ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค ๑๖ (ธ)

ส่งสอบ ๑,๔๑๒ คน ขาดสอบ ๔๖๖ คน คงสอบ ๙๔๖ คน สอบได้ ๔๙๑ คน สอบตก ๔๕๕ คน (๕๑.๙๐%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
นศ ๖๖๕๕/๐๐๐๑ นางสาวรัชฎาภรณ์ แก้งงาม 21 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๐๒ นางสาวกิตติมา เพ็ชรพัฒน์ 21 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๐๓ นางโสภิตา สังคหะ 55 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๐๔ นางอมรกานต์ สมสิ้น 30 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๐๕ ด.ต.สำราญ นวลประจักษ์ 44 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๐๖ นางนุชนารถ ช่วยอุปการ 30 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๐๗ นายศุกรม กลางถิ่น 46 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๐๘ ด.ต.พิพัฒน์ ปัจฉิมพิหงค์ 44 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๐๙ ด.ต.วรเมธ เหรียญไกร 44 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๑๐ นางสาววันวิสา ศรีจันทร์อ่อน 22 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๑๑ นางวัชรี ฉิมภักดี 42 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๑๒ นางสาวสุธิดา สายเพชร 15 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๑๓ เด็กหญิงรุ่งนภา หนูตะพงศ์ 14 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๑๔ นางสาวอัจฉรา รอดสุข 26 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๑๕ นายภูมิเดช ภู่ไพรัช 15 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๑๖ นายวศิน สุขศรี 15 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๑๗ นางสาวกัลยรัตน์ สุวรรณ์ 15 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๑๘ นางสาวสุดารัตน์ บัวบุญ 15 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๑๙ นางสาวอทิตยา สมบูรณ์ 15 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๒๐ เด็กหญิงชนิกานต์ เมฆาระ 14 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๒๑ เด็กหญิงชนิสรา แก้วอัมพร 14 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๒๒ เด็กหญิงนาตยา เอื้อจริยกุล 14 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๒๓ นางสาวพัชรี เหล็กเพ็ชร 15 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๒๔ เด็กหญิงปิยปาตี หมู่หมื่นศรี 13 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๒๕ เด็กหญิงจิราพร สมุทรสาร 12 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๒๖ เด็กหญิงมัฐิกานต์ จันทิปะ 12 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๒๗ เด็กหญิงเบญจวรรณ วิชัยพล 12 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๒๘ เด็กหญิงรงรอง วิเชียรรัตน์ 14 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๒๙ เด็กหญิงปัญรุจา ขาวเผือก 14 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๓๐ นายณัฐภัทร ถาวรจักร์ 15 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๓๑ นางสาวขจิต บุญประดิษฐ 35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๓๒ นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๓๓ นางสาวกุสาวดี สุชาติพงศ์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๓๔ นางสาวเกสุดา จันทา 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๓๕ นางสาวจีระนันท์ แก้วขุนทอง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๓๖ นางสาวจุฑาพร รอดเนียม 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๓๗ นางสาวชลธิดา ไชยพลู 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๓๘ นางสาวณัฐกานต์ แก้วประดิษฐ์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๓๙ นางสาวธิดารัตน์ มณีรัตน์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๔๐ นางสาวปนิดา เนียมขาว 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๔๑ นางสาวปรียานุช อินทรเหมือน 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๔๒ นางสาวปัณฑา ขุนเพชร์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๔๓ นางสาวปิยวรรณ บุญแก้ว 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๔๔ นางสาวพัชรกันย์ พานแสง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๔๕ นางสาวภัทรสุดา เทียนชัย 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๔๖ นางสาวภันทิลา แนมไสย 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๔๗ นางสาวอัษฎาภรณ์ แต้สงเคราะห์ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๔๘ นางสาวอุษา ใจกระจ่าง 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๔๙ นางสาวคชาวดี อักโขมี 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๕๐ นางสาวธนาภรณ์ ช่วยเกิด 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๕๑ นางสาวนพรัตน์ ชัยสมบูรณ์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๕๒ นางสาวนฤมล พรหมจันทร์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๕๓ นางสาวปณัฐดา บุญเภา 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๕๔ นางสาวพนิดา พัฒน์แก้ว 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๕๕ นางสาวพรทิพย์ นนทผล 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๕๖ นางสาวพรวรา เพชรสงค์ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๕๗ นางสาวภาชิตา แก้วถาวร 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๕๘ นางสาววรรณศร ไกรสุวรรณ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๕๙ นางสาววิลาวัณย์ บุญสนอง 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๖๐ นางสาวศิริพร สีปานนุ่น 21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๖๑ นางสาวหทัยชนก สังข์แก้ว 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๖๒ นางสาวอังคณา ทองบัว 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๖๓ นางสาวศศิธร มีอยู่ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๖๔ นางจีรวรรณ สุขห่อ 19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๖๕ นายทศพร บุญมีชัย 53 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๖๖ นายประดิษฐ์ แถมเดช 48 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๖๗ นายกฤษฎา สามงามพุ่ม 38 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๖๘ นายธวัชชัย รุ่งเรืองมา 34 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๖๙ นายยศศิริ เภรีพล 34 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๗๐ นายกิตติพงษ์ แสนตุ้ย 31 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๗๑ นางกานต์สิรี ศรีสุมาลย์ 56 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๗๒ นางมณีรัตน์ เจริญรักษ์ 56 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๗๓ นางสาวพิมพ์ภรณ์ งอยกุดจิก 51 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๗๔ นางวัณลา พรมจันทร์ 50 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๗๕ นางทองเหมาะ ล่านาลาว 47 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๗๖ นางสาวสาโรจน์ สะอาดแก้ว 48 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๗๗ นางวันดี วงศ์กระจ่าง 44 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๗๘ นางสาธินี พงศ์ภูมิภัทร 44 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๗๙ นางละอองทิพย์ พินลานทุ่ม 40 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๘๐ นางสาวกิติยา อ่อนศรี 34 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๘๑ นางสาวสุมาลี หัตถกอง 32 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๘๒ นางสาววรกร แก้วประดิษฐ 26 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๘๓ นางชมัยพร เขี้ยวแก้ว 33 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๘๔ นางสาวอาทิตยา ทองบัว 32 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช พระพรหม พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๘๕ นางสาวลดาวัลย์ ชัยเจริญ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๘๖ นางสาวกนกพร สิงห์โต 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๘๗ นางสาววรรณิศา ชูประสูตร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๘๘ นายณัฐดนัย โกมาลา 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๘๙ นายสุขสวัสดิ์ มณีโสม 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๙๐ นางสาวปิยะรัตน์ ยงประเดิม 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๙๑ นางสาวกัลยารัตน์ วัฒนะสงค์ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๙๒ นางสาวเบญจวรรณ ชูโลก 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๙๓ นายภาณุพงศ์ กันไพเราะ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๙๔ นางสาวช่อชบา ชาญณรงค์ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๙๕ นางสาวณัฐนรี ทองประดับ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๙๖ นายพร้อมพงษ์ โพธิ์สวัสดิ์ 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๙๗ นางสาวณัฏฐณิชา หีดเดช 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๙๘ นายพฤษภา ชูพูล 19 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๐๙๙ นางสาวกิติยา นิสรา 16 โรงเรียนโยธินบำรุง เมืองนครศรีธรรมราช ศรีทวี เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๐๐ นายอธิการ บุญฤทธิ์ 16 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา พรหมคีรี ศรีทวี เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๐๑ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มะลิพันธ์ 14 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา พรหมคีรี ศรีทวี เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๐๒ นางสาวอัญฑิการ์ สุคนธามาศ 16 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา พรหมคีรี ศรีทวี เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๐๓ นางสาวปาริมา ศรีลิขิตร์ 16 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา พรหมคีรี ศรีทวี เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๐๔ นางสาววรางคณา คมสรรพ์ 15 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช มเหยงคณ์ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๐๕ นางสาวเกวราภรณ์ อินทร์เสน่ห์ 15 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช มเหยงคณ์ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๐๖ นางสาวศุภาวรรณ คงทน 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช มเหยงคณ์ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๐๗ นางสาวสุชัญญา เสมอาจ 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช มเหยงคณ์ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๐๘ นางสาวรัตติกาล นาคีเภท 19 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช มเหยงคณ์ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๐๙ นางสาวลลิตา เมฆปลัด 16 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช มเหยงคณ์ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๑๐ นางสาวเจนจิรา โรจนประทีป 16 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช มเหยงคณ์ เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๕/๐๑๑๑ เด็กหญิงชนินาถ วรกาญจนานนท์ 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๑๒ เด็กหญิงธนัชชา เกษรสวัสดิ์ 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๑๓ เด็กหญิงรัตน์มณี นิลละออ 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๑๔ นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน 43 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๑๕ เด็กชายจักร์กฤษณ์ ธรรมเจริญ 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๑๖ เด็กหญิงรังศิยาภรณ์ ทองรักจันทร์ 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๑๗ เด็กหญิงรัชตวรรณ ดุลย์เภรี 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๑๘ เด็กชายจารุวัฒน์ คงด้วง 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๑๙ นายพชรพล ทองมีเอียด 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๒๐ นางสาวเมษารักษ์ ปักษี 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๒๑ นางสาวจรรยวรรธน์ เรืองศรี 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๒๒ นางสาวกันติชา โยธารักษ์ 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๒๓ เด็กชายกมล ไกรนรา 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๒๔ เด็กหญิงนวศร หยังแก้ว 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๒๕ นางสาวจิรนันท์ ทิพงษ์ 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๒๖ เด็กหญิงนันทนัช ไชยรัตน์ 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๒๗ นางสาวพัณณิตา แสงขำ 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๒๘ นางสาวจุฑารัตน์ กมัณทา 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๒๙ เด็กหญิงขัติยาภรณ์ ทิพย์รองพล 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๓๐ นางสาวปัณฑ์ชนิตา จิรวรรณพันธุ์ 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๓๑ นางสาวนันทากาญจน์ เรืองรอง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๓๒ นางสาวกรกนก สุขอร่าม 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๓๓ นางสาวชนากานต์ ไชยสุวรรณ 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๓๔ เด็กหญิงนลิน เจียดแก้ว 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๓๕ นางสาวนวลจันทร์ อักษรกูล 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๓๖ นางสาวเหมือนจันทร์ พันธุ์เสงี่ยม 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๓๗ นางสาวชนกานต์ มณี 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๓๘ นางสาวณัฎฐณิชา จันทร์ทอง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๓๙ นางสาวธวัลหทัย ขวัญเพชร 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๔๐ นางสาวธัญรดี เพชรหนุน 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๔๑ นางสาวภควรินทร์ ขุนเพ็ชร 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๔๒ นางสาวกุศลิน สุขการณ์ 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๔๓ นายณรงศ์พนธ์ สำแดง 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๔๔ นายธนวิทย์ สรวิเชียร 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๔๕ นางสาวสฤษตา ขวัญคง 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๔๖ นางสาวภาสนันท์ พันธุมะโอภาศ 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๔๗ นางสาวเพชรชนก หนูทอง 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๔๘ นางสาวพิมพกานต์ บูญยรัตน์ 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๔๙ นางสาวนัจนันท์ อ่อนเย็น 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๕๐ นางสาวอนัญญา ทองขาว 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๕๑ นางสาวธนัชพร อุตะปะละ 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๕๒ นางสาวนธิสา สมสุข 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๕๓ นางสาวพิชญา บัวจีน 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๕๔ นางสาวศศินี พงศ์จันทร์เสถียร 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๕๕ นางสาวอรณิชา เพชรเรือง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๕๖ นางสาวชิษณุชา ภูมิวณิชกิจ 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๕๗ นางสาวจุฑามาศ ชาลิตเบญจ 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๕๘ นางสาวณัฏฐณิชา แก้วบรรจง 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๕๙ นางสาวเฟื่องลดา ดวงฤทธิ์ 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๖๐ นายจิรายุทธ สุขขา 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๖๑ นางสาวอัจจิมา ปาณะศรี 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๖๒ นางสาวมัลลิกา พิทักษ์ 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๖๓ นางสาวธันยพร สันตจิต 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๖๔ เด็กชายกมลภพ พรหมโชติ 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๖๕ นางสาวณัฐวดี สุมล 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๖๖ เด็กหญิงวริศรา สิขิวัฒน์ 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๖๗ นางสาวพนิตนาฏ ทองฉิม 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๖๘ นางสาวปัณนิตา จันทร์ทิพย์ 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๖๙ เด็กหญิงณัฐยา ผลกล่ำ 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๗๐ เด็กหญิงนภัสสร ขวัญทองเย็น 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๗๑ นางสาวภัณฑิรา แก้วตา 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๗๒ นางสาวสินีนาฏ พงศ์ทองเมือง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๗๓ เด็กหญิงจุฬาพรรณ คงกุลทอง 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๗๔ นางสาวพิมพ์วรักษ์ อินจันทร์ศรี 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๗๕ นางสาวปณิฏฐา ใจจ้อง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๗๖ นางสาวอทิตยา หอมเกตุ 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๗๗ เด็กหญิงกัญรัตน์ ฤทธิ์ศรี 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๗๘ เด็กชายวรฉัตร โสคะโน 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๗๙ เด็กชายภาณุเดช รอดแป้น 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๘๐ เด็กชายธีรดนย์ ช้างกลาง 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๘๑ เด็กหญิงชลดา สิทธิรัตน์ 13 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๘๒ เด็กหญิงพิมพ์มาดา เสนแก้ว 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๘๓ เด็กหญิงสุนันทา บูรณะพล 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๘๔ เด็กชายสุรัฐพล สังข์ตรีเศียร 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๘๕ นางสาวหนึ่งราตรี เรืองรัตน์ 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๘๖ เด็กหญิงชยาภา นาคะ 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๘๗ เด็กหญิงโสภิญญา รักสนิท 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๘๘ นางสาวปานตะวัน โชตินรินทร์ 15 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๘๙ นางสาวเจษฎาภรณ์ ตันกุล 15 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๙๐ นายจีรวัฒน์ ไชโย 15 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๙๑ นายธีรศักดิ์ ซ้ายอ่อน 15 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๙๒ นางสาวปิยวรรณ ปั่นวงศ์ 15 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๙๓ นางสาวธัญวรัตน์ เพชรแก้ว 15 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๙๔ นางสาวเจนจิรา ชนะศรี 15 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๙๕ เด็กหญิงเพชรจรัส ปั้งเอี้ยน 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๙๖ เด็กหญิงณัฐมล เรืองดิษฐ์ 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๙๗ เด็กหญิงประชาวดี ปั้นวงศ์ 14 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๙๘ นางสาวณัฎนรี ชุมสังข์ 15 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๑๙๙ นางสาวรัตนาวดี สุบรรณ์ 15 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๐๐ นางสาวพนิดา จันทร์แก้ว 16 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๐๑ นางสาวภารตี ขุนเอียด 16 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๐๒ นางสาวธัญจิรา มลิพันธ์ 16 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๐๓ นายธวัชชัย สมเคราะห์ 15 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๐๔ นางสาวฟารีดา พรหมอินทร์ 16 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๐๕ นางสาวศิริพร คงจันทร์ 17 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๐๖ นายเจตนิพัทธ์ ทองจินดา 17 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๐๗ นางสาวกาญจนา นามวงษ์ 16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๐๘ นางสาวกิตติกานต์ เสือแสง 16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๐๙ นางสาวเยาวลักษณ์ เทวินทรามุติ 15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๑๐ นางสาวสุรีพร แซ่เฮา 16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง
นศ ๖๖๕๕/๐๒๑๑ นางสาวศศิวิมล รอดบัวทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๑๒ นายอดิเทพ ละม้าย 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๑๓ นายปฏิยุทธ์ ศรีพนัง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๑๔ นายณัฐพงศ์ มะลิแก้ว 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๑๕ นางสาวอมลมณี บัวขนาบ 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๑๖ นางสาวจินดารัตน์ จำศีล 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๑๗ นายณรงค์ฤทธิ์ เรืองศรี 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๑๘ นางสาวจิตสุภา สงคง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๑๙ นางสาวธัญญลักษณ์ สังข์ศิลป์ชัย 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๒๐ นายวรุตม์ สุขใส 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๒๑ นางสาวธารารัตน์ อำนักมณี 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๒๒ นางสาวธนาภรณ์ เปียทนงค์ 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๒๓ นางสาวกมลรัตน์ เรืองยศ 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๒๔ นางสาวปรีดาภรณ์ บุญเกิด 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๒๕ นางสาววรรณกร นิลวงศ์ 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๒๖ นางสาวจริยา โสเจยยะ 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๒๗ นางสาววนารัตน์ ตรีเภรี 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๒๘ นางสาวพรรณภา ดำดวน 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๒๙ นายสัมฤทธิ์ สมทรัพย์ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๓๐ นายรณกฤต ช่างชุบ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๓๑ นางสาวสุธีรา บัวสมุย 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๓๒ นางสาวนรีพิชญ์ ชูเกิด 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๓๓ นายธนภัทร อริยกุลนิมิต 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๓๔ นางสาวกรรณิการ์ ไม้เรียง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๓๕ นางสาวสุวดี ศุภรัตนวิไล 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๓๖ นางสาวเบญจวรรณ บริบูรณ์ 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๓๗ นางสาวพิมพ์สี นักดนตรี 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๓๘ นางสาวกนกพร ยอดวิจารณ์ 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๓๙ นางสาวนิสาชล มะศรี 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๔๐ นางสาวชณิกาญจน์ แก้วชื่น 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๔๑ นางสาวณัฐริกา ทองเกต 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๔๒ นายกิตติพันธ์ เปีย 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๔๓ นางสาวสุวิมล นามวงศ์ 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๔๔ นางสาวไรวินท์ ลียวัฒนานุพงศ์ 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๔๕ นางสาวจรรยา ใจห้าว 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๔๖ นางสาวศรีสุดา สุดถนอม 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๔๗ นางสาวสุทธิดา หวานทอง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๔๘ นางสาวกัญญารัตน์ มะห์โมดี 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๔๙ นายพงศธร เบญจกูล 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๕๐ นางสาวกนกรัตน์ อักษรแป้น 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๕๑ นางสาวณิพดา จิตต์มั่น 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๕๒ นางสาวปิยพร สุนันท์เสวก 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๕๓ นายยุทธนา เพชรอาวุธ 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๕๔ นางดารณี แสงมณี 41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๕๕ นายสุธีกร ลาภจิต 15 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๕๖ นางสาวนฤมล มาศเมฆ 15 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๕๗ นางสาวรัศมี มหาพงศ์ 15 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๕๘ นางสาวพวงรัตน์ วัชรแผลง 15 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๕๙ นางสาวกมลรัตน์ สมบุญ 15 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๖๐ นางสาววิลาสินี การิกาญจน์ 15 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๖๑ นางสาวสุวรรณี ถาวรสุข 15 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๖๒ นางสาวลดาสวรรณ์ ทองประดับ 15 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๖๓ นางสาวสมใจ คชพลาย 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๖๔ นางสาวนันทวดี สิงโหพล 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๖๕ นางสาวปิยรัตน์ พลเกิด 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๖๖ นางสาวศศิธร ภู่ดอก 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๖๗ นางสาวศิริวลี สุขเกษม 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๖๘ นางสาวศุภลักษณ์ สีสายทอง 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๖๙ นางสาวสุมาลี มากบัวแก้ว 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๗๐ นางสาววริษา สิงละเอียด 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๗๑ นายวาเลน ช่วยเชิด 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๗๒ นายธวัชชัย มูณีนคร 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๗๓ นางสาวนงลักษณ์ ขุมบัวมาศ 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๗๔ นางสาวกัณชลี จักรหวัด 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๗๕ นางสาวกนกอร คชรัตน์ 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๗๖ นางสาวรัตยา ยิ้มละมัย 16 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๗๗ นางสาวจริยา ตะลังวิทย์ 24 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๗๘ เด็กหญิงธิดารัตน์ กันดำ 13 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๗๙ นางสาวเกล็ดเฟิล อินทร์จักร์ 15 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๘๐ นางสาวปวีณา มณีโชติ 15 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๘๑ นางสาววิชญาพร เสือล่อง 15 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๘๒ นางสาวศิริลักษณ์ สงศิริ 15 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๘๓ นางสาวเชอรี่วรรณ ขันเพชร 16 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๘๔ นายวุฒิชัย บุญเต็ม 16 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๘๕ นางสาวสุนันทา รักรัษฎา 16 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๘๖ นางสาวสุวรรณนิสา บุญบวร 18 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๘๗ นายชัยมงคง โฮฮิน 18 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๘๘ นางสาวมะลิวรรณ มาศเมฆ 18 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๘๙ นางสาวอลิวรรณ สว่างวงค์ 18 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ พระพรหม ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๙๐ นายทศพล แพรกเมือง 16 โรงเรียนวัดสามัคยาราม ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๙๑ นางสาวนันทิยา ชื่นชนะ 15 โรงเรียนวัดสามัคยาราม ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๙๒ เด็กหญิงเจนสินี หอยนุ้ย 14 โรงเรียนวัดสามัคยาราม ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๙๓ เด็กหญิงชัญญานุช สงพราหมณ์ 14 โรงเรียนวัดสามัคยาราม ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๙๔ นายกฤษณะ เกิดหึง 15 โรงเรียนวัดสามัคยาราม ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๙๕ จักรินทร์ คงกุล 13 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๙๖ อภิวิชญ์ หนูทอง 14 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๙๗ จารุกิตติ์ ยังปาล์ 14 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๙๘ ซานีต้า ซียง 14 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๒๙๙ ณัฐกานต์ จิ้วบุญชู 14 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๐๐ ธนพล หนูแป้น 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๐๑ พชรพล นกเพชร 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๐๒ พิณฑิกา สิทธิพรหม 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๐๓ สิมิลัน เสนทองแก้ว 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๐๔ อมรรัตน์ สุทธิชยาพิพัฒ 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๐๕ ธีรนนท์ เทพธานี 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๐๖ ภูมินทร์ อินทร์แก้ว 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๐๗ รุ่งอรุณ สิเด็น 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๐๘ ชนิภา มิตรศรี 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๐๙ ธัญสิรี สาระรักษ์ 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๑๐ นภัสสร หนูสังข์ 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๑๑ รุ่งกานต์ หว่อง 15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๑๒ กนกพล เส้งสุย 16 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๑๓ ตนุภัทร สนิธยานันต์ 16 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๑๔ อภิเชษฐ์ เทพสุวรรณ 16 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๑๕ สามารถ ประชุมทอง 16 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๑๖ อภิวัฒน์ พินสุวรรณ 16 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๑๗ อรรถพล ชัยหมื่น 16 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๑๘ ศิริพร ศักดิ์เศรษฐ์ 16 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๑๙ ธีรวัฒน์ วุฒิพงศ์ 16 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๒๐ จิราวรรณ สุขสงวน 17 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๒๑ วลัญรัตน์ เส้งสุย 17 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๒๒ ประวีณา คงศรีจันทร์ 18 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๒๓ วิศิษฎ์ ดำทอง 18 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๒๔ นราพร เชยยิ้ม 16 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๒๕ วีระชัย ศิริคำ 16 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๒๖ นายสิทธิชัย ขันธ์ฤทธื 18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๒๗ นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ลิ่ม 18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๒๘ นางสาวปิยพร อนุรักษ์ 18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๒๙ นายภูริณัฐ เศตวสุทธิสิริกุล 18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๓๐ นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณปักขิณ 18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๓๑ นางสาวภัทริยา เพชรรัตน์ 18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๓๒ นายพรหมชัย ถิรศักดิ์ธนา 18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๓๓ นางสาวกานต์ธิดา จันทร์ทิพย์ 17 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๓๔ นางสาวพิมลวรรณ สุขบาล 18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๓๕ นางสาวสุภาภรณ์ สวัสดีรักษา 18 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๓๖ นางสาวณัฐกานต์ เกื้อนุ้ย 17 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๓๗ นางสาวสกุลรัตน์ ทองนุ่น 17 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๓๘ นายดูดี บุญขวัญ 16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๓๙ นายอนุรักษ์ ใสยัง 17 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๔๐ นางสาวศิริพร มณีโชติ 17 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๔๑ นายศุภชัย พรหมเกตุ 17 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๔๒ เด็กหญิงกนกรัตน์ จิตรา 14 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๔๓ นางสาวอิสริญา คงศรี 15 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๔๔ นางสาวอัจจิมา ศรีวิกะ 16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๔๕ นางสาวอรรอนงค์ คงแทน 16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๔๖ นางสาวชนากานต์ ไหมคงแก้ว 16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๔๗ นายศราวุธ พรหมเพชร 16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๔๘ นายปิยะณัฐ อันดำ 15 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๔๙ เด็กหญิงหทัยรัตน์ วิ่งสุข 14 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๕๐ เด็กหญิงพริสร สุขยิ่ง 14 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๕๑ เด็กหญิงวีรญา บุญชูวงศ์ 14 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๕๒ เด็กหญิงวริสา ออดแก้ว 14 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๕๓ เด็กหญิงนิศารัตน์ สมัยสง 14 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๕๔ เด็กหญิงณัฐธิดา นุ่นไฝ 14 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๕๕ เด็กหญิงสุกัญญา คงรัตน์ 14 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๕๖ พงศกร หนูเจริญ 13 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๕๗ สุภาวี ตรงเมือง 13 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๕๘ รัฐพล เพชรสำรวล 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๕๙ ธนวิน เพชรทองแก้ว 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๖๐ มลจิรา จูช่วย 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๖๑ อัญญมณี อำพะวัน 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๖๒ เจนจิรา เพชรสำรวล 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๖๓ อมรรัตน์ สุขสาลี 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๖๔ ศิริประภา เปียพรัด 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๖๕ อภิรดี พรหมจันทร์ 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๖๖ สุกัญญารัตน์ กาฟู 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๖๗ จิดาภา เวชวงเคราะห์ 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๖๘ อรอุษา ทองเหลือ 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๖๙ รุ่งนภา อู่ทอง 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๗๐ ปรีชา อ่อนทอง 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๗๑ จรวยพร ภักดีราษฎร์ 15 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๗๒ พัชรี ทองศรี 15 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๗๓ ภัทราภรณ์ หมวดเกลี้ยง 14 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ร่อนพิบูลย์ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๗๔ เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรเกื้อ 13 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๗๕ เด็กชายภคนันท์ สว่างรัตน์ 13 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๗๖ เด็กชายอัมรินทร์ ทองเอียด 13 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๗๗ เด็กหญิงนริศรา เพ็งชัย 13 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๗๘ เด็กชายพีระพล มะลิวงค์ 14 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๗๙ เด็กชายสหภพ จันทร์สง 14 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๘๐ เด็กหญิงปกิตตา จันทร์สวัสดิ์ 14 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๘๑ เด็กหญิงปวีณา เพชรจุฑา 14 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๘๒ เด็กหญิงผกาสินี เย็นสบาย 15 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๘๓ เด็กหญิงพิรญาณ์ ไพบูลย์ 14 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๘๔ เด็กหญิงรจนา ศรีรอด 14 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๘๕ เด็กหญิงอรวรรณ คงไชย 15 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๘๖ เด็กหญิงอรวรรณยา บุญกิจ 15 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๘๗ เด็กหญิงอาภัสรา นิ่มเรือง 14 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๘๘ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นรสิงห์ 14 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๘๙ เด็กหญิงรัตติมาพร ดำชุม 15 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๙๐ เด็กหญิงธานี สุขบางนบ 14 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๙๑ เด็กหญิงชญานิศ นุ่นคง 14 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๙๒ เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์หอม 15 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๙๓ นางสาวเกวลี เกิดหนู 15 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๙๔ นางสาวจิราพัชร ราชสีห์ 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๙๕ นางสาวนุศรา ขวัญทอง 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๙๖ นางสาวพัชราภา อุปสัย 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๙๗ นางสาวโศภิญา บุญวงค์ 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๙๘ นางสาววิราวรรณ ชูแก้ว 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๓๙๙ นายปฏิวัติ หนูคง 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๐๐ นางสาวนิภาพร แก้วมณี 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๐๑ นางสาวรวิชา แทนด้วง 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๐๒ นางสาวศศิวิมล แทนด้วง 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๐๓ นางสาวศุภิสรา เขียวทองจันทร์ 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๐๔ นางสาวสุภาวดี นิจปราณ 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๐๕ นางสาววีรภัทรา คงดี 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๐๖ นางสาวฤทัยทิพย์ ทองมาก 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๐๗ นางสาวลัดดาวัลย์ พูลเกิด 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๐๘ นางสาวสุนิศา ภิรมย์รักษ์ 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๐๙ นายภัทราวุธ พิจิตร์ 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๑๐ นายวุฒิชัย ด้วงแก้ว 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๑๑ นางสาวดารารัศมี ย่อมเยาว์ 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๑๒ นางสาวสลิลทิพย์ กล่อมเกลี้ยง 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๑๓ นางสาวกฤษณา เรืองทองเมือง 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๑๔ นางสาวสาวิตรี เพชรภูมิภัทร 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๑๕ นางสาวสุพัตรา หมวดคงจันทร์ 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๑๖ นางสาวเสาวลักษณ์ ชินศรี 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๑๗ นายสุทธิญาณ สมวิวัฒนกุล 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๑๘ นายวุฒิชัย วงศ์อุทัย 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๑๙ นายชาญจารุ ใจซื่อดี 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๒๐ นางสาวอรไพลิน ทองหนูเอียด 17 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๒๑ นางสาวรัชนีกร ศรีสุวรรณ 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๒๒ นางสาวจารี ขุนอักษร 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๒๓ นางสาวโสวณี สมบูรณ์ 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๒๔ นางสาวอรอุมา ทองธวัช 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๒๕ นายสิทธินนท์ สุขกรง 18 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๒๖ นางสาววรัญญา คงเมฆ 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๒๗ นายนฤเดช จันทร์นก 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๒๘ นางสาวทิชากร แก้ววิลาศ 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๒๙ นางสาวนพรัตน์ แสวงทรัพย์ 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๓๐ นางสาวเนตรอัปสร สุขมาก 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๓๑ นางสาวปนิดา ดำชู 15 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๓๒ นางสาวฤดี จันทร์นก 15 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๓๓ นางสาววรรณวิษา ทองดี 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๓๔ นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์พลาย 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๓๕ นางสาวสุชาดา ไกรช่วย 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๓๖ นางสาวอรวรรณ ศรีเทพ 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๓๗ นางสาวภัทรวดี กาสรสุวรรณ 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๓๘ นางสาววรัญญา ลิ่มอิฐ 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๓๙ นายสดายุ บัวทอง 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๔๐ นางสาวปวิตรา แก้วไกรไทย 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๔๑ นางสาวศิริกาญจน์ เกตุชู 16 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๔๒ นางสาวศิริลักษณ์ คงเรือง 15 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๔๓ นายตุรงค์กร คงผอม โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๔๔ นายศรายุทธ ถาวร โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๔๕ นายสัญชัย ศรีใหม่ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๔๖ นางสาวธัญทิพ ทิพย์รักษา โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๔๗ นางสาวสุกัญญา ผิวเหมาะ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๔๘ นางสาวสุทธิดา แก้วลิบ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๔๙ เด็กชายธนวิชญ์ ทีน่าน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๕๐ เด็กชายพงศธร ช้างกลาง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๕๑ เด็กชายพุฒิพงศ์ พืชโรจน์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๕๒ นางสาวกาญจนา คิดขยัน 16 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๕๓ เด็กชายเด่นพงศ์ บุญเพ็ชร์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๕๔ เด็กหญิงสกลวรรณ รอดสม โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๕๕ นางสาวธนัชชา วงศาสุราฤทธิ์ 16 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๕๖ นางสาวสุภาพร สีนวล 16 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๕๗ นางสาวไหมกาญจน์ ณ นคร 16 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๕๘ นางสาวเกศกมล เปาะทองคำ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๕๙ นางสาวโชติกา ทวนธง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๖๐ นางสาวนัฐมล กมลเพชร โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๖๑ นางสาวพรรณธร สุจารีย์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๖๒ นางสาวฐานิตา ใจเย็น โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๖๓ นางสาวศิริรัตน์ ธรรมคง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๖๔ นางสาวอัจฉราพร คงพันธ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๖๕ นางสาวเบญจมาศ พิศพรรณ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๖๖ หยาดพิรุณ ช้างนิล 16 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ นบพิตำ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๖๗ สุภาภรณ์ คงช่วย 17 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ นบพิตำ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๖๘ นภัค พรหมทอง 17 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ นบพิตำ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๖๙ วีรยา คงพันธ์ 18 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ นบพิตำ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๗๐ ปาณิสรา คงพันธ์ 18 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ นบพิตำ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๗๑ ชลธิชา อ่อนทรัพย์ 18 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ นบพิตำ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๗๒ นฤมล นาคประดับ 18 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ นบพิตำ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๗๓ อรชุดา ศรีปาน 18 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ นบพิตำ ธงทอง ร่อนพิบูลย์
นศ ๖๖๕๕/๐๔๗๔ เด็กชายจักรพงศ์ สมบูรณ์ 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๗๕ เด็กชายนิติภูมิ ชุมภู 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๗๖ เด็กชายปิยวัฒน์ เพชรชนะ 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๗๗ เด็กชายเศรษฐวุฒิ เอียดแก้ว 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๗๘ เด็กหญิงจิรัฐติกาล ศรีเป็นทอง 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๗๙ เด็กหญิงณัฐญา แท่นทิพย์ 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๘๐ เด็กหญิงธีรนาฎ ด้วงสีนวล 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๘๑ เด็กหญิงเพ็ญผกา เจือบุญ 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๘๒ เด็กหญิงรุธิรา ตลึงธรรม 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๘๓ เด็กหญิงวิลาวรรณ โสตเกิด 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๘๔ เด็กหญิงอรวรรณ พันธ์ดี 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๘๕ เด็กชายวรยศ มณีฉาย 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๘๖ เด็กชายสุริยะ ยอดรักษ์ 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๘๗ เด็กหญิงเกสรา สุขสวัสดิ์ 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๘๘ เด็กหญิงดรุณี สุขเกลี้ยง 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๘๙ เด็กหญิงนุชนาถ บัณฑิตย์ 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๙๐ เด็กหญิงปานตะวัน พูลภักดี 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด
นศ ๖๖๕๕/๐๔๙๑ เด็กหญิงหฤดี แก้วทอง 14 โรงเรียนชะอวด ชะอวด เขาเทียมป่า ชะอวด

~~~~~~~~~