ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี
คณะจังหวัดอุบลราชธานี


ส่งเข้าสอบ ๓๑,๙๖๙ คน ขาดสอบ ๙,๖๖๗ คน คงสอบ ๒๒,๓๐๒ คน สอบได้ ๑๙,๔๕๑ คน สอบตก ๒,๘๕๑ คน

ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
1. เด็กชายไกรวิทย์ น้อยสิงห์ 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
2. เด็กชายจักรวรรดิ กรายทอง 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
3. เด็กชายณัฐพนธ์ ฤทธิ์ไธสง 9 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
4. เด็กชายเทอดเกียรติ ธรรมวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
5. เด็กชายธนรัฐ หยาดทอง 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
6. เด็กชายธนากร พุ่มแก้ว 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
7. เด็กชายธวัชชัย ผาสิน 12 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
8. เด็กชายปุญญพัฒน์ ตาเพชร 9 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
9. เด็กชายภานุพงศ์ มิ่งบุญ 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
10. เด็กชายภานุพงศ์ แดงเกลี้ยง 9 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
11. เด็กชายเรืองศักดิ์ สงวนทรัพย์ 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
12. เด็กชายเอกรัตน์ แสงคูณ 11 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
13. เด็กหญิงกนกวรรณ ขาวอ่อน 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
14. เด็กหญิงกรรณิการ์ ดอนน้อย 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
15. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ สาคำภี 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
16. เด็กหญิงจิรภิญญา เชื้อสะอาด 11 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
17. เด็กหญิงนงนุช วรพิมรัฐ 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
18. เด็กหญิงภัทรสุดา พันธ์โชติ 10 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
19. เด็กหญิงสุภาวดี รินริโก 11 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
20. เด็กหญิงอารยา สุดสัมฤทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านกระโสบ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
21. เด็กชายธนธรณ์ พาแก้ว 12 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
22. เด็กชายนัฐพล เพชรบูรณ์ 12 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
23. เด็กชายพลตรี แสงสุขสว่าง 12 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
24. เด็กชายพินิจ คำทอง 14 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
25. เด็กชายยุทธชัย ดอนน้อย 13 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
26. เด็กชายฤทธินันท์ ทองเพิง 11 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
27. เด็กชายวันชนะ เกษสุวรรณ์ 13 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
28. เด็กชายสุริยา เครือแก้ว 13 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
29. เด็กชายอภิสิทธิ์ การตะภาพ 14 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
30. เด็กหญิงนิตยา ชำนาญเวช 12 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
31. เด็กหญิงเรนุกา โพนสุข 12 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
32. เด็กหญิงวาสนา สงคราม 12 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
33. นางสาวสุภาพร ทรัพย์พร้อม 16 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ เมืองอุบลราชธานี กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
34. เด็กชายกิตติพงษ์ สายสี 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
35. เด็กชายเกียรติชัย จันสุพรม 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
36. เด็กชายจิระเดช ดีระออ 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
37. เด็กชายเจตพล คูณแก้ว 13 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
38. เด็กชายทักษิณ นครจัด 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
39. เด็กชายทิชชากร นาคูณ 13 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
40. เด็กชายธรณ์เทพ ศรีสมุทร 13 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
41. เด็กชายนาวินต้า บุดดี 14 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
42. เด็กชายเปรมศักดิ์ อินทร์ปาน 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
43. เด็กชายภัทรภณ รอบโจก 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
44. เด็กชายภานุเดช หัตถะกิจ 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
45. เด็กชายวายุ โคตคำ 10 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
46. เด็กชายศรัทราวุฒิ ลอบเลื่อน 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
47. เด็กชายศราลัณย์ บุคเลขา 13 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
48. เด็กชายสมคิด กำลังดี 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
49. เด็กชายสหรัฐ กิตตินอม 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
50. เด็กชายอนันท์ นาคแกมแก้ว 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
51. เด็กชายอนุชา บุญเรือง 13 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
52. เด็กชายอภิชัย ฉัตรสุวรรณ 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
53. เด็กชายอัษฎาวุธ วงค์บ้านดู่ 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
54. เด็กชายเอกชัย พลศรี 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
55. เด็กหญิงกัลยา นนท์ศิริ 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
56. เด็กหญิงจุฬารัตน์ สนั่นไทย 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
57. เด็กหญิงทัดดาว ลาพัน 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
58. เด็กหญิงพรพรรณ โชคนัก 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
59. เด็กหญิงพรรณิภา สายสี 13 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
60. เด็กหญิงม่านไหม อินทร์นอก 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
61. เด็กหญิงเยาวเรศ ลาภยิ่ง 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
62. เด็กหญิงรัชฎา อินทร์แก้ว 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
63. เด็กหญิงวรีย์ ชัยภูธร 14 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
64. เด็กหญิงวาสนา จันดา 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
65. เด็กหญิงศรีสุวรรณ อ้วนผิว 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
66. เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์อุ่น 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
67. เด็กหญิงสุชาดา แสนอ้วน 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
68. เด็กหญิงสุภาพรรณ โยยรัมย์ 12 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
69. เด็กหญิงอรพิน ผาลัง 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
70. เด็กหญิงอัญชลี ชุมพรศรี 11 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
71. นางสาวส้ม บ้านสระ 16 โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย สิรินธร กลาง เมืองอุบลราชธานี
72. เด็กชายกฤตเมธ บุญรักษา 12 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
73. เด็กชายชนะชัย คำภริยา 10 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
74. เด็กชายทิชากร บุญรักษา 10 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
75. เด็กชายภัทรดา ศรีจำปา 10 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
76. เด็กชายยุทธนา ผลวิสุทธิ์ 9 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
77. เด็กชายราชันย์ บุญสุข 11 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
78. เด็กชายศราวุฒิ อรการ 11 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
79. เด็กชายสุรชัย พรธรรม 12 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
80. เด็กหญิงกนกพร พรดี 9 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
81. เด็กหญิงนันท์นภัส บุญรักษา 9 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
82. เด็กหญิงปาลิตา ประไพชาติ 11 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
83. เด็กหญิงพรรณนิภา วาจาสัตย์ 9 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
84. เด็กหญิงสโรชา คำสา 9 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
85. เด็กหญิงสิริยาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ 11 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
86. เด็กหญิงโสธิดา กลิ่นกุหลาบ 9 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
87. เด็กหญิงอังกอร์ เวียงคำ 10 โรงเรียนบ้านนาคำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
88. เด็กชายจิตต์เกษม คำเติม 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
89. เด็กชายธนกร แจ่มสุกล 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
90. เด็กชายธีรวัฒน์ มุทระพัฒน์ 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
91. เด็กชายภควัฒน์ ภูหอม 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
92. เด็กชายรุ่งโรจน์ ใจปาน 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
93. เด็กชายวรกันต์ องอาจ 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
94. เด็กชายศรายุทธ ลอยนวล 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
95. เด็กชายสกล ประชุมรักษ์ 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
96. เด็กชายสุรพล สายจำปา 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
97. เด็กหญิงจันทร์จิรา แจ่มสุกล 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
98. เด็กหญิงณัฐพร อัคพิน 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
99. เด็กหญิงดรุณี แสนทวีสุข 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
100. เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุตรสง่า 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
101. เด็กหญิงพรนภา โหสวัสดิ์ 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
102. เด็กหญิงวราภรณ์ ลอยนวล 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
103. เด็กหญิงศจี กลิ่นบัว 12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
104. เด็กหญิงศริรัตน์ แจ่มสกุล 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
105. เด็กหญิงสกนธัช ผลชะอุ่ม 11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
106. เด็กชายกริชตภัทร แสงกล้า 9 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
107. เด็กชายจิรวัฒน์ ยังศรี 8 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
108. เด็กชายเนตธร วงษ์ศิริ 8 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
109. เด็กชายพงษ์พีระ ถาวรพงษ์ 9 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
110. เด็กชายภูมิพัฒน์ พิมพ์ปะรู 9 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
111. เด็กชายอดิศร แสวงสุข 9 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
112. เด็กชายอนุวัมน์ ดีประสิทธิ์ 9 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
113. เด็กชายเอกสิทธิ์ จันทร์พวง 8 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
114. เด็กหญิงเบญญาภา บุญช่วย 9 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
115. เด็กหญิงพรชรินทร์ สุตาสุข 9 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
116. เด็กหญิงภัคจิรา บุญจำรูญ 9 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
117. เด็กหญิงวนิดา ถาวรพงษ์ 9 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
118. ภูวเรศ เศษภูเขียว 8 โรงเรียนบ้านจานตะโนน เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
119. เด็กชายกฤษฎา ส่งเสริม 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
120. เด็กชายกฤษณะ คยสหาย 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
121. เด็กชายกิติศักดิ์ จันดากุล 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
122. เด็กชายคมกริช จันทร์พวง 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
123. เด็กชายจักรี ทิมา 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
124. เด็กชายเจนณรงค์ จันทราภรณ์ 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
125. เด็กชายเจษฎา วรรณเวช 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
126. เด็กชายชนาธิป คุรุเจริญ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
127. เด็กชายชัยธวัช เหล่าสาร 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
128. เด็กชายณรงค์ชัย ทาวัน 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
129. เด็กชายดุสิต บุญวิจิตร 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
130. เด็กชายต่อเกียรติ ทิมา 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
131. เด็กชายตะวัน พันธ์สีนาม 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
132. เด็กชายทรงพล จันทร์พวง 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
133. เด็กชายเทิดพงษ์ สรรพสาร 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
134. เด็กชายธนากร ส่งเสริม 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
135. เด็กชายธีรยุทธ ส่งเสริม 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
136. เด็กชายธีระวัฒน์ ลิอ่านรัมย์ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
137. เด็กชายนพรัตน์ บัวทอง 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
138. เด็กชายประเสริฐ พิบูลย์พงษ์ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
139. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ บรรณโรจน์ 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
140. เด็กชายพินิจ ส่งเสริม 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
141. เด็กชายภูวนาท ศิริบูรณ์ 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
142. เด็กชายยืนยง คุริมา 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
143. เด็กชายรัฐนันท์ บุญขจร 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
144. เด็กชายรัฐพงษ์ แสงประสาร 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
145. เด็กชายรัฐภูมิ เจริญบุญ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
146. เด็กชายวรวุฒิ ทิมา 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
147. เด็กชายวราวุฒิ คงแดงดี 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
148. เด็กชายวัจกร ทองหล่อ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
149. เด็กชายศราวัฒน์ จันทร์พวง 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
150. เด็กชายศุภวุฒิ ศรไชย 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
151. เด็กชายสามารถ บังศรี 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
152. เด็กชายสุทธิชาติ ทิมา 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
153. เด็กชายสุทัศน์ ส่งเสริม 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
154. เด็กชายสุรกานต์ บุญวิจิตร 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
155. เด็กชายสุรพล ตะยะหาญ 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
156. เด็กชายสุวัฒน์ หมื่นลูกกาศ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
157. เด็กชายอดิศักดิ์ จันทร์พวง 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
158. เด็กชายอนุสรณ์ เรืองศรี 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
159. เด็กชายอพิชิต จันทร์ทรง 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
160. เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรไชย 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
161. เด็กชายออมสิน จันทป 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
162. เด็กชายอิทธิเดช มีศรี 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
163. เด็กชายเอกพล ดวงมาลัย 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
164. เด็กหญิงกุลธิดา ส่งเสริม 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
165. เด็กหญิงจารุวรรณ โวหารลึก 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
166. เด็กหญิงจิตตมาศ นามนวล 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
167. เด็กหญิงจิราพร กองสุข 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
168. เด็กหญิงชลดา ส่งเสริม 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
169. เด็กหญิงชลดา สรรพสาร 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
170. เด็กหญิงชโลธร บุญประสาร 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
171. เด็กหญิงทัศวรรณ์ คำดำ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
172. เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทป 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
173. เด็กหญิงธิรพร อุ้ยตา 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
174. เด็กหญิงนิตยา ทวีชาติ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
175. เด็กหญิงบุปผา บุดดาวงศ์ 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
176. เด็กหญิงปฏิญา มาดสินชัย 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
177. เด็กหญิงปัทมาวรรณ ผาดี 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
178. เด็กหญิงปาลิตา สรรพสาร 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
179. เด็กหญิงปิยะฉัตร ส่งเสริม 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
180. เด็กหญิงผุสดี ปินะถา 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
181. เด็กหญิงพลอย สีมุกดา 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
182. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ บุญประชม 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
183. เด็กหญิงพิศมัย ทิมา 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
184. เด็กหญิงฟ้าสวย ศรีนิกร 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
185. เด็กหญิงภาวินีย์ บุญชุม 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
186. เด็กหญิงมยุรา สมศักดิ์ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
187. เด็กหญิงมุกดาทิพย์ ศิริกุล 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
188. เด็กหญิงยศวดี จันทป 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
189. เด็กหญิงรัชนีกร แสงประสาร 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
190. เด็กหญิงรัตนาพร พลอยแสงสาย 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
191. เด็กหญิงวรัญญา สระคูพันธ์ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
192. เด็กหญิงวราภรณ์ ศรไชย 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
193. เด็กหญิงวิภารัตน์ แสงประสาร 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
194. เด็กหญิงสุจิตรา ศรไชย 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
195. เด็กหญิงสุพรรณิกา สายพันธ์ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
196. เด็กหญิงอรสินี สายพันธ์ 13 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
197. เด็กหญิงอังศุมาลี จันทป 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
198. เด็กหญิงอาทิตยา กองสาร์ 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
199. เด็กหญิงอาทิตยา สะอาด 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
200. เด็กหญิงอานัทฉรา ส่งเสริม 14 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
201. นางสาวกมลรัตน์ ส่งเสริม 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
202. นางสาวกรรณติมา ส่งเสริม 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
203. นางสาวกัญญา สรรพสาร 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
204. นางสาวกัลยา ศิริบูรณ์ 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
205. นางสาวแก้วใจ แสงงาม 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
206. นางสาวจันทรา ส่งเสริม 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
207. นางสาวจารุวรรณ์ สรรพสาร 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
208. นางสาวจินตนา ส่งเสริม 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
209. นางสาวจินตพร ฟองธิวงศ์ 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
210. นางสาวชลดา แสงกล้า 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
211. นางสาวชลิฎา จันทร์พวง 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
212. นางสาวช่อทิพย์ บุญวิจิตร 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
213. นางสาวธิดา แก้วอุทัย 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
214. นางสาวนฤมล จันทร์ทรง 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
215. นางสาวนุสรา แสงประสาร 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
216. นางสาวบุญมี กนกทอง 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
217. นางสาวประกายมาศ คบสหาย 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
218. นางสาวปัทมา จันทป 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
219. นางสาวพิมพิลัย เศษภูเขียว 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
220. นางสาวพิศมัย จันทร์ตรี 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
221. นางสาวรัชฎาพร สุดถนอม 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
222. นางสาวลักษมี ส่งเสริม 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
223. นางสาววชิราภรณ์ ซื่อสัตย์ 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
224. นางสาววรัญญา จันทป 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
225. นางสาววันวิสาข์ จันทร์พวง 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
226. นางสาววารุณี จันทร์พวง 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
227. นางสาววิจิตรา แสงกล้า 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
228. นางสาวศรสวรรค์ จันทป 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
229. นางสาวสกุลรัตน์ นามพลแสน 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
230. นางสาวสมหฤทัย ส่งเสริม 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
231. นางสาวสร้อยสุดา จันทป 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
232. นางสาวสิราวรรณ จันตรี 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
233. นางสาวสุนัตรา จันทร์พวง 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
234. นางสาวสุพรรณษา จันทราภรณ์ 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
235. นางสาวสุภาพร ศิริบูรณ์ 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
236. นางสาวสุมาลี การุณ 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
237. นางสาวสุมิตรา บุราคร 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
238. นางสาวอรนุช มีแวว 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
239. นางสาวอัมพร อ่อนศรี 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
240. นางสาวอารีพร จันทร์เขียว 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
241. นายเกียรติศักดิ์ ส่งเสริม 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
242. นายโกมินทร์ ส่งเสริม 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
243. นายจรัล โตทรายมูล 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
244. นายชลธี แกมนิรัตน์ 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
245. นายชัยวัฒน์ กองสา 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
246. นายโชคชัย เครือประสาร 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
247. นายณรงค์ฤทธิ์ แสนเฮือง 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
248. นายเทพนคร ส่งเสริม 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
249. นายบุญอนันต์ สรรพสาร 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
250. นายปฏิภาณ ชัยทอง 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
251. นายปฐมพงษ์ ไชยสิงห์ 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
252. นายผดุงเดช บุญประชม 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
253. นายพงษ์ชัย ชาเสน 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
254. นายภาคินัย จันทป 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
255. นายภูวดล สุชเต็มดี 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
256. นายวิชัย ประสนสาร 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
257. นายศรายุทธ จันทร์พวง 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
258. นายศราวุฒิ จันทราภรณ์ 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
259. นายสิทธพล สายทอง 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
260. นายสิทธิวัฒน์ จันทร์พวง 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
261. นายสุทธิชัย ทิมา 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
262. นายสุภินันท์ ส่งเสริม 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
263. นายสุรินทร์ สุวรรณนุช 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
264. นายสุริยา บุญประสาร 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
265. นายอดิศักดิ์ ชัยทอง 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
266. นายอนุชา ส่งเสริม 15 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
267. นายอภิสิทธิ์ ประเสริฐบุญ 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
268. นายอรรถพร จันทร์พวง 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
269. นายอาทิตย์ จันทร์พวง 16 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
270. นายอิทธิพล แก้วจอมมนตรี 18 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
271. นายอิสระ แสงประสาร 17 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคี เมืองอุบลราชธานี จานตะโนน เมืองอุบลราชธานี
272. เด็กชายกฤษดา กาญจนภาศ 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
273. เด็กชายฉัตชัย บุญมา 12 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
274. เด็กชายชนวัฒน์ นามหงษา 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
275. เด็กชายชนะชัย บุญสิงห์ 12 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
276. เด็กชายชัยอนุชิต ศรไชย 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
277. เด็กชายชูวิทย์ บุญประสิทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
278. เด็กชายเชียรธีรภัทร์ บุญสิงห์ 12 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
279. เด็กชายณัฐพล สุ่มมาตร 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
280. เด็กชายทศพล บุญลา 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
281. เด็กชายธนกร ศรไชย 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
282. เด็กชายธีรพงศ์ ปักเขมายัง 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
283. เด็กชายพงษ์นริทร์ สะหงส์ 12 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
284. เด็กชายพรพิชัย ส่งเสริม 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
285. เด็กชายพลากร บังศรี 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
286. เด็กชายรัตนกร มีเลข 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
287. เด็กชายฤทธิชัย ทองวันดี 12 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
288. เด็กชายวีรวงศ์ บุญพั่ว 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
289. เด็กชายสาริน อินทะนะ 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
290. เด็กหญิงบงกรช สวาสดิ์วงศ์ 12 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
291. เด็กหญิงบุญยิสา โคตรภา 12 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
292. เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรไชย 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
293. เด็กหญิงรุ่งนภา ส่งเสริม 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
294. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เกิบสำโรง 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
295. เด็กหญิงวริทยา ส่งเสริม 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
296. เด็กหญิงศิรินภา บุญพั่ว 10 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
297. เด็กหญิงสุชัญญา สัมฤทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านดงบัง เมืองอุบลราชธานี ดงบัง เมืองอุบลราชธานี
298. เด็กชายกิตติคุณ อนุรักษ์ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
299. เด็กชายไกรวิญย์ อำไพ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
300. เด็กชายชนาธิป แสงผล 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
301. เด็กชายชาดา แสงชมพู 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
302. เด็กชายณัฐพนธ์ จรรยากร 10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
303. เด็กชายทินกร ศิริกุล 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
304. เด็กชายธนกฤต กิ่งวัน 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
305. เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมสาร 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
306. เด็กชายธนิตย์ ครั้งพิบูลย์ 13 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
307. เด็กชายนที ทองสรรค์ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
308. เด็กชายนภัสกร ท้าวแก้ว 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
309. เด็กชายปรเมฐ พรมจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
310. เด็กชายโผน ธรรมสัตย์ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
311. เด็กชายพินิจ ขาววงศ์ 13 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
312. เด็กชายภัทรพงษ์ ทาศิริ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
313. เด็กชายวิรัตน์ บุญกอง 10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
314. เด็กชายวีรภัทร พิสคำ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
315. เด็กชายศศิประภา คำเวบูลย์ 10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
316. เด็กชายสมเด็จ บุญทัย 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
317. เด็กชายสิทธิพล ชนชิต 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
318. เด็กชายสิทธิศักดิ์ วงษ์บุตตะ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
319. เด็กชายสุขสันต์ อินสวัสดิ์ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
320. เด็กชายอนุรักษ์ บุญล้ำ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
321. เด็กชายอภิสิทธิ์ ทัศนารักษ์ 10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
322. เด็กชายอมร โชติบุตร 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
323. เด็กชายอิทธิพล บุญเพท 13 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
324. เด็กชายเอกลักษณ์ อ้นคำ 10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
325. เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธ์ศรีทอง 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
326. เด็กหญิงกาญธิดา หารสุขโพธิ์ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
327. เด็กหญิงจุติธรณ์ โพชนัง 13 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
328. เด็กหญิงนภัสสร คำทอง 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
329. เด็กหญิงบังอร ธรรมคำ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
330. เด็กหญิงปณิตา งามโสภา 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
331. เด็กหญิงปิยะนุช ท้าวแปง 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
332. เด็กหญิงพรพวรรณ นามท้าว 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
333. เด็กหญิงยลดา จิตรสง่า 10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
334. เด็กหญิงวริศรา ท้าวมา 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
335. เด็กหญิงศศิพร ภูหักนา 10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
336. เด็กหญิงศิริวัฒนา พรมมาดี 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
337. เด็กหญิงสลาลักษณ์ ประเสริฐ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
338. เด็กหญิงสุกัญญา แข่งขันธ์ 13 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
339. เด็กหญิงสุภานิช ศรีกุลวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
340. เด็กหญิงอรปรียา คำประวัติ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
341. เด็กหญิงอรปรียา ประโลมจิต 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
342. เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีใส 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
343. เด็กหญิงอริยา จิตรสง่า 10 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
344. เด็กหญิงอรุณี ดีเลิศ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
345. เด็กหญิงอินทุอร วงษ์กาศ 11 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
346. เด็กชายเฉลิมชัย พรมมิ่ง 10 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
347. เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์คำ 11 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
348. เด็กชายระพีพัฒน์ ชุนนะวรรณ์ 10 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
349. เด็กชายวรจิตร์ แก่นจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
350. เด็กหญิงกัลยา ยัญญะจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
351. เด็กหญิงกุลชา จารุจิตร 11 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
352. เด็กหญิงญานิชา แก่นจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
353. เด็กหญิงปณิดา ถิ่นขาม 11 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
354. เด็กหญิงพรชิตา โขมะพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
355. เด็กหญิงพรทิพย์ ทองดี 10 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
356. เด็กหญิงพิชามญช์ สุวรรณโชติ 11 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
357. เด็กหญิงยลดา ทาตระบุตร 11 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
358. เด็กหญิงศิรวรรณ กวางทอง 11 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
359. เด็กหญิงศิริภาพรณ์ อุสินธุ์ 10 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
360. เด็กหญิงสุดารัตน์ ด้ามพรม 11 โรงเรียนบ้านนาดูน เมืองอุบลราชธานี ด้ามพร้า เมืองอุบลราชธานี
361. นางเพลินพิศ พูลเพิ่ม 54 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
362. เกหญิงรัตนา ศรีลาภา 9 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
363. เด็กชายกิติมงคล สินทรัพย์ 12 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
364. เด็กชายฐิติพงษ์ พันธ์จันทร์ 12 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
365. เด็กชายณัฐนันท์ บูณ์รพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
366. เด็กชายณัฐปคัลภ์ รุ่งเรือง 10 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
367. เด็กชายปรภัทร์ อรุณพงษ์ 10 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
368. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สาระวิทย์ 13 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
369. เด็กชายภาณุภณ ศรีสุวรรณ 9 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
370. เด็กชายศักดิ์ดา พูลผล 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
371. เด็กชายศุภเดช สมานโส 13 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
372. เด็กชายสิงห์ทอง มานุช 10 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
373. เด็กชายสุรสิทธิ์ หอมจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
374. เด็กชายอัมรินทร์ จัทร์ภักดิ์ 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
375. เด็กชายอัษฎายุธ บัวอ่อน 10 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
376. เด็กชายอิธิพร ศรีลาภา 9 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
377. เด็กหญิงชไมพร แก่นภูเลิศ 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
378. เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีสมุทร 10 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
379. เด็กหญิงนัฐธิดาภรณ์ สายเยาว 14 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
380. เด็กหญิงเนตรนภา เสือทอง 9 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
381. เด็กหญิงภัคจิรา พิมพ์พันธ์ 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
382. เด็กหญิงศศิประภา บัวขาว 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
383. เด็กหญิงสิรินาฎ สัมพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
384. เด็กหญิงสุชัญญา ศิริมา 10 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
385. เด็กหญิงสุลิตา เพ็งทุมมี 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
386. เด็กหญิงหนูพิศ ยือรัมย์ 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
387. เด็กหญิงอนิสา เพิ่มพูน 11 โรงเรียนบ้านนาเมือง เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
388. นางไพศรี ค่อมบุญ 58 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
389. นางเพ็ญศรี นามแสน 56 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
390. นางกรุงธน ศิริอ่อน 55 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
391. นางกฤษณา บุญก่อ 49 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
392. นางปิยวรรณ ยอดยิ่ง 44 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
393. นางโชติรักษ์ บุญญากาญจนรักษ์ 38 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
394. เด็กชายขัตติยะ มาศขาว 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
395. เด็กชายชัยราช พึ่งวงศ์ 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
396. เด็กชายทรัพย์สิน หวังชื่น 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
397. เด็กชายธนา พงษา 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
398. เด็กชายธนายุทธ โพธิ์สี 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
399. เด็กชายนครินทร์ น้ำทอง 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
400. เด็กชายนัฐพงศ์ อาภรศรี 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
401. เด็กชายวรวุฒิ สุพัฒน์ 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
402. เด็กชายวัชรากร สีโยสา 15 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
403. เด็กชายวีระชัย ทุมมา 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
404. เด็กชายศราวุธ เฉลิมวงศ์ 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
405. เด็กชายอานนท์ วิบูลย์ขันธ์ 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
406. เด็กชายอำนาจ บึงแก้ว 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
407. เด็กหญิงกมลชนก คณะโท 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
408. เด็กหญิงขิ่นเนวา มาทะฤทธิ์ 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
409. เด็กหญิงชลดา ดีงาม 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
410. เด็กหญิงฐานิตา อาภรณ์ศรี 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
411. เด็กหญิงดวงฤทัย ฝางแก้ว 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
412. เด็กหญิงนิตยา บุตรสะวะ 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
413. เด็กหญิงพรนภา ลาเพาะ 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
414. เด็กหญิงเพชรรัตน์ สาโท 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
415. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ วงษ์ถา 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
416. เด็กหญิงยุธิดา ขจรกลิ่น 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
417. เด็กหญิงรัตนาพร วันหนา 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
418. เด็กหญิงวนัสนันท์ ไชยเศรษฐ 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
419. เด็กหญิงวิภาดา สมทิพย์ 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
420. เด็กหญิงศิรินันท์ วิโรจน์รัตนชัย 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
421. เด็กหญิงสนทนา เคนกุล 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
422. เด็กหญิงสรารัตน์ ทองดี 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
423. เด็กหญิงสินจัย บุตรสิงห์ 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
424. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริกุล 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
425. เด็กหญิงอรวรรณ กิจสวัสดิ์ไพศาล 14 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
426. นายเกียรติศักดิ์ บัวลอย 15 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
427. นายสายฟ้า สังริโส 15 โรงเรียนบ้านปลาดุก เมืองอุบลราชธานี ตำแย เมืองอุบลราชธานี
428. เด็กชายขุนแผน ทาคำแสน 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
429. เด็กชายณัฐชัย นูรักษา 9 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
430. เด็กชายณัฐพล ประสารวรณ์ 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
431. เด็กชายธนพร แก้วกาญจน์ 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
432. เด็กชายธนพล สีแสง 9 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
433. เด็กชายพงศธร ทะลอมคำ 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
434. เด็กชายวิศรุต จัณทป 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
435. เด็กชายวุฒิชัย เจริญเชาว์ 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
436. เด็กชายศิริชัย สิงห์งาม 10 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
437. เด็กชายศิริโรจน์ กุลพร 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
438. เด็กชายสมชาย กุลพร 10 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
439. เด็กชายสุธานันท์ สาระพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
440. เด็กชายอดิศักดิ์ วงศ์เพ็ญ 12 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
441. เด็กหญิงแก้วอุบล ศรีสังปัด 10 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
442. เด็กหญิงจุฑามาศ เงินงอก 10 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
443. เด็กหญิงดวงฤทัย ใจแก้ว 9 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
444. เด็กหญิงปริญญา สืบสวน 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
445. เด็กหญิงพรพิมล พวงเขียว 12 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
446. เด็กหญิงพัชราวรรณ จันทร์เอี่ยม 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
447. เด็กหญิงรุ่งทิวา เจริญชัย 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
448. เด็กหญิงวรรณลักษณ์ วงศ์พิมล 10 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
449. เด็กหญิงศิริกัลญา แดงดี 10 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
450. เด็กหญิงสุกัญญา กิ่งจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
451. เด็กหญิงสุตาภัทร เฉลิมศิลป์ 9 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
452. เด็กหญิงสุภาภรณ์ พุดตาน 12 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
453. เด็กหญิงสุภาภรณ์ เฉลิมศิลป์ 10 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
454. เด็กหญิงโสดารัตน์ อุดมรักษ์ 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
455. เด็กหญิงอมราวดี ชูรัศมี 11 โรงเรียนบ้านคูเดื่อ เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
456. เด็กชายกอเกียรติ กองกุล 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
457. เด็กชายชาญชัย สุโกพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
458. เด็กชายปฏิภาณ ไชยสา 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
459. เด็กชายศิริชัย จันทรง 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
460. เด็กชายสมพงษ์ สุชัยสงค์ 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
461. เด็กชายเอกรัตน์ กล้าหาญ 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
462. เด็กหญิงนิตยา บุญเรือง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
463. เด็กหญิงสุทธินันท์ ไชยสา 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
464. เด็กหญิงสุธาสินีย์ ไพรกะเพศ 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
465. เด็กหญิงสุภาพร ดาวประสงค์ 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
466. เด็กชายกรกต เจริญรื่น 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
467. เด็กชายกรณิศ เคียงวงศ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
468. เด็กชายกฤตเมธ ทรัพย์เพิ่มทวีคูณ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
469. เด็กชายก้องเกียรติ ไกรษี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
470. เด็กชายกิจธนา ชะอุ่ม 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
471. เด็กชายกิฏิพล แสงวงศ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
472. เด็กชายกิตติกานต์ บุญยศ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
473. เด็กชายกิตติกานต์ วงษ์ทรัพย์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
474. เด็กชายกิตติชัย อุตม์ทอง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
475. เด็กชายเกริกไกร แสงภูพาท 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
476. เด็กชายเกรียงไกร จันธิราช 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
477. เด็กชายเขษมศักดิ์ สุภโกศล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
478. เด็กชายคณาธิป เหงวียน 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
479. เด็กชายคมคาย ม่วงทอง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
480. เด็กชายจรัญ ยุวพันธ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
481. เด็กชายจักรพันธ์ สุวรรณพงศ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
482. เด็กชายจิณวัสส์ งานสัมพันธฤทธิ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
483. เด็กชายจิรครินทร์ บุญส่อง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
484. เด็กชายจิรเดช ศิริคูณ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
485. เด็กชายจิรธาดา คำดี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
486. เด็กชายจิรวัฒน์ พูลเพิ่ม 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
487. เด็กชายเจตพล บัวที 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
488. เด็กชายเจษฎา ยิ่งยศ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
489. เด็กชายเจษฎากร ป้องคำ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
490. เด็กชายชนะศักดิ์ สิมมาเคน 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
491. เด็กชายชลอนันต์ ปฏิรัตนัง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
492. เด็กชายชวนากร บำรุงสวัสดิ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
493. เด็กชายชวิศพงศ์ เทพนิมิตร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
494. เด็กชายชัยสิทธิ์ ตังควัฒนา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
495. เด็กชายชาคริต นามโสม 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
496. เด็กชายชุติเดช ญาณะรมย์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
497. เด็กชายเชคเพชร เสนาพันธ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
498. เด็กชายไชยเจริญ หงษ์มณี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
499. เด็กชายไชยยันต์ พุ่มสถิตย์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
500. เด็กชายฐาณะกูร สาระพิชญ์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
501. เด็กชายฐิติกร ธานี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
502. เด็กชายณฐพล แก้วหลอดหัน 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
503. เด็กชายณราวุฒิ มุสิกสาร 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
504. เด็กชายณฤทธร ดีบุบบผา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
505. เด็กชายณัชพล เหงกระโทก 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
506. เด็กชายณัฏฐากร พลสวัสดิ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
507. เด็กชายณัฐ นรินยา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
508. เด็กชายณัฐ สวาสุด 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
509. เด็กชายณัฐกิตติ์ อนุสนธิ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
510. เด็กชายณัฐธนพงศ์ ศรีธัญรัตน์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
511. เด็กชายณัฐนันท์ สายวัน 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
512. เด็กชายณัฐพงษ์ สุดสุข 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
513. เด็กชายดารจักร ไทยธวัช 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
514. เด็กชายดำรงค์เดช บุญเชิด 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
515. เด็กชายดิษทัดต์ ขันทอง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
516. เด็กชายดุลยวัต กัลปดี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
517. เด็กชายตุลาการ ลอยหา 11 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
518. เด็กชายเตชินท์ วงษาพรหม 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
519. เด็กชายถิรวุฒิ บุดดาเพศ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
520. เด็กชายทวิรเดช คุณสว่าง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
521. เด็กชายเทพฤทธิ์ วรรณทวี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
522. เด็กชายเทียนชัย เชื้อชัย 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
523. เด็กชายธนดล ศิริ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
524. เด็กชายธนพล ศุภสร 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
525. เด็กชายธนพัฒน์ จันทะแจ่ม 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
526. เด็กชายธนันต์สิทธิ์ สนธิไชย 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
527. เด็กชายธนากร ชื่นใจ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
528. เด็กชายธนากร สายพันธ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
529. เด็กชายธนากร คอนชมพู 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
530. เด็กชายธนาชา สพานแก้ว 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
531. เด็กชายธนาดล บุญฤทธิเดช 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
532. เด็กชายธนาดล นันทะบุตร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
533. เด็กชายธนาทรัพย์ สายแวว 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
534. เด็กชายธนาธิป สมคิด 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
535. เด็กชายธนายุทธ คำเคนบ้ง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
536. เด็กชายธรรมรัฐ พรพรหม 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
537. เด็กชายธวัชชัย นพคุณ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
538. เด็กชายธิติสรร เหลากลม 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
539. เด็กชายธีรภัทร วงษ์คำ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
540. เด็กชายธีรวัฒน์ กฤษศิริกุลพันธ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
541. เด็กชายธีระศักดิ์ อำพันธ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
542. เด็กชายนราธร แสงเอี่ยม 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
543. เด็กชายนฤเบศ เกษาพันธ์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
544. เด็กชายนัฐพล นพคุณ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
545. เด็กชายนัทธพงศ์ ใจเพียร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
546. เด็กชายนิติพล มูลสาร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
547. เด็กชายนิพิฐพนธ์ หวังดี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
548. เด็กชายเนติพัฒน์ อุทธา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
549. เด็กชายเนวิน ทองหลาง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
550. เด็กชายปฏิพล โพธิบุตร 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
551. เด็กชายปฏิภาณ แสงแดง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
552. เด็กชายปฐมพงศ์ จันทะเวช 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
553. เด็กชายปรเมศวร์ โคถิระรัตน์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
554. เด็กชายปรัชญา ศรีธัญรัตน์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
555. เด็กชายปรีชา อุทภู 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
556. เด็กชายปัณณวิชญ์ ชมชื่น 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
557. เด็กชายปิยพนธ์ พรมลา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
558. เด็กชายปิยังกูร สุทธิคุณ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
559. เด็กชายปิรัณ ดวงจันทร์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
560. เด็กชายปีเตอร์ ไอเค่นส 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
561. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ นามทอง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
562. เด็กชายพงษ์ธนา อุดมลาภ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
563. เด็กชายพนมกร จันทรสาขา 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
564. เด็กชายพรสิทธิ์ กตสุริย์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
565. เด็กชายพฤกษ์ษาศาล คงพลปาน 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
566. เด็กชายพฤกษินันต์ แอบจิหาด 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
567. เด็กชายพศวัต บุญสราง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
568. เด็กชายพัชรพงศ์ ทะวงษา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
569. เด็กชายพัทธดนย์ มหานิล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
570. เด็กชายพิชิตชัย สุปริต 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
571. เด็กชายพิมพ์พฤทธิ์ ประสานพิมพ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
572. เด็กชายพิสิฐ พวงพันธุ์นา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
573. เด็กชายพีระพงษ์ คืนดี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
574. เด็กชายเพิ่มพงษ์ นิธิพานิช 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
575. เด็กชายภควัฒน์ ทองงอก 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
576. เด็กชายภัทรพล หมื่นสุข 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
577. เด็กชายภาณุพงศ์ วงษ์แก้ว 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
578. เด็กชายภานุพงษ์ ประทุมเดช 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
579. เด็กชายภานุวัฒน์ ทองร้อยชั่ง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
580. เด็กชายภูรินท์ บุญญะศรี 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
581. เด็กชายภูรินทร์ จันดารัตน์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
582. เด็กชายเมธาวี เสนาดี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
583. เด็กชายรพีพงศ์ ฉวีวงษ์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
584. เด็กชายราชพิตร สดชื่น 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
585. เด็กชายราเชนทร์ กอดแก้ว 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
586. เด็กชายรุ่งโรจน์ แพงคำจันทร์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
587. เด็กชายรุ่งโรจน์ รวยสูงเนิน 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
588. เด็กชายวงศกร ติกุล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
589. เด็กชายวชิรวิชญ์ ธนะวัฒน์ชนะกุล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
590. เด็กชายวชิระ กรุณา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
591. เด็กชายวรกฤต ถนอมสัตย์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
592. เด็กชายวรเชษฐ์ บัวใหญ่ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
593. เด็กชายวรวิทย์ บุญเสมอ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
594. เด็กชายวรวุฒิ ทองจันทร์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
595. เด็กชายวรินทร์ สุนทรา 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
596. เด็กชายวัฒนศักดิ์ จันละบุตร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
597. เด็กชายวิทวัส เพียลา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
598. เด็กชายวิริทธิ์พล ระดาบุตร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
599. เด็กชายวิสุทธิ์ คงมาก 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
600. เด็กชายวีระชน สายสิงห์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
601. เด็กชายวีระพันธ์ กิ่งวัน 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
602. เด็กชายวุฒิชัย ทำทอง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
603. เด็กชายวุฒิภูมิ บุราไกร 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
604. เด็กชายวุฒิศักดิ์ วงค์สิทธิ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
605. เด็กชายวุธิกร เลขะสันต์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
606. เด็กชายเวธิต สรารัมย์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
607. เด็กชายศตบรรณ บุญตา 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
608. เด็กชายศตวรรษ แพงบุดดี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
609. เด็กชายศรัณญ์ สัมพะวงศ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
610. เด็กชายศรันย์ หมทอง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
611. เด็กชายศราวุฒิ ศรีอ่อน 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
612. เด็กชายศรีรัตน ศุภสุข 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
613. เด็กชายศษนันท์ ถาวรพรม 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
614. เด็กชายศักดิ์ทรากร เอ็มมาก 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
615. เด็กชายศักดิ์ศรี สร้อยศรีหา 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
616. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ก้อนศิลา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
617. เด็กชายศานิตย์ สอนภักดี 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
618. เด็กชายศิริวัฒนา ราศี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
619. เด็กชายศิลายอน ปั้นทอง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
620. เด็กชายศิวานนท์ จันดีบุตร 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
621. เด็กชายศุภกิตติ์ จูมลี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
622. เด็กชายศุภชัย ขจัดมลทิน 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
623. เด็กชายศุภณัฐ ศรีคงแก้ว 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
624. เด็กชายศุภวิชญ์ พิมพกัณฑ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
625. เด็กชายศุภวิชญ์ คาน 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
626. เด็กชายสนธยา คำภานันต์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
627. เด็กชายสพลเชษฐ โพธิงาม 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
628. เด็กชายสรรพสิทธิ์ เจือสุข 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
629. เด็กชายสิทธิพล บุญไพโรจน์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
630. เด็กชายสิปปนนท์ สุพล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
631. เด็กชายสิรวิชญ์ จันทรมานิตย์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
632. เด็กชายสิริชัย ทองศรี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
633. เด็กชายสุทธิเกียรติ โกษาพันธุ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
634. เด็กชายสุทธิพงศ์ สุหงษา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
635. เด็กชายสุเมธ เกียรติพันธ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
636. เด็กชายสุรชาติ อินทรักษา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
637. เด็กชายสุรนนท์ เพียรชนะ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
638. เด็กชายเสถียรพงษ์ วงษ์หาญ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
639. เด็กชายโสภณ ทวีศรี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
640. เด็กชายอชิตพล กอจันทร์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
641. เด็กชายอณัฏฐ์ชยชญ์ ดอกแก้ว 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
642. เด็กชายอติสันต์ เหล็กดีดำรงค์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
643. เด็กชายอนันตชัย ไชยมั่น 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
644. เด็กชายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
645. เด็กชายอนิรุทธ์ มากมูล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
646. เด็กชายอนุชา คำถาวร 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
647. เด็กชายอนุศร แสนสุข 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
648. เด็กชายอภินันท์ ศรีละพันธ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
649. เด็กชายอภิสิทธิ์ ดุจดา 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
650. เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญยอ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
651. เด็กชายอรรถพงษ์ พวงบุบผา 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
652. เด็กชายอลงกรณ์ มาทัพ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
653. เด็กชายอัครพล มุนินทราพงษ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
654. เด็กชายอัฐดากร โกพัฒตา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
655. เด็กชายอาคะเนย์ ศิรินาค 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
656. เด็กชายอานันต์ จันทร์หอม 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
657. เด็กชายเอื้ออังกูร สีดาพาสี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
658. เด็กหญิงกชกร พละไกร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
659. เด็กหญิงกนกพร สัญจรโคกสูง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
660. เด็กหญิงกนกพร วิภวพฤนท์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
661. เด็กหญิงกนกพรรณ จำปี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
662. เด็กหญิงกนกวรรณ สัญจรโคกสูง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
663. เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ลา 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
664. เด็กหญิงกนกวรรณ ชำนาญเลื่อย 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
665. เด็กหญิงกมลชนก โสภา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
666. เด็กหญิงกมลชนก จันทะโชติ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
667. เด็กหญิงกมลพรรณ ศรีแก้ว 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
668. เด็กหญิงกรกมล ไชยชนะ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
669. เด็กหญิงกฤตยา โล่ห์สุวรรณ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
670. เด็กหญิงกฤติยาณี กิตติพิทยานนท์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
671. เด็กหญิงกฤษณา ปั้นทอง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
672. เด็กหญิงกวิตา อ่อนจันทร์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
673. เด็กหญิงกัญญาพร คำชาลี 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
674. เด็กหญิงกัญญาภัค จันทกาญจน์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
675. เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุรารักษ์วงษ์วีระ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
676. เด็กหญิงกัตติกา แสนโสม 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
677. เด็กหญิงกันต์ฤทัย ไวทยาพิศาล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
678. เด็กหญิงกันทิมา งามวงศ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
679. เด็กหญิงกัลยรัตน์ สงวนศิริ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
680. เด็กหญิงกัลยา สมบูรณ์สาร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
681. เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุญทองมาก 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
682. เด็กหญิงกาญจนา รุ่งนภาเวทย์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
683. เด็กหญิงกาญจนา ไขโพธิ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
684. เด็กหญิงกิตติญา ดวงศรี 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
685. เด็กหญิงกิตติยา ครองยุติ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
686. เด็กหญิงกุลสตรี วงษาลี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
687. เด็กหญิงกุสุมาลย์ ชอบจิตต์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
688. เด็กหญิงเกตน์นิภา งามวงศ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
689. เด็กหญิงขจีรัตน์ ใสแสง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
690. เด็กหญิงขวัญลดา มีแก้ว 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
691. เด็กหญิงขวัญศิริ ปรองดอง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
692. เด็กหญิงคทณิดา ครอว์ฟอร์ด 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
693. เด็กหญิงจรรยาภรณ์ อินเสมียน 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
694. เด็กหญิงจรัสศรี เสนารา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
695. เด็กหญิงจริยา แก่นการ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
696. เด็กหญิงจริยาพร ผองขำ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
697. เด็กหญิงจันทิมา หงษ์ลอยวงศ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
698. เด็กหญิงจารุกัญญ์ รักษานาม 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
699. เด็กหญิงจารุณี ทองมาก 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
700. เด็กหญิงจารุวรรณ ตะเภาเงิน 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
701. เด็กหญิงจารุวรรณ พันวิไล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
702. เด็กหญิงจิดาภา พิสิฐกุลโรจน์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
703. เด็กหญิงจิดาภา นรินยา 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
704. เด็กหญิงจีระนันท์ ชัยพิศิษฐ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
705. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีอะนันต์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
706. เด็กหญิงจุฑามาศ ภูมิคำ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
707. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยลหิรัญ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
708. เด็กหญิงเจนจิรา ถาทุมมา 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
709. เด็กหญิงฉัตรทริกา อิทธิอนันต์กุล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
710. เด็กหญิงชญาทิพย์ วรรณแสง 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
711. เด็กหญิงชญานี พรหมแสง 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
712. เด็กหญิงชฎาพร โคระรัตน์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
713. เด็กหญิงชฏาภรณ์ สาระ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
714. เด็กหญิงชนนิกานต์ รัฒยา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
715. เด็กหญิงชนากานต์ สาสุข 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
716. เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วกัณหา 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
717. เด็กหญิงชนิษฐา มานิตทวีวัฒน์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
718. เด็กหญิงชมชนก ใจว่อง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
719. เด็กหญิงชมนิธิ กุคำจัด 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
720. เด็กหญิงชริสรา สุวรรณศิลป์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
721. เด็กหญิงชลลดา พรหมเทพ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
722. เด็กหญิงชัชฌา คันธวร 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
723. เด็กหญิงชาลิสา โสมฉาย 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
724. เด็กหญิงชุติกาญจน์ หวังสุข 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
725. เด็กหญิงชุติกาญจน์ หงษ์ทอง 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
726. เด็กหญิงญาณิศา งามวงศ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
727. เด็กหญิงญาดา องค์สวัสดิ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
728. เด็กหญิงฐิตินันท์ แสงทอง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
729. เด็กหญิงณัฐกฤตา ปานสาย 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
730. เด็กหญิงณัฐกฤตา เพ็ชรพิรุณ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
731. เด็กหญิงณัฐชนัญ กุลวงศ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
732. เด็กหญิงณัฐชยา สิมมา 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
733. เด็กหญิงณัฐณิชารดี วงษ์ศรีแก้ว 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
734. เด็กหญิงณัฐธิดา ภูระยา 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
735. เด็กหญิงณัฐนรี ศิระพรหม 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
736. เด็กหญิงณัฐนิชา นพคุณ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
737. เด็กหญิงณัฐนิติ เรืองฤทธิ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
738. เด็กหญิงณัฐพร ศรีสมุทร 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
739. เด็กหญิงณัฐภรณ์ ถาวร 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
740. เด็กหญิงณัฐมนต์ ถาวร 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
741. เด็กหญิงณัฐวดี ใจสุข 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
742. เด็กหญิงณิชกานต์ ไวพจน์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
743. เด็กหญิงณิชนันท์ เงินมั่น 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
744. เด็กหญิงณิชาภัทร สีดาโคตร 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
745. เด็กหญิงณีรนุช เกื้อกูล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
746. เด็กหญิงดวงขวัญ โรคน้อย 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
747. เด็กหญิงดวงหทัย คณะคุณ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
748. เด็กหญิงดั่งฝัน คำมา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
749. เด็กหญิงต้นธาร ชายผา 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
750. เด็กหญิงตริตาภรณ์ บุญประสงค์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
751. เด็กหญิงติยาภรณ์ กล่อมเสียง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
752. เด็กหญิงทักษวดี แสงงาม 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
753. เด็กหญิงทิพย์สุดา กรวดสูงเนิน 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
754. เด็กหญิงทิวาพร ประทุมมี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
755. เด็กหญิงธนดา จำเริญไกร 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
756. เด็กหญิงธนพินท์ โยธี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
757. เด็กหญิงธนวรรณ อารีย์เอื้อ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
758. เด็กหญิงธนวรรณ อินทร์หา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
759. เด็กหญิงธนิษฐา พิมพ์พรมมา 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
760. เด็กหญิงธนิสรา ศรีจันทร์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
761. เด็กหญิงธมลวรรณ พรหมอุตม์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
762. เด็กหญิงธัชรินธร ไกรพันธ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
763. เด็กหญิงธัญชนก โตไทยะ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
764. เด็กหญิงธันย์ชนก ภิรมย์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
765. เด็กหญิงธันยพร คำจันทร์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
766. เด็กหญิงธันยพร ชูอินทร์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
767. เด็กหญิงธันวารัตน์ เพชรพลอย 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
768. เด็กหญิงธิภาพร อักษรพิมพ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
769. เด็กหญิงธีริศรา พิญญพงษ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
770. เด็กหญิงนจรี ยะเส 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
771. เด็กหญิงนทสรวง จันทวี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
772. เด็กหญิงนภัสนันท์ เกณทวี 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
773. เด็กหญิงนภัสวรรณ จันทุมา 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
774. เด็กหญิงนริศรา ยอดเจริญ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
775. เด็กหญิงนฤมล บุญล้ำ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
776. เด็กหญิงนฤมล คุณมี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
777. เด็กหญิงนฤมล ไชยนา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
778. เด็กหญิงนวรัตน์ สิงสา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
779. เด็กหญิงนัฏฐพร เพชรสุวรรณ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
780. เด็กหญิงนัฐกานต์ บุญยง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
781. เด็กหญิงนัฐมล อ่อนสี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
782. เด็กหญิงนัฐฬานุช ละม้ายศรี 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
783. เด็กหญิงนันธิญา โตวัฒนกิจ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
784. เด็กหญิงนาตยา บุญจุฬา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
785. เด็กหญิงนิชาภัทร กุลบุญญา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
786. เด็กหญิงนิตยา วรรณทรัพย์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
787. เด็กหญิงนิภาพร บุญทา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
788. เด็กหญิงนิศามณี หวังมีกลาง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
789. เด็กหญิงบงกชกร สวาสุด 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
790. เด็กหญิงบัณฑิตา โอมณีเขียว 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
791. เด็กหญิงบุปผาเทวี แผ่นทอง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
792. เด็กหญิงบุษกร ศรีโพธิ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
793. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ เฉลียวธรรม 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
794. เด็กหญิงปณิชา แก้วมงคล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
795. เด็กหญิงปทิตตา นามบุญ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
796. เด็กหญิงปพิชญา เลิศสำรวยพันธุ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
797. เด็กหญิงประภาพร ทองมาลี 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
798. เด็กหญิงปริชญา ขานทะราชา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
799. เด็กหญิงปริศนา วงศ์สิทธิ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
800. เด็กหญิงปรียา งามวงศ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
801. เด็กหญิงปวีณา สุนารัตน์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
802. เด็กหญิงปัณรสา เถาว์ทุมมา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
803. เด็กหญิงปัทมกร แห้วขุนทด 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
804. เด็กหญิงปัทมาภรณ์ กองแก้ว 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
805. เด็กหญิงปาจรีย์ แสงชาติ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
806. เด็กหญิงปิ่นสุดา รุ่งเรือง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
807. เด็กหญิงปิยธิดา จินามณี 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
808. เด็กหญิงปิยธิดา งามวงศ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
809. เด็กหญิงปิยธิดา ทิพย์โอสถ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
810. เด็กหญิงปิยะธิดา เงาแจ้ง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
811. เด็กหญิงปิยะนุช เยาวบุตร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
812. เด็กหญิงปิยะพร ผาดไธสง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
813. เด็กหญิงปุณณดา เครือทอง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
814. เด็กหญิงเปมิกา จิระธรรมสกุล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
815. เด็กหญิงพชรพร เรืองบุตร 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
816. เด็กหญิงพฌิกา ศรีละวรรณ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
817. เด็กหญิงพรชนก ลัทธิมนต์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
818. เด็กหญิงพรทิพย์ จันทร์คำ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
819. เด็กหญิงพรนภา แสนทวีสุข 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
820. เด็กหญิงพรประภา แก้ววิเศษ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
821. เด็กหญิงพรพรหม พุทธลา 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
822. เด็กหญิงพรรณนิภา นามเสาร์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
823. เด็กหญิงพรรณราย ยิ่งอมรพงศ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
824. เด็กหญิงพอฤทัย สุขยิ่ง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
825. เด็กหญิงพัชรพร อุดม 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
826. เด็กหญิงพัชราภรณ์ มีผล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
827. เด็กหญิงพัชรินทร์ ยาเลิศ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
828. เด็กหญิงพัทธมน พันธุ์มณฑา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
829. เด็กหญิงพิชญาภา พรรณดวงเนตร 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
830. เด็กหญิงพิชานิกา บรรจง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
831. เด็กหญิงพิชามญชุ์ ประชุมราศี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
832. เด็กหญิงพิมลวรรณ สำเร็จผล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
833. เด็กหญิงพีรดา สุนทรโลหะนะกูล 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
834. เด็กหญิงเพชรรัชต์ แสงอรุณ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
835. เด็กหญิงเพ็ญทิพา แซ่ลี้ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
836. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กิฬาพันธ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
837. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ ไสยาสน์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
838. เด็กหญิงแพรวรรณ ศรไชย 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
839. เด็กหญิงฟาร์ติมา หาทรัพย์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
840. เด็กหญิงภรณ์ธิดา สาธุจรัญ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
841. เด็กหญิงภัคจิรา กิจเวชกุล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
842. เด็กหญิงภัครมัย เรืองแสน 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
843. เด็กหญิงภัทรทริยา เค็งนอก 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
844. เด็กหญิงภัทรสุดา จันละบุตร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
845. เด็กหญิงภัทราลักษณ์ ทองไสล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
846. เด็กหญิงภัทราวดี แสนคำหมื่น 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
847. เด็กหญิงภานุมาศ แสงขันธ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
848. เด็กหญิงภาวิดา ทบธรรม 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
849. เด็กหญิงภาสุรธิดา พิณทอง 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
850. เด็กหญิงภูริชญา ถาวรพรม 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
851. เด็กหญิงมธุรดา บุญเฉลียว 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
852. เด็กหญิงมนต์นภา แต้ใหม่ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
853. เด็กหญิงมนันชยา แสนทวีสุข 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
854. เด็กหญิงมนันยา โกศัลวิตร์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
855. เด็กหญิงมินท์ทิตา วิเศษรัตนกิตติ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
856. เด็กหญิงมุกประดับ ประดับจันทร์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
857. เด็กหญิงมุฑิตา พันธ์วิไล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
858. เด็กหญิงมุทิตา เชื้อนิล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
859. เด็กหญิงเมธินี สังฆมโนเวศ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
860. เด็กหญิงเมย์มีน บุญทรง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
861. เด็กหญิงยุพรพรรณ์ สมบูรณ์ศรี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
862. เด็กหญิงรัชดาพร ศรีมณี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
863. เด็กหญิงรัตตะวัน หอมจันทร์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
864. เด็กหญิงรัตติยากร บุญตา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
865. เด็กหญิงรัตน์ชนิดา เจริญสมประสงค์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
866. เด็กหญิงรัตนพร การัก 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
867. เด็กหญิงรุ่งทิวา ฟองงาม 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
868. เด็กหญิงรุ่งทิวา ลีลาศสง่างาม 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
869. เด็กหญิงรุ่งนภา จันทะสาร 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
870. เด็กหญิงรุ่งอรุณ รวยสูงเนิน 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
871. เด็กหญิงลลิตา กันทาเงิน 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
872. เด็กหญิงลัคณทิน กันยามา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
873. เด็กหญิงวนิชญนันท์ พันธ์วิไล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
874. เด็กหญิงวรพรรณ จันทร์ตรี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
875. เด็กหญิงวรรษณาวดี ศิริจันทร์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
876. เด็กหญิงวรัญชลี ศรีคราม 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
877. เด็กหญิงวราพร กิ่งวัน 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
878. เด็กหญิงวรินรำไพ สารพิศ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
879. เด็กหญิงวริศรา โบราณ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
880. เด็กหญิงวริศรา สีลางาม 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
881. เด็กหญิงวริศรา เชื้อหลง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
882. เด็กหญิงวริศรา ทองนาค 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
883. เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ปั้นทอง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
884. เด็กหญิงวัลย์ลิกา จำปาเทศ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
885. เด็กหญิงวาริสสรา เฉลิมพงษ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
886. เด็กหญิงวิลาสินี สนิทเสนา 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
887. เด็กหญิงวิลาสินี สมบูรณ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
888. เด็กหญิงวีรดา คูลธิ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
889. เด็กหญิงศรวณีย์ บุญพันธ์ 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
890. เด็กหญิงศรัณยา มูลป้อม 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
891. เด็กหญิงศรุตา จันทร์ทิพย์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
892. เด็กหญิงศศิกานต์ รวยสำราญ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
893. เด็กหญิงศศิชนก สายลาด 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
894. เด็กหญิงศศินิภา แฝงบุญ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
895. เด็กหญิงศศิวิมล อัครอำนวย 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
896. เด็กหญิงศิรประภา บุญยิ่ง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
897. เด็กหญิงศิริยาภรณ์ มารัตน์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
898. เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองนิล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
899. เด็กหญิงศิวกานต์ ต้นโสภา 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
900. เด็กหญิงศุภนิดา พรหมลักษณ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
901. เด็กหญิงศุภรัตน์ เยื่อใย 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
902. เด็กหญิงศุภลักษณ์ หน่อสง่า 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
903. เด็กหญิงสงกรานต์ ละลมชัย 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
904. เด็กหญิงสรัญฐกรณ์ ภักดีไทย 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
905. เด็กหญิงสลิลทิพย์ พัลลภางกูล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
906. เด็กหญิงสวนีย์ จิตรเกษมพงษ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
907. เด็กหญิงสายธาร พานถม 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
908. เด็กหญิงสินีรัตน์ พิริยะรุ่งโรจน์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
909. เด็กหญิงสิริยากร เลิศรุ่งพาณิชย์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
910. เด็กหญิงสิริวิมล สัมพันธ์ศิริกุล 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
911. เด็กหญิงสุกัญญา อุทคำกอง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
912. เด็กหญิงสุกัญญา คำงาม 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
913. เด็กหญิงสุจิตรา ยอดสุข 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
914. เด็กหญิงสุณัฏฐา พงษ์จิระธนากุล 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
915. เด็กหญิงสุดารัตน์ ชิณวงศ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
916. เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์สาย 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
917. เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์สิทธิ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
918. เด็กหญิงสุทธิรัก แซ่ตั้ง 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
919. เด็กหญิงสุธาศิณี นฤกทานนท์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
920. เด็กหญิงสุธิดา รักน้ำเที่ยง 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
921. เด็กหญิงสุธิตา สมบูรณ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
922. เด็กหญิงสุพรรณี โชคนัก 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
923. เด็กหญิงสุพัฒตรา คำประวัติ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
924. เด็กหญิงสุพัตรา ผกานนท์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
925. เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์สาย 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
926. เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีแก้ว 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
927. เด็กหญิงสุภิรดา คำนาโฮม 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
928. เด็กหญิงสุมณฑา สมัครนิล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
929. เด็กหญิงสุริย์ประภา ไพรเขียว 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
930. เด็กหญิงสุลักษณ์คณา เสตพันธ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
931. เด็กหญิงหทัยกานต์ แต้ใหม่ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
932. เด็กหญิงหทัยทิพย์ จำปาสา 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
933. เด็กหญิงอรกัญญา จิตรมั่น 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
934. เด็กหญิงอรชร อินทร์ศรี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
935. เด็กหญิงอรทัย หมอกวงษ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
936. เด็กหญิงอรนิภา เกษมณี 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
937. เด็กหญิงอรพิน ช่อชู 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
938. เด็กหญิงอรยา รัสมี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
939. เด็กหญิงอรวรรณ สัญญลักษณ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
940. เด็กหญิงอวัสฏางค์ ศรีษะคำ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
941. เด็กหญิงอัจฉรา อุทัยศรี 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
942. เด็กหญิงอัจฉราพร กลิ่นบุญ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
943. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ วงศ์ศิริ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
944. เด็กหญิงอัจฉรียา สุขสมบูรณ์ 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
945. เด็กหญิงอัญจิรวดี ลดาดก 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
946. เด็กหญิงอัญชนา สายเสมา 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
947. เด็กหญิงอันดามัน สันติคุณากุล 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
948. เด็กหญิงอาทิตยา ศุภโกศล 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
949. เด็กหญิงอาทิตยา กางแก้ว 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
950. เด็กหญิงอาธิติยาลักษณ์ แก่นจันทร์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
951. เด็กหญิงอารียา ใจชอบ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
952. เด็กหญิงอารียา สิทธิโชค 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
953. เด็กหญิงอาษร ปิยาภิมุข 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
954. เด็กหญิงอินทิรา คงประยูร 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
955. เด็กหญิงอินทิรา วงษาไชย 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
956. เด็กหญิงอิศริยา นามพิทักษ์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
957. เด็กหญิงอุบลวรรณ เหมธร 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
958. เด็กหญิงอุบลวรรณ พิมพ์ชาย 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
959. เด็กหญิงเอมิกา วงษาหมูน 12 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
960. เด็กหญิงไอยรดา อินทรักษา 13 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
961. นางสาวกนิษฐา ยุพันธ์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
962. นางสาวกมลวรรณ มหาดไทย 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
963. นางสาวกรรนิภา กาญจนสิงห์ 14 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
964. นางสาวกฤติกา ทวีศักดิ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
965. นางสาวกฤติยา บุญเนตร 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
966. นางสาวกฤติยาพร นนทบุตร 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
967. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรียะวงษ์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
968. นางสาวกัญญาวีร์ กองสะอาด 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
969. นางสาวกันทรากร คติสุข 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
970. นางสาวกัลยาณี วาปีเน 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
971. นางสาวกานต์ธิดา บุญเชิญ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
972. นางสาวกิ่งแก้ว ปรีชาสกล 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
973. นางสาวกิตติยารัตน์ แก่นจันทร์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
974. นางสาวเกตุวรางค์ ประพรม 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
975. นางสาวเกวลี เดโชชัยพร 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
976. นางสาวเกษมณี ทองมาก 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
977. นางสาวเกษราภรณ์ แสนนา 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
978. นางสาวเกื้อกูล ประมุขกุล 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
979. นางสาวขนิษฐา หวานคำ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
980. นางสาวขวัญประดับ ประดับจันทร์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
981. นางสาวเขมจิรา กรแก้ว 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
982. นางสาวคุณิตา แก่นสุข 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
983. นางสาวแคทรียา วาปีกัง 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
984. นางสาวจตุพร อุทภู 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
985. นางสาวจรรยวรรธน์ กลิ่นใกล้ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
986. นางสาวจารวี อมรวงศ์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
987. นางสาวจิดาภา วงศรี 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
988. นางสาวจิดาภา สีหาบุตร 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
989. นางสาวจิตราภรณ์ ป้องสุข 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
990. นางสาวจินตนาพร มากมูล 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
991. นางสาวจิรัฐิติกาล ขันตินิยม 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
992. นางสาวจิราพร ราชวงค์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
993. นางสาวจิราภรณ์ บุญสุข 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
994. นางสาวจิราภา จันทร์เจริญ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
995. นางสาวจิราวรรณ เหงกระโทก 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
996. นางสาวจุฑามาศ เกื้อกูล 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
997. นางสาวจุฑามาศ หาระกรณ์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
998. นางสาวจุรีรัตน์ สิมาวัน 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
999. นางสาวชนณิกาญจน์ พรศรี 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1000. นางสาวชเนตตี เมธีประสิทธิ์ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1001. นางสาวชลัยรัตน์ อุทภู 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1002. นางสาวช่อลดา โสดา 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1003. นางสาวชิดชนก ชูกำแพง 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1004. นางสาวชุติมา คำจันทร์ลา 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1005. นางสาวชุติมา โพธิ์ทอง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1006. นางสาวโชติกา ธนะรัตน์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1007. นางสาวโชติรส ห่วงทอง 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1008. นางสาวฐิตาพร เวชคง 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1009. นางสาวณัชธิดา อมาตยกุล 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1010. นางสาวณัฏฐธิดา น้ำคำ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1011. นางสาวณัฐกมล ทำมาวัติ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1012. นางสาวณัฐกานต์ ค่าแพง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1013. นางสาวณัฐฐิญา นามเกาะ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1014. นางสาวณัฐธิดา พรหมดี 19 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1015. นางสาวณัฐธิดา วงศ์อนันต์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1016. นางสาวณัฐสิริน จันทร์ทอง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1017. นางสาวณิชกานต์ สุตะพันธ์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1018. นางสาวณิชชา ชัยรัตน์เดชสกุล 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1019. นางสาวณิชากร บุริวงศ์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1020. นางสาวณิชากร สีดาโคตร 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1021. นางสาวณิชาภัตร หอมเย็น 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1022. นางสาวดลยา วงใหญ่ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1023. นางสาวดวงฤดี แก้วสาลี 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1024. นางสาวดารุณี บุตตะบุตร์ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1025. นางสาวตุลยา คับพวง 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1026. นางสาวถักทอฝัน ทวีบุตร 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1027. นางสาวทองคูณ แซ่ตั้ง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1028. นางสาวทิพย์สุดา อินเสมียน 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1029. นางสาวทิพสุดา สาโสม 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1030. นางสาวธนพร แววศรี 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1031. นางสาวธนภรณ์ อ่อนมณี 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1032. นางสาวธนัญญา พจนานะกิจ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1033. นางสาวธนากาญจน์ สยามล 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1034. นางสาวธนาพร แซ่ไหล 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1035. นางสาวธนาภรณ์ พุฒมาลา 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1036. นางสาวธนาภา อัญชุลีประดิษฐ์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1037. นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีบุญแปลง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1038. นางสาวธัญญาพร เหล็กดี 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1039. นางสาวธัญพิชชา ทวีบุตร 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1040. นางสาวธัญพิชชา โสมจันทร์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1041. นางสาวธัญรัศม์ โพธิ์พรม 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1042. นางสาวนัฐนันท์ ฟองอ่อน 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1043. นางสาวนัทมน หอมจันทร์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1044. นางสาวนัธยา กรุณา 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1045. นางสาวนันทิชา ทับทิม 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1046. นางสาวนิตยา ศรีสุข 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1047. นางสาวนิธิพร อุตม์ทอง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1048. นางสาวนิรมล ศรไชย 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1049. นางสาวนิรัญชลา ประทุมเทา 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1050. นางสาวบุษยา คูหา 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1051. นางสาวบุษยามาศ เพียลา 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1052. นางสาวเบญจมาศ บัวจูม 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1053. นางสาวเบญจรัตน์ ชัยเบญจพล 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1054. นางสาวประกายเพชร ภูโคกหิน 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1055. นางสาวประวีณา บุญไสย 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1056. นางสาวปริยาภัทร เสมอภาค 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1057. นางสาวปรียานุช กันหารินทร์ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1058. นางสาวปรียาภรณ์ โสภาบุตร 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1059. นางสาวปัทมพร โอสถศรี 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1060. นางสาวปานตะวัน อินทจักร 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1061. นางสาวปานทิพย์ บุญเกิน 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1062. นางสาวปาลิดา บุญไสย 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1063. นางสาวพรพรรณ ลัทธิมนต์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1064. นางสาวพรสุดา ดวงโสภา 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1065. นางสาวพฤศพร พงษ์สนิท 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1066. นางสาวพัชมาพรรณ โสวรรณะ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1067. นางสาวพาขวัญ กมลรัตนพิสุทธิ์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1068. นางสาวพิชญ์สินี บุญห่อ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1069. นางสาวพิชญา กิจกาญจนชูศิลป์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1070. นางสาวพิมพ์อนงค์ อนุพันธ์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1071. นางสาวพิมพิกา อ่อนศรี 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1072. นางสาวพุธิตา สุนทรโลหะนะกูล 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1073. นางสาวเพียงเพชร คุณละทิ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1074. นางสาวเฟื่องฟ้า พระงาตุนัส 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1075. นางสาวภัคจิรา นันตะก้านตรง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1076. นางสาวภัทราวดี ปัตพรรณา 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1077. นางสาวภารดา ขันธวัฒน์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1078. นางสาวภูริชญา สุวรรณดี 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1079. นางสาวมัฑณาวี กะการดี 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1080. นางสาวยศวดี ทองคำใส 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1081. นางสาวโยธิกา แท่นทอง 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1082. นางสาวรวิภา อารมย์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1083. นางสาวรัตนาพร วงษ์เพ็ญ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1084. นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยต้นเชื้อ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1085. นางสาวลักษณาวดี ไชยะโอชะ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1086. นางสาวลักษมี ทัศน์ศรี 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1087. นางสาววงศ์รัตน์ สิงห์ทอง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1088. นางสาววชิราภรณ์ สุขไชย 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1089. นางสาววรนิษฐา คำศรี 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1090. นางสาววรรณกานต์ คำลือ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1091. นางสาววรรณธนิษฐ์ษา พิมพ์ชาย 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1092. นางสาววรรณลักษณ์ สอนสา 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1093. นางสาววราทิพย์ สมแก้ว 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1094. นางสาววราภรณ์ รวยสูงเนิน 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1095. นางสาววิภาดา เครื่องพาที 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1096. นางสาววิภาภรณ์ ไชยเดช 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1097. นางสาววิลาวัณย์ ชอบชิน 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1098. นางสาววิสุดา ทองพิทักษ์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1099. นางสาวศกลวรรณ สว่างปุก 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1100. นางสาวศิรประภา นันตาวัง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1101. นางสาวศิริกานนท์ สุระพัฒน์ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1102. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วศรี 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1103. นางสาวศิริลักษณ์ ศิลามน 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1104. นางสาวศิริลักษณ์ ทวีศรี 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1105. นางสาวศิริลักษณ์ โนนทะวงษ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1106. นางสาวศิริวรรณ กาญจนวงศ์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1107. นางสาวศิโรรัตน์ สุขศรี 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1108. นางสาวศุภกานต์ กล่อมเจริญ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1109. นางสาวศุภธิดา ศิริโภคานนท์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1110. นางสาวสมพิศ บุญค้อม 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1111. นางสาวสมสุฎาพร ชาติมนตรี 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1112. นางสาวสโรชา กระจ่างจันทร์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1113. นางสาวสาธิดา นามวิชา 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1114. นางสาวสิตานันท์ ตรีเพ็ชร 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1115. นางสาวสิรินภา แสนทวีสุข 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1116. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธัญรัตน์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1117. นางสาวสุกัญญา กลัดเจ็ด 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1118. นางสาวสุจิตรตรา โทตระกูล 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1119. นางสาวสุจิตรา การินทร์ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1120. นางสาวสุชาดา ปลอดภัย 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1121. นางสาวสุชาดา โพธิ์ชะอุ่ม 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1122. นางสาวสุดาภรณ์ สุกใส 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1123. นางสาวสุดารัตน์ แก้วเหลา 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1124. นางสาวสุดารัตน์ ส่วนบุญ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1125. นางสาวสุดารัตน์ ทองภูบาล 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1126. นางสาวสุธาสินี ชาวนาเป้า 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1127. นางสาวสุธิดา โพธิ์ดี 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1128. นางสาวสุธิดา ทุมชะ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1129. นางสาวสุธิดา พรหมเสนา 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1130. นางสาวสุพัตรา เนตรใส 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1131. นางสาวสุพิชญา สายพิณ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1132. นางสาวสุภาพร บุญผ่อง 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1133. นางสาวสุภาพร สุนทร 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1134. นางสาวสุภาภรณ์ โคตรดก 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1135. นางสาวสุรัติยา ศรีแสง 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1136. นางสาวสุริวัลย์ ศรีจันทร์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1137. นางสาวสุวนันต์ สัญลักษณ์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1138. นางสาวสุวรรณี สุทธิเดช 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1139. นางสาวสุวราพร ธนาวิวัฒน์ชัยกุล 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1140. นางสาวอมรรัตน์ วรรณคำผุย 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1141. นางสาวอรยา การินทร์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1142. นางสาวอรรีย์ญา เจริญสมประสงค์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1143. นางสาวอรวิภา มุกมีค่า 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1144. นางสาวอรอนงค์ บังศรี 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1145. นางสาวอริสา เต็มดวง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1146. นางสาวอังคณา เข็มหอม 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1147. นางสาวอัญชลี วงศ์สิทธิ์ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1148. นางสาวอัญญิกา บุญครั่ง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1149. นางสาวอัศวราณี ศรีแยก 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1150. นางสาวอารียา พรศิริ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1151. นางสาวอารียา หยกหิรัณย์ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1152. นางสาวอินทิรา พั่วพันธ์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1153. นางสาวอิสราภรณ์ บุญรินทร์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1154. นางสาวอุบลวรรณ แสงกล้า 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1155. นางสาวอุไรวรรณ มากมูล 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1156. นางสาวัชราภรณ์ พรรณวิไล 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1157. นายกรวิชญ์ บุญศักดิ์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1158. นายกฤษณา ศิริวัฒนกรกุล 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1159. นายกษิดิ์เดช สุดทะสาร 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1160. นายกิตติวัฒน์ สินทวี 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1161. นายกิตติศักดิ์ หลาวเพ็ชร์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1162. นายเกจิชน ภูมิจักร 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1163. นายเกียรติศักดิ์ ตันเลิศ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1164. นายขัตติยะ ไทยธานี 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1165. นายเจนณรงค์ มีสุวรรณ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1166. นายเจษฎากร วิลามาลย์ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1167. นายชญานนท์ ดงอานนท์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1168. นายชญานิน อยู่สะบาย 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1169. นายชัชวาล อุปถัมภ์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1170. นายชัยณรงค์ แซ่ไหล 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1171. นายชัยวัฒน์ วงศ์ศิริ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1172. นายชินวัตร วงศ์ธิติเมธา 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1173. นายไชยวัฒน์ ประสานทอง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1174. นายฐิติชน จันทรักษา 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1175. นายณัฐพร เจริญบุตร 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1176. นายณัฐภัทร บุญชื่น 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1177. นายทศพล เส่งตระกูล 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1178. นายทีปกร กลั่นมาลี 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1179. นายเทอดเกียรติ สรรศรี 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1180. นายธวัชชัย ทองละเอียด 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1181. นายธิปก ผลแก้ว 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1182. นายนิธิรัตน์ มิ่งขวัญ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1183. นายเนติพงษ์ ชาลีกุล 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1184. นายบรรลือศักดิ์ รองทอง 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1185. นายบารมี ธนารักษ์ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1186. นายปรมินทร์ เกษมณี 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1187. นายพลพจน์ นวลศรี 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1188. นายพัทธดนย์ บุญรำไพ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1189. นายพาวุฒิ ทองทับ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1190. นายพีรพัฒน์ ทองให้ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1191. นายภาณุกาญจน์ มีมาก 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1192. นายภาณุพงศ์ บัวแย้ม 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1193. นายยศวันต์ แก้วยนต์ประเสริฐ 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1194. นายยิ่งศักดิ์ ทองโบราณ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1195. นายรณกฤต อ่อนเจริญ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1196. นายรัชชานนท์ เฉียบกระโทก 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1197. นายรัฐพงศ์ จันทร์พวง 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1198. นายรัฐพงษ์ ศิลากุล 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1199. นายฤทธากร แก้วมุข 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1200. นายวรเชษฐ์ เดชสังข์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1201. นายวรัญญู ศรีสมบูรณ์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1202. นายวัชรพงษ์ กันภัย 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1203. นายวัชรพล ภาเภา 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1204. นายวิกรม ทองเต็ม 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1205. นายวิชิต จันทนะชาติ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1206. นายศรายุ มหาอ้น 20 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1207. นายศิริศักดิ์ จันทร์สิงห์ 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1208. นายศิริศักดิ์ เส้นทอง 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1209. นายศิลปกิจ สามี 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1210. นายสิทธิพล ทองเลิศ 15 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1211. นายสุชาติ ทองทั่ว 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1212. นายสุริยะ บุญกอง 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1213. นายแสน พระงาตุนัส 18 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1214. นายองครักษ์ แอกทอง 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1215. นายองอาจ ผาลิพัฒน์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1216. นายอนุชา ภาระวงษ์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1217. นายอรรถกานต์ พิมพ์วงศ์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1218. นายอัชฌาพิชญ์ ภูแสน 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1219. นายอาทิตย์อุทัย ประดับจันทร์ 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1220. นายอานนท์ บัวแย้ม 19 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1221. นายอุตัมซิงห์ จาวาลา 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1222. นายเอกรินทร์ หงษากัน 16 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1223. นายไอศูรย์ แสนทวีสุข 17 โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี ท่ากกแห่ เมืองอุบลราชธานี
1224. เด็กชายกษมา โทลา 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1225. เด็กชายโชคชัย คำงาม 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1226. เด็กชายณัชพล ลาทอง 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1227. เด็กชายนันธนากร วงศ์โสภา 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1228. เด็กชายพรรษวุฒิ สืบสวน 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1229. เด็กชายเมธาวัฒน์ กุนาฝาย 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1230. เด็กชายรวิพล ชีวะกุล 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1231. เด็กชายราชันย์ ทองท้วม 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1232. เด็กชายลักษณะวงศ์ คุ้มสุข 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1233. เด็กชายวรุตม์ จันทะเกตุ 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1234. เด็กชายศรัญยู จันทร์แก้ว 14 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1235. เด็กชายศิริชัย ยงศรี 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1236. เด็กชายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1237. เด็กชายอภิสิทธิ์ พงศ์พิทักษ์พงศ์ 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1238. เด็กชายอาทิตย์ บุญประสงค์ 14 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1239. เด็กชายเอกรัตน์ จินาเสน 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1240. เด็กหญิงกาญจนาพร เขตเจริญ 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1241. เด็กหญิงกิตติยา มูลศรี 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1242. เด็กหญิงขนิษฐา ชื่อตรง 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1243. เด็กหญิงชลมาศ ดีการกร 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1244. เด็กหญิงนัฐนิชา กอแก้ว 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1245. เด็กหญิงนัฐริกา ป้องทรัพย์ 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1246. เด็กหญิงนาฏนรี สุขวุฒิยา 14 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1247. เด็กหญิงน้ำทิพย์ ศรีเจริญ 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1248. เด็กหญิงพรรณวิภา จิตตฤกษ์ 14 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1249. เด็กหญิงเพชรลดา จินาพร 14 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1250. เด็กหญิงไพลิน ขางบรรดิษฐ์ 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1251. เด็กหญิงรสสุคนธ์ บัวเคน 14 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1252. เด็กหญิงรัตน์ธิดา สุภาว์ 14 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1253. เด็กหญิงวริศรา พงษ์ภาพ 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1254. เด็กหญิงวันวิสาข์ มงคลการ 13 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1255. เด็กหญิงสุพรรษา สำราญสุข 14 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1256. เด็กหญิงสุเมธนันต์ แก้วพรม 14 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1257. เด็กหญิงอริสา หงษ์เสือ 12 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1258. นายขวัญฟ้า ดาวพรมจันทร์ 16 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1259. นายธวัชชัย ทะวิชัย 17 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1260. นายธิติวัฒน์ บัวเคน 15 โรงเรียนเทศบาล๓สามัคคีวิทยาคาร เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1261. เด็กชายชยานันต์ ภาระเวช 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1262. เด็กชายชาญวิทย์ สารการ 11 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1263. เด็กชายชินวัฒน์ คำสนิท 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1264. เด็กชายโชติชัชวาล สมัครคูณ 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1265. เด็กชายไชยชาญ จันทร์อบ 12 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1266. เด็กชายณัฐพล สมดี 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1267. เด็กชายธีรวัฒน์ คานทอง 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1268. เด็กชายสิรวิชญ์ นามวิชัย 11 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1269. เด็กชายอนุชา โพธิ์ศรี 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1270. เด็กชายอนุพล ส่งเสริม 11 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1271. เด็กชายอิทธิเดช อมรไชย 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1272. เด็กชายเอกรัตน์ เยาว์ยุบล 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1273. เด็กหญิงจันทิมา ศรีเข็ม 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1274. เด็กหญิงณัฐชา เสาสูง 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1275. เด็กหญิงธราทิพย์ โพธิ์ศรี 11 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1276. เด็กหญิงบุณฑริกา จันทร์เพ็ง 11 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1277. เด็กหญิงปาจรีย์ วงศ์วาน 11 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1278. เด็กหญิงพัชราภา พระอารักษ์ 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1279. เด็กหญิงพัชรี อ่อนรัตน์ 11 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1280. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองทั่ว 11 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1281. เด็กหญิงวิชชุดา สาระไทย 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1282. เด็กหญิงศิริรัตน์ วุฒิพันธ์ 11 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1283. เด็กหญิงอาทิตตยา พลอาษา 10 โรงเรียนวัดท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี ท่าวังหิน เมืองอุบลราชธานี
1284. เด็กชายจักรพันธ์ พูลเพิ่ม 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1285. เด็กชายจิตติ กาญจนลักษณ์ 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1286. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สบายใจ 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1287. เด็กชายณัฐวุฒิ อินสวัสดิ์ 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1288. เด็กชายทัศพร ศรีสุราช 11 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1289. เด็กชายทินกร เงาเพ็รช 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1290. เด็กชายธนกร จันทคุปต์ 11 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1291. เด็กชายภูชิชญ์ พูลเพิ่ม 12 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1292. เด็กชายภูชิต บุญวิจิตร 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1293. เด็กชายเมธา วงค์อุดม 11 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1294. เด็กชายรัชชานนท์ สบายใจ 11 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1295. เด็กชายสนธยา มีลักษณ์ 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1296. เด็กชายสมประสงค์ สมบูรณ์ 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1297. เด็กชายสรศักดิ์ โชคสุข 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1298. เด็กชายสันติสุข สมแสน 11 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1299. เด็กชายอดิศร กองสุข 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1300. เด็กชายอนุรักษ์ รูปเหลียม 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1301. เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลเพิ่ม 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1302. เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำนงค์ใจ 9 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1303. เด็กหญิงกาญจนาพร เงาเพ็รช 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1304. เด็กหญิงจินดารัตน์ หมู่แก้ว 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1305. เด็กหญิงชนาพร ดวงสนิท 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1306. เด็กหญิงปัณฑิตา สีเสน่ห์ 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1307. เด็กหญิงพรชนก แสนดวง 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1308. เด็กหญิงเมขลา แซ่เม้า 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1309. เด็กหญิงวราลักษณ์ ผลจันทร์ 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1310. เด็กหญิงสกาวใจ จันทร์พวง 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1311. เด็กหญิงสมฤดี สมแสน 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1312. เด็กหญิงสุกัญญา ถาวรพงษ์ 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1313. เด็กหญิงอรอนงค์ อินทร์พิมพ์ 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1314. เด็กหญิงอุษณีย์ แก่นการ 10 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1315. นางบังอร สิทธภักดิ์ 39 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1316. นางปราณี สินทรัพย์ 44 โรงเรียนทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1317. เด็กชายกิตติศักดิ์ เทพสวัสดิ์ 11 โรงเรียนบ้านเชือก เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1318. เด็กชายสุนทรธาดา อุกาพรหม 10 โรงเรียนบ้านเชือก เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1319. เด็กชายหาญณรงค์ แก้วใจ 12 โรงเรียนบ้านเชือก เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1320. เด็กชายอนิวัติ สายสุข 8 โรงเรียนบ้านเชือก เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1321. เด็กชายณัฐชนนท์ ศรีสมุทร 9 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1322. เด็กชายณัฐวัตร นนทการ 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1323. เด็กชายธนากร พลเขตร 12 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1324. เด็กชายนคร พูลเพิ่ม 12 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1325. เด็กชายพนิดา คูณสัตย์ 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1326. เด็กชายพิษณุ นนทการ 11 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1327. เด็กชายวีรวัฒน์ อุทานุเคราะห์ 9 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1328. เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1329. เด็กหญิงดวงหทัย ปราบมนตรี 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1330. เด็กหญิงนภัสสร ศรีสาร 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1331. เด็กหญิงนรีกานต์ แว่นแคว้น 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1332. เด็กหญิงปนัดดา พันธ์วัตร 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1333. เด็กหญิงปัญญาพร แก่นการ 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1334. เด็กหญิงปิยธิดา นนทการ 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1335. เด็กหญิงผกามาศ มหาจันทร์ 9 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1336. เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิสาจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1337. เด็กหญิงสิริกัญญา วงค์โสภา 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1338. เด็กหญิงสิรินทรา สุวรรณเพ็ง 9 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1339. เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงกล้า 10 โรงเรียนบ้านหนองช้าง เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1340. นางบุญนาง บุญวิเศษ 55 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1341. นางรำพรรณ งามเถื่อน 54 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1342. นางลุมพินี พูลเพิ่ม 54 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1343. นางไพทรูย์ บุญราศรี 52 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1344. เด็กชายนิธินันท์ พูลพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1345. เด็กชายเพรชอนันต์ วารี 13 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1346. เด็กชายภูษิต สิริพัน 12 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1347. เด็กชายวรายุทธ บุญศิริ 12 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1348. เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1349. เด็กชายสุรยุทธ วิเชียร 10 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1350. เด็กชายอุดมทรัพย์ ดวงแสน 13 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1351. เด็กศุภกิจ สุภนิกร 13 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1352. เด็กหญิงกนกพร พลคำมาก 12 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1353. เด็กหญิงกิติยาพร มาตา 13 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1354. เด็กหญิงชนากานต์ ศิราวงศ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1355. เด็กหญิงนรมน แก่นการ 10 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1356. เด็กหญิงปรียาภรณ์ สัตย์ธรรม 12 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1357. เด็กหญิงพนิดา กุลหอม 13 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1358. เด็กหญิงไพลิน จำปาเงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1359. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แว่นแคว้น 13 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1360. เด็กหญิงสิรินทรา กองสุข 12 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1361. เด็กหญิงสุทธิดา สบายใจ 13 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1362. เด็กหญิงอรวี บุญมาก 10 โรงเรียนบ้านหนองไหล เมืองอุบลราชธานี ทุ่งขุนใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
1363. เด็กชายอนุพล แก้วสุพรรณ 12 โรงเรียนบ้านข่าโคม เมืองอุบลราชธานี บ้านข่าโคม เมืองอุบลราชธานี
1364. เด็กหญิงวิไลวรรณ บรรตะคุ 9 โรงเรียนบ้านข่าโคม เมืองอุบลราชธานี บ้านข่าโคม เมืองอุบลราชธานี
1365. เด็กชายจตุพร สอนสิทธิ์ 10 โรงเรียนบ้านดอนชี เมืองอุบลราชธานี บ้านดอนชี เมืองอุบลราชธานี
1366. เด็กชายศุภชัย โสดาบุตร 11 โรงเรียนบ้านดอนชี เมืองอุบลราชธานี บ้านดอนชี เมืองอุบลราชธานี
1367. เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองประสาน 10 โรงเรียนบ้านดอนชี เมืองอุบลราชธานี บ้านดอนชี เมืองอุบลราชธานี
1368. เด็กกหญิงธวัลหทัย พรเพีชร 10 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1369. เด็กชายกิตติชัย พวงทอง 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1370. เด็กชายกิตติวัฒน์ เชื้อแก้ว 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1371. เด็กชายเกียรติศักดิ์ อ้วนล้ำ 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1372. เด็กชายจักรกริช จักษุนิล 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1373. เด็กชายจักรพงษ์ จักษุนิล 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1374. เด็กชายจิรายุ จันดารัตน์ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1375. เด็กชายเฉลิมศักดิ์ จันทวี 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1376. เด็กชายฐานทัพ จันทวี 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1377. เด็กชายณัฐพล ดีละมุล 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1378. เด็กชายดิษทัศ เพชรเกตุ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1379. เด็กชายทองดี สายชาลี 10 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1380. เด็กชายธนพล แช่มใย 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1381. เด็กชายธนากรณ์ เชื้อแก้ว 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1382. เด็กชายธเนศ ทองเทพ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1383. เด็กชายธีรวัต ผาสิน 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1384. เด็กชายนที บุตรศรี 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1385. เด็กชายนันทวัฒน์ ทองก่ำ 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1386. เด็กชายนันทวุฒิ พงษ์อนันต์ 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1387. เด็กชายประภาส ดาลาด 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1388. เด็กชายพงศธร เฉลิมรัตน์ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1389. เด็กชายพรชัย สิทธิคุณ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1390. เด็กชายพิชยุตม์ อนันต์เรือง 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1391. เด็กชายพิเชษฐ์ พรเพ็ชร 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1392. เด็กชายพีระพล สมโยค 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1393. เด็กชายโยธิน พรเพ็ชร 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1394. เด็กชายรัชพงษ์ ผาสิน 10 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1395. เด็กชายเริงฤทธิ์ คำสา 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1396. เด็กชายวรกิจ เหง้าแก้ว 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1397. เด็กชายวรวุฒิ เงินหมื่น 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1398. เด็กชายวัชรพล พรหมมิ่ง 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1399. เด็กชายวีรชัย สาระอุบล 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1400. เด็กชายวีระพล ศรีพิกุล 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1401. เด็กชายวุฒินันท์ ถนอมเชื้อ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1402. เด็กชายศรายุทธ ศรีพิกุล 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1403. เด็กชายศักดา แสงวงศ์ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1404. เด็กชายศุภชัย เหง้าแก้ว 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1405. เด็กชายสัญญา สัจสุวรรณ์ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1406. เด็กชายอดิศักดิ์ จักษุนิล 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1407. เด็กชายอภิชิต ดาลาศ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1408. เด็กชายอัครพล ตันปิรกษ์ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1409. เด็กชายอัษราวุธ สร้อยสนธิ์ 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1410. เด็กหญิงกนกวรรณ ศุภสุข 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1411. เด็กหญิงกมลวรรณ วรรณสิทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1412. เด็กหญิงกรทิพย์ สายมั่น 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1413. เด็กหญิงกาญจนา อ้วนล้ำ 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1414. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ หารธงชัย 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1415. เด็กหญิงกิตติยา เลิกนอก 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1416. เด็กหญิงเกสร ทาคำห่อ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1417. เด็กหญิงจรัญญา เฉลิมรัตน์ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1418. เด็กหญิงจารุมณ พลศิริ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1419. เด็กหญิงจิตติยาพร วาจาสัตย์ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1420. เด็กหญิงจินจิรา เกษมกุล 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1421. เด็กหญิงจินตนา พงอนันต์ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1422. เด็กหญิงจิราพร บิลทะศรี 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1423. เด็กหญิงเจนวรี บุญจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1424. เด็กหญิงเจษฎาพร ปะสาวะทัง 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1425. เด็กหญิงเจษฎาพร ปะสาวะทัง 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1426. เด็กหญิงชุติพร วงษ์วิลา 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1427. เด็กหญิงฐิติมา เนืองอนันต์ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1428. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประสานพิมพ์ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1429. เด็กหญิงทัศนีย์พร พรเพ็ชร 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1430. เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์อยู่จริง 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1431. เด็กหญิงทิพสุดา คำสา 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1432. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ประสานพิมพ์ 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1433. เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุขจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1434. เด็กหญิงธัญญาเรศ ประสานพิมพ์ 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1435. เด็กหญิงธิดานันท์ ดาลาด 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1436. เด็กหญิงธิดารัตน์ เทพนาทิม 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1437. เด็กหญิงนัฐพร ประดับจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1438. เด็กหญิงนันทพร ธาธร 10 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1439. เด็กหญิงนารี หวังใกล้กลาง 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1440. เด็กหญิงปนัดดา บุญเจริญ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1441. เด็กหญิงประภาพร วงค์เสวก 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1442. เด็กหญิงปวีณา ชื่นภิรมย์ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1443. เด็กหญิงปวีณา สารจูม 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1444. เด็กหญิงปวีณา พรสุวรรณ 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1445. เด็กหญิงปานตะวัน ทองน้อย 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1446. เด็กหญิงพลอยทิพย์ จันทวี 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1447. เด็กหญิงพัชราภรณ์ คะตะวงษ์ 9 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1448. เด็กหญิงพิศมัย ชื่นสุข 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1449. เด็กหญิงเพชราภรณ์ ชะนะโม 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1450. เด็กหญิงไพลิน งามวัน 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1451. เด็กหญิงเฟื่องนภา จันทวี 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1452. เด็กหญิงภักดี สัจสุวรรณ์ 9 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1453. เด็กหญิงภัทรกันย์ ผาสิน 10 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1454. เด็กหญิงมนัสพร บังจันทร 10 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1455. เด็กหญิงมลนิดา ลาภประเสริฐ 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1456. เด็กหญิงมุกดา เดชมุงคุณ 10 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1457. เด็กหญิงรัชนีกร มณีเทพ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1458. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ สัจสุวรรณ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1459. เด็กหญิงรัตนาพรณ์ ผลศิริ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1460. เด็กหญิงราชาวดี คะตะวงษ์ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1461. เด็กหญิงรุ่งตะวัน พงษ์อนันต์ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1462. เด็กหญิงลลิตา บินทศรี 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1463. เด็กหญิงวนารัตน์ ทองทวี 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1464. เด็กหญิงวราภรณ์ ฉายาวรรณ 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1465. เด็กหญิงวิภาพร บินทศรี 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1466. เด็กหญิงวิภารัตน์ พรสุวรรณ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1467. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เฉลิมรัตน์ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1468. เด็กหญิงศิริวรรณ คำใส 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1469. เด็กหญิงศุภนิดา สานนท์ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1470. เด็กหญิงศุภรัตน์ วาจาสัตย์ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1471. เด็กหญิงสมปอง แถลงจิต 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1472. เด็กหญิงสุดา เถาว์ทอง 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1473. เด็กหญิงสุทธิดา แสนทวีสุข 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1474. เด็กหญิงสุทธิดา แถลงจิตร 10 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1475. เด็กหญิงสุธนี ทวีสุข 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1476. เด็กหญิงสุธิภาภรณ์ ชื่นภิรมย์ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1477. เด็กหญิงสุภาพร เหง้าแก้ว 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1478. เด็กหญิงสุภาพร วงศ์คำตา 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1479. เด็กหญิงสุรวดี ชื่นภิรมย์ 12 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1480. เด็กหญิงเสาวนีย์ อรรคบุตร 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1481. เด็กหญิงเหมือนฝัน สัจสุวรรณ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1482. เด็กหญิงอมร เนกอนันต์ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1483. เด็กหญิงอรนุช แถลงจิตร 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1484. เด็กหญิงอรวี อุตมงค์ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1485. เด็กหญิงอรอุมา แถลงจิตร 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1486. เด็กหญิงอริษา บุญเอื้อ 11 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1487. เด็กหญิงอัจฉรา ทองเทพ 14 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1488. เด็กหญิงอารุณี สัจสุวรรณ 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1489. เด็กหญิงอุไรพร อุดมพืช 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1490. เด็กหญิงอุไรวรรณ์ มิตรอุดม 13 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1491. นางสาวกัลยาพร พรสุวรรณ 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1492. นางสาวณัฐกานต์ ถนอมเชื้อ 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1493. นางสาวดาวพระศุกร์ งามวัน 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1494. นางสาววชิราภรณ์ แถลงจิตร 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1495. นางสาวอรวรรณ แสงล้ำ 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1496. เด็กชายกิตติพงศ์ ดอกรัก 12 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1497. เด็กชายเจริญชัย บุญยิ่ง 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1498. เด็กชายชัชวาล แสนทวีสุข 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1499. เด็กชายเทวนาถ สายงาม 12 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1500. เด็กชายเทิดชัย ผลวิสุทธิ์ 12 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1501. เด็กชายธันวา เกษแก้ว 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1502. เด็กชายนำชัย เชื้อกุดลู 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1503. เด็กชายปรัชญา บุตรศรี 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1504. เด็กชายปราโมทย์ รักษาวงศ์ 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1505. เด็กชายภัคพล กลิ่นกุหลาบ 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1506. เด็กชายภูมิสยาม เสนาะเสียง 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1507. เด็กชายไมตรี แสนทวีสุข 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1508. เด็กชายสนทรรศน์ โสภาศรี 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1509. เด็กชายสมยศ สายโสภา 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1510. เด็กชายสมาน แสนทวีสุข 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1511. เด็กชายสุพจน์ เสาร์แก้ว 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1512. เด็กหญิงกิตติมา ภูหอม 14 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1513. เด็กหญิงจริญญา เกรงสำโรง 14 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1514. เด็กหญิงฉันทนา คำประภา 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1515. เด็กหญิงญาดา บูระพิน 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1516. เด็กหญิงณัฐธิดา บุตรสง่า 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1517. เด็กหญิงดาวแพรว สวัสดิราช 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1518. เด็กหญิงเดือนพราว สวัสดิราช 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1519. เด็กหญิงนฤมล แสนทวีสุข 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1520. เด็กหญิงปภาวดี ผลพยุง 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1521. เด็กหญิงประกายแก้ว สงวนทรัพย์ 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1522. เด็กหญิงปิยพร บุญเอื้อ 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1523. เด็กหญิงพัชรา คำป้อง 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1524. เด็กหญิงพัชรี ผาสิน 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1525. เด็กหญิงรสสุคนธ์ พงษ์สุทธิ์ 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1526. เด็กหญิงวรรณแรม แพงมี 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1527. เด็กหญิงวิภาดา ทองมั่น 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1528. เด็กหญิงสุนิสา เทียนแย้ม 12 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1529. เด็กหญิงสุริสา วาจาสัตย์ 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1530. เด็กหญิงอนุธิดา แสนทวีสุข 13 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1531. นางสาวกุลวดี แสนทวีสุข 17 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1532. นางสาวจิตตรา ศรีจำปา 17 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1533. นางสาวจินตนา นาแก้ว 16 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1534. นางสาวนภัสวรรณ โทตากูล 16 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1535. นางสาวปทุทพร วรพิมรัฐ 17 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1536. นางสาวประพักตร์สรณ์ พิลากุล 17 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1537. นางสาวปาลิตา วิชาพรม 16 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1538. นางสาวพัชราภรณ์ น้อยวงศ์ 17 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1539. นางสาวเพ็ญนภา แสนทวีสุข 17 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1540. นางสาวเพ็ญยุพา วาจาสัตย์ 16 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1541. นางสาวแพรวพรรณ สุนทราวงค์ 16 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1542. นางสาวลักษณา ชื่นภิรมย์ 16 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1543. นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยสนธิ์ 17 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1544. นางสาวแสงสุรีย์ ศรีโช้ง 17 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1545. นางสาวอังคณา ผลวิสุทธิ์ 17 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1546. นายธิติสรณ์ ชื่นบาน 15 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมืองอุบลราชธานี ปากน้ำ เมืองอุบลราชธานี
1547. เด็กชายกอบเกียรติ ผาสุก 12 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1548. เด็กชายชวนเจริญ เทพารักษ์ 10 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1549. เด็กชายตุลยเดช ทวีสัตย์ 10 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1550. เด็กชายประพันธ์ ชูญาติ 11 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1551. เด็กชายพชรดนัย เขียนวัฒนกุล 11 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1552. เด็กชายภาณุพงศ์ หงษ์ลอยลม 10 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1553. เด็กชายภานุพงศ์ เวชคง 9 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1554. เด็กชายแสนศักดิ์ เวชคง 11 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1555. เด็กชายอานนท์ แก้วดอน 11 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1556. เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนทวีสุข 10 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1557. เด็กหญิงกัลยาณี วงษ์ดี 11 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1558. เด็กหญิงขวัญเรือน อหันทริก 10 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1559. เด็กหญิงทิตยาภรณ์ อุไรวงค์ 10 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1560. เด็กหญิงธารกมล มุ่งสิน 11 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1561. เด็กหญิงปภัสรา สมชัย 9 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1562. เด็กหญิงพลอยไพรินท์ แสนทวีสุข 12 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1563. เด็กหญิงรัชนีพร บัวสด 9 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1564. เด็กหญิงรัตนภรณ์ โพธิสงค์ 11 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1565. เด็กหญิงวสุนัน สวัสดี 11 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1566. เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีพงษ์ 9 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1567. เด็กหญิงสุดารัตน์ ทะสี 12 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1568. เด็กหญิงสุริมยา กุแก้ว 11 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1569. เด็กหญิงอนงค์ไพร อุไรวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1570. เด็กหญิงอรัญญา มั่งมี 12 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1571. เด็กหญิงอาริตา ศรีบุระ 12 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1572. เด็กชายชัยณรงค์ แก้วพวง 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1573. เด็กชายธัญวัฒน์ บุญยู้ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1574. เด็กชายนครินทร์ สายมงคล 13 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1575. เด็กชายนพรัตน์ บำบัติ 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1576. เด็กชายพิชญุตม์ ใจสว่าง 12 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1577. เด็กชายวุฒิพงษ์ พาสว่าง 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1578. เด็กชายศักดินนท์ จันเป็ง 13 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1579. เด็กชายศิวกาน ไพเราะ 12 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1580. เด็กชายอัมรินทร์ ศรีจันทร์ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1581. เด็กหญิงกาญจนา ดีเลิศ 13 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1582. เด็กหญิงจิตสุภา เชื้อหมอดู 12 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1583. เด็กหญิงชนกนันท์ พรมจันทร์ 12 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1584. เด็กหญิงชมพูนุช พาสว่าง 13 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1585. เด็กหญิงญาดา มีแววแสง 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1586. เด็กหญิงณัฐฐาพร ทวีศิลป์ 12 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1587. เด็กหญิงปัทมวรรณ อินทสร้อย 12 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1588. เด็กหญิงปาริชาต อ้วนล้ำ 13 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1589. เด็กหญิงเมรินทร์ มุระชีวะ 13 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1590. เด็กหญิงศุภรัตน์ ไชยทอง 12 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1591. เด็กหญิงสุภาวดี สังข์ทอง 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1592. เด็กหญิงสุวนันท์ ชื่นบาน 12 โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1593. เด็กชายภูริทัต โภคา 10 โรงเรียนอุบลวิทยาคม เมืองอุบลราชธานี มงคลโกวิทาราม เมืองอุบลราชธานี
1594. แม่ชีถวิล ผ่องใส 57 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1595. แม่ชีบรรจง หินผา 48 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1596. นายวรรณรงค์ นัยนิตย์ 22 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1597. เด็กชายเกริกพล แก้วแหวน 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1598. เด็กชายทักษิณ ไชยรักษ์ 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1599. เด็กชายธนากร เกสร 12 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1600. เด็กชายนนทนัตถ์ สูงขาว 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1601. เด็กชายนนทวัฒน์ พงษ์มณี 14 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1602. เด็กชายนนทวัฒน์ วราณทะเสน 12 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1603. เด็กชายพิธิวัฒน์ บัวซ้อน 12 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1604. เด็กชายสุรชาติ วงค์งาม 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1605. เด็กชายสุริยา คันธธาศิริ 12 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1606. เด็กชายอัคพล ศรีสอาด 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1607. เด็กหญิงกรรณิการ์ สุวรรณกูฏ 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1608. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทธิกรณ์ 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1609. เด็กหญิงกาญจนา บุญค้ำ 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1610. เด็กหญิงจริยา บาดี 13 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1611. เด็กหญิงจิราวรรณ พึ่งจิตร 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1612. เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนศรี 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1613. เด็กหญิงจุฑามาศ อินลี 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1614. เด็กหญิงชนาพร ลาวรรณา 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1615. เด็กหญิงณัฐพร สายมั่น 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1616. เด็กหญิงณันธิภาพร ไชยสิงห์ 12 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1617. เด็กหญิงตวงพร อินลี 14 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1618. เด็กหญิงทิพวรรณ พูลผล 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1619. เด็กหญิงนิมินตรา ยิ่งเสมอ 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1620. เด็กหญิงบัณฑิตา วาทะพุกกณะ 12 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1621. เด็กหญิงปณารี วัฒนคุ้ม 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1622. เด็กหญิงปณิตา แพทย์เพียร 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1623. เด็กหญิงพชรพร คันธธาศิริ 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1624. เด็กหญิงพลอยไพลิน วีระตระกูล 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1625. เด็กหญิงพัชริดา จันทร์ฉาย 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1626. เด็กหญิงพัชริน สายชาลี 12 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1627. เด็กหญิงเมธิณี อรรคสิงห์ 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1628. เด็กหญิงรสสุคนธ์ ชอบสอาด 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1629. เด็กหญิงรัชเกล้า นำผล 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1630. เด็กหญิงวรรณษา ส่งสุข 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1631. เด็กหญิงวริศรา วรรณคำ 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1632. เด็กหญิงสกุลทิพย์ ยังเพ็ง 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1633. เด็กหญิงสมิดา รุ่งแสง 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1634. เด็กหญิงสายทอง พลจันทึก 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1635. เด็กหญิงสินีรัตน์ พูลดี 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1636. เด็กหญิงสิริยากร กุลวงศ์ 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1637. เด็กหญิงสุดาลักษณ์ หาญกล้า 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1638. เด็กหญิงสุธิชา ยาตรา 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1639. เด็กหญิงสุนีรัตน์ ธรรมเลศิรินันท์ 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1640. เด็กหญิงสุภัสสร เย็นรักษา 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1641. เด็กหญิงสุมินตรา สถานสุข 12 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1642. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย บัวใหญ่ 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1643. เด็กหญิงอรวรรณ ศิริผล 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1644. เด็กหญิงอริสา จันทร์พวง 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1645. เด็กหญิงอาจารียา สอนทอง 11 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1646. เด็กหญิงอาทิตยา สังฆสา 10 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1647. นางสาวธัญชนก พันธ์โสรี 15 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1648. นางสาวพลอย อาจเอี่ยม 15 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1649. นางสาวอลิษา พันธ์เพ็ง 15 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1650. นายจักรินทร์ พรมสอน 15 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1651. นายวราวุฒิ ทองหลวง 15 โรงเรียนอุบลวิทยากร เมืองอุบลราชธานี มณีวนาราม เมืองอุบลราชธานี
1652. เด็กชายรัชชานนท์ ประสมทอง 11 โรงเรียนบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี เรียบปะอาวใต้ เมืองอุบลราชธานี
1653. เด็กชายศรชัย โสดาวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี เรียบปะอาวใต้ เมืองอุบลราชธานี
1654. เด็กหญิงจันทร์ปติมา เข็มเพ็ชร์ 11 โรงเรียนบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี เรียบปะอาวใต้ เมืองอุบลราชธานี
1655. เด็กหญิงจิราภา เข็มเพ็ชร์ 11 โรงเรียนบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี เรียบปะอาวใต้ เมืองอุบลราชธานี
1656. เด็กหญิงภัทราภรณ์ พิภพ 12 โรงเรียนบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี เรียบปะอาวใต้ เมืองอุบลราชธานี
1657. เด็กหญิงภานรินทร์ แนวจำปา 12 โรงเรียนบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี เรียบปะอาวใต้ เมืองอุบลราชธานี
1658. เด็กหญิงศิริลักษณ์ พานเงิน 11 โรงเรียนบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี เรียบปะอาวใต้ เมืองอุบลราชธานี
1659. เด็กหญิงอมรรัตน์ แก่นการ 12 โรงเรียนบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี เรียบปะอาวใต้ เมืองอุบลราชธานี
1660. เด็กหญิงอัญชลี นิลสุข 11 โรงเรียนบ้านปะอาว เมืองอุบลราชธานี เรียบปะอาวใต้ เมืองอุบลราชธานี
1661. เด็กขายคชาวุฒิ ค้ำจุน 13 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1662. เด็กชายโชคชัย งามเถื่อน 13 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1663. เด็กชายณัฐพร จัตวากูล 12 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1664. เด็กชายรัฐพงษ์ สายงาม 14 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1665. เด็กชายวิทวัส สระสิงห์ 13 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1666. เด็กชายศราวุธ แก้วกำไร 12 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1667. เด็กชายสุชาติ ข่ายมณี 14 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1668. เด็กชายสุทาดล ด้ามพรม 12 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1669. เด็กชายสุรศักดิ์ ทองมี 13 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1670. เด็กหญิงชนิภรณ์ ศรีระยา 13 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1671. เด็กหญิงนัฐพร นามเจริญ 14 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1672. เด็กหญิงพรทิพย์ สร้อยสนธิ์ 13 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1673. เด็กหญิงวิภารัตน์ สร้อยสนธิ์ 13 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1674. เด็กหญิงศศิประภา วันหนา 13 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1675. เด็กหญิงสุธาวัลย์ ดีเรือง 13 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1676. เด็กหญิงสุนิศา แก้วกำไร 13 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1677. เด็กชายกิตติศักดิ์ ผิวทอง 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1678. เด็กชายเฉลิมชัย บุญแก้ว 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1679. เด็กชายชยากร ชื่นจิต 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1680. เด็กชายณัฏพล อรอินทร์ 12 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1681. เด็กชายณัฐพล โพธิ์อยู่ 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1682. เด็กชายธนชิต ลินลา 12 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1683. เด็กชายธนพล บุญยืน 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1684. เด็กชายนภัสกร คะตะวงษ์ 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1685. เด็กชายนราธิป ชัยสิงห์เหนือ 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1686. เด็กชายนรินธรณ์ ชวนชื่น 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1687. เด็กชายพงศธร บุดดาสาย 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1688. เด็กชายพงษ์ประสิทธิ์ ศรีเนตร 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1689. เด็กชายพรชัย ยืนยิ่ง 12 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1690. เด็กชายภูวดล นามผลดี 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1691. เด็กชายฤทธิเดช วิลาหน 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1692. เด็กชายวรกานต์ คะตะวงษ์ 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1693. เด็กชายวัฒนพงษ์ แช่มชื่น 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1694. เด็กชายวีรากร โพทจันทร์ 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1695. เด็กชายสรยุทธ พันธา 12 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1696. เด็กชายสิทธิพงษ์ ยืนยิ่ง 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1697. เด็กชายอนันต์ ตรีรัตน์ 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1698. เด็กชายอภิสิทธิ์ ปะวันเตา 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1699. เด็กชายอรรถพล ศิริอรรถ 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1700. เด็กชายอรรถพล คำไหม 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1701. เด็กชายอัครชัย คำงาม 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1702. เด็กชายอิทธิพล ศิริอรรถ 12 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1703. เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนทวีสุข 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1704. เด็กหญิงกานดารัตน์ จอมหงษ์ 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1705. เด็กหญิงจรัญญา ท้าวทอง 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1706. เด็กหญิงจิราพร จันทศร 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1707. เด็กหญิงจุฑามาศ สินงาม 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1708. เด็กหญิงณัฐกุล พงษ์สกุล 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1709. เด็กหญิงธิดารัตน์ รักแย้ม 12 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1710. เด็กหญิงนงนุช สืบสิงห์ 12 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1711. เด็กหญิงนงลักษณ์ อุดมแก้ว 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1712. เด็กหญิงน้ำทิพย์ กำเนิดสิงห์ 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1713. เด็กหญิงนิภาพร สีงาม 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1714. เด็กหญิงนิรนาฏ จันชะนะ 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1715. เด็กหญิงบุญทิพย์ ศิริวงศ์ 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1716. เด็กหญิงปิยะพร ผลากุล 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1717. เด็กหญิงพิมพ์มาดา ยิ่งวงค์ 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1718. เด็กหญิงรจรินทร์ พูลเพิ่ม 12 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1719. เด็กหญิงลานนา นาคูณ 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1720. เด็กหญิงวราภรณ์ งามเถื่อน 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1721. เด็กหญิงวันวราห์ วงศ์กาฬสินธุ์ 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1722. เด็กหญิงสุกัญญา สีลาจันทร์ 10 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1723. เด็กหญิงอโนชา ผลากุล 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1724. เด็กหญิงอภิญญา อุทานุเคราะห์ 11 โรงเรียนวัดไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
1725. นางนิตยา ทองสุกงาม 58 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1726. นางรัชนีบูรณ์ คงพิกุล 57 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1727. นายธานี ไชยรักษ์ 51 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1728. นางสาวชนิดา บุญแล 26 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1729. นางสาวรัชฎาภรณ์ สุทธสิงห์ 26 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1730. เด็กชายศักดิ์นรินทร์ สงวนดี 11 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1731. เด็กชายสันติ ศิริบุตร 10 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1732. เด็กชายอนิรุฒ สุภาพงษ์ 9 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1733. เด็กหญิงนิรมล ประชุมรักษ์ 10 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1734. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ ชนะงาม 9 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1735. เด็กหญิงปรียานุช แสนทวีสุข 11 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1736. เด็กหญิงพิศมัย อุปริวรรณ์ 9 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1737. เด็กหญิงระพีพร สอนชื่อ 10 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1738. เด็กหญิงวรวดี ผิวนวล 12 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1739. เด็กหญิงวิกานดา บุญยา 12 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1740. เด็กหญิงสุจิตร สุภาพงษ์ 12 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1741. เด็กหญิงสุมิตรา แก้วประเสริฐ 11 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1742. นางนงลักษ์ จารุแพทย์ 45 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1743. เด็กชายกิตติศักดิ์ บินมะเริง 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1744. เด็กชายเจตนิพัทธ์ วงศ์อุ่น 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1745. เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงจำปา 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1746. เด็กชายธนาธิป ผ่องจิตร 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1747. เด็กชายธีรศักดิ์ แก้วอนันต์ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1748. เด็กชายธีระภัตร เหล่าออง 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1749. เด็กชายปิยะพงษ์ แซ่ลี 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1750. เด็กชายผดุงศักดิ์ สุริยะศรี 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1751. เด็กชายเพชรรัตน์ ดวงจำปา 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1752. เด็กชายภูวิชย์ มุ่งประโยชน์ 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1753. เด็กชายสมชาย ทาระขจัด 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1754. เด็กชายสมยศ ทาระขจัด 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1755. เด็กชายหาญณรงค์ อุตมังค์ 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1756. เด็กชายอัครพงษ์ สายโสภา 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1757. เด็กหญิงกัญญามาศก์ อินทะลา 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1758. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทวีวัน 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1759. เด็กหญิงกิจติมา แสนทวีสุข 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1760. เด็กหญิงขวัญจิรา ดวงจันทร์ 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1761. เด็กหญิงคมาลีนทร์ กุลแก้ว 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1762. เด็กหญิงจตุพร สมกอง 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1763. เด็กหญิงจันทร์จิราธร ฟักทอง 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1764. เด็กหญิงเจนิสตา แสงศิริ 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1765. เด็กหญิงชัญญา เสาเวียง 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1766. เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอกทอง 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1767. เด็กหญิงธิตติญารัตน์ สายศรี 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1768. เด็กหญิงนราวัลย์ ชัยศิริรัตนกุล 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1769. เด็กหญิงนริศรา คำภารัตน์ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1770. เด็กหญิงนัทธิดา มิ่งชัย 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1771. เด็กหญิงนิพัทธา อุทัยกรณ์ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1772. เด็กหญิงบุณยรัตน์ เทศนา 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1773. เด็กหญิงประณิธิภรณ์ สุริยะศรี 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1774. เด็กหญิงประไพฉัตร ชานุภาส 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1775. เด็กหญิงปิ่นอนงค์ บุญชู 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1776. เด็กหญิงภควดี ศรีสุรักษ์ 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1777. เด็กหญิงมุชิตา นามประกอบ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1778. เด็กหญิงรมิดา ภมรสูตร 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1779. เด็กหญิงรัตนาพร การบุญบริรักษ์ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1780. เด็กหญิงรัตมณี สมตา 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1781. เด็กหญิงวรนุช แกะมา 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1782. เด็กหญิงวรรณชนก ศรีวะวงค์ 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1783. เด็กหญิงวรรณษา สายงาม 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1784. เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์ชนะ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1785. เด็กหญิงวิกานดา ธรรมยุติ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1786. เด็กหญิงวิภาวดี แก่นโพธิ์ 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1787. เด็กหญิงเวสารัช วัฒนาไชย 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1788. เด็กหญิงศริษา วันปกิจ 10 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1789. เด็กหญิงศานตมล รากเงิน 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1790. เด็กหญิงสาวิตรี ผาป้อง 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1791. เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่ำชิต 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1792. เด็กหญิงสุดารัตน์ พรพิพัฒน์ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1793. เด็กหญิงสุทธิดา สมชัย 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1794. เด็กหญิงสุธินันท์ หรั่งบุญลือ 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1795. เด็กหญิงสุนันทา นาคำ 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1796. เด็กหญิงสุปราณี โพธิ์แสน 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1797. เด็กหญิงสุพัตรา บุญจูง 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1798. เด็กหญิงสุพิชชา ฐิติพันธ์วังสฤต 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1799. เด็กหญิงสุภัค จิตรสง่า 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1800. เด็กหญิงสุภัสสรา หนูจิตร 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1801. เด็กหญิงสุภาภรณ์ นำประภา 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1802. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า ลิ้มละมัย 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1803. เด็กหญิงอภิชญา งอกงาม 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1804. เด็กหญิงอรทัย วงกลม 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1805. เด็กหญิงอรัญญา นามวงศา 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1806. เด็กหญิงอักษรพิมพ์ ฐิตะสาร 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1807. เด็กหญิงอุมาพร บึงลอย 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1808. เด็ชายเวธ แซ่หลี 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี ศรีแสงทอง เมืองอุบลราชธานี
1809. นางสาวอาทิตติยา ไชยรักษ์ 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1810. นางสาวกุลธิดา ค้าเกวียน 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1811. นางสาวทวีพร มากมูลดี 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1812. นายปิยนัฐ ชะมัฒพงษ์ 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1813. นางสาวกัลยา บุญธิมา 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1814. นางสาวขนิษฐา สมปิตะ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1815. นางสาวจันทร์แรม ยอดมาลี 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1816. นางสาวจิรประภา จันทรวิจิตร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1817. นางสาวนภาวรรณ นันทิจาร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1818. นางสาวน้ำฝน คาระนัด 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1819. นางสาวนิลาวรรณ โมทอง 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1820. นางสาวเบญจวรรณ สุจริตภักดี 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1821. นางสาวปภาวี มุ่งนากลาง 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1822. นางสาวปิยะวัลย์ วงศ์ก่อ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1823. นางสาวมนันทิตา อารีย์ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1824. นางสาวรัตติยากร สมน้อย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1825. นางสาวรุ้งนภา พรมโส 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1826. นางสาววิจิตรา แก่นคำ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1827. นางสาววิลัยพร ดาราช 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1828. นางสาวสุพัตรา คชแพทย์ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1829. นางสาวเสาวลักษณ์ กองสุข 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1830. นางสาวอภิญญา ผิวละมุน 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1831. นางสาวอรอุมา ศรีหาบุตร 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1832. นางสาวไอรดา ฉันไชย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1833. นายดนัย เดชคำภู 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1834. นายวโรดม ชินชัย 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1835. นายวิษณุ ดวงโสมา 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1836. นายอรรถวุฒิ พรสุวรรณ์ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1837. นางสาวจิตรอารี เวชกุล 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1838. นางสาวจิรนันท์ สีมันตะ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1839. นางสาวจิราภรณ์ บรรพชาติ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1840. นางสาวจิราวรรณ อุดมพันธ์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1841. นางสาวจุฑามาศ อุดมชัย 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1842. นางสาวณัฏฐธิดา แต้มงาม 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1843. นางสาวดวงฤทัย บำรุงแจ่ม 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1844. นางสาวถวิล ชูรี 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1845. นางสาวธนวรรณ สิงห์ธรรม 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1846. นางสาวธันยพร สะสมผลสวัสดิ์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1847. นางสาวธารทิพย์ สูงสุด 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1848. นางสาวนงลักษณ์ ณุวงษ์ศรี 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1849. นางสาวนภาพร มาลีรัตน์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1850. นางสาวนภาวรรณ มณีกรรณ์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1851. นางสาวนิฐิพร พินิจ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1852. นางสาวนิตยา กองจันทร์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1853. นางสาวนิตยา คำพิลา 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1854. นางสาวนุชจิรา ฮามวงศ์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1855. นางสาวปนัดดา พรมมาสุข 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1856. นางสาวปวีณา จอมพันธ์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1857. นางสาวพงษ์พิชชากร วรรณโชติ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1858. นางสาวพลอยไพลิน พรมมาโฮม 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1859. นางสาวเฟื่องฟ้า อุดมสุข 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1860. นางสาวเมธาวี ดอกคำ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1861. นางสาวเมรินทร์ เมืองจันทร์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1862. นางสาวรวินท์นิภา ชูรา 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1863. นางสาวรัตน์ชนา กล้าเกิด 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1864. นางสาวละมล แพงทรัพนย์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1865. นางสาววรรณวิภา แก้วสาลี 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1866. นางสาววรรณิภา ปามุทา 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1867. นางสาววรากร อุสินธุ์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1868. นางสาววราภรณ์ ตลอดพงษ์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1869. นางสาววราวรรณ์ สว่างแก้ว 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1870. นางสาววิภาดา บริสุทธิ์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1871. นางสาววิภาวี แก้วศรี 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1872. นางสาววีนัส สมศรี 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1873. นางสาวศิริมา โทนุวงค์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1874. นางสาวสมฤทัย คำพุ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1875. นางสาวสมาพร ประเสริฐ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1876. นางสาวสุกัญญา สุทนต์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1877. นางสาวสุทธามาศ วรบุตร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1878. นางสาวสุภาวิมล วันลี 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1879. นางสาวหทัยชนก สุระพัฒน์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1880. นางสาวอัจฉราพรรณ พระสุรัตน์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1881. นางสาวอัญชรัตน์ ธานี 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1882. นางสาวอินทิรา เวชกามา 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1883. นางสาวอุไรวรรณ นนท์ศิริ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1884. นายทักษิณ มังกร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1885. นายมนตรี บุญฤทธิ์ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1886. นายวัชรพล สิตะวัน 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1887. นายวันชนะ ศรีวิชา 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1888. นายวีระศักดิ์ นิลกิจ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1889. นายวุฒิชัย อ้วนใหญ่ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1890. นายศุภชัย สีลานาม 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1891. นายอธิวัฒน์ คำแดง 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1892. นางสาวเขมนรินทร์ ทาธิสา 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1893. นางสาวคนึงนิจ พลเสนา 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1894. นางสาวจุฑาภรณ์ เสนาพรม 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1895. นางสาวเฉลิมศรี แพงทรัพย์ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1896. นางสาวชมพูนุช นาคำ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1897. นางสาวฐิติกา พูลเพิ่ม 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1898. นางสาวปัทมา กุลบุญญา 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1899. นางสาวปัทมาศ สุพล 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1900. นางสาวปาริชาติ สนอง 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1901. นางสาวภัญญลักษณ์ วิกรัยพัฒน์ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1902. นางสาวรุจจี ติรพงษ์ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1903. นางสาววัชราภรณ์ คำผุย 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1904. นางสาวศศิธร สายลุน 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1905. นางสาวสุนิสา เกษาพันธ์ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1906. นางสาวสุวรรณี ชื่นภิรมย์ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1907. นายกิตติรัตน์ ผิวเหลือง 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1908. นายวิษณุ พรมโคตร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1909. นายศราวุธ อ่อนมิ่ง 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1910. นางสาวนันท์นภัส สาลี 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1911. นางสาวนันทิยา วรรณโสภา 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1912. นางสาวภานุมาศ คำนะ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1913. นางสาวภานุมาศ คำนะ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1914. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ชำนาญเวช 13 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1915. เด็กชายจักรกฤษณ์ เขตรักษ์ 13 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1916. เด็กชายปัณณวิชญ์ ทองเนตร 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1917. เด็กชายสัณชัย สายสินธ์ 13 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1918. เด็กชายสิทธิศักดิ์ บรรพตาชิ 13 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1919. เด็กหญิงขวัญฤดี หนูวงศ์ 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1920. เด็กหญิงจันทริกา แจ่มจันทร์ 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1921. เด็กหญิงยลลดา ดวงแก้ว 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1922. เด็กหญิงรินรดา จันทร์คง 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1923. เด็กหญิงศรีสุดา อินทองขาว 13 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1924. เด็กหญิงอารียา จันทร์พันธ์ 12 โรงเรียนปทุมวิทยากร เมืองอุบลราชธานี สารพัฒนึก เมืองอุบลราชธานี
1925. เด็กกหญิงเนตรดาว แก้ววงศา 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1926. เด็กหญิงชนาพร พลตรี 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1927. เด็กหญิงดลนภา เกิดช้าง 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1928. เด็กหญิงธัญจิตตรา ขวัญชุม 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1929. เด็กหญิงนันทพร เงินแก้ว 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1930. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภูมิลำเนา 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1931. เด็กหญิงยุวดี ศรีจางวาง 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1932. เด็กหญิงวรินธร พูนสุข 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1933. นางสาวสุทธิวา ไชยชนะ 15 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1934. นางสาววิไลวรรณ ธานี 52 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1935. เด็กกหญิงศุตา บุตรบาล 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1936. เด็กชายเจษฎา พรสุด 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1937. เด็กชายนนทวัฒน์ ขจรฟุ้ง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1938. เด็กชายยุทธนา แก้วพิลึก 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1939. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ทองทา 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1940. เด็กชายสิทธิกร มุสิกวัน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1941. เด็กชายเอกรัตน์ สกุลเดช 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1942. เด็กหญิงกุลนันท์ สาครรัตน์ 11 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1943. เด็กหญิงเกตวดี พูลเพิ่ม 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1944. เด็กหญิงณัฐธิกา พรพิพัฒน์ 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1945. เด็กหญิงณัฐนิชา จันทร์ชนะ 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1946. เด็กหญิงธารวิมล นนทะมาตร 11 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1947. เด็กหญิงนัฐกานต์ ศรีหารัตน์ 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1948. เด็กหญิงปนิดา โล่ห์คำ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1949. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กรเกษแก้ว 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1950. เด็กหญิงวาสนา แถลงจิตต์ 11 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1951. เด็กหญิงศศิธร มาศพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1952. เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรีหารัตน์ 12 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1953. เด็กหญิงสติพร สำราญวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1954. นางอุทัยวรรณ พวงจันทร์ 53 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1955. เด็กชายกิตติศักดิ์ พลอาษา 10 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1956. เด็กชายฐนิส การินทร์ 10 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1957. เด็กชายทัศพล สุภี 10 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1958. เด็กชายพานเพชร มุขรักษ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1959. เด็กชายพิเชษฐ์ ปัดธรรมวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1960. เด็กชายสงกรานต์ สังฆะศรี 9 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1961. เด็กหญิงจันจิรา แก้วประสิทธิ์ 9 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1962. เด็กหญิงจิรวดี แพงศรี 9 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1963. เด็กหญิงดาวนภา พันธ์เพ็ง 9 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1964. เด็กหญิงปาริชาติ บรรเทิงกุล 9 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1965. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กอแก้ว 9 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1966. เด็กหญิงอนงค์นาง พันธ์เพ็ง 9 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1967. เด็กหญิงอินทิราวรรณ เนาวะบุตร 9 โรงเรียนบ้านหนองแก เมืองอุบลราชธานี หนองแกใหม่ เมืองอุบลราชธานี
1968. เด็กชายชัยมงคล พึ่มกุล 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1969. เด็กชายณัฐพล ขันโท 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1970. เด็กชายทัศนัย อบอุ่น 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1971. เด็กชายมณฑล สายแวว 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1972. เด็กชายวรวิช วันดี 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1973. เด็กชายวิจิตร สบายใจ 9 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1974. เด็กชายสุทธิพงษ์ เนื้องาม 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1975. เด็กชายอัครพงษ์ วงศ์มั่น 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1976. เด็กหญิงจรัญญา จอมหงษ์ 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1977. เด็กหญิงณัฐธิดา อยู่สุข 9 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1978. เด็กหญิงณัฐพร ชาวตระการ 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1979. เด็กหญิงนภัสสร สายสุพรรณ 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1980. เด็กหญิงนัสธิกาญจน์ เงินแจ่ม 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1981. เด็กหญิงน้ำผึ้ง มะยมหิน 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1982. เด็กหญิงปวีณา บุญชอบ 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1983. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันธ์วัตร 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1984. เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีสุวรรณ 10 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1985. เด็กชายคุณาธิป ศรีสายหยุด 10 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1986. เด็กชายณัฐพล ศิรินนท์ 10 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1987. เด็กชายธนวันต์ วงศ์เที่ยง 9 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1988. เด็กชายพงศกร ศรีปาน 10 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1989. เด็กชายภูวนาถ เดชะกุล 10 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1990. เด็กชายฤทธิเดช ธรรมสัตย์ 9 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1991. เด็กชายศักดิ์ดา ธรรมสัตย์ 10 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1992. เด็กชายสุนทร พิมพ์หล่อ 9 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1993. เด็กชายอานนท์ วงค์เพ็ญ 9 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1994. เด็กหญิงชุตินันท์ บัวกอ 11 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1995. เด็กหญิงธีราภรณ์ วงศ์ที 10 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1996. เด็กหญิงอรอุมา พรประเสริฐ 10 โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1997. เด็กชาจิรวัฒน์ จอมหงษ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1998. เด็กชายกฤษฎา บุญสุภา 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
1999. เด็กชายเจษฎากร กุลอ่อน 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2000. เด็กชายชลสิทธิ์ อุดบุญ 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2001. เด็กชายณรงค์ชัย เพชรวารี 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2002. เด็กชายต่อพงษ์ เพิ่มพูล. 12 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2003. เด็กชายทศพร สายแวว 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2004. เด็กชายทักษิณ อยู่สุข 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2005. เด็กชายธนวัฒน์ จอมหงษ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2006. เด็กชายปฐมพร โสดี 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2007. เด็กชายพงศกร เพิ่มพูล. 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2008. เด็กชายวรชิต หมู่ใหม่ 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2009. เด็กชายสหรัฐ ยืดยาว 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2010. เด็กชายอดิศร สิงหชาติ 13 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2011. เด็กชายอนันต์ดากรณ์ ปลงใจ 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2012. เด็กหญิงกมลชนก จอมหงษ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2013. เด็กหญิงกิตติยา จันทะคุณ 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2014. เด็กหญิงเกตมณี สายแวว 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2015. เด็กหญิงเกษรากร บุญทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2016. เด็กหญิงจิราวรรณ กำทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2017. เด็กหญิงจุฑามาศ อุ้มบุญ 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2018. เด็กหญิงภูริชญา หอมหวล. 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2019. เด็กหญิงวชิราพร จอมหงษ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2020. เด็กหญิงสุดารัตน์ จีนวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองแต้ เมืองอุบลราชธานี หนองควายน้อย เมืองอุบลราชธานี
2021. เด็กกิตติพงษ์ มังคะกาล 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2022. เด็กชายไตรภพ หอมวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2023. เด็กชายธนาทรัพย์ อานนท์ 11 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2024. เด็กชายนิติพงษ์ พรจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2025. เด็กชายนิติพล พรจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2026. เด็กชายพิภพ ศรีวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2027. เด็กชายวุฒิพงษ์ บำรุงผล 11 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2028. เด็กชายอนุชา เลี่ยมทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2029. เด็กหญ็งจุฑารัตน์ แก่นคูณ 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2030. เด็กหญิงงามสิรี ศรีวานิช 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2031. เด็กหญิงจิตรลดา บุญเรือง 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2032. เด็กหญิงณัฐพร กุหลาบ 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2033. เด็กหญิงรจนา มีสุภาพ 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2034. เด็กหญิงสุทธิดา ศรีฤทธิ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี หนองปลาปาก เมืองอุบลราชธานี
2035. เด็กหญิงกิตติยา หวังดี 9 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2036. เด็กหญิงเนตรนภา โดดนาดี 9 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2037. เด็กหญิงรัฐปวีร์ บุญธรรม 11 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2038. เด็กหญิงวริศรา สานพิเสน 9 โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2039. เด็กชายธนดล พิมพ์ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2040. เด็กชายอรรถไชย พานขันธ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2041. เด็กหญิงจุฑามาศ มาศพันธ์ 8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2042. เด็กหญิงชมพูนุช สีสวาท 9 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2043. เด็กหญิงณัฐริกา หงษ์อินทร์ 12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2044. เด็กหญิงณัฐวดี สุทธิทรัพย์ 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2045. เด็กหญิงธารีรัตน์ ทวีพันธ์ 8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2046. เด็กหญิงนริศรา วันดี 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2047. เด็กหญิงสุกัญญา ข่ายทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2048. เด็กหญิงเสาวภา อ่อนคำหล้า 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2049. เด็กหญิงอนุธิดา ผิวเงินยวง 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2050. เด็กหญิงอุงสุมา โปร่งตุ้ม 11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2051. เด็กชายกิตติพงษ์ ทองวงศ์ 9 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2052. เด็กชายทัศไนย งามเถื่อน 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2053. เด็กชายเทพประทาน ภิญญา 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2054. เด็กชายธีรพงษ์ สาระขันธ์ 9 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2055. เด็กชายธีรวัฒน์ ถิ่นขาม 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2056. เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ธรรมโท 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2057. เด็กชายภัทรพงษ์ สาระขันธ์ 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2058. เด็กชายภัทรพล มานะชัย 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2059. เด็กชายมโนชา เรียมสมาน 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2060. เด็กชายอดิศร มาเฉลิม 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2061. เด็กชายอัครพนธ์ โคตวงค์ 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2062. เด็กหญิงทิพวรรณ มุสิกสาร 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2063. เด็กหญิงบัณฑิตา โง่นสูงเนิน 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2064. เด็กหญิงภาวิมล แสนทวีสุข 9 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2065. เด็กหญิงศกลวรรณ แข่งขัน 9 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2066. เด็กหญิงสุพัชญา ท่าประโคน 10 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2067. เด็กหญิงอดิศา บุญยัง 9 โรงเรียนบ้านหัวคำ เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2068. เด็กหญิงจรินทรณ์ ดีโสม 11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2069. เด็กหญิงภัทรลดา ธรรมสัตย์ 11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม เมืองอุบลราชธานี หนองหว้า เมืองอุบลราชธานี
2070. เด็กชายจักรพรรดิ์ จอมหงษ์ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2071. เด็กชายจักรพันธ์ พูลเพิ่ม 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2072. เด็กชายชูชัย ช่วงโชติ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2073. เด็กชายโชติช่วง ช่วงโชติ 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2074. เด็กชายฐณกูร สายแวว 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2075. เด็กชายณัชพล จีนวงค์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2076. เด็กชายณัฐพร พูลเพิ่ม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2077. เด็กชายณัฐวัตร เชื้อชัย 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2078. เด็กชายทวี อายุวงษ์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2079. เด็กชายธนกร วรรณประภา 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2080. เด็กชายธนากร แสงเพชร 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2081. เด็กชายธนาวุฒิ สายแวว 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2082. เด็กชายธรรม์ณธร อบอุ่น 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2083. เด็กชายธราเทพ วสุรีย์ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2084. เด็กชายธวัชชัย ศรีผ่องใส 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2085. เด็กชายธันญากร เพิ่มพูล 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2086. เด็กชายธีรพงษ์ แก้วศรีจันทร์ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2087. เด็กชายธีรยุทธ พรมิ่ง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2088. เด็กชายนครินทร์ บุญสุภา 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2089. เด็กชายนนทวัช ชมเชย 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2090. เด็กชายบารมี ไทยกูล 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2091. เด็กชายปัญญา จันจุฬา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2092. เด็กชายพวงทอง อุทานุเคราะห์ 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2093. เด็กชายพิทธดนย์ สมดี 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2094. เด็กชายภานุพงษ์ วสุรีย์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2095. เด็กชายภูทร อรอินทร์ 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2096. เด็กชายเรืองศักดิ์ แก่นกอ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2097. เด็กชายวัชรเกียรติ สมควร 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2098. เด็กชายวัชรพงษ์ พิมพ์หล่อ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2099. เด็กชายวันเฉลิม นากนวล 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2100. เด็กชายสถาพร สิทธิจินดา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2101. เด็กชายสัมพันธ์ บุตรอำคา 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2102. เด็กชายสุจินดา เชื้อชัย 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2103. เด็กชายสุเทพ หมู่ใหม่ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2104. เด็กชายสุรศักดิ์ ประสพคุณ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2105. เด็กชายอนันต์ หมายมั่น 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2106. เด็กหญิงกัลยาณี ไขว้วงศ์ 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2107. เด็กหญิงเกวลิน สายแวว 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2108. เด็กหญิงจิรวรรณ จิตรสิงห์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2109. เด็กหญิงชราวรรณ สายแวว 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2110. เด็กหญิงดรุณี โสภา 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2111. เด็กหญิงทิพวรรณ สายแวว 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2112. เด็กหญิงธนภรณ์ มีทรัพย์ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2113. เด็กหญิงนริศรา วิลัยคำ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2114. เด็กหญิงนริศรา ไชยสงค์ 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2115. เด็กหญิงนัฐพร อายุวงษ์ 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2116. เด็กหญิงปณิตา ดีแป้น 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2117. เด็กหญิงปวีณา ศรีผ่องใส 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2118. เด็กหญิงปาณิศรา ไขไพวัน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2119. เด็กหญิงปิยธิดา รางสถิตย์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2120. เด็กหญิงปิยธิดา จิตรสิงห์ 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2121. เด็กหญิงพัชรินทร์ จอมหงษ์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2122. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ สายสุพรรณ 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2123. เด็กหญิงพิมพ์ใจ บุญรมย์ 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2124. เด็กหญิงยุพารัตน์ แดนพันธ์ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2125. เด็กหญิงรุ่งทิวา รางสถิตย์ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2126. เด็กหญิงวิชุดา ชาวนา 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2127. เด็กหญิงวิรดา รูปสูง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2128. เด็กหญิงศิรินันท์ วงษาพรหม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2129. เด็กหญิงสไบทิพย์ บุตรน้อย 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2130. เด็กหญิงสิริพรรณภา ศรีธรรม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2131. เด็กหญิงสิรีธร แสนรวยเงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2132. เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์อุดม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2133. เด็กหญิงอรัญญา ผลเพียร 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2134. เด็กหญิงอารียา จิตรสิงห์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2135. นายอภินันท์ ญาติสมบูรณ์ 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2136. เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีภา 9 โรงเรียนบ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2137. เด็กชายเกียรติชัย สุบุญ 9 โรงเรียนบ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2138. เด็กชายเดวิด ชูกลิ่น 11 โรงเรียนบ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2139. เด็กชายนฤเบศ ทิลาธรรม 11 โรงเรียนบ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2140. เด็กชายนันนภัส วงศ์คำ 9 โรงเรียนบ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2141. เด็กชายปฐมพงษ์ โสดามาตย์ 12 โรงเรียนบ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2142. เด็กชายมนูญ พันธ์สถิตย์ 9 โรงเรียนบ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2143. เด็กชายวันเฉลิม อยู่สุข 12 โรงเรียนบ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2144. เด็กชายศุภกิจ วิจันทอน 12 โรงเรียนบ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2145. เด็กหญิงมลฑณ จอมหงษ์ 9 โรงเรียนบ้านสำราญ เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2146. เด็กชายจีระศักดิ์ กุลบุตร 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2147. เด็กชายจีรายุทธ ขุนไทย 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2148. เด็กชายธนชัย โทนคำ 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2149. เด็กชายธนากร สายแวว 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2150. เด็กชายธีระภัทร์ ร่วมสุข 12 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2151. เด็กชายธีระวัฒน์ ท้าวทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2152. เด็กชายพุทธินันท์ แก่นกอ 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2153. เด็กชายภิรมย์ภรณ์ แก่นกอ 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2154. เด็กชายสมศักดิ์ บุญสูง 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2155. เด็กชายสิทธิชัย เศียรทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2156. เด็กชายสุนทรชัย การกล้า 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2157. เด็กชายอนันทวีป เชิงยุทธ 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2158. เด็กชายอภิเดช สำเภาแก้ว 12 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2159. เด็กชายอภิสิทธิ์ ฉวางวงษ์ธานุกูล 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2160. เด็กหญิงกชพร เสียวคำ 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2161. เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอมหวล 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2162. เด็กหญิงจิตกร ศรีบัง 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2163. เด็กหญิงณัฐวิชา สุนาคราช 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2164. เด็กหญิงธิดาอุมา แช่มชื่น 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2165. เด็กหญิงนริศรา หอมหวล 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2166. เด็กหญิงนฤมล กระแสสินธ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2167. เด็กหญิงประภาศิริ กุลบุตร 12 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2168. เด็กหญิงเปรมกมล สาขา 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2169. เด็กหญิงพัชนีกรณ์ เชื้อชัย 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2170. เด็กหญิงพัณทิตา ธงไชย 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2171. เด็กหญิงวรรณนิภา จอมหงษ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2172. เด็กหญิงวาสนา หอมหวล 12 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2173. เด็กหญิงวิยะดา มณฑล 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2174. เด็กหญิงสไบแพร ไชยชาญรัมย์ 12 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2175. เด็กหญิงสุดารัตน์ วุฒิ 12 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2176. เด็กหญิงสุนิสา จิตสิงห์ 12 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2177. เด็กหญิงอภิญญา นลพิทักษ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2178. เด็กหญิงอารีญา อุดมศรี 10 โรงเรียนบ้านหนองมุก เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2179. เด็กชายจิรายุส สายแวว 9 โรงเรียนบ้านอ้น เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2180. เด็กชายปฏิกรณ์ วรรณคำ 9 โรงเรียนบ้านอ้น เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2181. เด็กชายพันนา กนกหงษ์ 10 โรงเรียนบ้านอ้น เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2182. เด็กหญิงพรสุดา เหล่าโก้ก 10 โรงเรียนบ้านอ้น เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2183. เด็กหญิงสุวรรณี จารุกขมูล 10 โรงเรียนบ้านอ้น เมืองอุบลราชธานี หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
2184. เด็กชายจิรศักดิ์ ธนะวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว วารินชำราบ กุดปลาขาว วารินชำราบ
2185. เด็กชายวีรยุทธ หลวงแพ่ง 12 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว วารินชำราบ กุดปลาขาว วารินชำราบ
2186. เด็กชายสยาม ผิวเงินยอง 10 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว วารินชำราบ กุดปลาขาว วารินชำราบ
2187. เด็กชายอัครพล ชิงชัย 10 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว วารินชำราบ กุดปลาขาว วารินชำราบ
2188. เด็กชายอำพล ดีละมุล 11 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว วารินชำราบ กุดปลาขาว วารินชำราบ
2189. เด็กหญิงยุภาภรน์ บุญศิริ 10 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว วารินชำราบ กุดปลาขาว วารินชำราบ
2190. เด็กหญิงอรทัย ทาบรรหาร 10 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว วารินชำราบ กุดปลาขาว วารินชำราบ
2191. เด็กหญิงอรวรรณ แสงงาม 10 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว วารินชำราบ กุดปลาขาว วารินชำราบ
2192. เด็กชายวิศวกร บุระมาด 8 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา วารินชำราบ เกษตรพัฒนา วารินชำราบ
2193. เด็กชายศักดิ์ชัย ธรรมสัตย์ 8 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา วารินชำราบ เกษตรพัฒนา วารินชำราบ
2194. เด็กชายโกวิทย์ วงมาเกษ 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2195. เด็กชายขจรวิทย์ พันธ์เอ็ด 12 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2196. เด็กชายฐิติศักดิ์ จำปาชาติ 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2197. เด็กชายธนดล แสงอรุณ 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2198. เด็กชายธวัชชัย บุญหลาย 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2199. เด็กชายประวิทย์ ทองคำพงษ์ 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2200. เด็กชายพิทักษ์ บัวเขียว 12 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2201. เด็กชายศรัญ บุญญา 12 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2202. เด็กชายศักริน มวนคำ 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2203. เด็กชายศักรินทร์ จิตรมั่น 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2204. เด็กชายสุทธิพงศ์ ทองแสง 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2205. เด็กชายอภิสิทธิ์ ภาลสูญ 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2206. เด็กหญิงน้ำฝน โคตราริน 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2207. เด็กหญิงวรรณษา สนเพลิง 10 โรงเรียนบ้านโนนจิก วารินชำราบ เก่าน้อย วารินชำราบ
2208. เด็กชายโชติพงษ์ พรมบุตร 14 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2209. เด็กชายธนวัฒน์ รักษาไวย์ 14 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2210. เด็กชายสุทิน พุ่มจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2211. เด็กหญิงกิตติยากร ศรีมาธร 11 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2212. เด็กหญิงจินดารัตน์ คำสิงห์ 11 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2213. เด็กหญิงดวงใจ ดีรักษา 11 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2214. เด็กหญิงนริศดา คงสีลา 10 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2215. เด็กหญิงปิยะมาศ สาระบัว 11 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2216. เด็กหญิงวราภรณ์ บรรเทาพล 10 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2217. เด็กหญิงวิยดาพร กองพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2218. เด็กหญิงเวธิดา พิมพะนาม 10 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2219. นางสาวชุติมา แสงงาม 15 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2220. นายธวัชชัย ประทุมแพง 15 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2221. นายวัชระพล หังชาติ 15 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2222. นายวัชระภาท ศรีสะอาด 14 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2223. นายสมาธิ เทพประสิทธิ์ 15 โรงเรียนบ้านคำขวาง วารินชำราบ คำขวาง วารินชำราบ
2224. เด็กชายธนาวุฒิ คำมุงคุล 11 โรงเรียนบ้านบัววัด วารินชำราบ จังกาจิตต์ วารินชำราบ
2225. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์ บัวขาว 11 โรงเรียนบ้านบัววัด วารินชำราบ จังกาจิตต์ วารินชำราบ
2226. เด็กหญิงสุชาดา จงแจ้งกลาง 9 โรงเรียนบ้านบัววัด วารินชำราบ จังกาจิตต์ วารินชำราบ
2227. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จาบไธสง 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2228. เด็กชายเจษฎา คำเคนบ้ง 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2229. เด็กชายตะวัน พุทธาธรรม 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2230. เด็กชายทศพล ศรชัย 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2231. เด็กชายอนุชา ทำคำทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2232. เด็กชายอรรถกร พวงศรี 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2233. เด็กชายอรรถพล ผันผาย 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2234. เด็กชายอาทิตย์ สีชาลู 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2235. เด็กชายเอกราช การุนรัตน์ 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2236. เด็กหญิงชลธิชา สีทากุล 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2237. เด็กหญิงบุษบา ภูมิภักดิ์ 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2238. เด็กหญิงผกาวัลย์ หงษ์ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2239. เด็กหญิงพรชนก ดำริห์ 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2240. เด็กหญิงพรพิกุล ป้อมอาสา 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2241. เด็กหญิงพรวลัย บุญมี 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2242. เด็กหญิงพิไลพร บุญมี 12 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2243. เด็กหิงพัชรินทร์ รอดคำทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนชาด วารินชำราบ ดอนชาด วารินชำราบ
2244. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สายราช 13 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2245. เด็กหญิงณัฐริกา ศรีสวัสดิ์ 14 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2246. เด็กหญิงภัชราภรณ์ มูลอาษา 14 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2247. นางสาวธันย์สิตา เรืองรักษ์วัชร 15 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2248. นางสาวปนัดดา สีใส 17 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2249. นางสาวปภาวดี ธรรมวัติ 17 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2250. นางสาวพิกุล ปัดถาพิมพ์ 16 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2251. นางสาวรัชนีกร ดอนพุทธชา 15 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2252. นางสาวอนงค์ศรี พิทักษา 15 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2253. นายทินวัฒน์ ปุณประวัติ 17 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2254. นายธวัชชัย โพธิกุล 16 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ท่าเมืองใหม่ วารินชำราบ
2255. เด็กชายเจษฎา บัวพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2256. เด็กชายธงชัย เรืองสมบัติ 11 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2257. เด็กชายธนาธิป เถาว์ทุมมา 10 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2258. เด็กชายธัมมนูญ พรมมากอง 10 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2259. เด็กชายธีรพงษ์ แก้วอนันต์ 10 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2260. เด็กชายนพดล ละทะโล 9 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2261. เด็กชายสันติพงษ์ ต่อนคำสนธิ์ 11 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2262. เด็กชายสัมพันธ์ จำปาสา 11 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2263. เด็กชายอนันต์ธชัย มังคะรินทร์ 9 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2264. เด็กชายอัษฎากรณ์ มาลาสาย 11 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2265. เด็กหญิงกิตติยา ประดาจิตร 10 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2266. เด็กหญิงฉันทนี ภูมิภักดิ์ 8 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2267. เด็กหญิงประภาพร จำปาสา 10 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2268. เด็กหญิงปราณปรียา ทาธิสา 8 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2269. เด็กหญิงปิยธิดา ผาวันดี 10 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2270. เด็กหญิงเปรมฤทัย พิมพ์วงศ์ 8 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2271. เด็กหญิงวรานุช สุวรรณ 10 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2272. เด็กหญิงศิรินันท์ พันธ์คำ 10 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2273. เด็กหญิงอริสรา โคตะสา 8 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2274. เด็กหญิงอลิศา พวงจำปา 9 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2275. เด็กหญิงอัญชลี พรมศักดิ์ศรี 10 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2276. เด็กหญิงอาภัสรา ศรีสังปัด 9 โรงเรียนบ้านท่าลาด วารินชำราบ ท่าลาด วารินชำราบ
2277. เด็กชายกษิตินาถ โทตระกูล 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2278. เด็กชายจรัญเพชร มาลีรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2279. เด็กชายชลณธาร จุนทวี 11 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2280. เด็กชายณัฐนันท์ วันทาวัฒน์ 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2281. เด็กชายทศพล ใหญ่ล้ำ 13 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2282. เด็กชายพงศกร อ่อนคำผาง 13 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2283. เด็กชายภาณุเดช แก้วบัวขาว 13 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2284. เด็กชายภาณุวัฒน์ กุลกั้ง 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2285. เด็กชายภูวนาท ดำพะธิก 11 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2286. เด็กชายรุ่งสุริยา คูณปลูก 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2287. เด็กชายวัชระ แก้ววงษา 13 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2288. เด็กชายศรานุวัตร อำคาคูณ 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2289. เด็กชายอธิรักษ์ ยอพันธ์ 13 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2290. เด็กชายเอกนรินทร์ กาคำผุย 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2291. เด็กหญิงกนกพรรณ ปุณประวัติ 10 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2292. เด็กหญิงจันธิลา กาละบุตร 13 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2293. เด็กหญิงจินตนา บุญญา 11 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2294. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชินโชติ 11 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2295. เด็กหญิงปนัดดา จำปางาม 11 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2296. เด็กหญิงพรทิพย์ ทาเคลือบ 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2297. เด็กหญิงเมทินี จำปารัตน์ 11 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2298. เด็กหญิงยุภารัตน์ คำสิงหา 13 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2299. เด็กหญิงวรรณภา อ่อนคำบง 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2300. เด็กหญิงวิกานดา วิษาพรม 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2301. เด็กหญิงวิภาวดี คำหล้า 11 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2302. เด็กหญิงศรุตา ฐานะวันดี 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2303. เด็กหญิงสิริรัตน์ แก้วมาเกิด 11 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2304. เด็กหญิงสุกัญญา สายเคน 12 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2305. เด็กชายชลกานต์ บุญห่อ 11 โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2306. เด็กชายดนุพร ภูสุวรรณ์ 12 โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2307. เด็กชายพิชิตชัย พูลเพิ่ม 11 โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2308. เด็กชายอัคเดช ก้อนทองดี 12 โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2309. เด็กชายเอกสิทธิ์ พูลเพิ่ม 13 โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2310. เด็กหญิงขนิษฐา ชาภูธร 11 โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2311. เด็กหญิงศศิธร เกษมพร 10 โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2312. เด็กหญิงอมิตรา คำประเสริฐ 13 โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2313. เด็กชายอภิวัฒน์ พันธ์เพ็ง 11 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2314. เด็กหญิงสุดใจ แหลมไธสง 13 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2315. เด็กหญิงสุพัตรา ประสารทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง วารินชำราบ ทุ่งเกษม วารินชำราบ
2316. เด็กชายขวัญประชา สุรศรี 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2317. เด็กชายจักร์ ศรีคำ 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2318. เด็กชายณัฐพงษ์ โสภาจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2319. เด็กชายธนพงษ์ ดาประสงค์ 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2320. เด็กชายธัญณธรณ์ ดีใจ 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2321. เด็กชายธินกร สาคำศรี 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2322. เด็กชายนพพร พรมมากอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2323. เด็กชายนัฐกานต์ เลาะบุญ 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2324. เด็กชายพงศธร วงค์นามเถาว์ 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2325. เด็กชายเพชรรัช นินคำแผง 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2326. เด็กชายภารดร วงค์เศรษฐ 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2327. เด็กชายรัฐชัย พวงบุตร 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2328. เด็กชายวัชรชัย ศรีทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2329. เด็กชายวัชรากร ขาวสั้น 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2330. เด็กชายศรีอุบล สีจันดี 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2331. เด็กชายศุภสันฑ์ เถาว์ทุมมา 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2332. เด็กชายสราวุฒิ ลาพรมมา 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2333. เด็กชายสหัสวรรษ นวลเต็ม 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2334. เด็กชายสุพล โยธาจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2335. เด็กชายอธิรุจ สืบศรี 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2336. เด็กชายอนุรักษ์ จำปาจวบ 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2337. เด็กชายเอกพจน์ คำไก่ 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2338. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผลทับทิม 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2339. เด็กหญิงกาญจนา มีศิลป์ 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2340. เด็กหญิงขวัญฤดี อาษาดี 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2341. เด็กหญิงจณิสตา จำปาสา 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2342. เด็กหญิงจีรภา กลมเกลียว 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2343. เด็กหญิงชญานุช ศรีคำ 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2344. เด็กหญิงณรรถพร ปิ่นเกตุ 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2345. เด็กหญิงณัธณี สายราช 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2346. เด็กหญิงทอฝ้น จุยประโคน 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2347. เด็กหญิงนันท์ธิชา ปุณณทรัพย์สิริ 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2348. เด็กหญิงพรชิตา ลาพรมมา 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2349. เด็กหญิงพิมพ์ประภา ทุสะดี 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2350. เด็กหญิงฟาริดา พรหมโพธิ์กลาง 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2351. เด็กหญิงมุทิตา สุภาพ 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2352. เด็กหญิงรสิตา เบ้าทองสา 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2353. เด็กหญิงละมัย นิลคำแผง 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2354. เด็กหญิงสุกัญญา นามลี 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2355. เด็กหญิงหยกสุณา จำปาสา 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2356. เด็กหญิงอรอนงค์ ภูมิภักดิ์ 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2357. เด็กายวรกิจ ขาวสั้น 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2358. นางลี แก้วพิทักษ์ 68 วัดน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2359. นางบัวไล ลาพรหมา 61 วัดน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2360. นางบัวไข สายลาด 59 วัดน้ำเที่ยง วารินชำราบ น้ำเที่ยง วารินชำราบ
2361. เด็กชายจำรัส สังขาว 11 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2362. เด็กชายจิตติพงศ์ สมมาคุณ 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2363. เด็กชายชญานนท์ พุทธาเกิด 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2364. เด็กชายธนากร สุภาการ 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2365. เด็กชายธีรพัทร์ ทีคำแก้ว 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2366. เด็กชายพนากร มุทุวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2367. เด็กชายวสันต์ วารินทร์ 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2368. เด็กชายสมศักดิ์ คำทวี 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2369. เด็กหญิงจุฬารัตน์ ไกรศรีทุม 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2370. เด็กหญิงนภารัตน์ พิทักษ์ 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2371. เด็กหญิงวริษา มีทองเหลา 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2372. เด็กหญิงอุบลวรรณ คำภูมี 9 โรงเรียนบ้านโนนเกษม วารินชำราบ โนนเกษม วารินชำราบ
2373. เด็กชายกิตติพงษ์ พัดทาบ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2374. เด็กชายกิตติพันธ์ ฉันไชย์ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2375. เด็กชายจักรพงษ์ สัมพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2376. เด็กชายเจษฎา ดีโลนงาม 11 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2377. เด็กชายฉัตรชัย จันทร์สอน 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2378. เด็กชายชินวัตร ไกรสีทุม 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2379. เด็กชายณัฐวัฒน์ มะนุพันธ์ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2380. เด็กชายทินกร มาลาสาย 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2381. เด็กชายเทคนิค ดำริห์ 11 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2382. เด็กชายธนากร บุราไกร 11 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2383. เด็กชายธนาพร ทองคำ 13 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2384. เด็กชายธีระพงษ์ แท่นทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2385. เด็กชายบุญญฤทธิ์ ป้อมอาสา 12 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2386. เด็กชายพิทักษ์ มาคำผุย 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2387. เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันดา 12 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2388. เด็กชายรติพงษ์ คำภูรี 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2389. เด็กชายวัชรพงษ์ เพ็ชรรักษา 11 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2390. เด็กชายวิศรุต มานัตถุ 12 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2391. เด็กชายแสงอรุณ พัดทาบ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2392. เด็กชายอนุวัฒน์ ผิวประทุม 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2393. เด็กชายอานนท์ ผุยอ่อน 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2394. เด็กชายอาหลง แซ่ลี 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2395. เด็กหญิงกนกวรรณ เถาว์ทุมมา 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2396. เด็กหญิงกิ่งฟ้า จุลศรี 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2397. เด็กหญิงฉันทนา วันนา 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2398. เด็กหญิงฐิติภา พิมพ์สุทธิ์ 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2399. เด็กหญิงพลอยไพลิน สุธรรมา 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2400. เด็กหญิงพัชราภา พรมแสวง 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2401. เด็กหญิงแพรพลอย กุนนอก 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2402. เด็กหญิงไพจิตร บุริวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2403. เด็กหญิงรสสุคนธ์ บุราเลข 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2404. เด็กหญิงรัตติยา ศรีภิรมย์ 11 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2405. เด็กหญิงรุจิรา โทนไทย 12 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2406. เด็กหญิงเรวดี มะลิพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2407. เด็กหญิงวนาลักษณ์ บันลือ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2408. เด็กหญิงวรัญญา จุตโน 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2409. เด็กหญิงศรัญยา แก้วพิจิตร 12 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2410. เด็กหญิงศศิมา ภูเกิด 11 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2411. เด็กหญิงสุดาทิพย์ บุญเททิน 12 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2412. เด็กหญิงสุพัตรา พรมมาบุตร 14 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2413. เด็กหญิงสุพัตรา ประสพศิลป์ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2414. เด็กหญิงสุภาพร จันทะไพ 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2415. เด็กหญิงสุภิทธา พันธะนู 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2416. เด็กหญิงโสรญา บุญมานนท์ 14 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2417. เด็กหญิงอรวรรณ อุดาหน 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย วารินชำราบ โนนทรายน้อย วารินชำราบ
2418. เด็กชายโกสินทร์ พินิจกุล 12 โรงเรียนประชารัฐ วารินชำราบ โนนใหญ่ วารินชำราบ
2419. เด็กชายพัชรพล มูลไธสง 8 โรงเรียนประชารัฐ วารินชำราบ โนนใหญ่ วารินชำราบ
2420. เด็กชายพิเชษฐ บำรุงศิลป์ 11 โรงเรียนประชารัฐ วารินชำราบ โนนใหญ่ วารินชำราบ
2421. เด็กหญิงวริศรา สวัสดี 10 โรงเรียนประชารัฐ วารินชำราบ โนนใหญ่ วารินชำราบ
2422. เด็กชายกฤษฎา สายราช 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2423. เด็กชายกิตติพิชญ์ โสพัฒน์ 12 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2424. เด็กชายกิตติศักดิ์ ผลประเสริฐ 12 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2425. เด็กชายจิรายุทธ ไชยวงค์ 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2426. เด็กชายเจษฎาภรณ์ คุฒนา 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2427. เด็กชายชัยณรงค์ แซดลำ 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2428. เด็กชายณัฐภัทร สีสังปัด 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2429. เด็กชายธนากร ตุ่นเตี้ย 12 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2430. เด็กชายธนากร รอดคำทุย 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2431. เด็กชายธรรณาธรณ์ อาตขัน 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2432. เด็กชายนัฒพงษ์ เถาว์ทุมมา 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2433. เด็กชายนัยสิทธิ์ วงศืคำเหลา 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2434. เด็กชายพงพัฒน์ พรมแสง 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2435. เด็กชายเมธี โพธิ์ทอง 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2436. เด็กชายวสันต์ ทองคำพวง 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2437. เด็กชายวุฒิสิทธิ์ อรัญหล้า 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2438. เด็กชายศราวุธ ชะคำรอด 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2439. เด็กชายสัชฌุกร ชาชุมพร 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2440. เด็กชายเอกพล จำปาสา 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2441. เด็กชายเอกรัตน์ หนองนา 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2442. เด็กหญิงกรกนก สายลาด 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2443. เด็กหญิงกฤษณา โคตะสา 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2444. เด็กหญิงกิติยา ใจเป็น 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2445. เด็กหญิงชุติมา เกษศิริ 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2446. เด็กหญิงชุติมาศ วงษาเสน 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2447. เด็กหญิงดวงฤดี ลาพรมมา 9 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2448. เด็กหญิงเบญจมาศ ไตรจอหอ 9 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2449. เด็กหญิงพานแก้ว แก้วพงพาน 12 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2450. เด็กหญิงพิมลวรรณ กัณหารินทร์ 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2451. เด็กหญิงพิศมัย ภูมิภักดิ์ 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2452. เด็กหญิงมานิดา ชูกร 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2453. เด็กหญิงวภาลักษณ์ เบ้ามณี 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2454. เด็กหญิงวาสนา รอดคำทุย 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2455. เด็กหญิงวิชุดา สีแสง 9 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2456. เด็กหญิงวิยะดา ทองคำตอน 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2457. เด็กหญิงวิลัยภรณ์ ป้อมอาสา 12 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2458. เด็กหญิงศิรินภา ชัยยอง 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2459. เด็กหญิงสิราวรรณ อุทัยศรี 9 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2460. เด็กหญิงสิริยา ศรีแก้ว 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2461. เด็กหญิงสุกัญญา พัดทาบ 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2462. เด็กหญิงสุมิตตา สายราช 12 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2463. เด็กหญิงสุมิตรา คำศรีสุข 9 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2464. เด็กหญิงสุวรรณี ใยขัน 10 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2465. เด็กหญิงอรวรา ศรีจันดี 12 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2466. เด็กหญิงอรอนงค์ หิปะนัติ 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2467. เด็กหญิงอารียา มาลาสาย 11 โรงเรียนบ้านถ่อน วารินชำราบ บ้านถ่อน วารินชำราบ
2468. เด็กชายจตุพงษ์ เรือนชิน 10 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2469. เด็กชายธนากร วังคะฮาด 11 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2470. เด็กชายนิคม สมอาจ 10 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2471. เด็กชายพรรณา จันทร์ดี 9 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2472. เด็กชายพันเพชร บุดดีเหมือน 11 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2473. เด็กชายราเชนทร์ ด้วงทอง 10 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2474. เด็กหญิงชไมพร จันทะคำภา 12 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2475. เด็กหญิงชาลิสา เจริญพาน 10 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2476. เด็กหญิงนัดดา บริบาล 10 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2477. เด็กหญิงบุญแพง อวนอบ 9 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2478. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ ทะบุระกรณ์ 10 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2479. เด็กหญิงสุดารัตน์ ดำพะทิก 12 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2480. เด็กหญิงสุภาดา มิ่งมูล 10 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2481. เด็กหญิงอุดมพร ขันทอง 10 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง วารินชำราบ บ้านแฮ วารินชำราบ
2482. เด็กชายพิชัย พุฒทอง 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2483. เด็กชายสุทธิพรรณ สุณูพัฒน์ 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2484. เด็กชายอภิศักดิ์ ญารักษา 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2485. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ พันโท 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2486. เด็กหญิงชลลดา ดวงพวง 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2487. เด็กหญิงนพมาศ ไทยงูเหลือม 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2488. เด็กหญิงนันธิกาญจน์ นิลลิ 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2489. เด็กหญิงเบ็ญจพร พันธุ์สี 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2490. เด็กหญิงพัชรา พาลัง 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2491. เด็กหญิงสุพรรษา หาญชาติ 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2492. เด็กหญิงอทิตยา ตาใย 12 โรงเรียนบ้านกุดชุม วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2493. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ผิวทอง 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2494. เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2495. เด็กชายทวีศักดิ์ อัตราช 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2496. เด็กชายธนากร เกตุวัตร 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2497. เด็กชายธัญญา กิ่งมาลา 14 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2498. เด็กชายธีรพล รักษา 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2499. เด็กชายธีรศักดิ์ เทศนา 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2500. เด็กชายพุฒิพงษ์ แก้วคำบัน 14 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2501. เด็กชายภานุวัฒน์ จิตจักร์ 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2502. เด็กชายยุทธนา แก้วคำบัน 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2503. เด็กชายวันเฉลิม ตระการจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2504. เด็กชายศรชัย สุตาสุข 14 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2505. เด็กชายศักดิ์ศรี มาคำผุย 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2506. เด็กชายสุรเชษฐ์ ภาพประกอบ 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2507. เด็กชายเสริมศักดิ์ ศริประดับ 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2508. เด็กชายแสวง มาคำผุย 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2509. เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญช่วย 14 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2510. เด็กหญิงขนิษฐา จิตจักร์ 14 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2511. เด็กหญิงคณิดา ใจกล้า 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2512. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ การุณรัตน์ 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2513. เด็กหญิงเจนจิรา หมอนพังเทียม 14 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2514. เด็กหญิงน้ำฝน กุลบุดดี 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2515. เด็กหญิงน้ำฝน วงเวียน 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2516. เด็กหญิงนิตยา พลสวัสดิ์ 14 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2517. เด็กหญิงนิตยา คำอำ 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2518. เด็กหญิงนิตยา ดอกแก้ว 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2519. เด็กหญิงนีรพัฒน์ สุตาสุข 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2520. เด็กหญิงนุจรินทร์ ศิริเทพ 14 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2521. เด็กหญิงบุษกร ศิริเทพ 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2522. เด็กหญิงปะลิตา ห้าวหัน 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2523. เด็กหญิงปัญญาพร ดอกแก้ว 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2524. เด็กหญิงเปมิกา ไชยทอง 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2525. เด็กหญิงพรพรรณ เพ่งพิศ 14 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2526. เด็กหญิงพรพรรณ สิงห์ยอง 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2527. เด็กหญิงเพชรมณี ทอนทอง 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2528. เด็กหญิงเมทา พวงเงิน 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2529. เด็กหญิงเลนุกา พวงเงิน 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2530. เด็กหญิงวิชุดา ทาประดิษฐ์ 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2531. เด็กหญิงวิไล คำแพงจิน 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2532. เด็กหญิงศิริอร ศิริเทพ 14 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2533. เด็กหญิงสโรชา คำลือ 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2534. เด็กหญิงสันย์ศนี สัตย์ฒุชน 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2535. เด็กหญิงสุกัญญา ทาคำมอง 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2536. เด็กหญิงสุพัตรา มิ่งขวัญ 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2537. เด็กหญิงโสรยา สัตย์ฒุชน 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2538. เด็กหญิงอภินันท์ กิ่งมาลา 12 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2539. เด็กหญิงอารยา บุญเย็น 11 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2540. เด็กหญิงไอรดา ไกรคุ้ม 13 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2541. เด็กชายธวัชชัย ยะงาม 10 โรงเรียนบ้านนาสะแบง วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2542. เด็กหญิงกาญจนา กาญจนะวงค์ 10 โรงเรียนบ้านนาสะแบง วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2543. เด็กหญิงโสรยา ทาคำรอด 11 โรงเรียนบ้านนาสะแบง วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2544. เด็กชายเจษฎา โคมชัย 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2545. เด็กชายนัทธพล จันอาจ 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2546. เด็กชายบงการ แสงกล้า 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2547. เด็กชายภูริเดช ศิริเทพ 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2548. เด็กชายมานะ กตารัฒน์ 11 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2549. เด็กหญิงกรนิกา สิงขรแก้ว 11 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2550. เด็กหญิงฐิดาพร จันอาจ 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2551. เด็กหญิงณัฐริกา พันธะสา 11 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2552. เด็กหญิงนริศรา จันทวี 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2553. เด็กหญิงนัยนา แสงกล้า 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2554. เด็กหญิงไพริน สมนะคีรี 11 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2555. เด็กหญิงมิ่งเมือง โพนยาง 11 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2556. เด็กหญิงรัตนพร ทองมา 11 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2557. เด็กหญิงวราพร คำประสงค์ 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2558. เด็กหญิงศิริลักษณ์ มิ่งขวัญ 11 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2559. เด็กหญิงสุพัตรา มลเทียนอาจ 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2560. เด็กหญิงสุวิมล ไทยชะนะ 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2561. เด็กหญิงอารีญา ถิ่นขาม 12 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2562. เด็กชายกฤตินัย ปานช้าง 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2563. เด็กชายเกริกพล วงศ์ปัญญา 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2564. เด็กชายเกรียงศักดิ์ อาจใจ 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2565. เด็กชายคมสันต์ ภาแกดำ 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2566. เด็กชายจารุเดช ผลาสงค์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2567. เด็กชายเจษฎา ธานี 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2568. เด็กชายเจษฎา ตรีรักษา 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2569. เด็กชายชัชวาลย์ จิ๋วปัญญา 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2570. เด็กชายไชยา ชนะเนตร 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2571. เด็กชายไชยา แสงกล้า 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2572. เด็กชายณัฐ นาคำมูล 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2573. เด็กชายณัฐพล ตีบนอก 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2574. เด็กชายณัฐพล อุ้ยปัดณาวค์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2575. เด็กชายตะวัน ศรไชย 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2576. เด็กชายธงชัย กัลยาคำ 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2577. เด็กชายธนกฤต จำปามูล 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2578. เด็กชายธนพนธ์ ผานุธิ 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2579. เด็กชายธนาวุฒิ นวลศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2580. เด็กชายธีรศักดิ์ จันทร์พวง 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2581. เด็กชายนพรัตน์ นาคำมุล 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2582. เด็กชายพงษธรณ์ แสงกล้า 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2583. เด็กชายพรชัย กุลาราช 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2584. เด็กชายพีระพล อ่างคำหงษ์ 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2585. เด็กชายโพชฌงค์ พิมพ์สุตะ 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2586. เด็กชายภัทรพงษ์ พินัส 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2587. เด็กชายราชันย์ รอดคำทุย 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2588. เด็กชายวรวุฒิ อุทัยกรณ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2589. เด็กชายวันชัย เพ็งอ่อนเนตร 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2590. เด็กชายวิศรุต หมั่นสิงห์ 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2591. เด็กชายวีรพันธ์ จันทร์พวง 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2592. เด็กชายศรัณย์ มณีเนตร 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2593. เด็กชายศราวุธ ศรไชย 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2594. เด็กชายศราวุธ อินราม 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2595. เด็กชายศักดิ์ดา ศรไชย 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2596. เด็กชายศักดิ์ดา วันทาสุข 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2597. เด็กชายอภิสิทธิ์ คำนวณ 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2598. เด็กชายอานนท์ กะการดี 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2599. เด็กชายอำนวย ดวงบุบผา 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2600. เด็กหญิงกนกวรรณ สิงโต 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2601. เด็กหญิงกรรณิกา แก้บัวสา 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2602. เด็กหญิงกฤติยา แพงศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2603. เด็กหญิงกัญญาวรรณ บุตรชัย 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2604. เด็กหญิงกันติยา แสงงาม 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2605. เด็กหญิงกาญจนา เหลาสาร 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2606. เด็กหญิงเกศราภรณ์ ชนะเนตร 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2607. เด็กหญิงจริยา ยืนยง 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2608. เด็กหญิงจิตราพร แสงงาม 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2609. เด็กหญิงจิราพร โอภาส 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2610. เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วบุญเรือง 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2611. เด็กหญิงญาณินทร์ แสงกล้า 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2612. เด็กหญิงทิพย์ติยา กาหลง 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2613. เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วใสย์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2614. เด็กหญิงธารทิพย์ แก้วก่ำ 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2615. เด็กหญิงนฤดี วุฒิพรม 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2616. เด็กหญิงน้ำฝน คะสุดใจ 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2617. เด็กหญิงนิภาพร อุทัยกรณ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2618. เด็กหญิงบังอร สมดี 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2619. เด็กหญิงบุษบา สทากุล 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2620. เด็กหญิงบุษยา ธานี 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2621. เด็กหญิงปารุดา อักษรชัย 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2622. เด็กหญิงปิ่นแก้ว ไชยวงษ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2623. เด็กหญิงเปรมมิกา สังฆะเพศ 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2624. เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทร์พวง 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2625. เด็กหญิงพัชราวรรณ พรประเสริฐศิริ 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2626. เด็กหญิงพัชรินทร์ สิทธิโชค 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2627. เด็กหญิงลลิตา วันทาสุข 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2628. เด็กหญิงลลีวรรณ หมั่นการ 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2629. เด็กหญิงวรรณฉวี ทาเงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2630. เด็กหญิงวรรณนิดา วันทาสุข 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2631. เด็กหญิงวันวิสา ยืนยง 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2632. เด็กหญิงสมฤดี ส่งเสริม 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2633. เด็กหญิงสาวิกา จันทพลง 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2634. เด็กหญิงสุนิศา ธานี 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2635. เด็กหญิงสุพรรษา วิชัยภาพ 13 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2636. เด็กหญิงสุภา แสวงหา 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2637. เด็กหญิงสุภารัตน์ กิ่งทวยหาร 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2638. เด็กหญิงสุรางคณา ประสมศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2639. เด็กหญิงอลิสา กุลาราช 14 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2640. เด็กหญิงอารี แสงกล้า 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2641. เด็กหญฺงพิชญ์สินี กันหาสาย 12 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล วารินชำราบ ปากกุดหวาย วารินชำราบ
2642. เด็กชายกฤษฎาภรณ์ อ่อนสค 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2643. เด็กชายเกตุเพชร ศรีพรรณา 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2644. เด็กชายคิมหันต์ ทากำห่อ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2645. เด็กชายจักรพงศ์ พัฒพันธ์ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2646. เด็กชายชัยนนท์ รัตนวงศ์ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2647. เด็กชายชัยวัฒน์ องค์พายัพชัย 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2648. เด็กชายชินวัฒน์ เอกสาร 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2649. เด็กชายณัฐพล สุริยะวงษ์ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2650. เด็กชายตะวัน กรีเมฆ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2651. เด็กชายทับไท โททอง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2652. เด็กชายธนชาต โพติยะ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2653. เด็กชายธนพล พุตรตาล 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2654. เด็กชายธนากรณ์ ทางทอง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2655. เด็กชายธนาวัฒน์ แม่นมั่น 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2656. เด็กชายธารา สาสิงห์ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2657. เด็กชายธีระวัฒน์ จันพรมมา 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2658. เด็กชายนัทธพงศ์ ยิ่งเกียรตินนท์ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2659. เด็กชายเบญจมาศ ศรีแก้วกูล 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2660. เด็กชายปิยะวัฒน์ มุ่งสุขใจ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2661. เด็กชายพีรพัฒน์ เมฆก๋อม 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2662. เด็กชายพีระภาส สายสุ้ย 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2663. เด็กชายเพชรรัตน์ ปุญญพัชรกุล 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2664. เด็กชายมลฑล พรหมดี 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2665. เด็กชายมาร์คคพล สุทธิพงษ์ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2666. เด็กชายลัทธพล ทองแก้ว 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2667. เด็กชายวรพงษ์ กล้าปราบ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2668. เด็กชายวรวัฒน์ วรธงไชย 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2669. เด็กชายวัชระ อัมพุนันท์ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2670. เด็กชายวีระพล สังข์ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2671. เด็กชายวีระวัฒน์ สิงห์คำ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2672. เด็กชายวุฒิไกร ทองใฮ้ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2673. เด็กชายศตานนท์ นนทะนำ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2674. เด็กชายศิลศรัณย์ เทียมคำ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2675. เด็กชายศุภกร สองสี 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2676. เด็กชายศุภชัย ดวงศรี 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2677. เด็กชายศุรวุฒิ ศรีดา 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2678. เด็กชายสามารถ เสือจ้อย 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2679. เด็กชายสุจินดา ถึงแสง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2680. เด็กชายสุริยัน แต้มบุญนาค 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2681. เด็กชายอภินันต์ ทะวงษา 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2682. เด็กชายอภิรักษ์ บุญปัญญา 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2683. เด็กชายอมรเทพ คำเลิศ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2684. เด็กชายอริสรา สนตะคุ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2685. เด็กหญิงกัลยา การกล้า 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2686. เด็กหญิงเกษนรินทร์ สิงห์หมุ่ย 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2687. เด็กหญิงเกษราภรณ์ ทุมมากรณ์ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2688. เด็กหญิงชนัญญา เชื้อเหรียญทอง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2689. เด็กหญิงชลธิดา ทองกลึง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2690. เด็กหญิงชาวดี ใจน้อย 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2691. เด็กหญิงเฌอมาลย์ ใจบุญสวัสดิ์ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2692. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ภูโท 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2693. เด็กหญิงณัฏฐนิช ผาสุก 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2694. เด็กหญิงณิชา เสมอภาค 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2695. เด็กหญิงเณศรา ไขแสง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2696. เด็กหญิงดาราวลี พรมทอง 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2697. เด็กหญิงธิดารัตน์ บังศรี 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2698. เด็กหญิงธิดารัตน์ เผ่าภูรี 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2699. เด็กหญิงธีญวรัตน์ อาจสม 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2700. เด็กหญิงธีมาพร อภิพาณิชย์โชติกุล 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2701. เด็กหญิงธีมาพร บุดดี 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2702. เด็กหญิงนานา โสภาพิศ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2703. เด็กหญิงนิลเนตร ทามาศ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2704. เด็กหญิงปริยกร ทุมมากรณ์ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2705. เด็กหญิงปรียามาศ วงศ์สิกุล 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2706. เด็กหญิงปวีนา ศิริมา 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2707. เด็กหญิงพนมพร เชิดชู 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2708. เด็กหญิงพรชนก ภูรินิธิพล 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2709. เด็กหญิงพัชรินทร์ พวงผกา 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2710. เด็กหญิงพิมระพัฒน์ ปวะภูโต 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2711. เด็กหญิงเพชรรัตน์ พรมรัตน์ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2712. เด็กหญิงภัณฑิรา ยาเลิศ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2713. เด็กหญิงภัสราภร เจนจัดการ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2714. เด็กหญิงมันตรินี สีพันนา 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2715. เด็กหญิงเมษาสวรรค์ ไชยวงศ์ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2716. เด็กหญิงยุพารัตน์ ชาวสวน 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2717. เด็กหญิงรุจิรา คชรักษ์ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2718. เด็กหญิงลลนา คุ้มนุ่น 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2719. เด็กหญิงลักษิกา สุภา 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2720. เด็กหญิงวราพร สระศรี 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2721. เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณา 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2722. เด็กหญิงศศินันท์ กมลคร 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2723. เด็กหญิงศศิประภา สันติกุลธานี 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2724. เด็กหญิงศิริรัตน์ กัญญามา 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2725. เด็กหญิงศิริวิมล เนตรแสง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2726. เด็กหญิงศุภธิดา ทองลาด 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2727. เด็กหญิงสิริมา หยุดชม 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2728. เด็กหญิงสุจิตตา อังคุระศรี 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2729. เด็กหญิงสุดารัตน์ วุฒิพรหม 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2730. เด็กหญิงสุภาวดี ศรีทน 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2731. เด็กหญิงอทิตยา ออมชาติ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2732. เด็กหญิงอนุธิดา กุจะพันธ์ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2733. เด็กหญิงอภิญญา ธรรมกันหา 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2734. เด็กหญิงอารีรัตน์ อุ่นคำ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2735. เด็กหญิงอุบลวรรณ เสมอสุข 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2736. เด็กหญิงเอื้อมภรณ์ คุณสมบัติ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2737. เด็กชายบุญญฤทธิ์ ทวียุทธศักดิ์ 13 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2738. เด็กชายพลากร คำปูน 14 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2739. เด็กชายพิฒเนศ จันทร์จิตร 14 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2740. เด็กชายภูธฤทธิ์ ทราจารวัตร 10 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2741. เด็กชายวงศธร ศรีสุวรรณ์ 10 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2742. เด็กชายวิษณุ ด้วงพรหม 10 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2743. เด็กชายวุฒินันท์ ศิริมา 13 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2744. เด็กชายวุฒิศักดิ์ คำโกน 12 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2745. เด็กชายสถาพร รอดภัย 10 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2746. เด็กชายสุรเชษฐ์ มีมาก 14 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2747. เด็กหญิงกุลธิดา ขุนเดช 12 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2748. เด็กหญิงจิรารินทร์ ปุยฝ้าย 11 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2749. เด็กหญิงณิชนันท์ แสงงาม 11 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2750. เด็กหญิงธัญญารัตน์ มงคลแม้น 13 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2751. เด็กหญิงปิยะฉัตร คำพู 9 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2752. เด็กหญิงอารีลักษ์ ดีสมสกุลพันธ์ 12 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2753. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ แสนทวีสุข 13 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2754. เด็กชายณัฐวัตร ทองหล่อ 13 โรงเรียนวิจิตราพิทยา วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2755. เด็กชายบรรลุสิทธิ์ เดยังรัมย์ 13 โรงเรียนวิจิตราพิทยา วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2756. เด็กหญิงกิจติมา ดวงบุบผา 13 โรงเรียนวิจิตราพิทยา วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2757. เด็กหญิงจิตรสุดา สืบศรี 14 โรงเรียนวิจิตราพิทยา วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2758. เด็กหญิงนุจรี กันภัย 13 โรงเรียนวิจิตราพิทยา วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2759. เด็กหญิงรัศมี ทะคำสอน 13 โรงเรียนวิจิตราพิทยา วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2760. เด็กหญิงวาสนา ทองแท้ 13 โรงเรียนวิจิตราพิทยา วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2761. เด็กหญิงสายทิพย์ มะณีสังข์ 13 โรงเรียนวิจิตราพิทยา วารินชำราบ ผาสุการาม วารินชำราบ
2762. เด็กชายอานนท์ ศรีภักดี 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2763. เด็กหญิงเกษมณี ปะถะมา 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2764. เด็กหญิงชนนิกานต์ ดำพะธิก 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2765. เด็กหญิงโชติกา ดำพะธิก 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2766. เด็กหญิงนิลุบล แผ่นผา 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2767. เด็กหญิงพงศ์พรรณ ภาวสุข 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2768. เด็กหญิงรัชนี ทองก้าว 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2769. เด็กหญิงวิจิตรา บรรทะท้าว 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2770. เด็กหญิงวิภา แสงบุตร 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2771. เด็กหญิงศิรินภา จันทะบุตร 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2772. เด็กหญิงสุธาธาร โอบอ้วน 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2773. เด็กหญิงอภิญญา อ่วมอ่ำ 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2774. เด็กหญิงอรพรรณ บุญไพโรจน์ 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2775. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ มะโนนึก 14 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2776. นางสาวกรรณิกา ภูมิคำ 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2777. นางสาวคชาภรณ์ คงสีลา 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2778. นางสาวจันทร์นภา จันทร์หอม 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2779. นางสาวจิราภรณ์ แสงโมลา 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2780. นางสาวเจนจิรา พันทวงศ์ 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2781. นางสาวดวงหทัย ราชชื่น 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2782. นางสาวนันธิดา พุ่มพฤกษา 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2783. นางสาวนิตยา อุทุมพันธ์ 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2784. นางสาวพรทิพย์ ศรีภักดี 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2785. นางสาวพรนภา สัทธรรม 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2786. นางสาวยุวดี สัทธรรม 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2787. นางสาวรุ่งทิพย์ บุเงิน 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2788. นางสาววิไลวรรณ แสงงาม 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2789. นางสาวอนุชิดา โชคเจริญ 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2790. นายจิรัฏธิติกาล อุตมะ 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2791. นายธนัญ วงศ์ศรีพรม 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2792. นายนนทวัฒน์ สมบุญโสด 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2793. นายนรินทร์ บันทะท้าว 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2794. นายภาคิไนย ปะถะมา 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2795. นายวัชรปกรณ์ ปะถะมา 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2796. นายวัชระ สร้อยผาบ 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2797. นายวัฒนา ศิริมา 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2798. นายสิทธิชัย ครุฑรักษา 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2799. นายสุทิน โทถม 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2800. นายสุนันท์ พันธ์โมลา 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2801. นายอวยชัย มาทวี 15 โรงเรียนบ้านโนนแดง วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2802. เด็กชายคมกฤช สิงหเดช 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2803. เด็กชายคมสันต์ โสภาสิน 14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2804. เด็กชายชาตรี ไชยผา 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2805. เด็กชายณัชพล ศิริมูล 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2806. เด็กชายปิยะพงษ์ นามสิน 14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2807. เด็กชายพงศธร ผาดี 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2808. เด็กชายรฐนนท์ เปี่ยมสติ 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2809. เด็กชายศราวุธ แสวงวงศ์ 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2810. เด็กหญิงจารุวรรณ รองเมือง 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2811. เด็กหญิงชญาดา มุสิกาวัน 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2812. เด็กหญิงเบญจมาศ สารทอง 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2813. เด็กหญิงปรินธร กุจะพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2814. เด็กหญิงปาริชาติ พัฒนพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2815. เด็กหญิงพรชนก เดชทวี 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2816. เด็กหญิงพรชิตา ด้วงทอง 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2817. เด็กหญิงพรสุภัค คำแน่น 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2818. เด็กหญิงพัชนี จรรยากรณ์ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2819. เด็กหญิงมณี แผ่นผา 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2820. เด็กหญิงวรรณษา จันทะโคตร 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2821. เด็กหญิงศิริวัฒนา สพสิงห์ 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2822. เด็กหญิงสายธาร สำราญชื่น 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2823. เด็กหญิงสุนิษา ดวงศรี 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2824. เด็กหญิงสุภาพร บุญไพโรจน์ 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2825. เด็กหญิงสุรัตณา วงศ์ใหญ่ 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2826. เด็กหญิงสุริตา โสภาสิน 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2827. เด็กหญิงอรอนงค์ ผามบน 11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2828. เด็กชายกิตติศักดิ์ คำลือ 9 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2829. เด็กชายภานุวัฒน์ ธิอามาตร์ 11 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2830. เด็กชายสุทธิพงษ์ สายงาม 11 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2831. เด็กหญิงนันทิยา กุจะพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2832. เด็กหญิงปัณฑิตา คงคาพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2833. เด็กหญิงพิชญธิดา คำภาทู 11 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2834. เด็กหญิงอรพินท์ คงคาพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา วารินชำราบ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
2835. เด็กชายพงศกร พิศวงษ์ 11 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง วารินชำราบ วังกางฮุง วารินชำราบ
2836. เด็กหญิงชฎาพร ยวนไธสงค์ 11 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง วารินชำราบ วังกางฮุง วารินชำราบ
2837. เด็กหญิงอรวรรณ คำเชื้อ 11 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง วารินชำราบ วังกางฮุง วารินชำราบ
2838. เด็กชายก้องหล้า ราชวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2839. เด็กชายคงพงศธร สีทากุล 12 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2840. เด็กชายจินไตร สายแจ้ 11 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2841. เด็กชายนันทกร สัตย์ธรรม 11 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2842. เด็กชายพงษ์สิทธิ์ มุ่งเผ้ากลาง 11 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2843. เด็กชายสมบัติ ป้องคำกวย 13 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2844. เด็กหญิงขจีพรรณ แสนทวีสุข 10 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2845. เด็กหญิงธิติญา มาคูณตน 10 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2846. เด็กหญิงบูรพา แก้วมุกดา 12 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2847. เด็กหญิงลูกน้ำ แสนทวีสุข 11 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2848. เด็กหญิงสายธาร คำสิงหา 11 โรงเรียนบ้านจั่น วารินชำราบ ศรีจันทราราม วารินชำราบ
2849. เด็กชายดนัยเทพ โคตรทาริน 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2850. เด็กชายทัตเทพ ทองอ่อน 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2851. เด็กชายธนพล บัวงาม 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2852. เด็กชายธนภัสสร์ แก้วเคนมา 11 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2853. เด็กชายธนาพร ขันรักษา 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2854. เด็กชายพิชิตชัย คูณปลูก 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2855. เด็กชายภูษิตย์ ฝักแต้ 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2856. เด็กชายมังกรทอง สายยืน 11 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2857. เด็กชายรัฐภูมิ ผลภักดี 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2858. เด็กชายวีรศักดิ์ จันทพวง 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2859. เด็กชายศักดิ์ศรีเจริญ ดวงสนิท 11 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2860. เด็กชายสมัย หงษ์ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2861. เด็กชายสหภาพ เจริญยุทธ 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2862. เด็กชายสุธี พะดาพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2863. เด็กชายอดิศักดิ์ โทพิลา 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2864. เด็กชายอภิชาติ พอพรม 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2865. เด็กชายอลงกรณ์ เลขะสันต์ 11 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2866. เด็กชายอานนท์ ดาทวี 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2867. เด็กชายเอกชัย บรรเทา 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2868. เด็กหญิงจิราพร นาสิงห์ขันธ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2869. เด็กหญิงชลธิชา แก้วเคนมา 11 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2870. เด็กหญิงชลิดา โสชะดา 11 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2871. เด็กหญิงชุติมา คูณปลูก 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2872. เด็กหญิงณัฐธิดา โคตรธาริน 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2873. เด็กหญิงนนทิญา สีลาบุตร 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2874. เด็กหญิงบุษราภรณ์ วิลุน 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2875. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ขันหลวง 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2876. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โคตรธาริน 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2877. เด็กหญิงยุพารัตน์ มีแววแสง 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2878. เด็กหญิงรุ่งนภา ศาลาทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2879. เด็กหญิงลักษณ์นารา สีทา 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2880. เด็กหญิงวนิดา คำลาจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2881. เด็กหญิงวาสนา ดวงสนิท 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2882. เด็กหญิงศศินา สีลาบุตร 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2883. เด็กหญิงศิริยากร ไพกะเพศ 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2884. เด็กหญิงสุกัญญา แก้วแรมเรือน 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2885. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2886. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย กาทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2887. เด็กหญิงอรอนงค์ ดวงสนิท 10 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2888. เด็กหญิงอรัญญา ทาศิริ 11 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2889. เด็กหญิงอาทิตยา ดวงแสงจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) วารินชำราบ หนองคู วารินชำราบ
2890. เด็กชายกฤษฎา แก้ววงศ์ษา 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2891. เด็กชายตะวัน มณี 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2892. เด็กชายรัฐศาสตร์ นิลเกษ 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2893. เด็กชายวิเชียร พงจำปา 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2894. เด็กชายศักดิ์มงคล คำพิทุย 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2895. เด็กชายสุนันท์ สายหลง 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2896. เด็กหญิงจันทร์จิรา แก่นมั่น 13 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2897. เด็กหญิงจุฑามาศ วันดี 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2898. เด็กหญิงธิดารัตน์ ริ้วทอง 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2899. เด็กหญิงปณิดา ศรีสมบุตร 12 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2900. เด็กหญิงปนัดดา พิลาศาสตร์ 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2901. เด็กหญิงปัทมพรรณ พิมพ์สมโภชน์ 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2902. เด็กหญิงปิยะธิดา มะลีจันทร์ 13 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2903. เด็กหญิงผกาวรรณ จันทร์สิงห์ 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2904. เด็กหญิงเพ็ญนภา ทุมมาบัติ 13 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2905. เด็กหญิงมลฤดี ปิรัง 12 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2906. เด็กหญิงวรรณิษา เหง้าแก้ว 13 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2907. เด็กหญิงวรรวิสา นามณี 12 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2908. เด็กหญิงอภิญญา พิลาศาสตร์ 11 บ้านบาก วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2909. เด็กชาย.อดิศักด์ พิฬาศาสตร์ 10 บ้านหนองบัวแดนเกษม วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2910. เด็กชายบัณทัต โทนะบุตร 12 บ้านหนองบัวแดนเกษม วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2911. เด็กชายสกาย สุดยอด 11 บ้านหนองบัวแดนเกษม วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2912. เด็กชายสนธยา แดงด้วง 13 บ้านหนองบัวแดนเกษม วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2913. เด็กหญิงปริตา ทองปัญญา 12 บ้านหนองบัวแดนเกษม วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2914. เด็กหญิงพัชรี เงินหมื่น 13 บ้านหนองบัวแดนเกษม วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2915. เด็กหญิงเมธิตา วรรณพาล 10 บ้านหนองบัวแดนเกษม วารินชำราบ หนองบัว วารินชำราบ
2916. เด็กชายกฤษณะ จันลออ 13 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2917. เด็กชายกฤษณะ ศรียา 13 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2918. เด็กชายกันตวิชญ์ เสนภักดี 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2919. เด็กชายกิตติศักดิ์ สงสาร 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2920. เด็กชายคงสิทธิ์ น้อยวรรณะ 13 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2921. เด็กชายจักริน วังศรีแก้ว 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2922. เด็กชายฉัตรมงคล พรมสากล 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2923. เด็กชายชัชวาล ทองภูบาล 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2924. เด็กชายณัฐกรณ์ จรทะผา 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2925. เด็กชายดนุเดช สายลาด 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2926. เด็กชายดนุพร ผายดี 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2927. เด็กชายธนกฤต สารีคำ 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2928. เด็กชายธนกิจ รากแก้ว 9 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2929. เด็กชายธนพล โสรส 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2930. เด็กชายธนากร ด่านอุดม 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2931. เด็กชายธนาดล ชาชุมพร 13 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2932. เด็กชายธวัชชัย กะระวิชัย 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2933. เด็กชายธานินทร์ ศรีคำ 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2934. เด็กชายธีรภัทร์ วังศรีแก้ว 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2935. เด็กชายธีระชัย ไพกะเพศ 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2936. เด็กชายนฤพล บัวงาม 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2937. เด็กชายนลธวัช อุทคำกอง 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2938. เด็กชายปฎิภาณ ศิริบูรณ์ 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2939. เด็กชายประจักษ์ กว้างขวาง 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2940. เด็กชายพรชัย ศรีนอคำ 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2941. เด็กชายเพ็ญเพชร เปล่งนอก 12 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2942. เด็กชายไพพัฒน์ มะลิวงศ์ 13 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2943. เด็กชายภัทรพงศ์ สีจันดี 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2944. เด็กชายภานุวัฒน์ สืบสา 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2945. เด็กชายวัฒนา อินทมุข 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2946. เด็กชายวิศวชิต ช่วยโพธิ์กลาง 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2947. เด็กชายวุฒิชัย ชาชุมพร 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2948. เด็กชายศุภชัย นามเจริญ 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2949. เด็กชายสิทธิศักดิ์ วัฒนะ 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2950. เด็กชายสิรภพ ช่วยโพธิ์กลาง 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2951. เด็กชายสุวิลักษณ์ สีทาดี 9 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2952. เด็กชายโสภณ ตั้งใจ 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2953. เด็กชายอนุชา เนมังสัง 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2954. เด็กชายอภิชาติ จำปาสา 13 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2955. เด็กชายอมรเทพ ท่าข้าม 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2956. เด็กชายอลงกรณ์ มะลัย 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2957. เด็กชายอานนท์ แวงวรรณ 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2958. เด็กชายอานุภาพ สายลาด 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2959. เด็กชายอิทธิพล ทองมาก 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2960. เด็กชายเอกสิทธิ์ ทาประจิต 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2961. เด็กหญิงกิตติยา ศรียา 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2962. เด็กหญิงคณิตา ดวงดี 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2963. เด็กหญิงจิรชยาอร วงศ์ใหญ่ 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2964. เด็กหญิงจิราภรณ์ โภคะสุนทรางกูล 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2965. เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีคำ 13 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2966. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมพิลา 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2967. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สาธุ 12 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2968. เด็กหญิงชนิสรา ท้าวจ่าคำ 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2969. เด็กหญิงชลดา อริยจินดาสกุล 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2970. เด็กหญิงชลธิชา ยวนจิตร 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2971. เด็กหญิงฐิตารีย์ โพธิ์แตง 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2972. เด็กหญิงฐิติพร ชัยพรม 13 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2973. เด็กหญิงณัฎฐา สมอินทร์ 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2974. เด็กหญิงณัฐชา รุ่งแสง 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2975. เด็กหญิงธนาธรณ์ นาสังข์ 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2976. เด็กหญิงธมล ทองเกลี้ยง 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2977. เด็กหญิงธัญญรัตน์ อุทธิโท 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2978. เด็กหญิงนันทรัตน์ นมพร 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2979. เด็กหญิงนิตยา ศรีสมบูรณ์ 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2980. เด็กหญิงปริศนา อุทธิโท 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2981. เด็กหญิงปารีมา ถีระแก้ว 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2982. เด็กหญิงพรน้ำทิพย์ เกษาวงศ์ 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2983. เด็กหญิงพรน้ำทิพย์ คำหอม 9 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2984. เด็กหญิงพิชญาภา ท้าวจ่าคำ 12 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2985. เด็กหญิงวชิรพร โสวรรณะ 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2986. เด็กหญิงวรรณฤดี จันลออ 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2987. เด็กหญิงวรรณวิภา บัวพันธ์ 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2988. เด็กหญิงวรัญญา สิมเจริญ 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2989. เด็กหญิงวาสนา วิลัย 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2990. เด็กหญิงศุภากร จังศิริมงคลชัย 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2991. เด็กหญิงสกุณา ตันติศิรินทร์ 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2992. เด็กหญิงสุธิดา แรกชัยนุติกุล 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2993. เด็กหญิงอทิตยา โสดา 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2994. เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนปลื้ม 13 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2995. เด็กหญิงอมรรัตน์ วงศ์สุทา 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2996. เด็กหญิงอรัญญารัตน์ ศิลาชัย 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2997. เด็กหญิงอริสรา มัคที 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2998. เด็กหญิงอัญชญา ไพรินทร์ 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
2999. เด็กหญิงอินธิราพร มะลิลา 10 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3000. เด็กหญิงไอรดา คำโสภา 11 โรงเรียนห้วยขะยุงคุรุฯ วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3001. นางดวงใจ จำปาสา 61 วัดห้วยขะยุง วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3002. นางดวน ชาชุมพร 72 วัดห้วยขะยุง วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3003. นางบัวบาน ดวงดี 73 วัดห้วยขะยุง วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3004. นางวิไลพร สายลาด 37 วัดห้วยขะยุง วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3005. นางสง่า ห่อคำ 56 วัดห้วยขะยุง วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3006. นางสวย ยุภา 60 วัดห้วยขะยุง วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3007. นางสาวพัชรา แพทย์นาดี 37 วัดห้วยขะยุง วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3008. นางสุรีย์ พันธ์พิพัฒน์ 51 วัดห้วยขะยุง วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3009. นายอนันต์ ยุภา 30 วัดห้วยขะยุง วารินชำราบ ห้วยขะยุง วารินชำราบ
3010. เด็กชายก้องภพ พันธ์ศรี 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3011. เด็กชายเกรียงไกร บรรเพ็ญศิลป์ 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3012. เด็กชายณัฐพงษ์ พรมสิงห์ 11 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3013. เด็กชายณัฐภัทร ปิสายะโส 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3014. เด็กชายตะวัน จันพวง 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3015. เด็กชายธนทร สีชารู 11 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3016. เด็กชายนราดล กิ่งสาทน 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3017. เด็กชายพงศธร สายจันดา 13 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3018. เด็กชายรุ่งตะวัน สาจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3019. เด็กชายสรกฤต อยู่สม 13 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3020. เด็กหญิงขจีพรรณ โคนกระโทก 13 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3021. เด็กหญิงจิตสุภา ภูมิพิพัฒน์ 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3022. เด็กหญิงชลยรัตน์ โลมากาล 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3023. เด็กหญิงณัฐวิภา ธดานิล 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3024. เด็กหญิงทิวาพร บุญเททิน 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3025. เด็กหญิงพัชรี ผันผอง 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3026. เด็กหญิงพัณณิดา สมดี 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3027. เด็กหญิงวันวิสา คุนาอน 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3028. เด็กหญิงอรทัย บานแย้ม 10 โรงเรียนบ้านโนนบอน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3029. เด็กชายเกษมณรงค์ แก้วโพธิ์ชัย 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3030. เด็กชายจักรพรรดิ์ ไชยศึก 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3031. เด็กชายจิระเดช เพ็ชรคุ้ม 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3032. เด็กชายณัฐพงษ์ ทาทอง 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3033. เด็กชายดนัย ค้ำจุ้น 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3034. เด็กชายเดชคาวี อุปวัน 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3035. เด็กชายเดชาวัต พูลเพิ่ม 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3036. เด็กชายธีระภัทร ภูเกิด 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3037. เด็กชายธีระศักดิ์ บริสุทธิ์ 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3038. เด็กชายนิติภูมิ คำมูลดี 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3039. เด็กชายวัชรพล ประสิทธิเวช 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3040. เด็กชายสุริยา พุดด้วงเงิน 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3041. เด็กชายแสงตะวัน วงศ์ศิริ 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3042. เด็กชายอนุชา อ่อนสี 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3043. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ไชยโคตร 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3044. เด็กหญิงนฤมล กองทูล 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3045. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ สายทากุล 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3046. เด็กหญิงวาสนา พันธะนู 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3047. เด็กหญิงศิรประภา แก้วมุกดา 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3048. เด็กหญิงสิรินันท์ ทาละเกษ 10 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3049. เด็กชายเฉลิมชัย ทาทอง 9 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3050. เด็กชายวรวุฒิ ทาประจิตต์ 10 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3051. เด็กชายวัฒนกรณ์ กองศรี 10 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3052. เด็กชายวิธวัส อธิลา 10 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3053. เด็กชายศราวุฒิ ดาวประสงค์ 9 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3054. เด็กชายศักพันธ์ ดาวประสงค์ 10 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3055. เด็กชายศิริชัย ทาประจิตต์ 9 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3056. เด็กชายสรวิศ ศรีลาภา 10 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3057. เด็กหญิงกาญจนา ดาวประสงค์ 10 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3058. เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วบัวเคน 11 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3059. เด็กหญิงนงลักษณ์ ดาวประสงค์ 9 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3060. เด็กหญิงปานไพลิน สุขสบาย 10 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3061. เด็กหญิงเปรมฤทัย จวงจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3062. เด็กหญิงวรรณวิสา ทวีศิลป์ 9 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3063. เด็กหญิงสุวนันท์ จันทวี 10 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3064. เด็กหญิงอุ้มศิริ แก้วบัวเคน 11 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3065. เด็กหญิงอุไรวรรณ์ สลักลาย 10 โรงเรียนบ้านวังยาง วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3066. เด็กชายพีระพล อุดมวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านห่องชัน วารินชำราบ ห่องชัน วารินชำราบ
3067. เด็กชายกฤตภาส ตระกูลวงศ์ 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3068. เด็กชายกฤษณชัย วงศ์สิงห์ 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3069. เด็กชายกิตติภณ บุญอุ้ม 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3070. เด็กชายเกียรติศักดิ์ แย้มชม 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3071. เด็กชายจตุรพร สีสด 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3072. เด็กชายฉินณทรัพย์ สุขถมยา 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3073. เด็กชายธนาวุฒิ มณีวงค์ 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3074. เด็กชายธีรศักดิ์ คำหาญ 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3075. เด็กชายนำชัย ขุนแก้ว 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3076. เด็กชายพิพัฒน์ จรัญญากร 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3077. เด็กชายมนัสนันท์ เครือศรี 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3078. เด็กชายมิตรชัย บุญสมัคร 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3079. เด็กชายรุ่งเรือง อาษาจิต 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3080. เด็กชายวิทยา พูลเกษม 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3081. เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญคาร 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3082. เด็กชายสุทัศน์ บุญพันธ์ 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3083. เด็กชายอมรภัทร ทองแสง 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3084. เด็กหญิงกรกฏ สมปอง 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3085. เด็กหญิงนภาวรรณ มารมย์ 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3086. เด็กหญิงปนัดดา พิณทอง 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3087. เด็กหญิงรัชดา แสงหิรัญ 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3088. เด็กหญิงสโรชินี บุญคาร 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3089. เด็กหญิงสุภัทรวดี บุญแผ้ว 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3090. เด็กหญิงสุภิชา บัวภา 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3091. เด็กหญิงอรวรรณ วรรณสุทธะ 10 โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3092. เด็กชายจิระพงศ์ ทุมไมย 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3093. เด็กชายชลธาร สายนรินทร์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3094. เด็กชายทวีพล ทองอ่อน 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3095. เด็กชายนรสิงห์ อำไพพิศ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3096. เด็กชายพงษ์พัฒน์ โยธี 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3097. เด็กชายวันชัย รัตนวัน 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3098. เด็กชายวีรยุทธ วรรณสุทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3099. เด็กชายวุฒิชัย ฉวีวงศ์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3100. เด็กชายสมศักดิ์ บุญสืบ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3101. เด็กชายสรศักดิ์ อังกาบ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3102. เด็กชายสันติภาพ กากแก้ว 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3103. เด็กชายสิทธิชัย วงศ์สมอ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3104. เด็กชายสุทธินันทน์ บุญถูก 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3105. เด็กชายสุทธิพงษ์ วงศาสนธิ์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3106. เด็กหญิงกนกพรรณ คนสันต์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3107. เด็กหญิงกฤษณา การินทร์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3108. เด็กหญิงจิตตราพร แซ่โม 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3109. เด็กหญิงชรินรัตน์ เตนากุล 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3110. เด็กหญิงชุติมา นิลจิตร์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3111. เด็กหญิงชุติมา ทวีศรี 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3112. เด็กหญิงนนทกร เดชพันธ์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3113. เด็กหญิงนฤมล โสภา 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3114. เด็กหญิงปิยธิดา พงษ์สถิตย์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3115. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ เฉลียวพงษ์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3116. เด็กหญิงรัชนก ทองเกลียว 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3117. เด็กหญิงวาสนา จันทร์ตา 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3118. เด็กหญิงวิลาวัณย์ แวววงศ์ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3119. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองเกลียว 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3120. เด็กหญิงสุชาดา เชื้ออุ่น 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3121. เด็กหญิงสุธัญญา ประสานศรี 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3122. เด็กหญิงสุปราณี แสงหิรัญ 13 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3123. เด็กชายฐาปกรณ์ ธูปทอง 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3124. เด็กชายทินกร อรศรี 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3125. เด็กชายธนพล ทองเขียว 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3126. เด็กชายธันวา สุปติ 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3127. เด็กชายนพชัย แก้ววงษ์ 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3128. เด็กชายเศกสรร ทองเขียว 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3129. เด็กชายสถาพร ทองเขียว 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3130. เด็กหญิงพรนิภา จันทร์อร่าม 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3131. เด็กหญิงแพรวา หงษา 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3132. เด็กหญิงวาสนา ทองเขียว 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3133. เด็กชายกิตติพงษ์ สองศรี 10 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3134. เด็กชายพงษ์ศกรณ์ ดาลุนสิม 10 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3135. เด็กชายวงศกร บุญอุ้ม 10 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3136. เด็กหญิงธนิตรา ถินบุญ 10 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3137. เด็กหญิงอัฐฉรา นินทะโพธิ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น เขื่องใน กุดผักตบ เขื่องใน
3138. เด็กชายกมลชัย ฤาชาบุตร 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3139. เด็กชายกฤติพงษ์ เหล่ากัน 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3140. เด็กชายกฤษณธพงศ์ คำนวณ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3141. เด็กชายกิตติคุณ วีรปริยา 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3142. เด็กชายขจรวิทย์ บุญเอื้อ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3143. เด็กชายครอง ครองยุทธ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3144. เด็กชายครุฑพญาไฟ ทีสระคู 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3145. เด็กชายจตุพงษ์ หลักคำ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3146. เด็กชายจักรกฤช ทองเพิ่ม 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3147. เด็กชายจักรพงศ์ จันทร์ศรี 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3148. เด็กชายจักรพงษ์ มุธุสิทธิ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3149. เด็กชายจักรินทร์ ธิวันดา 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3150. เด็กชายจิติพงศ์ ทางทอง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3151. เด็กชายจิรพัฒน์ เจริญสุข 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3152. เด็กชายจิรศักดิ์ ญาติฝูง 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3153. เด็กชายจิรศักดิ์ บุญอุ้ม 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3154. เด็กชายเจษฎา ศรีหวงษ์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3155. เด็กชายเจษฏากร ต้องสู้ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3156. เด็กชายเจษฏาภรณ์ บุญสุภา 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3157. เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศรีธรรม 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3158. เด็กชายเฉลิมพณน์ ศรีเสน่ห์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3159. เด็กชายชนาธิป ศรีชื่น 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3160. เด็กชายชโนทิศ ไชยสัตย์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3161. เด็กชายชยณัฐ นามประภา 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3162. เด็กชายชวกฤษณะ ทองเพิ่ม 8 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3163. เด็กชายชวณัฐถะ ทองเพิ่ม 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3164. เด็กชายชวศราวุธ ทองเพิ่ม 13 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3165. เด็กชายชัยธัช พันธ์น้อย 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3166. เด็กชายชัยศักดิ์ การุณย์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3167. เด็กชายชัยสิทธิ์ บุรินทร์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3168. เด็กชายชัยสิทธิ์ มุธุสิทธิ์ 8 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3169. เด็กชายฐาปกรณ์ กิ่งแก้ว 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3170. เด็กชายฐิติวัฒน์ วันโท 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3171. เด็กชายณภัทร ลี้จินดา 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3172. เด็กชายณัฐเดช ประสพสุข 11 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3173. เด็กชายณัฐนันท์ อุดมลาภ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3174. เด็กชายณัฐพล ธีระ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3175. เด็กชายณัฐพล สีสันต์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3176. เด็กชายณัฐภัทร ทองบ่อ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3177. เด็กชายณัฐวัฒน์ มุ่งหมาย 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3178. เด็กชายณัฐวัฒน์ จรูญแสง 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3179. เด็กชายณัฐวุฒิ จรูญแสง 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3180. เด็กชายณัฐวุฒิ ทิณพัฒน์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3181. เด็กชายณัฐวุฒิ ญาสะอาด 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3182. เด็กชายเดโชชัย สายสณะ 11 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3183. เด็กชายถิรวัฒน์ ทองประสาร 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3184. เด็กชายทักษกร สอดศรี 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3185. เด็กชายทักษ์ดนัย เจริญสุข 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3186. เด็กชายธณพล ศรีเสน่ห์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3187. เด็กชายธณัฐ พิมพ์ทอง 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3188. เด็กชายธนกฤต ทองไทย 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3189. เด็กชายธนพงศ์ พลอำนวย 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3190. เด็กชายธนพร คาราวิเศษ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3191. เด็กชายธนพล ทองบำเรอ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3192. เด็กชายธนภูมิ บุญสู่ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3193. เด็กชายธนากร ยอดทอง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3194. เด็กชายธนาดล หวังดี 8 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3195. เด็กชายธนาวุฒิ บุญเลิศ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3196. เด็กชายธปกร รินทรึก 11 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3197. เด็กชายธีรภัทร มนัส 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3198. เด็กชายธีรภาพ พลศรี 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3199. เด็กชายนวพล จูมวันทา 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3200. เด็กชายนันทวัฒน์ บุญกอง 13 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3201. เด็กชายนาวา ศิลาดะ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3202. เด็กชายนิคม บุญช้วน 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3203. เด็กชายเนติพงษ์ แสงย่อง 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3204. เด็กชายบุญญฤทธิ์ กาญจนพันธ์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3205. เด็กชายปกาวิน ทองคำ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3206. เด็กชายปิยะเกียรติ สาลิกา 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3207. เด็กชายปิยะราช ดงพร้อม 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3208. เด็กชายพงศธร ศรีสวัสดิ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3209. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ สาระบูรณ์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3210. เด็กชายพัทรพงศ์ การินทร์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3211. เด็กชายพีรพงษ์ ครองยุทธ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3212. เด็กชายพีรภาส โกศลานนท์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3213. เด็กชายภัทรวรรธน์ ภัควันต์ 8 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3214. เด็กชายภาคภูมิ พละก้านตรง 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3215. เด็กชายภานุวัฒน์ ครองยุทธ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3216. เด็กชายภูตะว้น บุญประพาน 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3217. เด็กชายภูมิขัวญ วงษ์หนองหว้า 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3218. เด็กชายภูวนาท สารรักษ์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3219. เด็กชายเมฆินทร์ อาจเอี่ยม 8 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3220. เด็กชายยุทธศิลป์ ครองยุทธ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3221. เด็กชายรวิโรจน์ กลึงกลม 8 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3222. เด็กชายรัฐติพงษ์ บุญศิลป์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3223. เด็กชายรุ่งโรจน์ ล้ำประเสริฐ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3224. เด็กชายเลิศชนะพงษ์ เลิศพุทชา 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3225. เด็กชายวรดนัย จันทร์หอม 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3226. เด็กชายวรายุทธ สีนะกิติ 11 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3227. เด็กชายวสันต์ ประมูลพงศ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3228. เด็กชายวัยวัฒน์ สมสิน 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3229. เด็กชายวาคิม คุณบำรุง 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3230. เด็กชายวิชนะ บัวเขียว 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3231. เด็กชายวิชรพล สังกะเพศ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3232. เด็กชายศรันต์ อ้วนเสมอ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3233. เด็กชายศราวุธ ฝอยทอง 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3234. เด็กชายศักรินทร์ หันผักแว่น 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3235. เด็กชายศุภกฤต พันธิ์ศิริ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3236. เด็กชายศุภวิชญ์ มาสุข 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3237. เด็กชายสถาพร มณีกัณฑ์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3238. เด็กชายสรวิชญ์ ตรีนก 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3239. เด็กชายสหัสวรรษ มารมณ์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3240. เด็กชายสิทธิชัย สายธนู 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3241. เด็กชายสิทธิชัย ชาวพรม 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3242. เด็กชายสิทธินันท์ ประดิษฐ์ศิลป์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3243. เด็กชายสิทธิพงศ์ จันทร์มาศ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3244. เด็กชายสุปรีชา เพ็งเถา 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3245. เด็กชายสุรพล สายคำ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3246. เด็กชายสุรศักดิ์ พิมพ์ทอง 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3247. เด็กชายสุริยันต์ กุลพรม 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3248. เด็กชายสุริยา แก้วสิมมา 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3249. เด็กชายสุหทัย การินทร์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3250. เด็กชายอติศักดิ์ สุทธิวงศ์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3251. เด็กชายอนุชิต พิมพ์ทอง 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3252. เด็กชายอภิชาติ กุลวงศ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3253. เด็กชายอภินันท์ การินทร์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3254. เด็กชายอภิสิทธิ์ บัวดก 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3255. เด็กชายอัฐชัย ครองยุทธ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3256. เด็กชายอันริว โอโนะ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3257. เด็กชายอานนท์ สายธนู 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3258. เด็กชายอิทธิชัย ทองทวี 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3259. เด็กชายอิทธิเดช มุธุสิทธิ์ 11 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3260. เด็กชายอุกฤษฎ์ มงคลแก้ว 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3261. เด็กภูวนาถ ทองสลับ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3262. เด็กหญิงกนกพร ศรีเมือง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3263. เด็กหญิงกมลวรรณ อาจเสนา 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3264. เด็กหญิงกมลวรรณ ชัยชนะ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3265. เด็กหญิงกฤติยาณี สารการ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3266. เด็กหญิงกัลยา มุ่งหมาย 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3267. เด็กหญิงกัลยา ขันแข็ง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3268. เด็กหญิงกานต์ภินันท์ ประมูลพงศ์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3269. เด็กหญิงกิตติกานต์ มั่นคง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3270. เด็กหญิงกิตติภรณ์ ยิ้มเขียว 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3271. เด็กหญิงกุลธิดา พิทักษ์กุล 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3272. เด็กหญิงกุลธิดา ศรีสังเมือง 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3273. เด็กหญิงกุลวดี รักษาศรี 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3274. เด็กหญิงเกวลิน ทองบ่อ 11 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3275. เด็กหญิงไขขวัญ สุทธัง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3276. เด็กหญิงจริยา พิทักษ์กุล 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3277. เด็กหญิงจันจิรา พันธ์ศิริ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3278. เด็กหญิงจันทร สิทธิสังข์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3279. เด็กหญิงจิราพร แจ้งอรุณ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3280. เด็กหญิงเจนจิรา งามจตุรงค์ 11 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3281. เด็กหญิงฉัตรพิมล พิมพิลา 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3282. เด็กหญิงชฏาภรณ์ ไวกระโทก 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3283. เด็กหญิงชนกวนันท์ นาดูน 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3284. เด็กหญิงชนากานต์ พันธ์ดวง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3285. เด็กหญิงชนาพร นันโท 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3286. เด็กหญิงชลธิญา บุญวิลัย 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3287. เด็กหญิงชลิดา ไอกระโทก 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3288. เด็กหญิงชลิตา ไชยเลิศ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3289. เด็กหญิงช่อผกา มุธุสิทธิ์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3290. เด็กหญิงชุติมา แววศรี 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3291. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ เพ็งสุวรรณ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3292. เด็กหญิงณัฐธิดา อุบจิตร 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3293. เด็กหญิงณัฐพร สารการ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3294. เด็กหญิงณัฐสุดา จันทัย 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3295. เด็กหญิงณีรนุช มณีเนตร 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3296. เด็กหญิงดวงพร จูมวันทา 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3297. เด็กหญิงดวงหทัย รักชาติ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3298. เด็กหญิงดารารัตน์ ส่งสุข 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3299. เด็กหญิงตติยา สุวิบูรณ์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3300. เด็กหญิงทิชญา บุญพร้อม 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3301. เด็กหญิงทิชญาภา ทันดอน 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3302. เด็กหญิงทิตยาภรณ์ บุญบรรจบ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3303. เด็กหญิงทิพวรรณ์ บุญจริง 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3304. เด็กหญิงทิพากร วงศ์ดำรงชน 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3305. เด็กหญิงทิพาพร บุญจริง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3306. เด็กหญิงธนพร ฝอยทอง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3307. เด็กหญิงธนวรรณ ส่งสุข 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3308. เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศักดิ์สิงห์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3309. เด็กหญิงธิดาพร พิมพ์ทอง 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3310. เด็กหญิงธิดาพร พิมพ์ทอง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3311. เด็กหญิงธิตินันท์ พันธ์เลศิ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3312. เด็กหญิงนราทิพย์ สาลิกา 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3313. เด็กหญิงนริศรา เชื้อสิงห์ 8 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3314. เด็กหญิงนัดดา ทินพัฒน์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3315. เด็กหญิงนิภาพร ทุมวงศ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3316. เด็กหญิงเนติภรณ์ สองสี 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3317. เด็กหญิงบัญฑิตตา ดอนประทุม 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3318. เด็กหญิงปฏิมา แวงยางนอง 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3319. เด็กหญิงปภาวรินทร์ พันธ์ศิริ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3320. เด็กหญิงปวริศา จันทร์เติบ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3321. เด็กหญิงปัทมาวี แสนภูมิ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3322. เด็กหญิงปิญาดา ครองยุทธ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3323. เด็กหญิงปิยธิดา บุ้งทอง 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3324. เด็กหญิงพรทิพย์ สายธนู 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3325. เด็กหญิงพรรณิภา วิลัยบูรณ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3326. เด็กหญิงพวงผกา มณีวงศ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3327. เด็กหญิงพัชรี พิมพ์วัน 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3328. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พันธ์ศิริ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3329. เด็กหญิงพาฝัน พิมพ์ทอง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3330. เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงแก้ว 11 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3331. เด็กหญิงพิระดารัตน์ บุญช่วย 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3332. เด็กหญิงพุทธิมา รักงาม 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3333. เด็กหญิงเพ็ญศิริ ครองยุติ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3334. เด็กหญิงเพ็ญศิริ ครองยุทธ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3335. เด็กหญิงภัทรภร ภูมิบุญชู 11 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3336. เด็กหญิงภัทรลดา จันทร์หอม 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3337. เด็กหญิงภัทราพร เกษีสิงห์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3338. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีบุญเรือง 11 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3339. เด็กหญิงภาวินี ทุมมี 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3340. เด็กหญิงมยุรา ศรีวสุทธิ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3341. เด็กหญิงมัสลิน ดอนประทุม 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3342. เด็กหญิงยศธร ครองยุทธ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3343. เด็กหญิงเยาวเรศ ศรีพลาย 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3344. เด็กหญิงรวิน์นิภา พักเกร็ด 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3345. เด็กหญิงรสสุคนธ์ ดำริห์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3346. เด็กหญิงรัตนภรณ์ บุญทัศน์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3347. เด็กหญิงลลิตา ทองประมูล 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3348. เด็กหญิงลัดดาพร ศรีเสน่ห์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3349. เด็กหญิงวนิดา โพธิ์เกตุ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3350. เด็กหญิงวราภรณ์ เทียนศรี 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3351. เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิแสวง 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3352. เด็กหญิงวริยา ครองยุทธ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3353. เด็กหญิงวันวิสา มุธุสิทธิ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3354. เด็กหญิงวาสิตา ครองยุทธ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3355. เด็กหญิงวิชญาดา สาธุภาค 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3356. เด็กหญิงวิพา สายธนู 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3357. เด็กหญิงวิภาวี ชูเนตร 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3358. เด็กหญิงวิยะดา สาธุภาค 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3359. เด็กหญิงวิสาสินี นิทัสนะศาสน์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3360. เด็กหญิงศวิตา ต่อติด 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3361. เด็กหญิงศศิกานต์ ครองยุทธ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3362. เด็กหญิงศศิพิมพ์ พลศรี 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3363. เด็กหญิงศิริรัตน์ พิมพ์ทอง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3364. เด็กหญิงสร้อยสุดา มาลาศรี 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3365. เด็กหญิงสริตา ฑูลพุทธา 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3366. เด็กหญิงสิรินดา อุทธสิงห์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3367. เด็กหญิงสิริยากร มีคุณ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3368. เด็กหญิงสิริวัณ ทองไทย 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3369. เด็กหญิงสุจินันท์ สังกะเพศ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3370. เด็กหญิงสุธาสินี บุญพันธ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3371. เด็กหญิงสุนิสา แสงส่อง 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3372. เด็กหญิงสุปรียา บุญภิรมย์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3373. เด็กหญิงสุพรรษา มุธุสิทธิ์ 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3374. เด็กหญิงสุพรรษา รุ่งเรือง 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3375. เด็กหญิงสุภัสรา สุพรรณวงศ์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3376. เด็กหญิงสุภากรณ์ พงศ์พิละ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3377. เด็กหญิงสุวิภา รักษาสัตย์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3378. เด็กหญิงเสาวณีย์ ชมชิต 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3379. เด็กหญิงอภิชญา สุทธสิงห์ 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3380. เด็กหญิงอรทัย แหน่ทอง 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3381. เด็กหญิงอรัญญา การินทร์ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3382. เด็กหญิงอัญชลี เจริญวัย 12 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3383. เด็กหญิงอารยา ประกอบแสง 9 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3384. เด็กหญฺงปรียาภรณ์ สลักคำ 10 โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฏร์ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3385. เด็กชายไกรษร มาสุข 14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3386. เด็กชายจักรินทร์ บุญภักดี 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3387. เด็กชายจิราพร สารการ 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3388. เด็กชายเจษฎากร สาระกิจ 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3389. เด็กชายทักษิณ วรรณะสุทธะ 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3390. เด็กชายธนาวุฒิ นามนนทฺ 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3391. เด็กชายปิยราช ศิริไทย 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3392. เด็กชายพงศกร ทองประทุม 14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3393. เด็กชายพิชยา เหง้าน้อย 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3394. เด็กชายมนูญ สารกิจ 14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3395. เด็กชายยุทธพล นุเล 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3396. เด็กชายรุ่งอรุณ เจริญศิลป์ 14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3397. เด็กชายวายุพล บุญภักดี 11 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3398. เด็กชายศักดิ์กรินทร์ มณี 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3399. เด็กชายศิรสิทธิ์ พิศคำ 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3400. เด็กชายอธิพันธ์ ครองยุติ 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3401. เด็กชายอภิวัฒน์ แย้มประดิษฐ 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3402. เด็กชายอัครพล คำแพง 14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3403. เด็กหญิงจุฑามาศ อธิราช 11 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3404. เด็กหญิงนิภาพร ชตะสาร 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3405. เด็กหญิงปัทมา บุญจำเนียร 14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3406. เด็กหญิงเพ็ญศิริ สินโพธิ์ 14 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3407. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน ระยะทอง 13 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3408. เด็กหญิงสายน้ำฝน เอี่ยมสุข 11 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3409. นางสายชนากานต์ ทองคำ 15 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3410. นางสาวจุฑามาศ แก้วสะอาด 15 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3411. นางสาวยุวนันต์ พิเคราะห์ 15 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3412. นางสาววฤนดา เมืองแก้ว 15 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3413. นางสาวอังคณาง โธสถศรี 15 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3414. นางสาวอินธิดา กัญญะชาติ 15 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3415. นายณัฐพล ผงทอง 15 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3416. นายทินกร ภิญญะชากิจ 15 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3417. นายนันทวัฒน์ สุทธสิงห์ 16 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3418. เด็กชายเดชาวัต ภารการ 10 โรงเรียนบ้านเค็ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3419. เด็กหญิงมุรินทร์ สายทรัพย์ 10 โรงเรียนบ้านเค็ง เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3420. เด็กชายกฤษนัย บุญชื่น 11 โรงเรียนบ้านป่าก่อ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3421. เด็กชายเด่นชัย บุญชื่น 11 โรงเรียนบ้านป่าก่อ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3422. เด็กชายธีระศักดิ์ ลาภยิ่ง 12 โรงเรียนบ้านป่าก่อ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3423. เด็กหญิงชลธิชา สารกิจ 14 โรงเรียนบ้านป่าก่อ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3424. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บุญผึ้ง 11 โรงเรียนบ้านป่าก่อ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3425. เด็กหญิงสุทธิพงษ์ สุวิหาร 12 โรงเรียนบ้านป่าก่อ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3426. เด็กหญิงอาทิศรักษ์ จันทร์หาญ 11 โรงเรียนบ้านป่าก่อ เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3427. เด็กชายสยมภู ดวงอินทร์ 15 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3428. เด็กชายกฤษฏา วรรณสุทธะ 11 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3429. เด็กชายกิตติพงษ์ รันติกิจ 11 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3430. เด็กชายกิตติภูมิ ตางาม 10 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3431. เด็กชายราชันย์ จูมวันทา 9 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3432. เด็กชายวราวิทย์ หอมหวน 12 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3433. เด็กชายวิษณุ มุธุสิทธิ์ 10 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3434. เด็กชายสมพร คำทอง 13 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3435. เด็กชายอดิศักดิ์ ครองยุทธ 12 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3436. เด็กชายอนวัฒน์ พงษ์วิลัย 9 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3437. เด็กหญิงกรรณิการ์ ราช่อง 13 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3438. เด็กหญิงกัญวรา มุขขันธ์ 9 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3439. เด็กหญิงกิตติยา อ่อนสุด 11 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3440. เด็กหญิงเกษมจิต พิเคราะห์ 11 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3441. เด็กหญิงขวัญจิรา วรรณทวี 10 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3442. เด็กหญิงชลดา กาดกล้า 10 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3443. เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรกล้า 11 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3444. เด็กหญิงนิตยา พิเคราะห์ 9 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3445. เด็กหญิงเนตรชนก สืบสิงห์ 13 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3446. เด็กหญิงปิ่นสุดา พรรษา 11 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3447. เด็กหญิงพรชิตา ไข่สังข์ 11 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3448. เด็กหญิงพัชรินทร์ ไข่สังข์ 12 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3449. เด็กหญิงรัตนติกร มากทวี 14 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3450. เด็กหญิงวนิดา เมืองประดิษฐ์ 11 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3451. เด็กหญิงศศิภาพร ชูบุญ 13 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3452. เด็กหญิงศิริลักษณ์ พงษ์สำราญ 9 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3453. เด็กหญิงสุดารัตน์ คำใบ 10 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3454. เด็กหญิงอริสา ส่งสุข 11 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3455. นางสาวอรญา คำแพง 15 โรงเรียนศักดาวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3456. นายบุญเพ็ง ใสแสง 59 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3457. นายรณชัย เสนสาย 59 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3458. นางสาวสมรัก สุขพันธ์ 48 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3459. นางบรรจง จันทร์หอม 42 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3460. นางสาวจีรวรรณ ต้องสู้ 41 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3461. นางสาวรัชนี ภาระพล 38 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3462. นางนุชลี มีศิลป์ 37 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3463. นางฐิติมา สีดานันท์ 35 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3464. นางนารมย์ มุธุสิทธิ์ 35 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3465. นางวริศรา นันตะกูล 35 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3466. นางอุบลวรรณ บัวสด 35 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3467. นางนิภาพร การุณย์ 30 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3468. นางวุฒิดา พลเขตต์ 30 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3469. นางสาวเพ็ญศิริ เดชคำภู 26 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3470. เด็กกนกอร ชินทวัน 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3471. เด็กชายฉัตวิน ธงศรี 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3472. เด็กชายภานุพงษ์ วงษ์ปลั่ง 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3473. เด็กชายสุชัย อยู่สุข 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3474. เด็กชายสุธิดา ชินทวัน 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3475. เด็กณัฐพล เริ่มรัตน์ 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3476. เด็กหญิงจริยา แสนหยุด 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3477. เด็กหญิงจิราพร สีแดงฮอน 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3478. เด็กหญิงชลดา เริ่มรัตน์ 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3479. เด็กหญิงชลลดา หาคม 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3480. เด็กหญิงทัศชนี ชัยภูธร 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3481. เด็กหญิงน้ำฝน ภารการ 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3482. เด็กหญิงรัศมี วงษ์ปลั่ง 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3483. เด็กหญิงวันวิสา ภารการ 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3484. เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนคำ 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3485. เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่ลิ้ม 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3486. เด็กหญิงอภิญญา สืบสิงห์ 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3487. เด็กหญิงอรัญญา แสวงงาม 12 โรงเรียนหนองเหล่า เขื่องใน เขื่องกลาง เขื่องใน
3488. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ตระการไทย 12 โรงเรียนท่าวารี เขื่องใน ท่าวารี เขื่องใน
3489. เด็กชายฉัตรภจิทย์ ศรีบุญเรือง 11 โรงเรียนท่าวารี เขื่องใน ท่าวารี เขื่องใน
3490. เด็กชายนลทวัฒน์ มีสอน 11 โรงเรียนท่าวารี เขื่องใน ท่าวารี เขื่องใน
3491. เด็กหญิงจินดามณี คำมี 11 โรงเรียนท่าวารี เขื่องใน ท่าวารี เขื่องใน
3492. เด็กหญิงบุศรินทร์ สินธุชัย 12 โรงเรียนท่าวารี เขื่องใน ท่าวารี เขื่องใน
3493. เด็กหญิงสุนิทรา พละสิงห์ 11 โรงเรียนท่าวารี เขื่องใน ท่าวารี เขื่องใน
3494. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพ็งลา 12 โรงเรียนท่าวารี เขื่องใน ท่าวารี เขื่องใน
3495. เด็กชายฤทธิเดช จันทร์เขียว 14 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3496. เด็กชายจตุพล โทนทัย 9 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3497. เด็กชายณัฐพนธ์ ธานี 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3498. เด็กชายธนาธิป จันจิตร 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3499. เด็กชายธัญญลักษณ์ ประสานวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3500. เด็กชายธีรภัทร นงนาง 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3501. เด็กชายนที แสงงาม 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3502. เด็กชายนพนันท์ ชมอินทร์ 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3503. เด็กชายนัทชรพงษ์ บุญยู้ 9 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3504. เด็กชายพงศธร ธานี 9 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3505. เด็กชายภัทราวุธ รุ่นประพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3506. เด็กชายรัชชานนท์ โพธิ์งาม 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3507. เด็กชายวัลลภ สิมเสมอ 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3508. เด็กชายศุภชัย เชื้อประทุม 11 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3509. เด็กชายสหัสวรรษ ธานี 11 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3510. เด็กชายสุวัจน์ สายแวว 12 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3511. เด็กชายอชิตะ ศรีขาว 9 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3512. เด็กชายอนุศักดิ์ มั่งมูล 11 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3513. เด็กชายอภิวัฒน์ สุริโย 11 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3514. เด็กชายอัมรินทร์ ธานี 11 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3515. เด็กหญิงกวินทิพย์ ส่งเสริม 9 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3516. เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญยู้ 9 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3517. เด็กหญิงกัลญาณี ศรีขาว 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3518. เด็กหญิงชลธิชา เหล่ามา 9 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3519. เด็กหญิงณัฐกานต์ เชื้อประทุม 9 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3520. เด็กหญิงบงกชกร จุนจังหรัด 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3521. เด็กหญิงบุษกร คำภูษา 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3522. เด็กหญิงภัทรดา สิมเสมอ 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3523. เด็กหญิงวรารัตน์ พาชะพูน 10 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3524. เด็กหญิงอังศฎา เชื้อประทุม 9 โรงเรียนบ้านชีทวน เขื่องใน ธาตุสวนตาล เขื่องใน
3525. เด็กชายกมลชัย แสงศรี 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3526. เด็กชายจตุพล ผูกพันธ์ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3527. เด็กชายชินพัฒน์ สีงาม 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3528. เด็กชายณัฐพล ทองแม้น 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3529. เด็กชายณัฐวัตร มารมย์ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3530. เด็กชายธีรวัฒน์ ตองอ่อน 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3531. เด็กชายนันทวัฒน์ พุ่มทอง 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3532. เด็กชายพงษ์ศธร ภูเงินข้าว 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3533. เด็กชายภาณุพงศ์ ทวีศรี 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3534. เด็กชายเมธิชัย บุญอุ้ม 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3535. เด็กชายวรานนท์ สาธุการ 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3536. เด็กชายวิรพงศ์ นาเจริญ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3537. เด็กชายสุชาติ ผดาวัลย์ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3538. เด็กชายสุรศักดิ์ วรรณสุทธะ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3539. เด็กหญิงกมลชนก ผดาวัลย์ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3540. เด็กหญิงกมลลักษณ์ นาคจันทร์ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3541. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ทองงาม 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3542. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิลากุล 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3543. เด็กหญิงกันตนา จันทร์เติบ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3544. เด็กหญิงกัลญรัตน์ อยู่ศิริ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3545. เด็กหญิงกิตติยา เสมกลาง 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3546. เด็กหญิงเกศแก้ว เชื้อหงษ์ 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3547. เด็กหญิงจิราภรณ์ ถีระสา 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3548. เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทะลีสี 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3549. เด็กหญิงเจนจิรา บุญแผ้ว 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3550. เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สมบัติ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3551. เด็กหญิงณุปณิภา สีหานาค 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3552. เด็กหญิงธันญรัตน์ รัตนวัน 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3553. เด็กหญิงประไพจิตร ผูกพันธ์ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3554. เด็กหญิงปรารถนา ส่งสุข 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3555. เด็กหญิงพนิดา อินอร่าม 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3556. เด็กหญิงพรพรรษา วิเศษนันท์ 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3557. เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีดาชาติ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3558. เด็กหญิงระพีพัฒน์ ชำนิยัญ 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3559. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงษ์นิล 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3560. เด็กหญิงวิไลวรรณ ดาบพลอ่อน 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3561. เด็กหญิงศิรินาถ วิเศษศักดิ์ 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3562. เด็กหญิงสรัลพร เพ็งธรรม 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3563. เด็กหญิงสุดารัตน์ สมบัติ 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3564. เด็กหญิงสุพรรณี จันทร์พิมาย 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3565. เด็กหญิงสุภาพร วะอาทิตย์ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3566. เด็กหญิงสุภาพร ดำหอม 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3567. เด็กหญิงสุวนันท์ ชมภูพื้น 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3568. เด็กหญิงสุวรรณี ระเมาะอา 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3569. เด็กหญิงหทัยภัทร วันเพ็ญ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3570. เด็กหญิงหทัยรัตน์ สีหวงค์ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3571. เด็กหญิงอนุชธิตา มารมย์ 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3572. เด็กหญิงอรอนงค์ คำภิรมย์ 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3573. เด็กหญิงอังคนาง ทองอ่ำ 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3574. เด็กหญิงอารยา ทองเขียว 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3575. เด็กหญิงอารีญา กันยา 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3576. เด็กหญิงอิศริยา พวงเพชร 13 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3577. เด็กหญิงอุดมพร บุญอุ้ม 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3578. นางสาวกรรณิกา คำหาญ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3579. นางสาวกาญจนา มลีจันทร์ 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3580. นางสาวกานต์ เดชกุลลำ 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3581. นางสาวกานต์ธิดา ภูแซมศรี 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3582. นางสาวขนิษฐา เสนีโสด 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3583. นางสาวขวัญภิรมย์ ก้อนทอง 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3584. นางสาวจรรยพร ศรีดวงดี 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3585. นางสาวจริยวดี บุญประดิษฐ์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3586. นางสาวจารวี ผดาศรี 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3587. นางสาวจิราวรรณ บุญเจิม 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3588. นางสาวจุไรภรณ์ รักศิลป์ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3589. นางสาวฉันทนา จูมวันทา 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3590. นางสาวชนิตา คุ้มอิ่ม 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3591. นางสาวชลธิชา พงษ์มา 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3592. นางสาวชลลดา จันทร์สิงห์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3593. นางสาวณัฐนิชา สำเร็จ 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3594. นางสาวดวงพร อาษาจิต 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3595. นางสาวธัญลักษณ์ นุสิทธิ์รัมย์ 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3596. นางสาวธันยพร มารมย์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3597. นางสาวนัตกานต์ ท้าวชัยมูล 14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3598. นางสาวนันทกา นุสันรัมย์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3599. นางสาวนิภาวรรณ ทางชอบ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3600. นางสาวนิรมล บุญอุ้ม 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3601. นางสาวบุษยา พละศักดิ์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3602. นางสาวเบญจวรรณ สายสมบูรณ์ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3603. นางสาวประภัสรา ใสแสง 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3604. นางสาวปาริฉัตร แก้วทิพย์ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3605. นางสาวพรรณวิไล คำหาร 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3606. นางสาวพรวไล สายสมบัติ 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3607. นางสาวพัชราพร มารมย์ 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3608. นางสาวพัชรี ศรีเมือง 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3609. นางสาวพัณนิตา เจ๊กจันทึก 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3610. นางสาวพิกุล มารมย์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3611. นางสาวเพชรรัตน์ เครือไชย 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3612. นางสาวมุฑิตา ผดาวัลย์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3613. นางสาวเยาวลักษณ์ จูมวันทา 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3614. นางสาวรัชฎาพร ชำนิยัญ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3615. นางสาวรัชนีกร ทองสิน 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3616. นางสาวโรส ผดาวัลย์ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3617. นางสาวฤทัยกาญจน์ สกิจรัมย์ 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3618. นางสาวลลิตา บุญคาร 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3619. นางสาวละมัย นามประภา 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3620. นางสาววรรณภา บุญอุ้ม 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3621. นางสาววราพร ศรีสง่า 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3622. นางสาววันวิสา เจริญเชาว์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3623. นางสาววารุณี ทองแสง 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3624. นางสาววารุณี พิมพ์พวง 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3625. นางสาววิชชุดา ถีระสา 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3626. นางสาววิไล พันธุ์ไผ่ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3627. นางสาววิไลวรรณ ครองยุติ 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3628. นางสาวศันสนีย์ สุนทรเพราะ 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3629. นางสาวศิรินทรา คุ้มอิ่ม 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3630. นางสาวศิรินันท์ ทองงาม 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3631. นางสาวศิริลักษณ์ พูลมาก 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3632. นางสาวศิริวัลย์ สมบัติ 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3633. นางสาวศิริวิมล บุญอุ้ม 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3634. นางสาวศุภรัตน์ พันธ์โสภา 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3635. นางสาวสิริรัตน์ โคตรสมบัติ 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3636. นางสาวสิโรธร อวนศรี 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3637. นางสาวสุนทรีย์พร ดียิ่ง 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3638. นางสาวสุภาพร ยอดยิ่ง 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3639. นางสาวสุภิตรา บุญคาญ 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3640. นางสาวสุมาลี วันเพ็ญ 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3641. นางสาวสุมินตรา ถีระสา 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3642. นางสาวสุรีพร ทิมงาม 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3643. นางสาวสุวนันท์ ครองยุติ 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3644. นางสาวสุวรัตน์ ผูกพันธ์ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3645. นางสาวโสภาวดี พรมภักดี 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3646. นางสาวโสรญา คำด้วง 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3647. นางสาวอมรลักษณ์ อวนศรี 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3648. นางสาวอรนุช สกิจรัมย์ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3649. นางสาวอรอนงค์ มาสว่าง 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3650. นางสาวอัจฉรา บุญอุ้ม 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3651. นางสาวอัณศยา กอข้าวกลาง 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3652. นางสาวอารียา อุทธสิงห์ 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3653. นางสาวอินธุอร อินอ่อน 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3654. นายกิติพัฒน์ คำหาญ 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3655. นายเกียรติศักดิ์ พาหา 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3656. นายขจรชัย ทองแสง 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3657. นายจิรวัฒน์ แสงแดง 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3658. นายเฉลิมพล นามประภา 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3659. นายณัฐวุฒิ สุขใส 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3660. นายธนาวัฒน์ สีดาชาติ 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3661. นายนที มารมย์ 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3662. นายนนทชัย พูลเกษม 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3663. นายนพชัย พูลเกษม 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3664. นายนภศูล บุญเผย 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3665. นายนรินทร์ ศรีเมือง 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3666. นายนันทชัย มาโยธา 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3667. นายนิรุต พงษ์พันธ์ 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3668. นายบัณฑิต ชินทะวัน 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3669. นายประทักษ์ ใสแสง 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3670. นายพรภิรมย์ เชื้อเนตร 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3671. นายพิทักษ์ชัย สุนทรเพราะ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3672. นายพีมะ อินอร่าม 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3673. นายพีระพันธ์ พุ่มแก้ว 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3674. นายไพศาล สาธุภาค 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3675. นายภาคย์ภูมิ ชมภูพื้น 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3676. นายภานุวัฒน์ แก้วเห็ม 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3677. นายมนตรี ผดาวัลย์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3678. นายมานพ ธุวานนท์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3679. นายรัฐพงษ์ บุญอุ้ม 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3680. นายโรจน์ณรงค์ จำปาสี 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3681. นายฤทธิกร ใสแสง 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3682. นายวีระศักดิ์ บุญพิมพ์ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3683. นายวุฒิไกร ภูผานิล 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3684. นายศตวรรษ บุญอุ้ม 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3685. นายศราวุธ บุญคาร 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3686. นายศุภชัย พันธุ์ไผ่ 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3687. นายศุภฤกษ์ อินอร่าม 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3688. นายสมเกียรติ ส่งสุข 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3689. นายสิทธิพงษ์ อรศรี 16 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3690. นายสุทัศน์ สิงห์วิชัย 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3691. นายสุริยา สีหะวงค์ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3692. นายสุวรรณมงคล บุญคาร 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3693. นายอธิเบศ มหาวงศ์ 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3694. นายอธิป เลิศทอง 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3695. นายอนุชา ผดาวัลย์ 18 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3696. นายอนุชิต จันทะเวช 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3697. นายอัตชัย ทองแสง 17 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3698. นาสาวเสาวลักษณ์ ชาติดี 15 โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3699. เด็กชายก้อนเพชร ใสแสง 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3700. เด็กชายกิตตินันท์ เสาร์หงษ์ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3701. เด็กชายจีรวัฒน์ บุญพันธ์ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3702. เด็กชายชลิต สมบัติ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3703. เด็กชายชินวัตร สะอาด 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3704. เด็กชายณัฐพงษ์ สีงาม 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3705. เด็กชายณัฐสิทธิ์ เชื้อเนตร 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3706. เด็กชายธนภัทร ผดาวัลย์ 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3707. เด็กชายธนวัฒน์ อินอร่าม 8 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3708. เด็กชายน้ำพุ ฝอยทอง 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3709. เด็กชายปฏิพล ปิตพูล 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3710. เด็กชายพยุงศักดิ์ คงขจร 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3711. เด็กชายพรชัย ทองแม้น 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3712. เด็กชายพิชิต ตระกูลวงศ์ 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3713. เด็กชายพิชิต ทองแม้น 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3714. เด็กชายพีระยุทธ โวลา 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3715. เด็กชายภาณุ สมบัติ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3716. เด็กชายภูวดล วงวิญาติ 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3717. เด็กชายลักษณวงศ์ ชัยเขต 8 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3718. เด็กชายวรภพ ฝอยทอง 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3719. เด็กชายวราวุธ ฝอยทอง 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3720. เด็กชายสมพล พลหินกอง 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3721. เด็กชายสิทธิพงศ์ สีติ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3722. เด็กชายสิทธิพงษ์ ชุมดง 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3723. เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญทรัพย์ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3724. เด็กชายอมรเทพ เกิดใกล้รุ่ง 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3725. เด็กชายอรรถวีร์ ผูกพันธ์ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3726. เด็กชายเอกรินทร์ จันเติบ 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3727. เด็กหญิงณัฐกานต์ ผดาวัลย์ 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3728. เด็กหญิงนครินทร์ ทองยืน 8 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3729. เด็กหญิงนภาลัย สิงห์อุดร 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3730. เด็กหญิงเบญลักษณ์ ครองยุติ 8 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3731. เด็กหญิงปนัดดา บุญจอง 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3732. เด็กหญิงพิชามญชุ์ มารมย์ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3733. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ละเหลา 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3734. เด็กหญิงวราภร สมคเน 8 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3735. เด็กหญิงศศิกานต์ มาน้อย 8 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3736. เด็กหญิงศิริลักษณ์ มารมย์ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3737. เด็กหญิงสไบทอง ฝอยทอง 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3738. เด็กหญิงสาวิตรี ใจภักดี 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3739. เด็กหญิงสุจิตตรา เพชรแก้ว 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3740. เด็กหญิงอภิชญา มารมย์ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3741. เด็กหญิงอภิญญา บานชูสิงห์ 9 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3742. เด็กหญิงอรอุมา ผดาวัลย์ 10 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี เขื่องใน โนนกอก เขื่องใน
3743. เด็กชายเกียรติศักดิ์ มนัส 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3744. เด็กชายชัชวาล ศรีพลาย 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3745. เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วสุพรรณ 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3746. เด็กชายไชยา ธรรมชอบ 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3747. เด็กชายฐิติพล ทองสันต์ 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3748. เด็กชายณัฐพล มนัส 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3749. เด็กชายธนกฤต แช่มนิล 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3750. เด็กชายธนบดี บุญประสิทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3751. เด็กชายธีรภัทร แสงนวล 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3752. เด็กชายปฐมพร ทองสันต์ 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3753. เด็กชายปริญญา วันทา 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3754. เด็กชายปริวัฒน์ วงศ์สุข 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3755. เด็กชายปัญญา บุญประสิทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3756. เด็กชายรัตนากร กอมณี 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3757. เด็กชายสหัสวรรษ ขันชะลี 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3758. เด็กชายอภินันท์ พิมเพ็ง 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3759. เด็กชายเอกรัตน์ อารีเอื้อ 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3760. เด็กหญิงเกวลี บุญยืน 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3761. เด็กหญิงขวัญนิมิต ไชยศาสตร์ 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3762. เด็กหญิงชไมพร ขันชะลี 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3763. เด็กหญิงประนัดดา ภูครองแถว 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3764. เด็กหญิงปราถนา ทองสันต์ 11 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3765. เด็กหญิงพิสมัย สิทธิวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3766. เด็กหญิงสาธิมา บุญประสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3767. เด็กหญิงสุพรรษา บุญประสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3768. เด็กหญิงสุภชญา บุญประสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านแขม เขื่องใน บ้านแขม เขื่องใน
3769. เด็กชานเกียรติผล พลศรี 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3770. เด็กชานเจนณรงค์ คำภักดี 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3771. เด็กชายกิตติภัติ มนัส 11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3772. เด็กชายชนาภัทร มนัส 11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3773. เด็กชายชยันต์ สืบลี 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3774. เด็กชายณัฐนันท์ พลศรี 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3775. เด็กชายณัฐพล บุญเลิศ 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3776. เด็กชายตะวัน สารบูรณ์ 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3777. เด็กชายทศพล หมื่นพหล 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3778. เด็กชายธนกร บุญประภาร 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3779. เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ 11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3780. เด็กชายนิรุช สารบูรณ์ 11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3781. เด็กชายบวร สมรฤทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3782. เด็กชายบูรพา วันโท 11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3783. เด็กชายปวิตร คงบุราณ 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3784. เด็กชายภัทรพล พลอำนวย 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3785. เด็กชายรณชัย ทองไทย 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3786. เด็กชายรังศิมันต์ บุญประภาร 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3787. เด็กชายโรจนศักดิ์ บุญประภาร 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3788. เด็กชายวิทวัฒน์ ทองไทย 11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3789. เด็กชายศุภชัย จันโยธา 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3790. เด็กชายสุริยฉัตร บุญพึ่ง 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3791. เด็กชายอดุลย์ นีระพงษ 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3792. เด็กชายอัมรินทร์ มายา 11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3793. เด็กชายอัษฎา ศรีมา 11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3794. เด็กชายอิทธิพล บุญประภาร 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3795. เด็กหญิงกนกวรรณ จุดาสิงห์ 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3796. เด็กหญิงจิราพร โฉมศรี 11 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3797. เด็กหญิงจิราพร สาระบูรณ์ 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3798. เด็กหญิงจีรนันท์ สารบูรณ์ 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3799. เด็กหญิงฐิติมน สีมา 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3800. เด็กหญิงทิพวัลย์ พลศรี 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3801. เด็กหญิงน้ำฝน ยอดสง่า 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3802. เด็กหญิงปัทมาภรณ์ ชินทวัน 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3803. เด็กหญิงปิยมาศ ดวงบุตร 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3804. เด็กหญิงพรทิพย์ สิริปี 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3805. เด็กหญิงพรพิมน พิมพ์ภักดี 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3806. เด็กหญิงเมทาวดี สีมา 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3807. เด็กหญิงรุจิกร บุญประภาร 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3808. เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญจริง 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3809. เด็กหญิงศกลวรรณ ทับสมบัติ 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3810. เด็กหญิงศศิกานต์ วันโท 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3811. เด็กหญิงศิรินภา สารบูรณ์ 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3812. เด็กหญิงสุชานาฎ พลศรี 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3813. เด็กหญิงสุภาภรณ์ คงบุราณ 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3814. เด็กหญิงโสรัตน์ดา วงศ์พรมมา 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3815. เด็กหญิงหทัยทิพย์ สายกัน 10 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3816. เด็กหญิงอาทิตติยา มายา 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3817. เด็กหญิงอาทิตยาพร บุญพึ่ง 12 โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) เขื่องใน บ้านคูขาด เขื่องใน
3818. เด็กชายก้องพิภพ เพ็งธรรม 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3819. เด็กชายกัมพล วรรณสุข 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3820. เด็กชายเจษฎา ปวงสุข 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3821. เด็กชายชิณวัตร จันทร์โยธา 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3822. เด็กชายไชยพศ พวงผกา 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3823. เด็กชายณัฐนันท์ ประครองกลาง 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3824. เด็กชายไทยรัฐ ทองบุผา 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3825. เด็กชายธีรภัทร ทับทินหิน 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3826. เด็กชายนเรนทร์ จิตตอามาตย์ 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3827. เด็กชายบุญฤทธิ์ เอี่ยมอ่อน 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3828. เด็กชายพิสิทธิ์ สิงห์สาย 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3829. เด็กชายพีระพัฒน์ คตาพงษ์ 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3830. เด็กชายโพธิ์ชนะ ฤกช์ชัย 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3831. เด็กชายไพโคร อินเอื่ยม 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3832. เด็กชายไพศาล คำหอม 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3833. เด็กชายภูธเนศ พวงปัญญา 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3834. เด็กชายวีรพล บุญประครอง 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3835. เด็กชายศุภโชค ภารการ 12 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3836. เด็กชายสาคร ประมูลพงษ์ 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3837. เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วน้อย 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3838. เด็กชายสุพจน์ ผามณี 12 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3839. เด็กชายอนุสรณ์ ทับทินหิน 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3840. เด็กชายอนุสรณ์ บุญหวัง 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3841. เด็กชายอัครพงษ์ แดงสะอาด 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3842. เด็กชายอาม พันลำ 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3843. เด็กหญิงกรรณิกา ดำขำ 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3844. เด็กหญิงกรรณิการ์ บุตรรักษ์ 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3845. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สร้อยมาศ 12 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3846. เด็กหญิงจุฬารัตน์ สายสมบูรณ์ 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3847. เด็กหญิงฑิตยา บริสุทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3848. เด็กหญิงทิชานันท์ สร้อยมาตร 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3849. เด็กหญิงธารารัตน์ ฤกช์ชัย 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3850. เด็กหญิงนวรัตน์ วังฆะฮาด 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3851. เด็กหญิงนันทพร ไชยพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3852. เด็กหญิงนิชากร สร้อยมาตร 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3853. เด็กหญิงเบญจนา ยอดคำ 12 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3854. เด็กหญิงพรพรรณ ฉิวภิรมย์ 12 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3855. เด็กหญิงพลอยชมภู จันทร์หอม 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3856. เด็กหญิงพัชรี สีสัน 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3857. เด็กหญิงพิรชา ชินทวัน 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3858. เด็กหญิงภัคพิมล ปวงสุข 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3859. เด็กหญิงยุพารัตน์ เกษาพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3860. เด็กหญิงวรรณภา ชินพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3861. เด็กหญิงศิรินทราภรณ์ ศรีสุข 10 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3862. เด็กหญิงสุมาลี อยู่สุข 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3863. เด็กหญิงเสวลักษณ์ เทียมทัด 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3864. เด็กหญิงอธิพู เมคี 12 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3865. เด็กหญิงอมิตา ทวีชาติ 12 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3866. เด็กหญิงอรวรรณ จันไทย 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3867. เด็กหญิงอรสา เปรมไธสง 11 โรงเรียนบ้านเค็งนาดี เขื่องใน บ้านเค็ง เขื่องใน
3868. นางสาวกรกนก ดีเสมอ 17 โรงเรียนนารีนุกูล เมือง บ้านชาติ เขื่องใน
3869. เด็กชายเกียงเดช บุญรำไพ 10 โรงเรียนบ้านชาติ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3870. เด็กชายบุญมี วิเศษวงษา 10 โรงเรียนบ้านชาติ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3871. เด็กหญิงณัฏฐณิชา สายนาค 11 โรงเรียนบ้านชาติ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3872. เด็กหญิงสหัสวรรษ ประสวนศรี 12 โรงเรียนบ้านชาติ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3873. เด็กหญิงอรทัย ประสวนศรี 11 โรงเรียนบ้านชาติ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3874. นายเสถียร ทวีศรี 59 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3875. นายสะอาด ปิตคุณ 56 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3876. นายประเสริฐ จินดากุล 54 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3877. นางทองสุข ก้านสุข 52 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3878. นางนภา จินดากุล 52 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3879. นางนุจนารถ ทวีศรี 52 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3880. นางบรรจง สุทธิอาคาร 52 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3881. นายพงษ์เดช ทวีศรี 51 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3882. นายไพบูลย์ บุ้งทอง 51 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3883. นายสัมพันธ์ ทวีศรี 50 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3884. เด็กชายกฤษดา ทองอุ่น 14 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3885. เด็กชายกองชัย หวังดี 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3886. เด็กชายกัณตภณ ธรรมชาติ 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3887. เด็กชายเกียงไกร ตั้งมั่น 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3888. เด็กชายเกียรติศักดิ์ สินสุข 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3889. เด็กชายคณพล โสดาวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3890. เด็กชายคณิตชัย ดวงดี 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3891. เด็กชายเจษฏา สิทธิภาวรรณ 11 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3892. เด็กชายชัยพร สารทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3893. เด็กชายไชยวัฒน์ อุบลเลิศ 13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3894. เด็กชายณรงค์ชัย บุระสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3895. เด็กชายณรงค์ชัย มั่นคง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3896. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ในทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3897. เด็กชายณัฐพล ทองผา 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3898. เด็กชายณัฐศักดิ์ ผ่องใส 13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3899. เด็กชายธนพนธ์ แก่นสาร 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3900. เด็กชายธนรัตน์ ทิพย์สวัสดิ์ 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3901. เด็กชายธนายุทธ ทองอร่าม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3902. เด็กชายธนาวุฒิ กัณหาลา 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3903. เด็กชายนฤปนาฤ ทองสง่า 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3904. เด็กชายบรรพต เชิดชู 14 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3905. เด็กชายประพัฒน์ บุญเพียง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3906. เด็กชายภานุวัตร บุญโป่รง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3907. เด็กชายวิศวะ แก้วอุดร 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3908. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ พรมพาน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3909. เด็กชายศิริชัย ผลาผล 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3910. เด็กชายสรศักดิ์ ในทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3911. เด็กชายสหรัฐ ประสวนศรี 13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3912. เด็กชายสาคร ยอดบุญ 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3913. เด็กชายสิทธิกร ทองไทย 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3914. เด็กชายอนุกูล สมสืบ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3915. เด็กชายอภิเดช สุทธิประภา 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3916. เด็กชายอภิสิทธิ์ จำปาขาว 11 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3917. เด็กชายเอกชัย ดวงดี 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3918. เด็กหญิงกัลยพร สิทธิกุล 13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3919. เด็กหญิงจิตธิดา ทวีศรี 14 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3920. เด็กหญิงนิตยา แสงใส 11 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3921. เด็กหญิงนุชนารถ นามแสง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3922. เด็กหญิงปัณฑิตา พิณทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3923. เด็กหญิงปัณรส ธิดี 10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3924. เด็กหญิงพิมพ์พิมล แวววงศ์ 14 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3925. เด็กหญิงไพจิตรา ในทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3926. เด็กหญิงภัคจิรา บุญอุดม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3927. เด็กหญิงมัทนา บุญหนา 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3928. เด็กหญิงสุจิตรา อันตีระติง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3929. เด็กหญิงอังคณา พิณทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3930. นายพีระพล เสนพงษ์ 15 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3931. เด็กชายกิตติภูมิ เดชพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3932. เด็กชายณัฐวุฒิ นามแสง 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3933. เด็กชายทวีรัฐ เดชพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3934. เด็กชายธนกร ฉวีวงค์ 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3935. เด็กชายธนพงษ์ นิยมญาติ 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3936. เด็กชายธันยบูรณ์ กากแก้ว 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3937. เด็กชายนิธิไกร ดวงตา 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3938. เด็กชายประสบผล ประสวนศรี 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3939. เด็กชายยุทธศักดิ์ ทวีศรี 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3940. เด็กชายระพีพัฒน์ ละมูล 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3941. เด็กชายสถาพร อินชูกุล 12 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3942. เด็กชายอดิเทพ ฉวีวงค์ 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3943. เด็กชายอดิศร แก่นสาร 12 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3944. เด็กชายอนันต์ พิณทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3945. เด็กหญิงเกศรินทร์ ประสวนศรี 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3946. เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญมาก 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3947. เด็กหญิงจารุวรรณ เดชพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3948. เด็กหญิงจีรภา มารมย์ 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3949. เด็กหญิงธนารัตน์ พิณทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3950. เด็กหญิงนราทิพย์ บูรพา 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3951. เด็กหญิงพิณทุอร อนุพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3952. เด็กหญิงพิสมัย เดชพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3953. เด็กหญิงภาราฏา แจ้งไพร 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3954. เด็กหญิงวรนุช บูรสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3955. เด็กหญิงวรนุช เฉลียวพงษ์ 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3956. เด็กหญิงวรรณิภา ภูแสนดี 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3957. เด็กหญิงวัลลภา ประจันต์ 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3958. เด็กหญิงสโรชา อนุมา 10 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3959. เด็กหญิงสุนิสา ทวีศรี 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3960. เด็กหญิงอาภาศิริ ผลไม้ 11 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3961. เด็หญิฃพรศิริ พิณทอง 12 โรงเรียนบ้านโพนทอง เขื่องใน บ้านชาติ เขื่องใน
3962. เด็กชายธีรภัทร ภูพวก 12 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ เขื่องใน บ้านแดงหม้อ เขื่องใน
3963. เด็กชายนัทพงศ์ ขลุ่ยทอง 12 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ เขื่องใน บ้านแดงหม้อ เขื่องใน
3964. เด็กชายศรชัย ไพรศรี 12 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ เขื่องใน บ้านแดงหม้อ เขื่องใน
3965. เด็กชายสิทธิกร ชมภูพื้น 12 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ เขื่องใน บ้านแดงหม้อ เขื่องใน
3966. เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วหานาม 12 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ เขื่องใน บ้านแดงหม้อ เขื่องใน
3967. เด็กหญิงมะลิวัลย์ สลับศรี 12 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ เขื่องใน บ้านแดงหม้อ เขื่องใน
3968. เด็กหญิงวาสนา สุรวิทย์ 12 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ เขื่องใน บ้านแดงหม้อ เขื่องใน
3969. เด็กหญิงศศิธร พลเมืองศรี 12 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ เขื่องใน บ้านแดงหม้อ เขื่องใน
3970. เด็กชายกลยุทธ กองสำลี 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3971. เด็กชายเด่นชัย ชาติมนตรี 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3972. เด็กชายบัณฑูร โสพระบุญ 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3973. เด็กชายภิธินันท์ ผิวจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3974. เด็กชายวีระวัฒน์ ลาประดิษฐ์ 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3975. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ ศิริปี 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3976. เด็กหญิงณิชากร ลาประดิษฐ์ 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3977. เด็กหญิงนิลวรรณ หมื่นสุข 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3978. เด็กหญิงปิยาพร ศิริปี 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3979. เด็กหญิงราตรี หลักคำ 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3980. เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงมาลา 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3981. เด็กหญิงอภิญญา ศิริปี 12 โรงเรียนบ้านทัน เขื่องใน บ้านทัน เขื่องใน
3982. เด็กชายคมกฤช สารรักษ์ 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3983. เด็กชายจีระศักดิ์ วงษ์สา 10 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3984. เด็กชายเจษฎา สะตาภา 10 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3985. เด็กชายธนิตชัย บุญเพ็ง 10 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3986. เด็กชายปิยะเทวา โกการัตน์ 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3987. เด็กชายมงคลชัย บุญหลง 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3988. เด็กชายวิสิฏฐศักดิ์ พวงทอง 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3989. เด็กชายสถิตย์ คำแท่ง 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3990. เด็กชายสราวุฒิ มั่งกูล 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3991. เด็กชายอรรถพร สภาพ 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3992. เด็กหญิงจริญา จ้อยนิล 10 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3993. เด็กหญิงจอมขวัญ อินทรุขา 10 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3994. เด็กหญิงธัญลักษณ์ นาหลวง 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3995. เด็กหญิงนิธิพร ทับทอง 10 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3996. เด็กหญิงปนัดดา สว่างภพ 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3997. เด็กหญิงปิยธิดา ไชยถา 11 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3998. เด็กหญิงมลิวัลย์ อุ่นใจ 10 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
3999. เด็กหญิงสุภัตตา สารรักษ์ 10 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
4000. เด็กหญิงอาภัสรา บัวภา 10 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย เขื่องใน บ้านธาตุน้อย เขื่องใน
4001. เด็กชายพีรวิชย์ สิงห์สาย 9 โรงเรียนบ้านบุตร เขื่องใน บ้านบุตร เขื่องใน
4002. เด็กหญิงจุฑามาศ รักบำรุง 9 โรงเรียนบ้านบุตร เขื่องใน บ้านบุตร เขื่องใน
4003. เด็กชายกฤษฎาเวศ วงศ์ษาสนธ์ 8 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4004. เด็กชายชวนัฐ มุ่งหมาย 9 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4005. เด็กชายฐาปกรณ์ เพชรจิตร 9 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4006. เด็กชายปุรเชษฐ์ สาระบูรณ์ 9 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4007. เด็กชายสุรวุฒิ สู่สุข 9 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4008. เด็กชายอาชวิน สู่สุข 9 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4009. เด็กหญิงกุลธรา หมื่นสุข 9 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4010. เด็กหญิงจาริญา ภูติยา 9 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4011. เด็กหญิงพชรภรณ์ พันธิ์ศิริ 9 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4012. เด็กหญิงมณีรัตน์ รามศิริ 9 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4013. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ปุยวงศ์ 9 โรงเรียนบ้านป่าข่า เขื่องใน บ้านป่าข่า เขื่องใน
4014. เด็กชายกิตติคุณ ศรีพลาย 12 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4015. เด็กชายกิรติกร มนัสสา 11 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4016. เด็กชายเจษฎา ชาภักดี 11 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4017. เด็กชายชาลี มีสัตย์ 11 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4018. เด็กชายณัฐพงษ์ อร่ามศรี 11 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4019. เด็กชายต้นเพชร ทีวงษ์ 13 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4020. เด็กชายภูวดล วันทา 12 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4021. เด็กชายระพีพล วันทา 11 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4022. เด็กชายรัฐพล วันทา 11 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4023. เด็กชายวัชรพงษ์ จำปี 12 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4024. เด็กชายวัชรินทร์ ขันชะลี 11 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4025. เด็กชายศิริชัย อร่ามศรี 11 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4026. เด็กชายศุภนัฐ นาคนาม 11 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4027. เด็กชายสหรัฐ เข็มเพ็ชร 11 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม เขื่องใน
4028. เด็กชายอุดร แผ่นทอง 10 โรงเรียนบ้านเสียม เขื่องใน บ้านเสียม