ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี
คณะจังหวัดสิงห์บุรี


ส่งเข้าสอบ ๒,๗๕๐ คน ขาดสอบ ๕๓๘ คน คงสอบ ๒,๒๑๙ คน สอบได้ ๑,๒๙๕ คน สอบตก ๙๒๔ คน

ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
1. นายสหภาพ สังสฤษณ์ 19 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
2. นายอภิสิทธิ์ มาทวี 17 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
3. นายนพพล ยิ้มกระจ่าง 17 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
4. นางสาวจันทร์ญา สมุดไทย 17 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
5. นางสาวณัฏฐณิชา เรืองสุข 16 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
6. นายชรินทร์ ชูอินทร์ 16 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
7. นายชาคริต แสงศรี 16 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
8. นางสาวพรประภา วงษ์เนตร 16 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
9. นางสาววชิรา ปานแก้ว 16 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
10. นางสาวกัญญารัตน์ เติมแก้ว 16 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
11. นางสาวศิริประภา คำภาอินทร์ 16 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
12. นางสาวฐิติวรดา ชาตรี 16 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
13. นายสงกรานต์ แก้วประไพ 15 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
14. นางสาวชาริณี ปกครอง 15 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
15. นางสาวปภัชญา ผิวอ่อน 15 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
16. นางสาวฐิติมา สว่างกาล 15 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
17. นางสาวสุภาวดี ปิ่นทอง 15 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
18. เด็กชายดุสิต สุขมนต์ 14 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
19. เด็กหญิงจิราภรณ์ ขำวิบูรณ์ 14 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
20. เด็กชายชิษณุพงศ์ วิหารธรรมเม 14 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
21. เด็กหญิงมาริสา วงษ์แย้ม 14 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
22. เด็กชายสมมาตร มีลาภ 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
23. เด็กชายธนัญกรณ์ สุขกมลพิพัฒน์ 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
24. เด็กชายธนดล สุริยะเจนใจ 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
25. เด็กชายภานุวัฒน์ ทรัพย์วัฒนานนท์ 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
26. เด็กชายคเณศวร ชื่นอารมณ์ 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
27. เด็กชายนันทวุฒิ แสงฤทธิ์ 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
28. เด็กชายวุฒิชัย แก้วเนตร์ 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
29. เด็กชายผไท เหลาเคน 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
30. เด็กชายอาทิตย์ ภู่แพร่ 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
31. เด็กชายธนาวุฒิ เนียมพลอย 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
32. เด็กชายภคพงษ์ จั่นบางยาง 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
33. เด็กชายธนารักษ์ เรืองฤทธิ์กูล 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
34. เด็กชายสุรสีห์ สุธัมรส 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
35. เด็กหญิงพรพิมล งามงอน 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
36. เด็กหญิงศรันยา ใยระย้า 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
37. เด็กหญิงสิริรัตน์ โกศล 13 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
38. เด็กหญิงรุจิรา สุขทวี 12 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
39. เด็กชายนพเกล้า แย้มขยาย 12 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
40. เด็กหญิงพนิดา เขียวไสว 12 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
41. เด็กหญิงจตุพร กองเนียม 12 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
42. เด็กหญิงศิรภัสสร ก้านบัว 12 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
43. เด็กหญิงยุวรินทร์ คำรินทร์ 12 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
44. เด็กหญิงมานิตา สุขะ 12 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
45. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ธูปงาม 12 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
46. เด็กหญิงขวัญชนก วงษ์น้อย 12 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
47. เด็กชายฐาปกรณ์ อ่อนละออ 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
48. เด็กชายพิชวัชร์ สุขพันธ์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
49. เด็กชายศรนรินทร์ ด่านสุขณรงค์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
50. เด็กหญิงจันทร์ธิญา นิดานิล 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
51. เด็กหญิงอริสรา ม่วงสิงห์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
52. เด็กหญิงกฤติมา สีม่วง 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
53. เด็กหญิงวิชญาดา เปรมศักดิ์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
54. เด็กหญิงทัศนา ชูตระกูล 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
55. เด็กหญิงกชมน ศรสะอาด 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
56. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ไพรสันต์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
57. เด็กหญิงณัฐกานต์ หมื่นอภัย 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
58. เด็กหญิงรุ่งรัฏฏิกาล โพธิ์ไกร 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
59. เด็กหญิงปรมาภรณ์ จุลลเกษตร์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
60. เด็กหญิงพรนภา สีม่วง 12 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
61. เด็กหญิงณัฐณิชา ชูวงษ์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
62. เด็กหญิงพิมพ์ชนก นรสิงห์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
63. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสงฤทธิ์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
64. เด็กหญิงปิ่นประภา สุขธนะไพศาล 11 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
65. เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนนาค 10 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
66. เด็กหญิงจันทร์จิรา ดวงดี 10 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
67. เด็กหญิงณัฐฐินา สุขปาน 10 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
68. เด็กพิมพ์ลภัส สุขเจริญ 10 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
69. เด็กหญิงขนิษฐา อยู่ยั่งยืน 10 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ฯ เมืองสิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี
70. เด็กหญิงนิษา สีนวล 13 โรงเรียนวัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี วัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี
71. เด็กหญิงอภิสรา ต่ายเพ็ชร 11 โรงเรียนวัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี วัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี
72. เด็กหญิงวีรยา คุ้มกัน 10 โรงเรียนวัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี วัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี
73. เด็กหญิงน้ำทิพย์ ทัพเจริญ 10 โรงเรียนวัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี วัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี
74. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ม้าทุ้ยน้ำ 10 โรงเรียนวัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี วัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี
75. เด็กหญิงอันศิลา เจริญทรัพย์ 10 โรงเรียนวัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี วัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี
76. เด็กหญิงนิราวรรณ เปี่ยมสะอาด 10 โรงเรียนวัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี วัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี
77. เด็กหญิงสุวรรณา สำเภา 9 โรงเรียนวัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี วัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี
78. เด็กหญิงคุณัญญา จันทร์กลัด 12 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี เมืองสิงห์บุรี วัดพระปรางค์มุนี เมืองสิงห์บุรี
79. เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุครีพ 11 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี เมืองสิงห์บุรี วัดพระปรางค์มุนี เมืองสิงห์บุรี
80. เด็กชายนิติเทพ สอนศรี 12 โรงเรียนวัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี วัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี
81. เด็กชายณัฐกานต์ แก้วสุข 12 โรงเรียนวัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี วัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี
82. เด็กหญิงสุชานันท์ มาสมาน 12 โรงเรียนวัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี วัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี
83. เด็กหญิงภัทรวดี บุญผ่อง 11 โรงเรียนวัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี วัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี
84. เด็กหญิงณิตรา ขำน้อย 12 รร.วัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี วัดประโชติ เมืองสิงห์บุรี
85. เด็กชายเป็นเอก สหชาติภักดี 12 รร.วัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี วัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี
86. เด็กชายพันฤทธิ์ ศรีเกิด 11 รร.วัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี วัดตึกราชา เมืองสิงห์บุรี
87. เด็กหญิงอนัญญา โพธิแสง 10 รร.วัดประโชติการาม เมืองสิงห์บุรี วัดประโชติ เมืองสิงห์บุรี
88. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เหมือนอบ 14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
89. เด็กชายธนวัฒน์ เสนคะ 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
90. เด็กชายภาคิน ใจดี 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
91. เด็กชายจิรัฎฐ์ เสวกวิหารี 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
92. เด็กชายอัครพล คุ้มครอง 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
93. เด็กชายกฤษณพงษ์ เสียมสกุล 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
94. เด็กชายกฤติพงศ์ จิตนุกูล 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
95. เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งกำจัด 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
96. เด็กชายธนิสร ฟักโต 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
97. เด็กชายธวัชชัย คนพินิจ 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
98. เด็กชายอภิสิทธ์ ไพรสันต์ 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
99. เด็กชายวิทวัส บุญคุ้ม 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
100. เด็กชายสิงหา ภิญโญ 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
101. เด็กหญิงบุญวรรณ ทรงเหม็น 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
102. เด็กหญิงฐิติมา ช่วยบุญ 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
103. เด็กหญิงเสาวนีย์ จรัสโรจน์ 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
104. เด็กหญิงกรกนก ธูปบูชา 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
105. เด็กหญิงจิรัฐฏิญา กิ่งจำปา 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
106. เด็กหญิงศิรินันท์ เขตา 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
107. เด็กหญิงเบญญทิพย์ ห่อเร 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
108. เด็กหญิงเอมวลี ทองสี 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
109. เด็กหญิงนัทธมน จูเฮง 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
110. เด็กหญิงวรรณนภา บุญเรือง 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
111. เด็กหญิงนาตยา จีนเตี๊ยะ 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
112. เด็กหญิงจิราวัลย์ ฟักชื่น 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
113. เด็กหญิงจิราพัชร อุ่นเรือน 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
114. เด็กหญิงปนัดดา สมบุญ 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
115. เด็กหญิงสุกัญญา บุญมาก 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
116. เด็กหญิงปวันรัตน์ ดีเลิศ 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
117. เด็กหญิงณัฐสุดา บุ้มกระโทก 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
118. เด็กหญิงณัฐพร ทับพันธ์ 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
119. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหมียวดี 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
120. เด็กหญิงอรุณรัตน์ น้อยประถม 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
121. เด็กหญิงชุติมา ชื่นอารมณ์ 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
122. เด็กหญิงวราภรณ์ คงคำวรณ์ 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
123. เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีแก้วทุม 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
124. เด็กหญิงยลนภา ประยูรวรรณ 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
125. เด็กหญิงจิตติมา แย้มแก้ว 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
126. เด็กหญิงสาธิตา มุตะถา 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
127. เด็กหญิงรุ่งฤดี รื่นฤทธิ์ 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
128. เด็กหญิงรัตนากร คันธจันทร์ 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
129. เด็กชายพูลทรัพย์ พลอยนัด 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
130. เด็กชายเมธาสิทธิ์ พงชนะ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
131. เด็กชายเจษวิโรจน์ ราชใจผิด 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
132. เด็กชายมงคลเดช จุฬาพันศรี 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
133. เด็กชายธนภัทร์ ดีละหม้าย 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
134. เด็กชายนโม พูลสุข 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
135. เด็กชายภูคิน คุ้มครอง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
136. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ บุญเรือง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
137. เด็กชายพัฒธนพล คนพินิจ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
138. เด็กชายธนพนธ์ ดีละหม้าย 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
139. เด็กชายอัฎวา คล้ายสุข 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
140. เด็กชายสุธิพจน์ เชานะโชติ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
141. เด็กชายฐิติวัฒน์ คุ้มกัน 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
142. เด็กชายสถาพร ยืนยง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
143. เด็กชายธนดล มาสถิตย์ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
144. เด็กชายนนทวัตร อภิชาติโยธิน 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
145. เด็กชายสามารถ อยุ่สุข 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
146. เด็กหญิงเมธาพร กระจิบทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
147. เด็กหญิงอรชพร เชยสาคร 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
148. เด็กหญิงจิราภา สุขโต 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
149. เด็กหญิงปนัดดา หรั่งแร่ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
150. เด็กหญิงวีรลักษณ์ อ้อวิเศษ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
151. เด็กหญิงอัมรินทร์ เกตุแก้ว 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
152. เด็กหญิงนภสร พยุงวงษ์ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
153. เด็กหญิงสุภาพร สืบสวน 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
154. เด็กหญิงเพชรสวรรค์ บุญโย 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
155. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เรือนงาม 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
156. เด็กหญิงจิราพร บุญมาก 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
157. เด็กหญิงอรณิชา พุ่มกล่อม 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
158. เด็กหญิงวัลลภา วรรณพันธุ์ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
159. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า พวกอิ่ม 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
160. เด็กหญิงพรรณนารา ปรีชารัมย์ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
161. เด็กหญิงฐิติมา คุ้มบุญมา 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
162. เด็กหญิงฐิติกานต์ มาสถิตย์ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
163. เด็กหญิงศิริภรณ์ ถนอมสินธ์ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
164. เด็กหญิงกรรณิการ์ วาปีนา 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
165. เด็กหญิงกุสุมา ตันอุดมวัฒน์ 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
166. เด็กหญิงจุฑามาศ เมืองแสน 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
167. เด็กหญิงพัชชา เข็มเพ็ชร 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
168. เด็กชายบาลากัส คล้ายสุข 9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เมืองสิงห์บุรี วัดพรหมสาคร เมืองสิงห์บุรี
169. เด็กชายวัฒนา โพธิ์ศรี 10 ร.ร.วัดกระดังงาบุปผาราม เมืองสิงห์บุรี วัดกระดังงาบุปผาราม เมืองสิงห์บุรี
170. เด็กหญิงปาริชาติ สบู่ 11 ร.ร.วัดกระดังงาบุปผาราม เมืองสิงห์บุรี วัดกระดังงาบุปผาราม เมืองสิงห์บุรี
171. เด็กหญิงสโรชา ทรงศิลป์ 10 ร.ร.วัดกระดังงาบุปผาราม เมืองสิงห์บุรี วัดกระดังงาบุปผาราม เมืองสิงห์บุรี
172. นางสาวสถชนม์ มีนาภา 16 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดโคกพระ เมืองสิงห์บุรี
173. นางสาวสรัลชนา ศรีเรือง 16 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดโคกพระ เมืองสิงห์บุรี
174. นางสาววรลักษณ์ นามผล 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดโคกพระ เมืองสิงห์บุรี
175. นางสาวกานต์กวิน วิเศษคามิน 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดโคกพระ เมืองสิงห์บุรี
176. เด็กหญิงพฤทธชาต จรุงธนะกิจ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดโคกพระ เมืองสิงห์บุรี
177. เด็กหญิงพรรณิดา คำเจียก 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดโคกพระ เมืองสิงห์บุรี
178. เด็กหญิงกวิสรา อนันต์วงศ์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดโคกพระ เมืองสิงห์บุรี
179. นางสาววราภรณ์ นิกล่ำ 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสังฆราชาวาส เมืองสิงห์บุรี
180. เด็กหญิงจุฑารัตน์ พงษ์เพ็ชร 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสังฆราชาวาส เมืองสิงห์บุรี
181. เด็กหญิงพลอยจิรดา เพ็งจันทร์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสังฆราชาวาส เมืองสิงห์บุรี
182. เด็กหญิงบุษกร แสงสว่าง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสังฆราชาวาส เมืองสิงห์บุรี
183. เด็กหญิงศิริพร แสงโพธิ์วงษ์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสังฆราชาวาส เมืองสิงห์บุรี
184. เด็กหญิงสุธิดา ขุมทอง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสังฆราชาวาส เมืองสิงห์บุรี
185. นายคุณานนต์ บัวสระ 16 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
186. นายผดุงเกียรติ อินทร์ฉาย 16 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
187. นางสาวปริตา บุญมาก 16 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
188. นางสาวกนกพร หุ่นพ่วง 16 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
189. นางสาวพิมพ์วิไล เอี่ยมสุวรรณ์ 16 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
190. นายวิรุฬห์ สมศรี 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
191. นายกรวิชญ์ สารผล 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
192. นายนันทวิทย์ มหาพงษ์ 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
193. นางสาวธิติดารัตน์ ปทุมประเสริฐ 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
194. นางสาวณัฐกานต์ ตั้งธรรมการย์ 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
195. นางสาวณัฐมน ภู่แพร 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
196. นางสาวอรทัย รอดคลองตัน 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
197. นางสาวกาญจนา แย้มสรวล 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
198. เด็กชายเสาวนิตย์ สะราคำ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
199. เด็กชายชัชวาล นาคเศียร 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
200. เด็กชายณัฐนนท์ อินทรกำเนิด 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
201. เด็กชายธนพล เดชงาม 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
202. เด็กชายธนา แสงสวย 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
203. เด็กชายปาณชัย ไชยธน 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
204. เด็กชายวัฒนโชค มงคลพิทักษ์กุล 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
205. เด็กชายกฤษฏา พุฒิสาร 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
206. เด็กชายนิธิโรจน์ ฤทธิพิสิทธิ์กุล 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
207. เด็กชายพัชรพล พละคำ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
208. เด็กชายจักรวรรดิ ดวงแก้ว 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
209. เด็กชายชัยวัฒน์ บุญญา 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
210. เด็กชายดนัย ภาคเขต 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
211. เด็กชายพิธิวัฒน์ อินวกูล 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
212. เด็กหญิงณัฏฐณิชา กล่อมเกลี้ยง 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
213. เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยพินิจ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
214. เด็กหญิงอรอุมา ชูวงษ์ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
215. เด็กหญิงธนวรรณ สุวรรณคง 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
216. เด็กหญิงนวพร หลิ่มจ่าง 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
217. เด็กหญิงวนิสา กลับดี 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
218. เด็กหญิงเกียรติญา เต่าสุวรรณ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
219. เด็กหญิงพรพิมล เอี่ยมดี 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
220. เด็กหญิงขนิษฐา ศิริจันทร์ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
221. เด็กหญิงจักรพล อินตะรินทร์ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
222. เด็กหญิงกิตติคุณ จันทพันธุ์ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
223. เด็กหญิงวรรณิศา เพ็ชรรักษ์ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
224. เด็กหญิงเจนจินี ขาวเหลือง 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
225. เด็กหญิงฐิตาภา สุขพงษ์ 14 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
226. เด็กชายธันยพัฒณ์ บุญจันทร์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
227. เด็กชายวสันต์ กระจ่างโพธิ์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
228. เด็กชายวชิรวิทย์ นันโต 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
229. เด็กชายนนธวัช โตแย้ม 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
230. เด็กชายศิวะพัฒน์ โพธิ์ศรี 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
231. เด็กชายธนพัฒน์ สวัสดิ์พงษ์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
232. เด็กชายชนกานต์ สุขสะบาย 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
233. เด็กชายภาณุพงศ์ ต้นแพง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
234. เด็กชายฐิรพรรษ นวลเกษร 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
235. เด็กชายดำรงค์เกียรติ พลานุวาส 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
236. เด็กชายธีรวัต อยู่สะบาย 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
237. เด็กชายสันติพงษ์ นาคชุ่ม 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
238. เด็กชายชัยวัฒน์ นาคนัตถ์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
239. เด็กชายธีรณัฐ สมรักษ์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
240. เด็กชายพงศธร สิงห์แก้ว 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
241. เด็กชายพงศ์พล แตงอ่อน 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
242. เด็กชายสิริพงษ์ มั่นจิตร 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
243. เด็กชายเกวลี ลิ้มรำไพ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
244. เด็กชายเขตต์ตะวัน บานเย็น 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
245. เด็กชายคเชนทร์ กิตติวุฒิเจริญชัย 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
246. เด็กชายคมกริช พันธุ์โต 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
247. เด็กหญิงจณิสตา เสือม่วง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
248. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แกมทับทิม 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
249. เด็กหญิงชนิสรา นัยวิริยะ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
250. เด็กหญิงกชมน รักชูช่วง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
251. เด็กหญิงมัญชรี ทยาธรรม 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
252. เด็กหญิงจิรัชญา มะณีรัตน์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
253. เด็กหญิงบุญชรัสมิ์ กลับมา 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
254. เด็กหญิงอินทิรา พูลแสวง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
255. เด็กหญิงสุชานันท์ จั่นแตง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
256. เด็กหญิงธนพร รุ่งพัชรนำชัย 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
257. เด็กหญิงกฤษณา อโนศิริ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
258. เด็กหญิงศิลาพรรณ ศรีชัย 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
259. เด็กหญิงวันวิสาข์ บุญชู 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
260. เด็กหญิงสรินญา มานิตย์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
261. เด็กหญิงรัญชิดา สว่าง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
262. เด็กหญิงพาณิภัก บรรณาวิการ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
263. เด็กหญิงบัวชมพู โพธิ์ดี 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
264. เด็กหญิงปวรรัตน์ พันธุ์จีน 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
265. เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สิงห์ศรีธงชัย 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
266. เด็กหญิงปาณิสรา นองเนือง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
267. เด็กหญิงวรรณิดา ปะวะเค 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
268. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ เดชงาม 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
269. เด็กหญิงชนิกานต์ รักสวย 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
270. เด็กหญิงชนิดา กลิ่นสุคนธ์ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
271. เด็กหญิงชลากร เชาวนะโชติ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
272. เด็กหญิงฐิตาภา ประทุมชาติ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
273. เด็กหญิงณัฐสุดา เอี่ยมละออ 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
274. เด็กหญิงจิราวรรณ ฤทธิ์เดช 13 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
275. เด็กชายกิติเชษฐ์ สุทินศรี 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
276. เด็กหญิงพิมพ์มาดา แจ่มฟ้า 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
277. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปันแจ่ม 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
278. เด็กหญิงกิตติยาพร โชติรัตน์ 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
279. เด็กหญิงกันยารัตน์ รุ่งปานใจ 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
280. เด็กหญิงศิริประภา เดชจุ้ย 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
281. เด็กหญิงพัชรินทริยากร วิจารณ์ปรีชา 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
282. เด็กหญิงภัทรวดี พุฒเนียม 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
283. เด็กหญิงสกุลรัตน์ เข็มวรรณ 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
284. เด็กหญิงอัจจิมา กาเผือก 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
285. เด็กหญิงวงศ์ชนก ชีวะธรรม 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
286. เด็กหญิงนัทญา ด้วงวงษ์ 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
287. เด็กหญิงบุญสิตา นามมะนะ 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
288. ;เด็กหญิงวริศรา ยอดสร้อย 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
289. เด็กหญิงสุวภัทร จันทวงศ์ 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
290. เด็กหญิงขวัญชนก ศรีโท 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
291. เด็กหญิงรุ่งกานต์ สดใส 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
292. เด็กหญิงชาลิสา ยืนยง 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
293. เด็กหญิงสลิลทิพย์ สดงาม 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
294. เด็กหญิงสิรินภา จากิจ 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
295. เด็กหญิงนาขวัญ เสนลา 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
296. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ตรุษะ 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
297. เด็กหญิงอปาณิศา จันทร์เชื้อ 12 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส เมืองสิงห์บุรี
298. เด็กหญิงชลธิชา คำนวน 15 โรงเรียนสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
299. นายพันธุวัฒน์ โคกเทียน 18 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
300. นางสาวประพิมพร บุตรี 17 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
301. นางสาวลูกน้ำ ทองใบ 17 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
302. นางสาวธนภรณ์ เจริญกลิ่น 16 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
303. เด็กชายธรณินทร์ วงศ์แก้ว 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
304. เด็กชายนนตกานต์ ใจแสน 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
305. เด็กชายภาณุวัฒน์ กองแก้ว 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
306. เด็กชายโสภณวิชญ์ พยัคฆหาญ 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
307. เด็กชายอนุรักษ์ ตรีเข้ม 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
308. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์ อินปลา 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
309. เด็กหญิงปิยธิดา บานประทุม 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
310. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ช่างทอง 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
311. เด็กหญิงวรัญญา ศรีสวัสดิ์ 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
312. เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริโต 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
313. นายมงคล สุชล 15 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
314. เด็กชายกัญจน์ ประดับเพ็ชร 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
315. เด็กชายกิตติภณ มาหยา 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
316. เด็กชายจิรวัฒน์ หงษ์ทอง 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
317. เด็กชายชลนที เงางาม 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
318. เด็กชายฐาปนา วงษ์มณี 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
319. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ไม้น้อย 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
320. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ม่วงวงษ์ 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
321. เด็กชายธนพงศ์ กองเนียม 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
322. เด็กชายธนพนธ์ ชูวงษ์ 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
323. เด็กชายธนาพร พานุช 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
324. เด็กชายนวพล บุญเกิด 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
325. เด็กชายนิพนธ์ กันภัย 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
326. เด็กชายประทักษ์ เกลี้ยงเกลา 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
327. เด็กชายปริญญา อู่ผลเจริญ 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
328. เด็กชายวีระพันธ์ หนูประสิทธิ์ 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
329. เด็กหญิงกมลวรรณ วงสถาวร 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
330. เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณอ่อน 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
331. เด็กหญิงทิยวรรณ แว่นแก้ว 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
332. เด็กหญิงบุญรัตน์ แช่มสุขี 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
333. เด็กหญิงปรมาภรณ์ ศรีเดช 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
334. เด็กหญิงประทุมวรรณ มาลัย 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
335. เด็กหญิงสุดารัตน์ กลิ่นกุหลาบ 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
336. เด็กหญิงสุนันทา สวยปาน 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
337. เด็กหญิงสุนิษา สิงห์สวัสดิ์ 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
338. เด็กหญิงอฐิติวรรณ อุดทิรัมย์ 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
339. เด็กหญิงอัญชริกา คงขุนทด 14 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
340. เด็กชายจักรพันธ์ เรื่องลือ 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
341. เด็กชายจักรินทร์ วงษ์แก้ว 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
342. เด็กชายเฉลิมยศ กิจวิชา 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
343. เด็กชายชลธีร์ เมฆคง 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
344. เด็กชายชัยณรงค์ ไม้แก่น 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
345. เด็กชายชัยวัฒน์ พุทธรักษา 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
346. เด็กชายติณณภพ แสงรุ่ง 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
347. เด็กชายธนภัทร์ เสวกวิหารี 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
348. เด็กชายธนรัตน์ ทาหาร 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
349. เด็กชายปิยะ ปัตุรังษรี 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
350. เด็กชายพัฒนพงษ์ พูลมี 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
351. เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ลุน 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
352. เด็กชายสมชาย เฉลิมสมัย 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
353. เด็กชายอนันต์ ฉายสุวรรณ์ 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
354. เด็กชายอภินันท์ เกิดดี 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
355. เด็กชายอำพล นาคพรหมมินทร์ 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
356. เด็กหญิงกนกวรรณ ไพรศรี 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
357. เด็กหญิงกวินนา การะเวก 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
358. เด็กหญิงเกศรินทร์ อินทรงาม 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
359. เด็กหญิงจันทร์จิรา วิกาเงิน 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
360. เด็กหญิงจิราภรณ์ เอี่ยมสม 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
361. เด็กหญิงจิราวรรณ อยู่เย็น 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
362. เด็กหญิงฐิดาภรณ์ กลิ่นดอกแก้ว 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
363. เด็กหญิงณัฏฐนิดา หอมเย็น 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
364. เด็กหญิงธนวัน แย้มเยื้อน 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
365. เด็กหญิงนริศรา อินโท 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
366. เด็กหญิงบุญยนุช อยู่สบาย 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
367. เด็กหญิงบุษบา พรมมา 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
368. เด็กหญิงปิยะดา คำใบ 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
369. เด็กหญิงเมภาวดี อ่อนสำอาง 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
370. เด็กหญิงวราภรณ์ ท้วมสี 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
371. เด็กหญิงวิธิดา พุมมา 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
372. เด็กหญิงสิวรัญญา จันทนากูล 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
373. เด็กหญิงสุธาวัลย์ จะเฮิง 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
374. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คนเพียร 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
375. เด็กหญิงอภัสรา บุญอุทิศ 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
376. เด็กหญิงอริสรา บุญอุทิศ 13 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
377. เด็กชายกฤษดา แจ้งจิต 12 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
378. เด็กหญิงศศิธร ไม้งิ้ว 12 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
379. เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงสว่าง 12 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
380. นางวิกัญญา เหล็กดี 54 โรงเรียนวัดประดับ ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
381. นางนิภา ศรีทรง 47 โรงเรียนวัดประดับ ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
382. นางวรรณา สุขใจ 45 โรงเรียนวัดประดับ ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
383. นางนพณัช ใจสมบุญ 39 โรงเรียนวัดประดับ ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
384. เด็กหญิงนันท์ธิชา ศรีผ่อง 10 โรงเรียนวัดประดับ ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
385. เด็กหญิงณัฐธิชา สีประดู่ 10 โรงเรียนวัดประดับ ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
386. เด็กหญิงชุติมา อ่อนสำอางค์ 10 โรงเรียนวัดประดับ ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
387. เด็กหญิงอุทัยวรรณ ป้อมเงิน 10 โรงเรียนวัดประดับ ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
388. เด็กหญิงสุวรรณี ชูวงษ์ 10 โรงเรียนวัดประดับ ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
389. เด็กชายทรงพล มาเมือง 15 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
390. เด็กหญิงศกลวรรณ พึ่งฉ่ำ 14 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
391. เด็กหญิงบุษกร ไวยกิจจี 14 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
392. เด็กหญิงพรเพ็ญ หกขุนทด 13 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
393. เด็กชายอนุชิต พรมมา 13 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
394. เด็กชายทวีศักดิ์ ศรีม่วง 12 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
395. เด็กชายอภิรักษ์ ทรัพย์ภารี 12 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
396. เด็กชายปริญญา พันธ์ชั่ง 12 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
397. เด็กหญิงวิจิตรา สองจันทึก 12 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
398. เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศักดิ์เจริญสิงห์ 12 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
399. เด็กหญิงศิริพร กองบุญ 12 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
400. เด็กชายสกุลเจริญ เหล็งพั้ง 12 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
401. เด็กชายก้องเกียรติ ชุ่มตะคุ 12 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
402. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ แปลนาค 11 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
403. เด็กชายธนพล มีศิลป์ 11 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
404. เด็กชายปฏิภัทร์ ผ่องผึ้ง 11 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
405. เด็กชายมนตรี ศรีม่วง 11 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
406. เด็กหญิงขนิษฐา หาเรือนแก้ว 11 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
407. เด็กหญิงศศิวิมล เทียมลี้ 11 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
408. เด็กหญิงสุดารัตน์ วรรณวิจิตร 11 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
409. เด็กหญิงภัทรพร นุชอยู่ 11 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
410. เด็กหญิงวิภาวดี ไม้งิ้ว 11 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
411. เด็กหญิงศิริวิมล พุ่มพวง 11 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
412. เด็กหญิงสุชัญญา โพรี 10 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดประดับ ค่ายบางระจัน
413. เด็กชายกฤต พวงภู่ 12 โรงเรียนค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน
414. เด็กหญิงรังชิดา เงางาม 11 โรงเรียนค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน
415. เด็กหญิงนารีรัตน์ มาลัย 12 โรงเรียนขุนสงฆ์ ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน
416. เด็กหญิงสวรรยา ศูนย์กลาง 11 โรงเรียนขุนสงฆ์ ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน
417. เด็กหญิงประพัตรา กล่อมอารมย์ 11 โรงเรียนขุนสงฆ์ ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน
418. เด็กหญิงสุภาภรณ์ สมประสงค์ 11 โรงเรียนขุนสงฆ์ ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน
419. เด็กหญิงสุนิสา สีกล่อม 10 โรงเรียนขุนสงฆ์ ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน
420. เด็กหญิงดลยา บัวดี 10 โรงเรียนขุนสงฆ์ ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน
421. นายสุรเดช นิ่มสะอาด 61 โรงเรียนวัดสิงห์ ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
422. เด็กชายภาณุวัฒน์ ดิษฐาน 13 โรงเรียนวัดสิงห์ ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
423. เด็กชายอภิชาติ รมรัตน์ 11 โรงเรียนวัดสิงห์ ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
424. เด็กชายธีรภัทร์ เปรมภักดี 11 โรงเรียนวัดสิงห์ ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
425. เด็กชายภูริวัชญ์ สว่างภพ 10 โรงเรียนวัดสิงห์ ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
426. เด็กชายธีรภัทร พัดเจริญ 10 โรงเรียนวัดสิงห์ ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
427. เด็กชายนิธิศ ร่มพฤกษ์ 10 โรงเรียนวัดสิงห์ ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
428. เด็กชายอิทธิพล ดำนิล 9 โรงเรียนวัดสิงห์ ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
429. เด็กชายพฤฒิพงศ์ ชูชื่น 9 โรงเรียนวัดสิงห์ ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
430. เด็กชายอภิสิทธิ์ ชาญณรงค์ 8 โรงเรียนวัดสิงห์ ค่ายบางระจัน วัดสิงห์สุทธาวาส ค่ายบางระจัน
431. เด็กชายกิตติพันธ์ ภูเขา 14 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
432. เด็กชายดนัย คำสิงห์ 13 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
433. เด็กชายนพรัตน์ ไชยสงคราม 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
434. เด็กชายธนดล จันทคาท 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
435. เด็กชายต้นตรากรานต์ บาลี 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
436. เด็กหญิงธาราทิพย์ โล่ทอง 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
437. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภิญโญผล 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
438. เด็กชายไชยวุธ อุตรา 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
439. เด็กหญิงวิไลพร ไม้น้อย 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
440. เด็กหญิงเมย์ แซ่โต๋ว 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
441. เด็กชายกุลิสร์ สมแสน 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
442. เด็กหญิงขัตติยา เสมสมาน 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
443. เด็กชายอิทธิพัทธ์ คงสัตย์ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
444. เด็กหญิงสุภาพร ฤทธิ์เดช 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
445. เด็กชายอนุพงษ์ วรรณรัตน์ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
446. เด็กชายนภัทร บรรจงชาติ 11 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
447. เด็กชายธนพล ฤทธิ์เดช 11 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
448. เด็กชายครรชิต วงษ์รัสมี 11 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
449. เด็กชายการุณ ฉิมเอม 11 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
450. เด็กหญิงวรรณวิสา บาลี 11 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
451. เด็กหญิงปวีณา สาลีนาค 11 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
452. เด็กชายปฏิภาณ ขำศรี 11 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
453. เด็กหญิงนัฐลดา นวลดำ 11 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
454. เด็กชายอนุชา กลิ่นภู่ 11 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
455. เด็กหญิงพิมพกานต์ อาปโกเศศ 11 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
456. เด็กหญิงสุปราณี คูหาทอง 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
457. เด็กชายวราวุธ เกตุวัด 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
458. เด็กชายรัชชานนท์ ฤทธิ์เดช 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
459. เด็กชายสุรชัย พูลมี 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
460. เด็กหญิงนลินี บาลี 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
461. เด็กชายพงศธร ศรีบุญเรือน 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
462. เด็กหญิงนารีรัตน์ คงสัตย์ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
463. เด็กชายวิวัฒน์ ฉิมบุรุษ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
464. เด็กชายกฤษกร ปิ่นทอง 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
465. เด็กหญิงพรรณกาญจน์ สอนรอด 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
466. เด็กหญิงวิมพ์วิภา นวลดำ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
467. เด็กหญิงมณีรัตน์ มัจฉา 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
468. เด็กชายวีรภัทร นาคเกตุ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน วัดโพธิ์สังฆาราม ค่ายบางระจัน
469. เด็กชายชินวัตร เหมเงิน 12 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน วัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน
470. เด็กหญิงสุนิสา กลมปั่น 12 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน วัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน
471. เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ติ่งคล้าย 12 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน วัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน
472. เด็กชายนภัสกร รักสุข 12 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน วัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน
473. เด็กหญิงรดา พันแจ่ม 12 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน วัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน
474. เด็กหญิงสุภัตรา ไม้แก่น 11 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน วัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน
475. เด็กชายวิศรุต กลั่นกลิ่น 12 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน วัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน
476. เด็กชายวิภพ นุชเสียงเพราะ 12 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน วัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน
477. เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไม้เลี้ยง 9 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน วัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน
478. ด.ช.วรยุทธ คุ้มชะนุช 15 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน ตะโกรวม ค่ายบางระจัน
479. ด.ญ.สุรัสวดี อบเชย 11 โรงเรียนวัดตะโกรวม ค่ายบางระจัน ตะโกรวม ค่ายบางระจัน
480. เด็กหญิงอทิตยา ด้วงเพชร 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
481. เด็กหญิงบังอร ผลจันทร์ 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
482. เด็กชายยศนันท์ หงษ์โต 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
483. เด็กชายชินเขต อินกอง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
484. เด็กชายฐิติพงษ์ เกิดผล 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
485. เด็กชายณัฐวุฒิ ขันทอง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
486. เด็กชายวทัญญู ศรีจันทร์ 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
487. เด็กชายทัศดนัย จันทร์ภู่ 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
488. เด็กชายเก้าพันแสน ร้ายปล้อง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
489. เด็กชายไชยวัฒน์ ราตรี 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
490. เด็กหญิงวีนัส ราตรี 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
491. เด็กหญิงศศิธร สุมงคล 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
492. เด็กชายทรงวิทย์ เกลี้ยงเกลา 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
493. เด็กชายนครินทร์ ลื่นสัน 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
494. เด็กชายศิลงกรณ์ มาดี 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
495. เด็กหญิงศิริกร ช้างงาม 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
496. เด็กหญิงกนกวรรณ เขียวอ่อนตา 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
497. เด็กขายทัตพงศ์ คงมั่น 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
498. เด็กชายนันทพงศ์ ราตรี 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
499. เด็กหญิงจินดารัตน์ จันทนา 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
500. เด็กหญิงณัฐชา อินโต 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
501. เด็กหญิงวรรณกานต์ จันทร์ศิริ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
502. เด็กหญิงวาสิตา ศรีสุวรรณ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
503. เด็กชายทรงวุฒิ พิทักษ์อุดมกิจ 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
504. เด็กชายปวริศร ใบจำปี 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
505. เด็กหญิงพรนภา ราตรี 10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 ค่ายบางระจัน วัดหนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน
506. เด็กหญิงนภาวรรณ กล่ำศรี 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
507. เด็กหญิงภัทรสุดา ทรัพย์ภารี 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
508. เด็กหญิงวริศรา ศิลปชัย 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
509. เด็กชายสาธิต พยอมหอม 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
510. เด็กชายอนุชา วัดพร 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
511. เด็กชายธีรนันท์ ทับสกุล 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
512. เด็กหญิงเนตรนภา นาคสังข์ 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
513. เด็กหญิงสุมธิดา ชอบทำดี 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
514. เด็กชายณัฐพงษ์ เอี่ยมสมาน 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
515. เด็กหญิงถวัลหทัย ฝากสาคร 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
516. เด็หญิงธีรนุช ปานดี 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
517. เด็กชายพยุงศักดิ์ สดใส 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ค่ายบางระจัน วัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน
518. เด็กหญิงจันทริการ์ แย้มจำรัส 12 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
519. เด็กหญิงณัฐริยา บัวมี 12 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
520. เด็กหญิงนริศรา พึ่งกระจ่าง 12 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
521. เด็กหญิงณัฐธิดา เรื่องลือ 12 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
522. เด็กหญิงนงนุช ผลศาส 12 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
523. เด็กหญิงณัฐกุล กลั่นกลิ่น 12 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
524. เด็กหญิงอินทิรา กลั่นแจ้ง 14 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
525. เด็กหญิงขวัญชนก ทองมี 14 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
526. เด็กหญิงกาญจนี รอดดี 14 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
527. เด็กหญิงอินทิรา ภู่เงิน 14 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
528. เด็กชายเจนณรงค์ สัมฤทธิ์ 15 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
529. เด็กชายณรงค์เดช ฉิมมาลี 14 ร.ร.ราษฎร์บำรุง (หนองลี) ค่ายบางระจัน วัดราษฎร์บำรุง ค่ายบางระจัน
530. เด็กชายปรีชา เกสร 13 ร.ร.วัดระนาม อินทร์บุรี วัดระนาม อินทร์บุรี
531. เด็กหญิงปัทมา มุ่งดี 11 ร.ร.วัดระนาม อินทร์บุรี วัดระนาม อินทร์บุรี
532. เด็กชายธนกร เสนารักษ์ 10 ร.ร.วัดระนาม อินทร์บุรี วัดระนาม อินทร์บุรี
533. เด็กหญิงชลธิชา บุญยัง 10 ร.ร.วัดระนาม อินทร์บุรี วัดระนาม อินทร์บุรี
534. เด็กชายธีรระภัทร์ พิมแสง 11 ร.ร.ปราสาทวิทยา อินทร์บุรี วัดปราสาท อินทร์บุรี
535. เด็กหญิงเจนจิรา ศรีภา 11 ร.ร.ปราสาทวิทยา อินทร์บุรี วัดปราสาท อินทร์บุรี
536. เด็กหญิงสุพัฒน์ตา กริดนิล 10 ร.ร.ปราสาทวิทยา อินทร์บุรี วัดปราสาท อินทร์บุรี
537. นายเจริญ แซ่ย้าง 16 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
538. เด็กขายเมธัส แซ่หว้า 14 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
539. เด็กชายวชิระ แซ่เถา 13 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
540. เด็กชายเช่ง แซ่ย่าง 13 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
541. เด็กหญิงสุธิดา แซ่กือ 13 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
542. เด็กหญิงรตา แซ่ย่าง 13 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
543. เด็กชายฤทธิพล แซ่จาง 12 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
544. เด็กชายกฤติกา แซ่ว้าน 12 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
545. เด็กหญิงทิพวรรณ แซ่โซ้ง 12 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
546. เด็กหญิงใหม่ แซ่ม้า 12 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
547. เด็กชายวิกรม แซ่ว่าง 11 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
548. เด็กชายอาณัติ แซ่ม้า 11 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
549. เด็กชายสากล ชัยเลิศพนา 11 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
550. เด็กหญิงสุตาภัทร์ สมบูรณ์ศรีสกุล 11 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
551. เด็กหญิงสาวิตรี แซ่ย้าง 11 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
552. เด็กหญิงแก้วมณี แซ่ช้ง 11 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
553. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กวินวลัย 11 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
554. เด็กหญิงแสงดาว ภูผากัมปนาท 11 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
555. เด็กหญิงนภสร แซ่ท้าว 11 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
556. เด็กชายพัชระพล แซ่ห่าง 10 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
557. เด็กชายชูวงศ์ แซ่ย้าง 10 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
558. เด็กชายเหย่ง แซ่เฮ่อ 10 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
559. เด็กหญิงมะลิวัน แซ่กือ 10 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
560. เด็กหญิงปราถนา แซ่กือ 10 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
561. เด็กหญิงกนกพร แซ่ลี 10 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
562. เด็กหญิงธิดาพร คีรีวัฒนากุล 10 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
563. เด็กหญิงนริทิพย์ แซ่ว่าง 10 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
564. เด็กหญิงกมลทิพย์ แซ่กือ 9 ร.ร.ศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
565. เด็กหญิงปานตะวัน จะระ 11 ร.ร.วัดแจ้ง อินทร์บุรี วัดแจ้ง อินทร์บุรี
566. เด็กหญิงกนกพร จำปาน 9 ร.ร.วัดแจ้ง อินทร์บุรี วัดแจ้ง อินทร์บุรี
567. เด็กชายนนทกร ประสงค์กูล 12 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
568. เด็กชายจักรกฤษ์ โสจะ 12 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
569. เด็กชายธนกร มีสำราญ 12 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
570. เด็กหญิงสชานารี บุญราญ 12 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
571. เด็กหญิงกนนกกร สุขรอบ 12 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
572. เด็กหญิงกนกพร เกตุภู่ 12 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
573. เด็กหญิงเกวลี เย็นสำราญ 12 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
574. เด็กชายคมสัน กลิ่นหอม 11 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
575. เด็กชายสุชาติ ทามา 11 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
576. เด็กชายอัดลกล แก่นจันทร์ 11 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
577. เด็กชายวรินทร ว่องไว 11 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
578. เด็กชายสราวุธ ทองฉายา 11 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
579. เด็กหญิงกันยารัตน์ โพธิ์งาม 11 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
580. เด็กหญิงน้ำเพชร เดชพละ 11 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
581. เด็กชายภาดล เกลี้ยงแก้ว 10 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
582. เด็กหญิงอรวิกา อิ่มเต็ม 10 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
583. เด็กหญิงวรรณา สายดอน 10 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
584. เด็กหญิงกัลยกร ธรงอุดมมงคล 10 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
585. เด็กหญิงณัฎฐา ปานโย 10 ร.ร.วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี วัดเฉลิมมาศ อินทร์บุรี
586. เด็กชายนรินทร์ อานันทยศ 13 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
587. เด็กชายรถทะเษม พรวนสละ 13 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
588. เด็กหญิงภาริตา เทพสมบัติ 13 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
589. เด็กหญิงธิดารัตน์ เอี่ยมวิลัย 12 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
590. เด็กชายพนนพร ราศรีแก้ว 11 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
591. เด็กชายนพรัตน์ ใจกล้า 11 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
592. เด็กหญิงวาสิตา รุ่งกลิ่น 11 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
593. เด็กหญิงเพชรดา ธรรมสะโร 11 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
594. เด็กหญิงขนิษฐา เช้าโต 11 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
595. เด็กหญิงวันวิสาข์ พรหมา 11 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
596. เด็กหญิงศศิวิมล รักษาชอบ 11 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
597. เด็กหญิงธนัชชา บุตรสอน 10 ร.ร.วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
598. เด็กชายพงศกร จะระ 11 รร.วัดกำแพง อินทร์บุรี วัดกำแพง อินทร์บุรี
599. เด็กหญิงวรวรรณ บุตรดี 11 รร.วัดกำแพง อินทร์บุรี วัดกำแพง อินทร์บุรี
600. เด็กหญิงรัชนี คำอ่อน 13 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
601. เด็กหญิงภาวินี สงหรณ์ 12 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
602. เด็กหญิงสุธาสินี แป้นอ่ำ 12 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
603. เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ม่วงพุ่ม 11 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
604. เด็กชายภาคภูมิ แก้วแสนเมือง 10 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
605. เด็กชายอดิศร สกุลเรือง 10 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
606. เด็ฏชายสถาพร อยู่หอม 10 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
607. เด็กหญิงชลิตา ติโลกวิชัย 10 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
608. เด็กหญิงศิราภรณ์ ทองอินทร์ 10 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
609. เด็กชายอลงกรณ์ มหาพรหม 9 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
610. เด็กชายเจษฎา เถื่อนม่วง 9 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
611. เด็กชายนาคินทร์ ชนะทุกข์ 9 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
612. เด็กหญิงปนัดดา ศรีเมฆ 9 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
613. เด็กหญิงชนากานต์ ฟังศรี 9 ร.ร.วัดเชียงราก อินทร์บุรี วัดเชียงราก อินทร์บุรี
614. เด็กชายณัฐพล น้อยสถิตย์ 13 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
615. เด็กหญิงวายุทิพย์ ทรัพย์ประเสริฐ 13 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
616. เด็กหญิงรุจิรา พฤกรัตน์ 13 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
617. เด็กหญิงนิชาภัทร นกศักดา 12 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
618. เด็กชายวิรัตน์ พร้อมมงคล 11 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
619. เด็กชายกรพัตร เจริญพร 11 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
620. เด็กชายเจษฎา เรืองกลัด 11 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
621. เด็กชายศราวุธ ศิริไสว 11 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
622. เด็กชายพิเชษฐ์ เขตนิมิตร 11 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
623. เด็กหญิงชรัลดา อ่วมร้าม 11 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
624. เด็กหญิงสุพัตรา นกศักดา 11 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
625. เด็กหญิงอรชุน บุญมี 11 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
626. เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ชื่น 10 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
627. เด็กชายสิริวัชร สอนชา 10 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
628. เด็กชายธนากร เล็กโท 10 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
629. เด็กชายสิทธิพร พฤทธิสาริกร 10 ร.ร.วัดเสือข้าม อินทร์บุรี วัดเสือข้าม อินทร์บุรี
630. นายอาก่อ แชมือ 19 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
631. นายพรชัย แลเชอ 19 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
632. นางสาวบูแหยะ มาเยอะ 19 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
633. นางสาวบูเตอ เบเช 19 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
634. นายวิชาญ ซีหมื่อ 17 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
635. นายอาส่อ อางี่กู่ 17 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
636. นางสาวบูเพีย ลาเช 17 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
637. นางสาวบูเมย์ เบเช 17 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
638. นางสาวนาบุสิ จะเหมาะ 17 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
639. นายภูวดล วารีนิยม 16 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
640. นายสมนึก ตะแช 16 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
641. นายสุรียา ลามืออากู่ 16 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
642. นายอนุวัติ อาเค่อกู่ 16 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
643. นางสาวสายฝน ลือซอ 16 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
644. นางสาวหมี่เบอะ แยส่อ 16 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
645. นางสาวอาสื่อ แซ่ดู 16 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
646. นางสาวอภิสรา ชีหมื่อ 16 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
647. เด็กชายสุชาติ เบียเชกู่ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
648. นายอาส่อ ซีหมื่อ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
649. นายอาจา เพเจ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
650. นายตรีเพชร เยเบียง 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
651. นายสิทธิพล แซ่ซ้ง 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
652. เด็กชายอาโล๊ะ เยอฉ่อ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
653. นางสาวกานตินา ยื่อลึ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
654. นางสาวฉัตรสุดา ยั่วลึ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
655. เด็กหญิงสุชาดา แยมอ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
656. นางสาวอรุณี เยเบียงกู่ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
657. เด็กหญิงณัฐฌา แซ่ว่าง 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
658. นางสาวรจนา แสงเตา 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
659. นางสาวรวิวรรณ เจเบี่ย 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
660. เด็กหญิงมาลี มาเยอะ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
661. นางสาวสุภาภรณ์ มาเยอะ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
662. นางสาวจารุณี แซ่ดูกู่ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
663. เด็กหญิงอาระยา โปแซะ 15 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
664. เด็กชายบุญชู แซ่กือ 14 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
665. เด็กชายนัทธพงษ์ จูเปาะ 14 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
666. เด็กชายอาคม ซือมือ 14 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
667. เด็กชายสุรพล เชอมือ 14 ร.ร.สามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
668. เด็กหญิงชนิตา พรหมชาติ 10 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ อินทร์บุรี วัดทอง อินทร์บุรี
669. เด็กหญิงกัญญาพัชร ดาวเรือง 9 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ อินทร์บุรี วัดทอง อินทร์บุรี
670. เด็กหญิงมัญฑณา ภักดี 12 ร.ร.วัดทอง อินทร์บุรี วัดทอง อินทร์บุรี
671. เด็กหญิงไพลิน สุขสาเกษ 12 ร.ร.วัดทอง อินทร์บุรี วัดทอง อินทร์บุรี
672. เด็กชายพรชัย นกพันธ์ 11 ร.ร.วัดทอง อินทร์บุรี วัดทอง อินทร์บุรี
673. เด็กหญิงนิศากร ช้างน้อน 11 ร.ร.วัดทอง อินทร์บุรี วัดทอง อินทร์บุรี
674. เด็กหญิงจินดารัตน์ เกิดเรือง 10 ร.ร.วัดทอง อินทร์บุรี วัดทอง อินทร์บุรี
675. เด็กหญิงสุภาพร ปะทะเกศ 10 ร.ร.วัดทอง อินทร์บุรี วัดทอง อินทร์บุรี
676. เด็กหญิงบุษกร แย้มกลัด 15 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
677. เด็กหญิงดวงพร ศรีสร้อยคำ 15 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
678. เด็กชายปรีชา อ่อนประสพ 14 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
679. เด็กชายณัฐวัตร วัตรยาง 13 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
680. เด็กหญิงณัฐธิกา วงค์อ่อง 13 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
681. เด็กชายธนาธร อ่อนสลวย 12 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
682. เด็กหญิงสทธิภัทร พวงเงิน 11 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
683. เด็กหญิงพรรณวษา ศรีสร้อยคำ 11 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
684. เด็กชายพิพัฒน์ คงมา 10 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
685. เด็กชายภาดล แก้วท้วม 10 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
686. เด็กชายอนุชา พรมทา 10 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
687. เด็กหญิงเนตนภา พูลมี 10 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
688. เด็กหญิงอารีรักษ์ ศรีจันทร์สุข 10 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
689. เด็กหญิงขวัญจิรา ปิดดาทะนัง 10 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
690. เด็กชายกิติศักดิ์ สมสมัย 9 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี วัดสว่างอารมณ์ อินทร์บุรี
691. เด็กชายบุรินทร์ สังหรณื 12 ร.ร.วัดประศุก อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณวราราม อินทร์บุรี
692. เด็กชายนาวิน นิวรณุสิต 12 ร.ร.วัดประศุก อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณวราราม อินทร์บุรี
693. เด็กชายทักษินัย พรหมมืด 12 ร.ร.วัดประศุก อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณวราราม อินทร์บุรี
694. เด็กชายสมรักษ์ เช้าโต 11 ร.ร.วัดประศุก อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณวราราม อินทร์บุรี
695. เด็กชายพีรภัทร์ จะระ 11 ร.ร.วัดประศุก อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณวราราม อินทร์บุรี
696. เด็กหญิงกุลธิดา หาญณรงค์ 11 ร.ร.วัดประศุก อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณวราราม อินทร์บุรี
697. เด็กหญิงอัยยา พันธ์อยู่ 10 ร.ร.วัดประศุก อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณวราราม อินทร์บุรี
698. เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สุวรรณ 10 ร.ร.วัดประศุก อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณวราราม อินทร์บุรี
699. เด็กหญิงธิดารัตน์ อินแสงทอง 10 ร.ร.วัดประศุก อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณวราราม อินทร์บุรี
700. เด็กชายประสิทธิ์ กุมุท 14 โรงเรียนวัดท่าอิฐ อินทร์บุรี วัดท่าอิฐ อินทร์บุรี
701. เด็กหญิงเมอเชอะ อุยมือ 14 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
702. เด็กหญิงเอาทิตยา เยอเ 14 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
703. นางสาวอรุณี ผาสุขสิริ 16 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
704. เด็กหญิงสรณี แซ่เฮอ 14 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
705. เด็กหญิงบัวผัด แซ่เฮ่อ 14 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
706. เด็กหญิงศิริเพ็ญ เบียร่า 16 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
707. เด็กชายพิสิษฐ์ บือแล 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
708. เด็กชายตรีเพชร เพมะ 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
709. เด็กชายเจม เพมะ 14 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
710. เด็กชายสุรศักดิ์ เวยเผื่อ 14 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
711. นายอาตี เยเบีย 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
712. เด็กชายสุชาติ โสภณไพศาลสุข 15 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
713. นายหล่อเป เยเมียง 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยา อินทร์บุรี วัดโฆสิทธาราม อินทร์บุรี
714. เด็กหญิงกันกนก แซ่ย่าง 10 โรงเรียนศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
715. เด็กหญิงกิติยา แซ่เย่อ 14 โรงเรียนศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
716. เด็กชายโกวิทย์ พาณิชย์โชคิกา 10 โรงเรียนศรีอุดมวิทยา อินทร์บุรี วัดโฉมศรี อินทร์บุรี
717. นางปัญญา เรืองสุข 49 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อินทร์บุรี วัดสุทธาวาส อินทร์บุรี
718. เด็กชายเอกชัย หวุ่ยมือ 15 โรงเรียนวัดสุทธาวาส อินทร์บุรี วัดสุทธาวาส อินทร์บุรี
719. เด็ฏชายอนุศักดิ์ สุขาเกตุ 12 ร.ร.วัดสว่างอารมภ์ อินทร์บุรี วัดดสว่างอารมภ์ อินทร์บุรี
720. เด็กชายธนากร โยปทุม 11 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ อินทร์บุรี วัดราษฎร์ศรัทธาทำ อินทร์บุรี
721. เด็กหญิงอริสา บุญมีสง่า 11 ร.ร.วัดประศุก อินทร์บุรี วัดพงษ์สุวรรณวรารม อินทร์บุรี
722. นายสะการียา ทองประเสริฐ 18 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
723. นายณัฐชัย ดอนระไพร 17 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
724. นางสาวปัทมา มัชฉิม 17 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
725. นางสาวปภัสรา คำดี 17 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
726. นางสาวสุรีย์พร ภู่ศิริ 17 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
727. นางสาวธิดามาศ บุญถม 17 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
728. นางสาวศิริลักษณ์ จีนเท่ห์ 17 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
729. นางสาววันนิสา ข้องหลิม 17 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
730. นางสาวเสาวภาคย์ พวงพันธ์บุตร 17 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
731. นางสาวรุ่งนภา วันชา 17 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
732. นายสุทัศน์ ภู่วิจิตร 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
733. นายชัยรัตน์ สมิเปรม 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
734. นางสาวสมคิด นีรนาทโฆษิต 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
735. นางสาวสกาวเดือน ทองช้อย 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
736. นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงงาม 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
737. นางสาวณัฐวดี ม่วงทิม 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
738. นางสาวพรปวีณ์ อินหรม 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
739. นางสาวศิริพร จันทบูลย์ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
740. นางสาวรุ้งพราย ทิวาวงษ์ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
741. นางสาวจีรภา คงเกาะ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
742. นางสาวอาทิติยา เจียมตน 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
743. นางสาวสิฏฐี เณรเทียน 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
744. นางสาวสุภาวดี อนุสนธิ์ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
745. นางสาวรมณีย์ กันทบุญ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
746. นางสาวปาริษา เจริญอินทร์ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
747. นางสาวรัชดาพันธุ์ พุ่มโพธิ์ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
748. นางสาวเบญจวรรณ แก้วอนันต์ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
749. นางสาวทิพวรรณ กำแพง 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
750. นางสาววรัญญา มีหิรัญ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
751. นางสาวธิติมา เนขขัมม์ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
752. นางสาวปณิดา ธัญญาผล 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
753. นางสาวกิติกานต์ บำรุงทรัพย์ 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
754. นางสาวฟ้าใส แดงอุไร 16 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
755. นางสาวญานิศา จันทราสา 15 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
756. นางสาววรัญญา อนุสนธิ์ 15 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
757. นางสาวพรรภษา คล้อยปาน 15 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
758. นางสาวสิริรัตน์ คงมั่น 15 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
759. เด็กชายนฤเบศร ปิ่นทอง 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
760. เด็กชายกิติศักดิ์ พันทอง 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
761. เด็กชายพัฒนพงษ์ นาคอ่อน 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
762. เด็กหญิงนารีรัตน์ นวลนุช 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
763. เด็กหญิงวาสนา วงษ์ไสว 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
764. เด็กหญิงวรัญญา มีสุข 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
765. เด็กหญิงชลธิชา ปัดเพชร 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
766. เด็กหญิงสุภาวดี ข่าน 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
767. เด็กหญิงพิมพ์ปภัส ขุนติ 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
768. เด็กหญิงฉัตรรพี ส่ว่างศรี 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
769. เด็กหญิงสุพรรณี โคกสูงเนิน 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
770. เด็กหญิงสุวภัทร แร่เถื่อน 14 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
771. เด็กชายกิรติ ผลเกิด 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
772. เด็กชายชัยสิริโชติ เอี่ยมสำองค์ 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
773. เด็กชายดนุชา ทวีวัฒน์ 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
774. เด็กชายนิรันดร์ สิงห์ห่วง 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
775. เด็กชายพงศกร นาคชุ่ม 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
776. เด็กชายภควัฒน์ ยิ้มย่อง 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
777. เด็กชายวุฒิชัย เพ็ชร์นิล 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
778. เด็กชายสถาพร ถ้ำทอง 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
779. เด็กชายสมรักษ์ คดหอย 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
780. เด็กชายอนุพงศ์ ธงไชย 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
781. เด็กชายออมสิน กระแสสืบ 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
782. เด็กชายอัมรินทร์ เกิดพิทักษ์ 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
783. เด็กชายอิทธิพันธ์ คำเจริญ 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
784. เด็กชายจิโรจน์ เหมือนพันธุ์ 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
785. เด็กชายธนภัทร เลิศศิริ 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
786. เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีทรง 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
787. เด็กชายสุรเดช ตุ้มหอม 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
788. เด็กชายคุณัชญ์ ฟักทอง 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
789. เด็กหญิงพัณณิตา กาลัญญุตานนท์ 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
790. เด็กหญิงสาวิกา แซ่ลี 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
791. เด็กหญิงวนิดา อุตะละมาตร์ 13 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
792. เด็กชายนพพร สุขเลี้ยง 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
793. เด็กชายอัษฏาวุธ มณีนิล 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
794. เด็กชายเรืองพล แววเพ็ชร 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
795. เด็กชายพีรพล ศูนจันทร์ 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
796. เด็กชายพัทธรดนย์ แย้มจำรัส 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
797. เด็กชายพงศภัค ม่วงทิม 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
798. เด็กชายธีรภัทร คำหงษ์ 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
799. เด็กชายเจษฏา ยิ้มจันทร์ 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
800. เด็กชายโสภณ พลอยแสง 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
801. เด็กชายปัณณธร ลันทร์รัก 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
802. เด็กชายกริชกนก เชียงใหม่ 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
803. เด็กหญิงสุภาภรณ์ เอมประดิษฐ์ 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
804. เด็กหญิงอรวรรณ ลัดดากลม 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
805. เด็กหญิงอำไพพรรณ ดำดี 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
806. เด็กหญิงอัจสรยา เอี่ยมในตา 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
807. เด็กหญิงวาสินี แจ่มอุทัย 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
808. เด็กหญิงน้ำทิพย์ ดำสนิท 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
809. เด็กหญิงนวลพรรณ พูลมี 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
810. เด็กหญิงธิติมา เชื้อจีน 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
811. เด็กหญิงจารุวรรณ ฉิมภาลี 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
812. เด็กหญิงแสงโสม สุวรรณเสน 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
813. เด็กหญิงมัสยา ปิ่นทอง 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
814. เด็กหญิงปัทมพร โตสุวรรณถาวร 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
815. เด็กหญิงนภัสวรรณ ดิษฐาน 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
816. เด็กหญิงธมนวรรณ ช่วยบุญ 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
817. เด็กหญิงช่อมะขาม ม่วงเกลี้ยง 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
818. เด็กหญิงฉวีวงษ์ คงหรั่ง 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
819. เด็กหญิงพรนัชชา สิงห์โต 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
820. เด็กหญิงแววดาว พวงกลิ่น 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
821. เด็กหญิงสุพรรษา สุพรรณเทียน 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
822. เด็กหญิงจันทรัตน์ หอมรส 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
823. เด็กหญิงสโรชา นิลขำ 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
824. เด็กหญิงอมรรัตน์ หงษ์เวิญ 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา บางระจัน วัดม่วงชุม บางระจัน
825. นายเอกภพ พลพวง 16 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
826. นายเอกชัย ปะทิ 16 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
827. นายจารุวัฒน์ เมืองมั่น 16 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
828. นางสาวสุนิสา คงอยู่ 16 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
829. นายชัยณรงค์ ชากอง 15 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
830. นายปราชญ์ บัวสละ 15 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
831. นายยุทธพิชัย ศิลป์ชัย 15 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
832. นายคุณาสิน เพ็ชร์รักษ์ 15 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
833. นายศักดิ์ดา พูลมี 15 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
834. นายสุริยา ชาอิด 15 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
835. นางสาวชมพูนุท สาโสภา 15 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
836. นางสาวสุจิตรา แย้มจำรัส 15 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
837. เด็กชายนครินทร์ สวนดอกไม้ 14 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
838. เด็กชายยุทธนา พานนาค 14 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
839. เด็กหญิงกนกพร ม่วงสถาน 14 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
840. เด็กหญิงนิภาพรรณ ก้อนคำ 14 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
841. เด็กชายฉัตรมงคล เฮงผิว 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
842. เด็กชายชัยณรงค์ วันทอง 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
843. เด็กชายเกรียงศักดิ์ หนูวงษ์ 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
844. เด็กชายกรกฤษณ์ กันสถิตย์ 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
845. เด็กชายณัฐพล ขาวจันทร์ 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
846. เด็กชายธนกร บรรดิษ 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
847. เด็กชายนครินทร์ นิลวัฒน์ 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
848. เด็กชายสิรภพ คำน้อย 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
849. เด็กชายสุพจน์ อยู่เจริญ 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
850. เด็กชายโสภณัฐชัย เวชการ 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
851. เด็กชายเกรียงศักดิ์ อิ่มมะณี 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
852. เด็กหญิงชลดา ฉายศรี 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
853. เด็กหญิงชฎาพร พรหมขลิบนิล 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
854. เด็กหญิงธนกร อิ่มเชื้ออยู่ 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
855. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ก้อนทอง 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
856. เด็กหญิงลลิตา เงินอ่อน 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
857. เด็กหญิงศานันทินี จีนปาน 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
858. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แถมเถื่อน 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
859. เด็กหญิงวิภาพร แก้วนาราง 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
860. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำน้อย 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
861. เด็กหญิงอรสา นิ่มน้อย 13 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
862. เด็กหญิงอมรรัตน์ วงชารี 12 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
863. เด็กหญิงสุธิตา โพธิ์ทอง 12 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
864. เด็กหญิงชุตินัธ ทองสุข 12 ร.ร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
865. เด็กหญิงธัญชนก เกิดขุ้ย 12 ร.ร.วัดห้วย บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
866. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ พิจิตร 11 ร.ร.วัดห้วย บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
867. เด็กหญิงกันยารัตน์ ขันทอง 11 ร.ร.วัดห้วย บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
868. เด็กชายอภิวัฒน์ ยิ้มจันทร์ 14 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
869. เด็กหญิงรุ่งรัตนติกาล พึ่งสวัสดิ์ 14 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
870. เด็กชายสิงห์ชัย แช่มปรุง 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
871. เด็กชายเปรม โพธิรัตน์ 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
872. เด็กชายณัฐพร สวงกระโทก 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
873. เด็กชายพันธกานต์ นาเอก 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
874. เด็กชายอภินันท์ เวสกามา 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
875. เด็กหญิงวนิดา ทับเงิน 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
876. เด็กหญิงกนกพร เพ็ชรรักษ์ 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
877. เด็กหญิงอติพร แสนหาญ 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
878. เด็กหญิงชลธิชา สุเมตร์ 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
879. เด็กหญิงนฤมล ม่วงงาม 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
880. เด็กหญิงพิมพ์พร พิงสำนัก 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
881. เด็กหญิงอรวรรณ ดวงธรรมา 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
882. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชวดเปีย 13 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
883. เด็กหญิงประภาศิริ สุขทอง 12 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
884. เด็กหญิงปฐวี เพ็ชรประดับ 12 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
885. เด็กชายณัฐพล ไชยมงคล 12 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
886. เด็กหญิงมินตรา มะนาวหวาน 12 ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
887. เด็กชายฉัตรมงคล แสงสว่าง 11 ร.ร.บ้านทุ่งว้า บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
888. เด็กชายพัฒนศักดิ์ รอบรู้ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
889. เด็กชายวรรณเฉลิม ลึกวิลัย 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
890. เด็กชายพีระพงษ์ บุญโต 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
891. เด็กชายพุฒธิพงษ์ บุญมา 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
892. เด็กชายฐิติกร ยินดีทรัพย์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
893. เด็กชายธรรพ์ณธร บัวศรี 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
894. เด็กชายบัณฑิต จิตรสวัสดิ์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
895. เด็กชายอภิสิทธิ์ วงศ์ใหญ่ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
896. เด็กชายขจรกิตติ์ นิลศิริ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
897. เด็กชายวีรวัฒน์ ทองสุข 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
898. เด็กชายเมธา กลิ่นธูป 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
899. เด็กชายวัชเรสรณ์ แสงเหลือ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
900. เด็กชายวราวุฒิ ปอใหม 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
901. เด็กชายอรรคเดช นาวีระ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
902. เด็กชายภัทรพงษ์ นงนุช 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
903. เด็กชายคุณานนท์ เจริญอินทร์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
904. เด็กชายวสวัตติ์ รัฐพรศุภวัชร์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
905. เด็กหญิงนฤมล สุวรรณพานิชย์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
906. เด็กหญิงภัทริกา ม่วงวงษ์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
907. เด็กหญิงพิไลวรรณ เส็งผล 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
908. เด็กหญิงสุภรัชต์ เสือเอี่ยม 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
909. เด็กหญิงพิราวรรณ เพชรจั่น 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
910. เด็กหญิงมนัสวีย์ บัวบาน 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
911. เด็กหญิงสิริวรรณวดี เพ็ชร์รักษ์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
912. เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็ชรักษ์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
913. เด็กหญิงกฤติยา เทียนบาง 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
914. เด็กหญิงสุวรรณา ประมูล 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
915. เด็กหญิงณิชนันทน์ ใจวงษ์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
916. เด็กหญิงจิราภา สัตบุษ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
917. เด็กหญิงณัฐธกาญจน์ เทพคำดี 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
918. เด็กหญิงนาราชา ดีอินทร์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
919. เด็กหญิงณัฎฐนิชา ชื่นกลิ่น 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
920. เด็กหญิงนิรดา พงษ์พัฒน์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
921. เด็กหญิงฐนกร ไวยเขตต์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
922. เด็กหญิงชรินธร ตุลลาพันธุ์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
923. เด็กหญิงชณัญชา เอี่ยมรักษา 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
924. เด็กหญิงชื่นชนก รื่นฤทธิ์ 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
925. เด็กหญิงเกตุแก้ว บุญพร 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
926. เด็กหญิงชวาลา นักกิ จัดแก้ว 12 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
927. เด็กชายชัยธวัช เมืองช้าง 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
928. เด็กชายอนุสรณ์ รุ่งเรือง 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
929. เด็กชายธนพล จันทรโชติ 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
930. เด็กชายภรดร วารินิล 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
931. เด็กชายพงศกร เกตุแก้ว 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
932. เด็กชายโชคอนันต์ จันทร 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
933. เด็กชายภานุพงค์ เฉยเกลื่อน 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
934. เด็กชายปกป้อง ศรทัตต์ 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
935. เด็กชายชัยณรงค์ ผ่องศรี 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
936. เด็กชายศุภเดช มิ่งขวัญ 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
937. เด็กชายกัมปนาท เพ็ชรรักษ์ 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
938. เด็กชายจักรพันธุ์ เจริญมา 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
939. เด็กชายธีรพล สุขทอง 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
940. เด็กชายวรพล ภู่พลอย 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
941. เด็กชายณัฐพล มากสำรี 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
942. เด็กชายพิพัฒน์ อินสุข 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
943. เด็กหญิงศศิวิมล ปอใหม 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
944. เด็กหญิงกรองแก้ว สุ่มงาม 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
945. เด็กหญิงกุสุมา รุ่งเรือง 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
946. เด็กหญิงสุดาพร พลสงคราม 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
947. เด็กหญิงวริศรา อยู่คล้าย 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
948. เด็กหญิงจินตนา นาคทองคำ 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
949. เด็กหญิงอารียา ฟักเขียว 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
950. เด็กหญิงศศิลักษณ์ อินพรม 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
951. เด็กหญิงพรรษา พวงภู่ 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
952. เด็กหญิงชลธิชา แสงทอง 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
953. เด็กหญิงศุภนิตา กล่อมยงค์ 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
954. เด็กหญิงวารุณี เชิดเกียรติกุล 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
955. เด็กหญิงสุนันทา บรรทัด 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
956. เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์มณี 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
957. เด็กหญิงแคทรียา อินพักทัน 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
958. เด็กหญิงจันจิรา จันทร์ฉาย 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
959. เด็กหญิงภัสสร เฉลิมบุญ 11 โรงเรียนวิจิตรศึกษา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
960. นายกันต์ตวิชญ์ กันสถิตย์ 15 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
961. นายรัฐวิชญ์ รัฐโชคสวัสดิ์ 15 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดพระปรางค์ บางระจัน
962. เด็กหญิงกุสุมา โตเรือง 9 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
963. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ แย้มกลัด 14 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
964. เด็กหญิงวิไลรัตน์ ไม้ลา 15 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
965. เด็กหญิงเบญจวรรณ คุ้มครอง 14 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
966. เด็กชายวรพรต ใหม่ขัน 15 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
967. เด็กชายอรรฆพร อินดี 15 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
968. เด็กชายนิคม มีเพียร 14 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
969. เด็กชายนราชัย สุขประการ 15 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
970. เด็กหญิงสุวิญญา กาลกลาง 10 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
971. เด็กชายคมชาญ รักษาวารินทร์ 15 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
972. เด็กชายณัฐพล นิ่มน้อย 14 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน วัดห้วยเจริญสุข บางระจัน
973. นาย ภานุพงศ์ มาพรม 17 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
974. เด็กหญิง สิรินยา คำประวัติ 14 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร โพธิ์ทอง วัดพิกุลทอง โพธิ์ทอง
975. เด็กชาย ธนกฤต ประดับเพ็ชร 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
976. เด็กหญิง ฉัตรทริกา ชุลีวรรณ์ 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
977. เด็กหญิง เนติมา โคหพูล 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
978. เด็กหญิง กาญจนา บัวเจรฺญ 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
979. เด็กหญิง จริยา ปานทอง 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
980. เด็กหญิง ชลิต์ บุญศักดิ์ 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
981. เด็กหญิง น้ำฝน นามวงษ์ 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
982. เด็กหญิง ผุสดี ผูสนั่น 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
983. เด็กหญิง รักฐิมา ยิ้มช้อย 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
984. เด็กหญิง ศภิสรา เบี้ยเลี่ยม 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
985. เด็กหญิง สุชานาฎ แก้วอนันต์ 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
986. เด็กหญิงศิริขวัญ โยธานันท์ 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
987. เด็กชายรัฐภูมิ สุดดีพงษ์ 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
988. เด็กชายกฤษฎา อิ่มสำอางค์ 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
989. เด็กชายจีรวัฒน์ ใจทหาร 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
990. เด็กชายรัตติกรณ์ ภู่เขียว 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
991. เด็กชายนัทธพงศ์ ชมโฉม 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
992. เด็กชายอภิวรรทณ์ เอี่ยมเพ็ชร์ 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
993. เด็กหญิงสุทธิญา ภู่เขียว 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
994. เด็กหญิงนาตยา ศรีคงเมือง 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
995. เด็กหญิงพรนภา เพิ่มกระโทก 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
996. เด็กหญิงชลธิชา ชมจันทร์ 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
997. เด็กหญิงวรดา เฉลิมพันธุ์ 12 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
998. เด็กชายอภิชาติ อ่ำเกตุ 11 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
999. เด็กชายรามภูมิ ภูเจริญ 11 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1000. เด็กหญิงนิศาชล สืบสาย 11 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1001. เด็กหญิงชลธิชา ทรวดทรง 11 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1002. เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีรักษา 11 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1003. เด็กหญิงนงนุช ลาภชัยสกุล 11 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1004. เด็กหญิงธนัชชา รูปกลม 11 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1005. เด็กหญิงปวีณ์สุดา สำลี 11 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1006. เด็กหญิงอังคณา ทองสร้อย 11 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1007. เด็กชายพชรพล เอี่ยมเพ็ชร์ 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1008. เด็กชายพงศกร วงษ์ระวัง 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1009. เด็กชายอธิราช สายคำพา 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1010. เด็กชายธนโชติ พงษ์เนตร์ 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1011. เด็กหญิงณิชาภรณ์ จำปี 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1012. เด็กหญิงสุจิตรา นวมจิตร 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1013. เด็กหญิงณัฐฉราพร สืบสาย 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1014. เด็กหญิงกุลวรา เฟื่องฟู 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1015. เด็กหญิงอนันธิตา สุวรรณสุข 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1016. เด็กหญิงสุจิรา เด่นดวง 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1017. เด็กหญิงรุ่งอรุณ เฉลิมพันธุ์ 10 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1018. เด็กหญิงประพินพร ภู่เขียว 9 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1019. เด็กหญิงนันทพร จันทนวงษ์ 9 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1020. เด็กหญิงวรกร กระจ่างจิตร 9 ร.ร.วัดถอนสมอ ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1021. เด็กหญิงอารยา พัลละทา 14 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1022. เด็กหญิงศิรินภา กองแก้ว 14 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1023. เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วเกิด 14 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1024. เด็กหญิงนพรัตน์ ทรวดทรง 14 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1025. เด็กหญิงนิลาวัลย์ สายหยุด 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1026. เด็กชายพรพิพัฒน์ ชังพูลสวัสดิ์ 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1027. เด็กหญิงรัฐณิดา รอดไว 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1028. เด็กหญิงชมัยพร ฤกษ์สมุทร 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1029. นายปภานุพงษ์ ค่านสกุลเจริญ 15 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1030. เด็กชายธนิตศักดิ์ รื่นเกษร 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1031. เด็กชายพันธกานต์ ศักดิ์ดี 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1032. เด็กชายอิทธิเดช ม่วงกล่ำ 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1033. เด็กชายสหัสวรรษ์ ชมจันทร์ 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1034. เด็กชายสมรักษ์ ภู่เหม 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1035. เด็กหญิงสิตากรณ์ แก้วไชโย 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1036. เด็กชายสมภพ จั่นสำอางค์ 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1037. เด็กหญิงเมธาวิ เอิบอาบ 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1038. เด็กหญิงจุฑามาศ คามบุศย์ 13 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1039. เด็กหญิงอัญชลี อินทโร 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1040. เด็กหญิงธินิดา มันคง 12 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1041. เด็กหญิงสมฤดี ปิดตาทะสังข์ 12 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1042. เด็กหญิงมาลีวัลย์ อ่อนศรี 11 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1043. เด็กชายธนาธร บัวงาม 11 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1044. เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีคร้าม 10 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1045. เด็กชายธีรภัทธ์ ยะอินต๊ะ 11 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1046. เด็กชายธีรศักดิ์ เพาะปลูก 11 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1047. เด็กชายปฏิภาณ สังข์วรรณ 11 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1048. เด็กหญิงนิศาชล สนเสริม 11 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1049. เด็กหญิงกฤตพร ยิ้มอยู่ 9 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1050. เด็กหญิงศจิภัค คำทงษ์ 9 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1051. เด็กหญิงสุชานันท์ เณรน้อย 11 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1052. เด็กชายอนุวัฒน์ กระแสโท 12 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1053. เด็กหญิงดวงพร ยิ้มอยู่ 11 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1054. เด็กชายสุภนัย อันประนิตย์ 9 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1055. นางสาวปรฑิชา ทองสอาด 16 พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุรี วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1056. เด็กหญิงกาญจนวรรณ พุฒซ้อน 11 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1057. เด็กชายวันฉัตร บุญคุ้ม 14 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1058. เด็กหญิงวิภูษา วงษ์สนธิ์ 12 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ท่าช้าง วัดพิกุลทอง ท่าช้าง
1059. เด็กหญิงสุรีรัตน์ มังคะดารา 14 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1060. เด็กหญิงณักานต์ บุญส่งศรี 14 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1061. เด็กหญิงมาตา รูปคมสัน 14 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1062. เด็กหญิงสุรีรัตน์ จั่นสำอางค์ 14 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1063. เด็กชายธนพงษ์ อุ่มแสง 13 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1064. เด็กชายมานะ เณรน้อย 13 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1065. เด็กชายวรากร อ่อนสำอางค์ 13 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1066. เด็กชายศุภกรณ์ บุญอำไพย์ 13 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1067. เด็กชายเขษมศักดิ์ แสวงเจริญ 13 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1068. เด็กหญิงพรศิริ ศรีคุ้ม 13 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1069. เด็กชายคมศักดิ์ บุญเสริม 12 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1070. เด็กหญิงณิศรา มานพ 12 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1071. เด็กหญิงปนวรรณ ม่วงงาม 12 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1072. เด็กหญิงนิภาวดี วงสงค์ 12 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1073. เด็กหญิงสิริกัญญา พาที 12 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1074. เด็กหญิงฐิติมา ผลนัย 11 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1075. เด็กหญิงนาฎลดา วงษ์นิล 11 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1076. เด็กหญิงวริศรา ภูริวัฒน์ 11 โรงเรียนวัดโสภา ท่าช้าง วัดโบสถ์ ท่าช้าง
1077. เด็กชายวีรภัทร ขำศรี 11 รร.ชุมชนวัดเสาธงหิน ท่าช้าง วัดจำปาทอง ท่าช้าง
1078. เด็กชายธนะดล คนเที่ยง 11 รร.ชุมชนวัดเสาธงหิน ท่าช้าง วัดจำปาทอง ท่าช้าง
1079. เด็กหญิงวันดี โพธิ์ใบ 11 รร.ชุมชนวัดเสาธงหิน ท่าช้าง วัดจำปาทอง ท่าช้าง
1080. เด็กหญิงวราภรณ์ เสือกล้า 14 โรงเรียนวัดเตย พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1081. เด็กชายนันทวัฒน์ คุ้มทรัพย์ 13 โรงเรียนวัดเตย พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1082. เด็กชายจักรพันธ์ ยะขำ 13 โรงเรียนวัดเตย พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1083. เด็กหญิงสุณิสา บุญคลี่ 13 โรงเรียนวัดเตย พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1084. เด็กหญิงอริสา ยินดีธรรม 13 โรงเรียนวัดเตย พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1085. เด็กหญิงมาลัย เจริญลาภ 13 โรงเรียนวัดเตย พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1086. เด็กชายศิวัช งามเนตร 12 โรงเรียนวัดเตย พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1087. เด็กหญิงพรชิตา ใจใหญ่ 12 โรงเรียนวัดเตย พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1088. เด็กชายพงศพัทร์ ฉิมบรรเทิง 11 โรงเรียนวัดประสาท พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1089. เด็กหญิงศิริภัสสร เจริญทรัพย์ 11 โรงเรียนวัดประสาท พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1090. เด็กหญิงอัฐกานต์ ยิ้มพงษ์ 11 โรงเรียนวัดประสาท พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1091. เด็กหญิงกรวรรณ อนุกูล 10 โรงเรียนวัดประสาท พรหมบุรี วัดประสาท พรหมบุรี
1092. เด็กชายเจษฎา ไกรทอง 11 โรงเรียนวัดป่าหวาย พรหมบุรี วัดป่าหวาย พรหมบุรี
1093. เด็กชายปัญญาราช ยอดยิ่ง 11 โรงเรียนวัดป่าหวาย พรหมบุรี วัดป่าหวาย พรหมบุรี
1094. เด็กชายณัฐกุล ตั้งอุทัยกุล 11 ร.ร.ชุมชนวัดตราชู พรหมบุรี วัดศรีพรหมประสิทธิ์ พรหมบุรี
1095. เด็กหญิงปภัสสร ไชยสนธิ์ 11 ร.ร.ชุมชนวัดตราชู พรหมบุรี วัดศรีพรหมประสิทธิ์ พรหมบุรี
1096. เด็กชายธนกร พรมมิ 15 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1097. เด็กชายพิชัย ครุฑนาค 15 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1098. เด็กชายกิตติพัฒน์ พระศรี 14 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1099. เด็กชายกิตติณัฐ สนิกกะวาที 13 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1100. เด็กชายจตจุพร อ่อนแสง 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1101. เด็กชายนฤพนธ์ ศรีสร้อย 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1102. เด็กชายวุฒิชัย ชินวัง 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1103. เด็กชายพัชรพล เหมือนเพชร 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1104. เด็กชายคณานนท์ เพชรเชิงเขา 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1105. เด็กชายไพบูลย์ แสนแสบ 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1106. เด็กชายจิรยุทธ วันนา 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1107. เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิ์งาม 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1108. เด็กหญิงอารีดา เนื่องกัญญา 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1109. เด็กหญิงอารียา พงษ์พันธ์ 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1110. เด็กหญิงมณฑาณี ใจเพชร 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1111. เด็กหญิงไพลิน โพธิ์เดช 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1112. เด็กหญิงปิยพร เอกแสง 12 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1113. เด็กหญิงณัฐธยาน์ โพธิ์กิจไพศาล 11 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1114. เด็กหญิงนราเกตน์ ปาเบ้า 11 โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1115. เด็กชายนัฐพล พันธุ์วงษ์ 12 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1116. เด็กชายธนธร จันทอุปลี 12 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1117. เด็กชายธเนศพล โพธิ์สัมฤทธิ์ 11 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1118. เด็กชายเทิดศักดิ์ แสงทอง 11 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี พรหมบุรี วัดกุฎีทอง พรหมบุรี
1119. เด็กหญิงพรพิมล นาคผู้ 11 โรงเรียนวัดหลวง พรหมบุรี วัดหลวง พรหมบุรี
1120. เด็กหญิงนพัชชา บุญสิงห์ 11 โรงเรียนวัดหลวง พรหมบุรี วัดหลวง พรหมบุรี
1121. เด็กหญิงตวงพร ดาวช่วย 11 โรงเรียนวัดหลวง พรหมบุรี วัดหลวง พรหมบุรี
1122. เด็กชายพันธกานต์ ขำอภัย 10 โรงเรียนวัดหลวง พรหมบุรี วัดหลวง พรหมบุรี
1123. เด็กหญิงพุธาศิริ ทองพูล 10 โรงเรียนวัดหลวง พรหมบุรี วัดหลวง พรหมบุรี
1124. เด็กหญิงกนกพร งอยจันทร์ศรี 10 โรงเรียนวัดหลวง พรหมบุรี วัดหลวง พรหมบุรี
1125. เด็กหญิงชลธิชา ปานเมือง 12 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน พรหมบุรี วัดโพธิ์เอน พรหมบุรี
1126. เด็กหญิงศศิวิมล ศรีวรนันท์ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน พรหมบุรี วัดโพธิ์เอน พรหมบุรี
1127. นายไพบูลย์ ผิวบาง 53 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1128. นายวิรัตน์ หู้คำ 52 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1129. นายอำนวย สิงห์ดี 50 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1130. นายพรประทาน หงษา 50 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1131. นายจรูญ คำคุ้ม 50 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1132. นายสมปอง ผึ้งน่วม 49 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1133. นายชาญ เพิงสงเคราะห์ 49 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1134. นายปรีชา จันทมาน 45 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1135. นายสนอง จันทราภิรมย์ 44 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1136. นายยงยุทธ อัมพาวา 43 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1137. นายสมบัติ ทองประดิษย์ 43 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1138. นายชัยนรงค์ ชัยศิลป์ 43 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1139. นายสาทิพย์ จันอินทร์ 43 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1140. นายสมถพ สุขอุ่นพงษ์ 42 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1141. นายสมบัติ กาญจนสมบัติ 42 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1142. นายอเนก สุขจุ้ย 37 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1143. นายโจ้ เติมพันธ์ 36 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1144. นายกฤษณะ มงคล 36 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1145. นายอนุมัติ นิ่มนวล 36 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1146. นายสำเริง เพิงสงเคราะห์ 36 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1147. สุรเชษฎ์ งามพัด 36 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1148. นายนิคม สมสุข 35 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1149. นายขุนศึก ทัพพันธ์ 35 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1150. นายสุวัติ เอื้อเฟื้อพันธ์ 35 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1151. นายประเทือง มุกดา 34 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1152. นายอภิชาติ ธาระถ้อย 34 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1153. นายทรงรส ศุภกำเนิด 33 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1154. นฤทธิ์ กันเกตุ 33 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1155. นายวีรศักดิ์ สกุลรัง 33 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1156. นายไพโรจน์ วิเชียรรัตน์ 33 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1157. นายสมพร มะนาวหวาน 32 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1158. นายวิมล สกุลแท้ 32 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1159. นายกฤตปกรณ์ จินพักดี 32 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1160. นายวัชรพล สุดจิต 31 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1161. นายปริญญา มุกอ่อน 31 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1162. นายสมชาย รักษาใจ 31 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1163. นายอุทัย จี่มุข 31 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1164. นายเฉลิมพล บุญทวี 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1165. นายพร สุชล 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1166. นายเอกชัย สุนทรวิภาค 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1167. นายวรสุวัฒน์ พรายสังข์ 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1168. นายนที วงศ์ลิ้ม 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1169. นายศรชัย ไพรสนต์ 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1170. นายสถาพร สุกใส 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1171. นายวสันติ การงาน 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1172. นายเอนก ขจรเจริญศักดิ์ 29 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1173. นายสุริยา สุขเจริญ 29 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1174. นายพิชิต บุญทา 29 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1175. นายชินธีร ชูรัศมี 29 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1176. นายศักรินทร์ กันโต 29 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1177. นายเอกราช พัวพานิช 28 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1178. นายทรัพย์ ทองดี 28 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1179. นายสนธิศักดิ์ สายสน 28 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1180. นายรุ่ง พูลผล 28 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1181. นายโสภน พรมทอง 28 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1182. นายพเยาว์ เพ็งแจ่มศรี 28 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1183. นายวีรพล อินพักทัน 28 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1184. นายสมคิด อ่อนนุ่ม 27 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1185. นายยงยศ คงมี 27 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1186. นายธำรงศักดิ์ จิตรีวาสน์ 27 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1187. นายเสกสรร เหรียญทอง 27 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1188. นายภูวนัย บุญเข็ม 27 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1189. นายภาณุมาตร คำซื่อ 27 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1190. นายสุวรรณ กาฬภักดี 26 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1191. นายจรัญศักดิ์ แก่นจ้าย 26 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1192. นายอภินันท์ ชูอินทร์ 26 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1193. นายศุภโชค จันทร์เอม 26 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1194. นายชลิต ชื่นชมบุญ 26 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1195. นายกฤษฎา ชีวะธรรม 26 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1196. นายปิยณัฐ ภู่งาม 26 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1197. นายภานุวัฒน์ ศรีอาจณรงค์ 26 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1198. นายสราวุฒิ ชำนาญหมอ 25 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1199. นายจักรพันธ์ ประสิทธิ์ 25 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1200. นายสมพงษ์ ปานคร 25 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1201. นายปิยะ สาระมาตร 25 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1202. นายเบญจพล บุญยะนัน 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1203. นายวัชรพล แสงฉาย 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1204. นายสันติ ศรีภิรมย์ 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1205. นายปฐมฤกษ์ เกตุเอี่ยม 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1206. นายพีรวิทย์ พ่วงโพธิ์ 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1207. นายภิรมย์ โพธิ์เงิน 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1208. นายธวัชชัย อ้อมชมพู 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1209. นายปัญญา โพธิ์ช่วย 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1210. นายวสุธร น้อยศรี 23 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1211. นายอาคม ตะยะบุตร 23 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1212. นายอภินนท์ พึ่งนาม 23 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1213. นายชญานัน วรค์ไทย 23 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1214. นายฉัตรชัย ผลสัตย์ 23 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1215. นายอดิสัก ปิยะสร 22 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1216. นายสายชล ขลุ่ยดี 22 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1217. นายเอกลาภ ชูศรี 22 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1218. นายถวิล ศรีนวล 22 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1219. นายสายชล รอดป้อม 22 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1220. นายสุลักษณ์ ปั้นเจิญ 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1221. นายชัยเชษฐ อินสิน 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1222. นายศักดิ์ชัย บุญวงศ์ 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1223. นายวันชนะ แสงจันทร์ 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1224. นายเจษฎา พูลผลกุล 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1225. นายสมพร สงฆเทพ 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1226. นายเจตริน รอดมา 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1227. นายธนพล ทองอร่าม 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1228. นายสุรชัย ศรีจันทร์ 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1229. นายอานนท์ แจ้งเอี่ยม 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1230. นายกำจรเดช มลฑาทิพย์ 20 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1231. นายกิตติพงษ์ อ่อนศรี 20 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1232. นายสราวุฒิ ม่วงใหม 20 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1233. นายวันชัย ริมไธสง 19 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1234. นายพิชัย มาลี 19 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1235. นายกฤต บุษบง 19 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1236. นายปรัชญา คำนึง 19 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1237. นายอนุลักษณ์ ชูวงษ์ 19 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1238. นายวันมงคล ชื่นอุรา 18 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1239. นายวทัญญู แก่นจ้าย 18 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1240. นายยุทธวิชัย อุ่นหลัง 18 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1241. นายสุรีย์ รอดห้อย 18 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1242. นายธีรวุฒิ ผุดเผือก 18 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1243. นายเสกสรร แก้วบังเกิด 18 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1244. นางน้อย ทองสุข 54 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1245. นางสมพิษ แสงใส 53 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1246. นางคมเนตร พงศ์ศักดิ์นันท์ 52 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1247. นางพรรณอร สว่างอารมณ์ 51 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1248. นางละมัย ทองดี 49 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1249. นางเพ็ญศิริ ช่างสลัก 49 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1250. นางวราภร จงเจริญ 45 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1251. นางบุญมี แซ่โค้ว 44 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1252. นางนุชจรี กล่อมใจ 44 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1253. นางณัฐธ์กฤษญาภา คงเอี่ยม 42 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1254. นางธัญญาลักษณ์ ทองสุข 37 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1255. นางเฟียล่า เหง้าจำปา 36 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1256. นางรัตนวรรณ แย้มทับ 35 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1257. นางกนกวรรณ ปัญจชัย 33 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1258. นางขวัญเรือน แจ่มขำ 33 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1259. นางพรพรรณ ศิริพันธ์ 33 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1260. นางรัฐกานต์ วงศ์รัตนตรัย 32 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1261. นางสาวพรทิพย์ วัฒนศรี 32 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1262. นางสาวปัทมา บุญธรรม 32 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1263. นางสาวสมฤทัย คงถาวร 32 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1264. นางสาวราตรี คำอุปถัมภ์โชค 32 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1265. นางสาวรษา สุขทัน 31 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1266. นางสาวสุรีรัตน์ ขุนเจริญ 31 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1267. นางสาวรัตนา คงเขียว 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1268. นางสาวอาภาพร ชินทวัน 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1269. นางสาวจารุณี หงษ์ทอง 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1270. นางสาวทิพวรรณ อ่อนแถม 30 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1271. นางสาวธัญญารัตน์ สุกทัน 29 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1272. นางสาววิมลพรรณ มากดี 28 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1273. นางสาวฐิติรัตน์ บุญญานนท์ 28 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1274. นางสาวฝนเหนือ กระต่ายทอง 27 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1275. นางสาวสุกัญญา คำศรี 27 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1276. นางสาวอ้อมทิพย์ อ่อนอำไพ 27 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1277. นางสาวรังสิมา ท่าทราย 26 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1278. นางสาววศินี วงษ์จันทร์ 25 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1279. นางสาวธนาภรณ์ สอนพิมพ์ 25 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1280. นางสาวพรนภา เปี่ยมมูล 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1281. นางสาวกาญจนา กล้านา 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1282. นางสาวดวงรัตน์ เทียงจันทึก 24 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1283. นางสาวเพ็ญแข โกมล 23 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1284. นางสาวลัดดา สว่างเรือง 23 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1285. นางสาวนุชนารถ กิ่งทอง 23 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1286. นางสาวศิรินทร์ อุนจอตต์พันธุ์ 23 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1287. นางสาวกรองแก้ว แก้วพลายงาม 22 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1288. นางสาวทิพวรรณ วฒิวรรณ 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1289. นางสาวสมพร น้อยสุขคะ 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1290. นางสาวอรทัย ทับสกุล 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1291. นางสาวสุนิสา ใจมั่น 21 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1292. นางสาวสุทธิคม งาคม 20 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1293. นางสาวจันทร์จิรา วรคันทึกษ์ 20 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1294. นางสาวจีรวรรณ โปรยเงิน 20 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี
1295. นางสาวขนิษฐา วิเชียนเทียม 18 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี วัดแจ้งพรหมนคร เมืองสิงห์บุรี

รับรองตามนี้

รองเจ้าคณะภาค ๓