์ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1472. นายวรวุฒิ พุทธิพันธ์ 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1473. นายสิบทิศ แปรนุ่น 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1474. นายสุวิทย์ นิยมทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1475. นางสาวกนกวรรณ บุพศิริ 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1476. นางสาวพรรณิดา โคประโคน 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1477. นายธีร์ธวัช สอนสวัสดิ์ 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1478. นายสรวิชญ์ สอนกระโจม 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1479. นางสาวแพรวพรรณ สามารถ 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1480. นางสาวพิทยาธร ไตรทิพย์ 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1481. เด็กชายกีรพล สนทยา 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1482. เด็กชายจักรกฤษ เมาแสง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1483. เด็กชายจักรกฤษณ์ เลิศล้ำ 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1484. เด็กชายณัฐพงษ์ หาญมนตรี 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1485. เด็กชายภณุทัต ชินบุรารัตน์ 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1486. เด็กชายสหรัฐ ชาวน้ำอ้อม 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1487. เด็กชายอนุชิต โพธิ์ศรี 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1488. เด็กชายอิทธิพร ศิริสุข 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1489. เด็กชายเอกวัฒน์ วงษ์บาท 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1490. เด็กหญิงอริสรา สุริวงค์ 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1491. เด็กชายกิ่งศักดิ์ แอบกลาง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1492. เด็กชายกิตติพงศ์ ชาทุม 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1493. เด็กชายชินวัตร นครชู 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1494. เด็กชายณัฐพล ผ่องแผ้ว 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1495. เด็กชายเทวฤทธิ์ ดีอ่อง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1496. เด็กชายธนดล พรมพิลา 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1497. เด็กชายธนทัศน์ เจริญผล 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1498. เด็กชายธรรมรัตน์ ศักดิ์บริบูรณ์ 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1499. เด็กชายธราเทพ โพธิลอย 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1500. เด็กชายนัทธพงศ์ สิงห์สนิท 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1501. เด็กชายพิพัฒน์ ฉิมชนะ 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1502. เด็กชายสายฟ้า จันทร์เขียว 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1503. เด็กชายสิริชัย แสงมล 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1504. เด็กชายเหรียญไทย แผ่นทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1505. เด็กหญิงกรรณิการ์ เปรมเพ็ชร 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1506. เด็กหญิงขวัญจิรา ชมภูจันทร์ 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1507. เด็กหญิงช่อผกา ธุระธรรม 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1508. เด็กหญิงญดาพร นิรไพร 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1509. เด็กหญิงณัฐธิดา ก้อนสันทัด 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1510. เด็กหญิงณัฐรุจา เพ็งสำเริง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1511. เด็กหญิงณัฐวิภา ต้องโพนทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1512. เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงดึก 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1513. เด็กหญิงธิติญาพร ขอวาทกลาง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1514. เด็กหญิงนันทวรรณ พรมบันดิษฐ์ 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1515. เด็กหญิงปิยธิดา พิมพ์สอน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1516. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ฉิมชนะ 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1517. เด็กหญิงรณพร ทองอ้วน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1518. เด็กหญิงรสสุคนธ์ ไชยมงคล 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1519. เด็กหญิงวรนาถ โสดา 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1520. เด็กหญิงวรางคณา อุคำ 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1521. เด็กหญิงศิริพร เกิดสมบูรณ์ 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1522. เด็กหญิงสุชาดา ม้าวมงคล 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1523. เด็กหญิงอัญญา ประวารนะ 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1524. เด็กหญิงอัยยา ประดับวงษ์ 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1525. เด็กชายจิรายุ พึ่งศรี 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1526. เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลือคำงาม 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1527. เด็กชายบุรธัช เนียมสมดี 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1528. เด็กชายภราดร ภู่งาม 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1529. เด็กชายภัทรรัฐ กบิลพัฒนากุล 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1530. เด็กชายสุรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1531. เด็กหญิงชลธิชา มาตราช 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1532. เด็กหญิงวรรณา ดวงโสมา 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1533. เด็กหญิงศรัญญา ทับวอ 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1534. เด็กหญิงศศิพิมพ์ ใจตรง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1535. เด็กหญิงสุจิตรา รักษาพล 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1536. เด็กหญิงสุจิวรรณ เสิงขุนทด 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1537. เด็กหญิงสุชานันท์ ผ่องแผ้ว 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1538. เด็กหญิงอุไรวรรณ สายกระสุน 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1539. เด็กชายนัฐพล เต็งชัยภูมิ 12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1540. เด็กชายเนรมิต โคกเกษม 12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1541. เด็กชายปริญญา ตาเมือง 12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1542. เด็กชายเศรษฐวิชญ์ ชมฝาสาท 12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1543. เด็กชายอนุชา ครั่งฝา 12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1544. เด็กชายอรรถกร กันเหตุ 12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1545. เด็กหญิงแก้วกัลยา ทูลนอก 12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1546. เด็กหญิงพิไลวรรณ ไชพินิจ 12 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1547. เด็กชายจีรวุฒิ ผึ่งฉิมพลี 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1548. เด็กชายชายอัษฎาวุฒิ นิยมแสง 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1549. เด็กชายทวีเดช ผ่องแผ้ว 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1550. เด็กชายบุญฤทธิ์ บุญโชติ 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1551. เด็กชายไพศาล พุทธชุมแสง 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1552. เด็กชายอัณศยา เดชดวง 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1553. เด็กชายอิทธิพล พันชำนาญ 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1554. เด็กหญิงปวีณา ม่วงงาม 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1555. เด็กหญิงสุธิดา ชมพุทธ 11 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1556. เด็กชายกฤตกร สีดำ 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1557. เด็กชายโชคชัย ตาเมือง 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1558. เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริชาติ 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1559. เด็กชายธนา ธนาภรณ์ 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1560. เด็กชายธรรมธร ยามดี 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1561. เด็กชายธีรพัฒน์ เบ็ญจรูญ 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1562. เด็กชายนัฐวัฒิ ดอนสุวันดี 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1563. เด็กชายพร้อม เกียรติอนันต์ 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1564. เด็กชายภาณุพงศ์ สีดำ 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1565. เด็กชายภานรินทร์ เจริญภูมี 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1566. เด็กชายสิทธิชัย พันเรือง 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1567. เด็กชายสุรเดช อินทรรุ่ง 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1568. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไพศาลธรรม 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1569. เด็กหญิงนลินทิพย์ เกตุทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1570. เด็กหญิงมณิสรา ยอดลอม 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1571. เด็กหญิงเมธาวดี คำโนนคอม 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1572. เด็กหญิงฤดีมาศ สีดำ 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1573. เด็กหญิงวรรณา พวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1574. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โคกเกษม 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1575. เด็กหญิงอนัญญา อุดมทรัพย์ 10 โรงเรียนบ้านคลองอุดม กบินทร์บุรี โคกอุดม กบินทร์บุรี
1576. นายสมยศ นิลฉวี 39 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1577. นางวารินทร์ วงศ์สำราญ 33 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1578. นางสาวรัชฏาพร บุตรจันทร์ 33 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1579. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดี 33 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1580. นางสาวกัญญาณัฐ สายชุมดี 32 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1581. นางสาวจีระนันท์ ทั่งถิน 30 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1582. นายจิรศักดิ์ สมจิตต์ 26 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1583. นางสาวยุพา สมสมัย 26 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1584. นางสาวกาญจนา แก้วสุข 26 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1585. นางสาวสุพัตรา มูลภา 26 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1586. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษา 26 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1587. นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ 25 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1588. นางสาวรุ่งนภา ฟองสาย 24 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1589. นางสาวลลิตา ด้วงสูงเนิน 16 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1590. เด็กชายภาณุสรณ์ สุทธิโยชน์ 14 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1591. เด็กหญิงสุภาวิณี เภาคำ 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1592. เด็กหญิงกาญจนา พรมเทา 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1593. เด็กชายธีรพงษ์ สุวรรณโสภา 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1594. เด็กชายอาทิตย์ พิมายกลาง 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1595. เด็กหญิงภัณฑิรา แก้วเคน 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1596. เด็กชายภาณุกร สุทธิโยชน์ 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1597. เด็กชายอาทิตย์ ผ่องศรี 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1598. เด็กชายวรชัย ลิรันโต 13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1599. เด็กชายปรเมศร์ จันทร์ดี 12 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1600. เด็กชายสุธี คำพล 12 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1601. เด็กหญิงอริสรา ดาวพนม 12 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1602. เด็กชายจักรี แผ้วสูงเนิน 12 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1603. เด็กหญิงสุธีธิดา พรมสารี 12 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1604. เด็กชายเจษฎา ซิน 11 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1605. เด็กหญิงจินตนา ปลื้มจิตต์ 11 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1606. เด็กหญิงณัฐยา มุมขุนทด 11 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1607. เด็กหญิงอนงค์นาถ สีเนียม 11 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1608. เด็กหญิงอภิญญา คุ่ยสาหร่าย 11 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1609. เด็กชายธนายุต จ้อยชนะ 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1610. เด็กชายธวัชชัย ทำใน 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1611. เด็กชายมงคลชัย ขุนทอง 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1612. เด็กชายวีระศักดิ์ ลาโง้น 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1613. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ย้อยดา 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1614. เด็กชายสุทธิพงษ์ ชาเทศ 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1615. เด็กชายอิทธิพล สิงหา 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1616. เด็กหญิงการะเกตุ น้อยประเสริฐ 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1617. เด็กหญิงกิตติมา บุญทศ 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1618. เด็กหญิงจงรัก จำไป 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1619. เด็กหญิงลักษมี ศิริกิจ 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1620. เด็กหญิงศิริรัตน์ พรหมพิทักษ์ 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1621. เด็กหญิงสายสุนี เครือมั่น 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1622. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ บุดดา 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1623. เด็กหญิงอาทิตยา กองคำ 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1624. เด็กหญิงอารียา ผันนะลา 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1625. เด็กหญิงชรินรัตน์ ธรรมมา 9 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1626. เด็กหญิงณัฐพร แผ้วสูงเนิน 9 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1627. เด็กหญิงปาริชาติ แพงเพ็ง 9 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1628. เด็กหญิงศรีไพร อุตรี 12 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1629. เด็กชายอชิตพล เสมบุตร 12 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1630. เด็กชายจิรวัฒน์ แซ่ตั้ง 11 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1631. เด็กชายกฤษฎา ธรรมมะ 10 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1632. เด็กชายปณชัย สัมฤทธิ์ 10 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1633. เด็กชายวริทธิ์ธร บุญตา 10 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1634. เด็กหญิงปัทมา บุญตา 10 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1635. เด็กหญิงเวธนี โสโพธิ์ 10 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1636. เด็กชายพีรวัฒน์ ชาดา 9 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1637. เด็กชายศิบริน ก่ำดำ 9 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1638. เด็กหญิงประภัสสร สินเสาดุม 9 โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1639. เด็กชายอรรถพล สุขเกษม 10 โรงเรียนบ้านหนองคล้า กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1640. เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมพ์สอน 10 โรงเรียนบ้านหนองคล้า กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1641. เด็กหญิงธนาพร รักษาทรัพย์ 10 โรงเรียนบ้านหนองคล้า กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1642. นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์ 33 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1643. นางสาวสุภาวดี แสงกรม 25 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1644. เด็กชายคุรุปกรณ์ แก้วเมฆ 12 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1645. เด็กชายณรงค์เทพ ลงมาก 12 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1646. เด็กชายจักรณรงค์ อินภิรมย์ 11 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1647. เด็กชายชัยวัฒน์ เหมสำอางค์ 11 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1648. เด็กชายศราวุธ พักภัย 11 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1649. เด็กชายอลงกรณ์ ลุงมณี 11 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1650. เด็กชายณัฐพล ผาสีดา 10 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1651. เด็กชายธันวา ทาสินธ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1652. เด็กชายธีรเดช ดาพนม 10 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1653. เด็กชายนนทกร จันดา 10 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1654. เด็กชายปรีชา วงศ์ภักดี 10 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1655. เด็กชายภูวเดช มีบุปผา 10 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1656. เด็กหญิงชุติมา อ้มชาติ 10 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1657. เด็กหญิงพรหมพร อินภิรมย์ 10 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1658. เด็กชายชนิสร อารีย์ 9 โรงเรียนบ้านหนองหอย กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1659. เด็กชายมนัสวี วงษ์ศรีแก้ว 11 โรงเรียนบ้านแก่ง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1660. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทิพย์กังวาล 10 โรงเรียนบ้านแก่ง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1661. เด็กชายเทียนชัย รวดเร็ว 10 โรงเรียนบ้านแก่ง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1662. เด็กชายสัตตบรรณ พึ่งบัว 10 โรงเรียนบ้านแก่ง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1663. เด็กหญิงรุ่งฤดี นำมะบุตร 9 โรงเรียนบ้านแก่ง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1664. เด็กหญิงศศิมา แสงคอนจิต 12 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1665. เด็กชายทวีศักดิ์ ช่างกล 11 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1666. เด็กชายมิ่งแมน สุดา 11 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1667. เด็กชายสุชาครีส์ นึกถึง 11 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1668. เด็กหญิงปิยพร หลุยจันทึก 11 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1669. เด็กหญิงพรวิไล จันสีชั้น 11 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1670. เด็กหญิงวรัญญา คุ่ยสาหร่าย 11 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1671. เด็กชายก้องเกียรติ นาหัวดง 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1672. เด็กชายจตุรเทพ มณพาลพ 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1673. เด็กชายฐิติกานต์ หงษ์มาก 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1674. เด็กชายปรัชญา เภาคำ 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1675. เด็กชายฤทธิชัย ฤทธิ์เย็น 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1676. เด็กชายศุภกร หุนกิ่ง 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1677. เด็กหญิงชลลดา หนูโงน 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1678. เด็กหญิงนันธภาพร มางิ้ว 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1679. เด็กหญิงรัญชิดา ด่านสุวรรณ 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1680. เด็กหญิงสุภาพร มีสังฆะ 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1681. เด็กหญิงอุสุมา ยูรสวัสดิ์ 10 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1682. เด็กชายอนุกูล ศรีเชน 9 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1683. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญนิตย์ 9 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1684. เด็กหญิงณัฏฐณิชา แน่นอน 9 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1685. เด็กหญิงมาลินี ศิลา 9 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1686. เด็กหญิงวรัญญา ชัยราษฎร์ 9 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1687. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ศรีแก้ว 12 โรงเรียนบ้านคลองระกำ กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1688. เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำไสย์ 11 โรงเรียนบ้านคลองระกำ กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1689. เด็กชายวรวุธ ผันนะรา 11 โรงเรียนบ้านคลองระกำ กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1690. เด็กชายนรินทร จันทร์อ่อน 11 โรงเรียนบ้านคลองระกำ กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1691. เด็กชายบุญพิทักษ์ ดาวดวงสุข 10 โรงเรียนบ้านคลองระกำ กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1692. เด็กหญิงเนตรดาว บุญนาค 10 โรงเรียนบ้านคลองระกำ กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1693. เด็กหญิงสิริกานดา สิทธิพล 10 โรงเรียนบ้านคลองระกำ กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1694. เด็กหญิงอรวรรณ มะลิวรรณ 10 โรงเรียนบ้านคลองระกำ กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1695. เด็กชายพงศธร พรมศรี 9 โรงเรียนบ้านคลองระกำ กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1696. เด็กชายวีรพล ลอยล่อง 9 โรงเรียนบ้านคลองระกำ กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1697. เด็กชายธนวรรณ ฟองเกิด 11 โรงเรียนวัดเนินสูง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1698. เด็กชายธีรภัทธ์ เสาวะดี 11 โรงเรียนวัดเนินสูง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1699. เด็กชายปฏิภาณ มีคุณชอบ 11 โรงเรียนวัดเนินสูง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1700. เด็กชายผดุงพล ธรรมมา 11 โรงเรียนวัดเนินสูง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1701. เด็กชายพรชัย ขุมคำ 11 โรงเรียนวัดเนินสูง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1702. เด็กชายสุรศักดิ์ ธรรมมา 11 โรงเรียนวัดเนินสูง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1703. เด็กชายสุภโชค แก้วร่องคำ 10 โรงเรียนวัดเนินสูง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1704. เด็กชายธนพล บุญลีวัฒนา 10 โรงเรียนวัดเนินสูง กบินทร์บุรี จันทรังษี กบินทร์บุรี
1705. นายชัย คำตัน 52 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1706. นายทัศจนา เสียงเจริญ 43 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1707. นายณรงค์ โกสี 41 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1708. นางสาวเปล่งศรี กุลบุตร 40 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1709. นายจำนงค์ สุขมะตัน 38 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1710. นายบรรทิตย์ แก้วเคน 38 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1711. นายสนธยา จาระศร 38 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1712. นายสมชาย โพธิ์เกิด 36 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1713. นายพุทธิพงศ์ ดวงประเสริฐกุล 36 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1714. นายเมืองมนต์ ม่วงขาว 34 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1715. นายพรชัย ช่างกล 34 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1716. นายวัฒนา แดงศิริ 33 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1717. นางสาวทิพวรรณ์ ขุนทอง 33 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1718. นายพรพจน์ พงษ์คีรี 32 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1719. นายปัญญา ฉัตรพรมราช 32 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1720. นางสาวณัฐนิชา ชื่นคุ้ม 32 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1721. นายวิษณุพงษ์ ศิริมัย 32 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1722. นายอาทิตย์ รัตนภานพ 32 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1723. นายภูมิภัทร ดวงประเสริฐกุล 31 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1724. นางสาวกฤติยา ตั้งเจริญพูนผล 31 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1725. นายศิริมงคล สิงห์คำ 31 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1726. นายเทิดศักดิ์ สีต้น 30 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1727. นายธวัชชัย ศรีคร่ำ 30 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1728. นายสุรชัย จันงาม 29 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1729. นายธนากร มีมาก 29 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1730. นายธนากร สอนโส 29 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1731. นายกวินทรา บัวทอง 28 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1732. นางสาววิลัย โสแสง 28 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1733. นายจิราวัตร พิมพ์ศรบัว 27 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1734. นายบุญฤทธิ์ หาดทราย 27 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1735. นายมารุต แสงนภา 27 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1736. นายสุรเชษฐ์ มงคลสน 27 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1737. นายกิตติศักดิ์ คงจินดา 26 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1738. นายชวลิต เรืองเชื้อเหมือน 26 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1739. นายมงคลชัย นามสน 26 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1740. นายวุฒิพงษ์ โตสุข 26 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1741. นายอาคม จันวิสัย 26 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1742. นายเอกชัย ชมโท 26 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1743. นายพนา จันทะอุทัย 25 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1744. นางสาวชุติมา พุมมา 25 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1745. นายสิทธิชัย ทองเกตุ 24 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1746. นายโกวา อุตบุตร 23 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1747. นางสาวรัตน์เกล้า บูรณ์โพคา 23 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1748. นายกิตติกร เชื้อดี 22 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1749. นายกิตติศักดิ์ ศรีเพรช 22 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1750. นายธเนศร์ ล้อมเรียง 22 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1751. นายพงสิทธิ์ สายพิมพ์ 22 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1752. นายประจักร จันทราเคน 21 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1753. นางสาวจีรภา วักจันทร์ 21 เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี
1754. นายไพทูลย์ โบราณมูล 48 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1755. นางพจนีย์ คานชัยภูมิ 30 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1756. นายสวรุต นัคโร 15 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1757. นางสาวอาภาพร อุ่นจันทร์ 15 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1758. เด็กชายณัฐพล อ้วนโตงโต้น 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1759. เด็กชายธีรเดช กระอ่อน 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1760. เด็กชายธีรภัทธ วงศ์อาษา 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1761. เด็กชายธีรวัฒน์ เนียมโงน 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1762. เด็กชายนภพล จันทร์ลอย 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1763. เด็กชายปิยะพงศ์ เศษสรี 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1764. เด็กชายพิฐิพัฒน์ ผิวทอง 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1765. เด็กชายภานุ วงศ์สาลี 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1766. เด็กชายรัสนัย สอรักษา 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1767. เด็กชายวชิระ จตุพรธนโชติ 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1768. เด็กชายวรวุฒิ พืชพรม 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1769. เด็กชายวรุตม์ ลูงไธสง 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1770. เด็กชายสุริยา ภู่คง 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1771. เด็กชายอัมรินทร์ พรมพล 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1772. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ประทาย 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1773. เด็กหญิงสตรีรัตน์ ด้วงเมฆ 14 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1774. เด็กชายเขมรินทร์ ทวัลเวทย์ 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1775. เด็กชายจิรศักดิ์ บุญพรหมอ่อน 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1776. เด็กชายฐิติวัสส์ ดาวเรือง 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1777. เด็กชายทินภัทร จตุพรธนโชติ 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1778. เด็กชายเนติพงษ์ อุสาห์ 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1779. เด็กชายวัลย์ชนะ อรุณไพร 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1780. เด็กชายวุฒิธิพงษ์ มูลโค้ว 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1781. เด็กหญิงณัฐชา เขียวหวาน 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1782. เด็กหญิงทิพวรรณ สมทอง 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1783. เด็กหญิงปริยฉัตร ปักกาโร 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1784. เด็กหญิงปวีณา เปล่งปลั่ง 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1785. เด็กหญิงปิยะดา เพียรอนุกูลบุตร 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1786. เด็กหญิงพลอยไพริน แก้วกงพาน 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1787. เด็กหญิงมธุรดา เรืองโภชน์ 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1788. เด็กหญิงรัตนา ท่าทาน 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1789. เด็กหญิงวรัลรัตน์ มาโค 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1790. เด็กหญิงวิลาสินี สุวรรณโชติ 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1791. เด็กหญิงสุวลี ธรรมนิติพงศ์ 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1792. เด็กหญิงอนัญพร แก้วกันยา 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1793. เด็กหญิงอุไรพร สืบเพ็ง 13 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1794. เด็กชายธนกร จันดี 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1795. เด็กชายธนบดี แสนสุขทวี 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1796. เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ศรไชย 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1797. เด็กชายภราดร สมทอง 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1798. เด็กชายศุภกร คณะเจริญ 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1799. เด็กชายสิทธิพร ลิตตา 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1800. เด็กชายอนุชา ลาเจริญ 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1801. เด็กชายอภิสิทธิ์ วิเศษศรี 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1802. เด็กหญิงนันทิชา กงไกรราช 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1803. เด็กหญิงประภัสสร ด้วงเมฆ 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1804. เด็กหญิงปรียาภัทร เรียงสันเทียะ 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1805. เด็กหญิงปิยะธิดา นาสมใจ 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1806. เด็กหญิงปิยะพร สร้อยสูงเนิน 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1807. เด็กหญิงเมริษา จันทร์ตา 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1808. เด็กหญิงวรรณา เงางาม 12 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1809. เด็กชายกัมพล จันทร์ดี 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1810. เด็กชายคุณัชญ์ เวชภู 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1811. เด็กชายจีระศักดิ์ สีหมอก 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1812. เด็กชายปกรณ์ โสภา 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1813. เด็กชายผดุงเดช โคตะนิวงศ์ 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1814. เด็กชายภควัต โนนหินหัก 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1815. เด็กชายวรพงษ์ อัศวนนท์ 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1816. เด็กชายศุภากร แก้วเปีย 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1817. เด็กชายอดิศร สร้อยพวง 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1818. เด็กชายอนุรักษ์ ไกรบุดดา 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1819. เด็กชายอมรินทร์ รักษ์จันทร์ 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1820. เด็กชายอิสรพงศ์ อร่ามเรือง 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1821. เด็กหญิงธนัชพร ด่านพิเดช 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1822. เด็กหญิงศุภรัสมิ์ มละสาร 11 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1823. เด็กชายกฤต สัตยประกอบ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1824. เด็กชายกฤตนัย แหยมนุช 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1825. เด็กชายกฤตพงษ์ แหยมนุช 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1826. เด็กชายกฤษณะ ศรีสุข 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1827. เด็กชายกล้าณรงค์ จิตรปั้น 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1828. เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1829. เด็กชายจาตุรงค์ มรดก 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1830. เด็กชายเจตษฎา สีเพ็ชร 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1831. เด็กชายชญานิน ชากลาง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1832. เด็กชายชนาธิป ทรัพย์งาม 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1833. เด็กชายฐาปกรณ์ สาบัว 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1834. เด็กชายณัชพล อมรวงศ์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1835. เด็กชายณัฐดนัย ประดาพิมพ์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1836. เด็กชายณัฐนันท์ ไพสมบูรณ์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1837. เด็กชายณัฐพงษ์ การะเกตุ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1838. เด็กชายณัฐพล เกตุเพ็ง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1839. เด็กชายณัฐวัตร ชลเจริญ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1840. เด็กชายณัฐวัตร ต้อยติ่ง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1841. เด็กชายธนกฤต จันทรัตน์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1842. เด็กชายธนดล สิงทอง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1843. เด็กชายธนธรณ์ ช่วยสงเคราะห์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1844. เด็กชายธนธรณ์ ทองนุช 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1845. เด็กชายธนศักดิ์ อรรคนิมาตย์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1846. เด็กชายธรรศ แก้วกำเนิด 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1847. เด็กชายนพกร แก้วกำแพง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1848. เด็กชายนรภัทร ปราดเปรื่อง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1849. เด็กชายนราธิป ทิมปานสุข 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1850. เด็กชายนันทนัท ขุนจร 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1851. เด็กชายนำชัย ปานสาลี 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1852. เด็กชายปรเมศร์ แก้วลี 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1853. เด็กชายพงษ์พันธ์ ไสยสุข 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1854. เด็กชายพัทธพงศ์ พรมพันธ์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1855. เด็กชายภูธเนศ สีคอนซ้าย 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1856. เด็กชายภูริณัฐ ย่าหลี 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1857. เด็กชายยศกร ปั่นเอี่ยม 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1858. เด็กชายยุทธนา มานะเพียร 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1859. เด็กชายวัชรพล พวงมาเทศ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1860. เด็กชายวาธิน โพธิ์ทอง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1861. เด็กชายศิวกร จันทร์พรหม 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1862. เด็กชายสถาพร ยิ้มเทศ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1863. เด็กชายสมิทธิ อินทร์โชติ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1864. เด็กชายสิทธิโชค ตรีโกฏ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1865. เด็กชายสิทธิพงษ์ แสนธนู 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1866. เด็กชายสุทธิพงษ์ นิลศิริ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1867. เด็กชายอนุชา บุญสร้าง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1868. เด็กชายเอกวัฒน์ ทองแสง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1869. เด็กชายเอกศิษฎ์ เติมวิเศษ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1870. เด็กหญิงกัญญณัช ฉิมหัต 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1871. เด็กหญิงเขมิสรา ยุ่นประยงค์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1872. เด็กหญิงจรรยพร โกศรีย์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1873. เด็กหญิงจุฬามณี รัศมีพันธ์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1874. เด็กหญิงชลธิชา อันจันทึก 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1875. เด็กหญิงชวัลรัตน์ ลีนันทา 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1876. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทวิชาติ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1877. เด็กหญิงนันทกา บุญตั้ง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1878. เด็กหญิงพิชชานันท์ พลศรีเมือง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1879. เด็กหญิงรินธิภรณ์ ฉ่ำพึ่งช้าง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1880. เด็กหญิงวรกัญญา แซ่ลิ้ม 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1881. เด็กหญิงวรรณิศา เงินสยาม 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1882. เด็กหญิงวราทิพย์ ทองดี 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1883. เด็กหญิงวริยา จันทร์หอม 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1884. เด็กหญิงวศินี ศรีอุดม 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1885. เด็กหญิงวิจิตรา ศรีเคนขันธ์ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1886. เด็กหญิงศิรภัสสร เหมคม 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1887. เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์ทับทอง 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1888. เด็กหญิงศุภภัค นาคเกลือ 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1889. เด็กหญิงสาฐิณีย์ มัคสมาน 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1890. เด็กหญิงสิริกร แนวสุข 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1891. เด็กหญิงสุภาภรณ์ จาดมี 10 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1892. เด็กชายกิตติภพ แดงโสภา 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1893. เด็กชายจิณณพัต ชมพันธุ์ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1894. เด็กชายจิรายุทธ น้อยบล 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1895. เด็กชายชัยมงคล แฟ้นประโคน 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1896. เด็กชายฐนิต เศษสี 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1897. เด็กชายณัฐถปกรณ์ ทองคำ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1898. เด็กชายณัฐภัทร ทินรัตน์ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1899. เด็กชายธนายุต ศรีพรหม 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1900. เด็กชายนัฐพงค์ ทรัพย์โสม 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1901. เด็กชายปฐพีชล นาโสก 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1902. เด็กชายพงศกร คำจัตุรัส 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1903. เด็กชายพงศธร ดวงซุย 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1904. เด็กชายพงศ์อนันต์ เอมเปีย 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1905. เด็กชายโพธิพงศ์ สุขศาสตร์ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1906. เด็กชายภูริภัทร บุญศรี 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1907. เด็กชายมนตรีชัย พุ่มมะลิ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1908. เด็กชายเมธัส รัตนวงศ์ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1909. เด็กชายยศพร กองอ้น 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1910. เด็กชายโยธิน บุญแสง 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1911. เด็กชายวนันท์ชัย เอี๊ยบธงชัย 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1912. เด็กชายวัชรินทร์ ทรงประโคน 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1913. เด็กชายศักดิ์มนตรี ไมมา 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1914. เด็กชายโสภณัฐ พึ่งรัตนา 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1915. เด็กชายอดิศักดิ์ เสาวนาม 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1916. เด็กหญิงแก้วพรรลดา สายกระสุน 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1917. เด็กหญิงชาริณี ศรีปราชญ์ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1918. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ วัฒนาฤดี 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1919. เด็กหญิงธิดารัตน์ ยาคำ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1920. เด็กหญิงนันตชา คุ้มมา 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1921. เด็กหญิงนิพาพร แสงประจักษ์ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1922. เด็กหญิงบัณฑิตา บรรดาพิมพ์ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1923. เด็กหญิงปรีญาดา มาตุราช 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1924. เด็กหญิงปิยะดา อุดมสุประเสริฐ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1925. เด็กหญิงพานิตดา จูมพล 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1926. เด็กหญิงภาณุมาศ สุทธิทรัพย์ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1927. เด็กหญิงภาษิณี โคตภูมี 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1928. เด็กหญิงภูริดา ปานรัต 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1929. เด็กหญิงรพีสรวง แท่นทอง 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1930. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รื่นลา 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1931. เด็กหญิงสุพัฒตา มองขุนทด 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1932. เด็กหญิงสุภาดา หาชม 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1933. เด็กหญิงสุภิชญา อิ่มจิตร 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1934. เด็กหญิงสุวดี สว่างจิตร์ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1935. เด็กหญิงอนัญพร แสงจันทร์ 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1936. เด็กหญิงอรวรรยา ชมโท 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1937. เด็กหญิงอริสรา ฉัตรเงิน 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1938. เด็กหญิงอัยย์ญาดา พรเอี่ยม 9 โรงเรียนสายมิตรศึกษา กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1939. เด็กชายสุที แก้วทา 11 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1940. เด็กชายอิศรา ศรีพนามน้อย 11 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1941. เด็กหญิงวารุวรรณ ตึกห่อ 11 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1942. เด็กชายศาสตรินทร์ จันทร์เกศ 10 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1943. เด็กชายสุรชาติ ทานิสุทธิ์ 10 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1944. เด็กชายอนิวรรตน์ บุญมา 10 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1945. เด็กหญิงจิราภรณ์ เจาะพรมมา 10 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1946. เด็กหญิงชลิตา เย็นชื่นใจ 10 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1947. เด็กหญิงนภัสสร มงคุต 10 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1948. เด็กหญิงพรนิภา ไชยราช 10 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1949. เด็กหญิงลลินดา ปรีดาพิลาวรรณ 10 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1950. เด็กชายรัชตะ พิมพ์สอน 9 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1951. เด็กหญิงวิภาวี ทานิสุทธิ์ 9 โรงเรียนบ้านชำโสม กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1952. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ จันทร์งาม 12 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1953. เด็กชายสิทธิชัย แสวงคุณ 9 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1954. เด็กหญิงจนิสย์ตา พาบัว 9 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1955. เด็กหญิงภัทรวดี สมมิตร 9 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1956. นายนพเก้า จิวกาหลง 51 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1957. นายณัฐวัฒน์ เหล็กนวน 15 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1958. นายพิเชฐ ทองดี 15 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1959. นายภากรณ์ เพชรเทศ 15 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1960. เด็กชายจักรกฤษ แก้วกุลวงษ์ 14 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1961. เด็กหญิงกุสุมาลย์ ลีลารติพงศ์ 14 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1962. เด็กหญิงบุษบา บุญโยธา 14 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1963. เด็กชายจิรายุ เมณกูล 13 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1964. เด็กชายปริญญา ต้นทอง 13 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1965. เด็กชายอดิศักดิ์ บุญบำรุง 13 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1966. เด็กชายฆธาเทพ นันทะสุ 11 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1967. เด็กชายจันทร์โท ขาดวัง 11 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1968. เด็กชายณัฐพงษ์ ทัศน์ศรี 11 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1969. เด็กชายธนพล แสงคุรัง 11 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1970. เด็กชายประจักษ์ รัฐกิจ 11 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1971. เด็กชายวุฒิพงษ์ มั่งคั่ง 11 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1972. เด็กชายศักดิ์สิทธิ สิทธินุสรณ์ 11 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1973. เด็กหญิงกันนิกา บุญแย้ม 11 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1974. เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเชื้อ 11 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1975. เด็กชายกฤษณพงษ์ สายแดง 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1976. เด็กชายกฤษดา วิรณะ 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1977. เด็กชายจิตศักดิ์ บ่อจักรพันธ์ 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1978. เด็กชายณัฐพงศ์ ผินทา 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1979. เด็กชายณัฐวุฒิ เทพธวัช 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1980. เด็กชายณัฐวุฒิ มานะเจาะ 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1981. เด็กชายเดชนรินทร์ ศรีษะโม 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1982. เด็กชายรัชชานนท์ พนโสภา 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1983. เด็กชายอดิเทพ เศตวงษ์ 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1984. เด็กชายอิทธิพล สุวรรณทอง 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1985. เด็กหญิงกมลชนก เฟื่องศิริ 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1986. เด็กหญิงกัญญาพร พุทธสาดแสง 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1987. เด็กหญิงกัณฐิกา ทิมแก้ว 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1988. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยะหัตตะ 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1989. เด็กหญิงกุลณัฐ เจริญทองดี 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1990. เด็กหญิงจันทร์จิรา มหารักษ์ 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1991. เด็กหญิงชุติภา สีกอง 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1992. เด็กหญิงพิมลรัตน์ เจริญศรีประเสริฐ 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1993. เด็กหญิงรัชติกานต์ เหมือนละม้าย 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1994. เด็กหญิงสุชาดา คำพุฒ 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1995. เด็กหญิงอรนิภา ตานี 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1996. เด็กหญิงเอมมิกา มิ่งไธสงค์ 10 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1997. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทิมแก้ว 9 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1998. เด็กชายปัญญากร ทิมแก้ว 9 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
1999. เด็กชายอนุวัต ไชยเคน 9 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2000. เด็กชายฉัตรมงคล ปั๊วเจริญ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2001. เด็กชายนที บุตรดาเวียง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2002. เด็กชายพงศกร หวันทา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2003. เด็กชายวรพันธ์ คุลโคกสูง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2004. เด็กหญิงวรายุพัชร แสนวันนา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2005. เด็กหญิงวิรัลยุพา แสนวันนา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2006. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ราชอาษา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2007. เด็กชายธนสรรค์ แสนวันนา 11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2008. เด็กชายวิศวะ โพธิ์ศรี 11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2009. เด็กหญิงกิ่งแก้ว ลีอุต 11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2010. เด็กชายเจตษฎาภรณ์ บุญตา 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2011. เด็กชายชนะชล แสนเสน่ห์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2012. เด็กชายณัชพงษ์ ศิลา 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2013. เด็กชายณัฐวัฒน์ จำนงค์มา 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2014. เด็กชายเนติธร วงษ์ศรีชา 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2015. เด็กชายปฏิพัฒน์ ภักดีรัตน์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2016. เด็กชายวิทยา แสงดวงดาว 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2017. เด็กชายวินัย พรมศรี 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2018. เด็กชายโสภณ ศรีษะโม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2019. เด็กหญิงกุลพัชร นึกสู้ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2020. เด็กหญิงชลลดา ทองดี 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2021. เด็กหญิงนาตาชา กัลยาณกุล 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2022. เด็กหญิงปรภรณ์ พัฒลักษณ์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2023. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ โตอ้อม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2024. เด็กหญิงรัตนา งาสำโรง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2025. เด็กหญิงอัตฉรา เพ็ชรรัตน์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2026. นายเอกมงคล ซื่อสัตย์ 15 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2027. เด็กหญิงวันดี มีน้อย 14 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2028. เด็กชายณัฐวุฒิ พิกุลแย้ม 13 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2029. เด็กชายศตวรรษ วงศ์แข 13 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2030. เด็กหญิงปัทมพร อยู่อินทร์ไกร 13 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2031. เด็กชายสุภาวิณี ทิพย์มังกร 12 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2032. เด็กหญิงญาดา สิทธิบูลย์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2033. เด็กหญิงนภัสสร ทองมะไฟ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2034. เด็กหญิงเพ็ญนภา ทัมทิมเพชร 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2035. เด็กหญิงเกตน์นิภา พันธุ์เจริญ 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2036. เด็กหญิงปัทมา ศรีสุวรรณ 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ (กบินทร์ราษฎรอำรุง) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2037. นางสาวขนิษฐา จิตละมูล 15 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2038. เด็กชายทวีเดชย์ สิงห์ทองทราย 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2039. เด็กชายวายุ สุขเกษม 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2040. เด็กหญิงเจนจิรา คนัยรัมย์ 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2041. เด็กหญิงอรุณี จันดีดา 14 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2042. เด็กชายเจริญพร ศรสังข์ 13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2043. เด็กชายณัฐกร ไกรบุปผา 13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2044. เด็กชายภานุมาศ กระจ่างภักดิ์ 13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2045. เด็กหญิงพรนภา ยังเจริญ 13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2046. เด็กหญิงพลอยนภา นิลรุ่ง 13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2047. เด็กหญิงรัศมีวรรณ พาโท 13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2048. เด็กหญิงวิภาวดี เด่นกระจ่าง 13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2049. เด็กหญิงอรวรรณ พูลจวง 13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2050. เด็กชายกรวิชญ์ กระต่ายทอง 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2051. เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีหงษ์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2052. เด็กชายกิตติศักดิ์ นิ้มเจริญสุข 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2053. เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีสดพฤษชาติ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2054. เด็กชายจักรพันธ์ อุทเทน 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2055. เด็กชายเจตริน ผดุงญาณ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2056. เด็กชายชญานนท์ ทองประเสริฐ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2057. เด็กชายญาณศรณ์ วงษ์ศรีแก้ว 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2058. เด็กชายธนชัย อยู่เอี่ยม 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2059. เด็กชายเนติวัฒน์ จินดา 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2060. เด็กชายพลวัต อุตทองคำ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2061. เด็กชายพัชรพล นึกชอบ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2062. เด็กชายวรวุฒิ นาโสก 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2063. เด็กชายวิทยา บัวทอง 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2064. เด็กชายวิทยา คนัยรัมย์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2065. เด็กชายเสฎฐวุฒิ จันทาบุตร 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2066. เด็กชายอิทธิวัฒน์ ลือไกลศรี 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2067. เด็กหญิงจักรกฤษณ์ เสงี่ยมพงษ์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2068. เด็กหญิงจันทิมา แก้วจันดา 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2069. เด็กหญิงจันทิมา แสงแก้ว 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2070. เด็กหญิงจิฎารัตน์ ยงยิ่งพูน 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2071. เด็กหญิงชลิตา เจนคง 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2072. เด็กหญิงชัญญานุช เจริญศิริ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2073. เด็กหญิงณัชชา ด่านกุมภา 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2074. เด็กหญิงทรรศนีย์ นามบุตร 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2075. เด็กหญิงธารทิพย์ วรจิต 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2076. เด็กหญิงน้ำฝน โพธิ์งาม 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2077. เด็กหญิงภูริชญา หล้าธรรม 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2078. เด็กหญิงวริศรา ทองวัชรไพบูลย์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2079. เด็กหญิงศิริกานดา จุรัมย์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2080. เด็กหญิงสกุลนา อุตทองคำ 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2081. เด็กหญิงอทิฒิมา ศรีอ่อน 12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2082. เด็กชายภัทรพษ์ เศรษฐชุ่ม 11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2083. เด็กหญิงธัญชนก พยอม 11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2084. เด็กหญิงประภาพร ฆ้องคำกล 11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2085. เด็กหญิงปัถยานี กาบมาลี 11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2086. เด็กหญิงพีรพร รัศมีไพบูลย์ 11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2087. เด็กหญิงวลัยรัตน์ พรเอี่ยม 11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2088. เด็กชายธีรพงษ์ ศรีสุวรรณ 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2089. เด็กชายปิฐิพงศ์ ทาหอม 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2090. เด็กชายพุฒิพงศ์ ดาเวช 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2091. เด็กชายอนุวัฒน์ เคนลา 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2092. เด็กหญิงปิยธิดา เวียงย่างกุ้ง 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2093. เด็กหญิงพัชนี บรรดาพิมพ์ 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2094. เด็กหญิงพิมพ์นิภา ชัยสาร 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2095. เด็กหญิงสิริมา เอื้อเฟื้อ 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2096. เด็กหญิงอาทิตยา จินดา 10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) กบินทร์บุรี ทุ่งแฝก กบินทร์บุรี
2097. นางสิรินยาพร คำมา 33 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2098. เด็กชายจตุรงค์ ลาจุ้ย 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2099. เด็กชายดนัย หม่องจันทึก 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2100. เด็กชายปภังกร บัวโสม 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2101. เด็กชายปวินท์ เมืองอินทร์ 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2102. เด็กชายพุฒิพงษ์ ฉิมมาฉุย 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2103. เด็กชายภานุวัตร ทาสร้าง 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2104. เด็กชายรเมศ ยองทอง 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2105. เด็กชายอภิวิชญ์ อ่อนนา 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2106. เด็กชายอาทิตย์ สีต้น 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2107. เด็กหญิงนุชนาฏ สุทธิเรือง 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2108. เด็กหญิงนุตประวีณ์ ฤาชา 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2109. เด็กหญิงศุภดา ทาญาติ 13 โรงเรียนกบินทร์บุรี กบินทร์บุรี นางเลง กบินทร์บุรี
2110. นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์ 33 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2111. นางสาวธนภรณ์ จิตสว่าง 30 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2112. นางสาวพชราวดี ผงทอง 29 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2113. นางสาวพิรญาณ์ สมาธิ 16 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2114. เด็กชายทัตพล นาคพันธ์ 13 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2115. เด็กชายปนุพงษ์ ขะนอก 13 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2116. เด็กหญิงพรรณิภา บุญสม 13 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2117. เด็กชายวรวิทย์ นันทสุ 12 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2118. เด็กหญิงพรรณิภา ลีอุต 12 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2119. เด็กหญิงสุนิสา นามถึง 12 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2120. เด็กหญิงอรนุช แขกน้อย 12 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2121. เด็กหญิงอารยา ศรีพล 12 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2122. เด็กชายคีรี ศรีกอง 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2123. เด็กชายจตุพล เพียสุด 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2124. เด็กชายชัยนันท์ ทามี 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2125. เด็กชายณัฐวุฒิ โตสี 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2126. เด็กชายธราเทพ เรืองดารา 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2127. เด็กชายนิธิ ธิปัญญา 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2128. เด็กชายพัธทนันท์ กำลังงาม 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2129. เด็กชายพิริยพล บุญสม 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2130. เด็กชายภาณุพงศ์ เอกแก้ว 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2131. เด็กชายภูวนาท บัวศรี 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2132. เด็กชายรับพรหม ช่างฉาย 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2133. เด็กชายวุฒิชัย สนิทพล 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2134. เด็กชายศุภชัย แววนำ 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2135. เด็กชายสิงหา สุฉายา 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2136. เด็กชายสิริวิชญ์ เหล่าพิมพ์ 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2137. เด็กชายสุทธิพงษ์ นิลจำรัส 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2138. เด็กชายสุทธิพงษ์ พุ่มชะบา 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2139. เด็กชายอภิชน นันทะสุ 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2140. เด็กหญิงกนิษฐา ทามี 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2141. เด็กหญิงกมลทิพย์ แสงดี 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2142. เด็กหญิงกรรณิกา ขันพรมมา 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2143. เด็กหญิงจารวี แพงแก้ว 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2144. เด็กหญิงพิชชาภา บุญโต 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2145. เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งเรือง 11 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2146. เด็กชายวุฒิชัย ทองคำ 12 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2147. เด็กชายกรวิชญ์ ชูจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2148. เด็กชายอาทิตย์ เหล็กเขียว 9 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2149. เด็กหญิงทิธาพร พรมเปลว 9 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง กบินทร์บุรี บรรพตรัตนาราม กบินทร์บุรี
2150. เด็กชายพงศกร มิ่งมงกุฎ 12 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2151. เด็กชายเพชรตะวัน คำแสน 12 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2152. เด็กชายจักรพงศ์ แช่มพิจิตร 11 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2153. เด็กชายภาณุพงศ์ รอดสวน 11 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2154. เด็กชายวรวิทย์ นงคืพรมมา 11 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2155. เด็กชายวีระชัย อินทร์ลอย 11 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2156. เด็กชายสังวาลย์ สมกระโจม 11 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2157. เด็กหญิงกนกวรรณ ฤาจันศรี 11 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2158. เด็กหญิงนิตยา ทองคูณ 11 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2159. เด็กชายจักรพรรดิ สงเคราะห์ 10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2160. เด็กชายวุฒิพงษ์ กรุดน้อย 10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2161. เด็กชายอาทิตย์ จงแจ้งกลาง 10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2162. เด็กหญิงญารัตน์ พันธ์สุ 10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2163. เด็กหญิงนันทิพร มูลมุข 10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2164. เด็กหญิงวิภาวินี วิทยะ 10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2165. เด็กหญิงวิไลวรรณ ทะนีวัน 10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2166. เด็กหญิงศวิตา สมเจริญ 10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2167. เด็กหญิงสุกัญญา เขียวจีน 10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2168. เด็กหญิงสุภัทรศร พรมนู 10 โรงเรียนบ่อทองวิทยา กบินทร์บุรี บ่อทองรังสรรค์ กบินทร์บุรี
2169. เด็กหญิงปานทิพย์ สารทอง 11 โรงเรียนบ้านปราสาท กบินทร์บุรี บุญเกิด กบินทร์บุรี
2170. เด็กชายจักภัท วิเท 10 โรงเรียนบ้านปราสาท กบินทร์บุรี บุญเกิด กบินทร์บุรี
2171. เด็กชายพีรภัทธ์ จันทร์เชื้อ 10 โรงเรียนบ้านปราสาท กบินทร์บุรี บุญเกิด กบินทร์บุรี
2172. เด็กชายวรพล เที่ยงพร้อม 10 โรงเรียนบ้านปราสาท กบินทร์บุรี บุญเกิด กบินทร์บุรี
2173. เด็กหญิงณัฐวรา สีสด 10 โรงเรียนบ้านปราสาท กบินทร์บุรี บุญเกิด กบินทร์บุรี
2174. เด็กหญิงเนตรสุดา นิยาย 10 โรงเรียนบ้านปราสาท กบินทร์บุรี บุญเกิด กบินทร์บุรี
2175. เด็กหญิงวริศรา เขาพระจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านปราสาท กบินทร์บุรี บุญเกิด กบินทร์บุรี
2176. เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุ่นจิตร 12 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์บุรี ปากแพรก กบินทร์บุรี
2177. เด็กชายจิรายุส จอมพล 11 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์บุรี ปากแพรก กบินทร์บุรี
2178. เด็กชายเจษฎา นามช่างต่อ 11 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์บุรี ปากแพรก กบินทร์บุรี
2179. เด็กชายปฏิภาณ ทุมทอง 10 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์บุรี ปากแพรก กบินทร์บุรี
2180. เด็กหญิงธัญภัทร ชมภู 10 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์บุรี ปากแพรก กบินทร์บุรี
2181. เด็กหญิงชญาดา เมฆสุวรรณ์ 10 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์บุรี ปากแพรก กบินทร์บุรี
2182. เด็กชายธรรมนูญ ดาเลิศ 9 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์บุรี ปากแพรก กบินทร์บุรี
2183. เด็กชายเพชรนิล แจ้งกระจ่าง 9 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์บุรี ปากแพรก กบินทร์บุรี
2184. เด็กหญิงพรนภา แจ้งกระจ่าง 9 โรงเรียนวัดปากแพรก กบินทร์บุรี ปากแพรก กบินทร์บุรี
2185. นายทองสุข ศรีหงษ์ 52 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2186. นายบรรยง มะลิลา 45 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2187. นางสาวน้องหญิง จารย์ลี 15 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2188. นางสาวภัสรา ผสมทา 15 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2189. เด็กชายศิริชัย บุญศรี 14 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2190. เด็กชายสุรชัย ซ่ำอยู่ 13 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2191. เด็กหญิงชมพูนุช สิงห์เหม 13 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2192. เด็กหญิงพรประภา ศิริเพ็ง 13 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2193. เด็กหญิงพัชราพร เพ็งกุศล 13 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2194. เด็กหญิงวิภาพร จุดงาม 13 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2195. เด็กชายพงศธร สีดา 12 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2196. เด็กชายศรายุธ จำอยู่ 12 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2197. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญยิ่ง 12 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2198. เด็กหญิงสุชีรา สุขเกิด 12 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2199. เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทรัพย์สาร 12 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2200. เด็กชายจิณณพัต แก้วจงกูล 11 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2201. เด็กหญิงปณิตา ศรีอ่อน 11 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2202. เด็กหญิงเปรมกมล มาโนต 11 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2203. เด็กหญิงลลิตภัทร์ ทองโบราณ 11 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2204. เด็กหญิงศิริรัตน์ หาญมนตรี 11 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2205. เด็กหญิงอมรรัตน์ พัฒวี 11 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2206. เด็กชายคัมภีรภาพ พิมทอง 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2207. เด็กชายจิรเดช ศิริมงคล 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2208. เด็กชายจิรายุ พันธนะ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2209. เด็กชายชาญศักดิ์ คำปูน 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2210. เด็กชายณัฐนนท์ รักสกุล 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2211. เด็กชายธีรพงศ์ ตุ่นแจ้ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2212. เด็กชายธีรภัทร ศิริภัย 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2213. เด็กชายธีรศักดิ์ สรรพกิจไพบูลย์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2214. เด็กชายปฐพล สิงห์อุดม 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2215. เด็กชายปณิธาน จันทร์แก้ว 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2216. เด็กชายปรีดี แสนกล้า 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2217. เด็กชายปิติภัทร ภูพานทอง 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2218. เด็กชายพงศ์ศิริ รัตน์ประภา 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2219. เด็กชายพลางกูร ทองคูณ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2220. เด็กชายพัชรพล มะลิซ้อน 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2221. เด็กชายภูวฤทธิ์ คงปาน 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2222. เด็กชายยุทธนา สิงห์สว่าง 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2223. เด็กชายรัชชานนท์ หอมดอก 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2224. เด็กชายรุ่งตะวัน ชัยสุข 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2225. เด็กชายศราวุฒิ พลสุวรรณ์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2226. เด็กชายศศิธร ด่านตรวจสัตย์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2227. เด็กชายศิวกร นาฤทัย 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2228. เด็กชายสิทธิปกรณ์ เนวะชื่น 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2229. เด็กชายอนุชา จุรกัน 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2230. เด็กชายอนุวัตน์ ซาพูล 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2231. เด็กชายอริย์ชัช สีโทพุทธ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2232. เด็กชายอานนท์ โพธิ์เกิด 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2233. เด็กหญิงกนกวรรณ เมษา 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2234. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เงินงาม 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2235. เด็กหญิงกันยารัตร์ สมศรี 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2236. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทัพมงคล 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2237. เด็กหญิงขนิษฐา เก้าศักดา 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2238. เด็กหญิงขนิษฐา ลือชา 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2239. เด็กหญิงจิราวรรณ พวงผ่อง 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2240. เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงบุตร 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2241. เด็กหญิงชฎาพร สีม่วงงาม 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2242. เด็กหญิงชมพุนุท สากระแสร์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2243. เด็กหญิงฐานิส ชลพอง 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2244. เด็กหญิงณัชชาพัณณ์ พันสีทาอุ้ย 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2245. เด็กหญิงณัฏฐณิชา อ่างแก้ว 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2246. เด็กหญิงณัฐธิดา คำสิงห์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2247. เด็กหญิงดลฤดี คำวงศ์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2248. เด็กหญิงธณัฐชญาพร กำลังดี 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2249. เด็กหญิงธัญพัชร พิมพิมูล 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2250. เด็กหญิงนิตยา ช่างแกะ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2251. เด็กหญิงเนื้อทอง เครือหงษ์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2252. เด็กหญิงปนัดดา ประทวน 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2253. เด็กหญิงปาริชาต โพธิ์ศรี 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2254. เด็กหญิงปาลิดา สุขใจงาม 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2255. เด็กหญิงปิยพร พาจันทะเนตร์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2256. เด็กหญิงปิยะรัตน์ พุ่งกองกลาง 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2257. เด็กหญิงพรทิพย์ พุฒสงคราม 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2258. เด็กหญิงพรรณภรณ์ ควงเคลือ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2259. เด็กหญิงพรวลัย รักศรี 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2260. เด็กหญิงพิชญาภัค เทียนพุฒ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2261. เด็กหญิงพิมพกานต์ มีบุญพอ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2262. เด็กหญิงเพียงขวัญ บุญศรี 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2263. เด็กหญิงแพรพลอย จรรัตน์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2264. เด็กหญิงภัทรศรัณย์ พันลีทาอุ้ย 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2265. เด็กหญิงวณิชา พงษ์เจริญ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2266. เด็กหญิงวิชญาพร สดสะอาด 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2267. เด็กหญิงศรัณย์พร เหมพร 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2268. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เลือกชิ้นเงิน 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2269. เด็กหญิงศุนิตา สิงห์เหม 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2270. เด็กหญิงสาวินี ศรีตะวัน 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2271. เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ตพักตร์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2272. เด็กหญิงสุพัตรา แสวงศรี 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2273. เด็กหญิงสุภาพร แหทรัพย์ 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2274. เด็กหญิงสุรีย์นิภา บัวเขียว 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2275. เด็กหญิงสุวัชสิณี โพธิ์เกิด 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2276. เด็กหญิงสุวิชาดา เห้อคำแพง 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2277. เด็กหญิงหทัยรัตน์ พลแดง 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2278. เด็กหญิงอริสา แสงสว่าง 10 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2279. เด็กชายกฤษฎา โม่งคำ 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2280. เด็กชายชรัลรัตน์ ตราสมบัติ 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2281. เด็กชายณัฐพล ผาสุก 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2282. เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสุวรรณ์ 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2283. เด็กชายทัดเทพ ไฉยา 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2284. เด็กชายเทิดศักดิ์ แนนสินธุ์ 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2285. เด็กชายธีรยุทธ เด่นดวง 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2286. เด็กชายนัฐพงษ์ ผกาทอง 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2287. เด็กชายปพนธนัย ธนสัญชัย 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2288. เด็กชายปรีดี บุญปัญญา 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2289. เด็กชายพิพัฒน์พงค์ นครไธสง 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2290. เด็กชายไพโรจน์ บุญตา 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2291. เด็กชายเรวัสตร์ แซ่เตียว 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2292. เด็กชายวัฒนพงษ์ วงศ์วิจิตรเกษตร 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2293. เด็กชายวีรชิต ห่วงแก้ว 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2294. เด็กหญิงกฤตชญานภัท แพนแลนโนน 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2295. เด็กหญิงกัลยาณี มณีเสวตร 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2296. เด็กหญิงจิราภา มีชัย 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2297. เด็กหญิงญานภา เบ้าโชติ 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2298. เด็กหญิงณัฐรุจา จันทร์แก้ว 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2299. เด็กหญิงธนัฎฐา จันพิลาด 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2300. เด็กหญิงธนารัตน์ ศรีวงษ์ 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2301. เด็กหญิงนีลวรรณ ยอดอารมณ์ 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2302. เด็กหญิงเนาวรัตน์ อาลัยลักษณ์ 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2303. เด็กหญิงปิยธิดา คำคอน 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2304. เด็กหญิงปิยธิดา พาจันทะเนตร์ 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2305. เด็กหญิงพิชญาภัค จันนรา 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2306. เด็กหญิงรวิภา ทองเปรม 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2307. เด็กหญิงระพีพรรณ ฉันทานุมัติ 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2308. เด็กหญิงสุดธิดา คำเชื้อต้น 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2309. เด็กหญิงสุธาสินี ไทยส่วย 9 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2310. นายธีรภัทร์ บุญพล 15 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2311. นายธณวัฒน์ พืชเพียร 15 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2312. เด็กชายกมล แสวงสุทธิ์ 14 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2313. เด็กชายธนกฤต บุญนนภัทร์ 14 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2314. เด็กชายธนวันต์ สมมิตร 14 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2315. เด็กชายธราธิป อำดวนตาล 14 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2316. เด็กชายธีรวุฒิ สีนวล 14 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2317. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาละ 14 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2318. เด็กชายณัฐพัฒน์ เจริญผล 13 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2319. เด็กชายธนกร เอี่ยมสอาด 13 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2320. เด็กชายธนโชติ เกียรตุนสงฆ์ 13 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2321. เด็กชายนนทกร เหรียญทอง 13 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2322. เด็กชายนพรุจ วิญญาวงค์ 13 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2323. เด็กชายพรหมชัย พุฒชา 13 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2324. เด็กชายวิษณุ พวงจำปา 13 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2325. เด็กชายอภิวัฒน์ อ่างแก้ว 13 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2326. เด็กหญิงรวิพร จันทร์สุภาพ 13 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2327. เด็กหญิงสิริกร จันทร์สุภาพ 13 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2328. เด็กชายชัยพร มุติมาลย์ 12 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2329. เด็กชายธนกร อ่อนนา 12 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2330. เด็กชายวีรภัทร งามละมัย 12 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2331. เด็กชายสิทธิโชค ปิสา 12 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2332. เด็กชายอนาวิน สังข์สุข 12 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2333. เด็กหญิงเบญจวรรณ เปลื้องรัตน์ 12 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2334. เด็กหญิงรินรดา รังษีโย 12 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2335. เด็กหญิงศิรประภา บุญเลี้ยง 12 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2336. เด็กชายกวิน จรรยาประเสริฐ 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2337. เด็กชายขจรศักดิ์ สีรือแสง 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2338. เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีเนียม 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2339. เด็กชายธนกฤต อุ่นวงค์ 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2340. เด็กชายธนาพงศ์ รังสิมากุล 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2341. เด็กชายบุญรักษา หลวงจันทร์ 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2342. เด็กชายปรมินทร์ วงษ์พันธ์ 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2343. เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีวัง 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2344. เด็กชายเมธาสิทธิ์ สามารถ 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2345. เด็กชายศุภกร อัตตโน 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2346. เด็กชายสิริวิชช์ บุญชุ่ม 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2347. เด็กหญิงกมลวรรณ สำเภาจันทร์ 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2348. เด็กหญิงชนัญญา เดชะ 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2349. เด็กหญิงชาณินันท์ เจริญพานิช 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2350. เด็กหญิงปฐมาวดี สมใจ 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2351. เด็กหญิงพิรฎา ช่างแกะ 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2352. เด็กหญิงภัทรศยา แก้วหนองแสง 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2353. เด็กหญิงมิลลิกา เหมนาค 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2354. เด็กหญิงวิรัณตรี สิงหนาม 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2355. เด็กหญิงสุปราณี เฮ้าแฝง 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2356. เด็กหญิงสุพิชา พืชเพียร 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2357. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ แสงทอง 11 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2358. เด็กชายกฤษ ไขลายหงษ์ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2359. เด็กชายกฤษฎา แก้วเจริญ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2360. เด็กชายขจัดภัย อุ่นมี 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2361. เด็กชายจักรพันธ์ ธงชัย 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2362. เด็กชายชนินทร์ ไชยเคน 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2363. เด็กชายณัฐปคัลภ์ สีประหลาด 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2364. เด็กชายธีรพงษ์ บัวยิ้ม 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2365. เด็กชายนพวัฒน์ ยิ้มเยาะ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2366. เด็กชายนิติภูมิ พิมพ์บาง 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2367. เด็กชายพงษ์พิเชฐ ศรีทอง 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2368. เด็กชายพิทักษ์ พลสิทธ์ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2369. เด็กชายภูภิภัค ปักครึก 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2370. เด็กชายภูวเดช สายสวาท 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2371. เด็กชายมหรรณพ อารียมิตร 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2372. เด็กชายรัชต์พงษ์ ศรีหอมกลิ่น 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2373. เด็กชายสุภกร กอกน้อย 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2374. เด็กชายอิทธิกร ซิ้มเจริญ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2375. เด็กหญิงจันทนิภา สีมี 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2376. เด็กหญิงฐิติมา เทศลิ้นจี่ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2377. เด็กหญิงณิชาวีร์ สุพันธ์ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2378. เด็กหญิงธมลวรรณ กาญจนางกูรพันธ์ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2379. เด็กหญิงบุษรินทร์ เคนเหลา 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2380. เด็กหญิงประภัสสรา ไพฑูรย์ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2381. เด็กหญิงปราญชลี ศรีสวัสดิ์ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2382. เด็กหญิงพีรยา นาสิงห์ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2383. เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เมืองอินทร์ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2384. เด็กหญิงรัญชิดา หายโศรก 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2385. เด็กหญิงวรภร แก้วขาว 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2386. เด็กหญิงวรัญญา กุลยดิษฐ์ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2387. เด็กหญิงวิวรรธณี แก้วอ่อน 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2388. เด็กหญิงศวิตา จันทร์เอน 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2389. เด็กหญิงสวรรญา พิมพ์ตัน 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2390. เด็กหญิงสุจิตรา พุฒชา 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2391. เด็กหญิงอนุธิดา ต่อโชติ 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2392. เด็กหญิงอรชพร เห็มวัง 10 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2393. เด็กหญิงสุทธณี ไพภิบาล 13 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2394. เด็กหญิงปณิตา เรืองหนองยาง 13 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2395. เด็กหญิงนัทธมน สินาคม 12 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2396. เด็กชายกฤษดา สวัสดี 11 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2397. เด็กชายธนภัทร แก้วคุน 11 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2398. เด็กหญิงศศิชา หมื่นศรี 11 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2399. เด็กชายทิวากร รักศรี 10 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2400. เด็กหญิงกชนิกา ธิติธรรมนาคกุล 10 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2401. เด็กหญิงกุสุมา สาป้อง 10 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2402. เด็กหญิงณัชชา ใจเพชร 10 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2403. เด็กหญิงนริศรา สุวรรณชาติ 10 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2404. เด็กหญิงลัดดา มูลดิษฐ 10 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2405. เด็กหญิงศศิชา นามเสนา 10 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2406. เด็กหญิงศิวรรณา ราชสงค์ 10 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2407. เด็กชายกายทอง นามเพ็ชร 9 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2408. เด็กหญิงดวงดาว ต้นน้อย 9 โรงเรียนเจียหมิน กบินทร์บุรี พระยาทำ กบินทร์บุรี
2409. เด็กชายเศรษฐพงค์ แพนลา 10 โรงเรียนวัดรัตนชมภู กบินทร์บุรี รัตนชมภู กบินทร์บุรี
2410. เด็กหญิงเจวรินทร์ แตงศิริ 10 โรงเรียนวัดรัตนชมภู กบินทร์บุรี รัตนชมภู กบินทร์บุรี
2411. เด็กหญิงนริศรา ดวดสูง 10 โรงเรียนวัดรัตนชมภู กบินทร์บุรี รัตนชมภู กบินทร์บุรี
2412. เด็กหญิงวาสนา แก้วจันดา 10 โรงเรียนวัดรัตนชมภู กบินทร์บุรี รัตนชมภู กบินทร์บุรี
2413. เด็กชายไทยรัฐ อังชุน 9 โรงเรียนวัดรัตนชมภู กบินทร์บุรี รัตนชมภู กบินทร์บุรี
2414. เด็กหญิงจตุพร คำลุย 9 โรงเรียนวัดรัตนชมภู กบินทร์บุรี รัตนชมภู กบินทร์บุรี
2415. เด็กหญิงฐิตาพร นามลาด 9 โรงเรียนวัดรัตนชมภู กบินทร์บุรี รัตนชมภู กบินทร์บุรี
2416. เด็กหญิงอารยา งานอุโฆษ 9 โรงเรียนวัดรัตนชมภู กบินทร์บุรี รัตนชมภู กบินทร์บุรี
2417. นางสุภวาลย์ ทรัพย์ทวีผลเลิศ 49 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2418. นางสาวอัญญาภรณ์ สาเจริญ 45 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2419. นางสาวสุภาพรรณ มณีวรรณ 43 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2420. นางสาววิจิตรา เดชสุภา 35 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2421. เด็กชายวสันต์ จันทรา 12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2422. เด็กหญิงวาสนา หนูเทียน 12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2423. เด็กชายพรชัย พั่วแพง 11 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2424. เด็กหญิงสุธาทิพย์ ไพหาญ 11 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2425. เด็กชายณัฐวุฒิ สีทาจันทร์ 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2426. เด็กชายทวีพงศ์ ทองประเสริฐ 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2427. เด็กชายนฤเบศร์ ใจจินดา 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2428. เด็กชายภัทรนันท์ ศรีเรืองแท้ 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2429. เด็กชายศันสิธร เงินลา 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2430. เด็กชายศิวกร สาเจิญ 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2431. เด็กชายสถาพร บัตจัตรัส 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2432. เด็กหญิงกนกพร แก้วกุลวงษ์ 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2433. เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์หอม 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2434. เด็กหญิงนัทชา วงษ์มิตร 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2435. เด็กหญิงปิยธิดา ปิ่นงาม 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2436. เด็กหญิงอุมาพร พวงพา 10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2437. เด็กชายวรพล สีหราช 9 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2438. เด็กหญิงเจนจิรา อ่อนจันทร์ 9 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2439. เด็กหญิงวิชชุลดา สาเจริญ 9 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2440. เด็กหญิงสุวนันท์ แววศรี 9 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี ราษฎร์รังษี กบินทร์บุรี
2441. นายอนิรุทธิ์ เหมนาค 32 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2442. นายณฐวุฒ สมศรี 32 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2443. นางสาวจิรานุช กาจันทึก 27 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2444. เด็กชายกิตติชัย หมื่นแสน 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2445. เด็กชายคมกฤช กันเกรา 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2446. เด็กชายณัฐพล รีพล 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2447. เด็กชายธวัชชัย สีดาว 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2448. เด็กชายธีรยุทธ คำตรี 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2449. เด็กชายปฏิภาณ ภูลำธาร 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2450. เด็กชายโสภณ พันธุ์นาค 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2451. เด็กชายอภิสิทธิ์ สุวรรณจินดา 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2452. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประสานทอง 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2453. เด็กหญิงกัลยา บุญวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2454. เด็กหญิงเกษราภรณ์ ชัยพินิจ 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2455. เด็กหญิงจันทิมา ตรัสศรี 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2456. เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ทำล้านดี 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2457. เด็กหญิงธัญชนก เหล็กผา 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2458. เด็กหญิงเบญจวรรณ หมื่นแสน 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2459. เด็กหญิงปรารถนา มีลักษณ์ 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2460. เด็กหญิงสุชาดา อินทร์อาสน์ 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2461. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เด่นดวง 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2462. เด็กหญิงอรอุมา กานา 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2463. เด็กหญิงอรัญญา นามวงษา 12 โรงเรียนบ้านวังกวาง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2464. นางสาวสนธยา เพียหาเทศ 25 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2465. นางสาวธารทิพย์ ยูงรัมย์ 25 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2466. เด็กชายขจรพงษ์ การเนื่อง 13 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2467. เด็กชายอาทร ตามสายสุด 13 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2468. เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขผดุง 12 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2469. เด็กหญิงธัญญาศิริ นามกระโทก 12 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2470. เด็กชายกฤตเมธ เสียงสาว 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2471. เด็กชายกฤษณพงษ์ เมืองจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2472. เด็กชายคณาธิป ติโลกะวิชัย 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2473. เด็กชายณัฐพร สีทาทุม 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2474. เด็กชายทวีทรัพย์ อยู่วิวัฒน์ 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2475. เด็กชายธัชพล ไปแดน 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2476. เด็กชายนันทวัฒน์ จุลลา 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2477. เด็กชายปฏิภาณ อาสินรัมย์ 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2478. เด็กชายพฤษภ ซื่อตรง 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2479. เด็กชายพีรภาส ลีแวง 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2480. เด็กชายไพโรจน์ ควรขุนทด 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2481. เด็กชายภูธเรศ จันทร์อ่อน 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2482. เด็กชายฤทธิเกียรติ บุลานนลม 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2483. เด็กชายสิทธิกร วรรณรุ่ง 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2484. เด็กหญิงกมลชนก หมื่นภักดี 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2485. เด็กหญิงขวัญแก้ว มาเจริญสุข 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2486. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เตวิชา 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2487. เด็กหญิงเจนจิรา รักษาพล 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2488. เด็กหญิงธิดารัตน์ จินพละ 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2489. เด็กหญิงนันทิดา บุญวิทย์ 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2490. เด็กหญิงน้ำค้าง สาดอนขวาง 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2491. เด็กหญิงปรารถนา พลไธสง 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2492. เด็กหญิงพรเพียร จันทร์อาภาส 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2493. เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา จำปามี 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2494. เด็กหญิงวาสนา เวชสันเทียะ 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2495. เด็กหญิงสุกัญญา หาสุข 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2496. เด็กหญิงสุภาวดี ประดิษฐ์ 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2497. เด็กหญิงอารียา พลไชงา 11 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2498. เด็กชายธนาธร อาสินรัมย์ 10 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2499. เด็กชายวราวุฒิ สีนนท์ 10 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2500. เด็กชายศุภณัฐ ไชยราษฎร์ 10 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2501. เด็กหญิงจรรยพร ผาดี 10 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2502. เด็กหญิงจีรวรรณ จันที 10 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2503. เด็กหญิงนันทิการต์ วิบูลย์กุล 10 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2504. เด็กหญิงปิยาอร บุญเขื่อง 10 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2505. เด็กหญิงฟ้าประทาน มั่งเติม 10 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2506. นายจักรพันธ์ สีหา 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2507. นายชนะชัย ไพรเจริญ 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2508. นายธีรวุฒิ มีชัย 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2509. นายนัทพล เอมกลิ่น 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2510. นายปริญญา เคนรัง 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2511. นายมานะ มีชัย 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2512. นายอภิสิทธิ์ ราชคำ 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2513. นางสาวขวัญฤทัย แคว้นไธสง 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2514. นางสาวทัศนียา สถานสุข 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2515. นางสาววริษา อายุคง 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2516. นางสาวสุชาดา เส็งเที่ยง 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2517. นางสาวอรสา เรืองแสง 15 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2518. เด็กชายกิตติศักดิ์ อินสะเพียร 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2519. เด็กชายเกียรติชัย เสมบุตร 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2520. เด็กชายคมกริช ทองเพลีย 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2521. เด็กชายจีรพัฒน์ เย็นขึ้น 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2522. เด็กชายโชคชัย เทพวงษ์ 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2523. เด็กชายบุญฤทธิ์ ต่างพันธุ์ 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2524. เด็กชายประเสริฐ สืบวงษ์ 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2525. เด็กชายปริญญา มูลเชื้อ 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2526. เด็กชายพงศธร วงษ์หมุด 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2527. เด็กชายพรชัย สีนนทอง 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2528. เด็กชายพีระพล แผ่นผา 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2529. เด็กชายเยาวเรศ ประเทศรัตน์ 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2530. เด็กชายวงศกร สีเฮ้า 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2531. เด็กชายศุภชัย คนชม 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2532. เด็กชายสหรัฐ ศรีทน 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2533. เด็กชายสุริยา ศรีสอนดี 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2534. เด็กชายเอกรินทร์ แคว้นไธสง 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2535. เด็กหญิงชุติกาญน์ มุ่งธัญญา 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2536. เด็กหญิงดวงฤทัย บุญสูงเนิน 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2537. เด็กหญิงธนภรณ์ ยวงคำ 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2538. เด็กหญิงผกายวรรณ ฝันนะลา 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2539. เด็กหญิงพิยะดา ฝันนะลา 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2540. เด็กหญิงละอองดาว เพิ่มพร 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2541. เด็กหญิงวรรณนิดา ดางาม 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2542. เด็กหญิงวรรณพร ศุภศร 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2543. เด็กหญิงสุทธิดา สอนแสง 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2544. เด็กหญิงสุนิสา วิถี 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2545. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เมฆโสภณ 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2546. เด็กหญิงอภิญญา อ่อนละมูล 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2547. เด็กหญิงอริสา โพธิ์ศรี 14 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2548. เด็กชายเกรียงไกร สมพอง 13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2549. เด็กชายธนาวุฒิ สว่างเมฆ 13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2550. เด็กชายธนูอาคม ฉัตรทอง 13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2551. เด็กหญิงขวัญเรือน บุญยืน 13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2552. เด็กหญิงนัฎธิดา วงค์น้อย 13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2553. เด็กหญิงปัตเวียร์ จันทร์ทองเจือ 13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2554. เด็กหญิงวารุณี จันดาขำ 13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2555. เด็กหญิงศรัญญา แหนงวงษ์ 13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2556. เด็กหญิงศิริรัตน์ สีแดง 13 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2557. เด็กชายกฤษฎา หาท่อ 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2558. เด็กชายกิตติกร เฉลิมศรี 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2559. เด็กชายไชยกานต์ โมรี 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2560. เด็กหญิงกอบกุล บุญเลิศ 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2561. เด็กหญิงโชติกา ยศผักแว่น 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2562. เด็กหญิงณัชชา ชูพงศ์ธเนศ 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2563. เด็กหญิงธัญพร คะมะ 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2564. เด็กหญิงนิชา ทุมกองแก้ว 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2565. เด็กหญิงพรพนิต เครือมั่น 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2566. เด็กหญิงรัตนาพร วิชาดี 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2567. เด็กหญิงวณิสา คำศิริ 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2568. เด็กหญิงวรรณิดา โพธิ์ชัย 12 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2569. เด็กชายก้องกริช มาโนต 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2570. เด็กชายชนาทิพย์ ภูงาม 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2571. เด็กชายณัฐพล เพิ่มพร 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2572. เด็กชายธนภูมิ ธนโสม 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2573. เด็กชายภานุพงษ์ พลศิริ 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2574. เด็กชายสหรัฐ ทับน้อย 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2575. เด็กชายสาธิต คำภีระ 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2576. เด็กชายอนุชา มุกดา 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2577. เด็กชายอิทธิฤทธิ์ ครองยุทธ 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2578. เด็กหญิงกชนิภา แก้วเมฆ 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2579. เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินเอี่ยม 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2580. เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมจักร์ 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2581. เด็กหญิงกัญนรา โอดคำดี 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2582. เด็กหญิงชมพูทิพย์ ภู่พลอย 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2583. เด็กหญิงวรินทร ทรัพย์เพิ่มพูล 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2584. เด็กหญิงวิลัยพร วงษ์พา 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2585. เด็กหญิงวิลาสินี ศักดาณรงค์ 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2586. เด็กหญิงสมฤทัย บุญยืน 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2587. เด็กหญิงสุพัฒตรา สมเสงี่ยม 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2588. เด็กหญิงอภิชายา มะลิวงษ์ 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2589. เด็กหญิงอรพรรณ ทาสร้าง 11 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2590. เด็กชายกฤษณะ สร้างสอบ 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2591. เด็กชายเจษฎา ลีดอนงิ้ว 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2592. เด็กชายชัยมงคล การดี 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2593. เด็กชายชัยยุทธ ใยบัวขาว 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2594. เด็กชายณัฐพล เอื้อเฟื้อ 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2595. เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกอง 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2596. เด็กชายธีรพันธ์ ฝันนะลา 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2597. เด็กชายนพพล รวมทรัพย์ 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2598. เด็กชายนันทวุธ คงเมือง 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2599. เด็กชายนิติธร สอนแสง 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2600. เด็กชายวรภพ เภาคำ 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2601. เด็กชายอภิชาติ บุญสูงเนิน 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2602. เด็กหญิงจันทิมา ทองอ่อน 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2603. เด็กหญิงจิรวดี หนูยศ 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2604. เด็กหญิงชลธิชา เพียงบุญ 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2605. เด็กหญิงณภัทร ทองเจริญ 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2606. เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็งแพง 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2607. เด็กหญิงธิติยา บัวแสง 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2608. เด็กหญิงนันทิกานต์ ซื่อตรง 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2609. เด็กหญิงปิยเนตร เหนี่ยงแจ่ม 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2610. เด็กหญิงเปรมกมล ทองดี 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2611. เด็กหญิงพรชนิตว์ จันทร์ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2612. เด็กหญิงสุนิษา ต่างพันธุ์ 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2613. เด็กหญิงสุนิษา จันทร์เครือ 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2614. เด็กหญิงสุพิชญา ชาธรรม 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2615. เด็กชายจิรวัฒน์ วงค์น้อย 9 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2616. เด็กหญิงจันทนา ยังกิด 9 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2617. เด็กหญิงจันทรัช คงหนู 9 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2618. เด็กหญิงณัชชา ยังจิตร 9 โรงเรียนบ้านวังดินสอ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2619. นางสาวอรุณรัตน์ รัตนวิชัย 27 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2620. เด็กชายทินกร วิริยะภาพ 12 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2621. เด็กชายจักรินทร์ ภูทองทา 12 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2622. เด็กชายหัสนัยน์ ลานขาม 11 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2623. เด็กชายวิทยา เหล็กผา 11 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2624. เด็กหญิงณัฐวรรณ ก้านคำ 11 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2625. เด็กชายจิรภาส ก้านคำ 10 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2626. เด็กชายรัตนชัย สีชมภู 10 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2627. เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์สนธิ์ 10 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2628. เด็กหญิงยลรดี ขุนประสุข 10 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2629. เด็กหญิงสุทธิดา อาษาคำ 10 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2630. เด็กชายกาญจนวัฒน์ สอนสา 9 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2631. เด็กชายธีระเดช สมกระโจม 9 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2632. เด็กชายสมศักดิ์ โสทะจันทร์ 9 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2633. เด็กชายสิทธิชัย เกาะเพ็ชร 9 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2634. เด็กหญิงปาริชาติ สายโกสุนทร์ 9 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2635. เด็กหญิงพิมพิกา สมศรี 9 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2636. เด็กหญิงภัทราพร มั่งคั่ง 9 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2637. เด็กหญิงเริงฤดี สมเสนาะ 9 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2638. เด็กหญิงสุดารัตน์ ภักแดงพัน 9 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2639. เด็กหญิงสุธิลา ชาภักดี 9 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2640. เด็กชายวันเฉลิม คงเจริญ 13 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2641. เด็กชายพงศกร สืบด้วง 12 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2642. เด็กชายคงกฤช โนนเทา 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2643. เด็กชายจักกริช ชำนาญ 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2644. เด็กชายทวีชัย พรมเทา 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2645. เด็กชายธงชัย เกตุศิริ 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2646. เด็กชายอัฐพล อินทร 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2647. เด็กหญิงกมลพรรณ ชูชื่น 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2648. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เสระ 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2649. เด็กหญิงกิ่งฟ้า ศรีทามะณี 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2650. เด็กหญิงจิตราภรณ์ ปิ่นงาม 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2651. เด็กหญิงนิตยา นนทะวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2652. เด็กหญิงปวีณา หนักแน่น 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2653. เด็กหญิงไพลิน ศิริบุญคุณ 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2654. เด็กหญิงวรรณฉัตร โนนเทา 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2655. เด็กหญิงสายสมร ตรงชื่น 11 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2656. เด็กชายก้องเกียรติ พวงบุญ 10 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2657. เด็กชายเลอศักดิ์ เครือขัน 10 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2658. เด็กชายแสนสุข ขุมเงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2659. เด็กชายอนุชิต ชำนาญ 10 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2660. เด็กหญิงญาชนา โนนเทา 10 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2661. เด็กหญิงวราพร พันแน่น 10 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2662. เด็กหญิงวิมลรัตน์ ใบพัดแก้ว 10 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2663. เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิ์กาศ 10 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2664. เด็กชายจักรพรรดิ์ ไชยราช 9 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2665. เด็กชายนิรุช สีผึ้ง 9 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2666. เด็กหญิงมณีรัตน์ เทียนกุล 9 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2667. เด็กหญิงปวีณา อุดร 12 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2668. เด็กชายเจษฎาพร ศรีสงคราม 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2669. เด็กชายธิติสรง เหล่ามาพร 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2670. เด็กหญิงดารินทร์ อ่วมอ่อง 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2671. เด็กหญิงธนัญญา วงค์ปัญญา 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2672. เด็กหญิงธิดาขวัญ สาหร่ายทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2673. เด็กหญิงปวีณา แซ่ลิ้ม 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2674. เด็กหญิงยศภิญญา พานธุใหม่ 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2675. เด็กหญิงศิริกัญญา ปวรานนท์ 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2676. เด็กหญิงสุดารัตน์ อินเอี่ยม 11 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2677. เด็กชายบริพัฒน์ ขำกลิ่น 10 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2678. เด็กชายสหรัฐ ป้องภัย 10 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2679. เด็กชายอรรถพันธ์ แก้วเคน 10 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2680. เด็กหญิงนริศรา เพ็งวงษา 10 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2681. เด็กหญิงนิภา เตียมโธสง 10 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2682. เด็กหญิงวาสนา สารารักษ์ 10 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2683. นางสาวลัดดา บัวไข 15 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2684. นางสาวเมทินี เพียรชนะ 15 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2685. เด็กชายนัทธพงศ์ บุญชื่น 13 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2686. เด็กหญิงมุฑิตา วงษ์สวัสดิ์ 13 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2687. เด็กชายจิรศักดิ์ แหวนเงิน 12 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2688. เด็กหญิงจินตนา จันทะยา 12 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2689. นางฬฑนรรญก์ ปลีกลาง 54 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2690. นางสาวนิตยา อ่อนสกุล 35 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2691. เด็กชายนิพล บุญประเสริฐ 13 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2692. เด็กชายธีระพงษ์ ศรีบัว 12 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2693. เด็กหญิงปรารถนา สรสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2694. เด็กหญิงวานิสรา ทันเต 12 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2695. เด็กชายเกียรติภูมิ ราชา 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2696. เด็กชายธวัชชัย ขันคำ 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2697. เด็กชายพัทธดนย์ จันทร์แก้ว 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2698. เด็กชายพีระพัฒน์ โพธิ์กำเนิน 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2699. เด็กชายมงคลชัย เรือนพิมพ์ 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2700. เด็กชายสิทธิชัย ขันทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2701. เด็กชายสุนทร บุญมี 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2702. เด็กหญิงจุฑามาศ ขัติยวงค์ 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2703. เด็กหญิงบัวชมพู ศรีผิวจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2704. เด็กหญิงพัชรพร สังข์ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2705. เด็กหญิงพัชรพร คำแข 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2706. เด็กหญิงพิมฉวี หลงหนองบัว 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2707. เด็กหญิงอารีญา วรครุธ 11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2708. เด็กชายชลปพัฒน์ สมบัวรม 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2709. เด็กชายธนายุทธ หาญชนะ 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2710. เด็กชายนันฐิศักดิ์ ใจคิด 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2711. เด็กชายไพบูลย์ จงจอหอ 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2712. เด็กชายรมย์ธีรา สวมประเคน 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2713. เด็กชายวุฒิชัย หอมกลิ่น 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2714. เด็กชายสมเกียรติ โทเนินสูง 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2715. เด็กหญิงขวัญจิรา เทิบจันทึก 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2716. เด็กหญิงจิรานันท์ สีหะนันท์ 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2717. เด็กหญิงฉัชดา สอนอ่อน 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2718. เด็กหญิงธนพร จิตรจำนงค์ 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2719. เด็กหญิงธมลวรรณ เพ็ชรจันทึก 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2720. เด็กหญิงภิชญาณัช สงข์ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2721. เด็กหญิงศิรินญา บุญชู 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2722. เด็กหญิงสุทธิดา ไกรสุข 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2723. เด็กหญิงสุพิชา ขันตี 10 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2724. เด็กชายศุภกิตติ์ โทเนินสูง 9 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2725. เด็กหญิงกชพร แสงจีน 9 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2726. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธ์ขุนทด 9 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2727. เด็กชายอภิชัย โทสูงเนิน 13 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2728. เด็กหญิงกิตติยา ป้องกัน 13 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2729. เด็กหญิงจิรารัตน์ สระประทุม 13 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2730. เด็กหญิงสุกัญญา บุตรดีวงษ์ 13 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2731. เด็กหญิงโสรญา เชียงเดิม 13 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2732. เด็กหญิงอรทัย ช่างกล 13 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2733. เด็กชายนิธิวัฒน์ ผาสุก 12 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2734. เด็กหญิงกรสกุล แสนประเสริฐ 12 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2735. เด็กหญิงกัญญาพัชร ใยสุ่น 12 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2736. เด็กหญิงจิรนนท์ เภาหิงค์ 12 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2737. เด็กหญิงปิยาพร ต่ายหัวดง 12 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2738. เด็กหญิงวรรณพร หวังสวัสดิ์ 12 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2739. เด็กหญิงสุภวรรณ แก้ววิบูลย์ 12 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2740. เด็กหญิงพรรณวษา นาจำปา 11 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2741. เด็กหญิงพัชรินทร์ ธุระยศ 11 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2742. เด็กหญิงรุ่งนภา ตุ้มทอง 11 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2743. เด็กหญิงวราภรณ์ บุญมาก 11 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2744. เด็กหญิงโสภิดา คำมุงคุณ 11 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2745. เด็กหญิงเนตรชนก เห็มพา 10 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2746. เด็กชายเอื้ออังกูร มูลกิจ 8 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2747. เด็กชายกิตติพงษ์ ฆ้องหลวง 12 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2748. เด็กชายสิริวัชร์ วังคะวิง 12 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2749. เด็กหญิงวรรณภา ผาเทพ 12 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2750. เด็กหญิงวรางคณา วิทยวงศาโรจน์ 12 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2751. เด็กหญิงอารยา ผาเทศ 12 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2752. เด็กชายพงศธร ดาพนม 11 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2753. เด็กชายพิชัย แสงใส 11 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2754. เด็กชายภคพล ภักดีรัตน์ 11 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2755. เด็กชายกิตติชัย วุฒิโพธิชัย 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2756. เด็กชายเจษฎา ประเสริฐน้อย 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2757. เด็กชายนิคม ราศี 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2758. เด็กชายวชิรวิทย์ กองแก้ว 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2759. เด็กชายวสันต์ เขาเพ็ชร 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2760. เด็กชายวัฒนา แสงเดือน 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2761. เด็กชายวีรพงษ์ อุตคุด 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2762. เด็กชายวีรยุทธ อุตคุด 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2763. เด็กหญิงกัลยา ภักดีรัตน์ 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2764. เด็กหญิงวาสนา ดาพนม 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2765. เด็กหญิงสิรินันท์ พรมปราบ 10 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2766. เด็กหญิงมิ่งขวัญ จงพิมาย 9 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2767. เด็กหญิงทิพย์สุดา ด่านเขตร์แดน 9 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2768. เด็กหญิงดารินทร์ เภาคำ 8 โรงเรียนบ้านเขาปูน กบินทร์บุรี วังกวาง กบินทร์บุรี
2769. เด็กชายณัฐวุฒิ เล็กน้อย 14 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2770. เด็กชายชนะภัย แสงเพชรอ่อน 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2771. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ท่าเกษม 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2772. เด็กชายทรงภพ การะเกต 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2773. เด็กชายนวพล เจ๊กนาม 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2774. เด็กชายภัทรกร สมศรี 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2775. เด็กชายเลอศักดิ์ อุปราช 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2776. เด็กชายศักดิ์พล จูมบาล 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2777. เด็กชายสิทธิชัย สิทธิผาย 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2778. เด็กหญิงเจียระไน อรรคนิมาตย์ 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2779. เด็กหญิงปิยพัชร สีทรงอาด 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2780. เด็กหญิงพิมพิกา ดวงซุย 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2781. เด็กหญิงศุภลักษณ์ พรหมวงษา 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2782. เด็กหญิงสุภาภรณ์ ยิ่งยงค์ 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2783. เด็กหญิงสุรีภรณ์ หงษ์ษาวดี 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2784. เด็กชายกฤษฎา ฆ้องเล็ก 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2785. เด็กชายชนะชัย ประวันจะ 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2786. เด็กชายณัฐนัย สังบุญ 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2787. เด็กชายนพคุณ ชาเทศ 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2788. เด็กชายปรีชา นาฤทัย 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2789. เด็กชายพิชิตชัย โงนเนียม 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2790. เด็กชายภานุพงศ์ เฟื่องจรัส 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2791. เด็กชายวัชรพล วันกิ่ง 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2792. เด็กชายวันชัย มลิราช 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2793. เด็กชายศิวกร ฆ่าช้าง 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2794. เด็กชายสราวุฒิ ลันวงษา 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2795. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ทิพย์อักษร 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2796. เด็กหญิงกุลิสรา อรรคนิมาตย์ 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2797. เด็กหญิงจันทนา สาป้อง 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2798. เด็กหญิงจารุภา เกียรติลุนสงฆ์ 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2799. เด็กหญิงฉัตรพร สมพร 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2800. เด็กหญิงชไมพร ถมสวัสดิ์ 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2801. เด็กหญิงชลธาร พิกุลทอง 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2802. เด็กหญิงนันทนา ยิ่งยงค์ 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2803. เด็กหญิงน้ำเพชร เงินนา 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2804. เด็กหญิงปนัดดา ป้อมรอด 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2805. เด็กหญิงประกายดาว งามล้วน 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2806. เด็กหญิงแพรวา วันตา 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2807. เด็กหญิงภัทราพร ภิรมย์ปั่น 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2808. เด็กหญิงรจนา ด่านอำภรณ์ 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2809. เด็กหญิงรจนา ยิ่งยงค์ 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2810. เด็กหญิงสุพรรษา เงินนา 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2811. เด็กหญิงสุภาวดี สมอน 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2812. เด็กหญิงโสภิดา ธงอาสา 10 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2813. เด็กชายธีรเทพ นาโถ 9 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2814. เด็กชายภานุวัฒน์ ราชบรรเทา 9 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2815. เด็กชายศิวกร ไตรเสนีย์ 9 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2816. เด็กชายเอกราช ชินนอก 9 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2817. เด็กหญิงสุชาดา งามนวล 9 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี กบินทร์บุรี วัฒนารังษี กบินทร์บุรี
2818. เด็กชายศุภวิชญ์ จันทา 14 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2819. เด็กชายจารุภักดิ์ วงษ์แสนอาจ 13 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2820. เด็กชายเจษฎาพงศ์ วิชัยบุญ 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2821. เด็กชายภาณุชาติ ตีสถิตย์ 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2822. เด็กชายรัชชานนท์ เพ็ชรผุดผ่อง 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2823. เด็กชายWei-Chen Chang 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2824. เด็กหญิงYu-Chien Chang 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2825. เด็กชายชัชพงศ์ นิสกนิลกุล 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2826. เด็กชายณัฐพล คงสกุล 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2827. เด็กชายธนพัฒน์ สิงหลสาย 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2828. เด็กชายมานพ รูปพรม 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2829. เด็กชายศรันย์ เครือโสม 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2830. เด็กชายอภิศักดิ์ สุดสีทา 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2831. เด็กชายอัมรินทร์ วงศ์คำแสง 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2832. เด็กหญิงกมลวรรณ อำพันสง่าวงศ์ 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2833. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พลทะรักษา 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2834. เด็กหญิงชนิกานต์ สุพตะ 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2835. เด็กหญิงณัชชา กอบกู้ก่อนแก่ 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2836. เด็กหญิงสิริภรณ์ บุตรดี 12 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2837. เด็กชายกรกฎ เข็มแก้ว 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2838. เด็กชายกฤษณพงษ์ เพ็งบุญ 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2839. เด็กชายกิตติคุณ สิงห์โต 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2840. เด็กชายฐิระวัฒน์ อาภาภิรักษ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2841. เด็กชายตนุภัทร์ จันทร์สว่าง 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2842. เด็กชายบูรพา ศิริรักษ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2843. เด็กชายพีรวิชญ์ ธนะสุทธิพันธ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2844. เด็กชายภูมิรพี จันทน์เสนะ 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2845. เด็กชายวนัสบดี ศรีเมฆ 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2846. เด็กชายอรรถวิทย์ รตะเกษตร 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2847. เด็กหญิงญาดามาศ โคกกระชาย 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2848. เด็กหญิงณัฐกานต์ ตามแบบ 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2849. เด็กหญิงณัฐณิชา โสภาชัย 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2850. เด็กหญิงธีราพร ทาบล 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2851. เด็กหญิงปัณฑิตา จงศาโรจน์ 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2852. เด็กหญิงพัชรภา หาญสมบูรณ์ 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2853. เด็กหญิงเพียงขวัญ ผลจันทร์งาม 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2854. เด็กหญิงโยษิตา ญานะโค 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2855. เด็กหญิงวรพนิต งามประหยัด 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2856. เด็กหญิงวริศรา นาสมจิตร 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2857. เด็กชายกฤษฎา เอี๊ยะผา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2858. เด็กชายกษิดิ์เดช แพนลา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2859. เด็กชายกษิดิศ สุนทรวิวัฒน์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2860. เด็กชายก้องภพ กบรัตน์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2861. เด็กชายกาญกวินทร์ แก้วหอม 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2862. เด็กชายกิตติพัฒน์ สุวรรณ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2863. เด็กชายคุณานนต์ มหิทธยาภรณ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2864. เด็กชายจิรายุ ทัพขวา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2865. เด็กชายจิรายุ หอมหวล 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2866. เด็กชายชัฐรา หมันเทศมัน 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2867. เด็กชายไชยพัฒน์ กลิ่นจันทร์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2868. เด็กชายณฐภณ จิ๋วโคราช 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2869. เด็กชายณัฐกฤต เพียงผล 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2870. เด็กชายณัฐดนัย กิจธัญญะสัมพันธ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2871. เด็กชายณัฐวัตร ซึคาดะ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2872. เด็กชายดามพ์ โจว 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2873. เด็กชายเดชาวัฒน์ แตงรีโน่ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2874. เด็กชายตั้งใจ เมตตาประสพกิจ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2875. เด็กชายทินวัตร แสงเสริมทรัพย์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2876. เด็กชายธนชัย ช่างเพียร 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2877. เด็กชายธนบดี อนุวงศ์นวรัตน์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2878. เด็กชายธนพงษ์ สุนทรอมรรัตน์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2879. เด็กชายธนภัทร ประภัทรพรกุล 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2880. เด็กชายธนรัฐ อรรถกุลกิจการ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2881. เด็กชายธนาธร นาคคง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2882. เด็กชายธราดล ภูมี 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2883. เด็กชายธวัชชัย แตงอยู่ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2884. เด็กชายธวัชชัย คำขจร 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2885. เด็กชายเธียรฌานฑ์ แขไข 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2886. เด็กชายนรวิชญ์ อมิตเดช 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2887. เด็กชายพงศธร จามรพิพัฒน์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2888. เด็กชายพลากร แก้วจันดา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2889. เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่เตียว 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2890. เด็กชายภราดร ประกอบกิจ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2891. เด็กชายภานุวัฒน์ มธุรส 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2892. เด็กชายภาสกร สิงห์ธงยาม 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2893. เด็กชายภูมิ ไพรศรี 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2894. เด็กชายวงศธร อุดมสันติธรรม 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2895. เด็กชายวทัญญู วิจิตราวิวัฒน์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2896. เด็กชายวิชาล ประกาศ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2897. เด็กชายวุฒิกมลชัย ชื่นอารมณ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2898. เด็กชายศดานันท์ สายศรีนิล 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2899. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ โตจีน 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2900. เด็กชายศักรินทร์ เพียเพ็งต้น 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2901. เด็กชายศุภพิชญ์ คงเมือง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2902. เด็กชายสรวิชญ์ นิลนาม 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2903. เด็กชายสหรัธ ปานผา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2904. เด็กชายสิรวิชญ์ เจริญ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2905. เด็กหญิงกรวรรณ แจ้งพรมมา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2906. เด็กหญิงกุลปริยา เธียรเงิน 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2907. เด็กหญิงกุลภัสสร์ แก้วเกตุ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2908. เด็กหญิงกุลวดี แตงเอี่ยม 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2909. เด็กหญิงกุลวดี อู่ทอง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2910. เด็กหญิงเขมจิรา ประทุมมา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2911. เด็กหญิงจิรภัทร ฐิติภัค 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2912. เด็กหญิงจิราพัชร ปะรัตน์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2913. เด็กหญิงจุฑารัตน์ รักสละ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2914. เด็กหญิงชนัญชิดา บุตระบุญมา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2915. เด็กหญิงชรีรัตน์ พุฒิวณิชย์พิมล 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2916. เด็กหญิงโชติกา อุณาสิงห์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2917. เด็กหญิงฐิติภา ขาวขำ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2918. เด็กหญิงฐิติวรดา ซองชะยา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2919. เด็กหญิงณัชชา คำแฝง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2920. เด็กหญิงณัชชา พรมอ่อน 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2921. เด็กหญิงณัฏฐณิชา เพ็ชรเลิศ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2922. เด็กหญิงณัฐพร นึกหลีก 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2923. เด็กหญิงธนพร ชั่งสี 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2924. เด็กหญิงธัญวรัตม์ เทพผล 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2925. เด็กหญิงธาราทิพย์ แสนสุขสวัสดิ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2926. เด็กหญิงธิดาสวรรค์ จันคำ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2927. เด็กหญิงธีรกานต์ วงศ์คำแสง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2928. เด็กหญิงธีร์จุฑา พัชนี 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2929. เด็กหญิงธีรนุช น้อมธรรม 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2930. เด็กหญิงนภัสพร กิตติวิรยานนท์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2931. เด็กหญิงนภาพร เคนเหลา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2932. เด็กหญิงนรีกานต์ อุ่นฤดี 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2933. เด็กหญิงนวลพรรณ แววศรี 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2934. เด็กหญิงนิชาภา งามพิศ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2935. เด็กหญิงใบเงิน จ้อยร่อย 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2936. เด็กหญิงปภารัตน์ พงษ์ประเสริฐ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2937. เด็กหญิงปภาวี มีเชาว์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2938. เด็กหญิงปัณฑารีย์ ปั่นเอี่ยม 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2939. เด็กหญิงปัณฑิตา ปั่นเอี่ยม 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2940. เด็กหญิงปัณฑิตา ทุมมณี 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2941. เด็กหญิงปัณณพร ศรีแก้ว 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2942. เด็กหญิงปาณิตา งามวงค์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2943. เด็กหญิงปิญชาน์ คงเงิน 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2944. เด็กหญิงพรชิตา มั่นเครือ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2945. เด็กหญิงพรทิพา รัตนบุตร 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2946. เด็กหญิงพรธิชา คุ้มเมือง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2947. เด็กหญิงพรพรรณ หวันทา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2948. เด็กหญิงพัชรพร ทัพพันธ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2949. เด็กหญิงพิชยาวรรณ วัฒนการุณวงศ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2950. เด็กหญิงพิยดา พิระชัย 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2951. เด็กหญิงภชร โรจนภานุกร 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2952. เด็กหญิงมณินทร ใจธรรม 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2953. เด็กหญิงมนสวรรณ อาคมคง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2954. เด็กหญิงมนัญญา เปลี่ยนพันธ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2955. เด็กหญิงรินรดา ศรีโคตร 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2956. เด็กหญิงวนิชยา ช่างต่อ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2957. เด็กหญิงวรดา ขวาธิจักร์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2958. เด็กหญิงวริศรา หวันทา 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2959. เด็กหญิงวริศรา นวลดอกรักษ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2960. เด็กหญิงศิรประภา ทรัพย์เรือง 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2961. เด็กหญิงสิริน พรมสันเทียะ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2962. เด็กหญิงสิริประภา นุชศิริ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2963. เด็กหญิงสุธิพร ยาจุล 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2964. เด็กหญิงสุธีมนต์ ศรีวัฒนพงศ์ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2965. เด็กหญิงสุนิสา ตังกบดี 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2966. เด็กหญิงสุมิตรา เงสันเทียะ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2967. เด็กหญิงอภิชญา จั่วสันเทียะ 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2968. เด็กหญิงอภิณห์พร ทัพพ์เทียมทัน 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2969. เด็กหญิงอาทิตยาพร อินทคล้าย 10 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2970. เด็กชายกรรวี รัตนชินกร 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2971. เด็กชายกฤตัชญ์ อารมย์สุข 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2972. เด็กชายกฤษดา หดขุนทด 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2973. เด็กชายกันต์กวี จันทร์พลอย 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2974. เด็กชายกุลศรัณย์ สวิง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2975. เด็กชายชยากร ขจรเฉลิมศักดิ์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2976. เด็กชายชยุต วณิชโยบล 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2977. เด็กชายณกรณ์ ใจอยู่ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2978. เด็กชายณฐภณ จิ๋วโคราช 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2979. เด็กชายณพัศพงศ์ แนวสุข 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2980. เด็กชายณภัทร พลทะรักษา 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2981. เด็กชายณัฐธพล ตันสำโรง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2982. เด็กชายณัฐพล สุวรรณประสิทธิ์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2983. เด็กชายณัฐิวุฒิ อารีราษฎร์พิทักษ์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2984. เด็กชายทัตเทพ เดชดำรง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2985. เด็กชายทัตพงศ์ โพรีแก้ว 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2986. เด็กชายธนกฤต เดชแสง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2987. เด็กชายธนากร เจริญเนตร 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2988. เด็กชายนวภูมิ นาชัย 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2989. เด็กชายนักรบ ครูสอน 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2990. เด็กชายปกครอง เจนณรงค์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2991. เด็กชายปุณณ์สิริ ศรีคราม 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2992. เด็กชายปุณยวัจน์ พลรบ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2993. เด็กชายพัชรพล พลับสกุล 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2994. เด็กชายเมธัส สุขปรั่ง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2995. เด็กชายวรเมธ ใจมิภักดิ์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2996. เด็กชายศิวกร ตันประวัติ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2997. เด็กชายศุภกิตติ์ สุริยันต์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2998. เด็กชายเฮนรี่ เจคอป สไนเดอร์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
2999. เด็กหญิงกัญญ์วรา ไชยสาร 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3000. เด็กหญิงกัลย์กมล ชัยศรเจริญสุข 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3001. เด็กหญิงจิราพร แสงเสริมทรัพย์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3002. เด็กหญิงจิราภรณ์ นวลประภาย 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3003. เด็กหญิงชรินรัตน์ คอนแสง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3004. เด็กหญิงญานภา เงินนา 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3005. เด็กหญิงณัฐวรรณ ระเวงวรรณ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3006. เด็กหญิงณิชารีย์ เสาเกลียว 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3007. เด็กหญิงนันทรัตน์ วงษาญาณ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3008. เด็กหญิงบุญญาพร เตชะพินิจกิจ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3009. เด็กหญิงปฏิญญา ศาตากร 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3010. เด็กหญิงปรวิศา สาฆ้อง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3011. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ เพชรอินทร์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3012. เด็กหญิงพรพรรณ หวันทา 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3013. เด็กหญิงพรลดา แก้วคำ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3014. เด็กหญิงพลอยโสภา พลอยมีชัย 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3015. เด็กหญิงพิชญฎา สงฆ์รักษ์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3016. เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชนะภัย 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3017. เด็กหญิงพิรญาณ์ บรรจง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3018. เด็กหญิงภัทรวีย์ กาญจนปัญจพล 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3019. เด็กหญิงภานุมาศ พงค์สวัสดิ์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3020. เด็กหญิงเภาฐ์ลีณา จำจด 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3021. เด็กหญิงเมธาพร ดำเกาะ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3022. เด็กหญิงวชิรกานต์ ทิสารัมย์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3023. เด็กหญิงวนัชพร กล้าหาญ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3024. เด็กหญิงวนัชพร บุญมาเปรม 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3025. เด็กหญิงวรัชยา สถาพร 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3026. เด็กหญิงวราภรณ์ ใจหวัง 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3027. เด็กหญิงวิรัลยุพา ถนอมมิตร 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3028. เด็กหญิงศศิพิมพ์ บูรณ.พิมพ์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3029. เด็กหญิงศุกลภัทร เตมิยานนท์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3030. เด็กหญิงศุภิสรา พนาพิศาล 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3031. เด็กหญิงสิริกร ศรีสวัสดิ์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3032. เด็กหญิงสิริกาญจน์ สาธุชน 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3033. เด็กหญิงสุภัสสรา พาสุขฤทัยรัตน์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3034. เด็กหญิงสุภาวดี กัณฑะวงษ์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3035. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มลิวัลย์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3036. เด็กหญิงอภิชญา สวัสดี 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3037. เด็กหญิงอภิสรา แช่มสา 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3038. เด็กหญิงอัมพร แสงเสริมทรัพย์ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3039. เด็กหญิงอารยา วงษ์แสนอาจ 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3040. เด็กหญิงอารียา ศิริพรม 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ศรีษะเมือง กบินทร์บุรี
3041. นายสุนัยต์ พรมวิจิตร 33 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3042. นายมณฑล โหระโช 30 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3043. นางสาวนัชชา อ้อมสูงเนิน 15 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3044. นายเนรัญ ศุภพรโอฬาร 15 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3045. นายอารัญ สุวรรณราช 15 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3046. นายอำพล เฉลิมศรี 15 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3047. เด็กชายสรสิช กลมจี 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3048. เด็กหญิงกรกนก วันช่วย 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3049. เด็กหญิงขวัญฤดี บุญมี 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3050. เด็กหญิงจินต์ชุตา เจียมศิริสุนทร 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3051. เด็กหญิงจุฑามณี อามเทศ 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3052. เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จิวทองสมควร 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3053. เด็กหญิงณัฐริกา ปราบพาล 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3054. เด็กหญิงณิชารีย์ ผาวันดี 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3055. เด็กหญิงธนพร สุกดำ 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3056. เด็กหญิงผกามาศ บัวเรือง 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3057. เด็กหญิงวรัญญา บันที 14 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3058. เด็กชายกมล นามพิลา 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3059. เด็กชายเกียรติคุณ แววนำ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3060. เด็กชายจตุรงค์ ทองเพีย 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3061. เด็กชายธนาธร อิ่มโสม 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3062. เด็กชายนันทวัฒน์ ดีดพิมาย 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3063. เด็กชายบรรลือ กุ่มเพชร 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3064. เด็กชายภูมินทร์ เจริญภูมิ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3065. เด็กชายรุ่งเพชร น้อยศรี 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3066. เด็กชายรุจิรวย วงษา 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3067. เด็กชายวรวัชร เที่ยงพร้อม 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3068. เด็กชายวิทวัส วงศ์อาษา 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3069. เด็กชายศักดิ์นรินทร์ เคลือมั่น 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3070. เด็กชายศักรินทร์ วันทุ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3071. เด็กชายศุพชัช เอี่ยมจำรัส 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3072. เด็กชายศุภวิชญ์ พลอยนิล 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3073. เด็กชายสกนธ์ เทพนรินทร์ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3074. เด็กชายสมร มะลัย 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3075. เด็กชายสหัสวรรษ อันเกรียงไกร 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3076. เด็กชายสิทธิโชค เพื่อพัฒนพงษ์ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3077. เด็กชายสิทธินนท์ ปรีสงค์ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3078. เด็กชายอนิวัตติ์ คำขจร 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3079. เด็กชายอนุวัฒน์ มาสวัสดิ์ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3080. เด็กชายอัมรินทร์ เมืองอินทร์ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3081. เด็กชายเอกชัย นามพิลา 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3082. เด็กหญิงกมลชนก เต็งเก 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3083. เด็กหญิงขวัญฤทัย เอื้อเฟื้อ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3084. เด็กหญิงจุฬารัตน์ เชือกกระโทก 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3085. เด็กหญิงชลดา นาวีโชควัฒนา 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3086. เด็กหญิงฐานิตา บรรดาศักดิ์ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3087. เด็กหญิงทิติวลักษณ์ ยาขันทิพย์ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3088. เด็กหญิงธนภรณ์ จิตรหวัง 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3089. เด็กหญิงธัญลักษณ์ นันแจ้ง 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3090. เด็กหญิงธัฐชราภรณ์ ฉิมหัต 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3091. เด็กหญิงนริศรา สาระวงศ์ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3092. เด็กหญิงบุศรากร ยะประดิษฐ์ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3093. เด็กหญิงปภัสสร โคตรปัญญา 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3094. เด็กหญิงปรีชญา จันทร์หอม 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3095. เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชัยอิทธิพร 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3096. เด็กหญิงพชรียา ไชยยันต์ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3097. เด็กหญิงพรชิตา พงษ์เพียร 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3098. เด็กหญิงเมวิกา ยอดพิกุล 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3099. เด็กหญิงรินรดา วงษ์บาท 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3100. เด็กหญิงรุ่งอรุณ หามนตรี 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3101. เด็กหญิงวรพรรณ เหล็กสูงเนิน 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3102. เด็กหญิงวรรณภา ลบศรี 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3103. เด็กหญิงวัลภา แพงภูงา 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3104. เด็กหญิงวิภาดา ขวัญหอม 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3105. เด็กหญิงวิภารัตน์ ทาสร้าง 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3106. เด็กหญิงสุกัญญา หงษ์มาก 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3107. เด็กหญิงสุกัญญา หาหนองดุม 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3108. เด็กหญิงสุดารัตน์ นามพิลา 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3109. เด็กหญิงสุภิญญา เทพทอง 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3110. เด็กหญิงอติพร บริสุทธิสุวรรณ 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3111. เด็กหญิงอรกัญญา หวันทา 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3112. เด็กหญิงอารีรัตน์ หมวดดี 13 โรงเรียนกบินทร์วิทยา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3113. เด็กชายชนะภัย สำเร็จกิจ 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3114. เด็กชายณัฐชนนท์ ไชยยะ 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3115. เด็กชายณัฐวุฒิ ประภัสสร 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3116. เด็กชายธนบดี ใจดี 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3117. เด็กชายนพพร เทียนนาวา 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3118. เด็กชายปัณณวัฒน์ หนูโงน 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3119. เด็กชายอัมพร โมรี 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3120. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยอดยา 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3121. เด็กหญิงนันทวัน ทองนาค 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3122. เด็กหญิงวิกานดา แป้นทอง 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3123. เด็กหญิงศิริลักษณ์ มานะคิด 12 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3124. เด็กชายกฤษณ์ดนัย ศรีรักษา 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3125. เด็กชายณัฐนันท์ โสมบุตร 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3126. เด็กชายณัฐภพ ขุมทอง 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3127. เด็กชายต่อสกุล เคนเครือ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3128. เด็กชายธนบดี ชูศักดิ์ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3129. เด็กชายธนภาค ดาวศรี 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3130. เด็กชายนนทวัฒน์ พันสอาด 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3131. เด็กชายนฤเบศร์ เคนฉลวย 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3132. เด็กชายปองพล ปันทะมา 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3133. เด็กชายรัชพล อินทร์ประสิทธิ์ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3134. เด็กชายวงศพัทธ์ มณีฉาย 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3135. เด็กชายศักดิ์นรินทร์ ละบุญเรือง 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3136. เด็กชายศิราเมษฐ์ ฤกษ์รัศมีภิญโญ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3137. เด็กชายศิวพงศ์ แพทย์เพียร 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3138. เด็กชายอิทธิกุล สิทธิบุ่น 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3139. เด็กหญิงกฤษณา แก้วสถิตย์ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3140. เด็กหญิงขวัญพิชชา ดวงแพงมาตร 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3141. เด็กหญิงชุลีรินทร์ สังวัง 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3142. เด็กหญิงณัฐริกา ค้องสุข 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3143. เด็กหญิงธนภรณ์ ทองเล็ก 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3144. เด็กหญิงนภัทร ปรีชาศิลป์ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3145. เด็กหญิงนริศรา ธิติปราการสกุล 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3146. เด็กหญิงบงกช อุกำแพง 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3147. เด็กหญิงปฐมาพร หยอมแหยม 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3148. เด็กหญิงปพิชญา สุทธิศักดิ์ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3149. เด็กหญิงปาณิตา สุขนิล 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3150. เด็กหญิงพรรษกร เหมือนฤทธิ์ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3151. เด็กหญิงพัชรนุช ศรีสินธ์ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3152. เด็กหญิงภัทรดา โนนงาม 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3153. เด็กหญิงภูริศรา ขำโคกกรวด 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3154. เด็กหญิงมัชฌิมา สิทธิสอน 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3155. เด็กหญิงรมวรีย์ ก่อกำลัง 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3156. เด็กหญิงรุจิษยา บุญเลิศ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3157. เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงศ์สมบูรณ์ 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3158. เด็กหญิงศศิประภา บุญหล้า 11 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3159. เด็กชายณัฐนันทน์ กลางเคื่อม 10 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3160. เด็กชายภัทรพล สังข์รุ่ง 10 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3161. เด็กชายภัทรพล พันนาศรี 10 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3162. นางชลียา คงเงิน 44 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3163. เด็กชายนนทวรรษ โทต้นคำ 12 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3164. เด็กหญิงปัทมวรรณ จันทร์มา 12 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3165. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สิงห์ทองดา 12 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3166. เด็กชายกฤษดา พลาหาญ 11 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3167. เด็กชายสาคร วงษ์มิตร 11 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3168. เด็กหญิงกัลยาณี ศีตะจิตต์ 11 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3169. เด็กหญิงกาญจนา จันทราสินธุ์ 11 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3170. เด็กหญิงปนัดดา วังแก้ว 11 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3171. เด็กชายจิระพงษ์ โมงคาม 10 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3172. เด็กชายบารมี แก้วมณีโชติ 10 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3173. เด็กชายวรธร วอนาม 10 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3174. เด็กหญิงกมลรัตน์ สอนทอง 10 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3175. เด็กหญิงมาริสา โทตะคุ 10 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3176. เด็กชายชนสรณ์ วิเศษ 9 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3177. เด็กชายธวัชชัย พิลาลี 9 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3178. เด็กชายวีระพงษ์ กองแก้ว 9 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3179. เด็กชายศิริชัย เครือกระโทก 9 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3180. เด็กหญิงขวัญจิรา เสงี่ยมดี 9 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3181. เด็กหญิงปลายฟ้า กรเกริกเกียรติ 9 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3182. เด็กหญิงสุชาดา กุลอ่อน 9 โรงเรียนบ้านไผ่ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3183. นางชาพิมญชุ์ นามมณี 35 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3184. นางสอางศ์ศรี บุญสติ 35 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3185. นางสาวปัณฑิตา ปานะโปรย 24 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3186. นายภาสกร สายเสนา 15 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3187. นางสาวกาญจนา ทองแป้น 15 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3188. เด็กหญิงชลดา เครือจันทร์ 13 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3189. เด็กหญิงณัฐวิกา อินทอง 13 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3190. เด็กหญิงทัณฑิกา ผั้วผดุง 13 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3191. เด็กหญิงปาริฉัตร วิยาสิงห์ 13 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3192. เด็กหญิงพรพิมล คำพุฒ 13 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3193. เด็กหญิงภัทรวิภา เรืองโรจน์ 13 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3194. เด็กหญิงมยุรี ดวงแก้ว 13 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3195. เด็กหญิงสาระยา ดาทา 13 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3196. เด็กหญิงสุทธิกานต์ เข่งดี 13 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3197. เด็กหญิงสุทธิดา กาศสูงเนิน 13 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3198. เด็กชายธีรยุทธ ร่มโพธิ์ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3199. เด็กหญิงลักษิกา แจ่มใส 12 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3200. เด็กชายภาณุพงศ์ ใจยืน 11 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3201. เด็กหญิงปรารถนา รอดเมือง 11 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3202. เด็กหญิงอัญชลี หอมสุวรรณ 11 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3203. เด็กชายศุภกร ดอนทันเนียง 10 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3204. เด็กหญิงกนกวรรณ ขันทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3205. เด็กหญิงกฤติยา ผดุงสันต์ 10 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3206. เด็กหญิงทรงสพรรณ สร้อยจำปา 10 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3207. เด็กหญิงนิตยา วงษ์เสนา 10 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3208. เด็กหญิงปัทมวัลย์ ปานพูน 10 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3209. เด็กหญิงมเรยา มากยิ่ง 10 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3210. เด็กชายฐิติวุฒิ อยู่ท่า 9 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3211. เด็กชายธนวัฒน์ คำตา 13 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3212. เด็กชายสิทธิพงศ์ ดวงศรี 12 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3213. เด็กหญิงวารินี ธรรมโชติ 12 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3214. เด็กชายตรีณวัฒน์ ไพสมบูรณ์ 11 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3215. เด็กชายธนพัฒน์ คำสอน 11 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3216. เด็กชายศุภกิจ กองจันทร์ดา 11 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3217. เด็กชายอรรถพล พืชเพียร 11 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3218. เด็กหญิงรัตนาพร สมบัติดี 11 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3219. เด็กหญิงสุพรรณี จุมพล 11 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3220. เด็กหญิงอลิญา ทองนุ่ม 11 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3221. เด็กหญิงปัณฑิตา เย็นใจ 10 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3222. เด็กหญิงสุขสิริรัตน์ วรกิจ 10 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3223. เด็กหญิงอัญญารัตน์ จันทร์แก้ว 10 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3224. เด็กชายกฤษฏา สุขวิเศษ 9 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3225. เด็กชายธวัชชัย ปิ่นหอม 9 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3226. เด็กชายศุภชัย ด่านโสภา 9 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3227. เด็กชายสรรเจริญ พรหมดี 9 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3228. เด็กชายอนุพงษ์ ช่วยเพชร 9 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3229. เด็กหญิงจนิตตรา ทองสอง 9 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3230. เด็กหญิงธิดารัตน์ จุมพล 9 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3231. เด็กหญิงอาทิตยา หัสเดชะ 9 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3232. เด็กชายณัฐพงษ์ นาพิลา 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3233. เด็กชายธวัชชัย ปราบทุกข์ 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3234. เด็กชายพีรวัฒน์ นิลสนธิ์ 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3235. เด็กชายเมธา โพธิ์นอก 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3236. เด็กชายวันเฉลิม ด้วงนาง 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3237. เด็กชายศิริสุข ศิริสากร 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3238. เด็กชายสายชล ชมภูบุตร 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3239. เด็กชายสุชาครีย์ ผิวอ่อน 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3240. เด็กชายสุรศักดิ์ สิงห์แก้ว 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3241. เด็กชายอนุชา กล่ำเกลี้ยง 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3242. เด็กชายอัคเดช ฉิมมาลี 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3243. เด็กหญิงกมลพรรณ วันตา 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3244. เด็กหญิงทิพย์อาภา ช่างแกะ 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3245. เด็กหญิงนภาพร กันธิยะ 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3246. เด็กหญิงพรชิตา ด้วงนาง 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3247. เด็กหญิงพิมพ์พิไลพร กันทะรัก 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3248. เด็กหญิงพีรดา ด่านพรม 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3249. เด็กหญิงวรรณิดา แหทรัพย์ 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3250. เด็กหญิงวิภาดา เทียมพัด 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3251. เด็กหญิงศศิพร มุ่งดี 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3252. เด็กหญิงศิรินทิพย์ บุญเกิด 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3253. เด็กหญิงศิริพร นาคเครือ 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3254. เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีสังข์ 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3255. เด็กหญิงอภิรญา ชัยดยชน์ 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3256. เด็กหญิงอมราวดี เบ้าพิมพ์สา 9 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3257. เด็กชายณัฐพล เพียตุ 8 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3258. เด็กชายบัณฑิต มุ่งดี 8 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3259. เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิตจุมพร 8 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3260. เด็กหญิงธิดารัตน์ ทับเกษม 8 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3261. เด็กหญิงนิรชา เทียมพัด 8 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3262. เด็กหญิงวรรัตน์ ทวยไธสงค์ 8 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3263. เด็กหญิงสุมิตรา นาทา 8 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3264. เด็กหญิงอรณิชา ขันโท 8 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3265. เด็กหญิงอรนุช จิมเหลือง 8 โรงเรียนวัดหนองสังข์ กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3266. นายพิพัฒน์พล วัฒนากลาง 18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3267. นายภากร เสียดขุนทด 18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3268. นางสาวญาณิกา เจริญสุข 18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3269. นางสาวน้ำค้าง แสนดี 18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3270. นางสาวพัฒชนิดา ปางเดิม 18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3271. นางสาวรุ่งอรุณ สอนศรี 18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3272. นางสาววิภาวดี สร้อยพรมราช 18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3273. นางสาวสิริมา ซุยจรูญ 18 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3274. นายกิสลิยา เหน่งแดง 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3275. นายจตุรงค์ เจียมกระโทก 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3276. นายจักรพันธ์ สาลำ 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3277. นายณัฐพล หงษ์สำโรง 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3278. นายทนงศักดิ์ ฝอยทอง 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3279. นายบรรจงศักดิ์ สีชานิล 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3280. นายบุญรอด บัวแสง 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3281. นายปราโมทย์ คำผาย 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3282. นายปริญญา สายตา 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3283. นายไพวรรณ ท่าถ่าน 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3284. นายมีชัย เพชรอ๊อด 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3285. นายรัชชานนท์ เสาพันธ์ 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3286. นายสมศักดิ์ ตาเมือง 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3287. นายสุริยา มีเชาวน์ 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3288. นายอดิศักดิ์ โม่งคำ 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3289. นางสาวเกษรา เหมพา 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3290. นางสาวจิราภา สีดาเลิศ 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3291. นางสาวนภาลัย ทับถม 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3292. นางสาวนันทนา สิงห์สมดี 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3293. นางสาวน้ำทิพย์ โต๊ะคำแหง 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3294. นางสาวปภัสรา มะลิเครือ 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3295. นางสาวประนมรุ้ง มิ่งมิตร 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3296. นางสาวพรวิภา โททำ 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3297. นางสาวรัชดา สุวรรณรัตน์ 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3298. นางสาวศิรินาถ นิรไพร 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3299. นางสาวอรทัย คำกุล 17 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3300. นายจักรกริช จุ้ยสวัสดิ์ 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3301. นายจักรพันธ์ คำแก้ว 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3302. นายทรงพล เสาพันธ์ 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3303. นายธรรมนูญ โชติมงคล 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3304. นายนาวิน กำเกตุ 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3305. นายปรัชญา ศรีเนห์ 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3306. นายพราทร ปลัดร้อย 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3307. นายมงคล ยิ้มรัตนมงคล 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3308. นายวิริยะ กงไกร 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3309. นายวีระชัย หาเงิน 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3310. นางสาวกิตติยา วัฒนากลาง 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3311. นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีเพชร 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3312. นางสาวปฐมาพร บุญพันธ์ 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3313. นางสาวปนิดา ลาลินทา 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3314. นางสาวพรชายา แก้วไชยะ 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3315. นางสาวพรทิพย์ อุ่มฤทธิ์ 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3316. นางสาวศศิวิมล ต้นตะภา 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3317. นางสาวสุกัญญา โคตรวงษ์ 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3318. นางสาวอนุธิดา ธูปทอง 16 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3319. นายกฤตนัย พะวงษ์ 15 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3320. นายกฤษฏา ครามสำโรง 15 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3321. นายศุภกร เกียสารัมย์ 15 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3322. นางสาวนันทยา สิงห์คำ 15 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3323. นางสาวศุภัสสร เกวิโก 15 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3324. เด็กชายจักรพันธ์ จำปาทอง 14 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3325. เด็กชายพีระพงษ์ พันทอง 14 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3326. เด็กชายเกรียงไกร กระดานพล 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3327. เด็กชายคุณากร แสงจันทร์ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3328. เด็กชายชลธาร ช่วงเปีย 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3329. เด็กชายชัยรัตน์ กุลณี 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3330. เด็กชายชัยวัฒน์ สีโลหะ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3331. เด็กชายเชาวลิต ดวงเดชกล้า 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3332. เด็กชายณธี สอนศรี 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3333. เด็กชายณัฐพล เถื่อนขวัญ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3334. เด็กชายณัฐยศ ทองพิมพ์ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3335. เด็กชายธนพันธ์ จุ้ยสาย 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3336. เด็กชายธนวัฒน์ กองสุข 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3337. เด็กชายธีรนัย สืบจากทัพ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3338. เด็กชายนันทกร ใจงูเหลือม 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3339. เด็กชายบุญมี พิทักษ์ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3340. เด็กชายพงษ์พัฒน์ เพชรอ๊อด 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3341. เด็กชายพรชัย เมืองโคตร 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3342. เด็กชายพิรัชชัย สิงห์คำ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3343. เด็กชายพีรพัฒน์ จงดี 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3344. เด็กชายไพรัช ยันวงษา 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3345. เด็กชายมานพ แซ่อึ้ง 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3346. เด็กชายวงศกร เจริญสุข 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3347. เด็กชายวีระวัฒน์ สองพล 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3348. เด็กชายศรัณย์ ช่างเหล็ก 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3349. เด็กชายศศิธร ศรีพลเรือน 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3350. เด็กชายศุภกร หงษ์ทอง 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3351. เด็กชายสุกฤษฏิ์ เนาว์วิจิตร 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3352. เด็กชายสุทัศน์ ทะวงษ์ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3353. เด็กชายสุทิวัส หินกระโทก 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3354. เด็กชายอภิชัย ทับสุข 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3355. เด็กหญิงกันนิกา เย็นมะดัน 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3356. เด็กหญิงแก้วมุกดา ลันวงษา 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3357. เด็กหญิงจันทิมา สุดตาลัย 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3358. เด็กหญิงจินตนา วงษ์แก้ว 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3359. เด็กหญิงฉัตรลดา สังประพล 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3360. เด็กหญิงชุติมน ทับสุข 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3361. เด็กหญิงณิชกานต์ เคนตู้ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3362. เด็กหญิงทิพรัตน์ ใจทำ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3363. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กำกิ่ง 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3364. เด็กหญิงเบญจรัตน์ หงษ์สำโรง 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3365. เด็กหญิงปภาวดี มีประสงค์ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3366. เด็กหญิงพรกมล แก้วมณี 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3367. เด็กหญิงพัณณิตา ชูชื่น 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3368. เด็กหญิงพิมพ์สุภา ฉั่วยู่เน้ย 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3369. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า ลือชา 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3370. เด็กหญิงภัณฑิรา บัวหลวง 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3371. เด็กหญิงมะลิวัลย์ เกษี 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3372. เด็กหญิงยี่หวา บุญมาจันทร์ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3373. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อินทนงค์ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3374. เด็กหญิงลลิตา หล้าคอม 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3375. เด็กหญิงวรรณวลิน คำจันทร์ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3376. เด็กหญิงวรรณิดา เจ็ดดวง 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3377. เด็กหญิงวรินยุพา ทรัพย์โสม 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3378. เด็กหญิงศรุตรา สร้อยพรมราช 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3379. เด็กหญิงสุนิสา นิพันธ์ประสาสน์ 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3380. เด็กหญิงสุริวิภา คงทน 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3381. เด็กหญิงเอมฤดี บุบผาศรี 13 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร กบินทร์บุรี สว่างอารมณ์ กบินทร์บุรี
3382. นางสาวจินต์มณี สดสอาด 15 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3383. เด็กชายกิตติพงษ์ ทองทิพย์ 12 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3384. เด็กชายธนพงษ์ ดอกพิกุล 12 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3385. เด็กชายภาณุพงศ์ ไม้จันทร์ดี 12 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3386. เด็กหญิงเกศมณี เลยา 12 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3387. เด็กหญิงชลธิชา เศวตรัฐกุล 12 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3388. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ฉากครบุรี 11 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3389. เด็กหญิงธนัชพร วงษ์สง่า 11 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3390. เด็กหญิงยลดา จันยุพา 11 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3391. เด็กหญิงรจนา ลาโง้น 11 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3392. เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีอ่ำดี 11 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3393. เด็กชายธนาธิป เล็บครุฑ 10 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3394. เด็กหญิงกาญจนา อาจต้น 10 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3395. เด็กหญิงชลนิภา อุตคุต 10 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3396. เด็กหญิงสิรินยา ก้อนวิมล 10 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3397. เด็กหญิงสุนัฐธี เลยา 10 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3398. เด็กชายบุญชนะ เหล็กงาม 9 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3399. นางปภาดา ชัยวัฒนโชติ 38 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3400. นางสาววัลลภา เจริญศิริ 29 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3401. นายศรายุทธ นวลสนิท 17 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3402. นายนาวิน บินซารัมย์ 16 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3403. นายศราวุธ จำนงค์ศรี 16 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3404. นายเสกสิทธิ์ เตระนะกาโย 16 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3405. นายจักรภัทร กันทรัพย์ 15 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3406. นายอภิวัฒน์ รัตนศิลป์ 15 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3407. นายเอกลักษณ์ ปะมะคัง 15 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3408. เด็กชายกตัญญู เตระนะกาโย 14 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3409. เด็กชายสหภาพ สุดละมัย 14 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3410. เด็กชายกฤษณพล ปาทา 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3411. เด็กชายจรัส รื่นสุคนธ์ 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3412. เด็กชายทักษิณ ชาญธนู 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3413. เด็กชายสุรศักดิ์ พนมผา 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3414. เด็กหญิงพิลาวรรณ คาระโก 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3415. เด็กหญิงรัญชนา ฤทธิ์มังกร 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3416. เด็กหญิงวาสนา เหลาศิลา 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3417. เด็กหญิงสุจิตรา แสงรักษา 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3418. เด็กหญิงสุชาดา ช่อช้อย 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3419. เด็กหญิงสุนิสา ยงพฤกษา 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3420. เด็กหญิงสุภาวดี สรรพนา 13 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3421. เด็กหญิงจิรดา สุขศรี 12 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3422. นางสุกัญญา โมคศักดิ์ 36 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3423. เด็กหญิงวราภรณ์ ปิติมานนท์ 11 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3424. เด็กชายสัญชัย ทนงรบ 11 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3425. เด็กชายชานน ยงพฤกษา 10 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3426. เด็กชายนัฐพงษ์ ปุริเกษม 10 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3427. เด็กชายสมภพ ลาแล้ 10 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3428. เด็กชายดนุนัย ชัยศิริ 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3429. เด็กชายธีรภัทร กำลังยิ่ง 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3430. เด็กชายเพชรรัตน์ กำลังยิ่ง 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3431. เด็กชายวิริทธิ์พล ประสงค์ 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3432. เด็กหญิงนฤมล คำทน 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3433. เด็กหญิงพัชรพร ต่วนเครือ 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3434. เด็กหญิงเพลงมนต์ ทิพย์มังกร 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3435. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เหลือผล 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3436. เด็กหญิงสุพรรษา ถาวรสาลี 9 โรงเรียนบ้านหนองจิก กบินทร์บุรี สามัคคีสโมสร กบินทร์บุรี
3437. นางสาวศิริพร ใจประเสริฐ 29 โรงเรียนบ้านหนองโดน กบินทร์บุรี หนองโดน กบินทร์บุรี
3438. เด็กชายธนพัฒน์ พาเคน 11 โรงเรียนบ้านหนองโดน กบินทร์บุรี หนองโดน กบินทร์บุรี
3439. เด็กหญิงธีริศรา สติพันธุ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองโดน กบินทร์บุรี หนองโดน กบินทร์บุรี
3440. เด็กหญิงปิยธิดา สงวนรูป 10 โรงเรียนบ้านหนองโดน กบินทร์บุรี หนองโดน กบินทร์บุรี
3441. เด็กหญิงอรุชา นารถเหนือ 9 โรงเรียนบ้านหนองโดน กบินทร์บุรี หนองโดน กบินทร์บุรี
3442. เด็กชายภานุพงษ์ กงไกร 9 โรงเรียนบ้านหนองโดน กบินทร์บุรี หนองโดน กบินทร์บุรี
3443. เด็กชายกิตติกร ศรีแก้ว 12 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3444. เด็กชายกิตติพงษ์ มาณพ 12 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3445. เด็กหญิงอ้ำ นิวงษา 12 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3446. เด็กชายคงกฤช พรมศรี 11 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3447. เด็กชายศุภกิตติ์ น้อยศรีเกตุ 11 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3448. เด็กชายอาทิตย์ อุดมทรัพย์ 11 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3449. เด็กชายเอกภพ ชาลี 11 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3450. เด็กชายฐิติกร แพนลา 10 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3451. เด็กชายรชานนท์ เขียวดี 10 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3452. เด็กชายอิทธิพล เล่สิงห์ 10 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3453. เด็กหญิงโชติกา สีแข็ง 10 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3454. เด็กหญิงดวงพร มีน้อย 10 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3455. เด็กหญิงปิยะนุช มิ่งมีคำ 10 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3456. เด็กหญิงพิชญาภา พันธ์ภัคดี 10 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3457. เด็กหญิงสุพัตตรา พรมศรี 10 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3458. เด็กหญิงปาริชาติ ประไพร 9 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี หนองศรีวิชัย กบินทร์บุรี
3459. เด็กชายนิธิ ชาดี 14 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3460. เด็กชายณัฐนนท์ พุทธโกมล 13 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3461. เด็กหญิงวารีรัตน์ ศรีตระเวน 13 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3462. เด็กชายอัครชัย มิ่งมา 12 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3463. เด็กชายนพนรินทร์ ประทวน 12 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3464. เด็กหญิงวิชญาพร ศรีโลน 11 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3465. เด็กชายเกียรติศักดิ์ แก้วโบราณ 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3466. เด็กชายครรชิต สีนวล 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3467. เด็กชายณัฐพล แดงศิริ 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3468. เด็กชายณัฐวุธ วรามิตร 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3469. เด็กชายทวี โมรัฐเสถียร 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3470. เด็กชายปิยะพงษ์ แก้วแก่น 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3471. เด็กชายพลวิชญ์ ทองวันดี 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3472. เด็กชายวันชัย ดวงงาม 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3473. เด็กชายสิทธา แก้วสังข์ 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3474. เด็กชายสุริยัน จันทวงษ์ 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3475. เด็กหญิงกนิษฐา โกศา 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3476. เด็กหญิงชญาดา ศรีตระเวน 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3477. เด็กหญิงณัฐณิชา บุญมี 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3478. เด็กหญิงทักษพร ขันงาม 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3479. เด็กหญิงนัจนันท์ ศรีนวล 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3480. เด็กหญิงมณทิรา สีนวน 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3481. เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรพรม 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3482. เด็กหญิงวิลาวัณย์ พันธ์ภัคดี 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3483. เด็กหญิงสุภัทรชา เอกตาแสง 10 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี ใหม่พรหมสุวรรณ กบินทร์บุรี
3484. นายศักดา วงษ์บาท 57 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3485. นางสุกัญญา บุญพิทักษ์ 42 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3486. เด็กชายอรรถพล จาระไน 13 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3487. เด็กชายพรเทพ แซ่หว่าง 13 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3488. เด็กชายนันทพงศ์ ดวงกลาง 12 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3489. เด็กหญิงจิรกานต์ ปัญญาเครือ 12 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3490. เด็กชายกสิณ สนลา 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3491. เด็กชายครรชิตพล อินทร์จันดา 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3492. เด็กชายธนากร งิ้วลาย 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3493. เด็กชายปุณยวัจน์ เกตุสุวรรณ์ 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3494. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สอนคุ่ย 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3495. เด็กชายพีรพล งามศรี 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3496. เด็กชายภาณุพงศ์ รักศรี 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3497. เด็กหญิงณัฐฐา จันทร์เทศ 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3498. เด็กหญิงณัฐภรณ์ แก้วขาว 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3499. เด็กหญิงนงนภัส อาจอุดม 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3500. เด็กหญิงนวลหง แสงดึก 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3501. เด็กหญิงนิลุบล ทองเล็ก 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3502. เด็กหญิงปรารถนา รักสละ 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3503. เด็กหญิงมินตรา ชูดอก 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3504. เด็กหญิงรุ่งนภา บุญเพิ่ม 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3505. เด็กหญิงศิรินาถ เงินโสม 11 โรงเรียนบรรหารวิทยา กบินทร์บุรี อัมพวัน กบินทร์บุรี
3506. เด็กหญิงนันทิกา เชิงการณ์ 13 โรงเรียนสุวรรณวิทยา ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3507. เด็กหญิงสิรัชฌา ศรีปราชญ์ 12 โรงเรียนสุวรรณวิทยา ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3508. เด็กชายสุรัช ชนะบุญ 9 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3509. เด็กหญิงจตุพร เกล้าผม 9 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3510. เด็กหญิงจันทิมา น้อมล้อม 9 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3511. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองอุ่น 9 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3512. เด็กชายธนกฤต ขันติวงศ์ 8 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3513. เด็กชายพงศธร คำตะคุ 8 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3514. เด็กชายสมคิด ล้อมเวียง 8 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3515. เด็กหญิงสุทธิชา แก้วสิทธุ์ 8 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3516. เด็กหญิงสุธินี ใจบุญ 8 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ประจันตคาม คำเลียบ ประจันตคาม
3517. นายพัฒนเกียรติ กันเข็ม 38 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3518. นางชุรีพร ทูคำมี 34 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3519. นางสาววิลาวัลย์ นิ่มลาดพร้าว 32 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3520. นางสาวศรัญพร วังวล 31 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3521. นางสาวนฤมล บุญศรี 30 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3522. นายธนายุทธ จันทาโท 25 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3523. นางสาวณัฐติกา ชัยนวรัตน์ 24 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3524. นางสาวจำณรรท์ สิทธิพล 23 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3525. เด็กหญิงหัสวรรณวดี ปุยจตุรัส 12 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3526. เด็กชายณัฐพนธ์ ศรครุฑ 11 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3527. เด็กชายตฤณ พินิจศักดิ์ 11 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3528. เด็กชายปรเมษฐ์ แปลกจิต 11 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3529. เด็กชายพงศ์ปณต เต็กฮวด 11 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3530. เด็กชายพลพล วงศ์คำจันทร์ 11 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3531. เด็กชายสนธยา อุบลภาพ 11 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3532. เด็กชายสมมาตย์ เงื่อมผา 11 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3533. เด็กหญิงชาลิสา นามมะเริง 11 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3534. เด็กชายกิตติศักดิ์ คำภา 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3535. เด็กชายเจษฎา วาระโว 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3536. เด็กชายชาญชัย เปียผึ้ง 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3537. เด็กชายชายชาญ หมวกวรรณ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3538. เด็กชายฐิติชัย ปราบงูเหลือม 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3539. เด็กชายธนกร กระจ่างมล 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3540. เด็กชายธนพล มนต์จันทรา 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3541. เด็กชายธนวัฒน์ ศศิธรวัน 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3542. เด็กชายธีรวัฒน์ รักถาวร 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3543. เด็กชายนพดล แก่นภิรมย์ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3544. เด็กชายปณชัย นามมนตรี 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3545. เด็กชายปธานิน เกิดทรัพย์ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3546. เด็กชายปัณณทัต ปุมสันเทียะ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3547. เด็กชายพสชนัน มุ้งบัง 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3548. เด็กชายพิพัฒน์ ไกรสิงห์ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3549. เด็กชายภควัต บำรุงศักดิ์สันติ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3550. เด็กชายภูเบศร์ พันพลู 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3551. เด็กชายมนตรี ชัญศิริอนันต์ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3552. เด็กชายรวินันท์ นพสูรย์ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3553. เด็กชายวัชรพล สหศักดิ์ชาญชัย 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3554. เด็กชายวีรภัทร กองบัว 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3555. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ปราณีชาติ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3556. เด็กชายสมโชค จิตต์วัชรานันท์ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3557. เด็กชายสุรชัย เจริญจิตร 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3558. เด็กชายอนุพงษ์ ไขกล 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3559. เด็กชายอภิลักษณ์ ปุรา 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3560. เด็กหญิงจริยาพร สุรพรรณ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3561. เด็กหญิงฉัตรติภรณ์ หงวนเสงี่ยม 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3562. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ล้อมวงษ์ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3563. เด็กหญิงธันย์ชนก ไกรสิงห์ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3564. เด็กหญิงนันทิพร คำวิชัย 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3565. เด็กหญิงเบญจวรรณ งามแก้ว 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3566. เด็กหญิงปนัดดา อาทร 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3567. เด็กหญิงปวันรัตน์ เจนดง 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3568. เด็กหญิงมนัญชยา พิมูลชาติ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3569. เด็กหญิงมนัศรา มั่นใจ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3570. เด็กหญิงวาสนา สีโลหะ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3571. เด็กหญิงศศิวิมล ปราบภัย 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3572. เด็กหญิงอรนลิน จิตต์อารีย์ 10 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3573. เด็กชายกิตติภพ โพธิ์จันทร์ 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3574. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทูคำมี 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3575. เด็กชายจตุพล สุพรรณ์ 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3576. เด็กชายจีระศักดิ์ วงษ์โคตร 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3577. เด็กชายชัชชีวิน ปิ่นทอง 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3578. เด็กชายชินวัตร โชติกพันธ์ 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3579. เด็กชายฐิติกุล ไผ่เศวตอนันต์ 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3580. เด็กชายณัฐชนน เชิงเขา 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3581. เด็กชายณัฐชนน กีชานนท์ 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3582. เด็กชายติรพงศ์ มานิตย์ 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3583. เด็กชายธนกฤต เพ็ชรผุดผ่อง 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3584. เด็กชายธนายุทธ งามล้น 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3585. เด็กชายธีรภัทร์ รักษาพล 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3586. เด็กชายนวรรธ สุวรรณนิยม 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3587. เด็กชายนิธิกรณ์ คงภักดี 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3588. เด็กชายประพันธ์ ปึกสูงเนิน 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3589. เด็กชายภาคิน ทูคำมี 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3590. เด็กชายภานุวัฒน์ บุญสิทธิ์ 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3591. เด็กชายภูมินันท์ แก้วตา 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3592. เด็กชายยุทธภูมิ อ่อนศิลา 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3593. เด็กชายวิชชานนท์ ใกล้บุปผา 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3594. เด็กชายศราวุธ หนูเข็ม 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3595. เด็กชายศุภวิชญ์ สิงห์ประสม 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3596. เด็กชายสุภชีพ สิงทะยม 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3597. เด็กชายอนันตญา ช่างสลัก 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3598. เด็กหญิงกนกพร ศรสำแดง 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3599. เด็กหญิงกรกช เดชสุภา 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3600. เด็กหญิงกรกนก ใจกระมล 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3601. เด็กหญิงกัลยณัฐ ทรัพย์มั่น 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3602. เด็กหญิงจรัญยา ตะเพียนทอง 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3603. เด็กหญิงจันทร์ฉาย โสภา 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3604. เด็กหญิงชญาดา คำดำ 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3605. เด็กหญิงชนิกานต์ ทรัพย์ประสาท 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3606. เด็กหญิงฐิติพร ปุยจัตุรัส 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3607. เด็กหญิงณัฐฎา ฤทธิตา 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3608. เด็กหญิงเนตรสวรรค์ ไวยะกา 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3609. เด็กหญิงปนัดดา ไกรสิงห์ 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3610. เด็กหญิงภาวินี บุตรศรี 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3611. เด็กหญิงมนัสนันท์ ประแดง 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3612. เด็กหญิงมาลิสา ปัจจัยยะโคถา 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3613. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์ 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3614. เด็กหญิงวิลาวัลย์ ทรัพย์มั่น 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3615. เด็กหญิงศิรภัสร แก้วมะยม 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3616. เด็กหญิงศิริมา สังข์มงคล 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3617. เด็กหญิงสรชา แดนเวียง 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3618. เด็กหญิงสโรชา ทวีผล 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3619. เด็กหญิงสุภาวดี บุญเบี้ยว 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3620. เด็กหญิงสุรีรัตน์ ล้วนศรี 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3621. เด็กหญิงอธิชา แซ่เอี้ยว 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3622. เด็กหญิงอภิชญา เธียรเงิน 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3623. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ สิงห์ทิม 9 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3624. นางนิภา หมากดี 30 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3625. นายจีรวัฒน์ หนวดหอม 29 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3626. นางสาวจันทราภา เทศธรรม 29 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3627. นางสาวเดือนเพ็ญ สบายกาย 26 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3628. นายธนเทพ เนื่องศรี 26 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3629. นายสราวุธ ชาติครบุรี 25 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3630. นางสาวเกื้อกูล โพธิ์ร่มเย็น 24 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3631. นายธีรภัทร สามารถ 15 โรงเรียนประจันตราษฏร์บำรุง ประจันตคาม แจ้ง ประจันตคาม
3632. เด็กชายชิษณุพงศ์ มะริเกตุ 12 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3633. เด็กชายธนกร ปานศิลา 12 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3634. เด็กชายเอกวิทย์ วงษ์น้อย 12 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3635. เด็กชายเกียรติพงศ์ ผลาหาญ 11 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3636. เด็กชายธนาวุธ ศรีเวชนุพันธุ์ 11 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3637. เด็กหญิงชุติมา แก้วกุลวงศ์ 11 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3638. เด็กหญิงทิพยา ผลาวงศ์ 11 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3639. เด็กหญิงนิภาพร การดี 11 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3640. เด็กชายกิตติธัช ปานศิลา 10 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3641. เด็กชายธนดล เปรมศรี 10 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3642. เด็กหญิงคณิตษา สิทธิสอน 10 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3643. เด็กหญิงวรินทร องอาจ 10 โรงเรียนวัดศรีมงคล ประจันตคาม ดงบัง ประจันตคาม
3644. เด็กชายพายุ ทันวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3645. เด็กชายวัชรชัย งามล้น 11 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3646. เด็กชายวีรวัตร ชัยราช 11 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3647. เด็กหญิงจันทนี ขันตี 11 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3648. เด็กหญิงวิภาวดี เปรมกมล 11 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3649. เด็กชายกิติกานต์ คำหงษา 10 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3650. เด็กชายนิธิกร ใจเฉื่อย 10 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3651. เด็กชายวิศรุต เสรีภาพ 10 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3652. เด็กหญิงจินจุฑา บังเมฆ 10 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3653. เด็กหญิงนพวรรณ เนื่องแก้ว 10 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3654. เด็กหญิงศุกร์นภา มีชำนาญ 10 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3655. เด็กชายกฤษฎา โสตะการ 9 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3656. เด็กชายพีระพล สัจจะพันธ์ 9 โรงเรียนบ้านด่าน ประจันตคาม บ้านด่าน ประจันตคาม
3657. เด็กชายไชยวัฒน์ ขยันคิด 11 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3658. เด็กชายธีรภัทร บุปผา 11 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3659. เด็กชายพัทธวรรณ ฝีมือช่าง 11 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3660. เด็กชายอภิวัฒน์ สุราฤทธิ์ 11 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3661. เด็กหญิงลัตนา สิทธิพล 11 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3662. เด็กหญิงวรัมพร จันนทร์ศิลา 11 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3663. เด็กหญิงอาทิตยา สุราฤทธิ์ 11 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3664. เด็กหญิงณัฐณิชา ช่างปั้น 10 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3665. เด็กหญิงดวงพร มากมูล 10 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3666. เด็กหญิงพรธิรา พยอมหอม 10 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3667. เด็กหญิงสุธาทิพย์ วงศ์พันธ์ 10 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3668. เด็กหญิงฐิติมา เงื้อมผา 9 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3669. เด็กหญิงปนัดดา หนองเฆ่ 9 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3670. เด็กหญิงวรรณวิษา เกาะกะพี้ 9 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3671. เด็กหญิงสโรชา ยิ้มถิน 9 โรงเรียนวัดเกาะลอย ประจันตคาม บ้านด่านศรัทธาอุดม ประจันตคาม
3672. เด็กชายภาคีนัย ฉลาดยิ่ง 13 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3673. เด็กหญิงนิภาวรรณ ปัญญางาม 12 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3674. เด็กชายพชรพล พันธ์โนราช 12 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3675. เด็กชายทีปกร บุญสม 11 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3676. เด็กชายภัทรพล กาญจนประภา 11 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3677. เด็กชายภาณุพงศ์ กูลเกื้อ 11 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3678. เด็กหญิงเกตฤดี อาษางาม 11 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3679. เด็กหญิงคณิสรา ขุนเภา 11 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3680. เด็กหญิงศิริวรรณ แสนกมล 11 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3681. เด็กชายชวิศ เฟื่องฟู 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3682. เด็กชายณัฐวุฒิ หล่อนาค 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3683. เด็กชายบูรพา มานพ 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3684. เด็กชายภูวดล สุโพธิ์เมือง 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3685. เด็กชายมงคล ศรีสว่าง 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3686. เด็กชายอดิศร ภูวะทิศ 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3687. เด็กหญิงจิตมณี ดีเพิ่ม 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3688. เด็กหญิงนาตยา พันธุริ 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3689. เด็กหญิงประกายทิพย์ ศรีทอง 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3690. เด็กหญิงปาริฉัตต์ ชูสลับ 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3691. เด็กหญิงพัณณิตา มานะบัง 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3692. เด็กหญิงอรทัย เปรมกมล 10 โรงเรียนบ้านหอย ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3693. เด็กหญิงกมลชนก เปรมกมล 12 โรงเรียนวัดไชยมงคล ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3694. เด็กหญิงครองขวัญ ใจอาสิทธิ์ 12 โรงเรียนวัดไชยมงคล ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3695. เด็กหญิงรุ้งนภา เปลี่ยนศรี 12 โรงเรียนวัดไชยมงคล ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3696. เด็กหญิงอุษา สารีบท 12 โรงเรียนวัดไชยมงคล ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3697. เด็กหญิงทิพวรรณ วังสวัสดิ์ 11 โรงเรียนวัดไชยมงคล ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3698. เด็กหญิงนลินา สับฝาง 10 โรงเรียนวัดไชยมงคล ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3699. เด็กหญิงสุพรรณกัลยา ต๋าคำปัญญา 10 โรงเรียนวัดไชยมงคล ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3700. เด็กหญิงฐิติภารัตน์ กันทะวงค์ 12 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3701. เด็กหญิงรัตนากร ศรีชูวงค์ 12 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3702. เด็กชายทวีพงษ์ พวงเงิน 12 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3703. เด็กชายภานุวัฒน์ โหลแก้ว 11 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3704. เด็กชายกฤษณะ แสนใจกล้า 10 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3705. เด็กชายเดชณรงค์ ปุริเกษม 10 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3706. เด็กหญิงแสงแก้ว สุขสวัสดิ์ 10 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3707. เด็กหญิงอาทิตยา จำให้ 10 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม
3708. เด็กชายพัลลภ เยพ่วง 12 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3709. เด็กหญิงสุทธิดา พรหมเปลว 11 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3710. เด็กหญิงกนกพร พันธ์เดช 11 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3711. เด็กชายกิตติวัฒน์ แสงสินธิ์ 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3712. เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเย็น 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3713. เด็กชายทินรัตน์ ทรงบรรดิษฐ์ 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3714. เด็กชายธนพล บุญหล่อ 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3715. เด็กชายปิยทัศน์ บัวเข็ม 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3716. เด็กชายรชานนท์ เฟื่องฟุ้ง 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3717. เด็กชายศุภกิจ กงแก้ว 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3718. เด็กหญิงจารุวรรณ วิสูตรรารอน 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3719. เด็กหญิงจินดาพร บุญโสม 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3720. เด็กหญิงจิรวัฒน์ จันทกุ 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3721. เด็กหญิงพัชราภา เชิงเทา 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3722. เด็กหญิงราตรี จันทร์ลือชัย 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3723. เด็กหญิงวรรณา ชูคำ 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3724. เด็กหญิงวิชุดา กะการดี 10 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3725. เด็กชายชัชชานน พันธ์เดช 9 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3726. เด็กชายก้องภพ ครามวิชิต 9 โรงเรียนวัดบุฝ้าย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3727. เด็กชายอดิศรณ์ กงแก้ว 11 โรงเรียนวัดขิงกระชาย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3728. เด็กชายกฤตพรต สาโท 9 โรงเรียนวัดขิงกระชาย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3729. เด็กชายปฏิพัทธ์ ทิพระษาหาร 8 โรงเรียนวัดขิงกระชาย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3730. เด็กชายพัสนัย สีทาไข 8 โรงเรียนวัดขิงกระชาย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3731. เด็กชายภูเบศร บุดดีกุล 8 โรงเรียนวัดขิงกระชาย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3732. เด็กชายวีระพงษ์ คณะพันธ์ 8 โรงเรียนวัดขิงกระชาย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3733. เด็กหญิงเมฐนี เจริญดง 8 โรงเรียนวัดขิงกระชาย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3734. เด็กหญิงสุภาภรณ์ เชิงเขา 8 โรงเรียนวัดขิงกระชาย ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3735. เด็กชายกนกพร มานะคิด 10 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3736. เด็กชายกิตติพศ ลูกจันทร์ 10 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3737. เด็กชายชยุต ตุ้มทอง 10 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3738. เด็กชายณัฐกานต์ แก้วมณี 10 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3739. เด็กชายธนฑัต คำมะโคตร 10 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3740. เด็กชายพรนภา ปิ่นวิหก 10 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3741. เด็กชายภูริภัตร แดงโชติ 10 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3742. เด็กชายหทัย ภูภา 10 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3743. เด็กหญิงนริศรา ปรางค์จันทร์ 10 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3744. เด็กชายธนพงศ์ เจนดง 14 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3745. เด็กชายเสกสรรค์ ภูมิไสล 11 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3746. เด็กชายธนวัฒน์ เชิงเขา 10 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3747. เด็กชายภานุภัทร์ ทารัตน์ 10 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3748. เด็กชายยุทธนา เสาร์คำ 10 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3749. เด็กชายศรัณยู ชตางาม 10 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3750. เด็กหญิงจิราพัชร แซ่เตียว 10 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3751. เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจนดง 10 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3752. เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เอี่ยมจำรูญ 10 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3753. เด็กชายธีรเจต แซ่บ่าง 9 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3754. เด็กชายภาคิน จิตตรง 9 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3755. เด็กชายอนุชา ลบพื้น 9 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3756. เด็กชายอัครพงษ์ กองทอง 9 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3757. เด็กหญิงกัลยา อาทร 9 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3758. เด็กหญิงกุลนัฐ เจนดง 9 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3759. เด็กหญิงวิภาวี อาทร 9 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3760. เด็กหญิงอรอุมา กุลบุตร 9 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3761. เด็กชายประพันธ์พงษ์ บุพลับ 12 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3762. เด็กชายธีรภัทร ปราณี 11 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3763. เด็กหญิงศิริพร สุขประเสริฐ 11 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3764. เด็กชายปรีชา ทรัพย์มั่น 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3765. เด็กชายสุรศักดิ์ ปืนสุข 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3766. เด็กหญิงนลินทิพย์ สมสี 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3767. เด็กหญิงรัชนีกร สมพงษ์ 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3768. เด็กหญิงวิภาวี คูณแสง 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3769. เด็กหญิงสุจิตรา มณฑศก 10 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3770. เด็กหญิงกมลรัตน์ เชิงเขา 14 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3771. เด็กหญิงเบญจมาศ สอสูงเนิน 14 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3772. เด็กหญิงยุรินภรณ์ สมเทศ 13 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3773. เด็กหญิงสุพัตรา บุญศรี 13 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3774. เด็กชายไชยา ยอดศรี 10 โรงเรียนวัดหนองแก้ว ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3775. เด็กชายณัฐพล สาโท 9 โรงเรียนวัดหนองแก้ว ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3776. เด็กชายธนทัต จันย่อยศ 9 โรงเรียนวัดหนองแก้ว ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3777. เด็กชายพงศธร นันทะเขต 9 โรงเรียนวัดหนองแก้ว ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3778. เด็กชายเอกจีระ สู่สุข 9 โรงเรียนวัดหนองแก้ว ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3779. เด็กหญิงนงลักษณ์ สุนทรังษี 9 โรงเรียนวัดหนองแก้ว ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3780. เด็กชายทองดี บาดาล 12 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3781. เด็กชายธีรศักดิ์ มานะกิจ 11 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3782. เด็กชายภมร สิงวงษ์ 11 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3783. เด็กชายอาธิต สารีพวง 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3784. เด็กหญิงกนกพร ริ้วอินทร์ 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3785. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอ็นดู 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3786. เด็กหญิงกาญจนา พุ่มนาค 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3787. เด็กหญิงญาติกร สิงห์ทอง 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3788. เด็กหญิงณิชกานต์ ไกรสิงห์ 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3789. เด็กหญิงประภาพร ยาจันทา 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3790. เด็กหญิงภาวิณี กองทวีผล 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3791. เด็กหญิงสุจิภา ภารกิจ 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3792. เด็กหญิงอรวรรณ อารีย์ 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3793. เด็กหญิงอริสรา อยู่แก้ว 10 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3794. เด็กชายมงคลชัย ชัยศิริอนันต์ 9 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3795. เด็กหญิงรุ้งนภา สีโลหะ 9 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน ประจันตคาม บุฝ้าย ประจันตคาม
3796. เด็กหญิงกัณฐิกา วงษ์คำหาญ 10 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3797. เด็กชายวิทยา ช่วยอ้อม 10 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3798. เด็กหญิงกนกวรรณ ตาท้าว 9 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3799. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ มานะบัง 9 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3800. เด็กหญิงพัชรพร อักษรดี 9 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3801. เด็กชายธนกฤต คูคำ 12 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3802. เด็กชายธนาคร เค้นเครือ 12 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3803. เด็กชายนิติธร จิรวัฒนโยธิน 12 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3804. เด็กหญิงอารียา คะหาวงษ์ 12 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3805. เด็กหญิงศิริเพ็ญ นึกธรรม 11 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3806. เด็กชายณัฐพล วรคุณ 10 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3807. เด็กชายสุภกิณฑ์ ผาดง 10 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3808. เด็กหญิงกรวรรณ ช่างต่อ 10 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3809. เด็กหญิงนันทิชา ผลาหาญ 10 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3810. เด็กหญิงเมวิกา วันละดา 10 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3811. เด็กหญิงวทันยา มานพ 10 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3812. เด็กหญิงวิจิตรา ช่างสลัก 9 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ ประจันตคาม ประดิษฐาราม ประจันตคาม
3813. นายสินัย นัยหทัย 15 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3814. นายอนุศร ราษฎา 15 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3815. นางสาวชุติมา เขียวครู่ 15 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3816. นางสาวนารีนุช สอนจันแดง 15 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3817. เด็กชายรณพร ธรรมมา 14 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3818. เด็กชายศุภชัย คงที 14 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3819. เด็กชายสมพณ กิจคล่อง 14 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3820. เด็กชายอัครเดช เมฆสุวรรณ์ 14 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3821. เด็กชายจักรี ยิ่งสมบัติ 13 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3822. เด็กชายเดชา กุลกาล 13 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3823. เด็กชายประวิทย์ บุญหาญ 13 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3824. เด็กหญิงเกศสุดา หนักแน่น 13 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3825. เด็กชายกุลดิษฐ์ ปืนสุข 12 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3826. เด็กชายเจษภา มานะต่อ 12 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3827. เด็กหญิงอภิวันท์ สีพรม 12 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3828. เด็กชายกษิดิ์เดช ฝากกาย 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3829. เด็กชายณัชภูมิ เทียมสวรรค์ 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3830. เด็กชายณัฐพงษ์ สว่างเมือง 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3831. เด็กชายธัชชัย ปรางค์จันทร์ 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3832. เด็กชายปกรณ์ ปถพี 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3833. เด็กชายเปรมสัณฑ์ จันทอง 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3834. เด็กชายพินิจ ทูคำมี 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3835. เด็กชายวรรณภูมิ เพียรชัยกุล 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3836. เด็กชายสุทธิชัย เริกหริ่ง 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3837. เด็กชายสุรทิน พรมสี 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3838. เด็กชายโสฬส แสวงผล 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3839. เด็กหญิงกนกอร เลิศกิตติวราภรณ์ 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3840. เด็กหญิงกฤษณา แก้วเหมือน 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3841. เด็กหญิงจิราภา อุ่นซิม 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3842. เด็กหญิงชลธิชา ธรรมมา 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3843. เด็กหญิงชลธิชา ตันตินวะชัย 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3844. เด็กหญิงณัชนันญา เทียมสวรรค์ 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3845. เด็กหญิงนภัสวรรณ ประสาน 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3846. เด็กหญิงนภัสสร รักษาพล 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3847. เด็กหญิงนันทชพร คำภา 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3848. เด็กหญิงสุจิรา ปุรา 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3849. เด็กหญิงอติกานต์ รวยกร 11 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3850. เด็กชายกฤษดาภรณ์ ก้านกิ่ง 10 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3851. เด็กชายจิรเมธ สังข์สมศักดิ์ 10 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3852. เด็กชายชญานนท์ ถือมั่น 10 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3853. เด็กชายชิตพล พุ่มศรี 10 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3854. เด็กชายปณิธาน พูลเจริญ 10 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3855. เด็กชายปิยวัฒน์ สุพวาล 10 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3856. เด็กหญิงกุลรัตน์ รู้รักษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3857. เด็กหญิงพรนภา มุ่งอาษา 11 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3858. เด็กชายสุทิวัช บุญธรรม 11 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3859. เด็กชายภานุวัฒน์ บุญฉวี 10 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3860. เด็กชายเมธา เหล็งศิริ 10 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3861. เด็กหญิงนคนันทินี กลางหน 10 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3862. เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสนหาญ 10 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3863. เด็กหญิงพัชรินทร์ หินโทน 10 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3864. เด็กหญิงพิพธัญญา ลานจิตร 10 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3865. เด็กหญิงสิริวิมล ประกอบผล 10 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3866. เด็กหญิงอชิรญา สุทธิโยชน์ 10 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3867. เด็กชายจิรศักดิ์ กลางหน 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3868. เด็กชายณัฐพนธ์ ขวัญข้าว 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3869. เด็กชายธิติอนล ศรีปราชญ์ 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3870. เด็กชายสิทธิชัย ชัยเจริญ 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3871. เด็กหญิงกำไร แสะสาร 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3872. เด็กหญิงจันทรา ประคำ 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3873. เด็กหญิงวรินทร สุริโย 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3874. เด็กหญิงวาสนา ประกอบผล 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3875. เด็กหญิงแอนนา สาลี 9 โรงเรียนวัดทุ่งสบก ประจันตคาม มะกอกแก้ว ประจันตคาม
3876. เด็กชายกิตติพงษ์ เจริญสมบัติ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3877. เด็กชายชนะพล สังขวิสิทธิ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3878. เด็กชายชินวัตร นงค์พรหมมา 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3879. เด็กชายธนกร สร้อยมาลา 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3880. เด็กชายปกรณ์เกียรติ วังสวัสดิ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3881. เด็กชายพีรพล สลับสี 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3882. เด็กชายรุจนเรศ สารสิงทา 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3883. เด็กชายรุจนโรจน์ สารสิงทา 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3884. เด็กชายวิทวัต นำภาว์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3885. เด็กชายเอกราช ใจเฉื่อย 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3886. เด็กชายเอกลักษณ์ พาวิไล 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3887. เด็กหญิงจณิสตา โตแก่น 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3888. เด็กหญิงชลธิชา ตุดาลจิตตร์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3889. เด็กหญิงชลธิชา บุญศรี 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3890. เด็กหญิงญาณิศา ระกาศ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3891. เด็กหญิงปฏิญญา สุทธากูล 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3892. เด็กหญิงประภัสสร ต่างศรี 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3893. เด็กหญิงปาณิสรา สมสุข 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3894. เด็กหญิงพรรณปพร ชุ่มวัฒนะ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3895. เด็กหญิงเมธาพร ชูเศียร 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3896. เด็กหญิงวราภรณ์ ชิตตานนท์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3897. เด็กหญิงสมปรารถนา ทองคำพันธ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3898. เด็กหญิงสุวราภรณ์ จันทร์กลม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3899. เด็กหญิงสุวิมล บุญหล่อ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3900. เด็กหญิงอุมาพร ไซอ่ำเอี่ยม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3901. เด็กชายเจษฎา วังสวัสดิ์ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3902. เด็กชายเจษฎา งามล้น 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3903. เด็กชายสุภกิจ อาทร 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3904. เด็กชายอภินันท์ แซมโอ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3905. เด็กชายอภิวุฒิ โสภา 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3906. เด็กหญิงกุลธิดา บัวศรี 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3907. เด็กหญิงทองประกาย แก้วดวงเทียน 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3908. เด็กหญิงทานตะวัน ขวดแก้ว 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3909. เด็กหญิงพัชรพร แก้ววิเชียร 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3910. เด็กหญิงมณีมณฑ์ จิตวาลี 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3911. เด็กหญิงสุพรรษา พลับไพร 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3912. เด็กหญิงอริสรา นะตาชา 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3913. เด็กหญิงอักษราภัค ปราณี 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ศรีประจันตคาม ประจันตคาม
3914. เด็กชายชโลธร แสงอ่อน 10 โรงเรียนวัดลิรัญดอน ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3915. เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมมา 10 โรงเรียนวัดลิรัญดอน ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3916. เด็กชายนนทพัทธ์ สืบจากศรี 10 โรงเรียนวัดลิรัญดอน ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3917. เด็กชายอนุชิต คมคาย 10 โรงเรียนวัดลิรัญดอน ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3918. เด็กหญิงวาสนา วันทากูล 10 โรงเรียนวัดลิรัญดอน ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3919. เด็กชายสุวิจักขณ์ เจริญสุข 9 โรงเรียนวัดลิรัญดอน ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3920. เด็กหญิงณัฐจิรา ดอนปัด 9 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3921. เด็กหญิงภัสสร เจริญศิลป์ 13 โรงเรียนวัดบุพพาราม ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3922. เด็กชายชนินทร ถิ่นสถาน 12 โรงเรียนวัดบุพพาราม ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3923. เด็กชายณภัทร สอนเพชร 11 โรงเรียนวัดบุพพาราม ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3924. เด็กชายนพเกตุ ชุ่มกระโทก 11 โรงเรียนวัดบุพพาราม ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3925. เด็กหญิงศิรินภา จรรยา 11 โรงเรียนวัดบุพพาราม ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3926. เด็กชายธนวัฒน์ ราดสาย 10 โรงเรียนวัดบุพพาราม ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3927. เด็กชายภาคภูมิ ฮาบกูล 10 โรงเรียนวัดบุพพาราม ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3928. เด็กหญิงกนกพร ตะเภาพงษ์ 10 โรงเรียนวัดบุพพาราม ศรีมหาโพธิ ต้นตาล ศรีมหาโพธิ
3929. นางสาวแวว สุนทรวารี 36 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3930. นางสาวทิพวรรณ รอยสุวรรณ 27 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3931. นายจักรกฤษณ์ หอยสังข์ 15 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3932. นายชนะนัทธี ภิสระ 15 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3933. นายภาษิต ใจเรือง 15 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3934. นายวันชนะ พลขันธ์ 15 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3935. นายอุดมศักดิ์ ดีเพิ่ม 15 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3936. เด็กชายณัฐวุฒิ สมเคราะห่วง 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3937. เด็กชายธนพล โสดาวัด 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3938. เด็กชายนพรัตน์ วงค์ปาน 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3939. เด็กชายมนัส คุ้มกระโทก 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3940. เด็กชายวีนัส พันธุ์ภักดี 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3941. เด็กชายอนุวัชช์ นามถึง 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3942. เด็กชายเอกชัย เป็นมงคล 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3943. เด็กหญิงชลลดา อินทร์มานะ 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3944. เด็กหญิงทอแสง ดีจันทร์หอม 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3945. เด็กหญิงนฤมล ภูเดช 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3946. เด็กหญิงนิชานาถ สูงแข็ง 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3947. เด็กหญิงนีรนุช ดอกคำ 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3948. เด็กหญิงบุญเพชร ปุณรนุชปังสิริ 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3949. เด็กหญิงสุภัทรา ไม่ย่อท้อ 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3950. เด็กหญิงโสภิตา ผืนจัตุรัส 14 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3951. เด็กชายกำพล เพียรผักแว่น 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3952. เด็กชายกิตปกรณ์ นาคพญา 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3953. เด็กชายเกียรติภูมิ นาวาทอง 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3954. เด็กชายชินวัฒน์ แสงสุข 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3955. เด็กชายธีรพล สีสันต์ 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3956. เด็กชายธีรภัทร ชาญสูงเนิน 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3957. เด็กชายปฏิพล โนนกอง 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3958. เด็กชายพงศ์ภรณ์ เกตคล้าย 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3959. เด็กชายภานุวัฒน์ ญาติบำรุง 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3960. เด็กชายสุทธิพงศ์ พิมพ์หงษ์ 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3961. เด็กชายโสพล ไชยสิทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3962. เด็กหญิงกรรณิกา เฉลียวรัมย์ 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3963. เด็กหญิงนัสติกา ประนม 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3964. เด็กหญิงพิมพา ครัวเชื้อ 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3965. เด็กหญิงรัตติยากร คนหลัก 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3966. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เหล็กมี 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3967. เด็กหญิงสุรีรัตน์ สีลา 13 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3968. เด็กชายจัตตุรงค์ วินากรม 12 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3969. เด็กชายเฉลิมวงศ์ พิมพงษ์ 12 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3970. เด็กชายชญาธร สีชมภู 12 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3971. เด็กชายณัฐพงษ์ ทองวิเศษศรี 12 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ ทุ่งประพาส ศรีมหาโพธิ
3972. เด็กชายทรงวิทย์ แซ่ตั๊น 12 โรงเรียนบ้านประพาส ศรีมหาโพธิ