ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี


ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต)

จังหวัด ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดองค์กร อำเภอ สังกัดวัด อำเภอ
นนทบุรี ส่งเข้าสอบ ๙๒ คน ขาดสอบ ๑๖ คน คงสอบ ๗๖ คน สอบได้ ๔๖ คน สอบตก ๓๐ คน
นนทบุรี 1. เด็กหญิงวันวิษา ปรุงทองดี 11 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 2. เด็กหญิงธราทิพย์ จันทร์มา 11 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 3. เด็กหญิงสุธิดา สุจริต 11 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 4. นางสาวพาขวัญ ตรีพงษ์ 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 5. นางสาวสุพรรณสิริ ศรีทับทิม 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 6. นางสาววิจิตรา แสนพันธุ์ 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 7. นางสาวสนิตา บุญยะราช 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 8. นางสาวบุษยา นันดอกรักษ์ 16 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 9. นายอานันท์ รางแดง 15 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 10. เด็กชายองอาจ งามขำ 14 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 11. เด็กหญิงรุ่งรวิน เส็งอนันต์ 14 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 12. เด็กหญิงอังคณา ผ่องใส 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 13. เด็กหญิงสุนิษา แป้นเพ็ชร์ 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 14. เด็กหญิงอภิชญา แก้วอ่ำ 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 15. เด็กหญิงอมรรัตน์ เลี่ยมอยู่ 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 16. เด็กหญิงชลธิชา แสงเทียน 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 17. เด็กหญิงอาภาภรณ์ ใจสุข 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 18. เด็กหญิงอัมพร พระสมพร 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 19. เด็กหญิงศศิธร ทองเงิน 13 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 20. เด็กหญิงดวงกมล สืบบุตร 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 21. เด็กชายอนุศิษฎ์ สะอาด 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 22. เด็กหญิงเพชรไพลิน บุญประเสริฐ 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 23. เด็กหญิงพินทุสร พานทอง 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 24. เด็กชายอาทิตย์ษร ประเสริฐ 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 25. เด็กหญิงสุชาดา พาซื่อ 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 26. นางสาววัลภา จันเซียน 15 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 27. นายกิตติภูมิ ประทุมเหมือน 15 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 28. เด็กชายเอนก เซี่ยงล้ำ 14 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 29. เด็กหญิงปัณฑารีย์ ปั้นศิริ 14 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 30. เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วเสริม 14 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 31. เด็กชายสรศักดิ์ เทวสันเทียะ 14 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 32. เด็กหญิงรัชติญา ทวนประเสริฐ 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 33. เด็กหญิงวรรธิวา นาสมใจ 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 34. เด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์เกษม 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 35. เด็กหญิงมนวดี หุ้มแพร 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 36. เด็กชายปิ่นเพชร สาระมูล 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 37. เด็กชายมนัส ดีสอน 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 38. เด็กชายธงชัย สุขใย 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 39. เด็กชายนครินทร์ ดวงหิรัญ 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 40. เด็กหญิงกัลยา ศรีพุทธา 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 41. เด็กหญิงพิชชาพร โพนแก้ว 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 42. เด็กชายวันชัย จุ้ยงาม 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 43. เด็กชายพลวัฒน์ พาพรมลิด 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 44. เด็กชายกฤษดา จตุวงศ์ 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 45. เด็กชายมณกานต์ พันธาโฮม 13 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
นนทบุรี 46. เด็กชายณัฐชัย สุขชิต 12 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ราษฎร์นิยม ไทรน้อย
ปทุมธานี ส่งเข้าสอบ ๑,๐๘๐ คน ขาดสอบ ๒๓๓ คน คงสอบ ๘๔๗ คน สอบได้ ๓๘๙ คน สอบตก ๔๕๘ คน
ปทุมธานี 1. เด็กหญิงศุกร์สวัสดิ์ เป้าโต 11 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 2. เด็กหญิงจิรัชญา นายเดโช 11 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 3. เด็กชายบูรพา สังสุวรรณ 11 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 4. เด็กหญิงภัสสร วิทยาบำรุง 11 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 5. เด็กหญิงกุลนันทน์ อุดมลาภ 10 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 6. เด็กชายชิษณุพงษ์ ทองศรี 10 วัดโคก โคก เมือง
ปทุมธานี 7. นางสาวทิพย์วัลย์ พักต์เพียงจันทร์ 27 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 8. เด็กหญิงสุภาพร อ่อนน้อม 12 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 9. เด็กชายวรุตม์ หอมเทียน 12 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 10. เด็กหญิงจารุวรรณ บุญจันทร์ 12 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 11. เด็กหญิงสุภารัตน์ แสนสวาท 12 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 12. เด็กหญิงสุพรรษา ช้างแก้ว 12 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 13. เด็กหญิงภัทราภรณ์ พึ่งแก้ว 11 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 14. เด็กชายวิโรจน์ พิริยะสุทธิ์ 11 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 15. เด็กชายชิษณุพงศ์ ดอกบัว 11 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 16. เด็กหญิงจิรัชยา ฤทธิ์วราภรณ์ 11 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 17. เด็กหญิงเนตรนภา รังหอม 11 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 18. เด็กหญิงอารยา เรี่ยตาม 10 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 19. เด็กหญิงปาริฉัตร บุญประวัติ 10 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 20. นายวริศ ดิษฐี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 21. นางสาวพิมพ์เงิน ภูศรี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 22. นายรัชพล มิตรอุดมชาติ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 23. นายวีระเมษฐ์ รุขพันธ์เมธี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 24. เด็กหญิงพรพิลัย ตางจงราช 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 25. นางสาวกุลนิษฐ์ ชูศักดิ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 26. นางสาวจีระนันท์ สรรพเจริญสิน 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 27. นางสาวธนานันท์ ยืนนาน 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 28. นางสาวมีนตา ปัสสาวัส 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 29. นางสาววาสิตา สำเภาพันธ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 30. นางสาวณัฐธิกา มั่นนวล 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 31. นายศิวดล ทะปิน 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 32. นางสาวพิดา อบบายันต์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 33. นายเขมรินทร์ ศรีพุ่ม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 34. นายคีตวัฒน์ นาคสิทธิ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 35. นายคณาธิป ใจธรรม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 36. นายจิรสิทธิ์ ผลบุญ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 37. นายณัฐพล หงอกสิมมา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 38. นายวราธร สีหามายา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 39. นายศราวุฒิ สำราญสุข 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 40. นางสาวนิตยา ทองศาสตร์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 41. นางสาวพนัชกร ทักขินา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 42. นางสาวรุ่งนภา แก่นแก้ว 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 43. นางสาวอภิญญา ตุระคะวินทร์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 44. นายชุติภัทร หอมทรัพย์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 45. นายณัฐนินท์ ภัคธนานันทพัฒน์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 46. นายณัฐพล มีศิลป์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 47. นายณัฐวุฒิ มัณยานนท์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 48. นายธนธร มักสุขเสริม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 49. นายธนัท สีหานาม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 50. นายนัฐวุฒิ ชมสมุท 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 51. นายปรเมศร์ ช่วยโสม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 52. นายวีรพล เทาวฤิทธิ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 53. นายสิทธิวัชช์ ฝาชัยภูมิ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 54. นายอนุพงษ์ พงษ์เจริญ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 55. นายอนุสรณ์ บุญประสพ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 56. นายอำนาจ ศรีมนตรี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 57. นางสาวกนกวรรณ ศรีสมบูรณ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 58. นางสาวกาลติญา สุทธิอาคาร 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 59. นางสาวณฐพร โยธาแข็ง 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 60. นางสาวดลยา สิทธิพงค์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 61. นางสาวธัญญากัษณ์ อ่อนพุทธา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 62. นางสาวนพรัตน์ ตุ้ยสมบัติ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 63. นางสาววริศรา นาคสังข์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 64. นางสาวอธิชา นิคำโม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 65. นายกฤตภาส บุญนิยม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 66. นายเชาวลิต วงศ์ขัน 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 67. นายธนกร รุขพันธ์เมธี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 68. นายวีระพงษ์ ทรัพย์บริบูรณ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 69. นายอภิสิทธิ์ งอกข้าวนก 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 70. นายอัครวัฒน์ มอมุงคุณ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 71. นางสาวธิดารัตน์ บุญลา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 72. นางสาวศจี ชิดไล้ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 73. นางสาวเกวลิน เชียงชะนา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 74. นางสาวเพลงอักษร เทียมดี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 75. นางสาวมนต์วิภา เตยรินจันทร์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 76. นางสาวจิรัฐติกาญจน์ มั่งโมฬี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 77. นายชนกันต์ สวนมะพับ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 78. นายปรมินทร์ ศรีบุปผา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 79. นายภานุพงศ์ รอดเรือง 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 80. นายสุรสิทธิ์ หงษ์เวียงจันทร์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 81. นายอิศวร นนทะโคตร 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 82. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุธรรมมา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 83. นางสาวณิชากร พุกบางจาก 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 84. นางสาวปุญชรัสมิ์ วงศ์แสงจันทร์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 85. นางสาวพิมพ์ผกา คำชนะ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 86. นางสาวมุทิตา สีใส 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 87. นางสาววชิราภรณ์ บุตรเรือง 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 88. นางสาววิราวัลย์ วงศ์ษายา 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 89. นางสาวศุภลักษณ์ พรมท้วม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 90. นางสาวสิริรัตน์ บุญชู 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 91. นางสาวชนิกา แม้นมาลัย 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 92. นางสาวณัฐริกา ราชวรรณดี 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 93. นางสาววรัญญา อ่อนฤทธิ์ 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 94. นางสาวสุทธิดา เอี่ยมสะอาด 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 95. นางสาวประภาศิริ ยะคะเสม 16 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 96. นายคงณัฐ ประเสริฐพงศ์ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 97. นายอนันธชัย มีชัย 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 98. นางสาวอภิญญา ก้อนแก้ว 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 99. นางสาวชลธิชา บุตรน้ำเพชร 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 100. นางสาวดวงกมล จิตรีฐาน 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 101. นางสาวประภาพร สันติเพชร 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 102. นายวุฒิไกร รัตนสูตร์ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 103. นายนัฐพงษ์ หลู่เวียง 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 104. นางสาวธนิตา ฝ้ายลุย 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 105. นายฉลองชัย ถิ่นพายัพ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 106. นางสาวกัญญารัตน์ เม่นสุวรรณ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 107. นางสาวมัณฑิตา จิตต์มโนวรรณ์ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 108. นางสาวนฤมล อ่วมจุ้ย 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 109. นายจารุวัฒน์ ใจรัก 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 110. นายนราวิชญ์ อ่อนศิริ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 111. นายอาชวิน เดชนพรัตน์ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 112. นางสาวกชกรณ์ ประเสริฐ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 113. นางสาวนรินทร์ธร ลาพรหมมา 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 114. นางสาวน้ำฝน พลฮุย 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 115. นางสาวพรเพ็ญ รงยง 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 116. นางสาวพรรธิภา ภู่พันชิต 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 117. นางสาวสินีนาฏ เพ็ชรเรือง 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 118. นายชินดนัย ตินตะชาติ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 119. นางสาวฉวีวรรณ สำราญ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 120. นางสาวกุลวดี โล่ห์ทอง 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 121. นางสาวกัลยา โสชะรา 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 122. นางสาวจิราพร โพธิ์สิ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 123. นางสาวสุพัตรา มีผล 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 124. นางสาวจิตตรา อุ้มญาติ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 125. นางสาวจุฬารัตน์ สีโยจารย์ 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 126. นางสาวฐิติมา นามะโคตร 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 127. นางสาวปนิสา คำดี 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 128. นางสาวอรทัย เสมอหัด 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 129. นางสาวรติกร ทองมา 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 130. นางสาวมณฑิรา แนวทวิต 15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 131. เด็กชายสมพล เชื้อทอง 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 132. เด็กชายอนาวิน ธรรมขันธ์ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 133. เด็กหญิงชลดา พึ่งธรรม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 134. เด็กหญิงสมจิต รัตนรุ่งชัย 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 135. เด็กหญิงสุกฤตา งามขำ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 136. เด็กหญิงสุพรรณี แถววงษ์ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 137. เด็กชายเทพพิทักษ์ พิทักษ์สมบูรณ์ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 138. เด็กชายฤทธิพร บุญกระจ่าง 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 139. เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีงาม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 140. เด็กชายเดชณรงค์ สมานพร้อม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 141. เด็กชายขวัญ สุทโธ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 142. เด็กชายทองจันทร์ ทองประดับ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 143. เด็กชายประทีป พูลสวัสดิ์ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 144. เด็กชายพงศกร วัชระศิราภากุล 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 145. เด็กชายเดชนรินทร์ ชุบขุนทด 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 146. เด็กหญิงกัลญาพัชร อนันตัง 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 147. เด็กหญิงนวรัตน์ วงศ์ราตรี 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 148. เด็กหญิงเบญญา หอมเนียม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 149. เด็กหญิงพัชรา หงษ์หิน 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 150. เด็กหญิงวรรณิสา อ่ำน้อย 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 151. เด็กหญิงวิภาวรรณ แซ่เอี๊ยว 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 152. เด็กหญิงสาธิตา สมานพร้อม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 153. เด็กหญิงสิริวิมล แก้วอุ่นเมือง 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 154. เด็กหญิงสุนิตา ศรีวัฒนา 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 155. เด็กหญิงถนอมนวล นันทะพันธ์ 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 156. เด็กหญิงลูกน้ำ บุญวาสนา 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 157. เด็กชายสิทธิชัย นิ่มเชียง 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 158. เด็กหญิงวรัชยา บางแย้ม 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 159. เด็กหญิงชลธาน นุตจรัส 13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 160. เด็กชายณัฐพล พวงธรรม 12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 161. เด็กชายนัทธพงศ์ เทียนวงศ์ 12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 162. เด็กชายอรุณ สำราญดี 12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 163. เด็กหญิงภัทธีญาภรณ์ โยนลอย 12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 164. เด็กชายอมรเทพ คณูศิริรัตน์ 12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จันทน์กะพ้อ สามโคก
ปทุมธานี 165. เด็กหญิงพรพิมล สงหลำ 11 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 166. เด็กหญิงวิไลพร ปลอกทอง 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 167. เด็กชายพงศ์ธร คำประเทศ 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 168. เด็กชายคณิต ไชยธรรม 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 169. เด็กหญิงกานต์ธิดา ใจเดียว 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 170. เด็กหญิงชนิดาภรณ์ จิตรชื้น 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 171. เด็กหญิงรวิสรา พวงศิลป์ 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 172. เด็กหญิงเอมอร ยศทสาร 10 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 173. เด็กหญิงปิยะธิดา พรหมกสิกร 9 วัดบางเตยนอก บางเตยนอก สามโคก
ปทุมธานี 174. นายวิทยา ทังคะรัตน์ 64 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 175. นางสาวประหยัด วิโรจน์ 56 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 176. นางสาวอำไพ ท้วมหลุม 53 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 177. นางสาวโชติมา ชมภูเพชร 50 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 178. นางสาวดรุณี มีสวัสดิ์ 49 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 179. นายสุดเขตต์ อัมรสุคนธ์ 46 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 180. นางสาวปอรินิล อินทสุกิจ 45 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 181. นางสาวปริชาติ ใหญ่ยิ่ง 45 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 182. นางสาวนัชนันท์ พิพัฒน์โยธิน 44 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 183. นางสาวยุวันดา จันทราทิพย์ 43 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 184. นางสาวสมบุญ บุญมี 43 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 185. นางสาวอารีย์ คล้ายทอง 43 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 186. นางสาวนงลักณ์ คนคม 43 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 187. นางสาวสมจิตร มูลทองจันทร์ 40 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 188. นายพิเชษฐ์ ชูชิต 40 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 189. นางสาวนิตยา สุขแสงจันทร์ 39 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 190. นางสาวอุไรรัตน์ แย้มกลีบ 38 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 191. นายสุรพล กรงจับเงิน 37 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 192. นางสาวสุจิตตรา พุทธชาด 35 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 193. นางสาวไพรินทร์ ทองดี 35 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 194. นางสาวพรรณี วิเศษกุล 34 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 195. นายวีระศักดิ์ เพิ่มพูน 34 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 196. นายจตุรงค์ แสนขยัน 34 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 197. นายเจริญศักดิ์ แน่นหนา 33 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 198. นายสายยันต์ ไชนสีทา 33 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 199. นางสาวโสระยา เดงุจิ 33 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 200. นายสรายุทธ์ สภาพอัฐ์ 33 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 201. นางสาวสุลาวัลย์ บุญยอ 32 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 202. นายอาทร สนธิ 32 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 203. นายชายชาญ สุดทวี 32 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 204. นายพัฒพงษ์ ปิ่นทอง 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 205. นายพิเชษฐ์ ผ่องพันธุ์ 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 206. นายพิเชษฐ์ คุมมงคล 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 207. นายสุทิน ตวนใหญ่ 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 208. นางสาวถวัลย์ พึ่งมี 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 209. นางสาวดวงพร เสนาะน้อย 30 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 210. นายมนตรี เพชรประสม 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 211. นางสาวชาลาไล ทรงศรีเอี่ยม 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 212. นางสาวจันทร์ฉาย คำสักดี 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 213. นางสาวทิพย์วารี ตันวงษ์ 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 214. นายไกรวุฒิ ธิมาชัย 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 215. นายต่อศักดิ์ ขวัญเนตร 29 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 216. นายกมล สากล 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 217. นางสาวละมัย เอมโคกสูง 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 218. นางสาวหนึ่งฤทัย สืบไวย 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 219. นายสมเกียรติ บางขัน 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 220. นางสาวรุ่งรวี คำใบใหญ่ 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 221. นายอาทิตย์ แก้วธรรม 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 222. นายปัญญาวุธ เต็งวงษ์วัฒนะ 28 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 223. นายวรเชษฐ์ ทองอ่อน 27 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 224. นายศุภชัย คลาดแคล้ว 27 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 225. นายศุภชัย จันทร์เจิมผล 27 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 226. นายสมศักดิ์ โฉมศรีรัตนกุล 27 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 227. นายวิรัตน์ วงษ์รังรอง 27 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 228. นายฉัตรชัย ทองย้อย 26 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 229. นายธนพัฒน์ ต่างใจ 26 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 230. นายปัญญาพล จำเริญรักษ์ 26 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 231. นางสาวพรทิพย์ หิรัญรักษา 25 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 232. นางสาวนิตยา จี้เพ็ชร 25 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 233. นางสาวตมิศา แก้ววงค์ 25 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 234. นางสาวภูริตา กัณหะกาญจนะ 24 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 235. นายณัฐวุฒิ แหยมแก้ว 24 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 236. นายพงพัฒน์ กล่อมขาว 23 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 237. นางสาวรัชมาภรณ์ แซ่แพ 22 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 238. นางสาวพรรณทิพย์ ก้อนทอง 21 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 239. นางสาววิจิตรา เรืองลำภู 20 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 240. นายเนวิน หมากทลาย 20 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 241. นางสาวสุชาดา ศรีชลายนต์ 19 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 242. นางสาวมีนา อาจองค์ 19 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 243. นายศรายุทธ เพริศพรรณราย 19 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 244. นางสาวสุพัตรา ไชยโอสถ 18 เรือนจำ ปทุมธานี โบสถ์ สามโคก
ปทุมธานี 245. นายสาวชนัญญา ศิริวุฒิ 48 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 246. นางสาวปราณี ดอกสี 38 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 247. นางสาวพรพรรณ ภาคพาณิชย์ 31 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 248. นางสาวอรวรรณ บรรพต 26 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 249. นายจรัสศรี ยินดีพจน์ 15 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 250. นายดาแน กิมระ 15 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 251. เด็กหญิงชลธิชา ฉายา 14 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 252. เด็กหญิงชนิสรา รุตนบุญประเทือง 14 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 253. เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนต่างนา 14 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 254. เด็กหญิงศิโรรัตน์ มโนวงษ์ 13 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 255. เด็กหญิงบุษกร กิจพิพัฒน์พงศ์ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 256. เด็กหญิงใบเฟิรน์ ปานกล่ำ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 257. เด็กชายจรัสศรี พวงศิลป์ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 258. เด็กหญิงนภสร จักษุรักษ์ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 259. เด็กชายอติกานต์ เกื้อกิจ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 260. เด็กชายฉันทพล ภูดวงลี 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 261. เด็กหญิงผกามาศ สุขสุแดน 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 262. เด็กชายธเนศ เจือจันทร์ 12 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 263. เด็กชายธนสรรค์ สอนบุญ 11 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 264. เด็กชายวัชรพล สงวนหิรัญกุล 11 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 265. เด็กหญิงณัฐวรรณ อิ่มขาน 11 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 266. เด็กหญิงปวีณ์กร ปานนวม 11 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 267. เด็กหญิงกฤษณา ขมินทกุล 11 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 268. เด็กหญิงกมลชนก บัวขาว 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 269. เด็กหญิงชญานนท์ บุบผกา 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 270. เด็กหญิงญาราภรณ์ ประยงแย้ม 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 271. เด็กหญิงปัฐวรรณ ดีกัน 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 272. เด็กหญิงเปรมมิกา เกิดสมบัติ 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 273. เด็กหญิงวิสุนันทร์ ชูวงศ์วุฒิ 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 274. เด็กชายณัฎฐชัย ศรีเรือนสร้อย 10 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 275. เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณฤทธิ์ 9 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 276. เด็กหญิงมุฑิตา จรัศสิน 9 วัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 277. นายอชิตพล หังสะสูตร 15 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 278. เด็กชายอาทิตย์ นําตาล 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 279. เด็กชายพูนสินธุ์ บางพันธุ์ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 280. เด็กหญิงมนต์ชญา หล้าบุดดา 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 281. เด็กชายณัฐภูมิ คำน้อย 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 282. เด็กชายนนทวัฒน์ การจุระ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 283. เด็กหญิงญาดา พานกระษัย 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 284. เด็กหญิงมณทิพย์ สมโชค 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 285. เด็กหญิงลักษมี โพธิ์ทอง 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 286. เด็กหญิงรสริน วิชานำ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 287. เด็กหญิงประติมากร หว่างเชื้อ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 288. เด็กหญิงนันทิชา สุขสุเมม 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 289. เด็กหญิงกิ่งกมล สำรวมจิตร 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 290. เด็กหญิงปาริฉัตร ไกรวัลย์ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 291. เด็กชายสหรัฐ ดาราพิชัย 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 292. เด็กชายธีรศักดิ์ สุขจิตร 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 293. เด็กชายธราธิป จิตรีอาสน์ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 294. เด็กชายธนวัฒน์ ชูช่วย 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 295. เด็กหญิงพรนลัท สิทธิ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 296. เด็กหญิงบุษราณี นรสิงห์ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 297. เด็กหญิงมาริสา จิตรีถิน 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 298. เด็กหญิงกษมา ใบศิลว 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 299. เด็กหญิงอารี ชวนช่อสุวรรณ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 300. เด็กชายวรเมฆ ชุมสถาพร 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 301. เด็กหญิงอรทัย อรัญอาศรี 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 302. เด็กหญิงสิธิลักษณ์ พรมชาติ 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 303. เด็กชายภวันต์ ศรีทาดี 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 304. เด็กหญิงพิชชากร ดาวอร่าม 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 305. เด็กชายสุวัฒน์ ถนอมจิต 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 306. เด็กชายกิตติกร ศรีเหรา 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 307. เด็กหญิงชนาภา สุขสุมิตร 13 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 308. เด็กชายสิทธิราช ฃมภู 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 309. เด็กชายอมรเทพ พึ่งทอง 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 310. เด็กหญิงภัคจิรา ไชยแสง 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 311. เด็กชายกรกช ใบศิลา 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 312. เด็กชายพงศ์ประภันธ์ ผึ้งล้อม 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 313. เด็กชายสิทธินนท์ ภูมามอบ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 314. เด็กหญิงศิวภรณ์ เพียรศิลป์ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 315. เด็กหญิงวัชรมน ยินดีพจน์ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 316. เด็กหญิงพิมพ์ สุขสุมิตร 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 317. เด็กหญิงณัฐริณีย์ ก้องแดงน้อย 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 318. เด็กหญิงสิรินาถ ม้าเทศ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 319. เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปนจิบ๊ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 320. เด็กหญิงโชติกา วิรัตน์ 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 321. เด็กหญิงนันทพร พุ่มเล็ก 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 322. เด็ชายอภิสิทธิ์ สาระบิล 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 323. เด็กหญิงศภิณญา น่วมนุ่ม 12 วัดป่าคาเจริญวิทยา ท้ายเกาะ สามโคก
ปทุมธานี 324. เด็กหญิงศิริมา เจริญผล 10 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 325. เด็กหญิงจิรวรรณ ผ่องจันทึก 10 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 326. เด็กหญิงสุพิษญา สีเขียว 10 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 327. เด็กหญิงศศิวิมล ขันตะเภา 10 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 328. เด็กหญิงสุรัตนา บุญคำ 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 329. เด็กหญิงคณิศร โตผลวิเศษ 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 330. เด็กชายทศพร นิ่มเดช 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 331. เด็กหญิงนนท์ทิชา จรัสไพจิตร 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 332. เด็กหญิงฉัตรกมล ไผ่ล้อม 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 333. เด็กหญิงณัชชา เผือกสีอ่อน 9 วัดสามัคคิยาราม สามัคคิยาราม สามโคก
ปทุมธานี 334. นางสาวตวงพร เคร่งเปี่ยม 28 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 335. นางสาวพัชรี อิ่มบุญ 25 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 336. นายนันทกิจ ทวนประเสริฐ 24 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 337. เด็กชายวรศักดิ์ บุญเศษ 13 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 338. เด็กชายศักดิ์ คำภิมาบุตร 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 339. เด็กหญิงอินทิพร กาบัว 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 340. เด็กชายนาวิน คงศรีวิไล 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 341. เด็กชายธีรยุทธ์ ยอดไสย์ 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 342. เด็กหญิงพัชรี สารบาล 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 343. เด็กชายขวัญชัย บุญลือ 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 344. เด็กชายทักษ์ดนัย ประทุมวงษ์ 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 345. เด็กชายเดชาชาญ โนนแสน 12 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 346. เด็กชายวรากร จันทร์ฉาย 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 347. เด็กหญิงกัลยกร ศรีเพชร 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 348. เด็กหญิงกรรณิกาณ์ เบ็ญมาศ 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 349. เด็กหญิงธมลวรรณ ผิวอ่อน 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 350. เด็กหญิงนภัสสร ติงสะ 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 351. เด็กหญิงสุชาวลี ประสาวะโท 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 352. เด็กหญิงสมฤดี ครุธโต 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 353. เด็กหญิงพิสุทธินี ป้องกก 11 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 354. เด็กหญิงวริศรา ภาษาดี 10 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 355. เด็กหญิงศิริรักษ์ ทิพย์รักษ์ 10 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 356. เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทรีย์ 9 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 357. เด็กหญิงอิสรีย์ กันนารักษณ์ 9 วัดสุวรรณจินดาราม สุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 358. เด็กชายณัฐวุฒิ สนจิต 12 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 359. เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นาคนวล 12 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 360. เด็กชายธนพงษ์ ธรรมรังสี 11 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 361. เด็กชายน้ำเพชร ชอบใจ 11 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 362. เด็กหญิงปนัดดา อาจหาญยิ่ง 11 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 363. เด็กชายณัฐวุฒิ สังเพ็ชร 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 364. เด็กหญิงอาทิตตยา ลมลอย 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 365. เด็กหญิงพรชิตา แก้วมัจฉา 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 366. เด็กหญิงพรสวรรค์ สายแวว 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 367. เด็กชายธนวัฒน์ รุ่มรวย 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 368. เด็กหญิงดลกานต์ คงทับ 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 369. เด็กชายรักษ์โยธา น้อยศักดิ์ 10 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 370. เด็กหญิงพัชรินทร์ อาจหาญยิ่ง 9 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 371. เด็กหญิงณิชา สังเขียว 9 วัดเนกขัมมาราม เนกขัมมาราม ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี 372. นายพนา แซ่ม้า 16 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 373. นายสราวุธ ประเสริฐ 16 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 374. เด็กชายวรยุทธ หงษ์ดวง 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 375. เด็กชายวุฒิชัย ชัยสุริวงค์ 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 376. เด็กหญิงอัมพร เรืองกระโทก 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 377. เด็กหญิงเดือนประกาย มาบกดเวียน 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 378. เด็กหญิงกิติยา ด้วงรา 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 379. เด็กชายเทียนชัย เหตุสิงห์สร้อย 14 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 380. เด็กหญิงสิริรัตน์ พัวพันธ์ 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 381. เด็กหญิงเมธินี วงศ์ขวัญ 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 382. เด็กหญิงสุภาพร นนท์แก้ว 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 383. เด็กหญิงชัชดาวัลย์ เพ็งภาค 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 384. เด็กหญิงจันทร์ฉาย คอนเย 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 385. เด็กหญิงปิยะดา บุญเจริญ 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 386. เด็กชายกรณัฐ สังข์เสนาะ 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 387. เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีคร้าม 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 388. เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แสงเพ็ชร 13 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
ปทุมธานี 389. เด็กชายพงศกร ประชุมชื่น 12 วัดปัญจทายิกาวาส ปัญจทายิกาวาส ลำลูกกา
อ่างทอง ส่งเข้าสอบ ๓๒๕ คน ขาดสอบ ๑๐๔ คน คงสอบ ๒๒๑ คน สอบได้ ๑๗๒ คน สอบตก ๔๙ คน
อ่างทอง 1. นายปุณวัฒน์ นาชัยลาน 15 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 2. นายสุรชาติ ฝั่งทะเล 15 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 3. นางสาวฐิติยา คล้ายพงษ์ 15 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 4. เด็กชายจิรายุส สุนทรนันท์ 14 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 5. เด็กชายภาษกรณ์ เทียมพงษ์ 14 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 6. เด็กชายศุภชัย นวลแจ่ม 14 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 7. เด็กชายภาคภูมิ หาราวี 13 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 8. เด็กชายกุลวรรธน์ สงวนวงศ์ 13 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 9. เด็กชายธนาธิป ขำเอี่ยม 12 ราชสถิตย์วิทยา เฉลิมกาญจนาภิเษก ไชโย
อ่างทอง 10. เด็กหญิงมินตรา การประเสริฐ 14 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 11. เด็กชายจีรศักดิ์ การชำนาญ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 12. เด็กหญิงนุชชนก สวนปรางค์ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 13. เด็กหญิงพัชรธิณี เจริญรัตน์ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 14. เด็กหญิงแพรวพรรณ เอี่ยมคำ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 15. เด็กชายอนันตชัย พิกุลทอง 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 16. เด็กหญิงนิศา มีลาภ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 17. เด็กหญิงลักษณารีย์ น้ำทอง 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 18. เด็กหญิงอาริมา จีนเจือ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 19. เด็กชายพิสิฐชัย สุขสุโชติ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 20. เด็กหญิงพิมลภัทร เทียนทอง 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 21. เด็กหญิงวนัญญา ยอดพูน 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 22. เด็กหญิงสุเมธิญา จันทร์ถาวรร 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 23. เด็กหญิงหทัยภัทร ประเสริฐฤทธิ์ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 24. เด็กหญิงอุษา สูงทรง 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 25. เด็กชายปริญญา เป็นบุญ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 26. เด็กชายปารเมศ จิตตรีชัย 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 27. เด็กชายศิลาวัตร ชะเอม 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 28. เด็กหญิงสายน้ำมนต์ เฟื่องฟู 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 29. เด็กชายกิตติพันธุ์ พ่วงมีชัย 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 30. เด็กชายธนโชติ นิ่มทรงประเสริฐ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 31. เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์ธานี 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 32. เด็กหญิงฐิตาภา อิ่มอารมย์ 13 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 33. เด็กหญิงจตุพร พิณโย 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 34. เด็กหญิงปพิชญา แย้มจำนันต์ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 35. เด็กหญิงภัทรสุดา ศิริสุวรรณ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 36. เด็กหญิงสุพิชญา สมใจเรา 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 37. เด็กชายกีรติวัฒน์ ตรีนภา 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 38. เด็กชายพรศักดิ์ ปานกลาง 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 39. เด็กชายภูมินทร์ จาดใจดี 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 40. เด็กชายภูษิต โสผล 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 41. เด็กชายสุรวุฒิ ศรีนาคนิล 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 42. เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดสินธุ์ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 43. เด็กชายรุ่งโรจน์ นิลเลิศ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 44. เด็กชายเอกรัตน์ ธูปบูชา 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 45. เด็กหญิงวรินทร ดอกรัก 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 46. เด็กหญิงวริศรา วงศ์เพ็ชรเขียว 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 47. เด็กชายกวินท์ พันธุ์หวาด 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 48. เด็กชายศุภชัย ไพโรจน์ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 49. เด็กหญิงปนัดดา พีนันทปัญญา 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 50. เด็กหญิงบุษยมาศ เอี่ยมสอาด 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 51. เด็กหญิงสายน้ำ ตั้งเจริญ 12 โพธิ์ทอง"จินดามณี" ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 52. เด็กชายธิติ กิจรันต์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 53. เด็กหญิงชลธิชา ชื่นชอบ 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 54. เด็กหญิงวริศรา ไหวศรี 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 55. เด็กชายพิสิษฐ์ จัตุรงค์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 56. เด็กชายอภิชาติ ช่างประดิษฐ์ 12 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 57. เด็กชายเลอสรรค์ จำปา 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 58. เด็กชายณัฐปคัลภ์ วงษ์สด 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 59. เด็กชายนพดล เอี้ยงสูงเนิน 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 60. เด็กชายอรรถพล พานทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 61. เด็กชายจิรวัฒน์ ถนอมเขต 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 62. เด็กหญิงรติมา พุทธชาด 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 63. เด็กหญิงสุธิดา สมบุญ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 64. เด็กหญิงสุพรรษา พิมนุช 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 65. เด็กชายกฤษณะ วารินทร์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 66. เด็กชายชลสิทธิ์ สุราวุธ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 67. เด็กชายณัฐศรณย์ ปาริสุทธิศิลป์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 68. เด็กชายสรายุธ แสงแจ่ม 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 69. เด็กหญิงกมลพรรณ เถื่อนรอด 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 70. เด็กหญิงดาญาเรศ งามจริง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 71. เด็กหญิงอาภารัตน์ แววขำ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 72. เด็กหญิงมานิตา สารีกิจ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 73. เด็กชายนันทพงศ์ วันทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 74. เด็กชายสิทธิโชค แต่งงาม 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 75. เด็กหญิงกัลยาพร ลายตลับ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 76. เด็กหญิงเบญจพร สาลีกิจ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 77. เด็กชายกาญจนภัท เชิดแสง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 78. เด็กหญิงจิรณัฐ บัวอาจ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 79. เด็กหญิงศศิกานต์ ขันธนะชัย 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 80. เด็กหญิงพิยดา รื่นยัง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 81. เด็กหญิงหัทยา เกษมศิลป์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 82. เด็กหญิงหยกวาริน อินทร์ศิริ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 83. เด็กหญิงอุไรลักษณ์ อินมณี 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 84. เด็กหญิงธมลวรรณ ธัญญะเจริญ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 85. เด็กชายธนธรณ์ แก้วทับทิม 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 86. เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิ์ศรีนาค 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 87. เด็กชายนภดล แก้วเขียว 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 88. เด็กชายปกครอง ธนันทา 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 89. เด็กหญิงณัฐณิชา คงษา 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 90. เด็กหญิงพรนภา สีลอด 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 91. เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองโชติ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 92. เด็กหญิงปาริฉัตร สุขเฉย 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 93. เด็กชายสรวิชญ์ วันทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 94. เด็กหญิงณัฐวดี งามเจริญ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 95. เด็กหญิงพชรดา เนื่องชมภู 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 96. เด็กชายสมาวุฒิชา ประยูรรัตน์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 97. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เชื้อบุญ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 98. เด็กหญิงสุชาดา ปานประไพ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 99. เด็กหญิงอรุณรัตน์ สิงห์ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 100. เด็กหญิงพัฒน์นรี เล้าประเสริฐ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 101. เด็กหญิงนริสรา บุญประสงค์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 102. เด็กหญิงพรหมพร พุ่มขจร 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 103. เด็กหญิงหทัยภัทร ชุนหคาม 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 104. เด็กหญิงพันธิชา ปู่กลิ่น 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 105. เด็กหญิงปรารถนา มหาหงษ์ 11 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 106. เด็กชายพีรพัฒน์ แสงสว่าง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 107. เด็กหญิงนภสวรรณ เจริญใจ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 108. เด็กหญิงสุจินตนา อุปถัมภ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 109. เด็กชายพีรพล ทิมทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 110. เด็กชายธนวัฒน์ อินทรีสังวรณ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 111. เด็กชายสิริภพ เฟสูงเนิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 112. เด็กชายอมรเทพ สังเกตุกิจ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 113. เด็กหญิงพรรณราย อ่อนอ้น 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 114. เด็กชายเถลิงรัตน์ สุขสอาด 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 115. เด็กชายภาณุวัฒน์ พึ่งแย้ม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 116. เด็กหญิงกาญจนา วัดเยื้อง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 117. เด็กหญิงจันทร์จิรา ธารีศักดิ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 118. เด็กหญิงธัญญาเรศ ทองแท้ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 119. เด็กหญิงนัชชา ทองชันลุก 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 120. เด็กหญิงประภัสร สืบคล้าย 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 121. เด็กหญิงกนกวรรณ เอี่ยมเพ็ชร์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 122. เด็กหญิงกรองทอง เอี่ยมเพ็ชร์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 123. เด็กหญิงธัญญารัตน์ ร่มโพธิ์เย็น 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 124. เด็กหญิงวรรณิดา พันธุ์ลูกฟัก 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 125. เด็กชายคณิศร เหลืองอ่อน 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 126. เด็กชายอานนท์ ปิ่นทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 127. เด็กชายเจษฎา ดวงอาทิตย์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 128. เด็กชายอุเทน เอี่ยมเอก 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 129. เด็กหญิงพรรณรดา เสือโพธิ์ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 130. เด็กหญิงสุนิตา จันทร์ถนอม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 131. เด็กหญิงปภาวรินท์ สิงหฬ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 132. เด็กหญิงศศิพร ผดุงชัย 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 133. เด็กหญิงกมลนิตย์ ม่วงเจริญสุข 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 134. เด็กหญิงศกุณยฎา พิกุลทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 135. เด็กชายสหพัฒนรัฐ วงษ์สด 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 136. เด็กหญิงสุดารัตน์ เอมใจ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 137. เด็กหญิงวราภรณ์ เที่ยงดี 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 138. เด็กหญิงอัคริมา อัครนิวาส 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 139. เด็กชายสิทธิชัย ลำลอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 140. เด็กชายรณกฤต ประเสริฐสุข 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 141. เด็กชายนิธาน ทองอ่อน 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 142. เด็กหญิงนนทิยา ห่วงศรี 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 143. เด็กชายนัฐชนน เมืองวัฒนะ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 144. เด็กชายนัฐภูมิ อ่อนน้อม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 145. เด็กชายสุวิชานนท์ ชุนชำนิ 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 146. เด็กชายณภัทร แซ่ลิ้ม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 147. เด็กหญิงนันทิชา กล่อมมะโน 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 148. เด็กชายณภัทร สุวิมล 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 149. เด็กชายชยธร พางาม 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 150. เด็กชายวรภพ เกิดดี 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 151. เด็กชายพฤกษ์ โพธิ์ศรีนาค 10 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 152. เด็กชายกิตติพศ ตันพงษ์ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 153. เด็กหญิงอุสา ดอกเทียน 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 154. เด็กชายรัชชานนท์ สินน้อย 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 155. เด็กหญิงจิตราพร นาคนคร 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 156. เด็กหญิงนันทพร สุขสอาด 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 157. เด็กหญิงวีรดา พวงสายใจ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 158. เด็กหญิงฐิติมา วงษ์ประมุข 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 159. เด็กชายสืบสกุล บุญกระจ่าง 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 160. เด็กหญิงสุภาวรรณ จันที 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 161. เด็กหญิงฑัฬพัทธ์ สุขศิริ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 162. เด็กชายปลื้ม ทองโชติ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 163. เด็กชายจิรวัฒน์ แจ่มฟ้า 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 164. เด็กชายวีระพัฒน์ บุญประสงค์ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 165. เด็กหญิงแพรมาศ ท้าวลา 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 166. เด็กหญิงน้ำทิพย์ บุญใจ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 167. เด็กชายธนกฤต เกษโร 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 168. เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองชันลุก 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 169. เด็กหญิงปทิตตา แก้วร้อง 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 170. เด็กชายศักดิ์นรินทร์ สุขคะสมบัติ 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 171. เด็กชายปฏิวัติ บัวขาวสุทธิกุล 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
อ่างทอง 172. เด็กชายสนธยา วรรณโต 9 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามวิทยาคม ศีลขันธาราม โพธิ์ทอง
พระนครศรีอยุธยา ส่งเข้าสอบ ๓,๑๑๒ คน ขาดสอบ ๔๐๔ คน คงสอบ ๒,๗๐๘ คน สอบได้ ๑,๕๒๒ คน สอบตก ๑,๑๘๖ คน
พระนครศรีอยุธยา 1. นายสัญญา โพธิบัติ 51 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 2. นางสาวสุภมาส หล่อประเสริฐ 27 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 3. นางสาวดวงดาริน วารีร้อย 18 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 4. นายทรงพล มงคลไทย 18 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 5. นายจิตวัต อาจหาญ 17 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 6. เด็กชายเจษฏากร วัดวิเศษ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 7. เด็กชายชนาธิป โตตะเคียร 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 8. เด็กชายชัยนัพชร์ กองมุขนิธิพัฒน์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 9. เด็กชายชาคริต ผูกเหมาะ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 10. เด็กชายณัฐพล เกิดสกุล 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 11. เด็กชายณัฐพล ภาคาจักร์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 12. เด็กชายธนพล มุจลินทร์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 13. เด็กชายธนพล มีทรัพย์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 14. เด็กชายปากฤษ สุขีรัตน์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 15. เด็กชายปิยวัฒน์ กิจจารักษ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 16. เด็กชายพงษ์พันธ์ วิชิตพงษ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 17. เด็กชายไพโรจน์ โปษณกุล 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 18. เด็กชายภากร หวังจองกลาง 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 19. เด็กชายภูวานนท์ นิลทคช 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 20. เด็กชายรวิภาส ใหม่เอี่ยม 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 21. เด็กชายรัชฌานนท์ สังฆบุญ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 22. เด็กชายสุธิวัส เจือสุวรรณ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 23. เด็กชายสุรภัสสร์ ศรีสวัสดิ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 24. เด็กชายอนัน สิงหาชัย 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 25. เด็กชายอนุชิต ศรีมาลา 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 26. เด็กหญิงกษมา เทียนรัตนะ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 27. เด็กหญิงพัชรีย์ สายสอน 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 28. เด็กหญิงพิชญาภา กระต่ายทอง 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 29. เด็กหญิงมินทรา เชิดชู 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 30. เด็กหญิงรักสกุล สอนประสิทธิ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 31. เด็กหญิงสุกัญญา เกิดปราชญ์ 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 32. เด็กหญิงสุดารัตน์ คำมี 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 33. เด็กหญิงโสภา บุญเจ็ก 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 34. เด็กหญิงอภิญญา ใจดี 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 35. เด็กหญิงอินทิรา ไวจะรา 14 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 36. เด็กชายกิตติคุณ จิรัฐตระกูล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 37. เด็กชายกิตติชัย จันทร์แก้ว 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 38. เด็กชายกิตติพงษ์ ตรีรส 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 39. เด็กชายเกริกเกียรติ ฉิมตระกูล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 40. เด็กชายเกรียงไกร โนนใหม่ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 41. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ไทยสงคราม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 42. เด็กชายคิรากร ผลพิกุล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 43. เด็กชายชนาธิป พิมพา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 44. เด็กชายชาลี ยิ้มยวล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 45. เด็กชายธิติวุฒิ ชูชีวา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 46. เด็กชายธนพงษ์ โพธิ์สามต้น 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 47. เด็กชายธนพล เฉยภิรมย์ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 48. เด็กชายธนภัทร สีสด 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 49. เด็กชายธีรนัย พรามนัส 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 50. เด็กชายธีรพัฒน์ งามดำเนิน 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 51. เด็กชายธีรพัฒน์ ไวยวรรณา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 52. เด็กชายปัญจพล ศรีภา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 53. เด็กชายพงศ์พัฒน์ สุขสมชีพ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 54. เด็กชายพีระวัฒน์ ภูพานศรี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 55. เด็กชายพุฒิพงศ์ มาตละออ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 56. เด็กชายภาธร ทองฮวด 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 57. เด็กชายภานุวัตร แสงอรุณ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 58. เด็กชายภูวดล ตั้งชัยภูมิ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 59. เด็กชายมนเทียนชัย ผลดี 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 60. เด็กชายวงษ์ศกร โพธิ์แพงพุ่ม 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 61. เด็กชายวรวุฒิ ญาณเวศ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 62. เด็กชายวัชรพล อยู่เชียร 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 63. เด็กชายวันชาติ พรหมชนะ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 64. เด็กชายวิชราวุฒ งามสมเศษ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 65. เด็กชายวิศรุต ภูดินแดน 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 66. เด็กชายวิศรุต จอมทอง 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 67. เด็กชายวิสุทธิ์ปัญญา ปัญญาใส 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 68. เด็กชายวีรภัทร บุรีเรือง 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 69. เด็กชายวุฒิชัย อิ่มกมล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 70. เด็กชายวุฒิชัย เรืองบุญญา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 71. เด็กชายศรายุทธ นักทานา 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 72. เด็กชายศุทธนะ พึ่งตระกูล 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 73. เด็กชายศุภชัย คำอยู่ 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 74. เด็กชายศุภณัฐ ขันทอง 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา 75. เด็กชายสราวุธ สัมมาชิต 13 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์