ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี


ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

จังหวัด ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
นนทบุรี ส่งเข้าสอบ ๙๒ คน ขาดสอบ ๑๖ คน คงสอบ ๗๖ คน สอบได้ ๔๖ คน สอบตก ๓๐ คน
นนทบุรี 1. เด็กหญิงวันวิษา ปรุงทองดี 11 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 2. เด็กหญิงธราทิพย์ จันทร์มา 11 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 3. เด็กหญิงสุธิดา สุจริต 11 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 4. นางสาวพาขวัญ ตรีพงษ์ 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 5. นางสาวสุพรรณสิริ ศรีทับทิม 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 6. นางสาววิจิตรา แสนพันธุ์ 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 7. นางสาวสนิตา บุญยะราช 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 8. นางสาวบุษยา นันดอกรักษ์ 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 9. นายอานันท์ รางแดง 15 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 10. เด็กชายองอาจ งามขำ 14 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 11. เด็กหญิงรุ่งรวิน เส็งอนันต์ 14 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 12. เด็กหญิงอังคณา ผ่องใส 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 13. เด็กหญิงสุนิษา แป้นเพ็ชร์ 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 14. เด็กหญิงอภิชญา แก้วอ่ำ 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 15. เด็กหญิงอมรรัตน์ เลี่ยมอยู่ 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 16. เด็กหญิงชลธิชา แสงเทียน 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 17. เด็กหญิงอาภาภรณ์ ใจสุข 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 18. เด็กหญิงอัมพร พระสมพร 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 19. เด็กหญิงศศิธร ทองเงิน 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 20. เด็กหญิงดวงกมล สืบบุตร 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 21. เด็กชายอนุศิษฎ์ สะอาด 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 22. เด็กหญิงเพชรไพลิน บุญประเสริฐ 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 23. เด็กหญิงพินทุสร พานทอง 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 24. เด็กชายอาทิตย์ษร ประเสริฐ 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 25. เด็กหญิงสุชาดา พาซื่อ 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 26. นางสาววัลภา จันเซียน 15 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 27. นายกิตติภูมิ ประทุมเหมือน 15 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 28. เด็กชายเอนก เซี่ยงล้ำ 14 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 29. เด็กหญิงปัณฑารีย์ ปั้นศิริ 14 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 30. เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วเสริม 14 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 31. เด็กชายสรศักดิ์ เทวสันเทียะ 14 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 32. เด็กหญิงรัชติญา ทวนประเสริฐ 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 33. เด็กหญิงวรรธิวา นาสมใจ 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 34. เด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์เกษม 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 35. เด็กหญิงมนวดี หุ้มแพร 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 36. เด็กชายปิ่นเพชร สาระมูล 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 37. เด็กชายมนัส ดีสอน 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 38. เด็กชายธงชัย สุขใย 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 39. เด็กชายนครินทร์ ดวงหิรัญ 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 40. เด็กหญิงกัลยา ศรีพุทธา 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 41. เด็กหญิงพิชชาพร โพนแก้ว 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 42. เด็กชายวันชัย จุ้ยงาม 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 43. เด็กชายพลวัฒน์ พาพรมลิด 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 44. เด็กชายกฤษดา จตุวงศ์ 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 45. เด็กชายมณกานต์ พันธาโฮม 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 46. เด็กชายณัฐชัย สุขชิต 12 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
ปทุมธานี ส่งเข้าสอบ ๑,๐๘๐ คน ขาดสอบ ๒๓๓ คน คงสอบ ๘๔๗ คน สอบได้ ๓๘๙ คน สอบตก ๔๕๘ คน
ปทุมธานี 1. เด็กหญิงศุกร์สวัสดิ์ เป้าโต 11 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 2. เด็กหญิงจิรัชญา นายเดโช 11 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 3. เด็กชายบูรพา สังสุวรรณ 11 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 4. เด็กหญิงภัสสร วิทยาบำรุง 11 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 5. เด็กหญิงกุลนันทน์ อุดมลาภ 10 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 6. เด็กชายชิษณุพงษ์ ทองศรี 10 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 7. นางสาวทิพย์วัลย์ พักต์เพียงจันทร์ 27 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 8. เด็กหญิงสุภาพร อ่อนน้อม 12 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 9. เด็กชายวรุตม์ หอมเทียน 12 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 10. เด็กหญิงจารุวรรณ บุญจันทร์ 12 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 11. เด็กหญิงสุภารัตน์ แสนสวาท 12 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 12. เด็กหญิงสุพรรษา ช้างแก้ว 12 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 13. เด็กหญิงภัทราภรณ์ พึ่งแก้ว 11 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 14. เด็กชายวิโรจน์ พิริยะสุทธิ์ 11 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 15. เด็กชายชิษณุพงศ์ ดอกบัว 11 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 16. เด็กหญิงจิรัชยา ฤทธิ์วราภรณ์ 11 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 17. เด็กหญิงเนตรนภา รังหอม 11 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 18. เด็กหญิงอารยา เรี่ยตาม 10 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 19. เด็กหญิงปาริฉัตร บุญประวัติ 10 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 20. นายวริศ ดิษฐี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 21. นางสาวพิมพ์เงิน ภูศรี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 22. นายรัชพล มิตรอุดมชาติ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 23. นายวีระเมษฐ์ รุขพันธ์เมธี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 24. เด็กหญิงพรพิลัย ตางจงราช 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 25. นางสาวกุลนิษฐ์ ชูศักดิ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 26. นางสาวจีระนันท์ สรรพเจริญสิน 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 27. นางสาวธนานันท์ ยืนนาน 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 28. นางสาวมีนตา ปัสสาวัส 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 29. นางสาววาสิตา สำเภาพันธ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 30. นางสาวณัฐธิกา มั่นนวล 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 31. นายศิวดล ทะปิน 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 32. นางสาวพิดา อบบายันต์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 33. นายเขมรินทร์ ศรีพุ่ม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 34. นายคีตวัฒน์ นาคสิทธิ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 35. นายคณาธิป ใจธรรม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 36. นายจิรสิทธิ์ ผลบุญ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 37. นายณัฐพล หงอกสิมมา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 38. นายวราธร สีหามายา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 39. นายศราวุฒิ สำราญสุข 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 40. นางสาวนิตยา ทองศาสตร์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 41. นางสาวพนัชกร ทักขินา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 42. นางสาวรุ่งนภา แก่นแก้ว 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 43. นางสาวอภิญญา ตุระคะวินทร์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 44. นายชุติภัทร หอมทรัพย์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 45. นายณัฐนินท์ ภัคธนานันทพัฒน์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 46. นายณัฐพล มีศิลป์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 47. นายณัฐวุฒิ มัณยานนท์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 48. นายธนธร มักสุขเสริม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 49. นายธนัท สีหานาม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 50. นายนัฐวุฒิ ชมสมุท 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 51. นายปรเมศร์ ช่วยโสม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 52. นายวีรพล เทาวฤิทธิ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 53. นายสิทธิวัชช์ ฝาชัยภูมิ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 54. นายอนุพงษ์ พงษ์เจริญ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 55. นายอนุสรณ์ บุญประสพ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 56. นายอำนาจ ศรีมนตรี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 57. นางสาวกนกวรรณ ศรีสมบูรณ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 58. นางสาวกาลติญา สุทธิอาคาร 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 59. นางสาวณฐพร โยธาแข็ง 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 60. นางสาวดลยา สิทธิพงค์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 61. นางสาวธัญญากัษณ์ อ่อนพุทธา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 62. นางสาวนพรัตน์ ตุ้ยสมบัติ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 63. นางสาววริศรา นาคสังข์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 64. นางสาวอธิชา นิคำโม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 65. นายกฤตภาส บุญนิยม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 66. นายเชาวลิต วงศ์ขัน 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 67. นายธนกร รุขพันธ์เมธี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 68. นายวีระพงษ์ ทรัพย์บริบูรณ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 69. นายอภิสิทธิ์ งอกข้าวนก 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 70. นายอัครวัฒน์ มอมุงคุณ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 71. นางสาวธิดารัตน์ บุญลา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 72. นางสาวศจี ชิดไล้ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 73. นางสาวเกวลิน เชียงชะนา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 74. นางสาวเพลงอักษร เทียมดี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 75. นางสาวมนต์วิภา เตยรินจันทร์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 76. นางสาวจิรัฐติกาญจน์ มั่งโมฬี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 77. นายชนกันต์ สวนมะพับ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 78. นายปรมินทร์ ศรีบุปผา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 79. นายภานุพงศ์ รอดเรือง 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 80. นายสุรสิทธิ์ หงษ์เวียงจันทร์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 81. นายอิศวร นนทะโคตร 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 82. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุธรรมมา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 83. นางสาวณิชากร พุกบางจาก 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 84. นางสาวปุญชรัสมิ์ วงศ์แสงจันทร์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 85. นางสาวพิมพ์ผกา คำชนะ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 86. นางสาวมุทิตา สีใส 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 87. นางสาววชิราภรณ์ บุตรเรือง 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 88. นางสาววิราวัลย์ วงศ์ษายา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 89. นางสาวศุภลักษณ์ พรมท้วม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 90. นางสาวสิริรัตน์ บุญชู 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 91. นางสาวชนิกา แม้นมาลัย 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 92. นางสาวณัฐริกา ราชวรรณดี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 93. นางสาววรัญญา อ่อนฤทธิ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 94. นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสะอาด 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 95. นางสาวประภาศิริ ยะคะเสม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 96. นายคงณัฐ ประเสริฐพงศ์ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 97. นายอนันธชัย มีชัย 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 98. นางสาวอภิญญา ก้อนแก้ว 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 99. นางสาวชลธิชา บุตรน้ำเพชร 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 100. นางสาวดวงกมล จิตรีฐาน 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 101. นางสาวประภาพร สันติเพชร 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 102. นายวุฒิไกร รัตนสูตร์ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 103. นายนัฐพงษ์ หลู่เวียง 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 104. นางสาวธนิตา ฝ้ายลุย 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 105. นายฉลองชัย ถิ่นพายัพ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 106. นางสาวกัญญารัตน์ เม่นสุวรรณ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 107. นางสาวมัณฑิตา จิตต์มโนวรรณ์ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 108. นางสาวนฤมล อ่วมจุ้ย 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 109. นายจารุวัฒน์ ใจรัก 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 110. นายนราวิชญ์ อ่อนศิริ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 111. นายอาชวิน เดชนพรัตน์ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 112. นางสาวกชกรณ์ ประเสริฐ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 113. นางสาวนรินทร์ธร ลาพรหมมา 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 114. นางสาวน้ำฝน พลฮุย 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 115. นางสาวพรเพ็ญ รงยง 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 116. นางสาวพรรธิภา ภู่พันชิต 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 117. นางสาวสินีนาฏ เพ็ชรเรือง 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 118. นายชินดนัย ตินตะชาติ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 119. นางสาวฉวีวรรณ สำราญ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 120. นางสาวกุลวดี โล่ห์ทอง 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 121. นางสาวกัลยา โสชะรา 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 122. นางสาวจิราพร โพธิ์สิ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 123. นางสาวสุพัตรา มีผล 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 124. นางสาวจิตตรา อุ้มญาติ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 125. นางสาวจุฬารัตน์ สีโยจารย์ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 126. นางสาวฐิติมา นามะโคตร 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 127. นางสาวปนิสา คำดี 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 128. นางสาวอรทัย เสมอหัด 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 129. นางสาวรติกร ทองมา 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 130. นางสาวมณฑิรา แนวทวิต 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 131. เด็กชายสมพล เชื้อทอง 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 132. เด็กชายอนาวิน ธรรมขันธ์ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 133. เด็กหญิงชลดา พึ่งธรรม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 134. เด็กหญิงสมจิต รัตนรุ่งชัย 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 135. เด็กหญิงสุกฤตา งามขำ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 136. เด็กหญิงสุพรรณี แถววงษ์ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 137. เด็กชายเทพพิทักษ์ พิทักษ์สมบูรณ์ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 138. เด็กชายฤทธิพร บุญกระจ่าง 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 139. เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีงาม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 140. เด็กชายเดชณรงค์ สมานพร้อม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 141. เด็กชายขวัญ สุทโธ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 142. เด็กชายทองจันทร์ ทองประดับ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 143. เด็กชายประทีป พูลสวัสดิ์ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 144. เด็กชายพงศกร วัชระศิราภากุล 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 145. เด็กชายเดชนรินทร์ ชุบขุนทด 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 146. เด็กหญิงกัลญาพัชร อนันตัง 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 147. เด็กหญิงนวรัตน์ วงศ์ราตรี 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 148. เด็กหญิงเบญญา หอมเนียม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 149. เด็กหญิงพัชรา หงษ์หิน 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 150. เด็กหญิงวรรณิสา อ่ำน้อย 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 151. เด็กหญิงวิภาวรรณ แซ่เอี๊ยว 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 152. เด็กหญิงสาธิตา สมานพร้อม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 153. เด็กหญิงสิริวิมล แก้วอุ่นเมือง 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 154. เด็กหญิงสุนิตา ศรีวัฒนา 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 155. เด็กหญิงถนอมนวล นันทะพันธ์ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 156. เด็กหญิงลูกน้ำ บุญวาสนา 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 157. เด็กชายสิทธิชัย นิ่มเชียง 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 158. เด็กหญิงวรัชยา บางแย้ม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 159. เด็กหญิงชลธาน นุตจรัส 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 160. เด็กชายณัฐพล พวงธรรม 12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 161. เด็กชายนัทธพงศ์ เทียนวงศ์ 12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 162. เด็กชายอรุณ สำราญดี 12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 163. เด็กหญิงภัทธีญาภรณ์ โยนลอย 12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 164. เด็กชายอมรเทพ คณูศิริรัตน์ 12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 165. เด็กหญิงพรพิมล สงหลำ 11 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 166. เด็กหญิงวิไลพร ปลอกทอง 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 167. เด็กชายพงศ์ธร คำประเทศ 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 168. เด็กชายคณิต ไชยธรรม 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 169. เด็กหญิงกานต์ธิดา ใจเดียว 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 170. เด็กหญิงชนิดาภรณ์ จิตรชื้น 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 171. เด็กหญิงรวิสรา พวงศิลป์ 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 172. เด็กหญิงเอมอร ยศทสาร 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 173. เด็กหญิงปิยะธิดา พรหมกสิกร 9 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 174. นายวิทยา ทังคะรัตน์ 64 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 175. นางสาวประหยัด วิโรจน์ 56 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 176. นางสาวอำไพ ท้วมหลุม 53 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 177. นางสาวโชติมา ชมภูเพชร 50 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 178. นางสาวดรุณี มีสวัสดิ์ 49 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 179. นายสุดเขตต์ อัมรสุคนธ์ 46 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 180. นางสาวปอรินิล อินทสุกิจ 45 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 181. นางสาวปริชาติ ใหญ่ยิ่ง 45 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 182. นางสาวนัชนันท์ พิพัฒน์โยธิน 44 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 183. นางสาวยุวันดา จันทราทิพย์ 43 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 184. นางสาวสมบุญ บุญมี 43 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 185. นางสาวอารีย์ คล้ายทอง 43 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 186. นางสาวนงลักณ์ คนคม 43 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 187. นางสาวสมจิตร มูลทองจันทร์ 40 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 188. นายพิเชษฐ์ ชูชิต 40 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 189. นางสาวนิตยา สุขแสงจันทร์ 39 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 190. นางสาวอุไรรัตน์ แย้มกลีบ 38 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 191. นายสุรพล กรงจับเงิน 37 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 192. นางสาวสุจิตตรา พุทธชาด 35 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 193. นางสาวไพรินทร์ ทองดี 35 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 194. นางสาวพรรณี วิเศษกุล 34 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 195. นายวีระศักดิ์ เพิ่มพูน 34 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 196. นายจตุรงค์ แสนขยัน 34 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 197. นายเจริญศักดิ์ แน่นหนา 33 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 198. นายสายยันต์ ไชนสีทา 33 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 199. นางสาวโสระยา เดงุจิ 33 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 200. นายสรายุทธ์ สภาพอัฐ์ 33 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 201. นางสาวสุลาวัลย์ บุญยอ 32 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 202. นายอาทร สนธิ 32 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 203. นายชายชาญ สุดทวี 32 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 204. นายพัฒพงษ์ ปิ่นทอง 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 205. นายพิเชษฐ์ ผ่องพันธุ์ 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 206. นายพิเชษฐ์ คุมมงคล 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 207. นายสุทิน ตวนใหญ่ 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 208. นางสาวถวัลย์ พึ่งมี 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 209. นางสาวดวงพร เสนาะน้อย 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 210. นายมนตรี เพชรประสม 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 211. นางสาวชาลาไล ทรงศรีเอี่ยม 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 212. นางสาวจันทร์ฉาย คำสักดี 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 213. นางสาวทิพย์วารี ตันวงษ์ 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 214. นายไกรวุฒิ ธิมาชัย 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 215. นายต่อศักดิ์ ขวัญเนตร 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 216. นายกมล สากล 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 217. นางสาวละมัย เอมโคกสูง 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 218. นางสาวหนึ่งฤทัย สืบไวย 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 219. นายสมเกียรติ บางขัน 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 220. นางสาวรุ่งรวี คำใบใหญ่ 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 221. นายอาทิตย์ แก้วธรรม 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 222. นายปัญญาวุธ เต็งวงษ์วัฒนะ 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 223. นายวรเชษฐ์ ทองอ่อน 27 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 224. นายศุภชัย คลาดแคล้ว 27 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 225. นายศุภชัย จันทร์เจิมผล 27 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 226. นายสมศักดิ์ โฉมศรีรัตนกุล 27 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 227. นายวิรัตน์ วงษ์รังรอง 27 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 228. นายฉัตรชัย ทองย้อย 26 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 229. นายธนพัฒน์ ต่างใจ 26 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 230. นายปัญญาพล จำเริญรักษ์ 26 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 231. นางสาวพรทิพย์ หิรัญรักษา 25 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 232. นางสาวนิตยา จี้เพ็ชร 25 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 233. นางสาวตมิศา แก้ววงค์ 25 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 234. นางสาวภูริตา กัณหะกาญจนะ 24 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 235. นายณัฐวุฒิ แหยมแก้ว 24 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 236. นายพงพัฒน์ กล่อมขาว 23 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 237. นางสาวรัชมาภรณ์ แซ่แพ 22 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 238. นางสาวพรรณทิพย์ ก้อนทอง 21 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 239. นางสาววิจิตรา เรืองลำภู 20 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 240. นายเนวิน หมากทลาย 20 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 241. นางสาวสุชาดา ศรีชลายนต์ 19 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 242. นางสาวมีนา อาจองค์ 19 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 243. นายศรายุทธ เพริศพรรณราย 19 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 244. นางสาวสุพัตรา ไชยโอสถ 18 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 245. นายสาวชนัญญา ศิริวุฒิ 48 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 246. นางสาวปราณี ดอกสี 38 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 247. นางสาวพรพรรณ ภาคพาณิชย์ 31 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 248. นางสาวอรวรรณ บรรพต 26 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 249. นายจรัสศรี ยินดีพจน์ 15 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 250. นายดาแน กิมระ 15 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 251. เด็กหญิงชลธิชา ฉายา 14 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 252. เด็กหญิงชนิสรา รุตนบุญประเทือง 14 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 253. เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนต่างนา 14 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 254. เด็กหญิงศิโรรัตน์ มโนวงษ์ 13 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 255. เด็กหญิงบุษกร กิจพิพัฒน์พงศ์ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 256. เด็กหญิงใบเฟิรน์ ปานกล่ำ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 257. เด็กชายจรัสศรี พวงศิลป์ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 258. เด็กหญิงนภสร จักษุรักษ์ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 259. เด็กชายอติกานต์ เกื้อกิจ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 260. เด็กชายฉันทพล ภูดวงลี 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 261. เด็กหญิงผกามาศ สุขสุแดน 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 262. เด็กชายธเนศ เจือจันทร์ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 263. เด็กชายธนสรรค์ สอนบุญ 11 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 264. เด็กชายวัชรพล สงวนหิรัญกุล 11 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 265. เด็กหญิงณัฐวรรณ อิ่มขาน 11 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 266. เด็กหญิงปวีณ์กร ปานนวม 11 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 267. เด็กหญิงกฤษณา ขมินทกุล 11 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 268. เด็กหญิงกมลชนก บัวขาว 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 269. เด็กหญิงชญานนท์ บุบผกา 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 270. เด็กหญิงญาราภรณ์ ประยงแย้ม 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 271. เด็กหญิงปัฐวรรณ ดีกัน 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 272. เด็กหญิงเปรมมิกา เกิดสมบัติ 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 273. เด็กหญิงวิสุนันทร์ ชูวงศ์วุฒิ 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 274. เด็กชายณัฎฐชัย ศรีเรือนสร้อย 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 275. เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณฤทธิ์ 9 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 276. เด็กหญิงมุฑิตา จรัศสิน 9 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 277. นายอชิตพล หังสะสูตร 15 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 278. เด็กชายอาทิตย์ นําตาล 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 279. เด็กชายพูนสินธุ์ บางพันธุ์ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 280. เด็กหญิงมนต์ชญา หล้าบุดดา 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 281. เด็กชายณัฐภูมิ คำน้อย 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 282. เด็กชายนนทวัฒน์ การจุระ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 283. เด็กหญิงญาดา พานกระษัย 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 284. เด็กหญิงมณทิพย์ สมโชค 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 285. เด็กหญิงลักษมี โพธิ์ทอง 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 286. เด็กหญิงรสริน วิชานำ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 287. เด็กหญิงประติมากร หว่างเชื้อ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 288. เด็กหญิงนันทิชา สุขสุเมม 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 289. เด็กหญิงกิ่งกมล สำรวมจิตร 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 290. เด็กหญิงปาริฉัตร ไกรวัลย์ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 291. เด็กชายสหรัฐ ดาราพิชัย 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 292. เด็กชายธีรศักดิ์ สุขจิตร 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 293. เด็กชายธราธิป จิตรีอาสน์ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 294. เด็กชายธนวัฒน์ ชูช่วย 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 295. เด็กหญิงพรนลัท สิทธิ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 296. เด็กหญิงบุษราณี นรสิงห์ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 297. เด็กหญิงมาริสา จิตรีถิน 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 298. เด็กหญิงกษมา ใบศิลว 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 299. เด็กหญิงอารี ชวนช่อสุวรรณ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 300. เด็กชายวรเมฆ ชุมสถาพร 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 301. เด็กหญิงอรทัย อรัญอาศรี 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 302. เด็กหญิงสิธิลักษณ์ พรมชาติ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 303. เด็กชายภวันต์ ศรีทาดี 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 304. เด็กหญิงพิชชากร ดาวอร่าม 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 305. เด็กชายสุวัฒน์ ถนอมจิต 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 306. เด็กชายกิตติกร ศรีเหรา 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 307. เด็กหญิงชนาภา สุขสุมิตร 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 308. เด็กชายสิทธิราช ฃมภู 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 309. เด็กชายอมรเทพ พึ่งทอง 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 310. เด็กหญิงภัคจิรา ไชยแสง 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 311. เด็กชายกรกช ใบศิลา 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 312. เด็กชายพงศ์ประภันธ์ ผึ้งล้อม 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 313. เด็กชายสิทธินนท์ ภูมามอบ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 314. เด็กหญิงศิวภรณ์ เพียรศิลป์ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 315. เด็กหญิงวัชรมน ยินดีพจน์ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 316. เด็กหญิงพิมพ์ สุขสุมิตร 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 317. เด็กหญิงณัฐริณีย์ ก้องแดงน้อย 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 318. เด็กหญิงสิรินาถ ม้าเทศ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 319. เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปนจิบ๊ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 320. เด็กหญิงโชติกา วิรัตน์ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 321. เด็กหญิงนันทพร พุ่มเล็ก 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 322. เด็ชายอภิสิทธิ์ สาระบิล 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 323. เด็กหญิงศภิณญา น่วมนุ่ม 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 324. เด็กหญิงศิริมา เจริญผล 10 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 325. เด็กหญิงจิรวรรณ ผ่องจันทึก 10 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 326. เด็กหญิงสุพิษญา สีเขียว 10 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 327. เด็กหญิงศศิวิมล ขันตะเภา 10 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 328. เด็กหญิงสุรัตนา บุญคำ 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 329. เด็กหญิงคณิศร โตผลวิเศษ 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 330. เด็กชายทศพร นิ่มเดช 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 331. เด็กหญิงนนท์ทิชา จรัสไพจิตร 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 332. เด็กหญิงฉัตรกมล ไผ่ล้อม 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 333. เด็กหญิงณัชชา เผือกสีอ่อน 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 334. นางสาวตวงพร เคร่งเปี่ยม 28 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 335. นางสาวพัชรี อิ่มบุญ 25 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 336. นายนันทกิจ ทวนประเสริฐ 24 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 337. เด็กชายวรศักดิ์ บุญเศษ 13 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 338. เด็กชายศักดิ์ คำภิมาบุตร 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 339. เด็กหญิงอินทิพร กาบัว 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 340. เด็กชายนาวิน คงศรีวิไล 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 341. เด็กชายธีรยุทธ์ ยอดไสย์ 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 342. เด็กหญิงพัชรี สารบาล 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 343. เด็กชายขวัญชัย บุญลือ 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 344. เด็กชายทักษ์ดนัย ประทุมวงษ์ 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 345. เด็กชายเดชาชาญ โนนแสน 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 346. เด็กชายวรากร จันทร์ฉาย 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 347. เด็กหญิงกัลยกร ศรีเพชร 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 348. เด็กหญิงกรรณิกาณ์ เบ็ญมาศ 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 349. เด็กหญิงธมลวรรณ ผิวอ่อน 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 350. เด็กหญิงนภัสสร ติงสะ 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 351. เด็กหญิงสุชาวลี ประสาวะโท 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 352. เด็กหญิงสมฤดี ครุธโต 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 353. เด็กหญิงพิสุทธินี ป้องกก 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 354. เด็กหญิงวริศรา ภาษาดี 10 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 355. เด็กหญิงศิริรักษ์ ทิพย์รักษ์ 10 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 356. เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทรีย์ 9 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 357. เด็กหญิงอิสรีย์ กันนารักษณ์ 9 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 358. เด็กชายณัฐวุฒิ สนจิต 12 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 359. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นาคนวล 12 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 360. เด็กชายธนพงษ์ ธรรมรังสี 11 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 361. เด็กชายน้ำเพชร ชอบใจ 11 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 362. เด็กหญิงปนัดดา อาจหาญยิ่ง 11 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 363. เด็กชายณัฐวุฒิ สังเพ็ชร 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 364. เด็กหญิงอาทิตตยา ลมลอย 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 365. เด็กหญิงพรชิตา แก้วมัจฉา 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 366. เด็กหญิงพรสวรรค์ สายแวว 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 367. เด็กชายธนวัฒน์ รุ่มรวย 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 368. เด็กหญิงดลกานต์ คงทับ 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 369. เด็กชายรักษ์โยธา น้อยศักดิ์ 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 370. เด็กหญิงพัชรินทร์ อาจหาญยิ่ง 9 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 371. เด็กหญิงณิชา สังเขียว 9 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 372. นายพนา แซ่ม้า 16 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 373. นายสราวุธ ประเสริฐ 16 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 374. เด็กชายวรยุทธ หงษ์ดวง 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 375. เด็กชายวุฒิชัย ชัยสุริวงค์ 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 376. เด็กหญิงอัมพร เรืองกระโทก 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 377. เด็กหญิงเดือนประกาย มาบกดเวียน 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 378. เด็กหญิงกิติยา ด้วงรา 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 379. เด็กชายเทียนชัย เหตุสิงห์สร้อย 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 380. เด็กหญิงสิริรัตน์ พัวพันธ์ 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 381. เด็กหญิงเมธินี วงศ์ขวัญ 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 382. เด็กหญิงสุภาพร นนท์แก้ว 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 383. เด็กหญิงชัชดาวัลย์ เพ็งภาค 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 384. เด็กหญิงจันทร์ฉาย คอนเย 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 385. เด็กหญิงปิยะดา บุญเจริญ 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 386. เด็กชายกรณัฐ สังข์เสนาะ 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 387. เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีคร้าม 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 388. เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แสงเพ็ชร 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 389. เด็กชายพงศกร ประชุมชื่น 12 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
อ่างทอง ส่งเข้าสอบ ๓๒๕ คน ขาดสอบ ๑๐๔ คน คงสอบ ๒๒๑ คน สอบได้ ๑๗๒ คน สอบตก ๔๙ คน
อ่างทอง 1. นายปุณวัฒน์ นาชัยลาน 15 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 2. นายสุรชาติ ฝั่งทะเล 15 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 3. นางสาวฐิติยา คล้ายพงษ์ 15 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 4. เด็กชายจิรายุส สุนทรนันท์ 14 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 5. เด็กชายภาษกรณ์ เทียมพงษ์ 14 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 6. เด็กชายศุภชัย นวลแจ่ม 14 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 7. เด็กชายภาคภูมิ หาราวี 13 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 8. เด็กชายกุลวรรธน์ สงวนวงศ์ 13 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 9. เด็กชายธนาธิป ขำเอี่ยม 12 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 10. เด็กหญิงมินตรา การประเสริฐ 14 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 11. เด็กชายจีรศักดิ์ การชำนาญ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 12. เด็กหญิงนุชชนก สวนปรางค์ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 13. เด็กหญิงพัชรธิณี เจริญรัตน์ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 14. เด็กหญิงแพรวพรรณ เอี่ยมคำ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 15. เด็กชายอนันตชัย พิกุลทอง 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 16. เด็กหญิงนิศา มีลาภ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 17. เด็กหญิงลักษณารีย์ น้ำทอง 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 18. เด็กหญิงอาริมา จีนเจือ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 19. เด็กชายพิสิฐชัย สุขสุโชติ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 20. เด็กหญิงพิมลภัทร เทียนทอง 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 21. เด็กหญิงวนัญญา ยอดพูน 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 22. เด็กหญิงสุเมธิญา จันทร์ถาวรร 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 23. เด็กหญิงหทัยภัทร ประเสริฐฤทธิ์ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 24. เด็กหญิงอุษา สูงทรง 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 25. เด็กชายปริญญา เป็นบุญ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 26. เด็กชายปารเมศ จิตตรีชัย 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 27. เด็กชายศิลาวัตร ชะเอม 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 28. เด็กหญิงสายน้ำมนต์ เฟื่องฟู 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 29. เด็กชายกิตติพันธุ์ พ่วงมีชัย 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 30. เด็กชายธนโชติ นิ่มทรงประเสริฐ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 31. เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์ธานี 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 32. เด็กหญิงฐิตาภา อิ่มอารมย์ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 33. เด็กหญิงจตุพร พิณโย 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 34. เด็กหญิงปพิชญา แย้มจำนันต์ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 35. เด็กหญิงภัทรสุดา ศิริสุวรรณ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 36. เด็กหญิงสุพิชญา สมใจเรา 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 37. เด็กชายกีรติวัฒน์ ตรีนภา 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 38. เด็กชายพรศักดิ์ ปานกลาง 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 39. เด็กชายภูมินทร์ จาดใจดี 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 40. เด็กชายภูษิต โสผล 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 41. เด็กชายสุรวุฒิ ศรีนาคนิล 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 42. เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดสินธุ์ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 43. เด็กชายรุ่งโรจน์ นิลเลิศ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 44. เด็กชายเอกรัตน์ ธูปบูชา 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 45. เด็กหญิงวรินทร ดอกรัก 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 46. เด็กหญิงวริศรา วงศ์เพ็ชรเขียว 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 47. เด็กชายกวินท์ พันธุ์หวาด 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 48. เด็กชายศุภชัย ไพโรจน์ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 49. เด็กหญิงปนัดดา พีนันทปัญญา 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 50. เด็กหญิงบุษยมาศ เอี่ยมสอาด 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 51. เด็กหญิงสายน้ำ ตั้งเจริญ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 52. เด็กชายธิติ กิจรันต์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 53. เด็กหญิงชลธิชา ชื่นชอบ 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 54. เด็กหญิงวริศรา ไหวศรี 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 55. เด็กชายพิสิษฐ์ จัตุรงค์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 56. เด็กชายอภิชาติ ช่างประดิษฐ์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 57. เด็กชายเลอสรรค์ จำปา 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 58. เด็กชายณัฐปคัลภ์ วงษ์สด 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 59. เด็กชายนพดล เอี้ยงสูงเนิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 60. เด็กชายอรรถพล พานทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 61. เด็กชายจิรวัฒน์ ถนอมเขต 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 62. เด็กหญิงรติมา พุทธชาด 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 63. เด็กหญิงสุธิดา สมบุญ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 64. เด็กหญิงสุพรรษา พิมนุช 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 65. เด็กชายกฤษณะ วารินทร์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 66. เด็กชายชลสิทธิ์ สุราวุธ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 67. เด็กชายณัฐศรณย์ ปาริสุทธิศิลป์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 68. เด็กชายสรายุธ แสงแจ่ม 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 69. เด็กหญิงกมลพรรณ เถื่อนรอด 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 70. เด็กหญิงดาญาเรศ งามจริง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 71. เด็กหญิงอาภารัตน์ แววขำ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 72. เด็กหญิงมานิตา สารีกิจ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 73. เด็กชายนันทพงศ์ วันทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 74. เด็กชายสิทธิโชค แต่งงาม 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 75. เด็กหญิงกัลยาพร ลายตลับ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 76. เด็กหญิงเบญจพร สาลีกิจ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 77. เด็กชายกาญจนภัท เชิดแสง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 78. เด็กหญิงจิรณัฐ บัวอาจ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 79. เด็กหญิงศศิกานต์ ขันธนะชัย 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 80. เด็กหญิงพิยดา รื่นยัง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 81. เด็กหญิงหัทยา เกษมศิลป์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 82. เด็กหญิงหยกวาริน อินทร์ศิริ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 83. เด็กหญิงอุไรลักษณ์ อินมณี 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 84. เด็กหญิงธมลวรรณ ธัญญะเจริญ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 85. เด็กชายธนธรณ์ แก้วทับทิม 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 86. เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิ์ศรีนาค 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 87. เด็กชายนภดล แก้วเขียว 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 88. เด็กชายปกครอง ธนันทา 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 89. เด็กหญิงณัฐณิชา คงษา 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 90. เด็กหญิงพรนภา สีลอด 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 91. เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองโชติ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 92. เด็กหญิงปาริฉัตร สุขเฉย 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 93. เด็กชายสรวิชญ์ วันทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 94. เด็กหญิงณัฐวดี งามเจริญ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 95. เด็กหญิงพชรดา เนื่องชมภู 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 96. เด็กชายสมาวุฒิชา ประยูรรัตน์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 97. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เชื้อบุญ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 98. เด็กหญิงสุชาดา ปานประไพ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 99. เด็กหญิงอรุณรัตน์ สิงห์ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 100. เด็กหญิงพัฒน์นรี เล้าประเสริฐ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 101. เด็กหญิงนริสรา บุญประสงค์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 102. เด็กหญิงพรหมพร พุ่มขจร 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 103. เด็กหญิงหทัยภัทร ชุนหคาม 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 104. เด็กหญิงพันธิชา ปู่กลิ่น 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 105. เด็กหญิงปรารถนา มหาหงษ์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 106. เด็กชายพีรพัฒน์ แสงสว่าง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 107. เด็กหญิงนภสวรรณ เจริญใจ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 108. เด็กหญิงสุจินตนา อุปถัมภ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 109. เด็กชายพีรพล ทิมทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 110. เด็กชายธนวัฒน์ อินทรีสังวรณ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 111. เด็กชายสิริภพ เฟสูงเนิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 112. เด็กชายอมรเทพ สังเกตุกิจ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 113. เด็กหญิงพรรณราย อ่อนอ้น 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 114. เด็กชายเถลิงรัตน์ สุขสอาด 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 115. เด็กชายภาณุวัฒน์ พึ่งแย้ม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 116. เด็กหญิงกาญจนา วัดเยื้อง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 117. เด็กหญิงจันทร์จิรา ธารีศักดิ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 118. เด็กหญิงธัญญาเรศ ทองแท้ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 119. เด็กหญิงนัชชา ทองชันลุก 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 120. เด็กหญิงประภัสร สืบคล้าย 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 121. เด็กหญิงกนกวรรณ เอี่ยมเพ็ชร์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 122. เด็กหญิงกรองทอง เอี่ยมเพ็ชร์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 123. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ร่มโพธิ์เย็น 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 124. เด็กหญิงวรรณิดา พันธุ์ลูกฟัก 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 125. เด็กชายคณิศร เหลืองอ่อน 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 126. เด็กชายอานนท์ ปิ่นทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 127. เด็กชายเจษฎา ดวงอาทิตย์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 128. เด็กชายอุเทน เอี่ยมเอก 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 129. เด็กหญิงพรรณรดา เสือโพธิ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 130. เด็กหญิงสุนิตา จันทร์ถนอม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 131. เด็กหญิงปภาวรินท์ สิงหฬ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 132. เด็กหญิงศศิพร ผดุงชัย 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 133. เด็กหญิงกมลนิตย์ ม่วงเจริญสุข 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 134. เด็กหญิงศกุณยฎา พิกุลทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 135. เด็กชายสหพัฒนรัฐ วงษ์สด 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 136. เด็กหญิงสุดารัตน์ เอมใจ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 137. เด็กหญิงวราภรณ์ เที่ยงดี 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 138. เด็กหญิงอัคริมา อัครนิวาส 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 139. เด็กชายสิทธิชัย ลำลอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 140. เด็กชายรณกฤต ประเสริฐสุข 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 141. เด็กชายนิธาน ทองอ่อน 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 142. เด็กหญิงนนทิยา ห่วงศรี 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 143. เด็กชายนัฐชนน เมืองวัฒนะ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 144. เด็กชายนัฐภูมิ อ่อนน้อม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 145. เด็กชายสุวิชานนท์ ชุนชำนิ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 146. เด็กชายณภัทร แซ่ลิ้ม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 147. เด็กหญิงนันทิชา กล่อมมะโน 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 148. เด็กชายณภัทร สุวิมล 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 149. เด็กชายชยธร พางาม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 150. เด็กชายวรภพ เกิดดี 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 151. เด็กชายพฤกษ์ โพธิ์ศรีนาค 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 152. เด็กชายกิตติพศ ตันพงษ์ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 153. เด็กหญิงอุสา ดอกเทียน 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 154. เด็กชายรัชชานนท์ สินน้อย 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 155. เด็กหญิงจิตราพร นาคนคร 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 156. เด็กหญิงนันทพร สุขสอาด 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 157. เด็กหญิงวีรดา พวงสายใจ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 158. เด็กหญิงฐิติมา วงษ์ประมุข 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 159. เด็กชายสืบสกุล บุญกระจ่าง 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 160. เด็กหญิงสุภาวรรณ จันที 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 161. เด็กหญิงฑัฬพัทธ์ สุขศิริ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 162. เด็กชายปลื้ม ทองโชติ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 163. เด็กชายจิรวัฒน์ แจ่มฟ้า 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 164. เด็กชายวีระพัฒน์ บุญประสงค์ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 165. เด็กหญิงแพรมาศ ท้าวลา 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 166. เด็กหญิงน้ำทิพย์ บุญใจ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 167. เด็กชายธนกฤต เกษโร 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 168. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองชันลุก 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 169. เด็กหญิงปทิตตา แก้วร้อง 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 170. เด็กชายศักดิ์นรินทร์ สุขคะสมบัติ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 171. เด็กชายปฏิวัติ บัวขาวสุทธิกุล 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 172. เด็กชายสนธยา วรรณโต 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
พระนครศรีอยุธยา ส่งเข้าสอบ ๓,๑๑๒ คน ขาดสอบ ๔๐๔ คน คงสอบ ๒,๗๐๘ คน สอบได้ ๑,๕๒๒ คน สอบตก ๑,๑๘๖ คน
พระนครศรีอยุธยา 1. นายสัญญา โพธิบัติ 51 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 2. นางสาวสุภมาส หล่อประเสริฐ 27 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 3. นางสาวดวงดาริน วารีร้อย 18 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 4. นายทรงพล มงคลไทย 18 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 5. นายจิตวัต อาจหาญ 17 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 6. เด็กชายเจษฏากร วัดวิเศษ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 7. เด็กชายชนาธิป โตตะเคียร 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 8. เด็กชายชัยนัพชร์ กองมุขนิธิพัฒน์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 9. เด็กชายชาคริต ผูกเหมาะ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 10. เด็กชายณัฐพล เกิดสกุล 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 11. เด็กชายณัฐพล ภาคาจักร์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 12. เด็กชายธนพล มุจลินทร์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13. เด็กชายธนพล มีทรัพย์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 14. เด็กชายปากฤษ สุขีรัตน์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 15. เด็กชายปิยวัฒน์ กิจจารักษ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 16. เด็กชายพงษ์พันธ์ วิชิตพงษ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 17. เด็กชายไพโรจน์ โปษณกุล 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 18. เด็กชายภากร หวังจองกลาง 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 19. เด็กชายภูวานนท์ นิลทคช 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 20. เด็กชายรวิภาส ใหม่เอี่ยม 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 21. เด็กชายรัชฌานนท์ สังฆบุญ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 22. เด็กชายสุธิวัส เจือสุวรรณ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 23. เด็กชายสุรภัสสร์ ศรีสวัสดิ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 24. เด็กชายอนัน สิงหาชัย 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 25. เด็กชายอนุชิต ศรีมาลา 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 26. เด็กหญิงกษมา เทียนรัตนะ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 27. เด็กหญิงพัชรีย์ สายสอน 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 28. เด็กหญิงพิชญาภา กระต่ายทอง 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 29. เด็กหญิงมินทรา เชิดชู 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 30. เด็กหญิงรักสกุล สอนประสิทธิ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 31. เด็กหญิงสุกัญญา เกิดปราชญ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 32. เด็กหญิงสุดารัตน์ คำมี 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 33. เด็กหญิงโสภา บุญเจ็ก 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 34. เด็กหญิงอภิญญา ใจดี 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 35. เด็กหญิงอินทิรา ไวจะรา 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 36. เด็กชายกิตติคุณ จิรัฐตระกูล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 37. เด็กชายกิตติชัย จันทร์แก้ว 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 38. เด็กชายกิตติพงษ์ ตรีรส 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 39. เด็กชายเกริกเกียรติ ฉิมตระกูล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 40. เด็กชายเกรียงไกร โนนใหม่ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 41. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ไทยสงคราม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 42. เด็กชายคิรากร ผลพิกุล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 43. เด็กชายชนาธิป พิมพา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 44. เด็กชายชาลี ยิ้มยวล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 45. เด็กชายธิติวุฒิ ชูชีวา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 46. เด็กชายธนพงษ์ โพธิ์สามต้น 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 47. เด็กชายธนพล เฉยภิรมย์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 48. เด็กชายธนภัทร สีสด 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 49. เด็กชายธีรนัย พรามนัส 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 50. เด็กชายธีรพัฒน์ งามดำเนิน 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 51. เด็กชายธีรพัฒน์ ไวยวรรณา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 52. เด็กชายปัญจพล ศรีภา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 53. เด็กชายพงศ์พัฒน์ สุขสมชีพ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 54. เด็กชายพีระวัฒน์ ภูพานศรี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 55. เด็กชายพุฒิพงศ์ มาตละออ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 56. เด็กชายภาธร ทองฮวด 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 57. เด็กชายภานุวัตร แสงอรุณ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 58. เด็กชายภูวดล ตั้งชัยภูมิ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 59. เด็กชายมนเทียนชัย ผลดี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 60. เด็กชายวงษ์ศกร โพธิ์แพงพุ่ม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 61. เด็กชายวรวุฒิ ญาณเวศ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 62. เด็กชายวัชรพล อยู่เชียร 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 63. เด็กชายวันชาติ พรหมชนะ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 64. เด็กชายวิชราวุฒ งามสมเศษ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 65. เด็กชายวิศรุต ภูดินแดน 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 66. เด็กชายวิศรุต จอมทอง 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 67. เด็กชายวิสุทธิ์ปัญญา ปัญญาใส 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 68. เด็กชายวีรภัทร บุรีเรือง 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 69. เด็กชายวุฒิชัย อิ่มกมล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 70. เด็กชายวุฒิชัย เรืองบุญญา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 71. เด็กชายศรายุทธ นักทานา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 72. เด็กชายศุทธนะ พึ่งตระกูล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 73. เด็กชายศุภชัย คำอยู่ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 74. เด็กชายศุภณัฐ ขันทอง 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 75. เด็กชายสราวุธ สัมมาชิต 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 76. เด็กชายสันติสุข สานุสิต 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 77. เด็กชายสิทธิชัย ทะยอมใหม่ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 78. เด็กชายสิทธิโชค ไวเกษตรกรณ์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 79. เด็กชายเสกสรร ทับทิมเทศ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 80. เด็กชายอนุชิต ไวยไชย 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 81. เด็กชายอภิชาต ทองเริ่ม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 82. เด็กชายอภิยุต วิสภักดิ์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 83. เด็กชายอัศจรรย์ ขันธนิธิ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 84. เด็กชายอัษฎาวุทธ เตาะหนองนา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 85. เด็กชายอาคเนย์ สมประสงค์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 86. เด็กชายกิตติ ภาคาพุฒ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 87. เด็กชายคณานนท์ ทิศเกลี้ยง 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 88. เด็กชายจักรภัทร น่วมนุ่ม 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 89. เด็กชายจิรภัทร ศรีสมุทร์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 90. เด็กชายชาญณรงค์ ครุสาตร 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 91. เด็กชายณัฐพงศ์ สานสุวรรณ์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 92. เด็กชายดุลยฤทธิ์ ศรีโพธิ์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 93. เด็กชายทรงพล จาดคล้าย 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 94. เด็กชายทินภัทร ผ่องเผือก 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 95. เด็กชายธนากร ตรีวิทย์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 96. เด็กชายบุญฤทธิ์ อยู่โต 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 97. เด็กชายปฏิพล ชนะพจน์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 98. เด็กชายปฏิภาณ ไวยกัญหา 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 99. เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีผดุง 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 100. เด็กชายพีระพัฒน์ รื่นภาคเพ็ชร 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 101. เด็กชายภาคภูมิ ภิญญมิตร์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 102. เด็กชายภาณุพันธุ์ ปิยะสิงห์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 103. เด็กชายภีระพัตร์ รุจินาม 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 104. เด็กชายภูวดล ผลเจริญ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 105. เด็กชายรวี รื่นเวช 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 106. เด็กชายรัตนพงษ์ สมสาย 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 107. เด็กชายฤทธิเดช มณีรัตน์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 108. เด็กชายวรวิทย์ วงษ์ศรีเมือง 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 109. เด็กชายวัฒนกิจ ภิญโญรัตนกิจ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 110. เด็กชายวีรพงศ์ นุพพล 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 111. เด็กชายศุกร์ธิราช เม้าวาด 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 112. เด็กชายศุภกร ไกรอุดม 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 113. เด็กชายสรัล นุชคุ้ม 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 114. เด็กชายสหัสวรรษ นิลกล่ำ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 115. เด็กชายสันติราษฎร์ แฝงสวรรค์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 116. เด็กชายสิทธิชัย กรีหิรัญ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 117. เด็กชายอภิญโญ ยาจำปา 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 118. เด็กชายอิทธิเดช เหมือนสุวรรณ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 119. เด็กชายอิทธิพล หลีกพาล 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 120. เด็กชายอุกฤษ์ สะใครเสน 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 121. เด็กหญิง วิลาวัลย์ สันติวงช์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 122. เด็กหญิงชนิดา ปลื้มจิตต์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 123. เด็กหญิงกนกวรรณ จำนงค์ศาสตร์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 124. เด็กหญิงกรรทิมา พกาวัน 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 125. เด็กหญิงกัณฐาภรณ์ แก้วพูลศรี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 126. เด็กหญิงกาญจนพรรณ ทองสกุล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 127. เด็กหญิงกิติยา ตรีรัตน์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 128. เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีบุญเรือง 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 129. เด็กหญิงเกดนภา ฮุยสระเกตุ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 130. เด็กหญิงจันทร์จิรา มีสวรรค์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 131. เด็กหญิงจันทร์สุดา จันทรบุรม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 132. เด็กหญิงจาริณี ลิครบุรี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 133. เด็กหญิงจารุวรรณ พรหมมา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 134. เด็กหญิงจารุวรรณ เลิศพันธ์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 135. เด็กหญิงจิดาภา นาคาพล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 136. เด็กหญิงจิตรา หันตรา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 137. เด็กหญิงจิรนันท์ ทรัพย์ถาวร 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 138. เด็กหญิงจิระประภา ฤาชาพัน 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 139. เด็กหญิงจีรนันท์ ทิพบุตร 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 140. เด็กหญิงฉัตรจิรา มีชูเกตุ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 141. เด็กหญิงชญาดา พึ่งปาน 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 142. เด็กหญิงชนิสรณ์ ซื่อสัตย์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 143. เด็กหญิงชลดา ชลคีรี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 144. เด็กหญิงชลธิชา อ่อนขจร 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 145. เด็กหญิงชลนิษา ฤกษ์จำเนียร 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 146. เด็กหญิงซาร่า จันทร์เอี่ยม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 147. เด็กหญิงซารียา ปาระนันท์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 148. เด็กหญิงฐิติมา รุจิศาสตร์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 149. เด็กหญิงณัฐพร ศรีรินทร์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 150. เด็กหญิงณัฐวิภา ต่ายจันทร์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 151. เด็กหญิงณิชาดา ชัยเดชฐากูร 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 152. เด็กหญิงทัศน์วรรณ เกตุจุฬา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 153. เด็กหญิงทิพวรรณ ปุยละเทิม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 154. เด็กหญิงทิพาพร ไกรศิลสม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 155. เด็กหญิงธนัญญา ประดับ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 156. เด็กหญิงธนัญญา เพชรภู่ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 157. เด็กหญิงธนาภรณ์ ภาคาผล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 158. เด็กหญิงธัญภรณ์ โคนาบาล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 159. เด็กหญิงนรีรัตน์ พระไทเจ้า 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 160. เด็กหญิงนลินี แสงสุวรรณ์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 161. เด็กหญิงนันธิชาต์ ประจงกิจ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 162. เด็กหญิงน้ำฝน สุดลาภา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 163. เด็กหญิงน้ำฝน อิ่มอรุณ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 164. เด็กหญิงน้ำเพชร โพธิ์สามต้น 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 165. เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยราช 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 166. เด็กหญิงบุศรินทร์ ผดุงศิลป์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 167. เด็กหญิงปทุมรัตน์ หาวุฒิ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 168. เด็กหญิงปนัดดา เอี่ยมสอาด 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 169. เด็กหญิงประณิตา กลีบบัว 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 170. เด็กหญิงปวัณรัตน์ ใจธรรม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 171. เด็กหญิงปวันรัตน์ พิมพ์พงษ์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 172. เด็กหญิงปวันรัตน์ ชูปัญญา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 173. เด็กหญิงปวีณา รื่นสนธิ์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 174. เด็กหญิงผุสรัตน์ แสงมาตร 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 175. เด็กหญิงพรรณภัค ขันธสม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 176. เด็กหญิงพัดชา ยุภาสี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 177. เด็กหญิงพิมรภัทร์ ศรีภิรมย์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 178. เด็กหญิงภัณฑิรา พันธุ์เสี้ยม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 179. เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขพอดี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 180. เด็กหญิงมานิตา ดีพาชู 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 181. เด็กหญิงมินตรา สกุลจันทร์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 182. เด็กหญิงเมธาวี สมงาม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 183. เด็กหญิงระพีพร สีหะวงษ์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 184. เด็กหญิงรัตนาพร แพ่งศรี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 185. เด็กหญิงรุ่งทิวา ไวยชิตา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 186. เด็กหญิงวนัชพล ชูชัยยะ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 187. เด็กหญิงวรรณณา คงมั่น 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 188. เด็กหญิงวรรนิสา รุ้งกสัตรา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 189. เด็กหญิงวราภรณ์ สัตตนันท์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 190. เด็กหญิงวราวรรณ ตาดี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 191. เด็กหญิงวรินทร แสงประไพ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 192. เด็กหญิงวรีวรรณ กาปัญญา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 193. เด็กหญิงวันนาสา ปิ่นทอง 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 194. เด็กหญิงวิภาพร ถึงสุข 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 195. เด็กหญิงศรุตยา สุขลาภ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 196. เด็กหญิงศศิวรรณวดี ทองคงเย่า 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 197. เด็กหญิงศิรภัสสร ตรีอุโภชน์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 198. เด็กหญิงศุภิสรา บุญเพิ่ม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 199. เด็กหญิงสรารัตน์ ภักดี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 200. เด็กหญิงสาวิณี สุขบัณฑิตย์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 201. เด็กหญิงสิริยากร บุญสิทธิ์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 202. เด็กหญิงสิริวิมล เศรษฐจันทร์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 203. เด็กหญิงสุทธิดา สุขสมผล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 204. เด็กหญิงสุนัทรา ภู่ระหงษ์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 205. เด็กหญิงสุนิษา ศรีสังข์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 206. เด็กหญิงสุนิสา ลาภเกิน 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 207. เด็กหญิงสุภัสสรา พรรณจำปา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 208. เด็กหญิงสุภัสสรา ลพพึ่งชู 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 209. เด็กหญิงสุภาพร หยวกทอง 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 210. เด็กหญิงสุภารัตน์ สิงห์สว่าง 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 211. เด็กหญิงสุลิตา ศรีโครต 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 212. เด็กหญิงหนึ่งธิดา ทองอ่อน 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 213. เด็กหญิงอภิญญารัตน์ บุญสงเคราะห์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 214. เด็กหญิงอภิสมัย พรหมเมตตา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 215. เด็กหญิงอมรวสี พัชนี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 216. เด็กหญิงอมลกานต์ มีบ่อทรัพย์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 217. เด็กหญิงอรดา คงถิ่นฐาน 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 218. เด็กหญิงอรพรรณ โฉมดี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 219. เด็กหญิงอรพรรณ ทองมู 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 220. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อุดหนองเลา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 221. เด็กหญิงอัญฑิกา กะเถิงสุข 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 222. เด็กหญิงอำภา วรสิทธิ์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 223. เด็กหญิงไอลดา คล้ายสังข์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 224. เด็กหญิงธัชรินทร์ แตงสุข 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 225. เด็กหญิงจารุกุล พิพัฒนาพร 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 226. เด็กหญิง.วีระยา ภาคาพรด 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 227. เด็กหญิงกนกกร ผลเวช 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 228. เด็กหญิงกมลวรรณ คัชกุล 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 229. เด็กหญิงกมลวรรณ ลิ้มสกุล 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 230. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วชิรพันธุ์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 231. เด็กหญิงขนิษฐา นามวงศ์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 232. เด็กหญิงเจนจิรา นฤมิตร 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 233. เด็กหญิงชมภูนุช แก้วมะ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 234. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พร้อมชัยยาพร 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 235. เด็กหญิงฐิดาภา เจริญผล 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 236. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์ ธุสาวุฒิ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 237. เด็กหญิงณัฐชา แสงทอง 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 238. เด็กหญิงณัฐฐาพร ใจใส 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 239. เด็กหญิงณัฐพร มานะชีพ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 240. เด็กหญิงณัฐวรรณ วงหาญ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 241. เด็กหญิงเทพกัลยา เทพรักษา 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 242. เด็กหญิงธนิสา โพธิ์สวัสดิ์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 243. เด็กหญิงนริศรา เหล็กดี 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 244. เด็กหญิงนริศรา บุญพูน 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 245. เด็กหญิงนิตยา นามเดิม 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 246. เด็กหญิงบุณยวัฒก์ ปุณณะเวส 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 247. เด็กหญิงเบญจมาวรรณ พักเกลื่อน 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 248. เด็กหญิงเบญจมาศ การสันทัด 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 249. เด็กหญิงปารมี ศรีศักดิ์ตระกูล 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 250. เด็กหญิงปิยธิดา กระแสสินธุ์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 251. เด็กหญิงผการัตน์ โพธิ์ทอง 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 252. เด็กหญิงอนุชรา ขำมี 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 253. เด็กหญิงพลอย สิทธิสนธิ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 254. เด็กหญิงพัชรินทร์ สังข์เที่ยง 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 255. เด็กหญิงพิไลภรณ์ จุลมุน 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 256. เด็กหญิงมนทกานติ์ มัจฉา 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 257. เด็กหญิงมนัสวี ศรีณรงค์กุล 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 258. เด็กหญิงมุกดา มีมูล 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 259. เด็กหญิงรุ่งนภา ประไพพงษ์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 260. เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วประสิทธิ์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 261. เด็กหญิงวนิดา สุขสมบูรณ์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 262. เด็กหญิงวาริชชา ไหมทอง 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 263. เด็กหญิงวริศรา โตเขียว 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 264. เด็กหญิงวศินี กิตินาม 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 265. เด็กหญิงวาริน กิจโอรส 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 266. เด็กหญิงศรสวรรค์ กะสันเทียะ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 267. เด็กหญิงศรัญญา โยลัย 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 268. เด็กหญิงศศิมล รับสันเทียะ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 269. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ใยบัว 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 270. เด็กหญิงสุภัสสร การึกสม 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 271. เด็กหญิงสนธยา เบ็ญจกุล 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 272. เด็กหญิงสิริยา แสงสว่าง 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 273. เด็กหญิงสุกัญญา ใจปลื้ม 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 274. เด็กหญิงสุภัสสรา รักการงาน 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 275. เด็กหญิงอภิญญา ฉอ้อนครบุรี 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 276. เด็กหญิงปิรัญญา บุญยานันต์ 12 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 277. เด็กหญิงดาวเรือง เทียรสิงห์ 14 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 278. เด็กชายกฤษณะ กัลยา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 279. เด็กชายกฤษณะ เขี้ยวงา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 280. เด็กชายกันตภณ ผ่องนพพา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 281. เด็กชายกัมปนาท ศิริมังคะโร 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 282. เด็กชายกิตติคม บุญรอด 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 283. เด็กชายกิตติพงศ์ ผิวไผ่ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 284. เด็กชายกิตติพศ แก้วอรสาณ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 285. เด็กชายเกริกพล โกกนท 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 286. เด็กชายเกรียงไกร ศรีรักษา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 287. เด็กชายเกษมศักดิ์ กุฎีแดง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 288. เด็กชายโกเมน เมืองทอง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 289. เด็กชายคณิศร ขอกั้นกลาง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 290. เด็กชายคามิน ธนะปาละ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 291. เด็กชายคิมหันต์ สายเติมศรี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 292. เด็กชายเคนจิ อิโซดะ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 293. เด็กชายจิรพัส ญาณธรรม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 294. เด็กชายจิรวัฒน์ สุขแว่น 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 295. เด็กชายชณินทร์ ทับเงิน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 296. เด็กชายชนกานต์ แก้วสว่าง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 297. เด็กชายชนะชล เครือแก้ว 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 298. เด็กชายชนาธิป แช่มช้าง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 299. เด็กชายชลสรณ์ คชลักษณ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 300. เด็กชายชัชภูมิ บัวแช่ม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 301. เด็กชายชานนท์ คิดชอบ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 302. เด็กชายไชยศ ทมเจริญ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 303. เด็กชายฐิติภัทร มานะกิจ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 304. เด็กชายณฐพรรษ หามนตรี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 305. เด็กชายณัฐวัฒน์ เรือนเพ็ชร์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 306. เด็กชายณัฐวุฒิ ดีเสมอ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 307. เด็กชายณัฐสิทธิ์ กิจบรรจง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 308. เด็กชายดนุนันท์ สีดา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 309. เด็กชายดรัณภพ ภู่สอน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 310. เด็กชายเดช สีสม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 311. เด็กชายตะวัน กลิ่นผกา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 312. เด็กชายทศพล สมัน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 313. เด็กชายเทพพิทักษ์ เกตุแก้ว 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 314. เด็กชายธณากร การเพชร 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 315. เด็กชายธนชิต สิงห์แก้ว 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 316. เด็กชายธนธรณ์ สุขศิลปไชย 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 317. เด็กชายธนพร ศรีพลกรัง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 318. เด็กชายธนพล แสงรัตนธงชัย 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 319. เด็กชายธนยศ ภาณุพันธ์เมธี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 320. เด็กชายธนวัฒน์ ยอดขำ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 321. เด็กชายธนากร ศิลรักษา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 322. เด็กชายธนาวินท์ ขันธรักษ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 323. เด็กชายธนาวุฒิ เกิดมาลัย 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 324. เด็กชายธรรศพล รุ่งฟ้าไพศาล 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 325. เด็กชายธราธร เกลี้ยงเกลา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 326. เด็กชายธัชพงศ์ ไตรย์ลักษณ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 327. เด็กชายนครินทร์ จอกเงิน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 328. เด็กชายนที บรรพกิจ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 329. เด็กชายนนทรี ไม้ประดิษฐ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 330. เด็กชายนราธร ทองมี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 331. เด็กชายนราวิชญ์ เนตรวิศุทธ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 332. เด็กชายนริศรา ชนาชน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 333. เด็กชายนันทวัฒน์ หาญเสนา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 334. เด็กชายนิติพงศ์ จันทะเเก้ว 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 335. เด็กชายนิติพงษ์ วัติวงษ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 336. เด็กชายนิทิตพนธ์ จันทร์ด้ง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 337. เด็กชายปฎิภาน สาริกา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 338. เด็กชายปฏิพัทธิ์ ปิ่นรัตน์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 339. เด็กชายปริญญา โพธิ์น้อย 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 340. เด็กชายปวริศร คดฤทธิ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 341. เด็กชายปัณณทัต ภูนุชอภัย 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 342. เด็กชายปิยวัฒน์ รื่นนางแย้ม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 343. เด็กชายปิยวัฒน์ จันทน์สุคนธ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 344. เด็กชายพงศกร แจ้งใจ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 345. เด็กชายพงศ์พันธ์ อรรถจินดา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 346. เด็กชายพนธกร วุฒิเขตร์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 347. เด็กชายพรภวิษย์ สุบินยัง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 348. เด็กชายพริษฐ์ พรมดี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 349. เด็กชายพศุต ไวยเนตร์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 350. เด็กชายพิฆเณศวร์ มาตขาว 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 351. เด็กชายพิชชากร แก้วปล้อง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 352. เด็กชายพีรวิชญ์ สว่างนาคะ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 353. เด็กชายภคนันท์ ภู่โต 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 354. เด็กชายภาวัต สุธัมรส 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 355. เด็กชายภาสวุฒิ โกมุท 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 356. เด็กชายภูตะวัน กรพันธ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 357. เด็กชายภูวดล วงศ์เวชวิวัฒน์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 358. เด็กชายภูวพันธุ์ ญาณโกมุท 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 359. เด็กชายมนพัทธ์ ประดับลาย 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 360. เด็กชายมนูญชัย ม่วงแสง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 361. เด็กชายยงสุข วรรณคีรี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 362. เด็กชายยุทธวิชัย โพธิ์ชัย 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 363. เด็กชายรักษิต บุญศิลป์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 364. เด็กชายวชิราวุธ โสภณธรรมภาณ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 365. เด็กชายวิชชากร สิรินธรานนท์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 366. เด็กชายวิริยะ ภุชงค์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 367. เด็กชายวิวิธชัย ไชยปัญหา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 368. เด็กชายวิศวะ จูสมบุญ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 369. เด็กชายวีรวัฒน์ ลาภอารมณ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 370. เด็กชายศุภกาญจ์ ใบเกตุ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 371. เด็กชายศุภฤกษ์ แสงประสมศรี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 372. เด็กชายสรณ อ่วมพันธ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 373. เด็กชายสรวิศ ชมสมใจ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 374. เด็กชายสหรัฐ แหวนทอง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 375. เด็กชายสหรัฐ สุขมะโน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 376. เด็กชายสืบศีล กล่อมเกลี้ยง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 377. เด็กชายสุภกานต์ มีเนตรี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 378. เด็กชายสุรยุทธ์ เบ็ญชูสิทธิ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 379. เด็กชายอธิกรณ์ พงษ์ดนตรี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 380. เด็กชายอนพัทย์ พุทธเจริญจิตต์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 381. เด็กชายอนุศาสน์ สุนทรศารทูล 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 382. เด็กชายอัครพนธิ์ บิณบาตร 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 383. เด็กหญิงกนกวรรณ คำโพนทัน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 384. เด็กหญิงกนกวรรณ ยินดีฉัตร 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 385. เด็กหญิงกมลชนก ชาตะสิงห์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 386. เด็กหญิงกรนิษฐา น้อยสนิท 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 387. เด็กหญิงกฤตสนา แสงสุวรรณ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 388. เด็กหญิงกฤติกา กรีบาง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 389. เด็กหญิงกวิสรา ศรีสวัสดิ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 390. เด็กหญิงกันติศา สินธุสุวรรณ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 391. เด็กหญิงกัลยารัตน์ พวงบานเย็น 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 392. เด็กหญิงกุลธิดา สังข์มงคล 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 393. เด็กหญิงจารุวรรณ ดำคุ้ม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 394. เด็กหญิงจิดาภา ยิ้มยวล 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 395. เด็กหญิงฉัตรธิดา คงรื่นเริง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 396. เด็กหญิงชนกนาถ เสงี่ยมงาม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 397. เด็กหญิงชนากานต์ เวียงลอ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 398. เด็กหญิงชุลีพร ไตยมูล 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 399. เด็กหญิงฐิตากร อุสาหประดิษฐ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 400. เด็กหญิงณัฏฐา ยอดฉิม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 401. เด็กหญิงฉัตรธิดา คงรื่นเริง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 402. เด็กหญิงณัฐกานต์ สมนึก 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 403. เด็กหญิงณัฐชา จั่นเพ็ชร 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 404. เด็กหญิงณัฐณิชา เครือเมฆ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 405. เด็กหญิงณัฐณิชา โทนะชาติ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 406. เด็กหญิงณัฐธิดา ปุษรังสรรค์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 407. เด็กหญิงณัฐธิดา ธีระสาสน์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 408. เด็กหญิงณัฐพิมล แสงประไพ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 409. เด็กหญิงณัฐริณี เปรมจิตร์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 410. เด็กหญิงณัฐสิมา นินนะมะ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 411. เด็กหญิงณัฐิญา ศรีสะอาด 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 412. เด็กหญิงดวงกมล บัวคลี่ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 413. เด็กหญิงดวงหทัย สุ่มประเสริฐ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 414. เด็กหญิงดาราพร แม้นพ่วง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 415. เด็กหญิงทิพรัตน์ แจ่มจำรัส 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 416. เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์วิพัฒน์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 417. เด็กหญิงธนวรรณ บุญเถื่อน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 418. เด็กหญิงธันยชนก มณีโชติ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 419. เด็กหญิงธารารัตน์ ใจเพ็ชร 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 420. เด็กหญิงนฤมล ถนอมวงษ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 421. เด็กหญิงนลินี ปทุมมาศ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 422. เด็กหญิงนวพรรษ เฉลิมธนเดช 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 423. เด็กหญิงนันทพร เรืองแจ่ม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 424. เด็กหญิงนารีรัตน์ โยธิกุล 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 425. เด็กหญิงนิดา ลือไธสง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 426. เด็กหญิงนิศารัตน์ รายงาม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 427. เด็กหญิงบงกช เหลาคำ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 428. เด็กหญิงบุษกร กลัดนิล 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 429. เด็กหญิงเบญจรัตน์ อึ๊งตระกูล 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 430. เด็กหญิงปนัดดา สกุลเรือง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 431. เด็กหญิงเปมิกา มูลทอง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 432. เด็กหญิงพรีโรส นนท์ศรีเหว่า 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 433. เด็กหญิงพัชนิดา ทรัพย์คุ้ม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 434. เด็กหญิงพัชรพร คุ้มพิทักษ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 435. เด็กหญิงพิชญวดี หาลือสุข 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 436. เด็กหญิงพิชญา ธรรมนิมิต 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 437. เด็กหญิงพิมชิตา จารุเพ็ง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 438. เด็กหญิงพิมพ์ณพัฒน์ เทศธรรม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 439. เด็กหญิงพิมพ์นภา เตชวงษ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 440. เด็กหญิงภัคจิรา กตัญญู 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 441. เด็กหญิงภัทรนันท์ แป้งทา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 442. เด็กหญิงภัทรมน รารามนัติ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 443. เด็กหญิงภาวิณี เกตุศรี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 444. เด็กหญิงมธุรดา ทวีกุล 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 445. เด็กหญิงมัณฑนา บุญลาภ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 446. เด็กหญิงรักษิณา รอดเที่ยง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 447. เด็กหญิงรุ่งนภา รักษารมย์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 448. เด็กหญิงรุจิรา ส้มทอง 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 449. เด็กหญิงวรพรรณ พรมคำ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 450. เด็กหญิงวรรณพร สุขมา 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 451. เด็กหญิงวรรณิสา บุตรศรี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 452. เด็กหญิงวิมลพร พัฒนพรหม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 453. เด็กหญิงวิมลวรรณ แช่มช้อย 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 454. เด็กหญิงศลิษา แขกศิริ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 455. เด็กหญิงศศินา ผาสุขกรรม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 456. เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศาสตร์สาระ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 457. เด็กหญิงศิริลักษณ์ มิตรประชาชน 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 458. เด็กหญิงศิริลักษณ์ จ้อยเล็ก 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 459. เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุขสนิท 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 460. เด็กหญิงศุภิสรา อ่อนจิ๋ว 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 461. เด็กหญิงสร้อยฟ้า วงศ์หาญ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 462. เด็กหญิงสรุชา พื้นพรม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 463. เด็กหญิงสหัสพนต์ สอดส่องจิตร 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 464. เด็กหญิงสิริยากร เนาวสุข 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 465. เด็กหญิงสิริวิมล พ่วงรอด 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 466. เด็กหญิงสุนิษา ดีวงษ์วาล 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 467. เด็กหญิงสุพัฒตา นิลขำ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 468. เด็กหญิงสุพิชญา โตทวี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 469. เด็กหญิงสุวัฒนา สุขสำรวม 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 470. เด็กหญิงโสรยา แช่มชื่น 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 471. เด็กหญิงหัทยา หมดภัย 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 472. เด็กหญิงอฐิติยาภรณ์ กาญจนสมพงษ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 473. เด็กหญิงอนันตชา เกษมเนตร 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 474. เด็กหญิงอนุธิดา เกตุแก้ว 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 475. เด็กหญิงอริสา ไตรโชค 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 476. เด็กหญิงอศิมา กองสงฆ์ 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 477. เด็กหญิงอารายา สระศรี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 478. เด็กหญิงอารียา สุริโย 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 479. เด็กหญิงอิสราภรณ์ ขาวสกุณี 13 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 480. เด็กชายกรวิทย์ สุขีชิต 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 481. เด็กชายกษิตินาถ ซื่อสัตย์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 482. เด็กชายกองทัพ ศรีบัว 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 483. เด็กชายกัญจน์พิสิษฐ์ ธรรมรัตน์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 484. เด็กชายกิตติโชติ ภู่รัตน์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 485. เด็กชายกิตติภณ สาระยิ่ง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 486. เด็กชายกิตติภพ รักสนิท 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 487. เด็กชายคมกฤช ฟุ้งลัดดา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 488. เด็กชายคมศร งามจั่นศรี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 489. เด็กชายคมสันติ์ สุนทรนันท์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 490. เด็กชายคีรี ศรีใส 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 491. เด็กชายจักรพงษ์ แก้วสุวรรณ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 492. เด็กชายจักรพงษ์ รื่นหาญ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 493. เด็กชายจิรวัฒน์ มากเมือง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 494. เด็กชายเจ้านาย นวมระวี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 495. เด็กชายฉัตรมงคล บุตรแก้ว 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 496. เด็กชายชนะกิจ การะเกตุ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 497. เด็กชายชนะเลิศ ใบบัว 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 498. เด็กชายชยุตพงศ์ ปานะโปย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 499. เด็กชายชลสิทธิ ใจบุญ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 500. เด็กชายชัยณรงค์ ภูฆัง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 501. เด็กชายชาคริต ชุมพร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 502. เด็กชายณทโชต หยกสหชาติ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 503. เด็กชายณรงค์ชนม์ วรรณวิไล 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 504. เด็กชายณัฐนันท์ พลเมืองดี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 505. เด็กชายณัฐวุฒิ กิจเมธี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 506. เด็กชายณัฐวุฒิ ภาคาบุตร์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 507. เด็กชายตะวัน ตรีสาคร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 508. เด็กชายตะวัน สิกขาจารย์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 509. เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีสังข์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 510. เด็กชายแทนไท ไวพรรทา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 511. เด็กชายธณาธิป สวัสดิสุข 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 512. เด็กชายธนชาติ สว่างมุก 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 513. เด็กชายธนดล จันทร์โคตร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 514. เด็กชายธนบดี เปี่ยมปรีชา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 515. เด็กชายธนบดี แต้สุจิ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 516. เด็กชายธนบดี นาคประเสริฐ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 517. เด็กชายธนพล สนองเดช 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 518. เด็กชายธนวัฒน์ ทองมั่น 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 519. เด็กชายธาราธรณ์ ทองแท้ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 520. เด็กชายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 521. เด็กชายธีรภัทร แสงเดือนฉาย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 522. เด็กชายธีระณัฐ ทองไทย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 523. เด็กชายนราธร สุดศรี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 524. เด็กชายปรณิน สิริภากุลชาดา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 525. เด็กชายปวีณ พูลทวี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 526. เด็กชายปิยพัทธ์ ขวัญแก้ว 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 527. เด็กชายปิยพัทธ์ สีสว่าง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 528. เด็กชายพงษ์ดนัย สุขีลักษณ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 529. เด็กชายพัชรพร วงษ์ทองดี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 530. เด็กชายพัชรพล ศิริศิลป์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 531. เด็กชายพัฒนศักดิ์ ถาวรกัลปชัย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 532. เด็กชายพันธกานต์ กะดีแดง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 533. เด็กชายพิชญะ โลมาแจ่ม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 534. เด็กชายพีรกานต์ สุขโข 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 535. เด็กชายพีรวุฒิ มีทรัพย์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 536. เด็กชายพีระพล เจริญยิ่ง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 537. เด็กชายพีระพัฒน์ ฤทธิญาณ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 538. เด็กชายภัทราวุธ น้อยสระ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 539. เด็กชายภัทราวุธ คงเงิน 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 540. เด็กชายภาณุวัฒน์ เกษมรัตน์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 541. เด็กชายภานุวิทย์ ชัยวีระนันท์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 542. เด็กชายภูดิตถ์ สุวรรณประทีป 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 543. เด็กชายภูมิประชา บรรเรืองทอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 544. เด็กชายภูมิภัทร ทองมา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 545. เด็กชายภูริวัฒน์ สงวนผิว 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 546. เด็กชายมงคลชัย ขันธบรรพ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 547. เด็กชายยศวริศ กัสยากร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 548. เด็กชายระพี คำหอม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 549. เด็กชายรัฐตินนท์ งามประกอบ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 550. เด็กชายรัฐธรรม์ นาคนุช 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 551. เด็กชายราชวัตร สุทธลักษณ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 552. เด็กชายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 553. เด็กชายเรดาห์ ลิ้มทองคำ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 554. เด็กชายเรวัตร์ คล้ายทิม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 555. เด็กชายวชิรพงษ์ ศิริพันธ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 556. เด็กชายวนัส แสงเพ็ชร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 557. เด็กชายวรกานต์ ธงวิชัย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 558. เด็กชายวรรณรักษ์ จินากุล 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 559. เด็กชายวสุ บ่างสุวรรณ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 560. เด็กชายวัชรพงษ์ รังรักษ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 561. เด็กชายวัชรากร ชีพชูเกียรติ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 562. เด็กชายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 563. เด็กชายวิศรุต กิตติคุณ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 564. เด็กชายวิษณุ รื่นเริง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 565. เด็กชายศราดล ดาบกลาง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 566. เด็กชายศรายุทธ สร้างโสก 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 567. เด็กชายศักดิ์นรินทร์ โพธิ์พูน 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 568. เด็กชายศิริศักดิ์ พยอมใหม่ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 569. เด็กชายศิลาวัฒน์ มีเหลือ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 570. เด็กชายศิวพล มาลากรรณ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 571. เด็กชายศิวัช พงษ์จะโปะ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 572. เด็กชายศุภวัชร ก้อนนาค 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 573. เด็กชายศุภวิชญ์ เชื้อป้อง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 574. เด็กชายศุภวิชญ์ เทียนบูชา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 575. เด็กชายศุภอรรถ กลิ่นเพ็ชร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 576. เด็กชายสงกรานต์ ปราชญ์เปรื่อง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 577. เด็กชายสยมภู พิมุ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 578. เด็กชายสรวิชณ์ มุสิการุณ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 579. เด็กชายสฤษฎ์พงษ์ แก้ววิเศษ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 580. เด็กชายสหัสวรรษ สุพรรณบูรณะกิจ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 581. เด็กชายสหัสวรรษ จันสุคนธ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 582. เด็กชายสหัสวรรษ เลิศศิริ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 583. เด็กชายสหัสวรรษ จำปาทอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 584. เด็กชายสหัสวรรษ สังข์แก้ว 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 585. เด็กชายสหัสวรรษ สีดาพล 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 586. เด็กชายสิรภพ คุณคณาวัฒน์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 587. เด็กชายสุทธิเกียรติ์ จังแจ่มประดิษฐ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 588. เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองประยูร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 589. เด็กชายสุทธิภัทร ศรีวิไชย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 590. เด็กชายสุพจน์ คชเถื่อน 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 591. เด็กชายอธิวัฒน์ คุณาพิริยกิตติ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 592. เด็กชายอนุสรณ์ ลาภประสิทธิ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 593. เด็กชายอนุสรณ์ มีทรัพย์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 594. เด็กหญิงอมรรัตน์ คำมูล 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 595. เด็กชายอัจฉริยะ บุตรวิชัย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 596. เด็กชายอาวานันท์ เย็นสถิตย์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 597. เด็กชายโอฬาร เกิดจินดา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 598. เด็กหญิงกรกนก พลที 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 599. เด็กหญิงกฤติยา ภาคธรรม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 600. เด็กหญิงกวิสรา เย็นทรวง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 601. เด็กหญิงกัญญาณัฐ กุสันเทียะ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 602. เด็กหญิงกัญญาภัค กรีสวัสดิ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 603. เด็กหญิงกัณญาณัฐ สุวรรณฉาย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 604. เด็กหญิงกาญจนา มาภู่ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 605. เด็กหญิงกานต์ธิดา พงศ์อนันต์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 606. เด็กหญิงกานต์ธิดา สุภีเพชร์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 607. เด็กหญิงกิตติกา รักษาชื่อ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 608. เด็กหญิงกุลจิรา มหาโชติวาณิชย์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 609. เด็กหญิงเกวลิน ทะเจริญ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 610. เด็กหญิงขวัญจิรา เจริญสุข 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 611. เด็กหญิงจารุวรรณ จำแนกนิตย์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 612. เด็กหญิงจิดาภา ปิยะเนติธรรม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 613. เด็กหญิงจีรนุช จงกลาง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 614. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลพพึ่งชู 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 615. เด็กหญิงเจนจิรา กระพันธ์เขียว 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 616. เด็กหญิงฉันทิสา ผ้าแดง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 617. เด็กหญิงชนกนันท์ พวงภู่ห้อย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 618. เด็กหญิงชนากานต์ ภาคเพียร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 619. เด็กหญิงชวิศรา โอริส 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 620. เด็กหญิงชามันดา รัตนเณร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 621. เด็กหญิงชุลิตา ประไพพิศ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 622. เด็กหญิงณภัทร ดีเสมอ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 623. เด็กหญิงณัฎฐ์ฌลา ผิวนวล 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 624. เด็กหญิงณัฐชยา สัมมานุช 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 625. เด็กหญิงณัฐฌา ฉัตรมะเลิง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 626. เด็กหญิงณัฐณิชา คงสมบูรณ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 627. เด็กหญิงณัฐนันท์ มุสิกชาติ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 628. เด็กหญิงณัฐพร งามสมัย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 629. เด็กหญิงณัฐวดี พิจารณ์จิตร์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 630. เด็กหญิงทัตพิชา ปลื้มปัญญา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 631. เด็กหญิงธนัญญา สารเดช 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 632. เด็กหญิงธันยพร ภมรสุวรรณ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 633. เด็กหญิงนภัสวรรณ เพ่งพิศ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 634. เด็กหญิงนภาภรณ์ แสนอุบล 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 635. เด็กหญิงนภิสรา หอมขจร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 636. เด็กหญิงนลลนี ปัลบุตร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 637. เด็กหญิงนลินธรณ์ มั่นหมาย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 638. เด็กหญิงนาถลดา รุจิเทศ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 639. เด็กหญิงนิชานันท์ สุขีชล 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 640. เด็กหญิงบุษบงกช ทัพพันธุ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 641. เด็กหญิงปฏิมาพร อุดมนิทัศน์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 642. เด็กหญิงปทิตตา ไชยศรีมา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 643. เด็กหญิงปนัดดา โพธิ์พุ่ม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 644. เด็กหญิงปารีณา ศรีบุดดา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 645. เด็กหญิงปาลิตา บุญชู 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 646. เด็กหญิงปิ่นสุระ ศรกล้า 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 647. เด็กหญิงผกาแก้ว แสงทอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 648. เด็กหญิงพรรณิภา มนตรี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 649. เด็กหญิงพัชราภา แท่นสุวรรณ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 650. เด็กหญิงพัทธนันท์ โกสุธรรม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 651. เด็กหญิงพิชญกัญญา หล่อวัฒนา 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 652. เด็กหญิงพิชญา นามกุล 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 653. เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เมตตาวิหารี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 654. เด็กหญิงภควดี ควรสนอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 655. เด็กหญิงเมธินี พินทุวัฒนะ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 656. เด็กหญิงรติกานต์ ประดับลาย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 657. เด็กหญิงรุ่งอรุณ รัตนไชย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 658. เด็กหญิงรุจิรา เรืองเดช 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 659. เด็กหญิงวชิราภรณ์ โทษาธรรม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 660. เด็กหญิงวทัญญุ์วดี ผลทรัพย์เจริญ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 661. เด็กหญิงวรรณไหม ูกูลระวัง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 662. เด็กหญิงวรรษมน หน่ายทุกข์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 663. เด็กหญิงวราภรณ์ เสือไพร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 664. เด็กหญิงวันวิสา หอมทอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 665. เด็กหญิงวินัดดา ราชประสิทธิ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 666. เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีทอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 667. เด็กหญิงวิลาวัณย์ ดิษกุล 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 668. เด็กหญิงศรวณีย์ ชะตัน 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 669. เด็กหญิงศลิษา ปัทมสูตร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 670. เด็กหญิงศศิธร ประสพสม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 671. เด็กหญิงศานันธิณี ตั้งประเสริฐ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 672. เด็กหญิงศิริวรรณ เกิดสาสน์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 673. เด็กหญิงศิโรรัตน์ แสนสุทธิ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 674. เด็กหญิงสโรชา ทศแทน 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 675. เด็กหญิงสิรชา งามลออ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 676. เด็กหญิงสิรินาถ เฉลยพงษ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 677. เด็กหญิงสุชาวดี สุดสวาท 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 678. เด็กหญิงสุชาวลี ภูอุดม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 679. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ วอนเจริญ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 680. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ภู่ประดิษฐ์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 681. เด็กหญิงสุดารัตน์ แน่นอุดร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 682. เด็กหญิงสุดารัตน์ จัดนอก 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 683. เด็กหญิงสุทธิดา อยู่สบาย 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 684. เด็กหญิงสุธิตา จันทริก 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 685. เด็กหญิงสุธีธิดา สนธิสุวรรณ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 686. เด็กหญิงสุปาณี งามสมเสน 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 687. เด็กหญิงสุพรรษา แต่งวงศ์วาฬ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 688. เด็กหญิงสุพิชญา สาดเสาเงิน 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 689. เด็กหญิงสุภิสรา สุขยานี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 690. เด็กหญิงสุมิตรา รัมมะเนตร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 691. เด็กหญิงสุริวรรณ กองอรรถ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 692. เด็กหญิงสุรีรัตน์ มากบดี 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 693. เด็กหญิงสุลีพร ภู่ไหม 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 694. เด็กหญิงสุวภัทร ชุมอักษร 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 695. เด็กหญิงอภิญญา พ่วงศิริ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 696. เด็กหญิงอภิรนันท์ รักวารินทร์ 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 697. เด็กหญิงอิณฑิการ์ เทียนเงิน 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 698. เด็กหญิงอินทิรา สุดสนอง 12 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 699. นางตันหยง อิ่มมาก 56 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 700. นางทิพาพร เสียงฉ่ำ 56 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 701. นางสุรีย์ สุวรรณภาค 56 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 702. นางรัตนา โภชฌงค์ 55 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 703. นางณรังษี บุญคง 54 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 704. นางพศวีร์ จันทร์กระจ่าง 53 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 705. นางวิจิตรา ป้อมนาค 50 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 706. นางชุติกาญจน์ ไหลกูล 48 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 707. นางวรลักษณ์ หาญวีระ 48 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 708. นางวาสนา มะณีเรือง 41 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 709. นางณัทพัชชนันท์ นรสิงห์ 35 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 710. นางสาว แสงสุรี วาดวิจิตร 32 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 711. นางสาว ศศิธร ธรรมรุจาจิตร 31 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 712. นางสาว จันทรา ไทยประกอบ 30 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 713. นางสาว สุกัญญา เปรมทอง 30 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 714. นายนาวิน แป้นเหลือ 28 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 715. นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ 27 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 716. นางสาว ปรียานุช สัมมาชีพ 25 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 717. นางสาว โสรญา กองสุทธิ 24 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 718. นางสาว พลอยไพลิน มณีอินทร์ 18 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 719. นางสาว นิจจารีย์ ศรีสิงห์ 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 720. นางสาว กุสุมา ดนตรี 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 721. นางสาว ขนิษฐา สุขปื้อ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 722. นางสาว จิราภา ผิวแดง 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 723. นางสาว จุฑาพร เล็กวงศ์ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 724. นางสาว ณัฐธิดา การงาม 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 725. นางสาว ณัฐมน จุลทรัพย์ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 726. นางสาว ธาวินี บุญแช่ม 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 727. นางสาว นฤนาถ จันทร์แก้ว 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 728. นางสาว นิดาวรรณ บุตรโคตร 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 729. นางสาว บุษยรังสี หาสุทธิใจ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 730. นางสาว ปิยะพร ปิยะชน 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 731. นางสาว ปิยะพร ตั้งสกุล 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 732. นางสาว พรทิพา นุชอยู่ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 733. นางสาว ภิรญา จันทวิมล 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 734. นางสาว มุสิตาพร นนธิจันทร์ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 735. นางสาว เมธิณี สุวรรณคีรี 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 736. นางสาว วนัดดา โชติมณี 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 737. นางสาว วรัญธร ภิญญะวรรณ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 738. นางสาว วัชรีวรรณ มัจฉาโชติ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 739. นางสาว วิรชา ยอดน้อย 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 740. นางสาว ศรุตา จับศัตรู 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 741. นางสาว ศศิธร จีนดอน 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 742. นางสาว ศิรดา ทัศมาลี 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 743. นางสาว สมใจ เกี่ยวพันธ์ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 744. นางสาว สุชาดา ปิ่นโต 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 745. นางสาว สุทธิดา ฐานะ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 746. นางสาว สุภารัตน์ วิเชียรรัตน์ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 747. นางสาว อมลวรรณ เริงสังข์ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 748. นางสาว อานันทยา ชัยราช 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 749. นางสาว อาภาภรณ์ ร่วมสมัคร์ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 750. นางสาว อาริญา มุขสมบัติ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 751. นางสาว อารีรัตน์ สิงหจูฑะ 16 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 752. นางสาว ออม สุวฤกษ์ศุภรดี 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 753. นางสาว อรยา พลีรักษ์ 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 754. นางสาว เสาวลักษณ์ เกตุจุฬา 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 755. นางสาว สรสิชา สุขสนอง 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 756. นางสาว มุนัชชา ขันธมะ 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 757. นางสาว ฟ้ารุ่ง ณ สงขลา 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 758. นางสาว พิชณัฐ ศรีพิพัฒน์ 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 759. นางสาว พัชรานันท์ นิยมทรัพย์ 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 760. นางสาว นุสรา หวานฉ่ำ 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 761. นางสาวนิสารัตน์ แพรสุพัฒน์ 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 762. นางสาว ธัญชนก สุสะสินธุ์ 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 763. นางสาว ธราภรณ์ แต้เจริญไชย 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 764. นางสาว ทิพย์ธัญญา รวยสวัสดิ์ 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 765. นางสาว ณัฐวรรณ พระจันทร์ทอง 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 766. นางสาว ณัชตา ภูเจริญรักษ์ 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 767. นางสาว จิรภิญญา รุจิรัตนราศี 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 768. นางสาว จันทร์จิรา จันทร์เจริญ 15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 769. เด็กหญิง อินทิรา สันตะพันธ์ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 770. เด็กหญิง อัมพรพิมพ์ เสถียรเนตร 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 771. เด็กหญิง อรวรรยา ศิริโพคินเลิศ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 772. เด็กหญิง อรวรรณ พุ่มเภกา 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 773. เด็กหญิง สมากร ศรจุฬาไกร 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 774. เด็กหญิง ศุภิสรา สุภาทรง 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 775. เด็กหญิง ศศิภาส์ จันทร์เศียร 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 776. เด็กหญิง ศรัณย์พร ไวยษาวงค์ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 777. เด็กหญิง รัตนวลี บ่อสุวรรณ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 778. เด็กหญิง ระวีวรรณ ขันธนิล 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 779. เด็กหญิง รวีพร อิ่มเจริญ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 780. เด็กหญิง มินตรา ไกรสมดี 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 781. เด็กหญิง ภูพิงค์ จันทร์สุนทร 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 782. เด็กหญิง พิรญาณ์ เสียงหอม 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 783. เด็กหญิง พิมพ์รภัทร เรืองสี 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 784. เด็กหญิง ปทิตตา ชะเอมรส 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 785. เด็กหญิง นิษฐ์รตี จิรวิชญ์ภัทรโชค 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 786. เด็กหญิง นิศารัตน์ ภาคาจักร์ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 787. เด็กหญิง นฤมล เทียนทอง 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 788. เด็กหญิง นริษา ปรางค์สมจิตร 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 789. เด็กหญิง ณัฐตญา รัตนเนนย์ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 790. เด็กหญิง ณัฏฐภัทร์ ประยูร 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 791. เด็กหญิง ฐิติภา เฉลยโอฐ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 792. เด็กหญิง ชลิดา เวชสุวรรณสา 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 793. เด็กหญิง จุฑามาศ หกด่านจาก 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 794. เด็กหญิง จิรัชญา สมบัติพงษ์ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 795. เด็กหญิง ขวัญชนก บุญประเสริฐ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 796. เด็กหญิง ขนิษฐา พาลีเดช 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 797. เด็กหญิง กันยาพร ทองหล่อ 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 798. เด็กหญิง กัญญาณัฐ กะโห้ทอง 14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 799. เด็กหญิง อุรุชา มงคลครุธ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 800. เด็กหญิง อิสริยา มีพลกิจ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 801. เด็กหญิง อาทิตยา ลาดหนองขุ่น 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 802. เด็กหญิง อาฑิตยา บรรณรัตน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 803. เด็กหญิง อัญชลิตา ไชยสุวรรณ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 804. เด็กหญิง อักษิพร ทิมสุนทร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 805. เด็กหญิง อลิสา มะลิซ้อน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 806. เด็กหญิง อริศรา พรมมา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 807. เด็กหญิง อรวรา แสงสุข 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 808. เด็กหญิง อรยาณี จันทร์แจ้ง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 809. เด็กหญิง อรพรรณ ดาษดา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 810. เด็กหญิง อรพรรณ ตวงสุวรรณ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 811. เด็กหญิง อมราพร ผ่องไสว 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 812. เด็กหญิง อมรรัตน์ บุญรอด 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 813. เด็กหญิง อภิญญา ไวยภาษ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 814. เด็กหญิง อภิชญา สุวรรณผา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 815. เด็กหญิง อนันดา ระวิจันทร์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 816. เด็กหญิง หทัยวรรณ สุขีรัตน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 817. เด็กหญิง โสวรัตน์ แขขุนทด 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 818. เด็กหญิง สุวรรณรัศมิ์ กรกิ่งมาลา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 819. เด็กหญิง สุวญาดา ประทุมวี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 820. เด็กหญิง สุรัสวดี อินมาสม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 821. เด็กหญิง สุภานุมาศ โต๊ะสีดา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 822. เด็กหญิง สุภัสสร พรนิมิตร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 823. เด็กหญิง สุภัทรา ธุวสถิตย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 824. เด็กหญิง สุพิชญา ศรีโคตร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 825. เด็กหญิง สุพิชญา ชาวอุทัย 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 826. เด็กหญิง สุพรรษา สุขรมย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 827. เด็กหญิง สุปรียา น่าชม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 828. เด็กหญิง สุทธิดา ป่ายปาน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 829. เด็กหญิง สุทธิกานต์ ธีระศิลป์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 830. เด็กหญิง สุทธิกานต์ ภาคาพุฒ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 831. เด็กหญิง สุชานันท์ ชาลีมาศ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 832. เด็กหญิง สุชานันท์ มิอุระ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 833. เด็กหญิง สาริศา ใจประดับเพชร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 834. เด็กหญิง สโรชา ทับอุ่นญาติ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 835. เด็กหญิง สโรชา เสือคำราม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 836. เด็กหญิง สรินยา ศิริยศ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 837. เด็กหญิง สริตา สุกแสง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 838. เด็กหญิง สรารัศมิ์ ธนวรรณพงศ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 839. เด็กหญิง สรัลพร อุโฆษกิจ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 840. เด็กหญิง สยุมพร ดำเนินศิลป์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 841. เด็กหญิง สมัชญา สุนันทยานุวัฒน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 842. เด็กหญิง เศรษฐพร ชั้นเส็ง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 843. เด็กหญิง ศุภัชฌา โชคชัยวุฒิกุล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 844. เด็กหญิง ศุภรัศมี ฉายาลักษณ์สกุล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 845. เด็กหญิง ศุภกานต์ มีขำ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 846. เด็กหญิง ศุภกาญจน์ บุญมาวัฒน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 847. เด็กหญิง ศิวนาถ กองทิพย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 848. เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ขันธรูจี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 849. เด็กหญิง ศิริอักษร ทรัพย์สมบูรณ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 850. เด็กหญิง ศิริวรรณ พรมมา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 851. เด็กหญิง ศิริภัสสร แสงขาว 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 852. เด็กหญิง ศิริพร พวงเพียงงาม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 853. เด็กหญิง ศิรินภา ศิริวิโรจน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 854. เด็กหญิง ศิรภัสสร ฆารสาย 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 855. เด็กหญิง ศิมลพรรณ หามนตรี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 856. เด็กหญิง ศศิธร ดาศรี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 857. เด็กหญิง ศศิ อุลปาทร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 858. เด็กหญิง วิรัญชนา สวนฉิมพลี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 859. เด็กหญิง วิภาวี สุขชูศรี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 860. เด็กหญิง วิภาวัส ต้องประสงค์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 861. เด็กหญิง วิชุอร พิมพ์แจ่ม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 862. เด็กหญิง วาสิตา แผลงศร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 863. เด็กหญิง วัชรินทร์ ภาคทิพย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 864. เด็กหญิง วศินี รักษ์เลิศวงศ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 865. เด็กหญิง วริศรา เสริมพงศ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 866. เด็กหญิง วรินทร์พร รอดปรุง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 867. เด็กหญิง วรัชยา สมภาค 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 868. เด็กหญิง วรัชยา ปลั่งกลาง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 869. เด็กหญิง วรรภา ผ่องอำพันธ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 870. เด็กหญิง วรรณวิสา ทรัพย์เจริญ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 871. เด็กหญิง วรรณพร เจริญสุข 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 872. เด็กหญิง วรรณพร พาน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 873. เด็กหญิง วรรณกานต์ พิกุลโสม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 874. เด็กหญิง วรกมล วงษา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 875. เด็กหญิง วนิดา อธิกมาสกุล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 876. เด็กหญิง วนิดา กรีหิรัญ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 877. เด็กหญิง วนัสนันท์ ขันพินิจ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 878. เด็กหญิง วชิรญาณ์ มธุรธารากุล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 879. เด็กหญิง ลักษิกา สนธิเกษตริน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 880. เด็กหญิง ลตวรรณ พุทธสรณ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 881. เด็กหญิง รุ่งรวินทร์ ประสพรัตนโชค 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 882. เด็กหญิง รินรดา วุฒิมานพ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 883. เด็กหญิง รัตนา แสงเพ็ชร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 884. เด็กหญิง รัตน์ศินี สุขชูศรี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 885. เด็กหญิง รัตนพันธ์ สว่างเดือน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 886. เด็กหญิง รัชนี สรรพวัตร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 887. เด็กหญิง รวิวรรณ โพธิกุล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 888. เด็กหญิง รพีพรรณ มาสถิตทรัพย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 889. เด็กหญิง มาริสา เฉลิมญาณ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 890. เด็กหญิง มานิสา คัชมาตย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 891. เด็กหญิง มัณฑนา เตชพาหพงษ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 892. เด็กหญิง มธุรส บุญรอด 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 893. เด็กหญิง มธุรดา บุญประเสริฐสิทธิ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 894. เด็กหญิง ภูริชญา มั่นใจจริง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 895. เด็กหญิง ภิมัญญา ต้นตะภา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 896. เด็กหญิง ภานุชนาถ พิจิตร์สกุลชัย 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 897. เด็กหญิง ภาคินี ไหวยะ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 898. เด็กหญิง ภัทราวดี ขันธ์วราพันธิชัย 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 899. เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ธีระโกศล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 900. เด็กหญิง ภัทรภรณ์ พัดโบก 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 901. เด็กหญิง ภัทธิญาภรณ์ ศาสตร์สาระ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 902. เด็กหญิง ภัชภิชา งามสมจิตร์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 903. เด็กหญิง ภัครมัย อยู่คง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 904. เด็กหญิง ภัคพ์ธิดากานต์ วงษ์จันทโชติ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 905. เด็กหญิง ภัคนันท์ ชาญสมัย 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 906. เด็กหญิง เพ็ญพิศุทธ์ อยู่เจริญสุข 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 907. เด็กหญิง เพ็ญพิชชา คล้ายแขก 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 908. เด็กหญิง เพ็ญพิชชา สิงห์รักษ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 909. เด็กหญิง เพชรีพร คุ้มฉายา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 910. เด็กหญิง พิมพิศา สินประเสริฐรัตน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 911. เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ ธัญญเจริญ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 912. เด็กหญิง พิมพ์ชนก แสงทอง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 913. เด็กหญิง พิมประภัทร วงษ์โพธิ์ดี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 914. เด็กหญิง พิชญาพร พรหมแสนจันทร์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 915. เด็กหญิง พิชญา สมร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 916. เด็กหญิง พิชญ์สินี แจ้งวงษ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 917. เด็กหญิง พาขวัญ ชูผลา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 918. เด็กหญิง พัทธนันท์ แก้วแกมสี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 919. เด็กหญิง พัทธ์ธีรา พูลสมบัติ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 920. เด็กหญิง พัชรินทร์ เจริญรัตน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 921. เด็กหญิง พัชริดา คำภีระ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 922. เด็กหญิง พัชราภรณ์ เขียนสอาด 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 923. เด็กหญิง พัชรภา โรจนบุรานนท์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 924. เด็กหญิง พัชรกันย์ เผ่าทวีทรัพย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 925. เด็กหญิง พวงผกา ปริวัตร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 926. เด็กหญิง พลอยทิพย์ เกษมรัติ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 927. เด็กหญิง พลอยชมพู จันทร์อินทร์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 928. เด็กหญิง พรปวีณ์ มั่นใจจริง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 929. เด็กหญิง พรนิภา ชัยบำรุง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 930. เด็กหญิง พรณิการ์ สุขเคหา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 931. เด็กหญิง พรกนก ดลธนเสถียร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 932. เด็กหญิง พงศ์ศิริ ฤทธิศร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 933. เด็กหญิง พงศ์นภา ฤทธิศร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 934. เด็กหญิง เปี่ยมรัก ตั้งเกียรติอุดม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 935. เด็กหญิง ปิยะธิดา แจ้งมงคล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 936. เด็กหญิง ปิยดา งามเหลือ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 937. เด็กหญิง ปิยฉัตร สังฆะรัตน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 938. เด็กหญิง ปิยฉัตร ปิติสุทธิ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 939. เด็กหญิง ปาลิตา สุมนานนท์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 940. เด็กหญิง ปาริชาติ ขุนอักษร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 941. เด็กหญิง ปานแก้ว ไตรปัญญา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 942. เด็กหญิง ปาณิสรา อ่อนละออ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 943. เด็กหญิง ปาณิสรา ประถมปัทมะ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 944. เด็กหญิง ปาณิศา ศรีนาค 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 945. เด็กหญิง ปัญธิตา โพคี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 946. เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา จันทร์มณี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 947. เด็กหญิง ปวริศา สวนมาลา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 948. เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ธรรมพร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 949. เด็กหญิง ปริภาดา ทวีผล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 950. เด็กหญิง ปริชญา ธนาวุธิไกร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 951. เด็กหญิง ปนัดดา วันทมาตย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 952. เด็กหญิง ปนัฏฐา มิ่งมาศ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 953. เด็กหญิง ปฏิญญา จิระกาล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 954. เด็กหญิง เบญญาภา พินนอก 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 955. เด็กหญิง เบญจวรรณ บูรณะแก้วทับทิม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 956. เด็กหญิง เบญจรัตน์ ยมะคุปต์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 957. เด็กหญิง บุษกร ภาคพิธเจริญ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 958. เด็กหญิง บุรัสกร ต๊ะอ้าย 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 959. เด็กหญิง บุณฑริกา ชื่นชอบ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 960. เด็กหญิง บุญญาภา วันชะฏา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 961. เด็กหญิง บัวชมพู ตรีสุนทร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 962. เด็กหญิง บัณฑิตา พิทักษ์รัตน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 963. เด็กหญิง นิสาชล ศิริพันธ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 964. เด็กหญิง นิศารัตน์ จันทนวงษ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 965. เด็กหญิง นิภัทรา ยี่ภู่ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 966. เด็กหญิง น้ำหวาน สร้อยสม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 967. เด็กหญิง นาตยา จันทร์ทอง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 968. เด็กหญิง นันธ์นภัส กีรติศิรเสถียร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 969. เด็กหญิง นันท์พาณี เพชรน้ำดี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 970. เด็กหญิง นัทธกานต์ ไชยมหา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 971. เด็กหญิง นัฐรีญา แซ่เตียว 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 972. เด็กหญิง นัจนันท์ รัมมะยาน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 973. เด็กหญิง นวพรรษ พึ่งสัมฤทธิ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 974. เด็กหญิง นฤมล ถาวรศักดิ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 975. เด็กหญิง นริศศรา จุใจ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 976. เด็กหญิง นรินทร์รัตน์ ไวยดารา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 977. เด็กหญิง นรมน วานิชกมลนันทน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 978. เด็กหญิง นภิสา เอกสนธิ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 979. เด็กหญิง นภาดา แพร่ภิญโญ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 980. เด็กหญิง นภัสสร พุ่มศิริ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 981. เด็กหญิง นภัสวัลย์ ทองสุวรรณ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 982. เด็กหญิง นงนภัส โสโพธิ์ทอง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 983. เด็กหญิง ธัตศิกา นัยชิต 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 984. เด็กหญิง ธัญพิชชา ปิติลุ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 985. เด็กหญิง ธัญพร กองสุผล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 986. เด็กหญิง ธัญญามาศ ผดุงสุข 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 987. เด็กหญิง ธัญชนก ดาปาน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 988. เด็กหญิง ธัชชาอร คลิ้งบัวทอง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 989. เด็กหญิง ธรรญาธร ธชาศรี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 990. เด็กหญิง ธมลวรรณ บุญเดช 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 991. เด็กหญิง ธนารีย์ อยู่ยืน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 992. เด็กหญิง ธนาภา คมสัน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 993. เด็กหญิง ธนัชพร จันทร์งาม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 994. เด็กหญิง ธนัชญา จินตะมัย 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 995. เด็กหญิง ธนวรรณ ต่อช่อฟ้า 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 996. เด็กหญิง ธนภรณ์ ช้อยฉิมพลี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 997. เด็กหญิง ธนภรณ์ กุลจิตติพิทยา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 998. เด็กหญิง ธนภร เฉื่อยฉ่ำ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 999. เด็กหญิง ทัศนีย์ ทวีรัตน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1000. เด็กหญิง ทัชพิชา โพธิ์กีรติกุล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1001. เด็กหญิง ทักษพร เลิศสิริกูล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1002. เด็กหญิง ทักศินา เทพจิตร์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1003. เด็กหญิง ดวงกมล ไหมทอง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1004. เด็กหญิง ณิชาภา สังข์ประไพ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1005. เด็กหญิง ณิชาพร แก้วมั่นธรรม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1006. เด็กหญิง ณิชากร นามนา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1007. เด็กหญิง ณิชชารีย์ อัครวุฒิพงษ์กุล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1008. เด็กหญิง ณิชกานต์ ปิ่นแก้ว 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1009. เด็กหญิง ณัฐสุดา สุขสง่า 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1010. เด็กหญิง ณัฐสุดา เสถียรวิทย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1011. เด็กหญิง ณัฐศิชา โตสูง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1012. เด็กหญิง ณัฐวรรณ แช่มสุขขี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1013. เด็กหญิง ณัฐรดา จำปาศักดิ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1014. เด็กหญิง ณัฐนารี ชูศิลป์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1015. เด็กหญิง ณัฐธิดา เตือนใจ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1016. เด็กหญิง ณัฐณิชา ลมูลภักตร์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1017. เด็กหญิง ณัฐฐา งามสมโสตร์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1018. เด็กหญิง ณัฐญานี ศรีธัญญา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1019. เด็กหญิง ณัฐชยา ล้อรัตนไชยยงค์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1020. เด็กหญิง ณัฐชนัน ปัจฉา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1021. เด็กหญิง ณัฐกานต์ สำราญอยู่ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1022. เด็กหญิง ณัฏฐา กิฬานันท์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1023. เด็กหญิง ณัฏฐา กันยมี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1024. เด็กหญิง ณหทัย สิทธิศุข 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1025. เด็กหญิง ณฐกร หาญเจริญวนะภูษิต 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1026. เด็กหญิง ณกมล มีศิริ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1027. เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รัตนพันธ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1028. เด็กหญิง ฐิติยา ไวยธิรา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1029. เด็กหญิง ฐานันตา สุวรรณเลิศ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1030. เด็กหญิง ฐณิตดา เมืองสุข 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1031. เด็กหญิง ญาสุมินทร์ บุญนาค 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1032. เด็กหญิง ญานิศา บัวบุศย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1033. เด็กหญิง ญาณิสา สุขกายา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1034. เด็กหญิง ญาณิศา อัมพรพฤติ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1035. เด็กหญิง ญาณิฌา ธุวภาควิทย์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1036. เด็กหญิง ซายากะ ฮายาชิ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1037. เด็กหญิง ชุติมา ก๊กศรี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1038. เด็กหญิง ชุติมณฑน์ สุภะคะ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1039. เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กุศลเอี่ยม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1040. เด็กหญิง ชัญญานุช สุขสมเนตร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1041. เด็กหญิง ชัญญานุช บุตรบุรี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1042. เด็กหญิง ชัชญา บุญลีระวัฒน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1043. เด็กหญิง ชลิตา วรรณเผือก 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1044. เด็กหญิง ชลิตา ฤกษ์ประกอบ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1045. เด็กหญิง ชลลดา โพธิ์ศรี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1046. เด็กหญิง ชลธิชา อยู่มั่น 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1047. เด็กหญิง ชลธิชา ไทยขำ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1048. เด็กหญิง ชลธิชา จันทร์สวัสดิ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1049. เด็กหญิง ชลธิชา เกตุเลขา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1050. เด็กหญิง ชนิสรา รุ่งเรืองเกษม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1051. เด็กหญิง ชนิดาภา ขาวสำลี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1052. เด็กหญิง ชนิกานต์ สุขสังขาร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1053. เด็กหญิง ชนามน ตันติสุวิชวงษ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1054. เด็กหญิง ชนากานต์ ดีรักษา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1055. เด็กหญิง ชนัญชิดา วงษ์กะพันธ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1056. เด็กหญิง ชณิพัชช์ แสงโชติ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1057. เด็กหญิง ชญาภรณ์ ปรางทอง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1058. เด็กหญิง ชญานี ประเทศา 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1059. เด็กหญิง ชญานิศ คล้ายมุข 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1060. เด็กหญิง ชญาณิจ มีสมบัติ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1061. เด็กหญิง เฉลิมวรรณ ทรงกิจ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1062. เด็กหญิง จีราภรณ์ โพธิ์สุพรรณ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1063. เด็กหญิง จิราภรณ์ สังขรัตน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1064. เด็กหญิง จิรัชญา สุขีลักษณ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1065. เด็กหญิง จินอี้ หลิว 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1066. เด็กหญิง จารุวรรณ นักเกลื่อน 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1067. เด็กหญิง จริยา มีบุญยกิจ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1068. เด็กหญิง เขมิสรา ศรีรัตนกูล 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1069. เด็กหญิง เขมจิรา หลักเพชร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1070. เด็กหญิง ขวัญจิรา ดีสง่า 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1071. เด็กหญิง เกศศิรินทร์ เริงรักษ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1072. เด็กหญิง เกศวรา ด้วงสโมสร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1073. เด็กหญิง กุลสินี เคยสนิท 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1074. เด็กหญิง กุลวรรณ ดนตรีรักษ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1075. เด็กหญิง กิตติกานท์ เหมือนเพชร 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1076. เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ พิสิฐาภรณ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1077. เด็กหญิง กานต์สินี ปิตานนท์ชัย 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1078. เด็กหญิง กาญจนาพร ทับทิมทอง 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1079. เด็กหญิง กัษทรี สุภาพพร้อม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1080. เด็กหญิง กัลยาณี จิตรภักดี 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1081. เด็กหญิง กัณนิชา เกษางาม 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1082. เด็กหญิง กัญญาพร พุทธิชนม์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1083. เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดีชะบุญ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1084. เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุพรรณ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1085. เด็กหญิง กัญญ์วรา รอดอาวุธ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1086. เด็กหญิง กฤติมา รัมมะเดช 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1087. เด็กหญิง กรวรรณ สนิท 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1088. เด็กหญิง กรรวี ปิ่นสุข 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1089. เด็กหญิง กรชนก พราหมณโชติ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1090. เด็กหญิง กรกนก ปัญญานุมาภรณ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1091. เด็กหญิง กมลวรรณ จุ้ยรอด 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1092. เด็กหญิง กนิษฐา เต็มรักษ์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1093. เด็กหญิง กนกพร บุญประกอบ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1094. เด็กหญิง กชกร จูฑะวชิรโรจน์ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1095. เด็กหญิง กชกร ขำวุฒิ 13 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 1096. เด็กหญิงอรยา อำมาตย์โท 14 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1097. เด็กชายภักคณิต รุจิพืช 14 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1098. เด็กชายจิรายุ พรรณวิเชียร 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1099. เด็กหญิงปวริศา จันทิมา 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1100. เด็กชายชยานันต์ วงศ์ทองเวชกุล 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1101. เด็กชายนนทกร ปิ่นทอง 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1102. เด็กชายภูมินทร์ ห่อเหวียง 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1103. เด็กชายศิรณัฐ ตรีทรัพย์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1104. เด็กชายศุภโชค นิยมจันทร์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1105. เด็กชายสุเมธ มีสำราญ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1106. เด็กชายหัสดิน รักพงศ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1107. เด็กหญิงกชกร ภาคเกษี 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1108. เด็กหญิงเกวลิน ภาคจักษี 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1109. เด็กหญิงขวัญชนก พรรณภักตรา 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1110. เด็กหญิงซันทยา คูมาร์ซิงห์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1111. เด็กหญิงชโลธร ไวยสุศรี 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1112. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ คำมะนาด 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1113. เด็กหญิงณัฐถฌา บำรุงชน 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1114. เด็กหญิงณัฐวดี บุญยรัตน์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1115. เด็กหญิงนริศรา บัวลอย 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1116. เด็กหญิงเบญญทิพย์ สาสิมมา 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1117. เด็กชายณัฐพล บนใหม่ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1118. เด็กชายชยธร วิธวาศิริ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1119. เด็กหญิงอารีรัตน์ ด้วงหิรัญ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1120. เด็กหญิงศุภากร วรวงษา 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1121. เด็กหญิงรุ่งลัดดา ศรีสวัสดิ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1122. เด็กหญิงรณิษฐา นิยมชน 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1123. เด็กหญิงพัชรี สารีเครือ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1124. เด็กหญิงนีรนุช วงศ์เครือ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1125. เด็กหญิงธารารินทร์ ควรสนธิ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1126. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ไตรนาวี 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1127. เด็กหญิงชนิกาญจน์ พุ่มเกตุ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1128. เด็กชายสุเมธ กระแสร์ภาค 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1129. เด็กชายวราวุฒิ มูลเอก 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1130. เด็กชายพิพัฒน์ ธัยยามาตร์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1131. เด็กชายพัฒนพงษ์ โพธิ์เมืองเพีย 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1132. เด็กชายนรากร โกมุท 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1133. เด็กชายนพรัตน์ พันธุ์เพ็ง 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1134. เด็กชายจักรพันธ์ หลิน 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1135. เด็กหญิงอภิญญา สุทธิศิลป์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1136. เด็กหญิงอมิตา พิมพ์พลดิษฐ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1137. เด็กหญิงมัญชุพร รอดเอี่ยม 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1138. เด็กชายอานนท์ ไวยนิทา 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1139. เด็กชายศุภวิชญ์ ตรีโพชน์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1140. เด็กชายวิษณุ จิตรปลื้ม 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1141. เด็กชายชัยพงศ์ ศรีสาเอี่ยม 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1142. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีสุภะ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1143. เด็กชายกีรติ ภูสพาน 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1144. เด็กหญิงสรินธร นาคสวัสดิ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1145. เด็กหญิงสุดารัตน์ เดชตานนท์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1146. เด็กหญิงสุธาสินี ธัญญาผล 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1147. เด็กหญิงอนัตตา สุทธิศิลป์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1148. เด็กหญิงพัตรพิมล ดาบลาอำ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1149. เด็กชายอภิชัย อ่วมคำ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1150. เด็กชายสุภวัฒน์ ธรรมโชติกา 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1151. เด็กชายศาสตร์ทัศน์ คำมั่นคงวัฒนา 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1152. เด็กชายนพพร จันทร์วิไล 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1153. เด็กชายณัฐพนธ์ รมยาลัย 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1154. เด็กชายจักรรินทร์ ตรีประดับ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1155. เด็กหญิงวิภาวี กล่ำทวี 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1156. เด็กชายทรงพล ดียิ่ง 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1157. เด็กชายนันทะชา มาตรทอง 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1158. เด็กชายชลนที มงคลรัตน์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1159. เด็กหญิงมณีทิพย์ อ่วมพันธ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1160. เด็กหญิงกรกนก อนันตศิริ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1161. เด็กหญิงกัญญาพัชร ใหญ่สูงเนิน 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1162. เด็กหญิงกิตินันท์ จันโทริ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1163. เด็กหญิงเจนจิรา พงษ์ฉาย 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1164. เด็กหญิงชลิดา อินทร์อ่ำ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1165. เด็กหญิงบุญยดา ขันพิจิตร์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1166. เด็กหญิงนันทิดา ขันทอง 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1167. เด็กชายเกริกเกียรติ ยุ่นประยงค์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1168. เด็กชายนพวรรธน์ วิไลสมสกุล 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1169. เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์พงษ์ศรี 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1170. เด็กชายนันทวุฒิ ศรีทอง 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1171. เด็กชายพิทวัส เศรษฐะ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1172. เด็กหญิงสุภาพร ไวยพจนี 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1173. เด็กหญิงสิรินญา คำพิทุย 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1174. เด็กหญิงสิยาภรณ์ สะราคำ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1175. เด็กหญิงศิริลักษณ์ อู่ทรัพย์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1176. เด็กหญิงวรรณวิศา พงษ์ไวย 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1177. เด็กหญิงวาสนา พงษ์ฉาย 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1178. เด็กหญิงวรรณพร ภาคสาร 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1179. เด็กหญิงรัตนาพร เอี่ยมสอาด 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1180. เด็กหญิงธาราธร อะมะตะ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1181. เด็กหญิงชลธิชา น้อยโท 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1182. เด็กหญิงจีระนันท์ พงษ์บัว 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1183. เด็กหญิงขวัญชนก ภาคีวัฒน์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1184. เด็กชายอาณัติ บัวมี 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1185. เด็กชายศุภกฤษ วรศรชุติเดช 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1186. เด็กชายพงศธร ธัญญสิทธิ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1187. เด็กชายดลพงษ์ วงศ์แสงเทียน 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1188. เด็กชายณัชพล บุตรสา 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1189. เด็กหญิงชลดา สอดแจ่ม 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1190. เด็กหญิงณัฎฐ์ชนันท์ นัยศิริ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1191. เด็กหญิงณัฐวดี ไวยกิจจี 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1192. เด็กหญิงศิริลักษณ์ จินรัตน์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1193. เด็กหญิงสุพิชญา พานิช 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1194. เด็กหญิงอรพรรณ จิตรีวาสน์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1195. เด็กหญิงวนิดา พิมพ์สมุทร 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1196. เด็กหญิงปิยะธิดา คล้ายรามัญ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1197. เด็กหญิงกนกพร ศรีบัว 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1198. เด็กชายอภิวิชญ์ รักธรรม 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1199. เด็กหญิงกมลเนตร จุ้ยลำเพ็ญ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1200. เด็กหญิงนัชชา เพ็ญพันธุ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1201. เด็กหญิงน้ำเพชร สุไธสงค์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1202. เด็กชายวรินทร พรหมเอื้อ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1203. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขำสถิตย์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1204. เด็กหญิงธีรดา เครือเมฆ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1205. เด็กหญิงสุนันทา พงษ์ศิลป์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1206. เด็กชายกฤษณพล ชูอารมย์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1207. เด็กหญิงศิตาภรณ์ เมืองจันทร์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1208. เด็กหญิงพัชรา ดีแสวง 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1209. เด็กหญิงชลลดา ก้อนสัมฤทธิ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1210. เด็กหญิงสุลนา รื่นนิมิตร 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1211. เด็กหญิงปณัชชา สารวิกโยธิน 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1212. เด็กชายชูชัย ชูวงษ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1213. เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ศรีนวล 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1214. เด็กหญิงจามจุรี สีชาวนา 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1215. เด็กหญิงจิราภรณ์ ภาคทวี 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1216. เด็กชายดนุพร ปานศาสตร์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1217. เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทร์มงคล 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1218. เด็กหญิงพรรษมน อารมณ์พิศิษฐ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1219. เด็กหญิงอนุสรา กลิ่นสุคนธ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1220. เด็กหญิงศิรินธร คำหาญพล 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1221. เด็กหญิงวรรณนิสา รุจิชัย 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1222. เด็กหญิงบุญญรัตน์ สีสะท้าน 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1223. เด็กหญิงภัคจิราณ์ พันธ์สังข์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1224. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ขุนศักดิ์ณรงค์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1225. เด็กหญิงชลดา เทพาลุน 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1226. เด็กหญิงนิลาวัลยย์ ปะวะเสนะ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1227. เด็กหญิงกนกวรรณ ตาลศิริ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1228. เด็กหญิงกรกนก พงษ์อุดม 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1229. เด็กชายโสภณวิชญ์ เศตะพราหมณ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1230. เด็กชายสุรวุฒิ แสงประสิทธ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1231. เด็กชายชนาธิป กิตติภัทราธร 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1232. เด็กหญิงสุฑามาศ ขวัญเมือง 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1233. เด็กหญิงวันสว่าง บุญญานุเคราะห์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1234. เด็กหญิงณัฐนิชา ชีสังวร 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1235. เด็กชายจันทกร มหิพันธุ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1236. เด็กหญิงยลดา ภาคีบัว 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1237. เด็กหญิงเปรมนีย์ ขำคม 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1238. เด็กหญิงพุทิตา พิมพ์สมุทร 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1239. เด็กหญิงเกศรา เรียงครุฑ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1240. เด็กหญิงอลิสา ภาคีทิตย์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1241. เด็กหญิงอังศุธร แปลกสินธุ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1242. เด็กชายเบญจวรรณ เปี้ยใส 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1243. เด็กหญิงรัชศิตา ทองไพรวัน 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1244. เด็กหญิงปรางพรม ภาคอินทรีย์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1245. เด็กหญิงภัทรพร พงษ์รัตน์ 13 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1246. เด็กหญิงยุวรีนิจ เลิศธนัสวงศ์ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1247. เด็กหญิงอิสริยา รองแก้ว 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1248. เด็กหญิงศาตนันท์ กลั่นศิริ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1249. เด็กหญิงวรารักษ์ สนโสม 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1250. เด็กหญิงวรลักษณ์ ภาคอัต 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1251. เด็กหญิงจิราภรณ์ เครือตา 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1252. เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีละโคตร 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1253. เด็กชายพรเทพ ทองวิไลไพสิฐ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1254. เด็กชายปริญญา ทองศรีขาว 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1255. เด็กชายนลธวัช แก้วใหญ่ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1256. เด็กชายณรงค์กร พงษ์วร 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1257. เด็กชายสหรัฐ ตั้งเกียรติอุดม 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1258. เด็กหญิงกรกมล บานแย้ม 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1259. เด็กหญิงเจนนิสา นกอินทรีย์ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1260. เด็กหญิงณัฎฐา พรหมเอื้อ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1261. เด็กหญิงนิตยา อุดทาทอง 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1262. เด็กหญิงบุญจิรา ลัดหลวง 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1263. เด็กชายณัฐวุฒิ เอี่ยมเมือง 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1264. เด็กชายเอกพจน์ ปานแสง 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1265. เด็กหญิงศราวณี ไพรีพินาศ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1266. เด็กหญิงปิยฉัตร บุญประคอง 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1267. เด็กหญิงธัญชนก ต่อสกุล 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1268. เด็กหญิงชรินรัตน์ ด้วงสังข์ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1269. เด็กชายสรวิชญ์ เตชาเศรษฐสิทธิ์ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1270. เด็กหญิงกิตติญากร เย็นสินธุ์ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1271. เด็กหญิงพรทิภา สังข์บุญ 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1272. เด็กหญิงอภิญญา ทูลสูงเนิน 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1273. เด็กชายอรรถสิทธิ์ แก้วทอง 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1274. เด็กชายสุวัฒนะ ยมคราม 12 โรงเรียนบางปะอิน" ราชานุเคราะห์ ๑" วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1275. นางสาวเสาวลักษณ์ ไตรถาวร 18 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1276. นางสาวชุติมา บุตรพรม 18 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1277. นายธีรพล ยวนเพ็ง 18 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1278. นางสาวชฎาพร มั่งน้อย 18 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1279. นายปฎิภาณ พุทธชาด 18 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1280. นายวีระพงค์ มาประดิษฐ 18 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1281. นายพิทวัส นิลสลับ 18 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1282. นางสาวปวิณี ธิตะยา 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1283. นายจักรกฤษ แสงสอาด 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1284. นางสาวศุภกานต์ จีนา 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1285. นางสาวอันธิกา มีแย้ม 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1286. นางสาวสายธาร เอี่ยมระหงษ์ 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1287. นายอนิรุทธิ์ พรรณภักดี 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1288. นายสุวิทย์ ลีดี 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1289. นายนครินทร์ อู่ทอง 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1290. นางสาวแพรวพรรณราย ภู่ระหงษ์ 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1291. นางสาวศศิมา รอดภัย 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1292. นายปฎิภาณ เอี่ยมสอาด 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1293. นายสุภราช พรรณกมล 16 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1294. นางสาววิรัญญา กล่อมเกลี้ยง 16 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1295. นางสาวศิวปรียา ทรงประโคน 16 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1296. นางสาวณัฐกานต์ ไชยสวรรค์ 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1297. นายนรุตม์ บุญมี 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1298. นายวสันต์ กันแย้ม 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1299. นายพัฒนา บุญตอง 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1300. นายสุดารัตน์ ภาคีธรรม 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1301. นายกิตตินันท์ บัวจันทร์ 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1302. นางสาววนิดา เขาประเสริฐ 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1303. นายศรรักษ์ แสนสุวรรณ์ 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1304. นายมงคล อิ่มอารี 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1305. นายอิสรา แสนนอก 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1306. นางสาวปิยธิดา คุ้มสูงเนิน 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1307. นายณัฐพันธุ์ เย็นใย 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1308. นายชาญณรงค์ คำผล 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1309. นางสาวณัชชา ศรีชุมแสง 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1310. นายยุทธพิชัย พรรณวิเชียร 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1311. นางสาวสุนีย์ หาเมคี 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1312. นางสาวสุปาริตรา มาสิงห์ 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1313. นางสาวอินทุอร กลิ่นสุคนธ์ 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1314. นางสาวฐิติมา พรรณวิเชียร 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1315. นางสาวพัชรี ไวยจินดา 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1316. นายสมเกียรติ ธิใจ 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1317. นายกิตติพงษ์ มีสมกิจ 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1318. นายพีรพล ทองไทย 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1319. นายโชคชัย เจริญพร 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1320. นายมนัสกานต์ พงษ์พืช 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1321. นายราชัน เรืองอิน 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1322. นายจักรพรรณ์ เนตรประเสริฐ 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1323. นายจักรินทร์ โอสถสงเคราะห์ 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1324. เด็กหญิงจินต์จุฑา แก้วมุข 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1325. เด็กหญิงอภิชญา เอี่ยมโพธิ์ 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1326. เด็กชายอาทิตย์ คงรื่นเริง 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1327. เด็กชายจิณณะ พงษ์บัว 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1328. เด็กชายชัยชาญ โชคบัณฑิต 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1329. เด็กชายวิทยา บุญโฉม 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1330. เด็กหญิงเครือวัลย์ พึ่งบารมี 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1331. เด็กหญิงวราภรณ์ ภาคเกษี 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1332. เด็กหญิงนันทิดา ทองมนต์ 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1333. เด็กหญิงสุนันทา สัตทะจันทร์ 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1334. เด็กหญิงวาสินี ดำนิล 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1335. เด็กชายฉัตรชัย ทิพทิวงศ์ 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1336. เด็กหญิงศิรินทรา บุญเรือง 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1337. เด็กหญิงสุดารัตน์ เจิมจุล 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1338. เด็กหญิงสุชีรา คำลือไชย 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1339. เด็กหญิงพลอยนภา ทองปลิว 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1340. เด็กหญิงรัชนก หาญสมัคร 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1341. เด็กหญิงยลลดา ศรีดี 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1342. เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรผ่อง 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1343. เด็กหญิงพรชนก พรมมะ 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1344. เด็กหญิงสุภางพักตร์ จันทร์ลอย 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1345. เด็กหญิงชารินี ถีระแก้ว 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1346. เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิ์พันธ์ 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1347. เด็กชายธนพล ธนลาภประเสริฐ 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1348. เด็กหญิงอัญรญา คลังศรี 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1349. เด็กชายเต็มสุข ฐิตะสุต 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1350. เด็กหญิงณัฐชา ศรีโชค 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1351. เด็กหญิงอังศุมา ผิวอ่อนดี 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1352. เด็กหญิงชนิณทร์ บุญมี 12 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1353. นายจิรายุ เพียราช 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1354. นางสาวณัฐรชานันท์ เศรษฐ์ตานนท์ 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1355. นายอำนาจ นาซีเชียร 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1356. นายสุทธิพงศ์ ฤกษ์ดี 17 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1357. นายจีระศักดิ์ ภาคีสิน 16 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1358. นางสาวเจษฎาภา ติละบาล 16 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1359. นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์แปลง 16 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1360. นางสาวปัทมา พิทักษ์ 16 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1361. นางสาวสุชาดา เพ็งอุดม 16 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1362. นายจิตติพล เยินสูงเนิน 16 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1363. นายดุษฎี อรัญศักดิ์ 16 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1364. นางสาวจรัญญา ต่อสกุล 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1365. นางสาวปัทมวรรณ วะระคะจี 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1366. นางสาวรัชนีรมณ์ เพชรนอก 15 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1367. เด็กหญิงกุหลาบทอง วันเสน 14 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1368. เด็กหญิงชโลธร วงสาหลง 13 โรงเรียนบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา 1369. นางสาวสโรชา บุฝ้าย 15 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1370. เด็กชายกฤษณะ ไพบูลรัตนเสถียร 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1371. เด็กชายเกียรศักดิ์ มะลิลา 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1372. เด็กชายคทาวุช เนื่องเสวก 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1373. เด็กชายจตุพร ต่างใจเย็น 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1374. เด็กชายฉัตรชัย พุกเงิน 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1375. เด็กชายฉัตรชัย สังข์กระสินธิ์ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1376. เด็กชายชัชวาลย์ พันธุ์ทอง 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1377. เด็กชายณัฐพงษ์ สงค์ประเสริฐ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1378. เด็กชายเทอดศักดิ์ จันทร 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1379. เด็กชายธงชัย พงษ์เมธี 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1380. เด็กชายธนพล ยินดีสิงห์ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1381. เด็กชายธนากร มณีโชติ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1382. เด็กชายชนายุทธ เทศเทียน 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1383. เด็กชายนพพล ไตรสถาน 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1384. เด็กชายนิกร อ่ำพ่วง 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1385. เด็กชายบุญสิน กองสละ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1386. เด็กชายปฏิภาณ แป้นงาม 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1387. เด็กชายปณิธิ เกินสกุล 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1388. เด็กชายพงศธร หนูเงิน 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1389. เด็กชายพงศธร เฉลิม 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1390. เด็กชายพรมมินทร์ วิชัย 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1391. เด็กชายวิษณุ คงเชื้อ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1392. เด็กชายศราวุธ เอี่ยมสอาด 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1393. เด็กชายศุภรัตน์ ธะนะเดช 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1394. เด็กชายสืบศักดิ์ ผังคี 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1395. เด็กชายสุรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1396. เด็กชายสุรัตน์ มีสนธิ์ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1397. เด็กชายอภิเดช มีสนธิ์ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1398. เด็กชายสุธิพงษ์ ดวงแก้ว 12 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1399. เด็กหญิงกนกพร สิงห์โตขำ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1400. เด็กหญิงจตุพร สงเคราะห์ธรรม 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1401. เด็กหญิงเครือวัลย์ สีหมากสุก 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1402. เด็กหญิงชดาภรณ์ รังษิโย 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1403. เด็กหญิงณัชชา ธนะเนตร 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1404. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ โพธิ์แย้ม 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1405. เด็กหญิงทัตติยา นิ่มเชียง 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1406. เด็กหญิงธนัชชา โกษะ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1407. เด็กหญิงธิวาพร สามัน 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1408. เด็กหญิงนิตยา ทรัพย์ผล 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1409. เด็กหญิงเบญจวรรณ บรรจมาตย์ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1410. เด็กหญิงปริณดา ทรัพย์บริบูรณ์ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1411. เด็กหญิงปารวัณ ปักษี 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1412. เด็กหญิงพรศิริ แก้วงาม 12 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1413. เด็กหญิงแพรวพราว ชื่นอารมณ์ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1414. เด็กหญิงมาลัย จันทร์สว่าง 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1415. เด็กหญิงเมทณี ร่มโพธิ์ทอง 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1416. เด็กหญิงเมวิกา แจ้งโลก 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1417. เด็กหญิงรักษิตา แก้วแหวน 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1418. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แม้นวิลัย 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1419. เด็กหญิงรุ้งทิวา สมบุญตี๋ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1420. เด็กหญิงวันวิสาข์ ชวนโพธิ์ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1421. เด็กหญิงศศินิภา ยิ้มอำไพ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1422. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ผ่องใส 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1423. เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณปาลา 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1424. เด็กหญิงสุพัตตรา เกิดชาญ 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1425. เด็กหญิงสุวิมล พันธุ์ทอง 13 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1426. เด็กหญิงนันทวัน ชื่นอารมณ์ 12 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1427. เด็กหญิงอรอุมา แก้วแหวน 12 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 1428. นายทรงชัย วัชรวันทานนท์ 52 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1429. นายกาวี ศรีรัตน์ 42 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1430. ดาบตำรวจสนธญา ฐิติโสภณ 41 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1431. ดาบตำรวจสมจิตร คำวงศา 41 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1432. ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์ โคตะคาม 41 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1433. นายวิรัตน์ พันธ์ใหล 41 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1434. ดาบตำรวจสัญญา เฉื่อยฉ่ำ 39 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1435. นายอัศม์กร เจียมผักแว่น 39 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1436. นางสาวฉวีวรรณ คงศร 38 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1437. นางสาวอัมภะวรรณ์ โลหะทัต 37 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1438. สิบตำรวจเอกวิโรจน์ ขำมี 36 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1439. นายสมพงษ์ คงคาสี 35 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1440. นายวิริยะ เหลือล้น 34 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1441. นายกล้าหาญ เบิกบาน 34 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1442. นางสาวจำรูญลักษณ์ ฤทธิ์บัณฑิตย์ 33 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1443. MissThoeng Lian Shia Thoeng 29 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1444. นางสาวสิรินทร์รัตน์ ธรรมเที่ยง 29 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1445. นายพิสิทธิ์ พันปี 29 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1446. นางสาวปริศนา พ่วงแตง 26 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1447. นายฉัตรดาว ฉันทะ 25 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1448. นายวีระพงษ์ วิไลเลิศ 25 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1449. นายวีรศักดิ์ ใฝ่ผลดีเลิศ 20 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1450. นางสาวสุรีรัตน์ โสภณรัตน์ 20 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1451. นางสาวอินทร์อุดร จันภิรมย์ 18 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1452. นางสาวบุษบา ทับช้าง 18 มมร.วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1453. เด็กชายวิลาส ปราบพินาศ 12 โรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1454. เด็กชายเอกรัตน์ ศุภกรรม 11 โรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1455. เด็กชายอภิวัฒน์ เข็มเงิน 11 โรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1456. เด็กชายพัชรพล คำพงษ์ 11 โรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1457. เด็กชายณัฐพงษ์ ทองนพเก้า 11 โรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1458. เด็กชายจุรินทร์ พูลศิลป์ 11 โรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1459. เด็กชายกฤษฎา ใจเพชร 11 โรงเรียนคอตันคลอง ๒๗ วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1460. นางสาวณัฐธิดา ไวยประเสริฐ 17 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1461. นายสันติภาพ ทาแกง 17 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1462. นายธนะศิลป์ เพียนอก 17 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1463. นายกิติศักดิ์ ถมยา 17 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1464. นายวสันต์ ดุสุฎังค์ 16 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1465. นายนริศ นุ่มสุก 16 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1466. นางสาวอุทัยวรรณ ทวีศิลป์ 16 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1467. นางสาวสุพรรษา เย็นใจ 16 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1468. นางสาวแววตา โพธิพิพัฒน์ 16 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1469. นางสาวรพีพรรณ ปิยะนุช 16 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1470. นางสาวปาริชาต อินจันทร์ 16 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1471. นางสาวเบญจลักษณ์ เย็นใจ 16 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1472. นางสาวนันทนา แสนอา 16 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1473. นางสาวธัญกร จำคำ 16 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1474. นายอานนท์ กุลฉิม 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1475. นายสายชล สุพลัง 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1476. นายยุทธนา ภาคาพรต 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1477. นายโชคอนันต์ ดาคำ 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1478. นายชัชพนธ์ เวชสุนทร 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1479. นางสาวสุกัญญา บุญบรรลุ 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1480. นางสาวรจนา ดวงวรรณะ 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1481. นางสาวเพ็ญจินดา ภาคาพรต 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1482. นางสาวเบญจพร งามสมโภชน์ 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1483. นางสาวนิภาวัน คงเพียรธรรม 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1484. นางสาวณัฐธิดา สงครามศรี 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1485. นางสาวจิราพัชร ส้มแก้ว 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1486. นางสาวจันทิมา วงษ์สอน 15 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1487. นางสาวขวัญเรือน ปองเสงี่ยม 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1488. เด็กชายจีระวัฒน์ อิ่มสบาย 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1489. เด็กชายณัฐพงษ์ นัดดาพรหม 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1490. เด็กชายธีรุตม์ โชติจรูญปัญญา 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1491. เด็กชายสมชาย สุดสวาท 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1492. เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วสม 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1493. เด็กหญิงกมลชนก งุบุตร 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1494. เด็กหญิงจริญญา บุญนาค 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1495. เด็กหญิงจิดาภา พลสาย 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1496. เด็กหญิงธนัฐชญา ไพรพันธ์ 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1497. เด็กหญิงนลินทิพย์ เทพบรรเทิง 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1498. เด็กหญิงเนตรนภา องค์รักษ์ 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1499. เด็กหญิงบุญทริกา เรืองศิริ 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1500. เด็กหญิงปิยพร ผูกกระแส 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1501. เด็กหญิงผกามาศ แจ่มพลาย 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1502. เด็กหญิงมัลลิกา จันทุมา 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1503. เด็กหญิงโสรยา ตั้งใจ 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1504. เด็กหญิงอารียา งามจิตร์ 14 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1505. เด็กชายสิทธิพล ผูกเหมาะ 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1506. เด็กชายเหมันต์ อินคำ 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1507. เด็กชายอภิชัย ยงเพชร 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1508. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลามสินธุ์ 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1509. เด็กหญิงชบาวรรณ ศรีสวัสดิ์ 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1510. เด็กหญิงนงลักษณ์ จิตณรงค์ 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1511. เด็กหญิงนันทิพร พึ่งนิล 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1512. เด็กหญิงปาริฉัตร วัดวงษ์ 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1513. เด็กหญิงมัณฑนา วิหคทอง 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1514. เด็กหญิงเมย์ เมฆฉาย 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1515. เด็กหญิงวรรณนิสา รื่นแสง 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1516. เด็กหญิงสุจิตรา นวลจันทร์ 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1517. เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วภักดี 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1518. เด็กหญิงสุวนันท์ ธะนะสาร 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1519. เด็กหญิงอรอุมา ลาดบาศรี 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1520. เด็กหญฺงสุนทรี เรืองเกษา 13 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1521. เด็กหญฺงศิมิรัญ บุญสม 12 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1522. เด็กชายณัชพล นาโพธิ์ตอง 12 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา 1523. เด็กชายนฤดล บุญเรือง 12 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) วัดชูจิตธรรมาราม วังน้อย
สระบุรี ส่งเข้าสอบ ๖๘ คน ขาดสอบ ๑๖ คน คงสอบ ๕๒ คน สอบได้ ๑๕ คน สอบตก ๓๗ คน
สระบุรี 1. เด็กหญิงปรารถนา แปลงแก้ว 12 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 2. เด็กหญิงปิยนุช บุตรสีชา 12 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 3. เด็กหญิงไพลิน มีทอง 12 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 4. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทิพย์ศรี 11 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 5. เด็กชายประกาศิต ปริโชติ 11 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 6. เด็กหญิงสุมลฑา สิทธิสังวาลย์ 11 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 7. เด็กหญิงสินีนาถ บุญเสนอ 11 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 8. เด็กชายพงศธร โพธิดา 10 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 9. เด็กหญิงสกุลณา ศรีเนตร 10 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 10. เด็กหญิงลลนา รุ่งเรือง 10 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 11. เด็กชายพรพิพัฒน์ คำหวาน 9 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 12. เด็กชายนันทวัฒน์ พึ่งนวน 9 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 13. เด็กหญิงพรณธรา จันทัน 9 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 14. เด็กหญิงกุลณัฐ สุริยะพงษ์ 9 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี 15. เด็กชายวีรยุทธ บัวใหญ่ 8 โรงเรียนบ้านเขารวก ศรัทธาประชากร เฉลิมพระเกียรติ
ลพบุรี ส่งเข้าสอบ ๑,๖๒๑ คน ขาดสอบ ๒๗๒ คน คงสอบ ๑,๓๔๙ คน สอบได้ ๖๘๑ คน สอบตก ๖๖๘ คน
ลพบุรี 1. เด็กหญิงนริศรา ชมภูพวง 10 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 2. เด็กชายจักกฤษณ์ เพ็งรัตน์ 12 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 3. เด็กหญิงวรรณิกา แสนขวา 12 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 4. เด็กหญิงศจี ผาศิริ 11 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 5. เด็กชายวายุ มีประดับชัย 12 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 6. เด็กชายวิษณุ มีประดับชัย 12 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 7. เด็กชายณัฐพล ศรีจันทร์ 12 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 8. เด็กชายศุภกร ขวานหมื่น 12 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 9. เด็กชายพงศธร พลอยสีขำ 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 10. เด็กชายสถิติ อุทรักษ์ 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 11. เด็กชายพงศธร แสงสมลาด 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 12. เด็กหญิงอารดา สุขแป้น 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 13. เด็กหญิงอภิชญา ผ่องพุฒิ 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 14. เด็กหญิงสุภารัตน์ เณรแตง 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 15. เด็กหญิงอภิญญา เกตุแก้ว 12 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 16. เด็กหญิงคติยา เคนแผง 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 17. เด็กชายตะวัน บัวขม 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 18. เด็กหญิงธัญภา เจียมแพ 12 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 19. เด็กชายอานันทชาติ ล่องทอง 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 20. เด็กชายธีรวุฒิ บุญดา 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 21. เด็กชายณัฐพงศ์ อภิวันท์ 12 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 22. เด็กหญิงศศิธร สุวรรณ 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 23. เด็กหญิงชลฐิชา ชูเมือง 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 24. เด็กหญิงสุภาพร รัศมี 12 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 25. เด็กชายสหัสวรรษ ทับทรวง 12 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 26. เด็กหญิงสุดารัตน์ วิจารณ์พล 12 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 27. เด็กชายพลวัตร อำนวยผล 12 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 28. เด็กหญิงภัทราภรณ์ นพสูรย์ 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 29. เด็กหญิงตรีเนตร ชมถนอม 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 30. เด็กหญิงสุพิชชา หนองห้าง 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 31. เด็กหญิงนัทธมน คุ้มครอง 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 32. เด็กหญิงเพียงหฤทัย คงทน 11 โรงเรียน ทบอ.สองเหล่าสร้าง สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 33. นางสาวปานณาถ จันทร์สุเทพ 55 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 34. นางสาวมลิวัลย์ บุญญากร 16 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 35. นางสาวชฎาภา คำมี 16 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 36. นางสาวคงษร เจริญภูวดล 16 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 37. นางสาวเพื่อนขวัญ ประโยตัง 15 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 38. เด็กหญิงนิสดาร์ เปลี่ยนทอง 13 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 39. เด็กหญิงนริศรา หอมสุข 13 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 40. เด็กชายสันติชัย มารวย 13 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 41. เด็กหญิงพลอยไพลิน ช่วงกรุด 13 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 42. เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีชมภู 12 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 43. เด็กหญิงนุชจรี พยานใจ 12 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 44. เด็กหญิงปลายฟ้า อ่างงาม 12 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 45. เด็กหญิงวาสนา โพธิ์ชัย 12 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 46. เด็กหญิงปนัดดา ภาคกิจ 12 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 47. เด็กหญิงวิกานดา ดาระดาษ 12 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 48. เด็กชายวีรกร สักบุ 12 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 49. เด็กหญิงกชกร กองศรี 12 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 50. เด็กหญิงเนตรนภา กรรณลา 12 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 51. เด็กหญิงขนิษฐา เริ่มภักดิ์ 12 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 52. เด็กชายกิตติศักดิ์ มงคลชัย 11 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 53. เด็กชายจิรายุ นาคนาคา 11 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 54. เด็กชายอดิเทพ อินทชัย 11 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 55. เด็กหญิงวิภวานี พัดมุกข์ 11 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 56. เด็กชายศิษฎิ ตริตรอง 11 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 57. เด็กหญิงฐานิตา ปิ่นเพ็ชร์ 11 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 58. เด็กชายถิรวัฒน์ ยืนนาน 11 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 59. เด็กหญิงเกศินี แสนสุข 11 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 60. เด็กหญิงรัชนีกร สร้อยดี 10 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 61. เด็กหญิงดวงดาว มีสำรอง 14 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 62. เด็กชายเจษฎา อ้วนศรี 14 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 63. เด็กหญิงอทิตยา เพ็ชรอิ่ม 13 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 64. เด็กหญิงสุภัทร ชุ่มผล 13 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 65. เด็กชายเก่งกล้า เทียนทอง 13 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 66. เด็กชายวันเฉลิม ครองคารวะ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 67. เด็กชายศรัณย์ บำรุงวุฒิ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 68. เด็กชายณัฐวุธ ผาไขย์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 69. เด็กชายเอกลักษณ์ แสนล้อม 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 70. เด็กหญิงวิภาพร ทองอินทร์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 71. เด็กชายนิรุต อารีย์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 72. เด็กชายนเรศ อารีย์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 73. เด็กชายอนุวัฒน์ รอดอินทร์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 74. เด็กชายณัฐวุฒิ ธิจันดา 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 75. เด็กหญิงนัทชา จันทรพงษ์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 76. เด็กหญิงอัญชลี ศรีพืชผล 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 77. เด็กหญิงนุศรา ไชยโคตร 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 78. เด็กหญิงอารียา ชมทองหลาง 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 79. เด็กหญิงคนึงนิจ ใบเอี่ยม 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 80. เด็กหญิงนันธิดา วิเชียรสาร 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 81. เด็กชายชัยพร จันตะเภา 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 82. เด็กชายเรืองฤทธิ์ ทองสถิตย์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 83. เด็กชายสหรัฐ การถาง 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 84. เด็กชายกฤษณชัย ศิริปิ่น 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 85. เด็กชายศราวุฒิ ทิสนเท่ห์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 86. เด็กชายวุฒิชัย ไกรแก้ว 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 87. เด็กหญิงปวีณา อ่อนจิตร์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 88. เด็กหญิงสุรสา นครสุข 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 89. เด็กหญิงชลธิชา จีระ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 90. เด็กหญิงวาสนา พิมสารี 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 91. เด็กหญิงนันทนา สายธนู 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 92. เด็กหญิงกัยารัตน์ เพ็งเลื่อน 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 93. เด็กหญิงวิชญาพร ศรีสังข์งาม 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 94. เด็กหญิงปวันรัตน์ ปานพิมพ์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 95. เด็กหญิงเพชรไพลิน ธิจันดา 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 96. เด้กหญิงชุติมา ไชยคช 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 97. เด็กหญิงสุภาวิณี ปัจฉิม 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 98. เด็กหญิงสุนิษา ทาทอง 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 99. เด็กหญิงณัฐวิภา เชื้อนาค 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 100. เด็กหญิงกรรธิชา ปรีชาจารย์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 101. เด็กชายอภิเชษฐ์ เกิดสุวรรณ์ 12 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 102. เด็กชายอนุวัฒน์ ดีอินทร์ 11 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 103. เด็กชายชลสิทธิ์ คงเดชา 11 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 104. เด็กชายนราธิป ร้ายกุล 11 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 105. นายสถาพร ขันสำลี 15 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 106. เด็กชายอนุชิต อุ่นทอง 14 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 107. เด็กชายอนุวัฒน์ สันทัด 14 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 108. เด็กหญิงทินภัทร เส็งเล็ก 14 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 109. เด็กหญิงวิภาวี สุขสม 14 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 110. เด็กชายอัครพล แจ้งคล้าย 14 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 111. เด็กหญิงดลนภา ใจเจริญ 14 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 112. เด็กหญิงอัมรินทร์ อ่ำกลิ่น 14 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 113. เด็กหญิงจิระวรรณ กลิ่นธูป 14 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 114. เด็กหญิงลิลลนี ผิวผ่อง 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 115. เด็กหญิงวรดา ผิวผ่อง 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 116. เด็กหญิงวิภาพรรณ มะยมทอง 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 117. เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เฉลิมศิลป์ 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 118. เด็กหญิงสิรินทรา บุตรดี 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) กลาง เมือง
ลพบุรี 119. เด็กหญิงสิราวรรณ บุตรดี 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 120. เด็กชายวันตชาติ พูลทรัพย์ 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 121. เด็กหญิงนุชรวี วิภาค 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 122. เด็กชายอำพล พวงภู่ 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 123. เด็กชายทักษ์ดนัย สายมาตร์ 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 124. เด็กชายอภิชาต หอทับทิม 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) สิริจันทรนิมิตร เมือง
ลพบุรี 125. เด็กชายยุทธพงษ์ ทับแป้น 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 126. เด็กชายอรรณนพ ทองเอม 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 127. เด็กชายชลสิทธิ์ อาจหาญ 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 128. เด็กชายเจตนิพัทธ์ อุ่นทอง 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 129. เด็กหญิงลลิตรภัทร พันธ์สีดา 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 130. เด็กหญิงวารินทร์ เส็งเล็ก 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 131. เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทะวัน 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 132. เด็กชายเกียรติพัฒน์ นิเลิศรัมย์ 12 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 133. เด็กชายวีรภัทร พุ่มช่วง 11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 134. เด็กชายศุภชัย ปิ่นวงศ์ 11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 135. เด็กชายธวัฒชัย เฉลิมทรัพย์ 11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 136. เด็กหญิงสายฝน ขันท่าจีน 11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 137. เด็กหญิงอรุศรา หอทับทิม 11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 138. เด็กหญิงฝนทิพย์ อุทธา 11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 139. เด็กหญิงชลดา คล้ายมุข 11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 140. เด็กชายกฤษดา หอทับทิม 11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 141. เด็กหญิงนัฐชา บัวบาน 11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 142. เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีผ่อง 11 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 143. เด็กหญิงเกศรินทร์ อารีวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 144. เด็กหญิงพัญณิกา อุ่นสมัย 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 145. เด็กหญิงวรณัน วัฒนธรรม 13 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู๒๕๐๐) นิคมสามัคคีชัย เมือง
ลพบุรี 146. แม่ชียุภา ชาครเนติ 55 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 147. นางดวงพร มั่นคง 55 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 148. เด็กชายนาวิน เพ็งประพัฒน์ 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 149. นางสาวปิยพร เมยคุณ 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 150. นางสาวปิยนัท เมยคุณ 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 151. นางสาวพัชรินทร์ บุญรอด 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 152. นางสาวมลฤดี บุญปลูก 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 153. นางสาวศศิธร นาคาพงษ์ 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 154. นายชำนิ ลายกุล 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 155. นางสาวพัชรินทร์ มโนนิติธรรม 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 156. นายอรรถกร อ่อนนิ่มนิตย์ 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 157. นายทศพร บุตรแสน 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 158. เด็กหญิงระวิวรรณ แก้วมาลา 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 159. เด็กชายชัชวาลย์ ลุยทอง 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 160. เด็กชายชานน ฉัตรบุษผา 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 161. เด็กชายศรชัย ใจแสน 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 162. เด็กชายสุรัตน์ จอมอ๊อส 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 163. เด็กหญิงสลิลทิพย์ บัวโรยวิถี 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 164. เด็กชายณัฐวัตร คนล้ำ 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 165. เด็กชายยุทธนา ชั่งใจ 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 166. เด็กชายนิกานนท์ บัวสีทอง 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 167. เด็กชายวุฒิชัย พานทอง 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 168. เด็กหญิงจุฑามาศ มะหม่อม 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 169. เด็กชายนาวิน ทองเทพ 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 170. เด็กชายพันชัย เพชรงาม 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 171. เด็กชายสิทธิชัย บุทโรจน์ 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 172. เด็กหญิงกุลสตรี จันติพันธุ์ 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 173. เด็กหญิงวรรณภา จิตรหาญ 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 174. เด็กหญิงอัจฉรา ติวทอง 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 175. เด็กชายขวัญชัย ศรอรุณ 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 176. เด็กชายอธิราช อุลิต 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 177. เด็กหญิงลัดดาพร ท้องน้อยยิ่ง 14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 178. เด็กชายธันวา แสงทอง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 179. เด็กชายสิทธิโชค สุขสลุง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 180. เด็กหญิงกมลชนก ม่วงจันทร์ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 181. เด็กหญิงจินนภา เคนพันข้อ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 182. เด็กหญิงชลธิชา เพ็งประพัฒน์ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 183. เด็กหญิงณัฐธิดา สอาด 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 184. เด็กหญิงดาว สันติภา 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 185. เด็กหญิงตะวัน ขุนทอง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 186. เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงษ์สลุง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 187. เด็กหญิงยศระวี กุลศักดิ์ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 188. เด็กหญิงรัชนีกร บัวทอง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 189. เด็กชายนพรัตน์ จำปาดิบ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 190. เด็กหญิงจารุภรณ์ พัดเขียว 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 191. เด็กหญิงทิพยเนตร ไชยเชษฐ์ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 192. เด็กหญิงนิลาวรรณ วงษ์พูล 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 193. เด็กหญิงวรรณวิสา ขันคง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 194. เด็กหญิงวันวิสา ทองสุพรรณ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 195. เด็กหญิงนิตยา ผาชา 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 196. เด็กชายบุญญฤทธิ์ ทองเสาร์ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 197. เด็กชายลีนวัตร สุขเสาร์ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 198. เด็กหญิงชุตินันท์ แสงนวล 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 199. เด็กหญิงสมสุข มี่ใจเจือ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 200. เด็กชายชนุดม จันทร์สีขาว 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 201. เด็กชายทรงสิทธิ์ สุริยะ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 202. เด็กชายนิธิกรณ์ ทันประโยชน์ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 203. เด็กชายพิพัฒน์ พาภักดี 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 204. เด็กหญิงสโรชา บัวหิรัญ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 205. เด็กหญิงสุนีย์ เบาบาง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 206. เด็กหญิงอติพร ริมธาร 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 207. เด็กชายกรวิชณ์ อินสระ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 208. เด็กชายชลทิศ ฟักทองพรรณ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 209. เด็กชายฉัตรชัย ใจแสน 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 210. เด็กชายศราวุช ไกรรอด 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 211. เด็กชายสุวพล เจือทอง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 212. เด็กหญิงสโรชา โสภา 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 213. เด็กหญิงสาหร่าย พิมพา 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 214. เด็กหญิงสุริวิพา โอกระโทก 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 215. เด็กชายภัทรพงษ์ มีชาญเชาว์ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 216. เด็กชายศราวุธ เจริญสุข 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 217. เด็กหญิงณัฐณิชา สยะนานนท์ 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 218. เด็กหญิงนารีรัตน์ ไกรสิงห์สม 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 219. เด็กหญิงอภัสรา ลีไธสง 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 220. เด็กชายคมสันต์ สอนสี 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 221. เด็กชายไชยวัฒน์ ชินทรักษา 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 222. เด็กหญิงรัฐวดี เคนโสม 13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 223. เด็กชายรุจิกร ทำนุราศรี 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 224. เด็กหญิงชลดา คอยขุนทด 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 225. เด็กหญิงปทุมวัน เสริฐธิกุล 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 226. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา บุญประสงค์ 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 227. เด็กหญิงพิมพ์ลภัช สะมะโน 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 228. เด็กหญิงศิรินทิพย์ วงค์เวียน 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 229. เด็กหญิงสตรีนันท์ จันทะวงษ์ 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 230. เด็กหญิงสุนิษา ด้วงเพ็งรักษ์ 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 231. เด็กหญิงอรอนงค์ ระวังกลาง 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 232. เด็กชายธนันธร เชื้อทองคำ 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 233. เด็กหญิงเกษรินทร์ วรรณะ 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 234. เด็กหญิงน้ำทิพย์ พิมพ์ดา 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 235. เด็กหญิงปรียาภรณ์ กี่สง่า 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 236. เด็กหญิงวรวรรณ นาคบุญ 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 237. เด็กหญิงอังคณา ไกรรอด 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 238. เด็กหญิงสุนภา ผลนัย 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 239. เด็กหญิงอณิสรา เปาลำ 12 โรงเรียนโคกตูมวิทยา พีระภูมาราม เมือง
ลพบุรี 240. นายรัตน์ชานนท์ เชื่อพิพัฒน์ 15 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 241. เด็กหญิงอนุศรา แก้วทรวง 14 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 242. เด็กชายเฉลิมชัย สายแสวง 14 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 243. เด็กชายศรายุธ ประกอบผล 14 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 244. เด็กชายศุภฤกษ รักงาม 13 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 245. เด็กชายณัฐวัตร กลิ่นจัตุรัส 13 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 246. เด็กหญิงน้ำผึ้ง แสนรับศิล 13 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 247. เด็กหญิงอมิตา แก่นเกลี้ยง 13 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 248. เด็กหญิงโศธิดา ทำหนองพอก 13 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 249. เด็กชายอรรถกร ลารันต์ 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 250. เด็กชายสมปอง หวังผล 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 251. เด็กชายวีรพัฒน์ เฉยโพธิ์ 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 252. เด็กชายสุริยา ภูพนาแสง 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 253. เด็กชายอรงกรณ์ ฉ่ำวารี 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 254. เด็กชายจารุเดช กฤตกัมปนาท 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 255. เด็กหญิงจิราภรณ์ อาจดีรัง 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 256. เด็กหญิงเอิร์น เลื่อนยศ 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 257. เด็กหญิงอารียา บัวทอง 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 258. เด็กหญิงกัณนิกา รักงาม 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 259. เด็กหญิงกัญญา สุขทวี 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 260. เด็กหญิงภาวิณี เฮ็งประดิษฐ์ 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 261. เด็กหญิงเนตรตยา ยอดภักดี 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 262. เด็กหญิงอัจฉรานันท์ ใสสุข 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 263. เด็กหญิงเจนจิราพร ชื่นเอี่ยม 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 264. เด็กหญิงโสริยา ป้องคำสิงห์ 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 265. เด็กหญิงนภัสกร เชาวลิต 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 266. เด็กหญิงวาสนา สุขญาณกิจ 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 267. เด็กหญิงน้ำฝน แสนรับศิล 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 268. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ฟื้นผูก 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 269. เด็กชายศราวุธ สมบุตร 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 270. เด็กชายฉัตรชัย กาดรัมย์ 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 271. เด็กชายกฤษณะ มีธรรม 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 272. เด็กชายปริญญา กองมนต์ 12 โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 273. เด็กชายสุริยะ สอาด 12 โรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 274. เด็กหญิงกรรณิการ์ อินทอง 11 โรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 275. เด็กหญิงวิภาพร คำศรี 11 โรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 276. เด็กหญิงชมพูนุช กำบังภัย 10 โรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 277. เด็กหญิงสาธิณี นิ่มนวล 10 โรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 278. เด็กหญิงศุภนิดา สุระเสียง 10 โรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 279. เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์พลับ 10 โรงเรียนซอย ๗ สาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 280. เด็กชายนคเรศ เพ็ชรไทย 12 โรงเรียนซอยพิเศษสาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 281. เด็กชายกฤษดา อยู่โต 11 โรงเรียนซอยพิเศษสาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 282. เด็กหญิงธวัชชนันท์ ดีเอม 11 โรงเรียนซอยพิเศษสาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 283. เด็กหญิงกัลยา กาฬภักดี 10 โรงเรียนซอยพิเศษสาย ๔ ซ้าย สามัคคีพัฒนาราม เมือง
ลพบุรี 284. เด็กชายธนาวุฒิ เดือนฉาย 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 285. เด็กชายคชา ผลภาค 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 286. เด็กชายเตชภณ กลิ่นชาวนา 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 287. เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิลัยรัตน์ 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 288. เด็กหญิงลดาวัลย์ ทับแคลน 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 289. เด็กหญิงอัจฉรา เที่ยงบุตร์ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 290. เด็กหญิงรัตนา มอญดี 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 291. เด็กชายณรงค์เดช ฟักหวาน 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 292. เด็กชายธนิสร เกิดสลุง 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 293. เด็กชายสุรศักดิ์ แพ่งพันธ์ 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 294. เด็กชายยอดทิพย์ ฦาหาญ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 295. เด็กหญิงสหฤทัย อินทร์เจริญ 12 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 296. เด็กชายวราวุธิ ศรีแก้ว 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 297. เด็กชายกฤษณะลักษณ์ จันทร์ศรี 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 298. เด็กหญิงโสภิดา ด้วงพรม 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 299. เด็กหญิงกาญจนา แสงสี 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 300. เด็กหญิงวิภาวี เกตุเผือก 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 301. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า เผ่านุช 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 302. เด็กชายเมธา เกษประทุม 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 303. เด็กชายจตุพร พลายงาม 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 304. เด็กหญิงสโรชา น้อยอิ่มใจ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 305. เด็กชายธีรภัท ป้อมนิล 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 306. เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญสุข 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 307. เด็กหญิงอารียา โพธิ์ทอง 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 308. เด็กชายอิทธิพร ทองตะนุนาม 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 309. เด็กชายชัชพงศ์ ออกใบ 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 310. เด็กหญิงชลลชา เผ้าอาจ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 311. เด็กหญิงสุกัญญา อิ่มพร้อม 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 312. เด็กหญิงมณธิญา บำเพ็ญบุญ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 313. เด็กชายจิรายุ ทองเกษม 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 314. เด็กชายธีรภัทร คงฤทธิ์ 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 315. เด็กหญิงณัฐพร ลือพงษ์ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 316. เด็กชายกิติพันธ์ โพธิ์อร่าม 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 317. เด็กชายสิทธิกร อ่ำสอาด 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 318. เด็กชายอนุภัฒน์ เพ็ชรพราว 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 319. เด็กหญิงจรัสศรี ซื่อสัตย์ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 320. เด็กหญิงสุกัญญา พานิช 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 321. เด็กหญิงปิยวรรณ กันคำ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 322. เด็กหญิงปิยะมาศ วงษ์ครุฑ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 323. เด็กหญิงนฤมล เลี้ยงชีพชอบ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 324. เด็กหญิงจิรพรรณ ทองชื่น 12 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 325. เด็กชายธีรศักดิ์ หรุ่มคำ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 326. เด็กชายพีรพัฒน์ พานิช 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 327. เด็กชายประวิทย์ กุจพันธ์ 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 328. เด็กชายศิริศักดิ์ ย่องกระโทก 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 329. เด็กชายวิชิตชัย ทองกร 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 330. เด็กหญิงจุฑามณี บุญเกตุ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 331. เด็กชายเกียรติภูมิ ผงทอง 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 332. เด็กหญิงธิราพร โฮมภิรมย์ 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 333. เด็กหญิงพุธตราภรณ์ พูลเปี่ยม 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 334. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักเดช 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 335. เด็กหญิงปิยฉัตร คงเดช 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 336. เด็กหญิงปวิตรา มุธุขรรค์ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 337. เด็กหญิงธีรนันท์ บุญอยู่ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 338. เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งศรี 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 339. เด็กชายณัฐพงษ์ นพนิยม 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 340. เด็กชายกิตติพงษ์ ศิริวัฒน์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 341. เด็กหญิงญาดา ออกช่อ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 342. เด็กหญิงคุณาพร ชิงดวง 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 343. เด็กชายสุริยศักดิ์ เทวา 10 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 344. เด็กชายบุญฤทธิ์ เกษศิลป์ 12 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 345. เด็กหญิงณัชนิชา ฝีปากเพราะ 11 โรงเรียนเทศบาล ๑ ระบบสาธิตฯ มณีชลขัณฑ์ เมือง
ลพบุรี 346. นายชัยรัตน์ ฉัตรแก้ว 54 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 347. เด็กหญิงสุพรรษา พันอ้ม 13 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 348. เด็กชายจิรพัฒน์ แสงเดือน 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 349. เด็กชายจิรพันธ์ แสงเดือน 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 350. เด็กชายธนวัฒน์ ปานทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 351. เด็กหญิงฮารุมิ มิ่งมิตรมี 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 352. เด็กชายชวลิต คำก้อน 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 353. เด็กชายชัยวัฒน์ ม่วงทิพย์ 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 354. เด็กชายธีรภัทร น้ำใจดี 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 355. เด็กชายศรเทพ โหติ 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 356. เด็กชายจิตติพัฒน์ ปั้นจาค 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 357. เด็กชายอดิเทพ ไชยเชษฐ์ 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 358. เด็กหญิงวิลาวัณย์ ยานสุวรรณ์ 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 359. เด็กหญิงจุฑามาศ โนนดี 11 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 360. เด็กชายวรพจน์ สุขวิเศษ 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 361. เด็กชายคิมหันต์ ทวีสิน 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 362. เด็กชายชัยชนะ กิ่งนอก 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 363. เด็กชายไพโรจน์ เฉลิมวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 364. เด็กชายวัฒณา ประชิดกลาง 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 365. เด็กหญิงวรัญญา ลาโม้ 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 366. เด็กหญิงดวงพร วิมุต 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 367. เด็กหญิงเพชรลัดดา จ้อยชู 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 368. เด็กหญิงบวรรรัตน์ เกิดชุ่ม 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 369. เด็กหญิงโชติกา สุวรรณพรม 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 370. เด็กหญิงปิยะณัฐ ทองคำ 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 371. เด็กชายฐิติพงษ์ สืบสุข 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 372. เด็กชายไหมทอง แก้วฆ้องวงษ์ 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 373. เด็กชายธันวา แตงโสภา 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 374. เด็กหญิงโศภิษฐา หอยทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 375. เด็กหญิงอนัตตญา ยังเจริญ 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 376. เด็กหญิงสุวรรณา ขาวสะอาด 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 377. เด็กหญิงสุวรรณี ขาวสะอาด 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 378. เด็กหญิงกมลวรรณ ประสานดี 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 379. เด็กชายธีรภัทร อัดสูงเนิน 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 380. เด็กชายกฤษนุพงษ์ ยานุพรม 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 381. เด็กหญิงจินต์จุฑา อะถาพัด 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 382. เด็กชายธีรยุทธ บุญมี 10 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 383. เด็กชายอนุศาสตร์ วังล้อม 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 384. เด็กชายสมบัติ สุกใส 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 385. เด็กหญิงวรรณภา ศรีจำปา 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 386. เด็กหญิงดวงฤทัย บุตร์ทา 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 387. เด็กหญิงกฤษณา สมภาค 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 388. เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสงบดี 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 389. เด็กหญิงนิภาลักษณ์ พรมรักษา 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 390. เด็กชายพีระวัฒน์ สุมานิตน์ 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 391. เด็กชายณัฐนันท์ ไกรวิชิต 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 392. เด็กชายภัทรพงษ์ นรินทรางกูร 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 393. เด็กหญิงธนาทิพย์ ยิ่งพิพัฒน์ 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 394. เด็กหญิงฤทัย จันมี 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 395. เด็กหญิงศศิธร ไพรบึง 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 396. เด็กหญิงกรกวี คำชำนาญ 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 397. เด็กชายสุธิชัย แสนแก้ว 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 398. เด็กชายโตมร คงนิ่ม 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 399. เด็กชายชัยณรงค์ กระจ่างฤกษ์ 9 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 400. เด็กชายธัชชัย หัสดี 8 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 401. เด็กชายพยัพ หอยทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 402. เด็กหญิงพาณิชน์ นาทา 8 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 403. เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์พวง 8 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 404. เด็กหญิงมนัสนันท์ ดิลกลาภ 8 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 405. เด็กชายพรเทพ รอดภัย 8 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 406. เด็กหญิงไพลิน รักษากิ่ง 8 โรงเรียนบ้านโคกตูม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 407. เด็กชายเสาร์มัน ศุกร์ 13 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 408. เด็กหญิงชนกานต์ สนเปรม 12 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 409. เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุดใจ 12 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 410. เด็กชายคุณาพจน์ ผาผง 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 411. เด็กชายธนวัฒน์ สิงโต 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 412. เด็กชายวัชรินทร์ เชียงศรี 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 413. เด็กชายภักพล พรมมา 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 414. เด็กชายณัฐพล มีพ่วง 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 415. เด็กชายสรายุธ แสงสว่าง 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 416. เด็กชายณัฐพล ภู่ขาว 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 417. เด็กชายพงษ์เพชร ภานุทัต 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 418. เด็กชายศุภกิจ รู้อยู่ 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 419. เด็กหญิงจินดามณี ฉุนหอม 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 420. เด็กหญิงณัฐฐาพร สุขกลัด 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 421. เด็กหญิงทรัพย์สิดี มีพ่วง 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 422. เด็กหญิงชลิตา ภูมิผักแว่น 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 423. เด็กหญิงทัศนีย์ แซ่ตั้ง 11 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 424. เด็กชายศุภณัฐ ไพเรืองโสม 10 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 425. เด็กหญิงบุษราคัม นนดี 10 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 426. เด็กหญิงกนกวรรณ เอี่ยมเจริญ 10 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 427. เด็กหญิงวราภรณ์ อธิชาติ 10 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 428. เด็กหญิงปนิตา ทุวะนุช 10 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 429. เด็กหญิงภูริตา ศรนารายณ์ 10 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 430. เด็กชายพีระพัฒน์ แสงเดือน 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 431. เด็กชายอำนาจ วงษ์รุ่ง 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 432. เด็กชายชลสิทธิ์ แจ้งมรคา 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 433. เด็กหญิงนลินนิภา เลิศจิตร 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 434. เด็กหญิงมณฑิรา คำเทศ 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 435. เด็กหญิงมุนิล บุญส่งศรี 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 436. เด็กหญิงวิภาวรรณ สนเปรม 9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม คีรีธรรมาราม เมือง
ลพบุรี 437. นางสาวรัตนภา สายเสน 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 438. นางสาวนพมาศ ยิ้มไพบูลย์ 15 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 439. เด็กชายพัฒนพงษ์ แสงพันธุ์ดี 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 440. เด็กชายนิเวศน์ เขียวน้อย 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 441. เด็กชายนวพรรณ กองแก้ว 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 442. เด็กหญิงกัญญาวีร์ เที่ยงบุตร 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 443. เด็กหญิงรุจิราภรณ์ ดีงาม 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 444. เด็กหญิงดวงดาว ถิ่นที่ 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 445. เด็กหญิงเกศกนก กิ่งลังสาด 13 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 446. เด็กชายอารักษ์ นาคครุฑ์ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 447. เด็กชายธรรมรัตน์ เสนาเงิน 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 448. เด็กชายอำนาจ แสงทอง 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 449. เด็กชายธีรเดช ยอดปัญญานันท์ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 450. เด็กชายชัยวัฒน์ บุญวงษ์ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 451. เด็กชายสุธินันท์ ชารีโชติ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 452. เด็กชายชวกร จิตเอี่ยม 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 453. เด็กชายอดิศักดิ์ ชื่นบานเย็น 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 454. เด็กชายอดิศร ถาวร 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 455. เด็กหญิงสุกัญญา เต่าทอง 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 456. เด็กหญิงหทัยภัทร บังเกิดผล 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 457. เด็กหญิงพาขวัญ หิรัญพงษ์ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 458. เด็กหญิงณัฐวรรณ สุดงาม 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 459. เด็กหญิงกรรวี ท้วมดี 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 460. เด็กหญิงพัชราภา สาทเกิด 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 461. เด็กหญิงศิริพร แก้วไทย 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 462. เด็กหญิงเนตรนภา ควบคุม 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 463. เด็กชายสิทธิชัย อ่วมวิไลย 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 464. เด็กหญิงกานติ์ชนิต ตรีมงคล 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 465. เด็กชายธราดล โพธิ์ทอง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 466. เด็กชายอนุชา พันธเสมา 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 467. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สีมาตย์ 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 468. เด็กหญิงพัชรี หิรัญพงษ์ 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 469. เด็กหญิงเขมจิรา เจือทอง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 470. เด็กหญิงจุฑามาศ ลือพงษ์ 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 471. เด็กหญิงอาทิตา เลี้ยงชีพชอบ 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 472. เด็กหญิงสาวิตรี ศรีเกษม 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 473. เด็กชายขวัญเมือง รวยเจริญ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 474. เด็กชายณัฐวุฒิ รักรัตน์ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 475. เด็กชายสุรชัย ขันจอก 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 476. เด็กหญิงจิราภา มณีอินทร์ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต โพธิ์ระหัต เมือง
ลพบุรี 477. เด็กหญิงศรารีย์ เพ็งรอด 11 โรงเรียนวัดอัมพวัน อัมพวัน เมือง
ลพบุรี 478. เด็กหญิงวราภรณ์ ปุนริบูรณ์ 11 โรงเรียนวัดอัมพวัน อัมพวัน เมือง
ลพบุรี 479. เด็กหญิงพลอยงาม พรหมมา 11 โรงเรียนวัดอัมพวัน อัมพวัน เมือง
ลพบุรี 480. เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สุภรณ์ 11 โรงเรียนวัดอัมพวัน อัมพวัน เมือง
ลพบุรี 481. เด็กหญิงประภาวรินทร์ กฤติธรรมวงศ์ 11 โรงเรียนวัดอัมพวัน อัมพวัน เมือง
ลพบุรี 482. นางสาววราภรณ์ ทองหล่อ 17 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 483. นายสุรจิตต์ ขลิบทอง 16 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 484. นายธีรพร ชิดชอบ 16 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 485. นางสาวเสาวลักษณ์ ตรัสงาม 16 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 486. นางสาวธันญาพร ช่างประดิษฐ์ 16 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 487. นายอำนาจ แม้นญาติ 16 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 488. นางสาวเจจิรา โอสันเทียะ 16 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 489. นายสิทธิศักดิ์ ยอดสุข 15 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 490. เด็กหญิงจุไรรัตน์ สำเริง 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 491. เด็กชายธาราดล โสดา 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 492. เด็กชายธีระพงศ์ สุขกำเนิด 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 493. เด็กชายวรยศ ทัสสะ 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 494. เด็กหญิงเบญจวรรณ สุขจิตต์ 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 495. เด็กชายธนวัฒน์ เทียนสอาด 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 496. เด็กหญิงจารุภา กลิ่นหอม 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 497. เด็กชายศักดิ์ชัย แสงสุวรรณ 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 498. เด็กหญิงปนัดดา อินสกุล 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 499. เด็กหญิงกชพร ปัจฉิม 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 500. เด็กหญิงหรรษา ศรีสวัสดิ์ 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 501. เด็กชายพิทักษ์พงศ์ บัวหอม 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 502. เด็กชายปัญญา กิ่งไทร 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 503. เด็กหญิงทิพย์มณฑา แม้นพยัคฆ์ 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 504. เด็กหญิงสาวิตรี ทับทิม 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 505. เด็กชายคณิศร แซ่ย่าง 14 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 506. เด็กหญิงปริญยา สีเจือทอง 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 507. เด็กหญิงจิตราภา กองเงิน 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 508. เด็กชายเอกชัย สุกันทา 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 509. เด็กหญิงหทัยภัทร บัวงาม 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 510. เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรมจรรยา 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 511. เด็กชายสราวุฒิ ร่มจำปา 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 512. เด็กชายเอกลักษณ์ คงงาม 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 513. เด็กชายนเรศ ร่มจำปา 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 514. เด็กชายเนติพงษ์ ศรีเอี่ยม 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 515. เด็กชายชนาธิป จำนงค์สูญ 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 516. เด็กชายกิตติพงษ์ จันทร 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 517. เด็กหญิงกุลกันยา ทรัพย์เจริญ 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 518. เด็กชายศริพงษ์ ปรีดา 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 519. เด็กชายวิเศษ แซ่จาง 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 520. เด็กหญิงฐิติรัตน์ ลัดพลี 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 521. เด็กหญิงนรีพร อรุณยมาตร์ 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 522. เด็กหญิงภัคจิรา กันทอง 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 523. เด็กหญิงพรรษมน ราศรีกุล 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 524. เด็กหญิงรติรส กูลอินทร์ 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 525. เด็กชายพิเชษฐ์ บุญเติม 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 526. เด็กชายภัทรดนัย หอยสังข์ 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 527. เด็กชายจักรรินทร์ เกิดชัย 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 528. เด็กชายวัชรินทร์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 529. เด็กชายภูวนัย สืบศักดิ์วงศ์ 13 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 530. เด็กหญิงอัชฌากร ทางดี 12 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 531. เด็กหญิงเบญจพรรณ สุขจิตต์ 12 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 532. เด็กชายอุกฤษฎ์ พูลพังงา 12 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 533. เด็กชายเพชรรัตน์ แซ่หลอ 12 โรงเรียนบ้านชีวิทยา วาสนวราราม บ้านหมี่
ลพบุรี 534. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไวว่อง 11 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 535. เด็กชายอานุภาพ หลิว 11 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 536. เด็กชายณัฐกัณฑ์ วรสกุล 11 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 537. เด็กชายธนพล เหลี่ยมครุฑ 11 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 538. เด็กชายปิยวัฒน์ คำแย้ม 11 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 539. เด็กชายสุเมธ แดงสง่า 11 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 540. เด็กหญิงปานขวัญ คามรักษ์ 11 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 541. เด็กหญิงสิรินดา สุทธิวานิช 11 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 542. เด็กหญิงสิริวิมล บุญธรรม 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 543. เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีธนาศักดิ์ 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 544. เด็กหญิงสาวลักษณ์ คำมูล 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 545. เด็กชายอนันต์ แท่นทอง 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 546. เด็กชายรัชชานนท์ สำเริง 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 547. เด็กชายเลิศดี แวดสี 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 548. เด็กชายณัฐพล สท้านสุข 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 549. เด็กหญิงกัญญาภัค นาคสุข 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 550. เด็กหญิงรุจิรา เอี่ยมสะอาด 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 551. เด็กหญิงนวรัตน์ ทิพย์เจริญ 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 552. เด็กหญิงสุนิตา ภาดี 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 553. เด็กหญิงเกตุวดี จันเนียม 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 554. เด็กหญิงประภัสรา ถาวร 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 555. เด็กชายณัฐพล ทวีศักดิ์ 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 556. เด็กชายอาทิตย์ พัดทวี 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 557. เด็กหญิงฐิติยาพร ราศรีคง 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 558. เด็กหญิงอดิภา โตทวี 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 559. เด็กหญิงกมลวรรณ อินสระเทพ 10 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 560. เด็กหญิงชิดชนก ดิษฐ์เนตร 9 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 561. เด็กหญิงพิมพ์ชนก เที่ยงธรรม 9 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 562. เด็กหญิงดุลมาตา บริบูรณ์ 9 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 563. เด็กชายนครินทร์ เมืองเจริญ 9 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 564. เด็กชายณัฐนันท์ เสือทอง 9 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 565. เด็กชายสุภาษิต ชัยมณี 9 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 566. เด็กหญิงปราวีณา พัฒน์งาม 9 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 567. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองคำ 9 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 568. เด็กหญิงกัณฑริมา แดงสง่า 9 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 569. เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคุณ 9 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 570. เด็กหญิงกาญจนา เที่ยงธรรม 8 โรงเรียนวัดเกตุ วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 571. เด็กชายวิษณุ สุนทร 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 572. เด็กชายชนินทร์ ปัญจชัย 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 573. เด็กชายวรพล บุญคง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 574. เด็กชายกฤษณะ นาคสุข 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 575. เด็กหญิงกานต์พิชชา รัศมี 11 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 576. เด็กชายชัยวัฒน์ พุ่มพงษ์ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 577. เด็กชายอานันตพล ปัญจชัย 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 578. เด็กชายธวัชชัย ฉ่ำรักษ์สินธุ์ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 579. เด็กชายกิจจา โจทย์จันทร์ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 580. เด็กหญิงช่อทิพวรรณ เอี่ยมสอาด 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 581. เด็กหญิงกนิษฐา แจ่มยิ่ง 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 582. เด็กหญิงธมลวรรณ คัมภิรานนท์ 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 583. เด็กหญิงสุพรรษา จันทะบุรี 9 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 584. เด็กหญิงณัฐกาญจน์ โนนดี 9 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 585. เด็กหญิงอรอุมา เป้าเพ็ชร 8 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 586. เด็กชายปราโมทย์ เฉวียงเลิศ 11 โรงเรียนวัดรัมภาราม วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 587. เด็กชายฐณกร ใจบุญ 10 โรงเรียนวัดรัมภาราม วัดรัมภาราม ท่าวุ้ง
ลพบุรี 588. เด็กหญิงกัญญวรา เอี่ยมอ่อน 10 โรงเรียนวัดศิริบรรพต ศิริบรรพต ชัยบาดาล
ลพบุรี 589. เด็กชายศุภกร วาตะนิยม 10 โรงเรียนวัดศิริบรรพต ศิริบรรพต ชัยบาดาล
ลพบุรี 590. เด็กชายเพชรน่าน บุญทองโท 10 โรงเรียนวัดศิริบรรพต ศิริบรรพต ชัยบาดาล
ลพบุรี 591. เด็กชายสิริพัฒ แก้วขอนแก่น 10 โรงเรียนวัดศิริบรรพต ศิริบรรพต ชัยบาดาล
ลพบุรี 592. เด็กหญิงศิริพร ขุนอินทร์ 9 โรงเรียนวัดศิริบรรพต ศิริบรรพต ชัยบาดาล
ลพบุรี 593. เด็กชายเจริญชัย กองเมือง 9 โรงเรียนวัดศิริบรรพต ศิริบรรพต ชัยบาดาล
ลพบุรี 594. นางพิกุล นักดนตรี 38 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง วารินบุญญาวาส ชัยบาดาล
ลพบุรี 595. แม่ชีรัตน์ธิดา กันภัย 26 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง วารินบุญญาวาส ชัยบาดาล
ลพบุรี 596. เด็กหญิงชณิตา รุ่งอรุณ 9 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง วารินบุญญาวาส ชัยบาดาล
ลพบุรี 597. เด็กหญิงลลิตา ชัยเกตุ 9 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง วารินบุญญาวาส ชัยบาดาล
ลพบุรี 598. เด็กหญิงสุมินตรา แก้วลี 9 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง วารินบุญญาวาส ชัยบาดาล
ลพบุรี 599. เด็กชายพิริยะ อินทร์โชติ 15 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 600. เด็กหญิงจันทร์จิรา ระวิงทอง 15 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 601. เด็กหญิงเสาวภา ยางสวย 15 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 602. เด็กหญิงเบญจมาศ จูชาวนา 15 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 603. เด็กหญิงหทัยภัทร ปานหม่อน 14 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 604. เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงกล้า 14 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 605. เด็กหญิงกาญจนา แสงเดช 14 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 606. เด็กหญิงจินต์ศจี ศรีสุขเจริญ 14 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 607. เด็กหญิงสุภาพร สอนมานะ 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 608. เด็กหญิงปณิดา ทองขาว 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 609. เด็กชายณัฐวัฒน์ ชมภูพื้น 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 610. เด็กชายจงรัก มาใบ 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 611. เด็กชายชัยวัฒน์ สงวนการ 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 612. เด็กชายกิตติพร นาคสัมฤทธิ์ 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 613. เด็กหญิงชนาพร ดอกละมุด 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 614. เด็กหญิงชลลดา อาญาเมือง 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 615. เด็กหญิงเมทินี เยรัมย์ 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 616. เด็กชายจักรภัทร สกุลแพทย์ 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 617. เด็กหญิงเมธาวลัย ตะทา 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 618. เด็กหญิงวรรณภา บุญมา 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 619. เด็กชายณัฐพล ภูจอมจิตร์ 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 620. เด็กชายธนกร คล้ายเดช 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 621. เด็กชายสิทธิชัย นาคเจริญ 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 622. เด็กชายณัฐสิทธิ ถึงกลางดอน 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 623. เด็กชายอิทธิกร เคล่งใจ 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 624. เด็กชายวสันต์ แพสอาด 13 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 625. เด็กชายกิตติพันธ์ ศึกษา 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 626. เด็กชายธนพัฒน์ บุญเทศ 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 627. เด็กชายนนทวัฒน์ ดอกละมุด 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 628. เด็กหญิงปิยพร ตามระเบียบ 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 629. เด็กหญิงธิดา รุ่งเจริญ 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 630. เด็กหญิงธิดา และอรุณ 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 631. เด็กลักษิกาณ์ จำปา 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 632. เด็กหญิงสุภาพร ทองจันทร์ 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 633. เด็กหญิงจิตตรา ภัยหน่าย 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 634. เด็กหญิงชนพร นาบุญ 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 635. เด็กหญิงปิยากร ศรีแก้ว 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 636. เด็กชายมนตรี การะสินธิ์ 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 637. เด็กหญิงอรสินี ค้ากระบือ 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 638. เด็กหญิงขนิษฐา พรมจารี 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 639. เด็กหญิงสิริญา สีพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 640. เด็กหญิงกันธิชา วงษา 12 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 641. เด็กหญิงกนกวรรณ เจษฎารมย์ 11 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 642. เด็กชายภราดร ถนอมสิน 11 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 643. เด็กหญิงอรทัย ธรรมเจริญ 10 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 644. เด็กหญิงไพลิน ยอดเงิน 10 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 645. เด็กหญิงวริสรา เทียนเบญจะ 10 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 646. เด็กชายธีรภัทร คำอุ่น 10 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 647. เด็กชายอนุกูล ประดาสุข 10 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 648. เด็กหญิงจันทร์ทิมา ระวิงทอง 10 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 649. เด็กหญิงณัฐวรรณ สีทอง 10 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 650. เด็กหญิงพรพรรณ พรมลอย 10 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 651. เด็กชายปฏิภาณ หมี่มงคล 9 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ธารีรัฐการาม ชัยบาดาล
ลพบุรี 652. เด็กชายอาทิตย์ อุทรดัน 12 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 653. เด็กชายณัฐพร บอนไธสง 12 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 654. เด็กหญิงจริยา พุทธาพันธ์ 12 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 655. เด็กหญิงธนภรณ์ โรจนะ 12 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 656. เด็กชายนฤดม บุญเลิศ 12 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 657. เด็กชายอดิเทพ นาโพธิ์ 11 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 658. เด็กชายวิทยา จิตรประทุม 11 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 659. เด็กชายทรงวุฒิ ซอจะโป๊ะ 11 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 660. เด็กหญิงเกล็ดนที ทาโพธิ์ 11 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 661. เด็กหญิงคณิศรา สุพรรณนอก 11 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 662. เด็กหญิงประไพพรรณ ซอจะโป๊ะ 11 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 663. เด็กชายจตุพักตร์ อักษร 11 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 664. เด็กหญิงอารีรัตน์ หงษ์บิน 10 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 665. เด็กหญิงอนัญญา อากรนาค 10 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 666. เด็กชายพัชราภา สุทธาดี 10 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 667. เด็กหญิงนันทนา เสือคนอง 10 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 668. เด็กหญิงชลธิชา น้อยใหญ่ 10 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 669. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สะกุนา 10 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 670. เด็กหญิงสุดาภัทร์ ชื่นชอบ 10 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 671. เด็กชายชนะศักดิ์ เทพทอง 10 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 672. เด็กชายธีรภัทร บุญเมือง 10 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 673. เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองปอนด์ 9 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 674. เด็กหญิงน้ำฝน ที่รัก 9 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล
ลพบุรี 675. เด็กชายณัฐวัตร จันสนิท 13 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองประดู่ ท่าหลวง
ลพบุรี 676. เด็กหญิงปฐมาวดี ผลิผล 12 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองประดู่ ท่าหลวง
ลพบุรี 677. เด็กหญิงสุดารัตน์ ม่วงกรุง 12 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองประดู่ ท่าหลวง
ลพบุรี 678. เด็กหญิงพจมาน จักรศรีรัตน์ 11 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองประดู่ ท่าหลวง
ลพบุรี 679. เด็กชายพัลลภ อินทะโชติ 11 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองประดู่ ท่าหลวง
ลพบุรี 680. เด็กหญิงสุภัสสร ทองกล่ำ 11 โรงเรียนบ้านท่าตะโก ลพบุรีวราราม ท่าหลวง
ลพบุรี 681. เด็กหญิงสุกัญญา ศรีคุ้มวงษ์ 9 โรงเรียนบ้านท่าตะโก ลพบุรีวราราม ท่าหลวง
สิงห์บุรี ส่งเข้าสอบ ๙๕๒ คน ขาดสอบ ๑๘๗ คน คงสอบ ๗๖๕ คน สอบได้ ๓๙๘ คน สอบตก ๓๖๗ คน
สิงห์บุรี 1. นางกรรณทอง พึ่งวงศ์ญาติ 55 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 2. นางสมพิศ จิตต์อาจหาญ 55 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 3. นางชำเรือง วิชนะโภชน์ 48 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 4. นางสาวจิราภรณ์ อินทวารี 31 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 5. นางสาวปวีณกานห์ พันธ์สุข 30 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 6. นายศักดิ์ณารินทร์ เถื่อนม่วง 25 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 7. นางสาวสิริพร แก้วเขียว 18 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 8. นางสาววรพรรณ สุกแก้ว 18 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 9. นายบุญชัย แฉ่งฉวี 18 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 10. นางสาวอนรรฆวี โทนทอง 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 11. นางสาวชาลิสา ศรีคล้าย 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 12. นางสาวสุจิตรา ไผ่ดำ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 13. นางสาวกมลรัตน์ ประศิริ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 14. นายธัชภูมิ ผิวขำ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 15. นางสาวเมธาวี รอดพันธุ์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 16. นางสาวกนกพร พลายทิม 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 17. นางสาวเนตรนภา ถีจันทร์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 18. นางสาวจุฑามาศ ช้างจันทร์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 19. นางสาวณัฐชยา โพธิ์แส 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 20. นางสาวธิดาพร สุขแสนล้ำ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 21. นางสาวพัชรินทร์ เจกะโพธิ์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 22. นางสาวเพ็ชรรัตน์ เจกะโพธิ์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 23. นางสาวนันทิกานต์ แฟงเอม 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 24. นางสาวธัญชนก น่วมนิ่ม 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 25. นายมนตรี เพ็งภาค 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 26. นายสุรเชษฐ์ พรจ่าย 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 27. นายคเณศ สุดดีพงษ์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 28. นายอภิชาติ ชูทอง 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 29. นางสาวเบญจา กระต่ายทอง 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 30. นางสาวทิชากร โตสาท 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 31. นายกาญจนศักดิ์ กาญจนะสมบัติ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 32. นายปรุฬห์ สีเพ็ง 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 33. นายจีรศักดิ์ จะตุเนตร 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 34. นางสาววริศรา ตังจรินทร์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 35. นางสาวอัคราภรณ์ อ่อนตุ้ม 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 36. นางสาวสินัตตา คันธอุลิศ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 37. นางสาวนันธิกา ศรีมาศ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 38. นางสาวนภัสวรรณ ภู่ปราง 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 39. นางสาวขนิษฐา อยู่สุข 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 40. นางสาววฤนดา หอมหวน 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 41. นางสาวดวงใจ ภักดีรักษ์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 42. นางสาวสรินยา การมานะ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 43. นางสาวกิตติรัตน์ ปานเพ็ชร 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 44. นายปริญญา พ่องเอื่ยม 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 45. นายดนุสรณ์ เขตขุนทด 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 46. นางสาวอภิวรรณ รักชัง 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 47. นายณัฐวุฒิ อุ่นทรพันธุ์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 48. นางสาวอัจฉรา อยู่โทน 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 49. นายพงศธร มีเมือง 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 50. นางสาวสไบทิพย์ คงยิ้ม 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 51. นางสาวอริยาวรรณ คงพูลพิพัฒน์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 52. นางสาวสุภวรรณ ม่วงงาม 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 53. นางสาววนิดา แก้วสุก 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 54. นายสาวชุติมา ภู่ด่าง 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 55. นางสาววรรณทิพย์ แก้วยศ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 56. นางสาวเพ็ญนภา แสงเย็น 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 57. นางสาวปภาณิม ดีประเสริฐเพ็ญนาภ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 58. นางสาวสิริรัตน์ รอดพระคุณ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 59. นายสิทธินนท์ แสงวิไลสาธร 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 60. นายสุทธิ พ่วงดี 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 61. นายณัฐดนัย หาญประกาศ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 62. นางสาวพรนัชชา บุญสว่าง 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 63. นายกิตติพงศ์ ทับทัน 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 64. นางสาวนิตยา วันเพ็ญ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 65. นางสาวณัฐชยา บัวพนัส 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 66. นางสาวมยุรี บุญชุบ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 67. นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมดำ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 68. นายฉัตรมงคล เรากสิกรรม 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 69. นางสาวปรางค์ฉัตร ภารา 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 70. นางสาววิมลรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 71. นายสมบัติ คล้ายประเสริฐ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 72. นางสาวอมรรัตน์ รักนาค 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 73. นางสาวนิศาชล อ่ำทองคำ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 74. นางสาวรติมา สมานวงศ์ 17 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 75. นายอชิตพล สำเภา 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 76. นายทศพล มีประเสริฐ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 77. นายชัยวัฒน์ จันทะมาศ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 78. นายปฏิภาณ ปานมี 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 79. นางสาวจิราพร อ่วมนุสนธิ์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 80. นางสาวนุชจรินทร์ แก้วประเสริฐ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 81. นายโสภณ พานเทา 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 82. นางสาวสุดารัตน์ บุญชู 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 83. นางสาวสุพรรณี อ่วมดี 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 84. นางสาวอินทิรา อ้วนสอาด 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 85. นางสาวกมลวรรณ นนท์สาย 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 86. นางสาวนิติยา สว่างวัน 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 87. นายวนาวิน พุกวิละ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 88. นางสาวเพ็ญนภา คิลาคิ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 89. นางสาวเฉลิมศรี ทองโสภา 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 90. นางสาวสุพรรษา แจ้งงุด 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 91. นางสาวศริยา ศรีชัย 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 92. นางสาวสุพัตรา ชะตารัมย์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 93. นางสาวกมลทิพย์ เถื่อนม่วง 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 94. นางสาวชุดาพา ผลถาวร 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 95. นางสาวชลธิชา ยังเหลือ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 96. นายสาวสุกัญญา สดศรี 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 97. นางสาวทัศณี พฤกรัตน์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 98. นางสาวพวงพลอย น้อยแดง 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 99. นายจักรวาล กุลชา 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 100. นางสาวจุฑามาศ เกสร 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 101. นางสาววรรษชล หวานชิด 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 102. นางสาวนาถชนก แจ้งงุด 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 103. นายธงชัย น้ำวน 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 104. นางสาวอมรรัตน์ มีแฟง 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 105. นางสาวชนนิกานต์ ทองคำปั้น 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 106. นางสาวณัฐมล สีสัน 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 107. นางสาวสุชาดา เสน่ห์ทรัพย์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 108. นางสาวนารานุช ปันโนปกรณ์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 109. นางสาวสุนารี สุขประภาส 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 110. นายนราธร พริ้งเพราะ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 111. นางสาวพรสุดา หงษ์สุวรรณ์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 112. นางสาวนิราภร เผ่าพันธุ์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 113. นายธนวัฒน์ ศรีพุฒ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 114. นายปริฉัตร แก้ววิเชียร 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 115. นายทักษิณ แสนสิงห์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 116. นายปณิธาณ นิ่มสุวรรณกูล 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 117. นายชัยวุฒิ ชูขวัญ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 118. นางสาวอินทิรา แก้วเข้ม 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 119. นางสาวรัชนีพร รักยิ้ม 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 120. นางสาวนภัสสร กูลประดษฐ์ศิลป์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 121. นางสาวพัชราภรณ์ บัวคงเจริญ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 122. นายอธิบดี เกษมรัตน์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 123. นายทศพร ปรางมุข 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 124. นายวงศกร อินผิว 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 125. นายเศรษฐศิริ พลพุ่ม 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 126. นายชัยชนะ ศรีพรม 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 127. นางสาวลดาวัลย์ เป้าเอี่ยม 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 128. นางสาวเจนจิรา วิสุนี 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 129. นางสาวกัลยาณี สุขอนนท์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 130. นางสาวสุธาสินี อ้นปราง 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 131. นายทวีศักดิ์ แสงจันทร์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 132. นายบุญยาวีร์ มีนาภา 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 133. นางสาวลัดดาภรณ์ พิมพาพร 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 134. นางสาววิภาวดี แสนเจียม 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 135. นางสาวจิตติมา อนันทสุข 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 136. นางสาวกนกวรรณ สนสกุล 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 137. นางสาววัชรี หัสดียศ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 138. นายเทวราช ชมภูนาค 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 139. นางสาวอัญฉรา นวลออ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 140. นางสาวประภาพรรณ มาลาเชย 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 141. นางสาวจุฑามาศ มังคะวัฒน์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 142. นางสาวอานุษรา สมสิงห์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 143. นายกิตติชัย มีทรัพย์ 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 144. นางสาวสุวิภา รุ่งเรือง 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 145. นางสาวภัทราภรณ์ พงหันษา 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 146. นางสาวสิรินรัตน์ สิงห์ดี 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 147. นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์ฉิม 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 148. นางสาวพิชชาพร นามประทิน 16 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 149. นางสาวจุฑามาศ สวยฉลาด 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 150. นางสาวธิดารัตน์ กรัตนุถะ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 151. นางสาวศศิธร ละออ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 152. นางสาวธนาภรณ์ กุลอ่อน 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 153. นางสาวสุกัญญา มหาวงษ์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 154. นายสถาปัตย์ อวนศรี 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 155. นางสาวน้ำฝน ภาคาเนตร 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 156. นางสาวกมลชนก เที่ยงพุ่ม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 157. นางสาวจันทิมา โตลิ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 158. นางสาวจุฬารัตน์ บุญมีสง่า 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 159. นางสาวชิญกัญญา แสงประทีปทอง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 160. นางสาวธมลวรรณ ลิบู่ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 161. นางสาวธิติญา เติมลาภ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 162. นางสาวปภาวรินทร์ โพธิ์เอี่ยม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 163. นางสาวลลิตา อุ่นละม้าย 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 164. นางสาวลักษมณ อินทรวิเศษ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 165. นางสาววรรณนิสา คงเพ็ชร 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 166. นางสาวสุจิตตรี ทับบุรี 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 167. นางสาวสุพพัตรา ตาลประไพ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 168. นางสาวอนัญญา ศิลปโชติ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 169. นางสาวอรวรรณ หมื่นจบ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 170. นางสาวสุกัญญา เลือจอย 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 171. นางสาวเจนจิรา แย้มกระจ่าง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 172. นางสาวจตุพร แสงหอม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 173. นางสาวเมธินี อ่อนคำ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 174. นายณัฐวุฒิ แตงใบ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 175. นายทัตสพงษ์ สอนสังข์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 176. นายอนันดา ขวัญเมือง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 177. นายวิศรุต จรุงเจริญโจรน์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 178. นายวรายุทธ แสงสวิทย์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 179. นางสาววนัสนันท์ กลางประพันธ์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 180. นางสาวแสงเดือน แซ่เตียว 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 181. นางสาวพิชญสินี โภชนิ่ม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 182. นางสาววรรณิภา ค่าภู 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 183. นายธันวา เกษไชย 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 184. นาย ศิริราช บุญชู 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 185. นายกรัณฑ์ หลำเคลา 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 186. นางสาววัชรินทร์ โฉมเรือง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 187. นางสาวศรัญญา เฉิน 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 188. นางสาวนิรชา จั่นบัว 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 189. นางสาวสุวรรณี สอาดนวม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 190. นางสาวปิยะดา จิ๋วนุช 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 191. นางสาวชุติวรรณ จันลา 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 192. นางสาวพรพิมล สิงห์สังข์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 193. นางสาวอริสา ปทุมวัน 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 194. นางสาวศิริวรรณ สินธุรส 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 195. นางสาวพนิดา อ่อนนุ่ม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 196. นายศิวกร นันท์นุ่ม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 197. นายชนัชญ์ ธะนะ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 198. นายธนูคม ม่วงคำ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 199. นางสาวชริยา หมื่นจบ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 200. นางสาวนภาพร อ่อนสอาด 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 201. นางสาวพิชญ์สินี ทาบุ้ง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 202. นายคมกริช กาญจนสมบัติ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 203. นางสาวชุติมณฑน์ มีมานะ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 204. นางสาวลภาวัน วนาสันติพงศ์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 205. นางสาววรรณี มาใหญ่ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 206. นางสาวธัญญาศิริ พวงทอง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 207. นายภัทรพล เอมดี 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 208. นางสาวเมฐิชา ทองเมืองหลวง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 209. นางสาววรรณนิภา เถื่อนลอย 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 210. นางสาวสุภัชชา ใจซื่อ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 211. นางสาวเจนจิรา เกียรติงาม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 212. นางสาวสุชาดา ทองดี 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 213. นางสาวจุไรรัตน์ จักศรี 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 214. นางสาวธันยา บุญเรือง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 215. นางสาวศุภานัน ทิมทอง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 216. นายธนกร จี่อิ๊ด 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 217. นายยุทธนา พึ่งพวง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 218. นางสาวนัยนา เพิ่มพิพัฒน์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 219. นางสาวบุษยา ยอดจันดา 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 220. นางสาวสุภาวดี เที่ยงอินทร์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 221. นายอมรเทพ อินทรทัด 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 222. นายอิสรา สาริกัน 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 223. นางสาวขวัญฤทัย สิงหนาท 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 224. นายณัฐวัตร รักลี 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 225. นางสาวชลมาศ ศิลป์ชัย 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 226. นางสาวเกษรินทร์ อินทร์จันทร์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 227. นายณัฐภัทร กลัดเทศ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 228. นายธราเทพ พนมเครือ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 229. นางสาวอกนิษฐ์ โทนทอง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 230. นายเพทาย ละอองศรี 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 231. นางสาวมทนาลัย โพธิ์พึ่ง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 232. นางสาวสุภัสสร พึ่งสุข 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 233. นายจีรวัฒน์ เติมแก้ว 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 234. นายณัฐวุฒิ บุบผา 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 235. นางสาวเมลิณี ลำดวน 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 236. นางสาวสุพรรษา ผลโคกสูง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 237. นายปวรุตม์ ใส้พงษ์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 238. นางสาวดารัตน์ เกสร 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 239. นางสาวกรกมล นาควาด 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 240. นางสาวภัทราพร พยุงศิลป์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 241. นางสาวนารี คงวัฒนะ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 242. นางสาวเสาวลักษณ์ กลั่นฉาย 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 243. นายณรังสรรค์ เขียวสี 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 244. นางสาวนวลักษณ์ พิรกด 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 245. นายณัฐวี ศรีสัตย์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 246. นางสาวสุนิสา นวลนุช 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 247. นายวุฒากร รักยศไทย 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 248. นางสาวลัดดาวัลย์ แก่นอ่อน 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 249. นายชานนท์ ฉ่ำแก้ว 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 250. นางสาวธนัญญา เมพิมาย 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 251. นางสาวดุษฎี สอาดนวม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 252. นางสาวสุวิมล แถมเถื่อน 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 253. นางสาวรัตติการณ์ คลังนุ่ม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 254. นางสาวจุรีรัตน์ มิ่งขวัญ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 255. นางสาวอรุณี ขยันทำ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 256. นางสาวภูรดา ชำนาญหมอ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 257. นางสาวศรัญญา นิวรณุสิต 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 258. นางสาวสุกัญญา มากทิมทอง 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 259. นางสาวศิริลักษณ์ ไข่แก้ว 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 260. นางสาวสุมิตรา กระต่ายจันทร์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 261. นางสาวอารีรัตน์ ใจอารีย์ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 262. นางสาวสาลีวิว สุวรรณภูเต 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 263. นางสาวขนิษฐา รอดโฉม 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 264. นางสาวอารีรัตน์ ตาละอุปะละ 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 265. นางสาวสุพิชญา จักรชัย 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 266. นางสาวสุภัทธรา โพธิ์ตุ่น 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 267. นางสาวศศิภา กลิ่นขจร 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 268. นายฐนกร รักลี 15 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 269. เด็กหญิงมีนทิรา เอี่ยมชาลี 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 270. เด็กหญิงทัศนีย์ สินนุศาสน์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 271. เด็กหญิงนิสาพร แสงหอม 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 272. เด็กหญิงสุวิมล เสือเปีย 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 273. เด็กหญิงศศิประภา ขำเขว้า 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 274. เด็กหญิงใบเฟินร์ โสภณดิลก 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 275. เด็กหญิงนันทิชา มุ่งดี 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 276. เด็กชายธนพล กุลอ่อน 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 277. เด็กหญิงกรรณารัช โพธิ์เหมือน 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 278. เด็กหญิงภาสิริ ศรีเกิดพงษ์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 279. เด็กหญิงพรณิภา มิ่งโมรา 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 280. เด็กหญิงรัตนาวดี เทียนโพธิ์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 281. เด็กชายภัทรพล อ่องมี 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 282. เด็กหญิงศุภสรา ภู่สุดแสวง 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 283. เด็กหญิงเสาวนีย์ เลี้ยงรักษา 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 284. เด็กหญิงอนัญญา กระจกเหลี่ยม 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 285. เด็กชายธีรพันธุ์ แก้วสุข 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 286. เด็กชายบัญญยวัต เสือสุภาพ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 287. เด็กหญิงนัทธมน พัตตะ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 288. เด็กหญิงจิรนุช ประภาสวัต 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 289. เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ผาสุก 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 290. เด็กหญิงอังคนา ซื่อสัตย์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 291. เด็กหญิงสิริลักษณ์ เอี่ยมนัยตา 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 292. เด็กชายนพรัตน์ เฉยดิษฐ์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 293. เด็กหญิงขนิษฐา เลิศเจริญทรัพย์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 294. เด็กหญิงทรรศนีย์ ขำสำอางค์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 295. เด็กหญิงธนาทิพย์ บัวพนัส 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 296. เด็กหญิงวรลักษณ์ บุญเสริม 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 297. เด็กหญิงดรุณี พงษ์การุณ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 298. เด็กหญิงสุชาวดี มามะมาก 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 299. เด็กหญิงอลิสา ปรีเปรม 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 300. เด็กหญิงศิริพร คำพิรัง 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 301. เด็กชายทวิวัฒน์ ขันทอง 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 302. เด็กชายคมสัน พึ่งหิรัญ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 303. เด็กชายณัฐพล กระจกเหลี่ยม 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 304. เด็กชายทองคำ จันธิราช 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 305. เด็กหญิงน้ำพุ แสงมณี 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 306. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ แจ่มสละ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 307. เด็กหญิงรัตนันท์ คล้ายลวัสดิ์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 308. เด็กหญิงธนวรรณ ครองตะเคียน 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 309. เด็กหญิงกนกวรรณ โง้วตระกูล 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 310. เด็กหญิงธิดาวรรณ สอาดยวง 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 311. เด็กหญิงจุฑามาศ กางกรณ์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 312. เด็กหญิงรุจิรา เปลี่ยนทองคำ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 313. เด็กหญิงมุสิตา มีปาน 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 314. เด็กหญิงมลิสา สืบสันต์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 315. เด็กหญิงสุวภัทร จารุฤทัยกานต์ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 316. เด็กหญิงนวพรรณ ภาเจริญ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 317. เด็กหญิงปวันรัตน์ พานเทา 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 318. เด็กหญิงนุชนารถ กาญจนะสมบัติ 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 319. เด็กหญิงจารุวรรณ วังอาษา 14 โรงเรียนอินทร์บุรี โบสถ์ อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 320. นายชนะวงศ์ ปานเสียง 19 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 321. นางสาวอรญา แก้วสะอาด 15 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 322. เด็กชายสหรัฐ เอี่ยมเอี้ยง 15 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 323. เด็กชายศุภโชค กลิ่นหัวไผ่ 13 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 324. เด็กชายอภิสิทธิ์ ตึกขาว 13 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 325. เด็กหญิงฐิติพร เฉื่อยราษฏร์ 13 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 326. เด็กหญิงทิพย์นิภา เครือทิม 13 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 327. เด็กหญิงนภัสสร สอนโฉม 13 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 328. เด็กหญิงสุพรรษา เครือแก้ว 13 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 329. เด็กชายคมกฤช ชนประชา 12 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 330. เด็กชายวายุ ภู่ระหงษ์ 12 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 331. เด็กหญิงนิสา พูนประเสริฐ 12 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 332. เด็กหญิงภารดี ขันทอง 12 หัวไผ่วิทยาคม วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 333. เด็กชายสาธิต หริ่มสืบ 14 วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 334. เด็กอภิสิทธิ์ ลายใน 13 วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 335. เด็กชายธนากร คล้ายประเสริฐ 12 วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 336. เด็กชายจักริน ไม้ทอง 12 วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 337. เด็กหญิงกรรณิการ์ ขยันทำ 12 วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 338. เด็กหญิงพัชรินทร์ คุ้มทรัพย์ 12 วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 339. เด็กหญิงปวีณา ระเดช 12 วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 340. เด็กชายฐิติพงศ์ พานิช 11 วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 341. เด็กชายศุภกิจ รนที 11 วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 342. เด็กหญิงกรรณิการ์ ไทยภักดี 10 วัดเพิ่มประสิทธิผล วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 343. เด็กหญิงอัญธิษฐา พรมนันท์ 12 วัดไผ่ดำ มิตรภาพ ที่ ๒๑๔ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 344. เด็กชายศุภชัย วงษ์สิงห์ 12 วัดไผ่ดำ มิตรภาพ ที่ ๒๑๕ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 345. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ละครชัย 11 วัดไผ่ดำ มิตรภาพ ที่ ๑๙๖ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 346. เด็กหญิงวรรณวิสา บุญนำ 11 วัดไผ่ดำ มิตรภาพ ที่ ๑๙๘ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 347. เด็กหญิงจิรัชภรณ์ มีสวยสกุลวงศ์ 10 วัดไผ่ดำ มิตรภาพ ที่ ๑๘๔ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 348. เด็กหญิงวิภารัตน์ สันทัด 10 วัดไผ่ดำ มิตรภาพ ที่ ๑๘๕ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 349. เด็กชายวัชรินทร์ เหคำชุนห์ 12 วัดกระทุ่มปี่ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 350. เด็กหญิงมณีรัตน์ เสือเปรียว 11 วัดกระทุ่มปี่ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 351. เด็กชายสันติธร เสือโต 11 วัดกระทุ่มปี่ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 352. นายพิพิธธน ห้อยแดง 17 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 353. นางสาวฉัตรฤทัย มะเริงสิทธิ์ 17 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 354. นางสาวเบญจมาศ แก้วเหล็ก 17 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 355. นางสาวสุวนันท์ รักซ้อน 17 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 356. นางสาวไอลดา เฉลิมชัย 17 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 357. นายวรฉัตร พลเพ็ง 17 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 358. นางสาวรุ่งนภา นุ้ยเทศ 17 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 359. นายชัยธวัช มีสุวรรณ์ 17 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 360. นายจตุพร หมวกหลำ 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 361. นายอิศราวุธ แสงหงษ์ 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 362. นายโชคไพศาล แก้วสัตตรัตน์ 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 363. นายวิษณุ จันเสน 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 364. นางสาวจารวี บุญประกอบ 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 365. นายภูมัย คงคเชนทร์ 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 366. นายจัรกฤษ บัวแก้ว 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 367. นางสาวนิธาดา หน่ายอินทร์ 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 368. นายเฉลิมเกียรติ ดิษสวน 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 369. นายนพดล ติโลกวิชัย 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 370. นายทศพล ชนะทุกข์ 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 371. นายนพเก้า สีสรร 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 372. นายจักรพันธ์ ศรีวารี 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 373. นายชลอ นุชเนตร์ 16 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 374. เด็กชายภานุพงษ์ หานะกุล 14 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 375. เด็กชายศุภวิชญ์ หลำหนู 13 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 376. เด็กชายรัฐนันท์ เพิ่มศรี 12 ทองเอนวิทยา วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 377. เด็กชายศราวุธ จันเสน 13 วัดกลาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 378. เด็กหญิงปนัดดา รักถนอม 12 วัดกลาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 379. เด็กหญิงหทัยรัตน์ เงินกลม 10 วัดกลาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 380. เด็กหญิงชญานิษฐ์ วงษ์เนตร 10 วัดกลาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 381. เด็กหญิงจิตรลดา ใยสวัสดิ์ 10 วัดกลาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 382. เด็กชายบุญยวัทน์ คำภาพันธ์ 10 วัดกลาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 383. เด็กหญิงสกาวเดือน พุ่มมี 11 วัดกลาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 384. เด็กหญิงอาทิตยา ไตรทรัพย์ทวี 11 วัดกลาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 385. เด็กหญิงภาณิศา กุนชะโร 9 วัดกลาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 386. เด็กชายณฐดล ศรีวิสรณ์ 12 วัดคลองโพธิ์ศรี วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 387. เด็กหญิงพิชญาภา ศรีดำรงค์ 11 วัดคลองโพธิ์ศรี วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 388. เด็กหญิงสิริธร ธนูเงิน 11 ชุมชนวัดดงยาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 389. เด็กหญิงสุทธิดา มีสุวรรณ์ 11 ชุมชนวัดดงยาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 390. เด็กหญิงพิมพกานต์ หวังกำกลาง 10 ชุมชนวัดดงยาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 391. เด็กหญิงอาริสา คนทน 10 ชุมชนวัดดงยาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 392. เด็กหญิงพานิดา เพ็ญพรหม 10 ชุมชนวัดดงยาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 393. เด็กหญิงกังสดาร ยุวพันธุ์ 9 ชุมชนวัดดงยาง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 394. เด็กหญิงอารียา เกตุแก้ว 11 บ้านหัวดง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 395. เด็กชายจิรายุ คงเลิศ 10 บ้านหัวดง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 396. เด็กหญิงวีรัลพัชร พิพัฒน์มงคล 9 บ้านหัวดง วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 397. เด็กหญิงธมนวรรณ เสือยอด 10 ร.ร.วัดวัดเซ่าสิงห์ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม อินทร์บุรี
สิงห์บุรี 398. เด็กหญิงวริศรา จันทร์เพ็ชร 11 วัดกระโจม วัดกระโจม อินทร์บุรี
อุทัยธานี ส่งเข้าสอบ ๔๐๖ คน ขาดสอบ ๒๐๘ คน คงสอบ ๑๙๘ คน สอบได้ ๗๖ คน สอบตก ๑๒๒ คน
อุทัยธานี 1. นางฐาณัชชา อ่อนละมูล 48 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 2. นางสาวสิริพร โยศรีธา 31 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 3. นายศตวรรษ คุ้มแก้ว 26 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 4. เด็กชายณัฐดนัย เพิ่มเขตกรรม 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 5. เด็กชายปิยวัฒน์ อนันตวงษ์ 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 6. เด็กชายมนต์ธัช แสงพินิจ 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 7. เด็กชายวฤทธิ อินทจร 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 8. เด็กชายวิจิตร ฟักหอม 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 9. เด็กชายชัชวาล แกล้วเกษตรกรณ์ 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 10. เด็กชายพลเดช ภูมิวงษ์ 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 11. เด็กหญิงพรรณภา พัสถาน 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 12. เด็กหญิงพรนัชชา สนพุ่ม 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 13. เด็กหญิงณัฐณิชา ปานศิลา 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 14. เด็กชายณัฐภูมิ ชอุ่ม 12 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 15. เด็กหญิงวัฒนา สุวรรณอาจ 11 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 16. เด็กหญิงศิรประภา ศิริขิต 11 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 17. เด็กชายพิสิฎฐ์ สุขเอี่ยม 11 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 18. เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจทัน 11 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 19. เด็กหญิงภัณฑิรา ทองคำ 9 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 20. เด็กหญิงมนภรณ์ ประภัสสร 9 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 21. เด็กหญิงสุชาดา พรมมา 8 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 22. เด็กหญิงเพชรลดา พรมมา 8 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 23. นายวินัย คันศร 36 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 24. นางสาวจารุวรรณ สาติยะ 30 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 25. นายพีรวิชญ์ ใบเนียม 29 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 26. นางสาวกมลชนก บุญลี้ 23 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 27. นางสาวรัชชา รุ่งสกุล 18 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 28. นายปฎิภาณ ประเสริฐกุลศักดิ์ 18 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 29. นางสาวศศิประภา อนุชิต 18 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 30. นายสุทน ทองถิ่นภู 16 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 31. นายอัครเดช กลทิพย์ 16 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 32. นายวิศรุต เมืองจันทร์ 16 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 33. นางสาวพรพรรณ โลหะกาลก 16 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 34. นายเอกรัตน์ ทัศจรรย์ 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 35. นายต้นกระการณ์ วงษ์สีสา 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 36. นางสาวสุพัตรา เกิดมลรัมย์ 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 37. นางสาวอรสา จูงวงษ์สุข 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 38. นางสาวนฤมล ดีนุช 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 39. นายไกรวิชญ์ สิมสา 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 40. นางสาวอรนภา แก้ววงศ์มา 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 41. นางสาวจิราพรรณ รงค์ทอง 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 42. นางสาวมัณฑิรา จาคำมา 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 43. นางสาววชิราภรณ์ ตาลวิลาศ 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 44. นางสาวสุธิณี ไกลทุกล้าง 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 45. นางสาวสุนิสา บัวมาก 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 46. นายกัมปนาท บุญมาจันทร์ 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 47. นางสาวกัญญารัตน์ ศรีประการ 15 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 48. เด็กหญิงเบญจวรรณ ท่าจีน 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 49. เด็กชายราชนก คลังประโคน 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 50. เด็กชายอภิสิทธิ์ คล้ายสุข 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 51. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขตรกิจ 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 52. เด็กหญิงศรีประภา คำเคน 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 53. เด็กหญิงอธิตตญา ไทรฟัก 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 54. เด็กชายปรินทร บางแบ่ง 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 55. เด็กชายอภิวัฒน์ เฉลิมวงศ์ 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 56. เด็กหญิงอรุณรัตน์ สารีนนท์ 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 57. เด็กหญิงจริญญา เส้นคราม 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 58. เด็กหญิงกรรณิการ์ โชติกะคาม 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 59. เด็กชายสุธาเทพ โพธิ์พฤกษ์ 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 60. เด็กหญิงกรรณิการ์ เจริญนนทสิทธิ์ 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 61. เด็กหญิงพีรดา สุทธรักษ์ 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 62. เด็กชายธีทัต สังฆคุณ 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 63. เด็กชายเอกนิพนธ์ กุลศิริ 14 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 64. เด็กชายทิชานน ขริบเอม 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 65. เด็กหญิงจันทิมา ขริบเอม 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 66. เด็หญิงชลดา มั่นคง 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 67. เด็กหญิงญานิศา สงวนวงค์ 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 68. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โสภา 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 69. เด็กหญิงวิลาสินี วงละคร 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 70. เด็กชายวัชรากร สังข์สุข 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 71. เด็กหญิงเจนจิรา แสงมา 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 72. เด็กหญิงดาริกา มาหัวเขา 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 73. เด็กหญิงนิตยา ทองคำ 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 74. เด็กหญิงสุธาทิพย์ บัวอ่อน 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 75. เด็กหญิงอรอมล เหล่าราช 13 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
อุทัยธานี 76. เด็กหญิงศุภวรรณ นุชพรวง 12 โรงเรียนลานสักวิทยา เขาฆ้องชัย ลานสัก
ชัยนาท ส่งเข้าสอบ ๔๘๓ คน ขาดสอบ ๑๔๕ คน คงสอบ ๓๓๘ คน สอบได้ ๒๙๗ คน สอบตก ๔๑ คน
ชัยนาท 1. นางเครือวัลย์ กิปัญญา 52 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 2. นายสำเริง กิปัญญา 49 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 3. นางสาวอุษา อ่อนศรี 26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 4. นายสุทัศน์ ทาสี 18 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 5. นางสาวลดาวัลย์ เพียรวรรธนะชน 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 6. นางสาวกัลยา กสิการณ์ 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 7. นางสาวชนาพร แจ่มศรี 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 8. นางสาวจันทรา สุริยัน 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 9. นางสาวญาณเพ็ญสิริ อินสุวรรณ 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 10. นางสาวขนิษฐา ปิดศรีทัย 17 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 11. นางสาวณิช ฤทธิ์คุณธรรม 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 12. นางสาวพิมพ์นิภา อาปู 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 13. นางสาวธนวรรณ ลอยเลิศ 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 14. นางสาวพิไลวรรณ เอี่ยมลออ 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 15. นางสาวหัทยา สีลา 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 16. นางสาววิมล ศักดิ์สิรพันธุ์ 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 17. นางสาวธมลวรรณ นิชดา 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 18. นางสาวเฉลิมศรี จันทร์เพ็ง 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 19. นายนิพนธ์ คะเชนเนียม 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 20. นายพงษ์อมร สุขเทศ 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 21. นายณัฐภูมิ ปิ่นร่ม 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 22. นางสาวบานเย็น โพษาวงษ์ 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 23. นางสาวนพรัตน์ พันธ์เขียน 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 24. นายนลธวัช ยอดขุนทด 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 25. นางสาวญิงสุธานี แซ่เฮ่อ 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 26. นางสาวสุนิตา พลอยศรี 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 27. นายกฤษ พ่วงจีน 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 28. นายขจศักดิ์ แย้มสำอางค์ 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 29. นางสาวพัดชา แซ่ย่าง 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 30. นางสาวศรีวรรณ องอาจ 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 31. นางสาววรดา ดีจ้าย 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 32. นางสาวสิริรักษ์ ม่วงสด 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 33. นายภาณุ นาคสังข์ 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 34. นางสาวน้ำพลอย แก้วกาญจน์ 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 35. นางสาวน้ำเพ็ชร แก้วกาญจน์ 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 36. เด็กหญิงสุภาวดี บุญเสริม 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 37. เด็กหญิงอินถวา ขันละคร 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 38. เด็กหญิงฐิติพร แซ่เฮ่อ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 39. เด็กหญิงจันทภา แซ่เฮ่อ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 40. เด็กหญิงอรณา กวินวาณิช 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 41. เด็กหญิงศิริพร แสนเมือง 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 42. เด็กหญิงนพมาศ ใจจงหวัง 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 43. เด็กหญิงพัชรี ฤทธิ์ชัยเจริญ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 44. เด็กชายทิชาพงษ์ แก้วมะราษฎร์ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 45. เด็กชายอรรดเดช ม่วงอ่อน 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 46. เด็กชายพิชัยภูษิต ฤทธิ์ชัยเจริญ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 47. เด็กหญิงพรพิมล คำสอน 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 48. เด็กหญิงวรรณวิศา พิลา 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 49. เด็กหญิงพลอยรินทร์ อุนนารัตน์ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 50. เด็กหญิงกัญญา บุปผาอมรศรี 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 51. เด็กหญิงจีรณา กุลวรรณลภย์ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 52. เด็กหญิงนฤมล สุธีมน 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 53. เด็กชายณัฐพล แซ่ม้า 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 54. เด็กชายเตชิต อุปริมวงศ์กร 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 55. เด็กชายวรยศ แซ่ม้า 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 56. เด็กชายภัทรพล แซ่ว่าง 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 57. เด็กหญิงมะลิวัลย์ แซ่มัว 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 58. เด็กหญิงดวงกมล ศรีสุวรรณ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 59. เด็กหญิงจันทร์จิรา เชอมือ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 60. เด็ฏหญิงฐิตาพา มีสามพันธ์ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 61. เด็กหญิงปุณยาพร แซ่ม้า 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 62. เด็กหญิงพิมพ์ใจ เพ็งมา 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 63. เด็กหญิงภาพิมล จินารักษ์ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 64. เด็กหญิงจิดาภา ยงกสิกิจ 14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 65. เด็กหญิงว้าง แซ่เฮ่อ 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 66. เด็กหญิงสุภาวิตา แซ่ม้า 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 67. เด็กหญิงณัฐวดี ผาทอง 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 68. เด็กหญิงลักคณา แร่ถ่าย 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 69. เด็กหญิงนันทินีย์ ศักดิ์ศรี 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 70. เด็กหญิงวัชรา วันชัยรุ่งรุจี 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 71. เด็กหญิงภณิดา แซ่ว่าง 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 72. เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่หมี 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 73. เด็กหญิงสุปรางค์ เรืองเกษม 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 74. เด็กหญิงอรุณี ใจดวงดี 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 75. เด็กหญิงนิภาพร แสนย่าง 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 76. เด็กชายวรรณธนพร ยงเยื้อง 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 77. เด็กชายอภิชัย คีรีรัตน์สกุล 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 78. เด็กชายณัฐชัย ไตรศรีรัตน์ 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 79. เด็กชายศราวุธ อระมูล 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 80. เด็กชายสมชาย แซ่เจียง 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 81. เด็กหญิงศิริพร แซ่ม้า 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 82. เด็กหญิงปราณี ไพโรจน์วณิชวงศ์ 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 83. เด็กหญิงอารีรัตน์ อารี 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 84. เด็กหญิงศิริพร แสนโซ้ง 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 85. เด็กชายนาวิน ศิริเมือง 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 86. เด็กชายพญากรณ์ สุมานิตย์ 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 87. เด็กชายมนัส บุญชูนุช 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 88. เด็กชายศักดิ์ดา รวมธรรม 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 89. เด็กชายจักรกฤษณ์ พานพระ 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 90. เด็กชายมนัสชัย ญาติรวี 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 91. เด็กชายวัฒนพงษ์ เหล่าเทียนไชย 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 92. เด็กชายเริงฤทธิ์ แซ่เล่า 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 93. เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่ม้า 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 94. เด็กหญิงปวีณา แซ่มัว 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 95. เด็กหญิงณิชา แซ่ม้า 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 96. เด็กหญิงสุกมล สามล 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 97. เด็กหญิงณัฐนิชา เปี่ยมสิน 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 98. เด็กหญิงมาลี แซ่ม้า 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 99. เด็กหญิงพนิดา อินทร์เอม 13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 100. เด็กหญิงมยุรา แซ่เล่า 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 101. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขม้นเขตรกิจ 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 102. เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่หว้า 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 103. เด็กชายทรงวุฒิ แซ่ลี 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 104. เด็กชายณัฐวุฒิ สุวิบุญ 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 105. เด็กชายณัฐวัฒน์ สุวิบุญ 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 106. เด็กชายองค์อาจ แสนโซ้ง 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 107. เด็กหญิงชลลดา ก๋ากาศ 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 108. เด็กหญิงกมลวรรณ แซ่ย่าง 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 109. เด็กหญิงทิพากร วิวัฒน์วิทยา 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 110. เด็กหญิงปณิดา แซ่ย่าง 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 111. เด็กหญิงวรลักษณ์ ร้อยพิลา 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 112. เด็กชายเดวิตย์ โชคขวัญยืน 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 113. เด็กหญิงวันวิภา แซ่มัว 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 114. เด็กหญิงณัฐริกา แสนวังคำ 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 115. เด็กชายพัทธมน แซ่ลี 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 116. เด็กชายวิวัฒน์ น้อยบัว 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 117. เด็กหญิงพิมพิลาไลย ประเสริฐรัศมี 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 118. เด็กหญิงพิยดา ธิรัตสกุล 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 119. เด็กหญิงกุลสตรี แซ่ว่าง 11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 120. เด็กหญิงมานี แซ่เฮ่อ 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สร้อยสังข์สถิตย์ เมือง
ชัยนาท 121. นางพิมพ์พร อินต๊ะแสน 37 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 122. นางสาวสโรชา โพธิ์ศรี 15 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 123. เด็กชายณัฐพล ทองขาว 14 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 124. เด็กหญิงแสงระวี หำน้ำ 14 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 125. เด็กชายหาญณรงค์ ชะเอม 13 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 126. เด็กชายพีรวัฒน์ เกยพยา 13 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 127. เด็กชายเกษมศักดิ์ สังข์กลม 13 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 128. เด็กชายณัฐภัทร เกยพยา 13 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 129. เด็กหญิงจันทนิภา ดาวสุข 12 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 130. เด็กหญิงสโรชา วงค์ประทุม 12 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 131. เด็กชายอภิภู วงษ์คำภา 10 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 132. เด็กชายกฤษณะ สุขกิจ 10 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 133. เด็กหญิงชมพูนุช บุญใบ 10 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 134. เด็กหญิงภาณุมาศ พิลึก 10 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 135. เด็กหญิงวรัญญา พรมเวียง 10 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 136. เด็กหญิงสิราวรรณ อ่อนช้าง 10 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 137. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ชื่นผะกาง 10 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 138. เด็กชายธเนศ แสนแก้ว 9 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 139. เด็กชายนัฐพล มาวรรณ 9 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 140. เด็กหญิงภาวิณี แก้วดวงดี 9 โรงเรียนวัดโรงวัว ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 141. เด็กหญิงสมใจ กอนไชย 13 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 142. เด็กชายพีรวัฒน์ ชูควร 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 143. เด็กหญิงญาณิศา เบียดนอก 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 144. เด็กหญิงญานิกา ไวสาริกรรม 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 145. เด็กชายสมัชญ์ ขุนสุข 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 146. เด็กชายณัชพล เกิดบุญมา 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 147. เด็กหญิงปิยนุช โตจีน 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 148. เด็กหญิงพิมานมาศ มาเนียม 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 149. เด็กหญิงพรพรรณ พูลวงศ์ 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 150. เด็กหญิงกานต์ธิดา ทาวะรัตน์ 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 151. เด็กชายสุธน กรุตเจียม 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 152. เด็กหญิงนวรัตน์ โพธิเกษม 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 153. เด็กหญิงอทิตยา วรรณาพิมพ์ 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 154. เด็กชายกิตติพงษ์ ช้างคำ 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 155. เด็กชายศิรสิทธิ์ คงสิงห์ 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 156. เด็กหญิงริญญารัตน์ แตงแช่ม 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 157. เด็กหญิงพีรญาณ์ อินทโชติ 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 158. เด็กหญิงสุพัชชา พ่วงสำเภา 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 159. เด็กชายนัทธพงศ์ สกุลดำรงค์ 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 160. เด็กชายหิรัญ จุลทะศรี 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 161. เด็กหญิงอาริยา คงรอด 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 162. เด็กหญิงภัทรพร สิงห์สุพรรณ 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 163. เด็กหญิงสายสุนีย์ บางรับแลง 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 164. เด็กชายจักรี จันตะเภา 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 165. เด็กหญิงวิลาวัณย์ เงินเจริญ 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 166. เด็กชายธเณศ รักเสนาะ 12 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 167. เด็กหญิงตรีชฎา โตน้อย 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 168. เด็กหญิงพรธีรา พันน้อย 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 169. เด็กหญิงกัลย์สุดา พานิช 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 170. เด็กชายนรินทร์ ประจงศิลป์ 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 171. เด็กชายกันตภณ ยุพาเมืองปัก 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 172. เด็กชายฉัตรตะวัน อำภูทร 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 173. เด็กหญิงจันจิรา คำวิเศษ 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 174. เด็กหญิงชุติมา พึ่งสำเภา 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 175. เด็กหญิงกนกวรรณ เกษมวิโรจน์ 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 176. เด็กชายอภิวัฒน์ ยอดเกิด 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 177. เด็กชายวิทวัส เมืองนิล 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 178. เด็กหญิงบัณฑิตา สุขแสงดาว 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 179. เด็กหญิงปณิชา ฉิมดี 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 180. เด็กชายเทพทัต เพ็ชรสุวรรณ์ 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 181. เด็กชายณชัย ทับโฉม 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 182. เด็กชายระย้า สุขหย่อง 11 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 183. เด็กหญิงสุวพัชร รอดเหลือ 10 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 184. เด็กชายจิรยุทธ งิ้วเรือง 10 วรรณรัตน์วิทยา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 185. นางสาวจันทร์จิรา บัวทอง 16 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 186. นายเจษฎา โพธิ์ตะเภา 16 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 187. นายนพดล ด้วงเม้า 16 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 188. นายบุญยรัตน์ ผ่องจะบก 16 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 189. นายพชร อุ่นทอง 16 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 190. นางสาวสาวิตรี วรอินทร์ 16 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 191. นางสาวกาญดา โพธิ์อุไร 16 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 192. นายสุริยะ เทพกัลยา 16 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 193. นายรัตนโชติ สารเดช 16 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 194. นายปรัชญา เส็งเอี่ยม 15 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 195. นายพีรวิชญ์ เขาทอง 15 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 196. นายไกรวิชญ์ เกิดสุกุล 15 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 197. นายธานินทร์ ทรัพย์เหมือน 15 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 198. นายจักรพันธ์ ผ่องจะบก 15 วิทยาลัยเกษตรฯ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 199. เด็กหญิงอโนชา อุปพรม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 200. เด็กหญิงสุธิษา กันเที้ยม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 201. เด็กหญิงปิยะฉัตร เจริญวงศ์ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 202. เด็กชายชลสิทธิ์ ครุฑธกะ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 203. เด็กหญิงวิภาวี อ่อนเหล็ก 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 204. เด็กหญิงนวพรรษ แตงสี 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 205. เด็กหญิงทัศนีย์ สุนา 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 206. เด็กหญิงธารทิพย์ การกุล 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 207. เด็กชายพงศธร บุญราก 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 208. เด็กชายอิสรา สุขภิญโญ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 209. เด็กหญิงณัฐชยา ศาสตร์แก้ว 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 210. ด.ญยาสุมิน แก่นนาคำ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 211. เด็กหญิงลลิตา ผึ้งสาย 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 212. เด็กชายกฤษณ์ นิ่มสวัสดิ์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 213. เด็กหญิงสนธยา เพ็ชรอินทร์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 214. เด็กหญิงศุกใจ ไม้ตะเภา 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 215. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บริสุทธิ์ 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 216. เด็กชายณัฐทัตพล นิลำแหง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 217. เด็กชายอภิสิทธิ์ กาญจนานุกูล 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 218. เด็กหญิงกฤตยา เม่นตะเภา 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 219. เด็กหญิงอารีญา สานวล 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 220. เด็กชายวีรเกียรติ อินโชติ 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 221. เด็กหญิงบุษบา ภูวนาถ 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 222. เด็กหญิงมนทกานต์ ไทยหอม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 223. เด็กหญิงรวรา โพธา 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 224. เด็กหญิงกมลพรรณ โพธิ์ขำ 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 225. เด็กชายกิจติพันธ์ สีเขียว 12 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 226. เด็กชายอรรถชัย ปั้นโต 11 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 227. เด็กหญิงศุภิสรา จุ้ยวรมิตร 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 228. เด็กชายสามารถ เปรมสังข์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 229. เด็กหญิงธัญญเรศ วงษ์ยี่ 11 โรงเรียนวัดคลองกลาง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 230. เด็กหญิงสุกัญญา แสงราทัศน์ 10 โรงเรียนวัดคลองกลาง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 231. เด็กหญิงสุภาพร วงเที่ยง 10 โรงเรียนวัดคลองกลาง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 232. เด็กหญิงวรรณภา ลักทิม 10 โรงเรียนวัดคลองกลาง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 233. เด็กชายธนวันต์ แป้นโพธิ์ 10 โรงเรียนวัดคลองกลาง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 234. เด็กชายวัชรพล ทิงาม 11 โรงเรียนวัดหัวหว้า ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 235. เด็กชายสุทธิพงษ์ สอนหัด 11 โรงเรียนวัดหัวหว้า ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 236. เด็กชายกิตติ พวงทอง 10 โรงเรียนวัดหัวหว้า ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 237. เด็กหญิงหฤทัย ทับฤทธิ์ 10 โรงเรียนวัดหัวหว้า ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 238. เด็กชายน้ำเพ็ชร รอดตะเภา 10 โรงเรียนวัดหัวหว้า ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 239. เด็กหญิงชมพูนุช อยู่สวน 10 โรงเรียนวัดหัวหว้า ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 240. เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญธรรม 12 โรงเรียนบ้านดอนแตง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 241. เด็กหญิอรวรรยา พันตะเภา 10 โรงเรียนบ้านดอนแตง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 242. เด็กหญิงนิจจารีย์ นาควัน 10 โรงเรียนบ้านดอนแตง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 243. เด็กชายไพโรจน์ รอดโพธิ์ 10 โรงเรียนบ้านดอนแตง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 244. เด็กชายพงศกร จิตร์หาญ 10 โรงเรียนบ้านดอนแตง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 245. เด็กหญิงลักขณา คงเหลี่ยม 10 โรงเรียนบ้านดอนแตง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 246. เด็กชายณัชพล เปรมเสถียร 10 โรงเรียนบ้านดอนแตง ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 247. เด็กชายยศพัทธ์ เหลือวิลัย 10 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 248. เด็กชายปิยวัฒน์ พันแจ่ม 10 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 249. เด็กชายธีรภัทร น้อยหร่าย 10 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 250. เด็กหญิงผุสชา สมรอด 10 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 251. เด็กหญิงนันทิดา คำนวณ 10 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 252. เด็กชายขจร เพ็ชรแพ 9 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 253. เด็กหญิงชนกนันท์ พันแจ่ม 9 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 254. เด็กหญิงธัญจิรา ทิมยิก 9 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 255. เด็กหญิงศรันย์พร พุทธโกสัย 9 โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 256. เด็กหญิงณัฐนิชา สีฟุ้ง 10 โรงเรียนวัดหนองตาตน ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 257. เด็กหญิงศรัณยา จันทร์อ่อน 10 โรงเรียนวัดหนองตาตน ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 258. เด็กหญิงจิราภรณ์ ฉิมสกุล 10 โรงเรียนวัดหนองตาตน ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 259. เด็กชายชิติพัทธ์ ปัญจกนกกุล 10 โรงเรียนวัดหนองตาตน ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 260. เด็กชายวัชระ สุขเสมอ 10 โรงเรียนวัดหนองตาตน ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 261. เด็กชายนฤพล ทับแว่ว 11 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 262. เด็กชายศุภณัฐ โฉมฉาย 11 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 263. เด็กชายอภิชัย เชี่ยวชาญ 10 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 264. เด็กชายธีรภัทร เกตุสาคร 10 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 265. เด็กชายเจษฎากร เอี่ยมสอาด 10 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 266. เด็กหญิงเกวรินทร์ ขำคำ 10 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 267. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ เรือนเพ็ชร์ 10 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 268. เด็กชายนพดล โฉมฉาย 10 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 269. เด็กชายอภิศักดิ์ พุทธโกสัย 10 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 270. เด็กชายคมสัน เพ็ชรรัตน์ 12 โรงเรียนวัดพิกุลงาม ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 271. เด็กหญิงชนิดนันท์ แสงวงศ์ 12 โรงเรียนวัดพิกุลงาม ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 272. เด็กหญิงสมฤดี เทียบแก้ว 12 โรงเรียนวัดพิกุลงาม ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 273. เด็กหญิงดลยา จุ้ยละไม้ 10 โรงเรียนวัดพิกุลงาม ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 274. เด็กหญิงรัตนพร อ่อนสิงห์ 10 โรงเรียนวัดพิกุลงาม ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 275. เด็กชายณัฐพล ปั้นมูล 10 โรงเรียนวัดพิกุลงาม ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 276. เด็กชายปรเมธ อ่อนนวล 9 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 277. เด็กหญิงชลธิชา จันโท 9 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 278. เด็กชายสิทธิพล อ่อนอินทร์ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 279. เด็กชายกฤษณะ ม่วงเรือง 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 280. เด็กหญิงสกลวรรณ จูมะโรง 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 281. เด็กหญิงวิรัญญา ฤทธิ์นรา 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 282. เด็กหญิงศุภกร อ่อนอินทร์ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 283. เด็กหญิงอาภาพร บ่อสร้อย 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 284. เด็กหญิงจิราภรณ์ แดงไผ่ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 285. เด็กหญิงศิริพร แจ่มกล่ำ 10 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 286. เด็กชายปารเมศ คำวงษา 8 โรงเรียนบ้านเขาแหลม ป่าสัก มโนรมย์
ชัยนาท 287. เด็กชายชนุตม์ ศรีประเสริฐ 11 โรงเรียนวัดดอนตูม ฯ ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์
ชัยนาท 288. เด็กชายวรพรต แสงศรี 10 โรงเรียนวัดดอนตูม ฯ ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์
ชัยนาท 289. นางสาวรุ่งอรุณ ศรีดำ 40 โรงเรียนถาวรวิทยา ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์
ชัยนาท 290. นางสาวสุพรรษา บุญชื่น 30 โรงเรียนถาวรวิทยา ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์
ชัยนาท 291. เด็กชายณัฐพล รอดเหลือ 11 โรงเรียนถาวรวิทยา ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์
ชัยนาท 292. เด็กชายสรุเชษฐ์ กลั่นหุน 11 โรงเรียนถาวรวิทยา ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์
ชัยนาท 293. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประเสริฐสังข์ 11 โรงเรียนถาวรวิทยา ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์
ชัยนาท 294. เด็กหญิงวาสนา ลอยล่อง 11 โรงเรียนถาวรวิทยา ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์
ชัยนาท 295. เด็กชายพงศธร พลโคตร 10 โรงเรียนถาวรวิทยา ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์
ชัยนาท 296. เด็กชายพงศพัศ เสรารัตน์ 9 โรงเรียนถาวรวิทยา ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์
ชัยนาท 297. เด็กหญิงถิรดา ประมวลศิลป์ 9 โรงเรียนถาวรวิทยา ดอนตูมกมลาวาส วัดสิงห์

รับรองตามนี้
(พระธรรมไตรโลกาจารย์)
รองเจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)