ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี
คณะจังหวัดอุดรธานี


ส่งเข้าสอบ ๙,๙๒๗ คน ขาดสอบ ๒,๖๐๐ คน คงสอบ ๗,๓๒๗ คน สอบได้ ๕,๗๖๒ คน สอบตก ๑,๕๖๕ คน

ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
1. นายเหวย อินทะสอน 70 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
2. นายประดิษฐ์ อินทะวงค์ 65 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
3. นายปริญญา สาวะเนตร 64 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
4. นายเพื่อม ช่วยแก้ว 64 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
5. นายสวัสดิ์ ดีซ้อน 62 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
6. นางกุหลาบ พิมพะลับ 60 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
7. นายสวน เลบ้านแท่น 60 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
8. นายช่วย พิลาษา 58 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
9. นายรังสรรค์ สุรไพฑูรย์ 57 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
10. นายมาตุภูมิ เกตุเพชร 55 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
11. นายสนอง พันธ์นา 52 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
12. นางเกศมณี ไชยวิเศษ 48 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
13. นายพงค์เดช ไชยมีศุข 48 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
14. นายแสงชัย จันเทศ 48 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
15. นายบุญชู หาวงษ์ 47 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
16. นายสุริยา รัตน์ภาวรรณ 47 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
17. นายชัยมงคล ศรีรัฒนทรัพย์ 45 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
18. นายชำนาญ ไชยสงโต 45 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
19. นายอิสระ พิมพ์โยธา 45 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
20. นางพรสงวน ลักษณ์ใจกล้า 44 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
21. นายวัฒนา สกุลคูคำ 44 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
22. นายธนวัฒน์ ภูมิพานิชย์ 43 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
23. นางศุภมาศ อธิปัตยกุล 42 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
24. นายบุญสงค์ กุดทิง 42 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
25. นายประดุง ใจกล้า 42 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
26. นายสุบรรณ คนิสาร 42 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
27. นางเนาวรัตน์ อสุรินทร์ 40 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
28. นางสาวนิตยา โชติชัก 39 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
29. นางสาววารุณี เหลือเจริญ 39 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
30. นายขวัญชัย วรยศ 39 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
31. นางทองใจ แก้ววิลัย 38 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
32. นายครรชิต หนองคูน้อย 37 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
33. นายรุ่งฤทธิ์ คำตั้งหน้า 36 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
34. นายรุ่งสุริยันต์ วงศรีชู 36 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
35. นางมาลิสา รัตนสุนทร 35 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
36. นางสาวนฤมล ภาโสม 35 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
37. นางสาวศุภวรรณ สุนา 35 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
38. นายสุเวช เจริญสิงห์ 35 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
39. นายอำพร โคตรสีพรม 35 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
40. นางสาวจรรยา แก้วศรีทอง 34 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
41. นายจำรัส ไชยวัน 34 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
42. นาวอังศณา โอนใจราษฎร์ 34 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
43. นายเกริกฤทธิ์ เลิศฤๅชัย 33 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
44. นายบรรจง บุตรสา 33 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
45. นายวีระสัน กองเงิน 33 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
46. นางขวัญจิรา ถำวาปี 32 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
47. นายนพปฎลก์ เก้าคงวุฒิ 32 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
48. นายไพลี สุริยวงศ์ 32 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
49. นายลำปาง เทพพวน 32 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
50. นางสาวคำหล้า แก้วทองศรี 31 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
51. นางสาววาสนา ต้นใหญ่ 31 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
52. นางสุวรรณี สายจันทร์ 31 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
53. นางตาร์ ทองจันทร์ 30 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
54. นางรุ่งนภา พรมสันต์ 30 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
55. นางวนิดา ตาทอง 30 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
56. นางสาวจันทร์ ไชยสมบัติ 30 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
57. นายณัฐพล สำราญจิตร 30 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
58. นายอรรถพล แซ่ตัน 30 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
59. นายกฤษณา เหมินชา 29 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
60. นายวิชัย ปาระพิมพ์ 29 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
61. นางศรีสุดา บุญดอนยาง 28 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
62. นายปริญญา ศรีทุม 28 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
63. นายศิวเรศ บุตรกัณหา 28 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
64. นายอิทธิศักดิ์ ศรีทุม 28 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
65. นายวรยุทธ แดงลา 27 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
66. นางสาวปราณี ศรีบุญเรือง 26 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
67. นายคำหล้า วงค์ดารา 26 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
68. นายแฟนต้า บุตรดามา 26 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
69. นายมนัส เชี่ยวรุ่งโรจน์ 26 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
70. นายสา สุขวิไล 26 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
71. นางรจเรข สิทธิพรหม 25 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
72. นางสาวเกวลี คลังฤทธิ์ 25 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
73. นางสาวเพ็ญนภา มาลาแสง 25 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
74. นายกฤษฎา เยี่ยมภายสงค์ 25 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
75. นายนครินทร์ วิลัยกุล 25 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
76. นายวชิววิทย์ แอ้นบุญมา 25 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
77. นางสาวสุรีรัตน์ กระแสงสิงห์ 24 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
78. นายวรายุทธ ศรีเมฆ 24 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
79. นายวัฒนา จิระพันธ์วัฒนา 24 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
80. นายวิชัย คิดแต่ง 24 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
81. นางสาวเจมจิตร เตนากุล 23 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
82. นายเกรียงไกร เพรชน้ำ 23 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
83. นายพลชนะ วงศ์เจริญสันติ 23 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
84. นายอดิศักดิ์ บุญวิเศษ 22 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
85. นางพรสวรรค์ วีระปัญญา 21 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
86. นางสาวอลิษา ขาววันดี 21 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
87. นางศาริวา คำใส 20 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
88. นางสาวจุฑามาศ พิมพ์พันธ์ 20 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
89. นางสาวนุช วรพงษ์ 20 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
90. นายแม้ง เมืองจันทร์ 20 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
91. นางสาวพุ่มพวง ทองนอก 19 เรือนจำกลางอุดรธานี เมืองอุดรธานี มัชฌิมาวาส เมืองอุดรธานี
92. เด็กชายกล้าณรงค์ วะจีประศรี 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เมืองอุดรธานี ศรีเมืองคุณ เมืองอุดรธานี
93. เด็กชายโกเมนทร์ หล่าภูมิ 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เมืองอุดรธานี ศรีเมืองคุณ เมืองอุดรธานี
94. เด็กชายไกรสร สุขมานพ 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เมืองอุดรธานี ศรีเมืองคุณ เมืองอุดรธานี
95. เด็กชายจงใจ ผิวดำ 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เมืองอุดรธานี ศรีเมืองคุณ เมืองอุดรธานี
96. เด็กชายจักรกฤษณ์ เชียงสาพันธ์ 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เมืองอุดรธานี ศรีเมืองคุณ เมืองอุดรธานี
97. เด็กชายจักรพันธ์ บุตรธนู 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เมืองอุดรธานี ศรีเมืองคุณ เมืองอุดรธานี
98. เด็กชายธนาทิป หินกอง 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เมืองอุดรธานี ศรีเมืองคุณ เมืองอุดรธานี
99. เด็กชายศักดา ทองมี 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เมืองอุดรธานี ศรีเมืองคุณ เมืองอุดรธานี
100. เด็กชายสิทธิลักษณ์ สมนึก 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เมืองอุดรธานี ศรีเมืองคุณ เมืองอุดรธานี
101. เด็กชายสุรวุธ ดวงแจ่ม 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช เมืองอุดรธานี ศรีเมืองคุณ เมืองอุดรธานี
102. เด็กชายธนพงษ์ มุทาพร 11 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
103. เด็กชายธนากร พรรคยู 11 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
104. เด็กชายพงษ์สิทธิ์ บุญมาตุ่น 11 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
105. เด็กชายสุภรัตน์ นนทวงษ์ 11 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
106. เด็กหญิงพัชรา เสียงสนั่น 11 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
107. เด็กหญิงเมริษา ผาบจุงกุง 11 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
108. เด็กหญิงสุจิตรา พั้วสุข 11 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
109. เด็กหญิงอรทัย น้อยบรรเทา 11 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
110. เด็กหญิงอารียา เชื่อมแก้ว 11 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
111. เด็กชายดนุรุจ ขันทองคำ 12 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
112. เด็กชายอมรเทพ กุลวงศ์ 12 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
113. เด็กชายกฤษฎา สารคำ 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
114. เด็กชายไชยวัฒน์ พรมโสภา 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
115. เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็ชรทะเล 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
116. เด็กชายณัฐพงษ์ หงษาคำ 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
117. เด็กชายธัญกร ทองศรีประสาท 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
118. เด็กชายนฤพงษ์ นุดิช 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
119. เด็กชายปรเมศวร์ แสงแก้ว 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
120. เด็กชายพลพล พิมพ์สกะ 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
121. เด็กชายวีระพงษ์ สำราญเวช 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
122. เด็กชายสรวิชญ์ ทูลบุตรดา 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
123. เด็กชายอรรถพล สมหานึก 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
124. เด็กหญิงฉัตรฤดี เกษสีแก้ว 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
125. เด็กหญิงชนิภรณ์ มูลตีมา 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
126. เด็กหญิงณัฐรัตน์ เรืองไพร 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
127. เด็กหญิงน้ำฝน ขันทองคำ 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
128. เด็กหญิงปวีณา สมสอง 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
129. เด็กหญิงพรรนิสา สมใจ 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
130. เด็กหญิงยลนภา ขุลิดี 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
131. เด็กหญิงศศิประภา นาส่งเสริม 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
132. เด็กหญิงอรจิรา ศรีปัดชา 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
133. เด็กหญิงอัญลดา พงษ์สิงห์ 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
134. เด็กหญิงอารีย์ยา นานอก 11 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
135. เด็กชายกฤษณะ ศิลาโท 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
136. เด็กชายตันติกร ขุลีดี 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
137. เด็กชายวุฒิพงศ์ รักญาติ 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
138. เด็กชายศุภณัฐ ไพรสิงห์ 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
139. เด็กชายอดิศร เถาถาวงษ์ 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
140. เด็กชายอภินันท์ ไชยเสริม 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
141. เด็กหญิงขวัญฤดี รังศรี 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
142. เด็กหญิงจินตนา ปันสุข 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
143. เด็กหญิงณัฐฌา ทรัพย์ยอดแก้ว 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
144. เด็กหญิงธนิษฐา แสงพา 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
145. เด็กหญิงสุภาวิดา มูลตีมา 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
146. เด็กหญิงอภิสรา ตุ้ยน้อย 10 โรงเรียนท่าตูมดงสระพัง เมืองอุดรธานี ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ เมืองอุดรธานี
147. เด็กชายกฤษณะ วงษ์ขุลี 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
148. เด็กชายเจษฎา รอบรู้ 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
149. เด็กชายณรงค์กร เพชรแสงใส 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
150. เด็กชายทักษิณ สีม่วง 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
151. เด็กชายธนดล เชี่ยวชาญ 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
152. เด็กชายธีระศักดิ์ ชนิดกูล 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
153. เด็กชายเม็ดเงิน เชียงสาพันธ์ 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
154. เด็กชายวินัย จันทร์โทศรี 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
155. เด็กชายอภิวัฒน์ แสพิมาย 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
156. เด็กชายอาทิตย์ เสียงเสนาะ 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
157. เด็กหญิงจิราภรณ์ ยังสีนาด 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
158. เด็กหญิงชลธิชา ท่อนทอง 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
159. เด็กหญิงธิติสิริ วันโย 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
160. เด็กหญิงวาสนา เพชรปัญญา 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
161. เด็กหญิงวิมลศิริ โคตรหัสดี 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
162. เด็กหญิงสุพัตรา ญาพุทธา 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
163. เด็กหญิงสุมาลี สาลีวงษ์ 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
164. เด็กหญิงอัฌาวดี เงินชาลี 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
165. เด็กหญิงอารยา ถูกดี 11 บ้านพรานเหมือน เมืองอุดรธานี โนนสวรรค์ เมืองอุดรธานี
166. นายสำลี หาณสีนาจ 65 วัดสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
167. นางเจียมใจ บอกบุญ 60 วัดสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
168. นางนิด มูนธานี 51 วัดสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
169. เด็กชายกฤษณะ ยงชาคำ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
170. เด็กชายกิตตินัน ศรีปัดชา 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
171. เด็กชายจริน โพธิ์จันทร์ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
172. เด็กชายเจษฎา พรมยารี 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
173. เด็กชายฉัตรชัย ศรีพลลา 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
174. เด็กชายณัฐพล อุ่นแสง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
175. เด็กชายตะวัน หลักหนองบุ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
176. เด็กชายตะวัน อ่อนบุญ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
177. เด็กชายถวิล สุวรรณแสง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
178. เด็กชายธีรพัฒน์ สัตตะพันธ์ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
179. เด็กชายปริญญา พลอยพุฒ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
180. เด็กชายปรีชา แสนน่าน 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
181. เด็กชายพากร น้อยสีเหลือง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
182. เด็กชายพีรพล สงครามสี 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
183. เด็กชายภูวนัย จันทะบุญ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
184. เด็กชายยุทธพงษ์ บ่อคำเกิด 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
185. เด็กชายยุรนันท์ เจริญเนตร 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
186. เด็กชายรัตติพงษ์ พากุล 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
187. เด็กชายรัตน์ติพงษ์ โพธิ์ศรี 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
188. เด็กชายวีระชัย สีอ่อนแสง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
189. เด็กชายศราวุฒิ พรมะดี 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
190. เด็กชายศราวุธ โสวัน 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
191. เด็กชายศราวุธ ลือคำภา 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
192. เด็กชายสิทธิชัย พากุล 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
193. เด็กชายสุขใจ คำภูแก้ว 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
194. เด็กชายสุรศิกดิ์ สุวรรณแสง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
195. เด็กชายอดิศักดิ์ อินทร์กง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
196. เด็กชายอนุพงค์ สอนทุ่ง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
197. เด็กชายอาทิตย์ โพธิ์จันทร์ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
198. เด็กหญิงกัลยา อุ่นแสง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
199. เด็กหญิงเกศชฎา อินทะวงษ์ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
200. เด็กหญิงจันทร์จิรา สิงห์สีดา 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
201. เด็กหญิงจุไรรัตน์ ลีพฤติ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
202. เด็กหญิงชลดา ไชยมาสุข 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
203. เด็กหญิงช่อฟ้า สุวรรณน้อย 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
204. เด็กหญิงชัญญานุช น้อยสีเหลือง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
205. เด็กหญิงทิฆัมพร พลนามอินทร์ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
206. เด็กหญิงธีรารัตน์ อินทร์กง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
207. เด็กหญิงนภาพร ดอนเหนือ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
208. เด็กหญิงนริศรา สอนบุญ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
209. เด็กหญิงนิตยา อุกอาจ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
210. เด็กหญิงเปรมฤดี สัตตะพันธ์ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
211. เด็กหญิงฝนหลวง แก้ววงศ์ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
212. เด็กหญิงพัชรา สังข์ศิริ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
213. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิมมะโน 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
214. เด็กหญิงรัตนกร สุวรรณโชติ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
215. เด็กหญิงลลิตา สัตตะนันท์ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
216. เด็กหญิงลาวัณย์ กัญญะบุญ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
217. เด็กหญิงวราภรณ์ สีอ่อนแสง 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
218. เด็กหญิงวราภรณ์ พากุล 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
219. เด็กหญิงวลัยลักษณ์ นวลจันทร์ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
220. เด็กหญิงอารันตรี คำมุกชิก 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
221. เด็กหญิงอารีญา โพธิ์ศรี 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
222. เด็กหยิงปัทมา สังข์ศิริ 12 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
223. เด็กชายกิติศักดิ์ อ่อนไถล 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
224. เด็กชายกิติศักดิ์ ขันสีนวน 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
225. เด็กชายโกเมนทร์ อ่อนหวาน 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
226. เด็กชายจีระพงษ์ พรมะดี 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
227. เด็กชายเจษฎาพงษ์ จันดาหาร 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
228. เด็กชายชรรษา หลักหนองบุ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
229. เด็กชายทิวทัศน์ จำปาเพชร 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
230. เด็กชายเทพทัต บัวลอย 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
231. เด็กชายธนทัศ สีอ่อนแสง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
232. เด็กชายธนพล น้อยสีเหลืง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
233. เด็กชายธนัท ไพพฤติ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
234. เด็กชายธนากร ขันสีนวล 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
235. เด็กชายนพพร วงค์นะรัตน์ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
236. เด็กชายบุญญาฤทิ์ ไชยมาสุข 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
237. เด็กชายประวัติศาสตร์ วีระวัฒนา 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
238. เด็กชายปรัชญา พากุล 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
239. เด็กชายพายุ อินทร์กง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
240. เด็กชายพิทยุตม์ ผิวฝ้าย 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
241. เด็กชายวุฒิชัย บ่อคำเกิด 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
242. เด็กชายวุฒินันท์ คำโยธา 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
243. เด็กชายศราวุธ ทองพิทักษ์ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
244. เด็กชายศาสตราวุธ วังคีรี 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
245. เด็กชายศุภกร เมรุ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
246. เด็กชายสุทธินันท์ มณีเนตร 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
247. เด็กชายสุรศักดิ์ พระพิมล 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
248. เด็กชายสุริยา จำปาศรี 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
249. เด็กชายอนิรุธ บุตรทุม 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
250. เด็กชายอนุชา พรมะดี 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
251. เด็กชายอิศเรศ แพงหอม 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
252. เด็กหญิงชฎาทิพย์ หาสอดส่อง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
253. เด็กหญิงชนิกานต์ เชื้อศรีมนตรี 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
254. เด็กหญิงชนิดา หลงเคน 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
255. เด็กหญิงชาลิสา โชตนอก 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
256. เด็กหญิงญาริณี อินทะวงษ์ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
257. เด็กหญิงณัฐธิดา อิมทร์กง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
258. เด็กหญิงธนิษฐา อุ่นใจ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
259. เด็กหญิงนฤมล บุโฮม 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
260. เด็กหญิงนิตยา พรมถาวร 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
261. เด็กหญิงปนัดดา สวัดศรี 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
262. เด็กหญิงพรทิพย์ สมาสุข 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
263. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า ขันทองคำ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
264. เด็กหญิงภัทธ์ธิรา สัตตะพันธ์ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
265. เด็กหญิงภัทรลดา อินทร์กง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
266. เด็กหญิงเมรีญา กันหาลา 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
267. เด็กหญิงเยาวภา โพธิ์จันทร์ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
268. เด็กหญิงริญญณี พรมะดี 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
269. เด็กหญิงรุ่งนภา โพธ์บำรุง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
270. เด็กหญิงลลิษา ศิริเมือง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
271. เด็กหญิงวรรณภา วงษ์จำนงค์ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
272. เด็กหญิงวรัญญา ชุมพล 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
273. เด็กหญิงศิริพร แสงลี 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
274. เด็กหญิงศิวราภรณ์ ชรารัตน์ 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
275. เด็กหญิงสุดาพร อินทรกง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
276. เด็กหญิงสุนันธา สุวรรณแสง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
277. เด็กหญิงสุภาดา แสงโสม 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
278. เด็กหญิงสุลัดดา สุวรรณแสง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
279. เด็กหญิงเสาวณี หาสอดส่อง 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
280. เด็กหญิงอนุสรา เหมือนส้อย 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
281. เด็กหญิงอรชุดา พากุล 11 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว เมืองอุดรธานี สามพร้าว เมืองอุดรธานี
282. เด็กชายธีรวัฒน์ เอกวงษา 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู เมืองอุดรธานี ศรีมงคล เมืองอุดรธานี
283. เด็กชายวีระชัย วิชัยวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู เมืองอุดรธานี ศรีมงคล เมืองอุดรธานี
284. เด็กชายสกาย นาทุม 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู เมืองอุดรธานี ศรีมงคล เมืองอุดรธานี
285. เด็กหญิงชไมพร อินทะศรี 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู เมืองอุดรธานี ศรีมงคล เมืองอุดรธานี
286. เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญวิถี 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู เมืองอุดรธานี ศรีมงคล เมืองอุดรธานี
287. เด็กหญิงวระธิดา อดทน 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู เมืองอุดรธานี ศรีมงคล เมืองอุดรธานี
288. นางอุบล บุญสมัคร 42 ศูนย์เด็กเล็กวัดสังคาว เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
289. นางริต้า สิมลี 39 ศูนย์เด็กเล็กวัดสังคาว เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
290. นางสุภาวดี คามะเชียงพิณ 37 ศูนย์เด็กเล็กวัดสังคาว เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
291. นางสาวจิตตานันท์ จันทบูรณ์ 35 ศูนย์เด็กเล็กวัดสังคาว เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
292. นางสาวรัศมี เลิศไทย 28 ศูนย์เด็กเล็กวัดสังคาว เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
293. เด็กหญิงปริศนา คันธะระ 11 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
294. เด็กหญิงวรรณธศา คามะเชียงพิณ 11 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
295. เด็กชายธนา เพี่ยผ่าน 10 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
296. เด็กชายพีรพัฒน์ สมนาม 10 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
297. เด็กชายยุทธนา โสภาบุตร 10 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
298. เด็กชายศักดา จำปาขันธ์ 10 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
299. เด็กหญิงเกศมณี สีดาห้าว 10 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
300. เด็กหญิงจิรวรรณ คนสูง 10 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
301. เด็กหญิงจีรนันท์ โนนเมืองนอก 10 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
302. เด็กหญิงเจนจิรา จันดาดวง 10 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
303. เด็กหญิงเวธนี จินดาภู 10 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
304. เด็กหญิงศันสนีย์ เวียงคำ 10 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
305. นายสถาพร ยงยืน 42 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
306. เด็กชายศิลา สุวรรณบุผา 14 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
307. เด็กชายชนาธิป หงษ์ษาวดี 12 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
308. เด็กชายชูชาติ คำสิทธิบรรณ 12 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
309. เด็กชายเชาวรัตน์ ยงยืน 12 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
310. เด็กชายปวรินทร์ สิงห์เสนีย์ 12 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
311. เด็กชายภคนันท์ บุญจำเนียร 12 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
312. เด็กหญิงวิภาดา เทพนวน 12 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
313. เด็กหญิงศศิวิมล คำหอม 12 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
314. เด็กชายณัฐพล โซ่เชียงคำ 11 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
315. เด็กชายวัชราภรณ์ โพนธาตุ 11 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
316. เด็กชายสิทธิพร พิมพ์จันทร์ 11 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
317. เด็กชายอานนท์ สระบุญมา 11 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
318. เด็กหญิงจตุพร แก้วสีดา 11 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
319. เด็กหญิงพิยะดา สมมะณี 11 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
320. เด็กหญิงเมทนี แสนศิลา 11 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
321. เด็กหญิงสุชันญา คำภาหมี 11 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
322. เด็กชายณัฐติชัย ศรีบุตร 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
323. เด็กชายณัฐพงษ์ คำชมภู 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
324. เด็กชายดนัย วิสัยหมู 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
325. เด็กชายภูริ ขานเพาะ 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
326. เด็กชายศักดิ์ดา อินหาญ 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
327. เด็กชายอัครเดช คามะเชียงพิณ 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
328. เด็กหญิงจิราพร เจตเกตกิจ 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
329. เด็กหญิงภัทรพรรณ ร่มไทร 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
330. เด็กหญิงรัชดาพร จตุเทน 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
331. เด็กหญิงสุพัตรา คำภาหมี 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
332. เด็กหญิงอารียา นายกชน 10 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
333. เด็กชายอัครชัย เส็งล้ำ 9 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
334. เด็กชายอัครเดช ทับทิมดำ 9 โรงเรียนบ้านนาแอง เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
335. เด็กชายกฤษฎา นวนแสง 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
336. เด็กชายชายชล น้อยใจดี 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
337. เด็กชายณัฐพงษ์ รองศักดิ์ 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
338. เด็กชายทรงเกียรติ์ ต่อพงษ์ 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
339. เด็กชายพงศกร อุดมพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
340. เด็กชายยุทธพงษ์ คำสิทธิบรรณ์ 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
341. เด็กชายสุรสีห์ หมื่นภักดี 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
342. เด็กชายแสนคม วงศ์ศิลป์ชัย 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
343. เด็กชายอนุสิทธิ มณีรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
344. เด็กหญิงนัทชา แสนลำ 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
345. เด็กหญิงสุภาพร แทนเจริญ 12 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
346. เด็กชายปราบดา สีลาสอน 11 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
347. เด็กชายขรรค์ชัย ปากดีหวาน 10 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
348. เด็กชายดนัย ท่าเลิศ 10 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
349. เด็กชายวรากร มาบ้านไร่ 10 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
350. เด็กหญิงนัณธิกา ชัยภูมิ 10 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
351. เด็กหญิงสิริลักษณ์ วงศ์โชติ 10 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
352. นางสาวบุญเลี่ยม เรืองศักดิ์ 32 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
353. เด็กหญิงเกวลิน ทศชาญ 12 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
354. เด็กหญิงวิลัย เลี้ยวทอง 12 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
355. เด็กหญิงวิลาวรรณ จูมสวัสดิ์ 12 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
356. เด็กหญิงสุกัญญา จันงาม 12 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
357. เด็กหญิงอธิติยา พรมบ้านสังข์ 12 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
358. เด็กชายปิยวัฒน์ ศรีสุระ 11 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
359. เด็กหญิงจิตรา ช่างถม 11 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
360. เด็กหญิงจิรภัทร ลอยนอก 11 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
361. เด็กหญิงปภัสราภรณ์ ทาทอง 11 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
362. เด็กหญิงเมวดี พิลาพัน 11 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
363. เด็กชายชินกร จันทร์บุตร 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
364. เด็กชายตะวัน นวนแสง 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
365. เด็กชายธีระพงษ์ จันดอน 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
366. เด็กชายธีรุตม์ มาโนชม์ภิรมย์ 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
367. เด็กชายนาราภัทร นามรมย์ 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
368. เด็กชายวิชชากร วงศ์คำจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
369. เด็กชายศรราม จันทร์บุตร 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
370. เด็กชายสุริยา โพธิพาน 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
371. เด็กหญิงมณิสรา สดศรี 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
372. เด็กหญิงวิภาพร มูลนา 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
373. เด็กหญิงสุจิตตรา นวลจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
374. เด็กหญิงสุพัฒตรา พานคำ 10 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
375. เด็กหญิงชนกนาถ จุลพันธ์ 9 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
376. เด็กหญิงศุภานัน ทูลพุทธา 9 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
377. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนี 48 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
378. นางรจนา จันทะสิม 37 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
379. นางสาวนฤมล อย่างสวย 23 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
380. นางสาวรุ่งอรุณ สาโคตรวัน 23 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
381. เด็กชายวศพล พรมบ้านสังข์ 12 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
382. เด็กชายภานุวัฒ วัชนาค 11 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
383. เด็กชายศศิพงค์ คงวิสุทธิ์ 11 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
384. เด็กชายกิตติพศ สองเมือง 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
385. เด็กชายภูบดินทร์ โพธิ์ไพร 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
386. เด็กชายสุรชัย คำใบ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
387. เด็กหญิงชิดชนก สรรพโชติ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
388. เด็กหญิงญาณิกา วงศ์อามาตร 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
389. เด็กหญิงทิวาพร ตาราษี 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
390. เด็กหญิงพรวลัย ผลจันทร์ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
391. เด็กหญิงรัตนภรณ์ จิตร์สาคร 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
392. เด็กหญิงศิริพรรณ คำโชติ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
393. เด็กชายธนากร ธีระนานันท์ 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๒ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
394. เด็กชายคำปูน ไชยเดช 11 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
395. เด็กชายธนวัฒ สีท่าใฮ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
396. เด็กชายนวพล เนื่องมัจจา 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
397. เด็กชายนัฐวุฒิ นาสมวาส 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
398. เด็กชายภูผา ชัยภูมิ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
399. เด็กชายรุ่งนคร เพ็งสว่าง 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
400. เด็กชายสราวุฒิ บ่อแตน 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
401. เด็กชายอภิชาติ แซกรัมย์ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
402. เด็กชายเอกราช พัฒนันท์ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
403. เด็กหญิงเกศวลี สุดตะพรม 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
404. เด็กหญิงชลธิชา สอนแสง 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
405. เด็กหญิงปาริชาติ บุญล้น 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
406. เด็กหญิงยลลดา ศรีบุญวงศ์ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
407. เด็กหญิงลดาวัลย์ ทุมชะ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
408. เด็กหญิงวนิสา เพ็งสว่าง 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
409. เด็กหญิงวิภาดา เสนารักษ์ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
410. เด็กหญิงศิริญาภรณ์ มะโครัมย์ 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
411. เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุตรดาวาปี 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
412. เด็กหญิงสลิลทิพย์ คำมี 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
413. เด็กหญิงอรัญญา แก้วหอม 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
414. เด็กหญิงอารยา สังข์ทอง 10 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
415. เด็กชายชินวัตร อวนอ่อน 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
416. เด็กชายทนงค์ศักดิ์ โพธิสิงห์ 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
417. เด็กชายศรัญยู มณีจันทร์ 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
418. เด็กหญิงปภัสสร วังสะอาด 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
419. เด็กหญิงเมธาวี โสดาพรม 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
420. เด็กหญิงรัตนสุดา บุญไสว 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
421. เด็กหญิงอรไพลิน ชาภา 9 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
422. เด็กหญิงสุภาวดี สีหาผล 11 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
423. เด็กชายกวี ใจภักดี 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
424. เด็กชายคฑายุทธ์ คำโอสิมา 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
425. เด็กชายเฉลิมพล เพียวงค์ 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
426. เด็กชายธงชัย ไกรโหล 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
427. เด็กชายธีรวัฒน์ ชาดวง 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
428. เด็กชายพัชรพล ลาสี 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
429. เด็กชายวันชัย วรรณศิริ 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
430. เด็กชายเสกสรรค์ จันนาวัน 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
431. เด็กหญิงปารวีย์ ธรรมสัตย์ 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
432. เด็กหญิงสิริกร ใจปิติ 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
433. เด็กหญิงสุธิตา ฝีมือดี 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
434. เด็กหญิงสุนิสา โคตรสมบัติ 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
435. เด็กหญิงอ้อมละมุล ศรีชูยงค์ 10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
436. เด็กหญิงเสาวนีย์ ผลานาที 11 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
437. เด็กชายชาญณรงค์ โคกสี 10 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
438. เด็กชายธีรศักดิ์ บุญจิตร 10 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
439. เด็กชายพันธกานต์ ตระกูลภักดี 10 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
440. เด็กชายพุธชาติ สาริมา 10 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
441. เด็กชายศราวุฒิ ถูกดี 10 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
442. เด็กชายสมชาย สุวรรณแสง 10 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
443. เด็กชายอรรถพล จำนงพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
444. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า อะนุนิล 10 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
445. เด็กหญิงสุพรรณิภา พิมพ์จันดา 10 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
446. เด็กชายวฐัสพงศ์ วงศ์ฉิม 9 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
447. เด็กชายอนุชา วาฤทธิ์ 9 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
448. เด็กชายอภิชาติ ดวงจันดา 9 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
449. นายอนุสรณ์ หล้าบุตรศรี 53 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
450. นายจตุรงค์ ดวงแจ่ม 16 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
451. นางสาวเฉลิมวรรณ วรรณศิริ 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
452. นางสาวตรีทิพ เนตรนิยม 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
453. นางสาวธิดาทิพย์ แก้วกล้า 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
454. นางสาวภัคจิรา สุมาลี 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
455. นางสาวภัทราวดี ดวงจันทร์ดา 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
456. นางสาวมณีจันทร์ คุณสิงห์ 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
457. นางสาวรจนา คามะเชียงพิณ 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
458. นางสาววรรณวิสา แก้วศรีนวน 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
459. นางสาววิไลวรรณ สินสมสี 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
460. นางสาวศรัญญา นาเมืองรักษ์ 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
461. นางสาวศิราวัลย์ ยะเรือนงาม 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
462. นายคมสันต์ บุญศักดิ์ 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
463. นายจิณวัตร ปุราชะโต 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
464. นายณรงค์ฤทธิ์ มาตรประเสริฐ 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
465. นายธวัชชัย หารชัย 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
466. นายภัคพล จงเทพ 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
467. นายภูริทัตต์ ยงยืน 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
468. นายยศธชัย บางสา 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
469. นายศักดา ปานวัน 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
470. นายสงกรานต์ โสภาบุตร 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
471. นายเสกสรร สีหาเนตร 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
472. เด็กชายอุทัย เวียงยิ่ง 14 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
473. เด็กหญิงเกตมณี มีทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
474. เด็กหญิงสุชาดา สาหาญ 14 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
475. เด็กชายไกรสร ปานทองดี 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
476. เด็กชายคุณภัทร กุลศรี 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
477. เด็กชายชนะชัย แก้วสีดา 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
478. เด็กชายเชาวลิต พระมาตย์ 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
479. เด็กชายณัฐพล พรมศรี 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
480. เด็กชายธนพร อ่อนคำ 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
481. เด็กหญิงกนกวรรณ พลทัศน์ 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
482. เด็กหญิงมนัญญา ศิริเวช 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
483. เด็กหญิงวรัญญา พิมพ์โล้น 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
484. เด็กหญิงวิรดา ทองแท่งไทย 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
485. เด็กหญิงสกุณา แก้วดวงตา 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา เมืองอุดรธานี สังคาว เมืองอุดรธานี
486. เด็กหญิงเกษสุรีย์ เวชชศาสตร์ 11 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
487. เด็กหญิงบุญจิรา มุ่งดี 11 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
488. เด็กชายธีรวัฒน์ โคตรศรี 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
489. เด็กชายนรธีร์ โคตะมี 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
490. เด็กชายสถาพร อัศจรรย์ 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
491. เด็กชายเอกลักษณ์ บุญลือ 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
492. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ขันโอฬาร 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
493. เด็กหญิงนันธิชา คิดโสดา 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
494. เด็กหญิงน้ำอ้อย ตรวจนอก 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
495. เด็กหญิงบุษกร กันยาประสิทธิ์ 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
496. เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไชยมาตร 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
497. เด็กหญิงปวีณา กันหามล 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
498. เด็กหญิงพรศิริ นอระสีหา 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
499. เด็กหญิงภัทรพรรณ สาลิยา 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
500. เด็กหญิงศิริวรรณ วัดไธสง 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
501. เด็กหญิงอรทัย สีลานาค 10 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
502. เด็กชายเทียนชัย วิเศษศรี 9 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
503. เด็กชายปภาวิญ์ สารีบท 9 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
504. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แสนวงศ์ 9 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
505. เด็กหญิงปรียาพร ศรีขำหาญ 9 โรงเรียนบ้านข้าวสาร เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
506. นางสาววารุณี จันทร์พรหม 15 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
507. นายยุทธพิชัย คำดี 15 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
508. นายอภิสิทธิ์ เนียมชมภู 15 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
509. เด็กชายธนัช ครสวรรค์ 14 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
510. เด็กชายธานินทร์ ภักดิ์ศรี 14 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
511. เด็กชายชลสิทธิ์ จิตรเรขา 13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
512. เด็กชายณัฐนนท์ แพงศรี 13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
513. เด็กชายทิษณุ จันทร์พรหม 13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
514. เด็กชายประสพโชค ชื่นวัตร 13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
515. เด็กชายพูนทรัพย์ ไพรนอก 13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
516. เด็กชายภูวเดช ดอนเต้า 13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
517. เด็กชายสุรสิทธิ์ นามสอน 13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
518. เด็กหญิงกมลฉัตร ไกรษร 13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
519. เด็กหญิงณัฐยา เงินสูงเนิน 13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
520. เด็กหญิงสุธาทิพย์ โคตรน้อย 13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
521. เด็กชายกิตติทัช สุตพรหม 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
522. เด็กชายกิตติศักดิ์ เข็มทอง 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
523. เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์ศิริ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
524. เด็กชายจักรกฤษ วันชูพริ้ง 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
525. เด็กชายฐิติวัฒน์ จันทรเสนา 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
526. เด็กชายตะวัน องกลาง 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
527. เด็กชายไตรภพ ขุระขันธ์ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
528. เด็กชายทศพร พงษ์สมบูรณ์ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
529. เด็กชายธนพงษ์ ชัยเดช 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
530. เด็กชายธีรภัทร์ ชุมพล 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
531. เด็กชายนลธวัช นามบ้านค้อ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
532. เด็กชายนัทธพงศ์ สุจริต 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
533. เด็กชายปฏิณญาณ โสภาพล 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
534. เด็กชายปิยะวัฒน์ โสนะโชติ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
535. เด็กชายพงษกร ปราบชมภู 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
536. เด็กชายวชิรเกียรติ อุปชัย 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
537. เด็กชายวิบูลย์ ปรือกระโทก 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
538. เด็กชายศุภชัย จำปาสิงห์ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
539. เด็กชายสุทธิกานต์ อ่อนตา 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
540. เด็กชายอารยะ พลเวียงธรรม 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
541. เด็กชายเอกชัย มาลาสิงห์ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
542. เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักกิ่ง 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
543. เด็กหญิงกุลธิดา นวลเจริญ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
544. เด็กหญิงจารุวรรณ ทิพย์บรรจง 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
545. เด็กหญิงปภัชญา เชื้อวงศ์พรหม 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
546. เด็กหญิงปวีณา ศรีสุพัฒน์ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
547. เด็กหญิงปาริฉัตร ปิ่นใจ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
548. เด็กหญิงปิยวรี โสตะศรี 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
549. เด็กหญิงพนิดา กลิ่นมาลัย 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
550. เด็กหญิงพรชิตา วรรณพันธ์ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
551. เด็กหญิงมาศิริ สิทธิ์ทอง 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
552. เด็กหญิงรัตติกาล ขาวนิมนต์ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
553. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีพลลา 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
554. เด็กหญิงวิราวรรณ์ แสนศรี 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
555. เด็กหญิงสิริญา จ่ากุญชร 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
556. เด็กหญิงสุทัตตา มัยเกษตริน 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
557. เด็กหญิงสุธิศา ชาอินทร์ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
558. เด็กหญิงสุประภาพร กลางเมืองพล 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
559. เด็กหญิงสุวรรณี ยังเลิศ 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
560. เด็กหญิงอทิตยา นามมนตรี 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
561. เด็กหญิงอภิญญา พันเพ็ชร 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
562. เด็กหญิงอภิสรา พรมศรี 12 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
563. เด็กชายจีรวัฒน์ ชวนประกอบ 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
564. เด็กชายธนาวุฒิ คำมุกชิก 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
565. เด็กชายนฤเบส อำภวา 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
566. เด็กชายนำโชค ภูมิพันธ์ 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
567. เด็กชายนิจิโรจน์ แก้วกัลยา 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
568. เด็กชายพงศกร สุบัติคำ 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
569. เด็กชายพัลลภ ภักดิ์ศรี 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
570. เด็กชายรามวุธ เรืองรัมย์ 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
571. เด็กชายสุรวุธ กวนดา 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
572. เด็กชายอนุพงษ์ หงษ์คำ 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
573. เด็กหญิงจิตรลดา วงค์อนุ 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
574. เด็กหญิงทิพยรัตน์ ราชสีห์ 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
575. เด็กหญิงธัญญารัตน์ รุ่งเรือง 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
576. เด็กหญิงธันยพร วิชัย 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
577. เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูบุญเต็ม 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
578. เด็กหญิงพิมพ์ชนก หมื่นณะรินทร์ 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
579. เด็กหญิงวิภากร ปักกาเวสูง 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
580. เด็กหญิงสุมาลี ทิพย์จักร์ 11 โรงเรียนชุมชนโนนสูง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
581. เด็กชายณรงค์กร สรวงศิริ 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
582. เด็กชายนฤสรณ์ ไตรพัฒน์ 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
583. เด็กชายนันทพัฒน์ ขันธพงษ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
584. เด็กชายอัษฎาพล ยศกุล 11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
585. เด็กหญิงอินทิรา กุไรรัตน์ 11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
586. เด็กชายเกริกพล จันทวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
587. เด็กชายขจรพล ไตรพัฒน์ 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
588. เด็กชายดนุสรณ์ แดงสีอ่อน 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
589. เด็กชายธนกร คงจา 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
590. เด็กชายธนนนท์ บัวสอน 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
591. เด็กชายไมตรีเดช กิตติราช 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
592. เด็กชายอภิรักษ์ หลักบ้านตาด 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
593. เด็กชายอิศรา สารศรี 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
594. เด็กหญิงนันธิดา โคตตะฮุย 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
595. เด็กหญิงปัทมาวรรณ์ ชวนประกอบ 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
596. เด็กหญิงวิภาพร ศิลารัตน์ 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
597. เด็กหญิงศิริรัตน์ ทรัพย์เมือง 10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
598. เด็กชายไกรสร มุมฉำ 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
599. เด็กชายจอมขวัญ จักรคม 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
600. เด็กชายจักรกฤติ กิ่งภาร 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
601. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เคหาสัย 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
602. เด็กชายทัศภูมิ ชาญนรา 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
603. เด็กชายบุญพิทักษ์ เวียงสิมมา 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
604. เด็กชายพีรพัฒน์ บุญภา 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
605. เด็กชายวุฒิชัย มะลา 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
606. เด็กชายศุภสิน บุตตะโยธี 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
607. เด็กชายสราวุฒิ แก้วเมืองน้อย 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
608. เด็กชายสุเมธ มาตรา 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
609. เด็กชายอาชา ศรีหาบุญมา 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
610. เด็กหญิงจีรนันท์ วงษ์ขุมเงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
611. เด็กหญิงณัฐมล เหล่าสมบัติ 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
612. เด็กหญิงนุชฤดี พั่วจำปา 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
613. เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สุ่มมาตย์ 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
614. เด็กหญิงเปรมประภา ทรงสุข 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
615. เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญทวี 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง เมืองอุดรธานี สุวรรณุทการาม เมืองอุดรธานี
616. เด็กชายทวิมน เสียวชัยภูมิ 13 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
617. เด็กหญิงชลดา หงษ์ทอง 13 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
618. เด็กชายนันทวัฒน์ อ้อมนอก 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
619. เด็กชายปฏิภาณ บุญสวัสดิ์ 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
620. เด็กชายปฐมพร หล้าสวย 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
621. เด็กชายประเสริฐ สุนทร 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
622. เด็กชายพัทธวรรณ ผาจวง 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
623. เด็กชายพิสุทธิ์ เวียงอินทร์ 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
624. เด็กชายวีระพงษ์ อุ่นกระโทก 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
625. เด็กชายสิทธิพร กองสุวรรณ 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
626. เด็กชายสุทธิพงศ์ โคตรชมภู 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
627. เด็กชายอธิพล วงษ์พุทธา 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
628. เด็กชายอนันต์ สีม่วง 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
629. เด็กชายอนิรุต ไวยจันทร์ 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
630. เด็กหญิงกุลสตรี ฤทธิ์ศรี 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
631. เด็กหญิงจิราภา วิเศษเพ็ง 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
632. เด็กหญิงชลนิการณ์ นิระกุล 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
633. เด็กหญิงชลลดา ธุระพระ 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
634. เด็กหญิงปลิตา ช่างกล 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
635. เด็กหญิงปิยะนุช ปรีจิตต์ 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
636. เด็กหญิงพรจรัส อิศวโสภณ 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
637. เด็กหญิงสายฝน บุญลือ 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
638. เด็กหญิงสุกัญญา วงษาบุตร 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
639. เด็กหญิงสุฑาศิณี สมสีดา 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
640. เด็กหญิงสุทธิดา สัตย์ซื่อ 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
641. เด็กหญิงอรสา วงษาบุตร 12 โรงเรียนหนองนกเขียนโพนทัน เพ็ญ นาคาเทวี เมืองอุดรธานี
642. นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรีดา 17 โรงเรียนเทศบาล ๖ เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
643. เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธ์ศรีดา 13 โรงเรียนเทศบาล ๖ เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
644. เด็กหญิงณัฏชยา แก้วมา 13 โรงเรียนเทศบาล ๖ เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
645. เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีแก้ว 13 โรงเรียนเทศบาล ๖ เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
646. เด็กหญิงอังคณา สิงห์ศิริ 13 โรงเรียนเทศบาล ๖ เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
647. เด็กหญิงประภา ราชชะ 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
648. เด็กหญิงสิริยากร สอนสิทธ์ 14 โรงเรียนอุดรานีพิทยาคม เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
649. เด็กหญิงอรจิรา หนูทองอินทร์ 14 โรงเรียนอุดรานีพิทยาคม เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
650. เด็กชายจิระวุฒิ จันทะชาติ 13 โรงเรียนอุดรานีพิทยาคม เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
651. เด็กชายศรีรัตน์ ลีเอาะ 13 โรงเรียนอุดรานีพิทยาคม เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
652. เด็กหญิงนันทิยา โคตรมะ 13 โรงเรียนอุดรานีพิทยาคม เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
653. เด็กชายศุภกิจ ดวงฤทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านเม่น เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
654. เด็กชายชัชติพงษ์ เฮ้ารัง 12 โรงเรียนบ้านขาว เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
655. เด็กหญิงอุไรพร ตะครามจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านขาว เมืองอุดรธานี บัวจูม เมืองอุดรธานี
656. เด็กหญิงศิริพร จับมั่น 13 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
657. เด็กหญิงสุกัญญา ซุยเสนา 13 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
658. เด็กชายวันเฉลิม กุลวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
659. เด็กหญิงชลิตา พรมประเทศ 12 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
660. เด็กหญิงศิริรัตน์ วุฒิแสน 12 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
661. เด็กชายธีรพงษ์ ลาปั่นแก้ว 11 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
662. เด็กชายนัตทชัย ป้องเทพ 11 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
663. เด็กชายวรรภิพัต หล้าสุข 11 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
664. เด็กชายสุกัลย์ ขุริดี 11 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
665. เด็กชายอภิวัฒน์ จอมประมาณ 11 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
666. เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินลา 11 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
667. เด็กหญิงนิภา บุตรแก้ว 11 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
668. เด็กหญิงแพรวพรรณ หล่อนจำปา 11 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
669. เด็กหญิงวรนุช บุตดามา 11 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
670. เด็กหญิงอาทิตยา พลซา 11 โรงเรียนบ้านหัวบึง เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
671. เด็กชายธวัช โพธิ์วงษ์ 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
672. เด็กชายศุภกิจ ประทุมวัน 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
673. เด็กชายสหฤทธ์ ประทุมวัน 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
674. เด็กชายอนิรุทธ์ พิมพ์โล้น 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
675. เด็กชายอนุสรณ์ จอมทอง 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
676. เด็กหญิงกัลยาณี คำพุทธ 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
677. เด็กหญิงปิยะพร แก้วเวียงชัย 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
678. เด็กหญิงรัตติกาล สุทธิประภา 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
679. เด็กหญิงวรรณวลี สายสุด 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
680. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ศักดิ์อุบล 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
681. เด็กหญิงอัษมารินทร์ ยอดอาจ 11 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
682. เด็กชายเกียรติศักดิ์ สียางคะบุตร 10 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
683. เด็กชายจักรพันธ์ ภูเขียว 10 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
684. เด็กชายทัศกร โพธิ์แก้ว 10 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
685. เด็กชายสุริยา วรรณใส 10 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
686. เด็กหญิงกรรณิกา ใจหาญ 10 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
687. เด็กหญิงขวัญใจ ถูกดี 10 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
688. เด็กหญิงจิราวรรณ์ จำปานวน 10 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
689. เด็กหญิงเพชรรัดดา ศรีเจริญ 10 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
690. เด็กหญิงสายฝน ชูพรมวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านดู่ เมืองอุดรธานี ศรีชมชื่น เมืองอุดรธานี
691. นางสาวจินตนา โพธิราแสง 15 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
692. เด็กชายธงชัย ฐานะ 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
693. เด็กชายนราธิป ขุลีหลาย 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
694. เด็กชายพีระพล ลือขจร 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
695. เด็กชายรุ่งโรจน์ มีจินดา 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
696. เด็กหญิงกวิตา อุ่นสิงหา 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
697. เด็กหญิงขวัญฤดี บุญสาขา 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
698. เด็กหญิงทิพยวรรณ เหล็กลอย 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
699. เด็กหญิงมินทนีย์ แพงแสน 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
700. เด็กหญิงวราภรณ์ ผิวฝ้าย 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
701. เด็กหญิงศิริลาวัลย์ จรพิมูล 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
702. เด็กหญิงอรนีย์ เพชรฤทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
703. เด็กชายกฤษณะ ศรีสม 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
704. เด็กชายจักรินทร์ ยศรุ่งเรือง 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
705. เด็กชายณัฐกร บุญมี 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
706. เด็กชายณัฐกานต์ พานหนอง 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
707. เด็กชายนัฐพล ฝักฝ่าย 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
708. เด็กชายยอดชาย บรรยงค์ 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
709. เด็กชายยุทธพันธ์ ลักษณะสี 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
710. เด็กชายอภิศักดิ์ พิมพ์บุตร 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
711. เด็กชายอรงค์กรณ์ จันทะรังสี 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
712. เด็กชายอิทธิพล หล้าดี 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
713. เด็กหญิงจันจิรา จันทคาม 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
714. เด็กหญิงจุฑามาศ คำศรี 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
715. เด็กหญิงชนากานต์ วงษาวัฒน์ 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
716. เด็กหญิงดวงเดือน เขียนใต้สาน 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
717. เด็กหญิงนัฏยา ลมอ่อน 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
718. เด็กหญิงนัฐติกา กิจชอบงาม 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามัคคี เมืองอุดรธานี โนนโปร่งราษฎร์บูรณะ เมืองอุดรธานี
719. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติ 57 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
720. นายอดิเรก ไชยสาส์น 57 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
721. นางพิศภรณ์ ไพเราะ 56 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
722. นางสิรี หรูปานวงษ์ 56 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
723. นางนัยรัตน์ รุจิราศรีรัตน์ 55 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
724. นางสุนันทา วงษ์เสถียร 55 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
725. นายชาติชาย ไพเราะ 55 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
726. นางปัทมา ศรีวิไล 54 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
727. นายเรืองฤทธิ์ มานะโส 54 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
728. นายวัชรินทร์ สิมโน 54 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
729. นางวรรณภา ศิรินคร 53 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
730. นางสุภาพ ประยูรพรหม 53 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
731. นายเลิศศักดิ์ ถิรสถิตวงษ์ 53 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
732. นางสาวกัณทิมา พนมสิงห์ 52 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
733. นางพิไลวรรณ สถิตย์ 51 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
734. นางจรรยา จำนงนิจ 50 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
735. นางสุรางค์ หลงกุล 50 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
736. นายประสาน โคกคาน 50 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
737. นายพงษ์ศักดิ์ ประยูรพรหม 50 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
738. นางนิวรรณ พิมพ์ศรี 49 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
739. นางมาลัย เทียมวงศ์ 48 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
740. นายสุเทพ พรหมเกตุ 48 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
741. นางสรัญญา เชื้อขาวพิมพ์ 47 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
742. นางจันทร์สุดา โสดาดี 42 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
743. นางสมประสงค์ แก้วประเสริฐ 41 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
744. นางสาวนุชตยา เฉื่อยนอก 16 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
745. นางสาวประดับดาว ศรีใต้ 16 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
746. นางสาววิจิตรา สนิท 16 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
747. นางสาวสุวิภา โคตรธรา 16 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
748. นางสาวอรสา ค่อมสิงห์ 16 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
749. นางสาวอารียา ช่วยจันทร์ 16 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
750. นางสาวกมลทิพย์ โพธิ์หล้า 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
751. นางสาวกรรณิกา แสงไกล 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
752. นางสาวกลิตา ศรีทอง 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
753. นางสาวกันยาภรณ์ ไชยสิทธิ์ 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
754. นางสาวเกตน์นิภา สายใจ 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
755. นางสาวจันทนา ดียิ่ง 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
756. นางสาวชญาพร ศรีพระลาน 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
757. นางสาวดรัลพร ชัยเฉลิม 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
758. นางสาวน้ำทิพย์ โหสีลา 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
759. นางสาวนุสรา ธิวาพัด 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
760. นางสาวบุษบา จันทะเดช 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
761. นางสาวเบญจวรรณ อ่อนโพธา 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
762. นางสาวประกายพร กุลเพชร 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
763. นางสาวพนิดา แหล่ยัง 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
764. นางสาวพรรณธิภา อุตรนคร 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
765. นางสาวภัครินทร์ คอนคำ 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
766. นางสาวมัสยา อ่อนสมัย 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
767. นางสาวเยาวเรศ ชัยสิทธิ์ 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
768. นางสาวรุ้งตะวัน ชัยศรีหา 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
769. นางสาววนิดา คำภาสุข 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
770. นางสาววรกานต์ ทองมั่น 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
771. นางสาววันวิสา จิตกลาง 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
772. นางสาวศิรินภา วิชาเดช 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
773. นางสาวศิริรัตน์ หลักไชย 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
774. นางสาวศิวนาถ วิชาเดช 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
775. นางสาวสารัตมา ผาดี 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
776. นางสาวสุดารัตน์ กองทิพย์ 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
777. นางสาวเสาวณีย์ ดีศรี 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
778. นางสาวหทัยชนก ฉัตรสระน้อย 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
779. นางสาวอภิญญา สีชมพู 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
780. นางสาวอรทัย แสนพลี 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
781. นางสาวอรพรรณ แก้วหนูนวล 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
782. นางสาวอินทุอร ไชก้ง 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
783. นายกฤษณะ ทองสุข 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
784. นายเจษฎากร ตาดี 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
785. นายเจษฎากร พงษ์สะพัง 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
786. นายดนัยพันธ์ วรรณศรี 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
787. นายธนมินทร์ พรหมมินทร์ 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
788. นายพรชัย กระการดี 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
789. นายภัคพงษ์ บุบผามาตร 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
790. นายรักติกาล ศรีทอง 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
791. นายวรพล น้ำพาย 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
792. นายศตวรรษ ท้าวรส 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
793. นายสัญญา อาจปราบ 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
794. นายสาธิต แสนภักดี 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
795. นายสิทธิศักดิ์ แสนพลี 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
796. นายสุทธิพงษ์ คำตา 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
797. นายอภิเดช แสนมั่น 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
798. นายอภิสิทธิ์ มาตรประสงค์ 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
799. นายอภิสิทธิ์ พงษ์ประเทศ 15 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
800. เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิสมบัติ 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
801. เด็กชายพรชัย บุญแสน 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
802. เด็กชายพรอนันต์ ลุพรหมมา 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
803. เด็กชายสิทธิกร โชติปัญญา 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
804. เด็กชายอาทิตย์ ระโยธี 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
805. เด็กหญิงกัญญา ช่อม่วง 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
806. เด็กหญิงขนิษฐา วิชาเดช 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
807. เด็กหญิงจันทร์ฐิมา ผาดี 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
808. เด็กหญิงจิตติยา จันขาม 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
809. เด็กหญิงจิตสุภา ไตรยสุข 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
810. เด็กหญิงจิราภรณ์ เทศโล 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
811. เด็กหญิงณัชชา พรมทา 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
812. เด็กหญิงดาวเรือง พูลนอก 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
813. เด็กหญิงทาริกา อุดนอก 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
814. เด็กหญิงธัญญารัตน์ มาตรประสงค์ 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
815. เด็กหญิงธฺดารัตน์ บุญยะแสน 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
816. เด็กหญิงนงลักษณ์ พวงพันธ์ 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
817. เด็กหญิงนฤมล สีลานาค 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
818. เด็กหญิงประกายดาว เกตุเกล้าเกลี้ยง 14 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
819. นางสาวศินิภา บรมฤทธิ์ โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ เมืองอุดรธานี ศรีบุญเรือง เมืองอุดรธานี
820. เด็กชายชนะพัฒน์ ทองหาญ 14 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ เมืองอุดรธานี แก้วสว่าง กุดจับ
821. เด็กชายกิตติชัย กันหาสินธ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ แก้วสว่าง กุดจับ
822. เด็กชายณัฐวุฒิ กันหาสินธ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ แก้วสว่าง กุดจับ
823. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชัยสิทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ แก้วสว่าง กุดจับ
824. เด็กชายนิธิศักดิ์ กุลชัย 12 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ แก้วสว่าง กุดจับ
825. เด็กหญิงชรินรัตน์ อ่อนแสง 12 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ แก้วสว่าง กุดจับ
826. เด็กหญิงทิพย์มณทา สิทธิชัย 12 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ แก้วสว่าง กุดจับ
827. เด็กหญิงธิติยาภรณ์ รักชาติ 12 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ กุดจับ แก้วสว่าง กุดจับ
828. นางสาวทองใบ นามหย่อง 55 วัดบรมสมภรณ์ กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
829. เด็กชายจิรานุวัฒน์ กุดแถลง 10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
830. เด็กชายรัชชานนท์ ทันจร 10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
831. เด็กชายสิทธิพงษ์ เหมกุล 10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
832. เด็กชายอดิศร สุริยะ 10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
833. เด็กชายอรัญ มีโฮ 10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
834. เด็กหญิงกัลยากร โสวัน 10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
835. เด็กหญิงวริทธิ์ธร สืบสำราญ 10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
836. เด็กหญิงวิภาดา นาสมยนต์ 10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
837. เด็กหญิงสุดาพร ภูวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
838. เด็กหญิงสุทธิดา วงษ์กรณ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
839. เด็กชายปุระชัย ธราวุธ 10 โรงเรียนบ้านดงหวาย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
840. เด็กหญิงยุคลธร ชมภูนิตย์ 10 โรงเรียนบ้านดงหวาย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
841. เด็กหญิงอารยา คะนะโท 9 โรงเรียนบ้านดงหวาย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
842. เด็กหญิงอาริสา ทองใบ 9 โรงเรียนบ้านดงหวาย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
843. เด็กหญิงกุลณัฐ ขันงาม 10 โรงเรียนบ้านกุดจับ กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
844. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ มณีชม 10 โรงเรียนบ้านกุดจับ กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
845. เด็กหญิงวรนุช วงค์ษา 10 โรงเรียนบ้านกุดจับ กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
846. เด็กหญิงอัจฉรา ช่วยแสง 10 โรงเรียนบ้านกุดจับ กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
847. เด็กชายเคน ทัดทาน 11 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
848. เด็กชายนิติภูมิ อัศวะภูมิ 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
849. เด็กชายยุทธนา เฉื่อยกลาง 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
850. เด็กหญิงธิดาพร บุญทน 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
851. เด็กหญิงนงลักษณ์ อุ่นใจ 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
852. เด็กหญิงนงลักษณ์ ฟันปอบิด 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
853. เด็กหญิงน้ำผึ้ง อุบลเพ็ญ 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
854. เด็กหญิงปวีณา ลือทองจักร 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
855. เด็กหญิงยงยศ หอมคำ 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
856. เด็กหญิงโยติกาล นาจรูญ 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
857. เด็กหญิงวิไลวรรณ ลือทองจักร 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
858. เด็กหญิงสุดาพร เหล็กวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านโคกวิชัย กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
859. นางสาวกัณฐิกา มีชาญ 15 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
860. นางสาวกานดา เกื้อปัญญา 15 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
861. นางสาวจิตวดี พินธุนิมาตร 15 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
862. นางสาวปาริชาติ บุญกระจ่าง 15 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
863. นางสาวพรนภา เรืองแก้ว 15 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
864. นางสาวสุรัญญา ผุริจันทร์ 15 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
865. นางสาวสุรีรัตน์ บุญทน 15 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
866. นางสาวอรทัย คำภา 15 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
867. นางสาวอาภาพร นันดี 15 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
868. นายศราวุธ ดาวสว่าง 15 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บรมสมภรณ์ กุดจับ
869. เด็กชายกรเทพ ไชยธรรม 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
870. เด็กชายกิตติพันธ์ สุริพรหม 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
871. เด็กชายจักรี ปิ่นทอง 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
872. เด็กชายณัฐวุฒิ พันโสภา 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
873. เด็กชายณัฐวุฒิ กุลสุวรรณ์ 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
874. เด็กชายถิรพล ทองนอก 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
875. เด็กชายพินิจ ธิปไชย 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
876. เด็กชายวีรพล สำแดงชัย 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
877. เด็กชายศักดิ์รินทร์ ชุมชิต 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
878. เด็กหญิงฐิติชญา หลายแสง 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
879. เด็กหญิงมณีนุช ชาภักดี 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
880. เด็กหญิงแสงเดือน อินสด 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
881. เด็กหญิงอมรรัตน์ ชัยสงค์ 14 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
882. เด็กชายกฤษณะ โคตโยธา 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
883. เด็กชายจิรายุทธ ไชยเศษ 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
884. เด็กชายธนาวุฒ ชื่นตา 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
885. เด็กชายธรรมนูญ พิมพ์ดี 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
886. เด็กชายนเรศ เทพอาสน์ 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
887. เด็กชายนวพล หล้าเรือง 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
888. เด็กชายนาวิน พิมพ์ดี 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
889. เด็กชายพลวัฒน์ พิลากุล 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
890. เด็กชายวิวัฒน์ หาโคตร 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
891. เด็กชายวุฒิศักดิ์ ศรีประมาณ 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
892. เด็กชายสุพรรณ จันทะแก้ว 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
893. เด็กชายอภินันธ์ จันทาอ่อน 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
894. เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศิลากัน 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
895. เด็กหญิงฐิติมา เพียงอวน 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
896. เด็กหญิงพรสุดา ประกอบนัน 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
897. เด็กหญิงพัชริดา อุคำ 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
898. เด็กหญิงฟ้าใส ศรีจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
899. เด็กหญิงศิริดา วิเศษ 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
900. เด็กหญิงสุนิสา แก้วพวง 13 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
901. เด็กชายกิตติศักดิ์ พุทธชัย 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
902. เด็กชายผดุงเกียรติ ปุระตะ 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
903. เด็กชายยุทธชัย โชติเนตร 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
904. เด็กชายวรเชษฐ์ แก่นเกษม 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
905. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สำแดงชัย 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
906. เด็กชายสุรทิน กลิ่นหอม 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
907. เด็กชายอนันต์ สร้อยมาตร 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
908. เด็กหญิงกมลทิพย์ ธิปไชย 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
909. เด็กหญิงจินตนา รัตนมงคล 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
910. เด็กหญิงวันเพ็ญ คำผาย 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
911. เด็กหญิงศิรประภา พิลากุล 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
912. เด็กหญิงสุภาดา ต้นไทร 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
913. เด็กหญิงสุภาพร ดงเจริญ 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
914. เด็กหญิงอัญชริกา โคตมวงค์ 12 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
915. เด็กชายจตุพล ทองภู 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
916. เด็กชายชาญวิทย์ บุญทน 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
917. เด็กชายพรชัย พลเวียงจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
918. เด็กชายภานุเดช พิมพ์ดี 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
919. เด็กชายวิชัย เชื้อเมฆ 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
920. เด็กชายสุพล กลิ่นหอม 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
921. เด็กชายสุวิทย์ แสงสุพรรณ์ 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
922. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีสด 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
923. เด็กหญิงนิติพร พรรณรังษี 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
924. เด็กหญิงพรธิตา เมหิ 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
925. เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทะแก้ว 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
926. เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉลวยแสง 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
927. เด็กหญิงอารียา มีศิลป์ 11 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
928. เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีอุปตะ 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
929. เด็กชายเลอสรวง สีคำ 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
930. เด็กชายสถาพร โคตรชาลี 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
931. เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญทน 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
932. เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
933. เด็กหญิงจารุวรรณ พลนารี 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
934. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วีระศักดิ์ 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
935. เด็กหญิงจุฑามาศ เกศสิมมา 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
936. เด็กหญิงจุฬารัตน์ นันดี 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
937. เด็กหญิงชนิดาภา ลาวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
938. เด็กหญิงมุทิตา ทองแก้ว 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
939. เด็กหญิงวชิราภรณ์ นาชาญ 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
940. เด็กหญิงวิมลสิริ บุญทน 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
941. เด็กหญิงสุพัตรา หนูภักดี 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
942. เด็กหญิงอรทิพย์ โนนทะแสง 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
943. เด็กหญิงอรุณรัตน์ แก้วพวง 10 โรงเรียนบ้านขอนยูง กุดจับ บวรพุทธาราม กุดจับ
944. เด็กชายพงศธร ทาชาลี 12 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
945. เด็กชายมานพ ผิวทรวง 12 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
946. เด็กชายสิทธิศักดิ์ กรมแสง 12 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
947. เด็กชายหิรัญ แข็งขัน 12 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
948. เด็กหญิงธัญญากร ดวงภักดี 12 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
949. เด็กหญิงพจมาน สีสิงห์ 12 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
950. เด็กชายกฤษฎา พิมหา 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
951. เด็กชายปริญญา โคตรจันทร์ 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
952. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พิมหา 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
953. เด็กชายพันธ์เพชร วรรณศรี 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
954. เด็กชายอภิชัย มีสุข 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
955. เด็กชายอภิลาภ เทศนอก 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
956. เด็กหญิงนิราวรรณ โสดารส 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
957. เด็กหญิงแสงเทียน ท้าวมะลิ 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
958. เด็กหญิงอภิญญา จันคูหา 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
959. เด็กหญิงอรปรียา พิมหา 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
960. เด็กหญิงเอมมิกา ติ่งรุ่งเรือง 11 โรงเรียนหนองแปนหินโงมวิทยา กุดจับ โพธิ์ศรี กุดจับ
961. เด็กชายกรวิชญ์ พรรณรักษ์ 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
962. เด็กชายสุริยา หงษ์ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
963. เด็กหญิงจินดารัตน์ แก้วศิริ 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
964. เด็กหญิงรัตนาพร โลเค 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
965. เด็กหญิงวรรณพร วรรณสนธ์ 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
966. เด็กหญิงสิริวิมล ทองเหล็ก 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
967. เด็กหญิงสุภาวดี สีสุนธ์ 12 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
968. เด็กชายธวัชชัย แสนสุข 11 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
969. เด็กชายวรรณธนะ วรรณสนธ์ 11 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
970. เด็กชายสุริยา ศรีวงษา 11 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
971. เด็กหญิงลูกน้ำ ไชยเลศ 11 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
972. เด็กหญิงวรรณภา ชนะมาร 11 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
973. เด็กหญิงแสงโสม โคตรนันท์ 11 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
974. เด็กหญิงพิมลพรรณ สารสิน 10 โรงเรียนบ้านดงน้อย กุดจับ เรียบทายราม กุดจับ
975. เด็กชายจารุเวศ สิงสูข 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
976. เด็กชายปริญญา พิมหา 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
977. เด็กชายภูวดล ชัยรัตน์ 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
978. เด็กชายวรวุธ พาบจุงกุร 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
979. เด็กชายศรายุทธ โสดารส 13 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
980. เด็กชายจิราณุวัฒน์ ไชยพอ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
981. เด็กชายชยพล ศรีจันทร์ดี 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
982. เด็กชายชัยชนะ ดาบุตร 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
983. เด็กชายชัยอรุณ สุภาดี 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
984. เด็กชายณัฐพงษ์ สร้อยสะใบ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
985. เด็กชายธรรถ์นธร ตุ่นลำ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
986. เด็กชายธีรทรณ์ ตู้เชียงเพ็ง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
987. เด็กชายนนทวัฒน์ อินทรสงเคราะห์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
988. เด็กชายวีรพงษ์ ทองคุณ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
989. เด็กชายศราวุฒิ เจริญศิริ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
990. เด็กชายอนุรักษ์ แข็งขัน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
991. เด็กชายอภิเดช เก้ากระโทก 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
992. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ฝ้ายสีงาม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
993. เด็กหญิงกานดา ชาตรี 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
994. เด็กหญิงกานต์มณี มีสุข 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
995. เด็กหญิงจตุวรรณ สมบุญมี 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
996. เด็กหญิงจินตนา กฤษคม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
997. เด็กหญิงเจนจิรา กรุงกระโทก 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
998. เด็กหญิงชนาพร นารากรณ์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
999. เด็กหญิงชุติภา เบญจกุล 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1000. เด็กหญิงฌาริศษา คำกันหา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1001. เด็กหญิงดาริกา จำปาน้อย 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1002. เด็กหญิงทับทิม สิงห์ชฎา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1003. เด็กหญิงบุษกร นามวงษา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1004. เด็กหญิงปนัดดา สมอนา 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1005. เด็กหญิงพัชรินทร์ มั่งโง่น 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1006. เด็กหญิงพัชรียา คันธะระ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1007. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แสงห้าว 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1008. เด็กหญิงวราภรณ์ สมาสูข 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1009. เด็กหญิงศศิกานต์ ทวีสุข 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1010. เด็กหญิงศิรินยา ไชยเดช 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1011. เด็กหญิงศิริพร พิมพันธ์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1012. เด็กหญิงสุจิตรา ชาวเชียงยืน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1013. เด็กหญิงสุพัตรา พุทธเสน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1014. เด็กหญิงอุไรภรณ์ คันธะระ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1015. เด็กหญิงเอมิกา ติ่งรุ่งเรือง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น กุดจับ สระบัว กุดจับ
1016. เด็กชายกิตติพัฒน์ คำแพง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1017. เด็กชายณัฐพงษ์ มูลคม 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1018. เด็กชายณัฐพล ฟ้าเสดื่อง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1019. เด็กชายปรีชา วรรณไสย 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1020. เด็กชายพิริยะ วิรินทร์ไพร 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1021. เด็กชายภัคราช มีสัตย์ 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1022. เด็กชายวราวุฒิ คำภูแสน 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1023. เด็กชายสรรพสิทธ์ คะนะโท 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1024. เด็กชายอนุวัฒน์ กิจชำนิ 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1025. เด็กหญิงกนกพิชญ์ แถววงศ์ 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1026. เด็กหญิงกมลวรรณ สุวรรณเหลา 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1027. เด็กหญิงชุติมา ทัดสา 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1028. เด็กหญิงตรีรัตน์ เคนสนธ์ 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1029. เด็กหญิงทรัพย์ฉวี สุขเขียว 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1030. เด็กหญิงธนากานต์ แก้วทิพย์ 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1031. เด็กหญิงปภาวดี บุญนาม 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1032. เด็กหญิงรพีพร สายสิม 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1033. เด็กหญิงรัศมี บุญใหญ่ 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1034. เด็กหญิงวาสนา คำกุณา 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1035. เด็กหญิงวาสิตา สุริวงศ์ 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1036. เด็กหญิงศุภิสรา แทนคุณ 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1037. เด็กหญิงสิรินันท์ คำแดงไสย 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1038. เด็กหญิงสุจิตรา งามชมภู 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1039. เด็กหญิงสุธิตา คำสัย 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1040. เด็กหญิงอรอนงค์ จันทร์ลา 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1041. เด็กหญิงอริศรา สุขใจ 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1042. เด็กหญิงอริสรา ปานโย 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1043. เด็กหญิงอาริษา บุญจริง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1044. เด็กหญิงไอยลดา คงยัง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1045. เด็กชายไพศาล เชื่อบุญวัฒน์ 11 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1046. เด็กชายมินธาดา ภูเต้าทอง 11 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1047. เด็กชายอัศราวุธ ศรีสวัสดิ์ 11 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1048. เด็กหญิงชลธิชา กลางสันเทียะ 11 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1049. เด็กหญิงธนิดา คลังกลาง 11 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1050. เด็กหญิงนุชนาถ คลังกลาง 11 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1051. เด็กหญิงสุพัตรา โคตรแก้วโกสม 11 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1052. เด็กชายธนพล อินทรสอน 10 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1053. เด็กชายปฏิภาณ ทองสงคราม 10 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1054. เด็กหญิงทิพย์สุดา เฮ้าบุญ 10 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1055. เด็กหญิงประภัสสร ดีปัญญา 10 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1056. เด็กหญิงปิยะนุช คล้ายคำ 10 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1057. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ อัครเทพ 10 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1058. เด็กหญิงมุทิตา โสดสีกาวี 10 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1059. เด็กหญิงยุภาพร หันตุลา 10 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1060. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูเจริญ 10 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1061. เด็กหญิงอรวรรณ ศรีสะอาด 10 โรงเรียนบ้านดงบัง กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1062. เด็กชายกิตติพงศ์ เลไธสง 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1063. เด็กชายกิตติวัฒน์ ดวงสำราญ 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1064. เด็กชายกิติศักดิ์ บุญกมล 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1065. เด็กชายทศพร สาวิสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1066. เด็กชายพีรพงค์ ปาละวงค์ 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1067. เด็กชายวรวุฒิ มูลสมบัติ 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1068. เด็กชายสิริศักดิ์ สีดายา 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1069. เด็กหญิรสิกา พรมชาติ 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1070. เด็กชายจักรพงศ์ เพ็งสว่าง 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1071. เด็กชายจักรพงษ์ อุดรพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1072. เด็กชายทัตเทพ ฤทธิมาร 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1073. เด็กชายธนาวุฒิ พัดมณี 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1074. เด็กชายภานุวัฒน์ คานทอง 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1075. เด็กชายวรวุฒิ สมนามี 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1076. เด็กชายศุภโชค ไกรภักดี 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1077. เด็กชายอนิรุต สิงห์แม้ง 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1078. เด็กชายอภิชาติ เสียงอ่อน 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1079. เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิ์เจริญ 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1080. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ราชพลแสน 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1081. เด็กหญิงสุนิศา ราชโยธี 11 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1082. เด็กชายไกรวินทร์ กมุทมาศ 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1083. เด็กชายจิรพงษ์ แก้วรัชช่วง 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1084. เด็กชายจิรภัทร แก้วชื่น 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1085. เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนารักษ์ 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1086. เด็กชายวัชรชัย บัวพัฒน์ 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1087. เด็กชายศักดิ์ดา เมืองใต้ 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1088. เด็กชายสาวิตรี สมันศรี 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1089. เด็กชายเสกสรรค์ ลือคำหาญ 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1090. เด็กชายอธิชนัน วรรณสี 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1091. เด็กชายอมรเทพ ดีสะเกษ 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1092. เด็กหญิงกฤติกา สิงไคต้น 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1093. เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยา 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1094. เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์คำพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1095. เด็กหญิงญาสุมินทร์ ภูสิงห์ 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1096. เด็กหญิงมณธิตา สิงไคต้น 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1097. เด็กหญิงมินตรา บัวผัน 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1098. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อุปรัส 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1099. เด็กหญิงโรสรินทร์ แหล่งเลิศ 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1100. เด็กหญิงสุณิสา บุญสม 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1101. เด็กหญิงสุวิมล ภูพิมพ์ 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1102. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ถาพร 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1103. เด็กหญิงอมรรัตน์ ดวงทองมา 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1104. เด็กหญิงอาทิตยา ซุยสียา 10 โรงเรียนบ้านหัวขัว กุดจับ อัมพวันวิทยาราม กุดจับ
1105. นายกำพล บุตรธนู 59 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1106. นางจุไรรัตน์ ก้านคำ 56 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1107. นายไพรัช อู่จอหอ 55 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1108. นางนงคราญ คำสียา 54 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1109. นางนันทพร บุตรธนู 54 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1110. นางมณฑิรา ธรรมสีหา 54 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1111. นางอรวรรณ สายคำฝั้น 54 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1112. นางบุสดี พุ่มเกิด 53 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1113. นางพีรดา เรืองเพ็ญ 53 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1114. นายชำนิ คำสียา 53 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1115. นายสุพรรณ วรรณดี 53 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1116. นางสาวจินดา ชาติโสม 52 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1117. นางอุบล บุญสวัสดิ์ 52 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1118. นางทองพูน หอนงาม 50 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1119. นายพงษ์พันธ์ วรรณดี 49 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1120. นายสุริยา ก้านคำ 48 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1121. นางเพ็ญศรี แก้วเจริญ 47 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1122. นางวงเดือน พันงาม 47 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1123. นางอ่อนจันทร์ รัตนะ 47 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1124. นายอาคม แก้วเจริญ 47 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1125. นางมณีวรรณ โยธะวงค์ 40 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1126. นางมุทิตา ใจเก่ง 39 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1127. นายชัด ไชยคำ 39 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1128. นางสาวปราณี สิงณ์นารายณ์ 38 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1129. นางสาวประภัสสร ทามาลี 36 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1130. นายชัยศิริ งามชื่น 30 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1131. นายเชิงรบ บุญเกศ 30 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1132. ยนางสาวชลดา บุยสวัสดิ์ 28 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1133. นางสาวปรียานุช พลบุตร 24 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1134. นางสาวเพ็ญศิริ นิลภูมิ 24 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1135. นางสาวศิริพร บุญเหลา 24 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1136. นางสาวปวีณา สุทารัมย์ 23 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1137. นางสาวอภิญญา สายคำฝั้น 23 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1138. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1139. นางสาวกรกนก อาศัยโค 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1140. นางสาวกฤติยา ระหาร 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1141. นางสาวจีรพร วินาปัด 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1142. นางสาวนงลักษณ์ จันทร์ดี 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1143. นางสาวบรรณฑิตา วงศ์พรมมา 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1144. นางสาวเบญจพร บุญมาก 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1145. นางสาวพรนภา พระธานี 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1146. นางสาวรัตนา ลาล้ำ 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1147. นางสาววาสนา โมกัน 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1148. นางสาววิลัยพร สายสมร 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1149. นางสาวศศิวิมล โนนทะลา 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1150. นางสาวสุชาดา คำทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1151. นางสาวอารยา โนนสวรรค์ 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1152. นางสาวอารียา เมืองวงศ์ 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1153. นายชัยพจน์ ประทุมมท 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1154. นายธนพนธ์ บุญเพลิง 15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1155. เด็กชายจักรกฤตย์ เพ็ญสวัสดิ์ 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1156. เด็กชายรุ่งโรจน์ จันดีเทพ 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1157. เด็กชายลิขิต ยิ้มเสงี่ยม 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1158. เด็กชายวุฒิกรณ์ วิสามารถ 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1159. เด็กชายสันธยา ธาตูทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1160. เด็กพรนิตรา ชำนาญ 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1161. เด็กหญิงเจมิตา ดาใหญ่ 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1162. เด็กหญิงนริศรา ยางสุด 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1163. เด็กหญิงปิ่นมณี วังคีรี 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1164. เด็กหญิงผกาวดี แสงสร 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1165. เด็กหญิงพัชราพร รุ่งศรีรัตน์ 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1166. เด็กหญิงมินทร์ตา นาน้ำเที่ยง 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1167. เด็กหญิงสาริน เกษมสุข 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1168. เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวแพง 13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1169. เด็กชายกิตติกร วิชัยวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1170. เด็กชายคมสัน จันดีเทพ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1171. เด็กชายคุณากร นาวาศิริ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1172. เด็กชายคุณากร นาวาศิริ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1173. เด็กชายจักรพันธ์ คำบำรุง 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1174. เด็กชายจิตกร สีหาวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1175. เด็กชายทนงศักดิ์ สุระคาย 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1176. เด็กชายทัชชานนท์ ปังคะบุตร 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1177. เด็กชายธีรภัทร โคตะคำ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1178. เด็กชายพัชระ ครุฑราช 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1179. เด็กชายไพบูลย์ ป้องพาล 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1180. เด็กชายมงคลชัย ลาดเนตร 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1181. เด็กชายยุทธนา สินทอน 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1182. เด็กชายศุภกิตติ์ ธาตุวิสัย 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1183. เด็กชายสรศักดิ์ วิจิตขจี 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1184. เด็กชายสุธิชัย กำจัดภัย 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1185. เด็กชายอรรถชัย นาน้ำเที่ยง 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1186. เด็กชายอาทิตย์ ร่วมตระกูล 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1187. เด็กชายเอกภพ จันทะไทย์ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1188. เด็กหญิงกิ่งแก้ว คงเสมา 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1189. เด็กหญิงจันทณีย์ สิทธิชาคำ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1190. เด็กหญิงจันทร์วลัย หลักคำ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1191. เด็กหญิงจุฑารักษ์ สาระบุตร 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1192. เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนโพธิ์ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1193. เด็กหญิงธิดารัตน์ สารพัฒน์ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1194. เด็กหญิงนวรัตน์ ห่อสรี 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1195. เด็กหญิงนัชชา จิตพัตร 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1196. เด็กหญิงนัชรินทร์ โอชารส 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1197. เด็กหญิงน้ำฝน ก๋าสมุทร 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1198. เด็กหญิงเบญจมาศ โคตอินทร์ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1199. เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีสุข 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1200. เด็กหญิงประภาวิณี ผาจวง 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1201. เด็กหญิงปิยพร สุวารี 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1202. เด็กหญิงพัชรินทร์ เทียงดี 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1203. เด็กหญิงมัณฑนา จันทะสิงห์ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1204. เด็กหญิงมารียา สุรัตนะ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1205. เด็กหญิงยุวเรศ แสงสร 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1206. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ หล้าคอม 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1207. เด็กหญิงรัชนี ชุดนอก 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1208. เด็กหญิงรัติยากร งามวัง 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1209. เด็กหญิงศศิธร ปังคะบุตร 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1210. เด็กหญิงศิริเพ็ญ อุดมเพ็ญ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1211. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ต่างประเทศ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1212. เด็กหญิงสุดารัตน์ เก่งคำ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1213. เด็กหญิงสุพัตตรา วจีปะสี 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1214. เด็กหญิงอภิญญา ทวีจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1215. เด็กหญิงอวัษดา ภูกุล 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1216. เด็กหญิงอาริสา อุดมเพ็ญ 12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1217. เด็กชายชัยกมล แก้วก่อง 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1218. เด็กชายวิธช สุวรกัลยา 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1219. เด็กหญิงธัญรัตน์ ศรีวันทา 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1220. เด็กหญิงบุษยกาญจน์ โสภาเลิศ 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1221. เด็กหญิงปิยาวรรณ วงษาหมี 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1222. เด็กหญิงลักษณ์คณา สุทธิทิพย์ 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1223. เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์ษา 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1224. เด็กชายกฤษดา หว่างเค็ง 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1225. เด็กชายกิตติศักดิ์ โพธิ์นา 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1226. เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองเพ็ญ 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1227. เด็กชายไชยวัฒน์ พันศรี 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1228. เด็กชายภัทรวัต หอมสุดชา 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1229. เด็กหญิงกนกวรรณ คงไทย 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1230. เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนโคตร 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1231. เด็กหญิงจันเพ็ญ ช่างถม 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1232. เด็กหญิงจิราพร อินทฤชัย 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1233. เด็กหญิงทิพกัญญา ยัญศรี 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1234. เด็กหญิงนิตยากานต์ กะมุตเสน 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1235. เด็กหญิงปริยากร ดวงภักดี 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1236. เด็กหญิงพัชรี จันดีเทพ 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1237. เด็กหญิงพุทธิดา สุริยไชย 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1238. เด็กหญิงมณีรัตน์ จันดีเทพ 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1239. เด็กหญิงสุภาพร ลุนพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1240. เด็กหญิงสุภาภรณ์ เชิดทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1241. เด็กหยิงประติภา สุรัตนะ 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เพ็ญ โพธิ์ศรีสว่าง เพ็ญ
1242. เด็กชายกิตติกร ทุยอินทร์ 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1243. เด็กชายคมกฤษณ์ อิสระภูมิ 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1244. เด็กชายจิตรกร ก้อนคำ 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1245. เด็กชายชนายุทธ สุนทรชัย 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1246. เด็กชายชัชชัย สิงห์วิสุทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1247. เด็กชายณัฐพล ชาวดร 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1248. เด็กชายนนทกร มุริกา 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1249. เด็กชายปรเมศร์ ศรีเชียงหวาง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1250. เด็กชายพนัส บุญชูบุญ 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1251. เด็กชายพันธกานต์ ชาติโสม 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1252. เด็กชายยุทธไกร โสดา 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1253. เด็กชายวสันต์ ทักษิณอุบล 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1254. เด็กชายวุฒิชัย ยางขัน 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1255. เด็กชายศุภนัฐ ล้ามคำ 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1256. เด็กชายอานนท์ ก้อนคำ 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1257. เด็กหญิงธิดารัตน์ คำทะเนตร 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1258. เด็กหญิงบุญ หนูหล้า 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1259. เด็กหญิงวาสนา ยอดอ้อย 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1260. เด็กหญิงสุภาดา อุต้น 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1261. เด็กหญิงอรอนงค์ มะเกลือแก้ว 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1262. เด็กหญิงอาทิตญา ชัยนันท์ 13 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1263. เด็กชายชวาล ลามณี 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1264. เด็กชายชัยมงคล กดนอก 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1265. เด็กชายณรงค์ยุทธ งามชมภู 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1266. เด็กชายธิติวุฒิ ก้อนคำ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1267. เด็กชายบัญญัติ โยชน์สุวรรณ์ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1268. เด็กชายพีระพัฒน์ สารสิริ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1269. เด็กชายภูมินทร์ สมบูรณ์ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1270. เด็กชายยงเกษม คำโฮง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1271. เด็กชายวทัญญู อ่อนละมุล 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1272. เด็กชายวุฒิชัย พันวิลัย 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1273. เด็กชายวุฒิศักดิ์ หนูหล้า 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1274. เด็กชายศรุต วงค์เดือน 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1275. เด็กชายสุรศักดิ์ หอมทรัพย์ 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1276. เด็กชายอดิศร ขันทะชัย 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1277. เด็กหญิงจิราภรณ์ เหล่ายา 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1278. เด็กหญิงจีรพร น่าชม 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1279. เด็กหญิงอรอนงค์ พงษ์สินชัย 12 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1280. เด็กชายโชคทวี จันทนนตรี 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1281. เด็กชายตัยภพ มีชัย 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1282. เด็กชายธวัชชัย แก้วน้ำคำ 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1283. เด็กชายธีระพงษ์ นามคุณ 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1284. เด็กชายภานุเดช บุญรักษา 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1285. เด็กชายวรินทร พลวาปี 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1286. เด็กชายอนุชา เหล่าที 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1287. เด็กชายอัศฎายุทธ โภคชัย 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1288. เด็กหญิงกนกพร หล้าลุน 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1289. เด็กหญิงกันยา แก้วสวรรค์ 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1290. เด็กหญิงกานต์สินี น้อยหว้า 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1291. เด็กหญิงจีรภรณ์ ศรีน้อยพรม 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1292. เด็กหญิงทองพูน ทาดี 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1293. เด็กหญิงทัศนีย์ ดาทอง 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1294. เด็กหญิงธันยากร พงษ์สระพัง 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1295. เด็กหญิงนุชจรีย์ จันทะศิลา 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1296. เด็กหญิงพรชนก ศรีอัดฮาด 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1297. เด็กหญิงพรพรหม พันธ์โภคา 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1298. เด็กหญิงพิมพา โทสุระ 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1299. เด็กหญิงฟ้าใส ชัยนันท์ 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1300. เด็กหญิงลินจง สมสง 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1301. เด็กหญิงวรรณรสา จิตรสม 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1302. เด็กหญิงวราสรณ์ โพธิสิงห์ 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1303. เด็กหญิงสุจิตรา สุขเสริม 11 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน เพ็ญ ศรีบุญเรือง เพ็ญ
1304. เด็กหญิงพรสุดา สราพิมพ์ 11 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1305. เด็กชายจิรพัฒน์ เรียงทอง 10 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1306. เด็กชายธนาธิป บัวดัง 10 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1307. เด็กชายธีรนันท์ วนารัตน์ 10 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1308. เด็กชายปิยะวัฒน์ มณีรัตน์ 10 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1309. เด็กหญิงกฤษณา โสตะสิริ 10 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1310. เด็กหญิงนภัสศร ช้อนชัย 10 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1311. เด็กหญิงพิกุลทอง เประกันยา 10 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1312. เด็กหญิงมาริษา อุปโคตรบุตร 10 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1313. เด็กหญิงสาวิตรี นครธรรม 10 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1314. เด็กชายณัฐพงษ์ พิบลูรัตน์ 9 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1315. เด็กชายธนากร สังขบรด 9 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1316. เด็กชายธีรพัฒน์ ช่องสม 9 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1317. เด็กชายนันทวัฒน์ ชาวนา 9 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1318. เด็กชายปรินธร พิลาเทศ 9 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1319. เด็กชายพัชรพล พิลาเทศ 9 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1320. เด็กชายภานุกรณ์ สัมฤทธิ์ 9 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1321. เด็กชายอนุวัฒน์ วิเศษรัตน์ 9 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1322. เด็กหญิงกรรณิกา วิภาตา 9 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1323. เด็กหญิงปิยะภรณ์ ชัยคำภา 9 โรงเรียนบ้านด่าน เพ็ญ ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม เพ็ญ
1324. เด็กชายเกียรติศักดิ์ อินทร์ลา 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1325. เด็กชายจิตรภานุ ดาขาว 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1326. เด็กชายธรรพ์ณธร บัวสิม 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1327. เด็กชายธารา พรมวงษ์ 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1328. เด็กชายไพรวัลย์ จันทร์เติบ 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1329. เด็กชายวรวุฒิ บุตรสนม 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1330. เด็กหญิงกรรณิการ์ นนทะนำ 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1331. เด็กหญิงธิดารัตน์ ยิ่งคงดี 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1332. เด็กหญิงนภาพร พานิชย์ 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1333. เด็กหญิงนภารัตน์ พานิชย์ 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1334. เด็กหญิงน้ำฝน บุญจันทร์ 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1335. เด็กหญิงภารุวรรณ ยอดวันดี 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1336. เด็กหญิงศรัญญา สักเหลา 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1337. เด็กหญิงสุจิตรา สนิมค่ำ 11 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1338. เด็กชายธีรพงษ์ สุวรรณบุตร 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1339. เด็กชายปภาวิน อมศรี 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1340. เด็กชายพนาวัลย์ จันทร์เติบ 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1341. เด็กชายรชา อินทร์ลา 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1342. เด็กชายสมพร หล่มสาลี 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1343. เด็กชายสันทัด ภูมิเฉวตเทวัญ 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1344. เด็กชายอนุพร สวัสเอื้อ 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1345. เด็กชายเอกภพ อัครบุตร 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1346. เด็กหญิงกัญชพร แสนอิน 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1347. เด็กหญิงจีรภา ดาขาว 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1348. เด็กหญิงชุตินัณท์ ชาวกล้า 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1349. เด็กหญิงภาวณี คนหมั่น 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1350. เด็กหญิงเมทินี แซ่เล้า 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1351. เด็กหญิงศุภกร พันธุ์งาม 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1352. เด็กหญิงสุปราณี มีเพียร 10 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา เพ็ญ ป่าอัมพวัน เพ็ญ
1353. นางสาวกัญญาลักษณ์ แสนเมืองโคตร 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1354. นางสาวขนิษฐา ชาวกล้า 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1355. นางสาวจิรภา ศรีวงษ์ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1356. นางสาวจิระประภา เบ้าทองจันทร์ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1357. นางสาวจิราภรณ์ สัตตะพันธ์ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1358. นางสาวจุฑารัตน์ ละชินลา 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1359. นางสาวชุติมา โสวัน 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1360. นางสาวโชติมา รอดบุญมา 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1361. นางสาวญาสุมินทร์ ชำนาญ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1362. นางสาวดวงใจ ศรัทธาคลัง 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1363. นางสาวดาราพร อบสิน 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1364. นางสาวธิดาวรรณ หนูยศ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1365. นางสาวนันทิดา เชือกทอง 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1366. นางสาวประวีณา สมบุตร 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1367. นางสาวปริษา ประเสริฐ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1368. นางสาวปานไพลิน ยศอ่อน 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1369. นางสาวปิยะพร แก้วแก่น 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1370. นางสาวพรสุดา ทุ่มขวาง 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1371. นางสาวพัชรีญา ศรีรักษา 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1372. นางสาวพิมพ์ประภา เต่าทอง 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1373. นางสาวเพชรา มั่งมูล 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1374. นางสาวภิรมย์ญา ใจบุญ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1375. นางสาวมลิวัลย์ มีเพียร 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1376. นางสาวยุวดี ศรีวงษ์ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1377. นางสาวรสสุคนธ์ จันทระ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1378. นางสาวรัชดา มั่นคง 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1379. นางสาวรัชนก ผิวพราม 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1380. นางสาวริราวรรณ ภูริศรี 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1381. นางสาววราภรณ์ แคนสี 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1382. นางสาวศรีประภา วังคะวิง 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1383. นางสาวศิรดา สารีรูป 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1384. นางสาวศิริลักษณ์ ใจธรรม 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1385. นางสาวสายฝน ป้องปาน 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1386. นางสาวอรทัย ใจบุญ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1387. นางสาวอลิษา คนดี 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1388. นายไกรศักดิ์ พังจันทร์ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1389. นายจักรกฤษ คำวันดี 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1390. นายชายธวัช บุญพา 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1391. นายฐิติชล วรรตคุ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1392. นายธนากร บัวบาน 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1393. นายพลากร คำลือ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1394. นายวันชัย โสบุญมา 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1395. นายสุภกิต แสงรถ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1396. นายอดิศักดิ์ มีชาติ 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1397. นายอนนท์ ชาวกล้า 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1398. นายอนุพงษ์ ชาวกล้า 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1399. นายอภิสิทธิ์ แก้วส่อน 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1400. นายอาทิตย์ มีเพียร 16 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร เพ็ญ โพธิ์ศรีสัตตนาค เพ็ญ
1401. เด็กชายณัฐวุฒิ บุตตะวงค์ 14 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1402. เด็กชายวะชัย บัวจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1403. เด็กชายศรีสุวรรณ คันธราช 14 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1404. เด็กหญิงวนิดา สีน้ำเที่ยง 14 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1405. เด็กหญิงวัชราภรณ์ จรุงพันธ์ 14 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1406. เด็กหญิงวิภาวี ทิพมาตร 14 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1407. เด็กหญิงอรปิยา สารีรัตน์ 14 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1408. เด็กชายคาวีเลิศ เสริฐผล 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1409. เด็กชายจักรพรรดิ์ สมเพศ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1410. เด็กชายจิรสิน ออกหาญ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1411. เด็กชายชนายุทธ กิติราช 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1412. เด็กชายฐิติศักดิ์ จันทะนา 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1413. เด็กชายณัฐพงศ์ นาเชียงพิณ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1414. เด็กชายณัฐพล ศรีรัตนพันธ์ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1415. เด็กชายธนัสชัย ศรีอุบล 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1416. เด็กชายปฏิภาณ โพธิ์คันชาย 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1417. เด็กชายพรรณตระการ ฤทธิมาร 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1418. เด็กชายพายุ เภาพาน 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1419. เด็กชายพิพจน์ มูลมะณี 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1420. เด็กชายพิสิษฐ์ ทองคำ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1421. เด็กชายภัคภูมิ คำตลบ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1422. เด็กชายยศวริศ นักผูก 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1423. เด็กชายวิทวัส บุญเพื่อ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1424. เด็กชายวิศรุต บุญเพื่อ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1425. เด็กชายสมพร ชาวลำปาว 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1426. เด็กชายสหรัตน์ สายวรณ์ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1427. เด็กชายสันติสุข จิระพักตร์ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1428. เด็กชายสุรศักดิ์ ชาวลำปาว 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1429. เด็กชายอนุชิต ธรรมรักษา 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1430. เด้กชายอัมรินทร์ สำราญพิศ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1431. เด็กชายอำนาจ พุทธขันธ์ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1432. เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์สาง 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1433. เด็กหญิงกำไลทิพย์ นวลไชยดี 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1434. เด็กหญิงกิติยา สิมพลา 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1435. เด็กหญิงชมนาถ พึ่งสว่าง 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1436. เด็กหญิงญาณัจฉรา พลไฟฟ้า 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1437. เด็กหญิงณัฐริกา ระมัดไทยสงค์ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1438. เด็กหญิงนฤมล บุษบง 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1439. เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วดวง 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1440. เด็กหญิงปิยฉัตร เจนกลาง 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1441. เด็กหญิงพรรณิภา เลิศกลาง 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1442. เด็กหญิงพิมพ์ทอง พันธุระศรี 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1443. เด็กหญิงมนัสชนก ไชยคำ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1444. เด็กหญิงยมาภรณ์ เดขุนทด 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1445. เด็กหญิงรจนา กิตวงศ์ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1446. เด็กหญิงวรรณศิริ ละครศรี 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1447. เด็กหญิงวิชุดา สระขันตี 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1448. เด็กหญิงศรสวรรค์ เสิศกลาง 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1449. เด็กหญิงศรัญญา สีบมา 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1450. เด็กหญิงศรัญยา แก้วพรม 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1451. เด็กหญิงสุจิตรา แก่นคำ 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1452. เด็กหญิงอันธิกา สมเสียง 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1453. เด็กหญิงอารีญา ปัดถาวะโร 13 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1454. เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีวรกุล 12 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1455. เด็กชายดิษฐวัฒน์ นาไต้ 12 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1456. เด็กชายทักษ์ดนัย จุมพล 12 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1457. เด็กชายพัชฎา ภูจำเนียร 12 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1458. เด็กชายอดิศักดิ์ ชมประยูร 12 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1459. เด็กชายอำพล มาดี 12 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1460. เด็กหญิงปภัสร โยธะนันท์ 12 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1461. เด็กหญิงสุจิตรา ศิริโยธา 12 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1462. เด็กหญิงอนิสา เชิญชม 12 โรงเรียนบ้านดงเมือง กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1463. เด็กชายจักรพงษ์ โพธิ์สิงห์ 12 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1464. เด็กชายจักรภัทร ยอดนารี 12 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1465. เด็กชายวชิรพงษ์ วงศ์กัลยา 12 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1466. เด็กชายสมใจ ชัยสงค์ 12 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1467. เด็กชายอดิศักดิ์ ชุมจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1468. เด็กหญิงสุดารัตน์ จรุงพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1469. เด็กหญิงใสทอง ภูพานหงษ์ 12 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1470. เด็กชายกฤตินนท์ ปริณะ 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1471. เด็กชายเจษฎา จานคำภา 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1472. เด็กชายณัฐวุฒิ สืบมา 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1473. เด็กชายเดชาวัต วิเชียร 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1474. เด็กชายนันทวัฒน์ นนท์ศิริ 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1475. เด็กชายปฎิภาณ ภักดีราช 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1476. เด็กชายยุทธติศักดิ์ ถ่องตะคุ 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1477. เด็กชายศรายุทธ ศิริเย็น 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1478. เด็กหญิงกนกพร จรุงพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1479. เด็กหญิงชมพูนุช อุดน้อย 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1480. เด็กหญิงพัฒน์ชญามล เรียนรู้ 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1481. เด็กหญิงภัทรสุดา ขันธรักษา 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1482. เด็กหญิงวรินยา ศรีเชียงสา 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1483. เด็กหญิงวิภาดา ศิริโม้ 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1484. เด็กหญิงวิภาดา นามวงศ์ษา 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1485. เด็กหญิงอิศริยา บุตรวงษ์ 11 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1486. เด็กชายธัสนะพงษ์ นาเมือง 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1487. เด็กชายพิชัยยุทธ ปาคูณ 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1488. เด็กชายวีรยุทธ โพสา 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1489. เด็กชายอนันต์ อาบสุวรรณ 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1490. เด็กญิงประภัสสร จรุงพันธ์ 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1491. เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์ด้วง 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1492. เด็กหญิงณัฐกาญจณ์ ปัดทุมฝาง 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1493. เด็กหญิงนริศรา สืบมา 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1494. เด็กหญิงนฤทัย โสมรักษ์ 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1495. เด็กหญิงนันทิดา สมอคำ 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1496. เด็กหญิงรัตนา โคตรวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1497. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สุขเกษม 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1498. เด็กหญิงวิชุดา ปุรา 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1499. เด็กหญิงสุภาวดี ผลประการ 10 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1500. เด็กชายพุทธิพงศ์ การถาง 9 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1501. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ถ่องตะคุ 9 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1502. เด็กหญิงปัญจพร จันซ้าย 9 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กุมภวาปี ศรีนคราราม กุมภวาปี
1503. เด็กชายชัชวาลย์ โคตรเงิน 12 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1504. เด็กชายนพกร ดวงชอุ่ม 12 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1505. เด็กชายพงษ์พิษณุ ศรีจุมพล 12 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1506. เด็กชายพิทักษ์ พันธ์สาง 12 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1507. เด็กชายเรืองศักดิ์ มีนาคำ 12 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1508. เด็กชายวิชิต คุลี 12 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1509. เด็กหญิงพทพวรรณ ขำคำ 12 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1510. เด็กหญิงอภิญญา นามมตรี 12 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1511. เด็กชายยุทธศาสตร์ คชสารพานิช 11 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1512. เด็กชายนัฐพงษ์ สำราญพิศ 10 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1513. เด็กชายเกษมศักดิ์ กาลวิบูลย์ 9 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1514. เด็กชายคงคา บุตตะ 9 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1515. เด็กชายจิระศักดิ์ สืบมา 9 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1516. เด็กชายณัฐกมล ประสงค์สุข 9 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1517. เด็กชายณัฐภูมิ ใจกล้า 9 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1518. เด็กชายสุรพัฒน์ ธรรมรักษา 9 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1519. เด็กหญิงพิชญธิดา จักเคือ 9 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1520. เด็กหญิงศศิการ แก้วจันทร์ 9 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1521. เด็กหญิงสลิลทิพย์ ประสงค์สุข 9 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1522. เด็กหญิงอศัลยา สุขประเสริฐ 9 โรงเรียนบ้านนาแบก กุมภวาปี ศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1523. นายสมพร พาพินิจ 15 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1524. เด็กชายเกรียงไกร ฤทธิ์มหา 14 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1525. เด็กหญิงปนัดดา จันทา 14 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1526. เด็กหญิงวัชราภรณ์ หนวนนุกุล 14 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1527. เด็กหญิงศุภลักษณ์ อุณวงค์ 14 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1528. เด็กหญิงอรปรียา วรรณประเสริฐ 14 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1529. เด็กชายอภิวัตร พินทปกัง 13 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1530. เด็กหญิงธนพรรณ กุหลาบ 13 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1531. เด็กหญิงธนวรรณ กุหลาบ 13 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1532. นางสาวจินตนา นาคำ 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1533. นางสาวเจม คำหงษา 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1534. นางสาวรัตนาภรณ์ คำพุก 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1535. นางสาวรุ่งอรุณ วิบูลย์กุล 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1536. นางสาววริญฌญา คล้ายคลึงมี 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1537. นางสาวศิรินภาพร มัครมย์ 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1538. นางสาวสุชาวดี ทาสะโก 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1539. นางสาวอวิกา โชคมลทิน 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1540. นายจักราวุธ ฮามคำฮัก 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1541. นายตะวัน หมอนทอง 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1542. นายทวิภพ สาวงษ์นาม 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1543. นายทศพล สาริมุ้ย 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1544. นายธงชัย ดีพร้อม 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1545. นายบุญเสริม ลุนสะแกวงษ์ 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1546. นายวิรวัฒ สาริมุ้ย 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1547. นายศราวุฒิ ดีทองหลาง 15 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1548. เด็กชายศิววงษ์ ปาสานะเต 14 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1549. เด็กชายสิปปนนท์ ศิริโยธา 14 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1550. เด็กหญิงกาญจนา อุดมพันธ์ 14 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1551. เด็กหญิงญาศุมินทร์ มะโนศิลป์ 14 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1552. เด็กหญิงณัฐนรี หรั่งทองหลาง 14 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1553. เด็กหญิงธัญพิชชา มะโนศิลป์ 14 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1554. เด็กหญิงนันทิกา มุงคุลแสน 14 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1555. เด็กหญิงภัทราภรณ์ เหล่าทัพ 14 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1556. เด็กหญิงวิไลพร จำปาแดง 14 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1557. เด็กชายปกรณ์ชัย พันธ์ดี 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1558. เด็กชายภาณุพงษ์ จัดดาเบ้า 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1559. เด็กชายภูริพัฒน์ ภูมี 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1560. เด็กชายวรเทพ เมฆวัน 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1561. เด็กชายวีระพล คำไพศี 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1562. เด็กชายวีระยุทธ แก้วศิริ 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1563. เด็กชายศรัณยู รัตนพลแสน 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1564. เด็กชายศุภกรณ์ อุดรเขต 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1565. เด็กชายอนิรุท ศรีจอมพล 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1566. เด็กชายอรรถพล วิบูลย์กุล 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1567. เด็กหญิงกนกนิภา มะโนศิลป์ 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1568. เด็กหญิงฐิติยา ทวีจิตต์ 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1569. เด็กหญิงพรนภา ทาสีขาว 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1570. เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีไส 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1571. เด็กหญิงรัชญา บุปผาสัง 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1572. เด็กหญิงสุภาพร สารยศ 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1573. เด็กหญิงสุภิชา ภูมิบุตร 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1574. เด็กหญิงอนัฐฏา ยางเดิม 12 โรงเรียนสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปี ศรีมงคล กุมภวาปี
1575. เด็กหญิงพิกุลทอง รัตนติสร้อย 12 โรงเรียนบ้านดงแคน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1576. เด็กหญิงกุลธิดา ศรีกงพาน 9 โรงเรียนบ้านดงแคน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1577. เด็กชายณัฐวุฒิ อุบลครุฑ 10 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1578. เด็กชายดาราพงษ์ อุทธสม 10 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1579. เด็กหญิงศรุตา ซื่อตรง 10 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1580. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ข้อป้อง 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1581. เด็กชายชัยวัฒน์ แพงสา 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1582. เด็กชายณภัทร เพิ่มสูงเนิน 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1583. เด็กชายผดุงเดช สารบรรณ์ 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1584. เด็กชายภัทรพล ขวาลา 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1585. เด็กชายศุภกานต์ ประสงค์ศิลป์ 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1586. เด็กชายอนุวัฒน์ ขาวสีแดง 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1587. เด็กชายอาทิตย์ ขันตีกุล 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1588. เด็กหญิงฐิติมา บาทชารี 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1589. เด็กหญิงรัฐติยา ทรดี 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1590. เด็กหญิงศศิธร ดีสิน 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1591. เด็กหญิงอารยา ศรีทาแก 9 โรงเรียนบ้านกงพาน กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1592. เด็กหญิงกนกนาฎ จันโทพลัง 9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี จอมแจ้งศรีบุญเรือง กุมภวาปี
1593. เด็กชายกษิดินทร์ ลำนาค 12 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1594. เด็กชายกิตติพล ไชยวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1595. เด็กชายศุภชัย อรัญวาด 12 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1596. เด็กหญิงกุลธิดา สายสิงห์ 12 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1597. เด็กหญิงจันทิมา สีกุลวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1598. เด็กหญิงนันทวัน ปัดชาทุม 12 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1599. เด็กหญิงวินิตตา สัตยาวัน 12 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1600. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไตรยวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1601. เด็กชายภาณุพงษ์ สารพล 11 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1602. เด็กชายอรรถพล พลับสระน้อย 11 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1603. เด็กหญิงชนิดาพร เลิศศิริ 11 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1604. เด็กหญิงวราภรณ์ ทรงสังขาร 11 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1605. เด็กหญิงวิสุดา หินจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1606. เด็กหญิงศุภธิดา ชารีงาม 11 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1607. เด็กหญิงสุพรรษา ศรีรักษา 11 โรงเรียนบ้านเซียบ กุมภวาปี เจติยรัตน์ กุมภวาปี
1608. นางสาวนิตยา สาบาฬ 17 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1609. นางสาวปณัตดา บุตตะโยธี 17 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1610. นางสาวประกายกาญจน์ ปิ่นทอง 17 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1611. นางสาวจิรัฎฐิกานต์ เพ็งพัตร์ 16 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1612. นางสาวภาวิณี พลายแก้ว 16 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1613. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาญนรา 16 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1614. นางสาววาสนา ล้ออุดมสมเจริญ 15 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1615. นายจักรกฤษณ์ บำรุงภักดี 15 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1616. นายนครินทร์ กุลวงค์ 15 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1617. นายสืบสายเพชร ผุยม่อง 15 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1618. นางสาวจัตุรภาภรณ์ จัตุรัส 14 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1619. นางสาวรวีวรรณ รื่นเมธี 14 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1620. นางสาวอิสราภรณ์ ศรีภิรมย์ 14 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1621. เด็กชายกฤต พิ์ชัยศรี 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1622. เด็กชายกฤษณพรรณ บุตรสาระ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1623. เด็กชายเขมรินทร์ แสนปัญชา 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1624. เด็กชายจักรรินทร์ สิงวิสุทธิ์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1625. เด็กชายจิระภัคร์ วงอามาตย์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1626. เด็กชายโชคชัย บัวอินทร์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1627. เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิ์ไทร 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1628. เด็กชายณัฐวัฒน์ ยุทธกล้า 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1629. เด็กชายธนวัฒน์ บุญมี 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1630. เด็กชายธนาธิป พันแสน 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1631. เด็กชายธนิน ยอดประทุม 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1632. เด็กชายธิติวุฒิ จันทรราช 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1633. เด็กชายธีรภัทร จันปัดสา 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1634. เด็กชายนรากร แสนหาญ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1635. เด็กชายปฏิภาณ เห็มสังหาร 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1636. เด็กชายปริญญา นามศรีพัน 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1637. เด็กชายปัฐทวี บรรรัตน์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1638. เด็กชายพงศกร สัตยากุม 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1639. เด็กชายพัชรพล เพ็งกุล 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1640. เด็กชายภูเบศ สนธิวารี 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1641. เด็กชายวุฒินันท์ ชาวสุรินทร์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1642. เด็กชายเศรษฐพงศ์ โพธิ์ศรี 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1643. เด็กชายสมบูรณ์ ศรีบุญริณ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1644. เด็กชายสันติ สนิทชน 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1645. เด็กชายสันทพงษ์ ดำใส 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1646. เด็กชายสิวะเสก ไชยวัน 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1647. เด็กชายสุทิวัส สวัสดิ์วงษ์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1648. เด็กชายสุธิพงษ์ จรูญวรรณ์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1649. เด็กชายอนุชา ทัศนอารีย์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1650. เด็กชายอนุรักษ์ โม่งปราณีต 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1651. เด็กชายอภินันท์ สุโพธิ์แสน 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1652. เด็กชายอัษฎายุท ระลี 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1653. เด็กชายอานุชาติ วิชัยผิน 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1654. เด็กชายฯฐพงษ์ แสนนางชน 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1655. เด็กหญิงกนกวรรณ โบราณกุล 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1656. เด็กหญิงกมลทิพย์ สมจิตร 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1657. เด็กหญิงจันจิรา จบสูงเนิน 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1658. เด็กหญิงจันทร์จิรา วงประชุม 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1659. เด็กหญิงจิราพร ไชยแพทย์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1660. เด็กหญิงจุไรรัตน์ อนุวงษา 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1661. เด็กหญิงชนิภรณ์ แจ่มจันทร์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1662. เด็กหญิงฐิติมา ปัญญาดี 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1663. เด็กหญิงธิดารัตน์ สมจิตร 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1664. เด็กหญิงนริศรา พรมยศ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1665. เด็กหญิงนัดดา บรฤทธ์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1666. เด็กหญิงนันตพร ชารีงาม 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1667. เด็กหญิงนันธิดา บุพตา 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1668. เด็กหญิงนาตาลี ไชยวาปี 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1669. เด็กหญิงนิตยา ศรีมาตย์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1670. เด็กหญิงใบตอง โยธาวงศ์ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1671. เด็กหญิงพรทิพย์ ผ่านจังหาย 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1672. เด็กหญิงพรรณรายณ์ ศิริคำ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1673. เด็กหญิงพัชราภรณ์ สินทา 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1674. เด็กหญิงพิจิตรา แสงดี 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1675. เด็กหญิงมณีรัตน์ ปัททุมี 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1676. เด็กหญิงวนิดา ศรีหา 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1677. เด็กหญิงสมฤทัย ไชยวัน 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1678. เด็กหญิงสุกฤตา คำอ่าง 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1679. เด็กหญิงสุภาพร ไชยคุณ 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1680. เด็กหญิงสุภาวดี สีเขียว 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1681. เด็กหญิงอลิตา วาระนุช 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1682. เด็กหญิงอามรินทร์ ทองดี 13 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1683. เด็กชายธีรพัฒน์ ชื่มณี 12 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1684. เด็กชายพงศธร รอดประจง 12 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1685. เด็กชายภูดินันท์ กุลจันทร์เพ็ง 12 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1686. เด็กหญิงดาราวรรณ บุญทัน 12 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1687. เด็กหญิงภัทรจิรา ประโยธิน 12 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1688. เด็กหญิงรจรินทร์ นามตะวงษ์ 12 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1689. เด็กหญิงหฤทัย ทองสา 12 โรงเรียนพันดอนวิทยา กุมภวาปี โพธิ์ศรีคุณเมือง กุมภวาปี
1690. เด็กหญิงกรวิภา วงศ์โพนทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1691. เด็กหญิงบุหลัน จันทโมคา 13 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1692. เด็กหญิงวิจิตรา แสงไชยยา 13 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1693. เด็กหญิงโสรยา ทบสน 13 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1694. เด็กชายนนฤทธิ์ การงาน 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1695. เด็กชายประดิษฐ์ ชัยรินทอน 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1696. เด็กชายโยธิน พรมจินดา 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1697. เด็กชายวีรพงษ์ วงศ์สาลี 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1698. เด็กชายศราวุธ ศรีแก้ว 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1699. เด็กชายศุภฤกษ์ สุริยแสง 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1700. เด็กชายสราวุฒิ ประเสริฐสุข 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1701. เด็กชายสหรัถ จันทร์งาม 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1702. เด็กชายอิทธิศักดิ์ ไชยวรรณ 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1703. เด็กหญิงปภาพร เถาวัลย์ 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1704. เด็กหญิงพนิดา สุพร 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1705. เด็กหญิงสายชล ดีบุญมี 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1706. เด็กหญิงสุดารัตน์ อามาตย์ 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1707. เด็กหญิงสุภาวดี นามมหาจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1708. เด็กหญิงอารียา ศรีนาคำ 12 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1709. เด็กชายก้องเกียรติ เดชพละ 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1710. เด็กชายคฑาเทพ วงษ์คำด้วง 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1711. เด็กชายณัฐพล ภูมิชูชิต 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1712. เด็กชายนนทนิชา พรมสมบัติ 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1713. เด็กชายนำชัย นักผก 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1714. เด็กชายภชิสส์ ศิริสุวรรณ 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1715. เด็กชายภัทรพล พลเยี่ยม 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1716. เด็กชายศิรวิชญ์ อุผำ 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1717. เด็กชายสำราญ ทองพราว 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1718. เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญพามา 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1719. เด็กหญิงณีรนุช มหาคาม 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1720. เด็กหญิงนรินทิพย์ ทิมินกุล 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1721. เด็กหญิงอมรรัตน์ ชินสงคราม 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1722. เด็กหญิงอารียา แหล้จันทร์คำ 11 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1723. เด็กชายครุฑมาศ ราชบัวน้อย 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1724. เด็กชายธราธิป งามพัฒน์ 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1725. เด็กชายธีรภัทร์ ชื่นโพธิ์ 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1726. เด็กชายบัณฑิต นนทราช 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1727. เด็กชายพีรพงษ์ ทวาศิริ 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1728. เด็กชายเรืองชัย สุโพธิ์ 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1729. เด็กชายศรัณ ทิมินกุล 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1730. เด็กหญิงกรรณิการ์ พืชสิงห์ 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1731. เด็กหญิงชนาสุดา ชูคันหอม 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1732. เด็กหญิงชนิดา สุโพธิ์ 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1733. เด็กหญิงทิพวรรณ เถาวัลย์ 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1734. เด็กหญิงธัญรัตน์ นฤทัต 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1735. เด็กหญิงปาริสตา ชัยรินทอน 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1736. เด็กหญิงปิ่นมุกข์ โพธิ์สุวรรณ 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1737. เด็กหญิงรัฐริญญา แสงบุญมี 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1738. เด็กหญิงศศิกานต์ โภคาวร 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1739. เด็กหญิงอรอุมา พาสี 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1740. เด็กหญิงอริศรา แพนสมบัติ 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1741. เด็กหญิงอินทิรา พาสี 10 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1742. เด็กชายธนพนธ์ แน่นอุดร 9 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1743. เด็กชายธรรมธร สุวรรณฤทธิ์ 9 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1744. เด็กหญิงเกวลิน อินทร์ประเสริฐ 9 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1745. เด็กหญิงสุชาดา สนิทปะโค 9 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปี สุวรรณาราม กุมภวาปี
1746. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทอง 41 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1747. นางสาวประภา จันทร์บัวลา 31 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1748. เด็กชายธนา ศรีระพันธ์ 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1749. เด็กชายนุกูล หัตถะปะนิตย์ 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1750. เด็กชายวายุ จอมพงษ์ 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1751. เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วเกิดเคน 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1752. เด็กหญิงจันทร์นภา มูลตรี 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1753. เด็กหญิงปฎิมาภรณ์ บุญจันทร์ 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1754. เด็กหญิงประภาวดี มีศรี 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1755. เด็กหญิงปรียาพร รอดแพง 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1756. เด็กหญิงพรสุดา มะลิวัลย์ 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1757. เด็กหญิงสุธิดา หินอ่อน 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1758. เด็กหญิงสุวนันท์ วันคำ 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1759. เด็กหญิงอังคนางค์ โลหิตดี 13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1760. เด็กชายธนาดร นามบ้านค้อ 12 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1761. เด็กชายเผด็จ ทองหลิม 12 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1762. เด็กหญิงรลิษา พรหมสิทธิ์ 12 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1763. เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมสิทธิ์ 14 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1764. เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวหลวง 14 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1765. เด็กหญิงอุบลรัตน์ มืดทับไทย 14 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1766. เด็กชายกิตติพงศ์ ธรรมโหร 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1767. เด็กชายกิตติภูมิ จีนกุ่ย 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1768. เด็กชายเกรียงเดช คุโณ 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1769. เด็กชายเกียรติณรงค์ ผุยทา 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1770. เด็กชายเกียรติศักดิ์ หาพรหม 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1771. เด็กชายจิตรกร เอกตาแสง 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1772. เด็กชายจิรเดช มณีนิล 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1773. เด็กชายตระการ บุญมา 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1774. เด็กชายยุทธพงษ์ ภวภูตานนท์ 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1775. เด็กชายสมลักษณ์ เหง้าพรหมมินทร์ 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1776. เด็กชายสุปัญญา ทองจันทร์ 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1777. เด็กชายสุรสิทธิ์ สุดศรีสอาด 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1778. เด็กชายอธิพงษ์ มหาพรหม 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1779. เด็กหญิงจันทราทิพย์ เพชรพลอย 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1780. เด็กหญิงแตงกวา สาวแก้ว 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1781. เด็กหญิงปานตะวัน หาพรหม 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1782. เด็กหญิงปิยะมาศ เครือเขื่อนเพชร 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1783. เด็กหญิงสุภัสรา เนตรพรหม 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1784. เด็กหญิงโสภิดา ศรีชัย 13 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1785. เด็กหญิงรัตนาภร สิงหา 12 โรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปี ใหม่สงเปลือย กุมภวาปี
1786. เด็กชายกิตติศักดิ์ หินเหล็ก 10 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ประจักษ์ศิลปาคม พิชัยพัฒนาราม ประจักษ์ศิลปาคม
1787. เด็กชายวธัญญู นัดสาสงค์ 10 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ประจักษ์ศิลปาคม พิชัยพัฒนาราม ประจักษ์ศิลปาคม
1788. เด็กชายวิทวัส อุดมวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ประจักษ์ศิลปาคม พิชัยพัฒนาราม ประจักษ์ศิลปาคม
1789. เด็กชายศรชัย ชัยภักดี 10 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ประจักษ์ศิลปาคม พิชัยพัฒนาราม ประจักษ์ศิลปาคม
1790. เด็กชายอรรถพล จันทร์เมือง 10 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ประจักษ์ศิลปาคม พิชัยพัฒนาราม ประจักษ์ศิลปาคม
1791. เด็กหญิงธันยพร พิมพิมูล 10 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ประจักษ์ศิลปาคม พิชัยพัฒนาราม ประจักษ์ศิลปาคม
1792. เด็กหญิงนัฎธิดา แสนเสนา 10 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ประจักษ์ศิลปาคม พิชัยพัฒนาราม ประจักษ์ศิลปาคม
1793. เด็กหญิงพรทิพา ช่อกลม 10 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ประจักษ์ศิลปาคม พิชัยพัฒนาราม ประจักษ์ศิลปาคม
1794. เด็กหญิงพฤกษา กัญญาคำ 10 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา ประจักษ์ศิลปาคม พิชัยพัฒนาราม ประจักษ์ศิลปาคม
1795. เด็กชายธนากร ศิริภักดิ์ 14 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1796. เด็กชายพัชรกรกานต์ วรรณโชติ 14 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1797. เด็กชายวันเฉลิม ศรีวงษ์ราช 14 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1798. เด็กชายสิทธิพร บำรุงภักดี 14 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1799. เด็กชายอรรถพล วิวาจารณ์ 14 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1800. เด็กชายอรรถพล ศรีภา 13 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1801. เด็กหญิงกันยาพร เกียรติวิเศษชัย 13 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1802. เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสังข์ 12 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1803. เด็กชายวิทวัส กันจันทึก 12 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1804. เด็กชายสุรพัฒน์ บำรุงภักดี 12 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1805. เด็กหญิงศิริวรรณ โสสีภา 12 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1806. เด็กหญิงชลธิชา บำรุงภักดี 11 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1807. เด็กชายจิรศักดิ์ บำรุงภักดี 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1808. เด็กชายธนากร ศรีวงษ์ราช 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1809. เด็กชายธนากร พิมพ์เคน 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1810. เด็กชายพิพัฒน์พล ดาวเดช 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1811. เด็กชายวิทวัส กัญญาบุญ 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1812. เด็กชายศิวราชัย ศรีวงษ์ราช 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1813. เด็กชายศุภกิตติ์ ปุริโต 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1814. เด็กชายสถาพร ทอนเสาร์ 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1815. เด็กชายอักขราวุฒิ ทองกูล 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1816. เด็กหญิงกุลภรณ์ บำรุงภักดี 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1817. เด็กหญิงจุฬารักษ์ บำรุงภักดี 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1818. เด็กหญิงชฎาวัลย์ แก้วหาดี 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1819. เด็กหญิงอรุณรัตน์ ประครองราช 10 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1820. เด็กหญิงปิ่นสุดา แสนโคตร 9 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1821. เด็กหญิงมนปรียา เกียรติวิเศษชัย 9 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1822. เด็กหญิงมุธิตา หินจันทร์ 9 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1823. เด็กหญิงสุชาดา โคตรชาลี 9 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคม จูมพร ประจักษ์ศิลปาคม
1824. เด็กชายชนายุทธ วิเศษไชย 13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1825. เด็กหญิงทิพวรรณ สมอหมอง 13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1826. เด็กหญิงปณัฐดา ช่างปรุง 13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1827. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ ศิริเกตุ 13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1828. เด็กหญิงศุจีภรณ์ แน่นอุดร 13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1829. เด็กหญิงสาวิตรี วงศ์สนิท 13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1830. เด็กหญิงสุวรรณี โพธิ์ศรี 13 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1831. เด็กชายพีระพัฒน์ คำแพงตา 12 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1832. เด็กหญิงกฤษณา ผางดี 12 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1833. เด็กหญิงนิลดารา โพธ์ศรี 12 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1834. เด็กหญิงปราณยา ศรีอุ้ย 12 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1835. เด็กหญิงจิระนันท์ ชมทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1836. เด็กหญิงอาริตา ผางดี 11 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1837. เด็กชายเกียรติยศ จันทำ 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1838. เด็กชายณัฐพันธ์ คุโกทา 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1839. เด็กหญิงกัญญาภัค โคตรมณี 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1840. เด็กหญิงจิรารัตน์ หลงพลอยปัด 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1841. เด็กหญิงประภัสสร กานารัก 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1842. เด็กหญิงปอนยานุช แน่นอุดร 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1843. เด็กหญิงพงษ์นภา จันทรเสนา 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1844. เด็กหญิงวรัญญา โสภากล 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1845. เด็กหญิงศศินา รู้เจน 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1846. เด็กหญิงศิริประภา ทิพสุวรรณ 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1847. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริเกตุ 10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1848. เด็กหญิงชนกชนม์ สระจักร์ 9 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1849. เด็กหญิงชมพูนุช บุญทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1850. เด็กหญิงน้ำฝน ชนะคช 9 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1851. เด็กหญิงพนิดา ปัญจะพันดอน 9 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุลหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคม โพธ์ชัยศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1852. เด็กชายพงศกร หงษ์ชุมแพ 12 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1853. เด็กหญิงจิราภรณ์ อินกลางหาร 12 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1854. เด็กหญิงช่อผกา เภาพาน 12 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1855. เด็กหญิงพรนภา ภักสงศรี 12 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1856. เด็กหญิงรุ่งตะวัน ขุนทุม 12 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1857. เด็กหญิงรุ่งฤดี เจียรวาปี 12 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1858. เด็กหญิงวิภารัตน์ เสนาจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1859. เด็กหญิงอัญชลีพร ศรีวงศ์ราช 12 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1860. เด็กหญิงอินตหลา เจียรวาปี 12 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1861. เด็กชายนพกร ทับประมงค์ 11 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1862. เด็กชายพิทยา ธรรมีบุญ 11 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1863. เด็กชายสหรัฐ ขุนทุม 11 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1864. เด็กชายอิสรพงษ์ จันทรเสนา 11 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1865. เด็กหญิงจรัญญา ศิริชนม์ 11 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1866. เด็กหญิงพรนภา เภาพาน 11 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1867. เด็กหญิงรุ่งนภา ป้องทอง 11 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1868. เด็กชายเด่นชัย นามณีชม 10 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1869. เด็กชายเทวิน จันทรเสนา 10 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1870. เด็กชายวุฒิชัย ภักดิ์สงศรี 10 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1871. เด็กหญิงจิตสุภา ลุนพุฒ 10 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1872. เด็กหญิงธารงาม ใหลหาโคตร 10 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1873. เด็กหญิงปวันรัตน์ ขุนทุม 10 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1874. เด็กหญิงรุ่งนภา สินธุวาปี 10 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1875. เด็กหญิงสุทธิดา ศรีหัวโทน 10 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1876. เด็กหญิงสุธิตรา หงษ์ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1877. เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทรเสนา 9 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1878. เด็กหญิงศุภรัตน์ คำชารี 9 โรงเรียนบ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม โพธิ์ศรีสว่าง ประจักษ์ศิลปาคม
1879. เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทรเสนา 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1880. เด็กชายทนงศักดิ์ ฝ่ายเพชร 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1881. เด็กชายทักษิณ สาธุวงษ์ 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1882. เด็กชายพายุ ถวีลวัง 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1883. เด็กชายวงศกร ธิคะบุตร 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1884. เด็กชายอดิศักดิ์ ถิ่เถิ่นมืองปักษ์ 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1885. เด็กหญิงพรนภา เหมสิงษ์ 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1886. เด็กหญิงพิไลพร ขุนแก้ว 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1887. เด็กหญิงรัชนี ช่องวารินทร์ 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1888. เด็กหญิงสุพัตรา พีมพากุล 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1889. เด็กหญิงอนุสรา คลี่แป้ง 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1890. เด็กหญิงอภิญญา ยศวิบูลย์ 13 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1891. เด็กชายธนกฤต ธรรมเจรีญ 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1892. เด็กชายปรมินทร์ ภูเงีน 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1893. เด็กชายโยชูวา จงศักดิ์ 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1894. เด็กชายวุฒินัน ชาหยอง 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1895. เด็กชายอธิพงษ์ แก้วอาสา 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1896. เด็กหญิงจิตรา ถทธิ์มหา 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1897. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรืวงศ์แผน 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1898. เด็กหญิงฉัตรลดา พลศักดิ์ 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1899. เด็กหญิงชื่นกมล เสนสอน 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1900. เด็กหญิงนันทิกานต์ ชารีผล 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1901. เด็กหญิงเนทิตา ชาประดิษฐ์ 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1902. เด็กหญิงปรียาพร สุขรมย์ 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1903. เด็กหญิงพนิดา กู่แก้ว 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1904. เด็กหญิงภิชามนต์ อินทรวิเศษ 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1905. เด็กหญิงลลิตา สนีทชน 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1906. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยศวีบูลย์ 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1907. เด็กหญิงสุริษา มาลาน้อย 12 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปี มณีวรรณ ประจักษ์ศิลปาคม
1908. เด็กชายธนาชัย โพธิ์ชัย 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1909. เด็กชายวรวุฒิ บุญลาภ 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1910. เด็กชายอมรศักดิ์ ลิกำแง 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1911. เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วอินทร์ศรี 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1912. เด็กหญิงไอรดา ศรีนามล 12 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1913. เด็กชายปรีชา มีแวว 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1914. เด็กชายมนัส จันทา 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1915. เด็กชายศุภกฤษณ์ ชมสา 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1916. เด็กชายอัสนีย์ แก้ววิเศษ 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1917. เด็กชายอานนท์ โสภากุล 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1918. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธรรมอินราช 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1919. เด็กหญิงจิราพร แย้มยิ้ม 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1920. เด็กหญิงจุฑามาศ กองหล้า 11 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1921. เด็กชายกลการ สารีกุล 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1922. เด็กชายธีรนาถ ศรีจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1923. เด็กชายนราธิป เหนาตีบ 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1924. เด็กชายพีรพัฒน์ พละกุล 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1925. เด็กหญิงใบข้าว บาทชารี 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1926. เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สาเกตุ 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1927. เด็กหญิงสุฑัตตา พละกุล 10 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1928. เด็กชายเจษฎา สาลีแก้ว 9 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1929. เด็กชายชวาล ภูมเทศ 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1930. เด็กชายชาตรี ราชพลแสน 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1931. เด็กชายพชร วงษ์ละคร 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1932. เด็กชายโสภณ ทินหน่วย 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1933. เด็กชายอานุภาพ กัสโป 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1934. เด็กหญิงพนิดา อมมะลึก 10 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1935. เด็กชายเจษฎา แงงคำ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1936. เด็กชายธวัชชัย มูลมนัส 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1937. เด็กชายธีรภัทร วรรณสา 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1938. เด็กชายนราภัทร ทวีสิทธิ์ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1939. เด็กชายปิติพงษ์ วรรณสา 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1940. เด็กชายศิริโชค ศิริบุรี 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1941. เด็กชายศิริวัฒน์ แปไทสงค์ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1942. เด็กชายสุทธิพร โคตรชาลี 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1943. เด็กหญิงชลลดา กองคำ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1944. เด็กหญิงศศิการ แงงคำ 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1945. เด็กหญิงสุภาวี บุญเพ็ง 9 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1946. เด็กชายพิสิทธิ์ นามณ๊ชม 12 โรงเรียนโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1947. เด็กชายอภิสิทธิ์ สือแสน 10 โรงเรียนโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1948. เด็กหญิงพรรภษา พวงมอญ 10 โรงเรียนโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1949. เด็กหญิงมาริษา ศรีสุตา 10 โรงเรียนโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1950. นางพิศมร ถามะณีศรี 51 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1951. นางจีระนันท์ มุกดาพันธ์ 45 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1952. นางสาวจริยา ยุทธกล้า 28 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1953. นางสาวศิริพร ปานกลาง 26 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1954. นายธนากร บำรุงภักดี 26 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1955. เด็กหญิงสิริวิมล จันทรเสนา 17 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1956. เด็กหญิงอภิญญา นึกชัยภูมิ 14 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1957. เด็กชายนันทวัฒน์ พานชัย 12 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1958. เด็กชายกิตติศักดิ์ ภูถมศรี 11 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1959. เด็กชายธนพล เชิญชม 11 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1960. เด็กชายพงศกร ไกยสวน 11 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1961. เด็กหญิงรุ้งทิวา เหง้าภูมินทร์ 11 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1962. เด็กหญิงสร้อยทิพย์ จันทรเสนา 11 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1963. เด็กชายคาวี วรรณพัฒน์ 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1964. เด็กชายชยธร อนันทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1965. เด็กชายนราชัย กลยนี 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1966. เด็กชายพัชรพล กมลคราม 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1967. เด็กชายพีรพัฒน์ อินทะสร้อย 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1968. เด็กชายสมเจต สิงห์หล้า 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1969. เด็กชายเอกสิทธิ์ กุมไธสง 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1970. เด็กหญิงจันจิรา แสนสี 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1971. เด็กหญิงจันทร์ธิมา จันทวงษา 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1972. เด็กหญิงจารุกร จันทรเสนา 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1973. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทโร 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1974. เด็กหญิงทิมาพร จันทรเสนา 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1975. เด็กหญิงนริศรา จันทรเสนา 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1976. เด็กหญิงนันทิดา จันทรเสนา 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1977. เด็กหญิงพิทยารัตน์ พรมขาว 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1978. เด็กหญิงละอองฟอง จันทรเสนา 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1979. เด็กหญิงวรรณพร เครือเนตร 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1980. เด็กหญิงศริญญา เงินชัย 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1981. เด็กหญิงสุภาวฤดี พลวาปี 10 โรงเรียนบ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1982. นางแจ่ม ขันทธะแพทย์ 61 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1983. นางเพ็ญศรี ปาระศรี 47 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1984. นางกัญจนา นาคฉวี 38 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1985. นางนิตยา ศรีจุมพล 36 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1986. นางนันทา สาตื้อ 30 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1987. เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีกุลวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1988. เด็กชายกัณฑ์เอนก กิติราช 11 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1989. เด็กชายจักริน บำรุงภักดี 11 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1990. เด็กชายชัยวัฒน์ บำรุงภักดี 11 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1991. เด็กชายนพเก้า วังศิลป์ 11 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1992. เด็กชายยุทธนา โภคาพานิชย์ 11 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1993. เด็กชายจักรรินทร์ แสงแก้ว 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1994. เด็กชายชัชชัย ไชยวัน 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1995. เด็กชายชินวัฒน์ บุญพา 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1996. เด็กชายตะวัน อิ่มเสถียร 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1997. เด็กชายธนพงษ์ พลวาปี 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1998. เด็กชายบูรพา บำรุงภักดี 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
1999. เด็กชายพีรยุทธ แจ่มจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2000. เด็กชายวรวุฒิ ถาอ่อนศรี 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2001. เด็กชายสิทธิศักดิ์ รักษาเงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2002. เด็กชายสุทธิพงษ์ ศรีอาษา 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2003. เด็กชายอดิสรณ์ พรวาปี 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2004. เด็กชายอนุชา ไกลคะลา 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2005. เด็กชายอลงกรณ์ แซ่มือ 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2006. เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ดวงพรมลา 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2007. เด็กหญิงนันท์นภัส บุญพา 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2008. เด็กหญิงนัยนา ถาภรงาม 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2009. เด็กหญิงประภาสิริ ดีสินธ์ 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2010. เด็กหญิงพัชรี เครือเนตร 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2011. เด็กหญิงโยษิตา จันดา 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2012. เด็กหญิงรัตติกาญจน์ นาสินขัน 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2013. เด็กหญิงวันนิสา บุบผามาลา 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2014. เด็กหญิงวิภาวี พรวาปี 10 โรงเรียนบ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม ประจักษ์ศิลปาคม
2015. เด็กชายปานเทพ ชาสุนา 12 โรงเรียนโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2016. เด็กชายเกียรติศักดิ์ เรืองโรจน์ 11 โรงเรียนโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2017. เด็กชายฉลองชัย ผ่องแผ้ว 11 โรงเรียนโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2018. เด็กชายเดชา ภักดิ์สงค์ศรี 11 โรงเรียนโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2019. เด็กชายธีร์ธวัช แสนดี 11 โรงเรียนโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2020. เด็กชายนภดล ศรีทอง 11 โรงเรียนโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2021. เด็กชายบูรพา สุวรรณะ 10 โรงเรียนโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2022. เด็กชายภานุกร ภาภักดี 11 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2023. เด็กชายสุรสิทธิ์ สิทธิสาร 11 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2024. เด็กชายอดิศักดิ์ ศรีพาชัย 11 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2025. เด็กหญิงจริยา สุวรรณา 11 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2026. เด็กหญิงณัฐริกา ศาลาน้อย 11 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2027. เด็กหญิงนันทิยา โพธิ์ศรี 11 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2028. เด็กหญิงภัศพร อุดมพันธ์ 11 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2029. เด็กชายจักรกฤษ พรมวิบุตร 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2030. เด็กชายชินวัตร ส่งสุข 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2031. เด็กชายณัฐวุฒิ ผาตะนนท์ 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2032. เด็กชายณัฐวุฒิ วงละคร 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2033. เด็กชายนพัฒน์ แงงคำ 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2034. เด็กชายนัฐนันท์ โยธางวค์ 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2035. เด็กชายพงษ์จรัส วงนินิลจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2036. เด็กชายภูวดล แสงทอง 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2037. เด็กชายศิริพงษ์ เพียรแก้ว 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2038. เด็กชายศุภวัฒน์ ธรรมมีบุญ 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2039. เด็กหญิงกันตยา นามโสภา 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2040. เด็กหญิงจันทวรรณ นามวงค์ 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2041. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นามปัญหา 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2042. เด็กหญิงชลิตา พรมยาลี 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2043. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีวงษา 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2044. เด็กหญิงณัฐธิดา แก้ววันนา 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2045. เด็กหญิงทิพวรรณ บุดดีหัส 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2046. เด็กหญิงปริศนา บุตรพรม 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2047. เด็กหญิงปิยะดา ประสาริตะ 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2048. เด็กหญิงมัณฑนา พรมยาลี 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2049. เด็กหญิงวรกมล แหล้จันคำ 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2050. เด็กหญิงวราภรณ์ ม้วนสูงเนิน 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2051. เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมสาร 10 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2052. เด็กชายณัฐพงษ์ เที่ยงตรง 9 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2053. เด็กชายพงศกร คำสามารถ 9 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2054. เด็กชายศไนส์ สุขยา 9 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2055. เด็กชายอธิพงษ์ ศรีพาชัย 9 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2056. เด็กหญิงเจนจิรา ศรีระษา 9 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2057. เด็กหญิงธิดารัตน์ พรวาปี 9 โรงเรียนบ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคม ศรีบุญเรือง ประจักษ์ศิลปาคม
2058. เด็กชายณัฐพงษ์ ภูดินดาน 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2059. เด็กชายธีรวัฒน์ วิบุณกุล 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2060. เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสุโคตร 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2061. เด็กชายวรเมธ วงษ์ธานี 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2062. เด็กชายศตวรรษ มณีรัตน์ 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2063. เด็กหญิงกนกพร รูปสูง 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2064. เด็กหญิงชุรีพร อินวิชัย 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2065. เด็กหญิงนิพาดา สุนทองห้าว 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2066. เด็กหญิงประภาวรินทร์ วง์ษ์หนองแวง 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2067. เด็กหญิงปริญญา คำแสนเงิน 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2068. เด็กหญิงปิ่นสุดา ภูกองชัย 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2069. เด็กหญิงพกาวรรณ วงศ์สุริยา 10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสะอาด จอมแจ้ง โนนสะอาด
2070. เด็กหญิงบุษกร จันทะสิงห์ 12 โรงเรียนบ้านหนองกุง โนนสะอาด จอมมะณีย์ โนนสะอาด
2071. เด็กชายชัยญา โสทัพ 10 โรงเรียนบ้านหนองกุง โนนสะอาด จอมมะณีย์ โนนสะอาด
2072. เด็กชายณัฐพงษ์ ทิมินกุล 10 โรงเรียนบ้านหนองกุง โนนสะอาด จอมมะณีย์ โนนสะอาด
2073. เด็กชายปริวัฒน์ ทบสน 10 โรงเรียนบ้านหนองกุง โนนสะอาด จอมมะณีย์ โนนสะอาด
2074. เด็กชายวัฒนา ภูจอมคำ 10 โรงเรียนบ้านหนองกุง โนนสะอาด จอมมะณีย์ โนนสะอาด
2075. เด็กหญิงทานตะวัน ทีหัวโทน 10 โรงเรียนบ้านหนองกุง โนนสะอาด จอมมะณีย์ โนนสะอาด
2076. เด็กหญิงปิยะดา ปิดตาระคะ 10 โรงเรียนบ้านหนองกุง โนนสะอาด จอมมะณีย์ โนนสะอาด
2077. นางสาวขวัญฤทัย คำวิแสง 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2078. นางสาวดวงใจ สิทธิวงษา 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2079. นายนราธิป พิมพ์บูลย์ 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2080. นายนวภูมินทร์ ทิมินกุล 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2081. นายนันทวัฒน์ นะติกรณ์ 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2082. นายนิยม อุดรเขต 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2083. นายประกอบชัย นวนผ่อง 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2084. นายไพศาล ล้านพลแสน 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2085. นายภควัต ล้านพลแสน 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2086. นายศุภานิช เทียมกัน 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2087. นายสุเมธ ทิมินกุล 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2088. นายสุริยา วงศ์สุริยา 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2089. นายอนุสรณ์ ภักดีราช 15 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2090. เด็กชายณัฐนันท์ เทียบชัง 14 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2091. เด็กชายโชคชัย นันทะศิริ 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2092. เด็กชายเทียนชัย ทองโปรย 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2093. เด็กชายธนชัย ล้านพลแสน 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2094. เด็กชายธนพล สมอหมอบ 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2095. เด็กชายนครินทร บุตรลี 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2096. เด็กชายนัทพงษ์ ข่ายเพรช 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2097. เด็กชายโยกา วงศ์สุริยา 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2098. เด็กชายวชีรวิทย์ ใจดี 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2099. เด็กชายสุทธิชัย กิมวิวัฒน์ 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2100. เด็กหญิงกนกวรรณ ทิมินกุล 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2101. เด็กหญิงเกษมณี วิบูลย์กุล 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2102. เด็กหญิงจินตนา ทับธานี 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2103. เด็กหญิงจิราภรณ์ ศิริโยธา 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2104. เด็กหญิงนภาสัย พิบูลญ์รัตน์ 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2105. เด็กหญิงนัฐริณี อินเอียงศรี 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2106. เด็กหญิงเพ็ญศิริ แสงนาค 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2107. เด็กหญิงสุทธิดา ขัดภานัง 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2108. เด็กหญิงสุพัตรา ขันไชย 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2109. เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองใบ 13 โรงเรียนบ้านกุดขนวน โนนสะอาด ลำดวน โนนสะอาด
2110. เด็กชายณัฐพงศ์ พิมพิสาร 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2111. เด็กชายธนโชติ สีสังข์ 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2112. เด็กชายธวัชชัย ไขแสง 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2113. เด็กชายวรเมธ เจือจินดา 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2114. เด็กชายสุธิพงษ์ ยาโพธิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2115. เด็กชายสุวิทย์ ศรีโคตร 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2116. เด็กชายอภิลักษณ์ แสงวงษา 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2117. เด็กหญิงกรรณิกา เชิญชม 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2118. เด็กหญิงขวัญจิรา ชัยนรินทร์ 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2119. เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณคุณ 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2120. เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์สะอาด 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2121. เด็กหญิงปนัดดา สินทร 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2122. เด็กหญิงศิริรัตน์ สวนสนาม 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2123. เด็กหญิงอรวรรณ มานะศรี 12 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2124. เด็กชายชลสิทธิ์ ชัยศร 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2125. เด็กชายชิษนุพงศ์ ช่วยตั้ว 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2126. เด็กชายธนพล กุมชาติ 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2127. เด็กชายสุชาติ มูลพฤกษ 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2128. เด็กหญิงจิรารัตน์ สุรพล 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2129. เด็กหญิงปฐศธร สุรพล 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2130. เด็กหญิงประภาพร พระภูมิ 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2131. เด็กหญิงปุณณภา จันทร์สะอาด 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2132. เด็กหญิงพรนภา อารัมภะ 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2133. เด็กหญิงรัตนา หมีทอง 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2134. เด็กหญิงรัตนากร วรจักร์ 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2135. เด็กหญิงวนิดา วรจักร์ 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2136. เด็กหญิงศศิกานต์ ราษฏรอุตสาห์ 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2137. เด็กหญิงศศิประภา ภูครองทุ่ง 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2138. เด็กหญิงสายฤดี กำนัด 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2139. เด็กหญิงอภิญญา จำปาเหลือง 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2140. เด็กหญิงอินทุอร เชิญชม 11 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2141. เด็กหญิงณัฐนิตย์ มูลอามาตย์ 11 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2142. เด็กชายนิติพงษ์ เนื่องชมภู 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2143. เด็กชายปรัชญา สุขรมย์ 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2144. เด็กชายปิยะพงษ์ โคกกระชาย 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2145. เด็กชายอัษฎาวุธ โคตรจันทร์บุตร 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2146. เด็กหญิงคีตกานต์ ยะปราง 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2147. เด็กหญิงจิราภรณ์ วันอ่อง 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2148. เด็กหญิงธารทิพย์ แซ่ฉั่น 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2149. เด็กหญิงประกายดาว อุทัยจอม 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2150. เด็กหญิงลลิต สิงห์แม่ง 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2151. เด็กหญิงวริยา พริ้งเพราะ 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2152. เด็กหญิงอภิญญา โนนวังชัย 10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2153. นายทนงศักดิ์ เบญจมาศ 42 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2154. เด็กชายทักษ์ดนัย ถาภัทดี 10 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2155. เด็กชายอรรถพล ขุนศรี 10 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2156. เด็กหญิงปิยะธิดา คงชัย 10 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2157. เด็กหญิงวรรณพร ทองแย้ม 10 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2158. เด็กหญิงอรณิชา แก้วมณี 10 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2159. เด็กหญิวารุณี ไชยสิทธิ์ 10 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2160. เด็กชายณัฐชพล หลักกอ 9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2161. เด็กชายณัฐวุฒิ ภูแหลม 9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2162. เด็กชายธนวัฒน์ แนวน้ำพอง 9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2163. เด็กชายอดิศักดิ์ ภูต่อยอด 9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2164. เด็กหญิงนาตยา คณารส 9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2165. เด็กหญิงวรินธร โฮงคำแก้ว 9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2166. เด็กหญิงศศลักษณ์ สาระดี 9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2167. เด็กหญิงสิริรัตน์ ภาภิรมย์ 9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2168. เด็กหญิงสุภาวดี ใสบาล 9 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2169. เด็กหญิงนริสรา ขุนพรม 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โนนสะอาด ศิรินทราวาส โนนสะอาด
2170. เด็กหญิงกรุณา หารจำปี 12 โรงเรียนบ้านเสาเล้า โนนสะอาด สว่างอรุณ โนนสะอาด
2171. เด็กชายกฤษฎา พิมหานาม 11 โรงเรียนบ้านเสาเล้า โนนสะอาด สว่างอรุณ โนนสะอาด
2172. เด็กหญิงจันจิรา นามโส 11 โรงเรียนบ้านเสาเล้า โนนสะอาด สว่างอรุณ โนนสะอาด
2173. เด็กหญิงจิรานุช เขียวลำ 11 โรงเรียนบ้านเสาเล้า โนนสะอาด สว่างอรุณ โนนสะอาด
2174. เด็กหญิงชณิฎาภรณ์ พงษ์ษา 11 โรงเรียนบ้านเสาเล้า โนนสะอาด สว่างอรุณ โนนสะอาด
2175. เด็กหญิงพิมพกานน์ จำปาเหลือง 11 โรงเรียนบ้านเสาเล้า โนนสะอาด สว่างอรุณ โนนสะอาด
2176. เด็กชายเกียรติศักดิ์ น้อยสิม 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2177. เด็กชายคงศักดิ์ ชูเกียรติ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2178. เด็กชายณัฐภัทร อัตถาภูมิ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2179. เด็กชายทินกร มณีขันธ์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2180. เด็กชายธนพล กองเพชร 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2181. เด็กชายธนากร ขจรสมบัติ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2182. เด็กชายประสิทธิ์ เฮียงเสนา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2183. เด็กชายพงษ์พัฒน์ พงษ์พวงเพชร 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2184. เด็กชายพรชัย โคตะมี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2185. เด็กชายพลวัฒน์ กองชะนะ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2186. เด็กชายพิชิต มณีแจ่ม 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2187. เด็กชายภาคนัย โสภาคำ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2188. เด็กชายวัฒนา แดนลาดแก้ว 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2189. เด็กชายวิวัธชัย แสนแสง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2190. เด็กชายศตวรรษ ดวงจันทะโคตร 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2191. เด็กชายศราวุธ พิมพ์ศรี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2192. เด็กชายศหัสวรรษ แสงเพชร 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2193. เด็กชายศุภฤกษ์ ยอดชาญ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2194. เด็กชายศุภสิทธิ์ มะคุ้มใจ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2195. เด็กชายอดิศร ภูต้อม 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2196. เด็กชายอนุวัฒน์ สุครีพ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2197. เด็กชายอภิรัฐ ก้อมอ่อน 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2198. เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วมหาวงค์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2199. เด็กหญิงกรรณิการ์ ช่วยตั้ว 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2200. เด็กหญิงกษมาวรรณ พระไตรราช 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2201. เด็กหญิงจุฑามาศ ภารพงษ์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2202. เด็กหญิงฉัตรฤทัย จันทะเมธี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2203. เด็กหญิงชลษา แก้วเจริญ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2204. เด็กหญิงญาณิศา ภูยาแพทย์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2205. เด็กหญิงธิดาพร นครชัย 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2206. เด็กหญิงประภาพร คงการเรียน 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2207. เด็กหญิงลักษมี พลเสนา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2208. เด็กหญิงวันเพ็ญ พุทธโคตร์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2209. เด็กหญิงวิลาวัณย์ คำศรี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2210. เด็กหญิงศิริกาญจณ์ วรศรี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2211. เด็กหญิงสุวรรณี คำภู 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2212. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เนตรปัญจะ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2213. เด็กหญิงหยุดออย ฉั่น 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2214. เด็กหญิงอภิญญา เรืองวิเศษ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2215. เด็กหญิงอาทิตมา เสมา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2216. เด็กหญิงอาภัสรา ถาวิเศษ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2217. เด็กชายณัฐวุฒ ศรีหาเนตร 11 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2218. เด็กชายนัควัต กันวิชา 11 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2219. เด็กชายอัจฉรา สอนทอง 11 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2220. เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองภู 11 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2221. เด็กหญิงปวีณ์สุดา พาดี 11 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2222. เด็กหญิงศศิประภา เภสัชชา 11 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2223. เด็กหญิงศันสนีย์ รักษ์มณี 11 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2224. เด็กหญิงหฤทัย ภูยาแพทย์ 11 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ภูทองเทพนิมิต หนองแสง
2225. นายเวศน์ แก้วมหาวงศ์ 52 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2226. นางสุรางค์รัตน์ ดีสิน 51 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2227. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่น 48 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2228. นายประภาส โสภารัตน์ 47 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2229. เด็กชายวัชระ เสวันนา 13 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2230. เด็กหญิงยุพา อนุศรี 13 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2231. เด็กชายจักรี วงษ์ละคร 11 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2232. เด็กชายชาญชัย ทานา 11 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2233. เด็กชายชาตรี ศรีกงพาน 11 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2234. เด็กชายธีระวัฒน์ ทวิลา 11 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2235. เด็กชายทินภัทร มงคล 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2236. เด็กชายธีรวัฒน์ หมายแถมกลาง 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2237. เด็กชายภูวนัย อุดชุมพิสัย 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2238. เด็กชายรุ่งอรุณ ศรีกงพาน 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2239. เด็กชายอัษฏาวุธ วงละคร 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2240. เด็กชายเอกภพ ดีแป้น 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2241. เด็กหญิงกนกร นาภีจันทร์ 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2242. เด็กหญิงกฤษณา หัดไชโย 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2243. เด็กหญิงจิรภรณ์ ศรีธาตุ 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2244. เด็กหญิงชนาธิป โคตรวงศ์ 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2245. เด็กหญิงธิดาสวรรค์ ดาสิน 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2246. เด็กหญิงนัฐกานต์ แก้วเกิดมี 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2247. เด็กหญิงน้ำหวาน เหล่าสพาน 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2248. เด็กหญิงนิรชา อินทะสิทธิ์ 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2249. เด็กหญิงปานชีวา หัดคำหมื่น 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2250. เด็กหญิงปานไพลิน หัดคำหมื่น 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2251. เด็กหญิงพนิดา แรมลี 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2252. เด็กหญิงพัชรา สีวอ 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2253. นายวีระเชษฐ์ มาตย์วิเศษ 10 โรงเรียนนาดีโคกกลาง หนองแสง สะอาดเรืองศรี หนองแสง
2254. นางสาวเจนจิรา พรมโคตร 15 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2255. นางสาวอรอนงค์ วังพิบูล 15 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2256. นายอนุวัฒน์ วังคำแหง 15 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2257. นายอัศนัย นาคแสน 15 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2258. เด็กชายกฤษณะ คำภาสุข 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2259. เด็กชายจักรพงษ์ ยะปะเภา 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2260. เด็กชายฉลาด นันทเขต 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2261. เด็กชายนิพนธ์ ปัตตะเกษา 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2262. เด็กชายปรัญชัย หงส์สิงห์ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2263. เด็กชายพงษ์ปณต ท่อแก้ว 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2264. เด็กชายวิทวัฒน์ ทำนุ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2265. เด็กชายศรันย์ วิวัฒนะ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2266. เด็กชายอนุวัฒน์ จันศรีรัตน์ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2267. เด็กชายอาทิตย์ ภาอ่อนตา 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2268. เด็กหญิงจุลฏา แข็งฤทธิ์ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2269. เด็กหญิงปริชาติ พายัง 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2270. เด็กหญิงปริศนา สัปปพันธ์ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2271. เด็กหญิงมะลิวัลย์ จันทร์เมืองคุณ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2272. เด็กหญิงเมธินี รัดสิมวงษ์ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2273. เด็กหญิงรัตติยากรณ์ ถือเครือ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2274. เด็กหญิงวิภาพร สาครเจริญ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2275. เด็กหญิงสุทินี สีนวล 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2276. เด็กหญิงอินทิรา พงพันธ์ 14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2277. เด็กชายศุภกร บุพศิริ 13 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2278. เด็กชายอนุชา สีทาพุฒ 13 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2279. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ ถังทอง 13 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2280. เด็กหญิงพนิดา สาธารณะ 13 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2281. เด็กหญิงลำดวน แคว้นเขาเม็ง 13 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2282. เด็กหญิงสุวิมล สมไชยา 13 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2283. เด็กหญิงหทัยรัตน์ สาครเจริญ 13 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2284. เด็กชายณัฐวัฒน์ รัดสิมวงค์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2285. เด็กชายธันวา ปัดตะเกษา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2286. เด็กชายสถาพร เบ้าทอง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2287. เด็กหญิงจุฑามาศ อำภวา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2288. เด็กหญิงณัฐชา ชูพรหมวงค์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2289. เด็กหญิงปัญจนา แนวน้อย 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2290. เด็กหญิงพรทิภา เสตะปุระ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2291. เด็กหญิงมณีรัตน์ กอแก้ว 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หนองแสง ใหม่บูรพาราม หนองแสง
2292. เด็กชายจีรศักดิ์ พลที 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2293. เด็กชายชาญวิทย์ เหลืองอร่าม 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2294. เด็กชายชาตรี อุนารัตน์ 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2295. เด็กชายทักษิณ ทิพฤตรี 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2296. เด็กชายนครินทร์ สุภาพักตร์ 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2297. เด็กชายปริญญา มนทานอก 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2298. เด็กชายภานุวัฒน์ บุญจะนะ 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2299. เด็กชายมรรคพงษ์ นามวิเศษ 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2300. เด็กชายวราเทพ นันตะริ 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2301. เด็กหญิงจินตนา มูลสาร 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2302. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วเวียงกัน 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2303. เด็กหญิงทริกา ยาวาปี 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2304. เด็กหญิงนริศรา นามวิเศษ 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2305. เด็กหญิงเนตรนภัส อำมะวัน 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2306. เด็กหญิงพรประภา เปี่ยมพิมาย 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2307. เด็กหญิงลำลูกกา เสมามิ่ง 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2308. เด็กหญิงวัฒกานต์ คำกอง 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2309. เด็กหญิงศรุตา เชิดชู 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2310. เด็กหญิงศุภิสรา เชิดชู 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2311. เด็กหญิงสุภารัตน์ แก่นปัดชา 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2312. เด็กหญิงสุรีย์พร โพละกุ 10 โรงเรียนชุมชนจำปี ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2313. เด็กชายธรรมนูญ ดิลกโสภณ 11 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2314. เด็กชายพงศกร พิมพ์ศรี 11 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2315. เด็กชายพีระพล เจริญชนม์ 11 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2316. เด็กชายวิทวัส พึ่งสว่าง 11 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2317. เด็กชายจิรศักดิ์ ไชยแก้ว 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2318. เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสุข 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2319. เด็กชายวัชรากร อริยะวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2320. เด็กหญิงกาญจนา ปีเสือ 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2321. เด็กหญิงน้ำอ้อย อุดตะกะ 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2322. เด็กหญิงปัญญาพร สีหาโคตร 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2323. เด็กหญิงมะลิวัลย์ นันตริ 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2324. เด็กหญิงอรวรรณ จำปี 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2325. นางสาวกวินทิพย์ ปุ่นประโคน 16 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2326. นายสรชัย จงทองกลาง 15 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2327. นายสาธิต พรมบุตร 15 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2328. เด็กชายจรูญ คำผาย 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2329. เด็กชายจิรวัฒน์ ราชสมบัติ 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2330. เด็กชายดนุพร กัณหาวาปี 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2331. เด็กชายธนาพล ไชยคำ 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2332. เด็กชายธีรภพ ศรีเสาวงค์ 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2333. เด็กชายพงศกร ราตรี 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2334. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ สีหาบุตร 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2335. เด็กชายสัตยา ปีณะสา 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2336. เด็กชายอานนท์ จันหัวเรือ 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2337. เด็กหญิงจิรัชยา ชัยแก้ว 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2338. เด็กหญิงธันวาทิพย์ กองแสน 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2339. เด็กหญิงน้ำทิพย์ จันทราช 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2340. เด็กหญิงนิศาชล มุงเคน 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2341. เด็กหญิงพิสมัย สิมมา 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2342. เด็กหญิงเรณุกา พันธุระศรี 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2343. เด็กหญิงศศิธร จิตอ่อง 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2344. เด็กหญิงสุดารัตน์ สิมพา 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2345. เด็กหญิงอารีวัลย์ วงษ์ชาลี 13 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2346. เด็กชายกฤษณะ กาลวิบูลย์ 12 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2347. เด็กหญิงเกษนภา คำชลธาร์ 12 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ศรีธาตุ ชัยภูมิ ศรีธาตุ
2348. นางสาวกศินี ศรีพลไกร 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2349. นางสาวกษมา โสภายิ่ง 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2350. นางสาวเจษรินทร์ เสนาวงค์ 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2351. นางสาวทองบาง ราชสมบัติ 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2352. นางสาวทองมา ปิตตาแสง 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2353. นางสาวทอน เสนาฤทธิ์ 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2354. นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีดร 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2355. นางสาวน้ำฝน คูนาวงค์ 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2356. นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีหมอชา 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2357. นางสาวพัชรีภรณ์ ศรีจูพล 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2358. นางสาวเพ็ญนภา สีดาวงค์ 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2359. นางสาวไพรทูล เถาวัลแก้ว 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2360. นางสาวภัททิรา พูลทรัพย์ 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2361. นางสาวภัสสร วิธีเสน 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2362. นางสาวไม ธรรมทาทอง 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2363. นางสาวสะเอ็ม สิมมา 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2364. นางสาวสังวาล ชนะเสภา 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2365. นางสาวสุพัตรา วิบูลณ์กุล 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2366. นางสาวอรณี เกนมี 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2367. นายประกิจ ติ่งภูเขียว 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2368. นายสิทธิ์ชัย อรัญมิตร 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2369. นายสิทธิ์ศักดิ์ โปร่งพรมมา 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2370. นายอนันต์ วิบูลย์ศิลป์ 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2371. นายเอกชัย สันทาลุนัย 15 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2372. เด็กชายคมสันต์ สังฆะมณี 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2373. เด็กชายจักรจิตร สาคร 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2374. เด็กชายจักรพงค์ ฮามคำฮัก 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2375. เด็กชายจักรรินทร์ จันทร์ศิริ 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2376. เด็กชายธนพล สีทน 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2377. เด็กชายธนาวุฒิ ทิมินกุล 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2378. เด็กชายธีระพล ภูทำมา 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2379. เด็กชายนันทกาญ สิทธิวงค์ษา 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2380. เด็กชายพีรพล แก้วสะอาด 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2381. เด็กชายวิชัย ไชยคำ 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2382. เด็กชายศุภวัฒน์ พูลเพิ่ม 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2383. เด็กชายองอาจ อุทะกัง 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2384. เด็กชายอดิศักดิ์ ชาวลำปาว 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2385. เด็กชายอนุรักษ์ สาริยา 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2386. เด็กหญิงนริศรา สูสี 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2387. เด็กหญิงนุจรินทร์ ประทุมบัตร 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2388. เด็กหญิงปิ่นมณี คุลี 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2389. เด็กหญิงพรทิพ ศิริวัน 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2390. เด็กหญิงสราธิป ศรีพลไกร 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2391. เด็กหญิงสุนิจตา ฤทธิ์มหา 13 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2392. เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีจุมพล 11 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2393. เด็กชายวุฒิชัย พิมพ์ดีด 11 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2394. เด็กชายศิรายุทธ์ ทัพสุริย์ 11 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2395. เด็กหญิงกัญชลิตา ทัพธานี 11 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2396. เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุวรรณจำรูณ 11 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2397. เด็กหญิงภูษนิศา ภูหมอก 11 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2398. เด็กหญิงวารุณี โสบรรเทา 11 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2399. เด็กหญิงศรสวรรค์ อันนอก 11 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2400. เด็กหญิงขนิษฐา ชิมโพคลัง 9 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2401. เด็กหญิงนิราพร ทุทุมมา 9 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุ บรมโพธิสมภรณ์ ศรีธาตุ
2402. เด็กชายฉัตรชัย สมปร้เสริฐ 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2403. เด็กชายตุลา แดงจันที 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2404. เด็กชายปัญญา ถำวาปี 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2405. เด็กชายพงศกร ศรีพรมมา 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2406. เด็กชายภูษิต นิลดรหวาย 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2407. เด็กชายวัชรินทร์ สาลำ 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2408. เด็กชายอธิวัฒน์ บุราโส 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2409. เด็กชายอลงกรณ์ ร่มวาปี 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2410. เด็กหญิงกนกอร เห็มคำภา 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2411. เด็กหญิงชฎาวัลย์ เหลืองอร่าม 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2412. เด็กหญิงชลธิชา ภูพวก 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2413. เด็กหญิงทิพย์สุดา จันทาศรี 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2414. เด็กหญิงมณฑิตา สรวงศิริ 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2415. เด็กหญิงวรนุช ฝายจันทึก 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2416. เด็กหญิงสุภาภรณ์ สณนะ 12 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2417. เด็กชายพีรพัฒน์ กาลวิบูลย์ 11 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2418. เด็กชายภคัรพงษ์ ไอศล 11 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2419. เด็กชายภูธยา โพธิ์สาขัง 11 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2420. เด็กชายวายุ ทะวาศิริ 11 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2421. เด็กชายแสนไกร ศิลากัน 11 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2422. เด็กชายอัครพนธ์ แก้วจันดา 11 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2423. เด็กชายอัสฎา ปัดถาวะโร 11 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2424. เด็กหญิงเกศกนก ศรีผิวผาก 11 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2425. เด็กหญิงปรียานุช สุวรรณโคตร 11 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2426. เด็กชายเพิ่มพูน ปัดถาวะโร 10 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2427. เด็กชายจิรศักดิ์ ภูมิวัน 9 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2428. เด็กชายทีรธัช ราชเนตร 9 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2429. เด็กชายพีระพงษ์ ทะวาศิริ 9 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2430. เด็กชายวีระพงษ์ อินสาทร 9 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2431. เด็กชายศิริวัต สรวงสิริ 9 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2432. เด็กหญิงนิภาวรรณ นะวะศรี 9 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2433. เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีปัดทุม 9 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2434. เด็กชายกฤษฎา โคตรหนองบัว 8 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2435. เด็กชายนาถวิจิตร เวชกามา 8 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2436. เด็กหญิงดาราวรรณ เหลืองอร่าม 8 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2437. เด็กหญิงพรธีรา นันทสุธา 8 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2438. เด็กหญิงอัญธิกา ศิริแฝง 8 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2439. เด็กชายธนทัต ไพศาล 7 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2440. เด็กชายเสกสรรค์ ศรีสุข 7 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2441. เด็กชายอภิวิชญ์ คุยบุตร 7 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2442. เด็กหญิงจิราพร ศิลากัน 7 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2443. เด็กหญิงณัฐสุดา เนตรถาวร 7 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2444. เด็กหญิงปรียาภรณ์ วิบูลย์กุล 7 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2445. เด็กหญิงปิยะภรณ์ วรรณคำ 7 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2446. เด็กชายกิตติศักดิ์ ทองแสง 6 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2447. เด็กหญิงชนินาถ วิสัชนาม 6 โรงเรียนบ้านโคกศรี ศรีธาตุ ศรีแก้วอัมพวัน ศรีธาตุ
2448. นางสาวจีรภา บุดดีคำ 18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2449. นางสาวศิริกานดา พรมรักษา 18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2450. นางสาวสุมิตตา สัมฤทธิ์ 18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2451. นางสาวอมรรัตน์ โครตมา 18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2452. นางสาวอาริยา ทีลิ้นฟ้า 18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2453. นายปราโมทย์ บูชาอินทร์ 18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2454. นายศุภกร นาคม 18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2455. นายสุรศักดิ์ คุยบุตร 18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2456. นายอภิชน โคตะมี 18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2457. นางสาวนิตยา ศิริบุตร 16 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2458. นางสาวมุทิตตา สีอ่อน 16 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2459. นางสาวรสริน กลิ่นอุบล 16 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2460. นางสาวอุภาลศรี สีโส 16 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2461. นายเกรียติศักดิ์ เครือนอก 16 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2462. นายวุฒิชัย ไชยคำ 16 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2463. นายสุเชษฐ์ หาดนนท์ 16 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2464. นางสาวกรกนก สอนสกุล 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2465. นางสาวขวัญจิรา เกษโสภา 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2466. นางสาวพรพิไล กิษิบัติ 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2467. นางสาวพัชรินทร์ น้อยน้ำคำ 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2468. นางสาวละสา หลักคำ 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2469. นางสาวศิรามล พลฤทธิ์ 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2470. นางสาวอนุชิดา ทองคำ 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2471. นายสัตพล ภารไสว 15 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2472. เด็กชายภาคิไนย ถำวาปี 14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2473. เด็กหญิงกนกวรรณ ทวาศิริ 14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2474. เด็กชายคุณากร วังไฉล 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2475. เด็กชายจิรายุทธ เหลาทอง 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2476. เด็กชายณรางค์ศักดิ์ อินทะสร้อย 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2477. เด็กชายทนงเกียรติ ภานะ 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2478. เด็กชายธนาวุฒิ อุตตะกะ 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2479. เด็กชายธีรวุฒิ มีเพียร 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2480. เด็กชายพิกิจชัย บุตรอินทร์ 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2481. เด็กชายพีรวัฒน์ บุตรอินทร์ 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2482. เด็กชายภานุพงษ์ บุษดี 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2483. เด็กชายวันเฉลิม อุตยา 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2484. เด็กชายศตวรรษ คุยบุตร 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2485. เด็กชายศักดิ์รินทร์ จันทะสิทธิ์ 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2486. เด็กชายศุภกฤต ค่อมสิงห์ 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2487. เด็กชายอนุภัทร สุวรรณสิงห์ 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2488. เด็กชายอัษฎาวุธ นิกรกุล 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2489. เด็กชายเอกมงคล พรมรักษา 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2490. เด็กหญิงกมลทิพย์ อาษาไชย 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2491. เด็กหญิงกวินทิพย์ คำฤาชัย 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2492. เด็กหญิงกุลธิตา วงษ์จำนงค์ 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2493. เด็กหญิงจิรนันท์ คำย่อย 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2494. เด็กหญิงจิรารัตน์ อุบัวบล 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2495. เด็กหญิงญาณัจฉรา วงค์กันยา 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2496. เด็กหญิงณัฐริดา กุลกั้ง 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2497. เด็กหญิงนันทิยา โยธะชัย 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2498. เด็กหญิงประภาพร จำปี 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2499. เด็กหญิงพรทิพา บุญสวา 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2500. เด็กหญิงภัทรพร เสริฐสูงเนิน 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2501. เด็กหญิงวิจิตรา บุตดา 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2502. เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมราช 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2503. เด็กหญิงอมรรัตน์ วิชาโคตร 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2504. เด็กหญิงอรอนงค์ โคตท่าค้อ 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2505. เด็กหญิงอาทิตยา นิลจินดา 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2506. เด็กหญิงอินทิรา นาสีนวล 13 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2507. เด็กชายจิรภัทร ค่อมสิงห์ 12 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2508. เด็กชายนันทโชติ ทองทิพย์ 12 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2509. เด็กชายพิพัฒน์ชัย พิลฃามาตร 12 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2510. เด็กหญิงชญานี บุญปกครอง 12 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2511. เด็กหญิงสุนิสา ดีตะ 12 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2512. เด็กชายชาญชัย วงศ์สามารถ 11 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2513. เด็กชายชาญวิทย์ เหลืองอร่าม 11 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2514. เด็กชายพงสกร มะลัยเงิน 11 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2515. เด็กชายนครินทร์ สภาพักตร์ 10 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2516. เด็กชายอภินันท์ ศิริเย็น 10 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2517. เด็กหญิงชฎาพร กลางศรี 10 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ศรีธาตุ ศรีธาตุประมัญชา ศรีธาตุ
2518. นายบุญเจริญ ธรรมโส 15 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2519. เด็กชายวาทิตย์ พาลมงคล 13 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2520. เด็กชายอานนท์ คำพยา 13 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2521. เด็กหญิงกาญจนา พรมภักดี 13 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2522. เด็กชายเกษฎา จันทะวงษา 12 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2523. เด็กชายชานนท์ วาปีนา 12 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2524. เด็กชายเมธา กัณหาวาปี 12 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2525. เด็กชายยุทธพงษ์ แก้วดวงตา 12 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2526. เด็กชายวินัย ลุงไทสงค์ 12 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2527. เด็กหญิงตะวันฉาย ชมภูเพชร 12 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2528. เด็กหญิงนิภาพร แก้วทิม 12 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2529. เด็กชายณัฐพล สุระทา 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2530. เด็กชายตรีเพชร ขานชัยภูมิ 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2531. เด็กชายนันทนนท์ พาลมงคล 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2532. เด็กชายปรเมศธ์ ศรีอัคคะฮาด 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2533. เด็กชายปริทัศน์ สิมศิริวัฒน์ 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2534. เด็กชายปิยะนันท์ ยศประสงค์ 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2535. เด็กชายวรวุฒิ มูลทิพย์ 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2536. เด็กชายสันติธร น้อยบาท 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2537. เด็กชายสิทธิศักดิ์ สรวงศิริ 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2538. เด็กหญิงกัลยา สุโพธิ์นอก 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2539. เด็กหญิงแก้วกัลยา สัพโส 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2540. เด็กหญิงชนมน ฤทธิ์จันดี 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2541. เด็กหญิงนงนุช เครือสูงเนิน 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2542. เด็กหญิงนันทิชา โคตะมี 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2543. เด็กหญิงปิยะธิดา ศรีสวัสดิ์ 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2544. เด็กหญิงภัสสร ละมัยวงษ์ 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2545. เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์ ญามาตย์ 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2546. เด็กหญิงสุนิษา วงษ์ขันธ์ 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2547. เด็กหญิงโสรยา พิมญาณ 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2548. เด็กหญิงหฤทัยรัตน์ สุทธิรักษา 11 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุ ศรีสง่าวธาราม ศรีธาตุ
2549. เด็กชายกฤตเมธ ขันทมูล 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2550. เด็กชายกฤธิเบศร์ ขุนกาย 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2551. เด็กชายกฤษณพงษ์ แสนคำ 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2552. เด็กชายธนทัต ไชยคำ 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2553. เด็กชายธีรวัฒน์ สัตยกุม 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2554. เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองชมภู 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2555. เด็กชายภูวนัย ดรเหล่า 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2556. เด็กชายวรฤทธิ์ คำโยค 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2557. เด็กชายวรวิทย์ อุตดิต 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2558. เด็กชายวัชรพล โชคสูงเนิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2559. เด็กชายอภิวัฒน์ วงษ์ศรีกุล 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2560. เด็กหญิงกมลชนก แก้วพิภพ 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2561. เด็กหญิงเกวลิน ไชยคำ 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2562. เด็กหญิงเกศราภรณ์ เฮ้าแสง 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2563. เด็กหญิงจิราพัชร เกราะกลาง 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2564. เด็กหญิงชนิสรา นามโนรินทร์ 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2565. เด็กหญิงชมพูนุช ปัญญาใส 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2566. เด็กหญิงชลดา นวลศรี 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2567. เด็กหญิงนุชจิรา เดชบุรัมย์ 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2568. เด็กหญิงพนิดา คนการ 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2569. เด็กหญิงภัทรสุดา ทำบุญ 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2570. เด็กหญิงศิรินันท์ พันอินทร์ 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2571. เด็กหญิงสุรอนงค์ ขันทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2572. เด็กหญิงอภิญญา โสพุ้น 10 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุ สระแก้ว ศรีธาตุ
2573. เด็กชายภูธเนศ แสนอุบล 12 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2574. เด็กหญิงอภิญญา ศรีสุข 12 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2575. เด็กชายกฤษกรณ์ ไชยราช 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2576. เด็กชายเจษฎาพร เกศโสภา 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2577. เด็กชายธีรพล ไชยราช 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2578. เด็กชายเมธี เกศโสภา 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2579. เด็กชายราชัน ไชยอินทร์ 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2580. เด็กชายเอกรินทร์ ศรีอุ่น 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2581. เด็กหญิงพรรภษา สอนสกุล 11 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2582. เด็กชายกัญชพร ไชยราช 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2583. เด็กชายจิรศักดิ์ เกตชฎา 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2584. เด็กชายธนาธิป ไชยราช 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2585. เด็กชายธีระวัฒน์ ไชยราช 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2586. เด็กชายวันชัย หลักคำ 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2587. เด็กชายสนธกานต์ นาคม 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2588. เด็กหญิงจันทิมา หลักคำ 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2589. เด็กหญิงจีรนันท์ ไชยราช 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2590. เด็กหญิงนริศรา หลักคำ 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2591. เด็กหญิงนฤมล หัตฤพรม 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2592. เด็กหญิงนัฏฐริณีย์ บุญปภมวล 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2593. เด็กหญิงสุภาภรณ์ หมื่นพรม 9 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2594. เด็กชายคฑาวุธ ไชยราช 8 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2595. เด็กชายกิตติ รัตนวงษา 7 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2596. เด็กชายประทิน คณะศึกษา 7 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2597. เด็กชายอภิลักษณ์ สอนสกุล 7 โรงเรียนบ้านคำม่วง ศรีธาตุ อัมพรสะอาคชัยศรี ศรีธาตุ
2598. นางสาวพรภิรมณ์ บุญยสิทธิ์ 17 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2599. นางสาวกัญญาภัค ไชโยกุล 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2600. นางสาวจุไรรัตน์ ขาวขันธ์ 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2601. นางสาวชุติมา ชาจันโท 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2602. นางสาวฐิติพร โพธิ์พรมศรี 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2603. นางสาววิภาวี โคกสี 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2604. นางสาวศรสวรรค์ สาระพล 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2605. นางสาวสุจิตตรา โมระสาก 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2606. นางสาวอรดี โคกสี 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2607. นายณัฐทวี เรืองศรี 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2608. นายณัฐวุฒิ คลังบริบูรณ์ 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2609. นายธิวากร วรรณจรูญ 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2610. นายศักดิ์อรุณ ภาวงศ์ 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2611. นายสุริยนต์ อุนาสิงห์ 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2612. นายอนันต์ ไพบูลย์ 15 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2613. เด็กชายเกรียติศักดิ์ จันลา 14 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2614. เด็กชายเจษฎา ภาวงศ์ 14 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2615. เด็กชายชัยยา แสนหูม 14 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2616. เด็กชายฤติเกียรติ เหล่าลาภะ 14 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2617. เด็กหญิงชลาไล ไชยายงค์ 14 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2618. เด็กหญิงวิธิดา แน่นอุดร 14 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2619. เด็กชายธีระวัฒน์ เนื่องสากล 13 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2620. เด็กชายเนติพงษ์ ดวงมาลา 13 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2621. เด็กชายวิศรุทธ์ คลังบริบูรณ์ 13 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2622. เด็กชายศรายุธ ศรีหาเทพ 13 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2623. เด็กหญิงจินตรา ยางธิสาร 13 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2624. เด็กหญิงธิดา อัสสวาท 13 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2625. เด็กหญิงพรนิภา บัวเกตุ 13 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2626. เด็กหญิงรมิตา ศรีระวัน 13 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2627. เด็กหญิงสุกันยา ทิพย์สุภา 13 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2628. เด็กชายจักรกฤษณ์ อินรักษา 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2629. เด็กชายจักรกฤษณ์ นามโคตร 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2630. เด็กชายถาวร ทรัพย์ไสย 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2631. เด็กชายธนกร พุดชายสง 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2632. เด็กชายธีรวัฒน์ ผือสูงเนิน 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2633. เด็กชายเมธิชัย ไพบูลย์ 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2634. เด็กชายวรายุส ภาวงศ์ 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2635. เด็กชายสหรัฐ ธาตุมี 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2636. เด็กชายอภิสิทธิ์ ลีพั้ว 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2637. เด็กหญิงนิภาธร บุญอุ่น 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2638. เด็กหญิงพิกุลทอง ราบรื่น 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2639. เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยพาฤทธิ์ 12 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2640. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จราฤทธิ์ 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2641. เด็กชายฉัตรพร ศรีเมือง 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2642. เด็กชายชนะพล กอเนาว์ลี 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2643. เด็กชายนันทพล นาเชียงใต้ 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2644. เด็กชายวีระวัฒน์ สาโพนทัน 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2645. เด็กชายวุฒิชัย ไพบูลย์ 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2646. เด็กชายแสงสุรีย์ หอมเฮ้า 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2647. เด็กชายอนุวัฒน์ ภาวงศ์ 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2648. เด็กชายอรรถชัย มีใหม่ 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2649. เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาชำนาญ 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2650. เด็กหญิงนิพาพร ขันธโคตร 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2651. เด็กหญิงนิศารัตน์ สูงใส 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2652. เด็กหญิงปนัดดา แดงเคน 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2653. เด็กหญิงปิยมณี ภูเวียนวงค์ 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2654. เด็กหญิงวิชญาพร ภาวงศ์ 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2655. เด็กหญิงอารีรัตน์ มีเหมือน 11 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2656. เด็กชายนันทพงษ์ บุญอุ่น 10 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2657. เด็กชายสนธยา ผือสูงเนิน 10 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2658. เด็กชายสุริยา มหาโคตร 10 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2659. เด็กชายอัมรินทร์ วงศ์ภาคำ 10 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2660. เด็กหญิงสุกัญญา ภักดีวุธ 10 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2661. เด็กหญิงอินทิรา นามโคตร 10 วัดถ้ำแก้วบุปผาราม วังสามหมอ ผาสุการาม วังสามหมอ
2662. นางสาววันวิสาข์ อินประไพ 17 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2663. นางสาวอริสา กองเงิน 17 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2664. เด็กชายจีรเดช นาน้ำ 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2665. เด็กชายทนงศักดิ์ ใจแก้ว 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2666. เด็กชายธนพล ศรีสวัสดิ์ 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2667. เด็กชายภาคิน จันทา 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2668. เด็กชายวัชรพล สีม่วง 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2669. เด็กชายวาริช เหินเมฆ 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2670. เด็กชายสุทธพงษ์ กองพล 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2671. เด็กชายอรรถพล กุลโคตร 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2672. เด็กชายอัจฉราวุฒิ กุลด้วง 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2673. เด็กชายเอกวิทย์ เหตุเกษ 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2674. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพชรอาสา 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2675. เด็กหญิงญาตาวี สิงห์หะ 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2676. เด็กหญิงณัฐพร แพงน้อย 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2677. เด็กหญิงดิษยา สิงห์วงศ์ 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2678. เด็กหญิงนิภาภรณ์ โพธิ์พิกุล 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2679. เด็กหญิงภัทรานุช มาลาเภา 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2680. เด็กหญิงยศวดี เขตคีรี 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2681. เด็กหญิงวรรณภา ไชยสาร 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2682. เด็กหญิงอรทัย ใจบุญ 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2683. เด็กหญิงอรอุมา กองเงิน 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2684. เด็กหญิงอุลัยพร เบ้าแก้ว 14 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2685. เด็กชายเกียรติกูล บุญกว้าง 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2686. เด็กชายเจษนพงษ์ นนทะแสง 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2687. เด็กชายฐาปกรณ์ ทิศลี 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2688. เด็กชายฐิติรัตน์ คันธี 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2689. เด็กชายทรงสิทธิ์ อินทราช 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2690. เด็กชายทินกร ลำปลายมาศ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2691. เด็กชายธนกร ฤทธิบุญ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2692. เด็กชายธนวัฒน์ ฤทธิบุญ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2693. เด็กชายนันทวัฒน์ เครือเพียกุล 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2694. เด็กชายปริญญา คันธี 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2695. เด็กชายพงศกร ติดสุข 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2696. เด็กชายพิทยา คำพะทา 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2697. เด็กชายภูวนัย อินแปลง 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2698. เด็กชายมงคล วรรณศรี 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2699. เด็กชายศรายุทธ นามมุลตรี 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2700. เด็กชายสุรวุฒิ บุญประกอบ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2701. เด็กชายอดิเทพ เจ็กจันทึก 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2702. เด็กชายอภิชัย ทันใจ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2703. เด็กชายอัครพล คงคาชาติ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2704. เด็กหญิงกฤษฎา มหาพรหม 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2705. เด็กหญิงกุลธิดา ประสมสี 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2706. เด็กหญิงจิราภรณ์ ราชัย 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2707. เด็กหญิงดารารัตน์ แก้วไชย 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2708. เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองโชติ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2709. เด็กหญิงธิชาดา คิดสวย 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2710. เด็กหญิงนันทนา พรมยาลี 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2711. เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญโสม 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2712. เด็กหญิงปนัดดา ต้นกันยา 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2713. เด็กหญิงพัชรา ฆ้องใจ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2714. เด็กหญิงมนัชญา สีทอน 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2715. เด็กหญิงมาริกา ชัยเนตร์ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2716. เด็กหญิงวิภาดา บุญฤทธิ์ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2717. เด็กหญิงศรสวรรค์ สุวรรณะ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2718. เด็กหญิงสิรามล ดวงเดช 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2719. เด็กหญิงสุทธิดา สุพรมอินทร์ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2720. เด็กหญิงสุพรรษา คูณแก้ว 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2721. เด็กหญิงอภิญญา เปรมประโยชน์ 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2722. เด็กหญิงอัชฌาวดี โง่นแก้ว 13 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2723. เด็กชายจีรภัทร เกษีสังข์ 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2724. เด็กชายชินวัตร พรพงษ์ 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2725. เด็กชายภาณุพงษ์ อินแปลง 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2726. เด็กชายรังสิมันต์ ผิวเหลือง 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2727. เด็กชายสุภาพ แวงแก้ว 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2728. เด็กชายอลงกรณ์ ทันวิมา 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2729. เด็กหญิงดวงดาว สีทนงาม 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2730. เด็กหญิงเด็กหญิงฝนทิพย์ เซี่ยงแก้ว 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2731. เด็กหญิงธัญญารัตน์ แดงนา 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2732. เด็กหญิงปิยะธิดา เหล่าสิทธิ์ 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2733. เด็กหญิงวิลาวัลย์ แสนศรี 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2734. เด็กหญิงศิริยากร แก้วสีหา 12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร บ้านผือ จักรเสตตาราม บ้านผือ
2735. เด็กชายกฤษฎา การช่วง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2736. เด็กชายกายสิทธิ์ ดวงภุมเมศร์ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2737. เด็กชายกิตติศักดิ์ คำไสย 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2738. เด็กชายเกียรติยศ คำภีระ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2739. เด็กชายจักรกฤษ แวงคำ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2740. เด็กชายณัฐพน ไชยภูมี 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2741. เด็กชายตงวรรณ พันธ์พรม 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2742. เดกชายทศพล สังมีแสง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2743. เด็กชายธนภัทร อินเพชร 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2744. เด็กชายธนวิทย์ มะณีวัน 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2745. เด็กชายธวัชชัย วรวิเวช 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2746. เด็กชายธิติวัฒน์ ธรรมรงค์รัตน์ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2747. เด็กชายธีระพงษ์ ศรีพุ่ม 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2748. เด็กชายธีระภัทร ศรีทำมา 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2749. เด็กชายธีระภัทร นรทัด 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2750. เด็กชายปิยวัฒน์ แก้วปากดี 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2751. เด็กชายพัชราภา เกาะกาใต้ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2752. เด็กชายพิชัยยุทธ เลพล 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2753. เด็กชายพุทินันท์ จันทะสี 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2754. เด็กชายวันเฉลิม หว้านเครือ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2755. เด็กชายวิชชากร กำเนิดกาลึม 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2756. เด็กชายวิชญ์พล พลธรรม 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2757. เด็กชายวุฒิพงษ์ สุทธิชัย 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2758. เด็กชายวุฒิภัทร ซื่อจริง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2759. เด็กชายศตวรรษ โคตรธาดา 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2760. เด็กชายศุภรัตน์ ใจบุญ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2761. เด็กชายสิรภพ เขียวไธสง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2762. เด็กชายสุชาวดี ใจบุญ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2763. เด็กชายอดิศร ใจดี 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2764. เด็กชายอัครพงษ์ กล้าหาญ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2765. เด็กชายอินทรานุรักษ์ นครชัย 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2766. เด็กชายเอกรัตน์ จิตจำ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2767. เด็กชายเอกราช มงคลสวัสดิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2768. เด็กหญิง.กัลยารัตน์ ปานกล้า 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2769. เด็กหญิงเกวลิน พันธ์พรม 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2770. เด็กหญิงจารุพร พลประเสริฐ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2771. เด็กหญิงเจนจิรา จันทะบาล 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2772. เด็กหญิงฑิฆัมพร โคตรสีพรม 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2773. เด็กหญิงณัฎฐนิชา มูลศรี 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2774. เด็กหญิงทิพย์พมาศ น้อยบุดดี 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2775. เด็กหญิงปรัศนีย์ญา ประจวบกลาง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2776. เด็กหญิงพฤกษชาติ เกิดแสงดวง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2777. เด็กหญิงพัชรพร ราษฎรดี 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2778. เด็กหญิงวรัญญา จันทะหาร 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2779. เด็กหญิงวิชชุดา วงษ์ชัย 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2780. เด็กหญิงศรุตา ใจซื่อ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2781. เด็กหญิงสิริยาพร มุงคุณคำชาว 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2782. เด็กหญิงสุทธิดา เจริญชนม์ 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2783. เด็กหญิงสุพัตรา วงษ์เสนา 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2784. เด็กหญิงอภิญญา พุทธกุล 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2785. เด็กหญิงอริยา ปิ่นแก้ว 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ บ้านผือ จันทราราม บ้านผือ
2786. เด็กชายจักรพงษ์ เนาศรี 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2787. เด็กชายชินวัฒน์ วรรณฤกษ์ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2788. เด็กชายโชคชัย พวงกัลยา 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2789. เด็กชายณัฐวุฒิ วิชัย 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2790. เด็กชายนันทะพงศ์ พลราช 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2791. เด็กชายปฏิภาณ ศรีบุญเรือง 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2792. เด็กชายประวิทย์ สังแก้ว 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2793. เด็กชายปิยวัฒน์ คนบุญ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2794. เด็กชายปิยังกูร วงษ์จันทร์ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2795. เด็กชายลิขิต แสงสอดแก้ว 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2796. เด็กชายวงศธร มอลสิทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2797. เด็กชายวุฒิภัทร์ ถิ่นใต้ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2798. เด็กชายศรัญญู ภูขำ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2799. เด็กชายสิทธิพร ผิววงษ์ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2800. เด็กชายสิรภพ สุกรรณ์ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2801. เด็กชายอิทธิเดช ชุมแสง 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2802. เด็กหญิงกนกวรรณ ยวงทอง 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2803. เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีทุม 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2804. เด็กหญิงชไมพร ผลเหลือ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2805. เด็กหญิงธมนวรรณ์ บัวเทพ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2806. เด็กหญิงนฤมล ทองพระจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2807. เด็กหญิงนาฏฤดี สีนวน 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2808. เด็กหญิงพรรพษา พัฒศรี 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2809. เด็กหญิงพีรญา แสงสาย 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2810. เด็กหญิงวรดา พนาลิกุล 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2811. เด็กหญิงวรรณิศา เมณท์กูล 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2812. เด็กหญิงวิภาวดี ผิวสว่าง 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2813. เด็กหญิงสมฤทัย อินหล่ม 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2814. เด็กหญิงสุทารัตน์ ประชาชิด 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2815. เด็กหญิงสุรัสสา สังแก้ว 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2816. เด็กหญิงอนุศรา อุบลบาน 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2817. เด็กหญิงอรพิน บุญเชิด 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2818. เด็กหญิงอาทิตยา พันธ์ชัย 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2819. เด็กหญิงอุไรพร นิกรแสน 11 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2820. เด็กชายธนากร เนาสี 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2821. เด็กชายธวานนท์ เขียวสุข 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2822. เด็กชายยศฐกรณ์ ผลดา 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2823. เด็กชายวรุตม์ แก้วมงคล 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2824. เด็กชายสุพศิน เกตุทองมา 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2825. เด็กหญิงกษมา รัชโน 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2826. เด็กหญิงธัญชนก นามวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2827. เด็กหญิงพัชราพา วันอุดม 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2828. เด็กหญิงศศิชา เทพบุปผา 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2829. เด็กหญิงสุดาพร นรสาร 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2830. เด็กหญิงสุนิสา วิสัย 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2831. เด็กหญิงสุพรรณิการ์ นักพราณบุญ 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2832. เด็กหญิงสุมิตรา แก้วมงคล 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2833. เด็กหญิงอนงค์ทัย ทองคำ 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2834. เด็กหญิงอมิตา รักษาพล 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2835. เด็กหญิงอารญา สุวรรณ 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2836. เด็ดชายจักรพรรดิ์ สิทธิรุ่ง 10 โรงเรียนบ้านกาลึม บ้านผือ ตาลก่อง บ้านผือ
2837. นางตัน สุทธิแพทย์ 62 วัดถ้ำจันทรคราส บ้านผือ ถ้ำจันทรคราส บ้านผือ
2838. นางสมปอง เหล็กสี 58 วัดถ้ำจันทรคราส บ้านผือ ถ้ำจันทรคราส บ้านผือ
2839. นางบุญ กุลวงษ์ 57 วัดถ้ำจันทรคราส บ้านผือ ถ้ำจันทรคราส บ้านผือ
2840. นางสาวเพชรนภา กองวงค 44 วัดถ้ำจันทรคราส บ้านผือ ถ้ำจันทรคราส บ้านผือ
2841. นายอภินันท์ บุตรโชติ 40 วัดถ้ำจันทรคราส บ้านผือ ถ้ำจันทรคราส บ้านผือ
2842. นางสาวชุณิดากร จันทร์แสง 42 วัดนาหลวง บ้านผือ นาหลวง บ้านผือ
2843. เด็กชายณัฐพงษ์ มะรังศรี 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2844. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์ เครางาม 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2845. เด็กชายพิรชัย ไชยสุข 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2846. เด็กชายมงคล พรมกูล 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2847. เด็กชายเมธาวี มะรังศรี 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2848. เด็กชายสมมาตร บุญเรือง 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2849. เด็กชายสุทธิพงษ์ จันทะจิตร 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2850. เด็กชายอภิวัฒน์ โคตะปัญญา 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2851. เด็กหญิงกุลนิภา คำภูมี 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2852. เด็กหญิงชลธิชา ดีรักษา 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2853. เด็กหญิงทัชพล อุดม 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2854. เด็กหญิงนภัทร ศรีซุย 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2855. เด็กหญิงนันทิมา กุลวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2856. เด็กหญิงปนัดดา ผุริจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2857. เด็กหญิงรัชนีวรรณ จันทะเลิศ 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2858. เด็กหญิงวธิดา ศรีมันตะ 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2859. เด็กหญิงวราพร เพชรดี 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2860. เด็กหญิงศศิธร บริบูรณ์ผล 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2861. เด็กหญิงสุดารัตน์ ชนะบุญ 12 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2862. เด็กชายณัฐพล เกสรศรี 11 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2863. เด็กชายเปรมอนันต์ จันทะเลิศ 11 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2864. เด็กชายฉัตรชัย นันทะศรี 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2865. เด็กชายณัฐพล ไชยลือชา 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2866. เด็กชายเดชณรงค์ นาทา 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2867. เด็กชายวรัญชิต เรียงคำ 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2868. เด็กชายสุรนาท สิงห์ทอง 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2869. เด็กหญิง.เกษลิน คงอินทร์ 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2870. เด็กหญิงจิณห์วรา สิงห์ทอง 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2871. เด็กหญิงจิดาภา พานุรักษ์ 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2872. เด็กหญิงณัฐธิดา สิมมะลี 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2873. เด็กหญิงศศิมา เนียมจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2874. เด็กหญิงอภิรดี คันธะจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านภูดิน บ้านผือ พลับ บ้านผือ
2875. เด็กชายธีรภัท ใหม่วงษ์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2876. เด็กชายยากร วงอนุ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2877. เด็กชายราชพฤกษ์ สีแหล้ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2878. เด็กชายศศิธร สิงห์วงษ์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2879. เด็กหญิงจุฑาพร สายทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2880. เด็กหญิงปนัดดา ชุมวงษ์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2881. เด็กหญิงวรรษมล นะสูงเนิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2882. เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูที 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2883. เด็กหญิงหยาดฟ้า แก้วชัยยะ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2884. เด็ญหญิงวีรญา บุญประกอบ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2885. เด็กหญิงพุธิตา แสงหาชัย 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง บ้านผือ โพธิ์ชัยศรี บ้านผือ
2886. เด็กชายชานุวัฒน์ พลสิทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2887. เด็กชายพิสิทธิ์ศิริ ทีงาม 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2888. เด็กหญิงกนกวรรณ อวดผล 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2889. เด็กหญิงกัลย์สุดา เสียงเย็น 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2890. เด็กหญิงกาญจนาพร วงษ์สินธ์ 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2891. เด็กหญิงจันทรจิรา ทองศรี 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2892. เด็กหญิงจารุศิริ จันโทวิเศษ 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2893. เด็กหญิงบุญยานุช ไชยเหนือ 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2894. เด็กหญิงบุษยมาศ ทีงาม 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2895. เด็กหญิงพรเพ็ญ หมื่นกันยา 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2896. เด็กหญิงเยาวพา อาจิน 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2897. เด็กหญิงวราพร ชัยภมี 13 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2898. เด็กหญิงกัลยา พุทธา 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2899. เด็กหญิงจีรภา ลายคำ 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2900. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เพ็งคำ 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2901. เด็กหญิงธัญญาธร พุทธสกุล 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2902. เด็กหญิงบัวชมพู ชื่นเพ็ง 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2903. เด็กหญิงพัชรี บุตรดี 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2904. เด็กหญิงรัตนาพร สุขใจ 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2905. เด็กหญิงศุภิสรา แก้วใหม่ 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2906. เด็กหญิงสุจิตรา ราชวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2907. เด็กหญิงสุมณทา บุรีงาม 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2908. เด็กหญิงอทิตยา แสนศรี 12 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2909. เด็กชายชยากร ภูเวียง 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2910. เด็กชายชินวัตร เขื่อนแก้ว 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2911. เด็กชายเชาวรินทร์ พิลาเทพ 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2912. เด็กชายธนายุต วงศ์พุทธ 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2913. เด็กชายธันวา รัตนประเสริฐ 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2914. เด็กชายพัชรพล เพียรโคตร 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2915. เด็กชายวัชพล เสือหล้า 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2916. เด็กชายวัชรพล สีอ่อน 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2917. เด็กชายศักรินทร์ ไกรยะโส 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2918. เด็กชายอนุชิต วงษ์สุวรรณ์ 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2919. เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีทนงาม 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2920. เด็กหญิงกรรณิการ์ คำภา 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2921. เด็กหญิงจิรนันท์ เวียงวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2922. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตุ้ยกุลนา 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2923. เด็กหญิงชนิดาภา ยืนลา 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2924. เด็กหญิงประกายแก้ว กุลจันทรา 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2925. เด็กหญิงปรียานันท์ ฮวดชัย 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2926. เด็กหญิงเปรมฤดี ราชวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2927. เด็กหญิงพรรณกาญจน์ เหลาทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2928. เด็กหญิงรัชนก สมอฤทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2929. เด็กหญิงรินรดา วิโย 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2930. เด็กหญิงรุจิรา ดวงศรี 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2931. เด็กหญิงรุจิรา ฮวดไชย 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2932. เด็กหญิงสุทัดตา เจริญชนม์ 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2933. เด็กหญิงอารตี ปัญญาแสง 11 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านผือ โพธิ์ศรีวิลัย บ้านผือ
2934. นายบุญพึ่ง ปัดแสง 56 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2935. เด็กชายชัยณรงค์ สุขอินทร์ 12 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2936. เด็กชายกิตติชัย จันทรเสนา 11 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2937. เด็กชายธราดล ผิวสว่าง 11 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2938. เด็กชายอิทธิพล บริบูรณ์มังสา 11 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2939. เด็กชายจิตรกร สุขใจ 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2940. เด็กชายธนวัฒน์ พากุล 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2941. เด็กชายนัฐวุฒิ งามราศรี 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2942. เด็กชายพรรษา ภูทอง 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2943. เด็กชายภานุเดช อินทะจำปา 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2944. เด็กชายภานุสิทธิ์ พรมดี 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2945. เด็กชายร่มธรรม บุตรทา 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2946. เด็กชายวรชิต ผลเหลือ 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2947. เด็กชายศิริชัย สไบ 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2948. เด็กชายสัญญา หาลินไสล 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2949. เด็กชายสุวิทย์ พรมดี 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2950. เด็กหญิงกัญญาวีร์ ไชยบุดดา 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2951. เด็กหญิงจิราพัทร เหมรา 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2952. เด็กหญิงปนัดดา พิลาเทพ 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2953. เด็กหญิงพัชรี คำวงษ์ 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2954. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ขันทะ 10 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา บ้านผือ วันทนียวิหาร บ้านผือ
2955. เด็กชายกิตติพงษ์ คำคล้อย 12 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2956. เด็กชายธีรภัทร เดชสมบัติ 12 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2957. เด็กชายนัฐกร แก้วประการ 12 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2958. เด็กหญิงกมลวรรณ สีหานาถ 12 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2959. เด็กหญิงวราพร บ้านเป้า 12 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2960. เด็กหญิงกฤษฎาพร คำดวง 11 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2961. เด็กหญิงช่อผกา จงใจสิทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2962. เด็กหญิงนริศรา ศรีวัน 11 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2963. เด็กหญิงประณิตา นาสมยนต์ 11 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2964. เด็กหญิงปิยะพร คาดีวี 11 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2965. เด็กหญิงวิไลรัตน์ เลิศเสนีย์ 11 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2966. เด็กหญิงศรัณย์พร พลดี 11 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2967. เด็กหญิงอภิญรัตน์ แหลมเงิน 11 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2968. เด็กหญิงอารียา นามดี 11 โรงเรียนบ้านเม็ก บ้านผือ วิเศษสรรพคุณ บ้านผือ
2969. เด็กชายนัฐวัฒน์ พรมเพ็ญ 12 โรงเรียนบ้านน้อยนารายณ์ บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2970. เด็กชายยศพัทธ์ แก้วนิวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านน้อยนารายณ์ บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2971. เด็กชายวัฒนา บุญหล้า 12 โรงเรียนบ้านน้อยนารายณ์ บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2972. เด็กหญิงนิตยา สมไชย 12 โรงเรียนบ้านน้อยนารายณ์ บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2973. เด็กหญิงลดา จันตรี 12 โรงเรียนบ้านน้อยนารายณ์ บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2974. เด็กหญิงศุภัทรา สุขจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านน้อยนารายณ์ บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2975. เด็กหญิงเสาวภา ไชยเหนือ 12 โรงเรียนบ้านน้อยนารายณ์ บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2976. เด็กชายพนัส ม่วงใหม่ 11 โรงเรียนบ้านน้อยนารายณ์ บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2977. เด็กชายพัฒน์สิน พิพัฒน์นภาพร 11 โรงเรียนบ้านน้อยนารายณ์ บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2978. เด็กชายพีรพล ปราบพาล 11 โรงเรียนบ้านติ้ว บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2979. เด็กชายเพิ่มพูน ใจตรง 11 โรงเรียนบ้านน้อยนารายณ์ บ้านผือ ไวกูลฐาราม บ้านผือ
2980. นางสาวกชนันท์ เลียวประโคน 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2981. นางสาวณิชากร เขตภักดิ์ 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2982. นางสาวดวงพร คำบอนพิทักษ์ 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2983. นางสาวทิพวรรณ บุตรวัต 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2984. นางสาวน้ำฝน ทองเงิน 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2985. นางสาวบุษบา บัวมี 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2986. นางสาวประภาพร ไชยวงศ์ 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2987. นางสาวปัทมา บัวมี 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2988. นางสาวพิมผกา ประทุมทอง 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2989. นางสาวมัทนา สุภารี 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2990. นางสาวรัชนีกร ศิริเพชร 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2991. นางสาวส.จิรภา มาลาศรี 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2992. นางสาวสาวิตตรี จันทะลัง 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2993. นางสาวสุดาพร นามแสง 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2994. นางสาวสุพรรณิกา ดอกคำ 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2995. นางสาวสุพรรณี ศรีหาฤทธิ์ 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2996. นางสาวสุภาดา แพงวงษ์ 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2997. นางสาวสุวนันท์ แสงแก้ว 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2998. นางสาวอัญชลี แก้วโชติ 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
2999. นายกฤษณะ สายอุบล 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3000. นายคมสันต์ โคตรชมพู 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3001. นายเจษฎาพร แก้วเครือศรี 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3002. นายชินกฤต ดงแสนสุข 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3003. นายปรีชา ประทุมทอง 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3004. นายปัญญา หมอยาเก่า 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3005. นายพงศธร ทับโสดา 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3006. นายศรเทพ ผมพันธ์ 15 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3007. เด็กชายกฤษณะ ผิวเหลือง 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3008. เด็กชายทิพราช พวงมาลา 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3009. เด็กชายธนากร ศรีสังเวช 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3010. เด็กชายธวัช เขตภักดิ์ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3011. เด็กชายธวัชชัย อุตตะรักษ์ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3012. เด็กชายธัชเชษฐ์ บุตรสุวรรณ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3013. เด็กชายธีระ ประทุมทอง 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3014. เด็กชายนพรัตน์ แก้วบำรุง 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3015. เด็กชายนลธวัช พิมทอง 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3016. เด็กชายนิติกร คงสกุล 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3017. เด็กชายนิรันดร์ ฤทธิ์ศรี 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3018. เด็กชายนิรุตน์ ป้องเทพ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3019. เด็กชายพรชัย ขุนใหญ่ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3020. เด็กชายพันนา มาลาศรี 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3021. เด็กชายพิษณุกร พรมกูล 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3022. เด็กชายเพทพิทักษ์ ดอนกระโทก 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3023. เด็กชายภาณุพันธ์ ประทุมทอง 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3024. เด็กชายวิทยา ไชยชนะ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3025. เด็กชายศักดิ์สยาม มาลาศรี 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3026. เด็กชายศิขรินทร์ บุญเรือง 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3027. เด็กชายอดิศักดิ์ เหลาวงษ์ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3028. เด็กชายอธิวัฒน์ ผลทิพย์ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3029. เด็กชายอรรคพล ชมชื่น 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3030. เด็กหญิงกรรณิการ์ รัตตะสุ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3031. เด็กหญิงชิดชนุก ดงแสนสุข 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3032. เด็กหญิงชุติมา พรหมมา 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3033. เด็กหญิงทิพอักษร แก้วก่ำ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3034. เด็กหญิงธัญรัตน์ เหล่าป้อม 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3035. เด็กหญิงนุนินันท์ ขุนใหญ่ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3036. เด็กหญิงพิชญาภา มุขแก้ว 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3037. เด็กหญิงรันดร มาลาศรี 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3038. เด็กหญิงศันสนีย์ แก้วโชติ 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3039. เด็กหญิงสิริวิมล ดุลยะลา 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3040. เด็กหญิงสุพัตรา พลซ้าย 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3041. เด็กหญิงอรัญญา อ่อนเงิน 14 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3042. เด็กชายณฐวรรธก์ อบชัย 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3043. เด็กชายปฏิวัติ สิงห์เทพ 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3044. เด็กชายปณิธาน สายวัน 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3045. เด็กชายประกาศิต ทองเงิน 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3046. เด็กหญิงกรรวี ศรีหาฤทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3047. เด็กหญิงจิตรา ฤทธิ์ศรี 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3048. เด็กหญิงณัฐพร บริบูรณ์ผล 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3049. เด็กหญิงทักษพร สายอุบล 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3050. เด็กหญิงทิพวรรณ ผิวเหลือง 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3051. เด็กหญิงนภัสสร ผลทิพย์ 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3052. เด็กหญิงนันทิกานต์ เพ็ชรวัตร 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3053. เด็กหญิงนิภาดา คำภาหล้า 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3054. เด็กหญิงนิราวรรณ พระวิที 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3055. เด็กหญิงปาลิตา เหลาวงค์ 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3056. เด็กหญิงเพียงดาว นวลสุข 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3057. เด็กหญิงยูกิ นิชิตะ 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3058. เด็กหญิงสมัย กุศรี 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3059. เด็กหญิงสุทธิดา น้อยยะ 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3060. เด็กหญิงสุธิดา ธรรมวงศา 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3061. เด็กหญิงอารญา ทุมขุนทด 13 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3062. เด็กชายคมพยัคฆ์ กุลจันทึก 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3063. เด็กชายณัฐพล สุทธิรักษ์ 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3064. เด็กชายทรงวุฒิ มะโนศิลป์ 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3065. เด็กชายปณิธาน ไกรเทพ 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3066. เด็กชายวรกิจ มาลาศรี 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3067. เด็กชายสุทธิกร หล้าคำมูล 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3068. เด็กหญิงกรรณิการ์ โคตรใครนุ่น 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3069. เด็กหญิงกิตติมา บริบูรณ์ผล 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3070. เด็กหญิงเกศริน แก้วพนม 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3071. เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูหนองโอง 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3072. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์ โฉมเล็ก 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3073. เด็กหญิงภควดี ฤทธิ์ศรี 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3074. เด็กหญิงรุ่งนภา บุญเรือง 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3075. เด็กหญิงสรัลพร ทองเงิน 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3076. เด็กหญิงสิริวิมล บุญสว่าง 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3077. เด็กหญิงอรดี โหรานิตย์ 12 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3078. เด็กหญิงกมลรัตน์ ผลผาสุข 11 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3079. เด็กหญิงเจนจิรา สุขใจ 11 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3080. เด็กหญิงปัตฏิมา แป้นปราณี 11 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3081. เด็กหญิงวีรญา ฤทธิ์อินทร์ 11 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3082. เด็กหญิงศิริวรรณ อบชัย 11 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3083. เด็กหญิงอนุสรา เหลาวงษ์ 11 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3084. เด็กชายณัฐวุฒิ ทุ่มขวาง 10 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3085. เด็กหญิงมัญฑิตา ค่าม่วง 10 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3086. เด็กหญิงมัลลิกา มาลาศรี 10 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3087. เด็กหญิงวิจิตรา ลัทธิพงศ์ 10 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3088. เด็กหญิงอรัญญา นามวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล บ้านผือ ศรีสว่างมงคล บ้านผือ
3089. เด็กชายอิทพล สีนวน 13 โรงเรียนบ้านโพน บ้านผือ ศาสดาราม บ้านผือ
3090. เด็กชายณัฐวุฒิ ร่มรื่น 12 โรงเรียนบ้านโพน บ้านผือ ศาสดาราม บ้านผือ
3091. เด็กชายธนวัฒน์ คำมงคล 12 โรงเรียนบ้านโพน บ้านผือ ศาสดาราม บ้านผือ
3092. เด็กชายสรวิศ มูลหา 12 โรงเรียนบ้านโพน บ้านผือ ศาสดาราม บ้านผือ
3093. เด็กชายอนุชิต แก้วเมืองกลาง 12 โรงเรียนบ้านโพน บ้านผือ ศาสดาราม บ้านผือ
3094. เด็กชายอนุศร คำพระบาง 12 โรงเรียนบ้านโพน บ้านผือ ศาสดาราม บ้านผือ
3095. เด็กหญิงอัญธิตา ช่วยวัน 12 โรงเรียนบ้านโพน บ้านผือ ศาสดาราม บ้านผือ
3096. นางบุญน้อม จันทร์กุล 54 โรงเรียนบ้านท่าโสม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3097. นายวุฒิพงษ์ โอระชา 26 วัดโคเขตตาราม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3098. นายทรีชัย บทมาตร 19 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3099. นางสาวพัชริดา ดงเจริญ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3100. นางสาวกนกวรรณ สุทธบริบาล 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3101. นางสาวกมลวรรณ จันนาหว้า 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3102. นางสาวกรรณิการ์ ทองโพธิ์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3103. นางสาวกิริณี ดีลุนชัย 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3104. นางสาวขนิษฐา ประเสริฐสูง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3105. นางสาวขนิษฐา หนูกุล 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3106. นางสาวแคทลียา เสนาเรือง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3107. นางสาวจันทร์จิรา วงค์ประจักร 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3108. นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3109. นางสาวจิตรา โยธากุล 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3110. นางสาวจิราพร ภารกุล 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3111. นางสาวจิราภรณ์ ภูผิวเงิน 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3112. นางสาวจิราภรณ์ จิรพันธ์วานิช 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3113. นางสาวจิราวรรณ ยันทะวัต 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3114. นางสาวชไมพร ชัยภูมิ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3115. นางสาวชลธิชา ฉักทำนา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3116. นางสาวชลนิดา ศรีสุธรสุทธิ์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3117. นางสาวดรุณี ศรีบุรินทร์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3118. นางสาวธัตนา วงค์มาเกษ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3119. นางสาวธิดารัตน์ ดวงสิมมา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3120. นางสาวนพมาศ คำภูแก้ว 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3121. นางสาวนลิษา หยวกกุล 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3122. นางสาวนารินทร์ แดงสีออน 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3123. นางสาวน้ำฟ้า ลุนอินทร์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3124. นางสาวนุจเรศ สาลีแสง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3125. นางสาวนุชนาถ เที่ยงธรรม 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3126. นางสาวเบญจวรรณ คำออน 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3127. นางสาวประภาพร ชัยภูมี 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3128. นางสาวประภาพร สันติวีรพันธ์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3129. นางสาวปิ่นแก้ว แสงภักดี 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3130. นางสาวพัชณิฎา เจริญตา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3131. นางสาวพิมพ์ผกา คำม่วง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3132. นางสาวพิสมัย คันธี 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3133. นางสาวเพรชรัตน์ โททอง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3134. นางสาวภัทรา สุวรรณหงษ์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3135. นางสาวภัทราพร ปะแดง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3136. นางสาวมณฑกานต์ ดอกคำ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3137. นางสาวมณีรัตน์ แก้วกัณหา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3138. นางสาวมลฤดี สว่างคำ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3139. นางสาวมาริษา ชาวาแดง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3140. นางสาวยลดา เทพบุปพา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3141. นางสาวยศวดี สอนแก้ว 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3142. นางสาวยุวรัตน์ สีมา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3143. นางสาวรัชนียา แวงคำ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3144. นางสาวรัตนาพร พันทะวงค์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3145. นางสาวรุ่งนภา ศรีหาชัย 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3146. นางสาวฤทัยกาญจณ์ ฤทธิ์วิชัย 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3147. นางสาววรรณพร เกษร 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3148. นางสาววาสนา เจริญธรรม 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3149. นางสาววิชุดา เหล็กหล่ม 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3150. นางสาววิลาวัณย์ ศรีประพาด 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3151. นางสาววิวาสีนี โคนสุข 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3152. นางสาวศิริพรรณ บัวระภา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3153. นางสาวสร้อยเพชร พูลเพิ่ม 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3154. นางสาวสะแกวัลย์ ท้าวคำวงศ์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3155. นางสาวสายสุดา คานบุตรตะ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3156. นางสาวสาวิตรี สาลีแสง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3157. นางสาวสุกัญญา สีจันดา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3158. นางสาวสุจิตรา สาทัน 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3159. นางสาวสุดารัตน์ บุญมา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3160. นางสาวสุดารัตน์ ทรงทอง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3161. นางสาวสุพรรณิการ์ ทองพันธ์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3162. นางสาวสุภลักษณ์ เหล่าทองสาร 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3163. นางสาวสุภาวดา กอองศรี 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3164. นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3165. นางสาวสุวิมล บุญสุข 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3166. นางสาวอธิครา สังฆธรรม 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3167. นางสาวอนุชตรา บริบูรณ์มังสา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3168. นางสาวอมรพรรน สมมาศรี 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3169. นางสาวอรพรรณ แวงวรรณ์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3170. นางสาวอรสา ดีลุนชัย 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3171. นางสาวอัฐภิญญา ตะรินันท์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3172. นางสาวอาริญา สนสุรัตน์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3173. นางสาวอารีย์ญา จันดาวงษ์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3174. นางสาวอารียา เทศศรีเมือง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3175. นางสาวอินทิรา จันทร์มณี 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3176. นางสาวอุดมศักดิ์ ทวีวัน 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3177. นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เพรช 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3178. นางสาวเอื้องฟ้า วงค์ศรีจันทร์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3179. นายกัมปนาท สุวรรณราช 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3180. นายกำพล คณะเสนา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3181. นายเกียรติศักดิ์ ช่างนิรันดร์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3182. นายเกียรติศักดิ์ ศรีหาโคตร 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3183. นายจรพงศ์ ยังคลัง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3184. นายจิรวัฒน์ ชามะลิ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3185. นายเฉลิม จำปาเพชร 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3186. นายเฉลิมศักดิ์ บัวใหญ่ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3187. นายโชติกร์ สากนอก 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3188. นายณัฐภูมิ หน่อสีดา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3189. นายดำรง อำสิมมา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3190. นายทวีศักดิ์ สุโพภาค 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3191. นายธนารักษ์ พาละพล 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3192. นายธนูศิลป์ ศรีมุงคุณ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3193. นายธวัชชัย ประทุมวัน 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3194. นายธีระวัฒน์ เรืองจันทร์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3195. นายนพจร เจริญศิลป์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3196. นายนิภัทร์ ปุ่ม 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3197. นายประกรณ์เทพ เมฆวัน 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3198. นายประดิษฐ์ ผังวรรณ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3199. นายพีรมินทร์ กำเนิดสิงห์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3200. นายภาณุพงษ์ น้อยแก้ว 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3201. นายภิญโญ หมายปูนกลาง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3202. นายมนัส แห่หล้า 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3203. นายมารุต มูลหาร 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3204. นายมาลีน่า ศิริโยธา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3205. นายวรานนท์ เดชสีหา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3206. นายวัชระ แสนอภัย 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3207. นายวิจิตร วันณะภา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3208. นายวิชิต บรรดาศักดิ์ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3209. นายวิทยา จันทบุตร 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3210. นายวิทยา คันธี 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3211. นายวิรญาพร ไชยรักษา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3212. นายวุฒิศักดิ์ ดีลุนชัย 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3213. นายศราวุธ หลมพรมมา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3214. นายสรุศักดิ์ บุญเลิศ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3215. นายสิทธิชัย เสาะแสง 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3216. นายสุณิสา โฮขับภา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3217. นายสุพจน์ หัดที่ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3218. นายอดิศักดิ์ ดีใจ 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3219. นายอภิเชษฐ์ ดงไทย 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3220. นายอรรถพล เหลี่ยมพล 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3221. นายอวิโวจน์ โคตรเพชร 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3222. นายเอกชัย เรือนนา 17 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3223. นางสาวกมลชนก ศรีทอง 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3224. นางสาวจารรัตน์ รูไธสง 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3225. นางสาวจิรประภา ศิริ 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3226. นางสาวฐิตินันท์ ทามูล 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3227. นางสาวทิพย์ฤทัย อ้วนศิริ 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3228. นางสาวนันทนา ไชยพิเนตร 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3229. นางสาวปรางคนา จันมีเทศ 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3230. นางสาวมาชสา ยืนยง 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3231. นางสาวยุวรี แก้วพิลา 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3232. นางสาวสรสิริ ดอนเป๊ะ 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3233. นางสาวสายใจ จันททวงษ์ 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3234. นางสาวสิริยาภา พลแสง 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3235. นางสาวสิริรัตน์ พั่วแดง 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3236. นางสาวสุมิตรา มุลทากุล 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3237. นางสาวสุวนันท์ จันโทแสง 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3238. นางสาวสุวารี โยธากุล 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3239. นายกฤษฎา เต็มใจ 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3240. นายกวี สิงขร 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3241. นายณรงค์ชัย ชาวดอน 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3242. นายพงศกร เขียวโน 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3243. นายยุทธพงษ์ ดวงไกรรแสง 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3244. นายโยธิน เครือแดง 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3245. นายศักดิ์สิทธิ์ พิกลทอง 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3246. นายสราวุธ สนิทปะโด 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3247. เด็กชายเทพราชันย์ มูลโต 10 โรงเรียนบ้านท่าโสม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3248. เด็กชายธราดล เอกวิเชียร 10 โรงเรียนบ้านท่าโสม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3249. เด็กชายธีระวัฒน์ สีทา 10 โรงเรียนบ้านท่าโสม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3250. เด็กหญิงกมลเนตร ช่างหม้อ 10 โรงเรียนบ้านท่าโสม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3251. เด็กหญิงทิพรดา ใสจง 10 โรงเรียนบ้านท่าโสม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3252. เด็กหญิงภรณ์ธิตา สิงห์สถิต 10 โรงเรียนบ้านท่าโสม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3253. เด็กหญิงอิสรา บุญเมือง 10 โรงเรียนบ้านท่าโสม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3254. เด็กหญิงฮาชินา โมฮัมหมัด 10 โรงเรียนบ้านท่าโสม น้ำโสม โคเขตตาราม น้ำโสม
3255. เด็กชายจิตรภณ ศรีกันยา 14 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3256. เด็กชายจิรภัทร จันทะศรี 14 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3257. เด็กชายณัฐชัย จันทะศรี 14 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3258. เด็กชายธนากาน์ พลชารี 14 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3259. เด็กชายธีรดา เทือกดอนหัน 14 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3260. เด็กชายอดิศักดิ์ ศรีสร้อยพร้าว 14 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3261. เด็กหญิงธัญสุดา คงสุข 14 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3262. เด็กหญิงสร้อยธิดา กัญญาพนธ์ 14 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3263. เด็กหญิงอนงค์เลขา กิติราช 14 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3264. เด็กชายคมกริช ปัดชาชน 13 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3265. เด็กหญิงพลอยตะวัน ปุญประเสริฐ 13 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3266. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์ ประดับดี 13 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3267. เด็กหญิงวันวิสาข์ ดีจันทร์ 13 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว หนองหาน ธาตุโพธิ์ชัย หนองหาน
3268. นายสุรพงษ์ สำแดงชัย 31 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3269. นางสาวณัฐริกา ภัทรหิรัญโชติ 24 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3270. นางสาวกนกอร แก้วสวนจิก 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3271. นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมนิยม 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3272. นางสาวกัลยรัตน์ ภูมิเพ็ง 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3273. นางสาวจิราภรณ์ ทองหล้า 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3274. นางสาวเจนจิรา ศรีลำใต้ 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3275. นางสาวชลธิชา ไชยกันหา 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3276. นางสาวณัฐพัชร์ พงอุดทา 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3277. นางสาวดอกแก้ว สังคะสอน 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3278. นางสาวทาริกา สารมันตะ 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3279. นางสาวธิดารักษ์ แสงโสดา 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3280. นางสาวนริศรา นามโยธา 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3281. นางสาวนิลุบล ชนะบุญ 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3282. นางสาวนุชรา เสมอวงษ์ 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3283. นางสาวปรียานุช นวลจันทร์ 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3284. นางสาวพรพิศ ชมภูทิพย์ 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3285. นางสาวศศินา ในโนน 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3286. นางสาวศิริรัตน์ สอสุธรรม 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3287. นางสาวสุรีพร แสงจันทร์ 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3288. นางสาวอนุสรา นามโยธา 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3289. นางสาวอภิญญา พื้นพรม 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3290. นางสาวอาภัสรา ปถม 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3291. นายชัยยันต์ ศรีสร้อยพร้าว 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3292. นายตะวัน ศักดิ์พุทธ 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3293. นายหนุ่ม ประทุมพงษ์ 16 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3294. นางสาวเกษสุดา บุญสิทธิ์ 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3295. นางสาวเจนจิรา ศรีภารักษ์ 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3296. นางสาวธนาภรณ์ วรพันธ์ 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3297. นางสาวปรีดารัตน์ กอแก้ว 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3298. นางสาวปานตะวัน ดวนดี 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3299. นางสาวรัตติกาล อุรินคำ 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3300. นางสาวลลิดา อรอินทร์ 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3301. นางสาวศักดิ์สุรางค์ ศรีสร้อยพร้าว 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3302. นางสาวอิงฟ้า สำราญ 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3303. นายอธิชา ท้าวคำหล่อ 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3304. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชิญชม 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3305. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสองเมือง 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3306. เด็กหญิงจิราพร เหมัง 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3307. เด็กหญิงจิราภรณ์ นิลคำ 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3308. เด็กหญิงณัฏฐา ปั้นรัตน์ 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3309. เด็กหญิงณัฐมน ผาริโณ 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3310. เด็กหญิงธญานี วัชโรสินธุ์ 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3311. เด็กหญิงนภัสสร ศรีภิรมย์ 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3312. เด็กหญิงนัฐพร โยระบัน 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3313. เด็กหญิงพัชริดา นันทะโสภา 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3314. เด็กชายเกียรติศักดิ์ บัวบาล 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3315. เด็กชายชาญวิทย์ กิมเจริญกิจ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3316. เด็กชายโชคชัย โชคดี 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3317. เด็กชายดลธนัช พึ่มกุล 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3318. เด็กชายทวีรัฐ บุญเลิศ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3319. เด็กชายธนพนธ์ โพธิ์ทรัพย์ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3320. เด็กหญิงกาญจนา แสงตะปัน 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3321. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ดวงพิลา 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3322. เด็กหญิงจุฑามาศ ฉำมณี 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3323. เด็กหญิงจุฬาลักษ์ อำนาจเจริญ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3324. เด็กหญิงจุฬาวดี พลเกษตร 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3325. เด็กหญิงเจนจิรา อิ่มสมบูรณ์ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3326. เด็กหญิงชนิตา อิทธิจันทร์ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3327. เด็กหญิงชลิตตา มายา 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3328. เด็กหญิงชุติมา จันทะยา 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3329. เด็กหญิงณัฐวดี อยู่ญาติวงศ์ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3330. เด็กหญิงดวงฤทัย แสนสม 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3331. เด็กหญิงธิดารัตน์ คนคง 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3332. เด็กหญิงน้ำฝน โสภาอุทก 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3333. เด็กหญิงนิธิตา ชนะกาลี 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3334. เด็กหญิงนุชจิรา สุเวียงดา 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3335. เด็กหญิงปิยดา ใจใส 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3336. เด็กหญิงภัทราพร ทลตรง 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3337. เด็กหญิงวรัญญา จุมพลหล้า 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3338. เด็กหญิงวราภรณ์ ธรรมประเสริฐ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3339. เด็กหญิงวลัดดา สร้อยวิทยา 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3340. เด็กหญิงวันนิสา ยอดแสง 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3341. เด็กหญิงสกุลรัตน์ คำสุนา 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3342. เด็กหญิงสัณห์สินี เริ่มศรี 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน โนนสะอาด หนองหาน
3343. เด็กชายจีรภัทร นันทานี 12 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3344. เด็กชายธีรพงษ์ จันทา 12 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3345. เด็กชายภราดร จันทร์ศรี 12 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3346. เด็กหญิงสุภาทิพย์ ไสโยธา 12 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3347. เด็กชายโกศล คบขุนทด 11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3348. เด็กชายชานนท์ เพิ่มดี 11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3349. เด็กชายธีรวัฒน์ ไสโยธา 11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3350. เด็กชายวรินทร ชัยศรีหา 11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3351. เด็กหญิงณัฏฐา บุญพา 11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3352. เด็กหญิงณัฐธิดา สมสนุก 11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3353. เด็กหญิงนราธิป ดอนเมืองพรหม 11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3354. เด็กหญิงเมวดี ธรรมศาสตร์ 11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3355. เด็กหญิงรัชนี กาญบุตร 11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3356. เด็กหญิงศศินา บุญภา 11 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3357. เด็กชายกฤษนันพ์ สรรพทรัพย์ 10 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3358. เด็กชายจิรเมธ ทุ่งลาด 10 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3359. เด็กชายเจษฎา จันทะภา 10 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3360. เด็กหญิงกิตติยา ขันตีคำ 10 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3361. เด็กหญิงนัดดา นาผล 10 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3362. เด็กหญิงนิรัชพร เชื้อสาร 10 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3363. เด็กหญิงปิยะนันท์ ศรีชัยมูล 10 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3364. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จำปานวน 10 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3365. เด็กหญิงศิริพรรวิภา พันสาย 10 โรงเรียนบ้านดงวังพัง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3366. เด็กชายกฤษฎา ขันอาษา 15 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3367. เด็กชายกฤษดา ศรีชัยภูมิ 15 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3368. เด็กชายชวิศร จันทร์สี 15 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3369. เด็กชายณัฐวุฒิ ต้นสิงหา 15 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3370. เด็กชายธีรพงษ์ มีจันที 15 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3371. เด็กชายอนุพงศ์ คำวันดี 15 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3372. เด็กหญิงกาญจนา จิตรพรมมา 15 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3373. เด็กหญิงจิราพร สุขัง 15 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3374. เด็กหญิงช่อผกา นระปัญญา 15 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3375. เด็กหญิงมิ่งขวัญ หงส์จุมพล 15 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3376. เด็กชายคธาชาญ ทุมพร 14 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3377. เด็กชายทรัพย์เจริญ คำวันดี 14 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3378. เด็กชายพีระณัฐ หาญธงชัย 14 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3379. เด็กชายสุริยา ดาทอง 14 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3380. เด็กหญิงน้ำผึ้ง คำวันดี 14 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3381. เด็กหญิงนิธิดา คำวันดี 14 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3382. เด็กหญิงพลอยงาม ศรีนามเกียรติ 13 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3383. เด็กชายประจักษ์ ใสโยธา 12 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3384. เด็กชายผดุงพงศ์ เสาเกลียว 12 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3385. เด็กชายวีระศักดิ์ ศรีนามเกียรติ 12 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3386. เด็กชายสุรเชษฐ์ ลึกล้น 12 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3387. เด็กหญิงสุชานาฎ ไกรดงทอง 12 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3388. เด็กหญิงกรกนก ท้าวจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3389. เด็กหญิงกิตติญานี วงษ์ภักดี 11 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3390. เด็กหญิงกุลธิดา วงศ์โพธิสาร 11 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3391. เด็กหญิงจันทร์สุดา สุรคาย 11 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3392. เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีอุดม 11 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3393. เด็กหญิงธิติสุดา สีลำใต้ 11 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3394. เด็กหญิงนราพร จันทานี 11 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3395. เด็กหญิงพัชรินทร์ ดวงตา 11 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3396. เด็กหญิงมิลฑิดา ศรีลำใต้ 11 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3397. เด็กหญิงศรินธร แสงศิลา 11 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3398. เด็กชายไชยะวัฒน์ บุตรโยธี 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3399. เด็กชายณัฐดนัย ไชยสงค์ 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3400. เด็กชายธีรยุทธ เครือชา 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3401. เด็กชายภาคิน ศรีบุญเรือง 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3402. เด็กหญิงกชามาศ รังแก้วสง่า 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3403. เด็กหญิงกัญญารัตน์ บันดิษเสน 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3404. เด็กหญิงจันทนีย์ อินธิสอน 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3405. เด็กหญิงจิรนันท์ นิ้มหัตถา 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3406. เด็กหญิงจิราภา จันธานี 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3407. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อรรคมะเสาร์ 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3408. เด็กหญิงชุนาภรณ์ ปิตาไทโย 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3409. เด็กหญิงฐิติมา บุญโรจน์ 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3410. เด็กหญิงธิดาพร กันหาจร 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3411. เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธสุมา 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3412. เด็กหญิงปกิตตา วังหอม 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3413. เด็กหญิงปนัดดา บุตรโยธี 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3414. เด็กหญิงพิชชาภา แสงศิลา 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3415. เด็กหญิงมณิภา ศรีบุญเรือง 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3416. เด็กหญิงวรรณนิสา ปิ่นศักดิ์ 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3417. เด็กหญิงศศิกานต์ อุ่นศิริ 10 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3418. เด็กชายทวีชัย ขันอาสา 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3419. เด็กชายธนกรณ์ คำวันดี 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3420. เด็กชายธนโชค อ่อนแก้ว 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3421. เด็กชายธนพล เคนไชยวงษ์ 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3422. เด็กชายปรมินทร์ โพธิ์พฤกษ์ 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3423. เด็กชายปริญญา จำปาเงิน 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3424. เด็กชายภาณุวัฒน์ ประกอบใส 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3425. เด็กชายภานุวัฒน์ ทับธานี 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3426. เด็กชายภูธเนศ เพ็งแจ่ม 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3427. เด็กชายวีรภัทร โสมโยธา 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3428. เด็กชายสหรัฐ เทียมจันทร์ 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3429. เด็กชายอดิศร หาญธงชัย 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3430. เด็กชายอนุรักษ์ คำวิไลย์ 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3431. เด็กชายอภิรักษ์ หาญธงชัย 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3432. เด็กหญิงกรนันท์ ต้นจันทน์ 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3433. เด็กหญิงกรนันนท์ รสโสดา 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3434. เด็กหญิงกรรณณิการ์ นามประเสริฐ 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3435. เด็กหญิงจันทร์ธิดา คำวันดี 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3436. เด็กหญิงชฎาพร คำวันดี 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3437. เด็กหญิงธนภรณ์ ใสโยธา 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3438. เด็กหญิงปิยธิดา พิมพ์โพธิ์ 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3439. เด็กหญิงพิยดา ทองแสน 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3440. เด็กหญิงมินลดา ขันอาสา 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3441. เด็กหญิงสไบทอง ชนะสะแบง 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3442. เด็กหญิงอริสา รักษาภักดี 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3443. เด็กหญิงอาทิญา บำรุง 9 โรงเรียนบ้านสะแบง หนองหาน บูรพาภิรมย์ หนองหาน
3444. เด็กชายก่อกนก ใต้จันทร์กอง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3445. เด็กชายกิตติพงษ์ ขาวดานเหนือ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3446. เด็กชายจักรกฤษณ์ สุทธิวรรณา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3447. เด็กชายจิระพงษ์ โครตวงษ์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3448. เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ละคร 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3449. เด็กชายเดชา เหมือนนาดอน 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3450. เด็กชายทนงศักดิ์ บุญสิทธิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3451. เด็กชายธนชัย ฉันทพจน์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3452. เด็กชายธนวัฒน์ เชื่อคำจันทร์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3453. เด็กชายธวัชชัย บุญอภัย 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3454. เด็กชายธีรเดช สุวรรณมณี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3455. เด็กชายธีรภัทร บุษดี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3456. เด็กชายนราวิชญ์ พลศรี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3457. เด็กชายนำโชค ขันรัฐบาล 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3458. เด็กชายภควัต ภูมิพานิชย์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3459. เด็กชายภานุพงศ์ ทิพย์ปัญญา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3460. เด็กชายภูชิชย์ ปัตตาละคะ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3461. เด็กชายภูวดล พานิชย์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3462. เด็กชายยุทธนา วาจิ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3463. เด็กชายวรพงษ์ สิทธิพรหม 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3464. เด็กชายวัชรากร เล่ห์มนตรี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3465. เด็กชายวิชชากร สว่างดี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3466. เด็กชายศุภกร เหล็กดี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3467. เด็กชายสหัสวรรษ อึ้งกิตติคตโต 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3468. เด็กชายสิทธิกร ศรีดารักษ์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3469. เด็กชายสุกฤษฏ์ วิริยะ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3470. เด็กชายอดิเทพ ไชยปํญญา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3471. เด็กชายอดิศร อินทะนู 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3472. เด็กชายอนุภาพ กองตัน 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3473. เด็กชายอภิรักษ์ บูรณสรรค์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3474. เด็กชายอภิสิทธิ์ เขตสมัคร 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3475. เด็กชายอรรคพล ยุบลวัฒน์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3476. เด็กชายอัครชัย มากมูล 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3477. เด็กชายเอนก บำรุ่งทิพย์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3478. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดงคำ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3479. เด็กหญิงกุลธิดา ดวงศรี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3480. เด็กหญิงขนิษฐา พลช่าง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3481. เด็กหญิงขวัญฤทัย พัฒนา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3482. เด็กหญิงขัติยา มัฆนาโส 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3483. เด็กหญิงจิราพร โคตรหัสดี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3484. เด็กหญิงจีราพร มาตะยา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3485. เด็กหญิงชนกนันท์ ออพานิชกิจ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3486. เด็กหญิงชลธิชา ทองนิล 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3487. เด็กหญิงชลลดา อามตย์พล 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3488. เด็กหญิงชุติพร ไชยคำหาญ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3489. เด็กหญิงญานิกา ปัญญา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3490. เด็กหญิงณัฐชา พาจร 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3491. เด็กหญิงณัฐธิดา เสนาเจริญ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3492. เด็กหญิงณัฐวดี ศรีลามาตร์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3493. เด็กหญิงทับทิม สุดสวาท 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3494. เด็กหญิงทิพย์สุดา เสมามิ่ง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3495. เด็กหญิงธนัญญา วังหอม 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3496. เด็กหญิงธารารัตน์ โภคสวัสดิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3497. เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมชัย 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3498. เด็กหญิงนัชชา โลสิงห์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3499. เด็กหญิงนิศาชล รอดขันเมือง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3500. เด็กหญิงปนัดดา พรหมจันทร์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3501. เด็กหญิงปภาวริน เดชโยธา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3502. เด็กหญิงปานทิพย์ บุญยอ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3503. เด็กหญิงปิยวดี แสนยางนอก 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3504. เด็กหญิงปิยะธิดา สังฉิม 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3505. เด็กหญิงเปรมกมล กองธรรม 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3506. เด็กหญิงพรพิมล วรยศ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3507. เด็กหญิงพรสุดา สงวนนาม 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3508. เด็กหญิงพิจิตตรา แสงศร 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3509. เด็กหญิงยุพาพรรณ รอดขันเมือง 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3510. เด็กหญิงริศา สัจจะมณี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3511. เด็กหญิงรุ่งราตรี แถสูงเนิน 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3512. เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีอัศวิน 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3513. เด็กหญิงวัลคุ์วดี ใจภักดี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3514. เด็กหญิงวิจิตรา พัฒนา 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3515. เด็กหญิงวินัชญา วงษ์คบองเขื่อน 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3516. เด็กหญิงศศิมา รัตนเพชร 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3517. เด็กหญิงศศิวิมล สิทธิสวนจิก 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3518. เด็กหญิงสุวรรณี ภักดี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3519. เด็กหญิงอภิญญา ภาษีอินทร์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3520. เด็กหญิงอภิญญา ไชยมงคล 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3521. เด็กหญิงอรพิน เขตสมัคร 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3522. เด็กหญิงอริยา สมศรี 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3523. เด็กอารยา บุตรวงษ์ 12 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3524. เด็กหญิงปลายฟ้า ดวนดี 11 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3525. เด็กหญิงพรรณธษา อ่อนคำ 11 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3526. เด็กหญิงเพชราทร แก้งมุงคุณ 11 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3527. เด็กหญิงแพรวา บุญเภา 11 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3528. เด็กหญิงอาฐิติญา มณีโชติ 11 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน หนองหาน มัชฌิมบุรี หนองหาน
3529. เด็กชายอภิชัย ขันธวิชัย 10 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ หนองหาน ศรีแก้วบัวบาน หนองหาน
3530. เด็กหญิงรัดดาวรรณ มาตวังแสง 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน ศรีสุธาทิพย์ หนองหาน
3531. เด็กหญิงสกุลทิพย์ ผันผ่อน 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน ศรีสุธาทิพย์ หนองหาน
3532. เด็กหญิงสุจิตตา แก้ววิเชียร 14 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน ศรีสุธาทิพย์ หนองหาน
3533. เด็กชายพิทยา ศาลาแก 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน ศรีสุธาทิพย์ หนองหาน
3534. เด็กชายวรรณธัช ผู้พงษ์ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน ศรีสุธาทิพย์ หนองหาน
3535. เด็กชายสุริยา ดวงศรี 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน ศรีสุธาทิพย์ หนองหาน
3536. เด็กหญิงสุดารัตน์ ผลเจริญ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน ศรีสุธาทิพย์ หนองหาน
3537. เด็กหญิงอรนิดา กาแก้วมิตรมาน 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน ศรีสุธาทิพย์ หนองหาน
3538. นางขวัญหทัย คำมาติง 44 วัดศิริมงคล หนองหาน ศิริมงคล หนองหาน
3539. นายอดุลยศักดิ์ วงศ์วิศวะกร 44 วัดศิริมงคล หนองหาน ศิริมงคล หนองหาน
3540. นางสาวสุพรรณี รัตนทิพย์ 27 วัดศิริมงคล หนองหาน ศิริมงคล หนองหาน
3541. นายวัชระ มาเลิศ 25 วัดศิริมงคล หนองหาน ศิริมงคล หนองหาน
3542. เด็กหญิงอรญา ปัญญาประดิษฐ์ 13 โรงเรียนหนองหานวิทยา หนองหาน ศิริมงคล หนองหาน
3543. นายบุญมา ศรีนนทะชัย 70 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา หนองหาน สระมณี หนองหาน
3544. นายสรศักดิ์ พิมพ์แพงรักษ์ 70 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา หนองหาน สระมณี หนองหาน
3545. นายอาทิตย์ มณีโชติ 37 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา หนองหาน สระมณี หนองหาน
3546. นายยุทธนา สร้อยวิทยา 31 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา หนองหาน สระมณี หนองหาน
3547. นางสาวนภัชญา จันทจร 26 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา หนองหาน สระมณี หนองหาน
3548. นายเหมราช คำสาระภา 26 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา หนองหาน สระมณี หนองหาน
3549. นายธีรพงษ์ จรตะคุ 18 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา หนองหาน สระมณี หนองหาน
3550. นางสาวรัตติกร โภคาพานิช 15 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน สระมณี หนองหาน
3551. นางสาววิสุดา สารีโพธิ์ 15 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน สระมณี หนองหาน
3552. นายนฤเบศน์ พลเชีองดี 15 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน สระมณี หนองหาน
3553. นายรุจิกร สีชมภู 15 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน สระมณี หนองหาน
3554. นายเรืองยศ อภัย 15 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน สระมณี หนองหาน
3555. เด็กชายนุติกาญจน์ บุญปัญญา 14 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน สระมณี หนองหาน
3556. เด็กชายอมร พลเยี่ยม 14 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน สระมณี หนองหาน
3557. เด็กหญิงกิ่งแก้ว ยุทธพล 14 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน สระมณี หนองหาน
3558. เด็กชายวรโชติ ใจหยุด 13 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน สระมณี หนองหาน
3559. เด็กชายสรศักดิ์ สุขรมย์ 13 โรงเรียนกฤชานันท์ หนองหาน สระมณี หนองหาน
3560. นางสาวกุลธิดา พลเสน 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3561. นางสาวเจนจิรา เสลานอก 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3562. นางสาวชุลีพร หาญฉวี 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3563. นางสาวบัณฑิต พิมแพงรักษ์ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3564. นางสาวบุษญา วงษ์คำพระ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3565. นางสาวปวีณา สีสวาท 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3566. นางสาวปิยธิดา พิมแพงรักษ์ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3567. นางสาวพัชรพร รสดี 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3568. นางสาวพิมผกา สีดารักษ์ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3569. นางสาวมยุรี เวียงแก้ว 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3570. นางสาวยุพารัตน์ อินทะสร้อย 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3571. นางสาวระชา สิงห์สาธร 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3572. นางสาวรัชดาพร ชาวสาว 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3573. นางสาวสร้อยสุดา ขุนทุม 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3574. นางสาวสโรชา คำเลิศ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3575. นางสาวสาวิกา สิงห์สาธร 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3576. นางสาวอมรดี สีดารักษ์ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3577. นางสาวอรอุมา เหิมหอม 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3578. นายชลธี ศรีไชยโยรักษ์ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3579. นายณัฐกมล นิวงษา 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3580. นายณัฐพงศ์ ศาลาคำ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3581. นายตะวัน สีแก้วน้ำใส 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3582. นายทรงวุฒิ ศรีไชยโยรักษ์ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3583. นายนาถวัฒน์ ศรีธงชัย 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3584. นายพงศธร ศิริเทศ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3585. นายพงษ์สิทธ์ โอนชัยภูมิ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3586. นายวรวุฒิ ทับเจริญ 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3587. นายศราวุธ คำชาลี 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3588. นายสมชาย คุริมา 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3589. นายสรายุทธ พาสุข 15 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3590. เด็กชายกิตติพัชร์ ไขแดง 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3591. เด็กชายธนะชัย เสลานอก 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3592. เด็กชายธีระพงษ์ โคตะศรี 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3593. เด็กชายนราธร สุวรรณทอง 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3594. เด็กชายปรัชญา อินทร์อำคา 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3595. เด็กชายภานุวัฒน์ สุขเขตต์ 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3596. เด็กชายยศพงศ์ นวลสวาท 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3597. เด็กชายวรัญญู วงษ์คำพระ 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3598. เด็กชายสุระสิทธิ์ อินทร์อำคา 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3599. เด็กชายอนุชา ไชยโส 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3600. เด็กชายเอกชัย บุญเกิด 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3601. เด็กชายเอกพันธ์ นาคละคร 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3602. เด็กหญิงกัญญาณี วงษ์คำพระ 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3603. เด็กหญิงกัญญาภัค ศาลาคำ 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3604. เด็กหญิงชลธิชา ทั้งทอง 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3605. เด็กหญิงชุติมา มหาโยธี 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3606. เด็กหญิงญาณิกา โคตรชาลี 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3607. เด็กหญิงนริสรา พงษ์ไทย 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3608. เด็กหญิงนิลาวัลย์ ใจหมั่น 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3609. เด็กหญิงศุภากร วิชาเดช 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3610. เด็กหญิงอรวรรณ บำรุงจิตร์ 14 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3611. เด็กชายคณาทิป บุญเกิด 11 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3612. เด็กหญิงจิรภัทร ทัพวงษา 11 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3613. เด็กหญิงชฎาพร สุขศาลา 11 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3614. เด็กหญิงนฤมล โคตรนุกูล 11 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3615. เด็กหญิงวรรัตน์ วงษ์คำพระ 11 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3616. เด็กหญิงศศิธร ลครบล 11 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3617. เด็กหญิงสใบทอง จันดี 11 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3618. เด็กหญิงอริศรา โคตรชาลี 11 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3619. เด็กชายจิรโชติ สอนราช 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3620. เด็กชายชาคริต ภูมิมิตร 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3621. เด็กชายธนากร ทับหัวหนอง 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3622. เด็กชายปริวัตร โพธิอักษร 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3623. เด็กชายปัญญาพล ชาอามาตย์ 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3624. เด็กชายปิยวัฒน์ พันพินิจ 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3625. เด็กชายพีระชัย สุวรรณทอง 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3626. เด็กชายภัทรพงษ์ วันทอง 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3627. เด็กชายวันชัย สุขศาลา 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3628. เด็กชายศุภชัย วงษ์คำพระ 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3629. เด็กชายศุภสัณฑ์ ศรีชัยโยรักษ์ 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3630. เด็กชายสิทธิพงษ์ พิมแสนศรี 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3631. เด็กชายอนุชา คุริมา 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3632. เด็กหญิงเกวลิน แก้วหาดี 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3633. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พิมแพงรัก 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3634. เด็กหญิงนิศาชล ผิวผ่อง 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3635. เด็กหญิงปาลิตา ทับเจริญ 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3636. เด็กหญิงพลอยชมพู โพธิอักษร 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3637. เด็กหญิงลัดดาวรรณ สิงห์อุดร 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3638. เด็กหญิงวิภาพร กมลรัตน์ 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3639. เด็กหญิงสริตา สุวรรณหงษ์ 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3640. เด็กหญิงสุธิดา อุ่มกลาง 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3641. เด็กหญิงอัจฉริยา ราวะดี 10 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล หนองหาน สระมณี หนองหาน
3642. เด็กชายฉลองชัย สารีรูป 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3643. เด็กชายเฉลิมพงษ์ แสงใส 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3644. เด็กชายธีระพงษ์ นวลจันทร์ 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3645. เด็กชายนัทพงษ์ น้อยกัลยา 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3646. เด็กชายประกฤษฏิ์ บุตรวงค์ 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3647. เด็กชายพีระพงษ์ อัครบุตร 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3648. เด็กชายพีระพล ขันปรึกษา 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3649. เด็กชายภานุวัฒน์ ทองแสง 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3650. เด็กชายวิษุวัตร บุญเหลื่อม 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3651. เด็กหญิงดวงทิพย์ สารทะวงค์ 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3652. เด็กหญิงราชเพรช ซมชัยรัตน์ 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3653. เด็กหญิงวลัยลักษณ์ โอชารส 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3654. เด็กหญิงวิไลพร เหล็กโอด 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3655. เด็กหญิงเหมือนฝัน อาจสมดี 14 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3656. เด็กชายกมล จวงสมุทร 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3657. เด็กชายธนากร เชียงดา 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3658. เด็กชายนาวิน ศรีภิรมย์ 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3659. เด็กชายปรมัตถ์ คงวรรณ์ดี 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3660. เด็กชายเมฆา คนฉลาด 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3661. เด็กชายฤทธิพรชัย สารรัตน์ 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3662. เด็กชายวิทวัส คำแพงราช 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3663. เด็กชายศรยุทธ์ เพ็ชรม่อแก 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3664. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ม่วงทอง 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3665. เด็กหญิงกุลธิดา คุณคำพระ 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3666. เด็กหญิงจุฑามาศ คุณมี 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3667. เด็กหญิงทิพย์เกษร สุทธิวรรณา 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3668. เด็กหญิงวีรธีรลักษณ์ บุญเกิด 13 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3669. เด็กชายจิระยุทธ คำมหาชัย 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3670. เด็กชายเจษฎาวุฒิ ศรีภูมา 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3671. เด็กชายธนกร พิทักษ์บ่อแก 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3672. เด็กชายธีระพงค์ บุญเกิด 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3673. เด็กชายพรหมประชา ขุนมาร 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3674. เด็กชายมนัญชัย น้อยกัลยา 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3675. เด็กชายสราวุฒิ มาทอง 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3676. เด็กชายสิทธิชัย เสนจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3677. เด็กชายสิทธิพล แคนติ 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3678. เด็กหญิงกุลรัตน์ โอชารส 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3679. เด็กหญิงเกษร หมื่นอภัย 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3680. เด็กหญิงเจนจิรา พีระจักร์ 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3681. เด็กหญิงณัฐมน สิทธิจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3682. เด็กหญิงนฤมล บุญหล้า 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3683. เด็กหญิงเบญจกุล มาตะยา 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3684. เด็กหญิงปรางทิพย์ สินทอน 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3685. เด็กหญิงพรนภา เหล็กโอด 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3686. เด็กหญิงพิสมัย บุญสอง 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3687. เด็กหญิงมลฤดี พาสี 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3688. เด็กหญิงลลิดา น้อยกัลยา 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3689. เด็กหญิงวิยดี เทพเสนา 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3690. เด็กหญิงศิรภัสสร ยศธิพานา 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3691. เด็กหญิงศิริโชค ประเสริฐสังข์ 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3692. เด็กหญิงสโรชา นัลยอง 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3693. เด็กหญิงอมรรัตน์ ฝ้ายสีงาม 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3694. เด็กหญิงอริยา โอชารส 12 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3695. เด็กชายจักรฤษณ์ ยิ้มแย้ม 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3696. เด็กชายจารุเดช แจ้งทะเล 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3697. เด็กชายจีราศักดิ์ เลิศไธสงค์ 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3698. เด็กชายชาญวิทย์ ไขแสง 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3699. เด็กชายโชคชัย มูงธิดา 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3700. เด็กชายดนุสรณ์ มาตรา 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3701. เด็กชายธีระพงศ์ ฤทธิ์มหา 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3702. เด็กชายธีระพัฒน์ คำแพงราช 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3703. เด็กชายธีระศักดิ์ เสนจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3704. เด็กชายพัฒนศักดิ์ มูลราช 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3705. เด็กชายพีระพงค์ อาจโยธา 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3706. เด็กชายยุทธนา ยืนนาน 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3707. เด็กชายวีระพงศ์ กุพันลำ 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3708. เด็กชายสถาพร จันทรเสนา 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3709. เด็กหญิงธิติยากร พรหมบุตร 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3710. เด็กหญิงพิมน์พร จันทะสี 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3711. เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญเกิด 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3712. เด็กหญิงยุวดี ด่านพิมาย 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3713. เด็กหญิงวธิราภรณ์ แสงจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3714. เด็กหญิงสุนิสา ชำมะลี 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3715. เด็กหญิงสุพัตรา ศรีกระแจะ 11 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3716. เด็กชายคมสันต์ จินทะธรรม 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3717. เด็กชายจักราวุธ เพ็งโคตร 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3718. เด็กชายจิตรกร จันทร์อำพร 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3719. เด็กชายชินวัตร สีม่วง 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3720. เด็กชายธนากร ประเสริฐ 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3721. เด็กชายธีระชัย ดีจริง 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3722. เด็กชายภูธาเนศ หลักทองคำ 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3723. เด็กชายวีระพงศ์ เหล็กโอด 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3724. เด็กชายสุรชัย วรจักร์ 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3725. เด็กชายเสกสรร ศึกษาตรี 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3726. เด็กหญิงนัตพร แอบมัว 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3727. เด็กหญิงประครอง รัตนสิงห์ 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3728. เด็กหญิงศิราภรณ์ รุ่งเรือง 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3729. เด็กหญิงอริสรา นามวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านป่าก้าว หนองหาน สระมณี หนองหาน
3730. เด็กชายณัฐดนัย ดวงใจ 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3731. เด็กชายดนุพล สีอ่อง 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3732. เด็กชายทศพล บัวจันทร์ 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3733. เด็กชายอธิวัฒน์ โม่งปราณีต 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3734. เด็กชายอิ่น มาลัยนวน 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3735. เด็กชายโอภาส ไชยสุระ 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3736. เด็กหญิงกฤษณา เข็มรักษ์ 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3737. เด็กหญิงฌาณานิศ นามวงษ์ 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3738. เด็กหญิงฐนิดา อาจบำรุง 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3739. เด็กหญิงนฤมล วงสนิท 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3740. เด็กหญิงเบญจมาพร จันทรเสนา 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3741. เด็กหญิงเบญจวรรณ บอกบุญ 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3742. เด็กหญิงปาริดา กำยาน 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3743. เด็กหญิงวรรณิศา กล้าหาญ 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3744. เด็กหญิงสาวิตรี สิงห์เสนา 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3745. เด็กหญิงอวอนงค์ นามมนตรี 13 โรงเรียนพังงูพิทยาคม หนองหาน สระมณี หนองหาน
3746. เด็กชายกิตติพัฒน์ ปกิระนา 14 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3747. เด็กชายณัฐพล นาวิรัตน์ 14 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3748. เด็กชายวันเฉลิม ศรีภิรมย์ 14 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3749. เด็กชายอภิวัฒน์ เนตรไทสงศ์ 14 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3750. เด็กหญิงนวพร แสนปัญญา 14 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3751. เด็กหญิงลลิตา ปัญจะสีลา 14 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3752. เด็กหญิงอรษา บุญอ้วน 14 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3753. เด็กชายณัฐวัฒน์ ประตาสงคราม 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3754. เด็กชายธนกฤต เจริญเพ็ง 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3755. เด็กชายนัทพงษ์ มุงคุณคำชาว 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3756. เด็กชายพีรพัฒน์ วัฒนา 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3757. เด็กชายมงคล จุ้ยแก้วพะเนา 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3758. เด็กชายวรรณิวัตร์ พุทธรรม 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3759. เด็กชายอธิรัตน์ ตีขันงาม 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3760. เด็กหญิงเก็จมณี พาลีรักษ์ 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3761. เด็กหญิงญาติกา ทิพพิชัย 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3762. เด็กหญิงนวรัตน์ คำอ้อ 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3763. เด็กหญิงปฏิมาพร ราชวงษา 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3764. เด็กหญิงปณิดา แก้วพรม 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3765. เด็กหญิงพิมพิกา เพ็ญอินทร์ 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3766. เด็กหญิงรัตติยากร นากลาง 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3767. เด็กหญิงรัตนากร ทรัพย์มาก 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3768. เด็กหญิงวันเพ็ญ สุวรรณศรี 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3769. เด็กหญิงสิรินรัตน์ ภูวัน 13 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3770. เด็กชายเกริกชัย คำละมุล 12 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3771. เด็กชายอภิวัฒน์ ช่อจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3772. เด็กหญิงจิตติมา พิลาตัน 12 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3773. เด็กหญิงทัศนีย์ นรินทร์ 12 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3774. เด็กหญิงนุจรี มหาคุณ 12 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3775. เด็กหญิงวิชุดา ศรีภิรมย์ 12 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3776. เด็กหญิงอภิญญา พึ่งคำนวน 12 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3777. เด็กชายจิรายุส นรินทร์ 11 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3778. เด็กชายโชคชัย แสนประสิทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3779. เด็กชายธัญยธรณ์ รักษาสร้อย 11 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3780. เด็กชายวรวุฒิ กุดแคน 11 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3781. เด็กหญิงเนตรชนก จันทะสิทธิ์ 11 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3782. เด็กหญิงหยาดฟ้า วรยศ 11 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง หนองหาน อัมพวันวนาราม หนองหาน
3783. เด็กชายนที จันดาดาล 12 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3784. เด็กชายเนติ น้อยทิม 12 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3785. เด็กชายปัณณธร นิลยอง 12 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3786. เด็กชายวัชรพงษ์ สมบัติกำไร 12 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3787. เด็กชายศรัณย์ ราชสมบัติ 12 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3788. เด็กหญิงสายธาร ภูมิเย็น 12 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3789. เด็กชายธีระพัทธ์ จันทะศรี 11 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3790. เด็กชายปิยวัฒน์ สุมาตรา 11 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3791. เด็กชายพิสุทธสัค สิทธิพรม 11 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3792. เด็กหญิงกรกมล ศกภูเขียว 11 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3793. เด็กหญิงธนัชชา ชัยวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3794. เด็กหญิงพรทิพย์ ลาดละคร 11 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3795. เด็กหญิงพรพรรณ พุทธวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3796. เด็กหญิงพิชญาภัคค์ เอี่ยมวิจารณ์ 11 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3797. เด็กชายกิตติชัส นามแสง 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3798. เด็กชายกิตติภูมิ ภูมิศรีแก้ว 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3799. เด็กชายเจษฎากร พลเชียงดี 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3800. เด็กชายณัฐพงษ์ สายอำไพ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3801. เด็กชายณัฐวัตร สาระการีย์ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3802. เด็กชายณัฐวุฒิ แสงคำ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3803. เด็กชายดำรงพันธ์ โคตรบึงแก 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3804. เด็กชายทัศนะ ละโป้ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3805. เด็กชายธนพล อินทร์ถา 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3806. เด็กชายธรรมรัตน์ ศรีสามแห่ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3807. เด็กชายธีรพงษ์ พลเชียงดี 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3808. เด็กชายธีระวัฒน์ ดวงศรี 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3809. เด็กชายนพรัตน์ โคตรหัสดี 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3810. เด็กชายนราวิชญ์ ผันผ่อน 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3811. เด็กชายพุฒิพงศ์ จันดาดาล 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3812. เด็กชายภูวนาถ คำวงษา 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3813. เด็กชายวรายุส เติมสุธา 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3814. เด็กชายวาคิม อัยรัตน์ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3815. เด็กชายวาคิม เสมอวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3816. เด็กชายวีรภัทร ช้างรักษา 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3817. เด็กชายสมัชญ์ สุวรรณโคตร 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3818. เด็กชายสราวุฒิ พลเชียงดี 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3819. เด็กชายอภิชาติ ไสยมาสตร์ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3820. เด็กชายอลงกรณ์ ปิตะระโค 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3821. เด็กชายอาทิตย์ ฉิมงาม 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3822. เด็กหญิงกัณฐพร ทันตาหะ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3823. เด็กหญิงชลิตา สิทธิพรม 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3824. เด็กหญิงฐิติพร ญาติสังกัด 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3825. เด็กหญิงธันยพร โพนทอง 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3826. เด็กหญิงธิดารัตน์ สัตยากุม 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3827. เด็กหญิงธิดารัตน์ ละโป้ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3828. เด็กหญิงนันทวดี สะท้านมานมิน 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3829. เด็กหญิงเบญจพร จันดาดาล 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3830. เด็กหญิงปรียาพร หิริโอนาถา 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3831. เด็กหญิงปิยะธิดา ไทยแม้ง 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3832. เด็กหญิงพัชราภา เปตามานัง 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3833. เด็กหญิงพิมพ์วรี พิมพิสาร 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3834. เด็กหญิงฟ้าใส คำชลทา 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3835. เด็กหญิงภัทรภร ศรีสุนาครัว 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3836. เด็กหญิงมนัสชนก ดีรัญเพ็ชร์ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3837. เด็กหญิงมัลลิกา คำไพ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3838. เด็กหญิงมุกดา โฮมวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3839. เด็กหญิงรสสุคนธ์ สนทนาวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3840. เด็กหญิงรัตติกา ภูมิศรีแก้ว 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3841. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โพธิ์ไพศาล 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3842. เด็กหญิงวันวิสาข์ พงษ์สุพรรณศรี 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3843. เด็กหญิงสุทธิดา อามาตเมืองยัง 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3844. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ทรัพย์สมบัติ 10 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) หนองหาน สระแก้ว หนองหาน
3845. เด็กหญิงศศิธร ราชพลี 11 โรงเรียนบ้านยา หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3846. เด็กหญิงจิราพร เข็ดคม 10 โรงเรียนบ้านยา หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3847. เด็กชายอนุพงศ์ หนูเข็ม 10 โรงเรียนบ้านปูลู หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3848. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานา 10 โรงเรียนบ้านปูลู หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3849. เด็กหญิงชนัดดา พรมบุตร 10 โรงเรียนบ้านปูลู หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3850. เด็กหญิงชิดชนก ลิเขาสูง 10 โรงเรียนบ้านปูลู หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3851. เด็กหญิงนันทกาญจน์ ไกรรักษ์ 10 โรงเรียนบ้านปูลู หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3852. เด็กหญิงวิลาวัลย์ ชมภูวิเศษ 10 โรงเรียนบ้านปูลู หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3853. เด็กหญิงอารียา อินภูวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านปูลู หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3854. เด็กหญิงจันจิรา ใจเปรียว 9 โรงเรียนธาตุดอนดูม หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3855. เด็กหญิงเนตรดาว โสดาวิชิต 9 โรงเรียนธาตุดอนดูม หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3856. เด็กหญิงศิริญา สีดาดาน 9 โรงเรียนธาตุดอนดูม หนองหาน สันติวนาราม หนองหาน
3857. นางหนูเพียร พรหมวงษ์ซ้าย 47 โรงเรียนบ้านพังงู หนองหาน โพธิ์ชัย หนองหาน
3858. นายอนุสรณ์ ลอนพิทักษ์ 39 โรงเรียนบ้านพังงู หนองหาน โพธิ์ชัย หนองหาน
3859. เด็กชายภูวรินทร์ เรียบร้อย 8 โรงเรียนบ้านพังงู หนองหาน โพธิ์ชัย หนองหาน
3860. เด็กชายณัฐพงษ์ โสนางาม 9 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3861. เด็กชายนันทนนท์ แข็งแรง 9 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3862. เด็กชายนันทพงษ์ นนฤาธา 9 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3863. เด็กชายภูวดล แข็งแรง 9 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3864. เด็กชายสรายุทธ รูปสม 9 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3865. เด็กหญิงชลดา จันทรเสนา 9 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3866. เด็กหญิงณัฐธิดา แข็งแรง 9 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3867. เด็กหญิงวราภรณ์ ว่องไว 9 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3868. เด็กชายฐิติกร โสเรรัมย์ 8 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3869. เด็กชายนพกร อย่างสวย 8 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3870. เด็กหญิงกุลจิรา แจ่มใสดี 8 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3871. เด็กหญิงปนัสนันท์ เรียบร้อย 8 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3872. เด็กหญิงพิมลพรรณ กลางดอน 8 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3873. เด็กหญิงยุพรัตน์ ขยันดี 8 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3874. เด็กหญิงวิพรรณพร ปัญจะสีลา 8 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3875. เด็กหญิงอชิตญา ปัญจะสีลา 8 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3876. เด็กหญิงอภิญญา สีเหลือง 8 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3877. เด็กหญิงอัญธิสา บุญสวัสดิ์ 8 โรงเรียนบ้านขาวัว หนองหาน โพธิ์ศรีสะอาด หนองหาน
3878. เด็กชายณัฐพัฒน์ งามดี 10 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3879. เด็กชายธนากร คำภาษี 10 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3880. เด็กชายธนาวิชช์ จันดาบุตร 10 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3881. เด็กชายนคริน พัฒนา 10 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3882. เด็กชายพิสิฐ ธรรมเจริญ 10 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3883. เด็กชายภานุวัฒน์ ละคร 10 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3884. เด็กชายอนุรักษ์ ท่าหาญ 10 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3885. เด็กหญิงนริศรา กล่ำกลาง 10 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3886. เด็กชายณัฐชนน แก้วพวง 8 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3887. เด็กชายณัฐวร บุญประดับ 8 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3888. เด็กหญิงโชติกา ไชยดี 8 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3889. เด็กหญิงธันย์ชนก พรมสอน 8 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3890. เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทสร้อย 8 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3891. เด็กหญิงเนตรนภา อินทจันทร์ 8 โรงเรียนบ้านนาดี หนองหาน ศรีบุญเรือง หนองหาน
3892. เด็กหญิงสุปรีชา เทพจันทร์ 9 โรงเรียนบ้านม่วง หนองหาน ศรีสุวรรณ หนองหาน
3893. นางสาวทิพวรรณ ธรรมตะศิลา 15 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3894. เด็กชายวรเชษฐ์ ดูวิเศษ 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3895. เด็กชายอภิสิทธิ์ สีดี 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3896. เด็กชายเอกชัย สูตรชัย 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3897. เด็กหญิงจันทิมา ฐานะ 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3898. เด็กชายชัชชัย เชิญชม 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3899. เด็กชายมานพ จันทร์ธานี 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3900. เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีพูลเมือง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3901. เด็กชายธนากร บัวผัน 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3902. เด็กชายปณิธาน มูลจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3903. เด็กหญิงมณีสร บัวจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3904. เด็กหญิงปิยาพัชร มฤกุล 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3905. เด็กหญิงพรธิดา เทพจั้ง 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3906. เด็กชายธนพล พรหมศร 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3907. เด็กชายฤทธิไกร หวานทรัพย์ 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3908. เด็กชายอนุชา ยาเขียว 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3909. เด็กหญิงญัติญา จันนุภักดี 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3910. เด็กหญิงปภัสรา เทพจั้ง 9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3911. เด็กชายไกรศิริ บัวจันทร์ 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3912. เด็กชายณัฐชัย สูตรชัย 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3913. เด็กชายณัฐวุฒิ โถมสันเทียะ 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3914. เด็กชายธนพงศ์ หาญนาดี 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3915. เด็กชายธนวัฒน์ พยุหะ 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3916. เด็กชายธวัชชัย โพธิ์ถาวร 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3917. เด็กชายวิชนาถ นามูลเสน 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3918. เด็กหญิงกานตรัตน์ บุญบุตตะ 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3919. เด็กหญิงจันทร์ทิรา วงศ์ดี 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3920. เด็กหญิงน้ำทิพย์ ทิพไชสงค์ 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3921. เด็กหญิงวงษ์วิสา สิมมาตั้น 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3922. เด็กหญิงวิชุรดา หาญณรงค์ 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3923. เด็กหญิงสาวิตตรี สุทธิวรรณา 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3924. เด็กหญิงอริสา จันทระเสนา 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองหาน สระปทุม หนองหาน
3925. เด็กชายคมกฤช พันสาย 12 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3926. เด็กชายปรัชญา งามดี 12 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3927. เด็กชายพิทยา สิงหเสนา 12 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3928. เด็กชายพีรพัฒน์ จันทรเสนา 12 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3929. เด็กชายวิชิต สิงหเสนา 12 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3930. เด็กชายวุฒิพงษ์ จันทรเสนา 12 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3931. เด็กหญิงประดับพร วิสูงเร 12 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3932. เด็กหญิงมณี วงษ์เสนา 12 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3933. เด็กชายกฤษฎา สิงหเสนา 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3934. เด็กชายจิตรภาณุ จันทรเสนา 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3935. เด็กชายเจษฎา สิงห์เสนา 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3936. เด็กชายธีระศักดิ์ ศรีโม่ง 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3937. เด็กชายยุทธพิชัย ชื่นใจ 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3938. เด็กชายวัฒนา หล้าเรือง 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3939. เด็กชายอริยะ ไชยวงศ์ 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3940. เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีทอง 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3941. เด็กหญิงนันธิดา พันธ์พินิจ 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3942. เด็กหญิงปารีณา บุญอภัย 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3943. เด็กหญิงปิยพร แจ่มใสดี 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3944. เด็กหญิงศิริลักษณ์ รักษาพิมพ์ 10 โรงเรียนบ้านพังซ้อน หนองหาน สว่างโนนตาล หนองหาน
3945. เด็กชายกิตติพล พนมไพร 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3946. เด็กชายกิติพร ชาญฉลาด 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3947. เด็กชายจักรพันธ์ นามทวย 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3948. เด็กชายจิรทิปต์ ผลจันทร์ 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3949. เด็กชายชลสิทธิ์ ผันผ่อน 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3950. เด็กชายเดชณรงค์ ทาแก้ว 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3951. เด็กชายธนวัฒน์ เหมะมูล 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3952. เด็กชายธีระเมฆ ศรีสุข 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3953. เด็กชายปรเมษฐ์ เตชะผล 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3954. เด็กชายภักดี นนทะวิชัย 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3955. เด็กชายมโนทิศ กองทองนอก 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3956. เด็กหญิงฉันทนา จันทร์อ่อน 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3957. เด็กหญิงวราภรณ์ ผันผ่อน 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3958. เด็กหญิงวิยะดา ศรีสอนดี 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3959. เด็กหญิงสุวพิศญ์ หาระคุณ 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3960. เด็กหญิงอริศรา จันทรเสนา 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3961. เด็กหญิงอัฐภิญญา ชัยสงคราม 10 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว หนองหาน สว่างลัฏฐิวัน หนองหาน
3962. เด็กชายวัชระ ศรเศษ 14 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3963. เด็กชายสุริยา อิดอ่อน 14 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3964. เด็กชายจีวัฒน์ ผันผ่อน 13 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3965. เด็กชายภโวทัย ภาอ้อ 13 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3966. เด็กชายวัชรพงษ์ บุญสอาด 13 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3967. เด็กชายวาริน หลานวงษ์ 13 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3968. เด็กชายสายชล สิมาชัย 13 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3969. เด็กชายแสงทอง ดรดี 13 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3970. เด็กชายอดิเทพ ศรเศษ 13 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3971. เด็กชายเกิดเพชร ชัยคำนวน 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3972. เด็กชายธนากร พิลาแสน 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3973. เด็กชายนัฐพล วรรณทอง 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3974. เด็กชายพงศธร ขันธวิชัย 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3975. เด็กชายภานุกร ถำวาปี 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3976. เด็กชายรติกร ผันผ่อน 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3977. เด็กชายรัฐติพงษ์ วงษ์นุรักษ์ 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3978. เด็กชายศรันย์ เชื่อมไทยสงค์ 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3979. เด็กชายอภิรัฐ ภิรมย์ 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3980. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ผันผ่อน 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3981. เด็กหญิงณัฐกุล พันพินิจ 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3982. เด็กหญิงนิภาภรณ์ มีนิล 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3983. เด็กหญิงแนน อนงค์ถวิล 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3984. เด็กหญิงปนัดดา ศิริวุธ 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3985. เด็กหญิงพรพิมล ผันผ่อน 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3986. เด็กหญิงพวงมะณี อัตตะพรึก 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3987. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ วงศ์ศรีเมือง 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3988. เด็กหญิงวราลักษณ์ แสนสวาท 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3989. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ เตชะผล 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3990. เด็กหญิงสุมินตรา หวังขึ้นกลาง 12 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3991. เด็กชายกฤษดา นาถมทอง 11 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3992. เด็กชายคชากรณ์ สัตนาโค 11 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3993. เด็กชายเดชฤทธิ์ ชื่นใจ 11 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3994. เด็กชายรัตชภูมิ แพงวาปี 11 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3995. เด็กชายวิทวัส บัวศรี 11 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3996. เด็กชายวีระพล ทวีทรัพย์ 11 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3997. เด็กหญิงกนกพร บุญโสม 11 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3998. เด็กหญิงจิราภรณ์ ผันผ่อน 11 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
3999. เด็กหญิงณัฐกานต์ ขันธะวิชัย 11 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4000. เด็กหญิงนิลาวัลย์ ผันผ่อน 11 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4001. เด็กชายจักรพงษ์ จันทร์หอม 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4002. เด็กชายจักรพันธ์ คนไว 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4003. เด็กชายจิรายุส ผันผ่อน 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4004. เด็กชายจีรศักดิ์ อิดอ่อน 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4005. เด็กชายเจษฎา หาญณรงค์ 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4006. เด็กชายภาคภูมิ แสงอรุณ 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4007. เด็กชายศักดิ์ดา จันทะภา 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4008. เด็กชายอนุวัฒน์ ผันผ่อน 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4009. เด็กหญิงกรรธิภา จรูญกุล 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4010. เด็กหญิงกุลธิดา บุษราคัม 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4011. เด็กหญิงจารวี ตะโคดม 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4012. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา บุญมา 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4013. เด็กหญิงวรรณวิมล อนงค์ถวิล 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4014. เด็กหญิงสิริมา ผันผ่อน 10 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน กู่แก้ว โพธิ์ศรีพัฒนาราม กู่แก้ว
4015. เด็กชายพลวัฒน์ เทพจั้ง 12 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4016. เด็กหญิงกนกกร พลศิริ 12 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4017. เด็กหญิงกนิษฐา สุริยสิทธิ์ 12 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4018. เด็กหญิงคัทลียา อินทะสร้อย 12 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4019. เด็กหญิงธิดาพร ผันผ่อน 12 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4020. เด็กหญิงปนัดดา จันทะปัญญา 12 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4021. เด็กหญิงพรนภา หาญณรงค์ 12 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4022. เด็กหญิงภาวินี ขอเงินกลาง 12 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4023. เด็กหญิงสุภาดา พนมไพร 12 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4024. เด็กชายสยามชัย ไพจาน 11 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4025. เด็กหญิงวนิดา รูปสวย 11 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4026. เด็กหญิงสุภาภรณ์ รูปสวย 11 โรงเรียนบ้านไพจาน กู่แก้ว มีชัย กู่แก้ว
4027. นางสาวจารุวรรณ กิติราช 15 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ เมืองอุดรธานี หงษาวดี กู่แก้ว
4028. เด็กชายอภินันท์ ชาวกุลชร 14 โรงเรียนกุมภวาปี กุมภวาปี หงษาวดี กู่แก้ว
4029. เด็กชายอดิศักดิ์ ขันคำ 12 โรงเรียนกุมภวาปี กุมภวาปี หงษาวดี กู่แก้ว
4030. เด็กหญิงสุชาดา เหลืองอร่าม 12 โรงเรียนกุมภวาปี กุมภวาปี หงษาวดี กู่แก้ว
4031. เด็กหญิงอัจฉรา พาภักดี 12 โรงเรียนกุมภวาปี กุมภวาปี หงษาวดี กู่แก้ว
4032. เด็กชายฐิติวุฒิ กิติราช 11 โรงเรียนบ้านค้อน้อย กู่แก้ว หงษาวดี กู่แก้ว
4033. เด็กชายบัญชา ลมสมบุตร 14 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4034. เด็กหญิงจิราพัชร ดงจำปา 14 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4035. เด็กหญิงจุฬารัตน์ เสนาวงค์ 14 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4036. เด็กหญิงวิสสุตา ไชยนา 14 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4037. เด็กหญิงศุภกานต์ เสนปอพาน 14 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4038. เด็กหญิงสุนิตรา ทองใบ 14 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4039. เด็กหญิงอุไรวรรณ กองพันธ์ 14 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4040. เด็กชายธนาวุธ สีสอนดี 12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4041. เด็กชายธวัชชัย คำสอน 12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4042. เด็กชายธวัชชัย พัฒนา 12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4043. เด็กชายนนท์ทวรรษ แน่นอุดร 12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4044. เด็กชายสมปอง มูลเพ็ญ 12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4045. เด็กหญิงกานดา ภูมิดอนใส 12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4046. เด็กหญิงปิ่นอนงค์ สงวนนาม 12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4047. เด็กหญิงภณิดา ภูมิเพ็ง 12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4048. เด็กหญิงสุภาวรรณ ละเหลา 12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4049. เด็กหญิงอภิญญา คำภูษา 12 โรงเรียนบ้านหนองหลัก ไชยวาน จำปาสีหราช ไชยวาน
4050. เด็กชายกฤษดา ผาเป้า 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4051. เด็กชายกิตติพงษ์ วงค์เบาะ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4052. เด็กชายกิตติพศ อินธิราช 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4053. เด็กชายกิตติศักดิ์ สมศรีทอง 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4054. เด็กชายคมกฤช ใจทน 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4055. เด็กชายจักรพงศ์ สีนวน 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4056. เด็กชายทรงวุฒิ รัตนสิงห์ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4057. เด็กชายธีรภัทร์ พื้นพรหม 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4058. เด็กชายธีรภัทร ทวีทรัพย์ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4059. เด็กชายพรชัย แหลมฉลาด 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4060. เด็กชายพิชัยยุทธ แท้สูงเนิน 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4061. เด็กชายพีรณัฐ พงศ์ไทย 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4062. เด็กชายรติพงษ์ พิมพ์เพ็ง 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4063. เด็กชายอัสนี ไชยสิทธิ์ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4064. เด็กชายอานนท์ เมืองจันทร์ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4065. เด็กชายเอกวิชญ์ โสนางาม 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4066. เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิ์ชนิกรณ์ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4067. เด็กหญิงกรันฑรัตน์ สามงามน้อย 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4068. เด็กหญิงกัลยาณี ชานันโท 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4069. เด็กหญิงกัลยารัตน์ เทพพิชัย 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4070. เด็กหญิงกิตติญา จันทร์สุข 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4071. เด็กหญิงเจนจิรา ผิวดำ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4072. เด็กหญิงชุติมา เกือรัมย์ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4073. เด็กหญิงฐิติกานต์ วงศ์รักธรรม 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4074. เด็กหญิงดลยา นนลือชา 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4075. เด็กหญิงทิภาวรรณ ชนะสงคราม 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4076. เด็กหญิงธิดารัตน์ ชานันโท 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4077. เด็กหญิงนภสกล นนทภา 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4078. เด็กหญิงพรจิตรา ตันแดง 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4079. เด็กหญิงพรไพลิน ประทุมมาตร 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4080. เด็กหญิงพิชญา ใจทน 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4081. เด็กหญิงมะลิวัลย์ ละดาดาษ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4082. เด็กหญิงวรัญญา แก้วบุตรดา 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4083. เด็กหญิงวันนา โคสุโน 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4084. เด็กหญิงวิภาวดี นามวงษ์ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4085. เด็กหญิงวิมลศิริ ชายก่า 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4086. เด็กหญิงวิยดา โพธิไพสน 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4087. เด็กหญิงวีรวรรณ ฤทธิมหา 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4088. เด็กหญิงศศิวรรณ พานสมัน 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4089. เด็กหญิงสาธิตา เมฆเสน 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4090. เด็กหญิงสุมิตรา อินทชัย 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4091. เด็กหญิงอสุนี ศรีมงคล 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4092. เด็กหญิงอาทิตยา กล้าหาญ 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4093. เด็กหญิงเอื้องเงิน พรหมสาขา ณ สกลนคร 11 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4094. เด็กหญิงวิภาวดี วรยศ 10 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน ไชยวาน ไชยนาถวราราม ไชยวาน
4095. นางสาวกุสุมา เสิกกัญญา 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4096. นางสาวณัฐกร ปาปะเก 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4097. นางสาวนิตยา ภาลบรรจบ 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4098. นางสาวเนตรนภา องค์สุนทรชัย 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4099. นางสาวบุญส่ง สุวรรณสนธิ์ 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4100. นางสาวเฟื่องฟ้า บุราณวัติ 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4101. นางสาววรรณา อุทากิจ 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4102. นางสาววันวิสาข์ สุวรรณศีรี 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4103. นางสาวสันติภาพ ฤาชา 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4104. นางสาวสิริญา นามบุญลือ 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4105. นางสาวสุชาดา สุระเสียง 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4106. นางสาวสุพัตรา คำภักดี 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4107. นางสาวอุบล พิมพ์ศักดิ์ 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4108. นายกวีพัฒน์ ชาดา 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง
4109. นายเจษฎา จันทะศรี 15 โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านดุง โชคสำราญ บ้านดุง