ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
นักธรรมชั้นตรี
คณะจังหวัดบุรีรัมย์


ส่งเข้าสอบ ๓,๗๑๘ รูป ขาดสอบ ๙๙๘ รูป คงสอบ ๒,๗๒๔ รูป สอบได้ ๑,๓๔๘ รูป สอบตก ๑,๓๗๖ รูป

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พ. สังกัดวัด อำเภอ
1. พระฉัตร อตฺตสาโร ประเสริญศรี 40 2 ทักษิณาวาส เมืองบุรีรัมย์
2. พระปินโย จารุวณฺโณ ประเสริญศรี 27 1 ทักษิณาวาส เมืองบุรีรัมย์
3. พระศิริชัย ปญฺญาธโร จงรัมย์ 25 1 ทักษิณาวาส เมืองบุรีรัมย์
4. พระวรสิทธิ์ จนฺทสาโร วิบรรณ์ 23 1 ไตรภูมิวนาราม เมืองบุรีรัมย์
5. พระสมชาย โฆสวโร แสงธรรม 31 2 โคกใหญ่ เมืองบุรีรัมย์
6. สามเณรคมชาญ แสงอุ่น 15 โคกใหญ่ เมืองบุรีรัมย์
7. พระเอกพงษ์ อธิจิตฺโต หงส์สุด 23 1 กลาง เมืองบุรีรัมย์
8. สามเณรวันชนะ สันรัมย์ 17 กลาง เมืองบุรีรัมย์
9. สามเณรธัญเทพ แสงสว่าง 16 กลาง เมืองบุรีรัมย์
10. สามเณรเพ็ญเพชร ขันเงิน 15 กลาง เมืองบุรีรัมย์
11. สามเณรฐาปกรณ์ เลไธสง 15 กลาง เมืองบุรีรัมย์
12. สามเณรศาศวัตร เปล่งฉวี 15 กลาง เมืองบุรีรัมย์
13. สามเณรนพนัย เย็นจิตร 14 กลาง เมืองบุรีรัมย์
14. สามเณรกรกฤษ คำผา 13 กลาง เมืองบุรีรัมย์
15. สามเณรจิรเดช หักประโคน 13 กลาง เมืองบุรีรัมย์
16. สามเณรธนาทิพย์ กระแสอินทร์ 13 กลาง เมืองบุรีรัมย์
17. สามเณรประภิมุช ครองรัตนโชค 13 กลาง เมืองบุรีรัมย์
18. สามเณรวนัสนันท์ พานแก้ว 13 กลาง เมืองบุรีรัมย์
19. สามเณรศรัญญู บุราณสุข 13 กลาง เมืองบุรีรัมย์
20. สามเณรศราวุฒิ ผันอากาศ 13 กลาง เมืองบุรีรัมย์
21. สามเณรเกรียงกมล กอยนาพันธ์ 12 กลาง เมืองบุรีรัมย์
22. พระครูสมุห์ศดานันท์ สุชาโต นนทะศิริ 37 15 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
23. พระประวิช ปวิชฺโช ปานทอง 45 1 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
24. พระบุญทิง อธิจิตฺโต ขนัยรัมย์ 42 1 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
25. พระสมาน สนฺติวโร พิมพา 38 1 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
26. พระอธิวัฒน์ อาทโร บุญงอก 23 1 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
27. พระอณาคาม ฐิตเปโม สารติ 23 1 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
28. พระโรจน์ศักดิ์ โรจนญาโณ แขนรัมย์ 21 1 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
29. พระสุทธิพงษ์ โชติญาโณ ห่อกำปัง 21 1 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
30. สามเณรบรเดช พะเลิศรมย์ 18 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
31. สามเณรปฏิภาณ ประจงพันธ์ 13 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
32. สามเณรสุทธิศักดิ์ แขนรัมย์ 13 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
33. สามเณรประดิษฐ์ เที่ยงธรรม 12 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
34. สามเณรประสิทธิ์ เที่ยงธรรม 12 หนองไผ่น้อย เมืองบุรีรัมย์
35. พระบอน อคฺคปญฺโญ ทองดีนอก 32 1 โพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์
36. พระศราวุฒิ โกวิโท มะโนบาล 20 1 โพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์
37. พระสุชาติ ตนฺติปาโล ชื่นอุรา 25 1 โพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์
38. พระธีระพันธ์ จารุวณฺโณ นิชธาวัลย์ 22 1 โพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์
39. พระโชติชา อุชุจาโร ฉ่ำศิริกุล 20 1 โพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์
40. พระชวลิต ฐานวีโร บุญเมธีเลิศยศ 21 1 หนองโสน เมืองบุรีรัมย์
41. สามเณรสมรักษ์ คชพันธ์ 16 หนองโสน เมืองบุรีรัมย์
42. สามเณรดอกรักษ์ เกรียรัมย์ 14 หนองโสน เมืองบุรีรัมย์
43. พระฉัตรชัย โชติปาโล เจียกรัมย์ 20 1 ธรรมสมบูรณ์ เมืองบุรีรัมย์
44. พระชัชวาลย์ สนฺติกโร กุลบุตร 25 1 ธรรมสมบูรณ์ เมืองบุรีรัมย์
45. พระอินทร์ อาจิณฺณสีโล เกล้ารัมย์ 57 1 บ้านสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
46. พระวีระ ญาณวีโร กรุมรัมย์ 60 4 ศาลาลอย เมืองบุรีรัมย์
47. พระมาทิตย์ เมตฺตจิตฺโต โสภา 32 1 ศาลาลอย เมืองบุรีรัมย์
48. พระบรรพต ฐิตสีโล เปรียบสม 23 1 ศาลาลอย เมืองบุรีรัมย์
49. พระสุรศักดิ์ ทิวากโร แก้ววิเศษ 21 1 ศาลาลอย เมืองบุรีรัมย์
50. สามเณรศุภชัย เรืองรัมย์ 13 ศาลาลอย เมืองบุรีรัมย์
51. พระประสุทิตย์ อธิจิตฺโต คะรัมย์ 21 1 บ้านพลวง เมืองบุรีรัมย์
52. พระสุวรรณ กตธมฺโม โถโคกสูง 20 1 โพธิ์ทองสวายจีก เมืองบุรีรัมย์
53. พระสี ปิยสีโล กริดรัมย์ 67 14 หนองปรือ เมืองบุรีรัมย์
54. พระสมศักดิ์ ปิยธมฺโม กริดรัมย์ 42 2 หนองปรือ เมืองบุรีรัมย์
55. พระทศพร วรธมฺโม นามนัย 38 1 เจดีย์แดง เมืองบุรีรัมย์
56. พระคำสอน ทีปธมฺโม จินดาศรี 54 12 ธรรมธีราราม เมืองบุรีรัมย์
57. พระสำเริง ปุญฺญมโน น้อยจิตต์ 71 1 ธรรมธีราราม เมืองบุรีรัมย์
58. พระศักดิ์ชัย ฐานธมฺโม จุลโพธิ์ 42 1 ธรรมธีราราม เมืองบุรีรัมย์
59. พระสมชาย จิรปุญฺโญ บำเรอสงฆ์ 33 1 ธรรมธีราราม เมืองบุรีรัมย์
60. พระศักดิ์ดา สีลวฑฺฒโน จะรักษ์รัมย์ 20 1 ธรรมธีราราม เมืองบุรีรัมย์
61. สามเณรโชคชัย ดีไทย 17 ธรรมธีราราม เมืองบุรีรัมย์
62. สามเณรทรงพล โชคเหมาะ 15 ธรรมธีราราม เมืองบุรีรัมย์
63. สามเณรวุฒิพงษ์ ชมดี 14 ธรรมธีราราม เมืองบุรีรัมย์
64. สามเณรวรรณรัตน์ อะเวลา 13 ธรรมธีราราม เมืองบุรีรัมย์
65. สามเณรณรงค์วิทย์ เทียมทะนงค์ 13 ธรรมธีราราม เมืองบุรีรัมย์
66. พระสุเมธ กนฺตธมฺโม รักษา 22 1 ป่าเรไร เมืองบุรีรัมย์
67. พระสุริยะ พลญาโณ รักษา 22 1 ป่าเรไร เมืองบุรีรัมย์
68. พระณรงค์เดช รตินฺธโร โกรัมย์ 22 1 ป่าเรไร เมืองบุรีรัมย์
69. พระธันวา รตนวณฺโณ ทรงรัมย์ 22 1 ป่าเรไร เมืองบุรีรัมย์
70. พระสิริชัย จนฺทสาโร โตผาติ 23 1 ป่าเรไร เมืองบุรีรัมย์
71. พระทอน กตวีโร นาคประสพ 21 1 ไหม่โคกเพชร เมืองบุรีรัมย์
72. พระศิลา จกฺกธมฺโม เขียวพันธ์ 30 1 หนองตะเคียน เมืองบุรีรัมย์
73. พระวิทยา สิริวณฺโณ รัตนาธิวัตร 29 1 หนองตะเคียน เมืองบุรีรัมย์
74. พระทนงศักดิ์ อติสกฺโก แกล้วกล้า 33 1 หนองตะเคียน เมืองบุรีรัมย์
75. พระอธิวัฒน์ ธีรภทฺโท โจทย์รัมย์ 22 1 ตะโก เมืองบุรีรัมย์
76. พระบรรพจน์ คมฺภีรธมฺโม คะรัมย์ 21 1 หนองมะค่าแต้ เมืองบุรีรัมย์
77. พระชำนาญ ทีปธมฺโม สีละพันธ์ 31 1 หนองมะค่าแต้ เมืองบุรีรัมย์
78. พระสมชัย ธมฺมชโย เจียกรัมย์ 48 1 บ้านรุณ เมืองบุรีรัมย์
79. พระทรงวุฒิ คุณุตฺตโร เมืองสันเทียะ 33 1 หนองสรวง เมืองบุรีรัมย์
80. พระเฉลิมพล อาภสฺสโร พันธ์ไผ่ 22 1 หนองสรวง เมืองบุรีรัมย์
81. พระสายัญห์ ติสฺสโร ภักดี 27 1 สำโรง เมืองบุรีรัมย์
82. พระบุญมา สุทฺธาโส คิดงาม 21 1 สำโรง เมืองบุรีรัมย์
83. พระพุฒิพงศ์ คุณญาโณ คะเรรัมย์ 21 1 สำโรง เมืองบุรีรัมย์
84. พระสุเทียบ กตสาโร จันทร์ดำ 44 1 โนนศิลา เมืองบุรีรัมย์
85. พระนคร ติสฺสโร สมหวัง 21 1 โนนศิลา เมืองบุรีรัมย์
86. พระสุวัฒน์ ภูริญาโณ งามเมือง 22 1 สำราญราษฎร์ เมืองบุรีรัมย์
87. พระวิธวัช ปิยสีโล การะเวก 24 1 สำราญราษฎร์ เมืองบุรีรัมย์
88. พระพงศักดิ์ กนฺตสีโล แก้วบุตรดี 31 1 สำราญราษฎร์ เมืองบุรีรัมย์
89. พระบุญจันทร์ นรินฺโท นามวิชัย 38 1 บ้านหนองผักแว่น เมืองบุรีรัมย์
90. พระพุฒ ฐิตธมฺโม คารรัมย์ 71 3 หนองเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
91. สามเณรอธิวัตร เปรมปรีดิ์ 14 พะไลราษฎร์บำรุง เมืองบุรีรัมย์
92. สามเณรทรงพล วาพัดไทย 13 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
93. สามเณรประสิทธิ์ โสนาคา 13 ตลาดชัย เมืองบุรีรัมย์
94. สามเณรทรรศน์พล สวัสดี 13 ตลาดชัย เมืองบุรีรัมย์
95. พระประเสริฐ ฐานวีโร กล้วยกลาง 26 1 ร่มโพธิ์ไทร เมืองบุรีรัมย์
96. พระณภัทร เขมปญฺโญ ภัทร์รวี 39 1 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
97. พระบุญมา กิตฺติสทฺโธ ไกรจันทร์ 45 1 ธงไชยสว่างอรุณ เมืองบุรีรัมย์
98. พระอุเทน นาคชโย อนันต์ 36 1 ธงไชยสว่างอรุณ เมืองบุรีรัมย์
99. พระบัวชุม ฐิตวีริโย สมใจเรา 33 1 ธงไชยสว่างอรุณ เมืองบุรีรัมย์
100. พระสมศักดิ์ กาญฺจโน อินทรี 32 1 ธงไชยสว่างอรุณ เมืองบุรีรัมย์
101. พระประมวล อินฺทวํโส แสนแก้ว 26 1 ธงไชยสว่างอรุณ เมืองบุรีรัมย์
102. พระขอบศักดิ์ ขนฺติเขโม อรัญศักดิ์ 25 1 ธงไชยสว่างอรุณ เมืองบุรีรัมย์
103. พระพัทยา ชุติสกฺโก บุญที 25 1 ธงไชยสว่างอรุณ เมืองบุรีรัมย์
104. พระรุ่งโรจน์ รชตวํโส เพียงภักดิ์ 23 1 ธงไชยสว่างอรุณ เมืองบุรีรัมย์
105. พระวีรยุทธ อตฺตมโน แสงเงิน 22 1 ธงไชยสว่างอรุณ เมืองบุรีรัมย์
106. พระธีรศักดิ์ ชิตมโล ธิราชรัมย์ 20 1 ธงไชยสว่างอรุณ เมืองบุรีรัมย์
107. พระกิตติเดช สุทฺธิญาโณ นาโท 20 1 อินทรวนาราม เมืองบุรีรัมย์
108. พระธนพล ฐิตเมโธ อาวรกูล 22 1 อินทรวนาราม เมืองบุรีรัมย์
109. พระณัฐวุฒิ วฑฺฒโน จิตพรพินิจ 20 1 อินทรวนาราม เมืองบุรีรัมย์
110. สามเณรถิรวิทย์ ทุ่งสูงเนิน 13 อินทรวนาราม เมืองบุรีรัมย์
111. สามเณรตันตระการ เกตุชาติ 13 อินทรวนาราม เมืองบุรีรัมย์
112. สามเณรณรงค์ฤทธ์ หลงพิมาย 12 อินทรวนาราม เมืองบุรีรัมย์
113. พระมนูญ ติสโร โลบุญ 32 2 หนองไผ่ใหญ่ เมืองบุรีรัมย์
114. พระพิสันต์ ญาณทีโป เพชรล้ำ 32 1 หนองม่วง เมืองบุรีรัมย์
115. พระสมบัติ สีลโชโต ไชยโย 65 3 หนองตราดน้อย เมืองบุรีรัมย์
116. สามเณรมงคล สุทธิมูล 18 จำปาทอง เมืองบุรีรัมย์
117. พระวรวิทย์ ภูริธมฺโม เกษศิริ 23 1 โนนสูง เมืองบุรีรัมย์
118. พระสุวิทย์ อุตฺตโร ลิ้มปรุ 25 1 โนนสูง เมืองบุรีรัมย์
119. พระนิคม ยโสธโร ชัยฉลาด 21 1 บ้านโนนสวรรค์ เมืองบุรีรัมย์
120. พระฉัตรชัย กตธมฺโม บิลรัมย์ 21 1 บ้านโนนสวรรค์ เมืองบุรีรัมย์
121. พระอนันต์ รตฺติโก รัตนาภรณ์ 21 1 บ้านโนนสวรรค์ เมืองบุรีรัมย์
122. พระสมชาย เตชธโร คะเรรัมย์ 26 1 หนองโพรง เมืองบุรีรัมย์
123. พระอิทธิ อิทฺธิเตโช จงรัมย์ 22 1 หนองโพรง เมืองบุรีรัมย์
124. พระบุญมี พหุปุญฺโญ บุญเต็ม 61 13 บ้านพระครูน้อย เมืองบุรีรัมย์
125. พระพุฒ ถาวโร ขอบคุณรัมย์ 35 1 บ้านพระครูน้อย เมืองบุรีรัมย์
126. สามเณรสุทัศน์ จันทบาล 18 สวัสดี เมืองบุรีรัมย์
127. พระสุขเกษม ปทีโป เกาะจันทึก 24 1 ขาชันโลง เมืองบุรีรัมย์
128. พระบุญธรรม รวิวณฺโณ ร่มเย็น 24 1 ขาชันโลง เมืองบุรีรัมย์
129. พระณัฐพงศ์ ภูริปญฺโญ นามโคตร 22 1 ขาชันโลง เมืองบุรีรัมย์
130. สามเณรวัชรวี มีทรัพย์ 17 ขาชันโลง เมืองบุรีรัมย์
131. พระธวัชชัย สุทฺธสทฺโท ชูชาติ 48 2 ทักษิณาวาส เมืองบุรีรัมย์
132. พระสมบัติ ฐิตปญฺโญ รำมะนา 41 1 บ้านด่าน บ้านด่าน
133. พระทวีศักดิ์ ถิรธมฺโม รัตน์ปฐมฤกษ์ 21 1 บ้านตะโคง บ้านด่าน
134. พระสุขสันต์ สุจิตฺโต โอชำรัมย์ 20 1 บ้านตะโคง บ้านด่าน
135. สามเณรดิษฐา ยุงรัมย์ 17 บ้านตะโคง บ้านด่าน
136. พระประเสริฐ ถาวโร นาคาธร 43 1 บ้านโคกวัด บ้านด่าน
137. พระประวิทย์ ถาวโร ไชยสุวรรณ์ 33 1 บ้านโคกวัด บ้านด่าน
138. พระสุวิช ตปสีโล ถนอมพันธ์ 43 1 อริยวงศาราม บ้านด่าน
139. พระจงกล ติสฺสโร สุขขา 38 1 อริยวงศาราม บ้านด่าน
140. พระสมัคร ปญฺญาวชิโร ชะลุนรัมย์ 21 1 อริยวงศาราม บ้านด่าน
141. พระวิทยา ขานโย เจียนรัมย์ 28 1 หัวถนน บ้านด่าน
142. พระบุญเลี้ยง อติภทฺโท ภาคตอน 38 2 บ้านปราสาท บ้านด่าน
143. พระสนั่น ธมฺมโชโต คะเชนรัมย์ 22 1 ทองธรรมชาติ บ้านด่าน
144. พระบุญรอด มหาปุญฺโญ ธรรมดา 47 1 ทองธรรมชาติ บ้านด่าน
145. พระชาญวุฒิ ธีรวชิโร เชิงรัมย์ 21 1 ทองธรรมชาติ บ้านด่าน
146. พระไกรสิทธิ์ จตฺตมโล แสงจันทร์ 21 1 ทองธรรมชาติ บ้านด่าน
147. พระพงษ์พัฒน์ ปิยธมฺโม มณีโชติ 23 1 กะหาด บ้านด่าน
148. พระจักรกฤษณ์ วชิโร ถวิลรัมย์ 23 1 กะหาด บ้านด่าน
149. พระสุข ปภากโร เชิดรัมย์ 64 1 บ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน
150. พระสุรชัย โชติปญฺโญ ชะมารัมย์ 55 1 บ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน
151. พระอภิศักดิ์ โกวิโท อิ่มสำราญ 26 1 บ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน
152. พระเทิดศักดิ์ กิตฺติญาโณ ยามดี 21 1 บ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน
153. พระฉัตรชัย สิรินฺธโร ปุยพันธ์ 23 1 โนนสวรรค์ บ้านด่าน
154. พระจำนอง เตชปญฺโญ ดีรดา 40 1 โนนสว่าง บ้านด่าน
155. พระสุพจน์ ถาวโร ชิวรัมย์ 24 1 ดงกระทิง บ้านด่าน
156. พระสุพจน์ สุรปญฺโญ ยิ้มรัมย์ 25 1 โนนขวาง บ้านด่าน
157. พระปัณณวัฒน์ ฐานิสฺสโร ดาทอง 30 1 ดงเย็น บ้านด่าน
158. พระบุญเพิ่ม ธีรวํโส เนตรประโคน 22 1 จำปา ประโคนชัย
159. พระสุวรรณา ธมฺมวิจาโร จอก 22 2 จำปา ประโคนชัย
160. พระอานนท์ อานนฺโท จีนประโคน 21 1 จำปา ประโคนชัย
161. สามเณรฉาย ถาว 20 จำปา ประโคนชัย
162. พระบุญส่ง ชยธมฺโม ไชยปลัด 34 1 แจ้ง ประโคนชัย
163. พระอดิศร อิสฺสโร หลอมนาค 27 1 แจ้ง ประโคนชัย
164. พระยุทธนา สุชาโต ภูมิประโคน 26 1 แจ้ง ประโคนชัย
165. พระโชติ ญาโณ ฟับประโคน 25 2 แจ้ง ประโคนชัย
166. พระณัฐพงศ์ มหาปุญฺโญ แจ้งประโคน 24 1 แจ้ง ประโคนชัย
167. พระศราวุธ เตชวโร ชัยปลัด 24 1 แจ้ง ประโคนชัย
168. พระชาญชัย ชิตมาโร ชาญประโคน 24 1 แจ้ง ประโคนชัย
169. พระชัยพร สุมงฺคโล วันประโคน 23 1 แจ้ง ประโคนชัย
170. พระนพพล นราธิโป จีนประโคน 22 1 แจ้ง ประโคนชัย
171. พระธีระ อินฺทปญฺโญ สิงคะโห 21 1 แจ้ง ประโคนชัย
172. พระเด่นชัย สุทฺธิปภาโส หิงประโคน 20 1 แจ้ง ประโคนชัย
173. พระเสนอ สุทฺธจิตฺโต กมรัมย์ 52 1 พาชี ประโคนชัย
174. พระสวาน สํวโร ขวัญยืน 42 1 โคน ประโคนชัย
175. พระเด่น อริโย เงินงอกงาม 39 1 โคน ประโคนชัย
176. พระสมศักดิ์ สนฺตจิตโต อรรถมุด 36 1 โคน ประโคนชัย
177. พระธีรพร จตฺตมโล จามิกรณ์ 29 1 โคน ประโคนชัย
178. พระสมชาย ธมฺมาวุโธ สืบสนธิ์ 25 1 โคน ประโคนชัย
179. พระเสกสรร กตสาโร โสมะมี 23 1 โคน ประโคนชัย
180. พระวันชาติ โชติโก นาคะอุไร 23 1 โคน ประโคนชัย
181. พระสุมิตร พุทฺธสโร สืบสนธิ์ 22 1 โคน ประโคนชัย
182. พระประสิทธิ์ ฉนฺทโก บุราคร 21 1 โคน ประโคนชัย
183. สามเณรสราวุฒิ ปะรัมย์ 14 โคน ประโคนชัย
184. สามเณรธนกร เติดประโคน 13 โคน ประโคนชัย
185. พระมนต์ชัย มานิโต รุ่งเรือง 36 1 ชัยมงคล ประโคนชัย
186. พระสรนัฐ สนฺตจิตฺโต สนศรี 34 1 ชัยมงคล ประโคนชัย
187. พระวรวุฒิ วชิโร แอมประโคน 29 1 ชัยมงคล ประโคนชัย
188. พระนนทชัย รตนโชโต อุ้มนางรอง 23 1 ชัยมงคล ประโคนชัย
189. พระสมจิต ปิยสีโล อินทะเสน 31 1 ป่าไพบูลย์ ประโคนชัย
190. พระบุญส่ง กนฺตวีโร อาสินรัมย์ 53 1 ป่าไพบูลย์ ประโคนชัย
191. พระแรม อาภาโส สุขยืน 21 1 ป่าไพบูลย์ ประโคนชัย
192. พระบุญเทียร ฐานกโร ชัยรัมย์ 35 1 แสลงโทน ประโคนชัย
193. พระเสงี่ยม ฐานิสฺสโร ทองทา 45 1 บ้านไทร ประโคนชัย
194. พระวราพงษ์ สนฺตจิตฺโต พริ้งเพราะ 46 1 บ้านไทร ประโคนชัย
195. พระวสันต์ ผลญาโณ ชัยศรีรัมย์ 33 1 บ้านไทร ประโคนชัย
196. พระวิทุลย์ เขมโก ทองนอก 27 1 บ้านไทร ประโคนชัย
197. พระสามารถ ฐานสมฺปนฺโน แมนประโคน 27 1 บ้านไทร ประโคนชัย
198. พระประจักษ์ ปภากโร ยืนต้น 24 1 บ้านไทร ประโคนชัย
199. พระวีรพันธ์ ฐิตธมฺโม จันทร์วิจิตร 20 1 บ้านไทร ประโคนชัย
200. พระวิทยา ธมฺมทีโป สมราศี 21 1 บ้านไทร ประโคนชัย
201. พระสุนทร เตชธมฺโม ได้ทุกทาง 21 1 บ้านไทร ประโคนชัย
202. พระกวีวัฒน์ คุณสมฺปนฺโน แก้วมาลี 20 1 บ้านไทร ประโคนชัย
203. พระณัฐพล ธมฺมทีโป ดิสระวินิจ 21 1 บ้านไทร ประโคนชัย
204. พระทนงศักดิ์ สุทตฺโต ดอนปัด 21 1 บ้านไทร ประโคนชัย
205. พระมงคล กนฺตสีโล ทองสุข 21 1 บ้านไทร ประโคนชัย
206. สามเณรกิติพงษ์ ปะรัมย์ 18 ไทรโยง ประโคนชัย
207. พระเฉลิมพล สุพโล ประเสริฐศรี 23 1 บ้านบาตร ประโคนชัย
208. สามเณรจีระพงศ์ นิยมเหมาะ 19 บ้านบาตร ประโคนชัย
209. พระจิรศักดิ์ ฐิติธมฺโม ประมูประถัมภ์ 29 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ประโคนชัย
210. พระอนันต์ อานนฺโท วาไทย 26 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ประโคนชัย
211. พระชาญชัย อินฺทวีโร โสชะรา 23 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ประโคนชัย
212. พระทรงวิทย์ อภิปญฺโญ โพโส 21 1 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ประโคนชัย
213. พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ ธาราศานิต 48 1 ประชาสมนึก ประโคนชัย
214. พระสุรวุฒิ จนฺทสโร ศรีงาน 28 1 ประชาสมนึก ประโคนชัย
215. พระราเชนทร์ สิริจนฺโท พันธ์ทิพย์ 24 1 ประชาสมนึก ประโคนชัย
216. พระสุเทพ สิริปญฺโญ เรืองประโคน 20 1 ประชาสมนึก ประโคนชัย
217. สามเณรสุริยา เนาวรัตน์ 13 ประชาสมนึก ประโคนชัย
218. พระอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส คุณวงศ์ 27 1 ไทรโยง ประโคนชัย
219. พระสรศักดิ์ สุจิณฺโณ สายกลิ่น 20 1 ไทรโยง ประโคนชัย
220. พระโกสิน โชติปญฺโญ ศัตรูพินาศ 30 1 ไทรโยง ประโคนชัย
221. พระขรรชัย ขนฺติธมฺโม โจ๊ะประโคน 21 1 ไทรโยง ประโคนชัย
222. พระรัตนชัย สุชาโต ฉลาดล้น 21 1 ไทรโยง ประโคนชัย
223. พระสิงหา ฐิตโสภโณ ขบูรณ์รัมย์ 27 2 ปราสาทบูรพาราม ประโคนชัย
224. พระแห้ว สุธมฺโม พันธุระ 73 1 ปราสาทบูรพาราม ประโคนชัย
225. พระอุดร จนฺทูปโม จันทศิลป์ 41 1 ปราสาทบูรพาราม ประโคนชัย
226. พระเจษฏาภรณ์ เตชวโร คงภักดี 32 1 บ้านเก็ม ประโคนชัย
227. พระสมปอง ปญฺญาทีโป พูนเจดีย์ 30 1 บ้านเก็ม ประโคนชัย
228. พระจิรภิญโญ เขมานนฺโท เทศประโคน 23 1 ปราสาทบูรพาราม ประโคนชัย
229. พระคมสัน ผลญาโณ ผิ่นสู่ 36 1 จรเข้มาก ประโคนชัย
230. สามเณรอัษฎาวุธ อุลิตประโคน 14 จรเข้มาก ประโคนชัย
231. สามเณรเทียนชัย ได้พร้อม 13 จรเข้มาก ประโคนชัย
232. พระจันทร์ กตสาโร มั่นนางรอง 31 1 บัวทรายทอง ประโคนชัย
233. พระต่วน มหาญาโณ สอนประโคน 51 2 บัวทรายทอง ประโคนชัย
234. พระกิจ สมงฺคิโก เจริญยิ่ง 51 1 บัวทรายทอง ประโคนชัย
235. พระครรชิต ฐานวีโร เชิดฉาย 27 1 บัวทรายทอง ประโคนชัย
236. พระมาโนช สุขกาโม เตียงจันทร์ 23 1 บัวทรายทอง ประโคนชัย
237. พระไตรรัตน์ อภินนฺโท แก้วกอง 21 1 บัวทรายทอง ประโคนชัย
238. สามเณรสพลดนัย โจนประโคน 14 บัวทรายทอง ประโคนชัย
239. สามเณรณัฐพร สายแก้ว 13 บัวทรายทอง ประโคนชัย
240. สามเณรเอกสิทธิ์ ศรีตระโจม 14 บัวทรายทอง ประโคนชัย
241. พระประเสริฐ ทินฺนวโร ปั่นประโคน 32 1 บัวทรายทอง ประโคนชัย
242. พระเรียม ฐานวีโร ละอองทอง 56 2 โคกย่าง ประโคนชัย
243. พระคาวี อินฺทวีโร แพะประโคน 33 1 โคกย่าง ประโคนชัย
244. พระสิงห์ อินฺทปญฺโญ ผินสู่ 38 1 ปังกู ประโคนชัย
245. พระกฤษณะ กตธมฺโม กุดั่น 27 1 ปังกู ประโคนชัย
246. พระวรวุฒิ โชติธมฺโม ชาญประโคน 24 1 ปังกู ประโคนชัย
247. พระดิฐพงศ์ เทวธมฺโม เพียงเงิน 20 1 ปังกู ประโคนชัย
248. พระพรสวรรค์ วรจิตฺโต นันประโคน 23 2 บ้านเขว้า ประโคนชัย
249. พระณัฐพงษ์ วรถาโว บัตรประโคน 33 1 บ้านเขว้า ประโคนชัย
250. พระสุธน ธนิสฺสโร ศูนย์ประโคน 21 1 บ้านเขว้า ประโคนชัย
251. พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก พรงูเหลือม 21 1 บ้านเขว้า ประโคนชัย
252. พระณัฐวุฒิ โสภณวํโส สุขแก้ว 21 1 บ้านเขว้า ประโคนชัย
253. พระเลื่อน ฐานุตฺตโร แสวงนอก 73 6 โคกสะอาด ประโคนชัย
254. พระวิทยา วิชฺชากโร ศรีสุข 27 1 ไพวัลย์น้อย ประโคนชัย
255. พระปัญญา ปิยสีโล กุตัน 33 1 ไพรวัลย์น้อย ประโคนชัย
256. พระทวีศักดิ์ สุทสฺสโน ของหลง 29 1 ไพรวัลย์น้อย ประโคนชัย
257. พระชาญชัย จนฺทสโร ฉัตรเงิน 30 1 เขาคอก ประโคนชัย
258. พระศุภโชค โชติโก คือประโคน 21 1 บ้านยาง ประโคนชัย
259. พระชัยพฤกษ์ ชยธมฺโม วาพันดุง 20 1 บ้านยาง ประโคนชัย
260. พระสุวรรณ อภิวณฺโณ ฉลอมประโคน 21 1 บ้านยาง ประโคนชัย
261. พระทวีศักดิ์ ปสาโท ซิมประโคน 28 1 บ้านยาง ประโคนชัย
262. พระวีรพงษ์ วิโรจโน ดีประจำ 25 1 ไทรโยง ประโคนชัย
263. พระอดิศร อิสฺสรเตโช ดียิ่ง 22 1 หนองบอน ประโคนชัย
264. พระบุญจันทร์ ชินทตฺโต เงางาม 27 1 ห้วยเสลา ประโคนชัย
265. พระวิโรจน์ พุทฺธวิริโย ทรัพย์เจริญ 21 1 ห้วยเสลา ประโคนชัย
266. พระกิจจา กิจฺจสาโร บุตรหลัก 21 1 ห้วยเสลา ประโคนชัย
267. พระชัยอนันต์ ชยนนฺโท ช่างประดิษ 22 1 ห้วยเสลา ประโคนชัย
268. พระสำเภา ชยาภินนฺโท ชื่นพงษา 24 1 ห้วยเสลา ประโคนชัย
269. พระอุดร คุณธมฺโม พวงจันทร์ 21 1 หนองนา ประโคนชัย
270. พระสุทิตย์ สุทฺธืโก พวงจันทร์ 20 1 หนองนา ประโคนชัย
271. พระประสิทธิ์ จารุวํโส ศิริชู 21 1 หนองนา ประโคนชัย
272. พระปรานิจ ปญฺญาวุฑฺโฒ ผิวสด 39 1 โคกปราสาท ประโคนชัย
273. สามเณรเมฑิตย์ สุขกำเนิด 14 โคกปราสาท ประโคนชัย
274. สามเณรชัชชวาล นิลงาม 14 โคกปราสาท ประโคนชัย
275. สามเณรเมธี สุขจิตต์ 15 โคกปราสาท ประโคนชัย
276. สามเณรอนันต์ กะการดี 14 โคกปราสาท ประโคนชัย
277. พระศิลาชัย เขมปญฺโญ วันโท 21 1 โคกปราสาท ประโคนชัย
278. พระณรงค์ศักดิ์ ธมฺมเตโช สุดารักษ์ 22 1 โคกปราสาท ประโคนชัย
279. พระลด สิริภทฺโท แสงมาศ 68 3 บ้านละลมพนู ประโคนชัย
280. พระบรรจง ปภากโร สืบสาม 29 1 บ้านละลมพนู ประโคนชัย
281. พระวีระพันธ์ ธนปญฺโญ สนั่นน้ำหนัก 27 1 พินทอง ประโคนชัย
282. พระจำเริญ จนฺทสโร บุญตน 21 1 บ้านกระโดน ประโคนชัย
283. พระสมพร สิริมงฺคโล ครุฑประโคน 25 2 หนองน้ำขุ่น ประโคนชัย
284. พระสามารถ สมวโร นะราเทียม 42 2 หนองน้ำขุ่น ประโคนชัย
285. พระเฉลิม ธมฺมานนฺโท ตรากลาง 54 1 หนองน้ำขุ่น ประโคนชัย
286. พระสุรเชษฐ์ สีลเตโช ศรีคุณ 26 1 หนองบก พุทไธสง
287. พระอรรถพล ฐิตธมฺโม ปุริสังข์ 21 1 หนองบก พุทไธสง
288. พระธวัชชัย ปญฺญาทีโป กินโชค 24 1 จินดามณี พุทไธสง
289. พระประดิษฐ เขมวีโร หนูนา 42 1 จินดามณี พุทไธสง
290. พระพรวิเชียร อธิวโร ศรีบุ่งง้าว 21 1 จินดามณี พุทไธสง
291. พระวศิน มหาปุญฺโญ เทพเดช 20 1 จินดามณี พุทไธสง
292. พระมนตรี ธมฺมสโร สีเขียว 21 1 จินดามณี พุทไธสง
293. สามเณรประทิน สวนไธสง 16 จินดามณี พุทไธสง
294. สามเณรรวี บุญมีป้อม 15 เทพรังสรรค์ พุทไธสง
295. สามเณรกิตติพัฒน์ พรมอิน 13 เทพรังสรรค์ พุทไธสง
296. สามเณรสุรชัย สิมมา 13 เทพรังสรรค์ พุทไธสง
297. พระพงศ์ชัย ปญฺญาพโล ชัยไธสง 22 1 บวร พุทไธสง
298. พระธีรพงศ์ เขมกาโม ชนไธสง 34 1 โพธิ์ พุทไธสง
299. พระสมพงษ์ ปภากโร สุขเจริญนุกุล 22 1 อัมพวัน พุทไธสง
300. พระเดชา ธมฺมธีโร อ่อนนอ 40 1 บ้านดอน พุทไธสง
301. พระไพบูลย์ กลฺยาโณ ลือโสภา 57 1 บ้านดอน พุทไธสง
302. พระเทียนชัย ทีปธมฺโม ฉาไธสง 33 1 สระบัว พุทไธสง
303. พระพงษ์ศักดิ์ ธีรวํโส ใจไธสง 28 1 สระบัว พุทไธสง
304. พระศุภกฤต สุมงฺคโล นันทิวัฒนา 27 1 ราษฏร์บำรุง พุทไธสง
305. พระชวลิต ลีลเตโช พิมพิสาร 25 1 ราษฏร์บำรุง พุทไธสง
306. พระพิรุณ ผาสุโก ผามะณี 50 1 ชัยศิริ พุทไธสง
307. พระอัครเดช อคฺคธมฺโม ปาปะโข 26 1 ชัยศิริ พุทไธสง
308. พระเอกรัฐ พุทฺธสีโล ย่องด่างดำ 23 1 โคกแดง พุทไธสง
309. พระณัฐพงษ์ สนฺตมโน จันทร์แดง 22 1 บ้านหนองบัวลอง พุทไธสง
310. พระพงษ์ศักดิ์ ฐิตวํโส เขียวรัมย์ 35 1 บ้านหนองบัวลอง พุทไธสง
311. สามเณรวิษณุ มงจะโป๊ะ 15 สุวรรณาราม พุทไธสง
312. พระเฮียง ปิยจาโร น้ำทอง 60 1 หงษ์ พุทไธสง
313. พระวรพจน์ อรุโณ คะเลิศรัมย์ 22 1 ร่องมันเทศ นางรอง
314. พระคมสัญ ตปสีโล เขตรัมย์ 37 2 บ้านทุ่ง นางรอง
315. พระประดิษฐ กิตฺติปญฺโญ แก้วอำไพ 21 1 บ้านทุ่ง นางรอง
316. พระสุรินทร์ สุรินฺทโร จันทิมา 41 1 บ้านทุ่ง นางรอง
317. พระเรวัติ จนฺทสาโร ทินนารัมย์ 29 1 บ้านทุ่ง นางรอง
318. พระอนันต์ รตนญาโณ บุญชุย 42 1 บ้านทุ่ง นางรอง
319. พระสมบูรณ์ กตธมฺโม เนียดพลกรัง 37 1 บ้านทุ่ง นางรอง
320. สามเณรวรวุธ เสนาราษฎร์ 15 ขุนก้อง นางรอง
321. พระปรีดา ปุณฺณวุฑฺโฒ เสาวกูล 23 1 แพงพวย นางรอง
322. พระทศพร ขนฺติธมฺโม นกยูง 23 1 แพงพวย นางรอง
323. พระวินัย ญาณธีโร โสกูล 23 1 แพงพวย นางรอง
324. พระรัชพงษ์ ฐานวโร ขวัญเมือง 22 1 แพงพวย นางรอง
325. พระพลธนธรรณ์ คุณากโร พานนนท์ 31 1 หนองเสม็ด นางรอง
326. พระผัน ฐานวีโร นาคเกษม 47 3 โพธาราม นางรอง
327. พระกิตติพงษ์ ฐิตปรกฺกโม แสงแก้ว 21 1 โพธาราม นางรอง
328. พระอุเทน รกฺขิตสทฺโท ฉิมกูล 28 1 ถนนหัก นางรอง
329. พระพีรพล ฐิตลาโภ สมานมิตร 24 1 ถนนหัก นางรอง
330. พระปรีญาพงษ์ อธิปญฺโญ เขียดกลาง 33 1 บุตาเวสน์ นางรอง
331. พระภูวเดช อคฺคธมฺโม สืบวงค์ 25 1 สองพี่น้อง นางรอง
332. พระปราโนช กตปุญฺโญ สาวผักแว่น 22 1 สองพี่น้อง นางรอง
333. พระสุริยันต์ สุเมธโส อร่าม 22 1 สองพี่น้อง นางรอง
334. พระบุญเรือง ธมฺมจาโร เอี้ยงกูล 20 1 สองพี่น้อง นางรอง
335. พระชาญณรงค์ โชติปญฺโญ หาญปัญญา 21 1 หนองกก นางรอง
336. พระรังสรรค์ สุธมฺโม วงศ์คต 20 1 น้ำไหล นางรอง
337. พระอนุชา สุวณฺโณ วัชพืช 21 1 จอมปราสาท นางรอง
338. พระสุรศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต จันทคาต 24 1 จอมปราสาท นางรอง
339. พระภูชิส ภูริปญฺโญ เมี้ยนมิตร 23 1 เขาคอก นางรอง
340. พระเกรียงไกร กิตฺติโก เจียระบรรพต 34 1 เขาคอก นางรอง
341. พระกิตติศักดิ์ ฐานิโย สงครามศักดิ์ 26 1 เขาคอก นางรอง
342. พระภาณุศักดิ์ ปภสฺสโร มีแก้ว 26 1 เขาคอก นางรอง
343. พระทวีศักดิ์ ธมฺมธีโร อนันต์นิล 35 2 เลียบ นางรอง
344. พระประคอง คุณวีโร เหมากูล 47 1 เลียบ นางรอง
345. พระวันชัย ทิวากโร คงเป็นนิจ 23 1 สะเดา นางรอง
346. พระธนารักษ์ ฐิตธมฺโม นวลสุวรรณ 21 1 สิงห์วงศ์ นางรอง
347. พระพรเทพ กิตฺติสาโร ดวงจันทร์ 21 1 สิงห์วงศ์ นางรอง
348. พระอนุรักษ์ อนุตฺตรกฺโข สิงห์วงศ์ 28 1 หนองไทร นางรอง
349. สามเณรธนากร โสมกุล 13 หนองไทร นางรอง
350. พระประมวล สติสมฺปนฺโน กางกระโทก 29 1 หนองกราด นางรอง
351. พระสมชาย สุทฺธิจิตฺโต ลากูล 42 1 หนองกราด นางรอง
352. พระบูรพา ฉินฺนาลโย หล่าจันทึก 23 1 พรหมนิมิต นางรอง
353. พระวีระศักดิ์ สุจิตฺโต ทองคำ 21 1 พรหมนิมิต นางรอง
354. พระยาหรัน ถาวโร สมบูรณ์ 69 1 แท่นบัลลังก์ นางรอง
355. พระบุญยัง ปยุตฺโต แก้วรังษี 53 1 หนองหว้า-ขุนอัด นางรอง
356. พระพูลทรัพย์ ปวรธมฺโม เย็นสุข 21 1 หนองม่วง นางรอง
357. พระบุญจันทร์ ขนฺติพโล ร่มโพธิ์ทอง 43 2 หนองม่วง นางรอง
358. พระสนิท สุจิณฺโณ แก้วมณี 46 1 โคกยาง นางรอง
359. พระจำนงค์ สุเมโธ ชำนาญเนาว์ 35 1 โคกยาง นางรอง
360. พระชาญณรงค์ ปิยวโร ชูหมื่นไวย 25 1 โคกยาง นางรอง
361. พระอดิศักดิ์ ถาวโร อดุลย์ศักดิ์ 21 1 โคกยาง นางรอง
362. พระสุเมธ ขนฺติโสภโณ เกี้ยวกระโทก 25 1 มะค่ากระสังข์ นางรอง
363. พระวันชัย ขนฺติธโร เจียมผักแว่น 21 1 มะค่ากระสังข์ นางรอง
364. พระณัฐวุฒิ ปมุตฺโต แสงทอง 21 1 มะค่ากระสังข์ นางรอง
365. พระประจวบ อาภสฺสโร วัฒนกูล 21 1 มะค่ากระสังข์ นางรอง
366. พระสมชาย อาภสฺสโร นุชผักแว่น 29 1 มะค่ากระสังข์ นางรอง
367. พระวิรัส อรุโณ นุชผักแว่น 30 1 มะค่ากระสังข์ นางรอง
368. พระสมาน ผาสุกาโม งามผักแว่น 29 1 มะค่ากระสังข์ นางรอง
369. พระชัยยศ สนฺตจิตฺโต พัชรภากร 22 1 มะค่ากระสังข์ นางรอง
370. พระศรัณย์ ธมฺมธีโร มาระทัศน์ 34 1 ทุ่งโพธิ์ นางรอง
371. พระขวัญวงค์ ยโสธโร หันผักแว่น 24 1 ทุ่งโพธิ์ นางรอง
372. พระสุขสันต์ สนฺตจิตฺโต ทิพย์อักษร 23 1 หนองกง นางรอง
373. พระจตุพล ขนฺติธมฺโม ทิพย์อักษร 21 1 หนองกง นางรอง
374. พระบรรจง อรุโณ ทิพย์อักษร 21 1 หนองกง นางรอง
375. พระสุชิน อติพโล บุญแสง 24 1 ชุมแสง นางรอง
376. พระเริงชัย ฐานงฺกโร อิ้วชุมแสง 23 1 ชุมแสง นางรอง
377. พระอมเรศ อนาลโย ทิพย์อักษร 24 1 ชุมแสง นางรอง
378. พระจีรพรรณ เขมโก ทิพย์อักษร 23 1 ชุมแสง นางรอง
379. พระธนัท จารุวณฺโณ ทองสะอาด 22 2 ชุมแสง นางรอง
380. พระวรพงษ์ กิตฺติปโภ ดีพลงาม 31 1 ชุมแสง นางรอง
381. พระวิเชียร สุจิณฺโณ ศรีพรม 21 1 เสลา นางรอง
382. พระสุรศักดิ์ เตชธมฺโม รุ่งศรีนาค 20 1 เสลา นางรอง
383. พระบุญหลาย จารุธมฺโม แก้วพรรณนา 32 1 เสลา นางรอง
384. พระจักรกฤษณ์ ฐานงฺกโร โทนกระโทก 21 1 เสลา นางรอง
385. สามเณรอำนาจ หอยสังข์ 15 เสลา นางรอง
386. พระอาณัตย์ จนฺทโชโต ขาลเพราะ 22 1 ลุงปลาดุก นางรอง
387. พระวรยศ จกฺกวโร ชูเชิดเชื้อ 21 1 ลุงปลาดุก นางรอง
388. พระสมเกียรติ โฆสนาโม วงค์พระจันทร์ 48 3 หนองโบสถ์ นางรอง
389. พระธนะชัย สุนฺทโร บุญแสง 23 1 หนองโบสถ์ นางรอง
390. พระศรเพ็ชร ธมฺมวโร นุชารัมย์ 25 1 สุวรรณาราม นางรอง
391. พระสิทธิชัย จนฺทสโร มุกงามดี 29 1 หัวถนน นางรอง
392. พระอุดร กตธมฺโม แกรมเกล้า 30 1 สุวรรณาราม นางรอง
393. พระคำนวน ธมฺมปาโล ชะมาประโคน 29 1 สุวรรณาราม นางรอง
394. พระอานนท์ สุวณฺโณ เหลือสืบพันธ์ 21 1 สุวรรณาราม นางรอง
395. สามเณรยุทธภูมิ บุญมีประเสริฐ 19 สุวรรณาราม นางรอง
396. สามเณรไพโรจน์ จอยเอกา 15 กัลยาณมิตตาราม นางรอง
397. พระเซือม ฐานิสฺสโร โสกูล 52 1 ศรัทธาชุมพล นางรอง
398. พระสถิตย์ อุปสนฺโต จอยเอกา 29 2 กัลยาณมิตตาราม นางรอง
399. พระธีรศักดิ์ กิตฺติโสภโณ พูนวิลัย 26 1 สันติธรรมาวาส นางรอง
400. พระณรงค์ชัย นริสฺสโร เมฆหมอก 21 1 สันติธรรมาวาส นางรอง
401. พระธงชัย ธนปาโล มาระทัด 21 1 สันติธรรมาวาส นางรอง
402. พระสายชล สายโช คงพลปาน 36 1 ก้านเหลือง นางรอง
403. พระณัฐพล อธิปญฺโญ ทองวิเศษ 21 1 ก้านเหลือง นางรอง
404. พระมานิตย์ ธมฺมธีโร หมั่นนึก 27 1 ก้านเหลือง นางรอง
405. พระอรุณ อรุโณ หล่าเพีย 20 1 ก้านเหลือง นางรอง
406. พระสุทิน ฐานรโต พูนเปรี่ยม 28 1 ป่าหนองหญ้าวัว นางรอง
407. พระวันชัย สนฺติกโร มากวงค์ 31 1 ป่าหนองหญ้าวัว นางรอง
408. พระนาคิน สุชาโต สืบญาติ 27 1 โพธิ์คงคา นางรอง
409. พระยุทธศักดิ์ ฐิตลาโภ สมัยธรรม 22 1 โพธิ์คงคา นางรอง
410. พระศราวุธ ธมฺมวโร เข็มเพชร 21 1 โพธิ์คงคา นางรอง
411. พระวิฑูรย์ ปญฺญาวชิโร ศักดิ์ศิริ 20 1 โพธิ์คงคา นางรอง
412. พระสมควร อภินนฺโท บัวลา 35 1 ศรัทธาประชาบูรณะ นางรอง
413. พระมานพ มหาปญฺโญ ณะรังศรี 36 1 ป่ามหาวัน นางรอง
414. พระอุดม อธิปญฺโญ กิ่งวงษา 30 1 ป่ามหาวัน นางรอง
415. พระสาคร รตนญาโน ซึมรัมย์ 39 1 หนองโดนน้อย ลำปลายมาศ
416. พระตุ่น วรมงฺคโล ชำนาญพนา 49 1 กวางงอย ลำปลายมาศ
417. พระสุพงษ์ สาทโร จันทแจ่ม 31 1 จตุคามมัชฌิมาราม ลำปลายมาศ
418. พระสุธีรพันธ์ ธมฺมรโส สายเพ็ชร 23 1 จตุคามมัชฌิมาราม ลำปลายมาศ
419. พระวีรศักดิ์ สุวณฺโณ ขอฝากกลาง 41 1 จตุคามมัชฌิมาราม ลำปลายมาศ
420. พระประสิทธิ์ เตชกโร แก้ววิจิตร 50 1 สุภโสภณ ลำปลายมาศ
421. พระนิพนธ์ จนฺทูปโม คงสบาย 48 1 สวนแตง ลำปลายมาศ
422. พระเกื้อ ฐานงฺกโร อุตสาห์การ 41 1 สวนแตง ลำปลายมาศ
423. พระเสริม ฐิตคุโณ เกิดศรี 55 1 โพธิ์ย่อย ลำปลายมาศ
424. พระประสิทธิ์ ฐิติธมฺโม ทิมุลนีย์ 46 1 หนองตาด ลำปลายมาศ
425. พระทศพร โสภคฺโค สังขโสภณ 44 1 แจ้งตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
426. พระกานต์ ฐิตสาโร ตาประโคน 24 1 แจ้งตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
427. สามเณรอภิสิทธิ์ สะลอยรัมย์ 16 แจ้งตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
428. พระณัฐวัชร์ มหาวีโร สมันรัมย์ 21 1 ชัยมงคล ลำปลายมาศ
429. สามเณรสุทธิชาติ อังษา 13 ชัยมงคล ลำปลายมาศ
430. พระบุญเจอ ธมฺมธโร นิลศิริ 40 1 เวฬุวัน ลำปลายมาศ
431. พระกฤษฎา วิทิตฺตธมฺโม เหมกุล 24 1 สว่างบุโพธิ์ ลำปลายมาศ
432. พระกิตติวัฒน์ อกิญฺจโน ไขพันดุง 27 1 สว่างบุโพธิ์ ลำปลายมาศ
433. พระทศพร คุณสมฺปนฺโน แสงรุ่งสว่าง 27 1 อัมพวัน ลำปลายมาศ
434. พระสุพรัตน์ รตนโชโต ยันสังกัด 23 1 อัมพวัน ลำปลายมาศ
435. พระประยูร ฐานิสฺสโร จงใจรักษ์ 31 1 โคกตาเงิน ลำปลายมาศ
436. พระบิน สุจิตฺโต กิตเจริญ 44 1 โคกตาเงิน ลำปลายมาศ
437. พระอุทัย กตวโร เรืองพเนาว์ 62 1 ตะขบ ลำปลายมาศ
438. พระชัยยา ถาวรจิตฺโต ไกรพงษ์ 52 1 สีชวา ลำปลายมาศ
439. พระสมบัติ ญาณวโร ปรากฏสยาม 37 1 สีชวา ลำปลายมาศ
440. พระพิทยา มหาลาโภ ไชยเกิด 31 1 สีชวา ลำปลายมาศ
441. พระสมพงษ์ มหาคุโณ ศิริ 47 1 สีชวา ลำปลายมาศ
442. พระบรรจงศักดิ์ วิสุทฺโธ เพ็งพินิจ 29 1 สีชวา ลำปลายมาศ
443. พระแสงสุรีย์ จนฺทสาโร ศรีประสิทธิ์ 29 1 สีชวา ลำปลายมาศ
444. พระสำราญ ญาณธมฺโม ทำทอง 21 1 สีชวา ลำปลายมาศ
445. สามเณรนัฐพล เพ็งพินิจ 16 สีชวา ลำปลายมาศ
446. สามเณรสมหมาย ลำพันธ์ 14 สีชวา ลำปลายมาศ
447. สามเณรศุภณัฐ ทำทอง 15 สีชวา ลำปลายมาศ
448. พระคำผง ธมฺมฐิโต จาบกระโทก 71 1 จินดาราม ลำปลายมาศ
449. พระศิริพงศ์ จนฺทปาโมชฺโช ไกรสรพันธ์ 30 1 จินดาราม ลำปลายมาศ
450. พระวีระพล ภูริญาโณ ซุนเฮงกุล 27 1 จินดาราม ลำปลายมาศ
451. พระจำลอง โชติวํโส ล่ำสัน 27 1 จินดาราม ลำปลายมาศ
452. พระวิชา กตปุญฺโญ ประสพพงษ์ 23 1 จินดาราม ลำปลายมาศ
453. พระสนอง รตนญาโณ สถานเถื่อน 32 6 หนองมะค่าใหม่ ลำปลายมาศ
454. สามเณรอนุสรณ์ ศรีบาล 13 หนองมะค่าใหม่ ลำปลายมาศ
455. พระวิษณุ อาภานนฺโท เพชรหก 21 1 ปิดทอง ลำปลายมาศ
456. พระวรเชษฐ์ จนฺทโสภโณ เหล็กดี 23 1 ลุงม่วง ลำปลายมาศ
457. พระสมาน ฐานวีโร พรมมงคล 40 1 สว่างบูรพา ลำปลายมาศ
458. พระสันติสุข เตชวโร ม่านสุวรรณ 23 1 สว่างบูรพา ลำปลายมาศ
459. พระทรงศิลป์ อนาลโย นาคสูงเนิน 30 1 สว่างบูรพา ลำปลายมาศ
460. พระประดิษฐ โชติญาโณ เรืองบุญ 28 1 โนนสำราญ ลำปลายมาศ
461. สามเณรไพรัช ร่มสนธ์ 17 สว่างบูรพา ลำปลายมาศ
462. พระทวี ธมฺมวโร กางไธสง 56 1 โนนสำราญ ลำปลายมาศ
463. พระเส็ง ขนฺติธมฺโม ชวนอาจ 73 1 โนนสำราญ ลำปลายมาศ
464. พระอนุศักดิ์ อริยวํโส บัววงค์ 25 1 อิสาณทะเมนชัย ลำปลายมาศ
465. พระทองจันทร์ จนฺทวณฺโณ นามพิลา 46 4 อัมพวันหนองม่วง ลำปลายมาศ
466. พระอนันต์ จกฺกวโร พรมโคตร 21 1 อัมพวันหนองม่วง ลำปลายมาศ
467. พระขัวญ อนาลโย ศรีบุตรนา 21 1 อัมพวันหนองม่วง ลำปลายมาศ
468. พระทิวา อาภสฺสโร ส่งศิริ 21 1 อัมพวันหนองม่วง ลำปลายมาศ
469. พระธนาธิต ฐิตธมฺโม สายทองสุข 21 1 อัมพวันหนองม่วง ลำปลายมาศ
470. พระสุระพล ธีรวํโส กรุงสูงเนิน 41 1 ด่านทองประชาสามัคคี ลำปลายมาศ
471. พระสมหมาย สนฺตจิตฺโต ทองศรี 52 1 โคกใหม่ ลำปลายมาศ
472. สามเณรธนพล ศิริบุรี 17 ป่าบุขี้เหล็ก ลำปลายมาศ
473. พระวรัญชิต จิตฺตวํโส คำด้วง 31 1 บ้านห้วยมะไฟ ลำปลายมาศ
474. พระอุดมศักดิ์ ฐานสมฺปุณฺโณ สทักรัมย์ 33 1 ศิริมังคลาราม ลำปลายมาศ
475. พระวินัย อภินนฺโท โตหนึ่ง 22 1 ศิริมังคลาราม ลำปลายมาศ
476. พระอุทัย ฐิตมโน สนธิรัมย์ 35 1 บ้านค้อ ลำปลายมาศ
477. พระสมศักดิ์ สิริมงฺคโล เขียนรัมย์ 54 1 บุพพาราม ลำปลายมาศ
478. พระพิทักษ์ พทฺธธมฺโม สิงหชัย 24 1 ป่าแก้วหนองแสง ลำปลายมาศ
479. พระสุรศักดิ์ ธมฺมสโร บริวาร 22 1 ใหม่หนองโน ลำปลายมาศ
480. พระมาโนช โชติธมฺโม สุกใส 35 2 โนนแดง ลำปลายมาศ
481. พระชัชวาล อคฺคธมฺโม ไกรสุข 22 1 บุตาวงษ์ ลำปลายมาศ
482. พระครูสุกิจพัฒนาทร กตคุโณ มีแก้ว 39 18 บึงเจริญ บ้านกรวด
483. พระสมชาย อุชุจาโร หิงประโคน 32 1 หนองไม้งาม บ้านกรวด
484. พระนักรบ นาควโร หมายสุข 35 1 หนองไม้งาม บ้านกรวด
485. พระสนธยา สุทฺธวิริโย การวงษ์ 22 1 หนองไม้งาม๒ บ้านกรวด
486. พระสมจิตร ฐิตปุญโญ คงนาคพะเนาว์ 58 1 หนองไม้งาม๒ บ้านกรวด
487. พระดำรง ปญฺญาคโม จ่องโปร่งแก้ว 20 1 หนองปรือ บ้านกรวด
488. สามเณรทรงชัย พิประโคน 19 บ้านกรวด บ้านกรวด
489. พระครูสุวรรณธรรมประทีป ทีปโก ศรีประดู่ 43 23 โคกเบง บ้านกรวด
490. พระดำรง ฐิตสทฺโธ ครองยุทธ 50 1 โคกเบง บ้านกรวด
491. พระรณฤทธ์ อกิญฺจโณ ฮุบประโคน 20 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
492. พระเทพศักดิ์ จารุวํโส พิประโคน 21 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
493. พระจีรพรรณ อุทโย จันทร์ประโคน 23 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
494. พระวิทยา มหิสฺสโร แก้วประโคน 25 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
495. พระสมาน จนฺทสาโร พอนรัมย์ 26 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
496. พระเป้า นาคกโร พิประโคน 28 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
497. พระองอาจ อาทโร ฟรมประโคน 30 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
498. พระเยน ขนฺติวโร เตียบประโคน 32 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
499. พระยอด สํวโร ดิบประโคน 36 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
500. พระอภิมน ติสฺสโร สันประโคน 37 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
501. พระเยือน นาควโร เสประโคน 54 1 บ้านกรวด บ้านกรวด
502. พระบุญธง ธมฺมวจโน อย่าเสียสัตย์ 31 2 ปราสาททอง บ้านกรวด
503. พระผจญ กิตฺติปาโล สุนประโคน 21 1 ปราสาททอง บ้านกรวด
504. พระคฑาวุธ ญาณจารี สุวรรณชาลี 25 1 สายตรี๒ บ้านกรวด
505. พระไพศาล พุทฺธสโร พรมแสง 35 12 ตลาดนิคม บ้านกรวด
506. พระสุวรรณ ภูริญาโณ เพลียสั้นเที๊ยะ 60 1 ตลาดนิคม บ้านกรวด
507. พระคมศิลป์ ยโสธโร ปานเด 31 1 ตลาดนิคม บ้านกรวด
508. พระประสิทธ์ ฐิตนาโถ เชิดเมืองปักษ์ 54 1 ตลาดนิคม บ้านกรวด
509. พระธนพล กนฺตวีโร แนบทางดี 47 1 ร่วมจิตปัญญาวัฒน์ บ้านกรวด
510. พระการันท์ กิตฺติวณฺโณ หนูประโคน 22 1 ตาอี บ้านกรวด
511. พระสุรกาญน์ ธมฺมธีโร ยิงป่า 24 1 ตาอี บ้านกรวด
512. พระฉลาด กตธมฺโม กำประโคน 42 1 หัวถนน บ้านกรวด
513. พระสุกฤษฏิ์ ปิยสีโล สืบเพ็ง 33 1 โคกใหญ่ บ้านกรวด
514. พระนาวิน สุจิณฺโณ ชารินทร์ 26 1 โคกใหญ่ บ้านกรวด
515. พระสุพรรณ โกวิโท แก้วหมื่นฤทธิ์ 32 1 หินลาด บ้านกรวด
516. พระนิกร สุภกิจฺโจ สนิทพจน์ 24 1 หินลาด บ้านกรวด
517. พระปัฐน์ สิริจนฺโท แสนรัมย์ 31 1 หินลาด บ้านกรวด
518. พระธีรยุทธ ธีรธมฺโม ทองราช 31 1 เบญจศิลาราม บ้านกรวด
519. พระณัฐสิทธิ์ นาถสุทฺโธ โพธิ์ศิริ 30 1 เบญจศิลาราม บ้านกรวด
520. พระณรงค์ ฐานิสฺสโร สังคำ 36 1 เบญจศิลาราม บ้านกรวด
521. พระสภิตย์ สติมนฺโต กะการดี 23 1 ตรีพัฒนาราม บ้านกรวด
522. พระธรรมรงค์ สุขุมาโล นิราศทับ 26 1 บ้านหนองแวง บ้านกรวด
523. พระยุรนันท์ ยุรนนฺโท โคประโคน 25 1 สระแก้ว บ้านกรวด
524. พระถนอมศักดิ์ สุภาจาโร มะลิซ้อน 27 1 สระแก้ว บ้านกรวด
525. พระจิรัฎฐ์ ยติกโร มลทอง 51 1 สระแก้ว บ้านกรวด
526. พระสุพันธุ์ สีลธโร ใจดีจริง 60 7 สระแก้ว บ้านกรวด
527. พระไพรววัลย์ เขมจาโร พิลาวุธ 21 1 สายโท ๔ ใต้ บ้านกรวด
528. พระรุ้งอาทิตย์ อาภากโร ทองนก 27 2 สายโท ๔ ใต้ บ้านกรวด
529. สามเณรนัฐเดช แหวนเงิน 18 สายโท ๔ ใต้ บ้านกรวด
530. พระกิติพันธ์ สุจิตฺโต สารเพชร 21 1 ตาปาง บ้านกรวด
531. พระปราโมทย์ ปโมทิโต ยินดี 20 1 สายโท ๑๒ใต้ บ้านกรวด
532. พระสาธิต สุชีโว ดาศรี 20 1 สายโท ๑๒ใต้ บ้านกรวด
533. พระทิศ ธมฺมโชโต แซวประโคน 35 1 สายโท ๑๒ใต้ บ้านกรวด
534. พระภูริ ถิรธมฺโม ยันระหา 23 1 สายโท ๑๒ใต้ บ้านกรวด
535. พระสมพร ฐานุตฺตโร เสาวพัฒน์ 33 2 หนองแขม กระสัง
536. พระบัณฑิต ปุคโณ อุ่นจิต 24 1 หนองแขม กระสัง
537. พระวัชรพงษ์ สิริจนฺโท ชัยบัวรินทร์ 21 1 หนองแขม กระสัง
538. พระสมศักดิ์ สมจิตฺโต ชูทรงไชย 21 1 หนองแขม กระสัง
539. พระเมธี สจฺจวโร อุ่นใจดี 21 1 หนองแขม กระสัง
540. พระอภิสิทธิ์ สนฺติกโร บุญสุข 21 1 หนองแขม กระสัง
541. พระวิวัฒน์ สิริธมฺโม ก๊กรัมย์ 20 1 หนองแขม กระสัง
542. พระธีระพงษ์ สุทฺธิญาโณ เพ็ญประโคน 20 1 หนองแขม กระสัง
543. พระพัทยา พุทฺธสาโร ชะเอมหอม 21 1 ชุมพลมณีรัตน์ กระสัง
544. พระอดิศักดิ์ จนฺทโชโต มั่นหมาย 23 1 บ้านสำโรงใหญ่ กระสัง
545. พระวินัย สนฺตวาโจ สายสอ 54 1 กัลยาณวัฒน์ กระสัง
546. พระพูล มุทิตมโน แก้วพวง 54 1 กัลยาณวัฒน์ กระสัง
547. พระสิทธิ์ ฐานจาโร คำไทย 50 1 กัลยาณวัฒน์ กระสัง
548. สามเณรเสกสรร บุญครอง 18 ท่าสว่าง กระสัง
549. สามเณรวัชรินทร์ สันวิลาศ 15 ท่าสว่าง กระสัง
550. สามเณรจิรวัฒน์ กระชงรัมย์ 14 ท่าสว่าง กระสัง
551. สามเณรธนพล ผิวอ่อน 13 ท่าสว่าง กระสัง
552. สามเณรรุ่งอรุณ นะราชรัมย์ 13 ท่าสว่าง กระสัง
553. สามเณรสุวิทย์ แย้มศรี 13 ท่าสว่าง กระสัง
554. สามเณรอนุศักดิ์ พิลาดรัมย์ 13 ท่าสว่าง กระสัง
555. พระวราวุธ วราวุโธ ตะลาโส 31 1 คันธารมย์ กระสัง
556. พระธีระศักดิ์ ญาณวโร บังทอง 24 1 คันธารมย์ กระสัง
557. พระประทีป ปทีโป ศิริแสงจันทร์ 21 1 คันธารมย์ กระสัง
558. สามเณรจิรัฐิวงศ์ ยอดระบำ 13 คันธารมย์ กระสัง
559. พระแสง ฐิตปุญฺโญ นิโยนรัมย์ 24 1 หนองขอน กระสัง
560. พระทวีศักดิ์ ฐิตวีริโย นิสัยรัมย์ 28 1 หนองขอน กระสัง
561. พระบุญยืน ถิรปุญฺโญ บัวหอม 25 1 ดอนยาว กระสัง
562. พระบุญเสริม กตปุญฺโญ ลาภูตะมะ 22 1 ดอนยาว กระสัง
563. พระพีรวัส ปญฺญาวุฑฺโฒ สีระบุตร 22 1 ดอนยาว กระสัง
564. พระเอกลักษณ์ สุเมโธ นิเรียงรัมย์ 21 1 ดอนยาว กระสัง
565. พระเอกพจน์ กิตฺติภทฺโท อุทันรัมย์ 21 1 ดอนยาว กระสัง
566. พระไพบูลย์ พฺรหฺมญาโณ กาดรัมย์ 41 1 ระกาเสม็ด กระสัง
567. พระทวีศักดิ์ วิสุทฺธิญาโณ ลับโกษา 22 1 ระกาเสม็ด กระสัง
568. พระกมล ฐานิสฺสโร สุขไกร 20 1 ระกาเสม็ด กระสัง
569. พระสุชาติ สุชาโต ดีพาชู 25 1 แสลงพัน กระสัง
570. พระธีรชัย ธีรปญฺโญ พินองรัมย์ 21 1 ลำดวน กระสัง
571. พระณรงศักดิ์ วรญาโน สายบุตร 21 1 ลำดวน กระสัง
572. พระวราพล รตนโชโต ศิริสุข 32 1 หนองพลวง กระสัง
573. สามเณรสหรัฐ มงคลดี 14 หนองพลวง กระสัง
574. สามเณรสุริยัน พราวแดง 13 หนองพลวง กระสัง
575. สามเณรปิยวุฒิ นิ่มอนงค์ 13 บ้านยาง กระสัง
576. สามเณรสุริยน ยืนยง 13 บ้านยาง กระสัง
577. สามเณรกฤษดา ดวงไสว 13 บ้านยาง กระสัง
578. พระประทิน ถาวโร แท่นแก้ว 55 3 บ้านขามสามัคคี กระสัง
579. พระสากล สีลสาโร ทศกลาง 23 1 บ้านน้ำอ้อม กระสัง
580. พระสมหมาย สมจิตฺโต วาทิรอยรัมย์ 23 1 บ้านน้ำอ้อม กระสัง
581. พระบริลักษณ์ อินฺทวีโร อินทร์งาม 45 1 บ้านน้ำอ้อม กระสัง
582. พระศุภากร สุภากโร บุญทอง 32 1 บ้านน้ำอ้อม กระสัง
583. พระอาริยะ อริยวํโส สายธรรม 31 1 บ้านน้ำอ้อม กระสัง
584. สามเณรไรวินท์ ทะเรืองรัมย์ 13 บ้านน้ำอ้อม กระสัง
585. สามเณรชินกร พยารัมย์ 15 บ้านน้ำอ้อม กระสัง
586. พระพิชิต ฐิตสาโร เกลียวทอง 31 2 ทุ่งชมด กระสัง
587. พระวินัย ปญฺญาธโร อินทนิตย์ 32 1 ทุ่งชมด กระสัง
588. พระธีรวัฒน์ กนฺตวีโร นิคุณรัมย์ 20 1 ชัยชุมแสง กระสัง
589. พระสุรเชษฐ์ สุภทฺโท ชัยสุวรรณ์ 68 1 บ้านจอม กระสัง
590. พระปิยพงษ์ ปญฺญาทีโป มาลาทอง 25 1 บ้านจอม กระสัง
591. พระธนวัฒน์ ถาวโร กล้าหาญ 21 1 บ้านจอม กระสัง
592. พระปรีชา ปญฺญาทีโป บุญวร 30 1 บ้านตาราม กระสัง
593. พระอนุพล กิตฺติสาโร ตรวจมรรคา 26 1 ป่าสุขสมบูรณ์ กระสัง
594. พระณัฐพงศ์ ปริสุทฺโธ สุทธิ 22 1 ป่าสุขสมบูรณ์ กระสัง
595. พระวิชัย อภิวณฺโณ ศิริมา 34 1 อินทบูรพา กระสัง
596. พระธนากร ธีรธมฺโม พะนิรัมย์ 30 1 ประชาศรัทธาธรรม กระสัง
597. พระวัชระ วชิรญาโณ กุสะรัมย์ 23 1 โนนยายสม กระสัง
598. พระณรงค์ สิริธมฺโม กางรัมย์ 21 1 บ้านสูงเนิน กระสัง
599. สามเณรสิรภพ โคประโคน 14 บ้านสูงเนิน กระสัง
600. พระประเสริฐ ธมฺมโสภโณ สัตตารัมย์ 33 2 ชลประทานราชดำริ กระสัง
601. พระปรีชา จินฺตาสโภ ประทุมทอง 50 3 ชลประทานราชดำริ กระสัง
602. พระพร้อมวุฒิ ฐานสมฺปนฺโน พร้อมพูล 32 1 ป่าตะครองงใต้ กระสัง
603. สามเณรพลากร บิพิมาย 13 ป่าตะครองงใต้ กระสัง
604. สามเณรกุลธร ของสกุล 13 ป่าตะครองงใต้ กระสัง
605. พระประเสริฐ กิตฺติธโร พระเสริฐศรี 24 1 ปราสาททอง กระสัง
606. พระปฐม ปิยธมฺโม ภูเงิน 56 15 บ้านยางโลน สตึก
607. พระบุญยืน สุเมโธ พวงขุนทด 32 1 พงสวรรค์ สตึก
608. พระมณี จนฺทสโร กันยานุช 46 7 ชุมแสง สตึก
609. พระออง ฐิตจิตฺโต กระแสโสม 61 1 ชุมแสง สตึก
610. พระนิรันดร ฐานวโร พรหมนัส 31 1 ชุมแสง สตึก
611. พระสุพน์ ปโมทิโต แบนกรถ 29 1 ชุมแสง สตึก
612. พระเดชชรินทร์ ปสนฺโน สุขโต 21 1 ชุมแสง สตึก
613. พระชัยพร ญาณสาโร บุตรจินดา 20 1 ชุมแสง สตึก
614. พระเสริม อุตฺตโร ใจกล้า 60 2 สระกุด สตึก
615. พระเอกรินทร์ กนฺตธมฺโม สุขจิตร 25 1 ศิริมงคล สตึก
616. พระทวีป อิสฺสรสีโล งามสะอาด 23 1 ศาลาลอย สตึก
617. พระเอกอนันต์ กิตฺติฐาโน ศาลางาม 21 1 ศาลาลอย สตึก
618. พระพิชิต ฐิตวฑฺฒโน มะลิมาตย์ 22 1 หนองตราด สตึก
619. พระผุย อภิชาโน ไพเราะ 47 23 หนองกับ สตึก
620. พระจักรี ฐิตจิตฺโต สายสร้ย 20 21 หนองกับ สตึก
621. พระสวัสดิ์ สิริธมฺโม ยีรัมย์ 44 5 หนองกับ สตึก
622. พระอุทัย ญาณวีโร บุญสุข 43 6 อัมพวัน สตึก
623. พระสมจิตร รติโก ฉิมมา 48 4 อัมพวัน สตึก
624. พระชาลี โชติโก สีดาน้อย 68 3 อัมพวัน สตึก
625. พระอนุวัฒน์ ทีปธมฺโม ปีเจริญ 33 3 อัมพวัน สตึก
626. พระศรนรินทร์ ยติโก อินทชัย 22 2 อัมพวัน สตึก
627. พระพิศาล สิริคุตฺโต ยามดี 30 1 อัมพวัน สตึก
628. พระเรียน ปวโร สิริสุข 33 4 ศรีสุทธาราม สตึก
629. พระถาวร สมจิตฺโต ทองคำสาร 56 3 ศรีสุทธาราม สตึก
630. พระไส ปญฺญาธโร ถะเกิงสุข 44 1 ศรีสุทธาราม สตึก
631. พระคมกริช สุเมโธ ทางคะพิษ 31 1 ศรีสุทธาราม สตึก
632. พระธวัชชัย ปสุโต แสนพิมพ์ 22 1 ศรีสุทธาราม สตึก
633. พระบุดสี สีลเตโช ทองระย้า 57 4 สุจิตต์ธัมมาราม สตึก
634. พระขุมทรัพย์ ขนฺติโก เขินรัมย์ 61 3 สุจิตต์ธัมมาราม สตึก
635. พระประภาส ฐานวีโร บุญเยี่ยม 20 1 สุจิตต์ธัมมาราม สตึก
636. พระเลิศรบ ฐานิโย สาลีรัมย์ 34 1 ศิริมงคล สตึก
637. พระอารมณ์ ญาณวีโร วงศ์ทองศรี 37 1 ศิริมงคล สตึก
638. พระเดชณรงค์ ติสฺสโร ไชสุริยงค์ 23 1 ศิริมงคล สตึก
639. พระกิตติพงษ์ ปมุตฺโต ภูวอง 22 1 ศิริมงคล สตึก
640. พระบุญช่วย ติสฺสโร สกุลรัมย์ 21 1 ศิริมงคล สตึก
641. พระสถาพร จารุธมฺโม ศาลางาม 21 1 ศิริมงคล สตึก
642. พระสมพงษ์ ฐานิโย ดวงพุฒ 21 1 ศิริมงคล สตึก
643. พระทองม้วน อุจฺจาทโร ม่วงภาชี 70 7 ดงยายเภา สตึก
644. พระสุรไกร กนฺตวณฺโณ ชัยถาวร 29 1 ดงยายเภา สตึก
645. พระชัชนันท์ ชยวุฒโฒ ปีนเกตุ 24 1 ดงยายเภา สตึก
646. พระวิชิต จนฺทสโร ชนัดรัมย์ 22 1 ดงยายเภา สตึก
647. พระกฤษฏา ฐานิสฺสโร จาบุรี 21 1 ดงยายเภา สตึก
648. พระเกียรติคุณ กิตฺติคุโณ เกียรติทวีชัย 36 2 สว่างอารมณ์ สตึก
649. พระอภิชาติ อภิชาโต พริ้งเพราะ 24 1 สว่างอารมณ์ สตึก
650. พระสังวร จนฺทิโม แสงสุวสรรณ 40 2 หนองดวนโนนกลาง สตึก
651. พระสุริยา ปญฺญาทีโป อยู่เย็น 26 1 หนองดวนโนนกลาง สตึก
652. พระสุธรรม อริโย ศิริสุข 22 1 หนองดวนโนนกลาง สตึก
653. พระทองย้อย ฐิตวํโส วิ่งพิมาย 62 1 หนองแม่มด สตึก
654. พระสอน จนฺทสาโร ขันเหลือง 74 14 หนองนกเกรียน สตึก
655. พระทอง อมโร กตัญญู 59 1 หนองนกเกรียน สตึก
656. พระบุญล้น กตปุญโญ พิมพ์สุโพธิ์ 57 1 หนองนกเกรียน สตึก
657. พระนิรัตน์ ญาณสมฺปนฺโน ไร่ทับทิม 55 1 หนองนกเกรียน สตึก
658. พระไว สิรินฺธโร บุญประสาท 31 1 หนองนกเกรียน สตึก
659. พระณัฐวุฒิ กนฺตธมฺโม ตะโก 21 1 หนองนกเกรียน สตึก
660. พระอลงกรณ์ สุวโจ เลาตา 25 1 หัวช้างหนองเชือก สตึก
661. พระสมหมาย ติสฺสโร เยรัมย์ 25 1 หัวช้างหนองเชือก สตึก
662. พระธีระศักดิ์ จิรธมฺโม แร่ทอง 28 1 ทุ่งสว่างสะนอน สตึก
663. พระอาณัฐชัย ฐิตธมฺโม พวงธรรม 22 1 ทุ่งสว่างสะนอน สตึก
664. พระปิยวัฒน์ อธิวโร ฉลาดดี 22 1 ทุ่งสว่างสะนอน สตึก
665. พระโกศล ปภสฺสโร อยู่ประไพ 60 4 โคกเมือง สตึก
666. พระด้วง ฉโต โสรธร 67 3 ประชาบูรณะ สตึก
667. พระศักดิ์สิทธิ์ ปภาโส จันรท์เตี้ย 38 2 ประชาบูรณะ สตึก
668. พระจะเด็ด จารุธมฺโม ครเพชร 35 1 ยางตาสาด สตึก
669. พระนิธิศ สุธมฺโม มีชัย 34 1 ยางตาสาด สตึก
670. พระวิชิต ฐิตธมฺโม ทองลอย 30 1 ยางตาสาด สตึก
671. พระฉลอง กิตฺติปญฺโญ ไขโพธิ์ 26 1 ยางตาสาด สตึก
672. พระสุวิทย์ กิตฺติปาโล โกกะพันธ์ 21 1 ยางตาสาด สตึก
673. พระสุทัศน์ อคฺคปญฺโญ ยามรัมย์ 21 1 ยางตาสาด สตึก
674. พระอำพล สนฺตจิตฺโต ยามรัมย์ 21 1 ยางตาสาด สตึก
675. พระวิเชียร อตฺตทีโป บุญเทิ่ง 21 1 ยางตาสาด สตึก
676. พระทิวา ถาวโร คุ้มทิม 31 1 ประชาบูรณะ สตึก
677. พระกัมปนาท กิตฺติญาโณ ศรีศิลา 21 1 ประชาบูรณะ สตึก
678. พระวีรศักดิ์ จารุธมฺโม คงสุข 20 1 ประชาบูรณะ สตึก
679. พระสำราญ จนฺทสาโร พลแมล 47 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
680. พระยาท ปสาโท ยินดีรัมย์ 43 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
681. พระพัน รกฺขโน กองสุข 38 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
682. พระวิรัตน์ ทินฺนวโร คำลา 35 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
683. พระสมพาน ปภาโต ยาวรัมย์ 29 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
684. พระวีระ ฐานกโร พอกพูน 28 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
685. พระสมชาย อธิจิตฺโต ยุบรัมย์ 26 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
686. พระทรงยศ อชิโต บริบูรณ์ 25 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
687. พระสมศักดิ์ โชติธมฺโม ยาวรัมย์ 25 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
688. พระอนุสรณ์ อธิจิตฺโต โยคะทา 22 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
689. พระวสันต์ สนฺตจิตฺโต พันธวงค์ 23 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
690. พระยุทธพงษ์ อจโร โพธ์ศรีงาม 21 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
691. พระพงษ์เทพ จิตโก วงศ์สุรินทร์ 20 1 โนนสูงทุ่งสว่าง สตึก
692. พระแหลมทอง สุขกาโม โคนวุธ 50 1 อิสาณสะแก สตึก
693. พระประจักษ์ ฐิตมโน สุขประกำ 31 1 อิสาณบ้านสะแก สตึก
694. พระประพันธ์ มหาปญฺโญ เกตุสิทธิ์ 31 1 อิสาณบ้านสะแก สตึก
695. พระวีระศักดิ์ สุทฺธิญาโณ ดนุชนาม 21 1 อิสาณบ้านสะแก สตึก
696. พระประดิษฐ์ ธมฺมวาโร พามี 31 1 สวายตางวน สตึก
697. พระสอน ปิยธมฺโม บัวมาศ 74 4 ดอนมนต์ สตึก
698. พระดาว จนฺทวาโร สาจันทร์ 77 3 ดอนมนต์ สตึก
699. พระนุศาส นิปโก แสนกล้า 33 3 ดอนมนต์ สตึก
700. พระธวัชชัย ธีรวโร กันตวงษ์ 26 2 ดอนมนต์ สตึก
701. พระประพันธ์ ธีปธมฺโม ดวงศรี 44 1 ดอนมนต์ สตึก
702. พระบุญยืน ปสุโต นิคอวี 42 1 ดอนมนต์ สตึก
703. พระปรีชา ธมฺมวโร อินทัน 42 1 ดอนมนต์ สตึก
704. พระวราวุฒิ ปญฺญาโส ทิพพิลา 36 1 ดอนมนต์ สตึก
705. พระกฤตเมธ กิตฺติญาโณ สัตตะนันท์ 23 1 ดอนมนต์ สตึก
706. พระคีตะวัฒน์ ปคุโณ ไชยพาลี 22 1 ดอนมนต์ สตึก
707. พระอดิศักดิ์ อาสโภ แสงศรี 21 1 ดอนมนต์ สตึก
708. พระธวัชชัย ธมฺมทีโป งามแสง 21 1 ดอนมนต์ สตึก
709. พระอิสภพ อานนฺโท ไปพบ 21 1 ดอนมนต์ สตึก
710. พระเกษมสรรค์ กิตฺติโก เพชรกล้า 21 1 ดอนมนต์ สตึก
711. สามเณรเมธา ช่วยรัมย์ 12 สวายตางวน สตึก
712. สามเณรเดชาพล ตุรัมย์ 14 หนองนกเกรียน สตึก
713. พระกังวาร เขมจารี จะแรบรัมย์ 31 1 สำโรง ละหานทราย
714. พระไกรทอง อุตฺตมญาโณ ปานเขมา 21 1 สำโรง ละหานทราย
715. พระธีระพงษ์ คุณวีโร ละสามา 21 1 โคกเฟือง ละหานทราย
716. พระวรรค์ชัย ขนฺติสาโร จิตสม 24 1 โคกเฟือง ละหานทราย
717. พระพงพันธ์ ฐานวีโร ชาอินทร์ 21 1 โคกสะอาด ละหานทราย
718. พระศุภชัย เตชธมฺโม ทิตพันธ์พงษ์ 22 1 กัลยาณธรรมราม ละหานทราย
719. พระสมาร์ท ธนวํโส ค้อเปลี่ยน 46 1 หนองตะครอง ละหานทราย
720. พระประดิษฐ์ ปริปุณโณ คงสุขมาก 36 1 ตากองสระกลาง ละหานทราย
721. พระจำเริญ วชิรญาโณ อ่อนวาที 26 1 โคกไม้แดง ละหานทราย
722. พระธนากร ปภาโส ทรงเย็น 21 1 โคกไม้แดง ละหานทราย
723. พระอาทิตย์ อุทโย บุญมามอญ 26 1 โคกไม้แดง ละหานทราย
724. พระมล ธมฺมธโร ทรัพย์สินงาม 21 1 สันติสุข ละหานทราย
725. พระไพรัตน์ ชยวุฑฺโฒ คิดรัมย์ 24 1 ปานจัยนาราม ละหานทราย
726. พระพิทยา ปญฺญาวุฑฺโฒ พัลวัล 22 1 ปานจัยนาราม ละหานทราย
727. พระทักษิณ ติกฺขญาโณ แปลงทัพ 21 1 ปานจัยนาราม ละหานทราย
728. สามเณรจักรกฤษ สุกรแก้ว 16 ปานจัยนาราม ละหานทราย
729. พระวิชาญ ปญฺญาธโร ฉ่ำโสฬส 36 1 ป่าโคกสะอาด ละหานทราย
730. พระศรีสวัสดิ์ ธนปาโล เพชรสุคนธ์ 23 1 น้อยลำคลอง ละหานทราย
731. พระวุฒิชัย ปภากโร จันทะคัด 22 1 น้อยลำคลอง ละหานทราย
732. พระสาโรจน์ เทวธมฺโม วงศ์ทอง 25 1 น้อยลำคลอง ละหานทราย
733. พระวรพันธ์ วรญาโณ วงศ์ทอง 20 1 น้อยลำคลอง ละหานทราย
734. พระรัศมี วรญาโณ ดอมไธสง 22 1 น้อยลำคลอง ละหานทราย
735. พระปฐมพงษ์ ขนฺติสาโร ดวงธนู 50 1 ป่าละหานทราย ละหานทราย
736. พระวีระศักดิ์ อุตฺตโร ปัตตาโพธิ์ 22 1 ป่าละหานทราย ละหานทราย
737. พระประดิษฐ์ ธมฺมานนฺโท เนาวบุตร 23 1 ป่าละหานทราย ละหานทราย
738. พระสุรพันธ์ ธมฺมทีโป ฉิมชาติ 23 1 ป่าละหานทราย ละหานทราย
739. พระชีพ จนฺทวํโส เวิ่นกระโทก 42 20 โคกว่าน ละหานทราย
740. พระปิติ ปณฺฑิโต แวงดงบัง 28 1 โพธิ์ทรายทอง ละหานทราย
741. พระประเสริฐ วิปุโล พันธ์ศรี 25 1 โพธิ์ทรายทอง ละหานทราย
742. พระชัยกมล กตปุญฺโญ พลาสืบสาย 23 1 โพธิ์ทรายทอง ละหานทราย
743. พระพิพัฒน์ ปริปุณโณ ทรงทรัพย์ 21 1 โพธิ์ทรายทอง ละหานทราย
744. พระจิตติ จิตฺตสํวโร เสียมเพชร 31 1 โพธิ์ทรายทอง ละหานทราย
745. พระอนุสรณ์ พฺรหฺมสาโร สุกรแก้ว 21 1 โพธิ์ทรายทอง ละหานทราย
746. พระวรากร สุทฺธิโก ลัทธิ 21 1 โพธิ์ทรายทอง ละหานทราย
747. พระทรงพล ปญฺญาพโล จรเอ้กา 20 1 โพธิ์ทรายทอง ละหานทราย
748. สามเณรอนิรุทธิ์ บุญลือ 17 โพธิ์ทรายทอง ละหานทราย
749. พระอรรถพล โชติธมฺโม ยอดนางรอง 31 1 ชุมพร ละหานทราย
750. พระอุทิศ สิริสาโร สาเรรัมย์ 26 1 ชุมพร ละหานทราย
751. พระกิตติทัต สุทฺธสทฺโธ นาราช 24 1 ชุมพร ละหานทราย
752. พระศักดิ์ชัย สิรินฺธโร ได้พร้อม 21 1 ชุมพร ละหานทราย
753. พระสมนึก จนฺทธมฺโม เป็นนวน 21 1 ชุมพร ละหานทราย
754. พระเฉลิมพร กิตฺติปาโล แก้วแบน 20 1 บ้านบุ ละหานทราย
755. พระสง่า สีลเตโช อุ่นเรือง 43 1 ปากช่อง ละหานทราย
756. พระพรชัย ยโสธโร รุ่งเรือง 30 1 ปากช่อง ละหานทราย
757. พระวี กิจฺจโสภโณ กระแสอินทร์ 39 1 แท่นทัพไทย ละหานทราย
758. พระแดง อตฺถกาโร เรียมมนตรี 32 1 สระโบราณสามัคคีธรรม ละหานทราย
759. พระหนู ผาสุโก แสงสี 69 1 โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง
760. พระณพล กตสาโร พาหอม 37 1 โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง
761. สามเณรณัฐวุฒิ สุขไวย์ 17 โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง
762. สามเณรจักรพงษ์ สุขประจบ 16 โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง
763. สามเณรยุทธภูมิ นาคูณ 15 โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง
764. สามเณรทินกร บุญค้ำ 14 โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง
765. สามเณรวรวุฒิ วิชานนท์ 14 โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง
766. สามเณรชาญรงค์ แต้มเขียน 13 โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง
767. สามเณรยักษ์ ลิ่ว 13 โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง
768. พระบุญร่วม ชยธมฺโม มีบุญ 23 1 ซับคะนิง โนนดินแดง
769. พระวินัย ชุตินฺธโร จันทา 23 1 ซับคะนิง โนนดินแดง
770. พระลิขิต ปิยธโร จริตรัมย์ 20 1 ซับคะนิง โนนดินแดง
771. พระปัญญา ปญฺญาธโร สนิทชัย 29 5 ส้มป่อย โนนดินแดง
772. พระมนัส กตสาโร สน 29 1 ส้มป่อย โนนดินแดง
773. พระอุดมพงษ์ มหาปญฺโญ ตึดสันโดษ 27 1 ส้มป่อย โนนดินแดง
774. สามเณรพิพัฒนพงษ์ อาวุธพันธ์ 15 หนองกก โนนดินแดง
775. พระธนพัฒน์ ยโสธโร นาคเสน 30 1 โนนดินแดงเหนือ โนนดินแดง
776. พระวุฒินันท์ สาทโร กันตรี 22 1 โนนดินแดงเหนือ โนนดินแดง
777. พระเสมือน สุจิตฺโต เกิดเวที 50 1 ซับสมบูรณ์ โนนดินแดง
778. พระสมโภชน์ ปญฺญาธโร ชุมเสนา 29 1 ซับสมบูรณ์ โนนดินแดง
779. พระปนาวุธ กิตฺติสาโร พันธะมะ 21 1 ซับสมบูรณ์ โนนดินแดง
780. พระศุภชัย สุภทฺโท วงศ์ภักดี 30 1 ป่าเขากระเจียว โนนดินแดง
781. พระวันชัย สิริคุโณ จอดนอก 22 1 ป่าเขากระเจียว โนนดินแดง
782. พระเกษมสันต์ ชยปาโล เกิดผักแว่น 21 1 ป่าเขากระเจียว โนนดินแดง
783. พระสมพงษ์ ตนฺติปาโล ขันโพธิ์น้อย 55 1 โคกเพชร โนนดินแดง
784. พระสำเริง มหิสฺสโร สิริเนาว์ 36 6 โคกเพชร โนนดินแดง
785. พระชัยณรงค์ ทีปกโร ชัยวิเศษ 31 1 โคกเพชร โนนดินแดง
786. พระสุรศักดิ์ วฑฺฒโน หะริตา 22 1 โคกเพชร โนนดินแดง
787. พระนาวิน ชยธมฺโม โกทัน 31 1 คลองหินศรัทธาธรรม โนนดินแดง
788. พระศุภชัย สุนฺทโร เพ็งสระเกต 24 1 คลองหินศรัทธาธรรม โนนดินแดง
789. สามเณรเกื้อกูล ซิวกระโทก 14 คลองหินศรัทธาธรรม โนนดินแดง
790. สามเณรวันชัย จันลาสัย 14 คลองหินศรัทธาธรรม โนนดินแดง
791. พระหิรัญ ตปสีโล ราซศิลา 47 2 ป่าชัยมงคล โนนดินแดง
792. พระสมัย สนฺติกโร จิตรสม 68 1 ป่าชัยมงคล โนนดินแดง
793. พระสาคร ธมฺมิโก คชชาญ 47 1 ป่าชัยมงคล โนนดินแดง
794. พระณรงค์ ธมฺมรตโน เทียมแก้ว 45 1 ป่าชัยมงคล โนนดินแดง
795. พระสถาพร วีรจิตฺโต คำด้วง 21 1 ป่าชัยมงคล โนนดินแดง
796. พระสอ อานิสํโส เมืองสิทธิ์ 46 3 ลำนางรองเหนือ โนนดินแดง
797. สามเณรกฤตกร แย้งประโคน 13 ลำนางรองเหนือ โนนดินแดง
798. สามเณรณัฐวุฒิ พิรักษา 14 ลำนางรองเหนือ โนนดินแดง
799. สามเณรอมรเทพ สุขประโคน 13 ลำนางรองเหนือ โนนดินแดง
800. พระอุทิศ สุขกาโม พรมชาติ 29 2 หนองบอน โนนดินแดง
801. พระสำเภา ยสินฺธโร ปูตะเลิศ 25 1 หนองบอน โนนดินแดง
802. พระสมควร ปญฺญาธโร เทียมเลิศ 21 1 หนองบอน โนนดินแดง
803. พระทิพย์ สุนฺทโร ดอกขาวรัมย์ 62 1 สว่างสุทธิยาราม คูเมือง
804. พระประจักษ์ กิตฺติภทฺโท พลศรีพิมพ์ 58 1 โพธิ์ศรีธาราม คูเมือง
805. พระศราวุธ อาภสฺสโร แดริรัมย์ 26 1 คูลิงวราราม คูเมือง
806. พระหลั่น อินฺทปญฺโญ อินทร์ม่วงไทย 61 9 โนนกลาง คูเมือง
807. พระบุญเชิด อติภทฺโท ปักเคระตา 37 1 ป่าหนองขาย่าง คูเมือง
808. พระชนกร กิตฺติปาโล นัยเนตร 47 1 ป่าหนองขาย่าง คูเมือง
809. พระปราโมชญ์ ญาณธโร พัลพัฒน์ 34 1 ป่าคูเมือง คูเมือง
810. พระพรหม กิตฺติญาโณ เอ็นดู 68 1 ทรงศิรินาวาส คูเมือง
811. พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ตะแบก 20 1 ทรงศิรินาวาส คูเมือง
812. พระบัวสี จารุวณฺโณ เติมตัวรัมย์ 25 1 ศรีลาวรรณ คูเมือง
813. พระสุเมธ สุเมโธ มะลิรัมย์ 26 1 บ้านโจด คูเมือง
814. พระวศิน วชิรญาโณ แพนดี 22 1 ธรรมประสิทธิ์ คูเมือง
815. พระสมจิตร อภิปุญฺโญ ธรรมโส 55 1 ชัยศิริมงคล คูเมือง
816. พระวสันต์ โอภาโส ตองติดรัมย์ 21 1 ชัยศิริมงคล คูเมือง
817. พระทอง สรณกโร แสงจันทร์ 39 1 ชัยศิริมงคล คูเมือง
818. พระธีรศักดิ์ เขมธโร ทิพย์อักษร 33 2 โนนยานาง คูเมือง
819. พระนนท์ ขนฺติโสภโณ ศรีเทศ 49 3 โนนเมือง คูเมือง
820. พระแสง ฐิตเมธี แสงดี 53 1 สว่างบูรพาราม คูเมือง
821. พระวีรเดช โชติญาโณ ภูมิพยัคฆ์ 21 1 ศรีสว่างมงคล คูเมือง
822. พระอำนวย เมตฺตโก ฤทธิรณ 46 1 โนนเจริญ คูเมือง
823. พระเปรม สิรินฺธโร วงค์มาตร 26 1 ป่าโนนเจริญ คูเมือง
824. พระโยธิน ฐานุตฺตโร แสงแพง 21 1 ป่าโนนเจริญ คูเมือง
825. พระสังเวียน กนฺตสาโร สำรวมจิตร 32 3 โศกนาค คูเมือง
826. พระชูกิต อมโร พุทธลา 21 1 สาวเอ้ คูเมือง
827. พระวิทูรย์ ปริสุทฺโธ นาคเสน 27 1 สาวเอ้ คูเมือง
828. พระธรรมรัตน์ อคฺคธมฺโม ใจดี 37 1 สาวเอ้ คูเมือง
829. พระประเสริฐ สิริวณฺโณ นันทวงค์ 40 1 สาวเอ้ คูเมือง
830. พระสมศักดิ์ อภิปญฺโญ แทนคำ 26 1 ศิลาเรือง คูเมือง
831. พระไล วิริยุตฺโต มอสุวรรณ 58 3 ศิลาเรือง คูเมือง
832. พระอมรชัย อมโร พิมพ์นนท์ 23 1 นาหลวง คูเมือง
833. พระคำแพง ปคุโณ แสนดาว 32 1 นาหลวง คูเมือง
834. พระพลกฤษณ์ สิริวณฺโณ สุวัสดิ์ปรุ 22 1 นาหลวง คูเมือง
835. พระไพทูรย์ เตชธมฺโม มะลิ 43 1 นาหลวง คูเมือง
836. พระวีรพงษ์ อานนฺโท หาสู. 32 1 อัมพวัน คูเมือง
837. พระธราพงษ์ รตนวณฺโณ ทองศักดิ์ 33 1 อัมพวัน คูเมือง
838. พระสุพันธุ์ อาสโภ กุลธินี 27 1 อัมพวัน คูเมือง
839. พระทวนทน ฐิตพโล จันนา 25 1 อัมพวัน คูเมือง
840. พระบุญหลาย รตนปญฺโญ บุญเหลือ 21 1 อัมพวัน คูเมือง
841. พระวิจิตร เตชธมฺโม มาอาสา 38 14 โศกนาค คูเมือง
842. พระอำไพ สิริธฺมโม ดูเรืองรัมย์ 51 2 สุทธาราม คูเมือง
843. พระเป็นหนึ่ง คุตฺตธมฺโม กิมรัมย์ 42 1 สุทธาราม คูเมือง
844. พระเพชร จนฺทญาโณ วิเวก 31 1 ป่าคูเมือง คูเมือง
845. พระทวีป ชุตินฺธโร ลินไทร 34 1 สระทอง คูเมือง
846. พระอุปมา ปญฺญาทีโป สวามีชัย 21 1 ป่าเลไลย์ คูเมือง
847. พระเฉลิม ถาวรจิตฺโต เลียงสงค์ 58 3 สามัคคีฯ หนองกี่
848. พระปรเมศ รตินฺธโร สำเรืองฤทธิ์ 32 2 ชัยมงคล หนองกี่
849. พระดี ปญฺญาทีโป ทิศกระโทก 72 1 สามัคคีฯ หนองกี่
850. พระสาธิต ปญฺญาวุฑฺโฒ จันทร์นวล 24 1 สามัคคีฯ หนองกี่
851. พระณัฐพล ฐานธโร จุไธสงค์ 21 1 สามัคคีฯ หนองกี่
852. พระสนั่น นิทฺทุกฺโข ขวัญยืน 40 1 เฉลิมอากาศ ณ นคร หนองกี่
853. พระเฉลิม ชุติปญฺโญ สีลาคำ 21 1 เฉลิมอากาศ ณ นคร หนองกี่
854. พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก อิ่มจันดา 38 1 ชัยมงคล หนองกี่
855. พระสมพงษ์ ฐิตวํโส แซ่อึ้ง 30 1 ชัยมงคล หนองกี่
856. พระพิชิต อาภานนฺโท บุญภูมิ 23 1 ทุ่งดำรงค์ หนองกี่
857. พระสุริยา ธมฺมสาโร ศาลางาม 32 5 ทุ่งดำรงค์ หนองกี่
858. สามเณรวศิน แสงรุ้ง 15 ทุ่งดำรงค์ หนองกี่
859. สามเณรกฤษฎา งาหอม 13 ทุ่งดำรงค์ หนองกี่
860. สามเณรวิวัฒน์ บุญรัตน์ 13 ทุ่งดำรงค์ หนองกี่
861. พระบรรดิษฐ์ ฐิตลาโภ บถชุญหมื่นไวย์ 36 3 เย้ยปราสาท หนองกี่
862. พระกอง อนามโย รองจะโป๊ะ 62 2 เย้ยปราสาท หนองกี่
863. พระนำศักดิ์ ขนฺติธมฺโม ศรีดาหาร 67 1 เย้ยปราสาท หนองกี่
864. พระยุทธศักดิ์ โสภโณ ถวินนอก 25 1 เย้ยปราสาท หนองกี่
865. พระจักรกฤษ ธมฺมทินฺโน บุระคร 22 1 เย้ยปราสาท หนองกี่
866. พระอรรถพล จารุวณฺโณ บุญอาจ 22 1 เย้ยปราสาท หนองกี่
867. พระภาณุวัฒน์ ฐานวีโร ทายนต์ 21 1 เย้ยปราสาท หนองกี่
868. พระพงษ์สิทธิ โชติโก เยื้องทองหลาง 21 1 เย้ยปราสาท หนองกี่
869. พระสมปอง นริสฺสโร สระมัญญา 21 1 เย้ยปราสาท หนองกี่
870. สามเณรอนุสรณ์ สนกิ่ง 19 เย้ยปราสาท หนองกี่
871. สามเณรสิทธิศักดิ์ ครอบเพชร 17 เย้ยปราสาท หนองกี่
872. สามเณรยศรัฐ ยิ่งเสมอ 17 เย้ยปราสาท หนองกี่
873. สามเณรอรุณ โกเลือน 16 เย้ยปราสาท หนองกี่
874. สามเณรปริญญา เสื้อแก้ว 15 เย้ยปราสาท หนองกี่
875. สามเณรสิทธิศักดิ์ อิ่มเทศ 15 เย้ยปราสาท หนองกี่
876. สามเณรสิรภพ ซอสันเทียะ 15 เย้ยปราสาท หนองกี่
877. สามเณรวัชรพล สมบูรณ์ 14 เย้ยปราสาท หนองกี่
878. สามเณรฐิติกร ลองสันเทียะ 14 เย้ยปราสาท หนองกี่
879. สามเณรธวัชชัย สืบเนตร์ 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
880. สามเณรปิยะ พละศรี 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
881. สามเณรวรุธ แสนพะเนาว์ 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
882. สามเณรวีระศักดิ์ วิเศษชาติ 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
883. สามเณรสาคร แก้วตา 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
884. สามเณรสุรศักดิ์ สีสืบมา 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
885. สามเณรศุภโชค ประดิษฐา 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
886. สามเณรอนุชาติ โพธิ์ม่วง 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
887. สามเณรวัชระ แก้วจันทร์ 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
888. สามเณรณัฐพงษ์ แปลงไธสง 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
889. สามเณรกฤษฎา พวงจำปา 13 เย้ยปราสาท หนองกี่
890. สามเณรสุรศักดิ์ แคนไธสง 12 เย้ยปราสาท หนองกี่
891. สามเณรจักรพันธ์ วรรณศรี 12 เย้ยปราสาท หนองกี่
892. สามเณรอนุชา จงน้อมกลาง 12 เย้ยปราสาท หนองกี่
893. สามเณรวุฒิชัย ตุไธสง 12 เย้ยปราสาท หนองกี่
894. สามเณรอภิสิทธิ์ ฉิมจารย์ 15 เมืองแฝก หนองกี่
895. สามเณรปวีณ อุ่นใจ 15 หนองตาดำ หนองกี่
896. สามเณรวรากรณ์ ไชยศรีรัมย์ 15 หนองตาดำ หนองกี่
897. พระเฉลิมพล ชาคโร เพ็งวัฒน 28 3 ขามน้อย หนองกี่
898. พระโบว์ สตฺติธโร ดัดถุยาวัตร 66 1 ขามน้อย หนองกี่
899. พระสวัสดิ์ วชิรชโย เพื่อนไพร 65 1 ขามน้อย หนองกี่
900. พระขนิษฐ์ ขนฺติโก พิมทอง 55 1 ขามน้อย หนองกี่
901. พระเลี่ยง ญาณธโร สุริด 55 1 ขามน้อย หนองกี่
902. พระบุญจันทร์ วรวํโส ธนูสิทธิ์ 40 1 ขามน้อย หนองกี่
903. พระจำปี สทฺธาธิโก เพ็งพินิจ 38 1 ขามน้อย หนองกี่
904. พระดำรงศักดิ์ จนฺทคุโณ อยู่สาโก 35 1 ขามน้อย หนองกี่
905. พระปริมวล หิตพนฺโธ ทองคลี่ 32 1 ขามน้อย หนองกี่
906. พระทวี ถิรสุทฺโธ คงเมืองน้อย 31 1 ขามน้อย หนองกี่
907. พระอธิการเสือ ฐานุตฺตโม รัตนวงค์ 53 10 โคกลอย หนองกี่
908. พระภักดี จิตฺตกาโร บุตรตะ 31 2 โคกลอย หนองกี่
909. พระอำพล ปุณฺณโก ดอกบัว 27 1 โคกลอย หนองกี่
910. พระเอกลักษณ์ สิริมงฺคโล บุญหว่าน 25 1 โคกลอย หนองกี่
911. พระทองแดง ทินฺนวโร ฉวีวงค์ 75 9 โนนสมบูรณ์ หนองกี่
912. พระสงวน เขมจาโร วานสูงโนน 75 1 โคกสูงคูขาด หนองกี่
913. พระบุญมี ปภากโร สุนธวงค์ 45 1 หนองนกเขา หนองกี่
914. พระสมหมาย สิริจนฺโท โสดาพัฒน์ 41 1 โคกสูงคูขาด หนองกี่
915. พระอังขจร วิสุทฺโธ โกฏิแก้ว 25 1 โคกสูงคูขาด หนองกี่
916. พระวันชัย ถาวโร แทนนคร 21 1 โคกสูงคูขาด หนองกี่
917. พระอิทธิพล อิทฺธิญาโณ เทียงปา 21 1 โคกสูงคูขาด หนองกี่
918. พระธิชากรณ์ โอภาโส พลไธสง 27 1 เก่าดอนอะราง หนองกี่
919. พระเทอดทูล ถาวโร ญาติวังกลุ่ม 23 1 เก่าดอนอะราง หนองกี่
920. พระอำนาจ นริสฺสโร ลอบแคว้น 25 1 ดงเย็น หนองกี่
921. พระทศพร นรินฺโท ไฉวกลาง 21 1 ดงเย็น หนองกี่
922. พระศักดิ์ดา ธมฺมิโก ศรีสุพรรณ 24 1 ป่าสามัคคีธรรม หนองกี่
923. พระสริยจักร ผาสุโก โสมี 24 1 เก่าดอนอะราง หนองกี่
924. พระอรรถกร อตฺถกาโร สกุลกัมปนาท 26 1 หนองกี่ หนองกี่
925. พระวัชระ จารุธมฺโม เจริญดี 23 1 หนองกี่ หนองกี่
926. พระสุพล มหาวีโร จันทร์นวล 23 1 หนองกี่ หนองกี่
927. พระปัญพร ฐิติโก โสระวงค์ 22 1 ป่าสามัคคีธรรม หนองกี่
928. พระสวัสดิ์ ผาสุโก ตลาดเงิน 22 1 ป่าสามัคคีธรรม หนองกี่
929. พระอนุสรณ์ ปภากโร ชาชัย 22 1 ป่าสามัคคีธรรม หนองกี่
930. พระอานนท์ สุจิตฺโต มาตย์นอก 22 1 เก่าดอนอะราง หนองกี่
931. พระสุพรรณ กิตฺติโก แหวนกระโทก 22 1 เก่าดอนอะราง หนองกี่
932. พระนิพนธ์ อธิปญฺโญ มีแก้ว 33 1 สระขาม หนองกี่
933. พระนิยม ปสนฺนจิตฺโต ธรรมดา 37 1 เวฬุนคราราม หนองกี่
934. พระละมูล ฐิตมโน เวียนวงศ์ 35 1 เวฬุนคราราม หนองกี่
935. พระประทีป โอภาโส สุขแสวง 32 1 เวฬุนคราราม หนองกี่
936. พระณัฎฐพัจ ธนปาโล ธรรมดา 24 1 เวฬุนคราราม หนองกี่
937. พระภาคภูมิ จิตฺตทนฺโต ธรรมดา 21 1 เวฬุนคราราม หนองกี่
938. สามเณรมงคล สิมาจารย์ 15 เวฬุนคราราม หนองกี่
939. พระชัยวัตร โกวิโท เงางาม 20 1 โคกกระชาย หนองกี่
940. พระปรีชา กิตฺติสาโร ดาศรี 21 1 โคกกระชาย หนองกี่
941. พระอภิสิทธิ์ เขมจิตฺโต เพ่งพิศ 21 1 โคกกระชาย หนองกี่
942. พระสรรญพัฒน์ ฌานรโต คำศรี 37 13 ป่าหนองสะแบง หนองกี่
943. พระอำนวย อภิวณฺโณ ขออ้อมกลาง 62 6 ป่าหนองสะแบง หนองกี่
944. พระธีรภัทร ญาณธโร บุบผามะตะนัง 33 1 ป่าหนองสะแบง หนองกี่
945. พระสมชาย สมจิตฺโต บุญล้อม 20 1 ป่าหนองสะแบง หนองกี่
946. พระอภิวัฒน์ อภิวณฺโณ ปลั่งกลาง 20 1 ป่าหนองสะแบง หนองกี่
947. พระเอกพงษ์ คมฺภีรปญฺโญ นามโคตร 21 1 หนองกราด หนองกี่
948. พระสีเทา จิตฺตภาโร เขมรรัมย์ 20 1 หนองกราด หนองกี่
949. พระนิพนธ์ นิสฺสโภ คำพันธ์ 20 1 ป่าโคกเพชร หนองกี่
950. พระทิวา นิติโก ตองกระโทก 49 9 สระสะแก หนองกี่
951. พระบรรหาญ โสภโณ ปานงูเหลือม 38 1 สระสะแก หนองกี่
952. พระบุญทุ่ม ปญฺญภาโค ง้าวบ้านเกาะ 21 1 สระสะแก หนองกี่
953. พระยอดธง ปสุโต แสงโพธิ์ดา 34 1 ถนนถั่ว หนองกี่
954. พระอภิชาติ อภิปุญฺโญ บรรเลงการ 25 1 ถนนถั่ว หนองกี่
955. พระประพันธ์ ปภสฺสโร มีนอก 21 1 ถนนถั่ว หนองกี่
956. พระสมคิด ขนฺติพโล สาเถื่อน 32 2 โพธิ์ย้อย ปะคำ
957. พระนัธทวัฒน์ รกฺขิโต เก่งกระโทก 24 2 โพธิ์ย้อย ปะคำ
958. พระทำนอง ธีรวํโส แป้นดวงเนตร 38 2 โพธิ์ย้อย ปะคำ
959. พระพลากร นรินฺโท เรืองนางรอง 26 3 โพธิ์ย้อย ปะคำ
960. พระสุเมธ สุคนฺโธ สำรวจวงศ์ 24 1 โพธิ์ย้อย ปะคำ
961. พระจตุรงค์ ตนฺติปาโล หล่อเภรี 40 1 โพธิ์ย้อย ปะคำ
962. พระชาตรี จารุวํโส แป้นดวงเนตร 35 1 โพธิ์ย้อย ปะคำ
963. พระธีระพงษ์ กิตฺติโก เพราะกระโทก 23 1 โพธิ์ย้อย ปะคำ
964. พระสุเมธ กนฺตจาโร มีภักดิ์ 28 1 สูกิจธรรมาวาส ปะคำ
965. พระสมเกียรติ กิตฺติปญฺโญ ยกดี 20 1 ทุ่งไผ่ ปะคำ
966. พระวัชรินทร์ ธมฺมปาโล เสาวโร 20 1 ทุ่งไผ่ ปะคำ
967. พระภุชงค์ สุธมฺโม สวัสดิ์วงศ์ 21 1 ทุ่งไผ่ ปะคำ
968. พระมาโนช มานิโต นุ่มชัยภูมิ 25 1 โคกงิ้ว ปะคำ
969. พระณัฐภูมิ โชติโก ทรงบรรพต 20 1 โคกงิ้ว ปะคำ
970. พระสมเกียรติ ขนฺติพโล พุงกระโทก 21 1 โคกงิ้ว ปะคำ
971. พระมงคล กิตฺติสาโร มาลิศรี 24 1 โคกงิ้ว ปะคำ
972. พระเรืองยศ กิตฺติวุฑฺโฒ เพ็ชรโกมล 27 1 โคกงิ้ว ปะคำ
973. พระประกอบ ปนาโท เพชรพันธ์ 28 1 โคกงิ้ว ปะคำ
974. พระบุญเหลือ โชติปญฺโญ มีภักดิ์ 43 1 โคกงิ้ว ปะคำ
975. พระยุทธิพงษ์ ธมฺมสโร สุมงคล 21 1 สุขสำราญ ปะคำ
976. พระประวิทย์ ฐิตเมโธ เกตุหอม 20 1 สุขสำราญ ปะคำ
977. พระวาสุวัฒน์ กตปญฺโญ แสงคำจันทร์ 32 1 สุขสำราญ ปะคำ
978. พระพิษณุพงษ์ วิสุทฺธิธมฺโม ขวางจังหรีด 21 1 ดอนนางงาม ปะคำ
979. พระพร้อมพงษ์ พทฺธธมฺโม คล้ายตะคุ 24 1 ดอนนางงาม ปะคำ
980. พระมานะศักดิ์ กนฺตธมฺโม จันทร์เสนาะ 21 1 ดอนนางงาม ปะคำ
981. พระระพีพัฒน์ ภทฺทจาโร เวกระโทก 21 1 ดอนนางงาม ปะคำ
982. พระเกิด อมรธมฺโม เกตุแก้วเกลี้ยง 48 1 ดอนนางงาม ปะคำ
983. สามเณรนพดล ทีนาคะ 20 ดอนนางงาม ปะคำ
984. สามเณรเมธี ธนะทวี 17 ดอนนางงาม ปะคำ
985. สามเณรวิบูลย์ บุญแก้ว 19 ดอนนางงาม ปะคำ
986. พระภูมรินทร์ ปยุตฺโต อุตรัตน์ 22 1 ดอนนางงาม ปะคำ
987. พระณัฐกุล อติภทฺโท ศรีบุตร 21 1 ดอนนางงาม ปะคำ
988. พระอภิชัย ฐานิสฺสโร จ่ากระโทก 21 1 ดอนนางงาม ปะคำ
989. พระประกิต รติโก เกตวัตร์ 21 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
990. พระวีรวัฒน์ ปญฺญาทีโป คัทธรินทร์ 30 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
991. พระศิริพงษ์ กตปุญฺโญ ศรีดาเรือง 21 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
992. พระปรีชา สุเมโธ ทาเงิน 21 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
993. พระฉัตรชัย อนาลโย โสภาพันธ์ 21 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
994. พระสุเมธ ปภากโร วันศุกร์ 24 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
995. พระรุ่งตะวัน กตคุโณ สายบุญ 21 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
996. พระสุระพล วิสุทฺโธ กุลธิ 33 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
997. พระประดิษฐ กนฺตสีโล ประสมพลอย 21 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
998. พระสราวุธ ตปสีโล วงสารี 23 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
999. พระสุวัฒน์ จนฺทสีโล วันผักแว่น 24 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
1000. พระณัฐพงษ์ วิชิโต บัณฑิตนิธิกุล 24 1 ปลื้มพัฒนา ปะคำ
1001. พระเสมียน วรปุญฺโญ เฉยไธสง 22 1 ป่าบ่อทอง ปะคำ
1002. พระมานิตย์ จนฺทโก ดวงนิล 22 1 หนองน้ำใส ปะคำ
1003. พระสาคร โชติธมฺโม หรรษา 24 1 เก่าโคกไม้แดง ปะคำ
1004. พระสุพล อภาธโร สุตตานา 22 1 เก่าโคกไม้แดง ปะคำ
1005. พระเอกวิทย์ สีลสาโร พิมพ์เบ้าธรรม 36 1 เก่าโคกไม้แดง ปะคำ
1006. พระธีรภัทร์ ธมฺมกาโม หาญชุก 38 1 เก่าโคกไม้แดง ปะคำ
1007. พระธนชัย ฐิตสีโล เรืองกระโทก 21 1 หนองต้อ ปะคำ
1008. พระอาทิตย์ รตนวณฺโณ สิงห์กระโทก 21 1 หนองต้อ ปะคำ
1009. พระวิทยา สิริวณฺโณ ตุ้มจงกล 31 1 หนองต้อ ปะคำ
1010. พระหนูนา จิรธมฺโม สุมิตร 36 1 ป่าบ่อทอง ปะคำ
1011. พระจิรวัฒน์ อุปคุตฺโต แปลงดี 22 1 ป่าบ่อทอง ปะคำ
1012. พระคำภัย สุนฺทโร อู่สำราญ 21 1 ป่าบ่อทอง ปะคำ
1013. พระอาทิตย์ ถิรธมฺโม คนวนรัมย์ 21 1 ป่าบ่อทอง ปะคำ
1014. พระเจษฎา สิริคุตฺโต สืบสุนทร 21 1 ป่าบ่อทอง ปะคำ
1015. พระฉกาจ สิริธโร วงคง 21 1 กลางหินโคนดง ปะคำ
1016. พระวสันต์ ฐานิสฺสโร ตรีแก้ว 20 1 กลางหินโคนดง ปะคำ
1017. พระเกียรติพงษ์ ปญฺญาสาโร ชัยมัง 25 1 กลางหินโคนดง ปะคำ
1018. พระฉาบ ปญฺญาวโร กระฉอดนอก 26 1 กลางหินโคนดง ปะคำ
1019. พระสุทัศน์ สมุตฺโต ภาสดา 20 1 กลางหินโคนดง ปะคำ
1020. พระณัฐพล กิตฺติธโร พระกระโทก 20 1 กลางหินโคนดง ปะคำ
1021. พระวีระ สุวิทฺธโร คมปัก 30 1 โคกสมบูรณ์ ปะคำ
1022. พระไพศาล สนฺตจิตฺโต คตโคตร 31 1 โคกสมบูรณ์ ปะคำ
1023. พระทศพร เทวธมฺโม ธานี 21 1 โคกเขาหญ้าคา ปะคำ
1024. พระยุทธนา อาภาธโร มิ่งขวัญ 21 1 เทพพัฒนา ปะคำ
1025. พระพิทักษ์ วิรกฺโข ฉัตรกระโทก 40 3 โคกกลาง ปะคำ
1026. พระอภิวัลย์ ธมฺมานนฺโท หน่อสีดา 21 1 ป่าบูรพา ปะคำ
1027. พระธวัชชัย ขนฺติพโล ไปนั้น 21 1 ป่าบูรพา ปะคำ
1028. พระประยุทธ อนาลโย แสนภูมิ 37 8 ไทยเจริญ ปะคำ
1029. พระอาทิตย์ อภิธมฺโม กิตติวิริยกุล 34 1 หนองน้ำใส ปะคำ
1030. สามเณรกุลเดช มีแก้ว 13 ใหม่โคกไม้แดง ปะคำ
1031. สามเณรชึนจัตร โพธิ์นอก 17 ใหม่โคกไม้แดง ปะคำ
1032. สามเณรจักรกฤษณ์ กกรัมย์ 16 ใหม่โคกไม้แดง ปะคำ
1033. สามเณรอนุชา สมัคคี 15 ใหม่โคกไม้แดง ปะคำ
1034. สามเณรสิริชัย ชัยพา 15 ใหม่โคกไม้แดง ปะคำ
1035. สามเณรชวน เสน่หา 14 ใหม่โคกไม้แดง ปะคำ
1036. สามเณรสันติ กล้าดี 19 ใหม่โคกไม้แดง ปะคำ
1037. พระศักดิ์อรุณ คุณวณฺโณ แวงดงบัง 23 1 ใหม่โคกไม้แดง ปะคำ
1038. พระประชิด จนฺทสาโร จันทร์ลิ้ม 38 1 ใหม่โคกไม้แดง ปะคำ
1039. พระสุริยา สิริปญฺโญ เการัมย์ 23 1 กลางหินโคนดง ปะคำ
1040. พระนุชิต จิรสีโล มูลสันเทียะ 31 1 กลางหินโคนดง ปะคำ
1041. พระวีระวัฒน์ ธมฺมธโร ศรีกระสัง 20 1 กลางหินโคนดง ปะคำ
1042. สามเณรชาญณรงค์ แต้มเขียน 13 กลางหินโคนดง ปะคำ
1043. สามเณรมงคล เนานะมะบัติ 16 กลางหินโคนดง ปะคำ
1044. พระฐิติศักดิ์ มหาปญฺโญ เจือจันทร์ 20 1 กลางหินโคนดง ปะคำ
1045. สามเณรธีระศักดิ์ กำลังรัมย์ 14 กลางหินโคนดง ปะคำ
1046. สามเณรสหรัฐ วันทอง 14 กลางหินโคนดง ปะคำ
1047. สามเณรดำรง ชัยสาน 12 กลางหินโคนดง ปะคำ
1048. พระสุรักษ์ อิทฺธิเตโช เปิงขุนทด 21 1 โคกลอย ปะคำ
1049. พระทรงยศ อติวํโส คำน้อย 22 1 โคกลอย ปะคำ
1050. พระปัญญา ปณฺทิโต คำกอง 21 1 โคกลอย ปะคำ
1051. พระพิชัย รมณีโย เสียรกระโทก 21 1 โคกลอย ปะคำ
1052. พระบุญทัน โอภาโส บุตรคำ 82 7 หนองหงษ์ หนองหงส์
1053. พระสูน ปุญฺญมโน ธูปกลาง 61 3 หนองหงษ์ หนองหงส์
1054. พระสุทัศน์ สุภชโย ยี่หอม 57 1 หนองหงษ์ หนองหงส์
1055. พระสมบูรณ์ ธมฺมรโต จันทร์ดี 52 1 หนองหงษ์ หนองหงส์
1056. พระสมพาน วราสโภ มหิงสาเดช 31 1 หนองหงษ์ หนองหงส์
1057. พระวัชรชัย ธมฺมธีโร วาปีโส 25 1 หนองหงษ์ หนองหงส์
1058. พระชัชวาลย์ ปภาโส เทินสะเกษ 23 1 หนองหงษ์ หนองหงส์
1059. พระบุญมา ปโมทิโต มีศรี 77 17 พระธาตุมงคลวนาราม หนองหงส์
1060. พระณัฐพล อสิญาโน สุผาวัน 51 2 พระธาตุมงคลวนาราม หนองหงส์
1061. พระบัวผัน อุชุจาโร สีทา 46 1 พระธาตุมงคลวนาราม หนองหงส์
1062. พระไพรวัณ โรจนวํโส สุผาบุญ 38 1 พระธาตุมงคลวนาราม หนองหงส์
1063. พระชาตรี นิสโภ เพียรไธสง 31 1 พระธาตุมงคลวนาราม หนองหงส์
1064. พระประเสริฐ สุคนฺโธ ทองนำ 55 9 เทพประดิษฐ์ หนองหงส์
1065. พระอุททา ชาคโร พรมสาร 62 2 เทพประดิษฐ์ หนองหงส์
1066. พระประวิทย์ อิสฺสโร เงางาม 25 1 เทพประดิษฐ์ หนองหงส์
1067. พระประพัด กนฺตสีโล ผ้างาม 23 1 เทพประดิษฐ์ หนองหงส์
1068. พระอัครวัฒน์ วิสุทฺโธ ยีรัมย์ 22 1 เทพประดิษฐ์ หนองหงส์
1069. พระทองดี ผาสุโก ปันสีระกา 64 1 ศรีภูมิวนาราม หนองหงส์
1070. พระดาว ชินวํโส ยอดสิงห์ 42 7 หนองกราดน้อย หนองหงส์
1071. พระธีรยุทธ จนฺทูปโม บุตรดี 24 1 ใหม่กระสัง หนองหงส์
1072. สามเณรราชัน เพ็ชรนอก 16 ใหม่กระสัง หนองหงส์
1073. พระบุญสอน ถิรปญฺโญ ดาลุนฉิม 62 1 ศรีเจริญคุณ หนองหงส์
1074. พระบุญมี อธิปญฺโญ สุขแสงสว่าง 56 1 ศรีเจริญคุณ หนองหงส์
1075. พระสุระสิทธิ์ จนฺทวํโส คบพิมาย 32 1 ศรีเจริญคุณ หนองหงส์
1076. พระอาทิตย์ อรุโณ จำเนียรกุล 24 1 ศรีเจริญคุณ หนองหงส์
1077. พระชาญชัย วรปญฺโญ เทพจิตร 23 1 ศรีเจริญคุณ หนองหงส์
1078. พระเฉลิมเกียรติ กิตฺติโก จุลพล 23 1 โคกกระเบื้อง หนองหงส์
1079. พระพรชัย จนฺทปญฺโญ พูนศรี 21 1 โคกกระเบื้อง หนองหงส์
1080. พระพีรพล สุทฺธญาโณ ราชสุรินทร์ 20 1 โคกกระเบื้อง หนองหงส์
1081. พระวินัย ปสุโต พลศรี 35 1 โนนสูงน้อย หนองหงส์
1082. พระนิรุตน์ จนฺทโก เทพรักษา 27 1 โนนสูงน้อย หนองหงส์
1083. พระภานุวัฒน์ ปภสฺสโร จุนทารุณ 21 1 โนนสูงน้อย หนองหงส์
1084. พระชัยณรงค์ ชุติปญฺโญ โพยนอก 31 1 โนนแดง หนองหงส์
1085. พระสุพจน์ วราสโย พรมวงษ์ 25 1 โนนแดง หนองหงส์
1086. พระอุทัย คุณวโร ตะเภาไธสง 25 1 โนนแดง หนองหงส์
1087. พระสถาพร สุจิณฺโณ สุปทัง 22 1 โนนแดง หนองหงส์
1088. พระพร รตนโชโต จันทร์อ่อน 59 1 หนองตาเรียม หนองหงส์
1089. พระสมหมาย ขนฺติชโย วิเศษชาติ 38 1 หนองตาเรียม หนองหงส์
1090. พระไพฑูรย์ สนฺติวํโส เชิดรัมย์ 30 1 หนองตาเรียม หนองหงส์
1091. พระเด่น ญาณวีโร ตาทอง 37 1 หนองตาเรียม หนองหงส์
1092. พระชลันธร ฐานวุฑฺโฒ ผามะณี 21 1 หนองตาเรียม หนองหงส์
1093. พระสมพร กิตฺติสาโร ชัยศรี 66 1 ชุมแสง หนองหงส์
1094. พระสุธี สุขิโต มาลัยสร้อย 22 1 ชุมแสง หนองหงส์
1095. พระแพงศักดิ์ อินฺทวํโส อักษร 67 1 หนองเสม็ด หนองหงส์
1096. พระทดงดี ธนปญฺโญ ตาทอง 59 1 หนองเสม็ด หนองหงส์
1097. พระวันเฉลิม สุภทฺโท กฏมัจฉา 21 1 หนองเสม็ด หนองหงส์
1098. พระวันทา อาภสฺสโร อทุมชาย 84 1 เวฬุวนาราม หนองหงส์
1099. พระเที่ยง ฐิตวํโส ทองดี 53 1 เวฬุวนาราม หนองหงส์
1100. พระณรงค์ อธิจิตฺโต อุตทาพงษ์ 33 5 เวฬุวนาราม หนองหงส์
1101. พระไล สาทโร สิลชัยยา 69 1 หนองตะคร้อ หนองหงส์
1102. พระแถว โสภโณ เภรา 62 1 หนองตะคร้อ หนองหงส์
1103. พระยอด สุมิตฺโต ไกรษร 30 1 หนองตะคร้อ หนองหงส์
1104. พระเฉลิมชัย อภิปุณฺโณ สุดสายเนตร 28 1 หนองตะคร้อ หนองหงส์
1105. พระวีระยุทธ์ อนาวิโล สมสวย 21 1 หนองตะคร้อ หนองหงส์
1106. พระจักราชัย วรสทฺโท ประชาราษฎร์ 21 1 หนองตะคร้อ หนองหงส์
1107. พระถนอม อนุตฺตโร กฎมัจฉา 67 5 เมืองฝ้าย หนองหงส์
1108. พระสมจิตร ภูริปญฺโญ คงสนิท 56 1 เมืองฝ้าย หนองหงส์
1109. พระอานนท์ อานนฺโท คำมี 22 1 เมืองฝ้าย หนองหงส์
1110. พระเตี้ย ฐิตเปโม ทิศกระโทก 54 1 เมืองฝ้าย หนองหงส์
1111. พระบุญเลิศ สุขิโต นาคเจริญ 52 1 หนองสาม หนองหงส์
1112. พระสมจิตร นิราสโย โกเลือน 45 1 หนองสาม หนองหงส์
1113. พระวิชัย ธมฺมกาโม นาคเจริญ 28 1 หนองสาม หนองหงส์
1114. พระเขียว สุขกาโม ทองอำพันธ์ 59 3 โคกปราสาท หนองหงส์
1115. พระวิชัย วรญาโณ อินสูงเนิน 54 1 โคกปราสาท หนองหงส์
1116. พระสุรินทร์ อรุโณ แสนรัมย์ 23 1 หนองย่างหมู หนองหงส์
1117. พระสนั่น อนุตฺตโร กระสังข์ 34 1 หนองย่างหมู หนองหงส์
1118. พระดำรงค์ สุขิโต นาคนวล 38 1 หนองย่างหมู หนองหงส์
1119. พระพูน กนฺตวณฺโณ สมนาค 72 52 ประสิทธาราม หนองหงส์
1120. พระบุญมี สมาธิโก ผิวบาง 54 33 ประสิทธาราม หนองหงส์
1121. พระบุญเยี่ยม จิรวฑฺฒโน ดีมาก 32 12 ประสิทธาราม หนองหงส์
1122. พระณัฐภาส สุจิณฺโณ สมนาค 49 4 ประสิทธาราม หนองหงส์
1123. พระบุญจันทร์ นนฺทกนฺโต ใจดี 52 3 ประสิทธาราม หนองหงส์
1124. พระเทิ่ง ปนาโท เสาร์มั่น 60 1 ประสิทธาราม หนองหงส์
1125. พระสมาน นิราสโย บุราคร 34 1 ประสิทธาราม หนองหงส์
1126. พระพลพล พลวฑฺฒโน แสงเพชร 27 1 ประสิทธาราม หนองหงส์
1127. พระฐิติพงษ์ ภทฺทธมฺโม แสงเพชร 25 1 ประสิทธาราม หนองหงส์
1128. พระเฉลิม ฉนฺทโก สาธร 24 1 ประสิทธาราม หนองหงส์
1129. พระมานนท์ ฉนฺทธมฺโม วงค์มงคุณ 31 1 สระทอง หนองหงส์
1130. พระพิบูรณ์ชัย อินฺทวณฺโณ รุ่งเรือง 23 1 สระทอง หนองหงส์
1131. พระสน ตปสีโล สมมาตรย์ 82 5 หนองโคลน หนองหงส์
1132. พระพิน จิตฺตกาโร ผลจันทร์ 79 3 หนองโคลน หนองหงส์
1133. พระศักดิ์สิทธิ์ นนฺทโก มาพิบูรณ์ 26 1 หนองโคลน หนองหงส์
1134. พระรณพร นนฺทิโย เหลืองทอง 22 1 หนองโคลน หนองหงส์
1135. พระตั๊ม จิตฺตสํวโร เถือนสันเทืย 21 1 หนองโคลน หนองหงส์
1136. พระอุดม วิมโล แก้วจันทร์ 60 40 ราษฏร์เจริญ หนองหงส์
1137. พระรัตนชัย จารุธมฺโม แซ่อื้อ 29 1 ราษฏร์เจริญ หนองหงส์
1138. พระสถิตย์ อริญฺชโย วรรณกุล 39 15 ห้วยก้อม หนองหงส์
1139. พระเฉลิมพล ฐิตเมโธ สมเป็นชาย 28 1 ห้วยก้อม หนองหงส์
1140. พระสุรนาท กิตฺติปาโล วิกุล 33 1 หนองกก หนองหงส์
1141. พระสุทิสณ์ ติสฺสโร พูนพันธ์ 30 1 หนองกก หนองหงส์
1142. พระอุดม เตชสีโล ปราบศิริ 34 1 นายาว หนองหงส์
1143. พระสุรพงษ์ เมตฺติโก ภาษี 50 3 โนนศรีคูณ หนองหงส์
1144. พระธงชาติ อภิจิตฺโต ลาดศรีภูมิ 21 1 โนนศรีคูณ หนองหงส์
1145. พระฉัตรชัย ธมฺมทินฺโน นิลพยัคฆ์ 27 1 โนนศรีคูณ หนองหงส์
1146. พระสุชาติ สุจิตฺโต ยิ่งได้ชม 25 1 โนนศรีคูณ หนองหงส์
1147. พระนพรัตน์ นิปโก วรรณปโก 43 1 สระมะค่า หนองหงษ์
1148. พระวิวัฒน์ อโสโก วงศ์สุวรรณ 61 1 สนวนนอก ห้วยราช
1149. สามเณรนราวิชญ์ ทุมรัตน์ 13 สนวนนอก ห้วยราช
1150. สามเณรธนวัฒิ หาญนึก 13 แจ้งสมรทศ ห้วยราช
1151. พระสมศักดิ์ สุภทฺโท จรัลรัมย์ 55 3 ป่าเลไลย์ ห้วยราช
1152. พระเหลา สุมงฺคโล ชัยเขต 55 1 ป่าเลไลย์ ห้วยราช
1153. พระคุณากร ขนฺติธมฺโม ด่วนทับรัมย์ 25 1 ป่าเลไลย์ ห้วยราช
1154. พระศรชัย ปญฺญาธโร สุมหิรัญ 24 1 ป่าเลไลย์ ห้วยราช
1155. พระวิทยา ปญฺญาวุฑฺโฒ นุรินรัมย์ 24 1 ป่าเลไลย์ ห้วยราช
1156. พระต้อม ปิยวณฺโณ จาระงับ 23 1 ป่าเลไลย์ ห้วยราช
1157. พระสุทธิศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต โกติรัมย์ 22 1 ป่าเลไลย์ ห้วยราช
1158. พระณัฐพงษ์ ธมฺมธีโร นิพรรัมย์ 21 1 ป่าเลไลย์ ห้วยราช
1159. พระยุทธนา กิตฺติคุโณ เจียมรัมย์ 20 1 ป่าเลไลย์ ห้วยราช
1160. สามเณรธนภัทร ศรีสวัสดิ์ 12 ป่าเลไลย์ ห้วยราช
1161. พระสุภาพ กตสาโร วรรณชาติ 58 3 ราษฎร์รังสรรค์ ห้วยราช
1162. พระอรรพล กิจฺจสาโร จะรอนรัมย์ 44 2 ราษฎร์รังสรรค์ ห้วยราช
1163. พระพิชชานนท์ อภินนฺโท ใจเสงี่ยม 54 1 ราษฎร์รังสรรค์ ห้วยราช
1164. พระบรรพต โชติปุญฺโญ อยู่ยอด 21 1 ราษฎร์รังสรรค์ ห้วยราช
1165. พระจัตตุพล จตุพโล อะโรคา 21 1 ราษฎร์รังสรรค์ ห้วยราช
1166. พระณรงค์เดช ปสนฺโน ชุมพลวงศ์ 37 1 อโศกนิมิตตาราม ห้วยราช
1167. พระจักรกฤษณ์ จกฺกวีโร มาศรักษา 21 1 อโศกนิมิตตาราม ห้วยราช
1168. พระทรงศักดิ์ วรธมฺโม เกษมสุข 52 1 ดอนศิลาราม ห้วยราช
1169. พระแย้ม สาทโร เกรัมย์ 29 1 ดอนศิลาราม ห้วยราช
1170. พระสมพร สิริธโร นวลพริ้ง 21 1 ดอนศิลาราม ห้วยราช
1171. พระนิโรจน์ อริโย สำเนียงนวน 45 5 บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช
1172. พระสุพิน โชติปาโล ชะหงษ์รัมย์ 32 1 บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช
1173. พระโอเล่ สุทฺธิจิตฺโต วรธงชัย 25 1 บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช
1174. พระพิทักษ์ วรธมฺโม นับถือสุข 22 1 บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช
1175. พระศักดิ์สิทธิ์ สิริภทฺโท ปากเมย 22 1 บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช
1176. พระพรชัย กตปุญฺโญ ไชยณรงค์ 21 1 บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช
1177. พระอภิชาติ อภินนฺโท โจมรัมย์ 21 1 บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช
1178. พระศิริพงษ์ โชติปญฺโญ ทะเรืองรัมย์ 20 1 บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช
1179. สามเณรธนะศักดิ์ จะรอนรัมย์ 16 บ้านโคกเหล็ก ห้วยราช
1180. พระธีระพล ธีรปญฺโญ สศิริสุข 22 1 บ้านหนองหว้า ห้วยราช
1181. พระพงษ์พัฒน์ ฐิตสีโล คะเชนรัมย์ 21 1 บ้านหนองหว้า ห้วยราช
1182. พระสนอง กิตฺติปญฺโญ แก้วปลัง 48 2 เมืองโพธิ์ ห้วยราช
1183. พระสุที สุวณฺโณ นุกิจรัมย์ 21 1 เมืองโพธิ์ ห้วยราช
1184. พระสมสันต์ สิริปญฺโญ บุญประสิทธิ์ 21 1 เมืองโพธิ์ ห้วยราช
1185. พระพลวัฒน์ ปญฺญาวชิโร ภาสดา 34 1 เมืองโพธิ์ ห้วยราช
1186. พระธีรพล ฐานิสฺสโร พูนสุด 23 1 เมืองโพธิ์ ห้วยราช
1187. พระสราวุฒิ ฐานุตฺตโร พนุมรัมย์ 21 1 เมืองโพธิ์ ห้วยราช
1188. พระแอ๊ด คมฺภีรธมฺโม เจริญรัมย์ 29 1 ตาเสา ห้วยราช
1189. พระดาราศักดิ์ อภิปญฺโญ จะช่วยรัมย์ 21 1 ตาเสา ห้วยราช
1190. พระวานิช วานิโร เอ็นดู 22 1 มะขาม ห้วยราช
1191. พระวุฒิพงษ์ สุเมโธ เจริญศรี 22 1 มะขาม ห้วยราช
1192. พระสมชาย ชาตวีโร คะรัมย์ 21 1 มะขาม ห้วยราช
1193. พระสุวิชชา สุวิชาโน หงษ์สิงห์ 50 1 ป่าสนวล ห้วยราช
1194. พระสอน กิตฺติสมฺปณฺโณ โฉมหน้า 37 1 ป่าสนวล ห้วยราช
1195. พระสันติ สนฺติกโร เสาร์ประโคน 35 1 ป่าสนวล ห้วยราช
1196. พระสุชาติ กตสาโร ปลื้มกมล 21 1 ป่าสนวล ห้วยราช
1197. พระลิขิต เนปกฺโก ดีหนองแก้ว 21 1 สว่างโพธิ์ทองวราราม โนนสุวรรณ
1198. พระธนากร ธนปาโล นิโกรัมย์ 54 2 สว่างโพธิ์ทองวราราม โนนสุวรรณ
1199. พระพรหมพิริยะ พฺรหฺมวิริโย จันทร์มณี 29 1 สว่างโพธิ์ทองวราราม โนนสุวรรณ
1200. พระประสิทธิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ บุญเขื่อง 21 1 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ
1201. พระสมส่วน โสภณคุโณ อุ่นสำโรง 46 1 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ
1202. พระธรรมนาถ ชวนปญฺโญ โพธิ์ศิริพงศ์ 23 1 ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ
1203. พระคาวี ธมฺมานนฺโท ชูขุนทด 21 1 ซับสมบูรณ์ โนนสุวรรณ
1204. พระบุญช่วย ปุญฺญวฑฺฒโน เกรงสำโรง 21 1 ซับสมบูรณ์ โนนสุวรรณ
1205. พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน คำอุด 21 1 ซับสมบูรณ์ โนนสุวรรณ
1206. สามเณรนันทพงศ์ พันนาม 16 ซับสมบูรณ์ โนนสุวรรณ
1207. พระอำภา จิตฺตสํวโร วังคะวิง 68 2 ป่าประชามิตร โนนสุวรรณ
1208. พระอาทิตย์ อกฺกปญฺโญ คำตานิตย์ 31 1 ดงบัง โนนสุวรรณ
1209. พระวินัย วิจกฺขโณ บุญหว่าน 26 1 ดงบัง โนนสุวรรณ
1210. พระนพพล ชนาสโภ แทบท้าว 21 1 ดงบัง โนนสุวรรณ
1211. พระวิษณุ มหาวีโร จันทร์ศิริสุข 25 1 ดงบัง โนนสุวรรณ
1212. พระหนึ่ง สิริวฑฺฒโก จันทร์ศิริสุข 23 1 ดงบัง โนนสุวรรณ
1213. พระชาตรี ติกฺขปรกฺกโม วงค์นาค 21 1 ดงบัง โนนสุวรรณ
1214. พระอิทธิพล ปริปุณฺโณ รัชนีศิริภาพ 45 1 ดงบัง โนนสุวรรณ
1215. พระกฤษณพล โรจนวุฑฺฒิ รัตน์นนท์ 27 1 ไผ่งาม โนนสุวรรณ
1216. พระบุญส่ง ปุญฺญเขมโก ศรีผดุง 36 1 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ
1217. พระชัยณรงค์ อโนมปญฺโญ นาแข็ง 21 1 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ
1218. พระสุรินทร์ สีลเตโช ผลึกรุ่งโรจน์ 31 1 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ
1219. พระฤทธิ์ ทีปธมฺโม ศรีลาไลย์ 21 1 โคกรัก โนนสุวรรณ
1220. พระวีนัส วีรจิตฺโต เรืองสิน 25 1 โคกรัก โนนสุวรรณ
1221. พระรุ่งโรจน์ โรจนวํโส มีพันดุง 21 1 โคกรัก โนนสุวรรณ
1222. พระสังข์ทอง รติโก บาลัน 51 2 ฬุวรรณาราม บ้านใหม่ไชยพจน์
1223. พระสุรศักดิ์ ญาณวโร บุญเลี้ยง 42 1 ฬุวรรณาราม บ้านใหม่ไชยพจน์
1224. พระอุบล อาทโร ดำเดียง 37 1 ฬุวรรณาราม บ้านใหม่ไชยพจน์
1225. พระนันทวัฒน์ กลฺยาโณ วงค์จันทร์ 31 1 ศรีสุนทร บ้านใหม่ไชยพจน์
1226. พระวัลลภ ปภากโร ศิริกุล 52 1 ศรีสุธรรม บ้านใหม่ไชยพจน์
1227. พระเสวท นิลวณฺโณ เวที 34 1 ศรีสุธรรม บ้านใหม่ไชยพจน์
1228. พระสัมฤทธิ์ สิรินฺธโร ขยันควร 56 14 เกษมสุวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์
1229. พระอรัญ สุจิตฺโต ด่านอุดม 20 1 หนองสองห้อง บ้านใหม่ไชยพจน์
1230. พระแสนเพชร กตปุญฺโญ จอดนอก 22 1 หนองสองห้อง บ้านใหม่ไชยพจน์
1231. พระรณกร ฐานวีโร หงษ์ทอง 28 2 หนองสองห้อง บ้านใหม่ไชยพจน์
1232. พระอำพล ขนฺติสาโร เพชรภูวงค์ 25 1 ท่าน้ำอ้อม บ้านใหม่ไชยพจน์
1233. พระปริญญาศักดิ์ ฐิตปุญฺโญ เลไธสง 30 1 ชายอรัญ บ้านใหม่ไชยพจน์
1234. พระธนาลักษณ์ ฐานวีโร เรียนไธสง 27 1 ชายอรัญ บ้านใหม่ไชยพจน์
1235. พระจุล อาทโร เนิมไธสง 70 1 หลักศิลา บ้านใหม่ไชยพจน์
1236. พระวีระ จิรสุโภ มะลิ 23 1 หลักศิลา บ้านใหม่ไชยพจน์
1237. พระสราวุธ ตปสีโล สิงห์คำ 21 1 หลักศิลา บ้านใหม่ไชยพจน์
1238. พระอภิชาติ อภโย สิริสุข 21 1 สินทราราม บ้านใหม่ไชยพจน์
1239. พระสุเมธ จกฺกธมฺโม ศรีภักดี 32 5 ละลวด ชำนิ
1240. พระสี ปุญฺญกาโม อุปภักดี 36 1 ละลวด ชำนิ
1241. พระเกียงไกร ธญฺญโภ พรมนัส 28 1 ละลวด ชำนิ
1242. พระเกษมสิทธิ์ ยติกโร พินิจพันธ์ 23 1 ละลวด ชำนิ
1243. พระปฏิพล ปญฺญาโภ เสามั่น 21 1 หนองเพิก ชำนิ
1244. พระกรวิชญ์ ปิยวณฺโณ วีชาติ 21 1 หนองเพิก ชำนิ
1245. พระอภิชัย อภิชาโต ลึกกลาง 43 1 โคกสำโรง ชำนิ
1246. สามเณรภูมิทร์ สุขรินทร์ 13 โคกสำโรง ชำนิ
1247. พระสมัย สุธมฺโม นาคินชาติ 21 1 วัดโคกยาง ชำนิ
1248. พระโยธิน ติสฺสโร ปุลาเถเน 21 1 วัดหัวสะพาน ชำนิ
1249. พระอภิเชษฐ สิริภทฺโท อุปภักดี 21 1 วัดโคกเพชร ชำนิ
1250. พระไพโรจน์ กนฺตมโน หงษ์ขาว 20 1 หนองเสม็ดน้อย ชำนิ
1251. พระทวีโชค สิริธโร ศิริวรรณ 38 1 ปราสาทวนาราม ชำนิ
1252. พระวินัย จารุวณฺโณ แพร่งสุวรรณ์ 31 1 ปราสาทวนาราม ชำนิ
1253. สามเณรทิฆัมพร ศิริมา 14 ปราสาทวนาราม ชำนิ
1254. สามเณรสุมัทพร สังข์หอย 13 ปราสาทวนาราม ชำนิ
1255. พระนริทร์ ชินวโร หมั่นนึก 23 1 สำโรงสามัคคีธรรม ชำนิ
1256. สามเณรสมควร ยุคกระโทก 19 ตาเหล็ง ชำนิ
1257. พระสำเริง ขนฺติสาโร ลอยจันทร์ทึก 35 1 ประคองราษฎร์ ชำนิ
1258. พระรัฐชัย โชติโก เมืองพนัส 21 1 ประคองราษฎร์ ชำนิ
1259. พระสุรพล จิตฺตกาโร นิยนสวน 21 1 ประคองราษฎร์ ชำนิ
1260. พระสมพร ธมฺมสโร คนหลัก 27 1 ระนามพลวง ชำนิ
1261. พระวัชรชัย ปถากโร จารุตันติ์ 30 1 เมืองยาง ชำนิ
1262. พระนิวัฒน์ สุธมฺโม สะเมนรัมย์ 21 1 เมืองยาง ชำนิ
1263. พระฉัตรชัย ฐานวีโร ไพรชัตร 21 1 เมืองยาง ชำนิ
1264. พระรัฐพงษ์ จารุธมฺโม อุไรรัมย์ 21 1 เมืองยาง ชำนิ
1265. พระวิลัย กมโล เลิศสูงเนิน 42 10 โคนขามโนนสมบูรณ์ ชำนิ
1266. สามเณรธันยา เจียกรัมย์ 14 โคนขามโนนสมบูรณ์ ชำนิ
1267. สามเณรสุวัส คำมา 17 โคนขามโนนสมบูรณ์ ชำนิ
1268. พระประถมพร ญาณธโร เดชวารี 21 1 ป่าประชานิมิต เฉลิมพระเกียรติ
1269. พระสมชาย ปญญาสาโร อนันตึก 22 1 ป่าประชานิมิต เฉลิมพระเกียรติ
1270. พระสมหมาย สุธมฺโม สอดทรัพย์ 32 1 ป่าประชานิมิต เฉลิมพระเกียรติ
1271. พระวีรยุทธ ญาณกิตฺติโก อยู่รอบเรียง 38 3 ป่าประชานิมิต เฉลิมพระเกียรติ
1272. พระธีรพงษ์ อภิวโร เบ็ญจศาสตร์ 25 1 วัดดอนไม้ไฟ เฉลิมพระเกียรติ
1273. พระมีชัย จิณฺณชาโร เวยรัมย์ 21 1 สุรินทรารมณ์ เฉลิมพระเกียรติ
1274. พระชัยพจน์ ยสินฺธโร เหมือนนึก 27 1 สุรินทรารมณ์ เฉลิมพระเกียรติ
1275. พระสันติ วรธมฺโม ศรีลาไลย์ 21 1 สุรินทรารมณ์ เฉลิมพระเกียรติ
1276. พระเจษฎา สุภาทโร จันทร์สอน 39 1 สุรินทรารมณ์ เฉลิมพระเกียรติ
1277. พระชัยวัฒน์ ติกฺขญาโณ ประกายแก้ว 21 1 สุรินทรารมณ์ เฉลิมพระเกียรติ
1278. พระบัลลังก์ จิตฺตปญฺโญ แสงขาน 30 1 จอมสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ
1279. พระยงยุทธ ภทฺทาจาโร สุบินนาม 26 1 จอมสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ
1280. พระวิลาศ จิตฺตปาสาโท วุฒิววงศ์ 21 1 จอมสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ
1281. พระกิตติศักดิ์ วิโรจโน เวชชศาสตร์ 25 1 จอมสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติ
1282. พระพิเชษฐ์ จนฺทโสภโณ สมสาย 21 1 ตะโก เฉลิมพระเกียรติ
1283. พระโอฬาร ปสุโต เสประโคน 23 1 ตะโก เฉลิมพระเกียรติ
1284. พระวีรยุทธ กิตฺติวณฺโณ วรวงศ์ 21 1 ตะโก เฉลิมพระเกียรติ
1285. พระธงชาติ วรปญฺโญ อุ้มนางรอง 29 1 ตะโก เฉลิมพระเกียรติ
1286. พระเฉลิม ชินวโร คุณวงศ์ 21 1 ตะโก เฉลิมพระเกียรติ
1287. พระเอกชัย รตนวณฺโณ แก้วยงกฏ 23 1 ตะโก เฉลิมพระเกียรติ
1288. พระทวี ธีรปญฺโญ วรวงศ์ 43 1 ตะโก เฉลิมพระเกียรติ
1289. พระประสิทธิ์ ปสุโต พุ่มทองหลาง 43 1 ตะโก เฉลิมพระเกียรติ
1290. พระวิเศษ โชติวโร สิงห์สนั่น 49 2 โคกตะแบก เฉลิมพระเกียรติ
1291. พระบริพัตร อาภายุตฺโต สวงรัมย์ 36 1 โคกตะแบก เฉลิมพระเกียรติ
1292. พระสุทธิพงษ์ อานนฺโท ทนทุมาน 25 1 โคกตะแบก เฉลิมพระเกียรติ
1293. พระสมพร ปสนฺโน จัตุชาติ 21 1 โคกตะแบก เฉลิมพระเกียรติ
1294. พระประมวล ฐานงฺกโร นวการพานิชย์ 39 1 เขารัตนธงชัย เฉลิมพระเกียรติ
1295. พระนิติโรจน์ ญาณสํวโร มีพวงผล 35 1 หนองสะแก เฉลิมพระเกียรติ
1296. พระชิษนุพงษ์ สนฺตมโน นาคพิพัฒน์ 28 1 หนองสะแก เฉลิมพระเกียรติ
1297. พระก๊อฟ กนฺตสีโล นาคประพันธ์ 21 1 ระเบิก เฉลิมพระเกียรติ
1298. พระสัมพันธ์ เตชวโร เนื่องกระโทก 31 1 เขารัตนธงชัย เฉลิมพระเกียรติ
1299. พระสมพร ธีรปญฺโญ เสาวพันธุ์ 34 1 ขันติการาม เฉลิมพระเกียรติ
1300. พระวิชัย อธิปญฺโญ อันดอนกลอย 23 1 ขันติการาม เฉลิมพระเกียรติ
1301. พระจงรักษ์ วรธมฺโม พูนทวีป 23 1 ขันติการาม เฉลิมพระเกียรติ
1302. พระสุทิน ปิยธมฺโม เอกนาสิงห์ 21 1 ขันติการาม เฉลิมพระเกียรติ
1303. สามเณรวุฒินัน ศรีสุข 18 ขันติการาม เฉลิมพระเกียรติ
1304. สามเณรธันยบูรณ์ พรมเจดีย์ 12 โคกเกริ่น เฉลิมพระเกียรติ
1305. พระประมวล โชติปาโล รสหอม 68 1 คีรีเขต เฉลิมพระเกียรติ
1306. พระสมจิตร สติสมฺปนฺโน วิรุณพันธ์ 49 1 สุขสำราญ เฉลิมพระเกียรติ
1307. พระณัฐพงษ์ สุวณฺโณ งามเชย 22 1 เจริญนิมิต เฉลิมพระเกียรติ
1308. พระอนุชิต จารุธมฺโม เจือจันทร์ 33 1 นิคมเขต เฉลิมพระเกียรติ
1309. พระอานนท์ กิตฺติปาโล นันรักษา 24 1 บ้านน้อย เฉลิมพระเกียรติ
1310. พระเนวิน ยโสธโร พิมพ์จันทร์ 20 1 ปราสาท พลับพลาชัย
1311. พระวิชาญ ปภาโส สายกลิ่น 27 1 สะเดา พลับพลาชัย
1312. พระจิรพันธ์ จิรสุโภ กางรัมย์ 22 1 เกาะแก้ว พลับพลาชัย
1313. พระศักดา มหาวีโร หาสุข 30 1 โคกเจริญ พลับพลาชัย
1314. พระอภิรักษ์ อตฺตทีโป แจ่มใส 24 1 โคกเจริญ พลับพลาชัย
1315. พระนิพนธ์ ฐิตาโส สวนเพชร 27 1 โคกเจริญ พลับพลาชัย
1316. พระนพฤทธิ์ พลญาโณ กนึกรัตน์ 22 1 โคกเจริญ พลับพลาชัย
1317. พระยวน ญติโก นวนประโคน 73 8 สำโรง พลับพลาชัย
1318. พระอุเทน อุทาโน จุ้ยประโคน 36 1 โคกขมื้น พลับพลาชัย
1319. พระสรพงศ์ อตฺถยุตฺโต นาติชาติ 22 1 โคกขมื้น พลับพลาชัย
1320. พระพงศ์ ปยุตฺโต บุญเอิบ 47 4 โคกขมื้น พลับพลาชัย
1321. พระวิทวัฒน์ อตฺตกาโม ก้อนเพชร 21 1 โคกชุม พลับพลาชัย
1322. พระพงษ์เทพ ปิยสีโล สิทธิสังข์ 26 1 โคกชุม พลับพลาชัย
1323. พระนิวัฒน์ รติโก หมีกุระ ๒ ๗ 1 โคกชุม พลับพลาชัย
1324. พระสุธร์ ฐิตลาโภ ผูกดี ๒ ๗ 1 โคกชุม พลับพลาชัย
1325. พระลิขิต ปริปุณฺโณ ยงไธสง 55 8 มงคลนิมิต นาโพธิ์
1326. พระวะรายุ อภสฺสโร เวียงแก้ว 24 1 นาแค นาโพธิ์
1327. พระคมคาย โกวิโท ยุบไธสง 24 1 ทรงสุวรรณ นาโพธิ์
1328. พระวิทวัส จารุวณฺโณ จันทร์คำ 22 1 กมลาวาส นาโพธิ์
1329. พระจตุภูมิ จนฺทปญฺโญ เปรมไธสง 26 1 สมศรี นาโพธิ์
1330. พระทองดำ รตนวณฺโณ เชื้อสวัสดิ์ 65 1 สมศรี นาโพธิ์
1331. พระเฉลิม สีลเตโช นานไธสง 23 1 สมศรี นาโพธิ์
1332. พระเหิรฟ้า ชุติปญฺโญ เบ้าไธสง 32 1 บุปผาราม นาโพธิ์
1333. พระศาสตรา สุทฺธญาโณ คำภะวา 23 1 ป่าบ้านเบ็ญ นาโพธิ์
1334. พระอาทิตย์ อานนฺโท พรมจันทร์ 58 2 ธรรมประดิษฐ์ นาโพธิ์
1335. พระโกสินทร์ กนฺตสีโล สัตย์ฌุชนม์ 22 1 ทรงศิลา นาโพธิ์
1336. พระพรทวี ปสนฺโน โต๊ะไธสง 21 1 อนามัย แคนดง
1337. พระสุพรรณ สุนฺทโร จุปะมะตะ 24 1 สว่างแคนทะเล แคนดง
1338. พระณรงศักดิ์ ปภากโร พันธ์นาเหนือ 24 1 สว่างแคนทะเล แคนดง
1339. พระประพันธ์ ชยวุฑฺโฒ แย้มสี 20 1 สว่างแคนทะเล แคนดง
1340. พระสุรสิทธิ์ เตชปญฺโญ ศรีรัตนะ 22 1 คลองสว่างนาแซง แคนดง
1341. พระบุญทัน เมตฺติโก สำราญดี 21 1 คลองสว่างนาแซง แคนดง
1342. พระธีรศักดิ์ เตชธมฺโม เพียรเจริญ 21 1 คลองสว่างนาแซง แคนดง
1343. สามเณรทัญญู เหล่าโนราห์ 13 ยางทะเล แคนดง
1344. พระอรรถพล ภทฺทโก ศรีเมือง 26 1 ป่าหนาม แคนดง
1345. พระอนุชิต อธิปญฺโญ แสวงเงิน 22 1 ป่าหนาม แคนดง
1346. พระนรามินทร์ นริสฺสโร ศรีบุญชัย 40 1 ป่ามัน แคนดง
1347. พระพิทักษ์ ธนปาโล เพ็งพินิจ 29 1 วารีมุขาราม แคนดง
1348. พระยิ่งยง ถาวโร ยืนยิ่ง 21 1 วารีมุขาราม แคนดง

รับรองตามนี้
(พระธรรมธีรราชมหามุนี)
เจ้าคณะภาค ๑๑
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕