ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี


ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

จังหวัด ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
ปราจีนบุรี ส่งเข้าสอบ ๑๑๔ คน ขาดสอบ ๑๐ คน คงสอบ ๑๐๔ คน สอบได้ ๘๑ คน สอบตก ๒๓ คน
ปราจีนบุรี 1. จ่าสิบเอกอนุชิต กิ่งนรา 63 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 2. นางณัฐฌาพรรณ สังข์ทอง 55 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 3. ร้อยโทปราโมทย์ ธรรมวงษ์ 45 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 4. จ่าสิบเอกจักรพัฒน์ โพธิ์กลิ่น 40 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 5. ดาบตำรวจมีชัย ชวนจิตต์ 40 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 6. นายชาญพัฒน์ ขำขัน 39 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 7. นางสาวจีรวรรณ รักพินิจ 39 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 8. นายณัฐพงศ์ รักพินิจ 38 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 9. นางน้ำทิพย์ ชาวเมือง 38 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 10. จ่าสิบเอกอนุชา จอมทรักษ์ 37 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 11. นายวราวุธ บุญมาพัด 37 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 12. นางวรลักษ์ เขียวคำ 35 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 13. นายยุทธณา เจริญดี 34 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 14. นายดำรงศักดิ์ ลิ้มอรุโณทัย 34 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 15. นางสาวสุปราณี ดอนมอญ 34 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 16. สิบโทณัฐพล น้อมระวี 32 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 17. นางเสาวนีย์ บุญมาพัด 32 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 18. นางสาวภาณิชา ศิริรินโท 31 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 19. นายอภิณัฐ โบราณมูล 31 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 20. นางสาววราพร กำพล 30 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 21. นางสาววารุณี บุญเกิด 30 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 22. นางสาวพรทิพย์ นีลสกุล 30 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 23. นางสาวกุลธิดา แม้นชล 29 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 24. นางสาวอนุมา สีขาบ 29 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 25. จ่าสิบเอกโทดุรงค์ฤทธิ์ ยิ่งประเสริฐ 29 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 26. นายมนตรี เยาตัก 28 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 27. นางสาวเจษฎาภรณ์ สวัสดิ์ตระกูล 27 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 28. นางสาวอุไรวรรณ รุประมาณ 25 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 29. นายภานุวัฒน์ เจริญศิลป์ 24 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 30. นายอดิสรณ์ ม่วงสังข์ 23 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 31. นายณัฐวุฒิ สุบุตรดี 23 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 32. นางสาวสิริณัฐฐ์ อัคคีเจริญ 23 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 33. นายชินวัจน์ จิรเหมธนโรจน์ 22 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 34. นางสาวสุวิมล วงศ์หมื่น 21 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 35. นางสาวผาณิตนิภา อุไรโชติ 15 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 36. นางสาวเจนจิรา แผ่นผา 15 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 37. เด็กชายกรกต ขดโข 14 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 38. เด็กหญิงพรพิมล อุดมเดช 14 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 39. เด็กชายเพิ่มพูน คำภา 13 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 40. เด็กชายโสภณณัฐ เงื้อมผา 13 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 41. เด็กชายธีรโชติ แสงนำ 13 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 42. เด็กชายธีรวิชญ์ แซ่กัว 13 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 43. เด็กชายอานนท์ พุทธมิลินประทีป 12 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 44. เด็กชายศตวรรษ อ้นจันทร์ 12 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 45. เด็กหญิงกมลชนก บุญวงษ์ 12 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 46. เด็กชายณัชพล อินละวงศ์ 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 47. เด็กหญิงอรกานต์ ศิริ 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 48. เด็กชายศุภโชค ทุมกองแก้ว 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 49. เด็กหญิงนฤมล บุญสิทธิ์ 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 50. เด็กชายพรเพ็ชร ใจคง 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 51. เด็กชายเดชธนสิทธิ์ ไกรสิงห์ 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 52. เด็กหญิงธันยารัตน์ ภารกิจ 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 53. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์อุดม 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 54. เด็กชายรติพงษ์ กิจดี 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 55. เด็กชายจิรวัชร สื่อตระกูล 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 56. เด็กชายทิพย์เนตร กุลบุตร 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 57. เด็กชายศราวุฒิ ผู้ดี 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 58. เด็กชายวรเชษฐ์ ชื่นอารมณ์ 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 59. เด็กชายปภาวี ชมแพง 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 60. เด็กหญิงกิตติยา วงศ์ซึ้ม 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 61. เด็กหญิงวันวิสา ผดุงรัตน์ 11 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 62. เด็กชายสรวิศ ธงชนะ 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 63. เด็กหญิงภัศชา มหาเมฆ 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 64. เด็กหญิงศิริวรรณ ใจแข็ง 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 65. เด็กชายนิติภูมิ ผู้ดี 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 66. เด็กชายภาณวัฒน์ นุ่มดี 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 67. เด็กหญิงอภัชชา แขกพงษ์ 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 68. เด็กหญิงสุกฤตา ใจแข็ง 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 69. เด็กหญิงสชัญญา ใจแข็ง 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 70. เด็กหญิงกนกรรณ ผู้ดี 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 71. เด็กหญิงเจินจิรา ดงปัญญา 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 72. เด็กหญิงรัตติกานต์ สีหาตา 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 73. เด็กหญิงปฏิมา รุประมาณ 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 74. เด็กหญิงโชติกา ท่าหิน 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 75. เด็กหญิงสิรินทร์พร นิลสัมฤทธิ์ 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 76. เด็กชายณัฐพนธ์ แสงจ้า 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 77. เด็กหญิงศรีสุดา มหาเมฆ 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 78. เด็กหญิงเบญจกัลยาณี แสงสุข 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 79. เด็กชายวัณทิโต อมแก้ว 10 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 80. เด็กชายณัธพล สีบุ 9 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
ปราจีนบุรี 81. เด็กหญิงกันยารัตน์ ผดุงรัตน์ 9 โรงเรียนวัดบ้านโง้ง บ้านโง้ง ประจันตคาม
นครนายก ส่งเข้าสอบ ๑๑๒ คน ขาดสอบ ๑๒ คน คงสอบ ๑๐๐ คน สอบได้ ๑๐๐ คน สอบตก - คน
นครนายก 1. เด็กชายชัยธวัช ตุ่นหมก 12 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 2. เด็กชายสันติธร มังสา 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 3. เด็กชายกิตติทัช ลาภา 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 4. เด็กชายสมหวัง สายพรหม 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 5. เด็กชายต้นตระการณ์ ประทุมทอง 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 6. เด็กชายธนภัทร ขาวขำ 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 7. เด็กหญิงจงกลวรรณ คงถาวร 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 8. เด็กหญิงธนาวดี เพ็ชรรัตน์ 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 9. เด็กหญิงนริศรา มากประเสริฐ 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 10. เด็กหญิงพิมมาดา วงศ์พาศกลาง 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 11. เด็กหญิงอรนุช หนูสว่าง 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 12. เด็กหญิงรัชนก มิดชิด 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 13. เด็กหญิงศิริรัตน์ ทรเทศ 11 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 14. เด็กชายกิตติศักดิ์ อโนดาษ 10 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 15. เด็กชายกฤษดา สืบจากศรี 10 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 16. เด็กชายศตวรรษ โสวรรณ 10 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 17. เด็กหญิงศิริวรรณ ธรรมจิตร 10 โรงเรียนวัดตำหนัก ตำหนัก เมือง
นครนายก 18. เด็กชายวรวุฒิ สุขจิตร 12 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 19. เด็กชายอิทธิพล ริดจูงพืช 12 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 20. เด็กหญิงเมธาวี เงาระยับ 12 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 21. เด็กชายนพดล มีบุญ 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 22. เด็กชายนที พิพัฒโนบล 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 23. เด็กชายปิยรัตน์ ทัดดี 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 24. เด็กชายนันทกานต์ ครองทอง 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 25. เด็กหญิงนุชธิดา ภูมิลา 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 26. เด็กหญิงน้ำฝน เพ็งสุนทร 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 27. เด็กหญิงเบญจพร จารย์ลี 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 28. เด็กหญิงภานุชนาถ พุทธา 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 29. เด็กหญิงชนัญดา ศรพรหมวิเศษ 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 30. เด็กหญิงนารีรัตน์ วนเทียน 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 31. เด็กชายเอกรินทร์ จันทร์ประ 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 32. เด็กชายสมนึก แพรสี 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 33. เด็กชายลิขิต โตสงวน 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 34. เด็กหญิงวาสนา หาลาภ 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 35. เด็กชายณัฐวุฒิ คงบุญ 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 36. เด็กหญิงศศิประภา ทักษิณ 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 37. เด็กชายกิตติพงษ์ จักรบัวคำ 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 38. เด็กหญิงเจนจิรา ใครอินทร์ 11 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 39. เด็กชายนวพล บาซอรี 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 40. เด็กชายธดากรณ์ ใครอินทร์ 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 41. เด็กหญิงวาสนา มาละเว 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 42. เด็กหญิงจุลมณี มงคลชาญ 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 43. เด็กหญิงญาณดา แย้มสระโส 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 44. เด็กหญิงมานิกา เกงขุนทด 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 45. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำประเสริฐ 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 46. เด็กหญิงรัตนากร ใครอินทร์ 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 47. เด็กชายบรรณสรณ์ รักพงษ์ 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 48. เด็กหญิงวรรณธิดา ศรีสุข 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 49. เด็กหญิงประภากร กัณหาอาสา 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 50. เด็กชายกิติศักดิ์ ชูศรี 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 51. เด็กชายเอกราช สาคร 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 52. เด็กชายวานิช ชาวเวียง 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 53. เด็กชายนันทวัฒน์ จักดี 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 54. เด็กชายอานันดา สัจจะสกุลชัย 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 55. เด็กชายนครินทร์ สีที 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 56. เด็กชายภาณุวัฒน์ เจริญนิตย์ 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 57. เด็กหญิงปวีณา ศุภศรีอิสระ 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 58. เด็กหญิงเขมัสศิริ พิลาวัล 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 59. เด็กหญิงพิมระชา รุ่งเรือง 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 60. เด็กหญิงสายพิรุณ บุญห่อ 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 61. เด็กชายจิณรงณ์ ทองแก้ว 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 62. เด็กหญิงภัทรภรณ์ แก้วคำ 10 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 63. เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีสง่า 9 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 64. เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผลไพร 9 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 65. เด็กหญิงจันทริกา จำปา 9 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 66. เด็กหญิงวีนัสสา นาสมบุญ 9 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 67. เด็กหญิงศิรินภา เวชเจริญ 9 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 68. เด็กหญิงนวลทิพย์ มาหา 9 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 69. เด็กหญิงวรัชยา ศรีผา 9 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 70. เด็กชายนันทกร แก้วคำ 9 โรงเรียนวัดสันตยาราม วัดสันตยาราม เมือง
นครนายก 71. เด็กชายศราวุฒิ อินจันทร์ 12 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 72. เด็กชายสุมานิตย์ พวงปัญญา 12 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 73. เด็กหญิงจันจิรา ลอมโฮม 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 74. เด็กชายเกียรติศักดิ์ อุ่นผล 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 75. เด็กชายวิชัย โสวรรณี 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 76. เด็กหญิงปริสา คุดพูล 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 77. เด็กชายชัยวัฒน์ นวมนิ่ม 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 78. เด็กหญิงสุดารัตน์ จันดา 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 79. เด็กหญิงพัชริดา ปานสี 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 80. เด็กหญิงจารุวรรณ บัวพก 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 81. เด็กชายขจรศักดิ์ อินจันทร์ 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 82. เด็กหญิงทิพย์วารี จิตรหัสต์ชัย 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 83. เด็กหญิงสุวันทา เสวกพันธ์ 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 84. เด็กชายอภิสิทธิ์ ทัสมาลี 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 85. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรรณจิตร 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 86. เด็กหญิงพิธาดา วันหิง 11 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 87. เด็กหญิงวรรณษา คันธมาร 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 88. เด็กหญิงปาริชาติ บุญต้อ 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 89. เด็กหญิงจิรนันท์ แก้วหล้า 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 90. เด็กชายอนุชิต เป้พุฒ 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 91. เด็กชายณัฐพล พนมกุล 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 92. เด็กชายกิตติศักดิ์ ร่วมทอง 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 93. เด็กชายนคร เผือกงาม 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 94. เด็กหญิงลักษมี ต่วนเครือ 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 95. เด็กหญิงศไลรา นวมนิ่ม 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 96. เด็กชายภัทรพล แจ่มวิมล 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 97. เด็กหญิงลินดา ผูกพัน 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 98. เด็กหญิงอินทิรา หิงวัน 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 99. เด็กหญิงสมพิศ อำพร 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
นครนายก 100. เด็กหญิงกนกวรรณ หมอนมี 10 โรงเรียนวัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม วัดโยธีราษฏร์ศรัทธาราม เมือง
ฉะเชิงเทรา ส่งเข้าสอบ ๑๖๘ คน ขาดสอบ ๔๓ คน คงสอบ ๑๒๕ คน สอบได้ ๑๐๓ คน สอบตก ๒๒ คน
ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายพชร ตลับศรี 12 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 2. เด็กชายยศพร อินทร์ทอง 12 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 3. เด็กชายณัฐวุฒิ จันทมาลา 12 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 4. เด็กชายวิทยา คงนิ่ม 12 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 5. เด็กชายราชันย์ รักคง 12 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 6. เด็กชายธนกร โสนน้อย 11 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 7. เด็กหญิงวลีรัตน์ แซ่เอี๊ยะ 11 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 8. เด็กหญิงกนกพร เปี่ยมจาด 11 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 9. เด็กหญิงจิราภัทร์ รอดอารมณ์ 11 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 10. เด็กหญิงพรรณวษา ยุทธหาร 11 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 11. เด็กหญิงญานันท์ จันทร์ทอง 11 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 12. นางสาวณัฐนันท์ เนียมโสต 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 13. นางสาวปานตะวัน แก้วสุพรรณ์ 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 14. เด็กชายกิตตินันท์ คิดโสดา 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 15. เด็กชายมนตรี ศรีวงษา 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 16. เด็กชายอนิพันธ์ สุดใจ 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 17. เด็กหญิงมนัสนันท์ แสสลับ 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 18. เด็กหญิงสุวรรณ ลิ้มหลาย 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 19. เด็กชายพีรพงษ์ ภักเรือนดี 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 20. เด็กชายมานัส บุญสวน 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 21. เด็กชายอำนาจ บุญชู 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 22. เด็กหญิงทิพวรรณ ก้อนแก้ว 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 23. เด็กชายบวรวิทย์ บุญลาภ 12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 24. เด็กชายราเมศ สินประเสริฐ 12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 25. เด็กหญิงวิมลวรรณ ถนอมรอด 12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ เทพนิมิตร เมือง
ฉะเชิงเทรา 26. นางสาวอารีรัตน์ ศรีวงศ์ 18 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 27. นางสาวอุษา ทรายนวล 18 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 28. นายกิตติภัทร สีขุลี 18 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 29. นางสาวผุสดี พยัคฆศักดิ์ 17 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 30. นายชนะพร การะเกตุ 17 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 31. นายโชคไมตรี ปทุมวรนาถ 17 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 32. นายฐนกร พลแสน 17 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 33. นายรังสรรค์ เทศดี 17 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 34. นายเวโรจน์ จำปามูล 17 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 35. นายสมชาย บำเพ็ญกิจ 17 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 36. นางสาวกนกพร เชียงชาญ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 37. นางสาวกาญจนาพร พันชัยยุงวา 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 38. นางสาวกุลนัฐ บุญยะภาส 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 39. นางสาวจริยา ปานสมบัติ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 40. นางสาวจิตรานุช จันทาพูน 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 41. นางสาวณิชาภา ช่วยทัด 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 42. นางสาวนุชจรี เกษกล้า 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 43. นางสาวพลอยไพลิน ธานี 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 44. นางสาวสาวิตรี โน๊ตศิริ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 45. นางสาวสุกัญญา ก่อกุศล 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 46. นางสาวสุกัลยา จูมพันธ์ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 47. นางสาวอรอนงค์ แลกสินธุ์ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 48. นางสาวอำภา โพธิ์พูล 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 49. นายกฤติพงศ์ เพ็ญชอบ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 50. นายคมสันต์ ประทุมวัน 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 51. นายจิรณะ แซ่เฮ่อ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 52. นายฉัตรชัย ยะมา 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 53. นายณรงศักดิ์ พ่วงสอน 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 54. นายณัฐพล หลั่งทอง 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 55. นายณัฐวุฒิ มะสกุล 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 56. นายเดชณรงค์ พวงมณี 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 57. นายถามวัต วงศ์ศิริธิติกุล 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 58. นายเทวรรณ บัวทอง 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 59. นายนคเรศ เล็กรักษา 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 60. นายนันทวัฒน์ คงวัน 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 61. นายนำพล สีล้ง 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 62. นายพุทธิพงศ์ ตันแพงสี 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 63. นายภานุวัฒน์ ฤทธิเดช 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 64. นายวันเฉลิม ศรีทองใบ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 65. นายวิริทธิ์พล แซ่หมี 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 66. นายวิสุทธิ์ สุกใส 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 67. นายวุฒิชัย อาภรรัตน์ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 68. นายศราวุฒิ โพธิ์สอน 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 69. นายศักรินทร์ กิมฮง 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 70. นายศุภณัฐ มีเจริญ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 71. นายสมัชชา ทองศรี 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 72. นายสรายุทธ ศรีวิบูลย์ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 73. นายสันติ ไข่เพชร 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 74. นายสิทธิชัย ลงมาก 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 75. นายสุวรรณ ไพโรจน์ 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 76. นายอภิศักดิ์ โกมล 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 77. นายอลงกรณ์ เกตุมา 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 78. นายอิฐธิพงศ์ โกมล 16 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 79. นางสาวกมลทิพย์ ศรีบุญจิตร์ 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 80. นางสาวจริญา ทองสัมฤทธิ์ 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 81. นางสาวจาริดา จันทาพูน 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 82. นางสาวชุลีกร แจ่มจิตร์ 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 83. นางสาวปัทมาพร ทองเชียง 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 84. นางสาวสุดารัตน์ ก่องดวง 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 85. นางสาวสุติมา ก่องดวง 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 86. นายนฤพล โทนลูกจันทร์ 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 87. นายนลธวัช ศรีบุรินทร์ 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 88. นายพงษ์สิทธิ์ บุญช่วย 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 89. นายวันชาติ นะทะเล 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 90. นายศิวดล พวงพุ่ม 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 91. นายสุทธิพร สว่างอารมย์ 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 92. นายสุทธิพงษ์ เล็กเรืองโรจน์ 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 93. นายสุรพล โปธา 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 94. นายอนุชา ทองคำ 15 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพาวาสใต้ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 95. นางสนม ศรเวช 70 วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ป่าบุญคุ้มเกล้า แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา 96. นางจรินทร์ ธรรมเนียม 58 วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ป่าบุญคุ้มเกล้า แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา 97. นางพะเยาว์ สอนสุนทร 52 วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ป่าบุญคุ้มเกล้า แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา 98. นางกัณทชา อิสสระสรี 51 วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ป่าบุญคุ้มเกล้า แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา 99. นางสาวพรประภา โนนทราช 51 วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ป่าบุญคุ้มเกล้า แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา 100. นางสุพรรณา ศิริจรรยานนท์ 43 วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ป่าบุญคุ้มเกล้า แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา 101. นางสาวประภาวัลย์ ปิ่นกุล 43 วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ป่าบุญคุ้มเกล้า แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา 102. นางรุ่งรัตน์ สิทธินันท์เจริญ 38 วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ป่าบุญคุ้มเกล้า แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา 103. นายปัญญา จิตต์เจริญพร 35 วัดป่าบุญคุ้มเกล้า ป่าบุญคุ้มเกล้า แปลงยาว
ชลบุรี ส่งเข้าสอบ ๑,๔๔๘ คน ขาดสอบ ๔๑๑ คน คงสอบ ๑,๐๓๗ คน สอบได้ ๔๓๒ คน สอบตก ๖๐๕ คน
ชลบุรี 1. นายกชกร เสนานิมิตร 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 2. นายกัณฐัศว์ โมรา 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 3. นางสาวกาญจนา ปัญญาเรือง 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 4. นายกิติศักดิ์ ชมชื่น 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 5. นายคณิต พยุหะ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 6. นายคุณานนต์ วรรธนรียชาติ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 7. นางสาวจิราพรรณ คล้อยสุวรรณ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 8. นางสาวชลดา ติ่งแตง 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 9. นางสาวชลดา แตงสี 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 10. นายชัชชล จำเริญพานิช 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 11. นางสาวชัญญา ดามีศักดิ์ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 12. นายชีพชนก ศรีอุทธา 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 13. นางสาวญาณิน วงษ์เสถียร 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 14. นายณชล ซึมกลาง 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 15. นางสาวณัชฌา ดวงชื่น 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 16. นางสาวณัฏฐาณิษา ไทยถานันดร์ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 17. นางสาวณัฐธิดา ทองเชื้อสาย 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 18. นายณัฐปคัลภ์ ปิ่นเพ็ชร 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 19. นางสาวณัฐมล แพรอ่อน 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 20. นางสาวณัฐริกา คงหลำ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 21. นายณัฐวุฒิ เถาวัลยา 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 22. นางสาวณัฐสุดา แกล้วกล้า 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 23. นางสาวทิพวัลย์ ศิลากร 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 24. นางสาวธนัญญา รัตนะ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 25. นางสาวธัญญารัตน์ เกิดแดง 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 26. นายธีรพัฒน์ นัยวัฒน์ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 27. นางสาวนัทธมน กิติกรวัฒนา 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 28. นางสาวนิรมล เผือกพิพัฒน์ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 29. นางสาวเบญจวรรณ ศักดานุกูล 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 30. นางสาวปณิตา สุตะเขตร์ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 31. นางสาวปริฉัตร บุญประเสริฐ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 32. นางสาวพคพร เสงี่ยมงาม 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 33. นายพงษ์เทพ พันธุ์แตง 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 34. นางสาวพรสุดา สุขน้อย 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 35. นางสาวพิมพ์พรรณ นาธิศักดิ์ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 36. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปันพรม 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 37. นายภัทรพงษ์ วงษ์เงิน 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 38. นางสาวรัตนาภรณ์ ลาภเงินเฉลิม 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 39. นายเรวัฒน์ นิธินาถถาวร 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 40. นางสาวลคฑา เกษกุล 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 41. นางสาววรรณกานต์ บานแย้ม 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 42. นางสาววราภรณ์ สุวรรณคง 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 43. นางสาววิมลพร อนันตกูล 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 44. นางสาวศิมาภรณ์ มีสุข 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 45. นางสาวสมฤทัย ถิตานนท์ 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 46. นางสาวสมัชญา ทิจะยัง 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 47. นางสาวสิริลักษณ์ จิวประสาท 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 48. นางสาวอุบลรัตน์ แจ่มไพศาล 16 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 49. นางสาวกชกร ธงรบ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 50. นางสาวกนกวรรณ มากเจริญ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 51. นางสาวกมลฉัตร เรืองศรี 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 52. นางสาวกมลชนก คิดดี 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 53. นายกมลทรรศน์ แพทย์รัตน์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 54. นางสาวเกล้าญาณี รติโอฬาร 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 55. นางสาวจงกลณี ผดุงเกษม 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 56. นางสาวเจนจิรา วิจิตร 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 57. นายเจษฎากร เจียมกูล 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 58. นางสาวชญานิศ ขวัญเมือง 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 59. นางสาวชนิกา ก้อนแก้ว 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 60. นายชยวัฒน์ สุนทรรักษ์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 61. นางสาวชลธิชา แสงจินดา 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 62. นายชลันธร พายพายุห์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 63. นางสาวชวัลรัตน์ เชื้อวงษ์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 64. นางสาวญาณิศา เครือแก้ว 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 65. นางสาวฐิติวรดา สว่างโลก 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 66. นายณัฐพงศ์ เหล่าสาย 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 67. นายณัฐภัทร อินทโชติ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 68. นางสาวณัฐวดี นาคภักดี 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 69. นายณัฐวัฒน์ พูลชาติ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 70. นางสาวดวงใจ จุลขันธ์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 71. นายทรงธรรม ศรัณย์รัตน์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 72. นายทศพร กาญจนบุตร 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 73. นายธนากร สาระปัญญา 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 74. นางสาวธาริณี งามญาติ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 75. นางสาวนภาวรรณ บางมูลผล 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 76. นายนิคม คำทุม 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 77. นายนิพัทธ์ สังสีมา 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 78. นางสาวนิรชา อุส่าห์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 79. นางสาวเบญจวรรณ แซ่เจิ้ง 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 80. นางสาวประติมากรณ์ วรรณประเสริฐ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 81. นางสาวปริญดา ปักการะโถ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 82. นายปริยวิศว์ สุขธยารักษ์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 83. นางสาวปรีชญา พรมศรี 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 84. นางสาวปิยมน จิวิริยะวัฒน์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 85. นางสาวพาฝัน สุขโข 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 86. นางสาวเพชรรัตน์ เทวรินทร์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 87. นางสาวไพประภาภรณ์ สร้อยจิตร 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 88. นางสาวมนัสชยา งามสม 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 89. นางสาวมนัสญา ทอทอง 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 90. นายยศพล เงินรัตน์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 91. นางสาวรดาภรณ์ แก่นจันทร์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 92. นางสาวรินลดา กรุณา 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 93. นางสาวลลิดา แก้วสนธยา 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 94. นายวรไชย พูลสวัสดิ์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 95. นางสาววารินทร์ เชื้อจีน 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 96. นางสาวศิระประภา บริบูรณ์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 97. นางสาวสตรีรัตน์ ไชยวัฒน์ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 98. นางสาวสุธาสินี คงคาน้อย 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 99. นางสาวสุภาพร สาระกูล 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 100. นางสาวอชิรญา โสธรวิไล 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 101. นางสาวอรพรรณ สุวรรณะ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 102. นางสาวอรุณี สร้อยสลับ 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 103. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ สหายา 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 104. เด็กชายกิตตินันทน์ บรรลุ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 105. เด็กชายกิตติพัฒน์ ดิศร 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 106. เด็กชายกีรติ ทองอินทร์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 107. เด็กชายเกษมสันต์ สีสมยา 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 108. เด็กหญิงขนิษฐา จอมทอง 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 109. เด็กหญิงขวัญตา มีสุข 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 110. เด็กหญิงจันทิมา บุญเนาว์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 111. เด็กหญิงจีรภา สอนกลาง 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 112. เด็กหญิงจูลจิรา กระแสร์ชล 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 113. เด็กชายเจษฎา โทเอี่ยม 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 114. เด็กชายเฉลิมพล โสภี 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 115. เด็กหญิงชญาพร อ่ำรุ่ง 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 116. เด็กหญิงฑีราพรรณ อินทร์ฤทธิ์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 117. เด็กหญิงณัชชา โชคศรี 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 118. เด็กชายณัฐธกรณ์ พงษ์หัสบรรณ์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 119. เด็กชายณัฐพงษ์ สุริยฉาย 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 120. เด็กหญิงณัฐวดี สุขเกษม 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 121. เด็กชายณัฐวุฒิ กองมาลัย 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 122. เด็กหญิงดวงกมล พรหมประดิษฐ์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 123. เด็กหญิงนงนุช แซ่ซื้อ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 124. เด็กหญิงนภัสวรรณ เตียวพิพัฒน์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 125. เด็กชายนิลกานต์ อินทรวิเชียร 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 126. เด็กหญิงใบเตย เกษธรรม 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 127. เด็กหญิงปภาดา เลิศสงคราม 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 128. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ผาสุข 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 129. เด็กหญิงปวีณา ศรีอภัย 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 130. เด็กชายปิยพัทธ์ เจริญแพทย์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 131. เด็กชายพงษธร ตาดสุวรรณ์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 132. เด็กชายพงษ์วริศ โสภิพงษ์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 133. เด็กหญิงพรธิดา นันทา 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 134. เด็กหญิงพัชรี คงเจริญ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 135. เด็กหญิงพิชญา วาธิคุณ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 136. เด็กหญิงเพชรรินทร์ หอมนาน 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 137. เด็กหญิงภวรัญชน์ จิตตยานันต์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 138. เด็กหญิงภัทรพร ประสาททอง 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 139. เด็กชายภัทรศรัณย์ รุ่งเรืองนิติพงศ์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 140. เด็กหญิงลลิตา ไชยพันธ์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 141. เด็กหญิงวชิรญาณ์ สำฤทธิ์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 142. เด็กหญิงวรัญญา วงษ์จันทร์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 143. เด็กหญิงวราตรี สะบายใจ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 144. เด็กชายวิศนุ มากัง 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 145. เด็กหญิงสิรัชชา รินทนาพิพัฒน์ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 146. เด็กหญิงอภิชญา อินทร์นวล 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 147. เด็กหญิงอรชุดา นาเกลือ 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 148. เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญตา 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 149. เด็กหญิงกัญญาภัค ตรีธัชพร 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 150. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยั่งยืน 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 151. เด็กชายกันตินันท์ วิจิตรพันธุ์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 152. เด็กหญิงกุสุมา ฉิมกรด 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 153. เด็กชายเกียรติศักดิ์ บัวเพชร 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 154. เด็กหญิงจรรยพร อินทร์เจริญสุข 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 155. เด็กหญิงจุฑามาส ยินดีสุข 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 156. เด็กชายเจษฎากรณ์ พงษ์ศรี 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 157. เด็กหญิงชญานิศ อุทธสิงห์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 158. เด็กชายชนายุทธ ทองพันพาน 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 159. เด็กหญิงชนินาถ พายพายุห์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 160. เด็กหญิงชลดา กิ่งทอง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 161. เด็กหญิงชลนาฏค์ อุดมพานณิชย์ถาวร 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 162. เด็กชายชวิศ พ่วงใจ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 163. เด็กชายชัยรัตน์ พุ่มเรือง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 164. เด็กหญิงชาท์นุกัญ อนันต์ภักดิ์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 165. เด็กหญิงชุฎาภา บัวทอง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 166. เด็กหญิงฐิตามร เอมธุวัช 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 167. เด็กหญิงฐิติมา จิตรกลาง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 168. เด็กหญิงณัฐธิดา อรรคบุตร 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 169. เด็กชายณัฐพล จันทร์โสดา 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 170. เด็กชายณัฐภพ โททอง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 171. เด็กหญิงณัฐมล นกเทศ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 172. เด็กหญิงณัฐรัตน์ ไชยดี 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 173. เด็กหญิงณัฐลดา เนียมเปี่ยม 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 174. เด็กชายณัฐวัตร สาตรพันธุ์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 175. เด็กหญิงดารณี พาณิชย์สงเคราะห์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 176. เด็กหญิงดารินทร์ เรืองเกตุ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 177. เด็กหญิงเตชินี ตึกโพธิ์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 178. เด็กชายถิรนันท์ แกล้วกล้า 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 179. เด็กชายทักษ์ษิณ ถินนอก 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 180. เด็กหญิงทัศนา บัวแพร 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 181. เด็กหญิงทิตยา แผ่ประเสริฐ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 182. เด็กชายธนกร ขำลอย 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 183. เด็กชายธนบดี พรมจีน 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 184. เด็กชายธนบัตร เกษีจอหอ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 185. เด็กชายธนาวุฒิ กล่อมเกลา 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 186. เด็กหญิงธมลวรรณ พาลี 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 187. เด็กหญิงธันยาภรณ์ ประดิษฐพงษ์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 188. เด็กชายนนทวัช ประดิษฐวัฒนา 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 189. เด็กหญิงนพวรรณ คุ้มประยูร 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 190. เด็กชายนันทวัฒน์ รังกลาง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 191. เด็กหญิงน้ำฝน ม่วงเขาแดง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 192. เด็กหญิงนิรัตน์ชา สวัสดี 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 193. เด็กหญิงนิศารัตน์ หาญสกุลล้ำเลิศ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 194. เด็กชายเนตรตะวัน อ่วมนุสนธิ์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 195. เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิ์ศรี 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 196. เด็กชายปรัชญา เพชรโอภาส 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 197. เด็กหญิงปาลิตา ตั้งชารี 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 198. เด็กหญิงปิยธิดา แสงทอง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 199. เด็กหญิงปิยวรรณ ตันฮำ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 200. เด็กชายปุณณรัตน์ คชชา 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 201. เด็กชายพงศธร สุกใส 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 202. เด็กหญิงพวงเพชร ดำรงกิจพัฒนากร 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 203. เด็กหญิงพัชราภา นามวงษ์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 204. เด็กหญิงภัทรนันท์ คงงาม 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 205. เด็กหญิงภัทราภรณ์ พ่วงกลัด 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 206. เด็กหญิงมณีวรรณ ทิ้งเทพ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 207. เด็กหญิงรัตนาพร อิ่มวิเศษ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 208. เด็กหญิงรุจิรา เจริญพร 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 209. เด็กหญิงวชรพร เอี่ยมอรุณ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 210. เด็กหญิงวศิกา ฉันผ่อง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 211. เด็กชายวัชรินทร์ กมลเมือง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 212. เด็กชายวันเฉลิม มะใบ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 213. เด็กหญิงศศิธร พิทักษ์วงศ์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 214. เด็กหญิงศิริญญา สุริออน 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 215. เด็กชายศุภสิน คงเขียว 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 216. เด็กหญิงสุพัชรินทร์ เมืองจันทร์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 217. เด็กชายสุเมธ พูสมศรี 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 218. เด็กหญิงหทัยรัตน์ จรุงจิตร์ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 219. เด็กชายอนาวิล พุ่มพวง 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 220. เด็กหญิงอนิชชา สิมะประเสริฐ 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 221. เด็กชายอนุกูล การุณย์ลัญจกร 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 222. เด็กหญิงอมลรดา ขุนจอม 13 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 223. เด็กหญิงกนกพร คีรีรัตน์ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 224. เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิประเสริฐ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 225. เด็กหญิงกัณฐิกา จันทคีรี 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 226. เด็กหญิงกุลสตรี มีเพียร 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 227. เด็กหญิงจตุรพร เกณฑ์เขตรรักล่ำ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 228. เด็กหญิงจรรยพร ตันตราสัย 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 229. เด็กหญิงชณิดา แสงอรุณชัยโรจน์ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 230. เด็กชายชัยวัฒน์ มีชัย 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 231. เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมเดช 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 232. เด็กหญิงณัฐชา พรพรรณทิวา 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 233. เด็กชายณัฐวัตร พงษ์รามัญ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 234. เด็กชายทัตพงศ์ เพ็ชร์สังหาร 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 235. เด็กหญิงทิพัชชา ไชยเสนา 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 236. เด็กชายธนกร ไชยณรงค์ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 237. เด็กชายธีระยุทธ ศรีวงษา 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 238. เด็กหญิงนภัสกร เหลี่ยมสุวรรณ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 239. เด็กหญิงนัทธมน ใจเย็น 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 240. เด็กชายนาวิน ศุภรัตน์ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 241. เด็กหญิงบุปผลักษณ์ เย็นสบาย 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 242. เด็กหญิงเบญญาภา ชมมาก 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 243. เด็กชายประกาศิต แม้นพงษ์ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 244. เด็กหญิงปรียานุช สะอาด 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 245. เด็กชายพงศธร อำนวยสิทธิโชค 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 246. เด็กหญิงพรพรรณ เบญจคุณากร 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 247. เด็กหญิงพรสิตรา วงศ์เขียว 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 248. เด็กชายพิสิษฐ์ แผลงดี 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 249. เด็กหญิงมนัสวี ไชยดี 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 250. เด็กหญิงรุ่งทิวา เหลี่ยมรุ่งฟ้า 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 251. เด็กหญิงลดาวัลย์ พงษ์โสภา 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 252. เด็กหญิงวรดา แก้วละมุล 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 253. เด็กหญิงวริษฐา พรมลิ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 254. เด็กหญิงวัลลภา เทียนทอง 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 255. เด็กชายศรวิษฐ์ ศรีม่วง 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 256. เด็กหญิงศศิประภา ญานะโรจน์ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 257. เด็กหญิงศิรภัสสร ชิดเชื้อ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 258. เด็กชายศิวกร ทรงประเสริฐ 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 259. เด็กหญิงศุภาวรรณ ซึ่งศิลป์กุลชัย 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 260. เด็กหญิงสุธาสินี วีระธนกิจโกศล 12 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" เขาบางทราย เมือง
ชลบุรี 261. นายทูลศักดิ์ ไชยหาญ 57 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 262. นางอรจิรา ใช้คุณ 56 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 263. นางฐิติรัตน์ ชมโฉม 55 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 264. นายธนากรณ์ เผือกพิพัฒน์ 54 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 265. นายทรงปรก กริชเงิน 53 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 266. นางสาวนุชนารถ ปลอดห่วง 53 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 267. ว่าที่ร้อยตรี ปราณีต วิจิตรธรรมรส 51 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 268. นายทรงศักดิ์ เทพสุวรรณวร 49 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 269. นางกัญสุชญา ธนาวีรวุฒิ 47 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 270. นายจักรวาล วงษ์วิวัฒน์ 47 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 271. นายพรศักดิ์ สายนันท์ 47 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 272. นางวิลาวัณย์ เอียมวิจารณ์ 47 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 273. นายธีระพงษ์ เหมือนตา 45 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 274. นางสาวปวีณา ศรีเพชร 45 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 275. นางสาวสุรีย์ เสียงเสนาะ 45 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 276. ร้อยตำรวจตรี ทองหล่อ ศิริเมฆา 44 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 277. นายเสรี เกิดทอง 44 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 278. นางสาวอนงค์ พันธ์วิเศษ 44 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 279. นางปวีณา ยิ่งเจริญ 43 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 280. นายวินัย สำราญสุข 42 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 281. นายเศกสรร ดีแก้ว 41 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 282. นางบุญศรี เทพสุวรรณวร 40 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 283. นายสมเกียรติ กางร่มกลาง 40 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 284. นายองอาจ คำรพ 39 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 285. นางสาวนงลักษ์ แย้มพลาย 38 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 286. นายภาณุพงศ์ กำพล 38 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 287. นางสาวกัญสิฐิภัค ทินราช 37 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 288. นางวิกัญญา โคตรสิงห์ 37 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 289. นางสาวสุธัณญา ศรีเพชร 37 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 290. นางสาวจินตนา แป้นดี 36 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 291. นายสุภาพ บุญคุ้ม 36 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 292. นางสาวเหมรัตน์ บรรเทิงใจ 36 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 293. นางสาวแก้วใจ ฟักเขียว 35 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 294. จ่าเอกปิยะ อินปั๋น 35 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 295. นางสาวราตรี แสนพิทักษ์ 35 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 296. นางสาวอานก มุ่งหาดี 35 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 297. นายศุภณัฏฐ์ คำนึง 34 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 298. นายอุกฤษฏ์ รัตนะ 34 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 299. นางสาวกัลยกร ลาภเดโช 33 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 300. นางปวริศา นามวงศา 33 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 301. นายอภิชาติ อิทรโสภา 32 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 302. นายประเสริฐ คงเมือง 31 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 303. นางสาวสุวิมล เข่งดี 31 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 304. นางสาวรักตนันต์ สถานทง 30 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 305. นางสาวศศิธร สุขขำจรูญ 30 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 306. นางสาวเนตรดาว ศิริอุทัย 29 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 307. นายพิทักษ์ อุบลจินดา 29 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 308. นายสุรัตน์ ใจสอาด 29 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 309. นางสาวสุรีรัตน์ เอกสวรรค์ 28 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 310. นางสาวจิตรลดา พวงจันทร์ 27 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 311. นางสาวปริยาสินี จันทร์แจ่มหล้า 27 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 312. นายศุภกร เรืองภรรยา 27 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 313. นายลือชา พิมา 27 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 314. นายศราวุธ ผิวพรรณ์ 27 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 315. นางสาววันเพ็ญ สุขสวัสดิ์ 26 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 316. สิบตำรวจเอก สิริวิช กว้างมะหา 26 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 317. สิบตำรวจเอก ชัยชาญ รัตนธรรม 25 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 318. นายปรุฬห์ เพ็ชรแหวน 25 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 319. นางสาวนารินทร์ ฉิมพาลี 24 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 320. นายสุพันธ์ ภูมิบุญ 24 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 321. นางสาวภัคณัฎฐ์ ปิ่นเกียรติพงศา 23 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 322. นางสาวมะลิเนตร ดวงวิลัย 23 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 323. นายยอดรัก โตสันเทียะ 23 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 324. นางสาวสลิลธร ไพรอนันต์ 23 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 325. นายภาคภูมิ ภิรมย์คล้อย 22 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 326. นางสาววราภรณ์ นิลใบ 22 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 327. นายกฤษณะชัย ลักษะรัสษะณะ 21 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 328. นางสาวจิรัชญา ครุฑจันทร์ 21 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 329. นายปิยะพงศ์ ไตรพรหม 20 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 330. นายสมชาย ปกแก้ว 20 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 331. นายทัศทร สมแก้ว 19 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 332. นางสาวปรินดา สาระ 19 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 333. นางสาววิกานดา สุวินัย 19 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 334. นางสาวสุภัทรา บำรุงวัฒน์ 19 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 335. นายอรรถพล คำโสม 19 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 336. นางสาววิดารัตน์ หมื่นโฮ้ง 18 มมร.สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรี ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 337. นางสาวนิศารัตน์ ลีลอย 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 338. นางสาวยลรดี มณีชม 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 339. เด็กหญิงทวิวรรณ บุญเชิญ 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 340. เด็กชายภัทรวงค์ อรุณวงค์ 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 341. เด็กหญิงศิริภาพร นวนทะคำจัน 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 342. เด็กหญิงกัณฑิมา ลออวัฒนกุล 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 343. เด็กหญิงชุลีพร แสงมะณี 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 344. เด็กหญิงณัฐชนก ดอกไม้เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 345. เด็กหญิงธนารีย์ จงสมจิตต์ 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 346. เด็กหญิงวรรณพร เชี่ยวชาญ 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 347. เด็กหญิงวารินทร์ มีรินทร์ 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 348. เด็กหญิงศิรินญาณ์ภา ภาคทวี 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 349. เด็กหญิงศิริลักษณ์ คัมภิลานนท์ 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 350. นางสาวจิราภัทร อินประชา 16 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 351. นางสาวชลธิชา มูลอ้าย 15 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 352. นางสาวชุภาพร หุ่นแก้ว 15 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 353. นายฐิติ คุ้มครอง 15 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 354. นายณัฐวุธ ก๊กบางยาง 15 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 355. นางสาวพรหมพร อมรชีวิน 15 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 356. นางสาวแพรวภา ชัยจำ 15 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 357. นายยศพงษ์ บุญมี 15 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 358. นายอาทิตย์ จันทร์โสภา 15 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 359. เด็กหญิงกนกอร อุ่นเพ็ชร 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 360. เด็กชายกรกช สวัสดิ์มงคล 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 361. เด็กหญิงกรกมล เงินท้วม 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 362. เด็กหญิงกาญจน์กมล วงษ์ภักดี 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 363. เด็กชายคณาธิป พิทักษ์ศิลป์ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 364. เด็กชายจตุพร ไทยเครือวัลย์ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 365. เด็กหญิงจิดาภา สุขเมือง 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 366. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ถนอมรอด 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 367. เด็กหญิงชนิกานต์ ภูแสนศรี 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 368. เด็กชายชลธวิทย์ หมั่นทำ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 369. เด็กหญิงชลธิชา สถิตย์เสถียร 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 370. เด็กชายฐิติวัสส์ อยู่สุข 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 371. เด็กชายณรงค์ชัย จิตปฏิกรณ์ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 372. เด็กชายณัฐภัทร สนาทาธร 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 373. เด็กชายธีรภัทร์ คลังสิน 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 374. เด็กชายนัฐ แช่ลี้ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 375. เด็กหญิงบุณฑริกา จันทร์พฤกษ์ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 376. เด็กชายปฎิภาณ ทับทิมทอง 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 377. เด็กชายปริเยศ ขุมทอง 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 378. เด็กหญิงปุณยาพร ผิวแดง 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 379. เด็กหญิงเปียมปิติ ศิลป์ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 380. เด็กชายพงศกร แสงเสริมญาติ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 381. เด็กหญิงพรนภา ทองอิ่ม 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 382. เด็กหญิงพิชญ์สินี แก้วบุญเรือง 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 383. เด็กหญิงเพลงขิม ไตรภพ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 384. เด็กหญิงภัทรวดี ภู่มาลา 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 385. เด็กหญิงภาวรินทร์ ทุมวงษ์ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 386. เด็กหญิงศิริพร ศรีนาคเวี้ยว 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 387. เด็กหญิงโศภิตา จันทบุรี 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 388. เด็กชายสรวิชญ์ ศรีวิสุทธิ์ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 389. เด็กหญิงสรัลพร เคียวลักศณ์ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 390. เด็กหญิงสิริรัตนา สุคนธกนิษฐ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 391. เด็กหญิงสุพัตรา อ่องศิริ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 392. เด็กหญิงอภัยนันท์ เจือจันทร์ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 393. เด็กหญิงอัจฉรา แก้วแสนเมือง 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 394. เด็กหญิงอิสิริยาภรณ์ วงศ์อรุณ 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 395. เด็กหญิงอุรสา สังข์เงิน 14 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 396. เด็กหญิงจุฑามาศ ไนเสนา 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 397. เด็กหญิงชนนาถ ทีปนวัชร์ 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 398. เด็กชายชลกานต์ องคสาท 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 399. เด็กหญิงชลาษา ลอออรรถพงศ์ 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 400. เด็กหญิงณภัทร แก้วเกตุลาภรุ่ง 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 401. เด็กหญิงณัฐชา วัฒนโกศล 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 402. เด็กชายปารเมศ ไชยรัตน์ 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 403. เด็กชายพร้อมพล เผือกผ่อง 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 404. เด็กหญิงเมธาวี กลิ่นกุหลาบทอง 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 405. เด็กหญิงเมธาวี จักกะพาก 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 406. เด็กหญิงรติมา รุธิรกนก 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 407. เด็กหญิงวีรญา ตรีมรุรคา 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 408. เด็กหญิงศิรภัสสร วรรัตน์ 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 409. เด็กชายสิทธินนท์ กลิ่นมณฑา 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 410. เด็กชายสิรวิชญ์ เทียบวงศ์ 13 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีมหาราชา ศรีราชา
ชลบุรี 411. นางพนัสชนก แสงศิลา 52 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 412. นางสาวพัชร์ชลิดา รุนสาเดชา 50 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 413. นายธนพล พุทธรักษา 46 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 414. นางชุลีพร ต้นเถา 46 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 415. เด็กหญิงสุนันท์ สีฟ้า 14 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 416. เด็กชายประกิต รอดปั้น 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 417. เด็กหญิงอมรรัตน์ รักการ 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 418. เด็กชายพีรพล เกาะงาม 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 419. เด็กชายสรรเพชญ อินทร์นวล 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 420. เด็กหญิงสุดาพร ฤทธิ์ขจร 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 421. เด็กหญิงเบญจรัตน์ แซ่ซิ้ม 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 422. เด็กหญิงจิราภรณ์ มานุสนธิ์ 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 423. เด็กหญิงธนพร แซ่ซิ้ม 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 424. เด็กหญิงสุกัญญา ป้อมบัว 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 425. เด็กหญิงภัทธาภรณ์ วงษ์แก้ว 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 426. เด็กหญิงวิภาวรรณ ปั้นส้ม 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 427. เด็กหญิงพรรณษา โพธิ์คลี่ 13 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 428. เด็กชายนวมินทร์ สงแพง 12 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 429. เด็กชายธีรศักดิ์ ทับจีน 12 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 430. เด็กชายสหัสสวรรษ สิทธิเทศ 12 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 431. เด็กหญิงวรรณวิสา รัตนะ 12 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ชลบุรี 432. เด็กหญิงวรัญญา คงสุขกาย 12 อุทกวิทยาคม อุทกเขปสีมาราม พนัสนิคม
ระยอง ส่งเข้าสอบ ๕๗๖ คน ขาดสอบ ๑๔๘ คน คงสอบ ๔๒๘ คน สอบได้ ๒๗๓ คน สอบตก ๑๕๕ คน
ระยอง 1. นางสาวมารยาท เชิดชู 58 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 2. นางฉวีวรรณ สกุลสุพิชญ์ 53 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 3. นางเสาวณีย์ ชาญเชี่ยว 53 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 4. นางนิชาภา บุญเจริญ 52 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 5. นางจุฬาลักษณ์ นามจันทร์ 51 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 6. นางกรกนก ชินบุตร 48 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 7. นางวัลลภา เต็มเปี่ยม 48 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 8. นางสาวณหทัย จรัสจำเริญ 48 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 9. นายมนตรี สิริทัตสุนทร 47 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 10. นางสาวกรรณิการ์ พินิจ 47 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 11. นางสาวศิริจิตร์ วรรณวงค์ 47 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 12. นางกุลธิดา กัณหา 45 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 13. ว่าที่ร้อยตรีจรัล ภิญวัย 44 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 14. นางฐิติมา ศรีสุข 44 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 15. นางธัญญชนก อิชยาวิโรจน์ 41 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 16. นางสาวเจียระไน สงทอง 39 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 17. นางสาวธัญญพัทธ์ รติยานุวัฒน์ 38 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 18. นางกนกวรรณ บุญงาม 36 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 19. นางชินารักษ์ วารีรัตนโรจน์ 36 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 20. นางสินีนาถ ผะเอม 36 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 21. นางรัตนา ดีดวงพันธ์ 34 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 22. นางช่อลดา เหลืองสินศิริ 33 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 23. นางสาวธะยา หอมขจร 33 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 24. นางสาวโยธกรานต์ เชื้อแก้ว 32 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 25. นางสาวนภัค แสงเพ็ชรส่อง 31 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 26. นางสาวเอลิสา เลี้ยงรักษา 31 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 27. นางสาวจรัสศรี เจริญไชย 30 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 28. นางสาวชลดา ดวงมาลา 29 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 29. นางสาวกนกวรรณ ไข่ติยากุล 26 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 30. นายสุทธิพงศ์ ร่วมวงษ์ 25 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 31. เด็กชายณพสิทธิ์ สินเชี่ยวชาญ 12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 32. เด็กชายณัฐนันท์ สนิทนราทร 12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 33. เด็กชายธนดล จิตติกุล 12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 34. เด็กชายศุภณัฐ มัตนาวี 12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 35. เด็กชายสุทธิกานต์ เตียวนะ 12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 36. เด็กชายสุวิจักษณ์ แก้วราช 12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 37. เด็กชายวรกิตต์ บัวติ๊บ 11 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 38. เด็กหญิงณัฐชภัทร์ ศรีจิตรมงคล 11 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 39. เด็กหญิงพิชญ์สินี สะทิ 11 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 40. เด็กหญิงวรัญชลี สุวรรณฑัต 11 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 41. เด็กหญิงสุดารัตน์ นาไพรวรรณ 11 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 42. เด็กหญิงหทัยชนก สิมทิพลา 11 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 43. เด็กหญิงอมรรัตน์ แซ่ซิ้ม 11 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 44. เด็กชายกษิดิศ สารจิตต์ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 45. เด็กชายณภัทร จิตร์วิเศษ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 46. เด็กชายณัฐภัทร บดีรัฐ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 47. เด็กชายตะวัน วรวุฒิเจริญชัย 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 48. เด็กชายธีรภัทร พิไลแสงสุรีย์ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 49. เด็กชายปิยวัฒน์ เจริญธรรมกิจ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 50. เด็กชายปุณณวิช พงศ์ศรีอัศวิน 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 51. เด็กชายพรลภัส ล้นเหลือ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 52. เด็กชายพีระกานต์ ศิริมา 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 53. เด็กชายภัทรภณ เนียมทอง 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 54. เด็กชายมาวิศว์ ลีละวินิจกุล 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 55. เด็กชายมิ่งเมือง คงวิจิตร 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 56. เด็กชายรัชพล สิงขโรทัย 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 57. เด็กชายวร อุทยารัตน์ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 58. เด็กชายวรุฒ วรรณเสริฐ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 59. เด็กชายวีรภัทร ศิริอำพันธ์กุล 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 60. เด็กชายอิศรา โชติช่วง 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 61. เด็กหญิงกมลพรรณ โอรสไตรรัตน์ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 62. เด็กหญิงกัณฑ์ภัสษร ปทุมมานนท์ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 63. เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญคง 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 64. เด็กหญิงจารุวรรณ ปานนาค 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 65. เด็กหญิงชมพูนุช ศิริพันธ์ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 66. เด็กหญิงญาณิศา บุญช่วย 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 67. เด็กหญิงธนัชญา หลากสุขถม 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 68. เด็กหญิงธนัญญา เผือกศรีพันธ์ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 69. เด็กหญิงบวรลักษณ์ ศิริสมบัติ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 70. เด็กหญิงปณิษฐา พวงคำ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 71. เด็กหญิงปัณณิกา สัตตัญญู 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 72. เด็กหญิงพรรษา ร่มรื่น 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 73. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา พิลาวัลย์ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 74. เด็กหญิงมนัสนันท์ โยคาพจร 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 75. เด็กหญิงสุชัญญา จิตนารินทร์ 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 76. เด็กหญิงสุรภา ม่วงมัน 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 77. เด็กหญิงอาภาภัทร ผิวคราม 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 78. เด็กชายก้องภพ จันทนิล 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 79. เด็กชายเขมฑัต สิมาพันธ์ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 80. เด็กชายธนันต์ชัย สวัสดิ์ล้น 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 81. เด็กชายธนิสร เมษสุวรรณกุล 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 82. เด็กชายธัชพล จิรภาสวงศ์กร 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 83. เด็กชายนักปราชญ์ คชสาร 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 84. เด็กชายปัณณธร อ่อนคำ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 85. เด็กชายพฤฒินันท์ สงสังข์ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 86. เด็กชายภูมิพัฒน์ ชัยประเสริฐสุด 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 87. เด็กชายรัฐธีร์ ธนะพงศ์ภาวี 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 88. เด็กชายศักรินทร์ อเนกพงษ์ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 89. เด็กชายหัสชัย ฝากกิจ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 90. เด็กชายอัยรวิน เทียนไชย 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 91. เด็กหญิงจรรยพร เดชอุดม 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 92. เด็กหญิงจีรนันท์ จำนงวารี 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 93. เด็กหญิงชนิตา ผาสุขฤทธิ์ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 94. เด็กหญิงณัฐกฤตา นครพงศ์ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 95. เด็กหญิงนฤมล เหล่ากาวี 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 96. เด็กหญิงนัทจรัตน์ ศรีจันทร์สุข 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 97. เด็กหญิงบุรัสกร รติยานุวัฒน์ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 98. เด็กหญิงปาณิศา โพพธิ์ทอง 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 99. เด็กหญิงพรณภา ตระหง่านศรี 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 100. เด็กหญิงพรธีรา รังสีพรหม 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 101. เด็กหญิงพิมพ์พจี เตลิงกุล 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 102. เด็กหญิงพีรญา เปี่ยมพงศ์สานต์ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 103. เด็กหญิงฟ้าใส สิทธิเวชเมธี 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 104. เด็กหญิงมณิสรา บุรณนานนท์ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 105. เด็กหญิงลฎาภา ศิริสวัสดิ์ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 106. เด็กหญิงศลิษา เจริญบูรณ์ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 107. เด็กหญิงสุชัญญา แสนสนิท 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 108. เด็กหญิงอรนิดา หลอดทอง 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 109. เด็กหญิงอันดามัน ธารากิจ 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 110. เด็กหญิงอิงฟ้า ชุนมีศรี 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 111. นางทัศนีย์ เที่ยงตรง 38 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 112. เด็กชายธีรดนท์ เทพวัลย์ 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 113. เด็กชายกฤษณะ ทิชินพงศ์ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 114. เด็กชายถิรวัฒน์ พรรษา 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 115. เด็กหญิงชมพู่ ใหม่ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 116. เด็กหญิงชลธิชา ชัยมงคล 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 117. เด็กหญิงทิพย์พาภรณ์ ศรีสว่าง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 118. เด็กหญิงธนวรรณ สุขุม 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 119. เด็กหญิงนาตยา กลมเกลี้ยง 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 120. เด็กหญิงวรัชยา บุญศรีจันทร์ 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 121. เด็กชายจิรายุ รักษาวงศ์ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 122. เด็กชายณัฐกิตต์ ไชยโคตร 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 123. เด็กชายณัฐดนัย จิตไธสง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 124. เด็กชายธราเทพ รื่นจิตร 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 125. เด็กชายรัฐพร ทรัพย์ลาภสกุล 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 126. เด็กหญิงกนกวรรณ อินทร์ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 127. เด็กหญิงกุลธิดา เกศบุรมย์ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 128. เด็กหญิงชนิภา สมบุตร 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 129. เด็กหญิงณัฐธินันท์ เจริญพร 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 130. เด็กหญิงลินลี่ บุตรดี 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 131. เด็กหญิงวรัญญา บุญศรีจันทร์ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 132. เด็กหญิงศิวนาฏ เที่ยงตรง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 133. เด็กหญิงสุพัตรา น้อยทรัพย์ 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 134. เด็กชายพีรภัทร์ เสียงหวาน 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 135. เด็กชายยศวริศ เจริญสุข 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 136. เด็กหญิงกมลวรรณ สมบุตร 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 137. เด็กหญิงกรรวี สีสุกงาม 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 138. เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริปี 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 139. เด็กหญิงทิพย์ เฮง 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 140. เด็กหญิงนลินนิภา ไข่นวล 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 141. เด็กหญิงปภาดา ศรีสวัสดิ์ 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 142. เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญก่อเกื้อ 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 143. เด็กหญิงวรัญญา ชำนาญชล 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 144. เด็กหญิงศิวนันท์ เที่ยงตรง 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 145. เด็กหญิงอนุธิดา ชัยนคร 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 146. เด็กหญิงกานต์ธิดา ธรรมสังวาลย์ 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 147. เด็กหญิงทิพรดา การถวิล 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 148. เด็กหญิงสุพิชญา ชัยวงศ์ 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง วัตตรีรัตนาราม เมือง
ระยอง 149. นางสาวชนาภา ตาลชุม 18 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 150. นางสาวทิพากร มาติน 18 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 151. นายจตุพล หอมบุบผา 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 152. นายจักรกฤษณ์ วงษ์ไพศาล 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 153. นายจักรภัทร เชียงเอ้ย 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 154. นายนพดล กาญจนะเกตุ 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 155. นายบุญพิชิต ชาโชติ 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 156. นายปัญญา การมี 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 157. นายภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 158. นายสัญญา ณ ลำปาง 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 159. นางสาวกนกวรรณ ทีน้ำคำ 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 160. นางสาวกัญญารัตน์ มั่นถึง 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 161. นางสาวจันทร์ทิมา โตเพ็ชร 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 162. นางสาวจินตนา ใจคุ้มเก่า 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 163. นางสาวณัฐกานต์ เกษสงคราม 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 164. นางสาวนฤมล ศรีทอง 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 165. นางสาวนิตยา แพทย์กลาง 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 166. นางสาวปาริชาติ ภู่ทอง 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 167. นางสาวพิมลวรรณ หงษ์สง่า 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 168. นางสาววราดา ลุนธาตุ 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 169. นางสาวศิริโสภา พันดวง 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 170. นางสาวสุดารัตน์ ทองคำ 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 171. นางสาวโสรดา พลกิจ 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 172. นางสาวอนุชศรา อินบัว 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 173. นางสาวอังค์วรา คชสาร 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 174. นายกชกร อาจเอื้อ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 175. นายกฤษณะ แก้วอ่อน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 176. นายกฤษณะ แยกรัง 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 177. นายกิตติคุณ ขุนโสม 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 178. นายจักรกฤษณ์ คำตัน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 179. นายจิรกฤต นาคสุข 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 180. นายจีรพัฒน์ ศรีพุ่มเงิน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 181. นายณัฐดนัย ขิงหอม 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 182. นายณัฐพงศ์ ประดับพงศ์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 183. นายณัฐพล ญาติดอน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 184. นายณัฐพล อิ่นคำ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 185. นายณัฐวุฒิ สังข์วิเศษ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 186. นายธนวัฒน์ ช่างทอง 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 187. นายธนากร เกษียร 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 188. นายธีระพัฒน์ ธรรมถาวร 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 189. นายปฐมพร ดอนสีดา 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 190. นายปรเมษฐ์ สุขแก้ว 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 191. นายปัญญา เนินพลับ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 192. นายเพชรราชภัฏ สมบูรณ์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 193. นายวิทยา สีดากูด 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 194. นายศักรินทร์ อรุณไชย 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 195. นายศิวกร เทียมทัน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 196. นายสรวีย์ แฝงตัน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 197. นายสายฟ้า วงค์สุวรรณ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 198. นายสุตนันท์ อินบัว 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 199. นายอนุรักษ์ หนูใจหาญ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 200. นายอภิวัฒน์ อาวุธ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 201. นางสาวกฤษณา แซ่อุ่น 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 202. นางสาวกัญจนา ขันเดช 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 203. นางสาวขนิษฐา วิชาโคตร 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 204. นางสาวขนิษฐา สะตะ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 205. นางสาวขวัญใจ เอี่ยมชื่น 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 206. นางสาวเจนจิรา สามารถ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 207. นางสาวชนิกานต์ ล้านภูเขียว 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 208. นางสาวชลธิชา เกษรัตน์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 209. นางสาวช่อผกา ตารองนา 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 210. นางสาวชุติมา ภู่ปราง 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 211. นางสาวชุติมา แพงไพรี 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 212. นางสาวณภาภรณ์ วงษ์ธานี 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 213. นางสาวณัฐมน สนสร้อย 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 214. นางสาวณัฐริกา สายญาติ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 215. นางสาวเดือนเพ็ญ ทองเหง้า 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 216. นางสาวธดาภรณ์ พวงศรี 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 217. นางสาวธัญญาพร ไชยโสต 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 218. นางสาวธัญญาลักษณ์ สำแดง 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 219. นางสาวนริศรา โพธิวัฒน์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 220. นางสาวนันทิกา ทองมูล 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 221. นางสาวนันธิกา สุขประเสริฐ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 222. นางสาวน้ำฝน ศรีอัสดร 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 223. นางสาวนิโลบล อุบลรัตน์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 224. นางสาวนิธิพร บุญนิมิตร 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 225. นางสาวนีรนุช บำรุงพงศ์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 226. นางสาวนุศรา เลี้ยวไพบูลย์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 227. นางสาวเบญจวรรณ พันนาม 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 228. นางสาวปรางวลัย สายสมคุณ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 229. นางสาวปริยาพร คำโทน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 230. นางสาวปิยะดา กันเกตุ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 231. นางสาวปิยะเรศ ทองจันทร์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 232. นางสาวพรพรรณ สิงห์ไทยสงค์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 233. นางสาวพิชยา มรรคผล 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 234. นางสาวรัตนาวดี แสงสุข 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 235. นางสาววดีรักษ์ ราชดี 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 236. นางสาววรรณกานต์ จันดา 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 237. นางสาววรรณิสา เสนนอก 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 238. นางสาววรางคณา คำสอน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 239. นางสาววิราพรรณ เบ้าจันทร์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 240. นางสาววิราวรรณ ศาลาทอง 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 241. นางสาววิลัยลักษณ์ รักถึง 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 242. นางสาววีนัส เทศถมยา 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 243. นางสาวศยามล แท่นทอง 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 244. นางสาวศศิประภา ปัญญาทรัพย์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 245. นางสาวศิรภัสสร ปราบวิชิต 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 246. นางสาวศิริกุล สมสิทธิกุล 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 247. นางสาวศิริยา ง่วนทอง 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 248. นางสาวศิริลักษณ์ ลงนาม 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 249. นางสาวศิริวรรณ ศรีอัสดร 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 250. นางสาวศุภาพิชญ์ แก้วดวงดี 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 251. นางสาวสิริยากร เสริมส่ง 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 252. นางสาวสิริลักษณ์ เกิดเทพ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 253. นางสาวสุกัญญา ยาวิไชย 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 254. นางสาวสุขุมาลย์ แสนโสภาวัน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 255. นางสาวสุชาดา ตั้งสูงเนิน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 256. นางสาวสุดารัตน์ งามทรัพย์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 257. นางสาวสุนิสา สายบัว 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 258. นางสาวสุดารัตน์ งามทรัพย์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 259. นางสาวสุวนันท์ มะแม้น 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 260. นางสาวสุวนันท์ อักษรศรี 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 261. นางสาวหทัยรัตน์ จาดแดง 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 262. นางสาวอภิญญา สะพังเงิน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 263. นางสาวอรทัย สาวิสิทธิ์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 264. นางสาวอศัลยา อำพันเสน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 265. นางสาวอาภาพร นามสนิท 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 266. นางสาวอารีรัตน์ วงค์ศรีแก้ว 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 267. นางสาวอุมาพร ขุนพิทักษ์ 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 268. เด็กชายจิรายุ สุวรรณ์ 14 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โสภณวนาราม เมือง
ระยอง 269. เด็กหญิงพุทธรักษา วิสุวงษ์ 12 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม คีรีภาวนาราม บ้านฉาง
ระยอง 270. เด็กหญิงโสรญา ทับแก้ว 12 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม คีรีภาวนาราม บ้านฉาง
ระยอง 271. เด็กหญิงฉันทพิชญา ไกรสี 11 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม คีรีภาวนาราม บ้านฉาง
ระยอง 272. เด็กหญิงประกายกานต์ แสนสิทธิ์ 11 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม คีรีภาวนาราม บ้านฉาง
ระยอง 273. เด็กหญิงลลิตศรา รอดคำ 11 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม คีรีภาวนาราม บ้านฉาง
จันทบุรี ส่งเข้าสอบ ๒,๓๘๑ คน ขาดสอบ ๔๑๖ คน คงสอบ ๑,๙๖๕ คน สอบได้ ๑,๒๔๗ คน สอบตก ๗๑๘ คน
จันทบุรี 1. นายฑีฆายุ เพ็งศิริวัฒนานนท์ 16 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 2. เด็กชายพัชรพล สัญญากรณ์ 13 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 3. เด็กหญิงปภัสรา สร้อยศรี 13 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 4. เด็กหญิงอินทิรา สุขโภคา 13 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 5. เด็กชายปิยะวัฒน์ พลอยงาม 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 6. เด็กชายพิษณุ มีมาก 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 7. เด็กชายอัครพล มาลีสี 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 8. เด็กชายอาคม พุ่มเจริญ 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 9. เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่น้อย 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 10. เด็กหญิงภาวิณี ก้อนทอง 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 11. เด็กหญิงภิญญาดา สุนทร 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 12. เด็กหญิงวรพรรณ ใจหล้า 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 13. เด็กหญิงสุชาดา นพกิจ 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 14. เด็กหญิงสุทธินีย์ ทยุธร 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 15. เด็กหญิงสุพรรษา อัศววัชรินทร์ 12 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 16. เด็กชายกนกศักดิ์ สุขชู 11 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 17. เด็กหญิงกรพินธุ์ อาระหัง 11 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 18. เด็กหญิงพรรัตน์ ด้วงมี 11 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 19. เด็กหญิงภัสสร บัวขาว 11 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 20. เด็กหญิงสิรินดา โกศลานันท์ 11 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 21. เด็กหญิงสุดารัตน์ ชาสุทธิ์ 11 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 22. เด็กหญิงอุดมรัตน์ คงทน 11 โรงเรียนวัดจันทนาราม จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 23. เด็กหญิงเจนจิรา สงวนจิตต์ 14 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 24. เด็กหญิงชุติมา ไชยรส 14 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 25. เด็กหญิงสุนิสา วรพนม 14 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 26. เด็กหญิงวรังคนา ตังศรี 13 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 27. เด็กหญิงศิริเกษร ศรีสัตย์ธรรม 13 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 28. เด็กหญิงสุจิตรา นาดอนดู่ 13 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 29. เด็กหญิงสุพัตตรา พุ่มดี 13 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 30. เด็กหญิงอารยา ยังคำ 13 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 31. เด็กชายณัฐกานต์ ปะวะเส 12 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 32. เด็กชายธีรเดช จินดา 12 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 33. เด็กหญิงทิพวรรณ โกสัลล์วัฒนา 12 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 34. เด็กหญิงประภาพร โพธิ์ขำ 12 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 35. เด็กหญิงพิมพ์วารี แย้มชุมพร 12 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 36. เด็กหญิงพิมพ์วิภา แย้มชุมพร 12 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 37. เด็กหญิงมัลลิกา เจนจัดทรัพย์ 12 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 38. เด็กหญิงสุทธิดา หลายแห่ง 12 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 39. เด็กหญิงอภิชญา ดำบรรพ์ 12 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 40. เด็กหญิงอรทัย เกษแก้วเกี้ยง 12 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 41. เด็กชายพลพล สุขดี 11 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 42. เด็กหญิงกมลชนก พึ่งกุล 11 ศพอ.วัดกลาง กลาง เมือง
จันทบุรี 43. นางสาวจันจิรา บุญเฒ่า 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 44. นางสาวจิดารัตน์ หงษ์ทอง 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 45. นางสาวจุฬารัตน์ สร้างสวนผล 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 46. นางสาวเจนจิรา ม่วงไหม 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 47. นางสาวณัฐธิดา ผลวงษ์ 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 48. นางสาวทิพากร อ่อนบัวขาว 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 49. นางสาวธนัชพร ประทุมสุวรรณ 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 50. นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญเมือง 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 51. นางสาวเบญญาภา พันธ์ดี 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 52. นางสาวปรียาภรณ์ พลอยแหวน 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 53. นางสาวปิยะฉัตร ชัยยะ 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 54. นางสาวพัชราภา นะโนนชัย 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 55. นางสาวเมธินี น้อยเทพ 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 56. นางสาวลภัสรดา คลายเศร้า 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 57. นางสาวลักขณา ทุ่งตากแดด 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 58. นางสาวสมัชญา เอนกศรีสุดวุฒิ 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 59. นางสาวอภิญญา สายจันทร์ 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 60. นางสาวอมินตรา สงวน 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 61. นางสาวกนกพร ประทุม 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 62. นางสาวกนกพร สวยมาก 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 63. นางสาวกวินนาถ เรือนพรม 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 64. นางสาวกัณยาวีร์ บุญนา 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 65. นางสาวกัลยา พานแก้ว 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 66. นางสาวกาญจนา สมสนิท 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 67. นางสาวกุลนิษฐ์ ทวาเรศ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 68. นางสาวคุณากร เข็มทอง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 69. นางสาวจันทิมา ยางชัยภูมิ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 70. นางสาวจิรภัทร ขอดเจริญ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 71. นางสาวจิตตรัตน์ เกตุมโนรมย์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 72. นางสาวจุฑามณี คชเสนี 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 73. นางสาวเจนจิรา สุนทร 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 74. นางสาวฉันทิศา ชาซ่อนกลิ่น 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 75. นางสาวฐาปณี ปิยะพัฒนกุล 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 76. นางสาวฐิติมา ปิยะพัฒนกุล 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 77. นางสาวณัชชา ฉัตรมณีศรี 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 78. นางสาวณัฐณิชา ราชนิยม 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 79. นางสาวณัฐนิชา มั่งคงสิทธิชัย 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 80. นางสาวณัฐพร ขนุนทอง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 81. นางสาวณัฐหทัย เนตรกลัด 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 82. นางสาวตวงรัตน์ ภรีจันทเขต 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 83. นางสาวธนพร ท่าหิน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 84. นางสาวธนพร ไชยพงษ์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 85. นางสาวธนภรณ์ ธรรมศรี 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 86. นางสาวธนิดา นิลนบดี 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 87. นางสาวธัญญารัตน์ อินอนุโชติ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 88. นางสาวธิดารัตน์ นุกูลกิจ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 89. นางสาวนภัค ประเสริฐสิริสุข 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 90. นางสาวนันทวัน ทวีผล 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 91. นางสาวนิภาภรณ์ ไทรม่วง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 92. นางสาวนิรชา เนินคีรี 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 93. นางสาวบุญสม โง้วสกุล 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 94. นางสาวบุณยานุช คุ้มวงษ์ดี 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 95. นางสาวบุษบากร สารทรัพย์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 96. นางสาวปณิตา ตองอ่อน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 97. นางสาวประกายแก้ว ฤกษ์เวียง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 98. นางสาวประภาสิริ สิงห์น้อย 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 99. นางสาวประสิตา เส้นตรง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 100. นางสาวปารียา ทิพย์โอสถ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 101. นางสาวปิยะดา เชียงทอง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 102. นางสาวผกามาศ สี่สุธก 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 103. นางสาวพฤกษา บุญแต่ง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 104. นางสาวพลอย ชุ่มเย็น 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 105. นางสาวพสุธิดา ผลพฤกษา 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 106. นางสาวพัชชษร ชั้นศิริ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 107. นางสาวพัชราภา ชื่นตา 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 108. นางสาวพัชราภา ศศะนาวิน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 109. นางสาวภัทรพรรณ ชายหาด 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 110. นางสาวภัศรา วัฒนะ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 111. นางสาวมณฑิตา ใจชื่น 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 112. นางสาวรมย์ธีรา เพ็ชรมุณี 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 113. นางสาวรวิสรา แก้วศรีงาม 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 114. นางสาวรศรินทร์ มงคลศิริ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 115. นางสาวรัชชประภา ศรีจันทร์อิน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 116. นางสาวฤทัยวรรณ สวัสดิ์พงษ์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 117. นางสาวลลิตภัทร โชติวัชรานุรักษ์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 118. นางสาวลลิตา สายแก้ว 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 119. นางสาววรดา เฮียงโยธา 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 120. นางสาววรดา ช่างเกวียน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 121. นางสาววรรณฤดี ศรีพลัง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 122. นางสาววริศรา แววสว่าง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 123. นางสาววริศรา รื่นรมย์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 124. นางสาววัชรีภรณ์ นิตยสิทธิ์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 125. นางสาววิชราภรณ์ รื่นรมย์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 126. นางสาววีรยา เล็กอ่อน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 127. นางสาวศกศิริ บรรจง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 128. นางสาวศรกนก ม่วงสุข 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 129. นางสาวศิริลักษณ์ บัวบาน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 130. นางสาวศิวพร สุขรุ่ง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 131. นางสาวศุทรา ชมพูพล 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 132. นางสาวสายฝน นาคพันธ์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 133. นางสาวสิริมา พันธุวนิช 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 134. นางสาวสิรีธร นพเทา 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 135. นางสาวสุกัญญา เกี้ยวกรแก้ว 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 136. นางสาวสุกัลยณัฏ์ สุรอังกูร 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 137. นางสาวสุธารักษ์ เวชสิทธิ์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 138. นางสาวสุนันทา ทรัพย์สอน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 139. นางสาวสุพรรษา วิสุทธิรัตน์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 140. นางสาวเสาวนีย์ เสนะวงศ์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 141. นางสาวอธิชา ใจสุทธิ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 142. นางสาวอภิญญา พระเชียเนียม 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 143. นางสาวอรณิชา กล่ำใส 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 144. นางสาวอรยา รัตนสุวรรณ์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 145. นางสาวอรวรรณ ไขศรี 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 146. นางสาวอริสา ถังไชย 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 147. นางสาวอัญชนา โคเทพ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 148. นางสาวอัญชลี อัญชลี 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 149. นางสาวอัญชสา อังคะหิรัญ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 150. นางสาวอิสรีย์ โคกขุนทด 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 151. นายเกรียงไกร ภูวนารถ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 152. นายปัณณธร ตั๋นบี๊ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 153. นายพิธิวัฒน์ มรรคผล 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 154. นายภูวเดช พิมจ้อง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 155. นายมนต์ชัย ใจกรด 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 156. นายวิชัย วงค์ฟู 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 157. นายสุริยา กลสิทธิ์ 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 158. นายอรรถกร เวฬุวันโน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 159. เด็กหญิงกัลยาพร แจ้งเจริญ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 160. เด็กหญิงชนิตา ภูมิเจริญ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 161. เด็กหญิงแสงรวี แต้มทอง 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 162. เด็กหญิงอรวรรณ พงษ์งาม 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 163. เด็กหญิงอันธิกา พระประสิทธิ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 164. นางสาวกนกพร เถาว์รินทร์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 165. นางสาวกนิษฐา พุ่มผล 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 166. นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐผล 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 167. นางสาวกรรณิการ์ คำละมุล 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 168. นางสาวกรรภิรมย์ ตั้งปณิภาณ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 169. นางสาวกัญญาภัค ธรรมคงทอง 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 170. นางสาวครองขวัญ บำบัตร 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 171. นางสาวจริยา โหมดศิริ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 172. นางสาวจิตราภรณ์ บานแย้ม 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 173. นางสาวจิตวรรณ พาดี 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 174. นางสาวจินตนา สิริโรจน์รัตน์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 175. นางสาวจิราภรณ์ ปะถานะ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 176. นางสาวจุฑามณี โพธิ์เงิน 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 177. นางสาวจุฑามาศ ด่านสาคร 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 178. นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวอุไร 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 179. นางสาวฉัตรพร เครือแก้ว 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 180. นางสาวชฎาภรณ์ สุทธิวงษ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 181. นางสาวชนัญญา กาญจนนิมมาน 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 182. นางสาวชนากานต์ ภูมิเจริญ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 183. นางสาวชนาพร ศิลาพร 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 184. นางสาวชลธิชา ปี่ทอง 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 185. นางสาวชัชฎา แสงศิวะฤทธิ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 186. นางสาวชัชฎาภรณ์ เกี๋ยงพามิตร 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 187. นางสาวชาลินี อินทร์สุวรรณ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 188. นางสาวชุติกาญจน์ ศุขอารีย์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 189. นางสาวชุติมา สระทองน้อย 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 190. นางสาวฐิติกาญจน์ สารสิทธิ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 191. นางสาวณัชชา สุทธิวัฒนะ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 192. นางสาวณัฐรัตน์ จันทร์หอม 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 193. นางสาวณัฐสิมา สุทธิพร 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 194. นางสาวณิชกานต์ สิงขจร 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 195. นางสาวทัฐสิกา ใจสุทธิ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 196. นางสาวธนัชพร พงษ์สิน 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 197. นางสาวธนัญญา สุขสิงห์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 198. นางสาวธนิตา วัฒนวาริน 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 199. นางสาวธัญชนก อารมณ์เย็น 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 200. นางสาวนวลนุชา งามชนะอนุรักษ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 201. นางสาวนัจนันท์ บัวโรย 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 202. นางสาวนัฐฌา วงษ์สุวรรณ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 203. นางสาวนัทธมน ขาวสบาย 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 204. นางสาวบุษกร สุขสุโฉม 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 205. นางสาวบุษบาวรรณ เกียรติประวัติงาม 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 206. นางสาวเบญจภรณ์ สินวัต 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 207. นางสาวปัณทรีย์ เชิดชู 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 208. นางสาวปานตะวัน วงษ์อุดดี 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 209. นางสาวปิยรัตน์ ไพรินทร์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 210. นางสาวพรนภา นักเสียง 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 211. นางสาวพิชชาอร สีลาทอง 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 212. นางสาวพิมพ์วิภา สุขอุ่นเรือน 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 213. นางสาวภัสสร ชัยสิม 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 214. นางสาวภูสุดา ทองนพคุณ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 215. นางสาวมุขรินทร์ อมรรัตนายุทธ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 216. นางสาวรวิสรา สมาธิมวล 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 217. นางสาววรนันท์ ดอนเหลือม 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 218. นางสาววรัญญา จุติ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 219. นางสาวศิริรัตน์ เทพรักษ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 220. นางสาวศิริรัตน์ ฝักเครือ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 221. นางสาวศุภรัตน์ แววเพ็ชร 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 222. นางสาวโศภชา รัตนาธนบดี 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 223. นางสาวสุจารี อาสายศ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 224. นางสาวสุทธิดา คำศรี 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 225. นางสาวสุพิชญา สร้อยศรี 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 226. นางสาวเสาวนีย์ นามอักษร 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 227. นางสาวอพัชชา พุทไธสง 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 228. นางสาวอภิชญา กงกุล 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 229. นางสาวอภิญญา อภิบาลศรี 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 230. นางสาวอภิญญา สว่างเกษี 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 231. นางสาวอรวรรณ ดีหมั่น 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 232. นางสาวอาทิตติยา พึ่งพงษ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 233. นางสาวอารีย์วรรณ จันทะคุป 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 234. นางสาวอุดมศรี ชมดวง 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 235. นายธีรพงศ์ อินทร์สุวรรณ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 236. นายธีรภัทร ยั่งยืน 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 237. นายวงศกร ศรีเสริม 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 238. นายวรเมธ บุญแย้ม 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 239. นายวีรพงศ์ บุญนาศักดิ์ 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 240. เด็กหญิงเกวลิน กลสิทธิ์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 241. เด็กหญิงขวัญตา นครังสุ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 242. เด็กหญิงจิรวรรณ หอมจะบก 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 243. เด็กหญิงจิรัชญา ปริ่มผล 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 244. เด็กหญิงจิรัชยา แน่นอุดร 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 245. เด็กหญิงชณัญชิฎา สรรพคง 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 246. เด็กหญิงชลดา อ่องเจริญ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 247. เด็กหญิงชลธิชา รุ่งรังรอง 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 248. เด็กหญิงณัชฐชญากัญจน์ มาศกสิน 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 249. เด็กหญิงณัฐพรรณ อุทัย 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 250. เด็กหญิงณัฐธิดา ชากรแก้ว 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 251. เด็กหญิงณัฐมนต์ ทำไร่ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 252. เด็กหญิงณิชาภา วัฒนะ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 253. เด็กหญิงทัศน์วรรณ์ กุลรัตน์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 254. เด็กหญิงทิพวัลย์ วีระประพันธ์พร 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 255. เด็กหญิงธนัชชา ป้องหมู่ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 256. เด็กหญิงธัญยรัตน์ มันตเสวี 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 257. เด็กหญิงธันยธรณ์ ทองเพียร 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 258. เด็กหญิงธิฌาธร พันชนัง 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 259. เด็กหญิงนพรัตน์ สุขดี 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 260. เด็กหญิงนภาสิริ ศรีทิพย์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 261. เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิบาย 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 262. เด็กหญิงบุณยาพร เจริญทรัพย์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 263. เด็กหญิงปณัฐดา มาคุต 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 264. เด็กหญิงปริยากร สัตยาอภิธาน 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 265. เด็กหญิงปานดวงใจ กิจสวัสดิ์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 266. เด็กหญิงพัชรมัย เทศวิเชียร 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 267. เด็กหญิงพิชญดา อึ้งพยัคฆ์เดช 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 268. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ภรณ์วิรัตน์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 269. เด็กหญิงภัทรวรรณ โถรัตน์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 270. เด็กหญิงภาวิณี มีไธสงค์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 271. เด็กหญิงมลฤดี แย้มนิยม 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 272. เด็กหญิงมันตรินี โถแพงจันทร์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 273. เด็กหญิงมินตรา มีสุข 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 274. เด็กหญิงมินตรา ธรรมสะโร 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 275. เด็กหญิงเมธวี งามกิจ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 276. เด็กหญิงรมณียา อัตถาหาร 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 277. เด็กหญิงรสริน สารจันทร์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 278. เด็กหญิงรังสิยา เจริญลาภ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 279. เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรีจันทร์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 280. เด็กหญิงวณิชยา วารนิช 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 281. เด็กหญิงวนิชชา ไชยมาก 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 282. เด็กหญิงวริษา ชวิทย์ฤทัยกุล 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 283. เด็กหญิงวันเพ็ญ พิมเสน 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 284. เด็กหญิงศิรัชญา พูลสวัสดิ์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 285. เด็กหญิงสมสมร สัจจา 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 286. เด็กหญิงสิรินทร์นาถ แดงสำราญ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 287. เด็กหญิงสุทธิสา ประจำกิจ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 288. เด็กหญิงสุพัฒน์ศิริ องอาจ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 289. เด็กหญิงแสงทิพย์ น้อยสุวรรณ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 290. เด็กหญิงเหมวรรษ์ เจตวุฒิประภา 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 291. เด็กหญิงอธิชา กันต่าย 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 292. เด็กหญิงอักษราภัค ถนอมวงษ์ 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 293. เด็กหญิงกติยา จันทริมา 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 294. เด็กหญิงกนกลดา ตันหยง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 295. เด็กหญิงกัญชพร ลออภักตร์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 296. เด็กหญิงกัญญารัตน์ หงษ์ชาติ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 297. เด็กหญิงกันตา นิมิตรัตน์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 298. เด็กหญิงกันตาภา ราชกิจจา 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 299. เด็กหญิงกาญจนา วิริยาภรณ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 300. เด็กหญิงกิตติยาวดี ศิริวัฒน์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 301. เด็กหญิงขนิษฐา หนึ่งสุขสำราญ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 302. เด็กหญิงจนิสตา สมอาษา 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 303. เด็กหญิงจอมขวัญ รัตนวิเชียร 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 304. เด็กหญิงจิณณพัต ผุดผ่อง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 305. เด็กหญิงจิดาภา มากพงษ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 306. เด็กหญิงจิราพร ภักดี 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 307. เด็กหญิงจิราภา กะมะโน 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 308. เด็กหญิงเจนนิศา นพฤทธิ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 309. เด็กหญิงฉัตรลดา นาสวน 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 310. เด็กหญิงชนกนันท์ ศิลปะ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 311. เด็กหญิงชนนิกานต์ แม้นเผือก 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 312. เด็กหญิงชนินาถ แก้วพันมา 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 313. เด็กหญิงชลลดา ทิฐิศานต์ศิริ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 314. เด็กหญิงณัชชา ก้างกอน 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 315. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ริมราง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 316. เด็กหญิงณัฐวดี พินโยยางค์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 317. เด็กหญิงณัฐวรรณ พงศ์โกมล 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 318. เด็กหญิงณัฐวรา ไทยเจริญ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 319. เด็กหญิงณิชา เปรมกมล 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 320. เด็กหญิงดรรชนี โนรี 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 321. เด็กหญิงดุจกาญจน์ ซ่อนกลิ่น 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 322. เด็กหญิงทัดทิวา มีเงิน 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 323. เด็กหญิงเทพธิดา ปัทมนาวิน 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 324. เด็กหญิงธนิษฐา จำปา 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 325. เด็กหญิงธัญลักษณ์ สาระเกตุ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 326. เด็กหญิงธาริณี ขอบอรัญ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 327. เด็กหญิงนนท์ธีรา ศรีไชยานนท์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 328. เด็กหญิงนภัสสร กสิกวัตร์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 329. เด็กหญิงนภัสสร ดวงเดช 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 330. เด็กหญิงนรี มณีสุวรรณสิน 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 331. เด็กหญิงนรีรัตน์ ประสมศาสตร์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 332. เด็กหญิงนวภรณ์ เกิดไกล 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 333. เด็กหญิงนารีรัตน์ อิ่มผ่อง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 334. เด็กหญิงน้ำทิพย์ อันสีแก้ว 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 335. เด็กหญิงนิรวรรณ วาสุกรี 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 336. เด็กหญิงนิออน ทรัพย์เจริญ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 337. เด็กหญิงเบญจมาศ กลิ่นพงศ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 338. เด็กหญิงปกิตา เจริญวงษ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 339. เด็กหญิงปฐมพร บุญทา 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 340. เด็กหญิงปาริชาต ขันธ์ฤชัย 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 341. เด็กหญิงปิยรัตน์ สุขสิงห์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 342. เด็กหญิงพัชรญาภรณ์ ทองวิเวก 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 343. เด็กหญิงพัณณิตา แสงผ่อง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 344. เด็กหญิงพิชชาพา บรรเทาวงษ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 345. เด็กหญิงพิชญา สุจริต 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 346. เด็กหญิงพิชญา บุญกันหา 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 347. เด็กหญิงพิมประพา ธรรมโชติ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 348. เด็กหญิงพิมประภา ใจอารีย์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 349. เด็กหญิงพิมพ์ วีระสุขสวัสดิ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 350. เด็กหญิงพิมพิชชา เปรมศรี 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 351. เด็กหญิงพีรญา บุญสาร 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 352. เด็กหญิงพุฒิพร ปิดตามานัง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 353. เด็กหญิงพุทธรักษา รักร่วม 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 354. เด็กหญิงเพชรดา พีระชัยรัตน์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 355. เด็กหญิงเพชรลดา พลอยสิทธิ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 356. เด็กหญิงแพรว มีบุญ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 357. เด็กหญิงแพรวพราว ผลกิจ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 358. เด็กหญิงฟ้าดาว ขวัญอยู่ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 359. เด็กหญิงภัคชนัญ ตั๋นบี๊ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 360. เด็กหญิงภัทรภร ลี้กุลวิตรา 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 361. เด็กหญิงภาลินี โสภิญนิวัติวงษ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 362. เด็กหญิงภูชัญญา อุดม 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 363. เด็กหญิงภูริชญา ธิติดุลยกร 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 364. เด็กหญิงมุฑิตา สุรชาติเมธี 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 365. เด็กหญิงรมิตา บุญไทย 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 366. เด็กหญิงรมิตา มณีวรรณ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 367. เด็กหญิงรักษณาลี เทียมคำแหง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 368. เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ลมัยวงษ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 369. เด็กหญิงรัชนก ปะติเสนัง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 370. เด็กหญิงรัตนลักษณ์ ไชยแสน 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 371. เด็กหญิงรินลณี วัชรนิมมานกุล 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 372. เด็กหญิงรินลณี ชูชัย 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 373. เด็กหญิงรินศร วัชรนิมมานกุล 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 374. เด็กหญิงไรรดา นิเวศทองฤกษ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 375. เด็กหญิงลักษมี จันทร์แจ้ง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 376. เด็กหญิงล้ำสิรี อยู่สุขศรี 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 377. เด็กหญิงวรดา ทองศรี 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 378. เด็กหญิงวรพรรณ บุญชม้อย 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 379. เด็กหญิงวรรณพร เสาวรส 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 380. เด็กหญิงวรรณพร บุญชม้อย 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 381. เด็กหญิงวรรณิสา ปิ่นสากล 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 382. เด็กหญิงวรศมน สุนทร 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 383. เด็กหญิงวริศรา ศักดิ์สิริวาริน 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 384. เด็กหญิงวริศรา มากพงศ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 385. เด็กหญิงวริศรา ผลกิจ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 386. เด็กหญิงวศินี ชัยยะ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 387. เด็กหญิงวาสนา ใจสุทธิ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 388. เด็กหญิงวินุรักษ์ พวงบุญชู 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 389. เด็กหญิงวีรวรรณ ปรีชาโชติ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 390. เด็กหญิงวีลาภรณ์ อัมพร 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 391. เด็กหญิงศตนันท์ บุตรดาวงค์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 392. เด็กหญิงศรัณยา ม่วงไหม 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 393. เด็กหญิงศลิษา อินต๊ะนนท์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 394. เด็กหญิงศศิธร เพ็ญสว่าง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 395. เด็กหญิงศศินภา พวงสุวรรณ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 396. เด็กหญิงศศิวิมล บุญประเสริฐ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 397. เด็กหญิงศิรินภา มีชัย 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 398. เด็กหญิงศิริลักษณ์ โยชาลี 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 399. เด็กหญิงศิริวิภา ถนอมกิจ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 400. เด็กหญิงศุจินันท์ ธูปด้วง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 401. เด็กหญิงสมฤทัย ดวงแก้ว 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 402. เด็กหญิงสมศิริ ขำศรี 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 403. เด็กหญิงสาธิตา เสริมทรัพย์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 404. เด็กหญิงสายใจ เขมวงค์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 405. เด็กหญิงสาวิตรี เอี่ยวชู 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 406. เด็กหญิงสิตางศ์ ดิษฐขจร 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 407. เด็กหญิงสุดารัตน์ หวังจิตร์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 408. เด็กหญิงสุธินี วีรบวรกุล 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 409. เด็กหญิงสุนิสา อยู่สุข 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 410. เด็กหญิงสุพรรษา อ่อนสะเดา 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 411. เด็กหญิงสุพิมล นักเป่า 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 412. เด็กหญิงสุภัค ครูเจริญกิจ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 413. เด็กหญิงสุภาวดี ชาวไชย 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 414. เด็กหญิงสุรัตน์ ทองนาค 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 415. เด็กหญิงหรรษมน บุณโยประการ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 416. เด็กหญิงอนุธิดา สมบัติเจริญนนท์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 417. เด็กหญิงอนุศรา จันโทภา 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 418. เด็กหญิงอภิญญา เจริญชาติ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 419. เด็กหญิงอรพินท์ ศรีธรรม 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 420. เด็กหญิงอริสา กาญจนวรรณ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 421. เด็กหญิงอังศุมาลิน ดีขุน 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 422. เด็กหญิงอัญชิสา แสวงสุข 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 423. เด็กหญิงอัญมณี จันทราสินธุ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 424. เด็กหญิงอาทิตยา บุดรัต 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 425. เด็กหญิงอาทิตยา พานชูวงศ์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 426. เด็กหญิงอาทิมา เผ่าคง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 427. เด็กหญิงอิสรีย์ ปันทวงค์ 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 428. เด็กหญิงกนกวรรณ เลี้ยงถนอม 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 429. เด็กหญิงกนกวรรณ วิสุทธิ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 430. เด็กหญิงกรกนก ธัญญสิทธิ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 431. เด็กหญิงกฤติมา จำเรือง 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 432. เด็กหญิงกิตติยา จินตกวีพันธุ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 433. เด็กหญิงขนิษฐา บุบผาโน 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 434. เด็กหญิงขวัญรัตน์ แซ่อือ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 435. เด็กหญิงจรวรรณ สุขสิงห์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 436. เด็กหญิงจิตปวีร์ สุทธิวารี 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 437. เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์ สีเผือก 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 438. เด็กหญิงจิรชญา มั่งมีชัย 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 439. เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญเหลือ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 440. เด็กหญิงชนณสา บุญเอี่ยม 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 441. เด็กหญิงชนนิกานต์ ตลอดไธสง 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 442. เด็กหญิงชวิศา ไทยพงษ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 443. เด็กหญิงชัญญานุช บัวคง 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 444. เด็กหญิงญาหยี ทองอ่อน 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 445. เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรสงเคราะห์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 446. เด็กหญิงณัฏฐพร สิทธิศร 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 447. เด็กหญิงณัฐกฤตา ถนอมพวก 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 448. เด็กหญิงณัฐชยา เหลาคำ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 449. เด็กหญิงณัฐณิชา สืบศักดิ์วงศ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 450. เด็กหญิงณัฐสินี คชาสัมฤทธิ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 451. เด็กหญิงทิพย์ชฎา พิบาลศีล 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 452. เด็กหญิงธาริณี โชติชวาลชัย 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 453. เด็กหญิงนภสร บรรดาศักดิ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 454. เด็กหญิงนภัสสร ตั๋นบี๊ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 455. เด็กหญิงนราพร พงษ์ศิริ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 456. เด็กหญิงนริสรา โชติธนชัยโส 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 457. เด็กหญิงนฤภร พูนโมมะดัน 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 458. เด็กหญิงนฤมล อ่วมวงษ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 459. เด็กหญิงนลินี น้ำเขียว 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 460. เด็กหญิงน้ำทิพย์ ปั้นแจ้งอรุณ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 461. เด็กหญิงนิราวัลย์ จันทแสง 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 462. เด็กหญิงนิรุชา ตั้งทวีสุข 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 463. เด็กหญิงนิศาชล บุโรดม 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 464. เด็กหญิงบวรรัตน์ สดไทย 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 465. เด็กหญิงปณภรณ์ กัลปนา 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 466. เด็กหญิงปภัสรา เกตุปาน 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 467. เด็กหญิงปรียะจิตต์ ศรุติการช่าง 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 468. เด็กหญิงปวีณ์นุช แซ่เตียว 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 469. เด็กหญิงปัณฑรีย์ นิลมาศ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 470. เด็กหญิงปิยธิดา สายขุน 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 471. เด็กหญิงเปรมฟ้า สุขโชค 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 472. เด็กหญิงพริมประภา เพชรจุล 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 473. เด็กหญิงพัชรพร บำรุงศาสตร์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 474. เด็กหญิงพัชรพร บุญแย้ม 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 475. เด็กหญิงพิชชาภา กลิ่นสันเทียะ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 476. เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญขวัญ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 477. เด็กหญิงมาริสา สายราช 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 478. เด็กหญิงรวิพร ฐานธรรม 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 479. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อนุศัพท์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 480. เด็กหญิงลฎาภา ดวงพิลา 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 481. เด็กหญิงวนิดา เครือมั่น 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 482. เด็กหญิงวริศรา ทิวา 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 483. เด็กหญิงวลิตษา สุธรรม 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 484. เด็กหญิงวันวิสาข์ เทพวรสุข 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 485. เด็กหญิงวาสนา กิจจริต 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 486. เด็กหญิงวาสิตา เมืองจันทร์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 487. เด็กหญิงศกศิริ มัชฌเวทย์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 488. เด็กหญิงศรัณยา รัตนไชย 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 489. เด็กหญิงศลิษา บุญญะ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 490. เด็กหญิงศิรินันท์ เอ๋กระโทก 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 491. เด็กหญิงสิตรานันท์ เสมสฤษดิ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 492. เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทวงค์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 493. เด็กหญิงสุทัตตา อนันตนนทก 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 494. เด็กหญิงสุดารัตน์ บรรลือทรัพย์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 495. เด็กหญิงสุธัญญา บุญโยประการ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 496. เด็กหญิงสุพิชญา ขันตยาภรณ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 497. เด็กหญิงสุภัสสรา ปรีดาสุทธิจิตต์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 498. เด็กหญิงเสาวณี สุขสวัสดิ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 499. เด็กหญิงแสงตะวัน ลาวัลย์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 500. เด็กหญิงแสงพลอย วงศ์ไพโรจน์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 501. เด็กหญิงอนัญญา บ่อพลอย 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 502. เด็กหญิงอนุธิดา เอี่ยงอิ่ม 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 503. เด็กหญิงอังคณา อินอนุโชติ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 504. เด็กหญิงอาทิตยา พ่วงพี 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 505. เด็กหญิงอารียา เรืองเวชติวงษ์ 12 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 506. เด็กหญิงเพ็ญนภา โสมะภีร์ 11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 507. นางวรัทยา ทวีผล 48 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 508. นางภาวนา ทองแท่งใหญ่ 48 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 509. นายสานิตย์ ถนอมศักดิ์ 47 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 510. นายจิราวัฒน์ เนียมสอน 26 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 511. เด็กชายกรวิชญ์ เชิดโฉม 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 512. เด็กชายกิตติธัช เชยพันธุ์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 513. เด็กชายกิตติพงศ์ ประวัติวงศ์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 514. เด็กชายไกรฤกษ์ ว่องไวชล 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 515. เด็กชายจิรพันธ์ ภิรมย์รื่น 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 516. เด็กชายจิรภัทร กุลสอนนาน 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 517. เด็กชายจิรัฏฐ์ กิตติวรานันท์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 518. เด็กชายจีรศักดิ์ บุญธรรม 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 519. เด็กชายชนาธิป ชื่นชาย 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 520. เด็กชายเชาวนนท์ ทรงพล 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 521. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ โปษยาอนุวัตร์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 522. เด็กชายณัฐธพงศ์ ชากรแก้ว 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 523. เด็กชายณัฐนันท์ ศิริกัน 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 524. เด็กชายณัฐพล สังฆกาโร 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 525. เด็กชายธนกฤต นุกัณหา 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 526. เด็กชายธีรภัทร สุทธิธรรม 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 527. เด็กชายปฏิพล ศรีสุวรรณ์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 528. เด็กชายปัณฑา กิตติศาสตรา 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 529. เด็กชายปิ่นแก้ว เทียนกระจ่าง 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 530. เด็กชายพีรันธร เจียมภิรมย์สุข 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 531. เด็กชายภาคภูมิ ตาปนานนท์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 532. เด็กชายมาโนชญ์ จานพานแก้ว 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 533. เด็กชายวงศธร เหลาหะพันธ์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 534. เด็กชายวัชระ สุธาโร 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 535. เด็กชายศตวรรษ พนธารา 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 536. เด็กชายสกลเกียรติ น้อยรักษ์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 537. เด็กชายสุรเชษฐ์ กุดวงศ์แก้ว 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 538. เด็กชายอนันต์ ศัลยกะลิน 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 539. เด็กชายอภิสิทธิ์ พัทธรากรณ์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 540. เด็กชายอริย์ธัช นิยันตัง 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 541. เด็กชายอัจฉริยะ บัวระบัดทอง 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 542. เด็กชายอาณกร รักร่วม 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 543. เด็กหญิงกมลพรรณ เทียนนาวา 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 544. เด็กหญิงกรกมล รู้คุณ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 545. เด็กหญิงกัญญาพัชร แซ่จึง 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 546. เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีประเสริฐ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 547. เด็กหญิงชนิสรา เหมือดนอก 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 548. เด็กหญิงชาบดี นะราช 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 549. เด็กหญิงณัฐจิรา ไชยราช 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 550. เด็กหญิงตะวันนา ผลสมบัติ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 551. เด็กหญิงธนิษฐา ช่วงพงษ์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 552. เด็กหญิงธาดารัตน์ เผ่าสีหา 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 553. เด็กหญิงนราธิป แก้วผง 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 554. เด็กหญิงนริศรา พรหมมนัส 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 555. เด็กหญิงนริศรา เรืองหิรัญ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 556. เด็กหญิงนัณชญา เฉียบแหลม 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 557. เด็กหญิงบุญยวีร์ พูลมา 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 558. เด็กหญิงเปมิกา นรากร 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 559. เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง โพธิ์เวช 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 560. เด็กหญิงภัทรวรรณ เจริญสรรพพืช 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 561. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปิดตาระโพธิ์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 562. เด็กหญิงภูสิตา ภาณะรมย์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 563. เด็กหญิงมัณฑนา กะจะวงษ์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 564. เด็กหญิงเมธาวี สัทธยาสัย 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 565. เด็กหญิงยุพารัตน์ บำรุงรักษ์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 566. เด็กหญิงรัฐกร บุญเย็น 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 567. เด็กหญิงลภัสรดา ชินวุฒิรติกร 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 568. เด็กหญิงวรีชน พืชทอง 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 569. เด็กหญิงสุพิชญา บุญแจ่มเดโชพัฒน์ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 570. เด็กหญิงอังคณา บรรลังเดช 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 571. เด็กหญิงอารีรัตน์ เขตร์คง 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 572. เด็กหญิงอารีรัตน์ โสปันหริ 12 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 573. เด็กชายกฤตยศ พุ่มทอง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 574. เด็กชายกฤษณา เวชกรรม 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 575. เด็กชายกิตติภพ เพชรน้ำไว 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 576. เด็กชายเกียรติศักดิ์ พรมสงศ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 577. เด็กชายคณาธิป เวชประสิทธิ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 578. เด็กชายจีราวัฒน์ อิ่มอารมณ์สุข 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 579. เด็กชายชคพัฒน์ ชุมพล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 580. เด็กชายชยุดวีร์ แปดเจริญ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 581. เด็กชายฐิติวัฒน์ อาวะสาร 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 582. เด็กชายฐิติวิชย สุตจิตโต 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 583. เด็กชายณชนน วินิจฉัย 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 584. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ รำพึงกุล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 585. เด็กชายณัฐพล วอนเมือง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 586. เด็กชายติณห์ เต็มเปี่ยม 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 587. เด็กชายทัตพงศ์ โกสัลล์วัฒนา 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 588. เด็กชายธนกร เลิศภากรณ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 589. เด็กชายธนกฤต หลีน้อย 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 590. เด็กชายธนกฤต สุขสิริรัตน์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 591. เด็กชายธนายุทธ ร้องบุญลือ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 592. เด็กชายธเนศ นามเมือง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 593. เด็กชายธีรภัทธ์ บุตรตะสุ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 594. เด็กชายธีรวัฒน์ นามโคตร 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 595. เด็กชายนพพล ปาทงจอม 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 596. เด็กชายนิรุจน์ บุตรดางาม 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 597. เด็กชายบดินทร์ ปวีรวัตร์ภูรี 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 598. เด็กชายบูรพา กุลาวงศ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 599. เด็กชายปรัชญา ภาณุชีวัน 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 600. เด็กชายปัญญวัฒน์ ธนทัตธาดา 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 601. เด็กชายปัณณธร ต้นบุญยืน 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 602. เด็กชายพงศธร สังฆธวธ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 603. เด็กชายพงศ์ภีระ จันทเขต 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 604. เด็กชายพงศ์สิน จตุจินดา 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 605. เด็กชายพรณรงค์ ดีมาก 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 606. เด็กชายพัฒกรณ์ บูรพกรณ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 607. เด็กชายพันกร จอมพุทรา 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 608. เด็กชายพันทิวา พลเจริญ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 609. เด็กชายพีรพัฒน์ กลิ่นขจร 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 610. เด็กชายพีรภาส ปานบุญ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 611. เด็กชายภคพล เต็งชาตะพันธ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 612. เด็กชายภชรพล เพิ่มผล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 613. เด็กชายภัทรเศรษฐ์ เจริญทองนิธิโชค 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 614. เด็กชายภาณุพงศ์ ภูมิแสน 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 615. เด็กชายโรมรัน ชโลธร 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 616. เด็กชายลัภย์พงศ์ ทำสวน 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 617. เด็กชายวชิรวิทย์ โภชาดม 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 618. เด็กชายวรดล พัฒนาพานิชย์ผล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 619. เด็กชายวรวิช สวัสดิ์วงษ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 620. เด็กชายวริทธิ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 621. เด็กชายวศธร บุญโกย 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 622. เด็กชายศรัณย์ภัคร สินทวีทรัพย์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 623. เด็กชายศิรวุฒิ สุวจิตตานนท์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 624. เด็กชายสรจักร ธรรมลิขิต 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 625. เด็กชายสหรัฐ วงษ์สุวรรณ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 626. เด็กชายสหรัถ มานะวงษ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 627. เด็กชายสุเมธ ธรรมเนียม 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 628. เด็กชายสุวิจักขณ์ โรจน์สวัสดิ์สุข 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 629. เด็กชายอภิราม พิพัฒน์ธนบดี 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 630. เด็กชายอภิวิชญ์ นิทาน 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 631. เด็กหญิงกมลวรณ เกิดในมงคล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 632. เด็กหญิงกัลยาณี ดวงรัตน์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 633. เด็กหญิงกานติมา พายัพสถาน 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 634. เด็กหญิงขวัญจิรา คุ้มปากพิง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 635. เด็กหญิงขวัญชนก แก้วคำ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 636. เด็กหญิงขวัญสิริ ธรรมวิริยะ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 637. เด็กหญิงเขมิกา ชาญโพธิ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 638. เด็กหญิงคนึงนิตย์ ธัญญะเจริญ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 639. เด็กหญิงศรุตา แฉล้มศรี 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 640. เด็กหญิงจตุรพร บุญรอด 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 641. เด็กหญิงจริยา นูแป 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 642. เด็กหญิงจาฏพัจน์ ผ่องผล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 643. เด็กหญิงจิดาภา เจริญไพร 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 644. เด็กหญิงจิดาภา เลื่อมสำราญ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 645. เด็กหญิงจิตรลดา ปานไธสง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 646. เด็กหญิงจิรัชญา พิทธยาพิทักษ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 647. เด็กหญิงชญาดา จันทศร 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 648. เด็กหญิงชมพูนิกข์ ไชยริปู 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 649. เด็กหญิงชลดา นุชจุ้ย 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 650. เด็กหญิงชัญญานุช เองสิริดำรงกุล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 651. เด็กหญิงฐิติพร มังคลสุข 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 652. เด็กหญิงณัฐชยา สุริยะเลิศ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 653. เด็กหญิงณัฐฐิญา บรรเทิง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 654. เด็กหญิงณัฐธิสา สุมะนา 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 655. เด็กหญิงณัฐรุจี เรืองธรรมวิชร์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 656. เด็กหญิงตรีรัตน์ ขำคม 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 657. เด็กหญิงทวีพร พืชพันธ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 658. เด็กหญิงทิพย์อาภา พิทักษ์นิระพันธ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 659. เด็กหญิงธนัญญา วงษ์กำปั่น 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 660. เด็กหญิงนภัสวรรณ เธียรนันทน์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 661. เด็กหญิงนีรชา กูรมะสุวรรณ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 662. เด็กหญิงปนัดดา ถังไชย 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 663. เด็กหญิงปลีย์สุดา พินโยยางค์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 664. เด็กหญิงปัณฑิตา แตะจอหอ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 665. เด็กหญิงปัตยาพร ตาน้อย 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 666. เด็กหญิงปาณิศา ปิตุการ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 667. เด็กหญิงปานตะวัน บรรจงการ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 668. เด็กหญิงปาริฉัตร ใจเย็น 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 669. เด็กหญิงปิยมาภรณ์ เนินสถาน 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 670. เด็กหญิงปุญญาภา วิริยะ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 671. เด็กหญิงปุณยนุช จินดามล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 672. เด็กหญิงปุณยนุช เอี่ยมเอกสุวรรณ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 673. เด็กหญิงเปรมกมลทิพย์ อินทองคำ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 674. เด็กหญิงพรนภัส กิมศรี 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 675. เด็กหญิงพรวนัช ธาระเขตต์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 676. เด็กหญิงพลอยชมพู เผือกคำ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 677. เด็กหญิงพัฒนรัตน์ ลี้ศิริวัฒนกุล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 678. เด็กหญิงพัณณิตา วงศ์แก้ว 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 679. เด็กหญิงพิชชา ภัทรกุล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 680. เด็กหญิงพิมพ์นภัส สัมมา 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 681. เด็กหญิงแพรวา สิงห์คะบูลย์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 682. เด็กหญิงภูรดา เนินริมหนอง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 683. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ทุ่มทอง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 684. เด็กหญิงรชธิดา อัครวโรทัย 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 685. เด็กหญิงรมณ จุงสุขบุญ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 686. เด็กหญิงรมณียา เดชสุวรรณ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 687. เด็กหญิงรวิสรา ดุกะะสกุล 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 688. เด็กหญิงลลิดา คุ้มนุ่น 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 689. เด็กหญิงลัลทริยา ปาคำ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 690. เด็กหญิงวรัญญา จี้ฟู 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 691. เด็กหญิงวราลี สายแสงจันทร์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 692. เด็กหญิงวลัยพร โอภาโส 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 693. เด็กหญิงวารีรัตน์ แท่งทอง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 694. เด็กหญิงวิจิตรา โกศลานันท์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 695. เด็กหญิงศรัญย์พร วงษ์ทอง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 696. เด็กหญิงศลิษา เทียนแก้ว 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 697. เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมนา 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 698. เด็กหญิงศศิรตะยา แสงอยู่ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 699. เด็กหญิงศิริวรรณ ขวัญเมือง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 700. เด็กหญิงศิลาพร โอภาโส 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 701. เด็กหญิงศุภิสรา ศรีดารา 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 702. เด็กหญิงสิราวรรณ แสนเสนาะ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 703. เด็กหญิงสิริยากร พ่อค้า 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 704. เด็กหญิงสิริรัตน์ แพทย์อุดม 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 705. เด็กหญิงสุชานันท์ น้อยพลี 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 706. เด็กหญิงสุณิชา สังวร 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 707. เด็กหญิงสุดารัตน์ จิตรู 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 708. เด็กหญิงสุทธิกานต์ ทองมา 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 709. เด็กหญิงสุธิตา สร้อยศรี 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 710. เด็กหญิงสุธิมา ผกามาศ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 711. เด็กหญิงสุพรรษา ศิริแพทย์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 712. เด็กหญิงสุพรรษา โปไธสง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 713. เด็กหญิงสุภัชชา เศรษฐจิตต์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 714. เด็กหญิงสุวภัทร สุพรรณพยัคฆ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 715. เด็กหญิงเสาวนีย์ กิตติเวช 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 716. เด็กหญิงแสงระวี สิโนทก 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 717. เด็กหญิงอภิชญา จรูญรัตน์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 718. เด็กหญิงอาธิติยา เทพจรสุข 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 719. เด็กหญิงอารีญา ปานไธสง 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 720. เด็กหญิงอารียา นพกูลวงศ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 721. เด็กหญิงอุบลรัตน์ อมรรัตนายุทธ์ 11 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 722. เด็กชายกันตพงศ์ นาควงศ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 723. เด็กชายกุลนิษฐ์ เครือเตชา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 724. เด็กชายจักรพันธ์ บำรุงกิจ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 725. เด็กชายจิรายุ เล็กวงษ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 726. เด็กชายเจตน์ สนั่นเกียรติเจริญ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 727. เด็กชายชคัตตรัย สุธาสีกุล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 728. เด็กชายชนกันต์ ประสมศรี 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 729. เด็กชายชนกันต์ มากศิริ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 730. เด็กชายชยพล ปุระมงคล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 731. เด็กชายณทรรศน์ โปรษยาอนุวัตร์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 732. เด็กชายณภัทร์ มงคลสุข 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 733. เด็กชายณัฐนนท์ สมพงษ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 734. เด็กชายเตชวัตร จันทจรูญ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 735. เด็กชายทัตธน วีระประพันธ์พร 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 736. เด็กชายทัศพงษ์ ทัพรัตน์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 737. เด็กชายเทพปรีชา ทีบุญมา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 738. เด็กชายแทนไท วิริยะลัพภะ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 739. เด็กชายไทธรรม์ ถาวรวงศ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 740. เด็กชายธงทอง เทียนเงิน 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 741. เด็กชายธนกฤต โสทนา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 742. เด็กชายธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 743. เด็กชายธนบดี ถิ่นวิลัย 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 744. เด็กชายธนบดี ลิลิตสุวรรณ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 745. เด็กชายธนพล ปั้นเหลี่ยม 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 746. เด็กชายธนภัทร สีบุญเรือง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 747. เด็กชายธิติพงศ์ กนกรัตนไพศาล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 748. เด็กชายธีร์ธวัช เจริญวิกกัย 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 749. เด็กชายธีรนัย เจริญวรลักษณ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 750. เด็กชายธีรุจน์ ชวศิริกุลทล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 751. เด็กชายภกฑัต บุญญาธิการ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 752. เด็กชายนิรวิทย์ ประทุมราช 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 753. เด็กชายบูรภัช ชินรัตน์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 754. เด็กชายปฏิภาณ ทิพรัตน์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 755. เด็กชายปณิธิ อยู่ถาวร 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 756. เด็กชายปพน ขวนะ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 757. เด็กชายปรมัตถ์ เพ็ญนุกูล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 758. เด็กชายประกฤษฎ์ ตรงต่อกิจ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 759. เด็กชายปัณยวัฒน์ เจริญวัฒน์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 760. เด็กชายพงศกร ถาวรสันต์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 761. เด็กชายพลัช ทิพย์แสง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 762. เด็กชายพัชรชัย ตั้งกมลสถาพร 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 763. เด็กชายพัชรพล สมพื้น 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 764. เด็กชายพิทยุตม์ โพธิ์แก้ว 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 765. เด็กชายพีรพล ทองใบ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 766. เด็กชายพุฒิเมธ วงษ์วาร 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 767. เด็กชายภพภูวิษย์ สินทวีทรัพย์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 768. เด็กชายภัทรพล หาญละคร 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 769. เด็กชายภูเบศ สร้างนา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 770. เด็กชายภูเบศ มงคลรัตน์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 771. เด็กชายภูวิศ รัตนพันธ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 772. เด็กชายรชต ศรีรัตนโชติชัย 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 773. เด็กชายรัชชานนท์ ภารศิลป์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 774. เด็กชายรัชชานนท์ โพธิ์พิทักษ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 775. เด็กชายราชันย์ ช่างเคหะ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 776. เด็กชายวรินทร หนูปิ่น 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 777. เด็กชายวัชริศ พุ่มผล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 778. เด็กชายวันเอก ตันตินิรามัย 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 779. เด็กชายวิชยุตม์ ชูเดช 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 780. เด็กชายวิศรุต ผดุงสิน 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 781. เด็กชายศรปาฏิหาริย์ คำเจียก 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 782. เด็กชายศรัณย์ โกสินทร์พาณิชย์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 783. เด็กชายศิรวิทย์ เครือแก้ว 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 784. เด็กชายศุภณัฐ พฤฒิสุนทร 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 785. เด็กชายสัญชัย นักผูก 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 786. เด็กชายสิปปกร จิตส่งเสริม 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 787. เด็กชายสิรวิชญ์ ผุดผ่อง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 788. เด็กชายสีรภพพ์ รจนากุล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 789. เด็กชายสุทธิวรรณ จันทเลิศ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 790. เด็กชายสุทัศน์ สมมาตร 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 791. เด็กชายสุวิกรมม์ ดาวสุข 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 792. เด็กชายอภิวิชญ์ สรธัญภูรัชชานนท์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 793. เด็กชายอิทธิกร แทนบุญ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 794. เด็กหญิงกนกบงกช สยามไชย 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 795. เด็กหญิงกมลพรรณ โนนทิง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 796. เด็กหญิงกฤตพร เจริญพวก 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 797. เด็กหญิงเกวลิน จินดา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 798. เด็กหญิงคคนัมพร อินทสุวรรณ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 799. เด็กหญิงจณิสตา อัสนี 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 800. เด็กหญิงจิดาภา อนันตศรี 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 801. เด็กหญิงจิตประภัส ชวาลารัตน์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 802. เด็กหญิงจีรณา นิยันตัง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 803. เด็กหญิงจุฑามาศ ดาวสวย 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 804. เด็กหญิงชนาณัติ แสงภารา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 805. เด็กหญิงชริญญา วุฒิ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 806. เด็กหญิงชวัลลักษณ์ บูรณะ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 807. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ เฉลิมไชย 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 808. เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนโชติชัยสกุล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 809. เด็กหญิงณรัตน์หทัย เปรมกมล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 810. เด็กหญิงณัจฉรียา ดิสสร 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 811. เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา โพธิ์พูล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 812. เด็กหญิงณัฐชยา สุภัททธรรม 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 813. เด็กหญิงณัฐพร โภคศิริ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 814. เด็กหญิงณัฐวรา ถาวะโร 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 815. เด็กหญิงณิชกุล รัตนนิกรเจริญ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 816. เด็กหญิงณิชาพร ป้องเรือ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 817. เด็กหญิงดลยา หล่อนกลาง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 818. เด็กหญิงทวิรัตน์ เฑียรฆชาติ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 819. เด็กหญิงทัณฑิกา เทียนแก้ว 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 820. เด็กหญิงธนพร ลิ้มภักดีสวัสดิ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 821. เด็กหญิงธนิตา พิศวง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 822. เด็กหญิงธัชพรรณ วัฒนาวงศ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 823. เด็กหญิงธันย์สิตา ชนานนท์วีระกุล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 824. เด็กหญิงธารทอง เทียนเงิน 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 825. เด็กหญิงธิดารัตน์ เกษี 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 826. เด็กหญิงริติกา เซอร์เกอร์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 827. เด็กหญิงนภามาศ จันทราวดี 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 828. เด็กหญิงนวพร ทองภักดี 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 829. เด็กหญิงนวลสรวง สมบูรณ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 830. เด็กหญิงนันท์นภัส สงวนทรัพย์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 831. เด็กหญิงนันท์นภัส พงศ์วิฑูรย์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 832. เด็กหญิงนิชาภา ลี้ศิริวัฒนกุล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 833. เด็กหญิงนิพาดา มหาชัย 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 834. เด็กหญิงเบญญาภา จันทราราม 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 835. เด็กหญิงปภัทสร สะเดา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 836. เด็กหญิงปภาพิชญ์ ศักดิ์วิเศษ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 837. เด็กหญิงประภัสสรา มัธยสินชัย 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 838. เด็กหญิงปริณดา พิศวง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 839. เด็กหญิงปรียาพร ข้อสกุล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 840. เด็กหญิงปวันรัตน์ วงศรีสังข์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 841. เด็กหญิงปิยธิดา สิงห์คลี่ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 842. เด็กหญิงปุณยาพร ศรีสุขวัฒน์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 843. เด็กหญิงเปรมฤทัย ระวิวรรณ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 844. เด็กหญิงพรนบพัน ผาสุก 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 845. เด็กหญิงพรรณวษา สิงขรณ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 846. เด็กหญิงพัชชา ไตรรัตน์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 847. เด็กหญิงพัชรพร ราษฎร์อาศัย 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 848. เด็กหญิงพาขวัญ ประภาสิต 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 849. เด็กหญิงพิชชาพร บัวริมบึง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 850. เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วศรีทอง 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 851. เด็กหญิงพิมพ์เธียร ประเสริฐสิริสุข 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 852. เด็กหญิงพิมพ์มาดา โพธิเกษม 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 853. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงษ์สกุล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 854. เด็กหญิงพิริยาภรณ์ อังศุสิงห์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 855. เด็กหญิงพิไลวรรณ แสนตา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 856. เด็กหญิงเพชรไพลิน ชัยกิจ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 857. เด็กหญิงภัคนันท์ ภาคการ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 858. เด็กหญิงภัทราภรณ์ เทพวรสุข 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 859. เด็กหญิงภารดี ปิดตาเน 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 860. เด็กหญิงรรรรร กะจะวงษ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 861. เด็กหญิงเรืองพร ละอองทุมมา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 862. เด็กหญิงลีฬกร เจือจุล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 863. เด็กหญิงวรกานต์ ภูมิเจริญ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 864. เด็กหญิงวรัญญา มาลี้ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 865. เด็กหญิงวิภวานี ทองอุ่นลา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 866. เด็กหญิงวิมลพร สิงขรณ์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 867. เด็กหญิงวิรมล เหล่าศิริรัตน์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 868. เด็กหญิงศิวาวรรณ บำรุงราษฎร์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 869. เด็กหญิงศุภากร แสงจันทึก 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 870. เด็กหญิงศุภิสรา เจนการ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 871. เด็กหญิงศุภิสรา สถิตธำมรงค์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 872. เด็กหญิงสาริน เกตุโชติ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 873. เด็กหญิงสาริศา มาสกุล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 874. เด็กหญิงสุกฤตา บำรุงสวน 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 875. เด็กหญิงอภิญญา จินดามณีกรกุล 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 876. เด็กหญิงอมรรัตน์ สุยะ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 877. เด็กหญิงอมลมณี ชิโนรสธรรมธาดา 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 878. เด็กหญิงอรทัย สมศิลป์ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 879. เด็กหญิงอริสา รัตนาอุดมสุข 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 880. เด็กหญิงอัยยา สฤษฎิ์ศิริ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 881. เด็กหญิงอารยา ทองอยู่ 10 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 882. เด็กชายกิตติภพ โฆษิตชัยมงคล 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 883. เด็กชายจักรพัฒน์ กิตติวรานันท์ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 884. เด็กชายษมาวีร์ สุขสิริรัตน์ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 885. เด็กชายณภัทร รักความชอบ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 886. เด็กชายณัฐกรณ์ วงษ์มณีฉาย 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 887. เด็กชายณัฐภูมิ ธนอุดมนาน 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 888. เด็กชายธนนท์ ไทยกูล 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 889. เด็กชายนภัสธ ชินอักษร 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 890. เด็กชายปุณณวิชญ์ เยาวพันธุ์ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 891. เด็กชายปุณณัตถ์ กิจนางหงษ์ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 892. เด็กชายพัทธนันท์ ผลอำพันธ์ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 893. เด็กชายมนชัย ดีสม 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 894. เด็กชายวัชสัณห์ กระต่ายวงศ์จันทร์ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 895. เด็กชายศวัส ดาวกระจาย 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 896. เด็กหญิงคูฉี เจน 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 897. เด็กหญิงจิรนันท์ นพพันธ์ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 898. เด็กหญิงชฎารัตน์ ชุมพล 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 899. เด็กหญิงชลิดา ทิพยเนตร 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 900. เด็กหญิงธัญรดา สอนนา 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 901. เด็กหญิงธารณ์ใส ตันตินิรามัย 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 902. เด็กหญิงนันท์นภัส การประจำ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 903. เด็กหญิงพลอยรุ้ง จงกล 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 904. เด็กหญิงพัชรพรรณ สุดประเสริฐ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 905. เด็กหญิงพิชามญชุ์ นรากร 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 906. เด็กหญิงพิณพัสสา ชายหาด 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 907. เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ลลิตพง 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 908. เด็กหญิงเพลดา รัตนาจารย์ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 909. เด็กหญิงเลิศรัชนี เวชศาสตร์ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 910. เด็กหญิงวัชราภรณ์ นามสิมมา 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 911. เด็กหญิงสิริยากร คุ้มสิน 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 912. เด็กหญิงสุธิมา ทองสมุทร 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 913. เด็กหญิงอาภาสิริลักษณ์ รัตนพันธ์ 9 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทนาราม เมือง
จันทบุรี 914. เด็กชายศุภกาญจน์ คงชนะ 13 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 915. เด็กหญิงวราภรณ์ ภิญโญรัตนภูมิ 13 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 916. เด็กชายกมลชัย สุนทรชัยกิจ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 917. เด็กชายกิตติธัช รำไพ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 918. เด็กชายเจนณรงค์ คำบัณฑิต 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 919. เด็กชายณัฐธัญ สิงห์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 920. เด็กชายธนกร นิตยประภา 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 921. เด็กชายธนพงษ์ เขียวขจี 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 922. เด็กชายธเนศ เดชอำนวย 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 923. เด็กชายปิยวัฒน์ พันธุ์เสนาะ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 924. เด็กชายพิสิฐพงศ์ สำราญ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 925. เด็กชายภูริวัฒน์ ศรีจันทร์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 926. เด็กชายวริษฐ์ ตัณฑอภิศิษฐ์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 927. เด็กชายเวทิศ ชาญวิช 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 928. เด็กชายศุภกร จันทร์ประเสริฐ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 929. เด็กชายศุภวิชญ์ นะเสวี 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 930. เด็กชายสิริมงคล เทศมาสา 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 931. เด็กชายอานนท์ เปรมเจียม 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 932. เด็กหญิงกันตา ศุกรีรัตน์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 933. เด็กหญิงขวัญฤทัย โชคเจริญวงศ์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 934. เด็กหญิงเคทลิน นอร์เรน 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 935. เด็กหญิงจิตราภา สรรพกิจ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 936. เด็กหญิงจิราวรรณ คณะสิทธิ์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 937. เด็กหญิงจีรานันท์ นพชัยอำนวยโชค 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 938. เด็กหญิงเฌอรา สวัสดี 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 939. เด็กหญิงณัฏฐนิช จิรถาวรกุล 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 940. เด็กหญิงณัฐธิดา สุดห้วยแก้ว 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 941. เด็กหญิงธนภรณ์ พงศ์แพทย์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 942. เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขสากล 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 943. เด็กหญิงนรมน ปริวัฒน์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 944. เด็กหญิงปาณิสรา พยัคโฆ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 945. เด็กหญิงปาณิสรา ครองมงคล 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 946. เด็กหญิงพนิดา ทรัพย์เจริญ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 947. เด็กหญิงพรกนก ภาคเจริญ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 948. เด็กหญิงพอฤทัย สิงหพันธ์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 949. เด็กหญิงเพียงฤทัย นาคเถื่อน 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 950. เด็กหญิงมารี ยาดอ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 951. เด็กหญิงวรรณพร คงบุญ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 952. เด็กหญิงวรัญชลี ล้วนดี 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 953. เด็กหญิงวรัญญา แสงดี 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 954. เด็กหญิงวรัมพร มาศผล 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 955. เด็กหญิงวริศรา ซ่อนกลิ่น 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 956. เด็กหญิงวิชญาดา ชาวเขาดิน 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 957. เด็กหญิงวิมล อินทร์พันธ์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 958. เด็กหญิงวิมลมาศ รัตนวิโรจน์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 959. เด็กหญิงสกุณา ทรัพย์เจริญ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 960. เด็กหญิงสวรส จำปาทอง 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 961. เด็กหญิงสาวิตรี คุ้มวงษ์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 962. เด็กหญิงสุชญา ถึกสกุล 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 963. เด็กหญิงสุธิพร สฤษดิชัยนันทา 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 964. เด็กหญิงหทัยชนก พั่วคูขาม 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 965. เด็กหญิงอังคณา เงินศรีสิทธิ์ 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 966. เด็กหญิงสุชานันท์ จันทนา 12 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 967. เด็กชายกิตติธัช สายสร้อย 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 968. เด็กชายกีรติ นิตรมะณี 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 969. เด็กชายเกรียงไกร ศรีแก้ว 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 970. เด็กชายเกียรติกุล อินทศร 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 971. เด็กชายจิรภัทร์ ธีระพงษ์พันธุ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 972. เด็กชายเจนวิทย์ โปษยาอนุวัตร์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 973. เด็กชายเจษฎากร มณีวรรณกุล 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 974. เด็กชายชยากร สุภัททธรรม 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 975. เด็กชายชลทัศน์ เจริญยิ่ง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 976. เด็กชายทรงวุฒิ กลิ่นหอม 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 977. เด็กชายทัชจิรัสย์ โพธิปักษ์รักษา 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 978. เด็กชายทีปต์ภัทร เทียมพล 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 979. เด็กชายแทนไท เบญจศิริ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 980. เด็กชายธนกร บุญโกย 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 981. เด็กชายธนดล อุปสิทธิ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 982. เด็กชายธนบดี บุญช่วย 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 983. เด็กชายธนวัฒน์ วงชารี 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 984. เด็กชายธนารักษ์ สุวรรณสมบูรณ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 985. เด็กชายธัญพิสิทธิ์ โอภาชาติ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 986. เด็กชายบูรพา แซ่โค้ว 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 987. เด็กชายเบญจมินทร์ ทองละมุล 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 988. เด็กชายพรภวิษย์ เองสิริดำรงกุล 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 989. เด็กชายพรหมกานต์ สัจจริตานันท์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 990. เด็กชายพัชระ ลิ้นทอง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 991. เด็กชายพัทธนันท์ ปัจจุสานนท์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 992. เด็กชายพีรดนย์ ร่วมโพธิ์รี 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 993. เด็กชายพีรพัฒน์ เพิ่มพูน 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 994. เด็กชายภคพล สุรจิต 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 995. เด็กชายภคภพ สหะรัตน์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 996. เด็กชายภัทรพล สมชื่อ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 997. เด็กชายภูริช เจียมภิรมย์สุข 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 998. เด็กชายรัชพล พานิชอัตรา 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 999. เด็กชายวทัญญู ทั้งนาค 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1000. เด็กชายวีรพงศ์ วรสิทธิ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1001. เด็กชายศรกล้า เลื่อมใส 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1002. เด็กชายศักดิ์ดา กันพันธ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1003. เด็กชายศุภกร ผลวัฒนะ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1004. เด็กชายสรณ์สิริ เจริญสุข 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1005. เด็กชายสรันร์ ดวงประไพ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1006. เด็กชายสวรุด วิจิตรสุคนธ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1007. เด็กชายสิรวิชญ์ ชุมนิรัตน์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1008. เด็กชายอภิสิทธิ์ จันทสดิษฐ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1009. เด็กชายอานนท์ สมพื้น 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1010. เด็กชายเอกภพ หงส์เกียรติขจร 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1011. เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วยศ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1012. เด็กหญิงกนกอร เวฬุวันใน 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1013. เด็กหญิงกมลชนก บรรจบ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1014. เด็กหญิงกฤตยา ไม้หอม 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1015. เด็กหญิงกัญญาณัฐ คูสำโรง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1016. เด็กหญิงกัญญาพัชร ประมา 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1017. เด็กหญิงกานต์ฐิชา ชมจันทร์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1018. เด็กหญิงกุศลิน อ่อนลมัย 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1019. เด็กหญิงจิตรลดา ภู่ศรีพงษ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1020. เด็กหญิงจิรัชญา โกพล 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1021. เด็กหญิงชนิษฎา รุยหานนท์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1022. เด็กหญิงชลชิชา เชี่ยวชาญ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1023. เด็กหญิงชวัลรัตน์ กำลังแข็ง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1024. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิณสาย 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1025. เด็กหญิงญาณิศา พรพานิช 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1026. เด็กหญิงญาตา โชคชวโรจน์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1027. เด็กหญิงฐิติมา เสงี่ยมจิตร 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1028. เด็กหญิงณัฐชยา สุขเสถียร 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1029. เด็กหญิงณัฐธิดา เสมราช 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1030. เด็กหญิงณัฐธิดา ลิ้มโตทอง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1031. เด็กหญิงณิชกานต์ สุขสำราญ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1032. เด็กหญิงดลพร กลิ่นจันทร์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1033. เด็กหญิงตวงรัตน์ มานะสันทัตชาติ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1034. เด็กหญิงทัชชภร บำรุงสวน 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1035. เด็กหญิงธัญญรัตน์ คารมย์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1036. เด็กหญิงนวินดา คงคติกำจร 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1037. เด็กหญิงนันทพร บัวเกิด 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1038. เด็กหญิงนีรชา ปวงคำคง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1039. เด็กหญิงบงกช เร่งร้อน 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1040. เด็กหญิงบุณยานุช แซ่เจ็ง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1041. เด็กหญิงปัฐร์ฏิญญา เจริญกัลป์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1042. เด็กหญิงพิชญ์ธนิกกานต์ เอี่ยมพิทักษืสกุล 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1043. เด็กหญิงพิชญ์สิณี พิทักษ์สันติสุข 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1044. เด็กหญิงพิชญาภัค กิตติกูลกิจ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1045. เด็กหญิงพิมพ์ชนก อนุทวงษ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1046. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ลิ้มวัชราวงศ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1047. เด็กหญิงภัทรวรรณ กลิ่นสุบรรณ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1048. เด็กหญิงภาวินี กู้วิริยะ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1049. เด็กหญิงภิญญาวรรษ จำปาทอง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1050. เด็กหญิงยุพนัฏดา ทำไร่ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1051. เด็กหญิงรมิตา อัมพะวะผะลิน 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1052. เด็กหญิงรสิกา ปัทวรรณ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1053. เด็กหญิงรัศมีเพชร ลิ้มจิตสมบูรณ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1054. เด็กหญิงรุจาภา เสกจินดา 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1055. เด็กหญิงลลิตตา เกาะโพธิ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1056. เด็กหญิงลักษมี จันทร์ปัญญา 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1057. เด็กหญิงวงศ์ชนก เห็นวงศ์ประเสริฐ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1058. เด็กหญิงวรรณพร ธัญญผล 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1059. เด็กหญิงวรานันท์ ศรีสวัสดิ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1060. เด็กหญิงวราภรณ์ เทียนศรี 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1061. เด็กหญิงวริษฐา ทองสิมา 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1062. เด็กหญิงวัฒนวดี สงวนวิทย์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1063. เด็กหญิงวิชญาพร เอื้องโชคชัย 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1064. เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมพิลา 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1065. เด็กหญิงศศิธร เจริญเมือง 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1066. เด็กหญิงศศิวรินทร์ เทพรักษา 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1067. เด็กหญิงศิวภรณ์ วรรณสุข 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1068. เด็กหญิงศุจีภรณ์ พีธรากร 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1069. เด็กหญิงศุภิสรา นพพรพิทักษ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1070. เด็กหญิงสมิตา จตุอุทัยศรี 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1071. เด็กหญิงสมิตานัน สุดเฉลียว 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1072. เด็กหญิงสวิตตา หิรัญนา 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1073. เด็กหญิงสุกัญญา จิตต์สุทธิ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1074. เด็กหญิงสุกัญญา สลักคำ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1075. เด็กหญิงสุนันทวดี จันทร์ศรีชั้น 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1076. เด็กหญิงอนัญพัชร คังคะวิสุทธิ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1077. เด็กหญิงอภิชญา ฤทัยรัตนะเมธา 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1078. เด็กหญิงอรสรัล คังคะวิสุทธิ์ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1079. เด็กหญิงอรสา พงษ์ญาติ 11 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1080. เด็กชายรชตพล โชติธรรมจักร์ 10 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1081. เด็กชายณัชพล พลอยสิทธิ์ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1082. เด็กหญิงธัญพร นามประเวช 1 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1083. เด็กชายยงยุทธ เย็นจิตร์ 10 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1084. เด็กหญิงภัทรกร ใจถาวร 10 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1085. เด็กชายพรพรหม พุฒิมา 13 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1086. เด็กชายศักดา บุตรมิมุสา 12 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1087. เด็กชายสรวิทย์ ประดิษฐ์ 12 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1088. เด็กหญิงจันทร์ทะนี พูนประเสริฐ 12 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1089. เด็กหญิงชฎาพร ทับศิริ 12 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1090. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี วิรยาภรณ์ 12 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1091. เด็กหญิงนลินทิพย์ ปรางทอง 12 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1092. เด็กหญิงพิมพ์อมรา ทำเลดี 12 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1093. เด็กหญิงลภัสรดา เห็นพลชม 12 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1094. เด็กหญิงอารีรัตน์ โชติศรี 12 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1095. เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธา 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1096. เด็กชายธนกร เจริญสรรพพืช 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1097. เด็กชายภัทรพร เล็บครุฑ 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1098. เด็กหญิงกัญญ์วรา ปึงทิพย์พิมานชัย 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1099. เด็กหญิงเกตุน์นิภา อินต๊ะเม้า 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1100. เด็กหญิงฉัตรชนก นำชัยทวีโชค 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1101. เด็กหญิงถิรดา หลายแห่ง 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1102. เด็กหญิงนารีรัน์ เรียบร้อย 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1103. เด็กหญิงนิศาชล ประศาสน์ 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1104. เด็กหญิงยุวดี เพิ่มสุข 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1105. เด็กหญิงวิจิตรา บรรจงกลาง 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1106. เด็กหญิงสายชล ยันตไพล 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1107. เด็กหญิงสิตานนท์ โพธิสาร 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1108. เด็กหญิงอังคณา ดำเนินงาม 11 โรงเรียนบ้านแก้ว วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1109. นางสุพิชณา ค้าผล 60 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1110. นางวรันธร เขตต์สาคร 55 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1111. นางปราณี คงสมัคร 48 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1112. นางกมลรัตน์ อินทร์พรม 44 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1113. นางจันทร์แรม เพ็ชรประเสริฐ 40 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1114. นางจารุวรรณ นามประดิษฐ์ 40 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1115. แม่ชีอนันต์ สงพรมทิพย์ 35 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1116. นางสาวกาญจนา เพ็ญวรรณ์ 33 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1117. นางสุมนมาลย์ ส่านทอง 30 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1118. นางสาวศศิวิมล ชัยยะ 25 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1119. นางสาวจุฑามาศ สังข์สะกุล 24 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1120. แม่ชีแก้วตา โสมเสน 21 ศพอ.วัดป่าคลองกุ้ง วัดป่าคลองกุ้ง เมือง
จันทบุรี 1121. นายสุพจน์ อ่างแก้ว 19 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1122. นางสาวปาลินี ใหญ่สมบูรณ์ 18 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1123. นางสาวศศินิภา ศรีธรรม 18 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1124. นางสาวศศิภา ศรีธรรม 18 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1125. นางสาวอรณิชา ทรัพย์ประเสริฐ 18 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1126. นายจตุรนต์ ปลื้มใจ 18 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1127. นายภูริวัจน์ ธนหิรัญศิษฐ์ 18 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1128. นายอัครเดช ประเสริฐสังข์ 18 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1129. นายอานนท์ พิมพู 18 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1130. นางสาวธิดารัตน์ โชนิรัตน์ 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1131. นางสาวนภัสสร เล่าอุย 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1132. นางสาวนริศา ฉายา 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1133. นางสาวน้ำหวาน อ่อนชาติ 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1134. นางสาวพิมพร วงศ์ฝ่ายแดง 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1135. นางสาวมัลลิกา บรรดาศักดิ์ 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1136. นางสาวรติยา อ่อนนวล 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1137. นางสาววิธิดา เศษสุวรรณ 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1138. นางสาวสุภาพร ชัยเจริญ 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1139. นางสาวอังค์วรา รื่นรมย์ 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1140. นายวีรวัฒน์ พุ่มโพธิ์ทอง 17 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1141. นางสาวณีรนุช นาอุ่นเรือน 16 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1142. นางสาวภูวิรัตน์ โรจน์แก้ว 16 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1143. นางสาวอรนภา ทัศนมณเฑียร 16 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1144. นางสาวอุษณิษา ศิริเวช 16 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1145. นายกรกช เขียวพันธุ์ 16 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1146. นายอธิพงษ์ ยิ้มวาย 16 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1147. นายอภิเดช สนเทศ 16 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1148. นางสาวนิตติญา วิสิทธิวงศ์ 15 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1149. นางสาวปราณี แสนยะมูล 15 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1150. นางสาวพรพิมล หมื่นชุมพล 15 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1151. นางสาวพรพิมล มิ่งขวัญ 15 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1152. นางสาวเมธาวี สารทอง 15 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1153. นางสาวยุพิน แซ่ตั๊น 15 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1154. นางสาวสิริรัตน์ เอี่ยมสิทธิ์ 15 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1155. นายธีรเมธ สร้อยมาลี 15 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1156. นายมณฑล วันดา 15 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1157. นายสุรเดช เกิดพลู 15 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1158. เด็กชายชัยวัฒน์ นิสัย 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1159. เด็กชายบุลิน ฉิมแก่น 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1160. เด็กชายปิยะ ผ่องภักดิ์ 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1161. เด็กชายวสันต์ นามจิตต์ 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1162. เด็กชายศุภกิตต์ ศรีคงรักษ์ 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1163. เด็กหญิงกฤษณา นาอุ่นเรือน 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1164. เด็กหญิงจุฑามาศ ชาติวงค์ 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1165. เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีสวัสดิ์ 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1166. เด็กหญิงนิตยา จ้อยร่อย 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1167. เด็กหญิงพรทิพา สมสมัย 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1168. เด็กหญิงวรรณวิมล ฟูกทรัพย์ 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1169. เด็กหญิงวิภากมล ประมาณุสัย 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1170. เด็กหญิงศิริพร ยิ้มวาย 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1171. เด็กหญิงสกาวเดือน อินทสุวรรณ์ 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1172. เด็กหญิงสุดปรารถนา ทัศมาลัย 14 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1173. เด็กชายพายุ สำโรง 13 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1174. เด็กชายพิสิฐ เจนสรรพการ 13 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1175. เด็กชายอนุชาติ พันธ์ผล 13 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1176. เด็กหญิงจิณรัตน์ ภูกองไชย 13 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1177. เด็กหญิงฎาฬุณี สารทอง 13 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1178. เด็กหญิงณัฐนิช การเพียร 13 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1179. เด็กหญิงธิดารัตน์ ฟูคณะ 13 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1180. เด็กหญิงมยุริญ มิ่งขวัญ 13 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1181. เด็กหญิงสิริยากร อินธิไชย 13 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1182. เด็กชายสงกรานต์ จินดา 12 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1183. เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภาพ 12 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1184. นางสาวสกุณา พ่อธานี 18 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1185. นายพรพจน์ เที่ยงคาม 18 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1186. นายสาธิต อภัยวงศ์ 18 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1187. นางสาวเกศสุดา บุญศรี 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1188. นางสาวจุฑามาศ สุวรรณศรี 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1189. นางสาวณัฐริกา พูลสวัสดิ์ 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1190. นางสาวมณีวรรณ์ ประถมวงษ์ 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1191. นางสาวสุชาดา ขำคม 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1192. นางสาวอนงค์นาฏ ผ่องสวัสดิ์ 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1193. นางสาวอมิตา จันทร์หอม 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1194. นายธีระพล ภู่จ่า 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1195. นายนพดล โอภาษี 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1196. นายบัณฑิต อ่อนนนท์ 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1197. นายปกรณ์ ลั่นเอี่ยม 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1198. นายพิพัฒน์ วงสวาท 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1199. นายสุรชา รุ่งรังรอง 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1200. นางสาวชนัญชิตา โยธะกา 16 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1201. นางสาวเบญจรัตน์ นุชนวล 16 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1202. นายจิรายุ นุชนวล 16 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1203. นายภานุวัฒน์ ดวงจันทร์ 16 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1204. เด็กชายกิตติพันธ์ พุ่มผล 15 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1205. เด็กชายธเนศ ประคองวงค์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1206. เด็กชายสืบสกุล พูลสวัสดิ์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1207. นางสาวยุพิน พากลาง 15 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1208. นางสาววราภรณื ปิยะมาตร 15 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1209. นางสาวสุดาวรรณ ชมภูฟื้น 15 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1210. เด็กหญิงสุธามาศ อภัยวงศ์ 15 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1211. นางสาวสุธีรา โสคู 15 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1212. เด็กชายจิรพนธ์ บุญมั่ง 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1213. เด็กชายธนภูมิ เจริญสุข 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1214. เด็กชายพงศกร ธรรมเนียม 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1215. เด็กชายภานุพงศ์ อุดมผลาหาญ 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1216. เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วผลึก 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1217. เด็กหญิงกาญจนา ศรีเวช 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1218. เด็กหญิงณัชชา วงษ์เจริญผล 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1219. เด็กหญิงณัฐวิกานต์ คีรีรัตน์ 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1220. เด็กหญิงเพชรชมพู ลิ้มพาณิชย์ 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1221. เด็กหญิงลลิตา วิไชยราช 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1222. เด็กหญิงวิไลวรรณ แก้วทอง 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1223. เด็กหญิงศรสวรรค์ สร้อยสน 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1224. เด็กหญิงสุปราณี ภูต่อยอด 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1225. เด็กหญิงสุรัตนากร แสงสว่าง 14 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1226. เด็กชายทศพล สง่าอารีย์กุล 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1227. เด็กชายนพดล จันทแสง 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1228. เด็กชายวรพล ทุมฉิมพลี 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1229. เด็กชายวรพล บุญพามี 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1230. เด็กหญิงกันตา อนันทสุข 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1231. เด็กหญิงปวิตรา เจริญพร 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1232. เด็กหญิงพัสรินทร์ บุญศรี 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1233. เด็กหญิงวิจิตตา ไกรลาศ 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1234. เด็กหญิงสุธิดา บุญรอด 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1235. เด็กหญิงสุปรียา ฉะชา 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1236. เด็กหญิงสุวรรณี ยุทธยศ 13 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1237. เด็กหญิงจันทร์จิรา บาดาล 12 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1238. เด็กหญิงจารุวรรณ คงวิบูลเกียรติ 12 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1239. เด็กหญิงมุกธิดา รุ่งเรืองปริพัฒน์ 12 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1240. เด็กหญิงอังคณา สุขจิต 12 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1241. เด็กชายธนกรณ์ สมหวาน 12 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1242. เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุนสันเขตต์ 12 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1243. เด็กหญิงสิริลักษณ์ สวัสดี 12 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1244. เด็กหญิงสายสุดา แสนสุข 12 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1245. เด็กหญิงชมพูนุช อ่อนนนท์ 11 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1246. เด็กหญิงชนาภา เพ็ชรดี 11 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาสุกิม ท่าใหม่
จันทบุรี 1247. เด็กหญิงวิลาสินี โชเด 11 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เขาสุกิม ท่าใหม่
ตราด ส่งเข้าสอบ ๓๕ คน ขาดสอบ ๖ คน คงสอบ ๒๙ คน สอบได้ ๑๓ คน สอบตก ๑๖ คน
ตราด 1. นางวิภา อยู่คง 46 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 2. นางสาวสุภัทรา วาที 29 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 3. เด็กหญิงกมลพร ศิริวันต์ 13 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 4. เด็กหญิงทิพวรรณ ขาวคม 13 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 5. เด็กหญิงสุนิสา สุพอ 13 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 6. เด็กชายจักรครินทร์ หอยสังข์ 12 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 7. เด็กหญิงศศิณา ทาวงศ์ 12 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 8. เด็กหญิงธนวรรณ หอยสังข์ 12 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 9. เด็กหญิงกมลวรรณ มีสุภา 11 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 10. เด็กหญิงฐาปนีย์ จันทร 10 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 11. เด็กหญิงกาญจนา บัวแก้ว 10 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 12. เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณโชติ 10 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่
ตราด 13. เด็กหญิงวิลาวัลย์ วิลินดา 9 โรงเรียนบ้านไม้รูด วิสิทธิการาม คลองใหญ่

รับรองตามนี้
(พระธรรมไตรโลกาจารย์)
รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)