ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก

คณะจังหวัดนครพนม ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๓๗๓ คน ขาดสอบ ๑๐๓ คน คงสอบ ๒๗๐ คน สอบได้ ๑๓๘ คน สอบตก ๑๓๒ คน (๕๑.๑๑%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
นพ ๖๖๕๕/๐๐๐๑ นางสาวรัตน์ติยากร ชัยรินทร์ 16 โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ เมืองนครพนม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๐๒ นางสาววิวิศน์ ระภูเขียว 16 โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ เมืองนครพนม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๐๓ เด็กชายอัษฎาวุธ แก้วแสนเมือง 15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๐๔ เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เชียงขวาง 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๐๕ เด็กชายณัฐกิตติ์ เชียงขวาง 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๐๖ เด็กชายธีรศานติ์ จันทร์ขันธ์ 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๐๗ เด็กชายพงศภัค ใจสมบัติ 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๐๘ เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วดวงดี 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๐๙ เด็กหญิงกัลย์สุดา วงษา 15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๑๐ เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงษา 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๑๑ เด็กหญิงพสุดา เชียงขวาง 14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๑๒ เด็กหญิงปิยะนุช เชียงขวาง 15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๑๓ เด็กหญิงปิยะรัตน์ น้อยอาสา 15 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๑๔ ว่าที่ ร.ต.มนต์ชัย เอี่ยมทัศน์ 42 เรือนจำกลางนครพนม เมืองนครพนม สารภาณนิมิต เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๑๕ นายสุรวุฒิ ปานุมัติ 33 เรือนจำกลางนครพนม เมืองนครพนม สารภาณนิมิต เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๑๖ นายศิริชัย มีมวล 30 เรือนจำกลางนครพนม เมืองนครพนม สารภาณนิมิต เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๑๗ นางปราวี ชาปัดชา 46 เรือนจำกลางนครพนม เมืองนครพนม สารภาณนิมิต เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๑๘ นางสาวสมสมร ฮาดทักวงศ์ 36 เรือนจำกลางนครพนม เมืองนครพนม สารภาณนิมิต เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๑๙ นางสาวภัทราณี คำเถื่อน 35 เรือนจำกลางนครพนม เมืองนครพนม สารภาณนิมิต เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๒๐ นางสาวแพรวา ศรีมุลตรี 31 เรือนจำกลางนครพนม เมืองนครพนม สารภาณนิมิต เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๒๑ นางสาวนันทิยา กุลยะ 29 เรือนจำกลางนครพนม เมืองนครพนม สารภาณนิมิต เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๒๒ นางสาวปาริชาติ มุทาพร 27 เรือนจำกลางนครพนม เมืองนครพนม สารภาณนิมิต เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๒๓ นายอรรถพล คำเกษ 18 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๒๔ นายนพรัตน์ พวกพูล 17 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๒๕ นางสาวละอองดาว เดชขันธ์ 17 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๒๖ นางสาวเบญจมาศ อิ่มเต็ม 17 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๒๗ นางสาวทัศนี เหนือคูเมือง 17 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๒๘ นางสาวศิริลักษณ์ วิเศษศรี 16 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๒๙ นางสาวสายธาร โสภา 16 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๓๐ นางสาววนิดา คำชนะ 16 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๓๑ นางสาวสุธิตา ผงสามสิบ 16 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๓๒ นางสาวจิระพร เหมื้อนงูเหลือม 16 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๓๓ นายจำรัส ศรีนุรักษ์ 16 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๓๔ นางสาวชุติมา สามพันธ์ 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๓๕ นายณัฐพงค์. ทันบุญ 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๓๖ นายธีรพัฒน์ ติยะบุตร 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๓๗ นายอติพล วิเศษโวหาร 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๓๘ เด็กหญิงปัทมวรรณ วงอินอยู่ 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๓๙ นายเจษฎา วิเวกเพลิน 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๔๐ นางสาวสุภาพร เจริญอึ้ง 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๔๑ นางสาวกัลยา นีละกุล 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๔๒ นายชนธี ราชภูมี 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๔๓ นางสาวชุติยา ติยะบุตร 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๔๔ นางสาววิภา ลำพาย 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๔๕ นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายทะแสง 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๔๖ นางสาวนิตยา ผงชานัน 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๔๗ นางสาวยุพเรศ ติยะบุตร 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๔๘ นางสาวกนกวรรณ พลเตมา 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๔๙ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตระการจันทร์ 14 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๕๐ เด็กหญิงทิพย์วนา ทองมี 13 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๕๑ เด็กชายจิรมิตร อุปทุม 12 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๕๒ เด็กชายธนกร เจริญอึ้ง 12 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๕๓ เด็กชายธีระภัทร์ แสงคำ 12 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๕๔ เด็กชายวีรภัทร นีระกุล 12 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๕๕ เด็กหญิงธนัชชา กุมภาว์ 12 โรงเรียนสามผงวิทยาคม ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๕๖ นางสาวชนิกานต์ วงค์งาม 15 โรงเรียนบ้านดงน้อย ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๕๗ นางสาวณัฐสุดา เครือเขื่อนเพชร 15 โรงเรียนบ้านดงน้อย ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๕๘ นางสาวสุดชาดา คะลุวรรณ 15 โรงเรียนบ้านดงน้อย ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๕๙ เด็กหญิงกรรณิกา อินทรักษ์ 14 โรงเรียนบ้านดงน้อย ศรีสงคราม ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๖๐ นางสิรินทิพย์ ศักดิ์ศรีวัน 41 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๖๑ นางสาวกัลญา ตกพันธ์ 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๖๒ นางสาวขวัญฤดี ด่างเกษี 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๖๓ นางสาวคัทรียา ฤาปัญญา 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๖๔ นางสาวฉวีวรรณ หมอกมีชัย 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๖๕ นางสาวชุลีกร มังคะราช 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๖๖ นางสาวณัฐวรรณ ด่างเกษี 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๖๗ นางสาวปริชาติ ปากสีมน 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๖๘ นางสาวปาริษา ดีโคตร 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๖๙ นางสาวปรียานุช ภูมิเพ็ง 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๗๐ นางสาวปิยะนุช เนตรประดิษฐ์ 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๗๑ นางสาวพรวิภา พันธุกาง 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๗๒ นางสาวพัชรา สุวรรณมาโจ 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๗๓ นางสาวมณีทิพย์ วงษาเนาว์ 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๗๔ นางสาววิภารัตน์ สมน้อย 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๗๕ นางสาวศันสนีย์ ศรีวิไล 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๗๖ นางสาวสุกัญญา ด่างเกษี 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๗๗ นางสาวสุดารัตน์ ดาวน้อย 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๗๘ นางสาวสุพัตรา ปากสีมล 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๗๙ นางสาวอิสรา แสงจันดี 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๘๐ นางสาวเอื้อการย์ บาแก้ว 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๘๑ นายณัฐพล คะสา 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๘๒ เด็กชายสุเมธ ปากสีมน 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๘๓ นางสาวสุทธารัตน์ ยืนสุข 16 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๘๔ นางสาววิภารัตน์ เกษมสินธุ์ 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๘๕ นางสาวประภัสสร ไชยสัตย์ 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๘๖ นายฐิติโชติ ศรีมนตรี 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๘๗ นายฐิติวุฒิ ศรีมนตรี 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๘๘ นายศรัณย์ จำรักษา 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๘๙ นายเศวตโชติ คำชนะ 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๙๐ นายอาคม อุณาพรม 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๙๑ นางสาวจุฑามาศ ศิริเวช 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๙๒ นางสาวณัฐพร บรรเทาทุกข์ 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๙๓ นางสาวณัฐสุดา เสนสุข 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๙๔ นางสาวนันทนา ศักดิ์ศรีวัน 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๙๕ นางสาวนิติกร ไทยโส 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๙๖ นางสาวเบญจมาศ ด่างเกษี 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๙๗ นางสาวปรางทิพย์ วงษาเนาว์ 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๙๘ นางสาวพนิดา ภูมิเพ็ง 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๐๙๙ นางสาวภิรมยา อุณาพรม 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๐๐ นางสาวยูริสา พันธุกาง 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๐๑ นางสาวรัชนีวรรณ พัดอากาศ 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๐๒ นางสาวรัตนา พวงพั้ว 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๐๓ นางสาววิลาวัณย์ พันธุกาง 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๐๔ นางสาววิไลพร พันธุกาง 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๐๕ นางสาวสุนิตา สุวรรณมาโจ 15 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๐๖ เด็กชายคงเดช ติ้วคะลา 14 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๐๗ เด็กชายพัฒนพงศ์ ทันบุญ 14 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๐๘ เด็กหญิงชาลินี ศักดิ์ศรีวัน 14 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๐๙ เด็กหญิงพรชิตา ลาสุด 14 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๑๐ เด็กหญิงพรรณิกา บุพศิริ 14 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๑๑ เด็กหญิงมัลลิกา ศักดิ์ศรีวัน 14 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๑๒ เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธุกาง 14 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๑๓ เด็กหญิงสาวิตรี วงษาเนาว์ 14 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๑๔ เด็กหญิงอรวรรณ จำรักษา 14 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๑๕ เด็กหญิงอาริยา เสนสุข 14 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๑๖ เด็กหญิงศิรินันท์ ปาทา 12 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๑๗ เด็กหญิงอาทิตยา พลซา 12 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๑๘ เด็กหญิงไอลดา เปาวะนา 12 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า ศรีวิชัย ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๑๙ เด็กชายกุลพัฒน์ ยะภักดี 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๒๐ เด็กชายจตุพร ถาวร 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๒๑ เด็กชายเจษฎา หงษ์ณี 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๒๒ เด็กชายชัยธวัช คะปัญญา 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๒๓ เด็กชายธีรภัทร คะปัญญา 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๒๔ เด็กชายพงษ์สิทธิ์ จุลขันธ์ 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๒๕ เด็กชายภาดล ขันทะชา 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๒๖ เด็กชายภูวดล ขันทะชา 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๒๗ เด็กชายมาวิน ภารสงัด 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๒๘ เด็กหญิงจีราพร อุระมา 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๒๙ เด็กหญิงจุฑามาศ ยะภักดี 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๓๐ เด็กหญิงจุฑารัตน์ อุระมา 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๓๑ เด็กหญิงชนิตา ทีสุกะ 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๓๒ เด็กหญิงชลดา สีแดง 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๓๓ เด็กหญิงณัฐธิดา ยะภักดี 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๓๔ เด็กหญิงธัญจิรา ขันทะชา 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๓๕ เด็กหญิงศิริพรรณ ฟองราตรี 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๓๖ เด็กหญิงสิราวรรณ สมศรี 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๓๗ เด็กหญิงอาริยา แสนจะบก 14 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๕/๐๑๓๘ เด็กหญิงสุดารัตน์ สุภาทอง 13 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ศรีสงคราม อรัญญวิเวก ศรีสงคราม

~~~~~~~~~