ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นโท

คณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)

ส่งสอบ ๕๖๑ คน ขาดสอบ ๖๐ คน คงสอบ ๕๐๑ คน สอบได้ ๒๔๖ คน สอบตก ๒๕๕ คน (๔๙.๑๐%)

เลขที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
นว ๖๕๕๕/๐๐๐๑ เด็กหญิงกชกร สังข์หร่าย 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๐๒ เด็กหญิงจารุพร เสือสะอาด 11 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๐๓ เด็กชายเจษฎาพร สอนสุด 9 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๐๔ เด็กชายชยาสนันท์ วระโท 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๐๕ เด็กหญิงชลธิชา แสงอรุณ 11 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๐๖ เด็กหญิงชลิตา สมภาษี 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๐๗ เด็กชายดลมินทร์ สุขวิญญาณ 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๐๘ เด็กชายทักษิต ตั้งจิตต์ 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๐๙ เด็กหญิงธญาภรณ์ คล้ายเพ็ง 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๑๐ เด็กชายธนนันท์ บุตรสีมาต 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๑๑ เด็กชายธนภัทร ลยเชย 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๑๒ เด็กหญิงธรรมรัตน์ ศรีแก้ว 13 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๑๓ เด็กชายธีรวงษ์ พระโพธิ์ 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๑๔ เด็กชายนพนันท์ พรเพชร 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๑๕ เด็กชายบุญฤทธิ์ โอฬารเศรษฐกุล 13 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๑๖ เด็กชายบุรัสกร ศรีเมฆ 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๑๗ เด็กชายปัญญา ผลเจริญ 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๑๘ เด็กหญิงพรรรกร ผลเจริญ 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๑๙ เด็กชายพันธวัช เกิดทวี 9 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๒๐ เด็กหญิงเพชรา สิงห์พริ้ง 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๒๑ เด็กหญิงภัทรนันท์ อ่อนใย 11 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๒๒ เด็กหญิงภัทรภรณ์ วงศ์พุทธะ 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๒๓ เด็กหญิงภาวิณี จำเนียรพรหม 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๒๔ เด็กหญิงภาวิณี นารอด 11 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๒๕ เด็กชายภีรศักดิ์ ยะเสน 9 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๒๖ เด็กหญิงมาริศา นิ่มเฉลิม 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๒๗ เด็กหญิงมุณินทร คล้ายแจ้ง 9 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๒๘ เด็กชายเมธา กลิ่นประทุม 14 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๒๙ เด็กหญิงยุพิน แสงเมือง 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๓๐ เด็กชายรัชพล ทนทาน 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๓๑ เด็กชายวรายุ เย็นจุระ 9 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๓๒ เด็กชายวสันต์ มีทอง 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๓๓ เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงษ์วินิจสร 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๓๔ เด็กชายวุฒินันท์ บุญทอง 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๓๕ เด็กชายศิวัช บุญเติม 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๓๖ เด็กหญิงสายฝน ยอดสนิท 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๓๗ เด็กหญิงสิมิลัน เรืองวงษ์ดี 11 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๓๘ เด็กหญิงสิริวิมล สาทนิยม 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๓๙ เด็กหญิงสุฐิตา มณีโรจน์ 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๔๐ เด็กหญิงสุทธิดา ประเสริฐผล 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๔๑ เด็กหญิงสุพัดชา แย้มแสง 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๔๒ เด็กชายอภิสิทธิ์ สุขวิญญาณ 10 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๔๓ เด็กชายอาทิตย์ สอนระเบียบ 12 ร.ร.เทศบาล ๓ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๔๔ เด็กหญิงกมลวัณ สังข์แตง 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๔๕ เด็กหญิงกฤษณา พรธาดาวิทย์ 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๔๖ เด็กหญิงกัลญารัตน์ สมณี 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๔๗ เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญศรี 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๔๘ เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีสงคราม 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๔๙ เด็กชายจิรพัฒน์ รองทรัพย์ 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๕๐ เด็กชายจิรภัทร พรมเพียร 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๕๑ เด็กหญิงจิรวรรณ ดวงมาก 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๕๒ เด็กชายเฉลิมพล อ่อนจิตร 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๕๓ เด็กชายชัชนันท์ บุญส่ง 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๕๔ เด็กชายชัยวัฒน์ อยู่สวัสดิ์ 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๕๕ เด็กชายชานนท์ อ่อนสุ่น 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๕๖ เด็กชายชินกรชัย จันทร์แจ้ง 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๕๗ เด็กชายณัฐดนัย เจริญชัย 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๕๘ เด็กชายณัฐพงษ์ แสงแก้ว 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๕๙ เด็กชายณัฐพล แป้นจันทร์ 2 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๖๐ เด็กหญิงณิชารีย์ ลือดารา 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๖๑ เด็กหญิงณิชารีย์ สริเจริญ 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๖๒ เด็กชายทรงชัย ทองดี 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๖๓ เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์แจ้ง 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๖๔ เด็กชายธนธัช บุญผ่อง 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๖๕ เด็กชายธนพล แสงไชย 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๖๖ เด็กหญิงธนัชชา ชาญเดช 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๖๗ เด็กหญิงธนัชชา บุญมา 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๖๘ เด็กชายธนายุทธ ทุ่งแดง 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๖๙ เด็กชายนพดล ช้างทอง 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๗๐ เด็กหญิงนริศรา อ่างทอง 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๗๑ เด็กชายนวพล เบญจมบัณฑิต 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๗๒ เด็กหญิงนาตยา สุขน้อย 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๗๓ เด็กหญิงเบ็ญภา พลเดช 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๗๔ เด็กหญิงปวีณา แป้นเปีย 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๗๕ เด็กชายปัณณธร ปันสาร 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๗๖ เด็กชายพงศ์ศิริ พักเขียว 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๗๗ เด็กชายพรณรงค์ รื่นรวย 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๗๘ เด็กหญิงพันชิตา ทัตทรง 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๗๙ เด็กชายเพ็ญเพชร แก้วเอี่ยม 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๘๐ เด็กหญิงภทรพรรณ ชมพุก 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๘๑ เด็กหญิงมาริษา กลีบกำไร 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๘๒ เด็กหญิงรสิตา อุ่นศรี 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๘๓ เด็กหญิงวนิตา ทองปน 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๘๔ เด็กหญิงวราภรณ์ บุญเพ็ง 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๘๕ เด็กหญิงวันวิสา บุญยัง 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๘๖ เด็กหญิงวิภาภร ดวงมาก 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๘๗ เด็กหญิงศิริวรรณ ปานสกุล 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๘๘ เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีสุข 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๘๙ เด็กชายสรอรรถ สีตะระโส 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๙๐ เด็กหญิงสายฝน แก่นกล่ำ 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๙๑ เด็กหญิงสิรินันท์ สีตะระโส 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๙๒ เด็กหญิงสุพิชชา เจริญศรี 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๙๓ เด็กหญิงหทัยรัตน์ โห่มาตร์ 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๙๔ เด็กชายอนุชน รอบแคว้น 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๙๕ เด็กชายอนุสร ชมเชย 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๙๖ เด็กชายอภิวรรธน์ หมวกเอี่ยม 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๙๗ เด็กชายอาทิตย์ นักธรรม 12 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๙๘ เด็กหญิงอารียา ทัดทาน 11 ร.ร.สหวิทยานุสรณ์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๐๙๙ เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุขนุ่ม 14 ร.ร.เทศบาล ๑ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๐๐ เด็กชายนที เป้าทอง 13 ร.ร.เทศบาล ๑ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๐๑ เด็กชายวิสุทธิ์ โพธิ์ศรี 14 ร.ร.เทศบาล ๑ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๐๒ เด็กหญิงกนกพรรณ สร้อยฟ้า 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๐๓ นางสาวกุลสินี เพ็ชรเสมียน 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๐๔ เด็กหญิงแก้วตา นาคไทย 13 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๐๕ นางสาวจรัมพร พรมพิทักษ์ 33 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๐๖ นางสาวจิราภรณ์ นามเสนา 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๐๗ นางสาวจุฑาพร สมบุญจิตร 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๐๘ เด็กชายชญานนท์ โพธาราม 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๐๙ นางสาวชนิยา พัดแหวว 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๑๐ เด็กชายชัยรัตน์ เรขะวัฒนะ 12 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๑๑ เด็กชายธนกฤต แย้มเทศ 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๑๒ เด็กหญิงธนากร ภู่เฟี้ยม 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๑๓ เด็กหญิงนภัสสร ประสมทรัพย์ 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๑๔ นางสาวนัฐกานต์ รอดทิม 15 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๑๕ นายนิติพล สุยะนา 15 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๑๖ เด็กหญิงนุชนาถ ไพรศรี 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๑๗ เด็กหญิงปราณี บัวทิม 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๑๘ เด็กหญิงปานทิพย์ พุทธิตระกูล 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๑๙ นางสาวปิยนุช ยิ้มสาระ 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๒๐ นางสาวพัชรพร นุชเฉย 15 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๒๑ นางสาวพัชรี จูอาภรณ์ 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๒๒ นางสาวภัคจิรา พวงอูด 15 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๒๓ นายภัทรพล ศรีประเทือง 15 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๒๔ เด็กหญิงรภีร์พรรณ ศรีชมภู 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๒๕ นางสาวรังสิมา ทัพมาก 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๒๖ นางสาวรัชนีกร หมวกทอง 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๒๗ นางสาววราภรณ์ คงหอม 47 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๒๘ เด็กหญิงวริศรา ทัพจันทร์ 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๒๙ นางสาววันทนา โคมณี 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๓๐ เด็กหญิงวาสนา บูชาบุญ 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๓๑ เด็กหญิงวิภาวี เกิดแย้ม 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๓๒ นางสาววิราวรรณ มุลดารา 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๓๓ นางสาววิไลพร สีดา 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๓๔ นางสาวศดานันท์ พึ่งจิตร์ 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๓๕ นางศรีเรือน ทรัพย์ประเสริฐ 43 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๓๖ นางสาวศิริลักษณ์ สุขแก่น 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๓๗ เด็กหญิงศุภานัน ทีมี 13 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๓๘ เด็กหญิงสราวลี อนันตภูมิ 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๓๙ นางสาวสลิสา พิญเพียร 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๔๐ เด็กหญิงสายรุ้ง สุขสอาด 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๔๑ เด็กชายสำรวย ขันทอง 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๔๒ นางสาวสุกัญญา งามขำ 15 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๔๓ นางสาวสุขนิสา พูลกลิ่น 15 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๔๔ นางสาวสุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์ 26 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๔๕ เด็กหญิงสุณิศา จูอาภรณ์ 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๔๖ นางสุภาวดี เกตุสาคร 38 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๔๗ นางสาวสุภาวดี มัดมูงอ 16 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๔๘ เด็กหญิงสุวนันท์ เชี่ยวชาญ 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๔๙ นายแสนทวี เจริญดี 17 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๕๐ เด็กหญิงอทิตยา ทาษี 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๕๑ นายอรรถพล เชื้อภัย 29 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๕๒ เด็กหญิงอรุณรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๕๓ เด็กหญิงอลิสา อ่อนน้อม 14 ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๕๔ เด็กชายกฤษณะ อินทร์ทับ 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๕๕ เด็กหญิงกัณทิมา อินทวงศ์ 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๕๖ เด็กหญิงกุลนิฌา ผลปราชญ์ 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๕๗ เด็กหญิงจันทกานต์ เทียบทอง 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๕๘ เด็กหญิงจาณิสตา ม่วงศรี 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๕๙ เด็กหญิงเจมมี่ ทองคำพูล 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๖๐ เด็กหญิงชมพูนุท ขำเจิม 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๖๑ เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุยะนา 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๖๒ เด็กหญิงณัชชา ธนกิจวรบูลย์ 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๖๓ เด็กหญิงณัฐวรรณ สายพิน 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๖๔ เด็กหญิงดารณี ยาชูชีพ 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๖๕ เด็กชายตุลย์ตุลา เปี่ยมศิริ 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๖๖ เด็กหญิงนงนภัส เลี่ยวเจริญ 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๖๗ เด็กหญิงนภาพร รุ่งเรือง 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๖๘ เด็กหญิงประไพวรรณ์ เจริญผล 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๖๙ เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ตุ้มขาว 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๗๐ เด็กหญิงปาลิตา หมีสังข์ 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๗๑ เด็กชายผดุงเกียรติ พวงทรัพย์ 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๗๒ เด็กหญิงพนิดา มีคำสัตย์ 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๗๓ เด็กหญิงภัคจิรา ใหญ่ยิ่ง 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๗๔ เด็กชายภัทรดนย์ แพรบุตร 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๗๕ เด็กหญิงรักษิณา ปัญจะมงคล 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๗๖ เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ทับอินทร์ 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๗๗ เด็กชายวิรัช อิ่มเขียน 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๗๘ เด็กหญิงศศิธร กรองวารีย์ 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๗๙ เด็กหญิงศศิธร ใจเดช 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๘๐ เด็กหญิงศศิประภา เนตรถาวร 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๘๑ เด็กชายศิริมงคล คล้ายแจ้ง 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๘๒ เด็กหญิงศิวัชญา โพธิ์พึ่ง 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๘๓ เด็กหญิงสายสมร กลิ่นพงษ์ 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๘๔ เด็กชายสิทธิโชค กองเนตร 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๘๕ เด็กหญิงสิริกาญจน์ ยาคล้าย 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๘๖ เด็กหญิงสิริวรีย์ ศรียิ้ม 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๘๗ เด็กหญิงสุมิตตา ทะกูด 12 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๘๘ เด็กหญิงอรอุมา บุญศรี 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๘๙ เด็กหญิงอารีรัตน์ แหลมแก้ว 11 ร.ร.พาณิชสงเคราะห์ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๙๐ เด็กหญิงชวัลรัตน์ อ่อนละมูล 12 ร.ร.เทศบาล ๒ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๙๑ เด็กชายชาญชัย เรืองเดช 12 ร.ร.เทศบาล ๒ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๙๒ เด็กชายต่อพงษ์ กรุงเกตุ 12 ร.ร.เทศบาล ๒ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๙๓ เด็กชายธีรวุฒิ ไผ่เถื่อน 12 ร.ร.เทศบาล ๒ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๙๔ เด็กหญิงมลธิรา โชคคุณ 10 ร.ร.เทศบาล ๒ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๙๕ เด็กชายวรุตน์ ไผ่พรหม 12 ร.ร.เทศบาล ๒ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๙๖ เด็กชายวันชนะ แสงเปี่ยม 12 ร.ร.เทศบาล ๒ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๙๗ เด็กชายศุภกร แสงเปี่ยม 12 ร.ร.เทศบาล ๒ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๙๘ เด็กชายอาทิตย์ ประวิชัย 12 ร.ร.เทศบาล ๒ ชุมแสง แสงธรรมสุทธาราม ชุมแสง
นว ๖๕๕๕/๐๑๙๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ สินมะระ 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๐๐ เด็กหญิงการน์รวี อินทโฉม 12 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๐๑ เด็กหญิงจิราวรรณ ไกรสรเสนา 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๐๒ เด็กหญิงชนาพร แตงร่ม 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๐๓ เด็กหญิงณัชชา อยู่ลอง 13 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๐๔ เด็กหญิงธัญญา สิทธิ 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๐๕ เด็กหญิงนันทิกา ศรีหงษ์ 13 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๐๖ เด็กหญิงนิรมล จำปี 13 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๐๗ เด็กหญิงปวีณา จับเทียน 13 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๐๘ เด็กหญิงปิยณัฐ ม่วงมั่งมี 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๐๙ เด็กหญิงภัทราวดี แก้วนางดี 13 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๑๐ เด็กหญิงเมธาวี บัวกลิ่น 13 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๑๑ เด็กหญิงรภัส มีนา 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๑๒ เด็กหญิงลัดดา อบอุ่น 13 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๑๓ เด็กหญิงวรรณลักษณ์ สินมาก 13 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๑๔ เด็กหญิงวราภรณ์ วิโรจน์ 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๑๕ เด็กหญิงวาสนา ทาสี 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๑๖ เด็กหญิงศิริพร หลิ่มน้อย 13 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๑๗ เด็กชายสมเจตน์ ใจฉ่ำ 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๑๘ เด็กชายสาโรจน์ โสระฏา 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๑๙ เด็กชายสุทัศน์ ผ่องผึ้ง 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๒๐ เด็กหญิงอนิตษา พุ่มภักดี 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๒๑ เด็กหญิงอภิญญา ขวัญกอง 14 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๒๒ เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญก้อน 13 ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๒๓ เด็กหญิงณัฐนรี พูลมาก 12 ร.ร.อำนวยวิทย์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๒๔ เด็กหญิงวรางคณา จุลกทัพพะ 12 ร.ร.อำนวยวิทย์ ตาคลี เทพมงคลปานสาราม ตาคลี
นว ๖๕๕๕/๐๒๒๕ เด็กหญิงกาญจนาพร หาระวงษ์ 13 ร.ร.จันทนานุสรณ์ ตาคลี เขาชายธงวราราม ตากฟ้า
นว ๖๕๕๕/๐๒๒๖ เด็กหญิงทิตยาภา คงสัมฤทธิ์ 13 ร.ร.จันทนานุสรณ์ ตาคลี เขาชายธงวราราม ตากฟ้า
นว ๖๕๕๕/๐๒๒๗ เด็กหญิงธัญกร เสาวังคา 13 ร.ร.จันทนานุสรณ์ ตาคลี เขาชายธงวราราม ตากฟ้า
นว ๖๕๕๕/๐๒๒๘ เด็กหญิงพรชิตา ผมหอม 13 ร.ร.จันทนานุสรณ์ ตาคลี เขาชายธงวราราม ตากฟ้า
นว ๖๕๕๕/๐๒๒๙ เด็กหญิงจินดารัตน์ ตรีโชติ 14 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๓๐ เด็กหญิงธารทิพย์ สุจิตรา 14 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๓๑ นางสาวนิวรรณ จันทวงษ์ 15 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๓๒ เด็กชายปราโมทย์ เดาะขุนทด 12 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๓๓ เด็กหญิงผาณิต ฤทธ์โพธิ์ 14 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๓๔ นางสาวรุ่งกมล สนเผือก 15 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๓๕ เด็กหญิงรุ่งฤดี สิงห์เหม 14 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๓๖ เด็กชายวันเฉลิม บูรณะพันธ์ 14 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๓๗ เด็กหญิงสหัสวรรษ จันทร์ชื่น 13 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๓๘ เด็กหญิงสายสมร เขตรคง 14 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๓๙ เด็กหญิงสิริวิมล นกน้อย 14 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๔๐ นางสาวอัมรัตน์ ศักดิ์ทอง 15 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๔๑ เด็กหญิงแอน แตงร่ม 14 ร.ร.วัดเทพสถาพร บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๔๒ เด็กชายพัฒน์ระพี พันธ์สิงห์ 11 ร.ร.วัดเขาห้วยลุง บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๔๓ เด็กหญิงสมพร โตพูล 11 ร.ร.วัดเขาห้วยลุง บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๔๔ เด็กชายสิริวัฒน์ บุญชื่น 11 ร.ร.วัดเขาห้วยลุง บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๔๕ เด็กหญิงสุภัสรา โพธิ์เอี่ยม 11 ร.ร.วัดเขาห้วยลุง บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย
นว ๖๕๕๕/๐๒๔๖ เด็กหญิงสุวัจนี ใจตา 12 ร.ร.วัดเขาห้วยลุง บรรพตพิสัย เทพสถาพร บรรพตพิสัย

~~~~~~~~~