ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๕
นักธรรมชั้นเอก

สำนักเรียนส่วนกลาง (มหานิกาย)

ส่งสอบ ๑,๐๘๔ รูป ขาดสอบ ๒๓๓ รูป คงสอบ ๘๕๑ รูป สอบได้ ๕๓๒ รูป สอบตก ๓๑๙ รูป (๖๒.๕๑%)

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พ. สังกัดวัด เขต
สำนักเรียน วัดมหาธาตุ
กท ๑๓๕๕/๐๐๐๑ พระชาย อาวุธปญฺโญ แซ่เบ้ 58 4 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๐๒ พระพงศ์พัฒน์ สุชีโว คณาสุขปัญญา 54 3 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๐๓ พระศักดิ์ชัย กิตฺติชโย อินไข 46 3 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๐๔ พระณัฐวัชต์ อภิวฑฺฒโน ปฐมวัฒนานุรักษ์ 38 3 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๐๕ พระดำรงศักดิ์ จิรสกฺกโพธิ บุษบรรณ์ 31 3 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๐๖ สามเณรพีรพงษ์ ปานมณี 15 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๐๗ พระมหาอภิชัย อภิชวโน เวียงอินทร์ 32 9 อินทรวิหาร พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๐๘ พระปลัดทศพล ขนฺติโสภโณ ทองคำเจริญ 29 8 อินทรวิหาร พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๐๙ พระสมุห์โสภณ ธมฺมสโร สินพิทักษ์ 29 7 อินทรวิหาร พระนคร
สำนักเรียน วัดชนะสงคราม
กท ๑๓๕๕/๐๐๑๐ พระภูริทัต ธมฺมทตฺโต เพชรวงษ์ 30 3 ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๑๑ พระมหาลักษณ์ ธมฺมธโร ใจเรือง 25 3 ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๑๒ พระวรวิทย์ วรญาโณ ร่วมทวี 22 3 ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๑๓ พระนรินทร์ ฐิตวํโส เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ 26 2 ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๑๔ สามเณรเกียรติณรงค์ ฟักเมฆ 16 ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๑๕ สามเณรสมพร ทรัพย์คูณ 15 ชนะสงคราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๑๖ สามเณรสุวุฒิ ไชยพร 14 ชนะสงคราม พระนคร
สำนักเรียน วัดเทพธิดาราม
กท ๑๓๕๕/๐๐๑๗ พระสิริพิพัฒ ปญฺญาสิริ ธนะปัญญาวงษ์ 26 2 เทพธิดาราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๑๘ พระปริญ ปญฺญาธโร ธนิญกรณ์ 34 3 ราชนัดดาราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๑๙ สามเณรพงศกร อุ่ยสกุล 21 ราชนัดดาราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๒๐ สามเณรอาคม ปราณีตพลกรัง 16 ราชนัดดาราม พระนคร
สำนักเรียน วัดราชบุรณะ
กท ๑๓๕๕/๐๐๒๑ สามเณรฐากูร ขุมทอง 16 ราชบุรณะ พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๒๒ สามเณรธงทวี ทองภู 16 ราชบุรณะ พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๒๓ สามเณรภานุวัฒน์ จันตะแสง 14 ราชบุรณะ พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๒๔ สามเณรวรพงษ์ พรหมเสนา 14 ราชบุรณะ พระนคร
สำนักเรียน วัดมหรรณพาราม
กท ๑๓๕๕/๐๐๒๕ พระเฉลิมเดช ธมฺมิโก เกตุมาลา 36 13 มหรรณพาราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๒๖ พระธรรมรัตน์ จนฺทสีโล แดงวิจิตร 29 4 มหรรณพาราม พระนคร
สำนักเรียน วัดพระเชตุพน
กท ๑๓๕๕/๐๐๒๗ พระวิชัย วิชโย บุญรอด 25 3 พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๒๘ สามเณรธรรมวุฒิ แซ่เฮ่อ 18 พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๒๙ สามเณรศักดิ์สิทธิ์ ตุ่นคำน้อย 15 พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๓๐ สามเณรกังวาล ตาละก๋า 15 พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๓๑ สามเณรนิพิฐพนธ์ ตุ่นคำน้อย 15 พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๓๒ สามเณรสุธิชัย ประเสริฐ 15 พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนคร
สำนักเรียน วัดสุทัศนเทพวราราม
กท ๑๓๕๕/๐๐๓๓ สามเณรชนินทร์ สุดสงคราม 19 สุทัศนเทพวราราม พระนคร
สำนักเรียน วัดสามพระยา
กท ๑๓๕๕/๐๐๓๔ พระสุวิน กนฺตธมฺโม สำเนียง 33 10 สามพระยา พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๓๕ พระเกียรติวุฒิ กิตฺติวุฑฺโฒ ดิษฐป้าน 31 4 สามพระยา พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๓๖ พระณัฐวิชช์ ณฏฺฐวํโส ฉะอ้อน 23 3 สามพระยา พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๓๗ สามเณรศรัณยู อิ่มสำราญ 18 สามพระยา พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๓๘ สามเณรภัทรภูมิ บาลมิทะ 17 สามพระยา พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๓๙ สามเณรปริญญา ทองยินดี 16 สามพระยา พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๔๐ สามเณรฤทธิไกร จำปา 16 สามพระยา พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๔๑ สามเณรกำธร อิ่มสำราญ 15 สามพระยา พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๔๒ สามเณรปฐวี นพทันต์ 15 สามพระยา พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๔๓ สามเณรอนุวรรตน์ ชัยสร 15 สามพระยา พระนคร
กท ๑๓๕๕/๐๐๔๔ สามเณรวุฒิพงษ์ ชนเวียน 15 สามพระยา พระนคร
สำนักเรียน วัดพระพิเรนทร์
กท ๑๓๕๕/๐๐๔๕ สามเณรกิตติศักดิ์ สุนทราลัย 17 พระพิเรนทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๔๖ พระณรงค์ อภิปุณฺโณ แก้วพิลา 46 3 สุนทรธรรมทาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๔๗ สามเณรชนวีร์ รอดกำพล 17 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๔๘ สามเณรวรวิชญ์ พันธ์ใจธรรม 16 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๔๙ สามเณรกิตติพล พรมทอง 16 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๕๐ สามเณรอนุสรณ์ เนียนแนบ 16 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๕๑ สามเณรกฤษฎา หากัน 16 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๕๒ สามเณรสมเกียรติ เยื่อใย 16 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๕๓ สามเณรธนากร คำตลบ 15 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๕๔ สามเณรชัชวินทร์ สกุลผล 15 มังกรกมลาวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สำนักเรียน วัดสระเกศ
กท ๑๓๕๕/๐๐๕๕ พระประภาส ปภาโส วิทยาอารีย์กุล 39 11 สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๕๖ พระสมชาย ชาคโร บุญญาวงศ์ 30 10 สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๕๗ สามเณรสี พรมภักดิ์ 20 สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๕๘ สามเณรธีระวัฒน์ ลูมา 19 สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๕๙ สามเณรศรราม วิบูลย์กุล 18 สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๖๐ สามเณรอดิเทพ อึ่งสูงเนิน 16 สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๑๓๕๕/๐๐๖๑ สามเณรสุขสันต์ สรรพบุญ 15 สระเกศ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สำนักเรียน วัดไตรมิตรวิทยาราม
กท ๑๓๕๕/๐๐๖๒ พระเดชา เตชพโล เลิศตระกูลชัย 29 3 ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๖๓ พระมนัส อมโร ชัยอมรเวทย์ 22 2 ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๖๔ สามเณรนิรุตต์ โทแสง 19 ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๖๕ สามเณรประชาศิลป์ มิตรสันเทียะ 19 ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๖๖ สามเณรภีระ คำทอน 15 ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๖๗ สามเณรไกรสร วันดี 15 ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๖๘ สามเณรโชคชัย ศรีม่วง 15 ไตรมิตรวิทยาราม สัมพันธวงศ์
สำนักเรียน วัดจักรวรรดิราชาวาส
กท ๑๓๕๕/๐๐๖๙ พระวิทยา ทิตฺตรตโน ศิริโวหาร 41 3 จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๗๐ สามเณรสุประสิทธิ์ นันทะแสน 17 จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๗๑ สามเณรณัฐพงษ์ ภูมิดรไสย 15 จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๗๒ สามเณรวิระพันธ์ จันใด 15 จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๗๓ สามเณรกษิดิศ อุดมสินประเสริฐ 14 จักรวรรดิราชาวาส สัมพันธวงศ์
สำนักเรียน วัดปทุมคงคา
กท ๑๓๕๕/๐๐๗๔ พระเสกสรร สิริสุวณฺโณ มีกล้า 39 5 ปทุมคงคา สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๗๕ สามเณรธนพล ยะเรือนงาม 15 ปทุมคงคา สัมพันธวงศ์
สำนักเรียน วัดบพิตรพิมุข
กท ๑๓๕๕/๐๐๗๖ สามเณรอภิเษก จูมครอง 16 บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๗๗ สามเณรนครชัย คนดี 16 บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๗๘ สามเณรนัฎธิยา ไชยธงรัตน์ 16 บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๗๙ สามเณรวสุรัตน์ กมลผาด 15 บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๘๐ สามเณรจีระพันธ์ หงษ์คำ 15 บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ์
กท ๑๓๕๕/๐๐๘๑ สามเณรทวีทรัพย์ เยี่ยมโพธิ์ศรี 14 บพิตรพิมุข สัมพันธวงศ์
สำนักเรียน วัดเบญจมบพิตร
กท ๑๓๕๕/๐๐๘๒ พระมหาเรืองยศ สุธมฺโม แสนประเสริฐนที 38 16 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๘๓ พระเรวัต เรวโต นามมณี 62 3 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๘๔ พระมหาวสันต์ วสนฺโต เครือวงค์ 22 2 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๘๕ สามเณรสมบูรณ์ ศรีวะสุทธิ์ 19 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๘๖ สามเณรพุทธ คำแสง 18 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๘๗ สามเณรจิตตกร เพยคำ 17 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๘๘ สามเณรกิตติพงศ์ ศรีคำตุ้ย 16 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๘๙ สามเณรสิรภพ บุญมา 16 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๙๐ สามเณรสิทธิโชค เครือวาคำ 16 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๙๑ สามเณรชัชวาลย์ ชำนาญดี 15 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๙๒ พระกมลเมธ กตปุญฺโญ โค้วตระกูล 35 4 เทวราชกุญชร ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๙๓ พระธรรมศักดิ์ ธีรธมฺโม พลเมือง 21 1 โบสถ์สามเสน ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๙๔ พระนิพนธ์ จิตฺตทนฺโต แวงไทย 25 6 อัมพวัน ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๙๕ สามเณรสุขสันต์ ธรรมมา 19 อัมพวัน ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๙๖ พระสุริยา ภูริปญฺโญ สวนสำราญ 24 4 น้อยนพคุณ ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๙๗ สามเณรปรเมศร์ กันชนะ 20 น้อยนพคุณ ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๙๘ สามเณรชิดณรงค์ รอบโลก 15 น้อยนพคุณ ดุสิต
กท ๑๓๕๕/๐๐๙๙ พระเจริญชัย กิตฺติวุฑฺโฒ คงมั่น 34 2 ธรรมาภิรตาราม ดุสิต
สำนักเรียน วัดสร้อยทอง
กท ๑๓๕๕/๐๑๐๐ พระรามิศร สนฺตจิตฺโต สิงหนาท 38 4 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๐๑ พระเติม นาคปุตฺโต บุญมาก 24 3 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๐๒ พระพิพัฒน์ ปิยธมฺโม เหล่ามา 22 2 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๐๓ พระสมชาย ธมฺมวโร วงษ์อินทร์ 35 1 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๐๔ พระบุญทัน ฉินฺนาลโย ด้วงพวง 34 1 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๐๕ สามเณรจีรวัฒนากรณ์ คำชมภู 18 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๐๖ สามเณรอภิวัฒน์ บุริวัฒน์ 16 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๐๗ สามเณรชัยณรงค์ ไชยนามวัน 16 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๐๘ สามเณรชัชวาลย์ กุสุมาลย์ 15 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๐๙ สามเณรจิรายุทธ สุคำภา 14 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๑๐ สามเณรรตน เฉลียวจิตติกุล 14 สร้อยทอง บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๑๑ พระสรรเสริญ รตโน รัตนเกษตร 26 5 ประดู่ธรรมาธิปัตย์ บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๑๒ พระเสนาะ สุเมโธ ตรงเที่ยง 79 10 ประชาศรัทธาธรรม บางซื่อ
กท ๑๓๕๕/๐๑๑๓ พระสมควร สีลสุทฺโธ ชื่นบาน 47 8 ประชาศรัทธาธรรม บางซื่อ
สำนักเรียน วัดพรหมวงศาราม
กท ๑๓๕๕/๐๑๑๔ สามเณรวันเฉลิม ฟักทอง 19 พรหมวงศาราม ดินแดง
กท ๑๓๕๕/๐๑๑๕ พระภุชงค์ ปิยสีโล ภาคสุวรรณ 25 3 กุนนทีรุทธาราม ดินแดง
กท ๑๓๕๕/๐๑๑๖ พระกฤษพงษ์ กิตฺติปญฺโญ สิงห์เอี่ยม 44 20 ไผ่ตัน พญาไท
กท ๑๓๕๕/๐๑๑๗ พระชัยสุระพงษ์ อนาลโย บุญจตุรัส 35 4 ไผ่ตัน พญาไท
กท ๑๓๕๕/๐๑๑๘ พระธนศิลป์ ปัญฺญคโม อินศรี 23 2 อุทัยธาราม ห้วยขวาง
สำนักเรียน วัดมหาพฤฒาราม
กท ๑๓๕๕/๐๑๑๙ สามเณรยุทธนา สาริก 18 มหาพฤฒาราม บางรัก
กท ๑๓๕๕/๐๑๒๐ สามเณรวีรชน ยิ้มแย้ม 16 มหาพฤฒาราม บางรัก
กท ๑๓๕๕/๐๑๒๑ สามเณรมีชัย แก่นของ 15 มหาพฤฒาราม บางรัก
กท ๑๓๕๕/๐๑๒๒ สามเณรณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี 15 มหาพฤฒาราม บางรัก
สำนักเรียน วัดยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๒๓ พระวัฒนา อภิวฑฺโฒ คำแพง 36 4 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๒๔ พระชาญพล ชาครธมฺโม บุญยัง 23 3 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๒๕ สามเณรจักรพันธ์ พิมพ์พาพันธุ์ 19 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๒๖ สามเณรฤทธิพร ว่องไว 18 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๒๗ สามเณรอานุภาพ สุจริต 17 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๒๘ สามเณรพนม จันทร์แจ่ม 17 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๒๙ สามเณรชัยวัฒน์ เสนาชุม 17 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๓๐ สามเณรภัชรพงษ์ หลักคำ 16 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๓๑ สามเณรพงษ์วิศนุ คำภูแสน 16 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๓๒ สามเณรอภิชัย สร้อยมาลุน 16 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๓๓ สามเณรธนัทเทพ ภูชะธง 15 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๓๔ สามเณรเอกรินทร์ ก้อนแก้ว 15 ยานนาวา สาทร
กท ๑๓๕๕/๐๑๓๕ พระวิทาน กมฺมสุโธ จันทร์สอน 48 3 ดอกไม้ ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๓๖ พระวารินทร์ กมฺมสุโภ เตวิน 31 3 ดอกไม้ ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๓๗ พระเทพพิทักษ์ ปสนฺโน คุณมี 44 22 คลองใหม่ ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๓๘ พระดำรงค์ ปภาธโร วงค์กา 49 5 คลองใหม่ ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๓๙ พระชุเดช อคฺคเตโช ตั้งสิริมิตร 38 13 ปริวาศ ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๔๐ พระฐิติ ฐิติธมฺโม เปรมานุพันธ์ 35 10 ปริวาศ ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๔๑ พระประวิช ปทุโม นิ่มเอี่ยมอ่อน 31 8 ปริวาศ ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๔๒ พระอิทธิรัฐ กิตฺติปญฺโญ แซ่ฉั่ว 41 7 ปริวาศ ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๔๓ พระนิคม นิคโม จิตตะพิทยากุล 61 3 ด่าน ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๔๔ พระณัฐวุฒิ ฐิตสีโล ตันติสินชัย 55 3 ด่าน ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๔๕ พระรุ่งโรจน์ ตุลธมฺโม นิตยะโรจน์ 28 3 ช่องลม ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๔๖ พระสุชิน อคฺคปญฺโญ พานิช 56 21 ทองบน ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๔๗ พระคฑา สคารโว เรือนเงิน 29 5 ทองบน ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๔๘ สามเณรสุริยา สุดใสดี 16 ทองบน ยานนาวา
กท ๑๓๕๕/๐๑๔๙ สามเณรอัศดา แสงจันทร์ 15 ทองบน ยานนาวา
สำนักเรียน วัดราชสิงขร
กท ๑๓๕๕/๐๑๕๐ พระบุญทัน วิสุทฺธสีโล มณีวรรณ 49 2 ราชสิงขร บางคอแหลม
กท ๑๓๕๕/๐๑๕๑ สามเณรพัชรพงษ์ เหล่าธง 16 ราชสิงขร บางคอแหลม
กท ๑๓๕๕/๐๑๕๒ สามเณรธนาธิป ชรินทร์ 15 ราชสิงขร บางคอแหลม
กท ๑๓๕๕/๐๑๕๓ สามเณรสิปปวิชญ์ สอนไชยา 15 ราชสิงขร บางคอแหลม
กท ๑๓๕๕/๐๑๕๔ พระธัญบิ่ญ โชติปญฺโญ ตริ่ว 25 5 เรืองยศสุทธาราม บางคอแหลม
กท ๑๓๕๕/๐๑๕๕ พระสุชาติ มหาวีโร สร้อยสุวรรณ 25 5 ไผ่เงินโชตนาราม บางคอแหลม
กท ๑๓๕๕/๐๑๕๖ พระไกรวุฒิ จิตฺตธมฺโม จิตร์พล 35 4 ไผ่เงินโชตนาราม บางคอแหลม
กท ๑๓๕๕/๐๑๕๗ พระกิติศักดิ์ สนฺติกโร สิรหทัยวรกิจ 23 3 ไผ่เงินโชตนาราม บางคอแหลม
กท ๑๓๕๕/๐๑๕๘ พระวรรณวสันต์ อชิโต น่วมนคร 24 4 สน ราษฎร์บูรณะ
สำนักเรียน คณะเขตคลองเตย-วัฒนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๕๙ พระชนินทร์ สุภาทโร คมขำ 35 4 คลองเตยใน คลองเตย
กท ๑๓๕๕/๐๑๖๐ พระไพรัตน์ รตนโชโต ลุยทอง 28 3 คลองเตยใน คลองเตย
กท ๑๓๕๕/๐๑๖๑ พระชนาธิป สิริวณฺโณ เพ็งพา 25 3 คลองเตยใน คลองเตย
กท ๑๓๕๕/๐๑๖๒ สามเณรอนุวัฒน์ ยื่นกระโทก 17 คลองเตยใน คลองเตย
กท ๑๓๕๕/๐๑๖๓ สามเณรภานุวัฒน์ ชมพูกูล 15 คลองเตยใน คลองเตย
กท ๑๓๕๕/๐๑๖๔ สามเณรสุริยัน โยธิกา 15 คลองเตยใน คลองเตย
กท ๑๓๕๕/๐๑๖๕ สามเณรณัฐวุฒิ จำรัสไว 15 คลองเตยใน คลองเตย
กท ๑๓๕๕/๐๑๖๖ พระสมภพ จนฺทสีโล ล้อมพงศ์พันธ์ 36 6 สะพาน คลองเตย
กท ๑๓๕๕/๐๑๖๗ พระพิภพ รตนโชโต เถระอนันต์ 46 3 สะพาน คลองเตย
กท ๑๓๕๕/๐๑๖๘ สามเณรนพรัตน์ ประเสริฐศักดิ์ 17 สะพาน คลองเตย
กท ๑๓๕๕/๐๑๖๙ พระอาทิตย์ อธิปญฺโญ เพชรมณี 33 3 ภาษี วัฒนา
สำนักเรียน คณะเขตพระโขนง-บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๗๐ พระไวพจน์ ธมฺมทีโป รอดสนธิ์ 52 4 บางนานอก บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๗๑ พระมหาบารัน อนาลโย วงศ์ศรีชา 34 2 ศรีเอี่ยม บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๗๒ พระมหาศราวุฒิ ปญฺญานนฺที ปราบศัตรู 22 1 ศรีเอี่ยม บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๗๓ สามเณรพงษ์พัฒน์ มะเกลี้ยง 18 ศรีเอี่ยม บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๗๔ สามเณรประวันวิทย์ เล้าประเสริฐศรี 17 ศรีเอี่ยม บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๗๕ สามเณรอนันต์ จันทร์เกตุ 15 ศรีเอี่ยม บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๗๖ สามเณรเอกรัตน์ บุญยงค์ 15 ศรีเอี่ยม บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๗๗ สามเณรเอกชัย พรนิคม 15 ศรีเอี่ยม บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๗๘ สามเณรธนากร รุ่งแสง 15 ศรีเอี่ยม บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๗๙ สามเณรนัทธมน พงศ์กิจวาที 14 ศรีเอี่ยม บางนา
สำนักเรียน วัดบางนาใน
กท ๑๓๕๕/๐๑๘๐ สามเณรธงชัย หนุนงาม 19 บางนาใน บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๘๑ สามเณรวีระศักดิ์ เสนนอก 16 บางนาใน บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๘๒ สามเณรสมบูรณ์ ไพรจันดา 16 บางนาใน บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๘๓ สามเณรพิสิษฐ์ ชำนินอก 16 บางนาใน บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๘๔ สามเณรคมสันต์ อาจหาญ 16 บางนาใน บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๘๕ สามเณรธนวัฒน์ แก้วไสย์ 16 บางนาใน บางนา
กท ๑๓๕๕/๐๑๘๖ สามเณรพิสิษฐ์ เขาแก้ว 16 บางนาใน บางนา
สำนักเรียน คณะเขตประเวศ
กท ๑๓๕๕/๐๑๘๗ พระเฉลิมชัย ปภากโร ใจรังษี 36 2 ตะกล่ำ ประเวศ
กท ๑๓๕๕/๐๑๘๘ พระศักดา โชติปญฺโญ สวนจันทร์ 36 3 ทุ่งเศรษฐี ประเวศ
กท ๑๓๕๕/๐๑๘๙ พระบุญแสง ฐานวีโร สมทอง 34 3 ทุ่งเศรษฐี ประเวศ
กท ๑๓๕๕/๐๑๙๐ พระอนุสรณ์ สุทฺธจิตโต บุญพล 23 1 ทุ่งเศรษฐี ประเวศ
กท ๑๓๕๕/๐๑๙๑ พระวิทวัส ธมฺมสาโร ทาท่าหว้า 23 3 ลาดบัวขาว สะพานสูง
กท ๑๓๕๕/๐๑๙๒ พระพิสิษฐ สุเมธโส พงษ์พิสิษฐ 23 3 ลาดบัวขาว สะพานสูง
สำนักเรียน คณะเขตสวนหลวง
กท ๑๓๕๕/๐๑๙๓ สามเณรชัชวาล วงศ์วิเศษ 16 ปากบ่อ สวนหลวง
กท ๑๓๕๕/๐๑๙๔ พระวิชา กตคุโณ จีนสวัสดิ์ 46 3 มหาบุศย์ สวนหลวง
กท ๑๓๕๕/๐๑๙๕ พระวิชิต ปิยวณฺโณ เศษสมบูรณ์ 33 4 ขจรศิริ สวนหลวง
กท ๑๓๕๕/๐๑๙๖ พระจอมไตร ญาณวีโร ระดับทอง 38 3 ขจรศิริ สวนหลวง
สำนักเรียน คณะเขตบางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๑๙๗ พระเทเวศ สุเมโธ อุ่นปินตา 30 5 พระไกรสีห์ บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๑๙๘ พระธีรวิญญ์ ชุตินฺธโร ศรีเกษเพ็ชร์ 53 5 ศรีบุญเรือง บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๑๙๙ สามเณรเย่งป๋อ แซ่โซ้ง 18 ศรีบุญเรือง บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๐๐ สามเณรอัคคเดช ปัญญามัง 18 ศรีบุญเรือง บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๐๑ สามเณรธนวรรธน์ กรรณิกา 16 ศรีบุญเรือง บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๐๒ สามเณรสินฟ้า ยิ่งยวด 15 ศรีบุญเรือง บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๐๓ พระชาณุ อนุวํโส มาวงษ์ 29 3 สามัคคีธรรม วังทองหลาง
สำนักเรียน วัดเทพลีลา
กท ๑๓๕๕/๐๒๐๔ พระเอกชัย ถิรคุโณ กิจมั่นการ 44 2 เทพลีลา บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๐๕ พระสมชาติ สุธีโร แปลา 35 2 เทพลีลา บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๐๖ พระเสวก ชุตินฺธโร นุชสุข 29 2 เทพลีลา บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๐๗ พระวีรวิชญ์ ธมฺมโชโต โชติบวรนันท์กุล 23 2 เทพลีลา บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๐๘ พระมหาอนันต์ อนุตฺตโร อันวิเศษ 21 1 เทพลีลา บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๐๙ สามเณรทศพล แก้วโพธิ์ 19 เทพลีลา บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๑๐ สามเณรวาทิต บุษยาตรัส 15 เทพลีลา บางกะปิ
กท ๑๓๕๕/๐๒๑๑ สามเณรต่อสกุล พันท้าว 14 เทพลีลา บางกะปิ
สำนักเรียน คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๑๒ พระไผ่ สุจิตฺโต เรืองเดชกรณ์ 70 14 นวลจันทร์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๑๓ พระอภิเสก อนุตฺตโร แจ่มแจ้ง 30 4 นวลจันทร์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๑๔ พระอนุสรณ์ กตคุโณ ศรีนวลกราย 43 3 นวลจันทร์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๑๕ พระภาคภูมิ ฐาตุกาโม ชนะขันธ์ 28 3 นวลจันทร์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๑๖ สามเณรขวัญตา สุขชฎาชบาไพร 17 นวลจันทร์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๑๗ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสาโร จิตมาตย์ 37 10 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๑๘ พระสมชาย กนฺตพโล อาญาเมือง 46 7 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๑๙ พระศราวุธ ธมฺมกาโม ขันทอง 28 7 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๒๐ พระมหาอธิราช ฐานิสฺสโร เก้าพันธ์ 29 6 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๒๑ พระธรรมนอง ฐิตธมฺโม มโนธรรม 39 5 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๒๒ พระธีรรัชต์ ธีรวํโส สำรวย 49 4 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๒๓ พระโกวิท สนฺติกโร คุณาธรวิศิฏฐิกุล 41 4 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๒๔ พระพิเชษฐ์ ขนฺติโก บุญเสริม 40 4 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๒๕ พระพิระพรรณ สิริธมฺโม นาคปรีชา 32 4 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๒๖ พระบุญลือ กิตฺติคุโณ ชุ่มพรมราช 28 4 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๒๗ พระมหานำโชค ปภากโร โพธิ์นอก 27 4 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๒๘ พระบุญเลิศ ทนฺตจิตฺโต สุขเปล่ง 41 3 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๒๙ พระวิภากร โฆสธมฺโม จันทะสน 35 3 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๓๐ พระขันทอง ถาวโร เขียวอ่อน 21 2 สุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม
กท ๑๓๕๕/๐๒๓๑ พระจเร เขมจาโร เมฆจินดา 46 6 ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๓๒ พระวีระ ฐิตคุโณ ขันรักษา 56 4 ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๓๓ พระวินัย กิตฺติวณฺโณ บุญปลอด 33 4 ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๓๔ พระสมชาย ยโสธโร พลอยเจริญ 42 3 ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๓๕ พระบุญหลาย กตปุญฺโญ ดอกพรมลา 24 3 ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๓๖ สามเณรสุรเดช สกุลเหมือน 19 ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๓๗ สามเณรจตุพงษ์ ยี่โถ 17 ลาดปลาเค้า ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๓๘ พระธีรยุท ธีรยุทฺโธ นาคอุไร 34 11 ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๓๙ พระเจษฐ์ อมโร สกุลแอ๋ 42 9 ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๔๐ พระนัฐพร อริโย เหล็กสี 32 8 ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๔๑ พระณรงค์ชัย นาควณฺโณ เพ็งสุข 31 8 ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๔๒ พระสายัณห์ สจฺจวโร แก้วแสง 26 4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๔๓ พระนภดล นรินฺโท ยิ้มเจริญ 26 3 ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๔๔ พระณัฐวุฒิ นิภาธโร สิทธินาค 22 3 ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๔๕ พระวิชัย วิปุโล คิริธีรวัฒนสุข 36 2 ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๔๖ สามเณรบุญแสง ยอดแสง 20 ลาดพร้าว ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๔๗ พระเศรษฐา วิจิตฺโต ศรีสุธา 34 3 สาครสุ่นประชาสรรค์ ลาดพร้าว
กท ๑๓๕๕/๐๒๔๘ พระสุรเดช เตชธโร ขันละมัย 39 3 คลองครุ คันนายาว
กท ๑๓๕๕/๐๒๔๙ พระสุทินนะ อธิเมธี มหรชัน 22 2 คลองครุ คันนายาว
กท ๑๓๕๕/๐๒๕๐ พระดอกดิน ฐิตรโต ปานช้าง 81 17 บุญศรีมุนีกรณ์ คันนายาว
กท ๑๓๕๕/๐๒๕๑ สามเณรพุทธพงศ์ บัวเพ็ชร 18 บุญศรีมุนีกรณ์ คันนายาว
สำนักเรียน วัดเสมียนนารี
กท ๑๓๕๕/๐๒๕๒ พระปิยะณัฐ กิตฺติโสภโณ คิดการ 28 6 เสมียนนารี จตุจักร
กท ๑๓๕๕/๐๒๕๓ พระช้างสาร จตฺตมโร ปลอดโปร่ง 36 4 เสมียนนารี จตุจักร
กท ๑๓๕๕/๐๒๕๔ สามเณรชาญณรงค์ วิสุทธะยา 16 เสมียนนารี จตุจักร
สำนักเรียน คณะเขตบางเขน-จตุจักร
กท ๑๓๕๕/๐๒๕๕ พระธีรพล วราสโภ สุขสินธุ์ทอง 54 19 เทวสุนทร จตุจักร
กท ๑๓๕๕/๐๒๕๖ พระชัยยะ ฐิตธมฺโม ขันธิคุณ 41 6 เทวสุนทร จตุจักร
กท ๑๓๕๕/๐๒๕๗ พระบุญฤทธิ์ ภทฺทธมฺโม อุดมโภชน์ 38 3 เทวสุนทร จตุจักร
กท ๑๓๕๕/๐๒๕๘ พระณัฐกรณ์ ฐานุตฺตโม กรุดดิษฐ์ 28 3 เทวสุนทร จตุจักร
กท ๑๓๕๕/๐๒๕๙ พระชนะ คุณยุตฺโต ปานทอง 25 4 ราษฎร์นิยมธรรม สายไหม
กท ๑๓๕๕/๐๒๖๐ พระเฉลิมพล กตสาโร ตั้งกุลงาม 29 3 ราษฎร์นิยมธรรม สายไหม
กท ๑๓๕๕/๐๒๖๑ พระโจ สุจิตฺโต เวชศิลป์ 26 3 ราษฎร์นิยมธรรม สายไหม
กท ๑๓๕๕/๐๒๖๒ พระอำนาจ คุณสํวโร เชื้อเพ็ชร์ 24 3 ราษฎร์นิยมธรรม สายไหม
กท ๑๓๕๕/๐๒๖๓ พระพุทธินันท์ นนฺทิโย เอี่ยมนาม 22 3 ราษฎร์นิยมธรรม สายไหม
กท ๑๓๕๕/๐๒๖๔ สามเณรสุชาติ มานะกุล 18 ราษฎร์นิยมธรรม สายไหม
สำนักเรียน คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
กท ๑๓๕๕/๐๒๖๕ พระอมรรัตน์ จิรสุโภ งามเมือง 49 9 หลักสี่ หลักสี่
กท ๑๓๕๕/๐๒๖๖ พระประเสริฐศักดิ์ อินฺทาโภ แซ่ลิ้ม 24 3 หลักสี่ หลักสี่
กท ๑๓๕๕/๐๒๖๗ พระณัฐพล ฐิตพโล สุขแสงทอง 24 3 หลักสี่ หลักสี่
กท ๑๓๕๕/๐๒๖๘ พระวิญญู ภูริปญฺโญ สีวงค์ดี 52 32 เวฬุวนาราม ดอนเมือง
กท ๑๓๕๕/๐๒๖๙ พระสุเทพ สุธมฺโม ทรัพย์อนุกูล 44 5 เวฬุวนาราม ดอนเมือง
กท ๑๓๕๕/๐๒๗๐ พระเกรียงไกร กตทีโป จุทะบาล 35 4 เวฬุวนาราม ดอนเมือง
กท ๑๓๕๕/๐๒๗๑ พระสมบัติ คุณวโร รุ่งเช้า 47 3 เวฬุวนาราม ดอนเมือง
กท ๑๓๕๕/๐๒๗๒ พระอนุกูล อภินนฺโท ทองพ่วง 38 3 เวฬุวนาราม ดอนเมือง
กท ๑๓๕๕/๐๒๗๓ พระพงศ์ภรณ์ เขมจาโร ลิ้มสวัสดิ์ 28 3 เวฬุวนาราม ดอนเมือง
กท ๑๓๕๕/๐๒๗๔ พระเริง ติสฺสเมธี เยาะเย้ย 29 2 เวฬุวนาราม ดอนเมือง
กท ๑๓๕๕/๐๒๗๕ สามเณรนราธร พลเยี่ยม 17 เวฬุวนาราม ดอนเมือง
กท ๑๓๕๕/๐๒๗๖ พระอำนวย สุภทฺโท โชติช่วง 39 4 ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๓๕๕/๐๒๗๗ พระอำพล ยสวฑฺฒโน แสงส่า 21 1 ดอนเมือง ดอนเมือง
กท ๑๓๕๕/๐๒๗๘ พระบุญส่ง ติสฺสโร มโนรัตนถาวร 54 4 สายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง
สำนักเรียน คณะเขตสายไหม
กท ๑๓๕๕/๐๒๗๙ พระจอง เตชวีโร คงคา 40 6 อยู่ดีบำรุงธรรม สายไหม
กท ๑๓๕๕/๐๒๘๐ พระสุเทพ สุธมฺโม อาธิ 49 3 อยู่ดีบำรุงธรรม สายไหม
กท ๑๓๕๕/๐๒๘๑ พระต่อตระกูล ติสฺสโร วงศ์เหมย 45 3 อยู่ดีบำรุงธรรม สายไหม
กท ๑๓๕๕/๐๒๘๒ พระสมโภชน์ รกฺขิตธมฺโม พันธุ์ไพโรจน์ 42 3 อยู่ดีบำรุงธรรม สายไหม
กท ๑๓๕๕/๐๒๘๓ พระวิเชียร นาถสีโล ทองสวาท 56 8 ศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
กท ๑๓๕๕/๐๒๘๔ พระปัญญา กนฺตปญฺโญ เตจ๊ะ 72 3 ศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
กท ๑๓๕๕/๐๒๘๕ พระโกศล สุวฑฺโฒ เทศศรี 56 2 ศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
กท ๑๓๕๕/๐๒๘๖ สามเณรสิทธิพงษ์ จันทร์สิงห์ 21 ศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
สำนักเรียน คณะเขตมีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๘๗ พระนิพนธ์ นิพโน สุดสวาสดิ์ 36 3 ราษฎร์ศรัทธาธรรม คันนายาว
กท ๑๓๕๕/๐๒๘๘ พระสุพรรณ อริยวํโส สัมรวย 41 5 แสนสุข มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๘๙ พระอรรถพล คุณวีโร นกมาก 31 5 แสนสุข มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๙๐ พระอดิศร อริยวํโส เที่ยงธรรม 42 2 แสนสุข มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๙๑ สามเณรวีรพงค์ จ่าหลง 19 แสนสุข มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๙๒ สามเณรนัท ชัยเพชร 19 แสนสุข มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๙๓ สามเณรภูริภัทร วิเศษชาติ 16 แสนสุข มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๙๔ สามเณรจตุพล โพธิสาขา 15 แสนสุข มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๙๕ สามเณรวีระ นนท์ธรรม 15 แสนสุข มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๙๖ สามเณรอมรินทร์ ไพบูลย์ 14 แสนสุข มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๙๗ สามเณรณัฐวุฒิ นวลคำใส 14 แสนสุข มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๙๘ พระนเรศ นรินฺโท ฟักแฟง 51 21 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๒๙๙ พระสมคิด กตปุญฺโญ จั่นเจริญ 51 4 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๐๐ พระชัยชนะ ชยวุฑฺโฒ สิงห์ผักแว่น 24 4 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๐๑ พระเกรียงไกร กิตฺติญาโณ กำบังกาย 30 3 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๐๒ พระนันนภัส ขนฺติวโร บรมใย 28 3 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๐๓ พระมนัส มหาปญฺโญ มั่นคง 40 1 บำเพ็ญเหนือ มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๐๔ พระครูถาวรธรรมานุสิฐ ฐานิสฺสโร เชยคล้าย 52 27 บางเพ็งใต้ มีนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๐๕ พระวุฒินันท์ วุฒิธมฺโม แก้วศรี 25 4 บางเพ็งใต้ มีนบุรี
สำนักเรียน คณะเขตคลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๐๖ พระสุทิน จนฺทสุโธ จำรัสศรี 64 2 ลำกะดาน คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๐๗ พระนคร ขนฺติสาโร ผดุงกิจ 22 2 ลำกะดาน คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๐๘ พระสมภพ ภทฺทาจาโร รอดรัต 21 1 ลำกะดาน คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๐๙ พระวัชรินทร์ วุฑฺฒิธมฺโม อรุณชาติตระกูล 33 6 แป้นทองโสภาราม คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๑๐ พระอภิชัย มหาคุโณ แตงเจริญ 41 4 พระยาสุเรนทร์ คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๑๑ พระเอกชัย สุวณฺโณ ลอยเมฆ 34 4 พระยาสุเรนทร์ คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๑๒ พระธนัญชัย ทยาลุโก อุมากูล 29 3 พระยาสุเรนทร์ คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๑๓ พระชัยวัฒน์ อชิโต เสิศอัครพงศ์ 50 2 พระยาสุเรนทร์ คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๑๔ พระกรด สิริจนฺโท วระวิทย์ 37 2 พระยาสุเรนทร์ คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๑๕ พระบรรเทิง ธมฺมปญฺโญ ภู่เลี้ยง 58 8 สุขใจ คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๑๖ พระมงคล มงฺคลิโก รุ่งเรือง 26 3 สุขใจ คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๑๗ พระธวัชชัย เจตนาสุโภ เจริญผา 31 4 สุทธิสะอาด คลองสามวา
กท ๑๓๕๕/๐๓๑๘ พระมงคล ฐิตสํวโร รองหมื่น 20 1 บัวแก้วศรัทธาธรรม คลองสามวา
สำนักเรียน คณะเขตหนองจอก
กท ๑๓๕๕/๐๓๑๙ พระสุวรรณ์ ฐิตเมโธ อยู่ยัง 51 3 หนองจอก หนองจอก
กท ๑๓๕๕/๐๓๒๐ พระชัยยศ ธมฺมวโร ทรายทอง 31 3 หนองจอก หนองจอก
กท ๑๓๕๕/๐๓๒๑ พระเพชรดี วิชากโร แซ่ตั้ง 23 3 ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม หนองจอก
กท ๑๓๕๕/๐๓๒๒ พระศักดา ภทฺทจาโร แก้วน้อย 31 1 ลำพะอง หนองจอก
กท ๑๓๕๕/๐๓๒๓ พระขันติ ถิรธมฺโม วีรโชติธรรม 47 1 ใหม่กระทุ่มล้ม หนองจอก
สำนักเรียน คณะเขตธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๒๔ พระสกล กนฺตสีโล อ้นตระการ 40 3 ราชคฤห์ ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๒๕ พระคึกฤทธิ์ อินฺทปญฺโญ พิเคราะห์ 24 3 บางสะแกใน ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๒๖ พระพิสิฐ พิสิฏฺโฐ บรรจง 29 5 กันตทาราราม ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๒๗ พระศรัณยู ฉนฺทจิตฺโต ด่านกระตอย 23 3 ประดิษฐาราม ธนบุรี
สำนักเรียน วัดหิรัญรูจี
กท ๑๓๕๕/๐๓๒๘ พระสมชาติ ธมฺมวโร บุญคำ 48 3 หิรัญรูจี ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๒๙ สามเณรวรฉัตร ศรีภักดี 15 หิรัญรูจี ธนบุรี
สำนักเรียน วัดประยุรวงศาวาส
กท ๑๓๕๕/๐๓๓๐ พระนิติภูมิ อภินนฺโท แสงสุโท 24 2 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๓๑ พระมนตรี สุวิชาโน แสนสุข 38 1 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๓๒ สามเณรรุชวพล จะมื่อ 18 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๓๓ สามเณรสมชาย ยะคา 18 ประยุรวงศาวาส ธนบุรี
สำนักเรียน วัดกัลยาณมิตร
กท ๑๓๕๕/๐๓๓๔ พระพรศักดิ์ ปิยสีโล วังสระ 26 4 กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๓๕ พระมหาปัญญา โฆสทินฺโน อวยเจริญ 23 4 กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๓๖ พระวีระชัย อาทโร จิรัฏฐ์ธนา 57 3 กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๓๗ พระมานพ ฐิตธมฺโม แก้วช้าง 49 3 กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๓๘ พระยิ่งยศ มหามงฺคโล ยืนยง 40 3 กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๓๙ พระวัชรินทร์ ฐานทินฺโน ศรีภูเวียง 25 3 กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๔๐ พระณรงค์กร กนฺตสีโล จานแก้ว 24 3 กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๔๑ พระประเสริฐ จนฺทวํโส สังข์ทอง 24 3 กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๔๒ สามเณรธนวัฒน์ ขำวงศ์ 22 กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๔๓ สามเณรวัชร์ชัยนันท์ ศิริเล็ก 17 กัลยาณมิตร ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๓๔๔ สามเณรสุรสิทธิ์ บุญชั้น 16 กัลยาณมิตร ธนบุรี
สำนักเรียน วัดอินทาราม
กท ๑๓๕๕/๐๓๔๕ พระมหามงคล มงฺคโล สนธิทรัพย์ 35 4 จันทาราม ธนบุรี
สำนักเรียน วัดอนงคาราม
กท ๑๓๕๕/๐๓๔๖ พระสมยศ อคฺคปญฺโญ พสุพรพล 54 4 สันติธรรมาราม ธนบุรี
สำนักเรียน วัดทองนพคุณ
กท ๑๓๕๕/๐๓๔๗ สามเณรศุภชัย สมสะกิจ 17 ทองนพคุณ คลองสาน
กท ๑๓๕๕/๐๓๔๘ สามเณรสมศักดิ์ ผดุงการเวก 17 ทองนพคุณ คลองสาน
กท ๑๓๕๕/๐๓๔๙ สามเณรคมชาญ นารัตน์ 16 ทองนพคุณ คลองสาน
กท ๑๓๕๕/๐๓๕๐ สามเณรสุริยา เสียงดังเหนาะ 19 เศวตฉัตร คลองสาน
สำนักเรียน วัดทองธรรมชาติ
กท ๑๓๕๕/๐๓๕๑ พระสุระพร ญาณสํวโร ผลาเลิศ 25 5 ทองธรรมชาติ คลองสาน
กท ๑๓๕๕/๐๓๕๒ สามเณรฉัตรชัย สังข์ฉาย 20 ทองธรรมชาติ คลองสาน
สำนักเรียน คณะเขตราษฎร์บูรณะ-ทุ่งครุ
กท ๑๓๕๕/๐๓๕๓ พระธนรัตน์ ทินฺนวโร ดำรงวุฒินนท์ 26 3 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๓๕๕/๐๓๕๔ พระเอกพงษ์ อคฺคปญฺโญ หอมนาน 23 3 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๓๕๕/๐๓๕๕ พระเกียรติโสภณ โสภณจิตฺโต ธิธรรมมา 21 2 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๓๕๕/๐๓๕๖ พระชูศักดิ์ ชยฺยธมฺโม กระจ่างเวช 32 5 ประเสริฐสุทธาวาส ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๓๕๕/๐๓๕๗ พระเทพสุรีย์ จารุวณฺโณ จันขาว 21 1 แจงร้อน ราษฎร์บูรณะ
กท ๑๓๕๕/๐๓๕๘ พระประทวน ชาตเมโธ ด้วงสำรวย 35 15 ทุ่งครุ ทุ่งครุ
กท ๑๓๕๕/๐๓๕๙ พระราชเทวะ ปญฺญาทีโป มงคล 48 6 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ
กท ๑๓๕๕/๐๓๖๐ สามเณรอนันตชัย รัศมีสีสว่าง 20 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ
กท ๑๓๕๕/๐๓๖๑ สามเณรสรุต วิสุทธิคุณชัย 20 บางมดโสธราราม ทุ่งครุ
สำนักเรียน คณะเขตบางขุนเทียน-บางบอน
กท ๑๓๕๕/๐๓๖๒ พระสายัณต์ สีลธโร จันทร์บุตร 45 5 บางบอน บางบอน
กท ๑๓๕๕/๐๓๖๓ พระลงยันต์ ฐิตสทฺโธ แสงสว่าง 52 4 บางบอน บางบอน
กท ๑๓๕๕/๐๓๖๔ พระชัชวาล สจฺจวโร เหล็กกล้า 43 4 บางบอน บางบอน
กท ๑๓๕๕/๐๓๖๕ พระสมรัก สิริจนฺโท จันทร์ผล 43 4 บางบอน บางบอน
กท ๑๓๕๕/๐๓๖๖ พระอิทธิพล เขมวีโร บุญมา 33 4 บางบอน บางบอน
กท ๑๓๕๕/๐๓๖๗ พระสมนึก ขนฺติกโร บุญชัย 24 3 บางบอน บางบอน
กท ๑๓๕๕/๐๓๖๘ พระกฤษฏา โชติญาโณ ทองเติม 50 4 นินสุขาราม บางบอน
กท ๑๓๕๕/๐๓๖๙ พระปัญญา สุนฺทรปฺปญฺโญ ชุม 27 7 พรหมรังษี บางขุนเทียน
กท ๑๓๕๕/๐๓๗๐ พระประทุม อคฺคปญฺโญ สวนปรางค์ 54 2 เลา บางขุนเทียน
กท ๑๓๕๕/๐๓๗๑ พระอำนาจ ธมฺมวุฑฺโฒ เปลี่ยนใน 33 2 เลา บางขุนเทียน
กท ๑๓๕๕/๐๓๗๒ พระศักดิ์นรินทร์ พลวฑฺฒโน ดอกโศก 26 4 กำแพง บางขุนเทียน
กท ๑๓๕๕/๐๓๗๓ พระพรพรหม พฺรหฺมวํโส ผลบุญ 35 12 หัวกระบือ บางขุนเทียน
กท ๑๓๕๕/๐๓๗๔ พระสานิต ยสวฑฺฒโก หงษ์สาลึก 33 3 ปทีปพลีผล บางขุนเทียน
กท ๑๓๕๕/๐๓๗๕ พระไมตรี ทนฺตกาโย แก้วมะหา 28 2 ปทีปพลีผล บางขุนเทียน
กท ๑๓๕๕/๐๓๗๖ พระบุญเลี้ยง กลฺยาโณ ขุนแลศ 50 3 แทนวันดีสุขาราม บางขุนเทียน
กท ๑๓๕๕/๐๓๗๗ พระวสันต์ วสนฺโต ภูแม่นเขียน 23 3 บางกระดี่ บางขุนเทียน
กท ๑๓๕๕/๐๓๗๘ พระไตภาศ ชวนปญฺโญ เผ่าเรืองพร 25 5 แสมดำ บางขุนเทียน
สำนักเรียน วัดราชโอรสาราม
กท ๑๓๕๕/๐๓๗๙ สามเณรทวีศักดิ์ ลีลำเนา 17 ราชโอรสาราม จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๘๐ สามเณรธีรวุฒิ ช่อจันทร์ 16 ราชโอรสาราม จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๘๑ สามเณรธวัชชัย วรรณครอง 15 ราชโอรสาราม จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๘๒ สามเณรนัฐพงษ์ พีระภาค 15 ราชโอรสาราม จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๘๓ พระสุชาติ สุทฺธสทฺโธ ประเสริฐ 54 5 สิงห์ จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๘๔ พระประมวล อตฺตทนฺโต รักท้วม 46 4 สิงห์ จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๘๕ พระวชิระ ธีรภทฺโท ธรรมโชติ 30 4 สิงห์ จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๘๖ พระกมล อินฺทปญฺโญ สำราญ 29 3 สิงห์ จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๘๗ สามเณรธนวัฒน์ ใจงาม 17 นางนอง จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๘๘ สามเณรวสันต์ วงษาทุม 17 นางนอง จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๘๙ พระสุพจน์ ฐานวีโร กาญจนสวัสดิ์ 45 5 บางขุนเทียนใน จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๙๐ พระพิเชษฐ์ สํวรจิตฺโต ท้วมโสภา 71 13 บางขุนเทียนกลาง จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๙๑ สามเณรมงคล ชินรักษา 18 บางขุนเทียนกลาง จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๙๒ พระธีรพงศ์ ธีรวํโส สาลีอาจ 25 6 ยายร่ม จอมทอง
กท ๑๓๕๕/๐๓๙๓ พระสุกิจ สุภกิจฺโจ เหลืออรุณ 27 3 ยายร่ม จอมทอง
สำนักเรียน วัดราชสิทธาราม
กท ๑๓๕๕/๐๓๙๔ พระศรีคเณศ ปญฺญาปโชโต โชติสุข 32 4 ราชสิทธาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๓๙๕ พระเกียรติศักดิ์ มหาชโย อุดมวัฒนโชค 71 3 ราชสิทธาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๓๙๖ พระเอกพงษ์ กิตฺติปญฺโญ ไชยมงคล 25 3 ราชสิทธาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๓๙๗ พระขัตติยะ โชติปญฺโญ คงงาม 20 1 ราชสิทธาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๓๙๘ สามเณรทศพล สาสีมา 19 ราชสิทธาราม บางกอกใหญ่
สำนักเรียน วัดอรุณราชวราราม
กท ๑๓๕๕/๐๓๙๙ พระสิรวัชร อคฺคปญฺโญ ภควิญญู 61 4 อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๐๐ พระชัยนาถ นาถสีโล ศรีสมสอน 28 3 อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๐๑ สามเณรวินัย ศรีปานเงิน 18 อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๐๒ สามเณรอรรถพล คนทน 17 อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๐๓ สามเณรณัฏฐกิตติ์ ไชยพันธ์ 15 อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๐๔ สามเณรปิยะวิทย์ ปิยะศุภสิทธิ์ 15 อรุณราชวราราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๐๕ พระชายสาม โสภโณ แสง 29 8 ใหม่พิเรนทร์ บางกอกใหญ่
สำนักเรียน วัดหงส์รัตนาราม
กท ๑๓๕๕/๐๔๐๖ พระปุณรัตน์ ฐานิโย ลำเจียกเทศ 33 4 หงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๐๗ พระธชถกล กตทีโป ธัญวัฒนยิ่ง 71 3 หงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๐๘ พระอมรเทพ วิริยธโร ดารุณ 27 3 หงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๐๙ สามเณรสุชาติ สายบุตร 17 หงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๑๐ สามเณรธงชัย มันอินทร์ 17 หงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๑๑ สามเณรจักรกฤช บุญผาด 16 หงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๑๒ สามเณรณรงค์ ธิอามาตย์ 15 หงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๑๓ สามเณรธนพล สวัสดิ์รัมย์ 15 หงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๑๔ สามเณรเกรียงไกร ทะบัว 14 หงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่
สำนักเรียน วัดโมลีโลกยาราม
กท ๑๓๕๕/๐๔๑๕ พระจตุพร จตุพโล ศรีประเสริฐ 27 7 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๑๖ พระมหาภูวนัย ภทฺทจารี อสิพงษ์ 24 4 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๑๗ พระมหาสมเจตน์ สมจิตฺโต อินทร์พิบูลย์ 23 4 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๑๘ พระธนากร ธมฺมธโร ตันธิติ 44 3 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๑๙ พระณรงสิทธิ์ ฐิตญาโณ จันทรบุตดา 24 3 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๒๐ สามเณรสถิตย์ แสงรัมย์ 20 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๒๑ สามเณรสมปอง ชูเกาะ 19 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๒๒ สามเณรนพรัตน์ จิตจารักษ์ 18 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๒๓ สามเณรธีระวัชร์ ศรีงามฉ่ำ 17 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๒๔ สามเณรรัฐฒพงษ์ คำควร 17 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๒๕ สามเณรรุ่งชัย เพียรเสร็จ 15 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๒๖ สามเณรวันมงคล ดีเลิศ 15 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๒๗ สามเณรกิจติชัย จัตุกูล 15 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๒๘ สามเณรณรงค์ ล้อมนาค 15 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๒๙ สามเณรวรวุฒิ เที่ยงทัศน์ 15 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๓๐ สามเณรอำนาจ มณฑาทิพย์ 15 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๓๑ สามเณรธนวัฒน์ กิ่วไธสง 14 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๓๒ สามเณรรัชฎากร โปแอ 14 โมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่
สำนักเรียน วัดสังข์กระจาย
กท ๑๓๕๕/๐๔๓๓ พระชาญวิทย์ โชติปญฺโญ จิตรุ่งวิวัฒน์ 29 3 สังข์กระจาย บางกอกใหญ่
กท ๑๓๕๕/๐๔๓๔ สามเณรจักรกฤษณ์ สุขรมย์ 21 สังข์กระจาย บางกอกใหญ่
สำนักเรียน วัดระฆังโฆสิตาราม
กท ๑๓๕๕/๐๔๓๕ พระภิรมย์ ถิรจิตฺโต สุริยอาภาพรรณ 53 2 ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๓๖ พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร สวัสดิ์พูน 21 1 ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๓๗ สามเณรวิเชษฐ์ โพธิ์สังข์ 17 ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๓๘ สามเณรมนตรี ต้นทอง 16 ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๓๙ สามเณรณัฐพงษ์ บุญภา 16 ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๔๐ สามเณรณัฐวุฒิ แก้วคุนเลิศ 15 ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๔๑ สามเณรภคพงษ์ ทิกะ 15 ระฆังโฆสิตาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๔๒ พระบดินทร์ ปญฺญาทีโป บัวทอง 20 1 สุทธาวาส บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๔๓ สามเณรพิชัย แสนสุข 18 สุทธาวาส บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๔๔ พระสมเกียรติ วรเมโธ บรรดาศักดิ์ 26 3 วิเศษการ บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๔๕ พระบดินทร์ ธมฺมพโล จินดาธรรม 48 5 เพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๔๖ พระมหาบุญเลิศ กตปุญฺโญ นฤมิตอานนท์ 46 2 เพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๔๗ พระพิษณุ ปิยสีโล ไพบูลย์ 30 1 ยางสุทธาราม บางกอกน้อย
สำนักเรียน วัดดุสิดาราม
กท ๑๓๕๕/๐๔๔๘ พระภัคคพงฐ์ ติณฺณวฏฺโฏ วรกุลรังสรรค์ 33 3 ดุสิดาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๔๙ สามเณรกฤติณภัทร เลปานนท์ 15 ดุสิดาราม บางกอกน้อย
สำนักเรียน วัดสุวรรณาราม
กท ๑๓๕๕/๐๔๕๐ พระสุนทร ธมฺมทีโป สอนเฒ่า 27 6 สุวรรณาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๕๑ พระกิตติธร สิริภทฺโท มะโน 23 3 สุวรรณาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๕๒ สามเณรจักรกฤษณ์ อินอุ่นโชติ 17 สุวรรณาราม บางกอกน้อย
กท ๑๓๕๕/๐๔๕๓ สามเณรเพ็ญกำจร ไทรยนนท์ 18 ช่างเหล็ก บางกอกน้อย
สำนักเรียน วัดอมรคีรี
กท ๑๓๕๕/๐๔๕๔ สามเณรเอกชัย ถะเกิงสุข 17 อมรคีรี บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๕๕ สามเณรธีระยุทธ หอมเวช 14 อมรคีรี บางพลัด
สำนักเรียน วัดดาวดึงษาราม
กท ๑๓๕๕/๐๔๕๖ พระอนุรักษ์ อุตฺตโม นิลสุก 32 4 ดาวดึงษาราม บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๕๗ สามเณรเสกสรรค์ แสนรัตน์ 18 ดาวดึงษาราม บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๕๘ สามเณรเอกพล พรมกุณา 16 ดาวดึงษาราม บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๕๙ สามเณรสุรศักดิ์ เกือมรัมย์ 15 ดาวดึงษาราม บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๖๐ สามเณรปฏิภัทร ผิวนางงาม 15 ดาวดึงษาราม บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๖๑ สามเณรณัฐพล แซกรัมย์ 15 ดาวดึงษาราม บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๖๒ สามเณรเทวฤทธิ์ แสนดวง 15 ดาวดึงษาราม บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๖๓ สามเณรประเคน สันอาษา 14 ดาวดึงษาราม บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๖๔ สามเณรพุฒิพงษ์ ปักมาสี 17 น้อยนางหงษ์ บางพลัด
สำนักเรียน วัดภคินีนาถ
กท ๑๓๕๕/๐๔๖๕ พระประสิทธิ์ โสภโณ แพรเอี่ยม 56 6 ภคินีนาถ บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๖๖ พระขุนพล เปสโล สุวรรณน้อย 43 4 ภคินีนาถ บางพลัด
กท ๑๓๕๕/๐๔๖๗ พระทักษิณ ธมฺมทินฺโน อินทร 27 2 ภคินีนาถ บางพลัด
สำนักเรียน วัดเทพากร
กท ๑๓๕๕/๐๔๖๘ พระสมศักดิ์ สิริจนฺโท ดวงศิริ 69 7 วิมุตยาราม บางพลัด
สำนักเรียน วัดกาญจนสิงหาสน์
กท ๑๓๕๕/๐๔๖๙ พระมหาศักดิ์ชัย กิตฺติโสภโณ วงศ์เตชะ 20 กาญจนสิงหาสน์ ตลิ่งชัน
กท ๑๓๕๕/๐๔๗๐ สามเณรสุพจน์ ร่วมรักษ์ 16 กาญจนสิงหาสน์ ตลิ่งชัน
กท ๑๓๕๕/๐๔๗๑ พระปัญญชาติ โชติปญฺโญ ไทยสมัคร 54 2 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน
สำนักเรียน คณะเขตภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๗๒ พระแสงสุข สุทฺธิจิตฺโต ส่งสาระ 40 3 ปากน้ำฝั่งใต้ ภาษีเจริญ
สำนักเรียน วัดปากน้ำ
กท ๑๓๕๕/๐๔๗๓ พระคิโยชิ อุตฺตโม ฮิระตะ 66 5 ปากน้ำ ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๗๔ พระมหาหุมพัน ภทฺทวโร จันทวงศ์ 25 5 ปากน้ำ ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๗๕ พระพงษ์พันธุ์ วํสพนฺธุ ธรรมปะละ 33 3 ปากน้ำ ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๗๖ สามเณรอัคพล วิจิตรจินดา 18 ปากน้ำ ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๗๗ สามเณรบัส ปันติ๊บ 17 ปากน้ำ ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๗๘ สามเณรอภิสิทธิ์ อุปเทพ 17 ปากน้ำ ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๗๙ สามเณรธนพัฒน์ พงษ์พยัคฆ์ 16 ปากน้ำ ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๘๐ พระโอภาส โอภาโส โอนอ่อน 25 3 ใหม่ยายนุ้ย ธนบุรี
กท ๑๓๕๕/๐๔๘๑ พระอานนท์ อธิจิตฺโต พรฉายา 30 3 กำแพง ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๘๒ พระอากรชัย ปิยธมฺโม ปั้นตระกูล 52 3 ตะโน ภาษีเจริญ
สำนักเรียน วัดนิมมานรดี
กท ๑๓๕๕/๐๔๘๓ พระจักรินทร์ จิรวฑฺฒโน ฤทธิไกรมงคล 35 3 นิมมานรดี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๘๔ พระจรัญ จิรวฑฺฒโน จันทร์มณี 33 3 นิมมานรดี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๘๕ พระมงคล สิริมงฺคโล ชินจิรรัตน์ 27 3 นิมมานรดี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๘๖ พระณัฐพล ฐิตพโล ลีละผลิน 25 3 นิมมานรดี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๘๗ พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย วงษ์ดี 25 3 นิมมานรดี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๘๘ พระอนุกูล สุภทฺโท รอดสาคร 25 3 นิมมานรดี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๘๙ สามเณรภานุกร บุญนาดี 15 นิมมานรดี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๔๙๐ สามเณรวิวัฒน์ชัย ประกอบแก้ว 15 นิมมานรดี ภาษีเจริญ
สำนักเรียน วัดบุณยประดิษฐ์
กท ๑๓๕๕/๐๔๙๑ สามเณรสมชาย นามแสง 16 บุณยประดิษฐ์ บางแค
กท ๑๓๕๕/๐๔๙๒ สามเณรกิตติทัศน์ คำแพงจีน 16 บุณยประดิษฐ์ บางแค
กท ๑๓๕๕/๐๔๙๓ สามเณรอธิษฐาน แสงคำ 16 บุณยประดิษฐ์ บางแค
กท ๑๓๕๕/๐๔๙๔ สามเณรพรชัย ร่องตอง 15 บุณยประดิษฐ์ บางแค
สำนักเรียน คณะเขตบางแค
กท ๑๓๕๕/๐๔๙๕ พระเอกนลิน ฐิติโก พานทอง 26 4 ม่วง บางแค
กท ๑๓๕๕/๐๔๙๖ พระธัง สาสนาภิรโต ถาจ 26 2 ม่วง บางแค
กท ๑๓๕๕/๐๔๙๗ พระสามารถ ฐานจาโร ศิริสงค์ 32 7 ศาลาแดง บางแค
กท ๑๓๕๕/๐๔๙๘ พระทัศพนธ์ คมนธมฺโม ควรชม 26 4 ศาลาแดง บางแค
กท ๑๓๕๕/๐๔๙๙ พระสุริยะ กุสโล จรเข้น้อย 27 3 พรหมสุวรรณสามัคคี บางแค
สำนักเรียน วัดชัยฉิมพลี
กท ๑๓๕๕/๐๕๐๐ พระมหากันตรัช ปญฺญาธโร โคเจริญ 43 22 ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๕๐๑ สามเณรธีระยงค์ เฉลิมพงศ์ 18 ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๕๐๒ สามเณรมาโนช จันมาลา 17 ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๕๐๓ สามเณรจิรายุทธ ไกรษร 17 ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๕๐๔ สามเณรศรศักดิ์ บุญอยู่ 16 ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๕๐๕ สามเณรกายเพชร ทันโส 16 ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ
กท ๑๓๕๕/๐๕๐๖ สามเณรจีระพงษ์ กำดา 15 ชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ
สำนักเรียน คณะเขตหนองแขม
กท ๑๓๕๕/๐๕๐๗ พระสุธา สรณสีโล ไทย 38 12 ไผ่เลี้ยง หนองแขม
กท ๑๓๕๕/๐๕๐๘ พระมุณีวรรณ อคฺคจตฺโต โห 32 9 ไผ่เลี้ยง หนองแขม
กท ๑๓๕๕/๐๕๐๙ พระเอ อภโย นาคชา 30 4 หนองแขม หนองแขม
กท ๑๓๕๕/๐๕๑๐ พระสมบัติ ฐานกโร แป้นท้วม 46 3 หนองแขม หนองแขม
กท ๑๓๕๕/๐๕๑๑ พระอำนวย ถาวโร อ่อนใจ 28 3 อุดมรังสี หนองแขม
สำนักเรียน คณะเขตทวีวัฒนา
กท ๑๓๕๕/๐๕๑๒ พระนิวัฒน์ วฑฺฒนธมฺโม แซ่เล้า 29 6 ปุรณาวาส ทวีวัฒนา
สำนักเรียน คณะเขตลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๑๓ พระเสนาะ กิตฺติปญฺโญ กลิ่นชุมพล 54 3 ลานบุญ ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๑๔ พระสงกรานต์ สิริธมฺโม สนเปี่ยม 23 1 ลานบุญ ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๑๕ พระวิสุทธิ์ ชินวํโส คุ่ยทรัพย์ 37 3 ปากบึง ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๑๖ พระวรพจน์ ขนฺติธมฺโม สัตยโยธี 35 3 ปากบึง ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๑๗ พระวิโรจน์ ถิรธมฺโม พรมห์วงษ์ 28 3 ปากบึง ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๑๘ พระฉิว อธิฉนฺโท เพียวอยู่ 73 15 สังฆราชา ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๑๙ พระศุภกิจ ฉนฺทโก อภิเดช 55 11 สังฆราชา ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๒๐ พระพิชิต สีลโชโต หรุ่นวงศ์มาศ 33 10 สังฆราชา ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๒๑ พระณภัทร กนฺตสีโล ยันตรัตน์ 48 6 สังฆราชา ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๒๒ พระสุพจน์ ปริชาโน สาครนาวิน 58 4 สังฆราชา ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๒๓ พระสุริยา จนฺทสาโร เจนเกตุ 29 4 สังฆราชา ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๒๔ พระสุรศักดิ์ ถิรจิตฺโต วรวิทยธาดา 44 3 สังฆราชา ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๒๕ พระนวลิต อภโย โถแก้ว 25 3 สังฆราชา ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๒๖ พระณรงค์ กนฺตสาโร น้อยวานิช 50 2 สังฆราชา ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๒๗ พระวีระพงษ์ จิตฺตสุโภ โอภาสเรืองรอง 32 3 บึงบัว ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๒๘ พระณรงค์ กนฺตวณฺโณ วงษ์งาม 43 6 อุทัยธรรมาราม ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๒๙ สามเณรอธิคุณ เต็กเกล็ด 18 ขุมทอง ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๓๐ พระมนตรี ชาตเมโธ ทิพย์สุธีโรจน์ 61 9 พลมานีย์ ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๓๑ พระสมชาย อนาลโย บุตรดีสี 45 7 พลมานีย์ ลาดกระบัง
กท ๑๓๕๕/๐๕๓๒ พระณัฐวุฒิ ฐานวโร คำเพ็ชร์ 21 3 พลมานีย์ ลาดกระบัง
สำนักเรียน วัดหัวลำโพง, วัดใหญ่ศรีสุพรรณ, วัดศรีสุดาราม, วัดคฤหบดี, วัดรัชฎาธิษฐาน.
ไม่มีผู้สอบได้

รับรองตามนี้
(พระพรหมมุนี)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕