ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
นักธรรมชั้นตรี
คณะจังหวัดปทุมธานี


ส่งเข้าสอบ ๒,๑๔๙ รูป ขาดสอบ ๖๔๐ รูป คงสอบ ๑,๕๐๙ รูป สอบได้ ๗๗๗ รูป สอบตก ๗๓๒ รูป

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พ. สังกัดวัด อำเภอ
1. พระทัศนะ ทสฺสนธมฺโม ใหญ่นอก 57 1 ชินวราราม เมือง
2. พระกิจรุ่งเรือง กิจฺจสาโร เรืองพล 48 1 ชินวราราม เมือง
3. พระชวลิต ชยธมฺโม สองศรี 31 1 ชินวราราม เมือง
4. พระวิกรม วิโรจโน สังข์สีเมฆ 29 1 ชินวราราม เมือง
5. พระธนิตนันท์ ธนลาโภ ถิ่นวิไล 21 1 ชินวราราม เมือง
6. พระวนัส ขนฺติวโร บุญศิริ 27 1 เกาะเกรียง เมือง
7. พระชัดชัย ถามิโก เนียมไทย 32 1 ดาวเรือง เมือง
8. พระนรากร ทินฺนปญฺโญ อำนวยพานิช 27 1 ดาวเรือง เมือง
9. พระอุดม ธมฺมธโร เจริญจิต 21 1 ดาวเรือง เมือง
10. พระบุญมา สุเมธโส เกษทองมา 28 1 ตลาดใต้ เมือง
11. พระกิตติพงษ์ ทีปวํโส สังข์แสง 35 1 ตลาดเหนือ เมือง
12. พระอนุพงศ์ อินฺทโชโต นงค์พยัคฆ์ 22 1 ตลาดเหนือ เมือง
13. พระสมศักดิ์ ติกฺขวีโร ศิลปชัย 22 1 ตลาดเหนือ เมือง
14. พระบรรพต มหาปญฺโญ เจริญวัย 21 1 ตลาดเหนือ เมือง
15. พระศุภฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต ช่วยสุข 36 1 น้ำวน เมือง
16. พระนัทธพงศ์ สุเมโธ บางต่าย 25 1 น้ำวน เมือง
17. พระกีรติ จิตฺตโสภโณ ทรัพย์ผล 23 1 น้ำวน เมือง
18. พระเสวี สุวิฌาโน วงศ์แก้วทวีศักดิ์ 24 1 บางกุฎีทอง เมือง
19. พระสมบัติ อชิโต เชื้อวงษ์ 32 1 บางคูวัดกลาง เมือง
20. พระสิทธิ์ โชติปญฺโญ สกุลชีพวัฒนา 30 1 บางคูวัดใน เมือง
21. พระกฤษ์ สิริจนฺโท วันทอง 26 1 บางคูวัดใน เมือง
22. พระจักรกฤษณ์ สุจิตฺโต กะถิน 25 1 บางคูวัดใน เมือง
23. พระปฏิพัทธ์ ปญฺญาวโร ดอกแย้ม 25 1 บางคูวัดใน เมือง
24. พระศรายุธ ถิรธมฺโม จันทมา 24 1 บางคูวัดใน เมือง
25. พระสุนที สุเมโธ อดกลั้น 24 1 บางคูวัดใน เมือง
26. พระสุริยา เขมจาโร บัวจันทร์ 23 1 บางคูวัดใน เมือง
27. สามเณรกฤษณะ รักษาผล 18 บางคูวัดใน เมือง
28. พระธนกร เขมปญฺโญ ลีจำนงค์ 49 1 บางเดื่อ เมือง
29. พระวิทยา ธมฺมทีโป วงษ์เกตุ 27 1 บางเดื่อ เมือง
30. พระสงกรานต์ ธมฺมสาโร รุ่งสว่าง 28 1 บางนางบุญ เมือง
31. พระธวัชชัย ฐานิสฺสโร พุ่มพิกุล 28 1 บางนางบุญ เมือง
32. พระธีรยุทธ ธีรยุทฺโธ อุดมสินประเสริฐ 27 1 บางพูน เมือง
33. พระพงษ์มาส วํสธีโร กุยแกม 24 1 บางพูน เมือง
34. พระวรินธร ขนฺติธมฺโม เข็มศรี 23 1 บางพูน เมือง
35. พระณัฐวุฒิ วํสสุทฺโธ วงษ์สุด 21 1 บางพูน เมือง
36. พระจำลอง จิตฺตทนฺโต น้อยมา 21 1 บางพูน เมือง
37. พระธนากร จิรธมฺโม ปานกลิ่น 32 1 บางโพธิ์ใน เมือง
38. พระรักษา ฐิตปุญฺโญ โปร่งใจ 49 2 บางหลวง เมือง
39. พระประเสริฐ ขนฺติโก จันทร์ตรง 25 2 บางหลวง เมือง
40. พระรณกร ปยุตฺโต บุษบา 25 1 บางหลวง เมือง
41. พระธีรภัทร จิตฺตวโร สุรวัฒนวิเศษ 23 1 บางหลวง เมือง
42. พระตรัยคุณ โชติธมฺโม จันทร์กระจ่างแจ้ง 22 1 บางหลวง เมือง
43. พระปัญญา สุเมโธ หลีนวรัตน์ 22 1 บางหลวง เมือง
44. พระอรุณ อรุโณ ปันตี 21 1 บางหลวง เมือง
45. พระพชร คมฺภีรปญฺโญ จันทรดร 26 1 โบสถ์ เมือง
46. พระนที สิริธมฺโม ธนะสาร 26 1 เปรมประชา เมือง
47. พระสิทธิชัย ฉนฺทสีโล วัยบริสุทธิ์ 23 1 เปรมประชา เมือง
48. พระณภัทร จิตฺตธมฺโม คล้ายสุบรรณ 21 1 เปรมประชา เมือง
49. พระนพพล นิภาธโร บางใย 24 1 ไพร่ฟ้า เมือง
50. พระธนวัฒน์ กิตฺติปาโล แก่นจันทร์ 23 1 ไพร่ฟ้า เมือง
51. พระประสาน ฐานวโร บางภูมิ 22 1 ไพร่ฟ้า เมือง
52. พระอาทิตย์ อภิวุฑฺโฒ บางค้า 21 1 ไพร่ฟ้า เมือง
53. พระเบญจรงค์ สุรปญฺโญ เหล็กสุข 24 1 มะขาม เมือง
54. พระไพโรจน์ อธิปญฺโญ เหล็กสุข 23 1 มะขาม เมือง
55. พระสาธิต สุนฺทโร ชีวชัยพิมล 21 1 มะขาม เมือง
56. พระประสาร ปสนฺโน คลองกระแชง 42 3 รังสิต เมือง
57. พระสมนึก ปิยวาทโก เจริญสุข 53 1 รังสิต เมือง
58. พระอนุชิต ปิยวณฺโณ เพ่งพิศ 42 1 รังสิต เมือง
59. พระบัญชา ธมฺมทีโป ยี่สุ่นซ้อน 37 1 รังสิต เมือง
60. พระนิธิรัตน์ อสิญาโณ กลิ่นผล 35 1 รังสิต เมือง
61. พระไพฑูรย์ ภทฺทญาโณ ชูเชิด 31 1 รังสิต เมือง
62. พระสันติ สิริจนฺโท โกมลยกุล 23 1 รังสิต เมือง
63. พระมหัทธน วิจิตฺโต สถาพร 22 1 รังสิต เมือง
64. พระศุภกร ปญฺญาสิริ เพ็ญแก้ว 22 1 รังสิต เมือง
65. พระไชยา อภินนฺโท ผาสุขขันติ 22 1 รังสิต เมือง
66. พระสาธิต จิตฺตวตฺโต อรรถวิเชียร 22 1 รังสิต เมือง
67. พระภาคภูมิ สิริธมฺโม พลดี 22 2 เวฬุวัน เมือง
68. พระศรีเนตร อธิปญฺโญ แก้วสีมา 47 1 เวฬุวัน เมือง
69. พระมงคล กิตฺติปาโล สาธุธรรม 24 1 เวฬุวัน เมือง
70. พระเอกพจน์ โชติปุญฺโญ สวนสิน 21 1 เวฬุวัน เมือง
71. พระทวีศักดิ์ สิริจนฺโท พุทธรักษา 25 1 ศาลเจ้า เมือง
72. พระณัฐวุฒิ จนฺทโชโต ลิ้มสงวน 21 1 ศาลเจ้า เมือง
73. พระพิษณุ ฐิตมโน เจียกใจ 33 1 เสด็จ เมือง
74. พระดนัย ธนวฑฺฒโก คุณาวิชชา 29 1 โสภาราม เมือง
75. พระวิชัย ทีปวโร ชาญชัย 27 1 โสภาราม เมือง
76. พระพิสิฐธนา ถิรญาโณ ฟูศรีบุญ 31 1 หงษ์ปทุมาวาส เมือง
77. พระปฐมพล ฐิตสีโล ถนอมสวย 25 1 หงษ์ปทุมาวาส เมือง
78. พระพีระพัฒน์ สุทฺธจิตฺโต ลิ้มสวัสดิ์ 23 1 หงษ์ปทุมาวาส เมือง
79. พระเสกสรรค์ จตฺตมโล สดสวาท 24 1 หนองปรง เมือง
80. พระยงยศ ยโสธโร แก้วจันทรา 74 1 คลองขุด สามโคก
81. พระธนสิทธิ์ ธนปญฺโญ ท้ายเมือง 3 1 เชิงท่า สามโคก
82. พระจีรวิทย์ จิรธมฺโม วังสุข 37 1 ชัยสิทธาวาส สามโคก
83. พระทองแดง ฐานุตฺตโร ดีตะขบ 41 3 ตำหนัก สามโคก
84. พระชาญชัย โชติปญฺโญ ศรีทับทิม 22 2 บางเตยกลาง สามโคก
85. พระวีระศักดิ์ เตชวโร กรอบสนิท 44 1 บางเตยกลาง สามโคก
86. พระเริงชัย วรปญฺโญ ฮ้อแสงชัย 34 1 บางเตยกลาง สามโคก
87. พระรัตนเดช เตชปญฺโญ พิรุณสาร 31 1 บางเตยกลาง สามโคก
88. พระอนันต์ สุจิตฺโต นิ่มเดช 25 1 บางเตยกลาง สามโคก
89. สามเณรไพศาล ชนะบุญ 14 บางเตยกลาง สามโคก
90. พระพรศักดิ์ ชิตสาโร เปลี่ยนแปลง 53 1 บ้านพร้าวนอก สามโคก
91. พระทศพร ทสวโร คชหมี 22 1 บ้านพร้าวนอก สามโคก
92. พระอรัญ หิริธมฺโม สายะเสรี 71 2 บ้านพร้าวใน สามโคก
93. พระเอกภพ ธมฺมจิตฺโต ชาสำโรง 28 2 บ้านพร้าวใน สามโคก
94. พระคมสัน ธมฺมธีโร บุญเต็ม 27 2 บ้านพร้าวใน สามโคก
95. พระพิษณุ นนฺทิโย พวงบุปผา 25 1 บ้านพร้าวใน สามโคก
96. พระบัณฑิต ปญฺญาวุโธ เปลี่ยนแปลง 23 1 บ้านพร้าวใน สามโคก
97. พระณัฐพงศ์ ฐานุตฺตโม นิยมแก้ว 22 1 บ้านพร้าวใน สามโคก
98. พระพงษ์พัฒน์ สิริภทฺโท เขียวอำพร 21 1 บ้านพร้าวใน สามโคก
99. พระอนันต์ชัย ฉนฺทธมฺโม อุ้มญาติ 21 1 บ้านพร้าวใน สามโคก
100. พระภูวภัท สีลโชโต สระน้อย 21 1 บ้านพร้าวใน สามโคก
101. สามเณรกิตติศักดิ์ จันเพ็ง 16 บ้านพร้าวใน สามโคก
102. สามเณรภาสวิชญ์ พรรษา 13 บ้านพร้าวใน สามโคก
103. พระสักกถณ ปวโร พุฒิธนสร 48 1 บัวหลวง สามโคก
104. พระพิชัย ชาตปญฺโญ กอโชคชัย 22 1 บัวหลวง สามโคก
105. พระมาวิน เตชปญฺโญ จ๊ะถา 22 1 บัวหลวง สามโคก
106. พระพิเชฐ สญฺญโต ลิ้มพัฒนพงษ์ 20 1 บัวหลวง สามโคก
107. พระธวัชชัย ปภากโร แสงน้ำ 21 1 ป่างิ้ว สามโคก
108. พระณัฐพล ฐิตธมฺโม ฐิตธมฺโม 21 1 ป่างิ้ว สามโคก
109. พระอรรคพล อคฺคธมฺโม รุจิฉาย 21 1 ป่างิ้ว สามโคก
110. สามเณรภูริช ทองชมพูนุช 17 ป่างิ้ว สามโคก
111. สามเณรสมบูรณ์ ทรัพย์พาลี 14 ไผ่ล้อม สามโคก
112. พระสมพงษ์ รตนโชโต วินัย 30 1 สหราษฎร์บำรุง สามโคก
113. พระวัลลภ คุณธาโร มารอด 25 1 สหราษฎร์บำรุง สามโคก
114. พระลือศักดิ์ อตฺตทนฺโต มารอด 23 1 สหราษฎร์บำรุง สามโคก
115. พระสุรพล ปญฺญาคโม วันทนีย์วรกุล 50 1 สวนมะม่วง สามโคก
116. พระสุรินทร์ วรปญฺโญ มัทยานนท์ 48 1 สวนมะม่วง สามโคก
117. พระโสภณ จิตฺตปญฺโญ ต้องเดช 42 1 สวนมะม่วง สามโคก
118. พระศุภวัฒน์ สจฺจวโร ลักขณาสุวรรณ 24 1 สวนมะม่วง สามโคก
119. พระเอกราช ญาณธโร เอี่ยมละออ 21 1 สวนมะม่วง สามโคก
120. พระเสกสัณห์ สุธีโร สอนศรี 21 1 สวนมะม่วง สามโคก
121. พระสุรพล เตชวโร กระจ่างวัฒ 30 1 สะแก สามโคก
122. พระพรภิรมย์ ชินวโร สิทธิ์เอี่ยมศักดิ์ 24 1 สะแก สามโคก
123. พระสุนันท์ ถามิโก ซือมือ 23 1 สิงห์ สามโคก
124. พระปรีดา อาธโร บีชิกู่ 23 1 สิงห์ สามโคก
125. พระอาทิตย์ ธมฺมวโร อุทัน 31 1 สุราษฎร์รังสรรค์ สามโคก
126. พระธเณศ ฐานิโย น้อยแก้ว 22 1 สุราษฎร์รังสรรค์ สามโคก
127. พระตุลวัฒน์ ฐิตธมฺโม สาช่อฟ้า 22 1 สุราษฎร์รังสรรค์ สามโคก
128. พระญาณภัทร อุชุจาโร อุ้มญาติ 21 1 สุราษฎร์รังสรรค์ สามโคก
129. พระทองคำ ปริปุญโณ คมโคตร 44 2 อัมพุวราราม สามโคก
130. พระปุณญพัฒน์ อธิปญฺโญ เกิดบารมี 45 2 อัมพุวราราม สามโคก
131. พระอภิชาติ ฐานวีโร แก้วประเสริฐ 47 1 อัมพุวราราม สามโคก
132. พระป้วน อคฺคธมฺโม กันเหตุ 64 1 อัมพุวราราม สามโคก
133. สามเณรอานนท์ จวนชัยภูมิ 15 อัมพุวราราม สามโคก
134. พระศาวดาร สงฺฆธมฺโม วรรณ 27 7 คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแก้ว
135. พระสุขลีม ธมฺมรโต วิน 28 7 คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแก้ว
136. พระสมบูรณ์ อตฺตคุตฺโต แสม 26 4 คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแก้ว
137. พระสุภาส สุผโล วรรณ 25 2 คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแก้ว
138. พระวัชระ สุวณฺณจนฺโท จันทร์ทอง 25 1 คูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแก้ว
139. พระอัมพล เตชธมฺโม ขาวสุก 40 1 จันทาราม ลาดหลุมแก้ว
140. พระนัฐพงษ์ วิสุทฺธสทฺโธ คล้ายสี 21 1 จันทาราม ลาดหลุมแก้ว
141. พระศุภกร สุทฺธสทฺโธ รัตนปรีชาชัย 21 1 จันทาราม ลาดหลุมแก้ว
142. พระสมชาย ธมฺมรโต นวลดี 51 1 เจดีย์หอย ลาดหลุมแก้ว
143. พระธนกฤต ภทฺทโก มะลิทอง 26 1 เจดีย์หอย ลาดหลุมแก้ว
144. พระณัฐพล กิตฺติปญฺโญ ปิ่นแหลม 21 1 บัวแก้วเกษร ลาดหลุมแก้ว
145. พระจักรพงศ์ กิตฺติเมธี สุวรรณปทุมเลิศ 30 1 บัวแก้วเกษร ลาดหลุมแก้ว
146. พระเกรียงไกร กิตฺติโก ก้อนใส 25 1 บัวสุวรรณประดิษฐ์ ลาดหลุมแก้ว
147. พระนิคม อตฺตารกฺโข จันทร์สอน 21 1 บัวสุวรรณประดิษฐ์ ลาดหลุมแก้ว
148. พระธานี ฐิตายุโก เจ๊กรวย 21 1 บัวสุวรรณประดิษฐ์ ลาดหลุมแก้ว
149. พระอดิศักดิ์ ยตินฺธโร ภู่แย้ม 20 1 บัวสุวรรณประดิษฐ์ ลาดหลุมแก้ว
150. พระปรัชญา ปรชโญ บุญส่ง 20 1 บัวสุวรรณประดิษฐ์ ลาดหลุมแก้ว
151. พระสมปอง พนฺธมุตฺโต ชุบสัมฤทธิ์ 20 1 บัวสุวรรณประดิษฐ์ ลาดหลุมแก้ว
152. พระสุรชัย ธีรปญฺโญ สินธุพรหม 21 2 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
153. พระเกษรินทร์ ปโมทิโต แซ่เบ๊ 21 1 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
154. พระอนุวัตร มหาปญฺโญ มหาปัน 20 1 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
155. พระธนพัฒน์ ธนวุฑฺฒโน เฟื่องฟูสถิตย์ 21 1 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
156. สามเณรจาตุรงค์ ช่างยิ้ม 19 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
157. พระศุภาณุพงศ์ โสภานุวํโส มณี 25 1 บ่อทอง ลาดหลุมแก้ว
158. พระปรัชญา ปญฺญาโชโต ศิริโชติ 21 1 บ่อทอง ลาดหลุมแก้ว
159. พระสุรศักดิ์ สามิสกฺโก ละมูล 20 1 บ่อทอง ลาดหลุมแก้ว
160. พระบุญเกื้อ กตปุญฺโญ ภู่บำรุง 31 1 ลำมหาเมฆ ลาดหลุมแก้ว
161. พระสัจจา ปณฺฑิโต ภู่บำรุง 27 1 ลำมหาเมฆ ลาดหลุมแก้ว
162. พระเกียรติก้อง จนฺทโก สุวภิญโญภาส 26 1 ลำมหาเมฆ ลาดหลุมแก้ว
163. พระนิกร ฐานิโย หมอนทอง 22 2 ลำมหาเมฆ ลาดหลุมแก้ว
164. พระชัยพร ชยวุฑฺโฒ เดชจันทร์ 22 2 ลำมหาเมฆ ลาดหลุมแก้ว
165. พระวรรณชนะ กิตฺติสาโร ถนอมจิต 21 1 ลำมหาเมฆ ลาดหลุมแก้ว
166. สามเณรติการ ใจปลื้ม 14 ลำมหาเมฆ ลาดหลุมแก้ว
167. พระตุ้ย นาถธมฺโม สุวรรณาดี 34 1 สุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว
168. พระบุญช่วย สุภาจาโร แตงโสภา 23 1 สุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว
169. พระชัยพร ปญฺญาธโร หมดหลง 22 1 สุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว
170. พระอิสระ อธิจิตฺโต อธเวช 21 1 สุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว
171. พระสมบุญ วชิรญาโณ บุญรอด 65 1 สุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว
172. พระมรกต ฐิตวิริโย เชิดเกียรติกุล 27 1 สุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว
173. พระนวิน จนฺทสุทฺโธ ลี้ธนะ 27 1 สุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว
174. สามเณรพรชัย สละดี 16 สุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว
175. พระพลเอก เอกพโล พุทธาพร 25 1 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
176. พระปรีชา ฐิตวีริโย ปานดี 22 1 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
177. พระศรันย์ โกวิโท บัวภิบาล 21 1 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
178. พระสหรัฐ ญาณธีโร อ่อนโชน 21 1 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
179. พระภัทรพล ถาวโร นิลตา 37 1 กล้าชอุ่ม คลองหลวง
180. พระกฤษณะ ยติโก วันศิลา 35 1 กล้าชอุ่ม คลองหลวง
181. พระสมควร ยตินฺธโร ธรรมราช 30 1 กล้าชอุ่ม คลองหลวง
182. พระวศินทร์ ฐานิสฺสโร สุบงกฎ 21 1 กล้าชอุ่ม คลองหลวง
183. พระสัมพันธ์ กนฺตสีโล บุญเกิด 75 2 เกิดการอุดม คลองหลวง
184. พระบุญรอด สีลสาโร ยิ้มละมัย 54 2 เกิดการอุดม คลองหลวง
185. พระสำเนาว์ สนฺตกาโย ปัทมนิติ 65 2 เกิดการอุดม คลองหลวง
186. พระอำนวย อคฺคธมฺโม บุญเพ็ง 45 2 เกิดการอุดม คลองหลวง
187. พระชัยธวัช อธิปญฺโญ บัวจะมะ 21 1 เกิดการอุดม คลองหลวง
188. พระกฤต กิตฺติปญฺโญ ตั้งวุฒิไพศาล 52 1 คุณหญิงส้มจีน คลองหลวง
189. พระประทีป ทีปธมฺโม หมอสำราญ 26 1 คุณหญิงส้มจีน คลองหลวง
190. พระอาทิตย์ อธิมุตฺโต โมกกรานต์ 32 1 ตะวันเรือง คลองหลวง
191. พระณัฐพล ญาณสทฺโธ เปรมปรี 25 1 ตะวันเรือง คลองหลวง
192. พระวีรพัฒน์ ธีรภทฺโท ภู่เปี่ยม 23 1 ตะวันเรือง คลองหลวง
193. พระเทพฤทธิ์ กิตฺติภทฺโท ช้างโรจน์ 44 1 ทวีการะอนันต์ คลองหลวง
194. พระกำพล ภูริจิตฺโต ศิริโภคานนท์ 28 1 ทวีการะอนันต์ คลองหลวง
195. พระเฉลิมพร โรจนธมฺโม สามัญแก้ว 25 1 ทวีการะอนันต์ คลองหลวง
196. พระวิรัตน์ กตนาโถ จันทร์ธรรม 59 1 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
197. พระพิเชษฐ์ ผาสุโก หนูสุด 40 1 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
198. พระบรรยงค์ ชยานนฺโท ชื่นคำ 38 1 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
199. พระพิภพ มนาโป สุวรรณชัยเกษม 25 1 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
200. พระเสกสรรค์ โสรโต ศิริบริบูรณ์ 24 1 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
201. พระทศพร วิสุทฺโธ รัตนพันธ์ 22 1 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
202. สามเณรจิรพงศ์ เสริมผล 16 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
203. สามเณรเฉลิมชัย อ่อนเจริญ 16 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
204. สามเณรชัยสิทธิ์ วันตา 15 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
205. สามเณรพิทยาธร เดี่ยวกี่ 15 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
206. สามเณรอนุชา ฤทธิญาณ 14 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
207. สามเณรบุษกล เสาแก้ว 14 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
208. สามเณรอานนท์ ชูเกิด 14 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
209. สามเณรไพรัตน์ น้อยอำไพ 14 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
210. สามเณรธวัชชัย มาเกิด 13 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
211. สามเณรสุรัตฐ์พล มุละสิวะ 13 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
212. สามเณรสหัสวรรษ ศรีภิรมย์ 13 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
213. สามเณรนันทิวา กุลาจันทร์ 13 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
214. สามเณรภาสกร เสนขวัญแก้ว 18 ปัญญานันทาราม คลองหลวง
215. พระสายันต์ ปิยสีโล มาประสพ 37 2 ผลาหาร คลองหลวง
216. พระพิพัฒน์ชัย ชยานนฺโท ปิ่นแก้ว 45 1 ผลาหาร คลองหลวง
217. พระบำรุง กิตฺติปาโล ปัณณะระศรี 41 1 ผลาหาร คลองหลวง
218. พระสุวรรณ สุวณฺโณ วะหาโร 49 3 พระธรรมกาย คลองหลวง
219. พระวรรณธณากรณ์ อภิโรจโน คำดวง 29 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
220. พระศักดิ์เกษม สุรตโน ศรีเมือง 49 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
221. พระอำนวย อุคฺคเตโช จุ่มกลาง 49 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
222. พระสมชาย กิตฺติชโว ชมเชย 46 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
223. พระรัชพล มหาสกฺโก สุขแสวงชัย 40 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
224. พระชาญณรงค์ ญาณวิชฺโช คำทอง 32 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
225. พระใกล้รุ่ง ปุณฺณวโร แจ่มปั้นรักษ์ 28 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
226. พระอนุรักษ์ ภูริปญฺโญ ตฤปอัชฌา 26 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
227. พระเรืองยศ ปุญฺญนาโค ทวีศักดิ์ 24 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
228. พระชยาวิชญ์ วิชฺชาชโย อินทนะ 23 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
229. พระประทีป ทีปวิชฺโช สวยงาม 23 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
230. พระปัญญา ฐานิโย สุข 23 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
231. พระบุญญฤทธิ์ ยสวํโส ชัยดา 22 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
232. พระอิทธิเดช กุสลธโน นิ่มเจริญ 22 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
233. พระวรวิทย์ วิสุทฺธิโก เมืองกุฏเรือ 21 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
234. พระกมล สุทฺธจนฺโท ทองเรือง 20 2 พระธรรมกาย คลองหลวง
235. พระคำภา จนฺทวโร เนาว์พรม 72 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
236. พระคำไล นวรตโน มาลาสาย 64 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
237. พระเฉลิม สีลสุทฺโธ เทียมราช 64 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
238. พระธนบูลย์ สุขมโน พ่วงแตง 62 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
239. พระศักดิ์ชัย โชติปาโล มารุ่งเรือง 62 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
240. พระชาคร คุณจนฺโท เมฆาพร 61 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
241. พระณัฐพงศ์ อาจารสุโภ ขันสาคร 61 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
242. พระสมชาย คณโสภโณ ใจงาม 61 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
243. พระลิขิต ทิตฺตพโล เสนาะจิตร 60 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
244. พระวิรันทร์ ผาติกโร พรประทาน 58 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
245. พระอดิศัย ฌานวํโส นิรัตติศัยกุล 56 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
246. พระธนดล ชยปาโล จตุรพักตร์สกุล 55 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
247. พระนพพร ญาณภทฺโท ถนอมเงิน 55 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
248. พระสมชาย อินฺทโชโต ผโลประการ 55 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
249. พระสมพงษ์ อคฺควํโส พันธุ์ประเสริฐ 55 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
250. พระนิติพัฒน์ ชุติธมฺโม เนียรจิตร์ 54 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
251. พระบุญธรรม อธิปุญฺโญ ธัมมาภิรักษ์กุล 54 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
252. พระพิษณุ สุทฺธปุญฺโญ ศรีสวัสดิ์ 54 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
253. พระชัยธวัช พุทฺธิวฑฺฒโน สุริยากุลพานิช 53 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
254. พระสมัคร จกฺกพนฺโธ เมืองมูล 53 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
255. พระปัญญา อคฺควิชฺโช รักธรรมหรรษา 52 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
256. พระวิถี ธมฺมคุโณ แสงดาวเรือง 52 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
257. พระวารี อคฺคโรจโน สุมิตร 51 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
258. พระชนะ ชยิสฺสโร ธนะสุนทร 50 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
259. พระชวลิต อินฺทสโร บุญญฤทธิ์ 50 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
260. พระฐิติวัฒน์ สุภญาโณ พูลสวัสดิ์ 50 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
261. พระปุณณัตถ์ อุทโย ไกรสรสวัสดิ์ 50 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
262. พระอภิวรรษศ์ ธีรงฺกุโร ศรีสุภักดิ์ 50 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
263. พระอำนาจ อินฺทชโย จงไมตรีพร 50 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
264. พระไพบูลย์ วณฺณปโภ จรลี 49 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
265. พระภูริทัต จินฺตาสโภ จันทร์แก้ว 49 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
266. พระสมศักดิ์ สุวิชฺโช สุขีเกตุ 49 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
267. พระกฤติภณ อินฺทเมโธ สุทธิกนกพร 48 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
268. พระชนวีร์ อตฺตชิโน ทรัพย์สินชัย 48 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
269. พระพศุตม์ วฑฺฒวํโส นิระหานี 48 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
270. พระพิเศก คณสิริโก ศรีโมรา 48 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
271. พระวสันต์ เสฏฺฐวีโร กิจนิมิตร 48 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
272. พระไชยวัฒน์ ปุญฺญพหุโล สุวัชรโกศล 47 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
273. พระกิติศักดิ์ วิชฺชารกฺโข ป้องขันธ์ 46 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
274. พระเกรียงศักดิ์ อตฺถกโร ตั้งศิริเสรีกุล 46 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
275. พระจำเริญ โชติฉนฺโท ชมภูเกษ 46 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
276. พระบุญเสริม พุทฺธิวฑฺฒโน นิยมชื่นเกษม 46 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
277. พระวรพล อคฺคพโล แซ่เบ๊ 46 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
278. พระสันติ คณุตฺตโม บรรจงพัฒนา 46 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
279. พระอาทร ปุณฺณยโส วิวัฒนปฐพี 46 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
280. พระพนม ยติสุโภ จิ้มลิ้ม 45 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
281. พระพิพัฒน์ ถิรวีริโย เหรียญชลานุสาร 45 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
282. พระภาณุพันธ์ ฐานพทฺโธ อุ่นแท่น 45 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
283. พระสาธิต สุภวฑฺฒโน ลิ้มสุวัฒน์ 44 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
284. พระสุชาติ อุตฺตมโชโต ทิมขำ 44 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
285. พระกฤตพัฒน์ เขมธโช เที่ยงดี 43 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
286. พระนริศ ปติฏฺฐลาโภ ลบรอด 43 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
287. พระนิคม กนฺตปุญฺโญ ปิ่นแก้ว 43 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
288. พระชนะมงคล โกวิทชโย ชนทำดี 42 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
289. พระทองพูน คุตฺตมโน วรรณล้อม 42 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
290. พระประธาน จิตฺตสิทฺโธ เศรษฐมาตย์ 42 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
291. พระยุทธสิทธิ์ ถิรสุทฺโธ มินดำ 42 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
292. พระต่อพงษ์ ญาณยุตฺโต หอไตรราค์ 41 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
293. พระฤาชัย เขมานนฺโท จันทวิสา 41 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
294. พระกิตติ อคฺคทีโป ฝ่ายเทศ 40 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
295. พระเขมรินทร์ นนฺทธมฺโม แสนนรินทร์ 40 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
296. พระจรัญ เขมโรจโน จันทราพัตร 40 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
297. พระสุรเชษฐ์ ชยธมฺโม ชำนะไพรี 40 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
298. พระเขียน โชติญาโณ สุขจิตร 39 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
299. พระชาญณรงค์ จารุรตโน เต็มสวาท 39 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
300. พระบุญมี อิทฺธิฐิโต ไพรศาล 39 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
301. พระปัญญา ผาสุวุฑฺโฒ เรืองแจ่ม 39 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
302. พระระพีภัทร์ ขิปฺปปญฺโญ ตาติ๊ดอิน 39 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
303. พระสุชาติ ปุณฺณสุโข ไพรศักดาสกุล 39 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
304. พระอิทธิกร ชุติกโร หนานกุล 39 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
305. พระณัฐจิระ มโนชโย จรัสผาติ 38 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
306. พระณัสนพงศ์ สุภชโย แผนนรินทร์ 38 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
307. พระเด่นชัย วณฺณภทฺโท วรวุฒิทวีกุล 38 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
308. พระทินกร กิจฺจาธโร คำพุฒ 38 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
309. พระไพบูลย์ วรจกฺโก นิยมปัทมะ 38 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
310. พระสิงหราช สุทฺธเตโช สิงหบุญฤทธิ์ 38 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
311. พระกฤษฎาวัฒน์ อธิวฑฺฒโน เขิบสูงเนิน 37 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
312. พระณัฏฐพล วุฑฺฒิวโร เลิศวิทยรัตน์ 37 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
313. พระนราพงศ์ โสภณจนฺโท อาจปรุ 37 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
314. พระปรีชา อคฺคสกฺโก งอยภูธร 37 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
315. พระพีรวัส พหุสฺสุโต เกตุอํ่า 37 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
316. พระสีหราช สุทฺธิวโร พงศ์นภา 37 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
317. พระสุวรรณ์ ฐิตจาโค คืนประคอง 37 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
318. พระอัชนีศักดิ์ โรจนวํโส อุ่นตา 37 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
319. พระกฤษดา กมฺพโล หออัษฎาวุธ 36 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
320. พระนวภณ เขมเชฏฺโฐ ดอนไพร 36 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
321. พระอดิศักดิ์ ฐิตสุโข สุขพันธุ์ถาวร 36 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
322. พระขันติรัก วุฑฺฒิชโย ขันธวุธ 35 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
323. พระทวิท ปสฏฺฐคุโณ สวัสดิ์นที 35 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
324. พระธนัช พลโชโต ยอดมั่น 35 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
325. พระพสิษฐ์ สุลภตฺโถ หนันแดง 35 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
326. พระเล็ก อิทฺธิโรจโน สุวรรณบุผา 35 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
327. พระวสุพล ภทฺทสีโล บุตรโคตร 35 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
328. พระวิศิษฏ์ วํสชโย แกล้วกล้า 35 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
329. พระสิทธิกร สุภวฑฺฒโน พิณพงษ์ 35 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
330. พระเสกสันติ คุณงฺกโร นามบุตร 35 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
331. พระอนุชา ฐิตสจฺโจ สงค์ประเสริฐ 35 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
332. พระธนัท สทฺธาธโน ชูเพ็ชร 34 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
333. พระธนาศักดิ์ ทีปเสฏฺโฐ ศิริสูงเนิน 34 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
334. พระประสิทธิ์ วิจกฺขโณ ช่วยเกื้อ 34 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
335. พระภุชงร์ สจฺจวโร ฟองเนตร 34 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
336. พระศราวุธ โชติปุญฺโญ ฉัตรพัฒนวงศ์ 34 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
337. พระสัญญา ชยากโร นิเวษสาคร 34 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
338. พระสิปปกร สิปฺปชญฺโญ หอมสิน 34 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
339. พระสุวิทย์ ฉนฺทโชโต อุทัยรัศมี 34 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
340. พระณรงค์ชัย ขนฺติสรโณ เลิศธรรมกิตติ 33 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
341. พระรำไพ คุณาโภ เขียวหวาน 33 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
342. พระรุ่งโรจน์ ปริสาสโภ กลีบเมฆ 33 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
343. พระเวียงแก้ว สุเขธิโต สุขผล 33 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
344. พระสมชาติ สมนฺตชโย นักลบ 33 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
345. พระเอนก คณาธาโร กงไกลาศ 33 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
346. พระเกรียงศักดิ์ ณฏฺฐวณฺโณ พินัยกุล 32 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
347. พระจักรวาล อติพโล คุ้มครอง 32 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
348. พระธีร์ จิรญฺชโย ไชยเทพ 32 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
349. พระธีรเดช ทิตฺตวีโร เวชธนากร 32 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
350. พระนพดล คุณาวุโธ ชื่นอารมณ์ 32 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
351. พระวัชรวัฒน์ คุณวฑฺฒโน ขออาศัย 32 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
352. พระวันชัย อิสฺสโร ไวยาวัจกร 32 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
353. พระอุดมศักดิ์ สกฺกปญฺโญ แสงธรรม 32 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
354. พระทรงธรรม วชิรธมฺโม บุญฤทธิ์ 31 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
355. พระพิช ปุญฺญารโม รุจิภัสส์ภากร 31 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
356. พระพิษณุ ปุณฺณาโส แซ่โล้ว 31 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
357. พระษมานันท์ จิรานนฺโท หัสเดชะ 31 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
358. พระธนกร จนฺทวีโร เทียมราช 30 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
359. พระธีระชัย ธีรวโร นุชนารถ 30 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
360. พระธีระศักดิ์ นีติวํโส หีบแก้ว 30 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
361. พระนัฐพล ภทฺรวํโส ศิริวงษ์ 30 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
362. พระมัตตราชัย จนฺทูปโม พรมดวง 30 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
363. พระศราวุฒิ นนฺทสาโร งามนอก 30 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
364. พระอรรณพ อิทฺธิโก มีอยู่ 30 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
365. พระอาณัติ วุฑฺฒิโชโต จันตา 30 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
366. พระณนธวรรษ โกวิทวํโส จันทาพูน 29 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
367. พระณรงค์ เวคชโย รุ่งเรือง 29 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
368. พระทวีป ธิติรตโน โคตวัตร 29 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
369. พระฤทธิพล วุฑฺฒิพนฺโธ อ้วนสิงห์ 29 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
370. พระอาทิตย์ อกฺกโชโต ใจตรง 29 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
371. พระณัฐพล วิทูโร อุดมศิลป์ 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
372. พระเตชิน ชุติพโล สำเภาทอง 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
373. พระนรินทร์ ธมฺมนนฺโท พรมม่วง 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
374. พระบัณฑิต พุทฺธิชาโต ทองสร้อย 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
375. พระพงษ์สรรค์ ภควโร หวนสุริยา 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
376. พระพุทธิพงศ์ วรโชโต เอกวงศ์ 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
377. พระมาโนช อภิวิชฺโช ภารนันท์ 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
378. พระวินัย ธนเสฏฺโฐ ม่วงเพ็ชร 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
379. พระวิษณุ สุจิตฺโต เเซ่เตีย 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
380. พระอนุรักษ์ เตชุตฺตโม ชัยวัตร 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
381. พระอาทิตย์ ปุญฺญภาโค ทองสุวรรณ์ 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
382. พระโอภาส ฌานธโร พุทธพันธ์ 28 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
383. พระชัชวาล สนฺติโชโต โสดามัก 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
384. พระทิฐินันท์ ญาณโสภโณ เครือเปี่ยมเลิศ 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
385. พระเทิดศักดิ์ เตชวฑฺโฒ ดวงศรีแก้ว 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
386. พระวิทวัส อาภสฺสโร จตุเทน 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
387. พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
388. พระศรุติ ปิยวฑฺฒโน วงษ์วิชัย 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
389. พระสัญชัย สณฺหวาโจ คำยอด 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
390. พระสัมพันธ์ วณฺณโชโต ลิดทร 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
391. พระสิทธิศักดิ์ สิทฺธิสกฺโก ชาลี 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
392. พระเสกสรรค์ ชุติเขโม ด้วงสี 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
393. พระอารยะ เตชกิตฺติโก พุ่มพิมล 27 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
394. พระกมล กมโล เติมนิติกุล 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
395. พระเกื้อกูล เขมทตฺโต มาทอ 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
396. พระจุมพล อคฺคสีโล เทียนสุขา 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
397. พระเจษฎา มนุญฺโญ คลังวิเชียร 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
398. พระเณศฆฤกุณช์ ปสิทฺธิโก สิทธิกรพิศุทธิ์ 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
399. พระดนัย ธนวฑฺฒโน วีระชัยรัตนา 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
400. พระตวงศักดิ์ กิจฺจาธโร สุระวดี 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
401. พระธนากร อกฺกคุโณ แก่นเกษ 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
402. พระธวัชชัย ธนสิทฺโธ ปรักเจริญ 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
403. พระธีรยุทธ ธมฺมกิตฺติโก อุ่นจันเงิน 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
404. พระธีรศักดิ์ ธมฺมปุตฺโต อาจวิเชียร 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
405. พระบุญลือ ธมฺมสกฺโก ศรีสุข 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
406. พระปัญญาพร อินฺทภทฺโท ฉ้งทับ 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
407. พระพันธ์พงศ์ อตฺถนนฺโท ฉัตรนันทภรณ์ 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
408. พระภูวเดช สญฺญโม พรหมมะกฤต 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
409. พระมนูญ คุตฺตธมฺโม พันธ์แสน 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
410. พระวิโรจน์ ณฏฺฐจนฺโท แอฤทธิ์ 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
411. พระศีธัช สุสรโณ ระงับโจร 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
412. พระสาธิต คุณธโร สีสุข 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
413. พระสิทธิโชค สิทฺธิยุตฺโต ยุทธนานุกูล 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
414. พระสุชาติ วณฺณธโช ภาระดีไพเราะห์ 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
415. พระอัสนี วรสุทฺโธ จันทร์โท 26 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
416. พระชัยชนะ ติกฺขวิชฺโช มีช้าง 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
417. พระชาญชัย กตพโล สัตยากุมภ์ 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
418. พระนิพนธ์ กนฺตวณฺโณ เกษมสานต์ 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
419. พระพลเดช อภิสมโย ปัจจัยคา 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
420. พระภุมรินทร์ วิชฺชาธโร สังข์ทอง 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
421. พระเล็ก ชาติชญฺโญ สาย 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
422. พระวสันต์ กิตฺติวฑฺโฒ ขาวจันทึก 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
423. พระสุบงกช นิสมฺมกาโร พันธ์คำภา 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
424. พระแสงสุริยา ปุญฺญวโร นามยิ่ง 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
425. พระอาทิตย์ อาทิจฺจเตโช สุวรรณฉลวย 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
426. พระอุทัย อตฺถกาโม ชูเชื้อ 25 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
427. พระกมลกัลย์ วรุตฺตโม วิทิตวโรดม 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
428. พระขวัญชัย กิตฺติเมโธ ตรีรัตน์ 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
429. พระคำรณ ขมานนฺโท โพธิ์เฮียง 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
430. พระฉัตรชัย เมตฺตาสุโช สุรอมรสถิตย์ 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
431. พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
432. พระณัฐพล คุตฺตพโล เพียรทาหนอง 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
433. พระดนุพล จิรชโย ประทินแสงทอง 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
434. พระธีรเมธ รุจิรธมฺโม กันทะสอน 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
435. พระบุญชัย อภินาโค จันทรัมพร 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
436. พระพงษ์ศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
437. พระรุ่งโรจน์ อคฺคเขโม เชิญรัมย์ 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
438. พระวัชระ โสภณปญฺโญ รุ่งเรือง 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
439. พระศุภชัย จิรนนฺโท จันทะเรือง 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
440. พระศุภราชัย สุรสกฺโก ล้วนศรี 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
441. พระสุริยา กิตฺติรตโน บุตตะสีลา 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
442. พระเอกชัย สุนฺทรธมฺโม เงาภู่ทอง 24 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
443. พระกิตติคุณ สมสิทฺโธ แสนนรินทร์ 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
444. พระทวีวัฒน์ ชุติรตโน ศิริแก้วนพคุณ 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
445. พระทศพล ฐิตนาโถ ศรีจวน 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
446. พระธีรรัตน์ จนฺทเสฏฺโฐ ม่วงแดง 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
447. พระนาวิน พฺรหฺมเตโช ช่อรัมย์ 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
448. พระบรรพชา เสฏฐเมโธ แสงลา 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
449. พระพงศกร ขนฺติชาโต ขิงรัมย์ 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
450. พระพีระพงษ์ ทตฺตเขโม แสวงแก้ว 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
451. พระภควัฒน์ กนฺตสุโข สมประเสริฐสุข 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
452. พระภาณุพงศ์ สมฺมาชโย ม่วงทะนัง 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
453. พระภูวฤทธิ์ สุพโล สุวรรณโครธ 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
454. พระมนัสวี ฐิตธมฺโม อารยะนรากูล 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
455. พระยศธร ฉนฺทธโร แปลยาว 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
456. พระวัฒน์ชานนท์ วริทฺธิโก ยงคุณานันท์ 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
457. พระวีระพันธ์ กุลวีโร ยุงต้น 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
458. พระศรัญญู สกฺกธมฺโม เฉลยอาจ 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
459. พระสมศักด์ คุตฺตมงฺคโล บุญผ่อง 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
460. พระสัมปุญโญ สุขกิตฺติโก บุญถึง 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
461. พระสิทธิพร ปิยวโร ยันต์วิเศษ 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
462. พระสุขสันต์ ทีปธมฺโม มิ่งกุละ 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
463. พระสุธาธิต วิชฺชาธโช ยอดขาว 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
464. พระสุรทิน ปุญฺญสฺสโร แซ่ย่อง 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
465. พระเสนีย์ สิกฺขกาโม ทรงจอหอ 23 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
466. พระกำพล วรวฑฺฒโน อิสสระ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
467. พระไกรวุฒิ มุทุจิตฺโต ริจิรวนิช 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
468. พระเฉลิมชัย ชยเสฏฺโฐ ประจงการ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
469. พระชาญชัย กุลเชฏฺโฐ สุวรรณจันทร์ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
470. พระฐานุศักดิ์ สีลธโร สินอนันต์ตระกูล 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
471. พระธีระพล ฐิตวํโส งามเกียรติทรัพย์ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
472. พระนรินทร กิตฺติสาโร ก้อนเงิน 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
473. พระปัญญาวี อติเมโธ พรหมเจริญ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
474. พระพงศกร ปญฺญาธโน แก้วลังการ์ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
475. พระพงษ์สิทธิ์ ปสุตธมฺโม สิโรราบ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
476. พระพเยาว์ ชุติเขโม จ๋าพิมาย 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
477. พระพสธร เขมธโร เลิศเศวตวงศ์ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
478. พระวชิรวิชญ์ ปวรวํโส หวังวิวัฒน์ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
479. พระวนัสบดี เตชโสตฺถิโก สง่าญาติ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
480. พระวรวิทย์ เนปกฺโก วงษ์ภักดี 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
481. พระสมคิด กุสลธโร ทรัพย์หนุน 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
482. พระสิทธิพล โชติธโร ธิติโชติรส 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
483. พระสุริยะ ขนฺติสรโณ สร้อยนาค 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
484. พระอธิวัฒน์ อุปฺปโล นามวิชา 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
485. พระเอกวิทย์ นาถวิชฺโช ม่วงนาวงษ์ 22 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
486. พระเฉลิมชัย ชยาสโภ ฉลอมศรี 21 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
487. พระผาเหล็ก ยติสกฺโก สีเครือดง 21 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
488. พระพีรวัส จิตฺตวโร กีรติดำเกิงสกุล 21 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
489. พระพุฒิพงษ์ ธมฺมฐิโต ชาญชำนิ 21 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
490. พระสราวุฒิ จิรปุญฺโญ สุขุมลจันทร์ 21 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
491. พระสิริศักดิ์ อคฺคกิตฺติโก ท่าโทม 21 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
492. พระอนุวัฒน์ วิสฺสุโต พันธมาศ 21 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
493. พระเอกราช เตชโสภโณ โสภี 21 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
494. พระกฤตสร กิตฺติมงฺคโล วงศาโรจน์ 20 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
495. พระชนันธร คุตฺตเตโช พูลพิมมะ 20 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
496. พระณรงค์ศักดิ์ อมรวํโส ศรีทองจ้อย 20 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
497. พระนฤพล ขนฺติวฑฺโฒ ประสิทธิเขตกิจ 20 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
498. พระโยชิโค๊ะอุ โฆสโก กาตายาม่า 20 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
499. พระวัชระ ชยโรจโน กระมนกลาง 20 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
500. พระสรัล ปญฺญุตฺตโม นาราช 20 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
501. พระโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ 20 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
502. พระอนุชา อติสกฺโก เยาว์สูงเนิน 20 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
503. พระอานันท์ ญาณานนฺโท ด่านปรีชา 20 1 พระธรรมกาย คลองหลวง
504. สามเณรประพันธ์ อ่อนช้อยสกุล 19 พระธรรมกาย คลองหลวง
505. สามเณรยศนันท์ บวรสมสฤษดิ์ 19 พระธรรมกาย คลองหลวง
506. สามเณรอภัย กะสวย 19 พระธรรมกาย คลองหลวง
507. สามเณรรัตนพล ท่าโทม 18 พระธรรมกาย คลองหลวง
508. สามเณรปรัชญา โทราช 17 พระธรรมกาย คลองหลวง
509. สามเณรลำเงิน สุวรรณวงศ์ 17 พระธรรมกาย คลองหลวง
510. สามเณรธนพล เจริญพล 16 พระธรรมกาย คลองหลวง
511. สามเณรอภิสิทธิ์ สัมพันธ์พานิช 16 พระธรรมกาย คลองหลวง
512. สามเณรอำนาจ บุญโสภา 16 พระธรรมกาย คลองหลวง
513. สามเณรเอกนรินทร์ วิลาพัง 16 พระธรรมกาย คลองหลวง
514. สาเณรภควัฒน์ จันทร์แรม 15 พระธรรมกาย คลองหลวง
515. สามเณรทักษ์ดนัย ลูกอิน 15 พระธรรมกาย คลองหลวง
516. สามเณรธวัชชัย คงปรีดา 15 พระธรรมกาย คลองหลวง
517. สามเณรภูริช เรือนมา 15 พระธรรมกาย คลองหลวง
518. สามเณรวุฒินันท์ เครือศรี 15 พระธรรมกาย คลองหลวง
519. สามเณรอภิวัฒน์ ครองยุติ 15 พระธรรมกาย คลองหลวง
520. สามเณรอุทัย ชาชำนาญ 15 พระธรรมกาย คลองหลวง
521. สามเณรกิตติพงษ์ ปัญญาวงศ์ 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
522. สามเณรคมสัน ถึงเนียม 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
523. สามเณรธนบดี ปัญญาดี 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
524. สามเณรปรเมษฐ์ อ่วมสุข 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
525. สามเณรปวัน ศรีนวล 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
526. สามเณรพนม วรรณประเสริฐ 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
527. สามเณรรุ่งสุวรรณ พันธ์วิไล 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
528. สามเณรลิขิต พรมแดง 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
529. สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
530. สามเณรวันเฉลิม สำเริงศิลป์ 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
531. สามเณรศุภลักษณ์ บุรีขันธ์ 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
532. สามเณรสิทธิชาติ บุญนำ 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
533. สามเณรสุโท มานุ่ม 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
534. สามเณรสุเมธ เนียมกลาง 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
535. สามเณรอรรถชัย แย้มเยื้อน 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
536. สามเณรอัษฎาวุธ ก๊กตระกูล 14 พระธรรมกาย คลองหลวง
537. สาเณรอภิสิทธิ์ เกิดท้วม 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
538. สามเณรกล้าตะวัน พุ่มไสว 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
539. สามเณรคงศักดิ์ สุกใส 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
540. สามเณรณรงค์ศักดิ์ อินทจันทร์ 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
541. สามเณรณัฐวนนท์ แสนสิริวัฒนกุล 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
542. สามเณรตะวัน พุทธรักษา 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
543. สามเณรทรงพล แต่งทรัพย์ 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
544. สามเณรทวีโชค ธิติธรรมนาคกุล 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
545. สามเณรเทพประทาน ปัดกะถัง 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
546. สามเณรธนกร ครุฑอ่ำ 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
547. สามเณรธนพล เฉิน 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
548. สามเณรธนวัฒน์ นาทาม 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
549. สามเณรธรรมนูญ เลวัน 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
550. สามเณรนฤเบศน์ ส่งประสาทศิลป์ 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
551. สามเณรประสิทธ์ นามประสพ 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
552. สามเณรไพโรจน์ กุรกนก 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
553. สามเณรภาณุพงศ์ ธรรมรังษี 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
554. สามเณรยศกร สายสุข 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
555. สามเณรวรกร ศรีภานุมาต 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
556. สามเณรวรรธนัย แรงคง 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
557. สามเณรวรวิทย์ สัมสาย 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
558. สามเณรวรวุฒิ พุทธรรม 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
559. สามเณรศุภากร หิรัญศรี 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
560. สามเณรสาธิต แก้วอินชัย 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
561. สามเณรหมี อายี 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
562. สามเณรอดิเทพ วิภาสพาณิชกุล 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
563. สามเณรอนิรุทธิ์ เต๋จ๊ะ 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
564. สามเณรอัครเดช บุญกอง 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
565. สามเณรอิทธิพัทธ์ วรวุฒิพิมพา 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
566. สามเณรเอกพงษ์ พุ่มพวง 13 พระธรรมกาย คลองหลวง
567. สามเณรจิรายุ ทรัพย์โภคา 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
568. สามเณรณัฐดนัย เจริญศรี 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
569. สามเณรณัฐพงษ์ สาสุข 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
570. สามเณรธนดล ปิ่นแดง 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
571. สามเณรธีรภัทร์ จันทร์สระน้อย 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
572. สามเณรธีรภัทร์ จำปาพันธ์ 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
573. สามเณรนุวัฒน์ ดวงแสนจันทร์ 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
574. สามเณรวุฒิพงษ์ โค้ววิสัย 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
575. สามเณรศหัศวรรต เอี่ยมสง่า 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
576. สามเณรสุรเชษฐ์ วรโชติวนาไพร 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
577. สามเณรหงษ์ทอง ไชยศรี 12 พระธรรมกาย คลองหลวง
578. พระสุพรรณ ฐิตสทฺโธ กันสมาน 32 1 เพิ่มทาน คลองหลวง
579. พระสุริยา จิรตฺถิโก บุตรวงศ์ 27 1 เพิ่มทาน คลองหลวง
580. พระจักรพันธ์ อธิมุตฺโต นาเมือง 21 1 เพิ่มทาน คลองหลวง
581. พระประดิษฐ์ กนฺตวณฺโณ ยิ้มละมัย 40 2 มูลเหล็ก คลองหลวง
582. พระสันติ สุจิณฺโณ อินสงค์ 27 1 ศิริจันทาราม คลองหลวง
583. พระนิเวช โชติโย ชาหา 51 2 สว่างภพ คลองหลวง
584. พระสมชาย ปิยากโร สนามน้อย 38 2 สว่างภพ คลองหลวง
585. พระเผดิม กนฺตวีโร ยิ้มสาย 59 1 สว่างภพ คลองหลวง
586. พระธนภัทร์ จนฺโทภาโส เพ็งสำเภา 24 1 สว่างภพ คลองหลวง
587. พระประพนธ์ ชาตวีโร สุดใจ 31 1 สว่างภพ คลองหลวง
588. พระจิระพงศ์ ธีรปญฺโญ แดงธรรมชาติ 25 1 สว่างภพ คลองหลวง
589. พระกานตพงศ์ ถามพโล สุจจิตราพร 56 1 แสวงสามัคคีธรรม คลองหลวง
590. พระไพริน ธมฺมสโร ปรีเอี่ยม 29 1 แสวงสามัคคีธรรม คลองหลวง
591. พระชัชชัย ฐานุตฺตโร เชิดชู 22 1 แสวงสามัคคีธรรม คลองหลวง
592. พระรงค์รักษ์ ฐานกโร คำพยอม 20 1 แสวงสามัคคีธรรม คลองหลวง
593. พระวิทยา อติวีโร มหกวี 32 1 หัตถสารเกษตร คลองหลวง
594. พระสมใจ อธิฏฺฐาโน มีเฉย 24 1 หัตถสารเกษตร คลองหลวง
595. พระนวพงษ์ สมาหิโต บำรุงพงษ์ 23 1 หัตถสารเกษตร คลองหลวง
596. พระวีรวัฒน์ ติสฺสโร ชาตนัย 21 1 หัตถสารเกษตร คลองหลวง
597. พระชัยเชษฐ์ นาควโร ปานศรี 21 1 หัตถสารเกษตร คลองหลวง
598. พระปฐมพงษ์ ปสาโท พลายชัยศรี 21 1 หัตถสารเกษตร คลองหลวง
599. พระวิทวัส ปรกฺกโม ขันท่าจีน 20 1 หัตถสารเกษตร คลองหลวง
600. พระมานิตย์ กตธมฺโม ขวัญเมือง 34 1 หว่านบุญ คลองหลวง
601. พระอัครวัฒน์ ยสินฺโท ยัสพันธุ์ 34 1 หว่านบุญ คลองหลวง
602. พระพงษ์เพชร ญาณวีโร กุญชรโตชิ 29 1 หว่านบุญ คลองหลวง
603. พระวินชัย ฉนฺทธมฺโม ลั่มเหลือ 28 1 หว่านบุญ คลองหลวง
604. พระเอกพล ญาณพโล หะจางกูล 25 1 หว่านบุญ คลองหลวง
605. พระวัชระ ปภากโร อรุณแจ้ง 23 1 หว่านบุญ คลองหลวง
606. พระนพรัตน์ นรินฺโท ผิวผลาผล 22 1 หว่านบุญ คลองหลวง
607. พระนิมิต ติกฺขวีโร นักฟ้อน 21 1 หว่านบุญ คลองหลวง
608. พระปรัชญา ญาณวโร โป๊ะแก้ว 20 1 หว่านบุญ คลองหลวง
609. พระสิทธินนท์ หาสธมฺโม น้อยนาค 20 1 หว่านบุญ คลองหลวง
610. พระพงศกร คุณวีโร สุขสำราญ 20 1 หว่านบุญ คลองหลวง
611. พระอินทรีย์ ปญฺญาทีโป ศรีสุข 23 1 อู่ข้าว คลองหลวง
612. พระรัฐพงษ์ มหาวีโร แก่นภิรมย์ 21 1 อู่ข้าว คลองหลวง
613. พระจรัญ ถาวโร ภาคาเนตร 23 1 อู่ข้าว คลองหลวง
614. พระสุเทพ นนฺทิมุตฺโต ส่วนบุญ 51 1 กลางคลองสี่ ลำลูกกา
615. พระสุรเสกข์ ปโยโค พุ่มด้วง 29 1 กลางคลองสี่ ลำลูกกา
616. พระปัญญา กิตฺติวณฺโณ บุญสนอง 28 1 กลางคลองสี่ ลำลูกกา
617. พระคณาธิป สุเมธโส ช่างหลอม 27 1 กลางคลองสี่ ลำลูกกา
618. พระมนัสพันธ์ โชติญาโณ นิยมจันทร์ 21 1 กลางคลองสี่ ลำลูกกา
619. พระสุรศักดิ์ สุรปญฺโญ แก้วจันทรา 23 1 เกตุประภา ลำลูกกา
620. พระประสงค์ ธมฺมจาโร สุขอร่าม 23 1 เกตุประภา ลำลูกกา
621. พระพงษ์ศักดิ์ พุทฺธธมฺโม สุวรรณแสง 25 1 คลองชัน ลำลูกกา
622. พระณัฐวุฒิ ถิรปญฺโญ พริ้งพร้อมสง 26 1 คลองชัน ลำลูกกา
623. พระคมสันต์ โชติวโร ยะรังวงษ์ 23 1 คลองชัน ลำลูกกา
624. พระอดิศักดิ์ อภิปุญฺโญ เพ็ชรล้อมทอง 22 1 คลองชัน ลำลูกกา
625. พระศักดิ์สิทธิ์ สิทธิสุทฺโธ มาศรี 21 1 คลองชัน ลำลูกกา
626. พระจักริน สนฺตจิตโต กลิ่นระรวย 20 1 แจ้งลำหิน ลำลูกกา
627. พระชาญณรงค์ อภิวณฺโณ โรจนกสิกิจ 21 1 แจ้งลำหิน ลำลูกกา
628. พระชลทิตย์ ชุติปญฺโญ เพ็งสว่าง 21 1 ดอนใหญ่ ลาลูกกา
629. พระอมรเทพ มหาคุโณ พีชนะ 23 1 ดอนใหญ่ ลาลูกกา
630. พระชัยวัช โชติโก สกุณาลัย 30 2 ทศทิศาราม ลำลูกกา
631. พระอภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน จิตร์รัก 22 1 ทศทิศาราม ลำลูกกา
632. พระอนุสรณ์ เขมปญฺโญ แย้มสวน 22 1 ทศทิศาราม ลำลูกกา
633. พระวิรัตน์ อธิฏฺฐาโน แจ่มใส 54 1 ทำเลทอง ลำลูกกา
634. พระนัฐพงษ์ กุลวฑฺฒโน สอนน้อย 22 1 ทำเลทอง ลำลูกกา
635. พระรัฐศักดิ์ รวิวํโส ภู่ทอง 21 1 ทำเลทอง ลำลูกกา
636. พระวิชิต สิริมงฺคโล ทับเปีย 51 3 ธัญญะผล ลำลูกกา
637. พระวิทยา อธิปญฺโญ สายแก้ว 22 1 ธัญญะผล ลำลูกกา
638. พระธันวา เขมวีโร ภู่เพ็ชร 21 1 ธัญญะผล ลำลูกกา
639. พระพิสิฐ สุทฺธมโน ไวยคีรี 21 1 ธัญญะผล ลำลูกกา
640. พระจตุรงค์ จารุธมฺโม อิศรางกูร ณ อยุธยา 23 1 ธัญญะผล ลำลูกกา
641. พระพารุพัฒน์ ฐิตปุญฺโญ ยิ่งวัชรธนพงษ์ 34 1 ธัญญะผล ลำลูกกา
642. พระอำนาจ มหพฺพโล บุญใหญ่ 30 1 ธัญญะผล ลำลูกกา
643. พระสงกรานต์ วรธมฺโม อรุณศรี 33 1 ประชุมราษฎร์ ลำลูกกา
644. พระพรชัย จนฺทโก ชูพรรคพานิช 26 1 ประยูรธรรมาราม ลำลูกกา
645. พระกิตติคุณ สิรินฺธโร ชินบุตร 22 1 ป่าจิตตภาวนา ลำลูกกา
646. พระสกุล ผาสุโก อุดล 41 3 ป่าจิตตภาวนา ลำลูกกา
647. พระสันทัด วรธมฺโม กงแก้ว 26 1 ป่าจิตตภาวนา ลำลูกกา
648. พระศุกรินทร์ อคฺคอินฺโท บุตรราช 24 1 ป่าเจริญราช ลำลูกกา
649. พระอลงกรณ์ อคฺคกาโร ทรงทองคำ 26 1 ป่าเจริญราช ลำลูกกา
650. พระพชรพล จนฺทสโร อุดมธรรมกุล 25 1 ป่าเจริญราช ลำลูกกา
651. พระอนุรักษ์ ชุติทินฺโน ทองนพรัตน์ 20 1 พิรุณศาสตร์ ลำลูกกา
652. พระเทพรส โชติทินฺโน อินทวัตร 22 1 พิรุณศาสตร์ ลำลูกกา
653. พระสรศักดิ์ สุภาจาโร ภู่ถาวร 24 1 พิรุณศาสตร์ ลำลูกกา
654. พระอนุชา คุณากโร ฤทธิ์วงศ์ 33 1 พืชอุดม ลำลูกกา
655. พระธีรเมธ ฐิตคุโณ เดชกังวาล 23 1 พืชอุดม ลำลูกกา
656. พระอานนท์ อานนฺโท จันทร์เจริญ 23 1 พืชอุดม ลำลูกกา
657. พระสาธิต สุธีโร พันสนิท 33 2 โพสพผลเจริญ ลำลูกกา
658. พระวีระยุทธ รกฺขิโต แก้วเหลี่ยม 50 1 โพสพผลเจริญ ลำลูกกา
659. พระสุเวทย์ ฐิตญาโณ สิริแท่นเทียน 41 1 โพสพผลเจริญ ลำลูกกา
660. พระศรัณยู ปภาธโร ชนะมะ 32 1 โพสพผลเจริญ ลำลูกกา
661. พระรัฐธนากรณ์ ถิรธมฺโม ยศเรืองศักดิ์ 24 1 โพสพผลเจริญ ลำลูกกา
662. พระไตรภพ ปิยธมฺโม กุลวาทะศิลป์วงศ์ 22 1 โพสพผลเจริญ ลำลูกกา
663. พระปัญญานนท์ สุตธมฺโม ทองบุ 23 1 ราษฎร์ศรัทธาราม ลำลูกกา
664. พระศิริชัย ถิรญาโณ พุ่มจันทร์ 54 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
665. พระจ.อ.วันเฉลิม วิสุทฺธิสาโร นาอ้น 32 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
666. พระบุญพิทักษ์ ปริปุณฺโณ สว่างโรจน์ 31 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
667. พระวีระศักดิ์ กตธมฺโม ยอดแก้ว 30 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
668. พระพ.อ.ต.ทรงธรรม กิตฺติภทฺโท บุญยะกา 30 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
669. พระจ.ต.ขจรยศ ขนฺติวโร ชาติวัฒนสุคนธ์ 28 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
670. พระธวัชชัย ทินฺนวโร สร้อยเพชร 27 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
671. พระณัฐพล กิตฺติคุโณ สอนเนย 27 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
672. พระจ.ท.วรพล กิตฺติโก สุขประเสริฐ 26 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
673. พระสาวิช สุภทฺโท โมกขะสมิต 25 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
674. พระจ.ท.โอมองค์ ปสนฺโน วีระพลิน 25 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
675. พระฑศพล กิตฺติญาโณ แก้วงาม 25 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
676. พระพิพัฒน์ สุมโน ทรัพย์ทวีวัง 24 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
677. พระกรกฎ โสภโณ เหลืองสวัสดิ์ 21 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
678. พระวัชระ ติสาโร อ้นศรี 21 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
679. พระประดับพันธ์ ถิรปญฺโญ พิบูลสุข 21 1 ลาดสนุ่น ลำลูกกา
680. พระธนากร ธมฺมโรจโน จันทร์สคราญ 46 3 ลานนา ลาลูกกา
681. พระอัมพร วรญาโณ พรมสวัสดิ์ 46 2 ลานนา ลาลูกกา
682. พระเอก เอกวิริโย เงาภู่ทอง 38 2 ลานนา ลาลูกกา
683. พระสมคิด สมจิตฺโต ไทยวงษ์ 45 1 ลานนา ลาลูกกา
684. พระทนงศักดิ์ ปคุโณ บุญฝัก 30 2 สายไหม ลำลูกกา
685. พระศักดิ์ชัย สุรปญฺโญ ชิมสมบูรณ์ 25 2 สายไหม ลำลูกกา
686. พระอิทธิพล ธีรวโร นิลศิริ 23 2 สายไหม ลำลูกกา
687. พระจุลศักดิ์ ธนปาโล นิลเนตร 23 2 สายไหม ลำลูกกา
688. พระดำรง สุตธโร สืบมาก 58 1 สายไหม ลำลูกกา
689. พระพันธ์ยศ กมโล ปัญญาประดิษฐ์ 42 1 สายไหม ลำลูกกา
690. พระสรเดช อมโร เกษสุวรรณ 39 1 สายไหม ลำลูกกา
691. พระธีรยุทธ ธมฺมธีโร สุมานัส 34 1 สายไหม ลำลูกกา
692. พระทองเกต อติพโล กำลังมาก 31 1 สายไหม ลำลูกกา
693. พระปรีชา ฐิตเมโธ สุภาศิระมนัส 27 1 สายไหม ลำลูกกา
694. พระวัชรวีร์ ปิยสีโล รัตนศิลป์ 26 1 สายไหม ลำลูกกา
695. พระสำเริง ปิยวณฺโณ ทำแม่น 26 1 สายไหม ลำลูกกา
696. พระกิตติชัย กิตฺติมงฺคโล ปึงวัฒนา 25 1 สายไหม ลำลูกกา
697. พระบัญชา มหาปุญโญ ใจหาย 23 1 สายไหม ลำลูกกา
698. พระบรรณวิทิต ฐานุตฺตโร พัทวี 22 1 สายไหม ลำลูกกา
699. พระปิยะพล ชินวโร ลิ้มเจริญ 22 1 สายไหม ลำลูกกา
700. พระอนันต์ ขนฺติวโร ศรีประเทือง 22 1 สายไหม ลำลูกกา
701. พระสุรศักดิ์ จกฺกวโร แย้มโคกสูง 21 1 สายไหม ลำลูกกา
702. พระธนาวรรณ ธมฺมิโก มุขวิลัย 21 1 สายไหม ลำลูกกา
703. พระขจรเพชร จนฺทธมฺโม อยู่คง 21 1 สายไหม ลำลูกกา
704. สามเณรจิรายุทธ บุญธรรม 18 สายไหม ลำลูกกา
705. สามเณรวรุฒ รุ่งรักษา 13 สายไหม ลำลูกกา
706. พระวิจักขณ์ อนาลโย จรีศรี 70 1 โสภณาราม ลำลูกกา
707. พระกุนป่าย วิสารโท รตินันทัชพร 42 5 ใหม่คลองเจ็ด ลำลูกกา
708. พระมงคล วรมงฺคโล บุญรอด 23 2 อดิศร ลำลูกกา
709. พระสมหวัง ฉนฺทสุทฺโธ สุนทรชัย 61 1 อดิศร ลำลูกกา
710. พระจิตรกร ธมฺมปาโล ทองนพคุณ 21 1 อดิศร ลำลูกกา
711. พระวราวัฒน์ กิตฺติวุฒฺโฑ เจริญศักดิ์ 40 1 เขียนเขต ธัญบุรี
712. พระภาณุภณ สิริภทฺโท เตชะศิรภัทร์ 23 1 เขียนเขต ธัญบุรี
713. พระรุ่งโรจน์ เขมรตโน วงค์แก้ว 20 1 เขียนเขต ธัญบุรี
714. พระมัยฤทธิ์ ฐานปุญฺโญ วิปรศิลป์ 35 1 เขียนเขต ธัญบุรี
715. พระบุรินทร์ ปุญฺญวโร แต้ยินดี 25 1 เขียนเขต ธัญบุรี
716. พระวิศรุต ธมฺมวโร อินทร์ประเสริฐ 23 1 เขียนเขต ธัญบุรี
717. พระธวัชชัย ธมฺมสิริ ศิริพัฒนพงษ์ 31 1 เขียนเขต ธัญบุรี
718. พระยิ่งใหญ่ จิตฺตสํวโร ทาคำรอด 26 1 เขียนเขต ธัญบุรี
719. พระนพนันทน์ ฐานวโร ศรีชมภู 22 1 เขียนเขต ธัญบุรี
720. พระชานนท์ ฐิตญาโณ บัวสะเกษ 23 1 เขียนเขต ธัญบุรี
721. พระไกรภพ ฐิตญาโณ กาญจนแก้ว 25 1 เขียนเขต ธัญบุรี
722. พระกิตติพล สนฺตจิตฺโต การัญชกุล 37 1 เขียนเขต ธัญบุรี
723. สามเณรเสกสรร เลิศเวียง 18 เขียนเขต ธัญบุรี
724. สามเณรธัญจิราพัชร กิตติเกียรติคุณ 14 เขียนเขต ธัญบุรี
725. สามเณรศิริศักดิ์ อินร์ภิรมย์ 13 เขียนเขต ธัญบุรี
726. พระอังกฤษ ธมฺมกาโม กรานแหยม 20 1 ขุมแก้ว ธัญบุรี
727. พระสงกรานต์ พทฺธธมฺโม เพ็งบุญทัศน์ 30 1 ขุมแก้ว ธัญบุรี
728. พระธงชัย ธีรโชโต ทวีเงิน 21 1 คลองหนึ่ง ธัญบุรี
729. พระสัญชัย สนฺติโก สีทอง 23 1 คลองหนึ่ง ธัญบุรี
730. พระเอกธวัช ญาณธีโร มิสา 21 1 คลองหนึ่ง ธัญบุรี
731. พระชายทิตย์ อิสสโร เดือน 27 6 จันทรสุข ธัญบุรี
732. พระคำจันทร์ ทสน (Thazana) แสงทะ 25 4 จันทรสุข ธัญบุรี
733. พระทุนแรง วุปฺป แสงใส 22 1 จันทรสุข ธัญบุรี
734. สามเณรวันใส หนุ่มคำ 19 จันทรสุข ธัญบุรี
735. พระพงษ์ศักดิ์ ฐิตวํโส บุญราช 28 1 นาบุญ ธัญบุรี
736. พระภูษิต จรณธมฺโม สุขเสมอ 21 1 นาบุญ ธัญบุรี
737. พระเปี๊ยก อนุภทฺโท จันทร์แก้ว 41 1 นาบุญ ธัญบุรี
738. พระนรินทร์ธร กิตฺติธโร ตรีโอสถ 29 1 นาบุญ ธัญบุรี
739. พระไพทูลย์ จิรสุโภ ตันเฉลิมชัย 22 1 นาบุญ ธัญบุรี
740. พระบุณยกร ปญฺญาวโร จันทร์แบน 25 1 นาบุญ ธัญบุรี
741. พระภาวัต ภูริทตฺโต รักษ์ธรรม 31 1 แสงสรรค์ ธัญบุรี
742. พระวีระ วิสุทฺธสีโล เพชรบริสุทธิ์ 29 1 แสงสรรค์ ธัญบุรี
743. พระเล็ก โสภณคุโณ นาแพง 29 1 แสงสรรค์ ธัญบุรี
744. พระชาคริต ชาคโร ยุคันธร 23 1 แสงสรรค์ ธัญบุรี
745. พระอภิรมย์ อภิญาโณ สุขสมโภชน์ 22 1 แสงสรรค์ ธัญบุรี
746. พระสะอาด สีลสาโร เสี่ยงบุญ 53 1 อัยยิการาม ธัญบุรี
747. พระณัฐวุฒิ วาริณีปุตฺโต เมืองสง่า 20 1 จตุพิธวราวาส หนองเสือ
748. พระธนะชัย ธนชโย สำราญราษฎร์ 26 1 จตุพิธวราวาส หนองเสือ
749. พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน แจ้งสว่าง 21 1 จตุพิธวราวาส หนองเสือ
750. พระประวิทย์ ปิตธมฺโม มีอุสาห์ 24 1 จตุพิธวราวาส หนองเสือ
751. พระวินัย กิตฺติโสภโณ สงวนบุญ 50 1 นพรัตนาราม หนองเสือ
752. พระศิริพจน์ สุตธมฺโม เห็นงาม 42 1 ปทุมนายก หนองเสือ
753. พระนันทพล รตนญาโณ สระบุรินทร์ 25 1 ปทุมนายก หนองเสือ
754. พระวรวุฒิ โฆสกาโม ไพฑรูย์ 23 1 ปทุมนายก หนองเสือ
755. พระศรีเมือง พุทฺธญาโณ โคกิฬา 21 1 ปทุมนายก หนองเสือ
756. พระจิรยุทธ์ คมฺภีรปญฺโญ อ่อนศรีชัย 21 1 ปทุมนายก หนองเสือ
757. พระไกรสร เขมปญฺโญ แซ่เอี้ยว 20 1 ปทุมนายก หนองเสือ
758. พระอัมรินทร์ ฐานุตโร ชื่นบรรจงสิน 31 1 คลองเก้า หนองเสือ
759. พระธงชัย สมาจาโร สิทธิเลิศ 29 1 คลองเก้า หนองเสือ
760. พระเกรียงไกร เขมจาโร รุกขเจริญ 25 1 คลองเก้า หนองเสือ
761. พระสุรินทร์ สุภาโส สุจิภิญโญ 50 2 จุฬาจินดาราม หนองเสือ
762. พระรังสรรค์ ธมฺมปาโล กล่อมบาง 31 1 บึงบอน หนองเสือ
763. พระชยธร อุทาโน เบี้ยทอง 25 1 สุขปุณฑริการาม หนองเสือ
764. พระสุกฤษฎ์ มหาวีโร นิลเพชร 24 1 สุขปุณฑริการาม หนองเสือ
765. พระโอภาส ปภาโส ลิ้มเรืองอนันท์ 24 1 สุขปุณฑริการาม หนองเสือ
766. พระเกียรติศักดิ์ มหาปุญฺโญ ป้อมเจา 21 1 สุขปุณฑริการาม หนองเสือ
767. พระกรัน นริสฺสโร บุญเจือ 31 1 สุขปุณฑริการาม หนองเสือ
768. พระปัญญา โชติกโร เพ็งทะลา 25 1 สอนดีศรีเจริญ หนองเสือ
769. พระสุริยา ปริชาโน เณรเถื่อน 22 1 สอนดีศรีเจริญ หนองเสือ
770. พระโอฬาร สิรินฺธโร มีสัง 24 1 เจริญบุญ หนองเสือ
771. พระจรักกฤษ กุสลนนฺโท เขียววงศ์ใหญ่ 23 1 เจริญบุญ หนองเสือ
772. พระศราวุธ สุธมฺโม ศรีครามน้อย 26 1 บึงบาประภาสะวัต หนองเสือ
773. พระยุทธนา ธมฺมวิริโย เอ่ยมอนงค์ 24 1 บึงบาประภาสะวัต หนองเสือ
774. พระบำรุง สุธมฺโม แหวนเงิน 43 2 โปรยฝน หนองเสือ
775. พระธนาวุฒิ ธมฺมกาโม ไตรปิฎก 24 1 ราษฎรบำรุง หนองเสือ
776. พระสกล จิตฺตคุตฺโต ตังสดาล 36 1 ราษฎรบำรุง หนองเสือ
777. พระสุรศักดิ์ ปภสฺสโร เกตุแก้ว 26 1 แสงมณี หนองเสือ

รับรองตามนี้
(พระราชโมลี)
รองเจ้าคณะภาค ๑
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕