ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี
คณะจังหวัดชัยนาท


ส่งเข้าสอบ ๔,๓๑๗ คน ขาดสอบ ๘๕๔ คน คงสอบ ๓,๔๖๓ คน สอบได้ ๒,๓๔๒ คน สอบตก ๑,๑๒๑ คน

ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
1. นางสาวภัทราภรณ์ คงหิรัญ 33 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
2. นางสาวธนัชพร อินทโชติ 29 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
3. เด็กชายจิรเดช เกตุอยู่ 14 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
4. เด็กชายอานนท์ ภูอวด 14 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
5. เด็กชายศรายุธ ยิ้มไผ่ 14 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
6. เด็กชายกิตติชัย เปรมอำภา 14 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
7. เด็กชายสวพล อยู่โต 13 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
8. เด็กหญิงกันนิกา ขำนิล 13 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
9. เด็กหญิงสริตา พลอยใหม่ 13 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
10. เด็กหญิงพิมพ์ใจ อ่วมขำ 13 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
11. เด็กชายสิปปกร สุทธิประพันธ์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
12. เด็กชายรัฐพล พิชัยกุล 12 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
13. เด็กหญิงรดา แพงเรือน 12 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
14. เด็กหญิงมัสยา เผือกยอด 12 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
15. เด็กชายสมชาย ทิพรัตน์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
16. เด็กชายเกษมศักดิ์ บิลชัย 11 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
17. เด็กหญิงเกษนรินทร์ บิลชัย 11 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
18. เด็กหญิงสุชาดา เกิดอินทร์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
19. เด็กหญิงนิรัชพร เกิดนิมิตร์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
20. เด็กหญิงจิตรอนงค์ กลางโคกกรวด 10 โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน เมืองชัยนาท ดักคะนน เมืองชัยนาท
21. เด็กชายกิตติศักดิ์ ขำเจริญ 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
22. เด็กชายวีรภัทร ศรีน้อย 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
23. เด็กชายกรวิชญ์ โพธิ์รุณ 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
24. เด็กชายสมหมาย พวงไทยสูง 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
25. เด็กชายจิรันธนิน เมฆฉาย 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
26. เด็กชายปราโมทย์ เก่งธัญกิจ 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
27. เด็กหญิงนลัทพร เมืองข้องน้อย 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
28. เด็กหญิงช่อชมภู ขำแก้ว 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
29. เด็กหญิงจันทิมา คงนิล 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
30. เด็กชายเกษมศักดิ์ แท่นพุดซา 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
31. เด็กชายวรพล พุกมาก 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
32. เด็กชายเจษฎากร คงนิล 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
33. เด็กชายภุชงค์ คล้ายทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
34. เด็กชายนิธิ เกิดมงคล 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
35. เด็กชายมิตรภาพ แสงสว่าง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
36. เด็กหญิงภัทรพร หวลลำพึง 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
37. เด็กหญิงปัทพร วงตะวัน 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
38. เด็กหญิงณัชชา บุญชลอ 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
39. เด็กหญิงสิริพร บัวคำ 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
40. เด็กหญิงมนทกานต์ เกิดมงคล 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
41. เด็กหญิงวรรณา สะอาดดี 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
42. เด็กหญิงอริสรา อินโต 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
43. เด็กหญิงณัฐชยา รอดจู 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
44. เด็กหญิงลภัสลดา ทิมโต 10 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
45. เด็กชายพิชัย เพ็ญภักดี 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท เมืองชัยนาท ท่าช้าง เมืองชัยนาท
46. นายเฉลิมพล เร่งการไถ 16 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
47. นางสาวพนิวรรณ เรณู ณ อยุธยา 16 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
48. นายสุรัสนันท์ นิลจันทร์ 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
49. นายเกียรติชัย นงจิตร 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
50. นายพงศธร ทากุล 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
51. นายศราวุฒิ รุเชียรชัย 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
52. นายวรวุฒิ ชัยอำนาจ 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
53. นายนพดล แตงฉ่ำ 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
54. นายวรพงษ์ พรมเพ็ง 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
55. นายกฤตภาส จีนจรรยา 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
56. นายธีรพล ลครศรี 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
57. นายนวภัทร อยู่ภู่ 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
58. นายกิตติธัช มากรุง 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
59. นางสาวผกามาศ กะลำภา 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
60. นางสาวสุวภัทร กลัดสุข 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
61. นางสาวอภิวัล วานิช 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
62. นางสาวพรดิฐา ณรงค์ศักดิ์ 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
63. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์สว่าง 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
64. นางสาวสุภาพร จันทร์กลิ่น 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
65. นางสาวณัฐนันท์ จันทร์พุก 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
66. นางสาวพรสวรรค์ ปรางศรี 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
67. นางสาวดาลัด สุขจันทร์ 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
68. นางสาวกวิณณา ยิ่งใจกล้า 15 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
69. เด็กชายปกรณ์ ต่ายเกิด 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
70. เด็กชายธนกร แสงทอง 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
71. เด็กชายณัฐดนัย สาลี 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
72. เด็กชายนรภัทร สระดี 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
73. เด็กชายปฏิพล บุญธรรม 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
74. เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์บรรจง 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
75. เด็กชายอดิศร กะลำภา 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
76. เด็กหญิงสุภาพร เสม็ดดี 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
77. เด็กหญิงน้ำผึ้ง โกยามา 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
78. เด็กหญิงจันทิมา อิ่มรัง 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
79. เด็กหญิงอรวรรณ น้อยสันต์ 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
80. เด็กหญิงปวีณอร สงโสด 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
81. เด็กหญิงเบญจวรรณ รามศรีดา 14 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
82. เด็กชายเจษฎากร จันทะบุรม 13 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
83. เด็กหญิงอาภากร บุญจันทร์ 13 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
84. เด็กหญิงณัฐกานต์ ฉ่ำเพ็ชร์ 13 โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท เขาท่าพระ เมืองชัยนาท
85. เด็กชายสวิตต์ เพ็ชรหนู 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
86. เด็กหญิงนวลจันทร์ ยินดีลาภ 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
87. เด็กชายรัชตะ เกิดพิทักษ์ 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
88. เด็กชายจิรายุ นาคมะณี 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
89. เด็กชายกฤตภัค ส่องศรี 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
90. เด็กชายอัศนี จันทร์โพธิ์ 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
91. เด็กชายวัลลภ แก้วสุข 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
92. เด็กชายสวิตต์ หมั่นกิจ 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
93. เด็กชายสุภกิณห์ เลขเภิก 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
94. เด็กชายวิทยา สินชัย 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
95. เด็กหญิงวิภาวรรณ์ ปันฝั้น 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
96. เด็กหญิงธิตินันท์ มาทัพ 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
97. เด็กหญิงเพ็ญวิภา นาโสก 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
98. เด็กหญิงกฤติญา สุระนันท์ 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
99. เด็กหญิงสโรธินี สุขเสงี่ยม 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
100. เด็กหญิงชนนิกานต์ ศรีงาม 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
101. เด็กหญิงนิรัชพร พ่วงสำเภา 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
102. เด็กหญิงคณาพร คงตรง 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
103. เด็กหญิงเปมิกา เจริญมูล 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
104. เด็กหญิงจุฑารัตน์ อ่วมมั่น 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
105. เด็กหญิงอภิชญา กาญจนา 13 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
106. เด็กชายสันติภาพ ศรีเพชร 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
107. เด็กชายวิจิตรศิลป์ อุดมศิลวรกุล 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
108. เด็กชายวุฒิเดช อินทร์ขำ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
109. เด็กชายสุวพัชร หนูบ้านเกาะ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
110. เด็กชายธัญญา เนตรท้วม 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
111. เด็กชายศุภกฤต กลิ่นจันทร์ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
112. เด็กชายธีรภัทร์ เกตุอินทร์ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
113. เด็กชายธิติ เพ็ชรพรม 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
114. เด็กชายชยพล หยวกแก้ว 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
115. เด็กชายยุทธภูมิ อยู่ทรัพย์ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
116. เด็กชายณัฐวุฒิ โสขุมา 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
117. เด็กชายทักษิณ ทุวัง 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
118. เด็กชายสุรเดช น้ำมิ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
119. เด็กชายปัญจพล พลนาค 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
120. เด็กชายอภิรักษ์ จันทคุณ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
121. เด็กหญิงณัฏฐา พูลถิน 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
122. เด็กหญิงณัฐนิชา เจริญบุญ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
123. เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทดแทน 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
124. เด็กหญิงจิราภรณ์ น้อยนาง 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
125. เด็กหญิงนิษฐา ชังดี 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
126. เด็กหญิงหทัยรัตน์ อุ่นน้อย 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
127. เด็กหญิงสุวพัชร จวนรุ่ง 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
128. เด็กหญิงปรียาภรณ์ กล่ำโภชน์ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
129. เด็กหญิงอลิสสา หะเต๊ะ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
130. เด็กหญิงสมพิศ ศรีเชียง 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
131. เด็กหญิงจิราวรรณ กระหล่ำทอง 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
132. เด็กหญิงปัทมวรรณ ทองคุปต์ 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
133. เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วเกิด 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
134. เด็กหญิงธัญจิรา มีทา 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
135. เด็กหญิงวรัญญา ขุนสุข 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
136. เด็กหญิงบุษบา ศิลแดง 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
137. เด็กชายทัศน์พล จากโพช 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
138. เด็กชายจิรพงศ์ วัดเขียว 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
139. เด็กชายจิรวัฒน์ วัดเขียว 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
140. เด็กชายจตุพงษ์ ผาสุก 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
141. เด็กชายธวัชชัย เอี่ยมคล้าย 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
142. เด็กชายธนัช หลักคำ 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
143. เด็กชายวิโรจน์ ดีภักตร์น้อย 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
144. เด็กหญิงพรจรัส จันทร์ธิ 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
145. เด็กหญิงน้ำฝน สุคะเนตร 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
146. เด็กหญิงกมลฉัตร นกลอย 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
147. เด็กหญิงกาญจนา แก้วเกตุ 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
148. เด็กหญิงกนกวรรณ กองสิน 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
149. เด็กหญิงพรรณพษา สุพร 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัย เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
150. เด็กหญิงวิรัลยา มะปะโท 12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
151. เด็กหญิงวลัยภรณ์ น่วมภักดี 12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
152. เด็กชายชลธร สายสวรรค์ 11 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
153. เด็กหญิงกันยารัตน์ บุญช่วย 11 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
154. เด็กชายวิชต รินฤทธิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
155. เด็กหญิงศุรพฤษา อ่วมนุสนธิ์ 12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
156. เด็กชายสงกรานต์ เฮงวินิต 11 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
157. เด็กหญิงภัทรพร เทศเขียว 12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
158. เด็กชายสฏฐนันท์ พรประเสริฐกินฐ์ 11 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
159. เด็กหญิงฐิตาพร สกุลา 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
160. เด็กหญิงแพรวพรรณ มาทัพ 11 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
161. เด็กหญิงจิราภา คงศิริสมบัติ 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
162. เด็กหญิงนียา สุขชื่น 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
163. เด็กหญิงชนาพร แตงไทย 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
164. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คงฤทธิ์ 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
165. เด็กหญิงธัญจิรา มีโพธิ์ 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
166. เด็กหญิงกมลปัฐณ์ สมงาม 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
167. เด็กชายสมัชญ์ สินไพบูลย์ 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
168. เด็กชายภูมิภัทร เอี่ยมชัย 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
169. เด็กหญิงธนกร พินแสง 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
170. เด็กหญิงลลิตา เทิ้งจ้าย 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
171. เด็กหญิงธิตินันท์ อินม่วง 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
172. เด็กหญิงวรกานต์ มีโต 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
173. เด็กหญิงอนัญญา อ่วมทอง 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
174. เด็กหญิงอพัชชา บุญเก๊ะ 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
175. เด็กหญิงพรพร น้อยแก้ว 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
176. เด็กหญิงชมพูนุช เกิดเพ็ชร์ 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
177. เด็กหญิงสรัญญา ชูชั่ง 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
178. เด็กหญิงสุธารินี ชูชั่ง 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
179. เด็กหญิงสาธิดา ชื่นวงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
180. เด็กหญิงกันยกร อินทร 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
181. เด็กหญิงเกศินี ศรีโพธิ์ 10 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
182. เด็กชายชนะชัย พึ่งกัน 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
183. เด็กชายณภัทร ปั้นพัว 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
184. เด็กชายอธิชา พรมทอง 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
185. เด็กชายคุณานนท์ โอบพล 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
186. เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์โต 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
187. เด็กหญิงอารีรัตน์ รักซ้อน 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
188. เด็กหญิงสิราวรรณ มั่นคง 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
189. เด็กหญิงเมธาวี ยิ่งรักษา 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
190. เด็กหญิงสิริพร สังข์ธูป 9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เมืองชัยนาท ศรีวิชัยวัฒนาราม เมืองชัยนาท
191. นางปราณี ทับฤทธิ์ 45 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
192. นางสาวเนือง ยิ้มจันทร์ 43 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
193. นางสาวมนัส สุดโสม 42 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
194. นางสาวมาลี แมลงภู่ 42 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
195. นายชัยยศ เชี่ยวชาญ 40 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
196. นายอำนาจ เบี้ยวเหล็ก 39 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
197. นายชัยยศ ร้องลำ 36 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
198. นางสาวเสมอ เปี่ยมรอด 36 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
199. นายชัยวัฒน์ ดีเสมอ 34 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
200. นายกมล วงษ์ศรีเพ็ง 34 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
201. นายณรงค์ศักดิ์ บุญเนตร 34 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
202. นางสาวธนาภา ยังเฟือง 33 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
203. นางสาวหนึ่งฤทัย คณะศรี 33 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
204. นางสาวพรทิพย์ สุขยิ้ม 33 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
205. นายอรรถพล โพธิยา 32 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
206. นายสิทธิโชค นารอด 32 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
207. นางสาวจิรภิญญา เพ็งอยู่ 32 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
208. นายสงกรานต์ ใจกล้า 31 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
209. นายเอกราช จูมะโรง 31 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
210. นายวีรยุทธ ปิ่นแก้ว 30 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
211. นายทศพร ล้อมลาย 30 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
212. นางสาวน้ำผึ้ง ดิษสุ่ม 30 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
213. นายสันติ คณะศรี 29 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
214. นางสาวอ้อยทิพย์ เกิดแก้ว 29 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
215. นางสาวกาลดารัตน์ ขลิบเอม 29 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
216. นายศักดินา พันจัน 28 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
217. นางโสภา นามวิชัย 28 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
218. นางปิยพัชร ปัญญขอน 28 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
219. นางสาวกันยารัตน์ บัว 28 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
220. นายอำพล กลิ่นขวัญ 27 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
221. นางสาวพัชรี นุชนาท 27 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
222. นางสาวศิริจันทรา บุญเมือง 26 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
223. นางสาวสุวรรณี มากุลชร 26 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
224. นางสาวมนธิรา อ่อนรอด 25 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
225. นางสาวปุณรดา นิธิโชตธนภัทร์ 25 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
226. นางสาวพจนีย์ ช้างนุ่ม 25 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
227. นางสาวอารยา เชาวภู 25 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
228. นางสาวศศิธร เฉลิมวิบูลย์ 23 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
229. นางสาวกรรณิกา จิตจักร 23 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
230. นางสาวนิฤมล ดีรัศมี 23 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
231. นางสาวณัฐชญา จันลาวงศ์ 22 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
232. นางสาววิลัยพร บุตรธรรม 22 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
233. นายวีระพัฒน์ คงพันธ์ 21 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
234. นางสาวพิมพ์มณี เดชคง 21 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
235. นางสาวจันจิรา กรัดกระยาง 21 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
236. นางสาววัณชุรี กรุดเงิน 21 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
237. นางสาวพัชรินทร์ คล้ายน้อย 21 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
238. นายพีรพล คำน้อย 20 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
239. นายจิรวัฒน์ สาเกตุ 20 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
240. นายณัฐภัทร เติมสินเสถียร 20 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
241. นายชมภู พรมมา 20 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
242. นางสาวณัฏฐนิธ พัฒนศิริ 20 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
243. นายวุฒิชัย อ่อนเหล็ก 19 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
244. นายวิทวัช คำตาสุข 19 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
245. นางสาวกนกวรรณ ยุอินทร์ 19 เรือนจำจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท โพธิ์ภาวนาราม เมืองชัยนาท
246. เด็กชายพงศ์พันธ์ วงษ์สุวรรณ์ 12 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
247. เด็กชายกบินทร์ คงดี 12 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
248. เด็กหญิงพิธามญช์ สนชัย 11 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
249. เด็กชายธนพน จ่อยร่อย 10 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
250. เด็กชายศิลา มีสมบัติ 10 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
251. เด็กชายอดิศร เสือสมิง 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
252. เด็กชายอภิสิทธิ์ ภู่วัฒน์ 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
253. เด็กชายภานุพงศ์ ฉิมดี 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
254. เด็กชายกฤษณา สงใย 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
255. เด็กชายณัฐนนท์ เจริญธรรม 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
256. เด็กชายจิรพัฒน์ บงบุตร 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
257. เด็กชายสรายุทธ์ ทองพรม 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
258. เด็กหญิงรักษิณา สิงห์รอด 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
259. เด็กหญิงเมธาวดี ดาศรี 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
260. เด็กหญิงปิ่นสุดา สังนก 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
261. เด็กหญิงธนาภรณ์ อินจันทร์ 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
262. เด็กหญิงธัญจิรา จิ๋วเจริญ 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
263. เด็กหญิงจิราภา อัฒพุฒ 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
264. เด็กหญิงนัฐภาพร สุวรรณคีรี 9 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
265. เด็กชายธีรศักดิ์ เผือกผ่อง 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
266. เด็กชายณัฐพล แสนหาญ 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
267. เด็กชายภัทราวุธ เอี่ยมเจียม 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
268. เด็กหญิงวิภาดา ผลพัฒน์ 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
269. เด็กหญิงบุญญิสา ปานะดิษฐ์ 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
270. เด็กหญิงภูริชญา ทรัพย์พ่วง 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
271. เด็กหญิงสสิชา กอบเกตุ 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
272. เด็กหญิงวรรณกมล เปี่ยมทรัพย์ 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
273. เด็กหญิงสุธาสินี สุขใจ 8 โรงเรียนบ้านท่าไม้ เมืองชัยนาท ท่าชัย เมืองชัยนาท
274. เด็กหญิงพรนภา โพธิ์ชัย 12 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
275. เด็กชายทวีศักดิ์ เต๊ะเปีย 11 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
276. เด็กชายกิตติศักดิ์ ปานดำ 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
277. เด็กชายจิรายุ บัวจันทร์ 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
278. เด็กชายทัชนน แย้มนวน 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
279. เด็กชายธนิสรณ์ กันแก้ว 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
280. เด็กชายพรหมพร เสือยาง 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
281. เด็กชายสหชาติ แก้วสุข 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
282. เด็กหญิงกรรัตน์ ชำนาญ 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
283. เด็กหญิงกาญจนา วงษ์ชาติ 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
284. เด็กหญิงณัฐชยา ดวงแก้ว 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
285. เด็กหญิงปิยวรรณ สร้างสวน 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
286. เด็กหญิงเพชรรัตน์ มีชัย 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
287. เด็กหญิงวรกานต์ ดีประดิษฐ์ 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
288. เด็กหญิงศิวพร คูณยา 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
289. เด็กหญิงสุดารัตน์ อยู่กรุง 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
290. เด็กหญิงหฤทัย นิลเขียว 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
291. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คล้ายภมร 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
292. เด็กหญิงณัฐธิดา สุศิลสัมพันธ์ 10 โรงเรียนเทศบาลหัวยาง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
293. เด็กชายสุทธิสาร ปู่โฉด 10 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
294. เด็กชายเฉลิมวงค์ บูชา 9 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
295. เด็กชายเมธา มุ้ยพลาย 9 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
296. เด็กหญิงวณิชชา คำสีทา 9 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
297. เด็กหญิงอาภา เชียงอินทร์ 9 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
298. เด็กชายอภิศร คล้ายมะณี 8 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
299. เด็กหญิงกนกพรรณ คงเสถียร 8 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
300. เด็กหญิงสุธิดา แจ่มสรี 8 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
301. เด็กหญิงอรวรรณ สอทา 8 โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
302. นายวัชรพงษ์ คงเพ็ชร 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
303. นายวิชัย กมุธากรณ์ 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
304. นายณัชพล ศรีตะปัญญะ 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
305. นายติรวัฒน์ เพ็งโต 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
306. นายโชคชัย พุ่มพุก 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
307. นายเอกภาพ มาดา 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
308. นายปิยพัทร ผิวแดง 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
309. นายภิญโญ แดงไทย 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
310. นางสาวนิชาภัทร อยู่โต 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
311. นางสาวกัลยา อ่อนสิงห์ 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
312. นางสาวอวิมล อ่อนสิงห์ 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
313. นางสาววรัญญา ยอดอ่อน 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
314. นางสาวณัฐนันท์ กระจ่างธร 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
315. นางสาวฐิติมน ทองกลัด 15 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
316. เด็กชายนันทวัฒน์ มีโต 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
317. เด็กชายวิชัย ไกรรมย์ 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
318. เด็กชายณัฐพงศ์ เกตุแผ้ว 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
319. เด็กชายไชยวัฒน์ ใช้ไหวพริบ 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
320. เด็กชายภานุวัฒน์ พวงคล้าม 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
321. เด็กชายธีรยุทธ์ จันทริก 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
322. เด็กชายภาณุ คงเกาะ 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
323. เด็กชายจิรายุ ดอนตุ้มไพร 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
324. เด็กชายอวิรุทธิ์ ทิมโต 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
325. เด็กชายพีรวัฒน์ เป้ป้อม 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
326. เด็กหญิงวาเกตุ วัฒนศิริ 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
327. เด็กหญิงภัทรวดี อ่วมฉิม 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
328. เด็กหญิงนันทินี เพ็งสอน 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
329. เด็กหญิงวารุณี เต่ามี 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
330. เด็กหญิงพรวิสา ดิสา 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
331. เด็กหญิงวันวิสา ดิสา 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
332. เด็กหญิงพชรพร ชลิงสุ 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
333. เด็กหญิงวลีรัตน์ เพ็งสอน 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
334. เด็กหญิงจันทวรรณ มาแก้ว 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
335. เด็กหญิงน้ำทิพย์ โตอาด 14 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
336. เด็กชายภูวิศ ทาประดิษฐ์ 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
337. เด็กชายศุภกิจ ทิมมา 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
338. เด็กชายสิทธิศักดิ์ คงบุรี 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
339. เด็กชายสิรวิชญ์ คำใจ 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
340. เด็กชายพิศณุ อินสว่าง 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
341. เด็กชายเจษฎากร มีโต 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
342. เด็กชายชโนดม สิงห์ไพศาล 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
343. เด็กชายระพี บุญเกิด 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
344. เด็กหญิงนวลอนงค์ แตงฉ่ำ 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
345. เด็กหญิงวันวิสา ฉิมพลี 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
346. เด็กหญิงณภัทร นิยมวงษ์ 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
347. เด็กหญิงเบญจวรรณ พูลพ่วง 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
348. เด็กหญิงสุราณี สุขเอม 13 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
349. เด็กชายธีรภัทร ธัญญเจริญ 12 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
350. เด็กชายวีรภัทร เป้ป้อม 12 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
351. เด็กชายสัญชัย คำใจ 12 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
352. เด็กหญิงพรพรรณ พ่อขันชาย 12 โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ เมืองชัยนาท หนองตาดำ เมืองชัยนาท
353. นายเกษม แป้นขำ 15 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
354. นายเอกภาพ อ่อนสะระ 15 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
355. นายกมล มั่นคง 15 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
356. เด็กชายปริทัศน์ จูสิงห์ 14 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
357. เด็กชายกิตติชัย สร้อยพราย 14 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
358. เด็กหญิงน้ำผึ้ง ต่างนอก 14 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
359. เด็กหญิงวราพร เชื้ออ่อน 14 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
360. เด็กหญิงอรยา นิ่มสุวรรณ์ 14 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
361. เด็กหญิงศิริรัตน์ สีมาวงศ์ 14 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
362. เด็กหญิงปัทมา นิลกระจ่าง 14 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
363. เด็กหญิงบุญญิสา สร้อยพราย 13 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
364. เด็กชายกรวุฒิ แจ้งเปลี่ยน 12 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
365. เด็กชายเกริกเกียรติ ยังเจริญ 12 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
366. เด็กชายชนายุทธ มีมาก 12 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
367. เด็กหญิงภาวิณี บุญเพ็ชร 12 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
368. เด็กหญิงอักษร โครตชมพู 12 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
369. เด็กหญิงตรีรัตน์ เณรมณี 12 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
370. เด็กหญิงวรางคณา มั่นเพ็ง 12 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
371. เด็กชายวรโชติ มาเกิด 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
372. เด็กชายดุลญณัฐ ดีน้อย 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
373. เด็กชายรักพงศ์ ละหุนมอญ 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
374. เด็กชายวิโรจน์ สุขเอม 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
375. เด็กชายสหรัฐ บุ้งทิม 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
376. เด็กชายเจษฎา ภู่สอน 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
377. เด็กชายธนสิทธิ์ ขำแสง 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
378. เด็กชายภาณุวัฒน์ เผือกสีมา 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
379. เด็กชายวิศรุต บรรจง 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
380. เด็กหญิงสตรีรัตน์ ปานเปี่ยม 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
381. เด็กหญิงจันทิมา กลีบเอม 11 โรงเรียนวัดนางลือ เมืองชัยนาท วังเคียน เมืองชัยนาท
382. นายอุทัย ฤทธิ์ทอง 52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
383. นายอัศวเดช สละอวยพร 40 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
384. นายยุทธนา นุ่นละออง 37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
385. นายสรศักดิ์ กล่อมกำเนิด 31 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
386. นายกณัฐภูมิ อารีย์ไทย 30 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
387. นายวิทวัติ จุ้ยเบี้ยว 25 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
388. นายอภิวิชญ์ บี่สา 24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
389. นายสมโภช บ้วนนอก 24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
390. นายใจเพ็ชร์ บัวทอง 23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
391. นายอนุกูล อรรถวิลัย 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
392. นายวุฒิชัย ดีทั้งพันธุ์ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
393. นายพงศธร ทิพย์อุทัย 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
394. นายธีรศักดิ์ ภูจอมแจ้ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
395. นายธงศักดิ์ ภูนาโคก 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
396. นายสิทธิชัย ภู่ระหงษ์ 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
397. นายพงศธร ยิ้มงาม 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
398. นายณรงค์ศักดิ์ บุญเมือง 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
399. นายชัยพร เทียมทอง 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
400. นายฉัตรแก้ว จันทร์รุ่งเรือง 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
401. นายอังคณา ชูรัตน์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
402. นายศรราม ไหลพึ่งทอง 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
403. นายมนัสชัย บุตรจันทร์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
404. นายณัฐวุฒิ ชำนิงาน 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
405. นายอมร ปัททุม 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
406. นายอภินันท์ สิทธิพร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
407. นายอนุวัฒน์ ภูดวงจิตร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
408. นายอนุพนธ์ นนทวงค์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
409. นายศิโรตม์ อันสงคราม 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
410. นายวรจักร วิจารณ์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
411. นายภาสกร สาระขันธ์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
412. นายพงษ์พิพัฒน์ สมร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
413. นายปัฐวี ลับโกษา 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
414. นายปรีติ คงบรรจบ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
415. นายปริญญา สร่างโคก 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
416. นายนพรัตน์ บุตรพรม 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
417. นายเตชินท์ เหล่านุกูล 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
418. นายณัฐกิตติ์ วรรณทอง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
419. นายคมสันต์ โสดาธาตุ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
420. นายเกียรติศักดิ์ ยาสันเทียะ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
421. นายศุภนิตย์ ปิ่นคำ 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
422. นางจรินทร์ ตันศิริ 59 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
423. นางธัญยพร คล้ายหิรัญ 56 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
424. นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ 55 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
425. นางสาววงเดือน เล็กสง่า 55 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
426. นางสาวชลำพร ไชยสิทธิ์ 55 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
427. นางพิมพรรณ รัตนโกมล 55 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
428. นางสมทรง มณีรอด 52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
429. นางจารุณี จาดพุ่ม 52 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
430. นางสดศรี นุ่มดี 51 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
431. นางหทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์ 48 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
432. นางสายฝน อำพันกาญจน์ 48 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
433. นางสาวมณี ดีประสิทธิ์ 46 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
434. นางสาวสุทิศา สงวนสัจ 44 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
435. นางสาวจารุวรรณ ก้านศรี 43 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
436. นางสุวนันท์ บัวขาว 41 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
437. นางสาวลัคนา สุขศรี 41 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
438. นางสาวประกายมาส ทองคำ 41 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
439. นางศิรินธร จุดมี 41 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
440. นางปารวีร์ กุลรัตนาวิโรจน์ 40 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
441. นางเนตรนภา ทองคำ 40 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
442. นางอรนุช นุ่นละออง 37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
443. นางสาวศยามล ชมบุญ 37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
444. นางสาววรรณวิภา สุรภักดี 36 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
445. นางสาวจิตรานนท์ ขุนทอง 36 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
446. นางกัลยา แป้นศิริ 36 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
447. นางศศิมา พึ่งโพธิ์ทอง 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
448. นางสาววัฒนา หลั่งนาค 34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
449. นางเกสรา ดวงพัสตรา 33 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
450. นางสาวบุษบา ทาธง 30 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
451. นางสาวนิรมล อินทรประดิษฐ์ 30 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
452. นางสาวอรวรา ฤทธิ์เดช 29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
453. นางสาวสุภาวดี อิ่มเอิบ 29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
454. นางสาวชนากานต์ พานิชชัย 29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
455. นางสาวกวินทรา พานิชชัย 29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
456. นางสาวศิริกัญญา คำขำ 26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
457. นางสาวกัญญา แสงเพ็ชร 26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
458. นางสาวนภาพร ชะม้อย 25 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
459. นางสาวน้ำมนต์ กาวี 24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
460. นางสาวนันตพร ทองเต็ม 24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
461. นางสาวนภัสสร ยอดทองดี 24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
462. นางสาวอารภา บุญอยู่ 23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
463. นางสาววิไลรัตน์ นันทะโกมน 23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
464. นางสาววันดี ทองคำ 23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
465. นางสาวพิมพิลัย จันลุทิน 23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
466. นางสาวปาริชาติ ศักดิ์เจริญชัยกุล 23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
467. นางสาวน้ำผึ้ง บุญวาส 23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
468. นางสาวเจนจิรา เสนสุริย์ 23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
469. นางสาวจิรวรรณ ขาวสอาด 23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
470. นางสาวอุษณีย์ ศรีสกุล 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
471. นางสาวอัฉราวรรณ ม่วงศรีจันทร์ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
472. นางสาวสุรางค์รัตน์ วรีวงศ์ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
473. นางสาวสุพัตรา วงศรีเทพ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
474. นางสาวสุนารี กลิ่นขจร 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
475. นางสาวศศิภา ทับสุวรรณ์ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
476. นางสาวศฤงคาร คำมูล 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
477. นางสาววิไลภรณ์ แก้วนิภารัตน์ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
478. นางสาววิราศิณี สืบทอง 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
479. นางสาววิราภรณ์ ดวงมณี 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
480. นางสาววันวิสาข์ แจ่มศักดิ์ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
481. นางสาววัชราภรณ์ พูลเพิ่ม 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
482. นางสาวลัดดา จำปาหอม 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
483. นางสาวมาริษา พวงบุบผา 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
484. นางสาวพิมพกานต์ คำใส 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
485. นางสาวพันวษา ธัญญะกิจ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
486. นางสาวพัชรินภรณ์ พิลา 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
487. นางสาวพนะรัตน์ ศรีบุญ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
488. นางสาวผจงรักษ์ ชลูดดง 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
489. นางสาวปาริชาต ธิยะ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
490. นางสาวเบญจรงค์ งอมสงัด 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
491. นางสาวเนาวรัตน์ ชูไสว 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
492. นางสาวนุชจรี ชารีโย 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
493. นางสาวทิพาพร ดนตรีเสนาะ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
494. นางสาวดวงกมล การะเวก 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
495. นางสาวณัฎฐกมล สาลีผล 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
496. นางสาวชุติมา มหาวงษ์ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
497. นางสาวชนนิกานต์ พงษ์ประเสริฐ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
498. นางสาวฉันทนา บุญธรรม 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
499. นางสาวเจนจิรา คล้ายยา 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
500. นางสาวจีราพร สว่างหล้า 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
501. นางสาวจินตหรา ทับทิมไสย 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
502. นางสาวขนิษฐา มาลา 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
503. นางสาวเกษรา นาควรรณกิจ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
504. นางสาวกุลธิดา อาจน้อย 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
505. นางสาวกัณฑมาศ เนตรดำรง 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
506. นางสาวกรรณิการ์ สารี 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
507. นางสาวอุทุมพร สุ่มมาตย์ 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
508. นางสาวสุรีรัตน์ คงพันสี 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
509. นางสาวสายฝน ขำเดช 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
510. นางสาววันวิสา พันธสำราญสุข 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
511. นางสาววัชราภรณ์ แก้วศิริวรรณ์ 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
512. นางสาววรรณนรี โตสมบุญ 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
513. นางสาวลักขณา กิจธร 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
514. นางสาวพรรณธิพา สงวนบุญ 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
515. นางสาวพรพิมล ทับแย้ม 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
516. นางสาวพนิดา บุญมา 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
517. นางสาวพนิดา ศรีเรือง 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
518. นางสาวปัจชณา เผื่อนละมุด 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
519. นางสาวธมนวรรณ คำรินทร์ 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
520. นางสาวดาราวรรณ มนูญผล 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
521. นางสาวณัฐพร เฟื่องแก้ว 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
522. นางสาวชลธิชา ทองบุญ 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
523. นางสาวจีระประภา พันธ์น้อย 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
524. นางสาวจิราภรณ์ พูลบัว 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
525. นางสาวขวัญตา พรรณจันทร์ 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
526. นางสาวกนกวรรณ หลงสอน 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
527. นางสาวอัจฉรา โพธิ์พ่วง 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
528. นางสาวอภิญญา วงษ์กล้า 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
529. นางสาวหทัยทิพย์ บุญศิริ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
530. นางสาวสุรัสวดี แปลพิมพา 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
531. นางสาวสุภาวดี กาบเครือ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
532. นางสาวสุภาพร คงสว่าง 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
533. นางสาวสุภัค มาตลอย 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
534. นางสาวสุพัตรา เลิศนาวีพร 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
535. นางสาวสุพัตรา แสงประจักษ์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
536. นางสาวสุพัตรา แสวงดี 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
537. นางสาวสันต์ฤทัย แก้วกันไทย 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
538. นางสาวสกุลเกตุ เกตุนาค 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
539. นางสาววิภาดา จันทร์เจริญ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
540. นางสาววิชชุดา จันทร์ผ่อง 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
541. นางสาววลัยลักษณ์ กลีบมาลัย 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
542. นางสาวลลิตา อินภูวา 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
543. นางสาวรุ่งฤดี จันทะมาตย์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
544. นางสาวรุ่งกิจ โคตรสมบัติ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
545. นางสาวรัตติยา ยั่งยืน 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
546. นางสาวรัชนีกร จันทร์เพ็ง 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
547. นางสาวรวีวรรณ รุ่งเรือง 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
548. นางสาวมณสิการ ชนะวงศ์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
549. นางสาวพิสิฎฐ์ ยุยงค์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
550. นางสาวพรพิมล ทองคำ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
551. นางสาวพรพัด พันเพ็ชร 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
552. นางสาวปุณยนุช ไชยนา 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
553. นางสาวปิยะดา เห็มทอง 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
554. นางสาวปาริฉัตร สุริยะโรจน์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
555. นางสาวบุญญิสา อภิญญา 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
556. นางสาวนิษรัตน์ เวชกามา 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
557. นางสาวนวพรรณ ไชยมี 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
558. นางสาวนฤมล เรือนเพ็ชร์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
559. นางสาวธัญญานุช วีระพันธ์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
560. นางสาวธัญญา ชาวชายโขง 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
561. นางสาวดุษฎี ภู่เจริญ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
562. นางสาวดวงใจ กรุดเงิน 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
563. นางสาวณัฐติยากร คงนาน 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
564. นางสาวชีวมล พุทธปอง 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
565. นางสาวชมพูนุท โห้กุ่ย 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
566. นางสาวฉัตรยาภา มิระสิงห์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
567. นางสาวจุรีพร พิจารณ์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
568. นางสาวจีราภรณ์ อินปากดี 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
569. นางสาวจริญญา ผดาศรี 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
570. นางสาวอุษาลักษณ์ ไชยบุตร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
571. นางสาวอุมาพร รองเมือง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
572. นางสาวอัญชลี ภูมีศรี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
573. นางสาวอักษราภัค พวงทอง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
574. นางสาวอรพินท์ ลำปี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
575. นางสาวอรณี อรรคฮาดศรี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
576. นางสาวอรจิรา ศรีจันทร์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
577. นางสาวอมรรัตน์ แสงบุตร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
578. นางสาวอภิรดี ไชยวารี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
579. นางสาวหนึ่งฤดี สุขศรี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
580. นางสาวสุมินตรา สิงห์ภักดี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
581. นางสาวสุพัฒตรา กงแก้ว 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
582. นางสาวสุปราณี ผู้มีสัตย์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
583. นางสาวสุนันทา สุราวุธ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
584. นางสาวสุนันทา อุตมาน 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
585. นางสาวสินีนาถ ปักไคหัง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
586. นางสาวสาธิกา ผ่านดี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
587. นางสาวสไบทิพย์ สิทธิพร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
588. นางสาวศิริพรรณ พิชัย 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
589. นางสาวศิรินันท์ ธรรมนิยม 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
590. นางสาวศิรินภา ปัญโญ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
591. นางสาวศศิธร ประคอง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
592. นางสาวศรัญญา เพ็ชรรักษ์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
593. นางสาววิสาชล คำภักดี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
594. นางสาววิรัตน์ มีฤทธิ์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
595. นางสาววิมล โพธิกมล 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
596. นางสาววินัดดา เตชะสุข 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
597. นางสาววิจิตรา บุญตา 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
598. นางสาววานิสสา ใจแสน 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
599. นางสาววัลลี อุ้มเชื้อ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
600. นางสาววราพร หาญชัย 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
601. นางสาววรางคณา แจ้งสูงเนิน 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
602. นางสาววรัญญา พรมศิริ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
603. นางสาววรรณฐกรานต์ แก้วลี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
604. นางสาววรยากร เข็มทอง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
605. นางสาววนิดา พันประสงค์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
606. นางสาวลลิตา วรรณขาว 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
607. นางสาวรุ่งขวัญ สมพงษ์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
608. นางสาวริศรา พิมชะอุ่ม 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
609. นางสาวรัตนาภรณ์ มารยาท 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
610. นางสาวรัชดาภรณ์ ฉิมพินิจ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
611. นางสาวเย็นนภา บุญขาว 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
612. นางสาวยุพรินทร์ มณีวงษ์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
613. นางสาวมุทิตา มานะดี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
614. นางสาวมัลลิกา เคนสี 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
615. นางสาวมนันญา บรรจงพินิจ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
616. นางสาวภัทราพา โพธิ์งาม 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
617. นางสาวภรณ์สุรีย์ ชื่นนิรันดร์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
618. นางสาวฟ้าอุษา จันทร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
619. นางสาวพิมพ์ชนก แสงเพ็ชร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
620. นางสาวพัชราภรณ์ พวงโต 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
621. นางสาวพัชรา นกเล็ก 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
622. นางสาวพนิดา บุ่งวิเศษ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
623. นางสาวผกามาศ คิสารัง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
624. นางสาวปิยะดา ชุ่มชื่น 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
625. นางสาวปัทมวรรณ พื้นผา 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
626. นางสาวปณิตา จุ่นเขียว 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
627. นางสาวเบญจมาศ ง่อนชัย 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
628. นางสาวบุษกร วงศ์จินดา 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
629. นางสาวนุชนาฎ เจแสง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
630. นางสาวนิตยา พลกูล 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
631. นางสาวนันทญา บุษมงคล 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
632. นางสาวนฤมล กลิ่นประหลาด 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
633. นางสาวนพนิต จันหอม 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
634. นางสาวธิดาวรรณ ศรีรักษา 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
635. นางสาวธัญพิชชา ศรีไพโรจน์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
636. นางสาวธัญญารัตน์ เกิดโกยแก้ว 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
637. นางสาวทิพากร อินไชยา 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
638. นางสาวทิพวรรณ สกุลโพน 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
639. นางสาวทวีพร การวงศ์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
640. นางสาวดวงหทัย ศรีกำพล 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
641. นางสาวดรุณี จันทะวัน 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
642. นางสาวดรุณรัตน์ ธรรมพร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
643. นางสาวณัฐวดี ประทีป 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
644. นางสาวณัฐรุจา ศรีสุข 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
645. นางสาวณัฐติยา อินจำรุณ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
646. นางสาวชลธิชา วงศ์ซา 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
647. นางสาวชนิภรณ์ ศรีวิเชียร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
648. นางสาวชนิดา ชมภูวิเศษ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
649. นางสาวชนัญญา มะนู 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
650. นางสาวชนัญชิตา ภูหนองโอง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
651. นางสาวเจนจิรา ฐานะ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
652. นางสาวเจนจิรา เทาศิริ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
653. นางสาวจุฑารัตน์ มีพร 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
654. นางสาวจีรนารฎ แสงกล้า 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
655. นางสาวจิราวรรณ ทองปิว 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
656. นางสาวจิราวดี อินทรีมาศ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
657. นางสาวจิรานันท์ ภูลสวัสดิ์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
658. นางสาวกานต์พิชชา พรมทา 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
659. นางสาวกันตพร ธรรมนาม 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
660. นางสาวกฤติยาภรณ์ โพธิ์วิเศษ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
661. นางสาวกมลชนก ทิพย์สิงห์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
662. นางสาวกนิษฐา รุ่งเลิศ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
663. นางสาวกนกวรรณ อ่ำอ่อน 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
664. นางสาวอารีรัตน์ โสดา 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
665. นางสาวหญิงณดา นามวงค์ 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
666. นางสาวสุวนันท์ เพ็ชร์ทอง 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
667. นางสาวสุทธิกานต์ วรรณทอง 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
668. นางสาวสมหฤทัย ไชยนาแพง 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
669. นางสาวศุภรดา แพบัว 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
670. นางสาววัชราภรณ์ วิวัฒนภัทร์ 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
671. นางสาววริสราภรณ์ ลุนศรี 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
672. นางสาววชิราภรณ์ วรงค์ 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
673. นางสาวลัดดาวรรณ อาวศรี 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
674. นางสาวรัตติรส เนื้อศรี 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
675. นางสาวรัชนี มัคสมาน 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
676. นางสาวรัชดาพร โสพล 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
677. นางสาวเมธายา ก้อนดินจี่ 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
678. นางสาวมณีรัตน์ ดวงสิน 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
679. นางสาวพิมพ์ชนก เฟื่องใย 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
680. นางสาวพิมพกานต์ โจมแก้ว 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
681. นางสาวพสวรรณ์ พิทักษ์วงษ์ 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
682. นางสาวนัฏกานต์ กุลคุรุอนันต์ 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
683. นางสาวนฤมล คงถิ่น 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
684. นางสาวณัฐธญา จุลตี่ 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
685. นางสาวณัชชา บุญขำ 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
686. นางสาวฐิติมา เจริญสอน 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
687. นางสาวเจนจิรา ศรีบัว 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
688. นางสาวจุฑามาศ มีพร 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
689. นางสาวกัณห์ธรี กฤษณัมพก 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
690. นางสาวกัญญกิตติ์ มังคุด 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
691. นางสาวกชนันท์ มาภักดี 18 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท เมืองชัยนาท พระบรมธาตุ เมืองชัยนาท
692. นายพงศ์นรินทร์ แป้นพัด 15 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
693. เด็กชายเดชาพล ทับเพ็ชร์ 13 โรงเรียนพยุหะวิทยา มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
694. เด็กชายนัชพนธ์ ฟักปาน 13 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
695. เด็กชายกิตติณัฎฐ์ เชตุใจ 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
696. เด็กชายวรพรต เชตุใจ 13 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
697. เด็กชายธนธรณ์ คชสาร 12 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
698. เด็กชายวิทวัส สุขหนู 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
699. เด็กชายทักษ์ดนัย กันหา 11 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
700. เด็กชายปนิพนธ์ มากุล 11 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
701. เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองเชื้อ 11 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
702. เด็กชายคุณากร นุ่มน้อย 10 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
703. เด็กชายณัฐภัทร ฟักปาน 10 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
704. เด็กชายปัญจพล ม่วงแป้น 10 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
705. เด็กชายจิรภัทร บัววัฒน์ 10 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
706. เด็กชายชัยยุทธ์ ม่วงแป้น 10 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
707. เด็กชายเจษฎา จันสุวรรณ 10 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
708. เด็กชายอรรถพล เรือนภู่ 9 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
709. เด็กชายธนากร จักกาวิละ 9 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
710. นางสาวกฤตญา โพธิ์หมื่นไวย 16 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
711. เด็กหญิงปัทมพร แตงนนท์ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
712. เด็กหญิงจุฑารัตน์ พันธุ์อุดม 13 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
713. เด็กหญิงทิตยา เส็งระกา 13 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
714. เด็กหญิงศุธารา เงาไพร 12 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
715. เด็กหญิงพัชรมัย บุญจันทร์ 12 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
716. เด็กหญิงมัทวัน ยังทน 11 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
717. เด็กหญิงปณิดา จักกาวิละ 11 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
718. เด็กหญิงรัชนีกร จวงอิน 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
719. เด็กหญิงอรพรรณ ขุนทอง 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๗ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
720. เด็กหญิงกัญญา แตงนนท์ 10 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
721. เด็กหญิงอรพรรณ ม่วงศิลา 10 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
722. เด็กหญิงจันทิมา สิทธิทูล 10 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
723. เด็กหญิงพรวรินทร์ แป้นพัด 10 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
724. เด็กหญิงฐิติพร งามอยู่เจริญ 9 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
725. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองสุ่ม 9 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
726. เด็กหญิงชุติมา มาสอน 9 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
727. เด็กหญิงสุปาณี เงาไพร 9 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
728. เด็กหญิงพัชรพร เมฆชอุ้ม 9 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
729. เด็กหญิงนภัสวรรณ ฉิมพาลี 8 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
730. เด็กหญิงธิดารัตน์ นุ่มน้อย 8 โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์) มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
731. เด็กหญิงกฤษณา หอมมาลัย 8 โรงเรียนวรรรรัตน์ เมืองชัยนาท ใหญ่ มโนรมย์
732. นายโกวิทย์ เกษสาคร 17 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
733. นายอัธฎายุธ ทับนิล 16 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
734. นายสถาพร นกพุ่ม 16 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
735. นายธนกร ใจสงค์ 15 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
736. เด็กชายธีรพล จันตะเภา 14 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
737. เด็กชายภานุพงษ์ เกสร 14 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
738. เด็กชายศุภกฤษ สุเมธโอฬาร 14 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
739. เด็กชายนิติกรณ์ สาแช 14 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
740. เด็กชายอาคม สุขแสง 13 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
741. เด็กชายวรรณชัย เขียวพริก 13 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
742. นางสาวหน่อย พุ่มโต 17 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
743. นางสาวพันทิวา แก้วมโหสถ 16 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
744. นางสาวญาณัจฉรา ศรีพุทธา 15 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
745. เด็กหญิงเกสรา ป้อมจันทร์ 14 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
746. เด็กหญิงรติลักษณ์ ชำโท้ 13 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
747. เด็กหญิงธิติมา แป้นโพธิ์ 13 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
748. เด็กหญิงกัลยรัตน์ สินทรัพย์ 12 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
749. เด็กหญิงนพรัตน์ พะคะพิกุล 12 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
750. เด็กหญิงรัชญา เดชาฐิรโชติ 12 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
751. เด็กหญิงศรัญญา อยู่เขียว 12 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
752. เด็กหญิงจิรนันท์ เผือกสีมา 12 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
753. เด็กหญิงบุญญนันท์ ศรีจันทร์ 12 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
754. เด็กหญิงวรรณภา อินเอี่ยม 12 โรงเรียนสาครพิทยาคม มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
755. นายปกรณ์ เจนเขตการณ์ 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
756. นายพงศ์พิสุทธิ์ สุขคง 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
757. เด็กชายธนวันต์ พุกนวน 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
758. เด็กชายปริญญา ฐานชารี 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
759. เด็กชายไพโรจน์ นพเก้า 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
760. เด็กชายภัทรพล ดำนงค์ 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
761. เด็กชายคุณภาพ จันทร์หิรัญ 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
762. เด็กชายจิรายุส อยู่เย็น 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
763. เด็กชายจิรายุส อ่วมต่าย 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
764. เด็กชายชลธิชา ขวัญพงษ์ดี 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
765. เด็กชายชัยมงคล ทับพูล 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
766. เด็กชายณัฐพงษ์ โตจีน 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
767. เด็กชายธเณศ เกษสาคร 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
768. เด็กชายธีรพล เซียน้อย 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
769. เด็กชายวรากร บุญรอด 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
770. เด็กชายวิชยา ทับรอด 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
771. เด็กชายวิทวัฒน์ แขกอ่อน 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
772. เด็กชายสันธนะ โตตะเภา 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
773. เด็กชายสุรชัย สร้อยศรี 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
774. เด็กชายอนุวัตร์ ดีฉนวน 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
775. เด็กชายจักรกริช ห้อยแดง 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
776. เด็กชายจักริน แสกรุง 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
777. เด็กชายเจษฎา สุขเดช 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
778. เด็กชายธนคร คำเสียง 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
779. เด็กชายธนดล น้อยเลี้ยง 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
780. เด็กชายธนาวุฒิ อินทร์เถื่อน 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
781. เด็กชายธิติ เกนชัยภูมิ 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
782. เด็กชายปฏิภาณ ผาเจริญ 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
783. เด็กชายประดิษฐ เจนเขตการณ์ 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
784. เด็กชายพงษ์นรินทร์ สมบูรณ์ธรรม 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
785. เด็กชายภานุวัฒน์ โตใย 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
786. เด็กชายรัฐธรรมนูญ สุขเดช 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
787. เด็กชายวรภาส พัดดำ 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
788. เด็กชายวรยศ ภู่มณี 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
789. เด็กชายศรัณญ์ กันถาด 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
790. เด็กชายสนธยา โพธิอุลัย 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
791. เด็กชายสุดเขต รอดเหลือ 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
792. เด็กชายสุทธิพงศ์ กล่ำเพ็ง 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
793. นางสุพรรณษา ทองโพธิ์ 33 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
794. นางสาวจารุณี ใจฉ่ำ 31 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
795. นางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีบุญ 27 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
796. ว่าที่ รต.หญิงบุญญาพร น้อยธรรมราช 26 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
797. นางสาวพาฝัน บุญดิษฐ์ 15 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
798. เด็กหญิงเบจวรรณ กวางทอง 14 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
799. เด็กหญิงเจนนิสา บุญเลิศ 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
800. เด็กหญิงปนัดดา เนียมทิพย์ 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
801. เด็กหญิงวริศรา ทองไทย 13 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
802. เด็กหญิงกาญจนา บุญเพ็ชร์ 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
803. เด็กหญิงเกศกนก วารี 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
804. เด็กหญิงณัฎฐา สีสังข์ 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
805. เด็กหญิงตรีเนตร แขกอ่อน 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
806. เด็กหญิงน้ำค้าง สุวรรณไทย 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
807. เด็กหญิงนิพารัตน์ รอดนวล 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
808. เด็กหญิงวันเพ็ญ ปานเรือง 12 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
809. เด็กหญิงบุษกร หัตถ์หาญ 11 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ มโนรมย์ ใหญ่ มโนรมย์
810. นายสำราญ แข็งธัญญกิจ 55 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
811. เด็กชายรัตนะ โสภาสุข 12 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
812. เด็กชายไกรสร เนียมจันทร์ 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
813. เด็กชายอนุสรณ์ พิมเสน 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
814. เด็กชายธัญเทพ ขุนอินทร์ 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
815. เด็กชายนที จันทร์ศรี 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
816. เด็กชายณัฐนนท์ อยู่โต 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
817. เด็กชายสิทธิเดช จู่มา 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
818. เด็กชายกวิน ผลกานนท์ 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
819. เด็กชายคณิน เรือนจันทร์ 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
820. เด็กชายธนาคม มาขำ 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
821. เด็กชายณภัทร จันทร์หอม 9 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
822. เด็กชายจิระพงศ์ มากสิงห์ 9 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
823. เด็กหญิงปนัดดา รุนรุจิ 14 โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
824. เด็กหญิงชลาลัย หาญใจไทย 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
825. เด็กหญิงนิภารัตน์ หรั่งมา 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
826. เด็กหญิงปวีณา ทองแสง 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
827. เด็กหญิงนัฐมล จันทร์วงค์ 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
828. เด็กหญิงดาราวรรณ เกษเวช 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
829. เด็กหญิงพรเพ็ญ เชียงธรรม 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
830. เด็กหญิงธิตินันท์ ไข่กลิ่น 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
831. เด็กชายสิงหา พิมพ์ศรี 10 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
832. เด็กหญิงทานตะวัน อยู่คง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
833. เด็กหญิงชลธิชา อยู่คง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
834. เด็กหญิงพรหมพร ฤทธิเหมาะ 9 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ปากคลองมะขามเฒ่า วัดสิงห์
835. เด็กชายวิศวชิต ขุนตาล 12 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
836. เด็กชายรุงศักดิ์ เนียมใย 12 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
837. เด็กชายมนัส มาคุ้ม 12 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
838. เด็กชายอธิพัฒน์ ขำกร่ำ 12 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
839. เด็กหญิงรวีวรรณ วังจีน 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
840. เด็กหญิงอามีนา ด้วงโพธิ์ 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
841. เด็กหญิงชุติมา โม้เกิด 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
842. เด็กหญิงวันวิสาข์ วิยาสิงข์ 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
843. เด็กชายวีรภัทร ทองน้อย 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
844. เด็กชายปัญจพล ขำดี 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
845. เด็กชายธีรภัทร ผลโต 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
846. เด็กชายปุรชัย วังจีน 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
847. เด็กชายอภินันท์ พุ่มพุทรา 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
848. เด็กชายสืบพงษ์ จูสิงห์ 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
849. เด็กชายรามิล เธียรถาวร 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
850. เด็กหญิงกมลวรรณ อู่อรุณ 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
851. เด็กหญิงปิยฉัตร เนียมใย 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
852. เด็กหญิงสุพิชญา วิชญโฆษิต 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
853. เด็กหญิงลัทธววณ สุ่มพ่วง 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
854. เด็กชายวันชัย คำสิน 11 โรงเรียนวัดดอนตาล วัดสิงห์ ดอนตาล วัดสิงห์
855. นายวรุฒน์ ศรีกรด 15 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
856. นายธนภูมิ หนูตะเภา 15 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
857. เด็กชายณัฐพล อินทร์พันธุ์ 13 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
858. เด็กชายอภิเชษฐ์ เพ็งภู่ 13 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
859. เด็กชายอนุชิต ฉัตรเที่ยง 13 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
860. เด็กชายณัฐพนธ์ กองเพ็ง 13 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
861. เด็กชายสหรัถ หมื่นที 13 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
862. เด็กชายเฉลิมชัย เอี่ยมลออ 12 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
863. เด็กหญิงปริชญา ศรีบุญ 14 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
864. เด็กหญิงอรพิณ ปานคีรี 14 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
865. เด็กหญิงจันทภา กัลพญา 14 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
866. เด็กหญิงทองสร้อย ชุ่มมา 13 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
867. เด็กหญิงบุษกร ยิ้มภูผา 13 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
868. เด็กหญิงไพจิตร ทรงรัฐ 13 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
869. เด็กหญิงปลายฝน บุญชื่น 12 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
870. เด็กหญิงอินทิรา ดีวัน 11 โรงเรียนวัดวังหมัน วัดสิงห์ วังหมัน วัดสิงห์
871. เด็กชายอมรินทร์ แสงศรี 12 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
872. เด็กชายนิรันดร์ รอดรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
873. เด็กหญิงวาสนา มีโพธิ์ 13 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
874. เด็กหญิงศรีวรรณ ปิ่นเทศ 13 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
875. เด็กหญิงวรนุช ทัดเกิด 13 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
876. เด็กหญิงพรวิภา เผือกหนู 13 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
877. เด็กหญิงนารีรัตน์ สงขำ 13 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
878. เด็กหญิงณัฐกิตต์ เพ็ชรนาค 12 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
879. เด็กหญิงภัทราพร รอดรัตน์ 12 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
880. เด็กหญิงธันยพร เผือกหนู 12 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
881. เด็กหญิงสุมิตตา กาญวรนสันติ 11 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
882. เด็กหญิงอรณิชา เพ็งภู่ 11 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา วัดสิงห์ สามัคคีธรรม วัดสิงห์
883. นางสาวมาริสา อินทะเกิด 15 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
884. เด็กชายราเชนทร์ โกมล 13 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
885. เด็กชายณัฐพล นิ่มพญา 12 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
886. เด็กชายชนะชัย ดีวัน 12 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
887. เด็กชายธนาวุฒิ แหยมพา 11 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
888. นางสาวเตือนใจ กิมหงวน 17 โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
889. เด็กหญิงภัทรวิณี ฤทธิสิงห์ 12 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
890. เด็กหญิงสุปรีญา สังประเสริฐ 12 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
891. เด็กหญิงชลธิชา ชูอินทร์ 12 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
892. เด็กหญิงวิยดา สำอางค์ 12 โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
893. เด็กชายพิพัฒพงศ์ มูลละ 10 โรงเรียนบ้านหนองแค วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
894. เด็กชายนภัส บัวเมือง 10 โรงเรียนบ้านหนองแค วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
895. เด็กหญิงมันทนา กงยี่ 11 โรงเรียนบ้านหนองแค วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
896. เด็กหญิงธัญวรัตน์ เขียวศรี 11 โรงเรียนบ้านหนองแค วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
897. เด็กหญิงเบญจมาศ สุขสว่าง 11 โรงเรียนบ้านหนองแค วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
898. เด็กหญิงภัคจิรา สอนเถื่อน 10 โรงเรียนบ้านหนองแค วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
899. เด็กชายนาวิน วงษ์สุวรรณ 12 โรงเรียนบ้านรางจิก หันคา ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
900. เด็กหญิงธิติสรรค์ เอี่ยมกรั่น 12 โรงเรียนบ้านรางจิก หันคา ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
901. นายทรงวิทย์ บัตรสูงเนิน 16 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
902. นายวิทวัส พันตะเภา 15 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
903. เด็กชายนพรัตน์ สุขชื่น 14 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
904. นางสาวศิริลักษณ์ ศรีโสภา 15 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
905. เด็กหญิงณัฐพร นิ่มนวล 14 โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดสิงห์ ราษฎร์สามัคคี วัดสิงห์
906. เด็กชายเจษฎา ฤทธิ์นรา 14 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
907. เด็กชายจักรินทร์ ปิ่นเทศ 13 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
908. เด็กชายจิรวัฒน์ สุขเจริญ 12 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ วัดสิงห์ ปทุมธาราม วัดสิงห์
909. นายกฤษฎา ทองศรี 18 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
910. นายทวีศักดิ์ เบี้ยจั่น 17 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
911. เด็กชายธนพัฒน์ บุญสร้อย 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
912. เด็กชายชลสิทธิ์ นาเสงี่ยม 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
913. เด็กชายอานนท์ ทองอ่ำ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
914. เด็กชายวสุรัตน์ เวสานุชาติ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
915. เด็กชายธวัชัย พลศักดิ์ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
916. เด็กชายธีรเดช เรืองคำ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
917. เด็กชายสาธิน กล่ำทิม 12 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
918. นางสาวญานิศา ศรีกรด 17 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
919. นางสาวศิริรัตน์ ศรีม่วง 16 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
920. นางสาวณัฐสุดา คานทอง 16 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
921. นางสาวกัญเรศ ฉายาเวศ 16 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
922. เด็กหญิงทินารมภ์ สุขสุด 14 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
923. เด็กหญิงน้ำทิพย์ สายสุพรรณ 14 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
924. เด็กหญิงกาญจนา บงเรือน 14 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
925. เด็กหญิงมาณิสรา สมรักษ์ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
926. เด็กหญิงอรกานต์ ปัญโย 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
927. เด็กหญิงกาญจนาพร เมืองแก้ว 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
928. เด็กหญิงชจุฬารัตน์ เอี่ยมละออ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
929. เด็กหญิงชุติมา กิจการ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
930. เด็กหญิงนันนภัสน์ ชูหา 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
931. เด็กหญิงสมิตา โพธิ์ขวาง 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
932. เด็กหญิงอภิญญา ภู่อร่าม 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
933. เด็กหญิงกันติชา มีน้อย 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
934. เด็กหญิงกานต์รวี กันปี 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
935. เด็กหญิงชณิฐดา คลายคำ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
936. เด็กหญิงฐิติยา อินทโชติ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
937. เด็กหญิงฑิตฐิยา อินทโชติ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
938. เด็กหญิงนภัสสร ศรีวิเศษ 13 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
939. เด็กหญิงฐิติมา ฉิมอ้อย 12 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
940. เด็กหญิงชลรฏา มีโพธิ์ 12 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
941. เด็กหญิงพรชิตา อินทร์เสวก 12 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
942. เด็กหญิงมุกตาภา วัฒนเกษกร 12 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
943. เด็กหญิงสโรชา สมสูตร 12 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
944. เด็กหญิงสุภาพร ภิญโญ 12 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
945. เด็กหญิงเสาวคนธ์ โตเงิน 12 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
946. เด็กหญิงปัทมา อินทโชติ 12 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ศรีสโมสร หนองมะโมง
947. เด็กหญิงนันทินี ศรีกรด 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ หนองมะโมง โพธิ์ทอง หนองมะโมง
948. เด็กหญิงวรรณวิศา ดาราโพธิ์ 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์ หนองมะโมง โพธิ์ทอง หนองมะโมง
949. เด็กหญิงสุภาวดี สอนง่าย 12 โรงเรียนบ้านน้ำพุ หนองมะโมง โพธิ์ทอง หนองมะโมง
950. เด็กหญิงศิริวรรณ บุญศิริ 12 โรงเรียนบ้านน้ำพุ หนองมะโมง โพธิ์ทอง หนองมะโมง
951. เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปุณขันธ์ 11 โรงเรียนบ้านน้ำพุ หนองมะโมง โพธิ์ทอง หนองมะโมง
952. เด็กชายชนมน สว่างอารมณ์ 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
953. เด็กชายนิมิตร เย็งประโคน 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
954. เด็กชายองอาจ แก้วเกิด 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
955. เด็กชายสุรเดช ณรงค์มี 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
956. นางสาวภัทรภร จีนเขตกรณ์ 33 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
957. นางสาวพรชนก พินทอง 25 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
958. เด็กหญิงกรรณิการ์ พรหมเบา 13 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
959. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รักท้วม 12 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
960. เด็กหญิงผกามาศ จิ๋วนุช 12 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
961. เด็กหญิงสุนิสา จันดี 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
962. เด็กหญิงมีนา ทะสอน 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
963. เด็กหญิงจิราพร แหลมพรม 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
964. เด็กหญิงรัชนีกร ก้อนทองคำ 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
965. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมืองแก้ว 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
966. เด็กหญิงนริศรา อ่ำยิ้ม 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
967. เด็กหญิงสตรีรัตน์ จิ๋วนุช 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
968. เด็กหญิงมณีรัตน์ อินขำ 11 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
969. เด็กหญิงจริยา ลีจ้อย 10 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
970. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พันธูกระโทก 10 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
971. เด็กหญิงฟาลิดา ปิ่นมณี 10 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
972. เด็กหญิงปิยพร พินโย 10 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
973. เด็กหญิงศศิกานต์ อินขำ 10 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
974. เด็กหญิงรัชนีกร แก้วเทวี 10 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองมะโมง สะพานหิน หนองมะโมง
975. นายวิวัฒนชัย จันทร์วงษ์ษา 15 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) หนองมะโมง หนองเดิ่น หนองมะโมง
976. นายอรรนพ จบศรี 15 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) หนองมะโมง หนองเดิ่น หนองมะโมง
977. เด็กชายเจนจิรา นามบุรี 11 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองฉาง หนองเดิ่น หนองมะโมง
978. นางสาวสายฝน เพิ่มสมบัติ 15 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) หนองมะโมง หนองเดิ่น หนองมะโมง
979. เด็กหญิงแจ่มใส บุบผา 14 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) หนองมะโมง หนองเดิ่น หนองมะโมง
980. เด็กหญิงสุภาวินี สุขแพทย์ 14 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) หนองมะโมง หนองเดิ่น หนองมะโมง
981. เด็กหญิงนภารัตน์ บุญแท้ 14 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) หนองมะโมง หนองเดิ่น หนองมะโมง
982. เด็กหญิงสุจิตรา คงประเสริฐ 13 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) หนองมะโมง หนองเดิ่น หนองมะโมง
983. เด็กหญิงวรรณภา นุชสุ่ม 13 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) หนองมะโมง หนองเดิ่น หนองมะโมง
984. เด็กหญิงกัลญา รุณณี 13 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) หนองมะโมง หนองเดิ่น หนองมะโมง
985. เด็กหญิงจุฑามาส วงษ์วิทยา 10 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองฉาง หนองเดิ่น หนองมะโมง
986. เด็กชายสรวิศ กุณฑลทอง 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
987. เด็กชายพรนิมิตร กังวาน 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
988. เด็กชายขจรศักดิ์ พันธุรอด 12 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
989. เด็กชายณัฐวุฒิ หาญตุ่น 12 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
990. เด็กชายมีชัย ทองยา 12 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
991. เด็กชายดำรงศักดิ์ เชื้อจีน 12 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
992. เด็กชายรณชัย จันทร์ศรี 12 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
993. เด็กชายณัฐวุฒิ เชยชม 10 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
994. นางงามพิศ เพชรวงษ์ดี 51 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
995. นางสาวนันทวี ไหมขาว 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
996. นางสาวณัฐธิดา เถื่อนนก 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
997. นางสาวสุธิตา วงษ์กลม 15 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
998. เด็กหญิงพรนภา ดิษดำ 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
999. เด็กหญิงชรินรัตน์ ระโหฐาน 14 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
1000. เด็กหญิงณัฐวดี จุ้ยแก้ว 13 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
1001. เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไวกสิกรณ์ 13 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
1002. เด็กหญิงนารีญาณ์ วิมล 13 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หนองมะโมง วังน้ำขาว หนองมะโมง
1003. นายสมบัติ คุ่มคุ้ม 40 วัดดอนใหญ่ หนองมะโมง ดอนใหญ่ หนองมะโมง
1004. นายชัยพร เปิ้นปัญญา 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1005. นายชนาภัทร อินชา 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1006. นายวรากร ศรีเมฆ 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1007. นายธนธรณ์ โอรักษ์ 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1008. นายณัฐวุฒิ พิมพ์มั่น 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1009. เด็กชายเดชาพล กลมเกลี้ยง 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1010. เด็กชายชินสกุล จันทพันธ์ 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1011. เด็กชายดนุพล ศิริเมร์ 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1012. เด็กชายพิชชากร บุญปก 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1013. เด็กชายกฤษดา ประทุมมาลี 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1014. เด็กชายพชรพล ดี้จริญรุ่ง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1015. เด็กชายวชิระ นาคโพธิ์ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1016. เด็กชายเจษฎากร เทียนเกตุ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1017. เด็กชายผดุงเดช บุญเงิน 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1018. เด็กชายอานนท์ ลาโภ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1019. เด็กชายชนัญชา ขาวจันทร์ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1020. เด็กชายณัชพล คงเปีย 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1021. เด็กชายธนพงษ์ ศรีทองธรรม 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1022. เด็กชายพงษกร พลสอน 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1023. เด็กชายภูริวัจน์ รุ่งเลิศอริยวุฒิ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1024. เด็กชายชาตกานต์ โบสถ์แก้ว 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1025. เด็กชายพงศ์พิชิต กาฬภักดี 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1026. เด็กชายนครินทร์ ช้างจันทร์ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1027. เด็กชายธีรศักดิ์ แหวนทองคำ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1028. เด็กชายวีรภัทร ปานดวง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1029. เด็กชายจิรายุ สีวันนา 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1030. เด็กชายณัชพล ทะเวผล 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1031. เด็กชายธีรภัทร ฤทธิโชติ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1032. เด็กชายสิทธิชัย มงคลเมฆ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1033. เด็กชายบริพัตร บุญไกรภาคย์ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1034. เด็กชายปรีชา รัตนมงคล 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1035. เด็กชายสุเมธ ไกรรอด 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1036. เด็กชายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1037. เด็กชายวัชรินทร์ บริบูรณ์ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1038. เด็กชายธนพงษ์ จารุศิริ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1039. เด็กชายสุเมธ แตงทอง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1040. เด็กชายณรงค์สรร พรมรังสี 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1041. เด็กชายยงกิต แพ่งสภา 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1042. เด็กชายศุภกร ชูนาม 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1043. เด็กชายจิรานุวัฒน์ บุญรวม 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1044. เด็กชายไชยวัฒน์ กลมเกลี้ยง 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1045. เด็กชายจักรพล ดีประสิทธิ์ 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1046. เด็กชายศภวิชญ์ วงศ์วิลาศ 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1047. นางสาวธาริณี มัดม่วม 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1048. นางสาวน้ำหอม เดชอุดมสุทธิ์ 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1049. นางสาวสุธัญญา เปียจันทร์ 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1050. นางสาวชลิดา การภักดี 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1051. นางสาวชลาลัย สุงรุ่ง 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1052. นางสาวกนกวรรณ วังทอง 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1053. นางสาวเมธาพร ภูฆัง 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1054. นางสาววาสนา ทาเอื้อ 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1055. นางสาวพรชนก อยู่ศรี 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1056. นางสาวสุนันทา ขำกล่ำ 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1057. นางสาวกิตติญา กิตเกตุ 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1058. นางสาวมณฑาทิพย์ เพ็งผล 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1059. นางสาวสุกัญญา หัตถกร 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1060. นางสาวจุฑามาศ คำเมือง 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1061. นางสาวพรธีรา ปิยะปัญญาพงษ์ 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1062. นางสาวนภสร น้ำจันทร์ 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1063. นางสาววิภาพร จันทร์แจ้ง 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1064. นางสาวพิมพกานต์ การภักดี 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1065. เด็กหญิงญานิกา บุญยิ่ง 14 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1066. เด็กหญิงลัดดา เฉลิมชัย 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1067. เด็กหญิงประภัสสร ปิ่นเอก 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1068. เด็กหญิงณัฐริกา บางเอี่ยม 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1069. เด็กหญิงอุมาพร คำแผง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1070. เด็กหญิงศิริรัตน์ ล้ออร่าม 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1071. เด็กหญิงเปรมฤทัย อ่ำทิ่ม 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1072. เด็กหญิงกานต์ธิดา หอมยามเย็น 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1073. เด็กหญิงพรรณปพร วิทยวราวัฒน์ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1074. เด็กหญิงจงกลนี ไกรเพ็ชร 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1075. เด็กหญิงต้องตา เผือกเพ็ง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1076. เด็กหญิงสุภาวรินทร์ กองบุญมา 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1077. เด็กหญิงกนกวรรณ ฟองศรีจันทร์ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1078. เด็กหญิงปนัดดา บึงอ้อ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1079. เด็กหญิงสุวัจนี คงต่าย 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1080. เด็กหญิงชุติมา สุขศรี 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1081. เด็กหญิงดาราพันธ์ รอดสถิตย์ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1082. เด็กหญิงพัสภรณ์ อึ๊งอุษา 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1083. เด็กหญิงวัสสิกา เพ็งสวย 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1084. เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญช่วย 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1085. เด็กหญิงวราพร จันชื่น 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1086. เด็กหญิงสิราวรรณ มงคล 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1087. เด็กหญิงกษมา ศรีเดช 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1088. เด็กหญิงชลธิชา กองแก้ว 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1089. เด็กหญิงเกวลี ทาเอื้อ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1090. เด็กหญิงกนกวรรณ การภักดี 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1091. เด็กหญิงสิรีธร พวงทอง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1092. เด็กหญิงณัฏฐา เทียนกร 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1093. เด็กหญิงรณพร นิลทับ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1094. เด็กหญิงสุภัสสร น้อยประทุมมา 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1095. เด็กหญิงจันทิมา นาคแจ้ง 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1096. เด็กหญิงดารารัศมี จันทร์หอม 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1097. เด็กหญิงอธิชา แซ่ฮ้อ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1098. เด็กหญิงศศิวิมล เย็นสุวรรณ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1099. เด็กหญิงวิภาวี ขำดี 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1100. เด็กหญิงอโนชา โฉมเชิด 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1101. เด็กหญิงสโรชา พูลเพิ่ม 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1102. เด็กหญิงปาริฉัตร ชาวม่วงขวัญ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1103. เด็กหญิงรจนา อาจกล้า 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1104. เด็กหญิงมัณทนา จันทศรี 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1105. เด็กหญิงนันทินี กลีบนิล 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1106. เด็กหญิงกาญจนา พึ่งสุข 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1107. เด็กหญิงกมลวรรณ พูลสวัสดิ์ 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1108. เด็กหญิงอมรรัตน์ เรืองสังข์ 13 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1109. เด็กหญิงเมธาพร ช้างบุญมี 12 โรงเรียนหันคาพิทยาคม หันคา เทพหิรัณย์ หันคา
1110. เด็กชายภาณุ แจ่มจ่าย 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1111. เด็กชายสมศีล คำแผง 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1112. เด็กชายผริตเดช พลับพลึงศรี 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1113. เด็กชายณัฐนันท์ สาริยา 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1114. เด็กชายนัฑกร สีวันนา 12 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1115. เด็กชายศุขพสิษฐ์ นักกรองดี 11 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1116. เด็กชายวีรสิทธิ์ ปานแม้น 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1117. เด็กชายชัชวาลย์ ปานแม้น 9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1118. เด็กชายเจษฎาพร เข็มเงิน 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1119. เด็กหญิงวรรณษา ลิลา 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1120. เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเงิน 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1121. เด็กหญิงดารารัตน์ อินชา 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1122. เด็กหญิงวราพร บุญผึ้ง 9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1123. เด็กหญิงจิรประภา นำพา 9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1124. เด็กหญิงวริยา นาคสังข์ 9 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1125. เด็กหญิงนันทิยา โฉมเชิด 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1126. เด็กชายสุทธิพงษ์ ปทุมสูตร 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1127. เด็กชายธนวัฒน์ นาคแจ้ง 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1128. เด็กชายธเนศ มาโต 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1129. เด็กชายวสุเทพ ปุ่นสี 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1130. เด็กหญิงกฤษณา สุขีพันธ์ 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1131. เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเมือง 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1132. เด็กหญิงธิดารัตน์ โฉมเชิด 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1133. เด็กหญิงณัฐชยา โพธิ์รอก 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1134. เด็กหญิงภูมรี เปรมทอง 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1135. เด็กหญิงปนัดดา เวียงอินทร์ 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1136. เด็กหญิงธันยพร น้ำทิพย์ 10 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1137. เด็กหญิงกมลชนก นิลทับ 9 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1138. เด็กหญิงมนทกานติ์ ภูษิต 9 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1139. เด็กหญิงจุทามาศ แสนสุข 9 โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1140. เด็กชายประกาศิต น้อยประทุมมา 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1141. เด็กชายธนาคม หอมยามเย็น 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1142. เด็กชายอธิป ไทยรัตนกุล 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1143. เด็กชายธีรภัทร ทุเรียน 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1144. เด็กชายพรทน เยาวขันธ์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1145. เด็กชายณัฐพงศ์ ยืนยงพงศ์เสรี 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1146. เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1147. เด็กชายณพล คำสงค์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1148. เด็กชายจีรภัทร ชิดไทย 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1149. เด็กชายธเนตร ลาโภ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1150. เด็กชายปุณวัฒน์ อุ่นปานทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1151. เด็กชายวีรชาติ ดวงทาทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1152. เด็กชายนรวิชญ์ จันชื่น 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1153. เด็กชายวิศวกร ก้อนทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1154. เด็กชายณัฐวัฒน์ เต็งมิ่ง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1155. เด็กชายณภัตร์ สุขพุ่ม 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1156. เด็กชายทินกร อินทร์ทองคุ้ม 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1157. เด็กชายอริญชัย พรมมา 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1158. เด็กชายสุนทร แซ่ฮ้อ 11 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1159. เด็กชายวุฒิพงศ์ ยมกาล 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1160. เด็กชายณัฐสิทธิ์ เงินมา 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1161. เด็กชายพุทธิคุณ คุ้มเฟื่อง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1162. เด็กชายพชร แตงงาม 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1163. เด็กชายชินภัทร จุ้ยเปี่ยม 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1164. เด็กชายธนภัทร ศุภราภรณ์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1165. เด็กชายธนวุฒิ สุทาวา 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1166. เด็กชายจิรายุ ขันนาค 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1167. เด็กชายนนทพัทธ์ คูสุวรรณ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1168. เด็กชายจักรกฤษณ์ ใจเย็น 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1169. เด็กชายอัฐพล หอมยามเย็น 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1170. เด็กชายคุณากร สังข์ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1171. เด็กชายภูวเมศร์ เปี่ยมเสน 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1172. เด็กชายภูวมินทร์ เปี่ยมเสน 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1173. เด็กชายศุภณัฐ น้อยสุภา 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1174. เด็กชายนภดล ทรัพย์ประดิษฐ์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1175. เด็กชายธวัช ชัยมีแรง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1176. เด็กชายณวพงษ์ กลิ่นขำ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1177. เด็กชายสุกฤษฎิ์ ลำเพ็ง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1178. เด็กชายชัยนันท์ พึ่งพวก 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1179. เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยทวีวงศ์สกุล 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1180. เด็กชายเอกอธิป บุญยะคงรัตน์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1181. เด็กชายชนะโชติ ไชยทวีวงศ์สกุล 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1182. เด็กชายสิรภัทร นาเอก 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1183. เด็กชายกฤษฎา มิ่งสกุล 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1184. เด็กชายชัชญา ดีเสมอ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1185. เด็กชายวรรธนัย จุรพระ 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1186. เด็กชายพิเชษฐ์ มากคง 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1187. เด็กชายพงศกร วงษ์สมกลืน 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1188. เด็กชายเฉลิมวงศ์ พงษ์ลิขิตพัฒน์ 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1189. เด็กชายกิตติภูมิ มิ่งสกุล 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1190. เด็กชายภควันต์ คูสุวรรณ 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1191. เด็กชายวีรภัทร อ่อนแสง 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1192. เด็กชายณัฐธิพงษ์ พรหมชาติ 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1193. เด็กชายศุภวิชญ์ ชุ่มมา 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1194. เด็กชายหาญกล้า พวงอินทร์ 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1195. เด็กชายพงศกร มณฑา 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1196. เด็กชายกิติพัฒน์ ขลิบทอง 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1197. เด็กหญิงณัชชา มาศมัณฑนะ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1198. เด็กหญิงชาญชาดา คำชู 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1199. เด็กหญิงกัญญาพัชร์ คุ้มช้าง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1200. เด็กหญิงศิริลักษณ์ โตบัว 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1201. เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภูษิตาภรณ์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1202. เด็กหญิงทักษพร ธนีมาตร 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1203. เด็กหญิงศศิวิมล กิจธร 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1204. เด็กหญิงวิชญาพร โฉมเชิด 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1205. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ นามเข็มเพ็ชร 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1206. เด็กหญิงพรหมพร โฉมจันทร์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1207. เด็กหญิงชฎาพร มุ่ยโสด 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1208. เด็กหญิงวรรณวิษา รุ่งเรือง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1209. เด็กหญิงชนารดี คำหอม 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1210. เด็กหญิงประภัสสร โอรักษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1211. เด็กหญิงกัลยา อึ๊งอุษา 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1212. เด็กหญิงกมรวรรณ แก้วแต้ม 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1213. เด็กหญิงสิรีธร กลิ่นทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1214. เด็กหญิงนมัสการ คำสุภาพ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1215. เด็กหญิงพัชรพร ทับวงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1216. เด็กหญิงแววตา ศิริเขิน 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1217. เด็กหญิงกานต์พิชา กลัดเงิน 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1218. เด็กหญิงสุธิรา สุริวงศ์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1219. เด็กหญิงสวรส ปานเลิศ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1220. เด็กหญิงมุทิตา เถื่อนไพร 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1221. เด็กหญิงสุธาสินี พุ่มพวง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1222. เด็กหญิงวรัญญา พุฒจันทึก 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1223. เด็กหญิงเกศกนก ทัศเกตุ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1224. เด็กหญิงผกามาศ ภูนนทา 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1225. เด็กหญิงสุภัสสร สุริยะเลิศ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1226. เด็กหญิงธัญญ์นรี ยิ่งวัชร์กุล 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1227. เด็กหญิงกนกวรรณ เดชมานนท์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1228. เด็กหญิงวริษฐา แก้วสาแสน 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1229. เด็กหญิงศุภกานต์ คุ้มด้วง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1230. เด็กหญิงณัชชา กลัดล้อม 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1231. เด็กหญิงสุวิชาดา หอมยามเย็น 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1232. เด็กหญิงนัตช์กรวรรณ โชคอำนวยสาร 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1233. เด็กหญิงสรวงสุดา กุมสติ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1234. เด็กหญิงณิธาภัทร วงศ์สัมพันธ์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1235. เด็กหญิงศุภากร น้อยสมทรัพย์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1236. เด็กหญิงโสภิตนภา อินทร์อ่อนวงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1237. เด็กหญิงณัฐวดี นิลฟัก 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1238. เด็กหญิงวลัยพรรณ ศรีเดช 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1239. เด็กหญิงสมิตานัน แตนิล 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1240. เด็กหญิงวรินธิรา หมวกทอง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1241. เด็กหญิงสริตา โฉมเชิด 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1242. เด็กหญิงชไมพร อ่อนคำ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1243. เด็กหญิงอภิญญา อุดมพรพิทักษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1244. เด็กหญิงนริศรา มูลทา 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1245. เด็กหญิงปรานวาด สุจริต 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1246. เด็กหญิงวันวิสา เต็งมิ่ง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1247. เด็กหญิงณัฏฐา อินสว่าง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1248. เด็กหญิงสุนิสา วารีนิล 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1249. เด็กหญิงสุภานัน ป้อมแสง 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1250. เด็กหญิงวนิดา สิมลี 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1251. เด็กหญิงวรวรรณ อิ่มวุฒิกุล 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1252. เด็กหญิงภัทรวดี คำหอมกุล 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1253. เด็กหญิงแพรวา ศิริเขิน 10 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1254. เด็กหญิงอุรัสยา สุขแสนนาน 9 โรงเรียนอนุบาลหันคา หันคา ราษฎร์ศรัทธาราม หันคา
1255. เด็กหญิงธนิยะ ปัสสา 10 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1256. เด็กหญิงณัฐนันท์ ป้อมแย้ม 10 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1257. เด็กชายวิทยา วันอิน 12 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1258. เด็กชายฉัตรมงคล จ้อยชู 11 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1259. เด็กชายกวีพงษ์ เปี่ยมสิน 11 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1260. เด็กชายประสิทธ์ สิงห์พันธ์บ่วง 11 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1261. เด็กชายโอมกิจ โอรักษ์ 11 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1262. เด็กชายเดชณรงค์ฤทธิ์ คงดี 11 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1263. เด็กชายอิทธิพล นาคสังข์ 9 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1264. เด็กชายยิ่งยงค์ บัวมา 9 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1265. เด็กหญิงหทัยภัทร กาฬภักดี 10 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1266. เด็กหญิงนภัลวรรณ คงเกลี้ยง 10 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1267. เด็กหญิงนุจรี มนณีกรรณ์ 9 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1268. เด็กหญิงดรีม จัมเชียน 9 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1269. เด็กหญิงอมรรัตน์ โพธิ์กลอง 9 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1270. เด็กหญิงภัทรวดี นาคสังค์ 9 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1271. เด็กหญิงธิดาทิพย์ ลิ้มบุญเจริญ 9 โรงเรียนวัดประชุมธรรมฯ หันคา ประชุมธรรม หันคา
1272. เด็กชายนันทวัฒน์ สิงการะ 11 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส หันคา พิชัยนาวาส หันคา
1273. เด็กชายนราธร ขำกล่ำ 11 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส หันคา พิชัยนาวาส หันคา
1274. เด็กชายพัสกร จันวิลา 9 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส หันคา พิชัยนาวาส หันคา
1275. เด็กชายอานนท์ พึ่งแย้ม 9 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส หันคา พิชัยนาวาส หันคา
1276. เด็กหญิงสุภัตทรา ชื่นรำพันธ์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส หันคา พิชัยนาวาส หันคา
1277. เด็กหญิงพีรยา บุตรสงเคราะห์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส หันคา พิชัยนาวาส หันคา
1278. เด็กหญิงชุติมณฑ์ ชื่นทอง 9 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส หันคา พิชัยนาวาส หันคา
1279. เด็กหญิงสโรชินี แจ้งดี 9 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส หันคา พิชัยนาวาส หันคา
1280. เด็กหญิงดวงกมล เผือกผ่อง 9 โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส หันคา พิชัยนาวาส หันคา
1281. เด็กชายอนันต์ อุ่มแสง 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1282. เด็กชายศิขรินทร์ คล้ายสอน 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1283. เด็กชายจีระศักดิ์ คงกระพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1284. เด็กชายศิลา พลเรือน 11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1285. เด็กชายวรากร มีโพธิ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1286. เด็กชายวรายุส มีโพธิ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1287. เด็กชายธนกร จันชัง 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1288. เด็กหญิงอรัญญา ท้าวสนิท 11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1289. เด็กหญิงสุนันทา ทับนิล 11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1290. เด็กหญิงเนตรนภา เทพารักษ์ 11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1291. เด็กหญิงภณิดา โนนนอก 11 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1292. เด็กหญิงศิริรัตน์ สิทธิอินทร์ 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1293. เด็กหญิงวิภาวี ศรีจีน 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1294. เด็กหญิงเกศสุดา โสภา 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1295. เด็กหญิงดวงฤทัย พูลเหลือ 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1296. เด็กหญิงเพชรนภา สีทองอ่อน 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1297. เด็กหญิงณัฐนิชา อินสว่าง 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1298. เด็กหญิงแวววรรณ เหมสุวรรณ 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1299. เด็กหญิงนพรัตน์ จันอินท์ 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1300. เด็กหญิงโสภา เภรีวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1301. เด็กหญิงอารยา ม่วงพันธ์ 9 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1302. เด็กหญิงอรปรียา เอี่ยมจุ้ย 9 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1303. เด็กหญิงชรัมพร ปั้นปัญญา 9 โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หันคา หนองอ้ายสาม หันคา
1304. เด็กชายนพดล จันทร์เชี่ยน 13 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
1305. เด็กชายนพดล นักผูก 13 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
1306. เด็กชายชเลศวร แพเขียว 13 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
1307. เด็กชายอภิวัฒน์ คำแก้ว 13 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
1308. นางสาวอรอนงค์ เอี่ยมจุ้ย 15 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
1309. นางสาวดวงฤทัย บัวบุตร 15 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
1310. เด็กหญิงศศิธร ทั่งทอง 13 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
1311. เด็กหญิงวันวิพา สนธิรักษ์ 13 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
1312. เด็กหญิงอรตี ศรีศักดา 12 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ หันคา เด่นใหญ่ หันคา
1313. เด็กชายคมสัน ชีพนุรัตน์ 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1314. เด็กชายวรินทร กลิ่นถือศิลป์ 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1315. เด็กชายวุฒิชัย ปานทิพย์ 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1316. เด็กชายมงคลชัย แรมปัดชา 10 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1317. เด็กหญิงนภัสสร เต็งมิ่ง 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1318. เด็กหญิงนัฐธิดา ชัยยะ 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1319. เด็กหญิงพรพรรณ เต็งมิ่ง 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1320. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คงสระบุตร 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1321. เด็กหญิงวารินทร์ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1322. เด็กหญิงสุภาพร พานิช 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1323. เด็กหญิงอรเตชิษฐ์ โอรักษ์ 12 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1324. เด็กหญิงกนกภรณ์ ทิพย์สิงห์ 11 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1325. เด็กหญิงจรัญยา นาคทัพ 11 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1326. เด็กหญิงสุภัค วัฒนรัตน์ 11 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1327. เด็กหญิงยุพดี แก่นที 10 โรงเรียนวัดคลองธรรม หันคา คลองธรรม หันคา
1328. นายศุภณัฏฐ์ ชุ่มสุวรรณชัย 28 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1329. เด็กชายวัชรินทร์ ฟักขาว 9 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1330. เด็กชายวัศพล เผือกเพ็ง 9 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1331. นางเถริกา โพธิ์เพ็ชร์ 36 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1332. นางสาวภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต 32 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1333. เด็กหญิงอนงค์ สุ่มนิ่ม 10 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1334. เด็กหญิงมณฑิตา ขาวเงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1335. เด็กหญิงภาพิมล อุทัศน์ 10 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1336. เด็กหญิงกมลชนก เปียจันทร์ 9 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1337. เด็กหญิงเกศินี อยู่โต 9 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1338. เด็กหญิงสุภาพร รอบรู้ 9 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1339. เด็กหญิงปาริชาติ พึ่งงาม 9 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1340. เด็กหญิงจิตราภรณ์ ศรีวรรณา 8 โรงเรียนบ้านหนองต่อ หันคา ราษฎร์บำรุง หันคา
1341. เด็กชายวัฒนะ กี่วเนียม 12 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1342. เด็กชายวินัย ม่วงพูล 12 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1343. เด็กชายธนภัทร คล่องแคล่ว 11 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1344. เด็กชายวุฒิชัย สละอุทัย 11 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1345. เด็กหญิงฐานิก ศรีสุข 11 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1346. เด็กหญิงภัทรกันย์ หลำดี 11 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1347. เด็กชายวิทยา บัววสา 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1348. เด็กชายอาชานัย มีโพธิ์ 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1349. เด็กชายกิตติศักดิ์ ชินพรมมา 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1350. เด็กชายจีรพันธ์ ประสาทเกตุ 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1351. เด็กชายเจษฎากร สุเยาว์ 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1352. เด็กชายสุวพัชร ออมสิน 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1353. เด็กชายเพชร กาฬภักดี 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1354. เด็กชายพงศ์ศิริ สุเยาว์ 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1355. เด็กชายพิพัฒน์ ศรียา 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1356. เด็กชายวีรพัฒน์ นามโฮ 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1357. เด็กชายสรวิศ สิงห์สู่ 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1358. เด็กหญิงกัญญารัตน์ กัญญาคำ 11 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1359. เด็กหญิงทิพย์ลดา ทิพมารณ์ 11 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1360. เด็กหญิงอมรรัตน์ อุตอามาตร์ 11 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1361. เด็กหญิงกิดติกา นิ่ม่วงค์ 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1362. เด็กหญิงเพียงฟ้า ทั่งทอง 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1363. เด็กหญิงพัดชา บัวขาว 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1364. เด็กหญิงทิพาพร ราศี 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1365. เด็กหญิงฐิติมา ปิ่นเมือง 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1366. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีกกโพธิ์ 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1367. เด็กหญิงสุจิตตา อ่อนศิริ 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1368. เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยระแหง 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1369. เด็กหญิงชนัฐติการณ์ นวลน้อย 10 โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ หันคา ท่าโบสถ์ หันคา
1370. เด็กชายทศพล น้ำแก้ว 10 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
1371. เด็กชายธีระศักดิ์ ทั่งทอง 10 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
1372. เด็กหญิงสุธาสินี เอี่ยมชื่น 11 โรงเรียนบ้านสระแก้ว หันคา สระแก้ว หันคา
1373. เด็กชายณัฐภาค อิ่มน้อย 11 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หันคา ศรีเจริญธรรม หันคา
1374. เด็กชายพิพัฒน์ เซ่งเซียน 10 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หันคา ศรีเจริญธรรม หันคา
1375. เด็กชายวิทวัส จันทร์ลอย 10 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หันคา ศรีเจริญธรรม หันคา
1376. เด็กชายธีรภัทร์ ใจเอม 10 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หันคา ศรีเจริญธรรม หันคา
1377. เด็กหญิงวรัญญา อินทร์ชำนาญ 10 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หันคา ศรีเจริญธรรม หันคา
1378. เด็กหญิงกนกวรรณ พักสุวรรณ์ 9 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หันคา ศรีเจริญธรรม หันคา
1379. เด็กหญิงกนกวรรณ เที่ยงธรรม 9 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หันคา ศรีเจริญธรรม หันคา
1380. เด็กหญิงสุหรรษา เพ็ชรจั่น 9 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หันคา ศรีเจริญธรรม หันคา
1381. เด็กหญิงธวัลรัตน์ พูลเหลือ 9 โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หันคา ศรีเจริญธรรม หันคา
1382. เด็กชายเจริญทรัพย์ บุญมี 12 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1383. เด็กชายธนวันต์ กลิ่นถือศิลป์ 12 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1384. เด็กชายพลวัฒน์ วัฒนะ 12 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1385. เด็กชายธนายุต คำศรี 11 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1386. เด็กหญิงสิราวรรณ สุวรรณวัจนา 12 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1387. เด็กหญิงอริศรา ศรียา 12 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1388. เด็กชายภาณุวัฒน์ สีวิชาสร้อย 11 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1389. เด็กหญิงทิตยา เอี่ยมสำอางค์ 11 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1390. เด็กหญิงธัญจิรา จุ้มอังวะ 11 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1391. เด็กหญิงรัตติยากร มารักษา 11 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1392. เด็กหญิงราชาวดี ทองอ่อน 10 โรงเรียนวัดคลองเกษม หันคา คลองเกษม หันคา
1393. เด็กชายกิตติศักดิ์ สมใจเพ็ง 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1394. เด็กชายณัฐพล เนตรพัตร์ 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1395. เด็กชายฉัตริน คมคาย 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1396. เด็กชายกัมพล มั่นเติม 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1397. เด็กชายสุรพรรณ อินสุ่ม 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1398. เด็กชายวัชรินทร์ เกื้อสกุล 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1399. เด็กชายปริญญา การถาง 12 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1400. เด็กชายวีรวัฒน์ โมกล้า 12 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1401. เด็กชายนภัส สนอ่วม 12 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1402. นางสาววิภาดา สงล่า 15 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1403. เด็กหญิงธนศวรรย์ คำสุภาพ 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1404. เด็กหญิงปัณรส เอี่ยมพุฒ 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1405. เด็กหญิงแสงตะวัน สืบสีมา 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1406. เด็กหญิงมธุรินทิพย์ รุ่งกิจนุกูล 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1407. เด็กหญิงวรัญญา พายพัตร 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1408. เด็กหญิงสุธัญญา แก้วศรี 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1409. เด็กหญิงณัฐฑิมา นนทขาม 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1410. เด็กหญิงมนฑกานติ์ คำตีบ 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1411. เด็กหญิงชนาพร ดีกระจ่าง 14 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1412. เด็กหญิงนฤมล ดวงดี 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1413. เด็กหญิงอรวรรณ อยู่ยอด 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1414. เด็กหญิงอมรรัตน์ พวงนิล 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1415. เด็กหญิงศิริพร ดอกกุหลาบ 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1416. เด็กหญิงชณัฐดา ไทยทศวงษ์ 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1417. เด็กหญิงญานิกา สุขสวัสดิ์ 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1418. เด็กหญิงวาสิตา วอเพชร 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1419. เด็กหญิงอารียา ยี่ชัย 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1420. เด็กหญิงสุชานันท์ ขันทธรรม 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1421. เด็กหญิงโสภณัฐ โพธิ์กุล 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1422. เด็กหญิงสิราวรรณ อินสุ่ม 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1423. เด็กหญิงธัญจิรา ภักดีรักษ์ 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1424. เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองเจริญ 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1425. เด็กหญิงพัชรมัย อยู่พรม 13 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1426. เด็กหญิงรัชนีกร งามขำ 12 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1427. เด็กหญิงนริศรา แก้วแพทย์ 12 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1428. เด็กหญิงอสมา ทิพรักษ์ 12 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1429. เด็กหญิงบุญยานุช ใจแสน 12 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1430. เด็กหญิงปัทมพร พลายเปีย 12 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1431. เด็กหญิงนริศรา ผิวเณร 12 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา บ้านใหม่สิริวัฒนาราม หันคา
1432. เด็กชายสุทธิพงศ์ แจ่มใส 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1433. เด็กชายศุภกร พิมหนู 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1434. เด็กชายศุภฤกษ์ ชนะพาล 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1435. เด็กชายสิทธิโชค คงแจ่มใส 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1436. เด็กหญิงกมลชนก โฉมแก้ว 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1437. เด็กชายกฤติน มณีโชติ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1438. เด็กชายกีรติ สีกล้า 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1439. เด็กชายจิรภัทร ศรีวิเชียร 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1440. เด็กชายฉัตริน สนเจียม 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1441. เด็กชายณภัทร สุขผล 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1442. เด็กชายต้นตุลา รุ่งโรจน์ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1443. เด็กชายธนวุฒิ เมฆขยาย 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1444. เด็กชายนิติวัฒน์ นาคสาย 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1445. เด็กชายภูษณ กล่อมเอี่ยม 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1446. เด็กชายมนต์ชัย โพธิ์ไทร 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1447. เด็กชายยศพร สุวรรณรัตนกิจ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1448. เด็กชายยศภวิล บุญประดิษฐ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1449. เด็กชายยศวัต สุวรรณรัตนกิจ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1450. เด็กชายรัฐธรรมนูญ บุญชู 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1451. เด็กชายวัฒณพงษ์ วัดคำ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1452. เด็กชายสิรภพ แจ่มหม้อ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1453. เด็กชายรัฐศาสาตร์ หว้ากลาง 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1454. เด็กชายฐนวรษธญ์ สาลีพัฒนผล 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1455. เด็กชายณัฐธพล ใจแสน 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1456. เด็กชายณัฐพล ศรประจักร์ชัย 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1457. เด็กชายทวีศักดิ์ ศาคเรศ 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1458. เด็กชายทวีศักดิ์ เถาทิพย์ 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1459. เด็กชายธนาคม ยอดดำเนิน 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1460. เด็กชายพลพิพัฒน์ เสือน้อย 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1461. เด็กชายพิมพ์รพี พรมฮวด 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1462. เด็กชายสิทธิพงษ์ เมฆกระจาย 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1463. เด็กชายหฤษฎ์ บัวชื่น 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1464. เด็กหญิงสิรีธร วงทองดี 12 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1465. เด็กหญิงชุติรัตน์ ประทุมวัล 11 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1466. เด็กหญิงกัญญาพัชร กิ่งทอง 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1467. เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิ์พันธ์ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1468. เด็กหญิงกาญจนา เมฆเขียว 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1469. เด็กหญิงกีรัตยา กิจชัยสกุลฤทธิ์ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1470. เด็กหญิงจันทกานต์ จันทร์อินทร์ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1471. เด็กหญิงจุฑารัตน สีทอง 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1472. เด็กหญิงชุติมา เพ็งหมื่นราช 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1473. เด็กหญิงฐิตาพร เสนาใน 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1474. เด็กหญิงณัฐจิตรา วรรณพงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1475. เด็กหญิงธัญญารัตน์ เที่ยงอินทร์ 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1476. เด็กหญิงปัทมา เนียมทอง 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1477. เด็กหญิงอริสรา ทั่งทอง 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1478. เด็กหญิงไอรดา มาลัย 10 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1479. เด็กหญิงกมลชนก อ่อนฉ่ำ 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1480. เด็กหญิงกิ่งกมล อยู่ยอด 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1481. เด็กหญิงเขมจิรา จงภักดี 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1482. เด็กหญิงฐิติมา นะรากูล 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1483. เด็กหญิงณฐวรรณ ใจแสน 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1484. เด็กหญิงนิรัชพร ขาวเงิน 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1485. เด็กหญิงเบญญาภา เอมอ่อง 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1486. เด็กหญิงปวริศา เงาวัฒนาประทีป 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1487. เด็กหญิงปวิชญา เงาวัฒนาประทีป 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1488. เด็กหญิงพีรยา ณ สายบุรี 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1489. เด็กหญิงมนัสวีร์ ม่วงพันธ์ 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1490. เด็กหญิงมาติกา ทัพทวี 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1491. เด็กหญิงวิชญาพร น้อยนิ่ม 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1492. เด็กหญิงวีนัส ผ่องผึ้ง 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1493. เด็กหญิงศรัญญา อ่อนแดง 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1494. เด็กหญิงศรัณยา ศรีวันนา 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1495. เด็กหญิงศศิมา พลเล็ก 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1496. เด็กหญิงสิริกร อยู่สำลี 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1497. เด็กหญิงสุดารัตน์ มาโต 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1498. เด็กหญิงอรไพลิน ชายศรี 9 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร หันคา ทับขี้เหล็ก หันคา
1499. เด็กชายนพรัตน์ ใหม่หลำ 10 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1500. เด็กชายวสันต์ สายแวว 9 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1501. เด็กหญิงพัทธนันท์ พุ่มพุทรา 10 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1502. เด็กหญิงปัทมวรรณ พ่วงเจียม 10 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1503. เด็กหญิงปวีณสุดา ทองเรือนดี 10 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1504. เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วศรี 10 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1505. เด็กหญิงนิรชา บัวทอง 10 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1506. เด็กหญิงอนัญญา คลื่นบรรเลง 10 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1507. เด็กหญิงรุ่งนภา พุ่มสวาสดิ์ 10 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1508. เด็กหญิงจุฑามาศ จำศิล 10 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1509. เด็กหญิงกัญญรัตน์ ชมใย 10 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1510. เด็กหญิงนภสร ศรีอุดม 9 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1511. เด็กหญิงเปรมมิกาต์ แก้วลา 9 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1512. เด็กหญิงปวิตรา ศิลปะ 9 โรงเรียนดอนสีนวน ฯ หันคา ธรรมวิจิตร หันคา
1513. เด็กชายพงษ์พันธ์ ทองน้อย 11 โรงเรียนวัดหนองแซง หันคา หนองแซง หันคา
1514. เด็กชายอดิศักดิ์ อิ่มดี 10 โรงเรียนวัดหนองแซง หันคา หนองแซง หันคา
1515. เด็กหญิงสุวรรณภา ปรอยกระโทก 11 โรงเรียนวัดหนองแซง หันคา หนองแซง หันคา
1516. เด็กหญิงเพชรไพลิน ชุ่มมา 9 โรงเรียนวัดหนองแซง หันคา หนองแซง หันคา
1517. เด็กหญิงวาสนา สงล่า 9 โรงเรียนวัดหนองแซง หันคา หนองแซง หันคา
1518. นายจักรพันธ์ สงล่า 15 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1519. เด็กชายสมพร วาระกิจ 14 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1520. เด็กชายเกรียงศักดิ์ แก้วสิงห์ 14 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1521. เด็กชายณรงค์ชัย คงแดงดี 14 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1522. เด็กชายพิชิต บุตรใส 14 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1523. เด็กชายรักษ์พล เปี่ยมสุข 13 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1524. เด็กชายทวี อิ่มสุวรรณ 13 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1525. เด็กชายกสิน มั่นเจ๊ก 13 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1526. เด็กชายจำนนท์ ทองน้อย 11 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1527. เด็กชายสุรพวษ์ เทียนชัย 11 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1528. เด็กชายชุติวัติ เทียนชัย 11 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1529. เด็กชายอนุชา สินงาม 10 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1530. เด็กชายบำรุง มีโพธิ์ 10 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1531. เด็กชายวัชรากร ศรีสวัสดิ์ 10 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1532. เด็กชายรตินพงษ์ พุทธสิงห์ 9 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1533. เด็กหญิงสุพรรษา บุญเงิน 14 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1534. เด็กหญิงนพมณี ศรีเสน 13 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1535. เด็กหญิงสุพรรษา พูลเหลือ 10 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1536. เด็กหญิงสุทิสา แก้วเจริญ 10 โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หันคา อรัญญวาสี หันคา
1537. เด็กชายสิทธิพงษ์ ใจแสน 9 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร หันคา พรหมวิหาร หันคา
1538. เด็กชายศิริโชค พิมมะดี 9 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร หันคา พรหมวิหาร หันคา
1539. เด็กหญิงวรดา เขียนน้อย 10 โรงเรียนวัดพรหมวิหาร หันคา พรหมวิหาร หันคา
1540. เด็กชายกฤตยศ กันยา 10 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1541. เด็กชายภัครพล มรพัฒน์ 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1542. เด็กชายธนภัทร แถวประโคน 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1543. เด็กชายต่อศักดิ์ เอี่ยมละออ 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1544. เด็กชายปานจวัฒน์ กลิ่นกุหลาบ 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1545. เด็กชายชัยพล อ่วมรอด 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1546. เด็กชายบุรัสกร สีเทียน 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1547. เด็กหญิงปภานัน นุ้ยเย็น 12 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1548. เด็กหญิงญานิกา นาคกระจ่าง 12 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1549. เด็กหญิงอัมพร ผลวงษ์ 12 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1550. เด็กหญิงภัครจิรา มรพัฒ์ 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1551. เด็กหญิงภัทรพร แพ่งกลิ่น 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1552. เด็กหญิงญาดารัตน์ มรพัฒน์ 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1553. เด็กหญิงน้ำฟ้า นิ่มนุช 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1554. เด็กหญิงพลอยไพลิน อาจหาญ 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1555. เด็กหญิงสิริกัญญา แพงทอง 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1556. เด็กหญิงปัญญาทิพย์ พุมมา 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1557. เด็กหญิงพิมาย ธรรมภิทักษ์ 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1558. เด็กหญิงรินรดา แร่เมือง 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1559. เด็กหญิงรัตนาพร แก้วฝ่าย 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1560. เด็กหญิงจินตภา ศรีเตชะ 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1561. เด็กหญิงจิดาภา ศรีเตชะ 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1562. เด็กหญิงศรัญญา พรมมา 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1563. เด็กหญิงรวิภา สุขแจ่ม 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1564. เด็กหญิงเอเรียล เอลา 9 โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หันคา ชัฏฝาง หันคา
1565. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ทองพรหม 12 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1566. เด็กชายอรรถชัย โพธิ์เปี่ยม 11 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1567. เด็กชายกฤษฎา คุ้มครอง 10 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1568. เด็กชายกิตติชัย สถานทรัพย์ 10 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1569. เด็กชายธนัยนันท์ พิกุลทอง 10 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1570. เด็กชายอาทิตย์ สุขแสง 10 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1571. เด็กชายอนุรักษ์ พุกมาก 10 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1572. เด็กชายชัชพล ท่าระหาญ 9 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1573. เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์สุวรรณ 9 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1574. เด็กชายสัญชัย เกษรัตน์ 9 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1575. เด็กชายธนาวุฒิ เมธีวชิระ 8 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1576. เด็กชายวรวิช บุญชื่น 8 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1577. เด็กชายศวิกร สังข์สุวรรณ 8 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1578. เด็กชายสรายุส วงษ์สุวรรณ 8 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1579. เด็กหญิงกัลยรัตน์ สิงห์ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1580. เด็กหญิงศศิณา นิวาส 10 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1581. เด็กหญิงจิตรวรรณ ปัญญาทอน 8 โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า หันคา รางดู่ หันคา
1582. เด็กชายกฤษณะ ประภาพิทักษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1583. เด็กชายจิรภัทร ทาทำนุก 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1584. เด็กชายจิรายุ ศรีเดช 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1585. เด็กชายนวพร เขาเข็ม 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1586. เด็กชายธัญวรัตน์ นาคสังข์ 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1587. เด็กชายธีรเดช ภูฆัง 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1588. เด็กชายธีรภัทร ครคง 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1589. เด็กชายวรพงษ์ พุ่มจำปา 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1590. เด็กชายอภิรักษ์ สุขประเสริฐ 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1591. เด็กชายอิงควัต สิงห์สม 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1592. เด็กชายบุญเศรษฐี เวียงจันทร์ 9 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1593. เด็กชายราเชนทร์ คงเทศ 9 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1594. เด็กชายสิรวิชญ์ ทองสุวรรณ 9 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1595. เด็กชายอภิชญา สอนสำราญ 9 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1596. เด็กหญิงกชพร จีนเมือง 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1597. เด็กหญิงเกศินีย์ องอาจ 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1598. เด็กหญิงโชติกา สราคำ 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1599. เด็กหญิงณัฐชยา อยู่กลุด 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1600. เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีวันนา 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1601. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทาเอื้อ 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1602. เด็กหญิงวนิดา สีวันนา 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1603. เด็กหญิงวรรณวลี วรรณโภคา 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1604. เด็กหญิงศศิประภา กันยา 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1605. เด็กหญิงสุวพัชร พุ่มจำปา 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1606. เด็กหญิงสุวพัชร อ่อนศรี 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1607. เด็กหญิงสุวพัตร ธงศรี 10 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1608. เด็กหญิงกมรวรรณ มาลัยทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1609. เด็กหญิงนุจรี สว่างศรี 9 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1610. เด็กหญิงสาวิตรี คงไทย 9 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1611. เด็กหญิงสุปรียา พุ่มจำปา 9 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เนินขาม เนินขาม เนินขาม
1612. เด็กชายสุวัฒน์ นรม่วง 11 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1613. เด็กชายศุภชัย ภูสุภา 10 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1614. เด็กชายชนาภัทร์ ลาเสือ 9 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1615. เด็กชายวรพงษ์ บุญกระจ่าง 9 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1616. เด็กหญิงพนาวรรณ วงษ์ผา 11 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1617. เด็กหญิงวิยดา พุ่มเจริญ 11 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1618. เด็กหญิงมัลลิกา จ้อยชู 11 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1619. เด็กหญิงอมรรัตน์ เกาะแก้ว 11 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1620. เด็กหญิงกนกพร เชียงสิน 11 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1621. เด็กหญิงนิศารัตน์ โพธิ์โต 10 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1622. เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็ชรไทย 9 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1623. เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีแจ่ม 9 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1624. เด็กชายศรลักษณ์ ถูสุภา 9 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง เนินขาม เขาราวเทียนทอง เนินขาม
1625. เด็กชายนัฐศิริพงษ์ ครคง 12 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1626. เด็กชายกิตติศักดิ์ ฑีฆาวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1627. เด็กชายอัมรินทร์ ธัญญเจริญ 11 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1628. เด็กชายเกียรติศักดิ์ คล้ายคลึง 11 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1629. เด็กชายรัฐพงษ์ ใจเย็น 11 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1630. เด็กชายโชคทวี สังข์หนู 11 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1631. เด็กชายอธิชาติ งามปลั่ง 11 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1632. เด็กชายวรวุธ ครคง 11 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1633. เด็กชายปฏิภาณ อุยนันทพิทักษ์ 10 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1634. เด็กชายนาธาน ม่วงโสด 10 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1635. เด็กชายภาณุพงศ์ เทพรักษ์ 10 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1636. เด็กชายภัทรพล กาฬภักดี 10 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1637. เด็กชายวัชรินทร์ สินตะมะ 9 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1638. เด็กหญิงวิภาวี เพ็ชรทิม 12 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1639. เด็กหญิงปิยะดา ครคง 12 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1640. เด็กหญิงณัฐนิชา ทาเอื้อ 12 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1641. เด็กหญิงสาลินี ครสุวรรณ์ 12 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1642. เด็กหญิงลัทธวรรณ ปานทอง 12 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1643. เด็กหญิงณัฐนิกา ครคง 11 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1644. เด็กหญิงกัญธิดา สังข์หนู 11 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1645. เด็กหญิงประภัสสรา ครคง 10 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1646. เด็กหญิงศุธารา ครคง 10 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1647. เด็กหญิงน้ำผึ้ง เหมือนสังข์ดี 10 โรงเรียนบ้านเก่า เนินขาม ทุ่งโพธิ์ เนินขาม
1648. นายกฤษฎา อ่อนแก้ว 15 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1649. เด็กชายศักดา อ่อนแก้ว 13 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1650. เด็กชายไชยา ทรัพย์วัด 13 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1651. เด็กชายกฤษฎา สร้อยนาค 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1652. เด็กชายศุภกิจ การภักดี 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1653. เด็กชายณัฐนนท์ มากอง 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1654. เด็กชายอรรถพล ศรีเดช 10 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1655. เด็กชายปรัชญา คำเอี่ยม 10 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1656. เด็กชายอัครพงศ์ การภักดี 10 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1657. เด็กหญิงพรชนก รุ่งโรจน์ 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1658. เด็กหญิงมนัสรินทร์ สุขชาญชัย 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1659. เด็กหญิงวรรณวิศา พุ่มพวง 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1660. เด็กหญิงวารินทร์ วงษ์อำมาตร 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1661. เด็กหญิงศิริวรรณ จีนกลาง 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1662. เด็กหญิงวิภาวี ธรรมขันแก้ว 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1663. เด็กหญิงจันทิรา การภักดี 12 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1664. เด็กหญิงกนกพร การภักดี 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1665. เด็กหญิงกานต์มณี ไพรคำวงษ์ 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1666. เด็กหญิงฑุลิกา น้ำแก้ว 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1667. เด็กหญิงธนิษฐา วงษ์สิงห์ 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1668. เด็กหญิงศรารัตน์ เงินทอง 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1669. เด็กหญิงนุชจรี แซ่เล้า 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1670. เด็กหญิงเกสร แซ่เฮง 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1671. เด็กหญิงจามจุรี รอดเพชร 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1672. เด็กหญิงกมลลักษณ์ สันทะ 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1673. เด็กหญิงปรารถนา โตงาม 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1674. เด็กหญิงมนัสยา วงษ์ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1675. เด็กหญิงมิ่งขวัญ จันวิลา 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1676. เด็กหญิงลลิตา วงษ์อำมาตร 11 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1677. เด็กหญิงกาญต์พิสุทธิ์ ดวงแก้ว 10 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1678. เด็กหญิงคัทยวรรณ ทองไถ่ 10 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1679. เด็กหญิงอารียา เกิดอยู่ 10 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1680. เด็กหญิงกาญจน์มณี โฉมเชิด 10 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1681. เด็กหญิงปิยาพัชร ฉุนหอม 9 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1682. เด็กหญิงสุดธิดา บุญนำ 9 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1683. เด็กหญิงกรรณิกา วงศ์สิงห์ 9 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1684. เด็กหญิงนิศารัตน์ แซ่โง้ว 9 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1685. เด็กหญิงวรัญญา นกเล็ก 9 โรงเรียนบ้านวังคอไหฯ เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1686. นายอดิเทพ ศักดิ์ดา 15 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1687. นายสิริชัย นรม่วง 15 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1688. นายอัศวิน นครคง 15 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1689. นายรุ่งโรจน์ เรืองแสง 15 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1690. นายสาธิต เดชบุญมา 15 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1691. เด็กชายประวิทย์ บุตรสีขาว 14 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1692. เด็กชายณัฐวุฒิ หมวกทอง 14 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1693. เด็กชายจิลลาภัทร การภักดี 14 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1694. เด็กชายธวัชชัย กาฬภักดี 13 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1695. เด็กชายสวภัทร น้อยนิ่ม 13 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1696. เด็กชายสรศักดิ์ จู๊อี้ 13 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1697. เด็กชายสุเมนา เผือกผ่อง 13 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1698. นางสาววิไลวรรณ คงคล้าย 15 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1699. นางสาวอภิญา อุ่นเกิด 15 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1700. เด็กหญิงสุฐิตา สิงห์สม 14 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1701. เด็กหญิงกล่าวขวัญ พานทอง 13 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1702. เด็กหญิงพัลย์สุภา เอี่ยมสุพรรณ์ 13 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1703. เด็กหญิงพรทิพย์ ธรรมภิทักษ์ 13 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1704. เด็กหญิงวัชรี บุญอินทร์ 13 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1705. เด็กหญิงสุภาพร ทองวิโรจน์ 13 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1706. เด็กหญิงณัฐธิดา สงล่า 13 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1707. เด็กหญิงสริตา คงจ้อย 12 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1708. เด็กหญิงพัชรา ศรีวันนา 12 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย เนินขาม วังคอไห เนินขาม
1709. นายอภิรักษ์ เอื้อสลุง 17 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี มหาธาตุ สรรคบุรี
1710. นายอรรถชัย อ่อนฤทธิ์ 17 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี มหาธาตุ สรรคบุรี
1711. นายภัทรภณ อ่ำทิม 16 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สองพี่น้อง สรรคบุรี
1712. นายสุธิศักดิ์ โพธิ์ชะคุ้ม 16 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สองพี่น้อง สรรคบุรี
1713. เด็กชายจรัญ จันทร์เอม 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สองพี่น้อง สรรคบุรี
1714. เด็กชายวิทยา มาศิริ 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี พระแก้ว สรรคบุรี
1715. เด็กชายเจษฎากร ปลั่งดี 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี พระแก้ว สรรคบุรี
1716. นางสาวจุฑามณี เชาว์ตะกูล 18 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี พระแก้ว สรรคบุรี
1717. นางสาวอทิตยา สงทิม 18 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี พระแก้ว สรรคบุรี
1718. นางสาวปาริชาติ ไกรแสง 16 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1719. นางสาวรมย์รัมภา เนตรจู 16 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1720. นางสาวสุภิศรา อินนา 16 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1721. นางสาวณัฐศุภร แสงสว่าง 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1722. นางสาวปภัสสภรณ์ โตนวล 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1723. นางสาวปิยาพัชร เจียมพัว 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1724. นางสาวเพราพิลาส เย็นสนิท 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1725. นางสาวลัลนา จูเที่ยง 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1726. นางสาววราภรณ์ เฟื่องขจร 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1727. นางสาวสิราวรรณ เจริญศิลป์ 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1728. นางสาวสุธินี เพ็ชร์ประยูร 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1729. นางสาวสุทธินี เนียมทอง 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1730. นางสาวสุพรรณิกา หินธง 15 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1731. เด็กหญิงกนกนันท์ เสือไทย 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1732. เด็กหญิงกัลยา ภู่เปี่ยม 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1733. เด็กหญิงชนัญญา ศรีนวล 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1734. เด็กหญิงฐิติกานต์ ทำความชอบ 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1735. เด็กหญิงปิยธิดา โตเสือ 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1736. เด็กหญิงวาสนา บัวแพร 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1737. เด็กหญิงวาสนา ยวงเงิน 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1738. เด็กหญิงศิริกัญญา ทับอินทร์ 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1739. เด็กหญิงศิริลักษณ์ สำนักดี 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1740. เด็กหญิงสุธาสินี ไข่กลิ่น 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1741. เด็กหญิงอมิตา จินดาบุตร 14 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1742. เด็กหญิงชัชชญา ฤทธิ์กล้า 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1743. เด็กหญิงนภสร กิตติวิทยนันท์ 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1744. เด็กหญิงนิภาพรรณ นันตัง 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1745. เด็กหญิงนิจจารีย์ โพธิ์พล 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1746. เด็กหญิงปรียาภรณ์ โสภณวัชรพันธ์ 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1747. เด็กหญิงสุภาพร เนียนหอม 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1748. เด็กหญิงอภิลัดดา สกุลงาม 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1749. เด็กหญิงอุมารินทร์ กลิ่นบุญฟุ้ง 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1750. เด็กหญิงลิตา ธีระกุ่ย 10 โรงเรียนวัดสระไม้แดง สรรคบุรี สระไม้แดง สรรคบุรี
1751. เด็กหญิงกุลธิดา นาควาด 10 โรงเรียนวัดสระไม้แดง สรรคบุรี สระไม้แดง สรรคบุรี
1752. เด็กหญิงสิริกร สัมฤทธิ์ 10 โรงเรียนวัดสระไม้แดง สรรคบุรี สระไม้แดง สรรคบุรี
1753. เด็กชายณัฐพงค์ ภู่เผือก 11 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1754. เด็กชายฐิติพันธุ์ บุญกล่ำ 10 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1755. เด็กชายอนุพงษ์ เกตุสลุด 9 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1756. เด็กหญิงลัลน์สิริลภัส ฉิมพลี 10 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1757. เด็กหญิงอภันตรี พันธุ์งาม 10 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1758. เด็กหญิงกฤษณา คูสุวรรณ์ 10 โรงเรียนวัดใหม่สรรคบุรีวิทยา สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
1759. เด็กหญิงจิตตมาส ทองแก้ว 11 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1760. เด็กชายชยธร ทิมเวียง 11 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1761. เด็กหญิงชาลิสา พงษ์ดี 11 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1762. เด็กหญิงณัฏฐา ควรบุปผา 11 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1763. เด็กหญิงณัฐนันท์ คุ้มกรอง 11 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1764. เด็กชายพุทธกาล ยาดี 11 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1765. เด็กหญิงพรรณธร เทศทับ 11 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1766. เด็กหญิงรัตนาธิดา ปวลภักดี 11 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1767. เด็กชายสิรวิชญ์ เสน่ห์พูด 11 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1768. เด็กหญิงอมรวดี หิรัญชัย 11 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1769. เด็กหญิงขนิษฐา เกตุฉันท์ 10 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1770. เด็กชายเจษฎา ชนโนราช 10 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1771. เด็กหญิงนพรัตน์ คงรอด 10 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1772. เด็กหญิงศศิวิมล พักผ่อน 10 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1773. เด็กชายสิทธิกร อินถาวร 10 โรงเรียนวัดโพธาราม สรรคบุรี โพธาราม สรรคบุรี
1774. เด็กชายธีรพล พิจิตร์ 14 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1775. เด็กหญิงปาริฉัตร บรรเทิงใจ 10 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1776. เด็กชายภูตะวัน พัดดำ 10 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1777. เด็กชายธนะบูลย์ พวงสายหยุด 10 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1778. เด็กชายศิวกร นัยเนตร 10 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1779. เด็กชายศรัณย์พร เกิดพิทักษ์ 11 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1780. เด็กชายจิรายุทธ สะมะพานิช 9 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1781. เด็กชายรัฐพงค์ รอบรู้ 9 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1782. เด็กชายณัฐวุฒิ รอบรู้ 9 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1783. เด็กชายอัญวัฒน์ แสงโต้ 9 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1784. เด็กหญิงขวัญแก้ว นัยเนตร 8 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1785. เด็กหญิงชมพูนุช เบี้ยวเก็บ 8 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1786. เด็กหญิงธิตินันท์ เบี้ยวเก็บ 8 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1787. เด็กหญิงบุศรา ช้ำเกตุ 8 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1788. เด็กหญิงมันตา สุพรรณ์ 9 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1789. เด็กหญิงสิราวรรณ จันทร์พรม 9 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1790. เด็กหญิงศิลารัตน์ ไชยเฉลิม 9 โรงเรียนวัดกำแพง สรรคบุรี กำแพง สรรคบุรี
1791. เด็กชายแบงค์ชาติ แก้วร้อง 13 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1792. เด็กชายชยพล โตกุล 13 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1793. เด็กชายราชวัติ บัวศรี 12 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1794. เด็กชายปิยะพงษ์ ฤทธิ์เกิด 12 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1795. เด็กชายสหัสวรรษ เสนาเก่า 12 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1796. เด็กชายกฤษฎา ดาวแจ่ม 12 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1797. เด็กชายสหัษวรรษ ดำหรื่อ 12 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1798. เด็กชายชยากร แย้มเหมือน 10 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1799. เด็กชายอภินินท์ หมื่นกล้า 10 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1800. เด็กชายกิตติศักดิ์ หมื่นกล้า 10 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1801. เด็กชายธุวพัส จิวรพันธ์ 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1802. เด็กชายธเนศพล จันทร์แสงฉาย 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1803. เด็กชายพงศธร พงษ์ชัยอินทร์ 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1804. เด็กชายภูดิส เรืองบุญ 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1805. เด็กหญิงบุษกร ช้ำเกต 14 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1806. เด็กหญิงกนกอร ชมมะลิ 13 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1807. เด็กหญิงธนัชญา พันธ์รู้ดี 13 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1808. เด็กหญิงพิณทิพย์ บุตรสะ 12 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1809. เด็กหญิงสมสมัย ยอดดำเนิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1810. เด็กหญิงสมัชญา ชูมก 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1811. เด็กหญิงชมพูนุช พิมสอน 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1812. เด็กหญิงฐิติภา กล่ำดี 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1813. เด็กหญิงชุติมา สงทิม 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1814. เด็กหญิงชุติมา บุญพู 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1815. เด็กหญิงธันยพร เอี่ยมรักษา 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1816. เด็กหญิงชุติมา รอดย้อย 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1817. เด็กหญิงแพรพิไล คงเจริญ 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1818. เด็กหญิงชมพูนุช โตกุล 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1819. เด็กหญิงนัยนา สีอ่วม 9 โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ สรรคบุรี โคกดอกไม้ สรรคบุรี
1820. เด็กชายสุเมธ คำนุสติ 13 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1821. เด็กชายธีรพงษ์ ยิ้มจันทร์ 13 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1822. เด็กชายศรายุทธ เผื่อแผ่ 13 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1823. เด็กชายชาญชัย ศรีเอี่ยม 13 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1824. เด็กชายธีรไนย เณรแตง 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1825. เด็กชายพิฆเนตร วันดี 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1826. เด็กชายทักษ์ดนัย ใจดี 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1827. เด็กชายวันชัย หมื่นใจมั่น 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1828. เด็กชายพงศกร ป้อมคำ 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1829. เด็กชายบุญฤทธิ์ ช้ำเกตุ 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1830. เด็กชายวัชรินทร์ เขียวอินทร์ 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1831. เด็กชายหาญณรง์ อินทอง 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1832. เด็กชายรณชัย เนียมจำนงค์ 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1833. เด็กชายณภัทร สุขนิล 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1834. เด็กชายนพพล เพรชจั่น 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1835. เด็กหญิงหฤทัย จั่นหนู 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1836. เด็กหญิงมัทวัน ชูมก 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1837. เด็กหญิงวราภรณ์ แนบเนียน 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1838. เด็กหญิงดุสิตา แก้วตาวัฒนกุล 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1839. เด็กหญิงสุรีย์ อินทอง 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1840. เด็กหญิงนภัสวรรณ กังผึ้ง 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1841. เด็กหญิงณัฏฐา ภู่เอี่ยม 12 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1842. เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุขนิล 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1843. เด็กหญิงธนภัทร์ บุตรทรัพย์ 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1844. เด็กหญิงลัคนา เนียมทอง 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1845. เด็กหญิงทิพารมย์ สมชัยศรี 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1846. เด็กหญิงภัทราวดี สีสุข 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1847. เด็กหญิงโชติรส จูเผื่อน 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1848. เด็กหญิงรักษิณา มีเดช 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1849. เด็กหญิงรมณี มีเดช 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1850. เด็กหญิงศศิภา กล่อมยงค์ 11 โรงเรียนวัดหัวเด่น สรรคบุรี หัวเด่น สรรคบุรี
1851. นายกฤษ เลี้ยงหล่ำ 15 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1852. เด็กชายชัยฤทธิ์ เอิบอาบ 13 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1853. เด็กชายเสกสรร พิมเสน 13 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1854. เด็กชายกรวิชญ์ สุขนิล 13 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1855. เด็กชายวรนนท์ กลัดล้อม 13 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1856. เด็กชายกิตติพงษ์ จุ่มจันทร์ 13 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1857. เด็กชายจักรกฤษณ์ อุบลสุข 13 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1858. เด็กชายมนตรี สุขนิล 13 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1859. เด็กหญิงปริญญา กันจู 12 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1860. เด็กหญิงอภิญญา อ่วมสุข 13 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1861. เด็กหญิงลัญฉกร ชื่นเจริญ 13 โรงเรียนวัดโฆสิตาราม สรรคบุรี โฆสิตาราม สรรคบุรี
1862. เด็กชายชาญชัย ยิ้มจันทร์ 12 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สรรคบุรี อารีทวีวนาราม สรรคบุรี
1863. เด็กชายณัฐพงษ์ พัฒพันธ์ 12 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สรรคบุรี อารีทวีวนาราม สรรคบุรี
1864. เด็กชายธนากร สวนดอกไม้ 12 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สรรคบุรี อารีทวีวนาราม สรรคบุรี
1865. เด็กชายป้อง สุขอุดม 12 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สรรคบุรี อารีทวีวนาราม สรรคบุรี
1866. เด็กชายภานุวัฒน์ วิภาทิน 12 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สรรคบุรี อารีทวีวนาราม สรรคบุรี
1867. เด็กชายสิรวิชญ์ มันทัน 12 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สรรคบุรี อารีทวีวนาราม สรรคบุรี
1868. เด็กชายอนุสรณ์ รักอารมณ์ 12 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สรรคบุรี อารีทวีวนาราม สรรคบุรี
1869. เด็กหญิงลูกน้ำ สุขสำราญ 11 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สรรคบุรี อารีทวีวนาราม สรรคบุรี
1870. เด็กหญิงสุกัญญา รอบรู้ 11 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สรรคบุรี อารีทวีวนาราม สรรคบุรี
1871. เด็กหญิงสิราวรรณ มั่นป่าน 11 โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม สรรคบุรี อารีทวีวนาราม สรรคบุรี
1872. นายสิริกร โพธิ์ชะคุ้ม 15 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1873. เด็กชายณัฐพล สืบสายเกิด 14 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1874. เด็กชายภูมิพัฒน์ มั่นป่าน 14 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1875. เด็กชายวิทยา ศรีเพียงจันทร์ 14 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1876. เด็กชายธีรโชติ แซ่โง้ว 13 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1877. เด็กชายไพโรจน์ ศรีเพียงจันทร์ 13 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1878. เด็กชายอัฐวาที แสงจันทร์ 13 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1879. เด็กชายธงชัย จั่นหน 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1880. เด็กชายบัณฑิต ปั้นเกตุ 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1881. เด็กชายพีรพัฒน์ ทัพทัน 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1882. เด็กชายอาทิตย์ แพ่งสภา 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1883. เด็กชายณัชพล เลี้ยงล้ำ 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1884. เด็กชายณัฐพล จันทร์สง่า 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1885. เด็กชายณัฐวุฒิ กลั่นเอี่ยม 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1886. เด็กชายปราโมทย์ ฟักทอง 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1887. เด็กชายภราดร เกิดศักดิ์ 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1888. เด็กชายรัชพล ยังอารี 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1889. เด็กชายวิศรุต กุศลา 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1890. เด็กชายสุวพัชร มันพุท 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1891. เด็กชายใหม่ นุ่มดี 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1892. เด็กชายอดิเทพ บุญรัตน์ 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1893. เด็กชายอัครวินท์ นิ่มทอง 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1894. เด็กชายกิตติพงษ์ จั่นหนู 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1895. เด็กชายจักรี จูงาม 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1896. เด็กชายธีรภัทร พลพวง 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1897. เด็กชายศรายุทธ จั่นหนู 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1898. เด็กชายสุธรรมา โดดลิบ 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1899. เด็กชายอนุชิต นิลทับ 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1900. เด็กชายอภิชาต ศรีเพียงจันทร์ 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1901. นางสาวบุษกร พิทักษ์นอก 15 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1902. เด็กหญิงมนทกานต์ รองงาม 12 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1903. เด็กหญิงเจนจิรา เลี้ยงล้ำ 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1904. เด็กหญิงพรทิพย์ วงษ์ณุวรรณ 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1905. เด็กหญิงสุกัญญา เทพแก้ว 11 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1906. เด็กหญิงจิราพร สะอาดเมือง 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1907. เด็กหญิงปัญญาพร อินทร์บุญ 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1908. เด็กหญิงวรัญญา เลี้ยงล้ำ 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1909. เด็กหญิงสริดา หอมยามเย็น 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1910. เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์สังวาลย์ 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1911. เด็กหญิงสุดารัตน์ เมืองมาหล้า 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1912. เด็กหญิงสุวันนี หมื่นใจมั่น 10 โรงเรียนวัดหนองแขม สรรคบุรี หนองแขม สรรคบุรี
1913. นายพุฒิพงศ์ ศรีโมรา 15 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1914. นายพัฒนายุ ศรีเสริฐ 15 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1915. นายชวนากร แป้นอ่ำ 15 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1916. นางสาวศุธานิช จันทร์เชี่ยน 15 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1917. เด็กชายวุฒิชัย คล้ายผึ้ง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1918. เด็กชายวีรภัทร กาฬษร 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1919. เด็กชายจักรกฤษณ์ รอบรู้ 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1920. เด็กชายนัฐวุฒิ สุขชื่น 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1921. เด็กชายสุธินันท์ หงวนไธสง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1922. เด็กชายกิตติธัช อ่อนจุลี 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1923. เด็กหญิงศิริรัตน์ มั่นปาน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1924. เด็กหญิงเรณุกา สิทธิประสาท 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1925. เด็กชายสุริยา สุดมี 12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1926. เด็กชายอัครเดช เถื่อนไพร 12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1927. เด็กชายวุฒนา วารีย์ 12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1928. เด็กชายจารุวัฒน์ สมศรี 12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1929. เด็กชายธนพนธ์ สาบุตร์ 12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1930. เด็กชายวิษณุชัย สีทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1931. เด็กหญิงสุธินี จันทร์เขียว 12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1932. เด็กหญิงสรัลนุช แจ่มนิยม 12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1933. เด็กหญิงสิราวรรณ แก้วจันทร์ดา 12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1934. เด็กชายเฉลิมศักดิ์ ทองดี 11 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1935. เด็กชายธนภัทร ลิ้มสุวรรณ 11 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1936. เด็กชายวัศพล อินทร์สุข 11 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1937. เด็กหญิงวรรณวิมล ทัพกรุง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1938. เด็กหญิงธีวรา น้ำจันทร์ 11 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน สรรคบุรี ทุ่งกระถิน สรรคบุรี
1939. เด็กชายรัชชานนท์ พรมฮวด 12 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1940. เด็กชายธนวันต์ ยอดดำเนิน 12 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1941. เด็กชายก้องศักดิ์ เณรเอี่ยม 12 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1942. เด็กชายวัชรินทร์ ยอดดำเนิน 11 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1943. เด็กชายกิตติศักดิ์ อิงบุญ 11 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1944. เด็กชายเจษฎา หมื่นกล้า 11 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1945. เด็กชายศุภวิชญ์ แจ่มแจ้ง 11 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1946. เด็กหญิงลักษิกา ศรีนวล 12 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1947. เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณ 11 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1948. เด็กหญิงกรรณิการ์ ประแกกัน 11 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1949. เด็กหญิงตรีญาภรณ์ ภู่ขวัญ 10 โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม สรรคบุรี สารพี สรรคบุรี
1950. เด็กชายสุทธิพัฒน์ คนหมั่น 12 โรงเรียนวัดหอระฆัง สรรคบุรี หนองปลิง สรรคบุรี
1951. เด็กชายพีรพันธ์ จันทรคัต 14 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1952. เด็กชายทินภัทร แก้วมโหสถ 13 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1953. เด็กชายสุรศักดิ์ สุวรรณประทีป 12 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1954. เด็กชายจิรายุทธ จูงาม 11 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1955. เด็กชายกิติธัช เพชรประยูร 10 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1956. เด็กชายชวิน วังยาว 9 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1957. เด็กชายจิรวัฒน์ ใจนิ่ม 9 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1958. เด็กหญิงวิภาวดี วัดเข่ง 13 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1959. เด็กหญิงมณฑกานต์ ทรัพย์บาง 12 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1960. เด็กหญิงตุลยดา สิงห์อุดม 11 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1961. เด็กหญิงพลอย เกิดพิทักษ์ 11 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1962. เด็กหญิงณัฐริกา ปลีอ่อน 11 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1963. เด็กหญิงพรพิมล แคว้นครฉิม 11 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1964. เด็กหญิงยศวดี ใจงาม 10 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1965. เด็กหญิงธารินี ทับเปีย 10 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1966. เด็กหญิงพิชชาอร โคกฤทธิ์ 10 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1967. เด็กหญิงดวงหทัย อุ่นทวี 10 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1968. เด็กหญิงอารียา ระลอกแก้ว 10 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1969. เด็กหญิงจิรนันท์ เกิดลิบ 9 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1970. เด็กหญิงพรรษมน บุญสาลี 9 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1971. เด็กหญิงธิดารัตน์ เชื้อน้อย 9 โรงเรียนวัดท่ากระแส สรรคบุรี มะเห-ยงคณ์ สรรคบุรี
1972. เด็กชายฐิติพงษ์ พุ่มเกษม 14 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1973. เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มส้มจีน 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1974. เด็กชายอรรถพล รูปสะอาด 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1975. เด็กชายกิตติพันธ์ ม่นปาน 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1976. เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีชมภู 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1977. นางสุภวรรณ เดชมา 54 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1978. นางอรุณ สุขรักษ์ 46 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1979. นางสาวจรรยารักษ์ ล่าต้า 38 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1980. นางศศินทรี ทับเปีย 29 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1981. เด็กหญิงสุพรรษา สมานวงษ์ 13 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1982. เด็กหญิงฉัตร์รวี ปล้องมาก 13 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี โบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี
1983. เด็กชายวุฒิชัย เอี่ยมเอื้อยุทธิ์ 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
1984. เด็กชายฐิตินันท์ ทับบุรี 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
1985. เด็กชายบัญญพนธิ์ พ่วงอินทร์ 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
1986. เด็กชายธเนศ ภู่ปรางค์ 10 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
1987. เด็กหญิงรุ่งทิวา แสนสุข 13 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
1988. เด็กหญิงศันศนีย์ ศรีชมภู 13 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
1989. เด็กหญิงวิภาดา เยาวบุตร 13 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
1990. เด็กหญิงศศิกานต์ ล่าต้า 13 โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สรรคบุรี ทัพย่าน สรรคบุรี
1991. เด็กชายประติพัทธ์ สงวนพันธ์ 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
1992. เด็กชายภุสพงค์ พิมพ์พระพรหม 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
1993. เด็กชายวินัย แม่นหมาย 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
1994. เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีอ่อน 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
1995. เด็กชายสุทธิราช จันทะวงษ์ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
1996. เด็กชายบียังกูร กันศรีนวกุล 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
1997. เด็กชายณัฐภูมิ กล่อมยงค์ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
1998. เด็กหญิงธนนันท์ ยอดเกิด 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
1999. เด็กหญิงอรพรรณ ด้วงเงิน 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
2000. เด็กหญิงธัญจิรา ทองมาก 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สรรคบุรี การเปรียญ สรรคบุรี
2001. เด็กชายอภิยุต ปานเก่า 10 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2002. เด็กชายสุเมธี ลำเทียน 10 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2003. เด็กชายพงศธร พลอึ่ง 10 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2004. เด็กชายไกรวิทญ์ เข็มอ่อน 9 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2005. เด็กชายอาทิตย์ ชูอารมย์ 9 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2006. เด็กชายปารเมศ กรัตนุถะ 9 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2007. นางสาวชลิดา สุขเลี้ยง 15 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2008. เด็กหญิงกนกวรรณ ดาวช่วย 14 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2009. เด็กหญิงรัชนาท รอบรู้ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2010. เด็กหญิงอริชา ศรีคร้ามครัน 10 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2011. เด็กหญิงจิรนันท์ สุขเจริญ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2012. เด็กหญิงนิภาพร สำเภา 9 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สรรคบุรี โพธิ์งาม สรรคบุรี
2013. เด็กชายดิศรากรณ์ แสงสว่าง 9 โรงเรียนวัดสนามชัย สรรคบุรี สนามชัย สรรคบุรี
2014. เด็กชายไพสิฐ พรคำ 9 โรงเรียนวัดสนามชัย สรรคบุรี สนามชัย สรรคบุรี
2015. เด็กชายขวัญชัย สีทับทิม 9 โรงเรียนวัดสนามชัย สรรคบุรี สนามชัย สรรคบุรี
2016. เด็กชายพรพิพัฒน์ คงมะกล่ำ 9 โรงเรียนวัดสนามชัย สรรคบุรี สนามชัย สรรคบุรี
2017. เด็กชายศิริโชค แสงธูป 9 โรงเรียนวัดสนามชัย สรรคบุรี สนามชัย สรรคบุรี
2018. เด็กชายรัชชานนท์ สามเพชรเจริญ 9 โรงเรียนวัดสนามชัย สรรคบุรี สนามชัย สรรคบุรี
2019. เด็กชายพงษ์บดินทร์ ฉันทานุสิทธิ์ 8 โรงเรียนวัดสนามชัย สรรคบุรี สนามชัย สรรคบุรี
2020. เด็กชายไกรวิชญ์ แจ้งปุ้ย 8 โรงเรียนวัดสนามชัย สรรคบุรี สนามชัย สรรคบุรี
2021. นายศรัณย์ ทงสันเทียะ 15 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2022. เด็กชายสันติศักดิ์ อิ่มน้อย 13 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2023. เด็กชายณัชพล เสมา 13 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2024. เด็กชายภาคภูมิ ยอดำเนิน 12 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2025. เด็กชายพงศธร ภู่งาม 12 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2026. เด็กชายพงศกร เลิศวิริยะ 11 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2027. เด็กชายภาณุพงศ์ ทับบุรี 10 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2028. เด็กชายสหภาพ โพธิ์ฤทธิ์ 10 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2029. เด็กชายวิมล คงพล 10 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2030. เด็กชายศิวัช ทองแก้ว 9 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2031. เด็กชายอานนท์ พรมเย็น 9 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2032. เด็กชายอภิยุต รอดบู่ 9 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2033. เด็กหญิงขนิษฐา เกขุนทด 14 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2034. เด็กหญิงศุภนิดา เทียนงาม 13 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2035. เด็กหญิงสุรัญชนา เรืองฤทธิ์ 10 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2036. เด็กหญิงวิมลรัตน์ ตุ้ยด้วง 10 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2037. เด็กหญิงอัจฉริยา เสือทับ 10 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2038. เด็กหญิงพงศ์ภัค บรรเทือง 10 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2039. เด็กหญิงอริสา ภาชนไทย 9 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2040. เด็กหญิงพิชญา สิงห์สังข์ 9 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2041. เด็กหญิงอรษา สกุลงาม 9 โรงเรียนวัดสกุณาราม สรรคบุรี สกุณาราม สรรคบุรี
2042. เด็กชายไชยพร เกตุอินทร์ 11 โรงเรียนวัดท่าสมอ สรรคบุรี ท่าสมอ สรรคบุรี
2043. เด็กชายจิรวัฒน์ บางโต 10 โรงเรียนวัดท่าสมอ สรรคบุรี ท่าสมอ สรรคบุรี
2044. เด็กชายภัชรัตน์ บัวสะอาด 10 โรงเรียนวัดท่าสมอ สรรคบุรี ท่าสมอ สรรคบุรี
2045. เด็กชายอรรจธร รอดย้อย 10 โรงเรียนวัดท่าสมอ สรรคบุรี ท่าสมอ สรรคบุรี
2046. เด็กชายธวัชชัย รองกลัด 10 โรงเรียนวัดท่าสมอ สรรคบุรี ท่าสมอ สรรคบุรี
2047. เด็กชายอำนาจ ศรีบุญคำ 10 โรงเรียนวัดท่าสมอ สรรคบุรี ท่าสมอ สรรคบุรี
2048. เด็กหญิงทัศนา ทัดเนียม 10 โรงเรียนวัดท่าสมอ สรรคบุรี ท่าสมอ สรรคบุรี
2049. เด็กหญิงปริยากร ปาณฑิตยางกูร 10 โรงเรียนวัดท่าสมอ สรรคบุรี ท่าสมอ สรรคบุรี
2050. เด็กชายชลสิทธิ์ มากลี 12 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2051. เด็กชายอภิรักษ์ สีแก้ว 12 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2052. เด็กชายนนทวัช พรรญราช 12 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2053. เด็กชายภาณุพงศ์ อรุณรัตน์ 12 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2054. เด็กชายพีรพัฒน์ รอบรู้ 11 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2055. เด็กชายนภดล เสาวรส 11 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2056. เด็กชายอาทิตย์ เขตชาลี 11 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2057. เด็กชายเอกศาสตร์ อนุศาสนนันท์ 11 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2058. เด็กหญิงสุพรรษา รักศรี 11 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2059. เด็กหญิงธัญธร ชัยอุดม 11 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2060. เด็กหญิงน้ำเพชร น้ำจันทร์ 11 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2061. เด็กหญิงสิราวรรณ ชูมก 11 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2062. เด็กหญิงชนาพร มรสุม 10 โรงเรียนวัดพร้าว สรรคบุรี ศรีดาวเรือง สรรคบุรี
2063. นายชยุต นามอยู่ 42 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2064. เด็กชายมิตรภาพ พรหมลิขิต 14 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2065. เด็กชายเจริญพร เพียงผล 14 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2066. เด็กชายเทวิน สุขสบาย 13 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2067. เด็กหญิงกิตติมา วรรณา 11 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2068. เด็กชายปฏิพล แรงเลื้อย 10 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2069. เด็กหญิงภัทรวดี มากลี 10 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2070. เด็กหญิงธิญาดา คุ้มประดิษฐ์ 10 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2071. เด็กหญิงภัทรมน ปลื้มใจ 10 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2072. เด็กชายวรวุฒิ งามโพธิ์ 9 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2073. เด็กหญิงกิตติยาพร ยอดเกิด 9 โรงเรียนวัดธรรมมิกาวาส สรรคบุรี ธรรมิกาวาส สรรคบุรี
2074. เด็กชายต้นตระการ พูลบรรเทิง 11 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สรรคบุรี จั่นเจริญศรี สรรคบุรี
2075. เด็กชายเอกสิทธิ์ พ่วงอินทร์ 11 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สรรคบุรี จั่นเจริญศรี สรรคบุรี
2076. เด็กชายจัสมินทร์ อ่ำศรี 10 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สรรคบุรี จั่นเจริญศรี สรรคบุรี
2077. เด็กหญิงกนกวรรณ ฐาปนฤทธ์ 10 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สรรคบุรี จั่นเจริญศรี สรรคบุรี
2078. เด็กหญิงชลธิชา กำจาย 10 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สรรคบุรี จั่นเจริญศรี สรรคบุรี
2079. เด็กหญิงสุรารัก สาเลิศ 10 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สรรคบุรี จั่นเจริญศรี สรรคบุรี
2080. เด็กหญิงมัณฑนา สินดี 10 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สรรคบุรี จั่นเจริญศรี สรรคบุรี
2081. เด็กหญิงปัญฑิตา บำเรอจิต 10 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สรรคบุรี จั่นเจริญศรี สรรคบุรี
2082. เด็กหญิงศศิวิมล วิไลขำ 10 โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี สรรคบุรี จั่นเจริญศรี สรรคบุรี
2083. เด็กชายรัชชานนท์ สิงห์ดี 12 โรงเรียนวัดท่า สรรคบุรี ท่า สรรคบุรี
2084. เด็กหญิงกรรณิกา ทองมา 10 โรงเรียนวัดท่า สรรคบุรี ท่า สรรคบุรี
2085. เด็กหญิงอรปรียา จับคีรี 9 โรงเรียนวัดท่า สรรคบุรี ท่า สรรคบุรี
2086. นายจักรกฤษ์ เขาเข็ม 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2087. นายอนุพงษ์ ศรีแพ่ง 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2088. นายอมรเทพ บุญศรีทอง 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2089. นายบุญพันธ์ ช้างดี 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2090. นายพุทธิพงษ์ นัยรัมย์ 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2091. นายประดิษฐ์ จงธนวดี 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2092. นายธนกร เหมือนมา 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2093. นางสาวฟาริดา กันท้วม 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2094. นางสาวณัฐนันท์ บุญศักดิ์ 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2095. นางสาววาสิตา มังสัง 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2096. นางสาวอรสา สิทธิธัญญกิจ 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2097. นางสาวธิดารัตน์ แป้นศิริ 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2098. นางสาวสุปรียา บุญเนียม 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2099. นางสาวอรัญญา เอกรุณ 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2100. นางสาวอโรชา มณฑา 16 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี นก สรรคบุรี
2101. นายนฤนาท ชูปรีชา 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2102. นายเจน สงหลำ 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2103. นายชัชวาล ปานนิล 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2104. นายวัศพล พุกชื่น 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2105. นายธิติวุฒิ สุขม่วง 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2106. นายณัฐวุฒิ ศรีกล่อม 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2107. นายธงชัย สุขนิ่ม 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2108. เด็กชายธนากร ก้อนทอง 14 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2109. นางสาววิลาสินี กลิ่นคุ้ม 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2110. นางสาวมณีรัตน์ ดัดศรี 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2111. นางงสาวหยาดรุ้ง แป้นขำ 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2112. นางสาววีรยา กลิ่นคุ้ม 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2113. นางสาวพลาพร ดัดศรี 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2114. นางสาวศศิภา ก้อนทอง 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2115. เด็กหญิงเพชรลดา บุญสุวรรณ 14 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2116. เด็กหญิงณัฐชนิกาน ฉิมกรด 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2117. เด็กหญิงสุรี บุญเนียม 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2118. เด็กหญิงวิภา โตชม 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2119. เด็กหญิงจารุวรรณ เข็มศาสตร 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2120. เด็กหญิงจุฑามาศ แป้นศิริ 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2121. เด็กหญิงฑิตยา หมั่นทองหลาง 13 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2122. เด็กชายอนุชิต เภาศรี 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2123. เด็กชายนเรศ ธูปจิ๋ว 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2124. เด็กชายศุภฉัตร สายสิงห์ 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2125. เด็กชายสหรัฐ สาลี 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2126. เด็กชายสุริยา รอดเผื่อน 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2127. เด็กหญิงกาญจนา มณฑา 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2128. เด็กชายชัยธวัช อยู่ชัง 14 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2129. เด็กชายพรเทพ สุวรรณ 12 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2130. เด็กชายวัชรินทร์ ลอคำ 11 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2131. เด็กชายธนนภ สุขเจริญ 10 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2132. เด็กชายประวิทย์ โตแก้ว 10 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2133. เด็กชายปฎิพล รุ่งกลิ่น 10 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2134. เด็กชายบุญญฤทธิ์ คงเปลื่อง 10 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2135. เด็กชายณัฐวุฒิ ดีทั้งพันธ์ 9 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2136. เด็กชายสุทธิพงศ์ เข็มจันทร์ 9 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2137. เด็กชายอนาวัฒน์ มากทิพย์ 9 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2138. เด็กหญิงนรมล อาดำ 9 โรงเรียนวัดจันทร์ สรรคบุรี โคกโตนด สรรคบุรี
2139. เด็กชายวราเทพ ขวัญศรี 13 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สรรคบุรี บำเพ็ญบุญ สรรคบุรี
2140. เด็กหญิงเอื้อมพร อัฒจักร 12 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สรรคบุรี บำเพ็ญบุญ สรรคบุรี
2141. เด็กหญิงปรัชญาพร อ่อนสำลี 12 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สรรคบุรี บำเพ็ญบุญ สรรคบุรี
2142. เด็กชายธนพัฒน์ ประเสริฐกุลวัฒนา 10 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สรรคบุรี บำเพ็ญบุญ สรรคบุรี
2143. เด็กหญิงอัญธิกา เพ็ชรนิล 10 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สรรคบุรี ช่องลม สรรคบุรี
2144. เด็กหญิงสุดารัตน์ เข็มเพ็ชร 10 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สรรคบุรี ช่องลม สรรคบุรี
2145. เด็กหญิงธนัชพร ปานสอง 9 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สรรคบุรี ช่องลม สรรคบุรี
2146. เด็กชายเทียนชัย แสงโสฬส 13 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี มาติการาราม สรรคบุรี
2147. เด็กชายทวีศักดิ์ เถื่อนขวัญ 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี มาติการาราม สรรคบุรี
2148. เด็กชายทรงวุฒิ บุญแพ 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี มาติการาราม สรรคบุรี
2149. เด็กชายจักรกฤษณ์ คงเอี่ยม 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี มาติการาราม สรรคบุรี
2150. เด็กชายนภัสกร นาคชุ่ม 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี มาติการาราม สรรคบุรี
2151. เด็กชายพิชยา มากทิพย์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี มาติการาราม สรรคบุรี
2152. เด็กชายสุภณัฐ พื้นบาตร 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี มาติการาราม สรรคบุรี
2153. เด็กชายชยารพ อินทร์กลัด 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2154. เด็กชายวัศพล นาคชุ่ม 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2155. เด็กชายชัยวัฒน์ มานะธรรม 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2156. เด็กชายอัมรินทร์ กะประโคน 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2157. เด็กหญิงตะวัน อยู่ชัง 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2158. เด็กหญิงพรชนก ดีเปรม 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2159. เด็กหญิงธนวรรณ โชติงาม 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2160. เด็กหญิงวาสนา อินทร์นา 12 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2161. เด็กชายจิรายุ พลนิกร 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2162. เด็กชายปัญญา ทองมัน 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2163. เด็กชายปนัด ปานนิล 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2164. เด็กชายภควัต เถื่อนขวัญ 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2165. เด็กหญิงอมรรัตน์ เรืองสังข์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2166. เด็กหญิงลดาวัลย์ พูลสวัสดิ์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2167. เด็กหญิงสโรชา ขาวใส 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2168. เด็กหญิงอินทิรา พิกุลขาว 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2169. เด็กชายอัสดง แสงเรือง 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2170. เด็กชายรัชชานนท์ มณฑา 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2171. เด็กชายธันยธรณ์ นิพล 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2172. เด็กชายไชยพศ ฉ่ำเจริญ 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2173. เด็กชายศาสตรา เที่ยงพลับ 13 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2174. เด็กชายสุริยัน มะณีเนตร 10 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2175. เด็กหญิงอารียา อาระยะ 11 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2176. เด็กชายจักรกฤษ อักษรศรี 10 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2177. เด็กหญิงรติรัตน์ แสงสว่าง 10 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม สรรคบุรี ท่ากระแส สรรคบุรี
2178. นางธิดารัตน์ บู่ทอง 39 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี สรรคบุรี หนองบัว สรรคบุรี
2179. เด็กชายอัจฉริยะ ดำเกิงธนันต์ 12 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี สรรคบุรี หนองบัว สรรคบุรี
2180. เด็กชายเวโรจน์ รุ่งศรี 10 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี สรรคบุรี หนองบัว สรรคบุรี
2181. เด็กหญิงพรรพษา สระแก้ว 10 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี สรรคบุรี หนองบัว สรรคบุรี
2182. เด็กชายสนธยา โชติงาม 14 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สรรคบุรี คลองงิ้ว สรรคบุรี
2183. เด็กชายประวิทย์ มณฑา 14 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สรรคบุรี คลองงิ้ว สรรคบุรี
2184. เด็กชายวัลลภ ทัดอยู่ 14 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สรรคบุรี คลองงิ้ว สรรคบุรี
2185. เด็กหญิงวิภาดา โตชม 14 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สรรคบุรี คลองงิ้ว สรรคบุรี
2186. เด็กหญิงธิตินันท์ เขาเข็ม 14 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สรรคบุรี คลองงิ้ว สรรคบุรี
2187. เด็กหญิงพรพิมล พงษ์โต 14 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สรรคบุรี คลองงิ้ว สรรคบุรี
2188. เด็กหญิงน้ำฝน ทองมัน 14 โรงเรียนวัดคลองงิ้ว สรรคบุรี คลองงิ้ว สรรคบุรี
2189. นายกิตติษร ทิพวารี 16 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2190. นายฉัตรชัย บุญมั่น 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2191. นายธีรโชติ พูลเขตกิจ 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2192. นายอภิวัฒน์ หวังถวิล 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2193. นายพีรวิชญ์ จิ๋วแหยม 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2194. นายจักรกฤษ เพิ่มผล 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2195. นายอัมพันธ์ ถ้วนคล้าย 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2196. เด็กชายสายชล ชูประเสริฐ 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2197. เด็กชายธนวัฒน์ เจริญภักดี 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2198. เด็กชายอธิป อินสว่าง 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2199. เด็กชายพรเทพ แก้วคง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2200. เด็กชายนราวุธ บุญแต้ม 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2201. เด็กชายนครินทร์ แสงน้ำผึ้ง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2202. เด็กชายพิพัฒน์ อิ่มเพ็ง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2203. เด็กชายจิรเดช ทองแย้ม 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2204. เด็กชายรัฐชัย ประคุณหังสิต 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2205. เด็กชายชนายุทธ เกตุตระกูล 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2206. เด็กชายธนาวุฒิ เข็มรุกขา 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2207. เด็กชายวีระพล เพียรธัญญการ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2208. เด็กชายณัฐพล ทิมยิก 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2209. เด็กชายณัฐกันต์ ป้อมแก้ว 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2210. เด็กชายธีรวัฒน์ สวายสดงาม 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2211. นางสาวขวัญจิรา เทาดี 15 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2212. เด็กหญิงจิราพร สีชมภู 14 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2213. เด็กหญิงสโรชา จันทร์วิเชียร 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2214. เด็กหญิงสุธาทิพย์ กานุสนธิ์ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2215. เด็กหญิงจิตติมา ทองอินทร์ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2216. เด็กหญิงณัฐพร ขอนพวง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2217. เด็กหญิงปาจรีย์ อบรมชอบ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2218. เด็กหญิงผกาทิพย์ ต่ายพูล 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2219. เด็กหญิงสรัลชนา ผิวเณร 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2220. เด็กหญิงรวิสรา ว่างเว้น 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2221. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย รูปคม 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2222. เด็กหญิงสุภานน แซ่เฮ้ง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2223. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ แก้ววันทา 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2224. เด็กหญิงสุพรรณิกา โมรานอก 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2225. เด็กหญิงวิภาวี คำนวนศิลป์ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2226. เด็กหญิงเจนนิสา บุญช่วย 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2227. เด็กหญิงศุภานิช สุภาลักษณ์ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2228. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พัวพิทักษ์ชัย 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2229. เด็กหญิงสรัลรัตน์ อยู่รอด 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2230. เด็กหญิงรุ่งระวี นาหัวหนอง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2231. เด็กหญิงศิริวรรณ เผือกพันธ์ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สมอ สรรพยา
2232. เด็กหญิงมณฑิตา แช่มเมือง 11 โรงเรียนวัดสมอ สรรพยา สมอ สรรพยา
2233. เด็กหญิงบุญตา พูลทอง 11 โรงเรียนวัดสมอ สรรพยา สมอ สรรพยา
2234. เด็กหญิงอริสรา จับใจ 11 โรงเรียนวัดสมอ สรรพยา สมอ สรรพยา
2235. เด็กหญิงชลธิชา กุลพ่วง 10 โรงเรียนวัดสมอ สรรพยา สมอ สรรพยา
2236. เด็กชายจิรวัฒน์ ทุมมา 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2237. เด็กชายเดชา จิ๋วแหยม 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2238. เด็กชายพนัส ดวงลูกแก้ว 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2239. เด็กชายชูศักดิ์ ประเสริฐกุล 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2240. เด็กชายภานุพงศ์ ใยสุข 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2241. เด็กชายกริชเพชร ลอยบัญดิษฐ์ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2242. เด็กชายพิพัฒน์ เมาะราศรี 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2243. เด็กชายพิทวัส ปัญญามี 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2244. เด็กชายธนพงษ์ จิตร์จรูญ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2245. เด็กชายธีรยุทธ วินิจ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2246. เด็กชายธนาธิป บุญเกิด 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2247. เด็กชายนภัทร ม่วงรอด 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2248. เด็กชายปฏิภาณ ปิ่นทอง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2249. เด็กชายภานเดช อยุ่เกิด 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2250. เด็กชายณัฐพล พฤกรัตน์ 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2251. เด็กชายวิศรุต โพธิ์ศรี 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2252. เด็กชายสรยุทธ์ สอนคำ 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2253. เด็กชายหัสวรรษ เทศธรรม 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2254. เด็กชายสหัสวรรษ กะลำพา 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2255. เด็กหญิงรัชนา โพธิ์นาง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2256. เด็กหญิงฐิตาพร เพ็ชรนาดี 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2257. เด็กหญิงจิราภรณ์ หิรัญพานิช 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2258. เด็กหญิงอทิตยา ไชยมานิตย์ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2259. เด็กหญิงสุจิตรา พ่วงเพชร 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2260. เด็กหญิงเพ็ญยุพา เสือน่วม 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2261. เด็กหญิงดวงกมล ชื่นนิ่ม 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2262. เด็กหญิงวรรณิศา บุญพ่วง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2263. เด็กหญิงวีณา เลี้ยงอิ่ม 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2264. เด็กหญิงวรรวรรณ เรืองเกาะ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2265. เด็กหญิงพิรุณทิพย์ โมอ่อน 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2266. เด็กหญิงจันทรัตน์ มิ่งขวัญ 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2267. เด็กหญิงสมฤทัย พวงเข็มแดง 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2268. เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์เพชร 13 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2269. เด็กหญิงพิชญาภา เข็มจันทร์ 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2270. เด็กหญิงนัทธมน เอี่ยมสงคราม 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2271. เด็กหญิงกรองทอง คุ้มเขตร์ 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2272. เด็กหญิงดวงหทัย หนูพรหม 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2273. เด็กหญิงวัญวิสา ท่าหิน 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2274. เด็กหญิงณัฏฐาธิดา ทองเต็ม 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2275. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีสุวรรณ 12 โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยา สรรพยาวัฒนาราม สรรพยา
2276. เด็กชายสิรวิชญ์ บุญแสง 13 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2277. เด็กชายณัฐพงษ์ โยธี 13 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2278. เด็กชายพีรพัฒน์ สุขพันธ์ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2279. เด็กชายเดชาธร ก้อนทอง 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2280. เด็กชายสิทธิชัย คำนอก 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2281. เด็กชายสิทธิเดช เมืองสะอาด 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2282. เด็กชายคุณานนท์ โพธิยา 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2283. เด็กชายศิวกร ศิวัชระพรชัย 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2284. เด็กชายธีรยุทธ นุชอยู่ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2285. เด็กหญิงจิรัญญา ไชยรัตน์ 14 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2286. เด็กหญิงภัทธิรา วงษาแทน 13 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2287. เด็กหญิงกนกพร เบื้องดี 13 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2288. เด็กหญิงเจนจิรา แฝงด่านกลาง 12 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2289. เด็กหญิงชลลดา ชื่นอุรา 12 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2290. เด็กหญิงชลธิชา ชื่นอุรา 12 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2291. เด็กหญิงจันทิมา จันทร์ผ่อง 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2292. เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วสุข 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2293. เด็กหญิงนันทินี โกสรานนท์ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2294. เด็กหญิงณัฐกานต์ นุชอยู่ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2295. เด็กหญิงรัชพร ล้วนเลิศ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2296. เด็กหญิงวิภา นาคสังข์ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2297. เด็กหญิงวริศญาพา พันธุระ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2298. เด็กหญิงสุพิชญา กฤษสมัย 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2299. เด็กหญิงอชิรญาณ์ เอี่ยมโพธิ์ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2300. เด็กหญิงอลิษา สังข์พันธ์ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2301. เด็กหญิงฤทัยรัตน์ นุชอยู่ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2302. เด็กหญิงพรทิพย์ น้ำเงิน 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2303. เด็กหญิงชาริยา สะอิมิ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2304. เด็กหญิงภัทวดี ชายะกุล 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2305. เด็กหญิงรดาการ พึ่งมาก 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2306. เด็กหญิงจันทิมา บุญเย็น 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2307. เด็กหญิงภัณทิรา มาคณา 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2308. เด็กหญิงสุภาวดี ชีระภากร 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2309. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตาลโท้ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2310. เด็กหญิงเก็จแก้ว ลีลาพัฒน์ 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2311. เด็กหญิงสุภาภรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่น 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2312. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดีบาง 11 โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา สรรพยา โพธิ์งาม สรรพยา
2313. นายอธิศ จั่นแก้ว 16 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2314. นายธีระพงศ์ คงเข็ม 16 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2315. นายเอกชัย ใจธานี 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2316. นายศิวกร นิลกำแหง 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2317. เด็กชายสุทัศน์ อ่อนสำลี 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2318. เด็กชายสมชาย ถึงนาท 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2319. เด็กชายจักรกฤษณ์ กลิ่นทอง 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2320. เด็กชายวีรภัทร ครุธาโรจน์ 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2321. เด็กชายยุทธภูมิ ขัตติยะบุตร 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2322. เด็กชายจุฑาวัฒน์ ทองยา 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2323. เด็กชายทศพร ริมสังข์ 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2324. เด็กชายอธิวัฒน์ สวัสดี 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2325. เด็กชายธเนศ วังหาญ 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2326. เด็กชายชาญณรงค์ โชติวงษ์ 12 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2327. เด็กชายธีรภัทร มีสัตย์ 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2328. เด็กชายณัฐพล มีมา 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2329. เด็กชายปพัชญา สอาดม่วง 12 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2330. เด็กชายพฤหัส ศรีวิลัย 9 โรงเรียนวัดกรุณา สรรพยา กรุณา สรรพยา
2331. เด็กชายอัคคพล อาจวิเศษ 9 โรงเรียนวัดกรุณา สรรพยา กรุณา สรรพยา
2332. เด็กชายณัชพล เต็มปิยพล 9 โรงเรียนวัดกรุณา สรรพยา กรุณา สรรพยา
2333. นางสาววิไลวรรณ ชมภูธวัช 15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2334. เด็กหญิงเก็จมณี สีลาพัฒน์ 14 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2335. เด็กหญิงวิมุตา อยู่สุข 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2336. เด็กหญิงสริตา เสือทัพ 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2337. เด็กหญิงภาวินี ยังแหยม 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2338. เด็กหญิงพุธธิดา แจ้งท้วม 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2339. เด็กหญิงวรรณิสา เกิดพิทักษ์ 13 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2340. เด็กหญิงปรียานุช หมั่นกิจ 12 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2341. เด็กหญิงอภิญญ์ พึ่งน้อย 12 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม สรรพยา กรุณา สรรพยา
2342. เด็กหญิงลักษิกา พลมนตรี 12 โรงเรียนวัดกรุณา สรรพยา กรุณา สรรพยา

รับรองตามนี้

รองเจ้าคณะภาค ๓