ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๕
นักธรรมชั้นโท

สำนักเรียนส่วนกลาง (ธรรมยุต)

ส่งสอบ ๓๙๒ รูป ขาดสอบ ๑๐๙ รูป คงสอบ ๒๘๓ รูป สอบได้ ๑๐๒ รูป สอบตก ๑๘๑ รูป (๓๖.๐๔%)

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พ. สังกัดวัด เขต
สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร
กท ๖๒๕๕/๐๐๐๑ พระณัฐวุฒิ ปญฺญาวุฑฺโฒ ยอดวงษ์ 35 11 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๒๕๕/๐๐๐๒ พระศักดิ์สิทธิ์ สมิทฺธิโก เดชคำภู 26 2 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๒๕๕/๐๐๐๓ พระปริญญา อภิชาโน ยุวเทพากร 25 2 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๒๕๕/๐๐๐๔ พระกรกฎ ชุติเตโช ปิยะมัยคงเดช 23 2 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๒๕๕/๐๐๐๕ พระรชต ชุติรตโน วังสถาพร 22 2 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๒๕๕/๐๐๐๖ พระธีรเมธ ฐิตเมธี สุริยะรัตนรังษี 22 2 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๒๕๕/๐๐๐๗ พระอนันต์ ญาณิสฺสโร วัฒนเสถียรวงศ์ 34 2 ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๒๕๕/๐๐๐๘ พระวิสุทธิ์พร ถาวโร โพธิกนิษฐ 24 2 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๒๕๕/๐๐๐๙ สามเณรมานะ แซ่โซ้ง 15 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๒๕๕/๐๐๑๐ พระพงศธร หาสธมฺโม จันทร์สว่าง 22 3 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง
กท ๖๒๕๕/๐๐๑๑ พระอธิศ อาทโร ศรีพิสิฐสกุล 62 2 ดวงแข ปทุมวัน
กท ๖๒๕๕/๐๐๑๒ พระธนธัช สีลโชโต สัตยานุกรม 32 3 พุทธบูชา ทุ่งครุ
กท ๖๒๕๕/๐๐๑๓ สามเณรญาณะ ภัททะ 12 พุทธบูชา ทุ่งครุ
กท ๖๒๕๕/๐๐๑๔ พระภูวรินทร์ ภูวธมฺโม ห่วงโกมล 25 2 เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี
กท ๖๒๕๕/๐๐๑๕ สามเณรสิทธินันท์ หลักคำ 14 บางขวาง เมืองนนทบุรี
สำนักเรียน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กท ๖๒๕๕/๐๐๑๖ พระกิตติ สุโชโต แสงมานะเจริญ 50 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๒๕๕/๐๐๑๗ พระณัฐพล มนุญฺโญ รัตนศรี 28 4 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๑๘ พระเอกลักษณ์ ธมฺมรโต วิลานันท์ 23 3 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๑๙ พระวราวุธ อธิวโร กุลราช 22 2 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๒๐ พระกฤษดา ญาณวโร สงมา 22 2 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๒๑ พระลิขิต อตฺตโชโต สีระวงษ์ 21 1 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๒๒ พระกฤษดากรณ์ มนฺตวีโร ราชโสภา 21 1 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๒๓ สามเณรกมลศักดิ์ ภูมิพันธ์ 18 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๒๔ สามเณรวีระพงษ์ สุโขยะชัย 18 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๒๕ สามเณรพิทยา คำนาค 18 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๒๖ สามเณรธีรศักดิ์ บุตรภา 18 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๒๗ สามเณรพิชัย ทำทิพย์ 17 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๒๘ สามเณรสุริยชัย จันทร์ใย 17 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๒๙ สามเณรรัชชานนท์ ยอง 17 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๓๐ สามเณรสิรภพ ยุทธคราม 17 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๓๑ สามเณรจตุพล พานรอง 16 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๓๒ สามเณรยุทธพิชัย แสงพิจิตร 16 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๓๓ สามเณรนฤเบศร์ เนตรพิมพ์ 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๓๔ สามเณรเจนณรงค์ น้อยสี 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๓๕ สามเณรเชิดศักดิ์ วงษา 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๓๖ สามเณรนันทวัฒน์ เจริญยิ่ง 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๓๗ สามเณรประณพ เพ็งแจ่ม 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๓๘ สามเณรปิยะนัฏฐ์ ทองมาก 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๓๙ สามเณรพลากร อินทรักษ์ 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๔๐ สามเณรศุภกร เผื่อนปฐม 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๔๑ สามเณรสุวัฒน์ แสงไชยวัน 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๔๒ สามเณรอดิศักดิ์ รัตนไทย 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๔๓ สามเณรเอกพงษ์ สมีนาง 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๔๔ สามเณรกานต์กันต์ แสนรวยเงิน 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๔๕ สามเณรเนติพงษ์ ศรีบุรินทร์ 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๔๖ สามเณรพัสกร พรสงวน 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๔๗ สามเณรประเทือง ศรพรหม 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๔๘ สามเณรชัยชนะ พวงประจำ 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๔๙ สามเณรธนภูมิ แก้วบ่อ 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๕๐ สามเณรกีรติ คำทุย 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๕๑ สามเณรเกรียงไกร เกตุรักษา 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๕๒ สามเณรนัฐพงษ์ จำปานิล 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๕๓ สามเณรณัฐพล โยชารี 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๕๔ สามเณรนันทชัย ปินะนัน 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๕๕ สามเณรพงษ์เดชา ดำเนินงาม 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๕๖ สามเณรภิญโญ อัคณะ 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๕๗ สามเณรวิทยา มูลวิชา 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๕๘ สามเณรวีระศักดิ์ เหมือดอดทน 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๕๙ สามเณรคุณากร ดอนคูณศรี 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๒๕๕/๐๐๖๐ พระสมคิด รกฺขิตธมฺโม บุญจู 44 4 สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา
กท ๖๒๕๕/๐๐๖๑ พระชวลิต อตฺถกาโร บุญจู 46 3 สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา
กท ๖๒๕๕/๐๐๖๒ พระโชคอนันต์ ปญฺญาวโร ขันตีตาง 28 2 สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา
กท ๖๒๕๕/๐๐๖๓ สามเณรสิรภพ โหว่ภักดี 16 สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา
กท ๖๒๕๕/๐๐๖๔ พระศันสนะ สุธมฺโม ประเสริฐ 38 1 ทิพพาวาส ลาดกระบัง
กท ๖๒๕๕/๐๐๖๕ พระพิเชษฐ์ กิจฺจสาโร วงษ์น้อย 37 2 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๒๕๕/๐๐๖๖ พระณัฐกมล กมโล อิศรางกูร ณ อยุธยา 55 3 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๕/๐๐๖๗ พระปรีดา ฐานิสฺสโร ดุสิตศานติ์ 50 2 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๕/๐๐๖๘ พระชัยรักษ์ ธนปาโล รัตนประสิทธิ์ 36 2 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๕/๐๐๖๙ พระกฤษฎา สุขกาโม วงศ์ธนาสิทธิ์ 26 2 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๕/๐๐๗๐ พระสรรพศาสตร์ มหาสกฺโก สังข์น้อย 24 2 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๕/๐๐๗๑ พระกิตติ เมตฺติโก ดวงล้อมจันทร์ 33 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๕/๐๐๗๒ สามเณรธีรวนิชย์ มะลิกัน 16 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๒๕๕/๐๐๗๓ สามเณรปัญจณัฐ สิงห์คำ 16 อาษาสงคราม พระประแดง
กท ๖๒๕๕/๐๐๗๔ สามเณรถาวร รักธรรม 16 อาษาสงคราม พระประแดง
กท ๖๒๕๕/๐๐๗๕ พระคเณศ หิริธมฺโม พรหมยิ้ม 59 2 พญาปราบปัจจามิตร พระประแดง
สำนักเรียน วัดมกุฏกษัตริยาราม
กท ๖๒๕๕/๐๐๗๖ พระสุริยันต์ กนฺตธมฺโม อ่อนสุข 24 2 มกุฏกษัตริยาราม พระนคร
สำนักเรียน วัดนรนาถสุนทริการาม
กท ๖๒๕๕/๐๐๗๗ สามเณรธนากร ภูมิ่งศรี 16 นรนาถสุนทริการาม พระนคร
กท ๖๒๕๕/๐๐๗๘ สามเณรวรชัย คงสียา 16 นรนาถสุนทริการาม พระนคร
สำนักเรียน วัดโสมนัสวิหาร
กท ๖๒๕๕/๐๐๗๙ พระพีระพล ญาณพโล อยู่สวัสดิ์ 68 1 โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๒๕๕/๐๐๘๐ สามเณรสุธน สุริยะจันทร์ 17 โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สำนักเรียน วัดสัมพันธวงศ์
กท ๖๒๕๕/๐๐๘๑ สามเณรจิรกิตติ์ หาทวี 19 สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์
กท ๖๒๕๕/๐๐๘๒ พระนิธิชัย กนฺตชโย แสงสายัณห์ 48 1 สามัคคีสุทธาวาส บางพลัด
กท ๖๒๕๕/๐๐๘๓ พระนที ถิรธมฺโม ทองใบ 41 2 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๒๕๕/๐๐๘๔ สามเณรภาณุพงศ์ บุญสุข 15 ราษฎร์บำรุง บางแค
สำนักเรียน วัดปทุมวนาราม
กท ๖๒๕๕/๐๐๘๕ พระจิตรกร ธมฺมธีโร หันจางสิทธิ์ 25 2 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๒๕๕/๐๐๘๖ สามเณรพิทักษ์ จักสาน 17 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๒๕๕/๐๐๘๗ สามเณรธนพล ยิ่งยงค์ 17 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๒๕๕/๐๐๘๘ สามเณรพีระศักดิ์ พละศักดิ์ 15 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๒๕๕/๐๐๘๙ สามเณรธรรมรัตน์ เอกะวิภาต 14 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๒๕๕/๐๐๙๐ สามเณรธนากร ปราทอง 14 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๒๕๕/๐๐๙๑ สามเณรภานุพงศ์ เชาวทัต 14 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๒๕๕/๐๐๙๒ สามเณรอรรถวุฒิ ด้วงคตช้าง 13 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๒๕๕/๐๐๙๓ สามเณรวุฒิภัทร ชัยบิล 13 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๒๕๕/๐๐๙๔ สามเณรนันทวัฒน์ พุทธา 13 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
สำนักเรียน วัดบรมนิวาส
กท ๖๒๕๕/๐๐๙๕ สามเณรลือพงษ์ แสงคำ 17 บรมนิวาส ปทุมวัน
สำนักเรียน วัดธาตุทอง
กท ๖๒๕๕/๐๐๙๖ สามเณรราชาญ ทิพโชติ 14 ธาตุทอง วัฒนา
สำนักเรียน วัดธรรมมงคล
กท ๖๒๕๕/๐๐๙๗ พระปัญญา ภทฺทปญฺโญ แก้วพิลา 30 2 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๒๕๕/๐๐๙๘ สามเณรณัฐพงษ์ คุสุพราช 20 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๒๕๕/๐๐๙๙ สามเณรธนวัฒน์ วรรณวัลย์ 16 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๒๕๕/๐๑๐๐ สามเณรศตวรรษ พัดแก้ว 16 ธรรมมงคล พระโขนง
สำนักเรียน วัดพระศรีมหาธาตุ
กท ๖๒๕๕/๐๑๐๑ พระเจษฎา ปญฺญาวชิโร น้อยทัพ 42 2 สิริกมลาวาส ลาดพร้าว
สำนักเรียน วัดอาวุธวิกสิตาราม
กท ๖๒๕๕/๐๑๐๒ สามเณรธิเบต เพ็งจันทา 18 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
สำนักเรียน วัดเทพศิรินทราวาส, วัดราชาธิวาสวิหาร, วัดบุปผาราม.
ไม่มีผู้สอบได้

รับรองตามนี้
(พระพรหมมุนี)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕