ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๕
นักธรรมชั้นตรี


สำนักเรียนส่วนกลาง (ธรรมยุต)

ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พ. สังกัดวัด เขต
สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร
กท ๖๑๕๕/๐๐๐๑ พระอนุชาติ ฐิตวณฺโณ ประยูรทอง 61 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๐๒ พระพันธุ์โชติ นรโชติ บุญศิริ 56 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๐๓ พระอริยะ อริยวํโส สกุลแก้ว 47 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๐๔ พระเฉลิมเดช ชยเตโช เพิ่มความเจริญ 41 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๐๕ พระร้อยโทอรรคเดช ปญฺญาเตโช พนาวาส 39 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๐๖ พระอนวัช เขมวิมโล สอนมี 38 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๐๗ พระสิริ เปมสิริ ศรีม่วง 37 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๐๘ พระนาวาอากาศตรีณัฐพล สุพโล สุขสุแพทย์ 33 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๐๙ พระอรรถดิตถ์ อตฺถฏฺโฐ พรหมณีย์ 33 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๑๐ พระโสภณ ปญฺญาสุโภ เนตรสุวรรณ 33 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๑๑ พระปิติพัฒน์ สุภปีติโก นิรัตน์จิราวุฒิ 32 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๑๒ พระมานะชัย เขมชโย วุฒิกรอุดมกิจ 32 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๑๓ พระธนาคม ฐิตธโน เสนา 32 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๑๔ พระอาวุธ สุวิสาโล ชินนภาแสน 31 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๑๕ พระศิริชัย ปิยสิริโก สันต์จิตโต 31 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๑๖ พระพันตำรวจตรีปริญญา เขมวิชฺโช เดชธรรมฤทธิ์ 31 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๑๗ พระสารพล สารพโล ประศาสน์ศิลป์ 30 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๑๘ พระศรัณย์ ปญฺญาพโล มะกรูดอินทร์ 30 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๑๙ พระธนภัทร อภิภทฺโท เชวงกิตติคม 29 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๒๐ พระวิทยา สุวิชาโน ทองยุ้น 28 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๒๑ พระสรรพกิจ ถิรกิจฺโจ ทองแถม ณ อยุธยา 28 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๒๒ พระอมรชัย เขมามโร สุขารมณ์ 28 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๒๓ พระผูกพันธ์ ณฏฺฐพนฺโธ รัตนไพโรจน์กุล 28 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๒๔ พระสิบเอกพสวินท์ ชุติวินฺโท พึ่งสุขแดง 27 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๒๕ พระอรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺฒิโก อาภาสกุลเดช 27 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๒๖ พระมรุพงศ์ มรุวํโส ธีรมงคล 27 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๒๗ พระเดโช สุรเตโช ใจปินตา 26 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๒๘ พระบวร ฐิตสมฺปตฺติ บวรสมบัติ 26 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๒๙ พระร้อยตำรวจโทเศรษฐพงศ์ ปเสฏฺฐวํโส ชูเมือง 26 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๓๐ พระถิรวุฒิ ชยถาวโร เกตุการณ์ 26 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๓๑ พระกฤษณ์ สุกตนาโถ ตรีภพนาถกูล 25 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๓๒ พระจงเจตน์ สุเจตโน ยิ้มละมัย 25 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๓๓ พระเมธี ชยเมธี ยิ่งยืนยง 25 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๓๔ พระวิทวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน สุวรรณดิษ 25 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๓๕ พระพชร คุณวชิโร ไชยเรืองกิตติ 24 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๓๖ พระสัญญา สญฺญโม รุ่งรัศมี 24 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๓๗ พระอานุภาพ วรวํโส อาชวกุลพงศ์ 23 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๓๘ พระธนบดี สิริธโน พงษ์พูลสุข 22 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๓๙ พระจิรัตถ์ อตฺถจิโร พันโยธา 22 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๔๐ พระภัทร วีรภทฺโท พิสุทธิ์รพี 22 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๔๑ พระศรัณยู สุปญฺโญ สถาพรไพบูลย์ 22 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๔๒ พระฤทธิไชย สุชโย ใหญ่ไล้บาง 22 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๔๓ พระประพล ฐิตพโล รุจิพร 22 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๔๔ พระสรรพัชญ์ ปญฺญาวิสฺสุโต หวังขจรเกียรติ 22 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๔๕ พระฟูจิ อภิสุโภ งามบรรจง 21 1 บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๔๖ พระพีรพัฒน์ ชุติวีโร เฉลิมแสนยากร 25 - บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๔๗ พระชานนท์ อภินนฺโท ธีระกุลพิศุทธิ์ 24 - บวรนิเวศวิหาร พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๔๘ พระรัชพล ธมฺมวโร อวยชัยรุ่งโรจน์ 36 2 ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๔๙ พระพันจ่าอากาศเอกเขาหลัก สุชีโว เสึอขำ 28 1 ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๕๐ พระรังสี ฐานวุฑฺโฒ ปี่แก้ว 25 1 ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๕๑ พระพิบูลศักดิ์ จิตฺตวิปุโล อังศุธารา 54 1 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๕/๐๐๕๒ พระณัฐพล กตปุญฺโญ บุญนภาศักดิ์ 35 1 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๕/๐๐๕๓ พระพรเทพ ธมฺมเทโว ตั่นเผ่าพงษ์ 31 1 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๕/๐๐๕๔ พระพัทธิ ฐิตวํโส สุโกสิ 29 1 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๕/๐๐๕๕ พระธัญพสิษฐ์ ชุติปุญฺโญ บุญชมภู 29 1 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๕/๐๐๕๖ พระนวรุจ จิตฺตวโร จินดานุรักษ์ 25 1 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๕/๐๐๕๗ พระนัฒสุพา ธมฺมวิโรจโน สิทธิโชค 24 1 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๕/๐๐๕๘ พระนิชบุรุษ ญาณธโร โพธิสุนทร 22 1 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๕/๐๐๕๙ พระจารุเชฏฐ์ ชุติปญฺโญ ชุมสาย ณ อยุธยา 22 1 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก ห้วยขวาง
กท ๖๑๕๕/๐๐๖๐ พระสุริโย อติธมฺโม สอนสติ 30 1 พุทธบูชา ทุ่งครุ
กท ๖๑๕๕/๐๐๖๑ พระบวรวิชญ์ ติกฺขปญฺโญ สมศักดิ์ 35 พุทธบูชา ทุ่งครุ
กท ๖๑๕๕/๐๐๖๒ พระธเนศ สิริธมฺโม ปริสัญโญดม 27 พุทธบูชา ทุ่งครุ
กท ๖๑๕๕/๐๐๖๓ พระนุกูล ยนฺตสีโล เสาวลักษณ์อักษร 25 พุทธบูชา ทุ่งครุ
กท ๖๑๕๕/๐๐๖๔ สามเณรโพธิ ปริยะ 17 พุทธบูชา ทุ่งครุ
กท ๖๑๕๕/๐๐๖๕ พระภัทรพิรุฬห์ ฐิตเมโธ กรรณ์เกษมสุข 37 1 เชิงเลน บางกอกน้อย
กท ๖๑๕๕/๐๐๖๖ พระถิรพงศ์ รกฺขิตวํโส สว่างภพ 32 1 เชิงเลน บางกอกน้อย
กท ๖๑๕๕/๐๐๖๗ พระณัฐวัฒน์ เขมานนฺโท แก้วศุภวิชญ์ 32 1 เชิงเลน บางกอกน้อย
กท ๖๑๕๕/๐๐๖๘ พระเทพพิทักษ์ หิตจิตฺโต ทิพย์ชัย 26 1 เชิงเลน บางกอกน้อย
กท ๖๑๕๕/๐๐๖๙ พระวิชา ธนปญฺโญ แสงเลิศศิลปชัย 24 1 เชิงเลน บางกอกน้อย
กท ๖๑๕๕/๐๐๗๐ สามเณรแสงคำ แก้วมณี 21 บวรมงคล บางพลัด
สำนักเรียน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กท ๖๑๕๕/๐๐๗๑ พระวรชาติ อภิชาโต สกุลอมรบดี 36 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๗๒ พระชาคริต อติชาคโร ชาติอาสา 36 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๗๓ พระภัทรเมธว์ ชานภทฺโท ศรีมนตรินนท์ 35 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๗๔ พระเกศฎา มหทฺธนิโก มหานิยม 31 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๗๕ พระอลงกต ภูริเวโท ภูริเวทย์ 28 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๗๖ พระปรเมศ ฐานิสฺสโร ศรีสวัสดิ์ 28 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๗๗ พระกิตติพันธุ์ สุทฺธวํโส จตุรภัทรไพบูลย์ 27 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๗๘ พระวสุ ธนากโร ลิมปติยากร 25 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๗๙ พระภานุวิชญ์ เตชวิชฺโช วีณิน 25 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๘๐ พระเฑียรวัฒน์ เฉกวฑฺฒโน ฉัตรอริยะมงคล 25 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๘๑ พระยูกิ ปญฺญาพโล คาเกอิ 24 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๘๒ พระปริณ ภูริวํโส วงศ์บางโพ 24 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๘๓ พระธนภูมิ วฑฺฒวํโส โฆษิตเจริญกุล 23 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๘๔ พระธนิกานต์ สุธนิโก ขันธนิกร 21 1 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๘๕ สามเณรชคัทธาดา เพศยนาวิน 12 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๐๘๖ สามเณรศักดิ์สิทธิ์ สอนประเทศ 13 พระยายัง ราชเทวี
กท ๖๑๕๕/๐๐๘๗ สามเณรวรวุฒิ สุขกุล 18 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๘๘ สามเณรไกรลาศ ภูจาค 17 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๘๙ สามเณรอัมรินทร์ พลขันธ์ 17 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๙๐ สามเณรธนวัฒน์ การินทร์ 16 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๙๑ สามเณรนพดล กาศมณี 16 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๙๒ สามเณรเนตติพงษ์ ปัญหาไชย 16 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๙๓ สามเณรภานุพงศ์ แข็งแรง 16 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๙๔ สามเณรอานนท์ อาจคำภา 16 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๙๕ สามเณรสถิตย์ กัณหาเขียว 16 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๙๖ สามเณรอภิสิทธิ์ หมื่นเรือคำ 16 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๙๗ สามเณรยุทธศิลป์ บุตรพรหม 16 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๙๘ สามเณรยสินทรพงศ์ ศรีชุม 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๐๙๙ สามเณรนันทวัฒน์ ไวสุวรรณ 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๐๐ สามเณรคุณาวุธ บุตรพรหม 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๐๑ สามเณรบัญชา ภูผา 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๐๒ สามเณรวัชรพล ไชยแสง 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๐๓ สามเณรขันติ นามเวช 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๐๔ สามเณรปัญญา ทองขาว 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๐๕ สามเณรดำรง เพียยา 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๐๖ สามเณรนพณัฐ ไชยเลิศ 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๐๗ สามเณรสุรเกียรติ งามสาย 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๐๘ สามเณรอภิเดช ทองปั้น 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๐๙ สามเณรชุติพงษ์ อภัยโส 15 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๑๐ สามเณรธงชัย โพธิ์หล้า 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๑๑ สามเณรธีรศักดิ์ นนสุวรรณ 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๑๒ สามเณรนพดล บัวราช 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๑๓ สามเณรณัฐพล วรรณพงษ์ 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๑๔ สามเณรณัฐวัฒน์ ชาบรรทม 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๑๕ สามเณรยุทธภูมิ นามเนา 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๑๖ สามเณรวัฒนา แก้วลือชัย 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๑๗ สามเณรกิตติทัธ กัลยาวงศ์ 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๑๘ สามเณรธวัชชัย ประทุมวัน 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๑๙ สามเณรปุณยวัจณ์ ศรีทา 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๒๐ สามเณรวิชาญ แต้โนนฝาว 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๒๑ สามเณรธวัช แสงโสดา 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๒๒ สามเณรสักดิ์ดา เฉ้าตุ่น 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๒๓ สามเณรทัศกร ผิวเวียง 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๒๔ สามเณรยอดชาย สอนจันทึก 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๒๕ สามเณรธรรมนูญ กวนสำโรง 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๒๖ สามเณรอานนท์ ทองเล็ก 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๒๗ สามเณรกฤติกร จันทร์ไทย 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๒๘ สามเณรจารุวัฒน์ แขมจันทร์ 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๒๙ สามเณรสุทัด โคตรบิล 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๓๐ สามเณรธนพล เจ็ประโคน 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๓๑ สามเณรขจรเกียรติ คงป้อม 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๓๒ สามเณรจิตรกร วันจรูญ 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๓๓ สามเณรอภิวัฒน์ ละเม็ก 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๓๔ สามเณรอาทิตย์ บรรดิษฐ์ 14 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๓๕ สามเณรวุฒิชัย สุทธิสอน 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๓๖ สามเณรนพรัตน์ ย่อจันทร์ 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๓๗ สามเณรนิกนิรันดร์ สิงห์งอย 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๓๘ สามเณรปฏิภาณ ฟักสุวรรณ์ 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๓๙ สามเณรพีรพัฒน์ ผิวนางงาม 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๔๐ สามเณรพุธชาติ สิงห์งอย 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๔๑ สามเณรภัทรพงษ์ รื่นพิทักษ์ 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๔๒ สามเณรวารินทร์ แสนสุภา 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๔๓ สามเณรเอกชัย สีนวล 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๔๔ สามเณรพงศธร หงอกแก้ว 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๔๕ สามเณรกิตติกร ยะภักดี 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๔๖ สามเณรวีระภัทร ติยะบุตร 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๔๗ สามเณรธนวัฒน์ ไชยศรี 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๔๘ สามเณรกิตติชัย เหลาสิงห์ 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๔๙ สามเณรจรัญ สอนหุ่น 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๕๐ สามเณรชินกร วงศ์คำจันทร์ 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๕๑ สามเณรณพิชา วารินทร์ 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๕๒ สามเณรณัฐชานนท์ ตุ่นเฮ้า 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๕๓ สามเณรณัฐพงษ์ ชานัย 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๕๔ สามเณรณัฐพล แก้วทอง 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๕๕ สามเณรณัฐวุฒิ โหว่สงคราม 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๕๖ สามเณรวาทิต โคตรแสง 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๕๗ สามเณรธีรภัทร หิรัญโท 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๕๘ สามเณรธีรวุฒิ วงศ์รัตน์ 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๕๙ สามเณรวิศรุต โคตรแสง 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๖๐ สามเณรอัมรินทร์ ราชรองชัย 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๖๑ สามเณรศตวรรษ ชาดา 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๖๒ สามเณรศรฤคาน ต้นเตย 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๖๓ สามเณรศุภากร พิพัฒน์พทิยากุล 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๖๔ สามเณรสุขสันต์ จำเริญ 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๖๕ สามเณรสุทธิชัย แสงไชยวัน 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๖๖ สามเณรสุรเดช เพ็งเรือง 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๖๗ สามเณรสุริยา แสนราช 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๖๘ สามเณรสุวรรณ ภูสิฤทธิ์ 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๖๙ สามเณรอภิสิทธิ์ เชื้อวงศ์พรหม 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๗๐ สามเณรอมร แสนสุข 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๗๑ สามเณรอาทิตย์ แต้โนนฝาว 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๗๒ สามเณรธรากร นะคะจัค 13 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๗๓ สามเณรปิยะวัฒน์ ปาตั้น 12 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๗๔ สามเณรมงคล พันธะ 12 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๗๕ สามเณรพรประชา โยธี 12 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๗๖ สามเณรอรรถพร หันประดิษฐ์ 12 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๗๗ สามเณรวันชัย ต้นเตย 12 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๗๘ สามเณรทยากร บันฤทธิ์ 12 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๗๙ สามเณรกิตติคุณ วงษ์คำเกิด 12 ผ่องพลอยวิริยาราม บางนา
กท ๖๑๕๕/๐๑๘๐ พระธวัชชัย ชยวุฑฺโฒ บวรศุภกิวกุล 60 1 จินดิตวิหาร คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๘๑ พระธีระ ขนฺติธโร ประเสริฐจัง 59 1 จินดิตวิหาร คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๘๒ พระวสันต์ จารุวณฺโณ สุขสนิท 48 1 จินดิตวิหาร คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๘๓ พระวสันต์ กิตฺติปุณฺโณ ถาวรชีพ 44 1 จินดิตวิหาร คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๘๔ พระกิตติธัช กิตฺติโก กมเลศร์ 21 1 จินดิตวิหาร คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๘๕ พระบุญช่วย ธมฺมกุสโล แก้วสุพรรณ 36 1 สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๘๖ พระพงษ์ศักดิ์ ผลปุญฺโญ บุญน่วม 30 1 สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๘๗ พระณัฐพล ปสนฺโน สีพล 22 1 สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๘๘ พระปิยะกิจ ธมฺมสรโณ แก้วจั่นเพชร 21 1 สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๘๙ พระชาตรี คุตฺตธมฺโม บุญสรณะ 20 1 สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๙๐ สามเณรอธิชา มิกทา 13 สัมมาชัญญาวาส คลองสามวา
กท ๖๑๕๕/๐๑๙๑ พระอำนาจ จตฺตมโล ประทุม 26 1 ทิพพาวาส ลาดกระบัง
กท ๖๑๕๕/๐๑๙๒ พระวุฒิชัย ฐานกโร อู่อ้น 21 1 ทิพพาวาส ลาดกระบัง
กท ๖๑๕๕/๐๑๙๓ พระชิตพล จตฺตาลโย งามสันเทียะ 21 1 ทิพพาวาส ลาดกระบัง
กท ๖๑๕๕/๐๑๙๔ พระเอกชัย ภทฺทิโก เปิ้นมั่นคง 20 1 ทิพพาวาส ลาดกระบัง
กท ๖๑๕๕/๐๑๙๕ พระณัฐพงศ์ กลฺยาณธมฺโม กาษฐะโกศล 20 1 ทิพพาวาส ลาดกระบัง
กท ๖๑๕๕/๐๑๙๖ พระคำไพ ทีปธมฺโม ธรรมสาร 32 10 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๑๕๕/๐๑๙๗ พระสมุห์ ติสาโร เทียบนอก 57 5 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๑๕๕/๐๑๙๘ พระเกียรติศักดิ์ นราสโภ เดชโฮม 60 2 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๑๕๕/๐๑๙๙ พระไพโรจน์ ปญฺญาธโร บุญจันทร์ 61 1 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๑๕๕/๐๒๐๐ พระศักดิ์ชัย อธิฏฺฐาโน ลีลานุช 44 1 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๑๕๕/๐๒๐๑ พระมงคล ชิตมาโร คิดล้ำ 32 1 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๑๕๕/๐๒๐๒ พระมหรรณพ สนฺติธโร ฉัตรหิรัญสุนทร 29 1 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๑๕๕/๐๒๐๓ พระอาคม ปยนฺโต เกษรังสี 25 1 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๑๕๕/๐๒๐๔ พระคารม สุเมโธ ศรีสุข 22 1 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๑๕๕/๐๒๐๕ พระณรงค์ศักดิ์ วชิโร ลีลานุช 21 1 ลำผักชี หนองจอก
กท ๖๑๕๕/๐๒๐๖ พระดวงกิจ จิรฏฺฐิโก อนุกูลศักดิ์ 27 4 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๐๗ พระเศรษฐา ถิรมโน พิมพ์บุญ 26 3 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๐๘ พระกฤษฎา นิปโก บุตรดี 31 2 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๐๙ พระชัยยง เขมิโย ว่องวุฒิกำจร 67 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๑๐ พระอำพล นนฺทิโก ภูมิดิษฐ์ 63 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๑๑ พระอัครกิตติ์ ฐิติโก ธนาพรรัชตะวงศ์ 61 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๑๒ พระสัญ โฆสโก อินทราราม 59 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๑๓ พระสมหมาย ธมฺมโชติโก หมงประเสริฐ 57 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๑๔ พระจิรทีปต์ อธิจิตฺโต กั้นเกษ 57 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๑๕ พระสุเมธ เมตฺตจิตฺโต ตันวงษ์วาน 55 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๑๖ พระชัยวัฒน์ อริยวํโส มโนรัตน์ 52 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๑๗ พระคมกฤช อาสโย รัตนพาหิระ 49 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๑๘ พระทองกัปป์ อตฺถกาโม พันธุ์สิทธิ์ 48 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๑๙ พระจักรพงษ์ วสโภ ปทุมไกยะ 48 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๒๐ พระอิศระพงศ์ ภทฺทวโร เมธาวัฒนกุล 45 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๒๑ พระรุ่ง ถาวโร ปลื้มกมล 44 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๒๒ พระยุทธ ยติกโร สมัญญาภรณ์ 42 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๒๓ พระอัครินทร์ อิสฺสโร ธวัฒน์เจริญกุล 42 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๒๔ พระสุชาติ ฉนฺทสุโภ หัตถสาร 41 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๒๕ พระศักดิ์ชัย ปุริตสีโล วงศ์พรหมญาโณ 39 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๒๖ พระสมพงศ์ นราสโภ อุ่นบางหลวง 37 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๒๗ พระเมธี วิรโช เมธีเกรียงไกร 37 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๒๘ พระธนะศักดิ์ สนฺตมโน ภุชงครัตน์ 34 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๒๙ พระพงษ์วิทย์ วิชโย เจริญผล 34 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๓๐ พระนิธิพัทธ์ สุคโร ทิศามี 32 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๓๑ พระวิโรจน์ วิสุทฺธิจิตฺโต ป่านแก้ว 30 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๓๒ พระกฤศกนิษฐ์ คเวสโก ฟังเทพ 29 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๓๓ พระธีรทัศน์ พุทฺธสโร อิ่มสบาย 28 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๓๔ พระมงคล ชาคโร น้อยพรม 27 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๓๕ พระสุรชัย กตกุสโล วันยะ 27 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๓๖ พระวรชาติ อภิวณฺโณ ธนบัตร 25 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๓๗ พระธนา ธนปาโล ลือชา 25 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๓๘ พระสันติ ฐิตสีโล สามารถ 25 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๓๙ พระวิชญ์ภาส อภิชฺชโว กั้นเกษ 24 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๔๐ พระศุภสันติ์ สุทฺธสีโล บริบูรณ์หิรัญธนา 24 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๔๑ พระชนกันต์ อโสโก กลิ่นมะณี 24 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๔๒ พระฉัตรชัย ฉนฺทธมฺโม ศรีเตชะ 24 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๔๓ พระวันชัย ญาณวโร หิรัญกวินกุล 24 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๔๔ พระณัฐวุฒิ ณฏฺฐิโก พิศวาสดิ์ 24 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๔๕ พระทิพยเนตร นิปุโณ เหมนรากร 23 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๔๖ พระธวัชชัย อคฺควณฺโณ ขัติยะวงศ์ 23 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๔๗ พระเกียรติศักดิ์ สิริวฑฺฒโน ขวัญใจ 23 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๔๘ พระวสันค์ ฐิตสีโล สังเวียนดี 22 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๔๙ พระธนวัต ทนฺตกาโย ชยานุคุณลิขิต 22 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๕๐ พระวิษณุ ญาณวุฑฺโฒ เพ็ชรกุล 22 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๕๑ พระวิสิทธิ์ ฐิตาโส มณีเขียว 22 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๕๒ พระภูริวิชญ์ สํวโร พัชรตระกูล 21 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๕๓ พระอนาวิน ฐิตวินโย เดชพ่วง 21 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๕๔ พระชวัลณัฏฐ์ ฉวิวณฺโณ กุลธนาภาณุพงศ์ 21 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๕๕ พระชนก อนีโฆ สินสมุทร 21 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๕๖ พระธีระพงษ์ ภูริญาโณ มณีเขียว 21 1 อโศการาม เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๕๗ พระปุญญฤทธิ์ ชาตวีโร เทียนโฉม 24 2 หัวลำภูทอง เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๕๘ พระประชา จนฺทสีโล ตะนะสอน 40 1 หัวลำภูทอง เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๕๙ พระชุนทวี เขมกาโม พูลเพิ่มคล้าย 26 1 หัวลำภูทอง เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๖๐ พระศรายุทธ ชินวโร ลิ้มน้ำดำ 25 1 หัวลำภูทอง เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๖๑ พระมิ่งขวัญ ธีโร ศรีโฉมงาม 25 1 หัวลำภูทอง เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๖๒ พระวรกันต์ นิภาธโร ทองดี 22 1 หัวลำภูทอง เมืองสมุทรปราการ
กท ๖๑๕๕/๐๒๖๓ พระปัญญา ปญฺญาปชฺโชโต พงศ์ภิญโญภาพ 24 1 อาษาสงคราม พระประแดง
กท ๖๑๕๕/๐๒๖๔ พระธนุ จารุธมฺโม คุ้มมณี 22 1 อาษาสงคราม พระประแดง
กท ๖๑๕๕/๐๒๖๕ สามเณรธนพล จันทร์อุทา 16 อาษาสงคราม พระประแดง
กท ๖๑๕๕/๐๒๖๖ สามเณรอำนาจ หล่อประโคน 15 อาษาสงคราม พระประแดง
กท ๖๑๕๕/๐๒๖๗ สามเณรพงศ์ภัค เกิดมงคล 13 อาษาสงคราม พระประแดง
กท ๖๑๕๕/๐๒๖๘ สามเณรสิทธิชัย คงศรี 13 อาษาสงคราม พระประแดง
กท ๖๑๕๕/๐๒๖๙ พระสัมพันธ์ สุทฺธิธมฺโม โรจนภิญโญ 25 พญาปราบปัจจามิตร พระประแดง
สำนักเรียน วัดมกุฏกษัตริยาราม
กท ๖๑๕๕/๐๒๗๐ พระอิทธิกร ฐานิทฺธิกโร ภู่สาระ 24 1 มกุฏกษัตริยาราม พระนคร
สำนักเรียน วัดนรนาถสุนทริการาม
กท ๖๑๕๕/๐๒๗๑ พระอำพล อธิปุญฺโญ เขาวีระ 26 6 นรนาถสุนทริการาม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๒๗๒ พระสร้างสรรค์ กนฺตสีโล วรรณวิจิตร 35 1 นรนาถสุนทริการาม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๒๗๓ พระนที สุขวฑฺฒโน เย็นยามสุข 26 1 นรนาถสุนทริการาม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๒๗๔ สามเณรวีระยุทธ จู่มา 18 นรนาถสุนทริการาม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๒๗๕ สามเณรไพรัตน์ ไชยพารา 15 นรนาถสุนทริการาม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๒๗๖ สามเณรพิภพ อุดทา 14 นรนาถสุนทริการาม พระนคร
กท ๖๑๕๕/๐๒๗๗ สามเณรทัตพงศ์ ทบเทิบ 14 นรนาถสุนทริการาม พระนคร
สำนักเรียน วัดโสมนัสวิหาร
กท ๖๑๕๕/๐๒๗๘ พระทนงศักดิ์ นราสโภ นาคชาติ 51 1 โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๗๙ พระสม กิตฺติภทฺโท พรสว่างโรจน์ 49 1 โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๘๐ พระจักรวาล อลีนจิตฺโต จำรัสศรี 44 1 โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๘๑ พระเชษฐ์ สุทฺธิวํโส เรืองสุทธิพงศ์ 26 1 โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๘๒ พระสมโชค จิตฺตปาโล จิตต์อำนวยศักดิ์ 23 1 โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๘๓ พระนพคุณ สีลคุโณ พงษ์จินดากร 23 1 โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๘๔ พระโฆษิต สุกิจฺโจ ชาญกิจเทวิน 22 1 โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๘๕ สามเณรพันสี มณีเพชร 20 โสมนัสวิหาร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สำนักเรียน วัดเทพศิรินทราวาส
กท ๖๑๕๕/๐๒๘๖ พระชาญชัย สุปุญฺญาคโม เนี่ยมบุญนำ 59 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๘๗ พระสิทธิพันธ์ สิทฺธิพนฺโธ อริยาดิลก 46 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๘๘ พระร้อยตำรวจโททนง อติวิริโย เพียรสะอาด 34 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๘๙ พระสมภพ ปิยสมฺภโว ยืนยงหัตถภรณ์ 33 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๙๐ พระสมภพ สมฺภโว ลีฬหรัตนรักษ์ 32 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๙๑ พระจิรชาญ อาภากโร กุลประภา 29 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๙๒ พระพัฒน์ ปวฑฺฒโน กุลพงษ์ 29 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๙๓ พระสมชาย สุขวฑฺฒโน เจริญสุข 29 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๙๔ พระสยาม สฺยามิโก สอนมาก 28 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๙๕ พระสุวัฒน์ วรวฑฺฒโน ลีลาวานิชกุล 27 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๙๖ พระธนวัฒน์ ชยวฑฺฒโน รัตนานนท์ 27 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๙๗ พระสยมภู สยมฺภู นิลจำรัส 26 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๙๘ พระฐิติพงศ์ ฐิติวํโส พุฒิวิทยาธร 25 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๒๙๙ พระวิโรจน์ อติวิโรจโน ดาวเรือง 25 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๓๐๐ พระนันทภัท ธมฺมนนฺโท วงศ์สหกุล 24 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๓๐๑ พระธิชดล วราคโม สกุลนำ 24 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๓๐๒ พระไชยันต์ ชยสาโร ศรีนันทผล 24 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๓๐๓ พระกฤตบุญ สิริปุญฺโญ ชินประสิทธิผล 24 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๓๐๔ พระภัทรธร ชุตินฺธโร วิมลเศรษฐ์ 23 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๓๐๕ พระนัฏฐพร จนฺทพโล พลจันทร์ 23 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๓๐๖ พระคงกะพัน อตฺถวิชโย อรรถวิทยา 22 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๓๐๗ พระกัณกวี ปญฺญากวิ กาญจนะเดชะ 22 1 เทพศิรินทราวาส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กท ๖๑๕๕/๐๓๐๘ พระเกษม เขมธมฺโม เฉลยจิตต์กุล 20 1 กันมาตุยาราม สัมพันธวงศ์
สำนักเรียน วัดสัมพันธวงศ์
กท ๖๑๕๕/๐๓๐๙ พระชูชาติ สุชาโต พลายพงษา 51 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๑๐ พระศิริ กตปุญฺโญ กสิพานิชย์ 45 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๑๑ พระชิดชัย เขมาจาโร เอี่ยมประภาค 40 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๑๒ พระชนวน ฐิตคุโณ คำโหมด 34 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๑๓ พระสุรศักดิ์ สุปุญฺโญ พลายพงษา 29 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๑๔ พระกนิษฐ สุเขธิโต สุขมณี 25 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๑๕ พระสมภพ สุทฺธิมโน พระทัย 24 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๑๖ พระปรัชญา ปยุตฺโต อนุรักษ์ธรรม 23 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๑๗ พระนันทเดช ชยสกฺโก กองแก้ว 23 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๑๘ พระสถาพร ภทฺทาจาโร จั่นเพชร 22 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๑๙ พระสุนาถ จิตฺตสํวโร ไพประพันธ์ 22 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๒๐ พระสุเมธ ธมฺมสาโร หงษ์ทอง 21 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๒๑ พระวิชัย ขนฺติโสภโณ ขวนขวาย 21 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๒๒ พระวุฒิชัย โชติวโร แกล้วกล้า 21 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๒๓ พระวิสิทธิ์ศักดิ์ ฐิตกุสโล บางยี่กุล 20 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๒๔ พระชัชศรัณย์ ปุญฺญสมฺภโว พงศ์ปิยศิริ 20 1 ราษฎร์บำรุง บางแค
กท ๖๑๕๕/๐๓๒๕ พระวรสุโร วรสุโร ซ้ายสุข 48 1 ทองเนียม หนองแขม
กท ๖๑๕๕/๐๓๒๖ พระธีรวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน บรรณประดิษฐ์ 47 1 ทองเนียม หนองแขม
กท ๖๑๕๕/๐๓๒๗ พระณัฐวุฒิ ณฏฺฐวุฑฺโฒ พัวพันธ์งาม 25 1 ทองเนียม หนองแขม
สำนักเรียน วัดราชาธิวาสวิหาร
กท ๖๑๕๕/๐๓๒๘ พระอรรฐ กุสลจิตฺโต สินธุวณิก 59 - ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต
กท ๖๑๕๕/๐๓๒๙ พระพลพิสิฐ พลวิสิฏฺโฐ เสนทอง 42 - ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต
กท ๖๑๕๕/๐๓๓๐ พระอวิรุทธ์ ฐิตจิตฺโต จันทนิภามาศ 29 - ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต
กท ๖๑๕๕/๐๓๓๑ พระสัณห์ ปสณฺโห วีระพงศ์ 26 - ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต
กท ๖๑๕๕/๐๓๓๒ พระเสฏฐวุฒิ ชาตเสฏฺโฐ ฉิมวาส 24 - ราชาธิวาสวิหาร ดุสิต
กท ๖๑๕๕/๐๓๓๓ พระมานพ สุมโน พงษ์ศิริวรรณ 55 1 ราชผาติการาม ดุสิต
กท ๖๑๕๕/๐๓๓๔ พระพงศ์ธร คุตฺตวํโส รามโกมุท 34 1 ราชผาติการาม ดุสิต
สำนักเรียน วัดปทุมวนาราม
กท ๖๑๕๕/๐๓๓๕ พระกะชามาศ จิรกุโล โกสินทรกุล 36 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๓๖ พระทิพากรณ์ สิริวณฺโณ ศรีสุพรรณ 35 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๓๗ พระประณิธาน ถิรจิตฺโต กลิ่นบุบผา 30 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๓๘ พระไชยธัช ชยธโช อมาตยกุล 24 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๓๙ สามเณรฤทธิไกร ซ้ำศาสตร์ 15 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๔๐ สามเณรอุธรณ์ กิ่งชา 14 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๔๑ สามเณรอนิวัตติ์ ไหมทอง 14 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๔๒ สามเณรอนุวัฒน์ ไชยตะมาตย์ 14 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๔๓ สามเณรณัฐวุฒิ จาบไธสง 12 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๔๔ สามเณรฐากูร พิบูลย์กุภารัตน์ 12 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๔๕ สามเณรพาทิศ ชาญสำโรง 12 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๔๖ สามเณรชยาวุธ คำเขียว 12 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๔๗ สามเณรติยานน หอมกลิ่น 12 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๔๘ สามเณรพีระพัฒน์ ยงแสง 12 ปทุมวนาราม ปทุมวัน
สำนักเรียน วัดบรมนิวาส
กท ๖๑๕๕/๐๓๔๙ พระนิรุตติ์ สิริปุญฺโญ วุฒิสาร 36 1 บรมนิวาส ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๕๐ พระสหทัสน์ ธมฺมวโร กนกอนันต์ 33 1 บรมนิวาส ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๕๑ พระนเรศรักษ์ ปภสฺสโร สุวรรณเพทาย 24 1 บรมนิวาส ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๕๒ พระอานันท์ สนฺตมโน อานันท์ 21 1 บรมนิวาส ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๕๓ พระธนพล คุณวีโร ธนพล 20 1 บรมนิวาส ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๕๔ สามเณรธวัชชัย ใจกว้าง 16 บรมนิวาส ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๕๕ สามเณรประกิจ อิ่มบุญสุ 14 บรมนิวาส ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๕๖ สามเณรภูเบศวร์ มหาชัย 14 บรมนิวาส ปทุมวัน
กท ๖๑๕๕/๐๓๕๗ สามเณรณัฐพล พรมชัย 14 บรมนิวาส ปทุมวัน
สำนักเรียน วัดธาตุทอง
กท ๖๑๕๕/๐๓๕๘ พระภัทรเดช อภิเตโช ขันธหิรัญ 41 1 ธาตุทอง วัฒนา
กท ๖๑๕๕/๐๓๕๙ พระแสนพิทักษ์ ธมฺมสนฺโต ศรีคำรักษ์ 33 1 ธาตุทอง วัฒนา
กท ๖๑๕๕/๐๓๖๐ พระธีรกร ฐานกโร โศรกศรี 30 1 ธาตุทอง วัฒนา
กท ๖๑๕๕/๐๓๖๑ พระธนเดช ภทฺทโก สั่งยัง 20 1 ธาตุทอง วัฒนา
กท ๖๑๕๕/๐๓๖๒ สามเณรอนันต์ กำแพงใหญ่ 15 ธาตุทอง วัฒนา
กท ๖๑๕๕/๐๓๖๓ สามเณรชัยยา ทิพรักษ์ 15 ธาตุทอง วัฒนา
กท ๖๑๕๕/๐๓๖๔ สามเณรปิยะนัฐ โถสัมฤทธิ์ 15 ธาตุทอง วัฒนา
กท ๖๑๕๕/๐๓๖๕ สามเณรชาคร มุกดาสนิท 14 ธาตุทอง วัฒนา
กท ๖๑๕๕/๐๓๖๖ สามเณรสังเวียน แก้วเวียง 13 ธาตุทอง วัฒนา
กท ๖๑๕๕/๐๓๖๗ สามเณรธรรมจักร ภูมิประมาณ 13 ธาตุทอง วัฒนา
กท ๖๑๕๕/๐๓๖๘ สามเณรณัฐพล สุ่มเสียว 13 ธาตุทอง วัฒนา
สำนักเรียน วัดธรรมมงคล
กท ๖๑๕๕/๐๓๖๙ พระวิสิทธิ์ วิสิฏฺโฐ ไชยอุดม 60 1 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๗๐ พระขจรศักดิ์ ขนฺติธโร ธีรมโนธรรม 26 1 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๗๑ สามเณรศรายุทธ พรมกุล 18 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๗๒ สามเณรจักรพงษ์ ศรีเกษเพ็ชร 16 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๗๓ สามเณรก้องภพ สิงห์ซอม 15 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๗๔ สามเณรสุริยา เชิดชู 15 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๗๕ สามเณรเอกลักษณ์ ภูสมดี 15 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๗๖ สามเณรไกรตรี บานหาญ 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๗๗ สามเณรคุณานนท์ สอนสวาส 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๗๘ สามเณรธนากร จงเจริญ 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๗๙ สามเณรธเนศพล ไชยมะโรง 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๘๐ สามเณรนฤคม พงษ์สระพัง 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๘๑ สามเณรนันทวัฒน์ ไผ่ทอง 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๘๒ สามเณรประเสริฐ บัวจีน 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๘๓ สามเณรพงษ์พิภัก ศรีสุธรรม 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๘๔ สามเณรวีระชาติ เกษจันทร์ 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๘๕ สามเณรวุฒิพงศ์ ภูผาศรี 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๘๖ สามเณรสุริยา แจนอาสา 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๘๗ สามเณรอุทิตย์ คงหอม 14 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๘๘ สามเณรกนกพล ทองภู่ 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๘๙ สามเณรก้องเกียรติ เบ้าคำ 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๙๐ สามเณรจิรศักดิ์ โลเกต 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๙๑ สามเณรดวงสมพงษ์ นามวงษ์ 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๙๒ สามเณรถนอมพงษ์ พรหมยาสด 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๙๓ สามเณรธวัชชัย วุฒิสาร 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๙๔ สามเณรธีรศักดิ์ โครักษา 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๙๕ สามเณรปิยพงษ์ สุบรรเทิง 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๙๖ สามเณรภานุพล ประทุมชาติ 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๙๗ สามเณรเรืองศักดิ์ กระบองแก้ว 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๙๘ สามเณรวิทยา ทิโภคา 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๓๙๙ สามเณรสุริยา โชคบัณฑิต 13 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๔๐๐ สามเณรคิงส์ จิตรักษ์ 12 ธรรมมงคล พระโขนง
กท ๖๑๕๕/๐๔๐๑ สามเณรภูวดล โสนาพูน 12 ธรรมมงคล พระโขนง
สำนักเรียน วัดพระศรีมหาธาตุ
กท ๖๑๕๕/๐๔๐๒ พระอภิชา ผาสุกธมฺโม บุญโสมรักษ์ 60 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๐๓ พระอำนวย ภูริปญฺโญ วะกาสิทธิ์ 42 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๐๔ พระอดิศร์ ชุติมนฺโต สุริยาชัยวัฒนะ 35 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๐๕ พระรุ่งโรจน์ จนฺทโชโต ศรมณี 31 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๐๖ พระอิทธิพล อภโย ไกรโชค 31 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๐๗ พระปฐมพงศ์ สิริปญฺโญ เวชโพธิ์ 28 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๐๘ พระอีริค เทวธมฺโม เดอร็อง 26 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๐๙ พระอภิรักษ์ เตชวโร ช่วงนิสสัย 24 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๑๐ พระอภิศักดิ์ ปญฺญาวโร พันธ์งาม 24 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๑๑ พระณัฐภูมิ ชุตินฺธโร ตัณฑศรี 24 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๑๒ พระภานุพงศ์ มานิโต เตียเย็น 23 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๑๓ พระสดสัย เหมวณฺโณ ลาดา 22 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๑๔ พระสถาพร ถิรธมฺโม พ่วงพันธ์ 22 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๑๕ พระอมฤต พุทฺธรกฺขิโต สิงหรา ณ อยุธยา 22 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๑๖ พระธนาคาร ฐิตธมฺโม ธนะนิมิตร 22 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๑๗ พระอาจพิสิทธิ์ โฆสธมฺโม แย้มศรีบัว 22 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๑๘ สามเณรวรุต นักลำ 18 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
กท ๖๑๕๕/๐๔๑๙ สามเณรอนันต์ เตือนสันเทียะ 17 พระศรีมหาธาตุ บางเขน
สำนักเรียน วัดบุปผาราม
กท ๖๑๕๕/๐๔๒๐ พระโชคชัย อุตฺตโร กลับเพิ่มพูล 22 1 แก้วพิทักษ์เจริญธรรม ประเวศ
กท ๖๑๕๕/๐๔๒๑ พระธีรรัตน์ ชินวโร ไวยวุฒิ 22 1 แก้วพิทักษ์เจริญธรรม ประเวศ
สำนักเรียน วัดอาวุธวิกสิตาราม
กท ๖๑๕๕/๐๔๒๒ พระนที เขมวีโร อยู่สุข 27 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๒๓ สามเณรจตุรงค์ เหลาสิทธิ์ 15 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๒๔ สามเณรวัชรพงษ์ กองปราบ 14 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๒๕ สามเณรบัณฐิต สรรพเจริญ 14 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๒๖ สามเณรเกียรติศักดิ์ สุทธมา 13 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๒๗ สามเณรทินกร ทรงพิมพ์ 13 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๒๘ สามเณรนัทธพงศ์ พอกสนิท 13 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๒๙ สามเณรปริญญา ถะเกิงสุข 13 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๓๐ สามเณรเจษฎา สีมี 13 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๓๑ สามเณรสุริยา ทุ่งราช 13 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๓๒ สามเณรวรพล พุฒธรรม 13 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๓๓ สามเณรสัตยา สมใจ 12 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๓๔ สามเณรกฤษฎา สมใจ 12 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๓๕ สามเณรมนตรี สันตะวงค์ 12 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๓๖ สามเณรสุริยา โพธิสาร 12 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๓๗ สามเณรศราวุฒิ นามบุรี 12 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๓๘ สามเณรสัญญา อภัยพันธ์ 12 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๓๙ สามเณรนุพงษ์ กิ่งคาน 12 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
กท ๖๑๕๕/๐๔๔๐ สามเณรกฤษดา บุญชัย 12 อาวุธวิกสิตาราม บางพลัด
สำนักเรียน วัดบวรนิเวศวิหาร (สนามสอบ วัดเขมาภิรตาราม)
กท ๖๑๕๕/๐๔๔๑ พระนพดล โฆสุโต ชำนิการโกศล 37 1 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๔๒ พระวิรวัฒน์ วิรวฑฺฒโน ดำอาจ 24 1 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๔๓ พระธนากร ธนากโร เนียมประเสริฐ 22 1 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๔๔ สามเณรพิชิต เหล่าฮ้อ 16 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๔๕ สามเณรวุฒิชัย แสงแก้ว 15 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๔๖ สามเณรธราธร ชาอินทร์ 14 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๔๗ สามเณรอภิวัฒน์ ฝากาทอง 14 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๔๘ สามเณรศรัณยู เป้าจันทึก 13 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๔๙ สามเณรกฤษฎา ไพกระจ่าง 13 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๕๐ สามเณรศุภชัย นรสาร 13 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๕๑ สามเณรพีระวัฒน์ แก้วเกิด 13 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๕๒ สามเณรสมศักดิ์ ธรรมรัง 12 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๕๓ สามเณรเมธี ฤทธิ์แคล้ว 12 มัชฌันติการาม บางซื่อ
กท ๖๑๕๕/๐๔๕๔ พระณัฐวิทย์ ณฏฺฐวิชฺโช ปุ้ยพันธวงศ์ 43 เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๕/๐๔๕๕ พระเอกสิทธิ์ เอกสิทฺโธ บุญสุนีย์ 38 เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๕/๐๔๕๖ พระณัฐภาส ณฏฺฐภาโส ศรีเลิศ 31 เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๕/๐๔๕๗ พระปวาทย์ ปรกฺกโม ปัญญาภรณ์ 24 เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๕/๐๔๕๘ พระบรรณสรณ์ ปณฺณสรโณ แก้วแปง 23 เขมาภิรตาราม เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๕/๐๔๕๙ พระอภิสิทธิ์ ฐิตธมฺโม สิงหพานิช 25 1 บางขวาง เมืองนนทบุรี
กท ๖๑๕๕/๐๔๖๐ สามเณรฤทธิเดช พ่วงประเสริฐ 17 บางขวาง เมืองนนทบุรี

รับรองตามนี้
(พระพรหมมุนี)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
๘ ธันวาคม ๒๕๕๕